Lustgasmätning vid Centralsjukhuset i Kristianstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lustgasmätning vid Centralsjukhuset i Kristianstad"

Transkript

1 RAPPORT Lustgasmätning vid Centralsjukhuset i Kristianstad För Region Skåne Pär Fjällström Fil. Dr Arkivnummer: U2613 Rapporten godkänd Ann-Beth Antonsson Tekn Dr, Avd.chef Box 21060, SE Stockholm Box 5302, SE Göteborg Valhallavägen 81, Stockholm Aschebergsgatan 44, Göteborg Tel: +46 (0) Tel: +46 (0) Fax: +46(0) Fax: + 46 (0)

2 Sammanfattning IVL Svenska Miljöinstitutet AB har på uppdrag från Region Skåne genomfört ett projekt för att mäta exponering av lustgas hos personalen vid förlossningen på Centralsjukhuset i Kristianstad. Exponeringen mättes med en diffusionsprovtagare framtagen av Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro. Metoden har tidigare använts av Arbetsmiljöverket för att mäta exponering hos bland annat barnmorskor och tandläkare. Exponeringen mättes under åtta timmar för 10 barnmorskor och undersköterskor under två arbetsskift. Halterna mättes även stationärt i tre förlossningssalar. Arbetsbelastningen varierade kraftigt mellan skiften med ungefär 10 pågående förlossningar under det första skiftet och en det andra. Nivågränsvärdet (180 mg/m 3 ) överskreds i ett av fallen (340 mg/m 3 ) och halten lustgas var även hög i en av salarna (450 mg/m 3 ). I jämförelse med Arbetsmiljöverkets mätningar var halterna förhållandevis låga. Detta beror troligtvis på att de använde en annan mätstrategi. Istället för att mäta en hel arbetsdag varade de flesta mätningar endast någon timme, under självaste förlossningsarbetet. Mätmetoden och mätstrategin bedöms som lämplig för att mäta exponering för lustgas och rekommenderas för framtida mätningar. 1

3 Innehållsförteckning Sammanfattning...1 Innehållsförteckning...2 Bakgrund...3 Uppdrag...3 Metod...3 Resultat...5 Diskussion...7 Slutsats...8 2

4 Bakgrund Vid användning av anestesigaser inom sjukvården är det troligt att även sjukvårdspersonalen exponeras. Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) planerar att bygga om sin förlossningsavdelning för att minska utsläppen av lustgas både till inre och yttre miljön. Bland annat kommer man att börja använda så kallade dubbelmasker, vilka både förmedlar gas till patienten likväl som suger upp utandningsluften och på så sätt förhindrar läckage ut i förlossningssalen. Lustgas räknas som en växthusgas och kan också påverka B12, benmärg och fertilitet och kan även ge graviditetsstörningar. Lustgas är listat i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:17 och har både ett nivågränsvärde (medelvärde under 8 timmars arbetsdag) och ett korttidsvärde (medelvärde under 15 min). Båda dessa gäller mätt som anställdas exponering. Gränsvärden är definierade för personlig exponering och för att kunna göra en strikt jämförelse krävs det att man mäter med personburen utrustning. Halter som uppmäts stationärt kan därför inte sägas överskrida gränsvärdena, men kan bedömas som höga utifrån jämförelsen. Uppdrag IVL Svenska Miljöinstitutet har av Region Skåne ombetts att göra en mätning på CSK av personalens exponering för lustgas i lokalerna före ombyggnationen. Metod Den personliga exponeringen mättes med personburna passiva provtagare (Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro) under två arbetsskift à åtta timmar (bild 1). Utöver personexponering gjordes även fyra stationära mätningar i tre förlossningsrum. Passiva provtagare användes även som stationära provtagare för att ge ett medelvärde över en arbetsdag. Tanken var också att ett direktvisande lustgasinstrument (Medigas PM 3010, Environmental Instruments, Warwickshire, England) skulle användas för att följa förändringar i halterna under olika arbetsmoment. Tyvärr bedömdes instrumentet vara för högljutt för att kunna användas i en situation med patienter under förlossning. Bild 1. Diffusionsprovtagare. Fästanordningen är till vänster i bilden och i den andra änden sitter diffusionskapsylen. 3

5 För den stationära provtagningen placerades provtagarna i ungefärlig huvudhöjd (160 cm) nära förlossningssängen och de personburna provtagarna fästes vid kragen (bild 2 och 3). Bild 2 och 3. Placering av provtagare. Diffusionsprovtagarnas kapacitet är begränsad och efter ungefär två timmar finns det risk för att analyten diffunderar ut från provtagningsmediumet (molsikt). Detta hanterades genom att använda fyra separata provtagare under ett arbetspass, det vill säga två timmar per provtagare, totalt åtta timmar. Personalen instruerades hur proverna skulle hanteras så att de själva skulle kunna byta provtagningsrör. Varje försöksperson fick en foliepåse med fyra provtagare, ett anteckningsblock för att anteckna prov-id och provtagningstider samt en alarmklocka för att påminna om bytena. Rent praktiskt gjordes provbytena på två olika sätt utifrån försökspersonernas önskemål. Antingen följde dom instruktionerna och skötte det på egen hand eller så kom dom vid provbytestillfällena till en central plats där Pär Fjällström hjälpte till med bytena (se bild 4). Bild 4. Provtagningsstation. På bilden kan man se foliepåsarna som provtagarna förvarades i, alarmklockorna och anteckningsmaterialet. 4

6 Efter provtagningen skickades proverna för analys till Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro. Analysen gjordes med termisk desorption, gaskromatografi och masspektrometri (ATD/GC/MS). Resultat Mätresultaten från första skiftet presenteras i tabell 1 och från andra skiftet i tabell 2. Resultaten presenteras som medelvärden för varje person/plats och arbetspass och kan jämföras med nivågränsvärdet. Resultatet från varje delprov är också presenterade. Tabell 1. Mätresultaten från första skiftet, 14:00-22:00 26/4. Det pågick ungefär 10 förlossningar under arbetspasset. Stationära mätningar gjordes bara i två av elva förlossningssalar. Enkelmasker användes i alla förlossningssalar. Person Halt (mg/m 3 ) 95 % konfidensintervall P1 > % P % P % P % P % Rum Rum Uppskattad tid i förlossningssal Start Stopp Delexponering (mg/m 3 ) 14:18 16:05 >780 16:05 18: :07 20: :00 21: :25 16:20 <2,5 16:20 18: :31 20: :10 21: :29 16: :30 18:30 5,7 18:30 20: :44 21: :31 16:33 <2,4 16:33 18: :34 20: :45 21: :34 16: :31 18: :24 20: :35 21:48 <2,2 13:45 15: :43 17: :43 19: :45 21: :49 15: :48 17: :46 19: :44 21:55 9,3 5

7 Tabell 2. Mätresultaten från andra skiftet, 07:00-15:00 27/4. Det pågick bara en förlossning under arbetspasset. Stationära mätningar gjordes bara i två av elva förlossningssalar, varav den ena (Rum 12) inte användes under mätningen. Enkelmasker användes i alla förlossningssalar. Person Halt (mg/m 3 ) 95 % konfidensintervall P % P % P % P % P % Rum 13 > Rum * Prov exponerat mer än två timmar, så resultatet är inte tillförlitligt. Uppskattad tid i förlossningssal Start Stopp Delexponering (mg/m 3 ) 06:56 08:54 <2,5 08:54 10: :54 12: :54 13: :25 14: :58 08: :56 10:56 <2,4 10:56 12: :57 14:09 <4 07:01 08:57 <2,5 08:57 10:58 <2,4 10:58 12: :58 14:06 <4,2 07:02 08:52 <2,6 08:52 10:46 <2,5 10:46 12:29 15 Ej exponerad - 07:06 09:03 <2,5 09:03 11: :00 13:01 <2,4 13:01 13:52 <5,7 07:24 09: :20 11:21 >830 11:21 14:57 >510* 07:18 09:18 <2,4 09:18 11:18 <2,4 11:18 13:19 <2,4 13:19 15:13 <2,5 Vid enstaka mätningar brukar vi rekommendera att man ska ligga under halva gränsvärdet ner till 10 % beroende på mätförhållandena. I det här fallet med flera konsekutiva prover under en heldag beräknades det 95 %-konfidensintervallet enligt formel 1. Formel 1. KG=x± 1,645*CV* T 1 2x T n 2x n 2 NGV*(T T n ) 1+CV KG = Konfidensgräns x = Standardiserat mätmedelvärde CV = Variationskoefficient T = Provtagningstid x = Provvärde NGV = Nivågränsvärde 6

8 I de fall då mätvärdet hamnade utanför analysområdet användes detektionsgränsen för de statistiska beräkningarna. Detektionsgränsen ligger vid 2,4 mg/m 3 vid 120 min provtagning. Vid halter över 825 mg/m 3 vid 120 min provtagning blir provtagaren mättad och mätresultatet blir därmed otillförlitligt. Diskussion Resultaten visar att exponeringen varierar kraftigt beroende på aktiviteten. Det första skiftet bedömdes av personalen vara ett extremfall med ett tiotal förlossningar under dagen och personalen spenderade överlag nästan halv arbetstiden inne i sal där lustgas användes. Under det andra skiftet var det bara en förlossning med lustgas, så det var en extrem åt andra hållet. Nivågränsvärdet ligger på 180 mg/m 3 och gäller för personexponering under en åtta timmars arbetsdag. Det överskreds för en person under det första skiftet men under det andra skiftet låg alla uppmätta halter under gränsvärdet. Detta kan jämföras med de resultat Arbetsmiljöverket (AV) funnit i sina undersökningar där 50 % av mätningarna vid förlossningsavdelningar överskred gränsvärdet (Rapport 2008:04). I hälften av de fall som underskred gränsvärdet användes dubbelmask. Anledningen till att vi inte fann lika höga exponeringar vid CSK beror troligtvis på att AVs mätningar i de flesta fall gjordes under en kortare tid och under den tid förlossning pågick. I något fall låg provtagaren inne i förlossningssalen en del av mätperioden. Halter uppmätta med denna metod kan formellt sett inte jämföras med nivågränsvärdet, men kan ge en indikation på hur hög exponeringen i värsta fall kan bli. Man hade även långa provtagningstider, vilket analyslabbet idag inte rekommenderar (se förklaring nedan), vilket kan ha påverkat analysresultaten. De stationära proverna visar höga värden i en av salarna under andra arbetsskiftet, med åtminstone dubbla gränsvärdet. Nivågränsvärden gäller dock för personburen provtagning, varför jämförelse med stationärt uppmätta halter inte ska göras. Då halterna överskred mätområdet går det inte att säga exakt hur hög medelkoncentrationen var. Detta resultat kan sättas i relation till exponeringsnivåerna Person 6 och 7 som jobbade i salen låg på. Om man räknar om exponeringen från den uppskattade tiden i förlossningssalen till en 100 % exponering ligger halten på mg/m 3. Det hade varit önskvärt att korrelera uppmätta halter till förbrukning av lustgas i rummen. Det fanns tyvärr inga separata flödesmätare för lustgasen till varje rum, varför detta inte var möjligt. I rum 12 användes ingen lustgas alls under mätperioden. Alla delprover låg under detektionsgränsen, vilket tyder på att bakgrundshalten är låg. De tre personer som inte exponerades direkt för lustgas under andra skiftet (P8-P10) hade i de flesta fall också delprover under detektionsgränsen, vilket stödjer antagandet. Även om det inte var möjligt att mäta halten lustgasen kontinuerligt med det direktvisande instrumentet, var det dock möjligt att få en viss tidsupplösning med hjälp av diffusionsprovtagarna. Deras kapacitet är begränsad och efter ungefär två timmar finns det risk för bakdifussion från provtagningsmediumet (molsikt). Detta hanteras genom att man använder fyra separata provtagare under ett arbetspass, det vill säga åtta timmar. Exponeringen beräknas normalt genom att ta medelvärdet från alla provtagarna, men analysresultatet kan erhållas separat för varje provtagare (se tabell 1 och 2). Korttidsvärdet, 900 mg/m 3, är ett av Arbetsmiljöverket rekommenderat värde som utgörs av ett tidsvägt medelvärde för exponering under en referensperiod av 15 minuter. Resultaten från delproverna motsvarar ungefär 120 minuter, så kan inte jämföras direkt med korttidsvärdet, 7

9 men kan i alla fall ge en indikation om toppar i exponeringen under arbetsdagen. För en person (P3) var till exempel ett av delproverna ungefär 40 % över nivågränsvärdet och det samma gällde för en av salarna under första skiftet. Om medelvärdet under en 2-timmarsperiod ligger på cirka halva korttidsvärdet, finns det en uppenbar risk att korttidsvärdet överskridits under någon 15- minutersperiod. Slutsats Exponeringen för lustgas kan överskrida nivågränsvärdet i samband med användning av lustgas vid förlossning vid CSK. Mätresultaten var låga i jämförelse med tidigare mätningar gjorda av Arbetsmiljöverket, troligtvis beroende på en annorlunda mätstrategi. Bakgrundshalterna i de delar av lokalen där lustgas inte användes var i dom flesta fall under detektionsgränsen. Det skulle vara önskvärt att kunna mäta förbrukning av lustgas i varje förlossningssal. Detta skulle göra det möjligt att relatera förbrukning till personalens exponering. Metoden som användes uppfattades som lämplig för att mäta exponering för lustgas. Vid förnyad mätning rekommenderas att man har två foliepåsar per person/plats som man mäter på; en för de oexponerade provtagarna och en för de exponerade. Man kan även numrera rören från 1-4 istället för att använda analyslabets serienummer. Detta för att förenkla vid provbyte och för att undvika misstag. Vid mättillfället blev det stor variation i antal förlossningar för de två arbetsskiften. Det föreligger dock en risk att det bara blir låg belastning då man gör mätningen, vilket kan leda till en underskattning av exponeringsrisken. Har man otur och får få eller inga förlossningar kan det därför bli aktuellt att göra om mätningen. Alternativt kan man i utgångsläget planera in ytterligare ett mättillfälle och eventuellt dra ner på antalet mätningar per skift. 8

Anestesigaser vid förlossning, i ambulanser och inom veterinärvård

Anestesigaser vid förlossning, i ambulanser och inom veterinärvård Anestesigaser vid förlossning, i ambulanser och inom veterinärvård Mätprojekt Arbetsmiljöverket 2005-2007 Anestesigaser vid förlossning, i ambulanser och inom veterinärvård Mätprojekt Arbetsmiljöverket

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 6/2012 Arbets- och miljömedicin Lund Mätning av lösningsmedelsexponering för skomakare vid lagning av skor Håkan Tinnerberg Yrkeshygieniker Arbets- och miljömedicin Maj 2012 Inledning Via ett

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 37/2011 Arbets- och miljömedicin Lund Pilotstudie: Exponeringsmätningar av dieselavgaser på företag i Södra Sjukvårdsregionen Maria Hedmer 1 Bakgrund På Arbets- och miljömedicin pågår ett

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Miljöförvaltningen Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Utredningsrapport 2016:16 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen har gjort en utredning av luftkvaliteten vid kontorslokalen Smedjan på

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 29/2011 Arbets- och miljömedicin Lund Mätningar av 1. organiska lösningsmedel vid rengöring av screentrycksattiraljer 2. solventnafta och oljedimma vid tryckning med oljefärg 3. multifunktionella

Läs mer

Utvärdering av olika system för utsug av lustgas från förlossningar

Utvärdering av olika system för utsug av lustgas från förlossningar RAPPORT 2007-12-04 Utvärdering av olika system för utsug av lustgas från förlossningar PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Danderyds sjukhus Innovation www.sll.se

Läs mer

En sammanställning av den utrustning som används för övervakning av MKN i Sverige

En sammanställning av den utrustning som används för övervakning av MKN i Sverige En sammanställning av den utrustning som används för övervakning av MKN i Sverige Bakgrund I EU direktivet 2008/50/EG ställs vissa krav på de instrument som skall användas för övervakning av luftkvaliteten

Läs mer

Miljömedicinsk riskbedömning avseende klorerade kolväten i inomhusmiljön i Bullerbyns förskola i Varberg. Göteborg den 1 november 2004

Miljömedicinsk riskbedömning avseende klorerade kolväten i inomhusmiljön i Bullerbyns förskola i Varberg. Göteborg den 1 november 2004 Miljömedicinsk riskbedömning avseende klorerade kolväten i inomhusmiljön i Bullerbyns förskola i Varberg Göteborg den 1 november 2004 Gerd Sällsten Docent, 1:e yrkes- och miljöhygieniker Lars Barregård

Läs mer

Mätning av bullerexponering

Mätning av bullerexponering Mätning av bullerexponering FTF Bräcke 20 november 2007 Bengt Johansson Enheten för Maskiner och Personlig Skyddsutrustning 1 Mätning av buller Yrkeshygieniska mätningar (exponeringsmätningar) - Orienterande

Läs mer

Jämförande mätningar av bensen och toluen på Södermalm,

Jämförande mätningar av bensen och toluen på Södermalm, RAPPORTER FRÅN SLB-ANALYS NR 6:00 Jämförande mätningar av bensen och toluen på Södermalm, BTX GC/FID Punktmätare för NO2 och O3 DOAS 487 m Sträcka Passiva provtagare Stockholm SLB-analys, augusti 2000

Läs mer

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det?

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det? Arbetsmiljö Det finns många risker på en byggarbetsplats. Det första man tänker på är ofta risken för olyckor som att falla ner från ett tak eller en byggnadsställning eller att tappa kontrollen över en

Läs mer

Kloraminer och exponering i badhus. Kåre Eriksson, Pål Graff, Sandra Johannesson, Gunilla Wastensson

Kloraminer och exponering i badhus. Kåre Eriksson, Pål Graff, Sandra Johannesson, Gunilla Wastensson Kloraminer och exponering i badhus Kåre Eriksson, Pål Graff, Sandra Johannesson, Gunilla Wastensson Kloraminer och exponering bland badhuspersonal Badmästare, simlärare, badvakter, vaktmästare, lokalvårdare,

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar på Åland

Luftkvalitetsmätningar på Åland NR U 5148 MARS 2015 RAPPORT Luftkvalitetsmätningar på Åland För Ålands landskapsregering, Miljöbyrån Kjell Peterson,Karin Persson Författare: Kjell Peterson På uppdrag av: Ålands landskapsregering Rapportnummer:

Läs mer

POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT. Verktyg för användning av referensmätningar inom betongindustrin. Antonsson Ann-Beth, Sahlberg Bo, Duis Willem

POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT. Verktyg för användning av referensmätningar inom betongindustrin. Antonsson Ann-Beth, Sahlberg Bo, Duis Willem POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Verktyg för användning av referensmätningar inom betongindustrin Antonsson Ann-Beth, Sahlberg Bo, Duis Willem IVL Svenska Miljöinstitutet 2016 Författare: Antonsson Ann-Beth,

Läs mer

Slutrapport: Inhalationsexponering i träpelletsindustrin kan de höga nivåerna minskas?

Slutrapport: Inhalationsexponering i träpelletsindustrin kan de höga nivåerna minskas? Slutrapport: Inhalationsexponering i träpelletsindustrin kan de höga nivåerna minskas? Bakgrund Träpellets produceras av kutterspån och sågspån från framförallt tall och gran. I tidigare studier har väldigt

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 27/2011 Arbets- och miljömedicin Lund Exponeringsmätningar, med fokus på respirabelt metalldamm, på svetsföretag i Södra Sjukvårdsregionen Maria Hedmer 1 Bakgrund På Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker Hur kan kroppen exponeras för föroreningar? Hur vet vi om vi exponerats? Jan-Olof Levin Fenix Environmental Umeå Universitet Hur vet vi om vi exponeras? Vi vet inte! Det görs

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport 2009 Arbets- och miljömedicin Lund Exponeringsmätning, med fokus på oorganiskt damm och respirabelt kvartsdamm, på ett byggföretag som arbetar med sprutputsning Maria Hedmer Yrkeshygienisk

Läs mer

RAPPORT. Bakteriologen SU/sahlgrenska byggnad 5477. Till: Västfastigheter /Göran Hedenberg Västra Götalandsregionen Fe 956 405 83 Göteborg

RAPPORT. Bakteriologen SU/sahlgrenska byggnad 5477. Till: Västfastigheter /Göran Hedenberg Västra Götalandsregionen Fe 956 405 83 Göteborg RAPPORT Bakteriologen SU/sahlgrenska byggnad 5477 Mätning av asbest 19-20 nov 2008 efter asbestsanering för arbete med ventilationskanaler Till: Västfastigheter /Göran Hedenberg Västra Götalandsregionen

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 9/2012 Arbets- och miljömedicin Lund Mätning av triklor- och tetrakloreten i bostadsfastighet som är byggd på tomt där det tidigare legat en kemtvätt Håkan Tinnerberg, yrkes- och miljöhygieniker

Läs mer

Luftkvalitet och överskridanden av miljökvalitetsnormer i svenska kommuner

Luftkvalitet och överskridanden av miljökvalitetsnormer i svenska kommuner 0 Luftkvalitet och överskridanden av miljökvalitetsnormer i svenska kommuner Karin Persson, IVL Svenska Miljöinstitutet Miljökvalitetsnormer ur ett mätperspektiv 1 Vilka kommuner mäter vad och hur? Luftkvaliteten

Läs mer

Jämförande mätning av ozon utomhus med Ogawa diffusionsprovtagare och referensmetoden UV-fotometri

Jämförande mätning av ozon utomhus med Ogawa diffusionsprovtagare och referensmetoden UV-fotometri Jämförande mätning av ozon utomhus med Ogawa diffusionsprovtagare och referensmetoden UV-fotometri Rapport till Naturvårdsverket Programområde: Hälsorelaterad miljöövervakning, Överenskommelse Nr 215 1115

Läs mer

Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund

Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund Malmö 2010-03-19 Beställare: Akelius Lägenheter AB, Stefan Strand Upprättad av: Bunmi Odubeyi Resultat av indikerande radonmätning 2 (6) Bunmi

Läs mer

Ozonhalter vid aktiv användning

Ozonhalter vid aktiv användning Ozonhalter vid aktiv användning Ozonhalter vid aktiv användning Marianne Walding Arbetarskyddsstyrelsen Projektgruppen har bestått av: Marianne Walding, projektledare, ASS Agneta Jangenfeldt, YI Borås

Läs mer

Trikloramin i badhus. Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Gunilla Wastensson, överläkare. Arbets- och miljömedicin Göteborg

Trikloramin i badhus. Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Gunilla Wastensson, överläkare. Arbets- och miljömedicin Göteborg Trikloramin i badhus Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Gunilla Wastensson, överläkare Arbets- och miljömedicin Göteborg 1 Kunskapssammanställningen baseras på: Vetenskapligt publicerade artiklar

Läs mer

En 10-årsuppföljning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil

En 10-årsuppföljning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil En 10-årsuppföljning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Lars Barregård 1 Seniorprofessor, överläkare Erik Holmberg 2 Statistiker, med dr Gerd Sällsten 1 Professor, 1:e yrkes-

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av svavelvätelukt på förskola

Miljömedicinsk bedömning av svavelvätelukt på förskola Miljömedicinsk bedömning av svavelvätelukt på förskola Gerd Sällsten 1:e yrkes- och miljöhygieniker, professor Göteborg den 7 maj 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra

Läs mer

Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo

Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo Malin Persson 2009-01-22 Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner rapport 1:2009 2 (19) 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Sammanfattning...

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport nr Oskarshamns hamn 2010:7 Oskarshamns

Läs mer

Utvärdering av lösningsmedelsexponering i Processlab 1, MC2

Utvärdering av lösningsmedelsexponering i Processlab 1, MC2 Mätrapport Utvärdering av lösningsmedelsexponering i Processlab 1, MC2 Beställt av: Svante Pålsson Mikroteknologi och Nanovetenskap, MC2 Chalmers Tekniska Högskola 412 94 Göteborg Utfört av: Lars Ekberg

Läs mer

LUFTKVALITETSMÄTNINGAR I GATUNIVÅ AVSEENDE KVÄVEDIOXID Dnr

LUFTKVALITETSMÄTNINGAR I GATUNIVÅ AVSEENDE KVÄVEDIOXID Dnr Miljöförvaltningen RAPPORT 1 (5) LUFTKVALITETSMÄTNINGAR I GATUNIVÅ AVSEENDE KVÄVEDIOXID Dnr 2006.0007.2 Sammanfattning Miljöförvaltningen har under februari, mars och april månad 2006 utfört luftkvalitetsmätningar

Läs mer

Nationella. Lustgaskonsortiet

Nationella. Lustgaskonsortiet Nationella Lustgaskonsortiet 1 Grafisk formgivning: Kent Forsberg, informationsenheten, Norrbottens läns landsting, november 2009 Foto: Thomas Alvreten, Erik G Svensson, Katarina Löfgren/MASKOT, Per Björkman

Läs mer

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Miljö- och byggnadsförvaltningen 2014-08-13 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Meteorologiska förhållanden... 3 Mätningar... 4 Resultat... 4 Partikeldeposition... 4

Läs mer

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:XX 2014:5 Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2011:19) om om kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun. Göteborg den 15 september 2005

Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun. Göteborg den 15 september 2005 Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun Göteborg den 15 september 2005 Pär Ängerheim 1 Miljöutredare Erik Larsson 1 Miljöutredare Kent-Åke Wilhelmsson 2 Miljö-

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 3/2014 Arbets- och miljömedicin Lund Svetsares exponering för mangan i tillverkningsindustrin i Södra Sjukvårdsregionen Maria Hedmer Yrkeshygieniker Håkan Tinnerberg Yrkeshygieniker Arbets-

Läs mer

POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT. God praxis för säker mögelsanering. Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson

POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT. God praxis för säker mögelsanering. Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT God praxis för säker mögelsanering Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson IVL Svenska Miljöinstitutet 2015 Författare: Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo

Läs mer

Luftmätningar i urban bakgrund

Luftmätningar i urban bakgrund Luftmätningar i urban bakgrund Linköpings kommun, Miljökontoret 213 Helga Nyberg Linköpings kommun linkoping.se Mätningar i Linköpings tätort Miljökontoret har sedan vinterhalvåret 1986/87 undersökt bakgrundshalter

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2006-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar

Läs mer

Arbetar du med SVETSNING? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du med SVETSNING? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med? Läs vidare viktig information för dig! 1 Händer det att du svetsar i i sådant som är målat eller lackerat? är limmat? innehåller plast eller isolerskum? 2 Nya risker! Under senare tid har

Läs mer

Skriftliga frågor från föräldramöte, 8 februari 2017, Förskolan Äventyret

Skriftliga frågor från föräldramöte, 8 februari 2017, Förskolan Äventyret Skriftliga frågor från föräldramöte, 8 februari 2017, Förskolan Äventyret Personal 1. Kommer personalen känna sig trygga i flytten och nya lokalerna? a. Barn- och utbildningsförvaltningen och Äventyrets

Läs mer

Statistisk undersökning och jämförelser mellan några volumetriska kärl. XXXXXXX

Statistisk undersökning och jämförelser mellan några volumetriska kärl. XXXXXXX Statistisk undersökning och jämförelser mellan några volumetriska kärl. XXXXXXX Prov för nivå Väl Godkänd i statistik/kvalitetskontroll 1c) Gör de beräkningar som krävs för bestämning av validitet och

Läs mer

Luftföroreningar vid läggning av gjutasfalt utan resp. med vaxtillsats och sänkt temperatur.

Luftföroreningar vid läggning av gjutasfalt utan resp. med vaxtillsats och sänkt temperatur. Luftföroreningar vid läggning av gjutasfalt utan resp. med vaxtillsats och sänkt temperatur. GAFS Gjutasfaltföreningen i Sverige 2011-03-21 2011-03-22 SAMMANFATTNING Undertecknad har på uppdrag av GAFS

Läs mer

Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp?

Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp? JUNI 29 Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp? En kartläggning av hur utsläppen från luftvårdsprogrammets medlemsföretag påverkar luftkvaliteten är nu färdig. Därmed finns en aktuell bild av hur

Läs mer

RAPPORT ÖVER YRKESHYGIENISK MÄTNING ISOCYANATER. vid IDBÄCKENS KRAFTVÄRMEVERK, NYKÖPING

RAPPORT ÖVER YRKESHYGIENISK MÄTNING ISOCYANATER. vid IDBÄCKENS KRAFTVÄRMEVERK, NYKÖPING 1 --------------------------------------------------------------------- RAPPORT ÖVER YRKESHYGIENISK MÄTNING av ISOCYANATER vid IDBÄCKENS KRAFTVÄRMEVERK, NYKÖPING utförd den 3-7 oktober 2016 ----------------------------------------------------------------------

Läs mer

Utvärdering av ny städmetodik

Utvärdering av ny städmetodik RAPPORT Utvärdering av ny städmetodik En studie av golvstädning med Twister TM städrondeller vid Danderyds sjukhus För HTC AB Ann-Beth Antonsson Professor 2010-02-04 Arkivnummer: U2732 Box 21060, SE-100

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

K U P P - Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2001 Författarna och Vårdförbundet

K U P P - Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2001 Författarna och Vårdförbundet K U P P - Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2001 Författarna och Vårdförbundet 1. Ålder Jag är...år 2. Förstföderska Omföderska 3. Civilstånd Sammanboende Ensamstående 4. Nationalitet Svensk Nordisk Annan...

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

LUFTKVALITETEN I OMGIVNINGEN AV SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014

LUFTKVALITETEN I OMGIVNINGEN AV SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014 Byggnads- och miljönämnden 104 15.09.2015 LUFTKVALITETEN I OMGIVNINGEN AV SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014 324/60.600/2013 ByMiN 104 Beredning: tf. miljövårdsinspektör Enni Flykt, tfn 040-766 6760, enni.flykt@porvoo.fi

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Dammreducerade utrustning vid spannmålshantering

Dammreducerade utrustning vid spannmålshantering SLO-978 Slutrapport Dammreducerade utrustning vid spannmålshantering Utvärdering av damm- och bossavskiljare samt aspiratörer Qiuqing Geng och Gunnar Lundin Sammanfattning Damm är ett allvarligt arbetsmiljöproblem

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Mätning och riskbedömning med avseende på bensen i kontorslokaler

Mätning och riskbedömning med avseende på bensen i kontorslokaler Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 134 Mätning och riskbedömning med avseende på bensen i kontorslokaler Magnus Åkerström, yrkeshygieniker

Läs mer

Rotfinder Basic manual

Rotfinder Basic manual Rotfinder Basic manual ver 20061023 Övergripande instruktion Ändra diameter Röta Ingen röta Felmeddelande 1. Koppla samman Rotfinders 5 delar (instrument, 2 pikar, 2 röda kablar) och bege dig till utvalt

Läs mer

Kartläggning av exponering för diisocyanater på hud i olika arbetsmiljöer inom motorbranschen

Kartläggning av exponering för diisocyanater på hud i olika arbetsmiljöer inom motorbranschen Kartläggning av exponering för diisocyanater på hud i olika arbetsmiljöer inom motorbranschen Roger Lindahl Kemiska institutionen 901 87 Umeå Telefon 090-786 50 00 www.umu.se Bakgrund Isocyanat är en beståndsdel

Läs mer

Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft

Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft SAMMANSTÄLLNING Sidan 1 av 5 Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft Beräknade luftföroreningshalter i tätorter I början av 26 genomförde Luftvårdsförbundet, tillsammans med SMHI och länets kommuner,

Läs mer

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkroppsoch handarm vibrationer). För att förebygga och minska

Läs mer

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Miljömedicinsk bedömning gällande ansökan om miljöfarlig verksamhet vid Perstorp Oxo AB Göteborg den 19 december 2002 Gerd Sällsten Docent, 1:e yrkes-

Läs mer

Mätning av lågfrekvent buller i Uddebo, Tranemo kommun

Mätning av lågfrekvent buller i Uddebo, Tranemo kommun Mätning av lågfrekvent buller i Uddebo, Tranemo kommun Mikael Ögren Akustiker Göteborg den 14 mars 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra Götalandsregionens Miljömedicinska

Läs mer

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN SOMMAREN 2002 VINTERN 2002/03 Resultat från mätningar inom URBAN-projektet Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör Rapport 2003:4 Miljöförvaltningen

Läs mer

Förenklad utvärdering av inomhusluftkvaliteten på ett kontor - en metodstudie

Förenklad utvärdering av inomhusluftkvaliteten på ett kontor - en metodstudie RAPPORT Förenklad utvärdering av inomhusluftkvaliteten på ett kontor - en metodstudie Klas Ancker Bengt Christensson B1694 Oktober 2006 Rapporten godkänd 2006-11-14 Lars-Gunnar Lindfors Forskningschef

Läs mer

Luften i Sundsvall 2011

Luften i Sundsvall 2011 Luften i Sundsvall 2011 Miljökontoret april 2012 Tel (expeditionen): 19 11 77 Luften i Sundsvall 1(8) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 3 3 MÄTNINGAR AV

Läs mer

Uggleåsvägen 4 och 6, Mölndals kommun

Uggleåsvägen 4 och 6, Mölndals kommun Länsstyrelsen Västra Götalands Län Att: Henrik Bengtsson 2016-08-15 PM Uggleåsvägen 4 och 6, Mölndals kommun Provtagning av dricksvatten och inomhusluft m a p klorerade lösningsmedel 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Hur höga är kvartsnivåerna inom byggbranschen i Stockholm

Hur höga är kvartsnivåerna inom byggbranschen i Stockholm Hur höga är kvartsnivåerna inom byggbranschen i Stockholm en orienterande kartläggning 2016 2017 Författare: Karin Grahn och Marie Lewné Rapport 2017:02 ISBN: 978-91-88361-09-7 Förord 1 Titel: Hur höga

Läs mer

Mätningar av fallande stoft samt PM 10 i Skövde under 2007

Mätningar av fallande stoft samt PM 10 i Skövde under 2007 RAPPORT Bilaga 1 Mätningar av fallande stoft samt PM 10 i Skövde under 2007 Erica Steen 2008-05-14 U 2289. Box 21060, SE-100 31 Stockholm Box 5302, SE-400 14 Göteborg Valhallavägen 81, Stockholm Aschebergsgatan

Läs mer

Analys av medelvärden. Jenny Selander , plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken

Analys av medelvärden. Jenny Selander , plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken Analys av medelvärden Jenny Selander jenny.selander@ki.se 524 800 29, plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken Jenny Selander, Kvant. metoder, FHV T1 december 20111 Innehåll Normalfördelningen

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter

Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter Praktikfall: Kv. Verkstaden 14 Teori: Representativ halt, referenshalt, stickprov & beskrivande statistik, konfidensintervall & UCLM95 Diskussion:

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... November 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftutredning Litteraturgatan. bild

Luftutredning Litteraturgatan. bild Luftutredning Litteraturgatan bild Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret undersökt luftkvaliteten vid Litteraturgatan i Göteborg och hur de nybyggnationer som beskrivs

Läs mer

Föreskrifter om Vibrationer Barbro Nilsson

Föreskrifter om Vibrationer Barbro Nilsson Föreskrifter om Vibrationer Barbro Nilsson Vibrationer Vibrationer från handhållna maskiner Helkroppsvibrationer Vibrationsrelaterade skador: Hand- och armvibrationer: Helkroppsvibrationer: Övergående

Läs mer

Beskrivning av använd metod, ingående data och avvägningar som gjorts vid klassificering av näringsämnen i sjöar och vattendrag i Värmlands län 2013

Beskrivning av använd metod, ingående data och avvägningar som gjorts vid klassificering av näringsämnen i sjöar och vattendrag i Värmlands län 2013 Beskrivning av använd metod, ingående data och avvägningar som gjorts vid klassificering av näringsämnen i sjöar och vattendrag i Värmlands län 2013 1. Allmänt om klassificeringen Klassificeringen baseras

Läs mer

Grönsaksundersökning Blyhalt i sallat och grönkål i Landskrona 2014

Grönsaksundersökning Blyhalt i sallat och grönkål i Landskrona 2014 1(10) Miljöförvaltningen Grönsaksundersökning Blyhalt i sallat och grönkål i Landskrona 2014 Hanna Brost Miljöinspektör Rapport 2015:1 Januari 2015 Dnr: 2001-1929/14 2(10) Sammanfattning av årets grönsaksundersökning

Läs mer

Introduktion. Konfidensintervall. Parade observationer Sammanfattning Minitab. Oberoende stickprov. Konfidensintervall. Minitab

Introduktion. Konfidensintervall. Parade observationer Sammanfattning Minitab. Oberoende stickprov. Konfidensintervall. Minitab Uppfödning av kyckling och fiskleveroljor Statistiska jämförelser: parvisa observationer och oberoende stickprov Matematik och statistik för biologer, 10 hp Fredrik Jonsson vt 2012 Fiskleverolja tillsätts

Läs mer

CFD Vindstudie RegionCity

CFD Vindstudie RegionCity CFD Vindstudie RegionCity För: Jernhusen AB Upprättad av: Ting Liu Affärsområde Stadsprojekt Granskad av: Will Sibia Uppdragsnummer: 4028766000 2014-09-12 Sammanfattning Vindberäkningar har utförts med

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

Bussförares exponering för avgaser före och under Stockholmsförsöket

Bussförares exponering för avgaser före och under Stockholmsförsöket Bussförares exponering för avgaser före och under Stockholmsförsöket Nils Plato, Annika Carlsson, Magnus Alderling, Per Gustavsson Rapport från Arbets- och miljömedicin 2006:6 Centrum för folkhälsa Bussförares

Läs mer

Utredning av den dagliga vibrationsexponeringen i hjullastare, distributionsbil och timmerbil

Utredning av den dagliga vibrationsexponeringen i hjullastare, distributionsbil och timmerbil Utredning av den dagliga vibrationsexponeringen i hjullastare, distributionsbil och timmerbil Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkropps- och handarm vibrationer).

Läs mer

Effektiva åtgärder mot spridning av skärvätskedimma och luftvägsproblem från skärvätskor

Effektiva åtgärder mot spridning av skärvätskedimma och luftvägsproblem från skärvätskor NR B 2224 MARS 2015 RAPPORT Effektiva åtgärder mot spridning av skärvätskedimma och luftvägsproblem från skärvätskor Bengt Christensson, AnnBeth Antonsson & Erica Bloom Författare: Bengt Christensson,

Läs mer

Hemorrhagisk rhinit hos flamlödare exponerade för vätefluorider

Hemorrhagisk rhinit hos flamlödare exponerade för vätefluorider Hemorrhagisk rhinit hos flamlödare exponerade för vätefluorider Projektarbete vid företagsläkarkursen Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs Universitet 2006-2007 2007-01-12 Karin Hedenlöf Sensia Hälsa AB

Läs mer

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2 %swedoc_nrdatumutgava_nr% Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning...

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Exponering för formaldehyd. Mätprojekt 2004 och 2006. Rapport 2008:3

Exponering för formaldehyd. Mätprojekt 2004 och 2006. Rapport 2008:3 Exponering för formaldehyd Mätprojekt 2004 och 2006 Rapport 2008:3 Exponering för formaldehyd Mätprojekt Arbetsmiljöverket 2004 och 2006 Rapporten är sammanställd av Jan Olof Norén Avdelningen för regelarbete

Läs mer

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern 2006-2007 Erik Bäck Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 144 Augusti 2007 1 Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har av Göteborgsregionens luftvårdsprogram fått

Läs mer

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26 Brandholmens reningsverk Mätning av industribuller L:\2012\2012-069 LH Brandholmen, Läckeby water AB PURAC\Rapporter\2012-069 r01.docx Beställare: Läckeby

Läs mer

Remissvar. Förslag till föreskrifter och allmänna råd - Kemiska arbetsmiljörisker

Remissvar. Förslag till föreskrifter och allmänna råd - Kemiska arbetsmiljörisker Er beteckning RK 2014/101263 2014-09-09 Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Remissvar Teknikföretagen har getts möjlighet att lämna synpunkter på Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna

Läs mer

Projektrapport för Analys av restprodukt från en kremeringsprocess

Projektrapport för Analys av restprodukt från en kremeringsprocess September 2011 Projektrapport för Analys av restprodukt från en kremeringsprocess Bakgrund En gasanalysators uppgift är att kontinuerligt mäta syreöverskott och CO i rökgaserna under hela kremationsförloppet.

Läs mer

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Kalenderåret 2008 och vinterhalvåret 2008/2009 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Amir Ghazvinizadeh Rapport 2010:5 Miljöinspektör Miljöförvaltningen

Läs mer

Två innebörder av begreppet statistik. Grundläggande tankegångar i statistik. Vad är ett stickprov? Stickprov och urval

Två innebörder av begreppet statistik. Grundläggande tankegångar i statistik. Vad är ett stickprov? Stickprov och urval Två innebörder av begreppet statistik Grundläggande tankegångar i statistik Matematik och statistik för biologer, 10 hp Informationshantering. Insamling, ordningsskapande, presentation och grundläggande

Läs mer

Hållbar utveckling vt 10

Hållbar utveckling vt 10 Sofie Ahlgren Olsson Gunnesboskolan, Lund Mentor/handledare: Olle Nyhlén Johansson 17/5 21/5 2010 Hållbar utveckling vt 10 Hur skiljer sig luftkvalitén i ett klassrum beroende på tid på dygnet? 1/6 Innehållsförteckning:

Läs mer

Mätning av metanemission från slamlagret vid Slottshagens avloppsreningsverk

Mätning av metanemission från slamlagret vid Slottshagens avloppsreningsverk RAPPORT Mätning av metanemission från slamlagret vid Slottshagens avloppsreningsverk Kåre Tjus Christian Baresel Mats Ek B2115 Rapporten godkänd: 2013-05-25 John Munthe Forskningschef Organisation IVL

Läs mer

BILAGOR. till förslaget. till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

BILAGOR. till förslaget. till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAGOR till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om begränsning av utsläpp till luften av visa föroreningar

Läs mer

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2013 Miljökontoret Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 4 3 MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGAR I SUNDSVALL...

Läs mer

Kloraminer. exponering i badhus och riskbedömning avseende badgäster. Kåre Eriksson, Gunnar Nordberg

Kloraminer. exponering i badhus och riskbedömning avseende badgäster. Kåre Eriksson, Gunnar Nordberg Kloraminer exponering i badhus och riskbedömning avseende badgäster Kåre Eriksson, Gunnar Nordberg Klorering av bassängvatten Riktvärden finns avseende vattenkvalitet (Folkhälsomyndigheten 2014:12)

Läs mer

RÄVESKÄLLA 1:25 BORÅS STAD. PLANAVDELNINGEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN.

RÄVESKÄLLA 1:25 BORÅS STAD. PLANAVDELNINGEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄVESKÄLLA 1:25 BORÅS STAD. PLANAVDELNINGEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Vibrationsmätning från tåg,- och vägtrafiktrafik utmed Kust till Kustbanan, delen Borås-Sandared i Borås Kommun. 2015-01-19 Upprättad

Läs mer

Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET

Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET 1 Bakgrund och syfte Vid utredningar av förorenade områden skall indelning i klasser av olika avfall göras enligt Avfallsförordningen (2001:1063). I förordningen

Läs mer

TEOM IVL s filtermetod

TEOM IVL s filtermetod SLB 1:2003 TEOM IVL s filtermetod EN METODJÄMFÖRELSE MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, JANUARI 2003 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förord...3 TEOM...4 IVL...5 Jämförelse TEOM - IVL...6 2 Förord

Läs mer

Referenstermometer K20REF

Referenstermometer K20REF Tack för Ert val av COMARK referenstermometer modell KM20REF. Termometern är speciellt framtagen för att enkelt och snabbt kalibrera (kontrollmäta) vanliga brukstermometrar. KM20REF har en fast monterad

Läs mer