Forska&Väx: Projektbeskrivning för genomförande av FoU-projekt. Erbjudande A.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forska&Väx: Projektbeskrivning för genomförande av FoU-projekt. Erbjudande A."

Transkript

1 Forska&Väx: Projektbeskrivning för genomförande av FoU-projekt. Erbjudande A. 1. Bakgrund till projektförslaget Evenemanget Coastal Culture växte fram i en process som involverade alltifrån entreprenörskapsprogram och surfare till museum och studenter. Utgångspunkten var den halländska kustens naturliga tillgångar vind och hav, och det kulturella som finns i Varberg. Det aktiva arbetet, den öppna processen och de grundläggande värderingarna gjorde att självorganiserande initiativ kunde möta övergripande offentliga strategier. Coastal Culture utvecklades till en innovativ plattform för värdegenerering och bjöd in till medskapande av den nya kustkulturen. Besökare på Coastal Culture uppskattade den öppna och inkluderande atmosfären, det sköna hänget som uppstod i mötet mellan sport, kultur, näringsliv och akademi. Evenemanget som genomfördes under maj månad 2011 och 2012 blev en succé och lockade respektive besökare. Coastal Culture handlade initialt om att på ett nytänkande sätt skapa tillväxt inom kulturella och kreativa näringar (KKN). Nordic Surfers utvecklade och ledde projektet på uppdrag av CRED (Creative Destination Halland), en inkubatorverksamhet inom Alexandersoninstitutet. Under arbetets gång växte projektet och kom att omfatta ett bredare destinationsutvecklingsperspektiv. En insikt om att det är de grundläggande förutsättningarna på destinationen som är avgörande för företag inom KKN låg bakom detta. Evenemanget i sig blev ett gemensamt utvecklingsmål för företag, entreprenörer, föreningar, utbildningar, offentliga institutioner och eldsjälar som ville vara delaktiga. Genom temaområden skapades tvärorganisatoriska arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper processleddes och koordinerades i synergi med en inkubatorprocess. Coastal Culture blev meningsfullt för invånare och besökare i och med det kommunikationsarbete som visade hur enskilda individers och organisationers utveckling i en gemensam process kan skapa allmännytta och affärsnytta. Processen fick sin legitimitet genom att allmänheten uppmanades till involvering och medskapande av den nya kustkulturen. En inkluderande och öppen kultur baserad på grundvärdena delaktighet, engagemang, kreativitet, tillit, utveckling, hälsa och hållbarhet. Under arbetet med Coastal Culture uppmärksammade Nordic Surfers potentialen i att arbeta med evenemang utifrån ett utvecklingsperspektiv. Genom egna erfarenheter av att tillhöra den kulturella och kreativa näringen (KKN) insåg företaget platsens betydelse för KKN-företag. Vinnova beviljade efter en ansökan från företaget projektmedel till en förstudie inom programmet Forska & Väx. Förstudien har pågått från den 5 maj 2012 till den 31 december Projektet syftade till att undersöka förutsättningarna för utvecklandet av en prototypmodell för eventbaserad utveckling samt undersöka vilket behov som finns på marknaden. Arbetet har omfattat dokumentation och utvärdering av de aktiviteter och processer som företaget har genomfört i samband med Coastal Culture, kartläggning över relevant forskning samt en marknadsanalys. Data från de olika delområdena har analyserats och bekräftat potentialen för tjänsteinnovationen. En prototypmodell för eventbaserad utveckling har tagits fram genom kreativa processer. Då tjänsten fortfarande är under utveckling är det för tidigt att uttala sig om vilka tillväxteffekter det har haft för företaget. Resultatet från förstudien ligger till grund för denna ansökan. 2. Drivkrafter och motiv En av företagets drivkrafter har varit en övertygelse om att eventbaserad utveckling är en värdeinnovation som ökar värdet för kunden i form av utveckling samtidigt som sänker produktionskostnaderna för genomförandet av ett evenemang. Genom erfarenheter från

2 eventbranschen fanns en insikt i det resursslöseri som ofta förekommer inom denna bransch. Exempelvis kan material som bara ska användas en gång specialbeställas för mycket pengar, för att sedan kastas och aldrig mer användas. På samma sätt finns det i samhället naturliga och sociala resurser som inte nyttjas till fullo. Ett motiv har därför helt enkelt varit att utveckla en metod för hur man på ett bättre sätt kan nyttja resurser genom att skapa nya övergripande strukturer och utveckla en destinations kultur. En annan av drivkrafterna bakom FoU-projektet är att företagets verksamhet både ska vara lönsam och bidra till en positiv samhällsutveckling. På ett samhällsmässigt plan kommer detta verksamhetsområde ha goda förutsättningar för att bidra till att skapa hållbar tillväxt då sociala, miljömässiga och ekonomiska värden är identifierade som nödvändiga byggstenar i en framgångsrik eventbaserad utvecklingsprocess. Eventbaserad utveckling som metod kan med fördel tillämpas för att arbeta med exempelvis frågor som rör jämställdhet och integration. Genom att i en metod för eventbaserad utveckling integrera grundläggande värden som är viktiga för en positiv samhällsutveckling ger metoden en stor möjlighet till positiv förändring inom dessa områden. 2.1 Marknadsbehov och ekonomisk potential En viktig aspekt när det gäller utvecklingsprojekt är dess effekter. Genom empiriska data som samlats in under Coastal Culture, litteraturstudier samt forskarintervjuer har effekterna av denna typ av arbete analyserats utifrån den påverkan det har på destinationens kultur. Detta sammanställdes i en rapport på uppdrag av Region Halland. 1 Kultur ska i detta sammanhang förstås i ett bredare perspektiv som omfattar människors värderingar, normer och handlingsmönster. De indirekta effekter som uppnås genom att jobba med kulturella och kreativa näringar och destinationsutveckling är enligt rapporten de effekter som den italienske forskaren Per-Luigi Sacco kallar för spill-over effekter. Utöver de direkta effekterna som t.ex. ökad omsättning i det lokala näringslivet är de indirekta effekterna för en destination och dess invånare: ett starkare innovationsklimat, ökad välfärd, hållbar utveckling, ökad social sammanhållning, nya entreprenörskapsmodeller, kompetensutveckling, ökad attraktionskraft och stärkt lokal identitet. 2 Till skillnad mot så kallad platsmarknadsföring har tjänsten eventbaserad utveckling sin styrka i att modellen bygger på äkta innehåll och reell utveckling. Resultatet blir därmed både autentiskt och konkret. Fil dr Mona Hedfeldt som forskar om destinationsutveckling vid Örebro Universitet uttrycker sig angående eventbaserad utveckling på följande sätt: När allt fler kommuner arbetar för en ökad turism och destinationsutveckling handlar det nog om just detta: att identifiera och nyttja de autentiska förutsättningarna i ett konkret arbete som går bortom platsmarknadsföring för att en destination ska byggas av ett innehåll. 3 Den analys som har genomförts under förstudieperioden visar att tjänsten primärt riktar sig till offentliga uppdragsgivare. Det finns ett behov hos framför allt små och medelstora kommuner av ett konkret tillvägagångssätt för destinationsutveckling. Undersökningen visar att det inte finns någon annan aktör som erbjuder samma typ av tjänst till denna kundgrupp. Den största konkurrensen för tjänsten eventbaserad utveckling är den organisationskultur inom kommunerna som bygger på att man ska lösa utmaningar genom att använda sina interna resurser. Intervjuer med personer som representerar denna målgrupp samt företag som arbetar 1 Rapporten Coastal Culture 2012: Dokumentation och utvärdering går att ladda ner via följande länk: [hämtad :] 2 Sacco, Pier-Luigi (2010) Culture 3.0: A new perspective for the EU structural funds programming. [hämtad :] Development_final.pdf 3 Mailkorrespondens med Nordic Surfers (21 januari 2013)

3 mot denna målgrupp visar att det finns ett stort behov av en utvecklad modell för eventbaserad utveckling. Större kommuner har ett annat behov då de i många fall har en organisation med större kompetens gällande den här typen av frågor. Undersökningen visar att det emellertid även finns ett behov hos större kommuner av specialistkompetens inom detta område. Marknadsanalysen visar att tjänstemän på små och medelstora kommuner ofta har fullt upp med löpande uppdrag vilket medför en begränsad proaktiv förmåga. Forskning visar samtidigt att planering för destinationsutveckling är ett eftersatt område, och en kontroversiell och politiskt laddad fråga. Samtidigt konkurrerar kommuner och regioner om både turister och inflyttare. Ofta är förhoppningarna att enskilda entreprenörer på egen hand ska driva utveckling. Dessa kommuner är i behov av extern kompetens som kan bidra till att i en meningsfull kontext omvandla visioner till fungerande strategier som i sin tur leder till konkret resultat. Här är behovet av omvärldsanalys, inspiration och samordning stort för att synergieffekter ska uppstå kring nätverksbyggande, kommunikation och evenemang. De ökande regionala satsningarna som är en konsekvens av den politik som förs inom EU skapar förutsättningar för att eventbaserad utveckling även kommer att möta en större efterfrågan på regional nivå. Trender som pekar mot ökade anslag för satsningar på smart specialisation och satsningar på kulturella och kreativa näringar i synergi med destinationsutveckling bidrar till ett ökat marknadsbehov vilket stärker tjänsteinnovationens ekonomiska potential. Nordic Surfers ser en stor affärsmässig potential, på både en nationell och en internationell marknad, i att som privat aktör kunna erbjuda ett strukturerat tillvägagångssätt för lokal och regional utveckling genom att i en uppbyggnadsprocess inför ett evenemang skapa synergier och samordning, en inkluderande atmosfär, en positiv känsla av förändring och möjlighet för engagemang. Projektet förväntas tillföra Nordic Surfers ny kunskap samt ökad förmåga inom områden som strategisk planering, innovationsteori, organisationsteori, processledning och utvärderingsmetodik. En utvecklad metod för eventbaserad utveckling förväntas skapa en ny marknad i gränslandet mellan destinationsutveckling och evenemangsproduktion. Nordic Surfers förväntar sig att FoU-projektet kommer leda till stor tillväxt inom företagets område konsultativa tjänster och ge företaget en unik position i Skandinavien. Denna utveckling kommer att innebära att företaget i och med den förväntade expansionen får ett behov av att nyanställa personal. Det kommande FoU-projektet kommer även leda till att företaget har ett väsentligt större behov av att anlita underleverantörer. 2.2 Forsknings- utvecklings/innovationsinsats Under de senaste åren har Nordic Surfers fått många förfrågningar om och hur företaget kan erbjuda och genomföra eventbaserad utveckling på andra destinationer. En utmaning har varit att ta fram en adekvat förklaringsmodell för vad tjänsten faktiskt går ut på samt vilka effekterna som kan förväntas. En annan utmaning har handlat om hur man förklarar vad en plattform för synergieffekter faktiskt är och hur man har synliggör de synergieffekter som uppstår. En stor del av företagets kärnkompetens baseras på yrkesmässiga erfarenheter inom upplevelseproduktion och eventbaserad marknadsföring i kombination med den unika tvärvetenskapliga kompetens som finns i organisationen (filosofi, affärsutveckling, ekonomi, statskunskap, ingenjörskunskap, grafisk och interaktiv design samt digital produktion).

4 Den prototypmodell för eventbaserad utveckling som Nordic Surfers har arbetat fram tar sin utgångspunkt i att en destination kan analyseras utifrån dess naturliga, fysiska, sociala, mänskliga och symboliska/kulturella tillgångar. Dessa tillgångar kan genom tjänsten eventbaserad utveckling förädlas. Att förädla en destination tillgångar kan utifrån prototypmodellen göras utifrån tolv strategiska utvecklingsdimensioner: kvalitet på det kulturella utbudet, kvalitet på det lokala styret (governance), kvalitet på kunskapsproduktionen, utveckling av det lokala entreprenörskapet, utveckling av lokala talanger, attraktion av externa företag, attraktion av externa talanger, internt nätverkande, externt nätverkande, hantering av sociala kritikaliteter, kompetensutveckling i lokalsamhället och involvering av lokalsamhället. Följande Dimensions-Assets Evaluation Matrix är den prototypmodell som företaget kommer att jobba vidare med i FoU-projektet. Modellen kommer att användas som verktyg i analys-, planerings- och genomförandeprocessen. Matrisen bygger på tolv strategiska dimensionerna i förhållande till identifierade materiella och immateriella tillgångar. 4 Kvalitet på det kulturella utbudet Kvalitet på det lokala styret (governance) Kvalitet på kunskapsproduktionen Utveckling av det lokala entreprenörskapet Utveckling av lokala talanger Attraktion av externa företag Attraktion av externa talanger Internt nätverkande Externt nätverkande Hantering av sociala kritikaliteter Kompetensutveckling i lokalsamhället Involvering av lokalsamhället Naturligt Fysiskt Mänskligt Socialt Kulturellt/ Symboliskt 4 Denna matris är en sammansättning av viktiga dimensioner i en lokal utvecklingsprocess baserat på teorier från Amartaya Sen, Richard Florida och Michael Porter. Se Sacco, Pier-Luigi, Blessi, Giorgio Tavano & Nuccio, Massimiliano (2008) Culture s an Engine of Local Development Processes: System-Wide Cultural Districts. [hämtad :]

5 Utifrån analysarbetet identifieras temaområden, händelser och processer med flerdimensionell utvecklingspotential. Ett exempel skulle kunna vara uppstart av en filmskola för elever. Filmskolan genomförs exempelvis för att den kompetensutvecklar de elever som deltar (Kvalitet på kunskapsproduktionen/mänskligt ). Samtidigt handlar elevernas filmproduktion om atmosfären på den lokala stranden (Kvalitet på det kulturella utbudet/naturligt ) genom att visa hur trevligt det är när besökare surfar, badar och umgås på stranden. Vi får utifrån detta exempel två skärningspunkter i matrisen. Genom att medvetet och avsiktligt arbeta med processer utifrån parallella utvecklingsdimensioner och förädling av flera värden skapas synergieffekter. Ju fler dimensioner som överlappar varandra i och mellan olika processer desto större synergieffekt. Utifrån en teori om värdeinnovation kan detta tillvägagångssätt motiveras genom att det både kan bidra till lägre kostnader och ett ökat värde. Processerna kan uppnå kundens (ex. en kommuns) uppsatta mål (ROI) samtidigt som de skapar andra värden utan ytterligare kostnader. Den progressiva delen i eventbaserad utveckling bygger på resultatet av analysen. En analys som aldrig avslutas helt utan tillåts tillföra ny input. Några av de viktigaste aspekterna som har framkommit under förstudien är följande: Genom att involvera och engagera akademi (forskning och utbildning), näringsliv, offentlig sektor, ideell sektor samt invånare och turister skapas den typen av tvärorganisatoriska kontaktytor och samarbeten som är betydelsefulla för en hållbar tillväxt på en destination. I en kreativ process byggs en plattform för synergieffekter upp utifrån en destinations lokala förutsättningar. Plattformen består av ett varumärke (alternativ stärks ett eller flera befintliga varumärken), en organisation, en eller flera mötesplatser och ett nätverk. Evenemang som planeras uppfyller utvecklingsprocessernas behov av konkreta meningsfulla målsättningar. Aktörer på en destination får möjlighet att uppfylla sina egna mål genom att ansluta sig till plattformen. Genom att alla processer har ett gemensamt mål, evenemanget, blir resultatet konkret. Genom att lyfta fram positiva exempel från det pågående arbetet växer det fram en mängd berättelser. Dessa berättelser får genom sin autenticitet och sin progressiva karaktär ett högt kommunikativt värde. Summan av dessa berättelser skapar tillsammans ett kraftfullt momentum och ett starkt attraktionsvärde. Marknadsföringen för evenemanget bygger på autentiska berättelser kring destinationens unika förutsättningar, uppnådda projektresultat och nya möjligheter. Efter varje evenemang utvärderas resultat och effekter. Denna utvärdering ligger till grund för nästa cykel i processen. 3. Genomförande Den föregående förstudien handlade om att utifrån praktisk erfarenhet arbeta fram en prototypmodell som skulle ingå i en generaliserbar metod för eventbaserad utveckling. Den prototypmodell som har valts ut bygger på en analys enligt Dimensions-Assets Evaluation Matrix. FoU-projektet kommer att handla om tillämpning av modellen och en vidareutveckling av metoderna kring detta. Denna utvecklingsprocess förväntas inte bli linjär. En viktig aspekt i företagets innovationsprocess är att utvecklingen sker i ett dynamiskt samspel mellan företaget och företagets kunder. Arbetet kommer att omfatta observationer, litteraturstudier, intervjuer, samtal, workshops och kreativa processer. De aktiviteter som ingår i projektet är:

6 Fördjupad marknadsanalys Utvecklande av metoder för analys av en destinations tillgångar och utvecklingsdimensioner. Identifiera nödvändiga och önskvärda processer vid tillämpning av modell och metod i uppbyggnadsfasen inför ett evenemang. Utveckla metod för mätning av resultat och utvärdering av effekter. Produktifiering/paketering av tjänsten. Följeforskning för att säkerställa projektets vetenskapliga grund. 3.1 Resursbehov Nordic Surfers: Erik Ruth, projektledare Kristjan Sigurdarson, projektmedarbetare Pelle Kimvall, projektmedarbetare Se CV-bilaga för mer information. Örebro Universitet Mona Hedfeldt, kulturgeografi, följeforskare Nordic Surfers vill under projektet anlita fil dr Mona Hedfeldt för följeforskning för att säkra att projektresultatet bygger på en vetenskaplig grund. Ett av Monas aktuella forskningsprojekt är Partnerskap för destinationsutveckling Att planera för samarbete och konkurrenskraft som finansieras av tillväxtverket. Mona kommer att få möjlighet att publicera resultatet av sin forskning. Se CV-bilaga för mer information. Forskargruppen Digital innovation, institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet Jan Ljungberg, Professor i informatik, Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs Universitet Bertil Rolandsson, Fil.dr. Docent i Sociologi, Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap Genom ett samarbete som påbörjats under förstudien vill Nordic Surfers involvera prof Jan Ljungberg och fil dr Bertil Rolandsson i projektets referensgrupp för att inspirera företaget när det gäller utveckling av att skapa en öppen plattform för eventbaserad utveckling. Företaget budgeterar för att täcka kostnaderna för dessa personers medverkan i referensgruppen. Forskargruppen Digital Innovation forskar om informationsteknologi och informationsinfrastruktur i förhållande till förändring och innovation på individuell, organisatorisk och samhällelig nivå. Gruppen har lång erfarenhet av forskning inriktad på öppen och distribuerad innovation. Gruppen har en bred ansats på öppen innovation, från kollektiv nytta och ett öppet samhälle å ena sidan till immateriella rättigheter och affärsmodeller å den andra. Forskningen fokuserar på det framväxande fenomenet av öppenhet som nu kan observeras inte bara i programvara men också inom till exempel kultur och medieproduktion, och FoU (t.ex. öppen tillgång, öppet innehåll, öppen medicin, öppen innovation). Gruppen består av åtta forskare inom informatik, sociologi, etnologi och ekonomi. Se CV-bilaga för mer information.

7 Referensgrupp Bea Lindell, näringslivsutvecklare, Region Halland. Anders Hultén, Utbildningssamordnare för Event Management, Högskolan i Borås samt projektkoordinator för projektet CRED vid Alexandersoninstitutet. Fil dr Mona Hedfeldt, Universitetslektor i kulturgeografi och medlem i Centrum för Urbana och Regionala studier (CUReS), Örebro Universitet. Jan Ljungberg, Professor i informatik, Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs Universitet Bertil Rolandsson, Fil.dr. Docent i Sociologi, Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet Rasmus Johnsen, Head of technology and new media vid ACTIVE Institute (DK). 3.2 Projektplan Aktivitet Start Slut Marknadsanalys Metod för analys av en destination Identifiera processer Metod för mätning och utv. Produktifiering Följeforskning Tidsåtgång Ansvarig Medverkande Kostnad VINNOVAs finansiering Egen/Annan finansiering 700 tim Erik Kristjan Sig Ruth Pelle Kimvall 950 tim Erik Kristjan Sig Ruth Pelle Kimvall 880 tim Erik Ruth 800 tim Erik Ruth 853 tim Erik Ruth 330 tim Mona Hedfeldt Kristjan Sig. Pelle Kimvall Kristjan Sig. Pelle Kimvall Kristjan Sig. Pelle Kimvall Intäkts-budget uppdelad på kostnadsslag, med avseende på finansiering Kostnadsslag Sökande företags egen insats (bidragsmotta garen) Organisation/ företag som finansierar andra aktiviteter Organisation/ företag som finansierar andra aktiviteter VINNOVA Total budget/ kostnadsslag Löner Konsulter/köpta tjänster Utrustning Material Immaterialrättsko stnad Resor Övrigt Summa

8 3.4 Utgifts-budget uppdelad på kostnadsslag, för upparbetning av kostnad Kostnadsslag Sökande företag (bidragsmottagare) Mona Hedfeldt/ Örebro Universitet J. Ljungberg, B. Rolandsson/ Göteborgs univeristet Total budget/ kostnadsslag Löner Konsulter/köpta tjänster Utrustning Material Immaterialrättskostnad Resor Övrigt (specificeras) SUMMA Svårigheter och risker (Max 150 ord)* Offentligt beslutsfattande kan vara en utdragen process. En svårighet i projektet kan därför vara tidsplanering för tillämpning (2). En konsekvens av detta är tidsplaneringen av den praktiska tillämpningen av modellen styrs av externa förutsättningar. (2). Detta hanteras genom en flexibilitet i projektplanen så att de olika delmomenten genomförs i den ordning som är lämpligast utifrån de rådande förutsättningarna. Det finns en risk med att relevant forskning förbises (3). En konsekvens av detta är att viktiga aspekter som bör ingå i modell och metod negligeras (4). Denna risk minimeras genom den forskningsanknytning som finns projektet. När det gäller tillämpningen av modell kan det vara svårt att göra abstrakt forskning konkret och engagerande (3). Konsekvenserna av detta är personer som inte har en akademisk bakgrund anser att modellen är för teoretisk och oengagerande. (2). Dessa risker minimeras genom att jobba med metoder inom området informationsdesign. 5. Kommersialisering och exploateringsplan En integrering av resultatet från förstudien har redan påbörjats i företagets verksamhet. De försäljningsargument som utvecklas för eventbaserad utveckling testas kontinuerligt på marknaden genom aktuella och pågående projekt (se t.ex. avsnittet Bakgrund om evenemanget Coastal Culture) och utvärderas löpande. Tjänsten har i nuläget en relativt lång införsäljningsprocess och bygger till stor del på ett upparbetat förtroende. Företaget har i dagsläget etablerade kontakter med Varbergs kommun, Laholms kommun och Region Halland gällande tillämpning av modellen. Alla dessa organisationer är intresserade av eventbaserad utveckling. Det första steget handlar om att erbjuda en icke fullt utvecklad metod till dessa kunder. Det är i samband med det viktigt för företaget att kommunicera de resultat som uppstår i FoU-projektet. Ett kommunikationsarbete kring genomförda uppdrag som exemplifierar resultatet av tjänsten och gör den begriplig för nya kunder är också viktigt. Tjänsten kommer att integreras succesivt i verksamheten i takt med att forskningsarbetet fortlöper. När företaget har slutfört FoU-projektet så förutses eventbaserad utveckling bli företagets huvudsakliga tjänsteerbjudande. När det gäller ev. immateriella tillgångar för tjänsten har företaget inte några planer på att skydda eller hemlighålla något resultat. Exploateringsstrategin handlar tvärtom om att göra resultatet så tillgängligt som möjligt för att dra nytta av spridningseffekter. Tjänsten kommer i

9 hög grad att bygga på forskningsresultatet i kombination med organisationens unika kompetens och erfarenhet. Då företaget har kontor på Alexandersoninstitutet i Varberg finns via den organisationen också ett stort nätverk som företaget kan nyttja för spridning av resultatet.

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Coastal Culture 2012: Dokumentation och utvärdering

Coastal Culture 2012: Dokumentation och utvärdering 2012-10-01 Coastal Culture 2012: Dokumentation och utvärdering Text: Grafik: Erik Ruth och Kristjan Sigurdarson Pelle Kimvall Sammanfattning... 4! Inledning... 5! Bakgrund... 5! Det var en gång... 5! Snöbollen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum 2013-09-26 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 3.1.7-2013-4007 med koppling till Dnr 1.2.1-2013-1. PO Remmare 1.0 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 1 2012-03-21 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 2 2012-03-21 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Slutrapport. Koordinerad kraftsamling Attraktiva platser för tillväxt

Slutrapport. Koordinerad kraftsamling Attraktiva platser för tillväxt Slutrapport Koordinerad kraftsamling Attraktiva platser för tillväxt - ett planeringsprojekt för att inspirera, kompetensutveckla samt hitta lösningar och samverkansmöjligheter kring skapandet av en attraktiv,

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg 1 Kunskap om gemensamma behov från Företagens villkor och verklighet En av Sveriges största enkätundersökningar till företag En undersökning

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Anbud: projektledning coastal culture

Anbud: projektledning coastal culture Anbud: projektledning coastal culture 1 Bakgrund Nordic Surfers har med bakgrund av Alexandersonsinstitutets anbudsförfrågan angående upphandling av projektledning för Coastal Culture sammanställt detta

Läs mer

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 3 Dokumentation av handlingsplan Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. DOKUMENTATION... 3 SAMMANSTÄLLNING AV HANDLINGSPLAN... 3 PROCESSEN

Läs mer

BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN. Ideon Innovation: The Creative Plot

BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN. Ideon Innovation: The Creative Plot BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN Ideon Innovation: The Creative Plot Projektperiod: 2011-11-01 2013-06-30 Region: Skåne www.ideoninnovation.se www.thecreativeplot.se Ideon Innovation är en av flera inkubatorer

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer