Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)"

Transkript

1 Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

2 Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas. Informationsmemorandumet har upprättats med anledning av föreliggande unitemission. Inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen i anledning av listningen. Detta Informationsmemorandum är ej heller godkänt eller granskat av Finansinspektionen enligt undantaget från prospektskyldighet enligt 2 kap 4 LHF punkt 5. Framtidsinriktad information Informationsmemorandumet kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antagande om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Orden anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden kan identifieras utifrån sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av framtidsinriktade uttalande till följd av risker och andra faktorer som Scandinavian Organics verksamhet påverkas av. Information från tredje part Informationsmemorandumet kan innehålla hänvisningar till information och marknadsundersökningar framställda av tredje part. Scandinavian Organics har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part använt i sina studier, varför varken styrelsen eller Mangold Fondkommission påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i Informationsmemorandumet intagen information och sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har väsentliga intressen i Scandinavian Organics. Informationen från tredje part som ingår i Informationsmemorandumet har återgivits korrekt och såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Information om Nordic MTF Bolagets aktier handlas på Nordic MTF under kortnamnet SCO MTF. Handeln i bolagets aktier kan följas i realtid på Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, Nordic MTF är Nordic Growth Markets lista för handel i icke börsnoterade aktier. En investerare bör ha i åtanke att aktier som handlas på Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. På Nordic MTF gäller således inte lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Däremot gäller kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings Takeoverregler för vissa handelsplattformar. Enligt regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF gäller dessutom att bolaget på sin hemsida ska ha en förteckning över de personer som har insynsställning i bolaget. Handeln på Nordic MTF sker i Nordic Growth Markets handelssystem, Elasticia, under avdelningen Nordic MTF Stockholm, vilket innebär att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Kursinformationen distribueras i realtid till bland annat SIX, Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning. Handeln kan också följas i realtid på MTF står för Multilateral Trading Facility och är hämtat från MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). På Nordic MTF ansvarar Nordic Growth Market, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för granskningen av de listade bolagen och handeln i bolagens aktier. Bolagets styrelse, som är ansvariga för detta Informationsmemorandum, har vidtagit alla tillgängliga åtgärder för att försäkra att informationen i detta Informationsmemorandum är, till deras vetande, överensstämmande med fakta och inte exkluderar några betydande fakta för utvärderingen av Scandinavian Organics. 2

3 Definitioner Scandinavian Organics eller Bolaget: Scandinavian Organics AB (publ), org. nr Mangold Fondkommission eller Mangold: Mangold Fondkommission AB, org.nr

4 Villkor och anvisningar för unitemissionen Styrelsen i Scandinavian Organics beslutade den 12 januari 2015 om en emission av units bestående av sammanlagt högst konvertibler och sammanlagt högst teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna. Teckningskurs Vardera unit emitteras till en kurs om 100 SEK. En unit består av en (1) konvertibel och tjugotre (23) teckningsoptioner. Courtage utgår ej. Särskilda villkor för konvertibler Lånet löper med en årlig ränta om 13 procent. Räntan förfaller till betalning den 31 mars 2015, den 30 juni 2015, den 30 september 2015 och den 31 januari Lånet förfaller till betalning den 31 januari 2016 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Konvertibelinnehavare har rätt att den 15 januari 2016 konvertera hela eller delar av sin fordran enligt konvertibler mot nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 15 kronor. Särskilda villkor för teckningsoptioner En (1) teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Anmälan om teckning av aktier kan äga rum den 4 januari 2016, den 4 april 2016 eller den 4 juli 2016 till en teckningskurs om (a) 15 kronor om anmälan om teckning av aktier sker den 4 januari 2016, (b) till en teckningskurs om 17,50 kronor om anmälan om teckning av aktier sker den 4 april 2016 samt (c) till en teckningskurs om 20 kronor om anmälan om teckning av aktier sker den 4 juli Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i unitemissionen är den 19 januari Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i unitemissionen är den 15 januari Första dag för handel i aktien exklusive rätt till deltagande i unitemissionen är den 16 januari Teckningsperiod Teckning av units skall ske under teckningsperioden som löper från och med den 21 januari 2015 till och med den 4 februari Euroclear kommer att boka in uniträtter på VP-kontot utan särskild avisering. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade uniträtter kommer, utan avisering från Euroclear Sweden, att bokas bort från VP-kontot. Styrelsen för Bolaget äger rätten att förlänga teckningsperioden, en eventuell förlängning kommer att offentliggöras via ett pressmeddelande senast den 4 februari ) Förtryckt anmälningssedel I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units skall den förtryckta anmälningssedeln användas som underlag för anmälan om teckning sker genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln skall därmed inte användas. Inga ändringar får göras i den förtryckta texten. 4

5 Observera att teckning är bindande. 2) Särskild anmälningssedel I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta anmälningssedeln utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning. Anmälan om teckning genom betalning skall ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta anmälningssedeln skall därmed inte användas. Ifall den särskilda anmälningssedeln är ofullständig eller felaktigt ifylld kan den komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold Fondkommission via telefon, e- post eller laddas ned från hemsidan. Ifylld särskild anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Mangold Fondkommission tillhanda senast klockan den 4 februari Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en särskild anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande. Mangold Fondkommission AB Ärende: Scandinavian Organics Box Stockholm Besöksadress: Engelbrektsplan 2 Telefon: Telefax: Hemsida: Observera att anmälan är bindande. Teckning utan stöd av uniträtter (intresseanmälan) Intresseanmälan att teckna units utan stöd av uniträtter kan ske till valfritt antal och skall ske under samma period som teckning av units med uniträtter, det vill säga från och med den 21 januari 2015 till och med den 4 februari Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att Anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter ifylls, undertecknas och skickas till Mangold Fondkommission på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Mangold via telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan. Anmälningssedeln kan även fyllas i och skickas in elektroniskt till Mangold via hemsidan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av units utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges på utskickad avräkningsnota. Minsta teckning av units utan stöd av uniträtter är 50 units. Anmälningssedeln skall vara Mangold tillhanda senast klockan den 4 februari Det är endast tillåtet att insända en (1) Anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. I det fall fler än en Anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter insändes kommer 5

6 enbart den sist erhållna att beaktas. Övrig Anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter kommer således att lämnas utan avseende. Observera att anmälan är bindande. Handel med uniträtter Handel med uniträtter äger rum under perioden från och med den 21 januari 2015 till och med den 2 februari 2015 på NGM Nordic MTF. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Erhållna uniträtter måste antingen användas för teckning av units senast den 4 februari 2015 eller säljas senast den 2 februari 2015 för att inte förlora sitt värde. Teckning med stöd av uniträtt Teckning med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning från och med den 21 januari 2015 till och med den 4 februari Besked om tilldelning Tilldelning förväntas ske omkring den 6 februari Så snart som möjligt därefter utsänds avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning i unitemissionen. De som inte tilldelats units får ingen avräkningsnota eller meddelande. Betalda och tecknade units ( BTU ) Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTU skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade units benämns BTU på VP-kontot till dess att unitemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Handel med BTU Handel med BTU äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med 21 januari 2015 till och med dess att unitemissionen registrerats hos Bolagsverket. Leverans av konvertibler och teckningsoptioner Så snart unitemissionen har registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTU till konvertibler och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear Sweden. 6

7 Tilldelningsprinciper För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av units tecknade utan uniträtter, varvid tilldelning i första hand ska ske till de som tecknat units med stöd av uniträtter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen och vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de parter som åtagit sig att garantera emissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal. Rätt att återkalla unitemissionen Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla unitemissionen för det fall styrelsen anser att det är olämpligt att genomföra unitemissionen. Offentliggörande av utfallet av emissionen Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av unitemissionen på sin hemsida och via pressmeddelande. Offentliggörande beräknas ske omkring den 10 februari Rätt till utdelning Efter konvertering av konvertiblerna och/eller utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktierna att medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konverteringen och/eller utnyttjandet registrerats hos Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning. Emissionsinstitut Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget och emissionsinstitut i samband med förestående unitemission. Teckningsförbindelser och garantiavtal Ängby SK som är en ideell förening med org. nr har ingått ett garantiavtal avseende 100 procent av unitemissionen. Garantiprovisionen uppgår till fem procent, motsvarande SEK. Inga säkerheter har inhämtats för garantiavtalet. Det finns inga teckningsförbindelser i unitemissionen. 7

8 Adresser Scandinavian Organics AB (publ) Stora Skorstensgatan Johanneshov Telefon: Finansiell Rådgivare Mangold Fondkommission AB Engelbrektsplan Stockholm Telefon: Juridiska rådgivare A1 Advokater AB Riddargatan 13 A Stockholm Telefon: Kontoförande institut Euroclear Sweden AB Regeringsgatan Stockholm Telefon:

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Kilimanjaro Gold Holding AB (publ)

Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av units November 2013 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Emissionskurs: Avstämningsdag: 15 november 2013 Femton (15) befintliga aktier ger rätt

Läs mer

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev i TiksPac AB (publ) 26 februari 12 mars 2014 Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev Värmlands Finans Sverige AB (publ) Definitioner Värmlands Finans, Värmlands Finans Sverige AB, Bolaget Värmlands Finans Sverige AB (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Innehåll tractechnology Sammanfattning av prospektet 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) 8 Bakgrund och motiv

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ) Nyemission 2013 DEFINITIONER Med StjärnaFyrkant eller Bolaget avses Stjärna- Fyrkant AB (publ), org nr 556294-7845, eller den koncern i vilken

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i. Sivers IMA Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i. Sivers IMA Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Sivers IMA Holding AB (publ) Februari 2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 19 Sivers IMA Holding AB (publ) Föreliggande Memorandum avser

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Informationsmemorandum. Global Financial Group Sweden Small Cap AB (publ)

Informationsmemorandum. Global Financial Group Sweden Small Cap AB (publ) Informationsmemorandum Riktad emission till allmänheten Inbjudan till teckning av preferensaktier i Global Financial Group Sweden Small Cap AB (publ) Vissa definitioner Med GFG Small Cap eller Bolaget

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Maj 2013

Inbjudan till teckning av aktier i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Maj 2013 Inbjudan till teckning av aktier i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Maj 2013 Viktig information Detta informationsmemorandum har inte upprättats i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980)

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units)

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) Den Norske Opera & Ballett i Oslo Du kommer som aktieägare i Kentima Holding att erhålla uniträtter. Observera att

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS Prospekt upprättat i samband med nyemission av aktier Heart of Brands AB (publ) i januari 2008 Prospekt 2008 Innehåll INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

Inbjudan till teckning av A-aktier

Inbjudan till teckning av A-aktier Inbjudan till teckning av A-aktier Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES DETECTION Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 VIKTIG INFORMATION Denna informationsbroschyr är inte och skall inte anses utgöra ett prospekt enligt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 VIKTIG INFORMATION Denna informationsbroschyr är inte och skall inte anses utgöra ett prospekt enligt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Wedins Skor & Accessoarer AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) Innehållsförteckning Sammanfattning av Prospektet...1 Riskfaktorer...5 Villkor och anvisningar...9 Motiv till Erbjudandet och emissionslikvidens

Läs mer