Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT"

Transkript

1 Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare undersökningar Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT STANDARDAVVIKELSE Medelvärde Skattning av medelhalten Summan av alla värden (x) dividerat med antalet värden (n) Medelhalt µ Teoretisk storhet I princip ej observerbar Beräknaskattningenav medelhalten µ, hur stor är osäkerheten Medelvärdet är uppmätt (skattad) medelhalt Beskriver hur halten varierar från punkt till punkt Standardavvikelse = sanna Ett mått på hur stor en typisk avvikelse från medelhalten (µ) Standardavvikelse s = skattning av Mått på storleken på en typisk avvikelse från medelvärdet Osäkerheten i s beskrivs med frihetsgrader (n-1) Exempel i excel + PRO-UCL Exempel i excel Normalfördelning Beskrivs som N(μ,σ) : μ = medelhalt σ = standardavvikelsen (spridningen) T ex N(15, 7) ± 2 -> mellersta 95% Vanlig bland naturliga företeelser Många statistiska metoder bygger på normalfördelningsantaganden Analysfel antas normalfördelade, rapporteras oftast med 2σ. Normalfördelning - sannolikheter Konfidens = säkerhet Övre/nedre ensidigt- eller dubbelsidigt Arean av det blå och röda motsvarar 100 %. P betyder sannolikheten Om egenskapen är N( ) och x är en observation av så gäller att: Övre ensidigt konfidensintervall (UCL) P(x< )=1- P(x<1,96)=97,5% P(x> )= P(x>1,96)=2,5%

2 Normalfördelning - Konfidensintervall Nedre ensidigt konfidensintervall (LCL) P(x>- )=1- P(x>-1,96)=97,5% P(x<- )= P(x<-1,96)=2,5% Dubbelsidigt konfidensintervall FRIHETSGRADER Osäkerheten vid skattning beskrivs med frihetsgrader Fler frihetsgrader ger säkrare resultat Istället för att utnyttja skattar vi med s och då tappar vi en frihetsgrad n -1 För varje parameter vi skattar tappar vi en frihetsgrad Frihetsgrader används i beräkningar P(- <x< )=1-2 P(-1,96<x<1,96)=95% (ca ±2 ) Lognormalfördelning - egenskaper Många låga värden Få riktigt höga värden. De har stor påverkan på medelhalten. Kan bl.a. visa grundläggande statistik om data, rita histogram, bedöma fördelning, testa om en viss fördelning är osannolik, beräkna konfidensintervall Om de kommer med vid provtagning får de allt för stort genomslag Oftas kommer de inte med och om inte konfidensintervall beräknas hanteras inte detta! Rapportgränsen underskrids Innebörd bara statistisk gräns Hantering medelvärde, fördelning

3 EGENSKAPSOMRÅDEN NV 4807 NV Åtgärdskrav vid efterbehandling Viktiga underlag: Historisk utredning Geologiska och hydrogeologiska förutsättningar Kännedom om hotspots och föroreningskällor Miljötekniska undersökningar Får bara ändras efter genomförda undersökningar om det finns goda skäl och inte bara provtagningsresultat! Objektbeskrivning Det gamla gasverket är beläget i Västerås östra hamn och har varit i drift sedan Fram till 1963 producerades kolbaserad gas för att därefter ersättas av ett bensinbaserat spaltgasverk. I synnerhet under den tid som gas framställdes med hjälp av kol kan spill av råvaror, produkter och avfall från verksamheten ha förorenat fastigheten och dess närområden. Två ämnen som i hög grad förekommer i avfall från gasverk är cyanid och olika typer av tjärprodukter men även lättare biprodukter som bensen kan förekomma. Cyaniden förekommer främst i reningsmassorna från gasreningen. Tjära som är en biprodukt vid framställning av gas bearbetades på platsen för att sedan säljas. Objektbeskrivning forts Hur avfallet från gasverket hanterades är inte helt klarlagt, men utan tvekan har utfyllnad skett till del inom området. Reningsmassor tippades tex troligtvis i en damm vid Mälarens kant. Markytan ligger cirka 1,5 till 2 m över Mälarens medelvattenstånd. Grundvattenytan i området närmast strandkanten ligger ungefär i nivå med Mälaren medan nivån längre in området och upp mot avloppsreningsverket ligger ca 1 m djupare i förhållande till markytan Utförd undersökning / miljökontroll A-jord och B-jord Rutnät 20*20 m med 0,5 m djupintervall ger SEV 200 m3 3-5 provgropar/ruta Tidigare undersökning visat FA => 10*10m rutor och 0,5 m djupintervall => SEV 50 m3, 2-3 provgropar/ruta Stickprov från rutans gropar för varje 0,5 m nivå blandades till samlingsprover, vilka analyserades. Provtagning av schaktväggar utfördes av varje vägg inom en ruta om 20x20 meter. 1 samlingsprov för nivå A respektive 1 SP för nivå B. Provtagning av schaktbotten - samlingsprov av 4 delprover på schaktbotten à 400 m2 och 2-3 delprover på schaktbotten à 100 m2. Föroreningar Skiss över etapp 1 som egenskapsområde Förväntade föroreningar: Cyanid PAH Bensen Koppar Länsstyrelsen beslut den 8 december 2008 (dnr ) fastställt åtgärdskrav för ovanstående föroreningar. Statistiska utvärdering för dessa föroreningar.

4 Skiss över etapp 2 som egenskapsområde Rapport 4807, samt överenskommelser mellan Mälarenergi AB och Länsstyrelsen Medelhalt, standardavvikelse, UCL vid 95 % konfidens har beräknats utifrån analysresultaten för varje förorening. UCLM är den övre ensidiga gränsen i ett konfidensintervall för medelhalten. Den har beräknats på tre olika sätt: UCLM under normalantagande UCLM enligt Chebyshev s olikhet fördelningsfri UCLM enligt Chebyshev s olikhet under lognormalantagande Tekniska begränsningar ej sanerat trots att riktvärde ej uppfylls. Värden under detektionsgränsen har via programmet PRO-UCL fördelats enligt dels en lognormalfördelning och dels enligt gammafördelning. Värdena har lagts in i programmet PRO-UCL för att undersöka viken fördelning datat har. Det är SEV som ska utvärderas om det uppfyller de krav som ställs av Länsstyrelsen. Variansen inom varje enskild SEV är högst lika stor som den inom hela egenskapsområdet UCL för medelvärdet: medelvärde + rot((1/(felrisk)-1)*s/rot(n) dvs konfidensbredden är: rot((1/(felrisk)-1)*s/rot(n) I varje ruta har vi ett prov från populationen där vi antar samma fördelning som för hela området därmed blir n= 1 dvs konfidensbredden blir: rot((1/(felrisk)-1)*s Felrisken vid 95 % konfidens är 0,05, vid 90 % konfidens 0,1 osv. beräknas istället för justerade medelhalter Sammanfattning resultat etapp 1 Resultat 95 % konfidens etapp 1 Riktvärde Vid 95 % konfidens Bensen 90 87,27 PAH-C 31 6 (14*) PAH-Ö 60 (197*) Koppar (644**) Cyanid * Konfidens 90 % ** spikvärde på 40 mg/kg borttaget. Ruta Aktuell Halt förorening H10 PAH C / Cu 6,6 / , / 643,83 J13 PAH C / PAH Ö 10 / 83 6, / 60,23 J15 C+D Cu ,83 K13 B PAH C 7,2 6, K15 B + A PAH Ö 63 60,23 G13 PAH C / PAH Ö 11 / 370 6, / 60,23 G14 PAH C / PAH Ö /Cu 29 / 440 / , / 60,23 / 643,83 I7 PAH C 7,3 6, K12 A PAH C / PAH Ö 6,47 / 385 6, / 60,23 M15 A PAH C 13 6, K14 C PAH C / PAH Ö / 300 6, / 60,23 K15 C PAH C / PAH Ö 9,5 / 160 6, / 60,23

5 Resultat 90 % konfidens etapp 1 Bedömning av resultatet etapp 1 12 rutor klarar inte åtgärdskravet med 95 % konfidens. Ruta Aktuell Halt förorening H10 Cu ,49 J15 C+D Cu ,49 G13 PAH Ö ,33 G14 PAH C / PAH Ö /Cu 29 / 440 / ,96 /197,33 /1222,49 K12 A PAH Ö ,33 K14 C PAH C / PAH Ö / ,96 /197,33 Om åtgärdskravet för PAH Ö överskrids åtgärdskravet för PAH C. Fyra av rutorna överskrider åtgärdskravet med 95 % konfidens endast med liten marginal. Riktvärdet för koppar överskrids i en ruta med god marginal => djupare schakt hade varit nödvändig för att klara ett justerat riktvärde. Med en sänkning av säkerheten till 90 % konfidens är det sex av rutor som inte klarar åtgärdskravet. 2 koppar, 2 PAH Ö, 1 PAH Ö och C, 1 PAH Ö, PAH C och koppar Sammanfattat resultat etapp 2 Bedömning av resultatet etapp 2 A-nivån mg/kg ts Bensen RV A-jord RV 95 % RV 90 % RV 90 B-jord RV 95 % 83 RV 90 % 85 Bensen, PAH Ö och cyanid uppfyller åtgärdskravet med 95 % konfidens Åtgärdskravet uppfylls inte med 95 % konfidens avseende PAH C Åtgärdskravet med 95 % konfidens avseende koppar uppfylls inte i två rutor. Däremot uppfylls det med 90 % konfidens. PAH-C 3 0 0, (10,5*) 7 (17*) B-nivå PAH-Ö Åtgärdskravet uppfylls för PAH Ö, bensen, koppar och cyanid med 95 % konfidens Koppar Tre värden, resp 25 mg/kg ts för PAH C tagits bort ur utvärderingen för B-nivån 2395 Åtgärdskravet uppfylls inte med 95 % konfidens avseende PAH C. Åtgärdskravet uppfylls med 90 % konfidens i 25 rutor (31) Slutsatser och erfarenheter Stora delar av området klarar åtgärdskravet med 95 % konfidens TACK! Begränsat antal statistiskt utvärderade efterbehandlingar att ta lärdom från Behovet av metodutveckling är stort Metoder för medelvärde för område intressant ja? Antagandet om variansen överskattning av osäkerheten När görs utvärderingen- hantering av resultat Tekniska hinder- hantering

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden Svalövs kommun BT KEMI EFTERBEHANDLING UPPDRAGSNUMMER 1270092700 Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden MALMÖ Sweco Environment AB Förorenade områden och avfall

Läs mer

Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord

Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord rapport 5932 juli 2009 Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord Jenny Norrman, Statens Geotekniska

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 7 1 INLEDNING... 8 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat. Tillämpningar inom förorenad mark

Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat. Tillämpningar inom förorenad mark Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat Tillämpningar inom förorenad mark rapport 5897 April 2009 Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat Tillämpningar inom förorenad mark Lars

Läs mer

Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet

Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet Jonas Kindberg, Jon E. Swenson och Göran Ericsson Introduktion Björnen tillhör

Läs mer

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför?

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Vänerns vattenvårdsförbund 2004 Rapport nr 34. ISSN 1403-6134 Anna Palm Erik Furusjö Magnus Rahmberg John Sternbeck B1600 November 2004 Organisation/Organization

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf ULF GRANDIN, INSTITUTIONEN FÖR MILJÖANALYS, SLUU PÅ UPPDRAG AV SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REV. 12-0 03-01-13 01-30 Dataanalys och hypotesprövning förr statistikanvändare Ulf Grandin 2 Förord

Läs mer

Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie

Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie Lill Samuelsson Examensarbete i Miljövetenskap Nivå: D Nr: 008:M5 Högskolan

Läs mer

Studie över investeringsstödets betydelse för jordbrukarnas beslutsfattande

Studie över investeringsstödets betydelse för jordbrukarnas beslutsfattande 1 Studie över investeringsstödets betydelse för jordbrukarnas beslutsfattande Jordbruksverket Landsbygdsanalysenheten December 2012 2 Jordbruksverket Landsbygdsanalysenheten 2012-11-21 Per Persson Studie

Läs mer

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH HYPOTESPRÖVNING. STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 13 maj 2015

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH HYPOTESPRÖVNING. STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 13 maj 2015 SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIK FÖRELÄSNING 13 HYPOTESPRÖVNING. Tatjana Pavlenko 13 maj 2015 PLAN FÖR DAGENS FÖRELÄSNING Begrepp inom hypotesprövning (rep.) Tre metoder för att avgöra om H 0 ska

Läs mer

Riskbegreppet kopplat till långsiktigt sparande

Riskbegreppet kopplat till långsiktigt sparande Riskbegreppet kopplat till långsiktigt sparande Vad är risk? På de finansiella marknaderna är en vedertagen och accepterad definition av risk att den definieras som variation i placeringens avkastning.

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg Centrala Älvstaden, Göteborgs Stad Centrala Älvstaden i Göteborg Uppdragsnummer 1311521 000 Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader Centrala Älvstaden i Göteborg

Läs mer

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun RAPPORT HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 Riskbedömning och åtgärdsutredning Framställd för: Eslövs kommun Miljö- och samhällsbyggnad 241 80 Eslöv Uppdragsnummer: 9512140328 Distributionslista: Eslövs kommun Länsstyrelsen

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson C-uppsats 1 Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark Förekomst och spridning av koppar och zink i Gräsdalenanläggningens närområde, Gusum, Östergötland

Läs mer

a) Bestäm sannolikheten att en slumpmässigt vald komponent är defekt.

a) Bestäm sannolikheten att en slumpmässigt vald komponent är defekt. Tentamen i Matematisk statistik, S0001M, del 1, 007-10-30 1. En viss typ av komponenter tillverkas av en maskin A med sannolikheten 60 % och av en maskin B med sannolikheten 40 %. För de komponenter som

Läs mer

Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark

Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark Ett urval av projekt som genomförts med statliga medel 1999-2007 Paul Edebalk SGI Publikation 3 Linköping 2013 Hänvisa till detta dokument på följande

Läs mer

Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning

Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning Riksrevisionen har låtit analysera det datamaterial som används i Almis effektmätningar år 2002 respektive år 2005. Analysen består av samtliga finansierings-

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap

Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap Matematisk statistik Stockholms universitet Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap Anna Sandler Examensarbete 2007:11 Postadress: Matematisk statistik Matematiska

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Varia 513. Riskanalys av områden där järnvägstrafik berör vattentäkter och andra vattenresurser Metodutveckling

Varia 513. Riskanalys av områden där järnvägstrafik berör vattentäkter och andra vattenresurser Metodutveckling STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Markyta Brunnsområde (3 brunnar) Plats för utläckage Omättad zon Mättad zon Volymen V c H u R b R u Riskanalys av områden där järnvägstrafik

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Volatilitetens inverkan på korrelationen mellan aktier

Volatilitetens inverkan på korrelationen mellan aktier Volatilitetens inverkan på korrelationen mellan aktier Författare: Filip Björklund Fredrik Liljeblad Tobias Magnusson Handledare: Niclas Andrén Sammanfattning Titel: Författare: Handledare: Problem: Volatilitetens

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN 2013-01-03 Version 3 PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN SCHARINSPROJEKTET FAS 3, Härvelträsket Sanering av mark Härvelträskområdet Projektbeskrivning för fas 3 I fas 3 ingår att sanera och återställa Härvelträskområdet

Läs mer