Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2012"

Transkript

1 Sveriges lantbruksuniversitet Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2012 Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer Styrelsen SLU.ua.Fe Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp Daniel Gillberg Ledningskansliet Årligen återkommande planerings- och styrdokument Sakområde Expedierat/publicerat på webben Träder i kraft den Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Reviderad den Giltig t.o.m. datum Bör uppdateras före Ersätter dokument som upphävs (dokumentnamn/diarienummer/beslutsdatum) - Bilaga 1 till styrelsens beslut den 14 december Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2012 I juni fördelade styrelsen tkr för budgetåret 2012 till fakultetsnämnder och speciella ändamål baserat på planeringsförutsättningarna i budgetpropositionen för. Nedan redovisas delvis förändrade planeringsförutsättningar som gör att anslagsfördelningen för 2012 måste kompletteras. Länk till styrelsens beslut från juni : %20och%20af%202012%20till%20styr%2017%20juni%20.pdf Förändrade planeringsförutsättningar Styrelsen fastställde i juni en preliminär verksamhetsplan och anslagsfördelning för Budgetpropositionen för 2012 presenterades den 20 september och innehöll stora förändringar i förhållande till de planeringsförutsättningar som var vägledande vid utarbetandet av beslutsunderlaget i juni. Innehållet i SLU:s regleringsbrev för 2012 beslutas av regeringen (det preliminära innehållet är dock känt). Innehållet i budgetproposition och regleringsbrev innebär att styrelsen nu föreläggs en kompletterande 1

2 verksamhetsplan och anslagsfördelning för Det är endast förändringar i förhållande till juni-beslutet som redovisas nedan. I övrigt gäller styrelsens beslut från juni. Budgetpropositionen för 2012 I tabell 1 redovisas utfallet av budgetpropositionen för Tabell 1. Utfall av budgetpropositionen för 2012, tkr. Anslag Strategiska forskningsområden (Forest and other Plants) Centrum för biologisk bekämpning Basresurser (forskningspropositionen) Skogligt basår i södra Sverige Institutionen för akvatiska resurser Fortlöpande miljöanalys, besparing Minskat basanslag Pris- och löneersättning (0,98 procent) Förslag till anslag 2012 enligt budgetpropositionen I regleringsbrevet anges hur stort anslag SLU minst måste anvisa till forskning och utbildning på forskarnivå. I juni-beslutet avsattes detta minsta belopp varför det inte finns några anslag som kan omfördelas från forskningen till de övriga två redovisningsområdena. Då det inte heller är realistiskt att ytterligare minska anslaget till fortlöpande miljöanalys kommer nivåsänkningen på tkr till stora delar att belasta redovisningsområdet utbildningen på grund- och avancerad nivå. En mindre del av besparingen tas dock temporärt på institutsuppgiften (se sidan 6) i avvaktan på resultatet av utbildningsutredningen. Verksamheter som klassas som institutsuppgifter drabbas dock såväl direkt som indirekt av att de bidrag som kan sökas hos Stiftelsen Lantbruksforskning och Stiftelsen Svensk Hästforskning minskar stort från och med Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2012 per redovisningsområde presenteras nedan och redovisas sammanfattningsvis i bilaga 1:1. Fakultetsnämnderna har fått ytterligare uppdrag, dessa redovisas i bilagorna 1:2 1:5. Utbildning på grund- och avancerad nivå Anslagsram Anslagsramen för utbildning på grund- och avancerad nivå uppgår till tkr (juni: tkr) efter besparingen i budgetpropositionen. Det är en minskning i förhållande till planeringsförutsättningarna i juni med tkr eller 4,9 procent. Anslagsramen för uppgick till tkr. Minskningen jämfört med uppgår således till tkr eller 2,9 procent. Den totala besparingen enligt budgetpropositionen uppgår till tkr. Temporärt omfördelas tkr under 2012 och 2013 från institutsuppgifterna till utbildning på grundoch avancerad nivå. Institutsuppgifterna ingår inte i det minsta anslag som SLU måste avsätta till forskning och utbildning på forskarnivå enligt regleringsbrevet. Att minsk- 2

3 ningen av anslagsramen till redovisningsområdet ändå inte uppgår till tkr i förhållande till junibeslutet, beror på att viss justering av pris- och löneersättningen varit möjlig att göra och att en förskjutning av avsättning till olika lokalrelaterade kostnader uppstår då utbildningsanslagets andel av totala anslaget minskar. Trots detta måste omfattande åtgärder vidtas för att anpassa verksamheten efter tillgängliga anslag. Omställningen av utbildningsverksamheten till en lägre kostnad kommer att ta tid. Det beror bland annat på att utbudet inte kan förändras nämnvärt förrän höstterminen 2012 och på att personalminskningar inte ger ekonomisk effekt omedelbart, såvida det inte är fråga om avslut av tidsbegränsad personal eller pensionsavgångar. De förändringar som genomförs kommer därför att börja ge mer betydande besparingar först från och med För att undvika att det uppstår ett alltför stort negativt kapital inom utbildningen under 2012 inrättas en omställningspott vid universitetet (se sidan 5). Med potten finansieras omställningskostnader för övertalig personal och friställda lokaler. Kriterier för prioritering Anpassningen av verksamheten till en lägre kostnad sker utifrån tre kriterier. Det första är att kvalitet i utbildningen ska värnas framför kvantitet. Det innebär att delar av utbudet helt ställs in ( tårtbit ) i stället för mer generella neddragningar ( osthyvel ). Det medför att kursutbudet och studentantalet kommer att minska som en följd av besparingen. Det andra kriteriet är att utbildningsprogrammen värnas framför fristående kurser. Det gäller särskilt program som leder till yrkesexamina. Det tredje kriteriet är att studenternas val ska påverka prioriteringar. Program och kurser med högt sökandetryck och många programstudenter värnas framför andra program och kurser. Därutöver ska internationalisering och samarbete med andra lärosäten värnas så långt möjligt. Generella åtgärder Besparingen från styrelsen till respektive fakultet består av ett minskat uppdrag inom utbildningen uttryckt i hst och som ett resultat av detta, ett lägre takbelopp. Det sammanlagda uppdraget till fakulteterna minskar med 290 hst i förhållande till juni-beslutet. Fördelningen mellan fakulteterna har sin grund i kriterierna för prioritering och utgår från de verksamhetsanalyser som gjorts. Arbetet har skett under hård tidspress eftersom besparingen blev känd först i budgetpropositionen den 20 september. Besparingen innebär ingen neddragning av ersättningsbeloppet per student från styrelse till fakultet. En åtgärd som planeras är att ställa in kurser med få eller inga programstudenter. Även vissa större fristående kurser med låg andel programstudenter drabbas. Dessa åtgärder är dock inte tillräckliga, utan programutbudet kommer att påverkas vid flera av fakulteterna. Det gäller särskilt program på mastersnivå, där många program har mycket låga antagningssiffror efter införandet av studieavgifter för vissa utländska studenter. Beslut om att införa antagningsstopp på program på masters- och kandidatnivå fattas av rektor efter förslag från respektive fakultet. Beslut att ställa in kurser fattas på fakultets- 3

4 nivå. Vilka åtgärder som faktiskt vidtas styrs alltså i hög grad av respektive fakultet. Det förväntas att dessa beslut ligger i linje med de kriterier för prioritering som ligger till grund för styrelsens beslut om anslagsfördelning. Specifika åtgärder per fakultet LTJ-fakulteten avser att ställa in i huvudsak fristående kurser med få eller låg andel programstudenter. Även något masterprogram kan komma att påverkas av besparingarna. Uppdraget reduceras med 70 hst jämfört med junibeslutet och takbeloppet minskar med tkr. NL-fakultetens utbildning är spridd på många utbildningsprogram med hög grad av samläsning. Fakulteten bedömer att möjligheterna är små att ställa in kurser med få programstudenter utan att programmen drabbas alltför hårt. Det innebär att besparingen istället i hög grad görs genom att införa antagningsstopp på flera masters- och kandidatprogram. Uppdraget reduceras med 95 hst jämfört med junibeslutet och takbeloppet minskar med tkr. S-fakulteten avser att ställa in fristående kurser och införa anställningsstopp till ett mastersprogram. En betydande del av de åtgärder som S-fakulteten planerar påverkar utbildningsområdet samhällsvetenskap. Uppdraget reduceras med 50 hst jämfört med junibeslutet och takbeloppet minskar med tkr. VH-fakulteten avser att ställa in fristående kurser inom det naturvetenskapliga utbildningsområdet. Därutöver avser fakulteten att minska valbarheten inom ett eller flera program. Uppdraget reduceras med 75 hst jämfört med junibeslutet och takbeloppet minskar med tkr. Gemensamma ändamål Som en del i besparingen reduceras avsättning för gemensamma ändamål inom utbildning på grund- och avancerad nivå med tkr (cirka 6 procent) jämfört med junibeslutet. I tabell 2 redovisas gemensamma ändamål för Tabell 2. Gemensamma ändamål/senare fördelning för 2012 beslutade av styrelsen i december respektive juni samt anvisat anslag. Ändamål Beslut dec Beslut juni Anvisat Rektors strategiska medel Medlemskap Internationalisering Universitetsgemensamma råd (GUR och STRÅ) Särskilda ortskostnader Klinisk färdighetsträning Utbildningsadministration och studenter Universitetsgemensamma lokaler Totalt

5 Universitetsgemensamma råd (Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå, GUR och studiesociala rådet, STRÅ) Avsättningen till universitetsgemensamma råd minskar med tkr jämfört med junibeslutet. Anslaget användes tidigare bland annat till att göra strategiska satsningar, men nu avser anslaget i första hand att täcka sammanträdeskostnader samt ett mindre utrymme att genomföra gemensamma aktiviteter. Särskilda ortskostnader Eftersom redovisningsområdet utbildning på grund- och avancerad nivå fått stora neddragningar av anslaget belastas redovisningsområdet av en lägre andel av kostnaderna för särskilda ortskostnader, eftersom dessa fördelas proportionellt mellan redovisningsområdena. Utbildningsadministration och studenter Avsättningen för utbildningsadministration och studenter minskar totalt sett med tkr jämfört med junibeslutet. Besparing görs på avdelningen för student- och utbildningsservice (-950 tkr), bidrag till studentkårerna (-137 tkr), uppdragsutbildning (-93 tkr) och internationell studentrekrytering (-800 tkr). Universitetsgemensamma lokaler Eftersom redovisningsområdet utbildning på grund- och avancerad nivå fått stora neddragningar av anslaget belastas redovisningsområdet av en lägre andel av kostnaderna för universitetsgemensamma lokaler, eftersom dessa fördelas proportionellt mellan redovisningsområdena. Omställningspott Att anpassa kostnaderna till ett lägre statsanslag kommer att ta tid. För att underlätta omställningen införs en omställningspott centralt vid universitetet. Det innebär att kostnader för övertalig personal och uppsagda undervisningslokaler flyttas från institution till universitetet gemensamt i direkt anslutning till att ett beslut om en sådan åtgärd fattas. För övertalig personal flyttas hela lönekostnaden från månaden efter genomförd övertalighetsanmälan till dess att anställningen är avslutad. Omställningspotten finansierar också eventuella pensionskostnader. Det finns inget kapital att använda till en omställningspott vid universitet gemensamt. Finansiering sker istället genom att ålägga universitetsadministrationen ett sparkrav. Det görs genom att universitetsadministrationen inte får använda hela den intäkt som universitetspåslaget genererar (15 procent på lönekostnaden). Cirka 15 mnkr av universitetspåslaget används till omställningspotten. Det är svårt att uppskatta hur stor omställningskostnaden förväntas bli. I flera fall sänks kostnaden för utbildning genom att lärare och forskare omfördelar sin arbetstid mellan utbildning och forskning, snarare än att övertaligheter uppstår. Dessutom kan sannolikt delar av sparbetinget lösas genom pensioneringar och avslut för tidsbegränsad personal. 5

6 Sammanfattning Fördelningen till fakultetsnämnderna och vissa gemensamma ändamål av anslagsramen på tkr till redovisningsområdet utbildning på grund- och avancerad nivå visas i bilaga 1:1. I tabell 3 redovisas sammanfattningsvis fördelningen av anslagsramen 2012 jämfört med till redovisningsområdet. Tabell 3. Fördelning av anslagsramen till utbildning på grund- och avancerad nivå för 2012 beslutad av styrelsen i december respektive juni samt anvisat anslag, tkr Mottagare Ändamål Beslut dec Beslut juni Anvisat LTJ-fakulteten Takbelopp NL-fakulteten Takbelopp S-fakulteten Takbelopp Skogl basår Gammelkroppa skogsskola VH-fakulteten Takbelopp Hippologprogram Hovslagarutbildning Tillsutb.för utl. vet * * SLU Gemensamt Se tabell Totalt * Ingår i takbeloppet. Uppdrag ges till fakultetsnämnderna i bilagorna 1:2 1:5. Forskning och utbildning på forskarnivå Anslagsram Anslagsramen till redovisningsområdet forskning och utbildning på forskarnivå minskar i förhållande till juni-beslutet med tkr. Förändringen är en kombination av anslagstillskott för institutionen för akvatiska resurser och centrum för biologisk bekämpning och anslagsminskning för institutsuppgiften, lägre utdelning till SLU i regeringens prestationsmodell samt några ytterligare smärre justeringar. Exempel på sådana är att redovisningsområdet nu får bära en större del av de mellan redovisningsområdena proportionellt förelade universitetsgemensamma lokalerna beroende på att de övriga två redovisningsområdena minskar. Avsättningen till institutsuppgifterna minskas temporärt 2012 och 2013 med tkr för att till del mildra den stora besparingen som drabbar redovisningsområdet utbildning på grund- och avancerad nivå. Den totala avsättningen till institutsuppgifter uppgår härefter till tkr (juni: tkr). Neddragningen fördelas proportionellt mellan fakulteterna (LTJ-fak: -689 tkr, NL-fak: tkr, S-fak: -906 tkr) och VH-fak: tkr). 6

7 Fördelning av reserverade anslag till strategiska satsningar I juni reserverade styrelsen tkr för senare fördelning. Det reserverade anslaget består dels av nya anslag via forskningspropositionen (regeringens prestationsmodell), dels av frigjorda anslag från tidigare år, till exempel excellensbidrag som löper ut och tidsbegränsade belöningar till excellenta forskargrupper 2010 och enligt KoN. I tabell 4 redovisas ledningens prioriterade strategiska satsningar för dessa anslag. Tabell 4. Prioriterade strategiska satsningar 2012, tkr Infrastruktur för biovetenskap (t.o.m. 2015) Ekonomiprofessur gemensam för NL och S *) 150 Professur inom institutionen för akvatiska resurser Excellensbidrag 167 Smärre strategiska satsningar Internationalisering 500 Alumniverksamhet Medfinansiering Höständringsbudget för (engångsavsättning) SLI vid Lunds universitet (eget regleringsbrev, anvisas inte) Summa *) 1 mnkr finansieras av sedan tidigare avsatta anslag till ekonomiområdet utifrån resultatet av KoN. Efter dessa avsättningar återstår tkr för ytterligare strategiska ändamål, eventuellt för implementering av forskningsstrategin. Infrastruktur för biovetenskap Ett nationellt resurscentrum för storskalig biovetenskap som är ett samarbete mellan SLU, Stockholms universitet, KTH, KI och Uppsala universitet. Professurer En professur gemensam för NL- och S-fakulteterna ska inrättas. Finansieringen sker delvis med tidigare avsatta KoN-anslag, tkr, till ekonomiområdet. Resterande del, 150 tkr, finansieras av reserverade strategiska medel. Härutöver inrättas en professur vid institutionen för akvatiska resurser. Excellensbidrag En tidigare felräkning som nu justeras. Smärre strategiska satsningar Avser avsättningar för medlemskap och samarbeten enligt följande: världsklass Uppsala, 250 tkr (t.o.m. 2015), utarbetande av ett samarbetsavtal mellan KI, KTH, Stockholm universitet, Uppsala universitet och SLU rörande ett centrum för forskning med synkrotronljus och neutroner, 200 tkr, medlemsavgift i Uppsala Innovation Center, 300 tkr (t.o.m. 2013), SLU i sektorns och vetenskapens tjänst, 250 tkr (t.o.m. 2016). Projektet avser att beskriva och analysera SLU:s utveckling och samhälleliga roll från 1900-talets mitt fram till idag. Två grundläggande frågeställningar rör SLU:s förhållande till sektorn och SLU:s förhållande till det internationella forskarsamhället. 7

8 Internationalisering Avsättningen för internationalisering ökar med 500 tkr i jämförelse med juni-beslutet och ska användas inom Agricultural Sciences for Global Development. Aluminverksamhet tkr avsätts för att påbörja uppbyggnaden av en alumniverksamhet vid SLU. Medfinansiering Avsättningen för medfinansiering ökar med tkr i jämförelse med juni-beslutet. Ökningen utgörs av tre medfinansieringar, dels en medfinansiering på tkr för ett ytterligare Mistra-projekt, Mistra Biotech, dels en medfinansiering av ett projekt inom European Research Council, ERC, på 167 tkr samt en medfinansiering på tkr i ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet och SLU i syfte att stärka mindre företags utveckling och långsiktiga överlevnad genom att förbättra företagens samverkan mellan universiteten i Uppsala. Höständringsbudget för I höständringsbudgeten för drogs engångsvis tkr in för för att användas främst för bekämpande av och beredskap mor smittsamma husdjurssjukdomar. Indragningen finansieras av reserverade strategiska medel 2012 och återförs för beslut om strategiska satsningar från och med SLI vid Lunds universitet I föreslaget anslag till SLU i budgetpropositionen för 2012 ingår anslag till analysverksamhet vid Lunds universitet med tkr. Anslaget återfinns dock inte i SLU:s regleringsbrev för 2012 utan har exkluderats och anvisas Lunds universitet i ett särskilt regleringsbrev. För att få överensstämmelse med budgetpropositionen anvisas SLI anslag i anslagsfördelningen men avsikten är inte att vidarefördela dem till Lunds universitet (en rent teknisk åtgärd). Prestationsfördelning till forskning Under hösten har en kvalitetsgranskning genomförts av de publiceringsuppgifter som används i SLU:s prestationsmodell. Det är dessa granskade uppgifter som används för att ånyo prestationsfördela anslag till forskning (ny körning av junifördelningen med kvalitetssäkrade publiceringsuppgifter). Användningen av dessa nya data resulterar i vissa smärre omfördelningar mellan fakulteterna. Gemensamma ändamål/senare fördelning För 2012 avsätts sammanlagt för gemensamma ändamål eller till ändamål som fördelas senare under budgetåret. I tabell 5 redovisas sådana avsättningar för

9 Tabell 5. Gemensamma ändamål/senare fördelning för 2012 beslutade av styrelsen i december respektive juni samt anvisat anslag. Ändamål Beslut dec Beslut juni Anvisat Rektors strategiska medel Medlemsavgifter m.m Internationalisering Medfinansiering Strategiska satsningar Universitetsgemensamma råd (FUR) Institutionen för akvatiska resurser UDS, institutsuppgifter Särskilda ortskostnader Doktorandombudsman Alumniverksamhet Universitetsgemensamma lokaler Regleringsbrev m.m Totalt Medlemsavgifter Avsättningen ökar med 300 tkr i jämförelse med juni-beslutet. Ökning består i sin helhet i en medlemsavgift till Uppsala Innovation center (se kommentar till tabell 4). Internationalisering Se kommentar till tabell 4 Medfinansiering Se kommentar till tabell 4 Strategiska satsningar Minskningen består huvudsakligen i fördelningen av reserverade anslag enligt tabell 4. Institutionen för akvatiska resurser SLU anvisades tkr i budgetpropositionen för 2012 för verksamheten vid institutionen för akvatiska resurser. För forskningsverksamhet inom institutionen avsätts tkr av de anvisade anslagen. Aluminverksamhet Se kommentar till tabell 4 Universitetsgemensamma lokaler Eftersom redovisningsområdena utbildning på grund- och avancerad nivå och fortlöpande miljöanalys fått stora neddragningar av sina anslag måste forskning och utbildning på forskarnivå bära en större andel av kostnaderna för universitetsgemensamma lokaler eftersom dessa fördelas proportionellt mellan redovisningsområdena. Regleringsbrev I höständringsbudgeten för drogs engångsvis in tkr in för för att användas främst för bekämpande av och beredskap mot smittsamma husdjurssjukdomar (se 9

10 kommentar till tabell 4). Denna indragning finansieras av reserverade strategiska medel 2012 och återförs för beslut om strategiska satsningar från och med Resterade avsättning, tkr, avser lokalkostnader för Nordiska genbanken (uppdrag i regleringsbrevet). Sammanfattning Fördelningen till fakultetsnämnderna och vissa gemensamma ändamål av anslagsramen på tkr till redovisningsområdet forskning och utbildning på forskarnivå visas i bilaga 1:1. I tabell 6 redovisas sammanfattningsvis fördelningen av anslagsramen 2012 jämfört med till redovisningsområdet. Tabell 6. Fördelning av anslagsramen till forskning och utbildning på forskarnivå för 2012 beslutad av styrelsen i december respektive juni samt anvisat anslag, tkr. Mottagare Ändamål Beslut lut2012 dec Beslut 2012 juni Anvisat LTJ-fakulteten Anslagsram regleringsbrev MOVIUM regleringsbrev Växtförädling NL-fakulteten Anslagsram regleringsbrev EPOK regleringsbrev Fältforskn. verksamhet regleringsbrev Växtförädling S-fakulteten Anslagsram regleringsbrev Fiskavel i Kälarne VH-fakulteten Anslagsram regleringsbrev Djurskyddsforskning Gem. ändamål Se tabell Summa SLU Uppdrag ges till fakultetsnämnderna i bilagorna 1:2 1:5. Fortlöpande miljöanalys Efter beskedet om att anslaget till SLU:s fortlöpande miljöanalys inte permanentas på den högre nivå som Energi- och klimatpropositionen inneburit har den av styrelsen i juni fastställda handlingsplanen varit vägledande i prioriteringsarbetet. Jämfört med styrelsens beslut i juni innebär beskedet en neddragning för 2012 på tkr. SLU kompenseras dock då fortlöpande miljöanalys för perioden tilldelas sammanlagt tkr för de två åren genom landsbygdsprogrammets (LBP) så kallade TA-medel. Dessa medel utbetalas av Jordbruksverket och innebär enligt den information SLU hittills kunnat få, en omfattande redovisning och relativt strikta begränsningar för medlens användning: dels måste medlen anknyta till miljömålsuppföljning för de för landsbygdsprogrammet relevanta miljömålen, dels får SLU inte ersättning för overheadkostnader. SLU har valt att fördela en något större andel av tilldelade medel 2012, tkr, jämfört med 2013 för att dels överbrygga neddragningar som är svåra att genomföra med kort varsel, dels för 10

11 att SLU hyser starka förhoppningar om att återfå ytterligare delar av de medel som dragits in. Kriterier för prioritering och konsekvenser Vid styrelsens junimöte fastslogs att följande principer ska gälla för eventuella neddragningar av SLU:s fortlöpande miljöanalys: Verksamhet som styrs av formella åtaganden måste bibehållas (åtaganden enligt regleringsbrev, lagar och förordningar, eller andra kontraktsbundna överenskommelser) Bland övriga verksamheter bibehålls i första hand väletablerade och av avnämarna efterfrågade projekt Vägledande för prioritering mellan nyetablerade projekt är i första hand avnämarnas synpunkter, i andra hand våra interna bedömningar Mängden oförbrukat kapital inom redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys beaktas (utifrån verksamhetens huvudsakliga institutionstillhörighet) Styrelsen meddelar också att neddragningar bör ske genom tårtbitsprincipen snarare än osthyvelsprincipen. Utöver dessa principer har prioriteringen gjorts utifrån följande utgångspunkter: 1) Det är angeläget att den infrastruktur och övergripande organisation för fomaverksamheten som byggts upp sedan 2005 bibehålls. 2) För att klara LBP:s krav har i första hand sökts lösningar genom att göra omfördelningar mellan vilken verksamhet som redovisas under LBP och vilken verksamhet som redovisas under anslaget till fortlöpande miljöanalys. 3) SLU förutsätter att i stort sett samtliga program kommer att kunna bedriva mera omfattande verksamhet än den som motsvarar fördelade medel för 2012, genom att kapital utnyttjas. Jordbruksverket får genom sitt regleringsbrev för 2012 i uppdrag att tillsammans med SLU att till Landsbygdsdepartementet senast den 15 februari 2012 redovisa hur medlen från LBP kan användas vid SLU. Innan denna redovisning är genomförd och projekten godkända av Jordbruksverket för finansiering inom ramen för LBP:s TA-medel går det inte att ta slutlig ställning till fördelning av anslag respektive LBP-medel inom fakulteterna. Detta innebär att det måste finnas utrymme för en flexibilitet att inom givna ramar till fakulteterna omfördela andel anslag respektive LBP-medel. Rektor ges därför i uppdrag att slutligt fördela fakultetsnämndernas tilldelning enligt tabell 7 mellan anslag och LBP-medel. Bedömningen är att det inte behöver bli några stora personalminskningar på grund av det uteblivna anslaget om de institutioner som i dag har ett balanserat kapital lyckas använda detta. Framför allt har NL-fakultetens institutioner Vatten och miljö och Mark och miljö stora balanserade kapital inom redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys. Även vid VH-fakulteten finns balanserat kapital. I tabell 7 redovisas styrelsens sammanlagda fördelning av anslag respektive LBP-medel till fortlöpande miljöanalys

12 Tabell 7. Fördelning av anslag och LBP- medel till fakultetsnämnderna för fortlöpande miljöanalys beslutad av styrelsen i december respektive i juni, tkr. Fakultet Beslut dec Anslag + LBP Beslut juni Endast anslag LTJ-fakulteten NL-fakulteten S-fakulteten VH-fakulteten Totalt Gemensamma ändamål/senare fördelning För 2012 avsätts sammanlagt tkr för gemensamma ändamål eller till ändamål som fördelas senare under budgetåret inom redovisningsområdet. I tabell 8 redovisas sådana avsättningar för Tabell 8 Gemensamma ändamål/senare fördelning för 2012 beslutade av styrelsen i december respektive juni samt anvisat anslag. Gemensamma ändamål Beslut dec Beslut juni Anvisat FOMAR sammanträdeskostnader Universitetsgemensamma lokaler Medfinansiering MOTH Medfinansiering LifeWatch Rektors strategiska medel m.m Resestöd - internationalisering Basresurs fortlöpande miljöanalys Projekt Institutionen för akvatiska resurser Totalt Universitetsgemensamma lokaler Eftersom redovisningsområdena utbildning på grund- och avancerad nivå och fortlöpande miljöanalys fått stora neddragningar av sina anslag måste forskning och utbildning på forskarnivå bära en större andel av kostnaderna för universitetsgemensamma lokaler eftersom dessa fördelas proportionellt mellan redovisningsområdena. Det är orsaken till den lägre avsättningen. Rektors strategiska medel m.m. I posten ryms 600 tkr för senare fördelning av rektor och 644 tkr för senare fördelning av rådet för fortlöpande miljöanalys. Resestöd internationalisering För att uppmuntra att miljöanalytiker/forskare bidrar aktivt till den internationella utvecklingen inom miljöanalysområdet, enligt ett av SLU:s mål för fortlöpande miljöanalys, avsatte FOMAR 400 tkr (totalt) till resebidrag för 2010 och. För 2012 reserveras på motsvarande sätt 100 tkr. Dessa medel söks och bedöms enligt kriterier fastställda av FOMAR. 12

13 Basresurser till fortlöpande miljöanalys Inom de gemensamma delarna görs vissa förändringar och neddragningar i basresursen. Kostnaden för det så kallade GIS-stödet, som riktas till alla redovisningsområden, men som sedan det inrättades 1999 finansierats av anslaget för fortlöpande miljöanalys, finansieras under 2012 på annat sätt. Detta innebär att nära tkr frigörs för projektverksamhet inom ramen för anslaget till fortlöpande miljöanalys. Kostnaden för hela ledningsstödet tas 2012 på universitetspåslaget, vilket innebär ett ytterligare tillskott på drygt 600 tkr som i stället kan användas till projektverksamhet. I dataplattformsorganisationen, där man på grund av arbetsmarknadsläget haft svårt att göra behövliga nyrekryteringar, ligger bemanningsnivån för 2012 kvar på nuvarande lägre nivå, vilket innebär en besparing på drygt tkr. Detta sammanfaller med att flera av dataplattformarnas projekt övergår från utvecklings- till implementeringsfaser och SLU bedömer att stödet till verksamheterna kan uppfyllas. I den så kallade basresursen ingår, sedan omfördelning gjorts av kostnader för ledningsoch GIS-stöd, verksamheten inom dataplattformarna samt en del av kommunikationsstödet. Projekt De projekt som finansierats under gemensamma ändamål då de bedöms bidra till verksamheterna inom alla programområden har inte varit möjliga att prioritera för Den särskilda satsningen centralt på förbättrad datahantering och tillgängliggörande av data inom datavärdskapen Sjöar och vattendrag samt Jordbruksmark avslutas under innevarande år. Endast SLU:s deltagande i samverkan kring tillgängliggörande av satellitdata, Saccess finansieras. Institutionen för akvatiska resurser Av statsanslaget till institutionen för akvatiska resurser om 6 mnkr fördelas 4 mnkr till fortlöpande miljöanalys och 2 mnkr till forskning och utbildning på forskarnivå. Sammanfattning Fördelningen till fakultetsnämnderna och vissa gemensamma ändamål av anslagsramen på tkr och LBP-medel på tkr till redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys visas i bilaga 1:1. I tabell 9 redovisas sammanfattningsvis fördelningen av anslag och LBP-medel Tabell 9. Fördelning av anslag och LBP-medel till fortlöpande miljöanalys för 2012 beslutad av styrelsen i december respektive juni samt anvisat anslag. Mottagare Ändamål Beslut dec Anslag + LBP Beslut juni Endast anslag Anvisat LTJ-fakulteten NL-fakulteten Regleringsbrev S-fakulteten VH-fakulteten SLU gem. Anslagsram Anslagsram ArtDatabanken Anslagsram Anslagsram Se tabell Totalt

14 Uppdrag ges till fakultetsnämnderna i bilagorna 1:2 1:5. Stödverksamheter Universitetsadministrationen finansieras till stor del av universitetspåslaget. Påslaget uppgår till 15 procent av lönekostnaden. Nivån har hållits oförändrad sedan början av 2000-talet. Universitetsadministrationen har emellertid effektiviserats under denna period, vilket märks av att universitetspåslaget finansierar fler verksamheter idag än tidigare. I och med anslagsbesparingen åläggs universitetsadministrationen ett sparkrav som innebär att ungefär 270 mnkr (motsvarar cirka 14,25 procent) får användas för administrativt stöd. Resterande delen av universitetspåslaget, cirka 15 mnkr, läggs i omställningspotten för att finansiera omställningsåtgärder inom utbildning på grund- och avancerad nivå. 14

15 Anslagsfördelning för 2012 (beslut december ) Bilaga 1:1 Redovisningsområde LTJ-fak NL-fak S-fak VH-fak För speciella Avgår LBP Totalt inkl. LBP inkl. LBP inkl. LBP inkl. LBP ändamål Utbildning på grund- och avancerad nivå (beslut juni ) Forskning och utbildning på forskarnivå (beslut juni ) Fortlöpande miljöanalys (beslut juni ) Summa (junibeslutet)

16 Tillkommande uppdrag till fakulteterna förutom uppdrag givna i styrelsens beslut om verksamhetsplan och anslagsfördelning i juni LTJ-fakulteten Bilaga 1:2 Utbildning på grund- och avancerad nivå Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i kurser samt takbelopp under 2012 (jämförelse görs med juni-beslutet och uppdrag/takbelopp ): Kurser, hst Takbelopp, tkr varav undervisningslokaler dec juni Forskning och utbildning på forskarnivå Fakultetsnämnden ges i uppdrag att beakta rektors beslut rörande Infrastruktur för biovetenskap, beakta rektors beslut rörande finansiering av forskningsprojektet SLU i sektorns och vetenskapens tjänst, beakta rektors beslut rörande modellering, senast lämna underlag för en redovisning av verksamheten kring växtförädling av grödor avsedda för framtida odling i Svealand och Norrland. Redovisningen bör samordnas med NL-fakulteten och lämnas till ledningskansliet. Fortlöpande miljöanalys Inga ytterligare uppdrag ges till fakultetsnämnden inom redovisningsområdet. 16

17 NL-fakulteten Bilaga 1:3 Utbildning på grund- och avancerad nivå Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i kurser samt takbelopp under 2012 (jämförelse görs med juni-beslutet och uppdrag/takbelopp ): Kurser, hst Takbelopp, tkr varav undervisningslokaler dec juni Forskning och utbildning på forskarnivå Fakultetsnämnden ges i uppdrag att beakta rektors beslut rörande forskning inom området Vattenbruk, beakta rektors beslut rörande Infrastruktur för biovetenskap, beakta rektors beslut rörande uppdrag inom Kompetenscentrum för Biologisk bekämpning (CBC), beakta rektors beslut rörande finansiering av forskningsprojektet SLU i sektorns och vetenskapens tjänst, beakta rektors beslut rörande modellering, senast lämna underlag för en redovisning av verksamheten kring växtförädling av grödor avsedda för framtida odling i Svealand och Norrland. Redovisningen bör samordnas med LTJ-fakulteten och lämnas till ledningskansliet. Fortlöpande miljöanalys Fakultetsnämnden ges i uppdrag att uppmana institutionsledningar att aktivt arbeta för att balanserat kapital inom redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys utnyttjas så att mera omfattande verksamhet kan bedrivas än den som motsvarar fördelade medel för 2012, svara för myndighetsstöd vid institutionen för vatten och miljö. 17

18 S-fakulteten Bilaga 1:4 Utbildning på grund- och avancerad nivå Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i kurser samt takbelopp under 2012 (jämförelse görs med juni-beslutet och uppdrag/takbelopp ): Kurser, hst Takbelopp, tkr varav undervisningslokaler dec juni Forskning och utbildning på forskarnivå Fakultetsnämnden ges i uppdrag att beakta rektors beslut rörande forskning inom området Vattenbruk, beakta rektors beslut rörande Infrastruktur för biovetenskap, beakta rektors beslut rörande finansiering av forskningsprojektet SLU i sektorns och vetenskapens tjänst, beakta rektors beslut rörande modellering. Fortlöpande miljöanalys Fakultetsnämnden ges i uppdrag att uppmana institutionsledningar att aktivt arbeta för att balanserat kapital inom redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys utnyttjas så att mera omfattande verksamhet kan bedrivas än den som motsvarar fördelade medel för

19 VH-fakulteten Bilaga 1:5 Utbildning på grund- och avancerad nivå Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i kurser samt takbelopp under 2012 (jämförelse görs med juni-beslutet och uppdrag/takbelopp ): Kurser, hst Takbelopp, tkr varav undervisningslokaler dec juni Regleringsbrev Hippologprogrammet, hst Hippologprogrammet, tkr Hovslagarutbildning, tkr Tilläggsutbildning för utländska veterinärer, hst Tilläggsutbildning för utländska veterinärer, tkr * * * Ingår i takbeloppet. Forskning och utbildning på forskarnivå Fakultetsnämnden ges i uppdrag att beakta rektors beslut rörande forskning inom området Vattenbruk, beakta rektors beslut rörande Infrastruktur för biovetenskap, beakta rektors beslut rörande finansiering av forskningsprojektet SLU i sektorns och vetenskapens tjänst, beakta rektors beslut rörande modellering. Fortlöpande miljöanalys Fakultetsnämnden ges i uppdrag att uppmana institutionsledningar att aktivt arbeta för att balanserat kapital inom redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys utnyttjas så att mera omfattande verksamhet kan bedrivas än den som motsvarar fördelade medel för

20 Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua Fe (3) Styrelsen BESLUT Exp. 19/12-11/DG Enligt sändlista Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2012 Beslut Styrelsen beslutar: att fastställa kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2012 i enlighet med bilaga 1, samt att uppdra till rektor att slutligt fördela fakultetsnämndernas tilldelning enligt tabell 7 mellan anslag och medel som tilldelas genom landsbygdsprogrammet. Redogörelse för ärendet Styrelsen fastställde i juni en preliminär verksamhetsplan och anslagsfördelning för Beslutet utgick från de planeringsförutsättningar SLU fick i års budgetproposition. Sedan beslutet fattades i juni har budgetpropositionen för 2012 och förslag till regleringsbrev för 2012 presenterats. Innehållet i budgetpropositionen och regleringsbrevet påverkar den preliminärt fastställda anslagsfördelningen, varför styrelsen behöver fatta ett kompletterande beslut. Den kompletterande verksamhetsplanen och anslagsfördelningen för 2012 (bilaga 1) har utarbetats av ledningskansliet och har presenterats och diskuterats i ledningsrådet, rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå, rådet för fortlöpande miljöanalys samt i den administrativa chefsgruppen enligt följande: Styrelsen informerades om innehållet i budgetpropositionen Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå diskuterar den uppkomna situationen och ger fakulteterna i uppdrag att redovisa möjliga områden inom utbildningarna där neddragningar kan göras med uppdrag att prioritera tårtbitar framför osthyvel. Underlag från fakulteterna presenterades och en diskussion om innehållet i underlaget fördes med 29 september 30 september 12 oktober Postadress: Box 7070, Uppsala Telefon vxl: E-post: Besöksadress: Almas allé 7 Fax:

21 2(3) fakultetsdirektörerna. Fakulteternas underlag kompletterades med ytterligare uppgifter av ledningskansliet som skickades till ledningsrådet. Diskussion i ledningsrådet (förstärkt med vicedekaner för utbildning). Utifrån diskussionen i ledningsrådet fick fakulteterna ett nytt uppdrag. Styrelsen informeras om arbetsläget. Ledningsrådet informeras om diskussionen i styrelsen. Fakulteterna gavs i uppdrag att analysera sina institutsuppgifter. Information om arbetsläget ges till fakultetsdirektörerna. Information om arbetsläget och vissa förslag inom utbildningsområdet ges till ledningsrådet. Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå diskuterar vissa förslag. Information om och diskussion av vissa förslag med fakultetsdirektörerna. Slutligt förslag presenteras för ledningsrådet. Utskick till styrelsen. 14 oktober 17 oktober Avrapporteras 24 oktober 2 november 7 november 11 november 21 november 23 november 25 november 5 december 6 december Minskningen av anslaget till fortlöpande miljöanalys har löpande diskuterats i rådet för fortlöpande miljöanalys under hösten. Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen för SLU efter föredragning av enhetschef Daniel Gillberg. Ingrid Petersson Daniel Gillberg

22 3(3) Sändlista Kopia för kännedom Rektor Fakultetsnämnder Prorektor Vicerektorer Universitetsdirektör Avdelningschefer (motsv.) inom universitetsadministrationen Internrevisionen SLUSS

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2011

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2011 Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua Fe.2010.1.4-1748 1(2) Styrelsen BESLUT 2010-12-15 Exp. 2010-12-15 MF Enligt sändlista Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2011 Beslut Styrelsen

Läs mer

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e)

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Sveriges lantbruksuniversitet Styrelsen BESLUT 2009-12-17 Enligt sändlista Dnr SLU 14-1645/09 Exp: 2009-12-18 Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Styrelsen beslutar

Läs mer

Omfördelning av statsanslag mellan fakulteterna inom forskning och forskarutbildning

Omfördelning av statsanslag mellan fakulteterna inom forskning och forskarutbildning 1(10) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4956 Exp den 3/12-13 Rektor [Beslutsfattare] BESLUT 2013-12-03 Enligt sändlista Omfördelning av statsanslag mellan fakulteterna inom forskning och forskarutbildning Beslut Rektor

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2013

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2013 1(2) SLU ua Fe.2012.1.4-1827 Styrelsen BESLUT 2012-12-18 Sändlista Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2013 Beslut Styrelsen beslutar att fastställa kompletterande verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan och preliminär anslagsfördelning för 2013

Verksamhetsplan och preliminär anslagsfördelning för 2013 1(3) SLU ua Fe.2012.1.4-1827 Styrelsen BESLUT 2012-06-26 Sändlista Verksamhetsplan och preliminär anslagsfördelning för 2013 Beslut Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan och preliminär anslagsfördelning

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010 Ledningskansliet 2010-10-25 Dnr SLU ua 14-1218/10 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010 SLU redovisar ett överskott på 36 mnkr och prognosen för 2010 är ett överskott på 44 mnkr,

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer Styrelsen SLU.ua.Fe Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp

Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer Styrelsen SLU.ua.Fe Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp Dokumentnamn Verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2012 Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2011-06-20 Styrelsen SLU.ua.Fe.2011.1.4-1389 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp Marianne

Läs mer

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal Planeringsavdelningen [Ev. kompletterande text, t.ex. beslutsfattare] PROMEMORIA SLU ID: SLU.ua 2015.1.1.1-3466 2015-11-03 Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal 3 2015 Sammanfattning SLU gör

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2018

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2018 Rektor BESLUT 2017-11-21 SLU ID: SLU.ua.2017.1.1.1-4288 Sändlista Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2018 Beslut Rektor beslutar att fastställa en övergripande dimensionering för det universitetsgemensamma

Läs mer

SLU:s budget för år 2009

SLU:s budget för år 2009 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Ledningskansliet BESLUT Dnr SLU ua 14-3919/08 2008-12-16 1 SLU:s budget för år 2009 Enligt sändlista Beslut SLU:s styrelse beslutar: Ärendet att fastställa SLU:s budget för

Läs mer

SLU:s budget för år 2012

SLU:s budget för år 2012 Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn SLU:s budget för år 2012 Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2011-12-14 Styrelsen SLU.ua.Fe.2011.1.4-3915 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp

Läs mer

att anställa Anke Fischer som professor i miljökommunikation från och med

att anställa Anke Fischer som professor i miljökommunikation från och med Ledningskansliet Maria Lindfors REKTORS BESLUT (REB) BESLUTSLISTA 170-172 2018-10-08 Närvarande: Peter Högberg Martin Melkersson Maria Lindfors Rektor Universitetsdirektör Sekreterare 170/18 Anställning

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2011

Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2011 Ledningskansliet 2011-04-27 Dnr SLU ua FE.2011.1.4-1330 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2011 Universitetets ekonomi är fortfarande stark och SLU redovisar efter första kvartalet

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2015.1.1.1-4479 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Anslagsfördelning och uppdrag för 2014

Anslagsfördelning och uppdrag för 2014 1(5) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4956 Exp den 14/11 Styrelsen [Beslutsfattare] BESLUT 2013-11-06 Enligt sändlista Anslagsfördelning och uppdrag för 2014 Beslut Styrelsen beslutar: att fastställa anslagsfördelning

Läs mer

Verksamhetsplan och anslagsfördelning 2011

Verksamhetsplan och anslagsfördelning 2011 Styrelsen BESLUT 2010-06-18 Dnr SLU ua Fe.2010.1.4-1748 Exp: 2010-06-23/MF Sändlista Verksamhetsplan och anslagsfördelning 2011 Beslut Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan och anslagsfördelning

Läs mer

- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr

- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr Beslut Dnr: 1-676/2018 2018-10-19 Sid: 1 / 1 Rektor Beslut om budgetramar för 2019 Efter tidigare beredning (18-10-16) beslutar rektor om fördelning av statsanslagen i enlighet med bifogat underlag och

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2017

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2017 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2016.1.1.1-4311 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Budget för SLU Processen. Budgetinstruktionen

Budget för SLU Processen. Budgetinstruktionen 1(6) DNR: SLU ua 2013.1.1.1-4916 Exp. den: 2014-04-24 / JÖ STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Läs mer

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015 PM Datum: -06-22 Dnr: E 2014/257 Mottagare: Rektor Handläggare: Heléne Gustafsson Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Universitetets anslagsfördelning och interna fördelning av grundutbildningsuppdraget

Läs mer

Riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4068 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2019

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2019 Rektor BESLUT 2018-11-20 SLU ID: SLU.ua.2018.1.1.1-4228 Sändlista Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2019 Beslut Rektor beslutar att fastställa en övergripande dimensionering för det universitetsgemensamma

Läs mer

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12 Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, :12 Datum: -06-22 Tid: 15.00-16.00 Plats: Viktor Rydbergsrummet, Vasaparken Närvarande Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga: Rektor Pam Fredman

Läs mer

Inrättande av specifika titlar och en särskild kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande miljöanalys

Inrättande av specifika titlar och en särskild kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande miljöanalys Rektor BESLUT SLU ID: SLU.ua.2016.1.1.1-4622 2016-12-13 Exp. den 13/12-16/ASM Sändlista Inrättande av specifika titlar och en särskild kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande

Läs mer

Riktlinjer vid kränkande särbehandling vid SLU

Riktlinjer vid kränkande särbehandling vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2012-01-30 Rektor SLU.ua.Fe.2012.1.0-47 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp Monica Östman JEP Riktlinje

Läs mer

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på ledningsnivå

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på ledningsnivå 1(4) DNR: 2015.1.1.1-2584 Exp. den: 2015-02-24/CM STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Cecilia Mårtas

Läs mer

Ledningskansliet Dnr SLU ua /10 Styrelsen för SLU

Ledningskansliet Dnr SLU ua /10 Styrelsen för SLU Ledningskansliet 2010-04-21 Dnr SLU ua 14-1218/10 Styrelsen för SLU Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2010 Universitetets ekonomi är fortfarande stark och SLU redovisar efter första kvartalet

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal 1(5) Dnr SLU ua Fe.2012.1.4-12 Ledningskansliet Lasse Thorell PROMEMORIA 2012-04-17 Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal 1 2012 SLU redovisar efter första kvartalet 2012 ett underskott på -72

Läs mer

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Planeringsavdelningen 2014-11-12 Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 1. Inledning Inför 2015 införs nya riktlinjer för fördelning av universitets-

Läs mer

Inledning SLU:s mål och strategin

Inledning SLU:s mål och strategin Inledning Bilaga 1 SLU:s verksamhet styrs av ett stort antal mål uppställda dels av regering och riksdag, dels av SLU:s ledning. Högskolelagen utgör grunden för universitetets verksamhet och mål i denna

Läs mer

Riktlinjer för strategier samt uppdrag att utarbeta fakultetsstrategier och inriktningsdokument

Riktlinjer för strategier samt uppdrag att utarbeta fakultetsstrategier och inriktningsdokument Planeringsavdelningen BESLUT SLU ua 2016.1.1.1-799 2016-03-01 Riktlinjer för strategier samt uppdrag att utarbeta fakultetsstrategier och inriktningsdokument Beslut Rektor beslutar att fastställa riktlinjer

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Policy för upprättande av samarbetsavtal med utländska lärosäten och institut

Policy för upprättande av samarbetsavtal med utländska lärosäten och institut 1(5) Dnr SLU ua 2014.2.6-220 Exp. den: 27/1-2014 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Samverkan och uppdragsverksamhet, Internationalisering Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Budget 2017 Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2017 avseende utgiftsområde 16

Läs mer

Budgetinstruktion för år 2014

Budgetinstruktion för år 2014 1(3) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4916 Exp. den: 8/11-13/JÖ STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare:

Läs mer

Sakområde: Kommunikation och media samt Visioner och strategier av övergripande karaktär

Sakområde: Kommunikation och media samt Visioner och strategier av övergripande karaktär STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2016.1.1.1-2432 Sakområde: Kommunikation och media samt Visioner och strategier av övergripande karaktär Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Ledningskansliet

Läs mer

Lokalisering av utbildningarna vid SLU

Lokalisering av utbildningarna vid SLU 1(5) Dnr SLU ua Fe 2012.3.0-303 Exp den 21/2-13/KJ Styrelsen BESLUT 2013-02-20 Sändlista Lokalisering av utbildningarna vid SLU Beslut Styrelsen beslutar: att uppdra åt rektor att i samråd med fakultetsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för gästforskarprogrammet vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (Aug T Larsson)

Riktlinjer för gästforskarprogrammet vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (Aug T Larsson) Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Dokumentnamn Riktlinjer för gästforskarprogrammet vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (Aug T Larsson)

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

att anställa Erika Roman som professor i husdjurens fysiologi med inriktning neurofysiologi tills vidare från och med 1 augusti 2019.

att anställa Erika Roman som professor i husdjurens fysiologi med inriktning neurofysiologi tills vidare från och med 1 augusti 2019. Ledningskansliet Lillemor Karlsson REKTORS BESLUT (REB) BESLUTSLISTA 93-95 2019 2019-05-14 Närvarande: Karin Holmgren Martin Melkersson Lillemor Karlsson Rektor Universitetsdirektör Sekreterare 93/19 Anställning

Läs mer

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal Planeringsavdelningen [Ev. kompletterande text, t.ex. beslutsfattare] PROMEMORIA SLU ID: SLU.ua 2016.1.1.1-1616 2016-11-08 Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal 3 2016 Sammanfattning SLU:s resultat

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter andra kvartalet 2010

Ekonomisk uppföljning efter andra kvartalet 2010 Ledningskansliet 2010-09-21 Dnr SLU ua 14-1218/10 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter andra kvartalet 2010 Resultatet efter andra kvartalet 2010 visar ett överskott på 30 mnkr. I prognosen för 2010 räknar

Läs mer

Anvisningar för fakultetsgemensamma institutioner

Anvisningar för fakultetsgemensamma institutioner DNR: SLU ua 2013.1.1.1-4448 Exp. den: 30 sept 2013 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Universitetsdirektören

Läs mer

Anslagsfördelning och uppdrag för 2017

Anslagsfördelning och uppdrag för 2017 Styrelsen BESLUT SLU ID: SLU ua 2016.1.1.1-3759 2016-11-08 Enligt sändlista Anslagsfördelning och uppdrag för 2017 Beslut Styrelsen beslutar att fastställa anslagsfördelning och uppdrag för 2017 enligt

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Budget 2016 Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2016 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,

Läs mer

Kallelse till ledningsråd

Kallelse till ledningsråd Kallelse till ledningsråd 2012-03-07, R2-014, kl 10.00 12.00 Ärenden 1. Information från ledningsgruppen 2. Synpunkter på planeringsdirektiv (bilaga 1) 3. Riktlinjer för nya arbetstidsavtalet 4. Riktlinjer

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2009

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2009 Ledningskansliet 2009-10-28 Dnr SLU ua Controllerenheten 14-502/09 Styrelsen för SLU Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2009 Prognosen för 2009 efter tredje kvartalet visar ett underskott på

Läs mer

Hur fördelas resurserna till utbildningen inom SLU?

Hur fördelas resurserna till utbildningen inom SLU? Hur fördelas resurserna till utbildningen inom SLU? Presentation på mötet om strategiska utbildningsfrågor den 22 augusti 2016 Johan Torén Styrelsen Fakultetsnivån Universitetsgemensamma resurser Institutionsnivån

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2011 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2011 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen Ledningskansliet 2011-10-25 Dnr SLU ua FE.2011.1.4-1330 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2011 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen SLU redovisar ett underskott på -66 mnkr

Läs mer

85/18 Två ledamöter till beredningsgruppen för utseende av elektorer och ersättare till forskningsrådens elektorsförsamling 2018

85/18 Två ledamöter till beredningsgruppen för utseende av elektorer och ersättare till forskningsrådens elektorsförsamling 2018 Ledningskansliet Maria Lindfors REKTORS BESLUT (REB) BESLUTSLISTA 85-93 2018-05-15 Närvarande: Peter Högberg Martin Melkersson Maria Lindfors Rektor Universitetsdirektör Sekreterare 85/18 Två ledamöter

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet

Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet Beslut Dnr: 1-330/2015 2015-06-08 Sid: 1 / 6 Konsistoriet Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet 2016-2018 1. Inledning För att skapa förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll vid SLU

Riktlinjer för intern styrning och kontroll vid SLU 1(2) Dnr SLU ua 2014.1.1.1-2245 Rektor BESLUT Riktlinjer för intern styrning och kontroll vid SLU Beslut Rektor beslutar att fastställa riktlinjer för intern styrning och kontroll vid SLU enligt bifogad

Läs mer

160/19 Genomförandebeslut om tillbyggnation av VHC

160/19 Genomförandebeslut om tillbyggnation av VHC Ledningskansliet Maria Lindfors REKTORS BESLUT (REB) BESLUTSLISTA 160-161 2019-09-17 Närvarande: Maria Knutson Wedel Martin Melkersson Maria Lindfors Rektor Universitetsdirektör Sekreterare 160/19 Genomförandebeslut

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

SLU:s budget för år 2013

SLU:s budget för år 2013 1(1) DNR: SLU.ua.Fe.2012.1.4-3878 Exp. den: 2012-12-07/JÖ STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Läs mer

Anvisning för regeringsuppdrag

Anvisning för regeringsuppdrag Universitetsdirektören BESLUT SLU ID: SLU.ua.2019.1.1.1-2643 2019-06-20 Sändlista Beslut Universitetsdirektören beslutar att fastställa anvisning för regeringsuppdrag vid SLU i enlighet med bilaga till

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH 2013-06-10 Dnr V-2013-0372 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2014

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen 2014-11-24 51-442-14 Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fem blad,

Läs mer

190/18 Grimsö, ny vilthanteringsanläggning, lokaler för provtagning, hantering av viltkött samt boende

190/18 Grimsö, ny vilthanteringsanläggning, lokaler för provtagning, hantering av viltkött samt boende Ledningskansliet Maria Lindfors REKTORS BESLUT (REB) BESLUTSLISTA 190-194 2018-11-20 Närvarande: Peter Högberg Sune Lindh Maria Lindfors Rektor Akademisekreterare Sekreterare 190/18 Grimsö, ny vilthanteringsanläggning,

Läs mer

Projektplan för projektet Resursöversyn universitetsadministrationen

Projektplan för projektet Resursöversyn universitetsadministrationen Planeringsavdelningen 2018-04-17 SLU ua 2018.1.1.2-1518 Projektplan för projektet Resursöversyn universitetsadministrationen Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Martin Melkersson 1. Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för rektors beslutsmöten, Reb

Riktlinjer för rektors beslutsmöten, Reb STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2015.1.1.1-3096 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Ledningskansliet Handläggare: Sune Lindh Beslutsdatum:

Läs mer

184/18 Ändring av organisation och ledning för det strategiska forskningsprogrammet Trees and Crops for the Future (TC4F)

184/18 Ändring av organisation och ledning för det strategiska forskningsprogrammet Trees and Crops for the Future (TC4F) Ledningskansliet Maria Lindfors REKTORS BESLUT (REB) BESLUTSLISTA 184-185 2018-11-06 Närvarande: Peter Högberg Martin Melkersson Maria Lindfors Rektor Universitetsdirektör Sekreterare 184/18 Ändring av

Läs mer

186/18 Anställning av professor i naturvårdsbiologi

186/18 Anställning av professor i naturvårdsbiologi Ledningskansliet Maria Lindfors REKTORS BESLUT (REB) BESLUTSLISTA 186-189 2018-11-13 Närvarande: Peter Högberg Martin Melkersson Maria Lindfors Rektor Universitetsdirektör Sekreterare 186/18 Anställning

Läs mer

Policy för SLU:s hantering av verksamhetsinformation

Policy för SLU:s hantering av verksamhetsinformation Ledningskansliet, enheten för juridik och dokumentation Chefsarkivarien STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2017.1.1.1-643 Sakområde: Arkiv och diarium samt Säkerhet och informationssäkerhet Dokumenttyp:

Läs mer

Anslagsfördelning och uppdrag för 2015, m.m.

Anslagsfördelning och uppdrag för 2015, m.m. 1(5) Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4241 Exp den 7/11 2014/DG Styrelsen [Beslutsfattare] BESLUT 2014-11-06 Enligt sändlista Anslagsfördelning och uppdrag för 2015, m.m. Beslut Styrelsen beslutar: att fastställa

Läs mer

Ombyggnad och anpassning av lokaler för institutionen för molekylära vetenskaper

Ombyggnad och anpassning av lokaler för institutionen för molekylära vetenskaper 1(1) Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Dekanens beslutsmöte BESLUTSLISTA 16/18 P 43-44 2018-05-16 Närvarande: Torleif Härd Pär Aronsson Marie Forsberg Dekan Tf. fakultetsdirektör Fakultetssekreterare

Läs mer

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Universitetsdirektören Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Projektledare: Martin Melkersson Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-24 1. Bakgrund och motiv Utredningarna

Läs mer

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar BESLUT Dnr: E2017/29 2017-12-12 Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar 2019 2020 1 Förslag till beslut Styrelsen beslutar: att 2018 avsätta 95 %, 374 276 tkr, av grundutbildningsanslaget

Läs mer

att de av regeringen anslagna medlen kr för 2018 och kr för 2019 för detta uppdrag ska disponeras av S-fakulteten,

att de av regeringen anslagna medlen kr för 2018 och kr för 2019 för detta uppdrag ska disponeras av S-fakulteten, Ledningskansliet Maria Lindfors REKTORS BESLUT (REB) BESLUTSLISTA 168-169 2018-10-02 Närvarande: Peter Högberg Martin Melkersson Maria Lindfors Rektor Universitetsdirektör Sekreterare 168/18 Uppdrag att,

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Ledningskansliet Dnr SLU ua Controllerenheten

Ledningskansliet Dnr SLU ua Controllerenheten Ledningskansliet 2009-04-21 Dnr SLU ua Controllerenheten XXXXXX Styrelsen för SLU Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2009 SLU:s ekonomi är fortsatt god trots att bokslutet för 2008 visade på

Läs mer

Riktlinjer för resursfördelning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Riktlinjer för resursfördelning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2017.1.1.1-3249 Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Inledning Forsknings- och utbildningsstrategin

Inledning Forsknings- och utbildningsstrategin Inledning SLU:s verksamhet styrs av ett stort antal mål uppställda dels av regering och riksdag, dels av SLU:s ledning. Högskolelagen utgör grunden för universitetets verksamhet och mål i denna blir således

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2016/01169/UH(delvis) U2016/04191/UH Kungl. Tekniska högskolan 100 44 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om diskriminering och trakasserier av anställda enligt diskrimineringslagen

Riktlinjer vid misstanke om diskriminering och trakasserier av anställda enligt diskrimineringslagen Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer vid misstanke om diskriminering och trakasserier av anställda enligt diskrimineringslagen Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2011-01-30 Rektor

Läs mer

Anslagsfördelning och uppdrag för 2018

Anslagsfördelning och uppdrag för 2018 Styrelsen BESLUT SLU ID: SLU ua 2017.1.1.1-3990 2017-11-08 Enligt sändlista Anslagsfördelning och uppdrag för 2018 Beslut Styrelsen beslutar att fastställa anslagsfördelning och uppdrag för 2018 enligt

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

GRANSKNING AV FÖRDELNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER PÅ VERKSAMHETSGRENAR

GRANSKNING AV FÖRDELNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER PÅ VERKSAMHETSGRENAR 1(7) Dnr SLU ua Internrevisionen Till styrelsen vid SLU GRANSKNING AV FÖRDELNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER PÅ VERKSAMHETSGRENAR SAMMANFATTNING Universitetsledningen har tydliggjort vikten av att såväl

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Revisionsplan för 2012

Revisionsplan för 2012 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Styrelsen BESLUT 2011-12-14 Exp. den 2011-12-16 Dnr SLU ua FE.2011.2.3.0-3849 Internrevisionen Revisionsplan för 2012 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Implementering av övergripande riktlinjer för utbildning vid SLU

Implementering av övergripande riktlinjer för utbildning vid SLU 1(7) DNR: SLU ua 2014.1.1.1-2447 Exp. den: 2014-06-10/IA 1(7) DNR: SLU ua 2014.1.1.1-2447 Exp. den: 2014-06-10/IA Utbildningsnämnden BESLUT Sändlista Implementering av övergripande riktlinjer för utbildning

Läs mer

Planeringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018

Planeringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018 Beslutsdatum: 2017-03-20 2017/0711 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Karin Fürstenbach Dokumentansvarig: Ekonomichef Dokumenttyp: Årligt planerings- och uppföljningsdokument Datum för ikraftträdande:

Läs mer

Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU

Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.2-329 Prorektor Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU Delprojektledare: Torbjörn von Schantz Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-31

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter andra kvartalet 2012 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen

Ekonomisk uppföljning efter andra kvartalet 2012 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen 1(6) Dnr SLU ua Fe.2012.1.4-1210 Ledningskansliet Lasse Thorell PROMEMORIA 2012-09-26 Ekonomisk uppföljning efter andra kvartalet 2012 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen Sammanfattning: Resultatet

Läs mer

Projektplan för utvärderingen Kvalitet och Nytta 2018 REB beslut 7 juni 2017

Projektplan för utvärderingen Kvalitet och Nytta 2018 REB beslut 7 juni 2017 Planeringsavdelning BESLUT SLU ID: SLU ua 2017.1.1.2-1134 2017-05-23 Sändlista Projektplan för utvärderingen Kvalitet och Nytta 2018 REB beslut 7 juni 2017 Beslut Rektor beslutar att fastställa projektplan

Läs mer

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning 2009 för SLU

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning 2009 för SLU Bilaga 1 Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning 2009 för SLU I juni 2008 fördelade styrelsen 1 470 526 tkr för budgetåret 2009 baserat på planeringsförutsättningarna i budgetpropositionen

Läs mer

Det fria sökandet efter ny kunskap utgör kärnan i ett universitets verksamhet. Inom SLU värnar vi om vetenskaplig integritet och god forskningssed.

Det fria sökandet efter ny kunskap utgör kärnan i ett universitets verksamhet. Inom SLU värnar vi om vetenskaplig integritet och god forskningssed. 1(3) DNR: SLU ua 2013.1.1.1-2727 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Arbetsmiljö Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ledningskansliet Handläggare: Per Andersson Beslutsdatum: 2013-06-20

Läs mer

de biologiska naturresurserna och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, samverkan med det omgivande samhället.

de biologiska naturresurserna och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, samverkan med det omgivande samhället. Kvalitet och Nytta Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen k om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2017-12-07 U2017/04680/BS (delvis) U2017/04865/UH Kungl. Tekniska högskolan 100 44 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH 2015-06-02 Dnr V-2015-0394 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2016

Läs mer

Bedömning inom ramen för SLU:s kvalitetssäkringsarbete/forskarutbildning 2018

Bedömning inom ramen för SLU:s kvalitetssäkringsarbete/forskarutbildning 2018 Rådet för forskarutbildning Ordförande BESLUT SLU ID: SLU.ua 2018.1.1.2-976 2018-12-11 Sändlista Bedömning inom ramen för SLU:s kvalitetssäkringsarbete/forskarutbildning 2018 Beslut Rådet för forskarutbildning

Läs mer