Nyhetsbrev från Region Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev från Region Skåne"

Transkript

1 Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, , eller Henrik Bergman, informatör KC Information, , Denna information finns också på tillsammans med föredragningslistan kompletterad med tillhörande handlingar. Sammanfattning Regionfullmäktige hade temadag kring Skånsk livskraft Vård och Hälsa med särskilt utskottsarbete kring detta. Frågor som i övrigt väckte debatt var bland andra flygplatspolicyn för Skåne, antalet ledamöter i regionfullmäktige, frågan om nationalhymn i Skåne och frågan om eventuell försäljning av Ängelholms Sjukhus AB. Information Temadag Skånsk livskraft Vård och Hälsa Vid regionfullmäktiges tvådagarsmöte måndag-tisdag prövades åter den nya modellen med en särskild temadag kring ett särskilt ämne, den här gången Skånsk livskraft Vård och Hälsa. Efter inledande formalia på måndags morgon ajournerades mötet för genomförande av temadagen kring hälso- och sjukvård. Mötet inleddes av föredragningar av två externa experter: Professor Leif Edvinsson höll ett föredrag kring morgondagens krav på hälso- och sjukvård. Professor Bengt Jönsson beskrev hälso- och sjukvård ur ett internationellt perspektiv. Därefter informerade hälso- och sjukvårdsdirektör Ulf Meijer och direktören för produktionsstaben Bertil Lindström om Skånsk livskraft Vård och Hälsa. Hälso- och sjukvårdsdirektör Ulf Kvist beskrev idéutkast till målbild för närsjukvården i Skåne. Efter denna inledning fördjupade fullmäktige sina diskussioner via tillfälliga utskott. Syftet med utskottens arbete var att skapa fördjupad kunskap och diskussion kring ett antal huvudfrågor rörande Region Skånes framtida hälso- och sjukvård. Varje utskott dokumenterade sina slutsatser och rapporterade sedan dessa inför hela fullmäktige på tisdag morgon. En samlad redovisning från utskottens diskussioner ska dessutom distribueras till samtliga ledamöter efter mötet via sekreterarnas försorg. Dokumentationen kommer också att överlämnas till berörda projektgrupper i processen kring Skånsk livskraft Vård och Hälsa. Efter redovisningarna från utskotten återupptogs på tisdagens förmiddag ärendebehandlingen som vanligt.

2 I samband med mötet gavs även en särskild tidning ut, Region Skåne, om regionfullmäktiges temadag kring hälso- och sjukvård. Folktandvårdens kvalitetsutmärkelse Tandvårdschef Karin Bengtsson informerade om Folktandvården, som 2001 fick Region Skånes interna kvalitetsutmärkelse. Flygplatspolicy för Region Skåne Regionfullmäktige beslöt 2000 att godkänna förslag till avtal angående finansieringssamverkan avseende Ängelholms flygstation. Fullmäktige uppdrog samtidigt åt regionstyrelsen att uppta överläggningar med regeringen om de skånska flygplatsernas drift och finansiering. Regionala utvecklingsstaben fick uppdraget att utarbeta förslag till flygplatspolicy för Region Skåne. Förslaget omfattar en redovisning av behovet av flygplatser i Skåne, vilka samverkansmöjligheter som föreligger utifrån ett helhetsperspektiv för flygtrafikförsörjningen i Skåne. Policyn belyser också vilka mervärden lokala flygplatser kan ge samt miljöaspekter av olika utvecklingsstrategier för respektive flygplats. I policyn lämnas också förslag till regionens fortsatta ekonomiska åtaganden i flygplatserna i Skåne. I samband med utarbetandet av förstudie och flygplatspolicy arrangerade regionala utvecklingsstaben under våren ett större seminarium kring flygplatsfrågor i Skåne med ett stort antal deltagare. Regionfullmäktige beslutade att godkänna föreliggande förslag till flygplatspolicy för Region Skåne. Reservation (v), (mp) Regler för bidrag till studieförbundens regionala verksamhet i Skåne Kulturnämnden presenterade förslag till regler för bidrag till studieförbundens regionala verksamhet i Skåne. De nya reglerna innebär framför allt att kriterierna för fördelningsmodellens tre olika delar basbidrag (tidigare grundbidrag), volymbidrag och målgruppsrelaterat bidrag har förändrats. Basbidrag 70% -- baseras på antalet deltagartimmar, studietimmar, målgruppsdeltagartimmar och erhållet bidrag under de senaste fyra verksamhetsåren. Volymbidrag 15% -- räknas efter antalet studietimmar inom verksamhetsformerna Cirkel, Annan gruppverksamhet och Kultur. Målgruppsbidrag 15% -- baseras på målgrupperna funktionshindrade, arbetslösa/arbetssökande och människor som invandrat enligt det statliga bidragsfördelningssystemet. Senast redovisade verksamhetsår är grunden för såväl volym- som målgruppsbidraget. Basbidraget föreslås ligga fast under en treårsperiod medan övriga bidrag räknas om varje år. Regionfullmäktige beslutade att fastställa förslaget till regler för bidrag till studieförbundens regionala verksamhet i Skåne. Reglerna ska gälla under en treårsperiod från och med 2002 för att därefter utvärderas.

3 Antal ledamöter i regionfullmäktige Regionfullmäktige tillsatte genom ett beslut år 2000 en fullmäktigeberedning, organisationsberedningen, med uppgift att utreda dimensionering och arbetsformer för Region Skånes framtida politiska organisation. Regionstyrelsen föreslår att antalet ledamöter i regionfullmäktige nästkommande mandatperiod ska vara oförändrat, det vill säga 149 stycken. Regionstyrelsens motivering är bland annat att eftersom valkretsindelningen enligt direktiven ska vara oförändrad nästa mandatperiod bör även antalet ledamöter vara oförändrat för att det ska bli en bra representativitet för alla partier i så många valkretsar som möjligt. Dessutom bör det vinnas större erfarenhet med nuvarande antal ledamöter för att föreslå en förändring trots att det kan finnas skäl för ett färre antal ledamöter. Ett ytterligare skäl för att behålla antalet ledamöter är att man i visionen för Region Skåne påtalat vikten av att det finns kommunala representanter i regionfullmäktige. Eftersom Skåne har ett stort antal kommuner är det därför viktigt att fullmäktige fortsätter att ha 149 ledamöter. Regionfullmäktige beslöt att antalet ledamöter i regionfullmäktige ska vara oförändrat 149. Reservation (m), vissa ledamöter i (skv) Projekteringstillstånd Diagnostiskt Centrum, Universitetssjukhuset MAS Regionstyrelsen beslöt att godkänna byggnation av Diagnostiskt Centrum vid Universitetssjukhuset MAS inom en kostnadsram om 290 miljoner kronor exklusive inventarier samt att eventuella effekter av Skånsk Livskraft Vård och hälsa ska beaktas vid utformningen av ny- och ombyggnationen. Byggnadsarbeten pågår för att uppföra Diagnostiskt Centrum. På sjukhuset är vårdplatsläget akut och därför har en påbyggnad på Diagnostiskt Centrum med en våning för vårdavdelningar blivit aktuell. Regionfullmäktige beslöt att godkänna att ett 5:e våningsplan byggs omfattande ca 52 vårdplatser vid Diagnostiskt Centrum i Malmö, och att medge en utökad investeringsram om 55 miljoner kronor att finansieras inom Regionens totala investeringsram om 900 miljoner, som anvisats i 2002 års budget. Skånsk nationalhymn Tobias Billström (m), Linda Wahlqvist (m), med flera, har i en motion föreslagit att kulturnämnden får i uppdrag att anordna en tävling för att utse en skånsk nationalhymn, att en prissumma ska avsättas för det vinnande bidraget samt att regionfullmäktige slutligt ska fastställa vinnaren. Regionstyrelsen svarar att den inte delar Kulturnämndens bedömning och slutsatser kring motionen angående Skånsk nationalhymn. Det finns idag betydligt viktigare uppgifter för Region Skåne att fokusera på. Vår förstahandsuppgift inom området regional utveckling är att stärka Skånes konkurrenskraft i syfte att åstadkomma en utveckling som gör det ännu bättre att leva, bo och arbeta i Skåne. Den uppgiften ska prioriteras. På yrkande av bland andra en sjungande Carl Sonesson (m) beslöt regionfullmäktige att avslå motionen enligt regionstyrelsens förslag.

4 Ekologisk anpassning av jordbruket Bo Thunell (mp) och Anders Åkesson (mp) vill i en motion förstärka bilden av det skånska jordbruket som ett kretsloppsjordbruk genom ökad ekologisk odling och föreslår följande. Att regionstyrelsen till regionfullmäktige presenterar ett förslag till hur regionen kan stimulera det skånska lantbruket att ställa om till ekologisk odling. Att tillämpliga delar av Region Skånes verksamheter själva ska uppsätta mål för inköp av ekologiskt producerade livsmedel och årligen redovisa i vilken mån de uppsatta målen har nåtts. Att regionstyrelsen till regionfullmäktige presenterar ett förslag som siktar till ett förstärkt skydd mot exploatering och förorening av den bästa jordbruksmarken. Regionstyrelsen svarar bland annat att Region Skåne deltar i Länsstyrelsens projekt för anpassning av de nationella miljömålen till skånska förhållanden, där Region Skåne arbetar för att det skånska lantbruket utvecklas miljö- och kretsloppsanpassat. Region Skåne har vidare antagit ett Miljöprogram som bland annat anger att man ska arbeta för att minska miljöpåverkan från varor och tjänster som handlas upp. Detta omfattar även livsmedel. Arbetet med att förverkliga miljöprogrammets intentioner pågår inom olika delar av regionens verksamhet och så också inom MA-Skåne som är den enhet som svarar för centrala inköp. Vad gäller frågan om förstärkt skydd mot exploatering och förorening av den bästa jordbruksmarken, så arbetar Region Skåne aktivt för att skydda den skånska jorden inom den ram regionen har att agera. Detta bland annat genom att initiera och underhålla en planeringsdiskussion mellan olika aktörer i Skåne. Det bör emellertid påpekas att det är kommunerna genom det kommunala planmonopolet som har ett odelat ansvar för den fysiska planeringen. Regionfullmäktige beslöt att motionen ska anses besvarad. Reservation (mp) Strategi för att stärka anhöriga och frivilligt socialt arbete i vården Anders Tilly (kd) har ingivit en motion om den resurs som anhörigmedverkan och frivilligt socialt arbete utgör i vården. Han föreslår fullmäktige besluta att instämma i motionens intentioner om detta och att en strategi utarbetas för att tydliggöra rollfördelning och avgränsning med mening att ge just anhöriga och frivilligt socialt arbete en starkare ställning i vården. Regionfullmäktige beslöt att motionen bifalles på så sätt att regionstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en strategi för Region Skåne enligt motionens intentioner och att starta projekt angående volontärverksamhet. Protokollsanteckning (mp) Användningen av försöksdjur Anders Åkesson (mp) föreslår i en motion bland annat att man i Region Skånes kommande budget och bokslut skall kunna utläsa dels kostnaderna för den djurexperimentella forskningen inom regionen, dels vilka resurser som satsas på att ta fram alternativa forskningsmetoder och slutligen också antal djurförsök som gjorts på regionens båda universitetssjukhus samt att regionstyrelsen får i uppgift att återkomma med en handlingsplan för hur antalet djurförsök kan minska inom regionens verksamhet. Regionstyrelsen svarar bland annat att motionären väcker förslag kring ett viktigt och angeläget område. Det ska vara en ambition från Region Skånes sida att nedbringa antalet djurförsök utan att

5 det påverkar sökandet av ny vetenskaplig kunskap i negativ riktning och i sin förlängning möjligheter till minskad ohälsa för många människor. Denna avvägning ska bland annat ses mot bakgrund av djurens berättigade krav på ett värdigt liv utifrån djurets naturliga livsformer. Regionstyrelsen menar dock att Region Skånes budget, som ska fungera som regionfullmäktiges övergripande styrning av styrelsens och nämndernas verksamhet under kommande budgetår, inte är något relevant dokument för redovisning av de kostnader som sätts i samband med djurförsök inom den medicinska forskningen, som i huvudsak bedrivs av annan huvudman än Region Skåne. Regionfullmäktige beslöt att avslå första och andra att-satserna i motionen. Regionmäktige beslöt emellertid att bifalla tredje att-satsen i motionen, på så sätt att regionstyrelsen ges i uppdrag att följa utvecklingen kring djurförsök och att fortsätta dialogen med involverade aktörer, främst med Lunds Universitet. Reservation (mp), Carl P Herslow, Harry Franzén Järnvägsförbindelse till Ängelholms flygplats Harry Franzén föreslår i en motion att regionstyrelsen uppdrar åt en projektgrupp att undersöka möjligheterna till att Ängelholms flygplatsterminal kan anslutas till järnvägsförbindelse. Regionstyrelsen svarar bland annat att frågan om dragning av Västkustbanan genom Ängelholms kommun har varit föremål för omfattande studier och diskussioner. Banverket utredde initialt ett antal alternativa järnvägsdragningar. Den dragning som Banverket och kommunen förordade och som genomförs ger inte förutsättningar för flygplatsanknytning. Resandeunderlaget till Ängelholms flygplats motiverar inte kostnader för järnvägsanslutning. Ängelholms flygplats kan inte jämföras med diskuterad samverkande storregional flygplats Copenhagen Sturup Airport, en samverkan som är EN förutsättning för järnvägsanslutning. Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. Reservation Carl P Herslow, Harry Franzén Behandlingsbassäng vid lasarettet i Trelleborg Olof Andersson (kd) föreslår i en motion att regionstyrelsen snabbt utreder frågan om att en behandlingsbassäng tillförs i planen för beslutad ny- och tillbyggnad av Lasarettet i Trelleborg, att medel tillförs för detta ändamål så att en behandlingsbassäng kan inrymmas i pågående byggnadsskede, samt att regionstyrelsen har genomfört detta innan utgången av år Regionstyrelsen svarar bland annat att planen för om- och tillbyggnad av lasarettet i Trelleborg har från början innehållit en behandlingsbassäng och regionstyrelsen har i sitt budgetförslag tagit hänsyn till detta och det som framförs i motionen. I den av regionfullmäktige antagna budgeten för 2002 är därför angivet följande beträffande byggnadsinvesteringar för Lasarettet i Trelleborg: Ny- och ombyggnad av lasarettet i Trelleborg, Byggstart har skett år Byggnationen beräknas bli klar år Total byggkostnad beräknas till 253 miljoner kronor. Förslaget inkluderar behandlingsbassäng. Regionfullmäktige har således uppfyllt motionärens önskemål. Regionmäktige beslöt att motionen anses besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande.

6 Gratis preventivmedel för ungdomar Sven-Erik Bergkvist (s) och Ingrid Lennerwald (s) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Region Skåne fortsättningsvis ska erbjuda ungdomar till och med 23 år avgiftsfria preventivmedel. I motionen framhålls bland annat att förslaget innebär att risken att ungdomar avstår från preventivmedel på grund av sin ekonomiska situation undanröjs. Regionstyrelsen svarar bland annat det kan konstateras att ett flertal utredningar och handlingsplaner redan är aktuella kring området sexuell hälsa både på nationell och regional nivå och att det under hösten kommer en proposition kring läkemedelsförmåner, där preventivmedel ingår. Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. Protokollsanteckning (s) Citytunneln bypolitik på regionnivå Bo Thunell (mp) och Anders Åkesson (mp) föreslår i en motion bland annat att regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att ta upp förhandlingar med övriga partier i Citytunnelprojektet i syfte att få till stånd en avsevärd fördjupning av utredningsmaterialet gällande alternativen till Citytunneln. Regionstyrelsen svarar bland annat att det inom regionfullmäktige finns en stark majoritet för att Citytunnelprojektet ska fullföljas. Regionfullmäktige beslöt oktober 2001 att ta ett lån om 834 miljoner kronor för att finansiera Citytunneln, såsom Region Skånes del av den totala finansieringskostnaden. Härmed har regionstyrelsen och regionfullmäktige också tagit ställning till en fortsatt projektering av Citytunneln och till de olika studerade systemalternativen. Citytunneln är en investering som är av avgörande betydelse för utvecklingen av den spårburna kollektivtrafiken i Öresundsregionen och Skåne. Med hänvisning till detta beslutade regionfullmäktige att avslå motionen. Reservation (mp), vissa ledamöter i (v) Befolkningsundersökning avseende vården Dick Olsson (c) har i en motion föreslagit regionfullmäktige besluta att genomföra en undersökning enligt samma modell som man använt i Stockholm, för att kartlägga befolkningens erfarenheter och inställning till olika vårdgivare och vårdformer med särskilt fokus på de alternativa/komplementära vårdformerna. Regionstyrelsen svarar bland annat att under senare år har flera tidigare icke etablerade metoder, bland annat kiropraktik, naprapati och akupunktur (vid smärtlindring), blivit en del av den offentligt finansierade sjukvården. Etableringen har skett utifrån att företrädarna för dessa metoder arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, liksom all legitimerad sjukvårdspersonal är skyldig att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns ingen anledning att förmoda att resultatet av den undersökning som genomförts i Stockholms läns landsting i nämnvärd grad skulle skilja sig från en motsvarande i Region Skåne. Erfarenheterna från Stockholm kommer att redovisas och behandlas i distriktsnämnderna, som i sin egenskap av befolkningsföreträdare och tecknare av vårdavtal bland annat har att ta ställning till etablering av nya metoder i hälso- och sjukvården. Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen.

7 Reservation (c), (mp) Inrättande av ett regionövergripande rehabiliteringsteam för fibromyalgipatienter Ing-Marie Nilsson Axelsson (kd) har i en motion bland annat föreslagit regionfullmäktige besluta att regionstyrelsen får i uppdrag att göra en kartläggning av vilken vård och rehabilitering fibromyalgipatienter får idag, och att ta kontakt med Försäkringskassan för att skapa ett regionövergripande rehabiliteringsteam för fibromyalgipatienter. Regionfullmäktige beslutade att ge regionstyrelsen i uppdrag att göra en kartläggning av vilken vård och rehabilitering fibromyalgipatienter får i dag. Regionfullmäktige beslöt även att avvakta med ställningstagande till motionens andra och tredje attsats till dess handläggningen genomförts. Regionfullmäktige beslutade slutligen att motionen därmed ska anses besvarad. Ordförklaring: Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd med ständig värk i muskler, onormal kraftlöshet och trötthet, dålig sömn, koncentrationssvårigheter, stelhet, huvudvärk, samt andra symptom. Frågestund Fråga 1. Vård i stället för passiv sjukskrivning Fråga av Anna-Kerstin Larsson (fp): Två olika huvudmän, staten och landstingen/regionen, står idag för samhällets stöd när man blir sjuk. Detta kan i vissa situationer leda till nackdelar i form av långa sjukskrivningar, otillräcklig rehabilitering och brist på helhetssyn. Folkpartiet har länge varit pådrivande när det gäller ökad samordning mellan sjukförsäkringen och sjukvården. Tanken bakom detta är att det måste vara bättre att använda sjukförsäkringspengarna aktivt till vård och rehabilitering än till passiv sjukskrivning. Försök med FINSAM (finansiell samordning av sjukvårdens och försäkringskassans resurser) har gjorts på en del håll i landet bland annat i före detta Malmöhus läns landsting. I en motion till Sammanläggningsdelegerade har jag föreslagit att vi hos regeringen skulle hemställa om att i Skåne få fortsätta försöksverksamheten med FINSAM. Motionen har den 9 februari 1999 bifallits av regionfullmäktige. Jag har dessutom ställt en fråga i regionfullmäktige i detta ärende i mars Jag vill nu fråga hur det har gått med detta ärende. Regionråd Henrik Hammar (m), ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen, svarar: Regeringen har inte lagt förslaget om finansiell samordning som man lovat riksdagen. Socialdepartement har dock för avsikt att inom kort att komma med besked. Jag håller med dig om att en samordning av sjukvårdens och försäkringskassans pengar är nödvändig i ett framtida perspektiv.

8 Fråga 2. Drogpolitiskt program Fråga av Anna-Kerstin Larsson (fp): I våra riktlinjer för folkhälsoarbetet i Region Skåne står Region Skånes verksamheter ska präglas av ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt. Region Skånes egna verksamheter ska vara föredömen när det gäller hälsofrämjande arbetsplatser. I vår uppgift att vara en stödjande organisation/arbetsplats kan ingå att genom ett drogpolitiskt program visa på policy, stödjande insatser och respekt för den enskildes integritet och ge arbetsledning på olika nivåer i Region Skåne stöd i sitt handlande såväl i det förebyggande arbetet som vid åtgärder i samband med drogproblem hos personal på arbetsplatser. Jag har i en motion föreslagit att regionstyrelsen skulle ges i uppdrag att utarbeta förslag till ett drogpolitiskt program. Motionen har bifallits av regionfullmäktige i september Jag vill nu fråga hur långt arbetet med att ta fram förslag till ett drogpolitiskt program kommit. Regionråd Inge Garstedt (m), ordförande i personalutskottet, svarar: Det drogpolitiska programmet ska vara klart till sommaren. Fråga 3. Privatisering av Ängelholms sjukhus Fråga av Sven-Erik Bergkvist (s): Den borgerliga regionledningen planerar nu en utförsäljning/privatisering av, i första hand, Ängelholms sjukhus AB. Ett sådant arbete har också, förvånansvärt nog, påbörjats i styrelsen för bolaget som uppenbarligen vill byta ägare. I denna fråga har det också förekommit andra märkliga ageranden. Till exempel har sjukhusledningen i det närmaste hotat med att personal måste sägas upp om man inte får privatisera. Företrädare för moderaterna har försökt måla upp en bild av privatisering eller nedläggning, vilket är absurt. Det är ingen hemlighet att vi motsätter oss privatisering av sjukhuset, vilket för övrigt också strider mot lagstiftningen. Vi avvisar gräddfiler, försäkringslösningar och privata vinstintresse i sjukvården. Vi förespråkar istället solidarisk finansiering, demokratisk styrning och fördelning efter behov. Oavsett våra skilda politiska åsikter så förutsätter jag att regionledningen sköter frågan på ett korrekt sätt och låter den demokratiska processen få den tid den behöver. Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till Carl Sonesson: Hur kommer processen att gå till? Kommer ägaren i form av regionfullmäktige att få ta ställning till huruvida förberedelser för en privatisering ska sättas igång, det vill säga fatta ett principbeslut om privatiseringen? Gäller privatiseringen driften av sjukhuset, fastigheten eller gäller det både och? Regionstyrelsens ordförande Carl Sonesson (m) svarar: Det är ingen hemlighet att det finns tankar i de borgerliga leden att skaffa fler simrishamnslösningar. Det leder till god vård till lägre kostnad.

9 Den här frågan kommer att tas upp på onsdag (den 27 februari) i regionstyrelsen, där förslaget blir att den verkställande ledningen får plocka fram förslag som syftar till att sälja aktierna i Ängelholm. Det är tänkt att regionfullmäktige ska få ärendet för behandling på sitt junisammanträde. Det är driften av sjukhuset det handlar om. Fråga 4. Preventivmedel i förebyggande syfte Fråga av Per-Olof Olofsson (s): Vid regionfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2001 beslutade Region Skåne att erbjuda avgiftsfria preventivmedel till ungdomar till och med 20 års ålder. Under tidigare år har förekommit en samverkan mellan sjukvården, ungdomsmottagningarna och den kommunala skolhälsovården. Där skolsköterskorna haft möjlighet att genom sjukvårdens försorg erbjuda ungdomar preventivmedel i förebyggande syfte. Enligt uppgift har Region Skåne efter beslutet upphört med denna verksamhet. Av den anledningen vill jag ställa två frågor till regionrådet Henrik Hammar. Vem har fattat beslutet att upphöra med den ur smittskyddssynpunkt viktiga förebyggande verksamheten? Tänker du som ansvarigt regionråd vidtaga åtgärder så att sjukvården i Skåne tillsammans med skolhälsovården kan fortsätta det sedan tidigare framgångsrika förebyggande arbetet. Regionråd Henrik Hammar (m), ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen, svarar: Ett olyckligt misstag har gjort att verksamheten försvunnit. Hälso- och sjukvårdsberedningen ska ta upp frågan på ett möte i mars. Avsikten med detta är att det ska återkomma. Fråga 5. Lokaliseringen av Region Skånes verksamheter ligger fast? Fråga av Sven-Erik Bergkvist (s): Det finns långtgående planer på ett Regionhus i Malmö, där det föreslås att Näringslivsutvecklingen, Investeringsfrämjandet, Omvärldsenheten och Skånetrafiken (i Malmö och Lund baserade enheter) ska ha ett gemensamt kontor. I planerna ingår också att man ska inrätta projektarbetsplatser, en politikers hörna samt flexibla arbetsplatser i Regionhuset i Malmö. Det finns sannolikt vinster med samordning av kontorslokaler. Samtidigt vill vi höja en varnande hand så att inte utvecklingen blir att verksamheterna som är utlokaliserade över regionen samlas och mer eller mindre öppet förlägger sina verksamheter i Malmö. Vi har till exempel fått signaler på att kulturen i Landskrona är det inte helt självklart att enheten ska flyttas till Malmö, när Skånetrafiken faktiskt är förlagd i Hässleholm. Med anledning av ovanstående frågar jag Carl Sonesson: Är du beredd att tydligt markera att den uppgörelse som finns angående lokaliseringen av Region Skånes verksamheter ligger fast? Regionstyrelsens ordförande Carl Sonesson (m) svarar: Ja. Uppgörelsen som finns angående lokaliseringen av Region Skånes verksamheter ligger fast.

10 Fråga 6. Ökad tillgänglighet inom sjukvården Fråga av Ingrid Lennerwald (s): Bland annat Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt gör nu bedömningen att köerna till starroperationer kommer att öka på grund av det kärva ekonomiska läget. I en artikel i Sydsvenska Dagbladet uttalar Henrik Hammar att distrikten inte kan förvänta sig några extra pengar från centralt håll. I regeringens vårproposition 2001 avsattes resurser för att förbättra tillgängligheten inom sjukvården. För Region Skånes del innebär detta ett tillskott om cirka 160 mkr per år under Detta är pengar som har fördelats till distrikten i samband med budgeten för Dessa pengar ska enligt regeringens intentioner användas till att öka tillgängligheten och korta köerna. Vi har vid flera tillfällen påpekat att det centralt måste ske en uppföljning av hur de specialdestinerade pengarna används lokalt så att regionfullmäktige kan få en samlad bild av hur Region Skåne lever upp till sina åtaganden. Därför vill jag ställa följande frågor till Henrik Hammar: Hur används de cirka 160 mkr som distrikten fått för 2002 för att öka tillgängligheten? Kommer det att ske en årlig redovisning av vilka effekter pengarna har gett? Regionråd Henrik Hammar (m), ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen, svarar: Pengarna används till ett helt batteri av åtgärder som behöver göras. Dessa finns noga redovisade i den handlingsplan som Region Skåne har skickat till socialdepartementet. Pengarna ingår i distriktens ordinarie budget. Redovisningar ska ske årligen till regeringen, men även till regionfullmäktige. Fråga 7. Samma rätt till mammografi oberoende av var man bor Fråga av Anders Åkesson (mp): Alla Skånes medelålders kvinnor blir kallade till mammografi i syfte att tidigt upptäcka bröstcancer. Vid vilken ålder man kallas till mammografi är dock olika inom Skåne, helt beroende på var man bor. Till lasarettet i Lund kallas man till mammografi redan vid 45 års ålder, medan till lasaretten i Kristianstad och UMAS i Malmö kallas man inte förrän vid 50 års ålder. Det är viktigt att man erbjuds samma vård i Region Skåne vart man än bor. Likställighetsprincipen ska gälla, det vill säga bostadsorten inom Skåne ska inte avgöra om man blir kallad till mammografi eller någon annan typ av vård. Anser du som produktionsberedningens ordförande att likställighetsprincipen ska gälla i fråga om när man kallas till mammografi i Skåne? Om ja hur tänker du se till att produktionsberedningens följer upp att likställighetsprincipen ska gälla inom Region Skåne? Jerker Swanstein (m), ordförande i produktionsberedningen, svarar: Ja, likställigheten ska gälla inom Region Skåne. Av praktiska skäl erbjuds dock mammografi kvinnor i Malmö från 45 års ålder, medan mammografin i Kristianstad i nuläget på grund av personalbrist tyvärr börjar vid först 50 års ålder.

11 Vi jobbar naturligtvis på att alla ska erbjudas mammografi från 45 års ålder, men det är väl bättre att vi erbjuder kvinnor mammografi vid 45 års ålder där möjligheten finns, än att låta dessa kvinnor vänta till de är 50 år gamla bara för likställighetens skull? Fråga 8. Frågor om Valförbundet för Skånes väl Fråga av Carl P. Herslow (skv): Med anledning av ditt förslag till yttrande i Kammarrätten i Göteborg önskar jag fråga: Skånes Valförbunds beslut var ju att upphöra jämlikt stadgarna 25. Varifrån får Du uppgiften, att förbundet blev upplöst den dagen? Det gällde ju bara nedläggning av verksamheten, som Tommy Tränefors skrev. Under vilken partibeteckning uppträdde Valförbundet för Skånes väl år 2000 och 2001? Varför vill du slussa miljonbelopp till Valförbundet för Skånes Väl, som inte ens antagit någon partibeteckning och därför inte är något parti, för vidare befordran till Sverigedemokraterna? Upplösning förutsätter att slutredovisning godkänt, vilket du förutsätts veta. Regionstyrelsens ordförande Carl Sonesson (m) svarar: Dessa frågor rör en tvist mellan Region Skåne å ena sidan och Herslow och Franzén å andra sidan. Frågorna ligger hos Kammarrätten och jag väljer därför att inte kommentera dem. Fråga 9. Försenade tåg kostade nytt jobb Fråga av Christine Axelsson (s) Frågan bordlades. Fråga 10. Tandregleringskliniken i Landskrona Fråga av Harry Franzén (skv): Med stor oro har vi läst om risken för nedläggning av Tandregleringskliniken i Landskrona. En nedläggning medför stora olägenheter för Landskrona med omnejd dyra resor och inte minst tidskostnader för föräldrar. Min fråga är: Hur är dagsläget för kliniken? Jerker Swanstein (m), ordförande i produktionsberedningen, svarar: För dagen är läget oförändrat. Till sommaren pensioneras nuvarande innehavaren. Vi har försökt hitta en efterträdare, tyvärr utan framgång. Produktionsberedning har begärt en total översyn av läget som är bekymmersamt. Fråga om Ängelholms Sjukhus framtida möjligheter, Tolkar på sjukhusen och om Skattehöjning Frågorna ska behandlas som interpellationer och återkommer senare. Fråga 14. Psykiatriska mottagningen i Ängelholm Fråga av Ulla-Britt Andersson (s):

12 Psykiatriska mottagningen i Ängelholm har brist på läkare. För att lösa problemet har man tvingats hyra in läkare från bemanningsföretag för dyra pengar. En annan konsekvens av detta är att man tvingas stänga akutmottagningen nattetid. En patient som nattetid besöker psykiatriska mottagningen i Ängelholm skickas därför i taxi till Helsingborg, där det finns läkare som kan göra en bedömning. Patientens journal faxas då mellan sjukhusen. Blir en inläggning aktuell, skickas patienten återigen i taxi till Ängelholm där denne läggs in. För patienten innebär detta att man måste träffa olika läkare och tvingas flyttas i ett tillstånd som kanske redan är mycket bekymmersamt. Man kan fråga sig om detta även är en konsekvens av att besök i psykiatrin är privatiserade en konsekvens som de svårast sjuka i så fall får betala priset för. Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor: Är det tillfredsställande att faxa patientjournaler sjukhus emellan och att tvingas skicka patienter i taxi till ett annat sjukhus för bedömning? Hur tänker Region Skånes ledning verka för att trygga behovet av läkare på psykiatriska mottagningen i Ängelholm? Hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande regionråd Henrik Hammar (m) svarar: Att faxa journaler mellan sjukhus är inget märkligt, om än lite omodernt. Mottagningen ska ske på adekvat sätt, men det är inget ovanligt att patienter inte alltid kan mottas på närmaste sjukhus. För att klara det akuta sjukvårdens övergripande struktur i Skåne, se projektet om Akutsjukvårdslogik i Skånsk livskraft. Fråga 15. Svar på brev (angående partistöd till Skånes väl) Carl P. Herslow (skv) frågar: Varför har brevet från Skånes Valförbund, som innehar partibeteckningen SKÅNES VÄL och postgirot inte besvarats? Regionstyrelsens ordförande Carl Sonesson (m) svarar: Denna fråga rör en tvist mellan Region Skåne å ena sidan och Herslow och Franzén å andra sidan. Frågan ligger hos Kammarrätten och jag väljer därför att inte kommentera den. Interpellationer A. Uppföljning av internanbud Interpellation av Björn Falk (m) Av konkurrensprogrammet framgår att internanbud, det vill säga anbud från regionens egna enheter, i normalfallet inte ska tillåtas vid konkurrensupphandlingar. Skälen för detta är bland annat att sådana anbud riskerar att skada regionens trovärdighet som upphandlare och att det är svårt att göra riktiga och stabila kalkyler av egenregiverksamhets kostnader i framtiden. Med tanke på framtida upphandlingar, anser du att det är lämpligt att tillåta internanbud?

13 Regionråd Annika Annerby Jansson (m) svarar: Huruvida interna anbud ska få lämnas regleras i Region Skånes konkurrensprogram. Där står att det är regionstyrelsen eller den regionstyrelsen utser som avgör när Region Skånes egen produktion ska få konkurrera/lämna anbud. Sådant beslut ska ske på affärsmässiga grunder med hänsyn till förutsättningarna till reell konkurrens på respektive marknad. Region Skånes konkurrensprogram är föremål för utvärdering. Innan denna process är slutförd är det för tidigt att svara på ovanstående frågor. Min egen uppfattning är dock att de negativa aspekter på internanbud som även utvärderarna tar fram överväger och att man därför även i fortsättningen bör vara restriktiv med att tillåta sådana. B. Jourmottagning i Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt Interpellation av Ulla-Britt Andersson (s) Interpellationen bordlades. C. Framtida arbetet med HIV prevention i Skåne Interpellation av Ann-Mari Campbell (v) Nyligen tillsatte Hälso- och sjukvårdsberedningen en utredning som bland annat ska se över det framtida arbetet med HIV prevention i Skåne. Detta har skapat stor oro inom frivilligorganisationerna, som genom sina speciella kunskaper och kontaktnät har unika möjligheter att nå utsatta grupper som den offentliga hälso- och sjukvården inte alltid når. På många håll befaras att Region Skåne kommer att dirigera om pengarna till sin egen verksamhet, eller till andra än de frivilligorganisationer som idag arbetar med HIV prevention. Organisationerna har inte getts möjlighet att vare sig delta i utredningsarbete eller samråda med Region Skåne i den här frågan. Finns det någon grund till frivilligorganisationernas oro? Hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande regionråd Henrik Hammar (m) svarar: En del i en kommande föreslagen strategi i utredningens arbete kommer att beröra frivilligorganisationernas roll i det HIV-preventiva arbetet. I uppdraget ligger också att tillsammans med dem klarlägga hur de och de offentliga aktörerna inom området samverkar kompletterar varandra. Det nuvarande samarbetet med de organisationer och verksamheter som erhåller medel från det statliga HIV/AIDS-bidraget kommer att utvecklas och intensifieras under utredningens gång. Den ansvarige för uppdraget och samrådsgruppen kommer löpande under uppdraget att ha dialog och samråd med frivilligorganisationerna. I uppdraget ligger även att utarbeta rutiner för en kontinuerlig dialog och samråd med de organisationer och verksamheter som erhåller medel från de statliga HIV/AIDS-bidraget. Det finns idag inget samarbetsorgan som har mandat att agera för samtliga frivilligorganisationer gentemot Region Skåne. En dialog har påbörjats med frivilligorganisationerna för att utveckla en samarbetsmodell. D. Hälso- och sjukvård för lesbiska kvinnor Interpellation av Ann-Mari Campbell (v) Vilken beredskap finns i den skånska sjukvården för att bemöta homosexuella på ett värdigt sätt?

14 Hur ser Region Skåne som arbetsgivare till att kunskapen om homosexuellas särskilda problem sprids i vården? Finns det någon verksamhet liknande mottagningen i Stockholm för lesbiska i Skåne? Om inte när kommer Region Skåne att se till att en motsvarande verksamhet startar? Hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande regionråd Henrik Hammar (m) svarar: Självfallet är det viktigt att kunskaper om de homosexuellas särskilda problem ska spridas i vården. Särskilda informations-/utbildningstillfällen har också anordnats inom detta område. Jag är positiv till att denna typ av aktiviteter genomförs och jag förutsätter att berörda verksamhetschefer kommer att prioritera detta område på samma sätt som för annan verksamhet. Jag finner emellertid inte några bärande skäl för att anordna särskilda mottagningar. Det skulle leda till en diskussion om ytterligare specialmottagningar för olika grupper som bara skiljer sig åt i andra än medicinska hänseenden, och det känns inte rätt. Det måste vara, och är också enligt hälso- och sjukvårdslagen, klart uttalat att alla patienter ska få ett adekvat mottagande och en ändamålsenlig vård vid sedvanliga offentliga eller privata mottagningar oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning, etc. E. Ängelholms Sjukhus AB och framtiden Interpellation av Ann-Mari Campbell (v) Anser regionstyrelsens ordförande att det är lämpligt att en VD för ett av regionen helägt bolag som Ängelholms Sjukhus AB går ut och förespråkar en försäljning av verksamheten? Är det inte VD:s skyldighet att vara lojal mot sina ägare och presentera sanningsenlig och korrekt information? Pågår ett arbete i det fördolda som förbereder en utförsäljning av aktierna i Ängelholmsbolaget? Vem har i så fall beslutat om detta? Det är väl knappast fråga om ett nytt ägardirektiv? Hur tänker RS ordförande och ägarutskottet agera i den här frågan? Regionstyrelsens ordförande Carl Sonesson (m) svarar: VD ska i första hand vara lojal mot sin styrelse. Om styrelse och VD ser att beräknade intäkter inte kommer att täcka kostnaderna ser jag inget märkligt i att VD diskuterar vilka åtgärder som kan tänkas för att nå ekonomisk balans i bolaget. Att genom ett privat ägande få möjlighet att erbjuda vård till nya patientgrupper och därmed öka intäkterna ser jag som ett intressant alternativ. Jag avser att på onsdag den 27 februari föreslå regionstyrelsen fatta beslut om att uppdra till den verkställande tjänstemannaledningen att bereda ett ärende om överlåtelse av aktierna i Ängelholms Sjukhus AB till annan ägare. Övriga interpellationer (F, G, H, I) bordlades Avsägelser från uppdrag som ledamot/ersättare i regionfullmäktige Stefan Lindhe, ledamot för moderaterna i valkrets Sydväst I, har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige. Anders Ljung, ersättare för socialdemokraterna i valkrets Nordväst, har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige. Mats Svanberg, ledamot för moderaterna i valkrets Sydväst I, har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i fullmäktige.

15 Tobias Billström, ersättare för moderaterna i valkrets Sydväst I, har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige. Regionfullmäktige beslöt att befria Stefan Lindhe (m) från uppdraget som ledamot samt Anders Ljung (s) och Tobias Billström (m) från uppdragen som ersättare i regionfullmäktige. Regionfullmäktige beslöt även att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för att utse nya ledamöter respektive nya ersättare. Slutligen beslöt regionfullmäktige att bordlägga Mats Svanbergs begäran om entledigande från samtliga sina uppdrag i Region Skåne. Valärenden Regionfullmäktige beslutade att välja de som valberedningen föreslagit. Dag Sundius valdes emellertid först efter sluten omröstning till nämndeman i Länsrätten till och med 2002 efter Ulla Eriksson, Ängelholm (skv).

Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16

Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16 Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 16 december 2004. På

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Upphandling av akut hembesöksverksamhet i Region Skåne tilldelningsbeslut

Upphandling av akut hembesöksverksamhet i Region Skåne tilldelningsbeslut Denna information redogör för beslut i de ärenden som behandlades vid avtalsutskottets sammanträde den 15 oktober. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se och välj rubriken Politik & Påverkan

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas.

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas. Regionstyrelsen Ledningsstrateg 044-309 35 30 marianne.palmqvistberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-06-09 Dnr 0901212 1 (2) Regelverk för förvaltningar inom Region Skåne gällande försäljning/uthyrning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:110 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:41 av Åke Askensten m fl (mp) om förhandlingar med regeringen/riksdagen om kompensation för vårdkostnader Föredragande landstingsråd:

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2004-10-28 Dnr. Tid 2004-10-28, kl 09.00-15.00 1 (4) 61 -- 71 Universitetssjukhuset MAS, Malmö

PROTOKOLL. Datum 2004-10-28 Dnr. Tid 2004-10-28, kl 09.00-15.00 1 (4) 61 -- 71 Universitetssjukhuset MAS, Malmö PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2004-10-28 Dnr Tid 2004-10-28, kl 09.00-15.00 1 (4) 61 -- 71 Plats Universitetssjukhuset MAS, Malmö Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande Douglas

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor:

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor: Kommunfullmäktige 2006-11-27 227 525 Kommunstyrelsen 2006-11-13 208 512 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 212 461 Socialnämnden, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning:

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning: 2004-06-10 2.3 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 2002-12-09 10 i samband med beslut om budget att uppdra åt miljö- och naturvårdsnämnden att utarbeta förslag till bildande av stiftelse för regionens

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2004-04-22 Dnr. Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Sjukhuset i Ängelholm

PROTOKOLL. Datum 2004-04-22 Dnr. Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Sjukhuset i Ängelholm PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2004-04-22 Dnr Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Plats Sjukhuset i Ängelholm Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande Douglas Roth (m),

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 1 december 2008 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 7 november 2005 i mål nr

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2003-05-28 Dnr. Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Lasarettet, Helsingborg. Björn Jönsson (s) Christer Håkansson (kd)

PROTOKOLL. Datum 2003-05-28 Dnr. Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Lasarettet, Helsingborg. Björn Jönsson (s) Christer Håkansson (kd) PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2003-05-28 Dnr Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Plats Lasarettet, Helsingborg Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande och tjänstgörande

Läs mer

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 29 mars 2012. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2009-02-26 Tid och plats för sammanträdet Stora konferensrummet Landstingshuset Östersund den 26 februari 2009 kl 09:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

$%& $%! '! $%!%(!%$%" %!$! $%" " ) *$%!%'! ($ ( $%! +!,! ($%! %!% $% % '! -##. $%& $%/ "-##01 % -2 333-##. '!!, $%!!$4$!, * " -## $%%!%!

$%& $%! '! $%!%(!%$% %!$! $%  ) *$%!%'! ($ ( $%! +!,! ($%! %!% $% % '! -##. $%& $%/ -##01 % -2 333-##. '!!, $%!!$4$!, *  -## $%%!%! Svar på interpellation Angående vårdgarantistatistik Göran Larsson (mp) har i en interpellation ställt frågor om redovisning av köns och åldersfördelning i den månatliga statistiken av hur Västra Götalandsregionen

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 2004-09-21 Ärende 11 Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 Ärendebeskrivning: Ett övertagande av ambulansdriften

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved Närvarande: Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande, 48-53 Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. 54-59 Michael Bucht

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446

15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446 15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446 Arbetsutskottets förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-13 Dnr 1101007 1 (6) Regionstyrelsen Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Ordförandens förslag 1. Regionfullmäktige godkänner det förslag till process

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland

Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland 1(2) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Bengt Widgren, FoUU-chef Datum Diarienummer 2014-03-26 RS130446 Regionfullmäktige Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Kommunfullmäktige 2012 01 30 10 31 Kommunstyrelsen 2012 01 16 17 42 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 15 35 Dnr 11.347 10 augkf10 Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Bilaga:

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län 3Jö Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Holm Kjell Datum 2013-05-22 Diarienummer NHO-2013-0076.33 Nämnden för hälsa och omsorg Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 8 maj 2003

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater HSN 2008-09-02 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Hälso- och sjukvårdsdirektören 2008-07-25 HSN 0807-0913 LS 0804-0372 Handläggare: Bengt Haglund Yttrande över motion av Lena-Maj Anding

Läs mer

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans)

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Hälso- och sjukvård DIVISION MEDICINSK SERVICE DATUM DIARIENR Kerstin Hansson 2007-05-28 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Bakgrund

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser Regionstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:97 1 (5) LS 312-3044 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:76 av Jan Liliemark (fp) om att informera om skatteutjämningssystemets avgifter på landstingets lönebesked Föredragande

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer