Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: Majlis Johansson.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson."

Transkript

1 Kommunstyrelsen (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa klockan Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M) Claes Brandén (MP) Roger Rydström (S) Ing-Britt Andersson (S) Marie T Andersson (S) Lars Karlsson (FP) Övriga deltagande: Pia Tingvall (C), ersättare Kalle Sandell (KD), ersättare Torbjörn Mellgren (S), ersättare Göran Frisk (S), ersättare Roger Nyman (S), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Anders Lind, kommunchef Majlis Johansson, kommunsekreterare Gösta Gustavsson, fastighetschef 101, 104 Joakim Hedlund, ekonom 104 Jennie Blomberg, ekonom 107- Eva-Lena Hellsing, ekonomichef Staffan Andersson, teknisk chef 117 Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordförande: Justerande: Organ: Majlis Johansson Anders Ljung Malin Svensson Paragrafer: Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen : Anslags uppsättande: Anslags nedtagande: Protokollets förvaringsplats: Underskrift: Kommunkontoret, Kisa Annette Durefelt, kommunassistent

2 Kommunstyrelsen (20) KS 101 Dnr 0162/ Försäljning av fastigheten Ävjeboda 2:1, Björkfors skola. Kommunfullmäktige beslutade att skolverksamheten vid Björkfors skola ska avvecklas från och med läsåret 2012/2013. Förvaltningen har tagit fram och granskat diverse underlag för en försäljning av fastigheten och lämnar nu förslag till arbetsutskottet för beslut i ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med kartbilaga Kommunstyrelsens beslut 1. Den del av fastigheten Ävjeboda 2:1 som är nuvarande skolområde, A II enligt gällande byggnadsplan, bjuds ut till försäljning 2. Den norra delen av fastigheten, BF I enligt gällande byggnadsplan, behålls i kommunens ägo 3. Förskolans fortsatta verksamhet säkras vid försäljningen 4. Mäklare anlitas för försäljningen. Beslutsexpediering Fastighetschefen Ekonomichefen akten

3 Kommunstyrelsen (20) KS 102 Dnr 0173/ Insynsplatser i nämnder och styrelser motion (SD) Sverigedemokraterna föreslår i en motion att insynsplatser i nämnder och styrelser ska införas i Kinda kommun för de partier representerade i kommunfullmäktige som inte har någon plats i nämnderna och kommunstyrelsen. För Kinda kommun handlar det om Sverigedemokraterna, Socialisterna Välfärdspartiet samt Folkpartiet och Vänsterpartiet vad det gäller Kultur- och fritidsnämnden. Kommunen är skyldig att betala ut ersättning för förlorad arbetsförtjänst till förtroendevalda. Dock kan kommunen själv besluta om arvode och reseersättning ska betalas ut. Beslutsunderlag Motion Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Insynsplatser införs i kommunstyrelsen för de partier som inte är representerade där. 2. Partierna ska utse en ordinarie och en ersättare till insynsplatsen, vilket sedan fastställs av kommunstyrelsen. 3. Ledamot som innehar insynsplats har inte yttrande- och förslagsrätt. 4. Motionen bifalles till den del som berör insynsplatser i kommunstyrelsen 5. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning utgår. 6. Motionen avslås till den del som berör insynsplatser i övriga nämnder. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Karlsson (FP): Vill ha öppna sammanträden i kommunstyrelsen Anders Ljung (C): Uppdrar till förvaltningen att utreda konsekvenser av öppna sammanträden i kommunstyrelsen Beslutsgång Ordföranden ser Lars Karlssons (FP) förslag om öppna sammanträden som ett tilläggsförslag med sitt eget förslag som motförslag mot detta. Han frågar därför först om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag, vilket blir kommunstyrelsens beslut. Därefter ställer han Lars Karlssons (FP) tilläggsförslag mot sitt eget tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Anders Ljungs (C) förslag. Kommunstyrelsens beslut 1. Insynsplatser införs i kommunstyrelsen för de partier som inte är representerade där. 2. Partierna ska utse en ordinarie och en ersättare till insynsplatsen, vilket sedan fastställs av kommunstyrelsen. 3. Ledamot som innehar insynsplats har inte yttrande- och förslagsrätt. 4. Motionen bifalles till den del som berör insynsplatser i kommunstyrelsen 5. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning utgår. 6. Motionen avslås till den del som berör insynsplatser i övriga nämnder. 7. Förvaltningen får i uppdrag att utreda konsekvenser av att hålla öppna sammanträden i kommunstyrelsen.

4 Kommunstyrelsen (20) KS 103 Dnr 0156/ Treårsplan för Regionförbundet Östsam Förbundsfullmäktige har fastställt treårsplanen för Regionförbundet Östsam. Beloppen i treårsplanen med förslag till budgetram för 2013 är upprättade i 2012 års prisläge. Medlemmarna och Regionförbundet har tidigare kommit överens om hur Regionförbundets budget ska kompenseras för pris- och löneökningar. Det sammanvägda indexet för 2013, som beloppen i det utskickade förslaget till budgetram för 2013 i 2012 års prisnivå ska räknas upp med, är 2,2% Regionförbundet vill ha medlemmarnas ställningstagande och beslut om medlemsbidrag för 2013, senast den 1 september Beslutsunderlag Missiv från Regionförbundet Östsam Protokollsutdrag Förbundsfullmäktige Treårsplan Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kinda kommun godkänner föreliggande förslag till för Regionförbundets verksamhet och årsbudget för år Kinda kommun godkänner förslag till nivå på bidraget, kronor, för Kinda kommun. Förslag till beslut på sammanträdet I diskussionen framkommer att kommunstyrelsens ledamöter saknar någon skrivning om Stångådalsbanan i programmet och vill påpeka detta i sitt svar. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kinda kommun godkänner föreliggande förslag till för Regionförbundets verksamhet och årsbudget för år Kinda kommun godkänner förslag till nivå på bidraget, kronor, för Kinda kommun. 3. Kinda kommun noterar att man saknar någon skrivning om Stångådalsbanan i treårsplanen.

5 Kommunstyrelsen (20) KS 104 Dnr 152/ Stiftelsen Tolvmannabacken lån avseende ansökan om vattendom Stiftelsen Tolvmannabacken hemställer om hjälp med en temporär finansiering av kostnader för en ansökan om vattendom gällande vattenuttag ur Kisaån för snötillverkning. Vattendomen är en förutsättning för att få till stånd en försäljning av skidanläggningen. Ärendet har beretts under sommaren och förvaltningen presenterar vid dagens sammanträde ett förslag till hur man kan arbeta vidare för att få en långsiktig lösning för verksamheten vid Tolvmannabacken. Beslutsunderlag Hemställan från Stiftelsen Tolvmannabacken Tjänsteskrivelse Förslag till revers Förslag till ansvarsförbindelse mellan Kinda kommun och Stiftelsen Tolvmannabacken Förslag till arrendeavtal Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen avser inte behandla ansökan om lån från Stiftelsen Tolvmannabacken. 2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare utifrån de riktlinjer som presenterades vid dagens sammanträde. Beslutsexpediering Joakim Hedlund Majlis Johansson Gösta Gustavsson Anders Lind Stiftelsen Tolvmannabacken Akten

6 Kommunstyrelsen (20) KS 105 Dnr 0213/ Kontrollavgifter för felparkerade bilar Stiftelsen Kindahus har då och då stora problem med okynnesparkering på gårdarna, avställda bilar och husvagnar som låser upp parkeringsplatser med mera. I många fall löser de problemen med information och samtal, men ibland hjälper inte detta. De är i praktiken maktlösa då den enda ytterligare åtgärd de kan behöva är att ta ut parkeringsavgifter, men de saknar möjlighet att avgiftsbelägga felparkeringar. För att kunna avgiftsbelägga felparkeringar krävs ett kommunalt tillstånd/medgivande att så får ske på kvartersmark. Beslutsunderlag Skrivelse från Stiftelsen Kindahus Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kinda kommun fastställer avgiften för felparkerade fordon, enligt lagen och förordningen om felparkeringsavgift till 300 kronor.

7 Kommunstyrelsen (20) KS 106 Dnr 0189/ Läsplattor till förtroendevalda Vi har i Kinda kommun länge diskuterat möjligheten att distribuera handlingar till förtroendevalda digitalt. Olika lösningar har varit uppe till diskussion. Nu finns möjlighet att distribuera via så kallade läsplattor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen leasar in läsplattor till samtliga ledamöter i kommunstyrelsen och de ersättare i kommunstyrelsen som inte är ordinarie ledamot i annan nämnd. 2. Kommunstyrelsen leasar in läsplattor till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som inte får läsplatta genom annan nämnd. 3. Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att leasa in läsplattor till de ledamöter och ersättare som inte får läsplatta genom kommunstyrelsen. 4. Utskick av handlingar kommer bara att ske digitalt när systemet är genomfört. 5. Undantag från digitalt utskick görs bara avseende sekretessbelagda handlingar, så länge inte full säkerhet i digitalt utskick kan garanteras. 6. Regler för användande av läsplattan ska utarbetas av förvaltningen och beslutas av varje nämnd. Beslutsexpediering Samtliga nämnder Ekonomiavdelningen Kommunsekreterare Akten

8 Kommunstyrelsen (20) KS 107 Dnr 0012/ Budget 2013 med plan för års val medförde en delvis ny politisk majoritet i kommunen. Det sker, av olika orsaker, även fortlöpande byten av politiker i styrelser och nämnder. Nytt för i år är att ha en komplett budget klar till kommunfullmäktige i augusti Detta för att nämnderna ska få mer utrymme under hösten för att planera för nästkommande år. Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande mål för mandatperioden. Dessa ska ligga till grund för nämndernas målarbete och prioriteringar. Som input i årets arbete skedde i januari en presentation för politiker och tjänstemän av kommunens ekonomi av ett oberoende företag, Svensk kommunrating AB. Rubriken var A-kommun med små marginaler. Under februari diskuterades de ekonomiska förutsättningarna i bl.a. kommunstyrelsen och bland tjänstemännen. I maj skedde budgetberedning där respektive nämnd fick redogöra för sin verksamhet under cirka 1 timme inför ordförandena i nämnderna och kommunstyrelsens arbetsutskott. När det gäller skatteintäkter och bidrag så får kommunen dessa för de invånare som man har i kommunen den 1 november året innan budgetåret. I budgetberäkningarna har vi utgått från invånare för skatte- och bidragsberäkningarna för Enligt god ekonomisk hushållning bör kommunerna ha ett resultat som överstiger 2 % av skatter och bidrag. Budgeterat resultat är 2,6 % men efter fördelning av 6,5 miljoner kronor i engångssatsningar inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden är budgeterat resultat 1,2 %. Ett positivt resultat är ett sätt att självfinansiera sina investeringar. Årets och de kommande årens investeringar kommer dock kräva extern upplåning på mellan cirka miljoner kronor, bland annat beroende på investeringstakt och resultatutveckling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Mål- och verksamhetsbeskrivning för kommunstyrelsen och samtliga nämnder fastställs 2. Driftbudgeten för 2013 fastställs enligt följande: Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnden Miljö- bygg och räddningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden kronor kronor kronor kronor kronor kronor Av barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens budget är 3,2 miljoner kronor och 3,3 miljoner kronor inte nivåhöjande för framtida ramuppräkning. 3. Plan för fastställs 4. Kommunstyrelsen har under 2013 rätt att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 2013, med maximalt totalt 70 miljoner kronor.

9 Kommunstyrelsen (20) 5. Kommunstyrelsen har under 2013 rätt att omsätta lån, det vill säga, låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år Förslag till beslut vid sammanträdet Lars Karlsson (FP): kronor flyttas från kommunstyrelsens budgetram till Barnoch utbildningsnämndens budgetram. Jan-Olov Andersson (C): Resultatet för åren 2014 och 2015 ska vara 2% av skatter och bidrag. Därmed måste driftbudget ändras för att kunna uppfylla detta. Beslutsgång För kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden finns två förslag till ramar. Ordföranden ställer därför de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag För ramarna 2014 och 2015 finns också två förslag och ordföranden ställer dessa två mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan-Olov Anderssons (C), förslag. 1. Mål- och verksamhetsbeskrivning för kommunstyrelsen och samtliga nämnder fastställs 2. Driftbudgeten för 2013 fastställs enligt följande: Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnden Miljö- bygg och räddningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden kronor kronor kronor kronor kronor kronor Av barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens budget är 3,2 miljoner kronor och 3,3 miljoner kronor inte nivåhöjande för framtida ramuppräkning. 3. Plan för fastställs med ett resultat på 2% av skatter och bidrag. 4. Kommunstyrelsen har under 2013 rätt att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 2013, med maximalt totalt 70 miljoner kronor. 5. Kommunstyrelsen har under 2013 rätt att omsätta lån, det vill säga, låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år Reservation Lars Karlsson (FP) reserverar sig till förmån för eget förslag Protokollsanteckning Socialdemokraterna avser att återkomma med ett eget budgetförslag till kommunfullmäktiges sammanträde.

10 Kommunstyrelsen (20) KS 108 Dnr 0012/ Budget 2013 med plan för Finansförvaltningen Nämnder och förvaltningar har under våren arbetet med att ta fram underlag för en komplett budget till Kommunfullmäktiges sammanträde i augusti. När det gäller skatteintäkter och bidrag så får kommunen dessa för de invånare som man har i kommunen den 1 november året innan budgetåret. I budgetberäkningarna har vi utgått från invånare för skatte- och bidragsberäkningarna för Enligt god ekonomisk hushållning bör kommunerna ha ett resultat som överstiger 2 % av skatter och bidrag. Budgeterat resultat är 2,6 % men efter fördelning av 6,5 miljoner kronor i engångssatsningar inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden är budgeterat resultat 1,2 %. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Resultatbudget för 2013 fastställs 2. Balansbudget och finansieringsanalys för 2013 fastställs 3. Plan för budget fastställs.

11 Kommunstyrelsen (20) KS 109 Dnr 0012/ Investeringsbudget 2013, med plan för Nämndernas samlade förslag till investeringar för år 2013 uppgår till en nettoutgift på kronor. Kommunfullmäktige har enligt beslutat om totalt 115 miljoner kronor till Värgårdsskolan under 3 år varav 45 miljoner kronor avser år Det som kvarstår att besluta om för 2013 är därmed kronor. Beslutsunderlag Förslag till investeringsbudget 2013 med plan för Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Investeringsbudget för 2013 med plan för fastställs enligt framlagt förslag. Förslag till beslut vid sammanträdet Anders Ljung (C): 4 miljoner kronor flyttas från 2015 till 2014 för aktivitetscenter Rimforsa. Åsundens strand i Rimforsa förs in i budget utan att kostnadsberäknas. Jan-Olof Andersson (C): För strategiska investeringar kan omprioriteringar komma att ske. Beslutsgång Då ingen har något att erinra mot Anders Ljungs (C) och Jan-Olov Anderssons (C) ändringsförslag frågar ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag med dessa två ändringar. Det blir kommunstyrelsens beslut Investeringsbudget för 2013 med plan för fastställs enligt framlagt förslag, med de förändringar som innebär att 4 miljoner kronor flyttas från 2015 till 2014 för aktivitetscenter Rimforsa och att Åsundens strand i Rimforsa tas med i budget utan kostnadsberäkning.

12 Kommunstyrelsen (20) KS 110 Dnr 0012/ Taxor och avgifter 2013 Förslag till taxor och avgifter för år 2013 finns utarbetat från nämnderna. Här följer en sammanfattning av större förändringar i taxan mellan 2012 och 2013: Kommunstyrelsen Taxor för slamtömning har höjts med 3,3 % (30 kr inklusive moms för slamtömning vid ordinarie tur). Taxor för vatten och avlopp har höjts med 2,5 % (166 kr inklusive moms för villa som använder 150 kubikmeter vatten och är ansluten till dagvatten). Taxor för sophämtning är oförändrade. Mottagningsavgifter vid Adlerskogs avfallsanläggning är oförändrade. Kultur- och fritidsnämnden Taxorna för uthyrning av idrottshallar och bibliotek höjs med cirka kronor/timme (cirka %) och avgift för musikskolan med 100 kronor/termin (cirka 20 %). Övriga taxor är oförändrade. Barn- och utbildningsnämnden Barnomsorgstaxan är oförändrad. En mindre justering har skett för uthyrning av lokaler. Socialnämnden En mindre justering har skett för måltider och avgifter för serveringstillstånd. Taxorna inom individ- och familjeomsorgen är oförändrade. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Timtaxan höjs från 720 kronor till 800 kronor inom både miljö- och hälsoskydd, bygg och räddning. Livsmedelstaxan höjs till 900 kronor/tim eftersom restid ej längre kan faktureras som tid. Taxan för brandskyddskontrollen har räknats upp med sotningsindex. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Taxor och avgifter för år 2013 fastställs enligt framtaget förslag.

13 Kommunstyrelsen (20) KS 111 Dnr 0012/ Skattesats 2013 Kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen för nästkommande år före utgången av november månad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Skattesatsen för år 2013 fastställs vara oförändrad, 20:73 kronor

14 Kommunstyrelsen (20) KS 112 Dnr 0311/ Övergripande handlingsprogram för skydd och säkerhet Kommunfullmäktige antar övergripande handlingsprogram enligt lagen om extraordinära händelser och lagen om skydd mot olyckor Beslutsunderlag Förslag till övergripande handlingsprogram för skydd och säkerhet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar handlingsprogram för skydd och säkerhet.

15 Kommunstyrelsen (20) KS 113 Dnr 0165/ Avtal om utbyggnad av vatten och avlopp inom fastigheten Linnäs 1:6, Linnäs Udda Detaljplan för Linnäs 1:6 avseende 8 tomter är på väg till utställning. För planområdet är det planerat att exploatören bygger ut VA-systemet. Efter utbyggnaden överlämnas anläggningen till kommunen och området införlivas i verksamhetsområdet för VA. Beslutsunderlag Planförslag Dnr Förslag till VA-avtal. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska chefen att teckna avtal om utbyggnad av vatten och avlopp inom fastigheten Linnäs 1:6, Linnäs Udda. Beslutsexpediering Teknisk chef Ekonomiavdelningen Akten

16 Kommunstyrelsen (20) KS 114 Dnr 0003/ Anmälan av delegationsbeslut Yttrande över ansökan om rallytävling till och med Delegat är Anders Ljung. Färdtjänstärenden under tiden Delegater är Jimmy Bexell, Monica Länsberg och Madeleine Friberg. Skolskjutsärenden under tiden Delegat är Jimmy Bexell. Personalärenden under tiden Delegater är Anders Lind, Mikael Brånn, Kristina Ljung samt respektive avdelningschefer. Personalärenden ekonomiavdelningen under tiden Delegat är Eva-Lena Hellsing. Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens beslut Delegationsbesluten är mottagna

17 Kommunstyrelsen (20) KS 115 Dnr 0198/ Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott till och med Claes Brandén (MP) Claes Brandén (MP) valdes vid juni månads sammanträde till ledamot i kommunstyrelsen. Han ersätter där Markus Hall (MP) som avgått tidigare under året. Markus Hall (MP) var också ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Därför har kommunstyrelsen nu att utse ny ledamot efter honom. Kommunstyrelsens beslut Som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden fram till och med utses Claes Brandén Borgbacken Rimforsa Beslutsexpediering Claes Brandén Troman HR-avdelningen Akten

18 Kommunstyrelsen (20) KS 116 Dnr 0005/ Kurser och konferenser Utbildning Effektbaserad upphandling att säkerställa kvalité och värdeskapande anordnas i Missionskyrkans konferenscenter i Linköping Anordnare är Serus. Kommunstyrelsens beslut Roger Rydström (S) bereds tillfälle att delta i konferensen Beslutsexpediering Roger Rydström (inklusive program) Akten

19 Kommunstyrelsen (20) KS 117 Dnr 0038/ Kommunchefens verksamhetsrapport Man kan utifrån rapporten Vad kostar verksamheten i din kommun? konstatera att kinda kommun har de lägsta kostnaderna för individ- och familjeomsorgen i länet för tillfället. Barnomsorgen är det område där vi ligger högst. Tekniske chefen, Staffan Andersson, informerar om arbetet med omstrukturering av tekniska avdelningen. Ett samarbete mellan vaktmästare och gatuavdelningens personal håller på att utvecklas. Förändringar sker också med anledning av internservicechefens förestående pensionering. Expediering Kommunchefen Akten

20 Kommunstyrelsen (20) KS 118 Dnr 0199/ Entledigande kommunchef Anders Lind Kommunchef Anders Lind har tidigare i år aviserat att han tänker sluta som kommunchef vid årsskiftet. Han har nu diskuterat med kommunstyrelsens ordförande om ett tidigare avslut av anställningen. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beviljar Anders Lind entledigande från sin anställning i Kinda kommun från och med Det finns efter avslutad anställning ett antal inbokade uppdrag som han kommer att slutföra. 3. Kommunstyrelsen anser inte att det föreligger något jävsförhållande mellan kommunchefen i hans eventuella framtida roll som konsult och Kinda kommun. 4. Arbetsgruppen för organisationsöversyn ska tillsammans med ordförandegruppen ta upp en diskussion med förvaltningscheferna om möjligheten att arbeta enligt den så kallade Åtvidabergsmodellen. Beslutsexpediering HR-chefen Kommunchefen Samtliga förvaltningschefer Arbetsgruppen för organisationsöversyn Samtliga nämndordföranden Akten

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 (11) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2009-02-23 19.00-21.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 (11) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2009-02-23 19.00-21.15 Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 (11) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2009-02-23 19.00-21.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anders Lind, kommunchef Majlis Johansson, kommunsekreterare Tomas

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer