Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1 Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 UGK hade vid årsskiftet 2008/2009 brist på likvida medel och betydande förfallna skulder. Risken för att hamna på obestånd var överhängande. Orsaken var flera samverkande faktorer. Driftsintäkterna hade minskat till följd av vikande golfkonjunktur och sjunkande medlemsantal. Medlemsavgångarna medförde i sin tur ökande återbetalningar av medlemslån. Samtidigt tillkom stora kostnadsökningar vid ombyggnaden av klubbhuset. Slutligen tillkom att klubbens likviditetsreserv var förbrukad och hade använts för att täcka nytillkommande arbeten (fairways och ny bevattningsanläggning) och fördyringar inom banombyggnadsprojektet. Sittande styrelse lade vid det ordinarie årsmötet i mars 2009 fram ett åtgärdspaket för att lösa de ekonomiska problemen. Detta innebar förslag om en höjd årsavgift, personalbesparingar inom banoch anläggning samt en höjning av medlemslånen med kr. För ny medlem skulle det innebära en kapitalinsats på kr. Mot den av styrelsens förslag ställdes ett yrkande som bl. a. innefattade ett nej till höjda kapitalinsatser och ett sparprogram på ytterligare på 1, 5 Mkr, i första hand inom administration. Vidare yrkades att styrelsen att ta fram förslag på om och i så fall hur delar av klubbens reala tillgångar (mark, maskiner, m.m.) skulle kunna användas för att förbättra klubbens likviditet. Förslaget innebar även ett uppdrag till styrelsen att i kontakt med banker undersöka möjligheten till ytterligare lån för att finansiera om ombyggnaden. Årsmötet beslöt med stor majoritet att avslå den sittande styrelsens förslag och bifalla framlagda yrkanden. Det beslöt att uppdra till styrelsen att ta fram en alternativ strategi i enlighet med det motförslag som stöddes av årsmötet. Sittande styrelse ansåg sig, efter en kort intern överläggning, inte kunna ställa sig bakom de nya direktiven och valde att avgå. Följden blev att årsmötet ajournerades. När årsmötet återupptog sina förhandlingar tre veckor senare - valdes en helt ny styrelse. Den nya styrelsen kunde vid sitt tillträde konstatera att det krävdes mycket kraftfulla och snabba åtgärder för att klubben skulle undvika en konkurs. En betalningsinställelse, mitt under ombyggnaden, skulle inte enbart ha drabbat medlemmarna ekonomiskt utan även lett till att ombyggnadsprojektet fördröjts minst en säsong. I syfte att vinna tid slöts ett avtal om en förlängd amorteringstid för skulden för tidigare gjorda markköp. Styrelsen beslutade också om kraftiga sparbeting för alla kommittéer och i administrationen. Det ansträngda ekonomiska läget tvingade även fram personalminskningar - efter förhandlingar och avtal lämnade både klubbdirektören och ekonomiassistenten sina befattningar. Dessbättre kunde driftbudgeten stärkas något genom att ett antal tidigare medlemmar återvärvades. Genom detta snabbt sjösatta besparingspaket öppnades den sedan en tid helt stängda dörren till ökad lånefinansiering på glänt. Genom ett envetet arbete och genom att sparpaketet resulterade i positiva kassaflödesanalyser kunde SE-banken efter någon månad övertygas om att Upsala golfklubb åter var en kreditvärdig kund. I mitten av juni erhöll klubben ett lånelöfte från banken. Likviditeten för 2009

2 Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1 var säkrad och därmed slutförandet av banombyggnaden. I oktober ställde sig ett enhälligt extra årsmöte bakom styrelsens förslag. Årsmötet beslöt att en engångsavgift skulle utdebiteras för att täcka de extra kostnader som rekonstruktionen medfört. För att ytterligare stärka klubbens likviditet har avtal senare under året slutits om en sale-leaseback av maskinparken för skötsel av golfbanorna. Detta har stärkt klubbens likviditet och har samtidigt skapat förutsättningar för att höja både effektivitet och kvalitet i banskötsel och banunderhåll. I syfte att mer långsiktigt stärka likviditeten har styrelsen påbörjat ett arbete med att avstycka och sälja tomter. På kort sikt gäller det ett antal tomter belägna vid uppfartsvägen till klubbhuset. På längre sikt undersöks även möjligheten till större avstyckningar på annan del av klubben ägd mark. Som denna verksamhetsberättelse visar har mycket av arbetet under året av nödvändighet koncentrerats till ekonomin. Men mycket annat av vikt har hänt. Det utan konkurrens viktigaste är att ombyggnaden av 18-hålsbana framgångsrikt slutförts. Banan är nu färdigbyggd och helt finansierad. Därmed kommer UGK från år 2010 att kunna bjuda medlemmar och gäster en exklusiv golfanläggning med 36 spännande och utmanande golfhål. I det tysta har klubbens golfverksamhet både den idrottsliga och trivselgolfen utvecklats starkt och i mycket positiv riktning. Våra kommittéer har, trots de krismoln som hotat verksamheten, hållit klubbens fana högt. De har på ett positivt och framgångsrikt arrangerat spännande, trevliga och utmanande tävlingar och andra aktiviteter för både klubbensmedlemmar och gäster. Även idrottsligt har UGK varit framgångsrik. Det gäller inte minst våra juniorer. De tog under året en mycket hedrande andraplats i Golf-SM för lag. Mer om kommittéernas aktiviteter och vår tävlingsframgångar finns att läsa på UGK:s nya hemsida, där kommitté sin egen flik. Klubben har också slutit nya avtal med våra entreprenörer. Alla avtal är ettåriga. Styrelsens mål är att det kommande året ska bli ett referensår och att den från år 2011 ska kunna sluta fleråriga avtal med alla entreprenörer. Stödet från klubbens samarbetspartners har förblivit starkt. Sponsorverksamheten har utvecklats mycket positivt och många nya affärskontakter har skapats. UGK Business Club har utvecklats till en av de viktigaste mötesplatserna för Uppsalas företagare. Ett annat positivt faktum är att den nya golfstudion har invigts. Utrustad med golfsimulatorer och annan utrustning kommer den att ge alla möjlighet till träning och tävling oberoende väder och årstider. Sammanfattningsvis kan således konstateras att Upsala Golfklubb går stärkt ur år både ekonomiskt och som klubb. Men alla problem är inte övervunna. Golfkonjunkturen i landet är vikande och även det kommande året kommer att bli ett tufft. Men en god grund har lagts för en långsiktigt stark klubb med balanserad ekonomi. Verksamheten år 2010 kommer att präglas av fortsatt sparsamhet men med en positiv och offensiv underton. Uppsala Styrelsen

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Årsmöteshandlingar Budget 2010 Upsala Golfklubb Dokument nr 6 Ekonomi i balans Budget Upsala GK 2010 INTÄKTER TKR Medlemsavgifter Greenfee Sponsorintäkter Övriga intäkter 880 Summa intäkter KOSTNADER TKR Banpersonal Banunderhåll och leasing av maskiner Medlemsservice och administration 920 Ekonomiadministration och revisorer 400 El- och försäkringskostnader 480 Sponsorverksamhet 500 Avgifter till SGF 360 Kommittéer och tränare 910 Övriga kostnader 400 Räntekostnader 700 Avskrivningar Summa kostnader

21 Årsmöteshandlingar Medlemsavgifter, övriga avgifter Upsala Golfklubb Dokument nr 7 Punkt 10 i föredragningslistan. Fastställande av medlemsavgifter Styrelsens förslag till avgiftsstruktur enligt följande:** Avgifter 2010 Medlemmar Årspelrätter Årsavgift Kapitalinsats Årsavgift Senior 36 hål Alla dagar Senior 36 hål Vardagar finns ej Greenfee inkl spelrätt 9+9 hål.* 1690 Inget nyintag finns ej Senior 9+9 hål* Greenfee UGK/Anslutning SGF Juniorrabatt alla kategorier 80% rabatt 0-12 år, 60% rabatt år, 40% rabatt år Ingen kapitalinsats för medlemmar under 25 år Prova-på 36 hål senior 3990 Prova-på 36 hål familj 5450 *Gäller endast för spel på våra två 9-hålsbanor, för spel på 18-hålsbanan lämnar vi 100kr i greenfeerabatt **Ovanstående gäller under förutsättning att årsmötet ger sitt godkännande. Styrelsens förslag om greenfee-avgifter för 2010 Senior Lilla banan Nya banan Gamla banan 150 kr / 200 kr 250 kr / 300 kr 400 kr / 500 kr 50 kr rabatt för gäst 50 kr rabatt för gäst 100 kr rabatt för gäst med medlem med medlem med medlem Junior Lilla banan Nya banan Gamla banan 75 kr / 100 kr 125 kr / 150 kr 200 kr / 250 kr 25 kr rabatt för gäst 25 kr rabatt för gäst 50 kr rabatt för gäst med medlem med medlem med medlem

22 Årsmöteshandlingar Verksamhetsplan 2010 Upsala Golfklubb Dokument nr 5a Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2010 Styrelsen för Upsala golfklubb valde följande tre ledord för sitt arbete: Öppenhet, Respekt och Ansvar (ÖRA). Dessa kommer fortsatt att vara vägledande för styrelsen och förhoppningsvis för hela klubben under Ett förhållningssätt präglat av Öppenhet, Respekt och Ansvar kommer att ytterligare stärka Upsala GK som plats där medlemmar, sponsorer och gäster möts och trivs att spela golf. Öppenheten innebär att styrelsen kommer att fortsätta att värna om att ge en öppen och rak information till medlemmarna. Ledordet innebär också att styrelsen förväntar sig öppenhet och rakhet från medlemmarna. Endast genom en rak och kontinuerlig respons från medlemmar blir det möjligt för styrelsen att kvalitetssäkra klubbens utveckling. Styrelsen har ansvar att leda klubben och styra de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten. Det är styrelsens ansvar att se till att anläggningen sköts på att bästa möjliga sätt. Målet är att förutsättningar ska skapas för en trevlig och utmanande golf för alla som spelar på vår bana. Som medlem har vi ansvar för att alla medlemmar och gäster - som spelar på vår bana får en positiv golfupplevelse. Respekt ska i detta sammanhang tolkas som aktning - att alla i klubben möts i ögonhöjd. Respekt är också att visa omtanke, uppskattning och förtroende. Alla på vår anläggning gammal, ung, nybörjare, seniorer, hög- och låghandikappad - har rätt att bli bemötta med positiv respekt av både klubbens medlemmar och dess styrelse. Mål år 2010 Styrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2010 fokusera på tre konkreta områden 1. Ekonomi Ekonomin ges högsta prioritet. Målet är att UGK år 2010 åter ska få en ekonomi i långsiktigt hållbar balans. Vägen dit är att bygga en offensiv golfklubb med en budget styrd av medveten och genomtänkt sparsamhet. I syfte att långsiktigt stärka likviditeten kommer arbetet med att avstycka och sälja tomtmark att intensifieras. Målet är att UGK redan från år 2011 ska kunna börja bygga upp en likviditetsreserv som gör klubben mindre känslig för svängningar i golfkonjunkturen. 2. Golfanläggning

23 Årsmöteshandlingar Verksamhetsplan 2010 Upsala Golfklubb Dokument nr 5a UGK:s viktigaste tillgångar är dess golfbanor och klubbhus. Styrelsen ser som en huvuduppgift att på medlemmarnas uppdrag vårda och utveckla dessa tillgångar. Den banskötselplan som styrelsen låtit ta fram kommer att användas som styrinstrument. Den kommer att kontinuerligt utvärderas och utgöra grunden för styrning av banskötseln. UGK ska bjuda medlemmar, sponsorer och gäster den trevligaste och bästa golfanläggningen i regionen. 3. Medlemmar Målet är att UGK åter ska upp till 2000 aktiva medlemmar, det medlemstak som fastställts av årsmötet. En bred rekryteringskampanj kommer att genomföras. Stöd från medlemmar, sponsorer och kommittéer blir viktigt i detta arbete. Mot bakgrund av rådande åldersfördelning kommer rekryteringen särskilt att riktas till yngre golfare, kvinnliga golfare samt till barnfamiljer. Genom att bjuda olika och nya former för medlemskap ska alla kunna hitta ett bra sätt vara medlem på.

24 Upsala Golfklubb Årsmöteshandlingar Kommittéernas verksamhetsplaner 2010 Dokument 5 b Upsala golfklubb kommittéerna år 2010 UGK:s kommittéer bedriver en omfattande medlemsverksamhet. Nedan finns en kortfattad beskrivning av deras verksamhet. Fullständiga verksamhetsplaner finns på klubbens hemsida. Vill du ha mer information eller är du intresserad att delta i någon kommittés verksamhet så kan du prata med kansliet eller kontakta kommittéerna via hemsidan eller via kontaktpersoner nedan. 1. Bankommittén Medlemmarna i denna kommitté utses av UGK: s övriga kommittéer. Bankommittén lämnar förslag till styrelsen om förbättringar och utveckling av klubbens banor. Bankommittén är en länk mellan medlemmarna och arbetet med banutvecklingen. Bankommittén leder och organiserar även arbetet med klubbens städdagar. Kommittén tar också fram förslag till avståndsmarkeringar (stolpar, plattor och sprinklerlock). Bankommittén kommer under 2010 bl.a. att arbeta med förbättrings- och säkerhetshöjande åtgärder på banan, t.ex. trädplantering och borttagning av siktskymmande träd. Kommittén har också som mål att UGK ska bli Qtee certifierad, vilket bl.a. innebär att det även på röd tee ska finnas banskiss över hålet, papperskorgar, bänkar och bolltvättar, såvida de som spelar från röd tee inte naturligt passerar gul tee. Ordförande för bankommittén är Bo Malmborg, tel Damkommittén Damkommitténs har som mål är att skapa större gemenskap bland damerna på klubben genom att stimulera dem att delta i tävlingar, i sällskapsspel och i andra aktiviteter. Målet är locka fler damer till klubben och fler att delta i damkommitténs arrangemang. Målet är vidare att stärka samarbetet med tränarna på klubben för att ge stöd till nytillkomna golfare. Damkommittén arrangerar bl. a. följande aktiviteter under 2010: damträff med visning av kläder och smycken, damgolfens dag, tävlingar i trevliga former, hemlig resa, m.m. Ordförande för damkommittén är Ann-Sofie Liljekvist Handikappkommittén Handikappkommittén (HRK) har ansvar för medlemmars handikapp bl.a. att frågor rörande oklarheter i och ansökningar om höjning av handikapp. Den ansvarar även för markeringar på banan som exempelvis banans gränser och hindermarkeringar. I samråd med bangruppen och greenkeeper fastställer och informerar den om de lokala regler som ska gälla för banan. HRK har även vid tävling, i samråd med tävlingsledning och greenkeeper, att besluta om frågor om banans duglighet för spel (rätt till lägesförbättring, pluggad boll, m.m.) Einar Brekkan är ordförande för Handikappkommittén och nås på e-post

25 4. Idrottskommittén Idrottskommittén leder klubbens elitverksamhet för damer, herrar och juniorer. Under 2010 fördjupas den framgångsrika satsningen på juniorverksamheten. Målet är att UGK:s juniorer ska nå minst lika stora framgångar som under Ett annat viktigt mål för Idrottskommittén är att Damlaget ska återerövra en plats i Elitserien. Kommittén kommer under året att stärka sin verksamhet genom att lägga fokus på att rekrytera och utbilda nya ledare, att aktivt rekrytera nya juniorer och behålla och förädla egna talanger, att ges Grönt Ljus av SGF samt att omorganisera sin ledning i syfte att skapa en tydligare arbetsfördelning. Idrottskommitténs ordförande är Ove Hedberg. Han nås via eller via tel Seniorkommittén Seniorkommitténs mål är att arrangera tävlingar som utvecklar en positiv social gemenskap och klubbkänsla bland klubbens seniorer - att delta ska vara lika viktigt som att vinna. Verksamheten kommer att fokusera på att ge medlemmar och gäster en positiv golfupplevelse, utbildning i golfregler och golfetikett. Samarbetet med tränarna kommer att fördjupas. UGK:s Seniorkommitté anordnar under säsongen: en serietävling som genomförs på helgdagar en serietävling som genomförs på onsdagar en matchtävling som spelas enligt uppsatt schema Vi ansvarar också för att anmäla lag och utse lagledare till seriespelet i Uppland, som anordnas av Upplands Golfförbund. I år deltar vi med 10 lag. Anmälan till deltagande i de tävlingar för Seniorer (Old Members), som arrangeras av distriktets klubbar på uppdrag av UGF, skall göras individuellt via nätet (www.golf.se) senast 2 veckor före tävlingsdag. Varje säsong spelar vi också två klubbmatcher för herrar. Mot Djursholm spelar vi scratch och deltagarna skall vara 50 år eller äldre. Mot Västerås spelar vi med hcp och deltagarna skall vara 75 år eller äldre.tillsammans med Söderby GK och Edenhof GK arrangerar vi Veterantouren i Uppland. Ordförande för Seniorkommittén är Mats Bröms, tel Tävlingskommittén Tävlingskommittén har som mål att utveckla både den idrottsliga och den sociala kvaliteten i tävlingsverksamheten. Målet är att alla tävlingsarrangemang fortsatt ska ha ett regionalt och nationellt gott rykte. Tävlingsverksamheten ska uppfattas som positiv av alla klubbens medlemmar. Tävlingskommittén kommer 2010 bl.a. att arrangera en UGK-master med ett tävlingstillfälle varje månad som avslutas med en final för de bästa i slutet på säsongen, arrangera minst 3 tävlingar där restaurang och shop är samverkar vid planering och genomförande samt kommer man att arbeta för att öka intresset för KM både i singel och och i par. Ordförande för tävlingskommittén är Roger Ohlsson, telefon: Vardagsgolfen

26 Upsala Golfklubb Årsmöteshandlingar Kommittéernas verksamhetsplaner 2010 Dokument 5 b Vardagsgolfen har som mål att erbjuda alla UGK:s medlemmar att på vardagarna spela tävlings-och sällskapsgolf och under vintersäsong arrangera aktiviter med social inriktning. Vi gör det genom att genomföra vårt tävlings-och aktivitetsprogram med tävlingar om vandringspriser och spontana dagstävlingar, utbildning i teknik och regelkännedom, introducera olika lagspel samt spela gästspel på närliggande banor och göra en resa med övernattning till annan klubb. Vi spelar både poängboogey och slaggolf på klubbens samtliga banor. Vidare har vi ett nära utbyte med Kåbos OM-sektion och arrangerar på styrelsens uppdrag Midsommargolf och ElAm. Vardagsgolfen satsar på att skapa en klubbanda som uppmuntrar till spel och sociala kontakter både på och utanför klubben och banan. Vardagsgolfen har som mål att arrangera minst två vinteraktiviteter. Ordförande är Bengt Kvist, telefon

27 Valberedningens förslag till styrelse för Upsala GK 2010 Ordförande för 1 år: Erik Winell Ledamot för 2 år: Ledamot för 2 år: Ledamot för 2 år: Lars Carlsson Ove Hedberg Mikael Sabel Ledamot för 1 år Anders Gustavsson (1 år kvar) Ledamot för 1 år Lars Sundberg (1 år kvar) Ledamot för 1 år Roger Ohlsson Fyllnadsval Suppleant för 1 år: Bengt Simonsson Valberedningens förslag till revisorer för Upsala GK 2010 Revisor för 1 år: Lars Kyhlberg, Öhrlings Revisor för 1 år: Bertil Markgren Revisorssuppleant för 1 år: Ola Nordström Revisorssuppleant för 1 år: Bo Malmborg Valberedningens förslag till valberedning för Upsala GK 2010 Ordförande för 1 år: Jan Frischenfeldt Ledamot för 1 år: Carola Johansson Ledamot för 1 år: Jan Östman Ledamot för 1 år: Bengt Kvist

28 Årsmöteshandlingar Förslag 1 stadgeändring 15 och 21 Upsala Golfklubb Dokument nr 9A ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE Nuvarande lydelse: 15 TIDPUNKT, KALLELSE Årsmötet, som är Upsala Golfklubbs högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet. Nuvarande lydelse: 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3 Fastställande av föredragningslista. 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5 Val av två protokolljusterare, tillika röst räknare, som jämte ordföranden skall Ny lydelse: 15 TIDPUNKT, KALLELSE Årsmötet är Upsala Golfklubbs högsta beslutande organ. Årligen hålls två årsmöten Vårmötet hålls före utgången av mars och Höstmötet hålls före utgången av novermber. 21 Ärenden vid vårmötet och höstmötet Vårmötet 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens årsredovisning för det sistförflutna verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i Styrelsen för en tid av 1 (ett) år. 10. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av 2 (två) år jämte suppleanter för en tid av 1 (ett) år. 11. Val av revisorer för verksamhetsåret. I detta val får Styrelsens ledamöter ej deltaga. 12. Val av ordförande och en ledamot i valnämnd för en tid av 1 (ett) år. 13. Val av ombud till GDF-möte. 14. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet. 15. Övriga frågor. Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras, om de ej finns med på föredragningslistan för mötet. Höstmötet 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän, som jämte Ordförande skall justera mötesprotokollet. 6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året. 7. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet. 8. Övriga frågor.

29 Årsmöteshandlingar Förslag 2 stadgeändring 11 Upsala Golfklubb Dokument nr 9B Förslag till stadgeändring UTTRÄDE Ny lydelse Medlem som vill utträda ur Upsala Golfklubb, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast 14 dagar efter ordinarie årsmöte och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Om medlem försitter denna dag skall medlemmen anses ha utträtt först vid kalenderårets utgång och är således betalningsskyldig för den avgift som gällde vid dagen för anmälan. Medlem som vill utträda ur Upsala Golfklubb, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed har utträtt omedelbart.

30 Årsmöteshandlingar Förslag 3 stadgeändring 13 Upsala Golfklubb Dokument nr 9C Förslag till stadgeändring 13 Nuvarande lydelse 13 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Medlem i Upsala Golfklubb * har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, * har rätt till information om klubbens verksamhet, * skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte, * skall bistå klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som beslutas av årsmöte, * skall erhålla skuldebrev vid inbetalning av medlemslån, * skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut, * har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben så snart styrelsen finner detta möjligt dock, senast ett år efter utträdet, * har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben. * får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet. Ny lydelse 13 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Medlem i Upsala Golfklubb * har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, * har rätt till information om klubbens verksamhet, * skall betala de avgifter som beslutas av vår eller höstmöte. Avgifter som avser kommande kalenderår skall betalas om utträde skriftligen inte anmälts före ingången av det kalenderår som avgiften avser. * skall bistå klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som beslutas av årsmöte, * skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut, * har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben inom ett år efter utträdet. Om återbetalning inte kan ske inom denna tid har den som utträtt rätt till ränta på lånet från den dag då det skulle ha lösts. Räntan fastställs på årsbasis per den 1 januari och ska uppgå till reproräntan +2%. * har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben. * får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet.

31 Årsmöteshandlingar Förslag 4 stadgeändring 21 Upsala Golfklubb Dokument nr 9C Nuvarande lydelse Ny lydelse 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE 12 Val av a klubbens ordförande för en tid av (1) år; b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år; 12 Val av a klubbens ordförande för en tid av (1) år; b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år; c (2) revisorer jämte suppleanter för en tid c (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta; ej delta; d (4) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; e ombud till GDF-möte. d (4) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; e ombud till GDF-möte. f ombud för Upsala GK att vid årsstämman i Håmö Golf AB fastställa resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

32 Motion nr 1 Årsmöte Upsala Golfklubb 2010 Styrelsen yrkar avslag på motionen Der är främst av kostnadsskäl som styrelsen yrkar avslag. Dessutom arbetar vi vidare på att få in alla uppgifter på hemsidan under trygga förhållanden.

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4

Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4 Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4 Närvarande: Erik Winell, EW, Arne Lindquist, AL, Anders Gustafsson, AG Lars Carlsson, LC, Roger Ohlsson, RO, Lars Sundberg, LS Ove

Läs mer

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken STADGAR för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken Stadgarna fastställda 7 mars 1988 Stadgarna ändrade av årsmöte 12 december 1994 av årsmöte 9 december

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed.

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgarna fastställda 1998-01-14. Stadgarna ändrade 2006-03-14 Idrottens verksamhetsidé Idrott är

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130

Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130 Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid STADGAR 2 VISION 2 VERKSAMHETSIDÉ 2 LEDNING OCH ORGANISATION 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 3 2 Sammansättning 3 3 Tillhörighet

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn.

Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn. Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn. Innehållsförteckning IDROTTENSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ MÅL OCH INRIKTNING... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad STADGAR LYCKE GOLFKLUBB Borttaget: Centrerad Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 ÄNDAMÅL...3 2 SAMMANSÄTTNING...3 3 TILLHÖRIGHET M M...3 4 BESLUTANDE

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Musketeers Funky Cheer en ideell förening med hemort i Borås Bildad den 8 oktober 2006 STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Föreningens verksamhetsidé Idrotten cheerleading, som föddes för mer än 100 år

Läs mer

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. STADGAR för Eda Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1990-08-28 och med hemort i Eda kommun. Stadgarna fastställda 1990-08-28 Stadgarna ändrade 1992-02-08 1993-02-13 1997-12-07 1998-02-08 2002-02-10

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

2 SAMMANSÄTTNING Bråvikens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

2 SAMMANSÄTTNING Bråvikens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar. STADGAR för Bråvikens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 15 maj 1992 och med hemort i NORRKÖPING. Stadgarna fastställda vid konstituerande möte 15 maj 1992. Stadgarna ändrade vid årsmötet

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

För Delsjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 26 april 1962 och med hemort i Göteborg.

För Delsjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 26 april 1962 och med hemort i Göteborg. Stadgar För, som är en ideell förening, stiftad den 26 april 1962 och med hemort i Göteborg. Stadgarna fastställda 26 april 1962 Stadgarna ändrade 24 november 1994 Stadgarna ändrade 5 december 2000 Stadgarna

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening,

STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening, STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1983 och med hemort i Söderköpings kommun Stadgarna fastställda 1983-03- 24 Stadgarna ändrade 1989-08- 15, 1998-03- 10, 2002-03- 07,

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer