Nyheter i korthet: Regional handlingsplan för läkemedel och miljö Barn- och ungdomstandvården och specialiserad tandreglering blir vårdval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter i korthet: Regional handlingsplan för läkemedel och miljö Barn- och ungdomstandvården och specialiserad tandreglering blir vårdval"

Transkript

1 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne. Bereder övergripande vårdpolitiska frågor till regionstyrelsen och fullmäktige. Nyheter i korthet: Regional handlingsplan för läkemedel och miljö En regional handlingsplan för läkemedel och miljö har tagits fram för Huvudfokus är att arbeta för en mer precis receptförskrivning och att överblivna läkemedel inte ska spolas ut eller hanteras som vanligt hushållsavfall utan tas omhand (i huvudsak av Apoteket). Miljöaspekter på läkemedel finns såväl vid tillverkning och receptförskrivning som vid användning och omhändertagande av överblivna läkemedel. Kunskapen om enskilda läkemedels miljöpåverkan är begränsad, men forskning visar att det finns risk för negativa effekter i miljön. Ärende 4 Barn- och ungdomstandvården och specialiserad tandreglering blir vårdval Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar att barn- och ungdomstandvården 0-19 år och den specialiserade ortodontin (tandreglering) blir ett vårdval enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås få i uppdrag att fastställa ackrediteringsvillkor och regionstyrelsen att ta fram en ersättningsmodell. Vårdvalet föreslås gälla från 1 januari Vårdval finns sedan 1999 för allmän barn- och ungdomstandvård (3-19 år), men det infördes före den nu gällande lagen om valfrihetssystem. Att införa vårdval enigt LOV säkerställer jämlik vård och jämlik hantering av vårdgivare. Ärende 9 Ny upphandling ska leda till kortare köer inom specialistsjukvården För att klara vårdgarantin och korta köerna inom urologi, ortopedi, ögonvård, neurologi, hudsjukvård och allmänkirurgi kommer en upphandling att göras inom dessa specialiteter i form av ett ramavtal. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden, som skickar ärendet vidare till regionstyrelsen för beslut. Anledningen är att Region Skåne under 2011 fick skicka många vårdgarantipatienter (som väntat mer än 90 dagar) till andra landsting för vård, vilket kostade cirka 40 miljoner kr. Syftet med ett nytt ramavtal är att tillgängligheten i Skåne ska öka för dessa patienter, så att de ska få snabbare vård och slippa långa resor. Finansieringen görs med de medel som idag används för att bekosta vården i andra län för vårdgarantipatienterna. Ärende 19 Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

2 Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 23 april 1. Justering 2. Information - Ny specialitetsindelning för läkare Sjukhuschef Ulf Kvist informerade. 3. Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne - slutrapport gällande Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende, LARO Tillgängligheten till Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende, LARO, har under de senaste åren avsevärt förbättrats i Region Skåne. Dock finns det en fortsatt tillgänglighetsproblematik, främst kring Malmö samt i Nordvästra och Nordöstra Skåne. Parallellt med arbetet med den strategiska planen för den psykiatriska vården i skåne pågår en vårdvalsutredning avseende den specialiserade beroendevården. Hälso- och sjukvårdsnämnden har årligen avsatt medel till forskningsstudien MATRIS som syftar till att erbjuda personer på sprutbytesmottagningen i Malmö Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. Dock har de initialt beräknade kostnaderna inte stämt överens med de verkliga kostnaderna som på helår beräknas uppgå till 10 miljoner kronor. Ärendet har beretts av närsjukvårdsberedningen. 1. För att stärka tillgängligheten till Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende, LARO, avsätts ytterligare medel om 2 miljoner kronor avseende vårdåtagandet inom forskningsstudien MATRIS vid Beroendecentrum i Malmö. 2. Kostnaden för vårdåtagandet inom forskningsstudien MATRIS bör beaktas i budget Formerna för finansiering av kostnaden för vårdåtagandet inom forskningsstudien MATRIS ska belysas inför budget Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna att involvera de aktuella brukarorganisationerna som stödfunktion till patienter i LARO. 4. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att i dialog med Kommunförbundet Skåne kartlägga i vilken utsträckning kommunerna i Skåne köper in LARO. 5. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att senast i samband med hela slutrapporten för strategiska planen för psykiatri återkomma med analys för en tidsmässigt kortare vårdgaranti, som 30 eller 60 dagar, gällande LARO. Pressinformation Hälso- och sjukvårdsnämnden

3 4. Regional handlingsplan för läkemedel och miljö Denna handlingsplan har utarbetats av Läkemedelsenheten och Läkemedelsrådet i Skåne i samverkan med Koncerninköp, avdelningen för folkhälsa och miljö samt avdelningen för hälso- och sjukvård, området hälsoinriktad hälso- och sjukvård på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden. Planen avser perioden Fastställa den regionala handlingsplanen för läkemedel och miljö (bilaga 1). 2. En muntlig föredragning av genomförda aktiviteter i handlingsplanen ska ske i september Information - Diagnostiska centra inom cancersjukvården Hälso- och sjukvårdsstrateg Charlotta Sävblom informerade. 6. Information - Uppföljning per Hälso- och sjukvårdsdirektör Karin Christensson och verksamhetscontroller Birgitta Linde informerade. 7. Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören Hälso- och sjukvårdsdirektör Karin Christensson informerade. 8. Forskningsplan för tandvård För att Region Skåne ska kunna främja och realisera en effektiv och slagkraftig odonologisk forskning krävs en etablerad forskningsplan för tandvården, en långsiktig och stabil finansiering av forskningen samt stöd till långsiktig samverkan mellan tandvårdens företrädare, högskolor/universitet och patientorganisationer. Forskningsplanen ska omsättas i konkreta handlingsplaner omfattande tre år som inkluderas i Regions Skånes ordinarie budgetarbete. Ärendet har beretts av tandvårdsutskottet. I övrigt hänvisas till beslutsförslaget till tandvårdsutskottet. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade föreslå regionstyrelsen besluta att 1. Upprättat förslag till forskningsplan för tandvården i Region Skåne godkännes. 2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram konkreta handlingsplaner för den odontologiska forskningen i Region Skåne. Pressinformation Hälso- och sjukvårdsnämnden

4 9. Vårdval inom barn- och ungdomstandvård inklusive den specialiserade ortodontin (RF) Region Skåne föreslås införa ett kundvalssystem inom barn- och ungdoms-tandvården 0-19 år inklusive den specialiserade ortodontin fr.o.m Det s.k. sistahandsansvaret och kollektiva insatser inom den allmänna barn- och ungdomstandvården 0-19 år och inom den specialiserade ortodontin bör inte ingå i vårdvalssystemet. Ärendet har beretts av tandvårdsutskottet. I övrigt hänvisas till beslutsförslaget till tandvårdsutskottet. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade föreslå regionfullmäktige besluta att 1. Vårdval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) införs inom allmän barn- och ungdomstandvård 0-19 år inklusive den specialiserade ortodontin fr.o.m Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att fastställa ackrediteringsvillkor för vårdvalssystem för allmän barn- och ungdomstandvård 0-19 år inklusive den specialiserade ortodontin. 3. Regionstyrelsen får i uppdrag att faställa ersättningsmodell för vårdvalssystem för allmän barn- och ungdomstandvård 0-19 år inklusive den specialiserade ortodontin. Reservation (S) Reservation (SD) 10. Tandvården i Skåne - visions- och planeringsdokument Regionfullmäktige fastställde , 97, en Tandvårdplan för Skåne. Tandvårdsplanen beskriver landstingens ansvar enligt tandvårdslagen, regionalt beslutade mål för Folktandvården och vilka uppgifter som dåvarande tandvårdsnämnden hade. Tandvårdsplanen anlägger både ett befolknings- och behovsperspektiv och ett producentperspektiv på tandvården. Sedan tandvårdsplanen fastställdes 2009 har väsentliga förändringar ägt rum som aktualiserar frågan om vilken relevans som tandvårdsplanen har idag. Hälso- och sjukvårdsnämnden bör för sitt vidkommande bortse från nuvarande tandvårdsplan. I stället bör ett nytt visions- och planeringsdokument för den skånska tandvården skapas. 1. Tandvårdsutskottet får i uppdrag att utarbeta förslag till ett visions- och planeringsdokument för den skånska tandvården i enlighet med beskrivningen i detta ärende. 2. Tandvårdsutskottet ska återkomma med sitt förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden senast Protokollsanteckning (S och V) Pressinformation Hälso- och sjukvårdsnämnden

5 11. Medel ur hälso- och sjukvårdsnämndens budget för att fullfölja IT-systemet Tandbågen 2 Tandbågen 2 är ett webbaserat system som utförare av tandvård kan använda för begäran om förhandsbedömningar (FHB). Systemet ger säkrare hantering samt bättre och enklare fakturarutiner. Efter en översyn föreslås att utvecklingsarbetet fortsätter genom att 1,5 miljoner anslås ur hälso- och sjukvårdsnämndens budget Hälso- och sjukvårdsnämnden anslår 1,5 miljoner kronor ur HSN:s budget för tandvård för fullföljande av IT-systemet Tandbågen Motion. Utredning om införandet av ett centrum för endometrios Henrik Fritzon (S) och Rikard Larsson (S) har i motion föreslagit att det tillsätts en utredning med uppgift att undersöka förutsättningarna för inrättandet av ett medicinskt centrum för endometrios i Skåne. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade föreslå regionfullmäktige besluta att 1. Regionfullmäktige anser motionen besvarad. Reservation (S) 13. Granskning av samverkan om rehabilitering (rapport nr ) Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått revisionsrapport nr 25/2011 Samverkan om rehabilitering för yttrande. Med anledning av detta har ett förslag till yttrande upprättats. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att överlämna detta som svar på revisionsrapporten. 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnar upprättat förslag till yttrande över revisionsrapport nr 25/ Etiska Rådets Årsberättelse 2011 För att öka förståelsen och förmedla kunskap om en jämlik hälso- och sjukvård behandlar Region Skånes etiska råd, etiska frågor i vården. De yttrar sig i frågor som hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnar. Det är ett rådgivande organ, utan beslutsfunktion. Rådet tar inte ställning till enskilda forskningsprojekt eller patientärenden, deras uppgifter är att; stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor, arrangera ett årligt seminarium, främja kunskapsutveckling inom det etiska området, stödja ledning och medarbetare inom hälso- och Pressinformation Hälso- och sjukvårdsnämnden

6 sjukvården i Region Skåne samt vara en samtalspartner till de lokala etiska råden/kommittéerna. Etiska rådet redovisade senast årsberättelse för verksamhetsår 2010 i hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärende 35, Årsberättelsen läggs till handlingarna. 2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att till nämndens sammanträde i maj komma med förslag till åtgärder med anledning av årsberättelsen. 15. Uppdrag gällande utveckling av handlingsplan för Avancerad sjukvård i hemmet och den specialiserade palliativa slutenvården Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade , 103 beslut om en handlingsplan för specialiserad palliativ vård Planen vilar bl.a. på överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna. Med anledning av att planen löper ut föreslås hälso- och sjukvårdsdirektören få i uppdrag att arbeta fram en ny handlingsplan/strategiplan. Ärendet har beretts av närsjukvårdsberedningen. I övrigt hänvisas till närsjukvårdsberedningen. 1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram en plan för ASiH och specialiserad palliativ vård att gälla när handlingsplan för specialiserad palliativ vård löper ut. 2. Arbetet med framtagande av planen ska avrapporteras löpande och färdig plan lämnas vid nämndens möte i oktober Upphandling av barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård Avtal om barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård i Lund upphör och kan inte förlängas. Nuvarande verksamhet utgör ett komplement och avlastning till offentlig drivna barn- och ungdomsmedicinen, en ny upphandling bör genomföras för att bibehålla tillgängligheten inom specialiteten. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade föreslå regionstyrelsen besluta att 1. Upphandling av tjänst avseende barn- och ungdomsmedicin genomförs med inriktning mot mellersta/sydvästra Skåne. 17. Förutsättningar för att utveckla hälso- och sjukvård med fokus på kvinnor - utredningsuppdrag Region Skåne införde den 1 september 2011 ett medborgarstyrt kundval inom Hälsoval Skåne inom området Mödrahälsovård, Preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa samt Pressinformation Hälso- och sjukvårdsnämnden

7 Gynekologisk cellprovtagning, enligt den organiserade screeningen för livmoderhalscancer. Nu läggs förslag att påbörja utredning med syfte att utveckla Förutsättning för Ackreditering och Avtal avseende Enhet för mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa samt gynekologisk cellprovtagning enligt den organiserade screeningen för livmoderhalscancer inom barnmorskors kompetensområde. Förutom utvecklandet på primärvårdsnivån bör det utredas vilka förutsättningar som finns för att genomföra ett kundval inom hela eller delar av den öppna specialiserade gynekologin. Ärendet har beretts av närsjukvårdsberedningen. I övrigt hänvisas till närsjukvårdsberedningens beslutsförslag. 1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inom barnmorskans kompetensområde utveckla Förutsättning för Ackreditering och Avtal avseende Enhet för mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa samt gynekologisk cellprovtagning, enligt den organiserade screeningen för livmoderhalscancer. 2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som finns för att genomföra ett kundval inom hela eller delar av den öppna specialiserade gynekologin. Reservation (S) 18. Avtal avseende operationer av grå starr inom Vårdval Skåne Regionfullmäktige beslutade , 153, att införa ett vårdvalssystem för operation av grå starr i Skåne och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde , 198. Ansökan om ackreditering har inkommit och godkänts. 1. Avtal tecknas om Enhet för operation av grå starr enligt mallen för vårdavtal i Förutsättningar för Ackreditering och Avtal avseende Enhet operation av grå starr inom vårdval Skåne gällande år 2012 med privata vårdgivare som framgår av beslutsförslaget. 19. Upphandling för tillgänglighet till vissa vårdtjänster I perioder med kösituation i regionen behöver en modell för att förbättra tillgängligheten tas fram för vårdgarantipatienter. I dagsläget skickas dessa patienter till stor del utanför Skåne. För att öka tillgängligheten inom vissa problemområden i Skåne behöver det göras upphandlingar inom områdena urologi, ortopedi, ögonsjukvård, neurologi, hudsjukvård och allmänkirurgi Pressinformation Hälso- och sjukvårdsnämnden

8 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade föreslå regionstyrelsen besluta att 1. För att öka tillgängligheten till vissa vårdtjänster ska upphandling göras i form av ramavtal inom specialiteterna; urologi, ortopedi, ögonsjukvård, neurologi, hudsjukvård och allmänkirurgi. Reservation (S) 20. Valärende Hälso- och sjukvårdsnämnden inrättade , 144 ett Etiskt Råd. Nämnden har nu att utse ledamöter i rådet fram till 2013 års utgång. 1. Till ledamöter i Etiska Rådet fram t.o.m utses Ingalill Rahm Hallberg, ordförande Nils-Eric Sahlin, vice ordförande Ing-Marie Wieselgren Anne Sofie Roald KG Hammar Eva Nilsson Bågenholm (ny ledamot) 21. Anmälan av delegationsbeslut 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger de i sammanställningen upptagna ärendena till handlingarna. 22. Anmälan av informationshandlingar 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger sammanställningen till handlingarna. Mer information För kommentarer kontakta ordförande Carl Johan Sonesson (m), eller 1:e vice ordförande Anders Åkesson (mp) För mer information kontakta HSN:s sekreterare Olle Karlsson För mer information om de olika ärendena, besök under rubriken Demokrati/Sammanträden/Hälso- och sjukvårdsnämnden/dagordning Pressinformation Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nyheter i korthet: Etiska Rådets rekommendationer genomförs Region Skåne undersöker om hepatitvaccination ska in i vaccinationsprogrammet

Nyheter i korthet: Etiska Rådets rekommendationer genomförs Region Skåne undersöker om hepatitvaccination ska in i vaccinationsprogrammet Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 28 maj 2012. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på den psykiatriska vården i Skåne Hälso- och sjukvården i Region Skåne 2011

Nyheter i korthet: Satsning på den psykiatriska vården i Skåne Hälso- och sjukvården i Region Skåne 2011 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 19 mars 2012. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Nyheter i korthet: Akutsjukvården på Skånes universitetssjukhus avlastas. Tillgänglighet till ögonsjukvård förbättras

Nyheter i korthet: Akutsjukvården på Skånes universitetssjukhus avlastas. Tillgänglighet till ögonsjukvård förbättras Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 7 oktober 2011. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2014-03-14 1 (20) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-03-21 09.30-16.30

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet

Vårdproduktionsutskottet Vårdproduktionsutskottet PROTOKOLL 1-3 Datum 2014-01-27 1 (3) Protokoll från vårdproduktionsutskottets sammanträde Tid: 2014-01-27 kl. 08.30-09.00 Plats: Rum Johan Sanne, Dockplatsen, Malmö Beslutande

Läs mer

Nyheter i korthet: Bättre tillgänglighet till dyslexi-utredningar Framgångsrikt cancerrehabiliteringsprojekt blir permanent Region Skåne

Nyheter i korthet: Bättre tillgänglighet till dyslexi-utredningar Framgångsrikt cancerrehabiliteringsprojekt blir permanent Region Skåne Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 22 maj 2014. Vårdproduktionsutskottet- /beredningen bereder och

Läs mer

Nyheter i korthet 2014-09-26

Nyheter i korthet 2014-09-26 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 september. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Dagordningen på regionstyrelsens möte 18 december 2014

Dagordningen på regionstyrelsens möte 18 december 2014 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 18 december 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna

Läs mer

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Vårdval inom allmän barn- och ungdomstandvård startar i maj 2013

Vårdval inom allmän barn- och ungdomstandvård startar i maj 2013 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 24 september 2012. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen DAGORDNING Datum 2013-11-22 1 (5) Sammanträde i närsjukvårdsberedningen Ledamöter och ersättare i närsjukvårdsberedningen kallas till sammanträde. Tid: 2013-11-22 kl.10.30 (OBS, tiden!) Plats: Skånes Stadsmissionshälsa,

Läs mer

Pilotstudie för ökad samverkan mellan högskola, gymnasiet och grundskolan

Pilotstudie för ökad samverkan mellan högskola, gymnasiet och grundskolan Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 augusti 2013. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 4 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund Region Skåne

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund  Region Skåne Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 28 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011 Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 30 november 2011. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. DAGORDNING Datum 2015-10-29 1 (14) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2015-11-05 kl. 13.00 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Nyheter i korthet: Ungas levnadsvanor ska kartläggas

Nyheter i korthet: Ungas levnadsvanor ska kartläggas Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 17 mars 2011 På Region Skånes webbplats www.skane.se/rs110317 finns handlingarna

Läs mer

Nyheter i korthet: Vårdvalssystem införs för operation av grå starr den 1 mars 2012 Region Skåne satsar på att förbättra primärvården 2012

Nyheter i korthet: Vårdvalssystem införs för operation av grå starr den 1 mars 2012 Region Skåne satsar på att förbättra primärvården 2012 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 5 december 2011. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

JU Stockholms läns landsting

JU Stockholms läns landsting JU Stockholms läns landsting Region Gotland Samverkansnämnden Stockholm - Gotland PROTOKOLL 1/2012 1(5) STOCKHOLMS LANS LANDSTING HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN M 2012-09- 2 5 Datum Tid Plats Närvarande 2012-09-11

Läs mer

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Antaget av Norrtälje kommunfullmäktige 2013-06-17, 100 Antaget at Stockholms läns landstingsfullmäktige 2013-06-11 12,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 83 93 Datum 2015-11-16 1 (7) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-11-16 09.30-12.00 Plats:

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12 Närvarande:

Läs mer

Nyheter i korthet: Mer information: Region Skånes Pressjour 044-309 39 77 al presschef Lina Miller 044-309 31 17

Nyheter i korthet: Mer information: Region Skånes Pressjour 044-309 39 77 al presschef Lina Miller 044-309 31 17 Denna information redogör kortfattat för ärenden som togs upp vid regionstyrelsens sammanträde den 19 september 2013. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna till ärendena på dagordningen.

Läs mer

Nyheter i korthet: finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet

Nyheter i korthet: finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 12 april 2012. På Region Skånes webbplats www.skane.se/rs120412 finns handlingarna

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 38/49 Plats Sammanträdesrum 1, Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Marlene

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 35-44

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 35-44 PROTOKOLL 1(7) Plats: Konferensrum Fallet, Huskvarna vårdcentrum Närvarande: Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) 35-41 Eva Lundemo (C) ordf 42-44 Annika Nordin (S) Kjell Ekelund ersätter Magnus

Läs mer

Nyheter från regionala tillväxtnämndens sammanträde 2014-04-25

Nyheter från regionala tillväxtnämndens sammanträde 2014-04-25 Nyheter från regionala tillväxtnämndens sammanträde 2014-04-25 Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 25 april 2014.

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Primärvården Skåne föreslås få det samlade uppdraget att driva avancerad vård i hemmet (ASiH)

Primärvården Skåne föreslås få det samlade uppdraget att driva avancerad vård i hemmet (ASiH) Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 25 april 2012. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Handikapparkering Regionfullmäktige beslutade att införa gratis handikapparkering inom Region Skånes sjukhusområden. (Ärende 17)

Handikapparkering Regionfullmäktige beslutade att införa gratis handikapparkering inom Region Skånes sjukhusområden. (Ärende 17) Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2012. För mer information om olika ärenden besök www.skane.se/rf121030

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra Kaserngatan mötesrum 5:5. Kl. 13:30-16:10 ande Radovan Javurek (FP) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Datum 2014-11-20. Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum 2014-11-20. Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2014-11-20 1 (11) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-27 kl. 13.00 Plats: RS-rummet 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

PROTOKOLL 5. 2015 02 25 t o m sid 9. Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

PROTOKOLL 5. 2015 02 25 t o m sid 9. Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås PROTOKOLL 5 Organ Plats Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 25 februari 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström

Läs mer

Nyheter i korthet: Skånes befolkning passerar 1,3 miljoner invånare år 2016 Styrgrupp ska underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden Region Skåne

Nyheter i korthet: Skånes befolkning passerar 1,3 miljoner invånare år 2016 Styrgrupp ska underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden Region Skåne Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 19 oktober 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 26 april

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 26 april Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 april 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Nyheter i korthet: Region Skåne

Nyheter i korthet: Region Skåne Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 8 september 2011 På Region Skånes webbplats www.skane.se/rs110908 finns handlingarna

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Gunnel Åkesson 2010-05-11 Vilgotgruppen 1 ( Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Återhållsam budget i ekonomiskt kärva tider

Återhållsam budget i ekonomiskt kärva tider PRESSINFORMATION Regionstyrelsen 29 maj 2013 Återhållsam budget i ekonomiskt kärva tider Regionskatten blir oförändrad 2014 och endast små förändringar görs när det gäller avgifter i hälso- och sjukvården.

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Centrala pensionärsrådet

Centrala pensionärsrådet PROTOKOLL -9 Datum 204-02-03 (7) Protokoll från sammanträde Tid: 204-02-03, kl 09.00--.30 Plats: Castor, Dockplatsen 26 i Malmö Deltagande ledamöter Carl Johan Sonesson, ordförande Mona Mattsson, PRO,

Läs mer

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter Protokoll Gy 52/2013 Gymnasienämnden Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Ordförande Maria Rönnbäck (C) 1:e vice ordförande Maria Haglund

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder 1 (12) Sjukvårdsstyrelse Söder Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder Datum Tid 13.30 15.40 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (L) Jessica Ericsson 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-03-19 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

3. Motion till Region Örebro län från Kristdemokraterna om att skapa ett heltäckande regionpaket för turist- och besöksnäringen Diarienummer: 15RS3502

3. Motion till Region Örebro län från Kristdemokraterna om att skapa ett heltäckande regionpaket för turist- och besöksnäringen Diarienummer: 15RS3502 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-08-25 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden PROTOKOLL 43 58 Datum 2014-09-18 1 (9) Protokoll från fastighets- och servicenämndens sammanträde Tid: 2014-09-18 kl. 09.00-14.15 Plats: Kompassen plan 6, WTC World Trade

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr 1 (5) Sjukvårdsstyrelse Norr PROTOKOLL 2015-05-21 4/2015 39-51 Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Datum Tid Plats Torsdagen den 21 maj 2015 14.00 16.05 Södertörnssalen, landstingshuset Ledamöter (FP)

Läs mer

Fokusberedningen för närsjukvård - rapportering av uppdrag Rapport Datum: 2015-10-14 Fokusberedningen för närsjukvård 2015-10-14 Innehåll 1. Uppdrag till fokusberedningen för närsjukvård...4 2. Beredningens

Läs mer

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Rapport kring hälso- och sjukvård 2 Information från

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (8) Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Datum Tid 14.00 17.15 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (FP) Jessica Ericsson Ordförande (MP) Karin Michal

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder 1 (7) Sjukvårdsstyrelse Söder Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder Datum Tid 14.00 15.50 Plats Södertörnssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (FP) Ninos

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Folkhälsoenheten Eva Pettersson Lindberg Sara Maripuu 2012-01-02 Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Sammanfattning Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, kl. 08.30-11.50 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande, justerande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson

Läs mer

Nyheter i korthet: Mer information: Presschef Lina Miller, 044-309 31 17 alt Pressjouren 044-309 39 77

Nyheter i korthet: Mer information: Presschef Lina Miller, 044-309 31 17 alt Pressjouren 044-309 39 77 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 7 november 2013. På Region Skånes webbplats www.skane.se/ finns handlingarna

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 48 55 Datum 2009-08-26 1 (6) Protokoll från regionstyrelsens s sammanträde Tid: 2009-08-26, kl 09.00 12.00 Plats: Sammanträdesrum 3, Skånehuset Kristianstad Beslutande Jerker Swanstein (m), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(17) Beredningen för vård och rehabilitering 2008-05-13 Plats och tid Landstingshuset Hus 2, Kyrkgatan 12, Östersund, plan 2, 2008-05-13 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Alvi Berglund (s) Siw Lundkvist

Läs mer

Positiva resultat i hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning för 2012

Positiva resultat i hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning för 2012 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 21 mars 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

2013-09-23. Överenskommelsen har träffats mellan

2013-09-23. Överenskommelsen har träffats mellan Överenskommelse om en Etisk Plattform för öppenhet om kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor hos utförare inom vård och omsorg med offentlig finansiering 2013-09-23 1 2013-09-23 Överenskommelse om

Läs mer

Länspensionärsrådet (LPR) 1-12

Länspensionärsrådet (LPR) 1-12 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Sal B, Regionens hus Närvarande: Britt Johansson, M, t.f. ordförande för sammanträdet Mari Lindahl, FP (ers Jimmy Henriksson, FP, ordf) Lena Persson, S Elisabeth Lindberg,

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje 2015-02-27

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje 2015-02-27 1 Tid och plats: fredagen den 27 feb. 2015, kl. 08:30 11:00 Opus/Stadshuset Ledamöter: Anne-Marie Larsson (M), ordförande Stockholms läns landsting Rose-Marie Jacobsson (S), Vice ordförande Södertälje

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Kyrkgatan 12, hus 2, plan 2, 2008-12-16, kl 09.00-17.10 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Björn Karlsson (s) Alvi Björklund (s) Bodil Sihm (mp) Alf Lundin (v) Gert

Läs mer

Bilaga 1. 1. Uppdraget

Bilaga 1. 1. Uppdraget Bilaga 1 1. Uppdraget Bolaget ska enligt ägardirektivet bedriva allmän och specialiserad tandvård, för barn och vuxna i Skåne. Den del av verksamheten som faller under sjukvårdshuvudmannens tandvårdsansvar

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Vårdcentraler och barnmorskemottagningar ska kunna erbjuda fler tjänster inom gynekologi

Vårdcentraler och barnmorskemottagningar ska kunna erbjuda fler tjänster inom gynekologi Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 maj 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 8 september 2015 kl. 10:00 15:00 Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Birgit Dahlgren

Läs mer

Anna Nilsson, sekreterare Henrik Arenvang, förvaltningschef Bengt Storbacka, arbetsmarknadsenheten. Pirko Norberg, personalrepresentant

Anna Nilsson, sekreterare Henrik Arenvang, förvaltningschef Bengt Storbacka, arbetsmarknadsenheten. Pirko Norberg, personalrepresentant Arbetsmarknadsnämnden 2014-11-19 1 Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.35 ande Övriga deltagare Margareta Ahlm (S), ordförande Carina Östrand (S) Peder Christensen (S), vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-10-09 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl. 16.00 18.07 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD) ordf. Göran Malmestedt (M) Rolf Andersson (M) Marlene Juthstrand (KD) Gunvor

Läs mer

3. Val av ledamot till Region Örebro läns läkemedelskommitté Diarienummer: 16RS151

3. Val av ledamot till Region Örebro läns läkemedelskommitté Diarienummer: 16RS151 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2016-01-27 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 kl. 09.30-12.30 Göteborgsregionens kommunalförbund, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande Thomas Jungbeck (Ordförande) Kjell Karlsson Joakim Svärdström Johan

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Erja Lempinen innehåll En vård nära befolkningen 1 Vårt uppdrag och filosofi 2 Välkommen till våra verksamheter 4 Primärvård 4 Barn-

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Nyheter i korthet: Framtidens ambulanssjukvård i Region Skåne Förbättrad tillgänglighet till ortopister på ögonmottagning Region Skåne

Nyheter i korthet: Framtidens ambulanssjukvård i Region Skåne Förbättrad tillgänglighet till ortopister på ögonmottagning Region Skåne Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2012. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Upphandlingsstrategiutskottet

Upphandlingsstrategiutskottet PROTOKOLL 35 42 Datum 2011-11-18 1 (5) Protokoll från upphandlingsstrategiutskottets sammanträde Tid: 2011-11-18 09.00-12.00 Plats: Dockplatsen, rum Erland, Malmö Beslutande Liliana Lindström (M), Ordförande

Läs mer

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag 1 (14) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16.50 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M) ordförande Thomas Bäuml (M) Magnus Crona (M) närvarande t.o.m. kl.16.00

Läs mer

Ärende 8. Svar på motion: Kostnadsfria HPV-tester i Region Östergötland. Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA. a t t avslå motionen.

Ärende 8. Svar på motion: Kostnadsfria HPV-tester i Region Östergötland. Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA. a t t avslå motionen. Ärende 8. Svar på motion: Kostnadsfria HPV-tester i Region Östergötland Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen. Svar på motion: Kostnadsfria HPV-tester i Region Östergötland

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 20 september 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Nyheter i korthet: Region Skåne lämnar nya ansökningar för rikssjukvård gällande avancerad hjärtkirurgi för barn och vuxna med medfödda hjärtfel

Nyheter i korthet: Region Skåne lämnar nya ansökningar för rikssjukvård gällande avancerad hjärtkirurgi för barn och vuxna med medfödda hjärtfel Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 mars 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Thomas Pettersson, ordförande i Regionala medicinska rådet hjärta/kärl 60

Thomas Pettersson, ordförande i Regionala medicinska rådet hjärta/kärl 60 PROTOKOLL 1(7) 2004-10-15 57-71 Protokoll fört vid sammanträde i Växjö, 2004-10-15 med Södra Regionvårdsnämnden Närvarande 2004-10-15 Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Nyheter i korthet: Region Skåne

Nyheter i korthet:  Region Skåne Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 14 april 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se/rs140414 finns handlingarna

Läs mer

Lisbeth Waagstein (M), tjg ersättare Ingemar Andersson (S), ersättare. Anna Fransson (S) Paul Johansson (C), ersättare

Lisbeth Waagstein (M), tjg ersättare Ingemar Andersson (S), ersättare. Anna Fransson (S) Paul Johansson (C), ersättare PROTOKOLL 1(9) 2009-12-17 61-86 Protokoll fört vid sammanträde i Halmstad 2009-12-17 med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande Landstinget Blekinge Marie Sällström (S) Bodil Nyström (S), ersättare Petronella

Läs mer

Befolkningens hälsa och behov av närsjukvård - ett kunskapsunderlag. Sollentuna

Befolkningens hälsa och behov av närsjukvård - ett kunskapsunderlag. Sollentuna Befolkningens hälsa och behov av närsjukvård - ett kunskapsunderlag Sollentuna Sjukvårdsberedning Nord, Beställaravdelning Norr Mars 2003 Uppdraget Den 1 januari 2003 infördes en ny politisk organisation

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Jan-Åke Bergmark Affärsområdeschef Buss Södra 0451-298931 Jan-Ake.Bergmark@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-16 Dnr 1500646 1 (3) Kollektivtrafiknämnden Bussdepåer i

Läs mer

Nyheter i korthet 2014-03-21

Nyheter i korthet 2014-03-21 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 21 mars. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Nyheter i korthet 2014-05-23

Nyheter i korthet 2014-05-23 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 maj. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer