tryck att flytta beskattningens tyngdpunkt från företags- och förvärvsinkomstbeskattning mot konsumtionsbeskattning och andra icke rörliga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tryck att flytta beskattningens tyngdpunkt från företags- och förvärvsinkomstbeskattning mot konsumtionsbeskattning och andra icke rörliga"

Transkript

1 Sammanfattning Bakgrund Skattesystemet finns till för att samla in medel så att offentliga tjänster och inkomstöverföringar ska kunna finansieras. Detta ska ske så effektivt som möjligt, utan att ekonomin försvagas. Skattesystemet ska dessutom ta i beaktande samhällets uppfattningar om rättvis inkomstfördelning. Det finländska skattesystemet genomgick grundläggande förändringar senast vid decennieskiftet mellan och 90-talen. Inkomst- och företagsbeskattningen reformerades och mervärdesbeskattningen anpassades till att uppfylla Europeiska Unionens regleringar. I detta sammanhang separerades skatt på inkomst av kapital från beskattningen av förvärvsinkomster. Dessutom infördes källskatten på ränteinkomster och fastighetsskatten som nya skatteslag i skattesystemet. Efter dessa reformer har det emellertid skett flera betydande förändringar i Finlands ekonomiska omgivning. Klena förändringar har gjorts inom olika sektorer av beskattningen. De praktiska erfarenheterna visar dock att gradvisa förändringar inte alltid resulterar en effektiv helhet. Då och då måste man omvärdera hela skattesystemet. Arbetsgruppen har i enlighet med sitt uppdrag utvärderat behoven att utveckla beskattningen med beaktande av bl.a. följande utmaningar i den samhällsekonomiska omgivningen: den demografiska utvecklingen, källorna till ekonomisk tillväxt och förändringen av dem, utmaningarna med hållbar utveckling samt ökningen av ekonomins öppenhet och globaliseringen. I sin mellanrapport från juni 2010 presenterade arbetsgruppen riktlinjer för utveckling av bolags- och kapitalbeskattningen, mervärdesbeskattningen samt förvärvsinkomstbeskattningen. I denna slutrapport gör arbetsgruppen en granskning över hela skattesystemet, och kompletterar de presenterade riktlinjerna framför allt i fråga om de delområden inom beskattningen som lämnats ut i mellanrapporten, såsom beskattningen av boendet, kommunalbeskattningen, punktskatter samt arvs- och gåvoskatter. Arbetsgruppen presenterar också en konsekvensberäkningen av de föreslagna åtgärdernas effekter för inkomstfördelningen och skatteintäkterna. Skatteintäkternas utveckling och tillväxtfrämjande skattesystem som utmaning Den globala integrationen har ökat avsevärt under de senaste årtiondena, vilket gjort Finlands ekonomi allt öppnare. Den ökade öppenheten illustreras bl.a. av växande internationell handel samt ökande kapitalrörlighet, mänsklig rörlighet och gränsöverskridande ägande. Fördjupning av globaliseringen förorsakar utmaningar, men medför också många fördelar. Den ökar bl.a. konkurrensen och förbättrar möjligheterna till höjning av produktiviteten. Globaliseringen tycks inte hittills ha påverkat möjligheterna att upprätthålla välfärdstjänster av god kvalitet och den relativt höga skattekvoten som de förutsätter. Den ekonomiska integrationen påverkar emellertid vissa skatteslag mera än andra. Företagen, deras investeringar och vinster har blivit allt rörligare och de reagerar tämligen känsligt på skillnader i skattegraderna. Investeringstillgångarna och den utbildade arbetskraften är också rörliga och de reagerar på regionala skillnader i skattenivåerna. Skattebasernas rörlighet har inom vissa beskattningsområden lett till skattekonkurrens genom skattesatser och särskilda skatteförmåner. Detta gäller inte minst bolagsskattesatsen, men i lindrigare form även kapitalskattesatser, vissa regler för företagens beskattningsunderlag samt beskattningen av utländska nyckelpersoner. Av konsumtionsskatterna är punktskatterna på alkohol och tobak mest utsatta för skattekonkurrens. Varor och tjänster är allmänt taget dock mindre utsatta för skattegradsskillnader länder emellan, även om ökningen av internethandel och shoppingresor har ökat deras rörlighet. Globaliseringen skapar således ett

2 tryck att flytta beskattningens tyngdpunkt från företags- och förvärvsinkomstbeskattning mot konsumtionsbeskattning och andra icke rörliga beskattningsobjekt, såsom fastigheter. Klimatförändringar och förpliktelser att dämpa dem ändrar också den ekonomiska omgivningen och orsakar både direkta och indirekta kostnader. Hållbar ekonomisk tillväxt förutsätter att skador som orsakas av klimatförändringen och föroreningen av miljön begränsas, och att kostnaderna tas i beaktande antingen genom beskattning eller andra styrmekanismer. Den demografiska utvecklingen ställer sig en av de största utmaningarna för finansieringen av offentliga utgifter och medverkar det offentliga finansernas hållbarhetsproblem. De stora årskullarna kommer att pensionera sig under innevarande årtionde, vilket leder till att den arbetsföra befolkningen börjar minska. På 2030-talet beräknas äldrekvoten, dvs. antalet över 65-åriga i förhållande till den yrkesverksamma befolkningen stiga från nuvarande 25 procent till nästan 43 procent. Den demografiska utvecklingen kommer att sätta press både på pensionssystemet och på finansieringen av de offentliga tjänster som kommunerna ansvarar för. Ifall utgiftstrycket på grund av det ökande vård- och omsorgsbehovet inte kan begränsas, t.ex. genom förbättrad produktivitet inom den offentliga tjänstesektorn, kommer höjningstrycket mot kommunskattesatsen att öka med hela 7 procentenheter före 2030 med de nuvarande åtagande och åldersgruppsvisa utnyttjandegraderna. Höjningstrycket mot pensionsavgifterna kommer också att öka då antalet pensionärer ökar i förhållande till antalet sysselsatta. Dessa faktorer kan tillsammans leda till ett betydande höjningstryck mot beskattningen av arbete. Om arbetskraftskostnaderna ökar till följd av höjda pensionsavgifter och inkomstbeskattningen, skulle sysselsättningen och Finlands ekonomiska konkurrenskraft försvagas avsevärt. Det viktigaste med tanke på finansieringen av välfärdsstaten är att eftersträva en så hög sysselsättningsgrad och kraftig produktivitetsutveckling som möjligt. Strukturen i beskattningen borde stöda arbete och tillväxt så mycket som möjligt. Det är därför med tanke på finansieringen av den offentliga åtagande och tillhandahållandet av välfärdstjänster viktigt att det utgiftstryck som den beror på demografiska utvecklingen dämpas genom strukturella reformer. Arbetsgruppen har i enlighet med sitt uppdrag övervägt behoven att utveckla skattestrukturen på längre sikt. Den djupa ekonomiska krisen som slog till i slutet av 2008 omskapade utgångsläget på ett väsentligt sätt då den försvagade de offentliga finanserna kraftigt och försvårade förberedelserna inför utgiftstrycket som orsakas av den demografiska utvecklingen. Den ekonomiska återhämtningen efter krisen kommer också att begränsa det skattepolitiska rörelseutrymmet under de närmaste åren. De senaste ekonomiska studierna visar att en underskottsminskning som primärt baserar sig på utgiftsnedskärningar historiskt sett både lett till varaktigare resultat och snabbare ekonomisk tillväxt efter att anpassningen skett än en anpassning som baserat sig på skattehöjningar. Arbetsgruppen betonar emellertid sysselsättningens och den ekonomiska tillväxtens betydelse för mötandet av offentliga finansers hållbarhetsproblem. Skatte- och utgiftsanpassningens effektivitet varierar naturligtvis från fall till fall bl.a. beroende på politikåtgärderna. Då man planerar skatteåtgärder bör man fästa särskild uppmärksamhet vid sådana strukturella förändringar i beskattningen som gör det möjligt att justera skattesystemet så att det på bästa möjliga sätt skulle stöda finansieringen av offentliga tjänster och transfereringar. Man måste också värna om skattebasernas bredd, och sådana skatteutgifter som reducerar skattebaser bör utvärderas kritiskt. I detta sammanhang bör uppmärksamhet fästas vid bekämpningen av den svarta ekonomin, om vilket arbetsgruppen fått en särskild expertutredning. Svart ekonomi bekämpas på statsrådsnivå som bäst inom ett speciellprogram. Eftersom den arbetsföra befolkningen minskar kommer produktivitetsökningen i allt större mån att stå för välfärdsökningen i Finland. Därför är det viktigt att skattesystemet uppmuntrar till kompetensutveckling och utökning av humankapital under hela arbetskarriärens gång. Samtidigt bör man dock se till att beskattningen är rättvis, och att de samhälleliga målsättningarna i omfördelning av välfärd uppnås. Anpassningen till globaliseringen och de följande strukturella förändringarna kan leda till ökat behov av risk- och välfärdsutjämning i framtiden. Å andra sidan kan välfärdstatens omfördelning av risker öka globaliseringens legitimitet och på det sätt hjälpa att utnyttja globaliseringens positiva sidor och de möjligheter den medför.

3 Utvecklingen av skattestrukturen Arbetsgruppen har övervägt olika aspekter som berör reformering av skattestrukturen så att den stöder sysselsättning och tillväxt. Empiriska studier visar att olika skatteslag verkar avvikande på tillväxten. De senaste studierna har antytt att förvärvsinkomstbeskattningen och bolagsskatten har den mest negativa effekten på tillväxt medan fastighetsskatten och konsumtionsskatter tycks vara minst skadliga (uttryckligen mervärdesskatten). En grundlig kvantitativ uppskattning av välfärdsförluster som orsakas av olika skatter har gjorts i Sverige. Den största välfärdsförlusten orsakas av beskattningen av arbetsinkomster, företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Välfärdsförlusten som orsakas av mervärdesbeskattning är klart mindre. Beskattningen av arbete kan påverka arbetsutbudet genom att påverka hushållens beslut om att delta i arbetsmarknaden samt arbetstimmar. Förutom arbetsinsatsen kan beskattningen av arbete ha negativ inverkan även på arbetsinsatsens produktivitet, ifall den på grund av progressionen försvagar incitamenten att utöka human kapital och ambitioner i arbetskarriären. Beskattningen av konsumtion påverkar också utbudet av arbete. Men eftersom den baserar sig på en proportionell skattesats minskar den inte avkastningen på utbildning och kompetensökning under arbetskarriären, och den försvagar inte incitamenten för företagande eller framåtsträvande. Bolagsskatten höjer avkastningskravet på investeringar före skatt, och försvagar därför incitamenten att investera. I en internationell omgivning snedvrider den dessutom företagens etableringsbeslut. En hög företagsskatt ökar också skatteplaneringen vid internationella företag, något som de har omfattande möjligheter till. För en liten enskild öppen ekonomi kan välfärsförlusten av företagsskatten vara tämligen stor. Beskattning som riktas åt hushållens kapitalinkomster försvagar i sin tur sparandet och styr bort besparingar i investeringar som är beskattade, från produktiv verksamhet till bostäder och annat lindrigt beskattat kapital. Konsumtionsbeskattningen anses ha förhållandevis mindre snedvridande konsekvenser än inkomstbeskattningen och effektivitetsförlusten är därför mindre. Konsumtionsskatten är en skatteform som påminner om s.k. utgiftsskatter och som inte påverkar hushållens och företagens sparande- och investeringsbeslut, utan den riktas på arbetsinsatsen och dessutom indirekt mot nettovinster från besparingar och investeringar. Europeiska unionens destinationsprincip i mervärdesbeskattning beskattar konsumtionen i det land där varor och tjänster konsumeras. Denna plats är oberoende av var varor och tjänster produceras och var tillverkaren eller tillhandahållaren är etablerad. Den beskattar alltså multinationella företagens vinster men snedvrider inte deras lokaliseringsbeslut. Att tyngdpunkten av beskattningen flyttas mot allmän konsumtionsbeskattning (mervärdesskatt) kan också motiveras med att inkomstbeskattningen belastar inhemska produktionsfaktorer, alltså inhemsk produktion och export, men inte import. Konsumtionsskatt belastar däremot även import. Skatten av exporterade varor återbördas så att skatten inte försvagar inhemska produktionens konkurrenskraft i de globala marknaderna. Ökande antalet av pensionärer och minskningen av den arbetsföra befolkningen ökar offentliga utgifter och försvagar finansieringsgrunden, vilket leder till ett betydande höjningstryck mot beskattningen av arbete genom både kommunalbeskattningen och socialavgifterna. Då man tar till hänsyn de skadliga effekter av beskattning av arbete anser arbetsgruppen att de här höjningstryckena betonar behovet att förändra skattestrukturen. Miljö- och energiskatterna samt skatter som riktas åt hälsofarlig konsumtion, såsom tobaks- och alkoholskatterna, hör till konsumtionsskatterna. Målet med dessa skatter ofta är, till skillnad från andra skatteformer, att påverka företagens och hushållens beteende. Förutom att miljö- och hälsoskadande konsumtion minskar kan också den välfärdsförlust som följer av beskattningen minskas åtminstone om skatteintäkterna från miljöskatter används för lindringen av andra snedvridande skatter. Å andra sidan minskar intäkterna från dessa styrskatter då beteendet anpassas till dem, och de får allt mindre betydelse för finansieringen av de offentliga utgifterna.

4 Fastighetsskatten är enligt flera uppskattningar en av de skatteformer som har minst snedvridande effekt på ekonomisk aktivitet och allokering av resurser. Det betyder att en ökning av fastighetsskattens andel i skattesystemet skulle stöda målet om att skattestrukturen borde minimera faktorer som är skadliga för tillväxten. En förflyttning av beskattningens tyngdpunkt från beskattning av förvärvsinkomster till konsumtionsbeskattning medför problem för inkomstfördelningen. Den här typen av reformen är motiverad ur tillväxtperspektiv men den kan åtminstone på kortare sikt ha ofördelaktiga inkomstfördelningseffekter. Köpkraften kan minska mest bland låginkomsttagare som konsumerar större del av sina inkomster och när de livsnödvändiga varor och tjänster utgör en stor del av totalkonsumtionen. Därför har arbetsgruppen bedömt hela reformförslagets inkomstfördelningseffekter som helhet. Förslagets inkomstfördelningseffekter genomgås i slutet av denna sammanfattning. Arbetsgruppen föreslår på dessa grunder att tyngdpunkten för beskattningen återhållsamt skulle flyttas från beskattning av arbete mot beskattning av konsumtion, dock så att inkomstfördelningseffekterna beaktas. Arbetsgruppen föreslår också att tyngdpunkten skulle flyttas från samfundsbeskattning mot kapitalbeskattning av fysiska personer. Förvärvsinkomstbeskattningen föreslås sänka med 2 miljarder euro och samfundsskatten med 0,8 miljarder euro. Lindringarna ska finansieras genom en höjning av mervärdesskatten och kapitalbeskattningen, en höjning av punktskatterna samt en begränsning av ränte- och hushållsavdrag. Tabell 2 visar arbetsgruppens reformförslags effekter på skatteintäkter. Målet med den föreslagna ändringen av skattestrukturen är att stödja en gynnsam sysselsättnings- och ekonomiska utveckling, som spelar en nyckelroll för de offentliga finansernas hållbarhet. De beräknade skatteintäktseffekter baserar sig på s.k. statiska beräkningar. Emellertid är det inte möjligt att göra några pålitliga kvantitativa beräkningar om förslagens beteendeeffekter och effekter på ekonomin och skatteintäkterna. Lösningen till de offentliga finansernas underskott kommer att förutsätta åtgärder både i inkomst- och utgiftssidan samt strukturella reformer. Arbetsgruppen har inte beaktat skattereformens roll i den kommande balanseringen av de offentliga finanserna, utan har bearbetat ett fiskalt neutralt förslag där skattehöjningarna och sänkningarna är statiskt sett lika stora. Förvärvsinkomstbeskattningen Anpassningen till den demografiska utvecklingen förutsätter snabba och tillräckligt omfattande åtgärder för förstärkning av skattebaser och de offentliga finansernas hållbarhet. Ändringar som görs i skattesystemet borde framförallt befrämja sysselsättning och arbetade timmar i ekonomin samt produktivitetsutveckling. För att sysselsättnings- och produktivitetsmålen ska uppnås föreslår arbetsgruppen att tyngdpunkten för beskattningen flyttas från beskattning av arbete mot beskattning av konsumtion. Ökningen av de åldersbundna utgifterna skapar ett höjningstryck mot beskattningen av arbete i den kommunala förvärvsinkomstbeskattningen och pensionsavgifterna. Ur sysselsättningsperspektiv är det motiverat att ha en helhetssyn på beskattningen av arbete. Det är även mot denna bakgrund välgrundat att lätta skatt på arbete med betoning av statens inkomstbeskattningen. Beskattningen av arbetsinkomster ska lättas inom hela skattesystemet med två miljarder euro medan den övriga beskattningen skärps. Målet med förslaget är att arbete alltid skulle vara det mest lönsamma alternativet ekonomiskt vid varje inkomstnivå jämfört med att få sin inkomst ur det sociala trygghetssystemet. Beskattningen av transfereringar och pensioner ska dock inte höjas. För att hela skattesystemets effektivitet ska utökas lindras förvärvsinkomstbeskattningen med två miljarder euro på årets 2010 nivå statiskt beräkna. Lindrandet ska inriktas så att marginalskattesatserna sänks för samtliga inkomstnivåer. Inkomstbeskattningen lindras mera än genomsnittet inom de lägre inkomstnivåerna för att incitamenten att delta i arbete ska förbättras samt av inkomstfördelningsskäl. De genomsnittliga skattesatserna sjunker inom samtliga arbetsinkomstnivåer vilket stöder målet att förlänga arbetskarriärerna i alla skeden.

5 Den vid internationella jämförelser höga översta marginalskattesatsen, 54,6 procent (inklusive de obligatoriska arbetstagarnas socialavgifterna), föreslås sänka till ca 50 procent. Målet med sänkningen av den översta marginalskattesatsen är att förbättra incitamenten för arbete och att minska på det s.k. inkomstomväxlingsproblemet. Förslaget eliminerar tillsammans med de ändringar som föreslås i kapitalbeskattningen största delen av incitamenten att omväxla förvärvsinkomster till kapitalinkomster. Inom låga inkomstnivåer skapar socialskyddet och beskattningen tillsammans ofta inkomst- eller incitamentsfällor. Fällorna beror för det mesta inte på marginalskatterna utan på att transfereringarna minskar då förvärvsinkomsterna ökar. Därför kan fällorna inte avvecklas enbart genom ändringar i beskattningen. Inom det sociala trygghetssystemet orsakar framförallt stödet för boende från både socialbidrags- och bostadsbidragssystemet betydande incitamentsproblem för arbetsutbudet. Sata-kommittén som granskade det sociala trygghetssystemet föreslog flera ändringar som kunde avskaffa de värsta incitametsproblemen, fast endast en del av dem har trätt i kraft. Skattearbetsgruppen kommer i enlighet med sitt uppdrag inte att ta ställning till sociala trygghetssystemet mera än genom att ta hänsyn till de Sata-kommitténs förslag som ska träda i kraft Produktivitetstillväxten får en allt större betydelse för den ekonomiska tillväxten och finansieringen av de offentliga åtagandena då den yrkesverksamma befolkningen minskar, andelen äldre ökar och den internationella teknologikonkurrensen skärps. Den arbetsföra befolkningen minskar tidigare och kraftigare i Finland än i andra nordiska länder och EU-länder. Hur sysselsättningen och produktivitetsökningen ska tryggas är därför ett mer akuta problem i Finland än i grannänderna. Forskningslitteraturen ger inte någon exakt eller entydig bild av de åtskilliga faktorer som bidrar till produktivitetstillväxt. Det är till följd av teknologisk utveckling och fördjupning av den internationella arbetsfördelningen uppenbart att betydelsen av humankapital har framhävts framom fast kapital i ett land som Finland. Det humankapitalet ackumuleras förutom av formell utbildning dessutom av kompetens som skaffas under arbetskarriärens gång. Ökning av produktiviteten kräver att avkastningen på investeringar i humankapital upplevs vara tillräckligt hög inom samtliga arbetargrupper. Progressiv beskattning begränsar emellertid nyttan från löneförhöjningar, och den minskar således incitamenten att skaffa sig ytterligare kompetens eller att avancera i karriären. Då marginalskatterna sänks på samtliga inkomstnivåer ökar avkastningen på ansträngningar som siktar till att höja den personliga produktiviteten hos samtliga arbetstagare. Dessutom ska avdragssystemet förnyas för hushållsavdragets del så att skatteavdragets andel av arbetskostnaderna sänks från nuvarande 60 till 50 procent. Maximibeloppet för avdraget sänks också från nuvarande euro till euro. Den indirekta beskattningen Förflyttandet av beskattningens tyngdpunkt från förvärvsinkomstbeskattningen mot indirekt beskattning ska genomföras genom en höjning av mervärdes- och punktskatterna. Mervärdesskatten kunde höjas på två olika sätt. Det första alternativet är att slopa det skattestöd som ingår i de nuvarande sänkta skattesatserna och att syfta på en enhetlig mervärdesskattesats. Det andra alternativet är att höja alla skattesatserna men behålla den nuvarande strukturen. Arbetsgruppen har i sin mellanrapport noga övervägt för- och nackdelarna med dessa två alternativa modeller bl.a. ur inkomstfördelningsperspektiv. Flera faktorer talar för en enhetlig skattesats. Sänkta skattesatser orsakar administrativa kostnader för skatteförvaltningen och företagen. Dessutom skulle en enhetlig skattesats göra det möjligt att bevara en lägre standardskattesats, vilket skulle gynna effektiviteten. En enhetlig skattesats kommer också att förbättra mervärdesbeskattningens avkastningspotential. Denna faktor kan få ännu större betydelse i framtiden om man på grund av de offentliga finansernas hållbarhetsproblem hamnar i ett läge där man blir tvungen att vidta hårda åtgärder för att säkra skatteintäkterna.

6 De ekonomiska teorierna ger å andra sidan även stöd för differentierad konsumtionsskattestruktur. Det finns goda skäl att hälso- och miljöfarliga produkter (såsom tobak, alkohol, onyttiga livsmedel, fossila bränslen) beskattas hårdare än andra varor. I princip kunde det även vara önskvärt att livsmedel beskattades enligt deras hälsoeffekter, men i praktiken skulle det vara svårt att genomföra. I Finland har den senaste tidens skattepolitik lett mot mera differentierade skattesatser speciellt i fråga om livsmedel och restaurangtjänster. Arbetsgruppen föreslår att förflyttningen av tyngdpunkten mot konsumtionsbeskattning i det här skedet skulle genomföras så att de båda sänkta skattesatserna och standardskattesatsen skulle höjas med två procentenheter. Detta beräknas öka på skatteintäkterna statiskt sett med ca 1,2 miljarder euro. I fortsättningen bör man dock sträva efter en enhetligare mervärdesskattestruktur. Övergången kan också ske stegvist. För skatteintäkternas del gäller den viktigaste frågan om den lättade beskattningen av livsmedel och restaurangtjänster. Det borde i samband med målet av en enhetlig skattestruktur tas i beaktande att erfarenheterna från försöket av lättad mervärdesbeskattning inom arbetsintensiva servicebranscher antyder att det inte är motiverat att fortsätta med försöket. Förutom höjningar i mervärdesbeskattning föreslås dessutom att punktskatterna skulle höjas. Arbetsgruppen anser det motiverat att höja skatter av hälsofarliga produkter i måttlig mån. Man bör dock beakta höjningarnas inverkan på resandeinförsel och den svarta marknaden samt de störningar på den inhemska marknaden som dessa orsakar. Detta gäller framför allt punktskatterna på alkohol och tobak, men effekterna från punktskatten på sötsaker och glass som träder i kraft vid ingången av 2011 borde också följas upp innan lagen ändras. Energi- och miljöskatterna har gått igenom flera strukturreformer som härstammar av miljöaspekter. Som exempel kan nämnas bränslebeskattningsmodellen som baserar sig på koldioxidutsläpp och energiinnehåll samt tillämpningen av den koldioxidutsläppsbaserade bil- och fordonsskatten. Arbetsgruppen har granskat skattenivåerna för energi- och miljöskatter med beaktande av de energi- och klimatpolitiska målsättningarna, vilka kan stödas genom nationella skatteuppgörelser speciellt utanför utsläppshandelssektorn, t.ex. trafiken. Man borde därför försöka minska på trafikutsläppen genom höjning av bränsleskatterna samt förstärkning av fordons- och bilskattens styrningseffekt. Punktskatterna på uppvärmningsbränsle och el kommer att höjas betydligt vid ingången av Arbetsgruppen anser trots förhöjningarna att skatterna på både hushållsel (elskattklass I) och uppvärmningsbränslen kan höjas ytterligare i måttlig mån för att främja bland annat målsättningarna om energibesparing. Höjningarna av skatterna på uppvärmnings- och trafikbränslen ska genomföras inom existerande strukturer. Arbetsgruppen anser att man också borde ta i bruk en windfall-skatt för elproduktion som påminner om fastighetsskatten. De skatteförhöjningar som träder i kraft 2011 är dock avsevärt större än de som arbetsgruppen föreslår. Arbetsgruppen föreslår att punktskatterna skulle höjas sammanlagt med ungefär 1 miljard euro så att höjningarna i fråga om energi- och miljöskatterna skulle riktas mot grundskatten inom fordonsskatten, skatten på konsumtionsel (elskattklass I) samt skatten på trafik- och uppvärmningsbränslen. Dessutom ska man ta i bruk en windfall-skatt för elproduktion. För hälsoskatternas del ska höjningarna riktas mot alkoholskatten, punktskatten på sötsaker och glass samt läskedrycksskatten. Dessutom ska skattebasen för punktskatten på sötsaker och glass utvidgas. Tillämpning av en sockerskatt ska utredas. Företags- och kapitalbeskattningen Arbetsgruppen granskade utvecklandet av företags- och kapitalbeskattningen i sin mellanrapport från juni Två aspekter framhävdes. Den första frågan gällde tyngdpunkten för beskattningen mellan bolagsbeskattning och kapitalbeskattning på personlig nivå. Det är viktigt i en internationell omgivning att företags-

7 skattesatsen år sådan att internationellt verksamma företag har tillräckliga incitament att investera och etablera sig i Finland och att redovisa sina vinster i Finland. Forskningen visar att en hög företagsskatt minskar på den inhemska kapitalbasen i en öppen internationell verksamhetsmiljö och sänker arbetsproduktivitet och lönenivån. Internationella bolagens företagsskatt kommer i det långa loppet att belasta de inhemska löntagarna. Forskning visar att kapitalbeskattning på fysiska personers nivå inte påverkar investeringar eller produktivitet på samma sätt. Det är enligt arbetsgruppens bedömning motiverat att förflytta tyngdpunkten i kapitalbeskattningen från företagsbeskattning mot personbeskattning. Den andra frågan har samband med beskattningen av utdelningar från onoterade bolag. Dessa utdelningar uppdelas numera i delar som beskattas som förvärvsinkomst och som kapitalinkomst. Som kapitalinkomst betraktas 9 procents avkastning på företagets nettoförmögenhet. Denna inkomst är skattefri ända upp till euro för mottagaren. Av den utdelning som överskrider denna summa räknas 70 som ägarens kapitalinkomst och den beskattas enligt en skattesats på 28 procent. Av den utdelning som överskrider företagens kapitalskatteandel (tröskeln på 9 procent) beskattas 70 procent av summan som förvärvsinkomst för mottagaren, som beskattas tillsammans med de övriga förvärvsinkomsterna enligt en progressiv skala i personbeskattningen. Man kan utgående från flera tidigare utredningar och expertbedömningar samt arbetsgruppens beräkningar bedöma att systemet styr företagens och ägarnas beteende på ett kraftigt sätt. Det uppmuntrar framför allt till att utöka företagets nettoförmögenhet. Incitamentets storlek beror bl.a. på ägarens inkomster, marginalskattesatsen och företagets förmögenhetsställning. Enligt de beräkningar som presenterats i mellanrapporten varierar avkastningskravet för onoterade bolag från negativt till knappa 9 procent, då avkastningen från en alternativ investering antas vara 5 procent. I vissa fall uppmuntrar beskattningen kraftigt till investeringar, i andra fall skapar den en tämligen hög investeringströskel. Systemet är med andra ord väldigt oneutralt. Den nuvarande beskattningen uppmuntrar även företag till att dela ut det maximala belopp som ägaren kan motta skattefritt. Utredningar som arbetsgruppen låtit göra visar att ca 40 procent av icke noterade bolag delar ut ett belopp som precis motsvarar en avkastning på 9 procent. Beskattningen kan på detta sätt styra bort företagens inkomstfinansiering från produktiva investeringar som kunde vara nyttiga för utvecklandet av företagets affärsverksamhet. Det nuvarande systemet tycks också styra investeringar mot tillgångar som inte är utsatta för förslitning, såsom värdepapper och fastigheter. Bolaget kan minimera skattebördan när det investerar i den typen av kapital som ökar mest nettoförmögenhets tillväxt. Snabbt avskrivbara (utsatta för förslitning) maskin- och anordningsinvesteringar i anläggningstillgångar skapar inte motsvarande skattefördelar. Produktutvecklingsutgifter som aktiverats i bolagens balanser räknas inte till bolagets nettoförmögenhet. Detta leder till att de inte medför samma skattefördelar som materiella investeringar. Det kan på basis av det ovan anförda bedömas att den nuvarande dividendbeskattningen av onoterade bolag i Finland styr bort resurser från materiella och icke materiella reella investeringar som är viktiga för företagens egentliga affärsverksamhet mot värdepapper och andra oförslitliga investeringstillgångar. Den riskpremie som ingår i avkastningsgraden på 9 procent som tillämpas vid beräknandet av dividend som delas ut av onoterade bolag har ibland motiverats med att den uppmuntra till risktagande. Det förbättrar dock avkastningen av investeringar med låg risk och låg avkastning efter skatt. Denna aspekt stöder också bedömningarna enligt vilka det nuvarande systemet gynnar investeringar i placeringstillgångar med säker avkastning i stället för riskfyllda realinvesteringar som hör till företagens grundläggande affärsverksamhet. Det är tämligen svårt att empiriskt bevisa de ovan nämnda incitamentseffekterna. Utredningar som arbetsgruppen låtit utföra antyder emellertid tydligt att beskattningen av onoterade bolag styrt företagens dividend-, investerings- och finansieringsbeslut. Arbetsgruppen har satt som mål för reformeringen av dividendbeskattningen att beskattningen skulle vara så neutral som möjligt i fråga om investeringarna och finansieringen av dem. Samtidigt försöker man

Ett val för framtiden

Ett val för framtiden Ett val för framtiden Skatter och samhällsdebatt inför riksdagsvalet 2011 Tankesmedjan Lokus 1 Innehåll Inledande frågor och förklaringar...6 Kapitel 1 Edward Andersson Skatternas funktion och Finlands

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II 23b/2009 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2009 rd Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II Finansministeriets publikationer 23b/2009 Styrning

Läs mer

332 BESKATTNING AV SMÅFÖRETAG I FINLAND

332 BESKATTNING AV SMÅFÖRETAG I FINLAND VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 332 BESKATTNING AV SMÅFÖRETAG I FINLAND Seppo Kari Outi Kröger Timo Rauhanen Hanna Ulvinen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for

Läs mer

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅL Denna proposition innehåller ett

Läs mer

EMU och våra framtida skatter

EMU och våra framtida skatter av Krister Andersson Färre handelshinder och ett friare flöde av kapital mellan länderna innebär såväl hot som möjligheter. Detta gäller inte bara för enskilda företag utan även för regeringar, inte minst

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II 24b/2010 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2010 rd Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II Finansministeriets publikationer 24b/2010 Styrning

Läs mer

Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning

Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning S K A T T E N Y T T 2 0 0 7 477 Sven-Olof Lodin Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning En skatt medför många effekter förutom de statsfinansiella. Vissa kan vara direkta och avsedda. Andra är

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN: 978-91-88019-00-4 www.saco.se

Läs mer

Makten över skatten. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. optimal beskattning med ett globalt perspektiv.

Makten över skatten. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. optimal beskattning med ett globalt perspektiv. Makten över skatten optimal beskattning med ett globalt perspektiv Spencer Bastani Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa r skatten ett globalt perspektiv Vad bestämmer egentli Global Utmaning

Läs mer

Det nya 3:12-förslaget och dess motiv

Det nya 3:12-förslaget och dess motiv SKATTENYTT 2005 417 Sven-Olof Lodin Det nya 3:12-förslaget och dess motiv 1 Inledning De s.k. 3:12-reglerna med särregler för beskattningen av fåmansföretagsägare utgör förmodligen vårt skattesystems mest

Läs mer

Alternativ till jobbskatteavdraget

Alternativ till jobbskatteavdraget Alternativ till jobbskatteavdraget Åsa Hansson Lennart och Mikael Flood FORES Policy Paper 2011:3 Om författarna Åsa Hansson är docent i nationalekonomi vid Lunds Universitet med inriktning mot skattefrågor.

Läs mer

Skatter och snedvridning av konkurrensen

Skatter och snedvridning av konkurrensen Skatter och snedvridning av konkurrensen En rapport skriven av Institutet för näringslivsforskning på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 3 FINANSMINISTERIET Enligt sändlista PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått

Läs mer

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner Rättvisa skatter om beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO 2009 12 11 En rapport av Lars Olof Pettersson, Unionkonsult i Rådhusgruppen AB, på uppdrag av PRO Skillnaden mellan pensionärer och

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Svenska skatter och omvärldsbeskattningen en jämförelse mellan skatteuttaget i Sverige och fjorton viktiga omvärldsländer

Svenska skatter och omvärldsbeskattningen en jämförelse mellan skatteuttaget i Sverige och fjorton viktiga omvärldsländer Svenska skatter och omvärldsbeskattningen en jämförelse mellan skatteuttaget i Sverige och fjorton viktiga omvärldsländer av Professor Sven-Olof Lodin 1 Förord Skattenivån och skattepolitiken spelar en

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller ett

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2016 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utmaningar i ekonomin och den ekonomiska politiska linjen.......... 5 2. Planen för de offentliga finanserna...............................

Läs mer

APRIL 2014. Höjda eller sänkta marginal skatter för mer resurser till skolan?

APRIL 2014. Höjda eller sänkta marginal skatter för mer resurser till skolan? APRIL 2014 Höjda eller sänkta marginal skatter för mer resurser till skolan? Höjda eller sänkta marginalskatter för mer resurser till skolan? APRIL 2014 PETER ERICSON LENNART FLOOD Lennart Flood är professor

Läs mer

Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)

Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40) REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00094 Er referens: Fi2014/2212 1 (22) 2014-10-27 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Elisabeth Sheikh 103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Bedömning av 2014 års nationella reformprogram och konvergensprogram för SVERIGE. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Bedömning av 2014 års nationella reformprogram och konvergensprogram för SVERIGE. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2014 SWD(2014) 428 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Bedömning av 2014 års nationella reformprogram och konvergensprogram för SVERIGE Följedokument

Läs mer

INKOMSTSKATTER. Gustav Karreskog Caspian Rehbinder Isak Trygg Kupersmidt. Ung Liberal

INKOMSTSKATTER. Gustav Karreskog Caspian Rehbinder Isak Trygg Kupersmidt. Ung Liberal 1 INKOMSTSKATTER Gustav Karreskog Caspian Rehbinder Isak Trygg Kupersmidt Ung Liberal BÄTTRE SKATTER Skattesystemet utgör grunden för välfärdsstaten. Rätt utformat kan det fungera för att upp muntra bra

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

RiR 2009:3. Skatteuppskov. Regeringens redovisning av bostadsuppskov och pensionssparavdrag

RiR 2009:3. Skatteuppskov. Regeringens redovisning av bostadsuppskov och pensionssparavdrag RiR 2009:3 Regeringens redovisning av bostadsuppskov och pensionssparavdrag ISBN 198 91 7086 174 1 RiR 2009:3 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till Regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-03-24

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att bilskattelagen ändras. Det föreslås att

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2011

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2011 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2011 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II 17b/2012 Styrning och redovisningsskyldighet B 10/2012 rd Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II Finansministeriets publikationer 17b/2012 Styrning

Läs mer