Utses att justera: Pontus Wessman (MP) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunkontoret, Kisa. Paragrafer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utses att justera: Pontus Wessman (MP) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunkontoret, Kisa. Paragrafer: 170-180"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa klockan Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Ing-Britt Andersson (S) Hans Måhagen (S) 170, , 175, Conny Forsberg (S) 171, 174, 176 Pontus Wessman (MP) Claes Brandén (MP) Göran Landström (M) Lars Karlsson (FP) Övriga deltagande: Roger Nyman (V), ersättare Simon Olsson (SD), insynsplats Madeleine Rulander, handläggare 171 Malin Forsberg, informationsansvarig 176 Ann-Christine Bexell, kostchef 174 Tauno Fagerlund, ekonom 175 Joakim Hedlund, ekonom 175 Linda Svensson, ekonom 175 Gösta Gustavsson, fastighetschef 170 Kristina Salomonsson, inköpssamordnare 170 Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef Susann Johansson, t f kommunsekreterare Utses att justera: Pontus Wessman (MP) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordförande: Justerande: Organ: Kommunkontoret, Kisa Susann Johansson Pia Tingvall (C) Pontus Wessman (MP) Paragrafer: Lars Karlsson (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen : Anslags uppsättande: Anslags nedtagande: Protokollets förvaringsplats: Underskrift: Kommunkontoret, Kisa Susann Johansson. förvaltningsadministratör

2 Kommunstyrelsen (12) KS 170 Dnr 0200/ Upphandling av förvaltare för kommunens skogsfastigheter under åren (2017) Skogskommittén har tillsammans med förvaltningen, på uppdrag av kommunstyrelsen, genomfört en upphandling av förvaltare för kommunens skogsfastigheter. Handlingar och förslag till beslut lämnas vid sammanträdet på grund av upphandlingssekretess. Kommunstyrelsens beslut 1. Som förvaltare för kommunens skogsfastigheter utses Södra Skogsägarna för åren med möjlighet till option år Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutsexpediering Skogskommittén Gösta Gustavsson Kristina Salomonsson Ekonomiavdelningen Akten

3 Kommunstyrelsen (12) KS 171 Dnr 0190/ Medborgardialog i Kinda kommun fortsättning och utveckling Förvaltningen har haft i uppdrag att se över de fem former av medborgardialog som vi har idag. Uppdraget var att se vad kan bevaras som det är, vad behöver ses över och förbättras/förändras. Felanmälan, synpunktshantering och medborgarträffarna är idag väl fungerande dialoger. Dock behöver vi se över Medborgarpanelen och dess framtid samt Kindaförslaget som behöver struktureras upp och omorganiseras. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens beslut Vissa tekniska frågor diskuterades och att det är viktigt att man utreder seriöst hur man vill att det ska fungera. Kindaförslaget måste bli ordentligt utrett innan man går vidare med nya funktioner. En grupp för medborgardialog bestående av Pia Tingvall (C), Lars Karlsson (FP), Roger Nyman (V) och Conny Forsberg (S) som sammankallande bildas. Avrapporteras i december Beslutsexpediering Handläggare medborgardialog Conny Forsberg (S) Kommunchef Kommunsekreterare Akten

4 Kommunstyrelsen (12) KS 172 Dnr 0130/ Fördjupad översiktsplan Kisa samråd Den fördjupade översiktsplanen för Kisa har varit ute på samråd. Stadsarkitekten informerar kommunstyrelsen om inkomna synpunkter och hur de har tagits tillvara i det förslag som kommer att läggas fram för beslut.

5 Kommunstyrelsen (12) KS 173 Dnr 0184/ Tillväxt Kinda - för att långsiktigt trygga välfärden Växtkraft Kinda ansöker hos kommunstyrelsen om medel för att kunna medverka i fortsatt tillväxtarbete för Kinda kommun. Beslutsunderlag Skrivelse från Växtkraft Kinda med bilaga Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens beslut kr extra för 2014 ställs till Växtkraft Kindas förfogande. Summan tas ur strategiska miljonen i budget 2013 och på verksamhet En enkätundersökning ska genomföras bland företagen som finns i Växtkraft Kindas register över företagskontakter för att utröna vad de tycker om det arbete som den ekonomiska föreningen bedriver och vad de som företag vill ha för stöd och hjälp från Växtkraft Kinda. Om det inte är möjligt med det bredare anslaget, att skicka till alla i registret av olika anledningar, så får det begränsas till de ca 70 medlemmarna i Växtkraft Kinda som får beskriva sina kontakter, förväntningar och önskemål Frågorna ska formuleras av kommunens företrädare och skickas ut via Växtkraft Kindas e-postlista. Redovisning ska göras till KS och Styrelsen Växtkraft Kinda/NFC senast juni En uppföljning av de företag i Kinda som startade för 5 år sedan med stöd av NFC/Växtkraft. Hur har det gått för dessa? Hur många finns kvar idag och bedriver verksamhet? En sammanställning och avrapportering ska ske till Kommunstyrelsen och Styrelsen Växtkraft Kinda/ NFC senast juni Växtkraft Kinda ska vara en aktiv part till Arbetsmarknadsenheten i Kinda. Ett nära samarbete med dem förväntas så att nätverket inom Växtkraft Kinda kan komma arbets- och praktikplatssökande till del. 5. Detta ska genomföras i det korta perspektivet. Dvs. år Inför framtiden måste det ske en mer genomgripande diskussion kring förväntningar på Växtkraft Kinda och vilka uppgifter som kommunen lägger på organisationen, kopplat till finansieringen från kommunens sida. 6. Kontaktperson på tjänstemannasidan i dessa frågor på kommunstyrelsens förvaltning är näringslivsansvarig planeringssekreterare. Beslutsexpediering Växtkraft Kinda Rune Jonsson Ekonomiavdelningen Akten

6 Kommunstyrelsen (12) KS 174 Dnr 0278/ Måltidspolicy Vid dagens sammanträde får kommunstyrelsen information om innehållet i måltidspolicyn som sedan ska gå ut på remiss. Måltidspolicyn föreslås vara ett vägledande dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheterna. Alla matgäster ska erbjudas en god, vällagad och näringsriktigt sammansatt kost. Målet med måltidspolicyn är bl.a. att alla berörda ska se ett värde i maten och måltiderna, samt ge förutsättning för att alla, oavsett ålder, ska erbjudas en hälsosam kost. Policyn anger kommunens inriktning med måltidsverksamheterna under rubrikerna; social hållbarhet, hållbara inköp, hållbar ekonomi och S.M.A.R.T konceptet. I framtagandet av förslag till måltidspolicy har kostchefen haft rådslag med företrädare från politiken, en måltidsgrupp. Beslutsunderlag Måltidspolicy för Kinda kommun utkast Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att måltidspolicyn skickas ut på remiss till berörda grupper, de politiska partierna, samtliga nämnder och förvaltningar, kommunala handikapp- och pensionärsråden, elevråd, Kindamat samt matgrupper på skolorna med en remisstid på 2 månader. Kostchefen sammanställer inkomna yttranden i dialog med måltidsgruppen. Beslutsexpediering Kostchef Kommunsekreterare Remissinstanser (måltidspolicy och svarsdatum) Akten

7 Kommunstyrelsen (12) KS 175 Dnr 0012/ Budget 2014 (med plan för ) Kinda kommun Ekonom Tauno Fagerlund lämnar information om Kinda kommuns budget för 2014 med plan för

8 Kommunstyrelsen (12) KS 176 Dnr 0002/ Information varumärkesplattform och enkät Malin Forsberg, informationsansvarig, visar en sammanställning från en enkät som varit ute bland medborgare, anställda och politiker. Hon visar även en uppställning hur man kan gå vidare med Kinda kommuns varumärke genom en gemensam varumärkesplattform.

9 Kommunstyrelsen (12) KS 177 Dnr 0003/ Delegationsärenden Attesteringsrätt under tiden Delegat är t f kommunchef Eva-Lena Hellsing. Personalärenden Delegat är t f kommunchef Eva-Lena Hellsing. Synpunkter på polismyndighetens verksamheter år Delegat är kommunstyrelsens ordförande Pia Tingvall. Kommunstyrelsens beslut Delegationsärendena är mottagna

10 Kommunstyrelsen (12) KS 178 Dnr 0005/ Kurser och konferenser Småkom inbjuder till Höstmöte i Stockholm Kommunstyrelsens beslut Roger Rydström (S) bereds tillfälle att delta. Beslutsexpediering Roger Rydström (S) Akten

11 Kommunstyrelsen (12) KS 179 Dnr 0162/ Försäljning av fastigheten Ävjeboda 2:1, Björkfors skola Kommunstyrelsen beslutade hur fastigheten Ävjeboda 2:1 skulle försäljas. För att skapa handlingsfrihet när det gäller idrottshallen föreslås att tidigare beslut förändras. Beslutsunderlag Förslag till avstyckning Kommunstyrelsen beslutar 1. Den del av fastigheten Ävjeboda 2:1 som är skolbyggnaden bjuds ut till ny försäljning enligt bilagt förslag till avstyckning. 2. Den norra delen av fastigheten, BF I enligt gällande byggnadsplan samt idrottshallen behålls tills vidare i kommunens ägo. 3. Förskolans fortsatta verksamhet säkras vid försäljningen. 4. Mäklare anlitas för försäljningen. 5. Beslutet ersätter tidigare beslut av KS , som därmed upphör att gälla. Beslutsexpediering Fastighetschefen Akten

12 Kommunstyrelsen (12) KS 180 Dnr 0002/ Information Pia Tingvall berättar om Tillväxt Kinda-seminariet på Rimforsa Strand den 9 oktober. Yngve Blomberg, förvaltningschef på Miljö- och byggavdelningen informerar om ett projekt som handlar om miljövänliga transporter och de önskar att få träffa politiker från Kommunstyrelsen den 29 oktober. Roger Rydström (S) och Pontus Wessman (MP) anmäler sitt intresse att delta.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Utses att justera: Göran Landström Roger Rydström. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 66-83. Majlis Johansson.

Utses att justera: Göran Landström Roger Rydström. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 66-83. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-05-07 1 (21) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-05-07 klockan 10.00 18.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Pia Tingvall (C) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) 78,

Läs mer

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-01-13 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2014-01-13 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C ) Göran Landström (M) Claes Brandén

Läs mer

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare:

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunstyrelsen 2013-01-14 1 (10) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2013-01-14 klockan 09.00-16.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Jan-Olof Andersson (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21 Kommunstyrelsens arbetsuskott 2011-03-14 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-03-14 klockan 08.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Jan-Olof Andersson (C) Ing-Britt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 (11) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2009-02-23 19.00-21.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 (11) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2009-02-23 19.00-21.15 Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 (11) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2009-02-23 19.00-21.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anders Lind, kommunchef Majlis Johansson, kommunsekreterare Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1(32) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 09:05-12:05 (ajournering 10:15-10:30, 11:05-11:15 och 11:50-11:55) Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-09 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Långön, Folkets hus, kl 14:00-15:50 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordförande Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordförande Eva WennStröm (S) 2:e vice ordförande Ann Knudsen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid: Prubbasalen, klockan 08:30-16:45 Beslutande: Ersättare: Charlotte Nordström (M), ordförande Dan Åberg (M) Sven-Olof Ask (M) Elisabeth Stålarm (M) Gunilla Druve

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00 Nr 2 Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Plats och tid Beslutande Stinsen klockan 17.00 19.00 Albin Jansson Emma Doverhäll Annie Hedlund Övriga deltagande Glenn Nordling, folkhälsosamordnare Erdin Pirqe,

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05 arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Plats och tid Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05 ande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Vd Närljus Lars Forslöf, 336 Utredare Robert Hed, 337 Kostchef Maria Persson, 337 Samhällsbyggnadschef K-G Wikander,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S), tjänstgör ej 66 Kristina Lindberg

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer