Nyhetsbrev från Region Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev från Region Skåne"

Transkript

1 Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, , eller Henrik Bergman, informatör KC Information, , Denna information finns också på tillsammans med föredragningslistan kompletterad med tillhörande handlingar. Sammanfattning Regionfullmäktige hade temadag kring Skånsk livskraft Vård och Hälsa med särskilt utskottsarbete kring detta. Frågor som i övrigt väckte debatt var bland andra flygplatspolicyn för Skåne, antalet ledamöter i regionfullmäktige, frågan om nationalhymn i Skåne och frågan om eventuell försäljning av Ängelholms Sjukhus AB. Information Temadag Skånsk livskraft Vård och Hälsa Vid regionfullmäktiges tvådagarsmöte måndag-tisdag prövades åter den nya modellen med en särskild temadag kring ett särskilt ämne, den här gången Skånsk livskraft Vård och Hälsa. Efter inledande formalia på måndags morgon ajournerades mötet för genomförande av temadagen kring hälso- och sjukvård. Mötet inleddes av föredragningar av två externa experter: Professor Leif Edvinsson höll ett föredrag kring morgondagens krav på hälso- och sjukvård. Professor Bengt Jönsson beskrev hälso- och sjukvård ur ett internationellt perspektiv. Därefter informerade hälso- och sjukvårdsdirektör Ulf Meijer och direktören för produktionsstaben Bertil Lindström om Skånsk livskraft Vård och Hälsa. Hälso- och sjukvårdsdirektör Ulf Kvist beskrev idéutkast till målbild för närsjukvården i Skåne. Efter denna inledning fördjupade fullmäktige sina diskussioner via tillfälliga utskott. Syftet med utskottens arbete var att skapa fördjupad kunskap och diskussion kring ett antal huvudfrågor rörande Region Skånes framtida hälso- och sjukvård. Varje utskott dokumenterade sina slutsatser och rapporterade sedan dessa inför hela fullmäktige på tisdag morgon. En samlad redovisning från utskottens diskussioner ska dessutom distribueras till samtliga ledamöter efter mötet via sekreterarnas försorg. Dokumentationen kommer också att överlämnas till berörda projektgrupper i processen kring Skånsk livskraft Vård och Hälsa. Efter redovisningarna från utskotten återupptogs på tisdagens förmiddag ärendebehandlingen som vanligt.

2 I samband med mötet gavs även en särskild tidning ut, Region Skåne, om regionfullmäktiges temadag kring hälso- och sjukvård. Folktandvårdens kvalitetsutmärkelse Tandvårdschef Karin Bengtsson informerade om Folktandvården, som 2001 fick Region Skånes interna kvalitetsutmärkelse. Flygplatspolicy för Region Skåne Regionfullmäktige beslöt 2000 att godkänna förslag till avtal angående finansieringssamverkan avseende Ängelholms flygstation. Fullmäktige uppdrog samtidigt åt regionstyrelsen att uppta överläggningar med regeringen om de skånska flygplatsernas drift och finansiering. Regionala utvecklingsstaben fick uppdraget att utarbeta förslag till flygplatspolicy för Region Skåne. Förslaget omfattar en redovisning av behovet av flygplatser i Skåne, vilka samverkansmöjligheter som föreligger utifrån ett helhetsperspektiv för flygtrafikförsörjningen i Skåne. Policyn belyser också vilka mervärden lokala flygplatser kan ge samt miljöaspekter av olika utvecklingsstrategier för respektive flygplats. I policyn lämnas också förslag till regionens fortsatta ekonomiska åtaganden i flygplatserna i Skåne. I samband med utarbetandet av förstudie och flygplatspolicy arrangerade regionala utvecklingsstaben under våren ett större seminarium kring flygplatsfrågor i Skåne med ett stort antal deltagare. Regionfullmäktige beslutade att godkänna föreliggande förslag till flygplatspolicy för Region Skåne. Reservation (v), (mp) Regler för bidrag till studieförbundens regionala verksamhet i Skåne Kulturnämnden presenterade förslag till regler för bidrag till studieförbundens regionala verksamhet i Skåne. De nya reglerna innebär framför allt att kriterierna för fördelningsmodellens tre olika delar basbidrag (tidigare grundbidrag), volymbidrag och målgruppsrelaterat bidrag har förändrats. Basbidrag 70% -- baseras på antalet deltagartimmar, studietimmar, målgruppsdeltagartimmar och erhållet bidrag under de senaste fyra verksamhetsåren. Volymbidrag 15% -- räknas efter antalet studietimmar inom verksamhetsformerna Cirkel, Annan gruppverksamhet och Kultur. Målgruppsbidrag 15% -- baseras på målgrupperna funktionshindrade, arbetslösa/arbetssökande och människor som invandrat enligt det statliga bidragsfördelningssystemet. Senast redovisade verksamhetsår är grunden för såväl volym- som målgruppsbidraget. Basbidraget föreslås ligga fast under en treårsperiod medan övriga bidrag räknas om varje år. Regionfullmäktige beslutade att fastställa förslaget till regler för bidrag till studieförbundens regionala verksamhet i Skåne. Reglerna ska gälla under en treårsperiod från och med 2002 för att därefter utvärderas.

3 Antal ledamöter i regionfullmäktige Regionfullmäktige tillsatte genom ett beslut år 2000 en fullmäktigeberedning, organisationsberedningen, med uppgift att utreda dimensionering och arbetsformer för Region Skånes framtida politiska organisation. Regionstyrelsen föreslår att antalet ledamöter i regionfullmäktige nästkommande mandatperiod ska vara oförändrat, det vill säga 149 stycken. Regionstyrelsens motivering är bland annat att eftersom valkretsindelningen enligt direktiven ska vara oförändrad nästa mandatperiod bör även antalet ledamöter vara oförändrat för att det ska bli en bra representativitet för alla partier i så många valkretsar som möjligt. Dessutom bör det vinnas större erfarenhet med nuvarande antal ledamöter för att föreslå en förändring trots att det kan finnas skäl för ett färre antal ledamöter. Ett ytterligare skäl för att behålla antalet ledamöter är att man i visionen för Region Skåne påtalat vikten av att det finns kommunala representanter i regionfullmäktige. Eftersom Skåne har ett stort antal kommuner är det därför viktigt att fullmäktige fortsätter att ha 149 ledamöter. Regionfullmäktige beslöt att antalet ledamöter i regionfullmäktige ska vara oförändrat 149. Reservation (m), vissa ledamöter i (skv) Projekteringstillstånd Diagnostiskt Centrum, Universitetssjukhuset MAS Regionstyrelsen beslöt att godkänna byggnation av Diagnostiskt Centrum vid Universitetssjukhuset MAS inom en kostnadsram om 290 miljoner kronor exklusive inventarier samt att eventuella effekter av Skånsk Livskraft Vård och hälsa ska beaktas vid utformningen av ny- och ombyggnationen. Byggnadsarbeten pågår för att uppföra Diagnostiskt Centrum. På sjukhuset är vårdplatsläget akut och därför har en påbyggnad på Diagnostiskt Centrum med en våning för vårdavdelningar blivit aktuell. Regionfullmäktige beslöt att godkänna att ett 5:e våningsplan byggs omfattande ca 52 vårdplatser vid Diagnostiskt Centrum i Malmö, och att medge en utökad investeringsram om 55 miljoner kronor att finansieras inom Regionens totala investeringsram om 900 miljoner, som anvisats i 2002 års budget. Skånsk nationalhymn Tobias Billström (m), Linda Wahlqvist (m), med flera, har i en motion föreslagit att kulturnämnden får i uppdrag att anordna en tävling för att utse en skånsk nationalhymn, att en prissumma ska avsättas för det vinnande bidraget samt att regionfullmäktige slutligt ska fastställa vinnaren. Regionstyrelsen svarar att den inte delar Kulturnämndens bedömning och slutsatser kring motionen angående Skånsk nationalhymn. Det finns idag betydligt viktigare uppgifter för Region Skåne att fokusera på. Vår förstahandsuppgift inom området regional utveckling är att stärka Skånes konkurrenskraft i syfte att åstadkomma en utveckling som gör det ännu bättre att leva, bo och arbeta i Skåne. Den uppgiften ska prioriteras. På yrkande av bland andra en sjungande Carl Sonesson (m) beslöt regionfullmäktige att avslå motionen enligt regionstyrelsens förslag.

4 Ekologisk anpassning av jordbruket Bo Thunell (mp) och Anders Åkesson (mp) vill i en motion förstärka bilden av det skånska jordbruket som ett kretsloppsjordbruk genom ökad ekologisk odling och föreslår följande. Att regionstyrelsen till regionfullmäktige presenterar ett förslag till hur regionen kan stimulera det skånska lantbruket att ställa om till ekologisk odling. Att tillämpliga delar av Region Skånes verksamheter själva ska uppsätta mål för inköp av ekologiskt producerade livsmedel och årligen redovisa i vilken mån de uppsatta målen har nåtts. Att regionstyrelsen till regionfullmäktige presenterar ett förslag som siktar till ett förstärkt skydd mot exploatering och förorening av den bästa jordbruksmarken. Regionstyrelsen svarar bland annat att Region Skåne deltar i Länsstyrelsens projekt för anpassning av de nationella miljömålen till skånska förhållanden, där Region Skåne arbetar för att det skånska lantbruket utvecklas miljö- och kretsloppsanpassat. Region Skåne har vidare antagit ett Miljöprogram som bland annat anger att man ska arbeta för att minska miljöpåverkan från varor och tjänster som handlas upp. Detta omfattar även livsmedel. Arbetet med att förverkliga miljöprogrammets intentioner pågår inom olika delar av regionens verksamhet och så också inom MA-Skåne som är den enhet som svarar för centrala inköp. Vad gäller frågan om förstärkt skydd mot exploatering och förorening av den bästa jordbruksmarken, så arbetar Region Skåne aktivt för att skydda den skånska jorden inom den ram regionen har att agera. Detta bland annat genom att initiera och underhålla en planeringsdiskussion mellan olika aktörer i Skåne. Det bör emellertid påpekas att det är kommunerna genom det kommunala planmonopolet som har ett odelat ansvar för den fysiska planeringen. Regionfullmäktige beslöt att motionen ska anses besvarad. Reservation (mp) Strategi för att stärka anhöriga och frivilligt socialt arbete i vården Anders Tilly (kd) har ingivit en motion om den resurs som anhörigmedverkan och frivilligt socialt arbete utgör i vården. Han föreslår fullmäktige besluta att instämma i motionens intentioner om detta och att en strategi utarbetas för att tydliggöra rollfördelning och avgränsning med mening att ge just anhöriga och frivilligt socialt arbete en starkare ställning i vården. Regionfullmäktige beslöt att motionen bifalles på så sätt att regionstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en strategi för Region Skåne enligt motionens intentioner och att starta projekt angående volontärverksamhet. Protokollsanteckning (mp) Användningen av försöksdjur Anders Åkesson (mp) föreslår i en motion bland annat att man i Region Skånes kommande budget och bokslut skall kunna utläsa dels kostnaderna för den djurexperimentella forskningen inom regionen, dels vilka resurser som satsas på att ta fram alternativa forskningsmetoder och slutligen också antal djurförsök som gjorts på regionens båda universitetssjukhus samt att regionstyrelsen får i uppgift att återkomma med en handlingsplan för hur antalet djurförsök kan minska inom regionens verksamhet. Regionstyrelsen svarar bland annat att motionären väcker förslag kring ett viktigt och angeläget område. Det ska vara en ambition från Region Skånes sida att nedbringa antalet djurförsök utan att

5 det påverkar sökandet av ny vetenskaplig kunskap i negativ riktning och i sin förlängning möjligheter till minskad ohälsa för många människor. Denna avvägning ska bland annat ses mot bakgrund av djurens berättigade krav på ett värdigt liv utifrån djurets naturliga livsformer. Regionstyrelsen menar dock att Region Skånes budget, som ska fungera som regionfullmäktiges övergripande styrning av styrelsens och nämndernas verksamhet under kommande budgetår, inte är något relevant dokument för redovisning av de kostnader som sätts i samband med djurförsök inom den medicinska forskningen, som i huvudsak bedrivs av annan huvudman än Region Skåne. Regionfullmäktige beslöt att avslå första och andra att-satserna i motionen. Regionmäktige beslöt emellertid att bifalla tredje att-satsen i motionen, på så sätt att regionstyrelsen ges i uppdrag att följa utvecklingen kring djurförsök och att fortsätta dialogen med involverade aktörer, främst med Lunds Universitet. Reservation (mp), Carl P Herslow, Harry Franzén Järnvägsförbindelse till Ängelholms flygplats Harry Franzén föreslår i en motion att regionstyrelsen uppdrar åt en projektgrupp att undersöka möjligheterna till att Ängelholms flygplatsterminal kan anslutas till järnvägsförbindelse. Regionstyrelsen svarar bland annat att frågan om dragning av Västkustbanan genom Ängelholms kommun har varit föremål för omfattande studier och diskussioner. Banverket utredde initialt ett antal alternativa järnvägsdragningar. Den dragning som Banverket och kommunen förordade och som genomförs ger inte förutsättningar för flygplatsanknytning. Resandeunderlaget till Ängelholms flygplats motiverar inte kostnader för järnvägsanslutning. Ängelholms flygplats kan inte jämföras med diskuterad samverkande storregional flygplats Copenhagen Sturup Airport, en samverkan som är EN förutsättning för järnvägsanslutning. Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. Reservation Carl P Herslow, Harry Franzén Behandlingsbassäng vid lasarettet i Trelleborg Olof Andersson (kd) föreslår i en motion att regionstyrelsen snabbt utreder frågan om att en behandlingsbassäng tillförs i planen för beslutad ny- och tillbyggnad av Lasarettet i Trelleborg, att medel tillförs för detta ändamål så att en behandlingsbassäng kan inrymmas i pågående byggnadsskede, samt att regionstyrelsen har genomfört detta innan utgången av år Regionstyrelsen svarar bland annat att planen för om- och tillbyggnad av lasarettet i Trelleborg har från början innehållit en behandlingsbassäng och regionstyrelsen har i sitt budgetförslag tagit hänsyn till detta och det som framförs i motionen. I den av regionfullmäktige antagna budgeten för 2002 är därför angivet följande beträffande byggnadsinvesteringar för Lasarettet i Trelleborg: Ny- och ombyggnad av lasarettet i Trelleborg, Byggstart har skett år Byggnationen beräknas bli klar år Total byggkostnad beräknas till 253 miljoner kronor. Förslaget inkluderar behandlingsbassäng. Regionfullmäktige har således uppfyllt motionärens önskemål. Regionmäktige beslöt att motionen anses besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande.

6 Gratis preventivmedel för ungdomar Sven-Erik Bergkvist (s) och Ingrid Lennerwald (s) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Region Skåne fortsättningsvis ska erbjuda ungdomar till och med 23 år avgiftsfria preventivmedel. I motionen framhålls bland annat att förslaget innebär att risken att ungdomar avstår från preventivmedel på grund av sin ekonomiska situation undanröjs. Regionstyrelsen svarar bland annat det kan konstateras att ett flertal utredningar och handlingsplaner redan är aktuella kring området sexuell hälsa både på nationell och regional nivå och att det under hösten kommer en proposition kring läkemedelsförmåner, där preventivmedel ingår. Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. Protokollsanteckning (s) Citytunneln bypolitik på regionnivå Bo Thunell (mp) och Anders Åkesson (mp) föreslår i en motion bland annat att regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att ta upp förhandlingar med övriga partier i Citytunnelprojektet i syfte att få till stånd en avsevärd fördjupning av utredningsmaterialet gällande alternativen till Citytunneln. Regionstyrelsen svarar bland annat att det inom regionfullmäktige finns en stark majoritet för att Citytunnelprojektet ska fullföljas. Regionfullmäktige beslöt oktober 2001 att ta ett lån om 834 miljoner kronor för att finansiera Citytunneln, såsom Region Skånes del av den totala finansieringskostnaden. Härmed har regionstyrelsen och regionfullmäktige också tagit ställning till en fortsatt projektering av Citytunneln och till de olika studerade systemalternativen. Citytunneln är en investering som är av avgörande betydelse för utvecklingen av den spårburna kollektivtrafiken i Öresundsregionen och Skåne. Med hänvisning till detta beslutade regionfullmäktige att avslå motionen. Reservation (mp), vissa ledamöter i (v) Befolkningsundersökning avseende vården Dick Olsson (c) har i en motion föreslagit regionfullmäktige besluta att genomföra en undersökning enligt samma modell som man använt i Stockholm, för att kartlägga befolkningens erfarenheter och inställning till olika vårdgivare och vårdformer med särskilt fokus på de alternativa/komplementära vårdformerna. Regionstyrelsen svarar bland annat att under senare år har flera tidigare icke etablerade metoder, bland annat kiropraktik, naprapati och akupunktur (vid smärtlindring), blivit en del av den offentligt finansierade sjukvården. Etableringen har skett utifrån att företrädarna för dessa metoder arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, liksom all legitimerad sjukvårdspersonal är skyldig att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns ingen anledning att förmoda att resultatet av den undersökning som genomförts i Stockholms läns landsting i nämnvärd grad skulle skilja sig från en motsvarande i Region Skåne. Erfarenheterna från Stockholm kommer att redovisas och behandlas i distriktsnämnderna, som i sin egenskap av befolkningsföreträdare och tecknare av vårdavtal bland annat har att ta ställning till etablering av nya metoder i hälso- och sjukvården. Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen.

7 Reservation (c), (mp) Inrättande av ett regionövergripande rehabiliteringsteam för fibromyalgipatienter Ing-Marie Nilsson Axelsson (kd) har i en motion bland annat föreslagit regionfullmäktige besluta att regionstyrelsen får i uppdrag att göra en kartläggning av vilken vård och rehabilitering fibromyalgipatienter får idag, och att ta kontakt med Försäkringskassan för att skapa ett regionövergripande rehabiliteringsteam för fibromyalgipatienter. Regionfullmäktige beslutade att ge regionstyrelsen i uppdrag att göra en kartläggning av vilken vård och rehabilitering fibromyalgipatienter får i dag. Regionfullmäktige beslöt även att avvakta med ställningstagande till motionens andra och tredje attsats till dess handläggningen genomförts. Regionfullmäktige beslutade slutligen att motionen därmed ska anses besvarad. Ordförklaring: Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd med ständig värk i muskler, onormal kraftlöshet och trötthet, dålig sömn, koncentrationssvårigheter, stelhet, huvudvärk, samt andra symptom. Frågestund Fråga 1. Vård i stället för passiv sjukskrivning Fråga av Anna-Kerstin Larsson (fp): Två olika huvudmän, staten och landstingen/regionen, står idag för samhällets stöd när man blir sjuk. Detta kan i vissa situationer leda till nackdelar i form av långa sjukskrivningar, otillräcklig rehabilitering och brist på helhetssyn. Folkpartiet har länge varit pådrivande när det gäller ökad samordning mellan sjukförsäkringen och sjukvården. Tanken bakom detta är att det måste vara bättre att använda sjukförsäkringspengarna aktivt till vård och rehabilitering än till passiv sjukskrivning. Försök med FINSAM (finansiell samordning av sjukvårdens och försäkringskassans resurser) har gjorts på en del håll i landet bland annat i före detta Malmöhus läns landsting. I en motion till Sammanläggningsdelegerade har jag föreslagit att vi hos regeringen skulle hemställa om att i Skåne få fortsätta försöksverksamheten med FINSAM. Motionen har den 9 februari 1999 bifallits av regionfullmäktige. Jag har dessutom ställt en fråga i regionfullmäktige i detta ärende i mars Jag vill nu fråga hur det har gått med detta ärende. Regionråd Henrik Hammar (m), ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen, svarar: Regeringen har inte lagt förslaget om finansiell samordning som man lovat riksdagen. Socialdepartement har dock för avsikt att inom kort att komma med besked. Jag håller med dig om att en samordning av sjukvårdens och försäkringskassans pengar är nödvändig i ett framtida perspektiv.

8 Fråga 2. Drogpolitiskt program Fråga av Anna-Kerstin Larsson (fp): I våra riktlinjer för folkhälsoarbetet i Region Skåne står Region Skånes verksamheter ska präglas av ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt. Region Skånes egna verksamheter ska vara föredömen när det gäller hälsofrämjande arbetsplatser. I vår uppgift att vara en stödjande organisation/arbetsplats kan ingå att genom ett drogpolitiskt program visa på policy, stödjande insatser och respekt för den enskildes integritet och ge arbetsledning på olika nivåer i Region Skåne stöd i sitt handlande såväl i det förebyggande arbetet som vid åtgärder i samband med drogproblem hos personal på arbetsplatser. Jag har i en motion föreslagit att regionstyrelsen skulle ges i uppdrag att utarbeta förslag till ett drogpolitiskt program. Motionen har bifallits av regionfullmäktige i september Jag vill nu fråga hur långt arbetet med att ta fram förslag till ett drogpolitiskt program kommit. Regionråd Inge Garstedt (m), ordförande i personalutskottet, svarar: Det drogpolitiska programmet ska vara klart till sommaren. Fråga 3. Privatisering av Ängelholms sjukhus Fråga av Sven-Erik Bergkvist (s): Den borgerliga regionledningen planerar nu en utförsäljning/privatisering av, i första hand, Ängelholms sjukhus AB. Ett sådant arbete har också, förvånansvärt nog, påbörjats i styrelsen för bolaget som uppenbarligen vill byta ägare. I denna fråga har det också förekommit andra märkliga ageranden. Till exempel har sjukhusledningen i det närmaste hotat med att personal måste sägas upp om man inte får privatisera. Företrädare för moderaterna har försökt måla upp en bild av privatisering eller nedläggning, vilket är absurt. Det är ingen hemlighet att vi motsätter oss privatisering av sjukhuset, vilket för övrigt också strider mot lagstiftningen. Vi avvisar gräddfiler, försäkringslösningar och privata vinstintresse i sjukvården. Vi förespråkar istället solidarisk finansiering, demokratisk styrning och fördelning efter behov. Oavsett våra skilda politiska åsikter så förutsätter jag att regionledningen sköter frågan på ett korrekt sätt och låter den demokratiska processen få den tid den behöver. Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till Carl Sonesson: Hur kommer processen att gå till? Kommer ägaren i form av regionfullmäktige att få ta ställning till huruvida förberedelser för en privatisering ska sättas igång, det vill säga fatta ett principbeslut om privatiseringen? Gäller privatiseringen driften av sjukhuset, fastigheten eller gäller det både och? Regionstyrelsens ordförande Carl Sonesson (m) svarar: Det är ingen hemlighet att det finns tankar i de borgerliga leden att skaffa fler simrishamnslösningar. Det leder till god vård till lägre kostnad.

9 Den här frågan kommer att tas upp på onsdag (den 27 februari) i regionstyrelsen, där förslaget blir att den verkställande ledningen får plocka fram förslag som syftar till att sälja aktierna i Ängelholm. Det är tänkt att regionfullmäktige ska få ärendet för behandling på sitt junisammanträde. Det är driften av sjukhuset det handlar om. Fråga 4. Preventivmedel i förebyggande syfte Fråga av Per-Olof Olofsson (s): Vid regionfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2001 beslutade Region Skåne att erbjuda avgiftsfria preventivmedel till ungdomar till och med 20 års ålder. Under tidigare år har förekommit en samverkan mellan sjukvården, ungdomsmottagningarna och den kommunala skolhälsovården. Där skolsköterskorna haft möjlighet att genom sjukvårdens försorg erbjuda ungdomar preventivmedel i förebyggande syfte. Enligt uppgift har Region Skåne efter beslutet upphört med denna verksamhet. Av den anledningen vill jag ställa två frågor till regionrådet Henrik Hammar. Vem har fattat beslutet att upphöra med den ur smittskyddssynpunkt viktiga förebyggande verksamheten? Tänker du som ansvarigt regionråd vidtaga åtgärder så att sjukvården i Skåne tillsammans med skolhälsovården kan fortsätta det sedan tidigare framgångsrika förebyggande arbetet. Regionråd Henrik Hammar (m), ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen, svarar: Ett olyckligt misstag har gjort att verksamheten försvunnit. Hälso- och sjukvårdsberedningen ska ta upp frågan på ett möte i mars. Avsikten med detta är att det ska återkomma. Fråga 5. Lokaliseringen av Region Skånes verksamheter ligger fast? Fråga av Sven-Erik Bergkvist (s): Det finns långtgående planer på ett Regionhus i Malmö, där det föreslås att Näringslivsutvecklingen, Investeringsfrämjandet, Omvärldsenheten och Skånetrafiken (i Malmö och Lund baserade enheter) ska ha ett gemensamt kontor. I planerna ingår också att man ska inrätta projektarbetsplatser, en politikers hörna samt flexibla arbetsplatser i Regionhuset i Malmö. Det finns sannolikt vinster med samordning av kontorslokaler. Samtidigt vill vi höja en varnande hand så att inte utvecklingen blir att verksamheterna som är utlokaliserade över regionen samlas och mer eller mindre öppet förlägger sina verksamheter i Malmö. Vi har till exempel fått signaler på att kulturen i Landskrona är det inte helt självklart att enheten ska flyttas till Malmö, när Skånetrafiken faktiskt är förlagd i Hässleholm. Med anledning av ovanstående frågar jag Carl Sonesson: Är du beredd att tydligt markera att den uppgörelse som finns angående lokaliseringen av Region Skånes verksamheter ligger fast? Regionstyrelsens ordförande Carl Sonesson (m) svarar: Ja. Uppgörelsen som finns angående lokaliseringen av Region Skånes verksamheter ligger fast.

10 Fråga 6. Ökad tillgänglighet inom sjukvården Fråga av Ingrid Lennerwald (s): Bland annat Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt gör nu bedömningen att köerna till starroperationer kommer att öka på grund av det kärva ekonomiska läget. I en artikel i Sydsvenska Dagbladet uttalar Henrik Hammar att distrikten inte kan förvänta sig några extra pengar från centralt håll. I regeringens vårproposition 2001 avsattes resurser för att förbättra tillgängligheten inom sjukvården. För Region Skånes del innebär detta ett tillskott om cirka 160 mkr per år under Detta är pengar som har fördelats till distrikten i samband med budgeten för Dessa pengar ska enligt regeringens intentioner användas till att öka tillgängligheten och korta köerna. Vi har vid flera tillfällen påpekat att det centralt måste ske en uppföljning av hur de specialdestinerade pengarna används lokalt så att regionfullmäktige kan få en samlad bild av hur Region Skåne lever upp till sina åtaganden. Därför vill jag ställa följande frågor till Henrik Hammar: Hur används de cirka 160 mkr som distrikten fått för 2002 för att öka tillgängligheten? Kommer det att ske en årlig redovisning av vilka effekter pengarna har gett? Regionråd Henrik Hammar (m), ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen, svarar: Pengarna används till ett helt batteri av åtgärder som behöver göras. Dessa finns noga redovisade i den handlingsplan som Region Skåne har skickat till socialdepartementet. Pengarna ingår i distriktens ordinarie budget. Redovisningar ska ske årligen till regeringen, men även till regionfullmäktige. Fråga 7. Samma rätt till mammografi oberoende av var man bor Fråga av Anders Åkesson (mp): Alla Skånes medelålders kvinnor blir kallade till mammografi i syfte att tidigt upptäcka bröstcancer. Vid vilken ålder man kallas till mammografi är dock olika inom Skåne, helt beroende på var man bor. Till lasarettet i Lund kallas man till mammografi redan vid 45 års ålder, medan till lasaretten i Kristianstad och UMAS i Malmö kallas man inte förrän vid 50 års ålder. Det är viktigt att man erbjuds samma vård i Region Skåne vart man än bor. Likställighetsprincipen ska gälla, det vill säga bostadsorten inom Skåne ska inte avgöra om man blir kallad till mammografi eller någon annan typ av vård. Anser du som produktionsberedningens ordförande att likställighetsprincipen ska gälla i fråga om när man kallas till mammografi i Skåne? Om ja hur tänker du se till att produktionsberedningens följer upp att likställighetsprincipen ska gälla inom Region Skåne? Jerker Swanstein (m), ordförande i produktionsberedningen, svarar: Ja, likställigheten ska gälla inom Region Skåne. Av praktiska skäl erbjuds dock mammografi kvinnor i Malmö från 45 års ålder, medan mammografin i Kristianstad i nuläget på grund av personalbrist tyvärr börjar vid först 50 års ålder.

11 Vi jobbar naturligtvis på att alla ska erbjudas mammografi från 45 års ålder, men det är väl bättre att vi erbjuder kvinnor mammografi vid 45 års ålder där möjligheten finns, än att låta dessa kvinnor vänta till de är 50 år gamla bara för likställighetens skull? Fråga 8. Frågor om Valförbundet för Skånes väl Fråga av Carl P. Herslow (skv): Med anledning av ditt förslag till yttrande i Kammarrätten i Göteborg önskar jag fråga: Skånes Valförbunds beslut var ju att upphöra jämlikt stadgarna 25. Varifrån får Du uppgiften, att förbundet blev upplöst den dagen? Det gällde ju bara nedläggning av verksamheten, som Tommy Tränefors skrev. Under vilken partibeteckning uppträdde Valförbundet för Skånes väl år 2000 och 2001? Varför vill du slussa miljonbelopp till Valförbundet för Skånes Väl, som inte ens antagit någon partibeteckning och därför inte är något parti, för vidare befordran till Sverigedemokraterna? Upplösning förutsätter att slutredovisning godkänt, vilket du förutsätts veta. Regionstyrelsens ordförande Carl Sonesson (m) svarar: Dessa frågor rör en tvist mellan Region Skåne å ena sidan och Herslow och Franzén å andra sidan. Frågorna ligger hos Kammarrätten och jag väljer därför att inte kommentera dem. Fråga 9. Försenade tåg kostade nytt jobb Fråga av Christine Axelsson (s) Frågan bordlades. Fråga 10. Tandregleringskliniken i Landskrona Fråga av Harry Franzén (skv): Med stor oro har vi läst om risken för nedläggning av Tandregleringskliniken i Landskrona. En nedläggning medför stora olägenheter för Landskrona med omnejd dyra resor och inte minst tidskostnader för föräldrar. Min fråga är: Hur är dagsläget för kliniken? Jerker Swanstein (m), ordförande i produktionsberedningen, svarar: För dagen är läget oförändrat. Till sommaren pensioneras nuvarande innehavaren. Vi har försökt hitta en efterträdare, tyvärr utan framgång. Produktionsberedning har begärt en total översyn av läget som är bekymmersamt. Fråga om Ängelholms Sjukhus framtida möjligheter, Tolkar på sjukhusen och om Skattehöjning Frågorna ska behandlas som interpellationer och återkommer senare. Fråga 14. Psykiatriska mottagningen i Ängelholm Fråga av Ulla-Britt Andersson (s):

12 Psykiatriska mottagningen i Ängelholm har brist på läkare. För att lösa problemet har man tvingats hyra in läkare från bemanningsföretag för dyra pengar. En annan konsekvens av detta är att man tvingas stänga akutmottagningen nattetid. En patient som nattetid besöker psykiatriska mottagningen i Ängelholm skickas därför i taxi till Helsingborg, där det finns läkare som kan göra en bedömning. Patientens journal faxas då mellan sjukhusen. Blir en inläggning aktuell, skickas patienten återigen i taxi till Ängelholm där denne läggs in. För patienten innebär detta att man måste träffa olika läkare och tvingas flyttas i ett tillstånd som kanske redan är mycket bekymmersamt. Man kan fråga sig om detta även är en konsekvens av att besök i psykiatrin är privatiserade en konsekvens som de svårast sjuka i så fall får betala priset för. Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor: Är det tillfredsställande att faxa patientjournaler sjukhus emellan och att tvingas skicka patienter i taxi till ett annat sjukhus för bedömning? Hur tänker Region Skånes ledning verka för att trygga behovet av läkare på psykiatriska mottagningen i Ängelholm? Hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande regionråd Henrik Hammar (m) svarar: Att faxa journaler mellan sjukhus är inget märkligt, om än lite omodernt. Mottagningen ska ske på adekvat sätt, men det är inget ovanligt att patienter inte alltid kan mottas på närmaste sjukhus. För att klara det akuta sjukvårdens övergripande struktur i Skåne, se projektet om Akutsjukvårdslogik i Skånsk livskraft. Fråga 15. Svar på brev (angående partistöd till Skånes väl) Carl P. Herslow (skv) frågar: Varför har brevet från Skånes Valförbund, som innehar partibeteckningen SKÅNES VÄL och postgirot inte besvarats? Regionstyrelsens ordförande Carl Sonesson (m) svarar: Denna fråga rör en tvist mellan Region Skåne å ena sidan och Herslow och Franzén å andra sidan. Frågan ligger hos Kammarrätten och jag väljer därför att inte kommentera den. Interpellationer A. Uppföljning av internanbud Interpellation av Björn Falk (m) Av konkurrensprogrammet framgår att internanbud, det vill säga anbud från regionens egna enheter, i normalfallet inte ska tillåtas vid konkurrensupphandlingar. Skälen för detta är bland annat att sådana anbud riskerar att skada regionens trovärdighet som upphandlare och att det är svårt att göra riktiga och stabila kalkyler av egenregiverksamhets kostnader i framtiden. Med tanke på framtida upphandlingar, anser du att det är lämpligt att tillåta internanbud?

13 Regionråd Annika Annerby Jansson (m) svarar: Huruvida interna anbud ska få lämnas regleras i Region Skånes konkurrensprogram. Där står att det är regionstyrelsen eller den regionstyrelsen utser som avgör när Region Skånes egen produktion ska få konkurrera/lämna anbud. Sådant beslut ska ske på affärsmässiga grunder med hänsyn till förutsättningarna till reell konkurrens på respektive marknad. Region Skånes konkurrensprogram är föremål för utvärdering. Innan denna process är slutförd är det för tidigt att svara på ovanstående frågor. Min egen uppfattning är dock att de negativa aspekter på internanbud som även utvärderarna tar fram överväger och att man därför även i fortsättningen bör vara restriktiv med att tillåta sådana. B. Jourmottagning i Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt Interpellation av Ulla-Britt Andersson (s) Interpellationen bordlades. C. Framtida arbetet med HIV prevention i Skåne Interpellation av Ann-Mari Campbell (v) Nyligen tillsatte Hälso- och sjukvårdsberedningen en utredning som bland annat ska se över det framtida arbetet med HIV prevention i Skåne. Detta har skapat stor oro inom frivilligorganisationerna, som genom sina speciella kunskaper och kontaktnät har unika möjligheter att nå utsatta grupper som den offentliga hälso- och sjukvården inte alltid når. På många håll befaras att Region Skåne kommer att dirigera om pengarna till sin egen verksamhet, eller till andra än de frivilligorganisationer som idag arbetar med HIV prevention. Organisationerna har inte getts möjlighet att vare sig delta i utredningsarbete eller samråda med Region Skåne i den här frågan. Finns det någon grund till frivilligorganisationernas oro? Hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande regionråd Henrik Hammar (m) svarar: En del i en kommande föreslagen strategi i utredningens arbete kommer att beröra frivilligorganisationernas roll i det HIV-preventiva arbetet. I uppdraget ligger också att tillsammans med dem klarlägga hur de och de offentliga aktörerna inom området samverkar kompletterar varandra. Det nuvarande samarbetet med de organisationer och verksamheter som erhåller medel från det statliga HIV/AIDS-bidraget kommer att utvecklas och intensifieras under utredningens gång. Den ansvarige för uppdraget och samrådsgruppen kommer löpande under uppdraget att ha dialog och samråd med frivilligorganisationerna. I uppdraget ligger även att utarbeta rutiner för en kontinuerlig dialog och samråd med de organisationer och verksamheter som erhåller medel från de statliga HIV/AIDS-bidraget. Det finns idag inget samarbetsorgan som har mandat att agera för samtliga frivilligorganisationer gentemot Region Skåne. En dialog har påbörjats med frivilligorganisationerna för att utveckla en samarbetsmodell. D. Hälso- och sjukvård för lesbiska kvinnor Interpellation av Ann-Mari Campbell (v) Vilken beredskap finns i den skånska sjukvården för att bemöta homosexuella på ett värdigt sätt?

14 Hur ser Region Skåne som arbetsgivare till att kunskapen om homosexuellas särskilda problem sprids i vården? Finns det någon verksamhet liknande mottagningen i Stockholm för lesbiska i Skåne? Om inte när kommer Region Skåne att se till att en motsvarande verksamhet startar? Hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande regionråd Henrik Hammar (m) svarar: Självfallet är det viktigt att kunskaper om de homosexuellas särskilda problem ska spridas i vården. Särskilda informations-/utbildningstillfällen har också anordnats inom detta område. Jag är positiv till att denna typ av aktiviteter genomförs och jag förutsätter att berörda verksamhetschefer kommer att prioritera detta område på samma sätt som för annan verksamhet. Jag finner emellertid inte några bärande skäl för att anordna särskilda mottagningar. Det skulle leda till en diskussion om ytterligare specialmottagningar för olika grupper som bara skiljer sig åt i andra än medicinska hänseenden, och det känns inte rätt. Det måste vara, och är också enligt hälso- och sjukvårdslagen, klart uttalat att alla patienter ska få ett adekvat mottagande och en ändamålsenlig vård vid sedvanliga offentliga eller privata mottagningar oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning, etc. E. Ängelholms Sjukhus AB och framtiden Interpellation av Ann-Mari Campbell (v) Anser regionstyrelsens ordförande att det är lämpligt att en VD för ett av regionen helägt bolag som Ängelholms Sjukhus AB går ut och förespråkar en försäljning av verksamheten? Är det inte VD:s skyldighet att vara lojal mot sina ägare och presentera sanningsenlig och korrekt information? Pågår ett arbete i det fördolda som förbereder en utförsäljning av aktierna i Ängelholmsbolaget? Vem har i så fall beslutat om detta? Det är väl knappast fråga om ett nytt ägardirektiv? Hur tänker RS ordförande och ägarutskottet agera i den här frågan? Regionstyrelsens ordförande Carl Sonesson (m) svarar: VD ska i första hand vara lojal mot sin styrelse. Om styrelse och VD ser att beräknade intäkter inte kommer att täcka kostnaderna ser jag inget märkligt i att VD diskuterar vilka åtgärder som kan tänkas för att nå ekonomisk balans i bolaget. Att genom ett privat ägande få möjlighet att erbjuda vård till nya patientgrupper och därmed öka intäkterna ser jag som ett intressant alternativ. Jag avser att på onsdag den 27 februari föreslå regionstyrelsen fatta beslut om att uppdra till den verkställande tjänstemannaledningen att bereda ett ärende om överlåtelse av aktierna i Ängelholms Sjukhus AB till annan ägare. Övriga interpellationer (F, G, H, I) bordlades Avsägelser från uppdrag som ledamot/ersättare i regionfullmäktige Stefan Lindhe, ledamot för moderaterna i valkrets Sydväst I, har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige. Anders Ljung, ersättare för socialdemokraterna i valkrets Nordväst, har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige. Mats Svanberg, ledamot för moderaterna i valkrets Sydväst I, har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i fullmäktige.

15 Tobias Billström, ersättare för moderaterna i valkrets Sydväst I, har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige. Regionfullmäktige beslöt att befria Stefan Lindhe (m) från uppdraget som ledamot samt Anders Ljung (s) och Tobias Billström (m) från uppdragen som ersättare i regionfullmäktige. Regionfullmäktige beslöt även att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för att utse nya ledamöter respektive nya ersättare. Slutligen beslöt regionfullmäktige att bordlägga Mats Svanbergs begäran om entledigande från samtliga sina uppdrag i Region Skåne. Valärenden Regionfullmäktige beslutade att välja de som valberedningen föreslagit. Dag Sundius valdes emellertid först efter sluten omröstning till nämndeman i Länsrätten till och med 2002 efter Ulla Eriksson, Ängelholm (skv).

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-10-08 1 (3) 161 Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Diarienummer 1502087 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2014-11-11 1 (2) 183 Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden 2015-2018 Diarienummer 1402446 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-10-24 1 (4) 149 Patientavgifter fr o m 2014 Diarienummer 1301739 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16

Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16 Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 16 december 2004. På

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden OJUSTERAT PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-10-24 1 (4) 149 Patientavgifter fr o m 2014 Diarienummer 1301739 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår

Läs mer

Datum Sammanträde i regionfullmäktige

Datum Sammanträde i regionfullmäktige DAGORDNING Datum 2016-02-22 1 (8) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: 2016-03-01, kl. 10.00 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan

Läs mer

Vårdproduktionsberedningen

Vårdproduktionsberedningen Vårdproduktionsberedningen DAGORDNING Datum 2013-03-26 1 (9) Sammanträde i vårdproduktionsutskottet/-beredningen Ledamöter och ersättare i vårdproduktionsutskottet/-beredningen kallas till sammanträde.

Läs mer

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 4 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2007-02-08 Dnr. Tid 2007-02-08, kl 09.00-15.00 1 (5) 1 -- 15 Regionhuset, Lund. Närvarande ledamöter Douglas Roth (m) ordförande

PROTOKOLL. Datum 2007-02-08 Dnr. Tid 2007-02-08, kl 09.00-15.00 1 (5) 1 -- 15 Regionhuset, Lund. Närvarande ledamöter Douglas Roth (m) ordförande PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2007-02-08 Dnr Tid 2007-02-08, kl 09.00-15.00 1 (5) 1 -- 15 Plats Regionhuset, Lund Närvarande ledamöter Douglas Roth (m) ordförande Rolf Pålsson (s) vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund Region Skåne

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund  Region Skåne Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 28 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Regionstyrelsen. Gemensamt ägaruppdrag för ALMI Företagspartner Skåne AB. Bildandet av Skåne- Västpommernkommittén

Regionstyrelsen. Gemensamt ägaruppdrag för ALMI Företagspartner Skåne AB. Bildandet av Skåne- Västpommernkommittén Regionstyrelsen REGION SKÅNE Kristianstad 2002-06-19 Nyhetsbrev från REGION SKÅNE Regionstyrelsen den 19 juni 2002 För mer information, kontakta Henrik Bergman, informatör, tel 044-133215, henrik.bergman@skane.se,

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

Nyheter i korthet: Region Skåne lämnar nya ansökningar för rikssjukvård gällande avancerad hjärtkirurgi för barn och vuxna med medfödda hjärtfel

Nyheter i korthet: Region Skåne lämnar nya ansökningar för rikssjukvård gällande avancerad hjärtkirurgi för barn och vuxna med medfödda hjärtfel Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 mars 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

2004-10-20 1.2. Anmälan av informationshandlingar. Ärendebeskrivning:

2004-10-20 1.2. Anmälan av informationshandlingar. Ärendebeskrivning: 2004-10-20 1.2 Ärendebeskrivning: Informationshandlingar förtecknade i sammanställning 2004-10-12 från regionkansliet../. Anmälan av informationshandlingar Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Beredningen för framtidens sjukvård

Beredningen för framtidens sjukvård Beredningen för framtidens sjukvård PROTOKOLL 49 54 Datum 2016-11-23 1 (4) Protokoll från beredningen för framtidens sjukvårds sammanträde Tid: Plats: 2016-11-23 kl.08.30-12.30 Sal 6, Malmö konferenscenter,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden OJUSTERAT PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2017-05-19 1 (3) 84 Psykoterapi och multimodal smärtbehandling driftsform Diarienummer 1601863/1601862 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1.

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 83 93 Datum 2015-11-16 1 (7) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-11-16 09.30-12.00 Plats:

Läs mer

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) PM 2013:190 RI (Dnr 016-274/2012) Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:83 LS 0906-0522 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Nyheter i korthet: Regional handlingsplan för läkemedel och miljö Barn- och ungdomstandvården och specialiserad tandreglering blir vårdval

Nyheter i korthet: Regional handlingsplan för läkemedel och miljö Barn- och ungdomstandvården och specialiserad tandreglering blir vårdval Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

I bifogad PDF-fil finns alla ärenden som avhandlades på mötet

I bifogad PDF-fil finns alla ärenden som avhandlades på mötet Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde 25 november 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se/rf141125 finns

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU17 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om avgiftsfrihet för viss screening

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Nyheter i korthet: Framtidens ambulanssjukvård i Region Skåne Förbättrad tillgänglighet till ortopister på ögonmottagning Region Skåne

Nyheter i korthet: Framtidens ambulanssjukvård i Region Skåne Förbättrad tillgänglighet till ortopister på ögonmottagning Region Skåne Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2012. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Ärende 9. Svar på motion: Tillsätt en utredning om framtidens styrning (V) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA

Ärende 9. Svar på motion: Tillsätt en utredning om framtidens styrning (V) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA Ärende 9. Svar på motion: Tillsätt en utredning om framtidens styrning (V) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen. Svar på motion: Tillsätt en utredning om framtidens

Läs mer

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011 Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 30 november 2011. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer inom Stockholms län Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg ÄRENDET Motionärerna

Läs mer

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Pressmeddelande Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Beslut i regionstyrelsen 27 oktober Fullmäktigeärenden Västra Götalandsregionen vill sälja 31 fastigheter Västra Götalandsregionen ska enligt ett förslag

Läs mer

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas.

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas. Regionstyrelsen Ledningsstrateg 044-309 35 30 marianne.palmqvistberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-06-09 Dnr 0901212 1 (2) Regelverk för förvaltningar inom Region Skåne gällande försäljning/uthyrning

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 68 75 Datum 2014-12-04 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2014-12-04 kl. 13.00 14.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:142 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Ägarutskottet har inkommit med förslag

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:43 1 (19) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Överförande av trafikplanerande verksamhet från regionplane- och trafiknämnden till AB Storstockholms Lokaltrafik Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(6) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 25 april 2016 kl. 11:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet

Vårdproduktionsutskottet PROTOKOLL 60 65 Datum 2014-06-17 1 (5) Protokoll från vårdproduktionsutskottets sammanträde Tid: 2014-06-17, kl. 12.45-13.00 Plats: Rum 208, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Stefan Lamme (M), Ordförande

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:37 1 (12) LS 0402-0437 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 Föredragande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Reviderad Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Danderyds sjukhus förvärv av Prima Liv i Danderyd AB

Reviderad Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Danderyds sjukhus förvärv av Prima Liv i Danderyd AB Reviderad 2004-10-20 SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Danderyds sjukhus förvärv av Prima Liv i Danderyd AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz ÄRENDET Ägarutskottet föreslår att Danderyds

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:29 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:23 av Gunilla Thorsson m.fl. (fp) om ökad flexibilitet vid övergång från barn/ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin Föredragande

Läs mer

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127)

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Stockholm 2009-04-22 Socialdepartementet 103 37 Stockholm Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg Plan Process: Planering, ledning Giltig fr.o.m: 2015-07-0109-30 Giltig t.o.m: 2018-12-31 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg 1

Läs mer

Rutin fast vårdkontakt

Rutin fast vårdkontakt Arbetsområde: Rutin Fast Rutin fast För personer i ordinärt boende utses den fasta en bland hälsooch sjukvårdspersonal inom landstinget med undantag av de personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter.

Läs mer

Avskaffande av åldersgräns

Avskaffande av åldersgräns Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU15 Avskaffande av åldersgräns Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU22 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag till lag

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Handläggare: Anders Olsson Landstingsstyrelsens ägarutskott Skrivelse av Tomas Eriksson (MP) angående kapaciteten

Läs mer

Landstingsfullmäktige 80-99

Landstingsfullmäktige 80-99 PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 81. 80 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning:

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning: 2004-06-10 2.3 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 2002-12-09 10 i samband med beslut om budget att uppdra åt miljö- och naturvårdsnämnden att utarbeta förslag till bildande av stiftelse för regionens

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Vårdval inom allmän barn- och ungdomstandvård startar i maj 2013

Vårdval inom allmän barn- och ungdomstandvård startar i maj 2013 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 24 september 2012. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden DAGORDNING Datum 2015-10-15 1 (7) Sammanträde i servicenämnden Ledamöter och ersättare i servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-10-22 kl. 09.00-16.00 Plats: Rum Aktiv, Projektkontoret NSH, Bergaliden

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Förslag till beslut Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta YTTRANDE 1(1) LJ2012/1385. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta YTTRANDE 1(1) LJ2012/1385. Förvaltningsnamn Avsändare YTTRANDE 1(1) 2013-08-27 LJ2012/1385 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Motion: Utöka friskvårdsbidraget I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall och Inga

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet förbättrad information, kontroll och uppföljning

Det statliga tandvårdsstödet förbättrad information, kontroll och uppföljning Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU20 Det statliga tandvårdsstödet förbättrad information, kontroll och uppföljning Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Nyheter i korthet: Akutsjukvården på Skånes universitetssjukhus avlastas. Tillgänglighet till ögonsjukvård förbättras

Nyheter i korthet: Akutsjukvården på Skånes universitetssjukhus avlastas. Tillgänglighet till ögonsjukvård förbättras Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 7 oktober 2011. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Upphandlingsstrategiutskottet

Upphandlingsstrategiutskottet PROTOKOLL 10 13 Datum 2014-03-20 1 (4) Protokoll från upphandlingsstrategiutskottets sammanträde Tid: 2014-03-20 9-10.00 Plats: Gertrud Bratt/Dockplatsen/Malmö Beslutande Liliana Lindström (M), ordförande

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Yttrande över motion om ekologisk mat inom Luleå kommun

Yttrande över motion om ekologisk mat inom Luleå kommun Allmänna utskottet 2012 06 07 50 10 Socialnämnden 2012 06 20 104 13 Dnr 2011/571 008 Yttrande över motion om ekologisk mat inom Luleå kommun Bilaga: Tjänsteutlåtande Ärendebeskrivning Bertil Bartholdsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2004-10-28 Dnr. Tid 2004-10-28, kl 09.00-15.00 1 (4) 61 -- 71 Universitetssjukhuset MAS, Malmö

PROTOKOLL. Datum 2004-10-28 Dnr. Tid 2004-10-28, kl 09.00-15.00 1 (4) 61 -- 71 Universitetssjukhuset MAS, Malmö PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2004-10-28 Dnr Tid 2004-10-28, kl 09.00-15.00 1 (4) 61 -- 71 Plats Universitetssjukhuset MAS, Malmö Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande Douglas

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet

Vårdproduktionsutskottet PROTOKOLL 47 53 Datum 2012-09-10 1 (6) Protokoll från vårdproduktionsutskottets sammanträde Tid: 2012-09-10, kl. 09.00 09.15 Plats: Skånehuset, Kristianstad, rum 3 Beslutande Catharina Blixen-Finecke (M),

Läs mer

Principbeslut om avtal om idéburet offentligt partnerskap - IOP-avtal

Principbeslut om avtal om idéburet offentligt partnerskap - IOP-avtal Tjänsteutlåtande Kommunjurist 2015-10-23 Solveig Jusélius 08-590 972 38 Dnr: Solveig.Juselius@upplandsvasby.se KS/2015:431 2.064.2 Kommunstyrelsen Principbeslut om avtal om idéburet offentligt partnerskap

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 35 43 Datum 2013-05-02 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2013-05-02 kl. 09.00-11.30 Plats: Sammanträdesrum 3, Skånehuset, Kristianstad

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE.

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE. Sid. 1 (5) Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat Kommunförbundet, har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer