INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september 2015"

Transkript

1 DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I VENDATOR AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET. INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september EN SPÄNNANDE FÖRVÄRVSRESA I EN UTVECKLANDE BRANSCH INFORMATIONEN I DENNA FOLDER ( FOLDERN ) ÄR ENDAST EN FÖRENKLAD BESKRIVNING AV FÖRETRÄDESEMISSIONEN (SÅSOM DEFINIERAT I FOLDERN) I VENDATOR AB (PUBL) ( VENDATOR ELLER BOLAGET ) OCH INNEHÅLLER INTE ALL INFORMATION SOM ÄR VÄSENTLIG FÖR ETT INVESTERINGSBESLUT. DENNA FOLDER, SOM HAR UPPRÄTTATS AV STYRELSEN I VENDATOR, UTGÖR INTE ETT PROSPEKT OCH INGET PROSPEKT KOMMER ATT UPPRÄTTAS OCH REGISTRERAS HOS FINANSINSPEKTIONEN I ENLIGHET MED BESTÄMMELSERNA I LAGEN (1991:980) OM HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT I ANLEDNING AV FÖRETRÄDESEMISSIONEN. FÖR FULLSTÄNDIGA VILLKOR OCH YTTERLIGARE INFORMATION HÄNVISAS TILL EMISSIONSMEMORANDUMET FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN I VENDATOR SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ VENDATORS HEMSIDA SAMT PÅ MANGOLDS HEMSIDA GENOM ATT TA DEL AV DENNA FOLDER ERKÄNNER SIG LÄSAREN INFÖRSTÅDD MED DE OMSTÄNDIGHETER OCH KRAV SOM RÅDER, FÖR ATT TA DEL AV DETTA DOKUMENT OCH ATT NÅGON ÖVERTRÄDELSE INTE GÖRS.

2 Välkommen att investera i Vendator TECKNA AKTIER I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION OCH VAR MED PÅ EN SPÄNNANDE FÖRVÄRVSRESA I TJÄNSTEBRANSCHEN OM VENDATOR Vendators affärsidé är att erbjuda contact-centerlösningar, som genom en god säljande förmåga, effektiva metoder och avancerad teknik, stärker och effektiviserar företags och organisationers kundrelationer. Bolagets affärsidé är även att erbjuda bemanningslösningar i form av uthyrning, rekrytering och entreprenad och genom intelligent matchning förse företag och organisationer med säljande individer. Vendators vision är att bli den ledande aktören inom bemanning- och contact-centerbranschen i Sverige. VENDATORS AFFÄRSOMRÅDEN CONTACT CENTER Vendator Contact Center är sedan 1988 en väletablerad aktör på Sveriges contact-centermarknad. Genom bolagets långa erfarenhet har det utvecklats och förfinats i nära samarbete med sina kunder. Vendator Contact Centers operativa natur leder till att Bolaget är sina kunders varumärke och röst, vilket är ett förtroende som värderas högt. Bolaget har lång erfarenhet och djup kompetens inom både större kampanjförsäljning och mer avancerad och djupare portföljbearbetning. En allt mer digitaliserad värld har lett till att Bolaget erbjuder Vendator Sales Interaction, en tjänst som innebär muntlig försäljning i kombination med digital försäljning via SMS och e-post. Kunder ges möjligheten att skräddarsy kampanjer med webb, film, callback samt postalt DR. MARKNADSUNDERSÖKNINGAR Affärsområdet utgörs av bolaget Bra Röster och har som affärsidé att frigöra tid, tillföra resurser, vårda relationer och leverera insikter. Affärsområdet är verksamt inom marknadsundersökningar såväl som kundtjänst/svarsservice. BEMANNING Vendator är relativt nyetablerat inom bemanning, men erbjuder marknaden en stor kompetens och erfarenhet från utbildningsbranschen. Bolaget erbjuder sitt stora alumninätverk, bestående av nöjda kunder, inarbetade kundrelationer och som en naturlig fortsatt samarbetspartner. Då Bolaget även driver egna säljentreprenader åt några av Sveriges största varumärken, återfinns alltid operativ kunskap in-house. Det gör att Vendator kontinuerligt samlar på sig erfarenhet och enkelt kan anpassa sig till sina kunders verksamheter. FIELD MARKETING Företag anlitar affärsområdet Field Marketing när de vill stärka sitt varumärke eller öka sin försäljning genom personliga möten. Affärsområdet bygger upp en säljorganisation som bearbetar målgrupp, företag eller konsumenter utifrån satta specifikationer och över hela Sverige. Kanalen syftar till att, genom personliga möten, ge mer än vad som kan kommuniceras via telefon, webb eller direktreklam. I praktiken mynnar detta ut i att affärsområdet hyr ut säljkårer som operativt genomför långa eller korta uppdrag på fältet. MARKNADSÖVERSIKT Vendator är främst aktivt inom affärsområden som klassificeras som olika former av outsourcing. Outsourcing betecknar ofta en del av en affärsprocess i ett företag medan Business Process Outsourcing och Sales Process Outsourcing involverar en eller flera delar av affärsprocesser i ett företag. Huvudsyftet med outsourcing är ofta att spara pengar, frigöra resurser och skapa flexibilitet i ett företag så att resurserna kan fokuseras mot ett företags kärnkompetens. Logiken är att fokus, flexibilitet och spetskompetens skapar mer effektiva lösningar. Outsourcing har varit en av de mest omtalade och använda företagsstrategierna under de senaste åren. Ledande forskare tillsammans med Harvard Business Review rankar outsourcing som en av de viktigaste företagsstrategierna och idéerna under de senaste 100 åren. Omfattningen av outsourcing har förändrats över tiden. Tidigare var det vanligt att outsourca en enskild aktivitet, för att minska kostnader eller för att undvika ett problem. Numera outsourcar allt fler företag hela processer, BPO. Större företag outsourcar processer som administration, finans och redovisning, human resources, tillverkning, logistik, marknadsföring och försäljning för att förbättra hela processer och öka företagets värde. I dessa fall ser man outsourcing som en strategi för att uppnå långsiktiga konkurrensfördelar och inte enbart kortsiktiga kostnadsminskningar. Vendator är ett bolag som, i linje med denna trend, erbjuder att ta över eller avlasta hela processer från andra företag. Denna position stärks ytterligare genom förvärven av Bra Röster AB och Makalös AB, vilka möjliggör ett ännu bredare erbjudande för Bolagets kunder. Marknaden för outsourcing ändras fort. Enligt en undersökning som genomförts av Gartner, kommer kanalerna skifta från muntliga kanaler, såsom telefon och möten, till kanaler som SMS, webbapplikationer och e-post. Dessa icke-muntliga kanaler kommer enligt Gartner gå om de muntliga redan Vendator ligger väl positionerade för att möta denna marknadsutveckling. Detta är ytterligare en anledning till Vendators förvärvsstrategi, då den breddar Bolagets kompetens, för att ännu snabbare kunna hänga med i marknadens utveckling. KUNDER Vendator arbetar med uppdragsgivare som har slutkunder inom både företagsmarknaden och privatmarknaden. Fördelningen mellan Bolagets uppdrag mot de olika marknaderna är förhållandevis jämn. Historiskt har Vendator mest varit fokuserat på branscher som Telekom, Försäkringar, Finansiella tjänster, El och Media. Telekom är en mycket brett definierad bransch där Vendator ser aktiviteter inom Bredband, Mobiltelefoni, TV och Fiber, men också ett stort urval av företagstjänster såsom exempelvis växellösningar. Inom Media ryms även de olika kanaldistributörerna för TV. Vendator arbetar i stor utsträckning med och mot kunder som i sin tur har stora kundbaser där man ser behov av återkommande, nära och riktad kommunikation. Bolaget kan med bred tjänsteportfölj genomföra dessa kundmöten i olika marknadskanaler. EXEMPEL PÅ UP 2 Inbjudan till teckning av aktier i Vendators företrädesemission Vendator AB (publ)

3 FÖRVÄRVSSTRATEGI Förvärv är en av de viktigaste komponenterna i Vendatorkoncernens tillväxtstrategi framgent. Syftet med förvärven är att skapa en större volym inom de olika tjänsteområden och branscher som koncernen verkar inom. Genom den utökade volymen och den industriella logiken i förvärven, ska befintliga verksamheter förstärkas och därigenom nya marknadsandelar kunna uppnås. På kostnadssidan skall sedvanliga synergier uppnås. Den industriella logiken i förvärven ska skapa långsiktiga värden för Bolagets kunder och aktieägare. I dagsläget ligger fokus på bolag inom contact-center- och kundtjänstverksamhet samt inom sälj- och kundtjänstbemanning. Inom ramen för strategin är synen på förvärv tämligen opportunistisk. Ledningen i Vendator har kompetensen att identifiera bra målbolag samt att genomföra en effektiv integrering av förvärven. De bolag som Vendator främst tittar på är mogna bolag, i respektive produktområde eller bransch, med god utvecklingspotential inom ramen för Vendatorkoncernen. Storleken på kandidaterna kan variera, men skall primärt inte understiga 20 MSEK i omsättning. BRA RÖSTER AB Bra Röster AB, som är ett bolag verksamt inom såväl marknadsundersökningar som kundtjänst/svarsservice, förvärvades och införlivades i Vendators verksamhet under Bolaget grundades 2005 och har sedan dess bedrivit sin verksamhet i Solna, med 60 arbetsplatser som bemannas under dag- och kvällstid samt under helger utnämndes Bra Röster av Dagens industri till ett av Sveriges Gasellföretag och 2013 nominerades bolaget till Årets företagare i Solna. Bra Röster har ett starkt kvalitetsfokus, vilket har bidragit till ett stabilt inflöde av kunder. Personal med god kunskap om enskilda projekt och uppdragsgivare, tillsammans med en hög transparens och flexibilitet i arbetet, genererar en servicenivå som är slagkraftig gentemot konkurrenter på marknaden. MAKALÖS AB Vendator kommunicerade den 20 juli 2015 att Bolaget ingått ett förvärvsavtal med Makalös AB, ett bolag verksamt inom värdeskapande kundkommunikation med produktion i Stockholm, Lissabon och Karlstad. Förvärvet kommer öka Vendators årsomsättning med cirka 30 MSEK på årsbasis och förväntas genom kostnadsbesparingar bidra positivt till 2015 års resultat. Förvärvet av Makalös är ett ytterligare steg i den tillväxtstrategi som Vendator fastslagit. I och med förvärvet kompletteras och förstärks Vendators position inom kvalitativ och värdeskapande kundkommunikation. Makalös har byggt upp en bra produktionskapacitet i Lissabon, vilket kommer gagna hela koncernen. VD har ordet Bästa investerare, Vendator har sedan några månader tillbaka lanserat en ny strategi för Koncernen, vilken syftar till att expandera verksamheten både inom befintliga erbjudanden och att utöka produkt- och tjänsteutbudet för befintliga kunder. Det är viktigt för Vendator att de nya verksamheterna förädlar och stärker Vendators kunderbjudande. Naturligtvis kommer förvärv att vara en av de viktigaste komponenterna i denna tillväxtstrategi. Marknaden för Vendators tjänster är under konstant förändring, och det är Vendators ambition att omfamna förändringen och ta ett steg framåt, för att bli mer innovativt i sitt erbjudande till kunderna. Då vi ser en tydlig justering av marknaden från traditionella röstbaserade tjänster mot ickeröstbaserade tjänster, såsom sociala medier och chatt, kommer vi att lägga mycket fokus på att utveckla nya, spännande tjänster som adresserar hur slutkunderna vill kommunicera. Efter en stark satsning på marknadsaktiviteter under senvåren, kan vi skönja en ökad affärsaktivitet inom våra affärsområden Contact Center, Field Marketing, Bemanning och Marknadsundersökningar. Det är mycket glädjande för Vendator att affärsvolymerna pekar uppåt. Vendator har under våren och sommaren förvärvat både Bra Röster AB och Makalös AB, vilka båda är väl ansedda verksamheter inom sina respektive branscher. Vi ser fram emot att tillsammans kunna presentera nya och spännande produkter och tjänster till våra befintliga och tillkommande nya kunder. Det är min och styrelsens uppfattning att den nyligen genomförda noteringen på Nasdaq First North kommer att stärka Vendators varumärke och ställning generellt, samt öka attraktionskraften i Vendator-aktien som investering och betalningsmedel vid framtida förvärv. Vi vill genom emissionen säkerställa finansiering för en expansiv framtid. Vi är övertygade om att våra tillväxtambitioner kommer att gagna både våra investerare och våra kunder samt leda till både bättre och mer utvecklade tjänster. Nuvarande aktieägare såväl som tillkommande investerare ska känna sig varmt välkomna att teckna aktier i Vendator! Christian Paulsson Verkställande Direktör PDRAGSGIVARE Inbjudan till teckning av aktier i Vendators företrädesemission Vendator AB (publ) 3

4 Kundcase BAKGRUND Den stora, nationella hjälporganisationen behövde hjälp med att kontakta sina företagskunder i samband med deras årliga julkampanj. Företagen kunde välja ett eller flera gåvopaket för en viss summa pengar, som skulle gå till mat, mediciner, kläder och andra livsavgörande ting. VÅR LÖSNING Vendator Contact Center är ett idéstyrt och modernt företag som fungerar som den naturliga länken mellan givare och hjälpare. Våra säljare agerar med utgångspunkt i organisationens varumärke och målgrupp. I det här projektet har Bolaget haft samma personal som genomfört uppdraget under de senaste fem åren, vilket resulterat i att personalen hade byggt en nära relation med majoriteten av målgruppen. Efter kundens önskemål, kontaktas målgruppen per e-post och telefon. RESULTAT Projektet roddes inte bara i hamn, utan resultatet översteg målet med 233 procent. En av orsakerna till det fantastiska resultatet, utöver skicklig personal, är kontinuiteten i kampanjen som äger rum årligen. Varje år bygger vi på relationen mellan hjälporganisationen och företagskunderna, vilket skapar starkt förtroenden och återkommande julgåvor. BAKGRUND Den högteknologiska leverantören från universitetsstaden Trondheim är sedan 2002 en ledande aktör av integrerade mobila lösningar, såsom körjournalsystem och ordersystem. När bolaget beslutade sig för att gå in med sitt elektroniska körjournalsystem på den svenska marknaden, valde man att göra det i nära samarbete med Vendator Contact Center och Vendator Bemanning. VÅR LÖSNING Lösningen blev outsourcing av både contact-centertjänster (besöksbokning och bokningskoordination) samt fältsäljarresurser från Vendator Bemanning. På detta vis skapades en flexibel organisation där kunden enkelt kunde utöka uppdraget under säljprocessens gång. RESULTAT Vendator Contact Centers mötesbokare bokade mer än möten som fältsäljare från Vendator Bemanning sedan följde upp. Då Vendator ansvarade för hela försäljningsprocessen, bearbetades kunderna mer effektivt, då Vendator hade kontroll över hela förloppet. Detta arbetssätt gav Vendators fältsäljare unika förutsättningar att fokusera på utfallet av sina kundmöten, samtidigt som bolagets mötesbokare hade möjlighet att skapa en färdplan som både var tids- och kostnadseffektiv för genomförandet. BAKGRUND Den nationella arbetslöshetskassan gav Vendator Contact Center förtroendet att värva medlemmar som är enskilt anslutna, till att även gå med i organisationens fackförbund. VÅR LÖSNING Med Vendators omnikanaltjänst, Sales Interaction, skräddarsyddes denna kampanj med ett inspirerande och förberedande SMS som innehöll en video, för att sedan följdes upp med personliga samtal. Sales Interaction innebär en kombination av muntlig försäljning, med kompletterande digitala möten såsom SMS, sociala medier och/eller video. Ett tillvägagångssätt som uppskattats av både kund och slutkund. RESULTAT Totalt skickades över SMS och de personliga samtalen som genomfördes ökade försäljningen hos slutkund. Försäljningsprocessen effektiviserades också genom att slutkund fick möjligheten att själv ringa upp vid passande tidpunkt, vilket även skapade större tillgänglighet med ökad kundnöjdhet. 4 Inbjudan till teckning av aktier i Vendators företrädesemission Vendator AB (publ)

5 Villkor och information VILLKOREN I SAMMANDRAG Teckningskurs: 4,50 SEK per aktie. 1. TECKNINGSRÄTTER DISTRIBUERAS För varje aktie i Vendator oavsett aktieslag befintlig aktieägare innehar på avstämningsdagen den 11 augusti 2015 erhålls en (1) teckningsrätt. Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B. Aktie Teckningsrätt Emissionsbelopp: Maximalt antal aktier i emissionen: SEK aktier av serie B. Teckningsperiod: 17 augusti 3 september SÅ HÄR UTNYTTJAS TECKNINGSRÄTTER En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B för 4,50 SEK per aktie. Teckningsperioden för nyteckning av aktier med stöd av teckningsrätterna löper från den 17 augusti 2015 till och med den 3 september Teckningsrätt 4,50 SEK 4,50 SEK Ny Aktie Ny Aktie Teckning utan företrädesrätt: Betalning för tecknade aktier: Rätt att förlänga emissionen: Garanti: Anmälan om önskemål för teckning av nya aktier ska ske under teckningsperioden, dvs. senast den 3 september Betalning ska ske enligt utskickad avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga Företrädesemissionen i den mån styrelsen gör bedömningen att en tillräcklig teckningsgrad inte uppnås. Emissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och externa garantier. MOTIV FÖR ERBJUDANDET OCH ANVÄNDNING AV KAPITAL Företrädesemissionen om maximalt cirka 14,4 MSEK lägger grunden för Vendators fortsatta tillväxt, genom att skapa finansiella förutsättningar för förvärv av ytterligare verksamheter som kan stärka Bolagets kunderbjudande samt satsningar på utveckling av befintliga tjänsteerbjudanden till kunderna. Vendator avser att fortsätta förädla och utveckla sitt kunderbjudande genom implementation av modern teknik i produktionen samt att fortsatt förvärva kompletterande verksamheter. Vendator bedömer att Bolagets tillväxtambitioner kommer leda till både bättre och mer utvecklade tjänster och därmed gagna investerare såväl som kunder. TIDSPLAN 10 augusti Första dag för handel i Vendators aktier exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen. 17 augusti Teckningsperiodens start och första dag för handel i teckningsrätter. 1 september Slut för handel i teckningsrätter. 8 september Pressmeddelande om offentliggörande av emissionsutfall. AUGUSTI SEPTEMBER 7 augusti Sista dag för handel i Vendators aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen. 11 augusti Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, d.v.s. aktieägare som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller täckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen. 3 september Teckningsperiodens slut. 11 september Likviddag för avräkningsnotor. Inbjudan till teckning av aktier i Vendators företrädesemission Vendator AB (publ) 5

6 VIKTIG INFORMATION 1. Mangold Fondkommission AB org. nr , (nedan Mangold, för adress och telefon se denna anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag från emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningssedlar betalningar och tilldelning av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det ev. pris som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida. 2. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser. 3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med ett enskilt erbjudande 4. Utöver vad som angivits ovan samt i informationsmaterialet kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold. 5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. 6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande. 7. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Kunden kan skriftligen en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om kunden som behandlats. Undertecknare av anmälningssedel är vidare införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna uppgift om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter. 8. All information rörande Mangolds tjänster tillhandahålles på svenska. 9. Mangold ansvarar ej för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnande av anmälningssedel. 10. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/ Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. 11. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. 12. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 13. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte kommer att bli kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bland annat inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende er teckning av aktier i denna emission. 14. Reklamation mot Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad. 15. Eventuella klagomål i anledning av Mangolds hantering av anmälningssedel som ingivits till Mangold kan skriftligen ställas till Mangolds klagomålsansvarige på den adress, det telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress Mangolds klagomålsansvarige kan även nås per telefon via Mangolds växel. 16. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol. 17. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol. 6 Inbjudan till teckning av aktier i Vendators företrädesemission Vendator AB (publ)

7 ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING AV AKTIER I VENDATOR AB (PUBL) ANMÄLNINGSSEDELN SKICKAS ELLER LÄMNAS TILL: Mangold Fondkommission AB Ärende: Vendator Box SE STOCKHOLM Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr Tel: / Fax: Teckningskurs: 4,50 SEK per aktie Teckningsperiod: 17 augusti 3 september 2015 Betalning: Enligt avräkningsnota Denna anmälningssedel skall användas i de fall aktieägare eller annan anmäler intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i Vendator AB (publ) ( Vendator ). Denna anmälningssedel ska således inte användas i fall då samtliga tilldelade teckningsrätter (enligt emissionsredovisningen) ska utnyttjas för teckning. Teckning och betalning ska då ske med emissionsredovisningens förtryckta inbetalningsavi (från Euroclear Sweden AB). Denna anmälningssedel ska inte heller användas i de fall teckningsrätter har förvärvats eller avyttrats eller om ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av emissionsredovisningen från Euroclear Sweden AB utnyttjas för teckning, i sådana fall ska Särskild anmälningssedel användas. För aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller förvaltare gäller att teckning och betalning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom förvaltaren. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast den 3 september 2015, 15:00. Undertecknad önskar härmed teckna aktier emitterade av Vendator i enlighet med de villkor som anges i emissionsmemorandumet daterat till den 7 augusti Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. JAG/VI ÖNSKAR TECKNA: aktier (4 500 SEK) aktier ( SEK) aktier (9 000 SEK) aktier ( SEK) aktier ( SEK) Annat antal: aktier för 4,50 SEK per aktie Teckna online på Ja tack, jag vill ha fler erbjudanden från Mangold per E-post VID TILLDELNING SKA TECKNADE AKTIER LEVERERAS TILL NEDANSTÅENDE VP-KONTO/SERVICEKONTO ELLER DEPÅ: VP-konto/Servicekonto/depå Bank/förvaltare OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier. KLIPP HÄR Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid Datum Efternamn, Förnamn/Firma E-post Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) 1) Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndarens) Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Namnförtydligande 1) Om Ni är bosatt utomlands ska Ni även besvara frågorna nedan angående Politiskt utsatt ställning samt skicka en vidimerad kopia på giltig legimationshandling. Vidimeringen skall göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltigt. För juridisk person ska också ett aktuellt (högst 3 månader gammalt) registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas. Juridisk person ska även fylla i informationen under avsnittet ÄGARE för att anmälningssedeln ska vara giltig. Det finns ingen enskild fysisk eller juridisk person med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt räknas) OM DET FINNS ENSKILDA ÄGARE MED EN RÖST- ELLER ÄGARANDEL STÖRRE ÄN 25% (BÅDE DIREKT OCH INDIREKT ÄGANDE RÄKNAS), ANGE DEM NEDAN ÄGARE PERSONNUMMER/ORG.NUMMER INNEHAV AKTIER % INNEHAV RÖSTER % OM DET AV OVANSTÅENDE DELÄGARE ÄR EN JURIDISK PERSON, VÄNLIGEN ANGE VEM I SÅDAN DELÄGARE HAR EN RÖST- ELLER ÄGARANDEL STÖRRE ÄN 25% ÄGARE PERSONNUMMER/ORG.NUMMER INNEHAV AKTIER % INNEHAV RÖSTER % POLITISKT UTSATT STÄLLNING (BESVARAS ENDAST OM NI ÄR BOSATT UTOMLANDS) Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller om det finns enskilda ägare vid teckning av juridisk person med en röst- eller ägarandel större än 25 % (både direkt och indirekt ägande räknas) en person i politisk utsatt ställning? Om ja, vänligen fyll i nedanstående information om personen som innehar/innehaft offentlig position samt blanketten Person i politiskt utsatt ställning som finns på JA 2) NEJ Personnummer Namn (efternamn, tilltalsnamn) Vilken typ av funktion Datum för upphörande (om den upphört) 2) Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande ex Högsta domstolen), ambassadör, ledningsposition i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold. Om teckningen avser ett belopp som överstiger EUR ska en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling samt för juridiska personer ett registreringsbevis som är mindre än tre (3) månader gammalt medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimeringen skall göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltigt.

8 VIK HÄR OCH TEJPA IHOP FRANKERAS EJ. MANGOLD FONDKOMMISSION BETALAR PORTOT. MANGOLD FONDKOMMISSION AB ÄRENDE: VENDATOR SVARSPOST KUNDNUMMER SE STOCKHOLM SWEDEN

DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN AKTIESPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY.

DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN AKTIESPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY. DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN SPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY. Inbjudan att teckna aktier i Cortus Energys nyemission 7 april 24 april 2015 Marknadsföringsbroschyr

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB 1 Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB Företrädesemission i september 2010 inför listning på AktieTorget Sales Process Outsourcing (SPO) Konsult & Utbildning Field Marketing (FM) Online Marketing

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibler i

Inbjudan att teckna konvertibler i Inbjudan att teckna konvertibler i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Årlig ränta: 9,05 % Löptid: 2 år Med Värmlands Finans erbjudande kan du tjäna pengar på två sätt:»» Du får en årlig fast hög ränta

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

För svenska investerare består förändringarna i att:

För svenska investerare består förändringarna i att: Inbjudan till teckning av aktier i Oyj Ahola Transport Abp, inför notering vid Aktietorget Teckningsperiod: 13 april 30 juni 2015 Uppdatering med anledning av tidigare kommunicerade förändrade villkor

Läs mer

See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014

See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014 See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014 Viktig information Med VMSPlay eller Bolaget avses VMSPlay AB (publ) (fd

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Företrädesemission 16 31 mars 2015 Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Viktig information Denna information finns endast på svenska.» Eminova Fondkommission AB ( Eminova ) (556889-7887) är ett

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

Gaming Corps AB. Inbjudan till teckning av aktier i (publ) April 2015. 7,25 kr. 16 mkr. 29 april. Företrädesemission. Sista dag för teckning

Gaming Corps AB. Inbjudan till teckning av aktier i (publ) April 2015. 7,25 kr. 16 mkr. 29 april. Företrädesemission. Sista dag för teckning Illustration: Johan Svensson Inbjudan till teckning av aktier i (publ) Gaming Corps AB April 2015 7,25 kr Teckningskurs per aktie 16 mkr Företrädesemission 29 april Sista dag för teckning Viktig information

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i Eco Supplies Europe AB företrädesemission i november 2010 Eco Supplies utvecklar och kommersialiserar innovativa tjänster och produkter som bidrar till en bättre miljö.

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB i Tele5 Voice Services AB Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Röststyrda växlar, Mobil/pushmail, IPtelefoni, Serverbackup, Webhosting/mail, Exchange/Office. Allt. Genast! Innehåll Erbjudandet

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Januari 2013 Biosensor Applications Sweden AB Solna Strandväg 3 SE-171 54 Solna, Sweden Telefon: +46 (0)8 706 75 00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Diamorph AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Diamorph AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Diamorph AB (publ) 1 VIKTIG INFORMATION I detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet, Memorandum, Memorandumet ) gäller följande definitioner om inget annat

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Villkor i sammandrag 3 Inbjudan till teckning av konvertibler i 203 Web Group 4 VD i 203 Web

Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Moretime frigör tid och kreativitet hos entreprenörer och företagare. Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Viktig information Detta memorandum

Läs mer