Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1 Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 UGK hade vid årsskiftet 2008/2009 brist på likvida medel och betydande förfallna skulder. Risken för att hamna på obestånd var överhängande. Orsaken var flera samverkande faktorer. Driftsintäkterna hade minskat till följd av vikande golfkonjunktur och sjunkande medlemsantal. Medlemsavgångarna medförde i sin tur ökande återbetalningar av medlemslån. Samtidigt tillkom stora kostnadsökningar vid ombyggnaden av klubbhuset. Slutligen tillkom att klubbens likviditetsreserv var förbrukad och hade använts för att täcka nytillkommande arbeten (fairways och ny bevattningsanläggning) och fördyringar inom banombyggnadsprojektet. Sittande styrelse lade vid det ordinarie årsmötet i mars 2009 fram ett åtgärdspaket för att lösa de ekonomiska problemen. Detta innebar förslag om en höjd årsavgift, personalbesparingar inom banoch anläggning samt en höjning av medlemslånen med kr. För ny medlem skulle det innebära en kapitalinsats på kr. Mot den av styrelsens förslag ställdes ett yrkande som bl. a. innefattade ett nej till höjda kapitalinsatser och ett sparprogram på ytterligare på 1, 5 Mkr, i första hand inom administration. Vidare yrkades att styrelsen att ta fram förslag på om och i så fall hur delar av klubbens reala tillgångar (mark, maskiner, m.m.) skulle kunna användas för att förbättra klubbens likviditet. Förslaget innebar även ett uppdrag till styrelsen att i kontakt med banker undersöka möjligheten till ytterligare lån för att finansiera om ombyggnaden. Årsmötet beslöt med stor majoritet att avslå den sittande styrelsens förslag och bifalla framlagda yrkanden. Det beslöt att uppdra till styrelsen att ta fram en alternativ strategi i enlighet med det motförslag som stöddes av årsmötet. Sittande styrelse ansåg sig, efter en kort intern överläggning, inte kunna ställa sig bakom de nya direktiven och valde att avgå. Följden blev att årsmötet ajournerades. När årsmötet återupptog sina förhandlingar tre veckor senare - valdes en helt ny styrelse. Den nya styrelsen kunde vid sitt tillträde konstatera att det krävdes mycket kraftfulla och snabba åtgärder för att klubben skulle undvika en konkurs. En betalningsinställelse, mitt under ombyggnaden, skulle inte enbart ha drabbat medlemmarna ekonomiskt utan även lett till att ombyggnadsprojektet fördröjts minst en säsong. I syfte att vinna tid slöts ett avtal om en förlängd amorteringstid för skulden för tidigare gjorda markköp. Styrelsen beslutade också om kraftiga sparbeting för alla kommittéer och i administrationen. Det ansträngda ekonomiska läget tvingade även fram personalminskningar - efter förhandlingar och avtal lämnade både klubbdirektören och ekonomiassistenten sina befattningar. Dessbättre kunde driftbudgeten stärkas något genom att ett antal tidigare medlemmar återvärvades. Genom detta snabbt sjösatta besparingspaket öppnades den sedan en tid helt stängda dörren till ökad lånefinansiering på glänt. Genom ett envetet arbete och genom att sparpaketet resulterade i positiva kassaflödesanalyser kunde SE-banken efter någon månad övertygas om att Upsala golfklubb åter var en kreditvärdig kund. I mitten av juni erhöll klubben ett lånelöfte från banken. Likviditeten för 2009

2 Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1 var säkrad och därmed slutförandet av banombyggnaden. I oktober ställde sig ett enhälligt extra årsmöte bakom styrelsens förslag. Årsmötet beslöt att en engångsavgift skulle utdebiteras för att täcka de extra kostnader som rekonstruktionen medfört. För att ytterligare stärka klubbens likviditet har avtal senare under året slutits om en sale-leaseback av maskinparken för skötsel av golfbanorna. Detta har stärkt klubbens likviditet och har samtidigt skapat förutsättningar för att höja både effektivitet och kvalitet i banskötsel och banunderhåll. I syfte att mer långsiktigt stärka likviditeten har styrelsen påbörjat ett arbete med att avstycka och sälja tomter. På kort sikt gäller det ett antal tomter belägna vid uppfartsvägen till klubbhuset. På längre sikt undersöks även möjligheten till större avstyckningar på annan del av klubben ägd mark. Som denna verksamhetsberättelse visar har mycket av arbetet under året av nödvändighet koncentrerats till ekonomin. Men mycket annat av vikt har hänt. Det utan konkurrens viktigaste är att ombyggnaden av 18-hålsbana framgångsrikt slutförts. Banan är nu färdigbyggd och helt finansierad. Därmed kommer UGK från år 2010 att kunna bjuda medlemmar och gäster en exklusiv golfanläggning med 36 spännande och utmanande golfhål. I det tysta har klubbens golfverksamhet både den idrottsliga och trivselgolfen utvecklats starkt och i mycket positiv riktning. Våra kommittéer har, trots de krismoln som hotat verksamheten, hållit klubbens fana högt. De har på ett positivt och framgångsrikt arrangerat spännande, trevliga och utmanande tävlingar och andra aktiviteter för både klubbensmedlemmar och gäster. Även idrottsligt har UGK varit framgångsrik. Det gäller inte minst våra juniorer. De tog under året en mycket hedrande andraplats i Golf-SM för lag. Mer om kommittéernas aktiviteter och vår tävlingsframgångar finns att läsa på UGK:s nya hemsida, där kommitté sin egen flik. Klubben har också slutit nya avtal med våra entreprenörer. Alla avtal är ettåriga. Styrelsens mål är att det kommande året ska bli ett referensår och att den från år 2011 ska kunna sluta fleråriga avtal med alla entreprenörer. Stödet från klubbens samarbetspartners har förblivit starkt. Sponsorverksamheten har utvecklats mycket positivt och många nya affärskontakter har skapats. UGK Business Club har utvecklats till en av de viktigaste mötesplatserna för Uppsalas företagare. Ett annat positivt faktum är att den nya golfstudion har invigts. Utrustad med golfsimulatorer och annan utrustning kommer den att ge alla möjlighet till träning och tävling oberoende väder och årstider. Sammanfattningsvis kan således konstateras att Upsala Golfklubb går stärkt ur år både ekonomiskt och som klubb. Men alla problem är inte övervunna. Golfkonjunkturen i landet är vikande och även det kommande året kommer att bli ett tufft. Men en god grund har lagts för en långsiktigt stark klubb med balanserad ekonomi. Verksamheten år 2010 kommer att präglas av fortsatt sparsamhet men med en positiv och offensiv underton. Uppsala Styrelsen

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Årsmöteshandlingar Budget 2010 Upsala Golfklubb Dokument nr 6 Ekonomi i balans Budget Upsala GK 2010 INTÄKTER TKR Medlemsavgifter Greenfee Sponsorintäkter Övriga intäkter 880 Summa intäkter KOSTNADER TKR Banpersonal Banunderhåll och leasing av maskiner Medlemsservice och administration 920 Ekonomiadministration och revisorer 400 El- och försäkringskostnader 480 Sponsorverksamhet 500 Avgifter till SGF 360 Kommittéer och tränare 910 Övriga kostnader 400 Räntekostnader 700 Avskrivningar Summa kostnader

21 Årsmöteshandlingar Medlemsavgifter, övriga avgifter Upsala Golfklubb Dokument nr 7 Punkt 10 i föredragningslistan. Fastställande av medlemsavgifter Styrelsens förslag till avgiftsstruktur enligt följande:** Avgifter 2010 Medlemmar Årspelrätter Årsavgift Kapitalinsats Årsavgift Senior 36 hål Alla dagar Senior 36 hål Vardagar finns ej Greenfee inkl spelrätt 9+9 hål.* 1690 Inget nyintag finns ej Senior 9+9 hål* Greenfee UGK/Anslutning SGF Juniorrabatt alla kategorier 80% rabatt 0-12 år, 60% rabatt år, 40% rabatt år Ingen kapitalinsats för medlemmar under 25 år Prova-på 36 hål senior 3990 Prova-på 36 hål familj 5450 *Gäller endast för spel på våra två 9-hålsbanor, för spel på 18-hålsbanan lämnar vi 100kr i greenfeerabatt **Ovanstående gäller under förutsättning att årsmötet ger sitt godkännande. Styrelsens förslag om greenfee-avgifter för 2010 Senior Lilla banan Nya banan Gamla banan 150 kr / 200 kr 250 kr / 300 kr 400 kr / 500 kr 50 kr rabatt för gäst 50 kr rabatt för gäst 100 kr rabatt för gäst med medlem med medlem med medlem Junior Lilla banan Nya banan Gamla banan 75 kr / 100 kr 125 kr / 150 kr 200 kr / 250 kr 25 kr rabatt för gäst 25 kr rabatt för gäst 50 kr rabatt för gäst med medlem med medlem med medlem

22 Årsmöteshandlingar Verksamhetsplan 2010 Upsala Golfklubb Dokument nr 5a Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2010 Styrelsen för Upsala golfklubb valde följande tre ledord för sitt arbete: Öppenhet, Respekt och Ansvar (ÖRA). Dessa kommer fortsatt att vara vägledande för styrelsen och förhoppningsvis för hela klubben under Ett förhållningssätt präglat av Öppenhet, Respekt och Ansvar kommer att ytterligare stärka Upsala GK som plats där medlemmar, sponsorer och gäster möts och trivs att spela golf. Öppenheten innebär att styrelsen kommer att fortsätta att värna om att ge en öppen och rak information till medlemmarna. Ledordet innebär också att styrelsen förväntar sig öppenhet och rakhet från medlemmarna. Endast genom en rak och kontinuerlig respons från medlemmar blir det möjligt för styrelsen att kvalitetssäkra klubbens utveckling. Styrelsen har ansvar att leda klubben och styra de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten. Det är styrelsens ansvar att se till att anläggningen sköts på att bästa möjliga sätt. Målet är att förutsättningar ska skapas för en trevlig och utmanande golf för alla som spelar på vår bana. Som medlem har vi ansvar för att alla medlemmar och gäster - som spelar på vår bana får en positiv golfupplevelse. Respekt ska i detta sammanhang tolkas som aktning - att alla i klubben möts i ögonhöjd. Respekt är också att visa omtanke, uppskattning och förtroende. Alla på vår anläggning gammal, ung, nybörjare, seniorer, hög- och låghandikappad - har rätt att bli bemötta med positiv respekt av både klubbens medlemmar och dess styrelse. Mål år 2010 Styrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2010 fokusera på tre konkreta områden 1. Ekonomi Ekonomin ges högsta prioritet. Målet är att UGK år 2010 åter ska få en ekonomi i långsiktigt hållbar balans. Vägen dit är att bygga en offensiv golfklubb med en budget styrd av medveten och genomtänkt sparsamhet. I syfte att långsiktigt stärka likviditeten kommer arbetet med att avstycka och sälja tomtmark att intensifieras. Målet är att UGK redan från år 2011 ska kunna börja bygga upp en likviditetsreserv som gör klubben mindre känslig för svängningar i golfkonjunkturen. 2. Golfanläggning

23 Årsmöteshandlingar Verksamhetsplan 2010 Upsala Golfklubb Dokument nr 5a UGK:s viktigaste tillgångar är dess golfbanor och klubbhus. Styrelsen ser som en huvuduppgift att på medlemmarnas uppdrag vårda och utveckla dessa tillgångar. Den banskötselplan som styrelsen låtit ta fram kommer att användas som styrinstrument. Den kommer att kontinuerligt utvärderas och utgöra grunden för styrning av banskötseln. UGK ska bjuda medlemmar, sponsorer och gäster den trevligaste och bästa golfanläggningen i regionen. 3. Medlemmar Målet är att UGK åter ska upp till 2000 aktiva medlemmar, det medlemstak som fastställts av årsmötet. En bred rekryteringskampanj kommer att genomföras. Stöd från medlemmar, sponsorer och kommittéer blir viktigt i detta arbete. Mot bakgrund av rådande åldersfördelning kommer rekryteringen särskilt att riktas till yngre golfare, kvinnliga golfare samt till barnfamiljer. Genom att bjuda olika och nya former för medlemskap ska alla kunna hitta ett bra sätt vara medlem på.

24 Upsala Golfklubb Årsmöteshandlingar Kommittéernas verksamhetsplaner 2010 Dokument 5 b Upsala golfklubb kommittéerna år 2010 UGK:s kommittéer bedriver en omfattande medlemsverksamhet. Nedan finns en kortfattad beskrivning av deras verksamhet. Fullständiga verksamhetsplaner finns på klubbens hemsida. Vill du ha mer information eller är du intresserad att delta i någon kommittés verksamhet så kan du prata med kansliet eller kontakta kommittéerna via hemsidan eller via kontaktpersoner nedan. 1. Bankommittén Medlemmarna i denna kommitté utses av UGK: s övriga kommittéer. Bankommittén lämnar förslag till styrelsen om förbättringar och utveckling av klubbens banor. Bankommittén är en länk mellan medlemmarna och arbetet med banutvecklingen. Bankommittén leder och organiserar även arbetet med klubbens städdagar. Kommittén tar också fram förslag till avståndsmarkeringar (stolpar, plattor och sprinklerlock). Bankommittén kommer under 2010 bl.a. att arbeta med förbättrings- och säkerhetshöjande åtgärder på banan, t.ex. trädplantering och borttagning av siktskymmande träd. Kommittén har också som mål att UGK ska bli Qtee certifierad, vilket bl.a. innebär att det även på röd tee ska finnas banskiss över hålet, papperskorgar, bänkar och bolltvättar, såvida de som spelar från röd tee inte naturligt passerar gul tee. Ordförande för bankommittén är Bo Malmborg, tel Damkommittén Damkommitténs har som mål är att skapa större gemenskap bland damerna på klubben genom att stimulera dem att delta i tävlingar, i sällskapsspel och i andra aktiviteter. Målet är locka fler damer till klubben och fler att delta i damkommitténs arrangemang. Målet är vidare att stärka samarbetet med tränarna på klubben för att ge stöd till nytillkomna golfare. Damkommittén arrangerar bl. a. följande aktiviteter under 2010: damträff med visning av kläder och smycken, damgolfens dag, tävlingar i trevliga former, hemlig resa, m.m. Ordförande för damkommittén är Ann-Sofie Liljekvist Handikappkommittén Handikappkommittén (HRK) har ansvar för medlemmars handikapp bl.a. att frågor rörande oklarheter i och ansökningar om höjning av handikapp. Den ansvarar även för markeringar på banan som exempelvis banans gränser och hindermarkeringar. I samråd med bangruppen och greenkeeper fastställer och informerar den om de lokala regler som ska gälla för banan. HRK har även vid tävling, i samråd med tävlingsledning och greenkeeper, att besluta om frågor om banans duglighet för spel (rätt till lägesförbättring, pluggad boll, m.m.) Einar Brekkan är ordförande för Handikappkommittén och nås på e-post

25 4. Idrottskommittén Idrottskommittén leder klubbens elitverksamhet för damer, herrar och juniorer. Under 2010 fördjupas den framgångsrika satsningen på juniorverksamheten. Målet är att UGK:s juniorer ska nå minst lika stora framgångar som under Ett annat viktigt mål för Idrottskommittén är att Damlaget ska återerövra en plats i Elitserien. Kommittén kommer under året att stärka sin verksamhet genom att lägga fokus på att rekrytera och utbilda nya ledare, att aktivt rekrytera nya juniorer och behålla och förädla egna talanger, att ges Grönt Ljus av SGF samt att omorganisera sin ledning i syfte att skapa en tydligare arbetsfördelning. Idrottskommitténs ordförande är Ove Hedberg. Han nås via eller via tel Seniorkommittén Seniorkommitténs mål är att arrangera tävlingar som utvecklar en positiv social gemenskap och klubbkänsla bland klubbens seniorer - att delta ska vara lika viktigt som att vinna. Verksamheten kommer att fokusera på att ge medlemmar och gäster en positiv golfupplevelse, utbildning i golfregler och golfetikett. Samarbetet med tränarna kommer att fördjupas. UGK:s Seniorkommitté anordnar under säsongen: en serietävling som genomförs på helgdagar en serietävling som genomförs på onsdagar en matchtävling som spelas enligt uppsatt schema Vi ansvarar också för att anmäla lag och utse lagledare till seriespelet i Uppland, som anordnas av Upplands Golfförbund. I år deltar vi med 10 lag. Anmälan till deltagande i de tävlingar för Seniorer (Old Members), som arrangeras av distriktets klubbar på uppdrag av UGF, skall göras individuellt via nätet (www.golf.se) senast 2 veckor före tävlingsdag. Varje säsong spelar vi också två klubbmatcher för herrar. Mot Djursholm spelar vi scratch och deltagarna skall vara 50 år eller äldre. Mot Västerås spelar vi med hcp och deltagarna skall vara 75 år eller äldre.tillsammans med Söderby GK och Edenhof GK arrangerar vi Veterantouren i Uppland. Ordförande för Seniorkommittén är Mats Bröms, tel Tävlingskommittén Tävlingskommittén har som mål att utveckla både den idrottsliga och den sociala kvaliteten i tävlingsverksamheten. Målet är att alla tävlingsarrangemang fortsatt ska ha ett regionalt och nationellt gott rykte. Tävlingsverksamheten ska uppfattas som positiv av alla klubbens medlemmar. Tävlingskommittén kommer 2010 bl.a. att arrangera en UGK-master med ett tävlingstillfälle varje månad som avslutas med en final för de bästa i slutet på säsongen, arrangera minst 3 tävlingar där restaurang och shop är samverkar vid planering och genomförande samt kommer man att arbeta för att öka intresset för KM både i singel och och i par. Ordförande för tävlingskommittén är Roger Ohlsson, telefon: Vardagsgolfen

26 Upsala Golfklubb Årsmöteshandlingar Kommittéernas verksamhetsplaner 2010 Dokument 5 b Vardagsgolfen har som mål att erbjuda alla UGK:s medlemmar att på vardagarna spela tävlings-och sällskapsgolf och under vintersäsong arrangera aktiviter med social inriktning. Vi gör det genom att genomföra vårt tävlings-och aktivitetsprogram med tävlingar om vandringspriser och spontana dagstävlingar, utbildning i teknik och regelkännedom, introducera olika lagspel samt spela gästspel på närliggande banor och göra en resa med övernattning till annan klubb. Vi spelar både poängboogey och slaggolf på klubbens samtliga banor. Vidare har vi ett nära utbyte med Kåbos OM-sektion och arrangerar på styrelsens uppdrag Midsommargolf och ElAm. Vardagsgolfen satsar på att skapa en klubbanda som uppmuntrar till spel och sociala kontakter både på och utanför klubben och banan. Vardagsgolfen har som mål att arrangera minst två vinteraktiviteter. Ordförande är Bengt Kvist, telefon

27 Valberedningens förslag till styrelse för Upsala GK 2010 Ordförande för 1 år: Erik Winell Ledamot för 2 år: Ledamot för 2 år: Ledamot för 2 år: Lars Carlsson Ove Hedberg Mikael Sabel Ledamot för 1 år Anders Gustavsson (1 år kvar) Ledamot för 1 år Lars Sundberg (1 år kvar) Ledamot för 1 år Roger Ohlsson Fyllnadsval Suppleant för 1 år: Bengt Simonsson Valberedningens förslag till revisorer för Upsala GK 2010 Revisor för 1 år: Lars Kyhlberg, Öhrlings Revisor för 1 år: Bertil Markgren Revisorssuppleant för 1 år: Ola Nordström Revisorssuppleant för 1 år: Bo Malmborg Valberedningens förslag till valberedning för Upsala GK 2010 Ordförande för 1 år: Jan Frischenfeldt Ledamot för 1 år: Carola Johansson Ledamot för 1 år: Jan Östman Ledamot för 1 år: Bengt Kvist

28 Årsmöteshandlingar Förslag 1 stadgeändring 15 och 21 Upsala Golfklubb Dokument nr 9A ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE Nuvarande lydelse: 15 TIDPUNKT, KALLELSE Årsmötet, som är Upsala Golfklubbs högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet. Nuvarande lydelse: 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3 Fastställande av föredragningslista. 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5 Val av två protokolljusterare, tillika röst räknare, som jämte ordföranden skall Ny lydelse: 15 TIDPUNKT, KALLELSE Årsmötet är Upsala Golfklubbs högsta beslutande organ. Årligen hålls två årsmöten Vårmötet hålls före utgången av mars och Höstmötet hålls före utgången av novermber. 21 Ärenden vid vårmötet och höstmötet Vårmötet 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens årsredovisning för det sistförflutna verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i Styrelsen för en tid av 1 (ett) år. 10. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av 2 (två) år jämte suppleanter för en tid av 1 (ett) år. 11. Val av revisorer för verksamhetsåret. I detta val får Styrelsens ledamöter ej deltaga. 12. Val av ordförande och en ledamot i valnämnd för en tid av 1 (ett) år. 13. Val av ombud till GDF-möte. 14. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet. 15. Övriga frågor. Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras, om de ej finns med på föredragningslistan för mötet. Höstmötet 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän, som jämte Ordförande skall justera mötesprotokollet. 6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året. 7. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet. 8. Övriga frågor.

29 Årsmöteshandlingar Förslag 2 stadgeändring 11 Upsala Golfklubb Dokument nr 9B Förslag till stadgeändring UTTRÄDE Ny lydelse Medlem som vill utträda ur Upsala Golfklubb, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast 14 dagar efter ordinarie årsmöte och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Om medlem försitter denna dag skall medlemmen anses ha utträtt först vid kalenderårets utgång och är således betalningsskyldig för den avgift som gällde vid dagen för anmälan. Medlem som vill utträda ur Upsala Golfklubb, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed har utträtt omedelbart.

30 Årsmöteshandlingar Förslag 3 stadgeändring 13 Upsala Golfklubb Dokument nr 9C Förslag till stadgeändring 13 Nuvarande lydelse 13 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Medlem i Upsala Golfklubb * har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, * har rätt till information om klubbens verksamhet, * skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte, * skall bistå klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som beslutas av årsmöte, * skall erhålla skuldebrev vid inbetalning av medlemslån, * skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut, * har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben så snart styrelsen finner detta möjligt dock, senast ett år efter utträdet, * har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben. * får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet. Ny lydelse 13 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Medlem i Upsala Golfklubb * har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, * har rätt till information om klubbens verksamhet, * skall betala de avgifter som beslutas av vår eller höstmöte. Avgifter som avser kommande kalenderår skall betalas om utträde skriftligen inte anmälts före ingången av det kalenderår som avgiften avser. * skall bistå klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som beslutas av årsmöte, * skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut, * har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben inom ett år efter utträdet. Om återbetalning inte kan ske inom denna tid har den som utträtt rätt till ränta på lånet från den dag då det skulle ha lösts. Räntan fastställs på årsbasis per den 1 januari och ska uppgå till reproräntan +2%. * har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben. * får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet.

31 Årsmöteshandlingar Förslag 4 stadgeändring 21 Upsala Golfklubb Dokument nr 9C Nuvarande lydelse Ny lydelse 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE 12 Val av a klubbens ordförande för en tid av (1) år; b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år; 12 Val av a klubbens ordförande för en tid av (1) år; b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år; c (2) revisorer jämte suppleanter för en tid c (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta; ej delta; d (4) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; e ombud till GDF-möte. d (4) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; e ombud till GDF-möte. f ombud för Upsala GK att vid årsstämman i Håmö Golf AB fastställa resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

32 Motion nr 1 Årsmöte Upsala Golfklubb 2010 Styrelsen yrkar avslag på motionen Der är främst av kostnadsskäl som styrelsen yrkar avslag. Dessutom arbetar vi vidare på att få in alla uppgifter på hemsidan under trygga förhållanden.

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Sociala medier För att stärka klubbens varumärke och locka fler medlemmar till klubben påbörjades en satsning på sociala medier.

Sociala medier För att stärka klubbens varumärke och locka fler medlemmar till klubben påbörjades en satsning på sociala medier. UPSALA GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Allmänt Golfen fortsätter att utvecklas positivt i hela Sverige. Under året så gjorde vi en enkät till medlemmarna som fick svara på hur banan, restaurangen,

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

som är en ideell förening, stiftad den 18 april 1994 och med hemort i Tyresö.

som är en ideell förening, stiftad den 18 april 1994 och med hemort i Tyresö. STADGAR FÖR TYRESÖ GOLFKLUBB, som är en ideell förening, stiftad den 18 april 1994 och med hemort i Tyresö. KLUBBEN HAR FÖLJANDE INRIKTNING OCH MÅL FÖR IDROTTEN Definition Idrott är fysisk aktivitet som

Läs mer

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1 Sida 1 Protokoll: HGK årsmöte höst 2014 Plats: Lindö golfanläggning Tidpunkt: 2014-12-08 19.00 21.25 Deltagare: 46 röstberättande medlemmar inklusive styrelsen. Ordförande Stefan Thorberg hälsade alla

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2013-01-24 0.1 Styrelsemöte 13:01 Datum 2013-01-24 18.00-19.25 Plats Närvarande Kiruna, Softcenter Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Anna Wester Pia Kyrö Peder

Läs mer

Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4

Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4 Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4 Närvarande: Erik Winell, EW, Arne Lindquist, AL, Anders Gustafsson, AG Lars Carlsson, LC, Roger Ohlsson, RO, Lars Sundberg, LS Ove

Läs mer

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Hans-Ola Jonsson hälsade välkommen och gav en kort tillbakablick över säsongen.

Läs mer

för Växjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1959 och med hemort i Växjö. 3 december 1992 7 december 2000 21 mars 2002 22 mars 2004

för Växjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1959 och med hemort i Växjö. 3 december 1992 7 december 2000 21 mars 2002 22 mars 2004 Sidan 1 av (11) 1.1 S T A D G A R för Växjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1959 och med hemort i Växjö. Stadgarna fastställda av årsmötet den 29 februari 1984 Stadgarna ändrade 4 december

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde...

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130

Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid STADGAR 2 VISION 2 VERKSAMHETSIDÉ 2 LEDNING OCH ORGANISATION 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 3 2 Sammansättning 3 3 Tillhörighet 3 4 Ledning och beslutande organ 3 5 Firmateckning

Läs mer

Ideella intresseföreningen DELA FLERA

Ideella intresseföreningen DELA FLERA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att aktivt arbeta för att sprida samhällsinformation om, samt uppmuntra till, delningsekonomi genom olika produkter och tjänster. Föreningen skall

Läs mer

Stadgar för Ljunghusens Golfklubb

Stadgar för Ljunghusens Golfklubb Stadgar för Ljunghusens Golfklubb 1 ÄNDAMÅL Ljunghusens Golfklubb, som är bildad den 8 juli 1932, har till ändamål att bereda sina medlemmar tillfälle att utöva golfsport och att för detta ändamål ställa

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

som är en ideell förening stiftad 1938-06-13 och med hemort i Eksjö kommun. Stadgarna fastställda 2012-01-31.

som är en ideell förening stiftad 1938-06-13 och med hemort i Eksjö kommun. Stadgarna fastställda 2012-01-31. STADGAR för EKSJÖ Golfklubb som är en ideell förening stiftad 1938-06-13 och med hemort i Eksjö kommun. Stadgarna fastställda 2012-01-31. IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken STADGAR för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken Stadgarna fastställda 7 mars 1988 Stadgarna ändrade av årsmöte 12 december 1994 av årsmöte 9 december

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för KIRUB Kirurger under utbildning

Stadgar för KIRUB Kirurger under utbildning Stadgar för KIRUB Kirurger under utbildning 1 Ändamål KIRUBs ändamål är att främja utbildning av kirurger, genom att bilda nätverk mellan STläkare i landet och att driva och utveckla kirurgisk utbildning,

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel Stadgar Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel 2016-02-03 Innehåll 1 Föreningens namn... 1 2 Föreningens sätesort... 1 3 Föreningens ändamål... 2 4 Elektronisk kommunikation... 2 5 Medlemskap... 2

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Svenska Golfförbundets Normalstadgar för Golfklubb

Svenska Golfförbundets Normalstadgar för Golfklubb Svenska Golfförbundets Normalstadgar för Golfklubb Svenska Golfförbundets (SGF) "NORMALSTADGAR FÖR GOLF- KLUBB" bygger på av Riksidrottsförbundet (RF) framtagna och av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 antagna

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

Matfors Bridgeklubb stadgar

Matfors Bridgeklubb stadgar Adress: c/o kassör Organisationsnr: 802471-6733 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att spela bridge i trivsamma former. Föreningen verkar speciellt med tanke på pensionärer. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB 1 STADGAR FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB Stadgar för Karlstad Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 23 april 1957 och med hemort i Karlstad. Stadgarna fastställda 7 april 1959 Stadgarna ändrade 10

Läs mer

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE Kallelse höstmöte Upsala Golfklubb 2012-10-22 KALLELSE TILL HÖSTMÖTE Tid: 22 oktober kl. 19:00 Plats: Katedralskolans aula Föredragningslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att:

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att: Stadgar FBC Drag är en ideell förening med hemort i Kalmar kommun. Föreningen bildades den 1/12 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall bedriva Innebandy Föreningen har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. NUVARANDE STADGAR För ÅKEREDS TENNISKLUBB, grundad 1969. "Idrottens mål och inriktning" Definition Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 S i d a 1 STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn Föreningen är en alliansförening och namnet är Föreningen O-Ringen Värmland 2017. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR FÖR BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB

STADGAR FÖR BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB STADGAR FÖR BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad den 5 februari 1974 och med hemort i Höör. Stadgarna är reviderade och fastställda dels av vårmötet den 10 februari 1990, dels av årsmötet

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Stadgar för Västerås Golfklubb

Stadgar för Västerås Golfklubb 1 Stadgar för Västerås Golfklubb VGK är en ideell förening, stiftad den 21 augusti 1931 och med hemort i Västerås. VGK invaldes som medlem i SGF den 5 april 1934 som 16:e klubb Stadgarna fastställda 10

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed.

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgarna fastställda 1998-01-14. Stadgarna ändrade 2006-03-14 Idrottens verksamhetsidé Idrott är

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Svenska Golfförbundets Mallstadgar för Golfklubb

Svenska Golfförbundets Mallstadgar för Golfklubb Svenska Golfförbundets Mallstadgar för Golfklubb Svenska Golfförbundets (SGF) "MALLSTADGAR FÖR GOLFKLUBB" bygger på av Riksidrottsförbundet (RF) framtagna och av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 antagna

Läs mer

SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS MALLSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS MALLSTADGAR FÖR GOLFKLUBB SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS MALLSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Svenska Golfförbundets (SGF) "MALLSTADGAR FÖR GOLFKLUBB" bygger på av Riksidrottsförbundet (RF) framtagna och av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 antagna

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Österlens GK

Stadgar för Österlens GK Stadgar för Österlens GK som är en ideell förening, stiftad den 11 november 1945, med hemort i Simrishamns kommun. Stadgarna är senast fastställda 3 november 2013. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Idrott

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Rev Georg Blom 1

Rev Georg Blom 1 Stadgar för Stockholms Radioflygklubb, SRFK A028. Klubben är ansluten till Sveriges Modellflygförbund, SMFF. 1 ÄNDAMÅL Stockholms Radioflygklubb som bildades 1961 har som ändamål att stödja och uppmuntra

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stadgar för föreningen Blöjupproret

Stadgar för föreningen Blöjupproret Stadgar för föreningen Blöjupproret Stadgar för den ideella föreningen med hemort i Stockholm. Bildad den 26 mars 2013. Stadgarna antagna 26 mars 2013. Stadgarna reviderade 5 mars 2016. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

* VALBEREDNING 23 Sammansättning, åligganden... 16. * REVISION 24 Revision... 16

* VALBEREDNING 23 Sammansättning, åligganden... 16. * REVISION 24 Revision... 16 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 3 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 4 2 Sammansättning... 4 3 Tillhörighet m m... 4 4 Beslutande organ... 5 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Club Papillon Göteborg med hemort i Göteborg.

STADGAR. för den ideella föreningen Club Papillon Göteborg med hemort i Göteborg. STADGAR för den ideella föreningen Club Papillon Göteborg med hemort i Göteborg. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen bildades den 28 mars 1985. Stadgarna är senast fastställda av årsmötet 2014-02-09.

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer