STOCKHOLMS PLATS I VÄRLDEN 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS PLATS I VÄRLDEN 2012"

Transkript

1 STOCKHOLMS PLATS I VÄRLDEN 2012

2

3 SID 1 (13) INNEHÅLL En stad i världsklass... 2 En stad med hög livskvalitet... 3 En innovativ stad... 5 En hållbar stad... 8 Stad i tillväxt Framtiden Den växande stadens utmaningar... 13

4 SID 2 (13) EN STAD I VÄRLDSKLASS Stockholms stads långsiktiga och samlade vision (Vision 2030) för Stockholms utveckling har en hög ambitionsnivå. I visionen ligger en tydlig målbild att ständigt sträva efter utveckling och förbättring för att hålla världsklass. År 2030 ska Stockholm vara en mångsidig och upplevelserik storstad som är attraktiv för både medborgare, de som funderar på att flytta hit och besökare från hela världen. År 2030 är Stockholm ett självklart centrum i den växande Stockholm- Mälarregionen. En region med en stark internationell konkurrenskraft och som ses som den främsta tillväxtregionen i Europa. Internationella företag bidrar med innovationskraft och det finns en stark samverkan med utbildning och forskning. Stockholm är världsledande inom hållbarhet och miljöfrågor. Stadens invånare beskriver staden som medborgarnas Stockholm. Stockholm är ett nav i en tillgänglig och trygg region utan sociala och fysiska barriärer. Denna rapport Stockholms plats i världen 2012 visar att Stockholm inom många områden är i världsklass. Stockholm är en innovativ stad med ett kunskapsintensivt näringsliv och ligger bland de främsta i världen inom IT och forskning- och utvecklingsverksamheter. Över 60 % av Stockholms arbetskraft arbetar i kunskapsintensiva branscher. I indexet Cities of Opportunity får Stockholm också högst poäng av samtliga ingående städer vad gäller intellektuellt kapital och innovationskraft. Stockholm upplevs ha en hög livskvalitet och placerar sig bland de 20 bästa städerna av över 200 städer i Mercers årliga index Quality of Living. Inom hållbar utveckling och miljö uppmärksammas Stockholm som en miljömedveten stad. Att Stockholm satsar på miljövänliga transportmedel får uppmärksamhet i internationell media, men även att många av invånarna väljer att gå, cykla eller använda kollektivtrafiken när de ska ta sig till arbetet. Staden upplevs också bland invånarna som mycket engagerad i att arbeta mot klimatförändringar. Stockholm är en stad i tillväxt och kan visa upp högre befolkningstillväxt och bättre tillväxttal för antal sysselsatta än de flesta av ett antal benchmarkingstäder som jämförts i rapporten. Utmaningar som Stockholm står inför på vägen mot att hålla världsklass 2030 är framförallt tillgång till bostäder och en välfungerande infrastruktur för att kunna möta behoven med den växande staden. Även förmågan att kunna attrahera en högutbildad arbetskraft är en utmaning för att kunna bli världsledande inom verksamheter med hög kunskapsintensititet. Rapporten är framtagen av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av internationella enheten vid stadsledningskontoret i Stockholms stad. Stockholm i januari 2013

5 SID 3 (13) EN STAD MED HÖG LIVSKVALITET År 2030 ska Stockholm vara en stad som erbjuder hög livskvalitet. Det innebär bland annat att Stockholm kommer att vara navet i en tillgänglig region utan sociala och fysiska barriärer. Staden ska också vara levande, mångsidig och upplevelserik. Livskvalitet i världsklass Stockholm är en stad som idag erbjuder hög livskvalitet. I flertalet internationella index som mäter livskvalitet och levnadsstandard placerar sig Stockholm i toppskiktet. Bland de över 200 städer som rankas i Mercers index Quality of Living hamnar Stockholm på 19 plats år Listan toppas år 2012 av Wien, Zürich och Auckland. I PwCs index Cities of Opportunity kommer Stockholm år 2012 på plats 5 av totalt 27 städer i världen. På de tre första platserna kommer New York, London och Toronto. Stockholm rankas även som den tionde bästa staden av 25 att bo i enligt Monocles lista Most Livable Cities I European Cities Monitor 2011 rankas Stockholm, näst efter Barcelona, ha den bästa livskvaliteten bland 36 europeiska städer. En levande stad Stockholms stad har som vision att år 2030 vara en internationell storstad med ett rikt utbud av exempelvis museer, konserter, teatrar, biografer, idrott och nöjesparker. Stockholmarna är jämförelsevis mycket nöjda med utbudet av sportfaciliteter, friluftsmöjligheter och kulturinrättningar. De är exempelvis mer nöjda med ovanstående än londonborna och barcelonaborna, invånare i två städer som placerat sig bättre än Stockholm i två av indexen gällande livskvalitet. Resultatet kommer från Urban Audit Perception Survey (UAPS) som är en undersökning som täcker 75 städer i EU där 500 personer i varje stad intervjuas. I Hub Culture Zeitgeist Ranking listas de städer som är på allas läppar ett givet år. År 2011 kom Stockholm på andra plats på listan och placeringen motiverades bland annat med att staden är vacker och miljömedvetenheten. Det som i störst utsträckning bidragit till den höga placeringen var debatten kring mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och informationsspridning. Det senaste främst på grund av vad Hub Culture väljer att kalla Wikileaks-effekten. År 2012 hade denna debatt avtagit och Stockholm förlorade sin plats på listan. Men Stockholm fortsätter dock att vara i omvärldens blickfång, bland annat på grund av Stieg Larssons Millenium-triologi. I samband med att den amerikanska filmversionen The Girl with the Dragoon Tattoo hade premiär beskrevs Stockholm i den brittiska tidningen The Guardian som den coolaste staden i det coolaste landet.

6 SID 4 (13) Hög tillgänglighet En annan faktor som påverkar livskvaliteten i en stad är hur bra tillgängligheten och infrastrukturen är. En viktig del av detta är kollektivtrafiken. Vision 2030 sätter som mål att kollektivtrafiken ska fungera prickfritt och att allt fler ska välja att använda sig av dessa färdmedel. I Mercers Quality of Living får Stockholm 10 poäng av 10 möjliga gällande indikatorn kollektivtrafik. I European Cities Monitor 2011 rankas Stockholm som den fjärde bästa staden beträffande resor inom staden. London, Paris och Berlin placerar sig bättre. Enligt UAPS är däremot stockholmarna mer nöjda med kollektivtrafiken än londonborna. I Vision 2030 är målsättningen även att staden ska ha ett fungerade transportsystem, med förbifarter både till väster och öster om staden. Hit har Stockholm fortfarande en bit på väg och i Quality of Living får Stockholm 7 av 10 möjliga poäng vad gäller trafikstockningar. Vision 2030 har som målsättning att stockholmarna med hjälp av olika webblösningar ska få information dygnet runt och kunna välja vård, omsorg och skolor som drivs av olika aktörer. Det ger enligt visionen trygghet, självbestämmande och livskvalitet. Inom e-förvaltning har Stockholm kommit långt. Stockholm kommer på sjunde plats av 92 städer i Digital Governance in Municipalities Worldwide Survey Det är en studie som analyserar städers officiella hemsidor utifrån hur bra deras e-förvaltning är. Även Ericssons Networked Society City Index ger en indikation om att Stockholm ligger i framkant inom området. Indexet, som syftar till att ranka städer utifrån vilken nytta samhället kan dra från informations- och kommunikationsteknologi (ICT), rankar Stockholm bland topp tre både år 2011 och 2012.

7 SID 5 (13) EN INNOVATIV STAD År 2030 ska Stockholm vara ett centrum i en stark, växande och världsledande kunskapsregion. Staden ska ha ett dynamiskt och innovativt näringsliv som framgångsrikt konkurrerar på den globala marknaden. Ett innovationsklimat i världsklass Stockholm hamnar högt i flera internationella index som har ambitionen att mäta innovationsklimat och städers attraktionskraft. På uppdrag av den Europeiska kommissionen har flera studier genomförts inom detta område. I rapporten A New Regional Competitiveness Index från år 2011 kategoriseras Stockholm som en av de regioner i Europa som anses vara mest konkurrenskraftiga när det gäller att erbjuda en attraktiv och hållbar miljö för företag och invånare att bo och arbeta i. Stockholmsregionen lyfts även fram som en innovationsledare i European Regional Innovation Scoreboard I PwCs Cities of Opportunity får Stockholm högst poäng av samtliga ingående städer vad gäller intellektuellt kapital och innovationskraft. I Global Urban Competitiveness Report 2011, framtagen av Chinese Academy of Social Sciences, hamnar Stockholm på en 16:e plats bland 500 städer med avseende på stadens konkurrenskraft vad gäller att ta vara på de ekonomiska resurserna och skapa välstånd. Listan toppas av New York, London och Tokyo. I indexet Innovation Cities Top 100, skapad av den australiensiska innovationsbyrån 2thinknow, hamnar Stockholm på 21:a plats och staden beskrivs som ett nav för flertalet ekonomiska och sociala innovationssegment. De städer som placerades högst i detta index var Boston, San Francisco och Paris. Tillgången på kvalificerad arbetskraft är en framtida utmaning för Stockholm och en viktig faktor för ett innovationsklimat i världsklass. Det är även en viktig delkomponent i flera av de index som avser mäta just innovationsklimatet. År 2011 hade 44 procent av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder en högskoleutbildning i Stockholms län. I San José, London, San Francisco och Boston var motsvarande andel över 50 procent. Nära 60 procent av arbetskraften i Stockholm har emellertid antingen en högskoleutbildning eller ett yrke som vanligtvis kräver högskoleutbildning. Tillgången på välutbildad arbetskraft underlättas av att det finns bra universitet i regionen. I Academic Ranking of World Universities rankas Karolinska institutet och Stockholms universitet bland de 100 bästa år Ett kunskapsintensivt näringsliv Enligt Stockholms stads vision ska näringslivet i staden år 2030 präglas av kunskapsbaserade verksamheter. Internationella företag ska välja att placera sina

8 SID 6 (13) huvudkontor och forsknings- och utvecklingsverksamheter i staden. Särskilt gäller detta företag inom kunskapsintensiva branscher som informations- och kommunikations-teknologi (ICT), life science och miljöteknik. Stockholms stad har redan idag ett näringsliv som är starkt präglat av kunskapsintensiva branscher. Det är i huvudsak de kunskapsintensiva tjänsterna som är dominerande. År 2011 var det personer i Stockholms län som arbetade med någon typ av kunskapsintensiv högteknologisk tjänst inom IT eller forskning och utveckling (FoU). Detta motsvarar 8 procent av den totala sysselsättningen. Ett exempel på den höga etableringen av högteknologiska företag är Kista Science City. Inom detta kluster finns flera företag inom ITbranschen exempelvis Ericsson, IBM och Microsoft. Även flera företag har sin FoU-verksamhet förlagd i staden exempelvis Spotify och det internationella ICT-företaget Huawei. I Europa har Stockholm länge legat i framkant vad gäller de högteknologiska kunskapsintensiva tjänsterna. Mellan år 2008 och år 2011 ökade antalet sysselsatta inom detta område med personer. En annan stad i Europa som vuxit sig allt starkare är Prag. År 2011 arbetade personer i Prag med någon form av högteknologisk tjänst, vilket motsvarar strax över 8 procent av de sysselsatta i staden. Internationellt är det dock San José (Silicon Valley) som ligger i topp. I San José arbetar ungefär personer, 12 procent, av de sysselsatta med ITtjänster och forskning och utveckling. I Stockholm arbetar även många inom andra kunskapsintensiva företagstjänster såsom juridisk verksamhet, arkitekt- och teknikverksamhet, reklam och marknadsföring. I Stockholms län arbetar personer med kunskapsintensiva företagstjänster (exklusive högteknologiska tjänster och finans). Inom finansbranschen är dock sysselsättningen i Stockholm inte lika hög som i många andra städer i Europa och övriga världen. År 2011 arbetade personer i Stockholm, vilket motsvarar 4,5 procent av de sysselsatta, med finansoch försäkringsverksamhet. Detta kan jämföras med London och Zürich där andelen ligger på 9 procent. Ur ett nordiskt perspektiv är dock sysselsättningen inom finansiell verksamhet hög i Stockholm. Endast Köpenhamn har en sysselsättning inom branschen som är ungefär lika hög som i Stockholm. Totalt är det således nästan personer, mer än en fjärdedel av de sysselsatta, i Stockholms län som arbetar med någon form av kunskapsintensiv tjänst (se Figur 1). Bland de benchmarkingstäder som jämförs med Stockholm är det endast London och Toronto som har en högre andel sysselsatta. Detta beror på att dessa städer har en högre sysselsättning inom finans- och försäkringsverksamhet. Om däremot en bredare definition av kunskapsintensiv

9 SID 7 (13) verksamhet används (inklusive utbildning, vård och omsorg, sjukvård samt kultur och nöje) arbetar drygt 60 procent av de sysselsatta i en kunskapsintensiv bransch i Stockholm. London, Köpenhamn och Oslo är de enda benchmarkingstäder som ligger på ungefär samma höga nivå. Figur 1 Kunskapsintensiva tjänster år 2011 Kunskapsintensiva högteknologiska tjänster Kunskapsintensiva företagstjänster Finans- och försäkringsverksamhet London Toronto Stockholm San José San Francisco Vancouver Boston New York Zürich Paris Ottawa Prag Oslo Portland Köpenhamn Auckland München Frankfurt Wien Amsterdam Melbourne Hamburg Helsingfors Barcelona Andel av de sysselsatta, % År 2009 arbetade över personer i Stockholm-Uppsala inom life science. Universiteten har stor betydelse för branschen i regionen. Den svenska regeringen har gjort stora investeringar i regionen, exempelvis genom bidrag till SciLifeLab ett samarbete mellan Stockholms universitet, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Uppsala universitet. I internationell media lyfts också Stockholm-Uppsala upp som ett välkänt kluster inom life science. Antalet sysselsatta inom miljösektorn i Stockholms län ligger på ungefär , varav personer arbetar med förnyelsebara energikällor. Branscher med högteknologisk tillverkning är däremot mindre vanligt förekommande i Stockholm och har minskat över tid. Det är också en utveckling som gäller de flesta andra större städer i såväl Europa som övriga världen. Ett undantag är San José som utmärker sig med omfattande högteknologisk tillverkning inom framförallt IT-branschen.

10 SID 8 (13) EN HÅLLBAR STAD År 2030 ska Stockholm vara en hållbar storstad. Befolkningsökningen i regionen har inte lett till en ökad miljöbelastning, vilket gjort Stockholm till ett internationellt föredöme. Miljöstad med höga ambitioner I Vision 2030 har Stockholm som målsättning att vara en hållbar storstad. Hållbar utveckling består av tre delar - ekologisk, social och ekonomisk. Stockholm har globalt sett redan kommit långt inom alla tre, men vissa utmaningar kvarstår, se Figur 2 nedan. Figur 2 En hållbar stad EKOLOGISKT Styrka: engagerad i klimatfrågan Utmaning: buller och utsläpp EN HÅLLBAR STAD SOCIALT Styrka: en trygg stad Utmaning: tillgången på bostäder EKONOMISKT Styrka: ansvarsfullt hushållande av stadens resurser Utmaning: kvalificerad arbetskraft Stockholms höga ambitionsnivå inom ekologisk hållbarhet gör avtryck i Vision 2030 gällande exempelvis miljövänligare trafiklösningar och byggnationer. Inte för inte var Stockholm den första staden att år 2010 tilldelas utmärkelsen Europas miljöhuvudstad. De andra nordiska huvudstäderna har också kommit långt inom området och som PwC skriver i sin rapport Northern Lights - Nordic Cities of Opportunity från 2012 ligger Norden i framkant gällande urban hållbarhet. Detta framgår också i andra internationella index som rör hållbarhet och eko-städer. I Mercers index Eco-City från 2010 kommer Stockholm på nionde plats. Listan toppas av Calgary i Kanada men även Helsingfors, Oslo och Köpenhamn ligger med i topp tio. European Green City Index är ett annat index som mäter och presenterar prestationer på miljöområdet bland 30 städer i Europa. År 2009 toppas listan av Köpenhamn, Stockholm och Oslo.

11 SID 9 (13) Stockholmarna är nöjda med stadens engagemang i klimatfrågan, enligt UAPS. I den senaste undersökningen uppger 73 procent av invånarna att Stockholm har åtagit sig att arbeta mot klimatförändringen. Det är en högre andel än i exempelvis Köpenhamn och Helsingfors. Därtill anser 77 procent av stockholmarna att staden är ren vilket är en större andel än i exempelvis Amsterdam, Köpenhamn, Paris och London. Stockholmarna är däremot mindre nöjda med bullernivån och luftföroreningarna. Av invånarna anser 66 procent att buller är ett problem och 73 procent att luftföroreningar är ett problem. Det sistnämnda står dock i kontrast till resultatet i European Cities Monitor år Av de 36 större europeiska städer som bedöms, anses Stockholm vara den stad med bäst luftmiljö, följt av Helsingfors och Oslo. Vision 2030 har som mål att stockholmarna om knappt tjugo år nästan uteslutande ska välja miljövänliga transportmedel. Denna målsättning har fått uppmärksamhet i internationell media, där det bland annat nämns att Stockholm eftersträvar att år 2030 vara en stad där elbilar dominerar bland motorfordonen. I en artikel i The Times of India uppmärksammas att staden arbetar aktivt för att minska miljöproblemen relaterade till trafik. Detta beskrivs ha bidragit till att 30 procent av befolkningen nu går eller cyklar till jobbet och skolan, samt att 61 procent använder kollektivtrafiken. En trygg och säker stad Stockholm har goda förutsättningar att vara en socialt hållbar stad. Social hållbarhet handlar om att på lång sikt bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I PwCs rapport Cities of Opportunity toppar Stockholm listan av totalt 27 städer år 2012 beträffande området hälsa, trygghet och säkerhet. I PwCs Northern Lights - Nordic Cities of Opportunity där Stockholm jämförs med de nordiska huvudstäderna ligger Stockholm också bäst till inom området. Utöver den höga rankingen i internationella index bekräftar invånarna själva bilden av en trygg och säker stad. I UAPS uppger 97 procent att staden känns trygg och 89 procent uppger att de är nöjda med de allmänna platserna. Vision 2030 har också som målsättning att Stockholm ska representera en mångfald av kulturer samt att människors olikheter ska ses som en tillgång både i kultur- och arbetslivet. Stockholm har kommit en bra bit på väg då 93 procent av invånarna, enligt UAPS, anser att närvaro av utlandsfödda är bra för staden. Det är en högre andel än i exempelvis London och Amsterdam. Däremot anser en lägre andel av invånarna i Stockholm jämfört med både Amsterdam och London att utlandsfödda är välintegrerade i staden. Omkring hälften av invånarna uppger att fattigdom är ett problem i Stockholm, vilket är en lägre andel än i exempelvis London och Amsterdam.

12 SID 10 (13) Ekologisk och social hållbarhet är också viktigt när det gäller bostäder och bostadsområden. Vision 2030 har som målsättning att miljövänliga material och konstruktionsmetoder ska användas vid nybyggnationer. Här har Stockholm redan kommit långt. I internationella tidningar uppmärksammas Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden som föredömen vad gäller hållbara bostadsområden. Vision 2030 har också som mål att bygga integrerat och särskilda satsningar har gjorts på att bygga bostäder med lägre boendekostnader. Här står Stockholm inför en utmaning. Enbart 15 procent av invånarna anser, enligt UAPS, att det är lätt att hitta bra bostäder till ett rimligt pris. En ekonomisk hållbar stad Stockholm är en stad som strävar mot ekonomisk hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet rör det långsiktiga hushållandet av mänskliga och materiella resurser. I UAPS framkommer att 77 procent av stockholmarna anser att stadens resurser används på ett ansvarsfullt sätt. Det är en betydligt högre andel än i flera andra europeiska huvudstäder såsom exempelvis Amsterdam, Helsingfors, Prag och Wien. Vision 2030 har som målsättning att invånarna ska kunna hitta ett arbete som matchar deras intressen, utbildning, bakgrund och erfarenhet, vilket är viktigt när staden ska ta tillvara på sina invånares kompetens. Jämfört med flera andra av de europeiska storstäderna tillgodoser Stockholms arbetsmarknad detta behov bra. Enligt UAPS anser 74 procent av invånarna att det är lätt att hitta ett bra jobb i staden, vilket är en högre andel än i både London och Paris. I European Cities Monitor framkommer arbetsgivarnas perspektiv när de högre cheferna tillfrågas om tillgången på kvalificerad arbetskraft i olika städer. Listan toppas av London, Paris och Frankfurt medan Stockholm kommer först på sjätte plats.

13 SID 11 (13) STAD I TILLVÄXT År 2030 ska Stockholm vara ett självklart centrum i den växande Stockholm-Mälarregionen. Regionen ska ha stark internationell konkurrenskraft och ses som den främsta tillväxtregionen i Europa. En växande stad Befolkningen har ökat starkt både i Stockholms stad och i länet, vilket framgår av Figur 3. Under 2000-talet har befolkningen i Stockholms stad ökat med i genomsnitt 1,5 procent per år. De senaste åren har befolkningsökningen legat på över 2 procent årligen. År 2011 var befolkningen i Stockholm stad och år 2024 kommer staden ha över en miljon invånare. År 2030 beräknas befolkningen ha ökat till 1,1 miljoner invånare. I Stockholms län har befolkningen under talet ökat årligen med ungefär 1,2 procent. Befolkningen var 2,1 miljoner i Stockholms län år År 2020 beräknas länets befolkning vara över 2,4 miljoner. De nordiska städerna Köpenhamn och Oslo har också haft en stark befolkningstillväxt. Andra exempel på städer i världen med hög befolkningstillväxt är Barcelona, Vancouver, Auckland och Melbourne. Samtliga dessa städer har haft en befolkningstillväxt som varit på omkring 1-2 procent årligen. Detta kan dock jämföras med städer som Shanghai som haft en årlig befolkningstillväxt på fyra procent de senaste 10 åren. Figur 3 Befolkning i Stockholms stad , prognos Prognos Antal År Det är inte bara befolkningstillväxten som varit stor i Stockholm utan även antalet arbetstillfällen har ökat. År 2012 arbetade 1,1 miljoner i Stockholms län, och av

14 SID 12 (13) dessa arbetade i Stockholms stad. Från och med år 2005 har antalet sysselsatta årligen ökat med nästan 2,5 procent i Stockholm stad (2 procent i länet). Det är framförallt inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn som sysselsättningen ökat. Sysselsättningen har även ökat starkt i Oslo, Hamburg, Zürich, Wien och i Melbourne med en årlig ökningstakt på omkring 2-3 procent. Ekonomisk tillväxt Under perioden ökade Stockholms BRP per capita med 0,5 procent årligen (köpkraftsjusterat i fasta priser, amerikanska dollar). BRP-nivån minskade något under finanskrisen 2008, men Stockholm har klarat nedgången i konjunkturen bättre än flera andra regioner. Några regioner med en starkare tillväxt än Stockholm under samma period är San José, Prag och Shanghai. I andra regioner minskade BRP-nivån, exempelvis i Tokyo och i Köpenhamn. Stockholms län, och även Stockholms stad, har en hög BRP per capita ur ett internationellt perspektiv. År 2009 var BRP-nivån dollar per capita (köpkraftsjusterat i 2005 års priser) i Stockholms län. Motsvarande nivå för Oslo var och för San José dollar. Stockholm har emellertid något högre BRP per capita jämfört med både Köpenhamn och Helsingfors. Utbildningsnivån kan användas som ett indirekt mått på befolkningens levandsnivå. I Stockholms stad har andelen med minst gymnasial utbildning ökat från 85 procent år 2002 till 87 procent år Motsvarande andel ligger på 82 procent i Sverige och 74 procent i EU. Utbildningsnivån har ökat i nästan samtliga städer i Europa. Stockholm har även klättrat i placeringar i flera internationella index. Ett exempel är studien European Cities Monitors som Cushman & Wakefield tagit fram sedan år 1990 baserat på en frågeundersökning bland 500 högre chefer i ledande europeiska företag. Studien avser mäta de bästa europeiska städer att göra affärer i och omfattar flera olika områden både med avseende på livskvalitet och på företagsklimat. År 2011 hamnade Stockholm på 13:e plats, vilket är en förbättring med tre positioner jämfört med år 2010 och sex positioner jämfört med år Både år 2011 och år 1990 hamnade London på första plats följt av Paris och Frankfurt. I ett avseende har utvecklingen varit mindre positiv i Stockholm. Arbetslösheten i relation till arbetskraften har ökat i Stockholms stad från att år 2000 vara 3,2 procent till att år 2011 vara 6,6 procent. År 2011 var motsvarande andel 7,5 procent i Sverige och 9,6 procent i EU.

15 SID 13 (13) FRAMTIDEN DEN VÄXANDE STADENS UTMANINGAR Stockholms Vision 2030 har som målsättning att bli en stad i världsklass och man har kommit en bra bit på väg. Staden kan erbjuda en hög livskvalitet, ligger i framkant vad gäller kunskapsintensiva branscher och staden arbetar aktivt med att vara en hållbar storstad. Allt detta gör att Stockholm anses vara en attraktiv boendeort, erbjuda intressanta arbetsmöjligheter och vara ett spännande resmål. Följden blir att allt fler söker sig till staden och att befolkningen växer. I och med detta skapas nya möjligheter för staden och dess medborgare. En växande befolkning innebär att arbetskraftsutbudet ökar vilket är en förutsättning för att staden ska kunna vara en attraktiv plats för etableringen av nya företag. En växande befolkning skapar även förutsättningar för ökat utbud av företeelser kopplade till livskvalitet såsom restauranger, teater och sport- och fritidsaktiviteter. Men en växande befolkning för även med sig utmaningar. Det ställer höga krav på en fungerande infrastruktur och ett bra utbud av bostäder. I Vision 2030 uppges att befolkningsökningen i regionen inte ska leda till en ökad miljöbelastning. För att bli en stad i världsklass gäller det att ligga steget och redan idag planera för en växande stad som troligtvis redan om tio år är över en miljon invånare. Stockholm ligger i världsklass både vad gäller att erbjuda invånarna en hög livskvalitet och företagen ett starkt innovationsklimat, men samtidigt är konkurrensen mellan världens städer hög. De asiatiska städerna och städer i Östeuropa växer sig allt starkare. Stockholm stad har visserligen ett starkt kunskapsintensivt näringsliv med en relativt hög andel högutbildad arbetskraft, men även andra nordiska städer som Oslo, Köpenhamn och Helsingfors ligger bra till. Flera regioner, framförallt i USA, har verksamheter som i högre grad än Stockholm präglas av forskning och utveckling. Att vara en växande stad skapar möjligheter men även utmaningar. Lyckas Stockholm tillvarata tillflödet av nya idéer och människor kommer staden i än större utsträckning kunna konkurrera med dagens globala metropoler. Nyckeln till framtiden ligger i att kunna hantera befolkningstillväxten och dra nytta av den på bästa sätt.

16

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen 1 (6) FAKTABLAD i Stockholmsregionen FAKTABLAD 2 (6) Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla en kunskapspolitik

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

STOC K HOLM S S O PPAN

STOC K HOLM S S O PPAN STOC K HOLM S S O PPAN SAMVERKAN FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver mer samverkan Stockholmssoppan är ett samarbete mellan sju näringslivs- och fackliga organisationer som sedan år 2000 samarbetar

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet Drivkrafter för utveckling Vad kan vi lära av tillväxt i stora städer för att få utveckling i landsbygden? Tillväxtdrivande verksamheter utifrån två

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN 36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver fler programmerare Tjänstesektorn växer i Sverige. Allra

Läs mer

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Travellink har jämfört snittpriserna på tur- och returbiljetter till de mest populära resmålen mellan 2011 och 2014. Sista kolumnen visar förändringen i procent mellan

Läs mer

Stockholm attraherar arbetskraften

Stockholm attraherar arbetskraften 2013:3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Stockholm attraherar arbetskraften Västeuropas snabbast växande storstadsregion till 2030 Attraktiva städer växer Stockholm är en av Västeuropas

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS European Spallation Source (ESS) Världsledande forskningsanläggning inom materialforskning och life science Byggs 2011-2018, operativ drift 2020 Europeisk

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC Québec: Din nya affärsdestination Några skäl till varför du ska välja just Québec: Innovation och kreativitet Stockholm Kompetent arbetskraft Los Angeles Chicago

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION NÅGRA SKÄL TILL VARFÖR DU SKA VÄLJA JUST QUÉBEC: INNOVATION OCH KREATIVITET Stockholm KOMPETENT ARBETSKRAFT London Québec City

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Pressmeddelande 25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Även 25 år efter murens fall är få svenska företag etablerade i området som utgjorde det gamla

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014 Fakta om Företagandet i Stockholm Statistik för 2014 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Framtidsseminarium 2013

Framtidsseminarium 2013 Framtidsseminarium 2013 Varmt välkomna till Framtidsseminarium 2013 #framtidstockholm Framtidsseminarium 2013 Eva Krutmeijer Moderator #framtidstockholm Framtidsseminarium 2013 Stadens framtida ambitioner

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK 1 Kontorsindex ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Vårens mätning 2006 Fler anställda och ett ökat lokalbehov Fakta om Kontorsindex 2 12:e undersökningen Svarsfrekvens 180 bolag, motsvarande ca 50% av panelen

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Samlad kunskap kring den äldre människan Äldreforskningens Hus Vård och omsorg Folkhälsa ÄC Stockholms stad Stockholms läns landsting SDC Äldrecentrum Silviahemmet

Läs mer

Innovationsindikatorer semaforer på vad?

Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer och politiklärande Anförande på SCBs användarseminarium inom FOU-statistiken 24 maj 2011 Lars Bager-Sjögren Tillväxtanalys Indikatorerna

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE.

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. GEORANGE strategiska tanke har alltid varit att utifrån regionens förutsättningar bidra med insatser som skapar långsiktig och hållbar tillväxt. I det sammanhanget

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

2014 års uppföljning av RUFS 2010

2014 års uppföljning av RUFS 2010 LS 1404-0525 2014 års uppföljning av RUFS 2010 Oktober 2014 Tillväxt, miljö och regionplanering 2 (44) Innehållsförteckning Sammanfattande bild av läget...3 Regionen i ett europeiskt perspektiv... 3 Läget

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ::s 2015/29/1 1 (1) 2015-04-14 JENNY NOLHAGE DIREKT: 0224-74 70 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Partnerskapet Stockholm Business Alliance 2016-2020 Hösten 2014 fattades beslutet

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer