Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1 Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 UGK hade vid årsskiftet 2008/2009 brist på likvida medel och betydande förfallna skulder. Risken för att hamna på obestånd var överhängande. Orsaken var flera samverkande faktorer. Driftsintäkterna hade minskat till följd av vikande golfkonjunktur och sjunkande medlemsantal. Medlemsavgångarna medförde i sin tur ökande återbetalningar av medlemslån. Samtidigt tillkom stora kostnadsökningar vid ombyggnaden av klubbhuset. Slutligen tillkom att klubbens likviditetsreserv var förbrukad och hade använts för att täcka nytillkommande arbeten (fairways och ny bevattningsanläggning) och fördyringar inom banombyggnadsprojektet. Sittande styrelse lade vid det ordinarie årsmötet i mars 2009 fram ett åtgärdspaket för att lösa de ekonomiska problemen. Detta innebar förslag om en höjd årsavgift, personalbesparingar inom banoch anläggning samt en höjning av medlemslånen med kr. För ny medlem skulle det innebära en kapitalinsats på kr. Mot den av styrelsens förslag ställdes ett yrkande som bl. a. innefattade ett nej till höjda kapitalinsatser och ett sparprogram på ytterligare på 1, 5 Mkr, i första hand inom administration. Vidare yrkades att styrelsen att ta fram förslag på om och i så fall hur delar av klubbens reala tillgångar (mark, maskiner, m.m.) skulle kunna användas för att förbättra klubbens likviditet. Förslaget innebar även ett uppdrag till styrelsen att i kontakt med banker undersöka möjligheten till ytterligare lån för att finansiera om ombyggnaden. Årsmötet beslöt med stor majoritet att avslå den sittande styrelsens förslag och bifalla framlagda yrkanden. Det beslöt att uppdra till styrelsen att ta fram en alternativ strategi i enlighet med det motförslag som stöddes av årsmötet. Sittande styrelse ansåg sig, efter en kort intern överläggning, inte kunna ställa sig bakom de nya direktiven och valde att avgå. Följden blev att årsmötet ajournerades. När årsmötet återupptog sina förhandlingar tre veckor senare - valdes en helt ny styrelse. Den nya styrelsen kunde vid sitt tillträde konstatera att det krävdes mycket kraftfulla och snabba åtgärder för att klubben skulle undvika en konkurs. En betalningsinställelse, mitt under ombyggnaden, skulle inte enbart ha drabbat medlemmarna ekonomiskt utan även lett till att ombyggnadsprojektet fördröjts minst en säsong. I syfte att vinna tid slöts ett avtal om en förlängd amorteringstid för skulden för tidigare gjorda markköp. Styrelsen beslutade också om kraftiga sparbeting för alla kommittéer och i administrationen. Det ansträngda ekonomiska läget tvingade även fram personalminskningar - efter förhandlingar och avtal lämnade både klubbdirektören och ekonomiassistenten sina befattningar. Dessbättre kunde driftbudgeten stärkas något genom att ett antal tidigare medlemmar återvärvades. Genom detta snabbt sjösatta besparingspaket öppnades den sedan en tid helt stängda dörren till ökad lånefinansiering på glänt. Genom ett envetet arbete och genom att sparpaketet resulterade i positiva kassaflödesanalyser kunde SE-banken efter någon månad övertygas om att Upsala golfklubb åter var en kreditvärdig kund. I mitten av juni erhöll klubben ett lånelöfte från banken. Likviditeten för 2009

2 Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1 var säkrad och därmed slutförandet av banombyggnaden. I oktober ställde sig ett enhälligt extra årsmöte bakom styrelsens förslag. Årsmötet beslöt att en engångsavgift skulle utdebiteras för att täcka de extra kostnader som rekonstruktionen medfört. För att ytterligare stärka klubbens likviditet har avtal senare under året slutits om en sale-leaseback av maskinparken för skötsel av golfbanorna. Detta har stärkt klubbens likviditet och har samtidigt skapat förutsättningar för att höja både effektivitet och kvalitet i banskötsel och banunderhåll. I syfte att mer långsiktigt stärka likviditeten har styrelsen påbörjat ett arbete med att avstycka och sälja tomter. På kort sikt gäller det ett antal tomter belägna vid uppfartsvägen till klubbhuset. På längre sikt undersöks även möjligheten till större avstyckningar på annan del av klubben ägd mark. Som denna verksamhetsberättelse visar har mycket av arbetet under året av nödvändighet koncentrerats till ekonomin. Men mycket annat av vikt har hänt. Det utan konkurrens viktigaste är att ombyggnaden av 18-hålsbana framgångsrikt slutförts. Banan är nu färdigbyggd och helt finansierad. Därmed kommer UGK från år 2010 att kunna bjuda medlemmar och gäster en exklusiv golfanläggning med 36 spännande och utmanande golfhål. I det tysta har klubbens golfverksamhet både den idrottsliga och trivselgolfen utvecklats starkt och i mycket positiv riktning. Våra kommittéer har, trots de krismoln som hotat verksamheten, hållit klubbens fana högt. De har på ett positivt och framgångsrikt arrangerat spännande, trevliga och utmanande tävlingar och andra aktiviteter för både klubbensmedlemmar och gäster. Även idrottsligt har UGK varit framgångsrik. Det gäller inte minst våra juniorer. De tog under året en mycket hedrande andraplats i Golf-SM för lag. Mer om kommittéernas aktiviteter och vår tävlingsframgångar finns att läsa på UGK:s nya hemsida, där kommitté sin egen flik. Klubben har också slutit nya avtal med våra entreprenörer. Alla avtal är ettåriga. Styrelsens mål är att det kommande året ska bli ett referensår och att den från år 2011 ska kunna sluta fleråriga avtal med alla entreprenörer. Stödet från klubbens samarbetspartners har förblivit starkt. Sponsorverksamheten har utvecklats mycket positivt och många nya affärskontakter har skapats. UGK Business Club har utvecklats till en av de viktigaste mötesplatserna för Uppsalas företagare. Ett annat positivt faktum är att den nya golfstudion har invigts. Utrustad med golfsimulatorer och annan utrustning kommer den att ge alla möjlighet till träning och tävling oberoende väder och årstider. Sammanfattningsvis kan således konstateras att Upsala Golfklubb går stärkt ur år både ekonomiskt och som klubb. Men alla problem är inte övervunna. Golfkonjunkturen i landet är vikande och även det kommande året kommer att bli ett tufft. Men en god grund har lagts för en långsiktigt stark klubb med balanserad ekonomi. Verksamheten år 2010 kommer att präglas av fortsatt sparsamhet men med en positiv och offensiv underton. Uppsala Styrelsen

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Årsmöteshandlingar Budget 2010 Upsala Golfklubb Dokument nr 6 Ekonomi i balans Budget Upsala GK 2010 INTÄKTER TKR Medlemsavgifter Greenfee Sponsorintäkter Övriga intäkter 880 Summa intäkter KOSTNADER TKR Banpersonal Banunderhåll och leasing av maskiner Medlemsservice och administration 920 Ekonomiadministration och revisorer 400 El- och försäkringskostnader 480 Sponsorverksamhet 500 Avgifter till SGF 360 Kommittéer och tränare 910 Övriga kostnader 400 Räntekostnader 700 Avskrivningar Summa kostnader

21 Årsmöteshandlingar Medlemsavgifter, övriga avgifter Upsala Golfklubb Dokument nr 7 Punkt 10 i föredragningslistan. Fastställande av medlemsavgifter Styrelsens förslag till avgiftsstruktur enligt följande:** Avgifter 2010 Medlemmar Årspelrätter Årsavgift Kapitalinsats Årsavgift Senior 36 hål Alla dagar Senior 36 hål Vardagar finns ej Greenfee inkl spelrätt 9+9 hål.* 1690 Inget nyintag finns ej Senior 9+9 hål* Greenfee UGK/Anslutning SGF Juniorrabatt alla kategorier 80% rabatt 0-12 år, 60% rabatt år, 40% rabatt år Ingen kapitalinsats för medlemmar under 25 år Prova-på 36 hål senior 3990 Prova-på 36 hål familj 5450 *Gäller endast för spel på våra två 9-hålsbanor, för spel på 18-hålsbanan lämnar vi 100kr i greenfeerabatt **Ovanstående gäller under förutsättning att årsmötet ger sitt godkännande. Styrelsens förslag om greenfee-avgifter för 2010 Senior Lilla banan Nya banan Gamla banan 150 kr / 200 kr 250 kr / 300 kr 400 kr / 500 kr 50 kr rabatt för gäst 50 kr rabatt för gäst 100 kr rabatt för gäst med medlem med medlem med medlem Junior Lilla banan Nya banan Gamla banan 75 kr / 100 kr 125 kr / 150 kr 200 kr / 250 kr 25 kr rabatt för gäst 25 kr rabatt för gäst 50 kr rabatt för gäst med medlem med medlem med medlem

22 Årsmöteshandlingar Verksamhetsplan 2010 Upsala Golfklubb Dokument nr 5a Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2010 Styrelsen för Upsala golfklubb valde följande tre ledord för sitt arbete: Öppenhet, Respekt och Ansvar (ÖRA). Dessa kommer fortsatt att vara vägledande för styrelsen och förhoppningsvis för hela klubben under Ett förhållningssätt präglat av Öppenhet, Respekt och Ansvar kommer att ytterligare stärka Upsala GK som plats där medlemmar, sponsorer och gäster möts och trivs att spela golf. Öppenheten innebär att styrelsen kommer att fortsätta att värna om att ge en öppen och rak information till medlemmarna. Ledordet innebär också att styrelsen förväntar sig öppenhet och rakhet från medlemmarna. Endast genom en rak och kontinuerlig respons från medlemmar blir det möjligt för styrelsen att kvalitetssäkra klubbens utveckling. Styrelsen har ansvar att leda klubben och styra de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten. Det är styrelsens ansvar att se till att anläggningen sköts på att bästa möjliga sätt. Målet är att förutsättningar ska skapas för en trevlig och utmanande golf för alla som spelar på vår bana. Som medlem har vi ansvar för att alla medlemmar och gäster - som spelar på vår bana får en positiv golfupplevelse. Respekt ska i detta sammanhang tolkas som aktning - att alla i klubben möts i ögonhöjd. Respekt är också att visa omtanke, uppskattning och förtroende. Alla på vår anläggning gammal, ung, nybörjare, seniorer, hög- och låghandikappad - har rätt att bli bemötta med positiv respekt av både klubbens medlemmar och dess styrelse. Mål år 2010 Styrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2010 fokusera på tre konkreta områden 1. Ekonomi Ekonomin ges högsta prioritet. Målet är att UGK år 2010 åter ska få en ekonomi i långsiktigt hållbar balans. Vägen dit är att bygga en offensiv golfklubb med en budget styrd av medveten och genomtänkt sparsamhet. I syfte att långsiktigt stärka likviditeten kommer arbetet med att avstycka och sälja tomtmark att intensifieras. Målet är att UGK redan från år 2011 ska kunna börja bygga upp en likviditetsreserv som gör klubben mindre känslig för svängningar i golfkonjunkturen. 2. Golfanläggning

23 Årsmöteshandlingar Verksamhetsplan 2010 Upsala Golfklubb Dokument nr 5a UGK:s viktigaste tillgångar är dess golfbanor och klubbhus. Styrelsen ser som en huvuduppgift att på medlemmarnas uppdrag vårda och utveckla dessa tillgångar. Den banskötselplan som styrelsen låtit ta fram kommer att användas som styrinstrument. Den kommer att kontinuerligt utvärderas och utgöra grunden för styrning av banskötseln. UGK ska bjuda medlemmar, sponsorer och gäster den trevligaste och bästa golfanläggningen i regionen. 3. Medlemmar Målet är att UGK åter ska upp till 2000 aktiva medlemmar, det medlemstak som fastställts av årsmötet. En bred rekryteringskampanj kommer att genomföras. Stöd från medlemmar, sponsorer och kommittéer blir viktigt i detta arbete. Mot bakgrund av rådande åldersfördelning kommer rekryteringen särskilt att riktas till yngre golfare, kvinnliga golfare samt till barnfamiljer. Genom att bjuda olika och nya former för medlemskap ska alla kunna hitta ett bra sätt vara medlem på.

24 Upsala Golfklubb Årsmöteshandlingar Kommittéernas verksamhetsplaner 2010 Dokument 5 b Upsala golfklubb kommittéerna år 2010 UGK:s kommittéer bedriver en omfattande medlemsverksamhet. Nedan finns en kortfattad beskrivning av deras verksamhet. Fullständiga verksamhetsplaner finns på klubbens hemsida. Vill du ha mer information eller är du intresserad att delta i någon kommittés verksamhet så kan du prata med kansliet eller kontakta kommittéerna via hemsidan eller via kontaktpersoner nedan. 1. Bankommittén Medlemmarna i denna kommitté utses av UGK: s övriga kommittéer. Bankommittén lämnar förslag till styrelsen om förbättringar och utveckling av klubbens banor. Bankommittén är en länk mellan medlemmarna och arbetet med banutvecklingen. Bankommittén leder och organiserar även arbetet med klubbens städdagar. Kommittén tar också fram förslag till avståndsmarkeringar (stolpar, plattor och sprinklerlock). Bankommittén kommer under 2010 bl.a. att arbeta med förbättrings- och säkerhetshöjande åtgärder på banan, t.ex. trädplantering och borttagning av siktskymmande träd. Kommittén har också som mål att UGK ska bli Qtee certifierad, vilket bl.a. innebär att det även på röd tee ska finnas banskiss över hålet, papperskorgar, bänkar och bolltvättar, såvida de som spelar från röd tee inte naturligt passerar gul tee. Ordförande för bankommittén är Bo Malmborg, tel Damkommittén Damkommitténs har som mål är att skapa större gemenskap bland damerna på klubben genom att stimulera dem att delta i tävlingar, i sällskapsspel och i andra aktiviteter. Målet är locka fler damer till klubben och fler att delta i damkommitténs arrangemang. Målet är vidare att stärka samarbetet med tränarna på klubben för att ge stöd till nytillkomna golfare. Damkommittén arrangerar bl. a. följande aktiviteter under 2010: damträff med visning av kläder och smycken, damgolfens dag, tävlingar i trevliga former, hemlig resa, m.m. Ordförande för damkommittén är Ann-Sofie Liljekvist Handikappkommittén Handikappkommittén (HRK) har ansvar för medlemmars handikapp bl.a. att frågor rörande oklarheter i och ansökningar om höjning av handikapp. Den ansvarar även för markeringar på banan som exempelvis banans gränser och hindermarkeringar. I samråd med bangruppen och greenkeeper fastställer och informerar den om de lokala regler som ska gälla för banan. HRK har även vid tävling, i samråd med tävlingsledning och greenkeeper, att besluta om frågor om banans duglighet för spel (rätt till lägesförbättring, pluggad boll, m.m.) Einar Brekkan är ordförande för Handikappkommittén och nås på e-post

25 4. Idrottskommittén Idrottskommittén leder klubbens elitverksamhet för damer, herrar och juniorer. Under 2010 fördjupas den framgångsrika satsningen på juniorverksamheten. Målet är att UGK:s juniorer ska nå minst lika stora framgångar som under Ett annat viktigt mål för Idrottskommittén är att Damlaget ska återerövra en plats i Elitserien. Kommittén kommer under året att stärka sin verksamhet genom att lägga fokus på att rekrytera och utbilda nya ledare, att aktivt rekrytera nya juniorer och behålla och förädla egna talanger, att ges Grönt Ljus av SGF samt att omorganisera sin ledning i syfte att skapa en tydligare arbetsfördelning. Idrottskommitténs ordförande är Ove Hedberg. Han nås via eller via tel Seniorkommittén Seniorkommitténs mål är att arrangera tävlingar som utvecklar en positiv social gemenskap och klubbkänsla bland klubbens seniorer - att delta ska vara lika viktigt som att vinna. Verksamheten kommer att fokusera på att ge medlemmar och gäster en positiv golfupplevelse, utbildning i golfregler och golfetikett. Samarbetet med tränarna kommer att fördjupas. UGK:s Seniorkommitté anordnar under säsongen: en serietävling som genomförs på helgdagar en serietävling som genomförs på onsdagar en matchtävling som spelas enligt uppsatt schema Vi ansvarar också för att anmäla lag och utse lagledare till seriespelet i Uppland, som anordnas av Upplands Golfförbund. I år deltar vi med 10 lag. Anmälan till deltagande i de tävlingar för Seniorer (Old Members), som arrangeras av distriktets klubbar på uppdrag av UGF, skall göras individuellt via nätet (www.golf.se) senast 2 veckor före tävlingsdag. Varje säsong spelar vi också två klubbmatcher för herrar. Mot Djursholm spelar vi scratch och deltagarna skall vara 50 år eller äldre. Mot Västerås spelar vi med hcp och deltagarna skall vara 75 år eller äldre.tillsammans med Söderby GK och Edenhof GK arrangerar vi Veterantouren i Uppland. Ordförande för Seniorkommittén är Mats Bröms, tel Tävlingskommittén Tävlingskommittén har som mål att utveckla både den idrottsliga och den sociala kvaliteten i tävlingsverksamheten. Målet är att alla tävlingsarrangemang fortsatt ska ha ett regionalt och nationellt gott rykte. Tävlingsverksamheten ska uppfattas som positiv av alla klubbens medlemmar. Tävlingskommittén kommer 2010 bl.a. att arrangera en UGK-master med ett tävlingstillfälle varje månad som avslutas med en final för de bästa i slutet på säsongen, arrangera minst 3 tävlingar där restaurang och shop är samverkar vid planering och genomförande samt kommer man att arbeta för att öka intresset för KM både i singel och och i par. Ordförande för tävlingskommittén är Roger Ohlsson, telefon: Vardagsgolfen

26 Upsala Golfklubb Årsmöteshandlingar Kommittéernas verksamhetsplaner 2010 Dokument 5 b Vardagsgolfen har som mål att erbjuda alla UGK:s medlemmar att på vardagarna spela tävlings-och sällskapsgolf och under vintersäsong arrangera aktiviter med social inriktning. Vi gör det genom att genomföra vårt tävlings-och aktivitetsprogram med tävlingar om vandringspriser och spontana dagstävlingar, utbildning i teknik och regelkännedom, introducera olika lagspel samt spela gästspel på närliggande banor och göra en resa med övernattning till annan klubb. Vi spelar både poängboogey och slaggolf på klubbens samtliga banor. Vidare har vi ett nära utbyte med Kåbos OM-sektion och arrangerar på styrelsens uppdrag Midsommargolf och ElAm. Vardagsgolfen satsar på att skapa en klubbanda som uppmuntrar till spel och sociala kontakter både på och utanför klubben och banan. Vardagsgolfen har som mål att arrangera minst två vinteraktiviteter. Ordförande är Bengt Kvist, telefon

27 Valberedningens förslag till styrelse för Upsala GK 2010 Ordförande för 1 år: Erik Winell Ledamot för 2 år: Ledamot för 2 år: Ledamot för 2 år: Lars Carlsson Ove Hedberg Mikael Sabel Ledamot för 1 år Anders Gustavsson (1 år kvar) Ledamot för 1 år Lars Sundberg (1 år kvar) Ledamot för 1 år Roger Ohlsson Fyllnadsval Suppleant för 1 år: Bengt Simonsson Valberedningens förslag till revisorer för Upsala GK 2010 Revisor för 1 år: Lars Kyhlberg, Öhrlings Revisor för 1 år: Bertil Markgren Revisorssuppleant för 1 år: Ola Nordström Revisorssuppleant för 1 år: Bo Malmborg Valberedningens förslag till valberedning för Upsala GK 2010 Ordförande för 1 år: Jan Frischenfeldt Ledamot för 1 år: Carola Johansson Ledamot för 1 år: Jan Östman Ledamot för 1 år: Bengt Kvist

28 Årsmöteshandlingar Förslag 1 stadgeändring 15 och 21 Upsala Golfklubb Dokument nr 9A ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE Nuvarande lydelse: 15 TIDPUNKT, KALLELSE Årsmötet, som är Upsala Golfklubbs högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet. Nuvarande lydelse: 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3 Fastställande av föredragningslista. 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5 Val av två protokolljusterare, tillika röst räknare, som jämte ordföranden skall Ny lydelse: 15 TIDPUNKT, KALLELSE Årsmötet är Upsala Golfklubbs högsta beslutande organ. Årligen hålls två årsmöten Vårmötet hålls före utgången av mars och Höstmötet hålls före utgången av novermber. 21 Ärenden vid vårmötet och höstmötet Vårmötet 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens årsredovisning för det sistförflutna verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i Styrelsen för en tid av 1 (ett) år. 10. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av 2 (två) år jämte suppleanter för en tid av 1 (ett) år. 11. Val av revisorer för verksamhetsåret. I detta val får Styrelsens ledamöter ej deltaga. 12. Val av ordförande och en ledamot i valnämnd för en tid av 1 (ett) år. 13. Val av ombud till GDF-möte. 14. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet. 15. Övriga frågor. Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras, om de ej finns med på föredragningslistan för mötet. Höstmötet 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän, som jämte Ordförande skall justera mötesprotokollet. 6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året. 7. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet. 8. Övriga frågor.

29 Årsmöteshandlingar Förslag 2 stadgeändring 11 Upsala Golfklubb Dokument nr 9B Förslag till stadgeändring UTTRÄDE Ny lydelse Medlem som vill utträda ur Upsala Golfklubb, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast 14 dagar efter ordinarie årsmöte och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Om medlem försitter denna dag skall medlemmen anses ha utträtt först vid kalenderårets utgång och är således betalningsskyldig för den avgift som gällde vid dagen för anmälan. Medlem som vill utträda ur Upsala Golfklubb, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed har utträtt omedelbart.

30 Årsmöteshandlingar Förslag 3 stadgeändring 13 Upsala Golfklubb Dokument nr 9C Förslag till stadgeändring 13 Nuvarande lydelse 13 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Medlem i Upsala Golfklubb * har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, * har rätt till information om klubbens verksamhet, * skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte, * skall bistå klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som beslutas av årsmöte, * skall erhålla skuldebrev vid inbetalning av medlemslån, * skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut, * har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben så snart styrelsen finner detta möjligt dock, senast ett år efter utträdet, * har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben. * får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet. Ny lydelse 13 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Medlem i Upsala Golfklubb * har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, * har rätt till information om klubbens verksamhet, * skall betala de avgifter som beslutas av vår eller höstmöte. Avgifter som avser kommande kalenderår skall betalas om utträde skriftligen inte anmälts före ingången av det kalenderår som avgiften avser. * skall bistå klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som beslutas av årsmöte, * skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut, * har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben inom ett år efter utträdet. Om återbetalning inte kan ske inom denna tid har den som utträtt rätt till ränta på lånet från den dag då det skulle ha lösts. Räntan fastställs på årsbasis per den 1 januari och ska uppgå till reproräntan +2%. * har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben. * får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet.

31 Årsmöteshandlingar Förslag 4 stadgeändring 21 Upsala Golfklubb Dokument nr 9C Nuvarande lydelse Ny lydelse 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE 12 Val av a klubbens ordförande för en tid av (1) år; b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år; 12 Val av a klubbens ordförande för en tid av (1) år; b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år; c (2) revisorer jämte suppleanter för en tid c (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta; ej delta; d (4) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; e ombud till GDF-möte. d (4) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; e ombud till GDF-möte. f ombud för Upsala GK att vid årsstämman i Håmö Golf AB fastställa resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

32 Motion nr 1 Årsmöte Upsala Golfklubb 2010 Styrelsen yrkar avslag på motionen Der är främst av kostnadsskäl som styrelsen yrkar avslag. Dessutom arbetar vi vidare på att få in alla uppgifter på hemsidan under trygga förhållanden.

Ekonomi i balans. Upsala Golfklubb. Extra årsmöte 1 oktober 2009. Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE.

Ekonomi i balans. Upsala Golfklubb. Extra årsmöte 1 oktober 2009. Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE. Ekonomi i balans Upsala Golfklubb Extra årsmöte 1 oktober 2009 Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE. Bakgrund Upsala golfklubbs årsmöte avslog vid sitt sammanträde den 2 mars den då

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2014 KARLSTAD GOLFKLUBB Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Tidsbeställning/Bokning golflektion...86 64 05 Banchef...86

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Innehåll Föredragningslista Styrelsen har ordet Förvaltningsberättelser Finansiella rapporter Verksamhetsplan 2012-2013 Allmän information

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER 2011 Motioner inkomna till Allmänt Höstmöte tisdag den 15 november 2011 kl 19.00 Aulan i Rudbecksskolan 2 Motion 1 Vid vårmötet 2011 framkom att en motion

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Varför föreslår styrelsen att Upsala GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Ljungentelegrafen nr 5 2008 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Service och reservdelar

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan ÖgolfBladet VÅREN 2015 Serverat och klart! OBS! Banan Rapport från Göran Vårmöte 25 april Städa grilla mötas ÖgolfBladet innehåller din etikett till bagbrickan GREENERNA Just nu, den 9 mars, har banan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer