Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Kommunstyrelsen (13) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa klockan Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C ) Göran Landström (M) Claes Brandén (MP) Roger Rydström (S) 1, 3-12 Ing-Britt Andersson (S) Hans Måhagen (S) Lars Karlsson (FP) Övriga deltagande: Göran Lindgren (M), ersättare Conny Forsberg (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Simon Olsson (SD), ersättare insynsplats Anita Silfver, kommunchef Majlis Johansson, kommunsekreterare Kristina Salomonson, kommunsekreterare Ture Göransson, stadsarkitekt 7 Thomas Blixt, räddningschef 6 Jerker Carlsson, förvaltningschef 10 Ann-Louise Södersten, turismansvarig 10 Sofia Fälth, kultursekreterare 10 Utses att justera: Claes Brandén Lars Karlsson Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordförande: Justerande: Organ: Majlis Johansson Pia Tingvall Claes Brandén Paragrafer: 1-12 Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen : Anslags uppsättande: Anslags nedtagande: Protokollets förvaringsplats: Underskrift: Kommunkontoret, Kisa Susann Johansson, förvaltningsadministratör

2 Kommunstyrelsen (13) KS 1 Dnr 0026/ Översyn politisk organisation och arvoden uppdrag En översyn av förvaltningsorganisationen inom främst kommunstyrelsens område har genomförts under Arbetsgruppen för ovanstående organisationsöversyn har också föreslagit att den politiska organisationen ses över inför nästa mandatperiod. Kommunens arvoden till förtroendevalda har varit en ständigt återkommande fråga under det senaste året. Därför bör även den frågan utredas av en parlamentariskt sammansatt grupp. Referensgruppen för organisationsöversynen är sammansatt av samtliga partier i kommunfullmäktige och kan lämpligen utgöra gruppen som ser över politisk organisation och arvoden. Gruppen kan ombildas till en beredning direkt underställd kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Referensgruppen för organisationsöversyn ombildas till en beredning under kommunfullmäktige, för översyn av den politiska organisationen samt arvoden till förtroendevalda. 2. Beredningen får i uppdrag att göra en översyn av den politiska organisationen och arvoden till förtroendevalda inför kommande mandatperiod. 3. Arbetet ska bedrivas så att beslut kan tas om eventuella förändringar senast under augusti månad Avrapportering ska ske till kommunstyrelsen under arbetets gång. 5. Arbetsgruppen för organisationsöversynen har utfört sitt uppdrag och avvecklas.

3 Kommunstyrelsen (13) KS 2 Dnr 0198/ Arvodering av hel- och deltidsförtroendevalda Ärendet avser ett förtydligande av regelverk, samt beslut om nivåer på arvoden. Kommunens revisorer påpekar i en promemoria efter avslutad granskning av tillämpningen av de av kommunfullmäktige fastställda bestämmelserna gällande ekonomiska förmåner till förtroendevalda., att dessa regler innehåller otydligheter. Kommunfullmäktige beslutade också i samband med årsredovisningen för år 2012 att Kommunstyrelsen ska lägga fram förslag till kommunfullmäktige för en lösning av arvodesfrågan. Revisionens promemoria Utlåtande från jurist Sveriges kommuner och landsting Exempel på tjänstgöring för förtroendevalda Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Samtliga årsarvoden baseras på procent av en riksdagsledamots årsarvode 2. I de fall där arbetstiden, för en enskild ledamot, sammanlagt överstiger 40 % av en heltid, utgår ingen ersättning för förlorad arbetsförtjänst, sammanträdesarvode, mötesarvode eller inläsningsarvode. Resor till och från tjänstestället ersätts inte. 3. För deltagande i möten med den politiska ledningsgruppen utgår sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för icke hel- eller deltidsarvoderade förtroendevalda 4. Kommunfullmäktige fastställer reviderade arvodesregler, arvoden, och arvodets innehåll enligt bilaga. 5. Ovanstående gäller till dess att översynen av arvodesregler är genomförd och nya regler är beslutade i kommunfullmäktige. 6. Den parlamentariska referensgruppen som finns tillsatt för pågående organisationsöversyn, utses som en beredning under kommunfullmäktige och får i uppdrag att se över de olika politiska uppdragen och arvodesreglerna. 7. Beredningen får det tjänstemannastöd som behövs från kommunstyrelsens förvaltning. Jäv Roger Rydström (S) och Pontus Wessman (S) deltar inte i handläggningen på grund av jäv.

4 Kommunstyrelsen (13) KS 3 Dnr 0297/ Opartisk granskning av arvoden under pågående mandatperiod, samt beräkning av nya kostnader motion, Sigvard Olsson (S) Sigvard Olsson (S) har lämnat rubricerad motion till kommunfullmäktige. Den har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning Han vill att man gör en opartisk utredning av arvoden under pågående mandatperiod, samt beräkna nya kostnader. Han yrkar på att man tar fram förslag så att kostnaderna väsentligt minskas. Motion Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Motionen bifalles till den del där motionären föreslår att en opartisk utredning av arvoden till förtroendevalda ska göras under innevarande mandatperiod, i och med att kommunfullmäktige har beslutat tillsätta en beredning för att se över arvoden och politisk organisation. 2. För att inte begränsa beredningens arbete i ett inledande skede avslås motionen till den del där motionären föreslår att förslaget som tas fram väsentligt ska minska kostnaderna för arvoden till förtroendevalda.

5 Kommunstyrelsen (13) KS 4 Dnr 0234/ Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Kinda kommun har tidigare haft lokala hälsoskyddsföreskrifter som fastställdes Eftersom föreskrifterna är gamla behöver de uppdateras. Miljö- bygg och räddningsnämndens protokoll 82 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Kinda kommun Miljö-, bygg och räddningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget till föreskrifter i enlighet med nämndens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, i enlighet med Miljö- bygg och räddningsnämndens förslag.

6 Kommunstyrelsen (13) KS 5 Dnr 0321/ Policy för Informationssäkerhet IT Kommunalförbundet ITSAM har i enlighet med ITSAM-avtalet ansvaret för gemensamma strategi- och policydokument inom IT-området inom de sex medlemskommunerna. Kommunalförbundets direktion fastställde vid sitt sammanträde Policy för informationssäkerhet IT med underliggande Organisation för samordning av informationssäkerhet och översänder dokumenten för fastställande i kommunfullmäktige. Policydokumenten utgör det övergripande ramverket för IT-säkerhet inom ITSAMkommunerna och reglerar bland annat ITSAMs rätt att, genom kommunalförbundets säkerhetsfunktion, fastställa underliggande regler, användarvillkor och instruktioner inom IT-säkerhetsområdet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer Policy för informationssäkerhet IT med tillhörande Organisation för samordning av informationssäkerhet IT. 2. Dokumenten ersätter tidigare policys, riktlinjer eller instruktioner inom ITsäkerhetsområdet inom Kinda kommun.

7 Kommunstyrelsen (13) KS 6 Dnr 0211/ Samverkan Östergötland - Strategi för samverkan i Östergötlands län Samverkan Östergötland är en strategi för samverkan i Östergötlands län före, under och efter större händelser, stora olyckor och kriser. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på regional nivå. På lokal nivå har respektive kommun ansvaret och på den nationella nivån är det regeringen. Som en del av det geografiska områdesansvaret ska länsstyrelsen och kommunen under en kris bland annat verka för gemensam inriktning och samordning av de åtgärder som behöver vidtas samt vara den sammanhållande funktionen under en kris gentemot andra aktörer inom det geografiska området. Samverkan Östergötland strategi för samverkan i Östergötlands län Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner Larmlista A och utser tjänsteman i beredskap (Tib) som ska vara tillgänglig dygnet runt, för att inom fem minuter bekräfta att de mottagit larm och därefter agera enligt fastställd delegering. 2. Kinda kommun ska använda sig av WIS för att dokumentera under kriser, stora händelser och olyckor. 3. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en tjänstebeskrivning och delegationsordning för funktionen tjänsteman i beredskap 4. Till tjänsteman i beredskap för Kinda kommun utses tjänstgörande räddningschef. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kinda kommun förbinder sig att, vid en stor händelse eller kris, samverka med länsstyrelsen i Östergötland, länets övriga primärkommuner, polismyndigheten i Östergötlands län, landstinget i Östergötland och försvarsmakten (militärregion syd) enligt strategidokumentet Samverkan Östergötland. Beslutsexpediering av kommunstyrelsens beslut Kommunchef Kommunsekreterare Miljö- bygg och räddningsnämnden Räddningschef Akten

8 Kommunstyrelsen (13) KS 7 Dnr 0130/ Fördjupad översiktsplan för Kisa samhälle Den fördjupade översiktsplanen för Kisa samhälle var ute på samråd under tiden mars till maj Under samrådet kom det in synpunkter från Länsmyndigheter, länsorganisationer och statliga verk samt från en rad övriga organisationer, grannkommuner, intresseorganisationer och kommunmedborgare. Synpunkterna har ställts samman i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelse daterad , Fördjupad översiktsplan text och karta daterad , Konsekvens- och miljökonsekvensbedömning daterad Kommunstyrelsens beslut Förslaget till fördjupad översiktsplan för Kisa, daterad , med bilagor kan ställas ut. Beslutsexpediering Stadsarkitekten Akten

9 Kommunstyrelsen (13) KS 8 Dnr 0299/ Varumärkesplattform kommunstyrelsens remissyttrande En varumärkesplattform är ett styrdokument som fungerar som ett stöd och ett verktyg för organisationen. Här formuleras hur vi gemensamt ska kommunicera för att stärka en attraktiv och entydig bild av Kinda kommun. Innehållet berör alla i organisationen. Varje gång vi möter omvärlden i exempelvis annonser, växeln eller dagliga mötet med brukare bildas en föreställning om varumärket. Därför är det viktigt att vi alla ger samma bild. Kommunstyrelsen har beslutat att förslaget till varumärkesplattform ska sändas på remiss till samtliga nämnder, kommunstyrelsen och samtliga förvaltningar. Remissvaren ska vara informationsansvarig tjänsteman tillhanda senast Vid dagens sammanträde beslutar kommunstyrelsen om styrelsens synpunkter på förvaltningens förslag till varumärkesplattform Förslag till varumärkesplattform Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar till Pia Tingvall (C ), Hans Måhagen (S), Pontus Wessman (MP) och Lars Karlsson (FP) att skriva fram ett yttrande för kommunstyrelsens räkning. Beslutsexpediering Pia Tingvall Hans Måhagen Pontus Wessman Lars Karlsson Kommunsekreterare Akten

10 Kommunstyrelsen (13) KS 9 Dnr 0027/ HR-chef anställning Kinda kommun står sedan sommaren 2013 utan HR-chef. Kommunstyrelsen gav, vid sitt sammanträde , kommunchefen i uppdrag att inleda rekryteringsarbetet. Det arbetet är nu slutfört och på grund av gällande delegationsordning är det kommunstyrelsen som fattar beslut om tillsättning. Förslag till anställningsbevis Kommunstyrelsens beslut 1. Som HR-chef i Kinda kommun från och med och tills vidare anställs Peter Utter, , Ralstorp Hagaborg, Linköping 2. Lön och övriga villkor framgår av anställningsbevis. Beslutsexpediering Kommunchef Peter Utter HR-avdelningen Ydre kommun Akten

11 Kommunstyrelsen (13) KS 10 Dnr 0002/ Information Amerikaveckan Förvaltningschef Jerker Carlsson, kultursekreterare Sofia Fälth och turismansvarig Ann- Louise Södersten informerar om Amerikaveckan 2013 och visar på de möjligheter man ser inför framtiden för arrangemanget T f HR-chef Göran Frejdevi, informerar om som är en möjlighet för kommunen att behålla nyckelpersoner som är svåra att rekrytera, samtidigt som den personen ges möjlighet att gå ner i tid. Det är ingen rättighet, utan arbetsgivaren beslutar om när det är lämpligt och möjligt. Villkoren för att beviljas erbjudandet är att man är tillsvidareanställd, fyllt 60 år och har sammanhängande minst 10 års anställning på heltid. Efter beslut får arbetstagaren en allmän visstidsanställning fram till 65-årsdagen innebär att arbetstagaren arbetar 80 % till en lön av 90 % och med full avsättning till tjänstepensionen. Information från 11-gruppen, regionfrågan 11-gruppen består av länets mindre kommuner. Pia Tingvall (C) och Roger Rydström (S) har deltagit i ett möte med dessa 11 kommuner. Där diskuterades hur de mindre kommunerna ska agera i regionfrågan. En av frågeställningarna är om de mindre kommunerna ska ha någon form av gemensam beredning av frågorna.

12 Kommunstyrelsen (13) KS 11 Dnr 0330/ Kommunalförbundet ITSAM förtroendefråga Under hösten har en utredning gjorts, på uppdrag av direktionen för kommunalförbundet ITSAM, angående vissa förhållanden inom kommunalförbundet. Utredningen visar bland annat på brister i den interna kontrollen, samt avsaknad av eller otydlighet i policydokument och övrig dokumentation. Kommunstyrelsen i Kinda kommun behandlade frågan vid två tillfällen under hösten Direktionen för kommunalförbundet ITSAM har påbörjat ett arbete med att avhjälpa de brister som rapporten visar på. Kommunstyrelsen i Kinda ser positivt på det arbetet och anser därför att ärendet inte behöver följas upp med ett uttalande av kommunfullmäktige i Kinda kommun. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen i Kinda kommun ser att ett förändringsarbete har påbörjats i kommunalförbundet ITSAM. Därför överlämnas de förslag som tidigare har behandlats i kommunstyrelsen inte till kommunfullmäktige för ytterligare handläggning. Beslutsexpediering Direktionen för kommunalförbundet ITSAM Akten

13 Kommunstyrelsen (13) KS 12 Dnr 0005/ Kurser och konferenser Remisseminarium Insatsprogram för landsbygd Tid: 6 februari 2014 klockan Plats: Missionskyrkan Linköping Regionförbundet Östsam Kommunstyrelsens beslut Roger Rydström (S), Claes Brandén (MP), Lars Karlsson (FP) samt någon representant för M bereds tillfälle att delta. Beslutsexpediering Roger Rydström (inklusive inbjudan) Claes Brandén (inklusive inbjudan) Lars Karlsson (inklusive inbjudan) Anmälan senast Akten

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21 Kommunstyrelsens arbetsuskott 2011-03-14 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-03-14 klockan 08.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Jan-Olof Andersson (C) Ing-Britt

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer