Projektplan ver.1 Ladda själv: direktnedladdning till gymnasieelever

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan ver.1 Ladda själv: direktnedladdning till gymnasieelever"

Transkript

1 Projektplan ver.1 Ladda själv: direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier inom Region Skåne. Projektanordnare Bibliotek, bildning och media, Kultur Skåne, Malmö Projektledare Karin Ohrt, BBM, Projektgrupp Karin Ohrt BBM Elisabet Håkansson BBM Kristina Elding, BBM Maria Ragnarsson, Klippans bibliotek Agneta Wikström, Polhemskolan, Lund Gunnel Larsson, Vivi-Ann Eliasson Skolstaden/Olympia, Helsingborg Ing-Marie Rasmusson, Anne-Marie Johansson-Hellman/ Lars Rosenquist, Filbornaskolan, Helsingborg Pontus Degrell, Söderportgymnasiet, Kristianstad Sara Ek, Lotta Andersson, Heleneholms Gymnasium Hilda Androls, Talboks och punktskriftsbiblioteket Tidplan Planering av projektet vt 2010 Genomförande: ht vt 2011 Rapport och utvärdering: juni 2011 Målgrupp och antal deltagare Gymnasieelever från fem gymnasiebibliotek med behov av talböcker som har varit i kontakt med specialpedagoger, minst 40 och högst 60. Samarbetspartners och medfinansiärer Vi kommer att söka medel från Allmänna Arvsfonden för möteskostnader, information och ev för minneskortsläsare. Bibliotek, bildning och media och gymnasiebiblioteken bidrar med sin arbetstid.

2 Syfte Att introducera TPB-katalogen och talböcker till unga vuxna (gymnasieelever åk3), förenkla och på längre sikt öka nedladdning genom att låta eleven klara sig själv. Väcka läslusten genom att låta eleven upptäcka det stora utbudet och möjligheten att provlyssna på böcker. I bästa fall främja nöjesläsning och studier nu och efter gymnasiet. Mål att ta fram en modell/metod för hur gymnasiebiblioteken ska introducera direktnedladdning och strömmande läsning till gymnasieelever med funktionshinder. att utvärdera hur rutinen för nedladdning och lokal låntagarregistrering fungerar vid ett gymnasiebibliotek att ge förslag till hur övergången för eleven kan ske från gymnasiebibliotek till folkbibliotek respektive högskolebibliotek. Projektaktiviteter - loggbok Jan Mars 2010 Projektledaren gör intervjuer med några bibliotekarier/specialpedagoger om hur man arbetar idag. Undersökning av tillgång på inlästa läromedel. Formering av en projektgrupp 28 april Första projektgruppsmötet Minnesanteckningar i bilaga nedan 31 maj Utbildning och workshop tillsammans med TPB: modell för egen nedladdning, frågor till lägesbedömning och informationsmodell. Sep Start med nedladdning på de deltagande gymnasierna före september månads slut 4 okt Projektgruppsmöte Maj 2011 Juni 2011 Avslutningsmöte tillsammans med TPB Projektledare: Projektrapport

3 Informationsplan Information till föräldrar och elever, skolledning och lärare före projektstart. Större möte i juni 2011 om projektet, anpassade medier och hjälpmedel riktat till skolbibliotek/skolledning inom Region Skåne. Medverkande från SPSM, TPB, Hjälpmedelscentralen? Kommunala/regionala företrädare och projektet. Förväntade effekter och resultat Att introducera talböcker tidigare ger bättre läsvanor. En förtrogenhet med nedladdning ger större självständighet och säkerhet. Om projektet utfaller väl önskar vi naturligtvis att möjligheten för gymnasieeleven att själv ladda ner sprids till de gymnasier inom Region Skåne som idag har talbokstillstånd. En annan effekt av ett framgångsrikt projekt är att medvetenheten om behovet av och hur man arbetar med talböcker kan spridas till fler skolledningar och skolbibliotek. Vi planerar att redovisa projektet i samband med ett seminarium som riktar sig mot hela regionen. Då vill vi också lyfta problemet med den ojämlika tillgången på läroböcker och hjälpmedel genom att bjuda in SPSM, Inläsningstjänst och kommunala företrädare för hjälpmedelscentraler. Projektredovisning och uppföljning Projektrapport och avslutningsmöte med gymnasiebiblioteken i maj/juni 2011.

4 Bilaga 1 Uppstartsmöte till projektet I mötet deltog gymnasiebibliotekarier och specialpedagoger från följande sex skånska gymnasieskolor: Klippans bibliotek, Polhemskolan Lund, Skolstaden/Olympia, Helsingborg, Filbornaslolan Helsingborg, Söderportgymnasiet Kristianstad, Heleneholms gymnasium Malmö. Från Bibliotek, bildning och media deltog: Karin Ohrt, Kristina Elding och Elisabet Håkansson. Mötet inleddes med en presentationsrunda om nuläget då det gäller talböcker och nedladdningar: Heleneholms gymnasieskola, Malmö Sara Ek, bibliotekarie, specialpedagog: Specialpedagogen bestämmer om eleverna ska ha hjälp med talböcker. Bibliotekets del i detta kan bli större, idag står det främst för själva nedladdningen. Önskar att nöjesläsningen ska bli större genom projektet och man ser det också som ett sätt för biblioteket att komma närmare dessa elever elever kan tänkas vilja delta och få något ut av det. Polhemskolan, Lund Agneta Wikström, bibliotekarie Skolan har 2000 elever. En del är Växthuset med specialpedagoger som jobbar med ca 300 elever med läs och/eller studiesvårigheter. Många av de elever som kommer är vana nedladdare och skulle kunna vara mentorer för andra. USB används som alternativ till att bränna. Mycket romaner laddas ner. 5 elever kan tänkas vilja delta, kanske fler. Söderportgymnasiet, Kristianstad Pontus Degrell, gymnasiebibliotekarie Specialgymnasium och riksgymnasium Arbetar tillsammans med specialpedagoger och hjälper till med diverse nedladdningar, ca nedladdningar/år. Man lånar ut Mp3 med nedladdningen. Lätt att få intresserade elever för deltagande i projektet Olympiaskolan, Helsingborg Gunnel Larsson och Vivi-ann Eliasson Man köper in kurslitteratur. Skönlitteratur lånar man in från folkbiblioteket aktiva elever Klippans gymnasieskola, Klippan 1200 elever (integrerad med folkbiblioteket) Maria Ragnarsson, gymnasiebibliotekarie Folkbiblioteket i Klippan både köper och laddar ner talböcker. Skolans specialpedagog

5 laddar inte ner utan föredrar ljudböcker eller köper färdiga Daisyskivor. Resurscenter har börjat intressera sig för talböcker och spelare inköpta av gymnasiebiblioteket. Man vill i kommunen att varje elev ska få en egen dator elever har fått diagnosen och skulle kunna vara med i projektet. Filbornaskolan, Helsingborg 1000 elever Ing-Marie Rasmusson, bibliotekarie och Lars Rosenqvist, specialpedagog Många olika program, laddar ner på CD, mycket skönlitteratur som biblioteken hjälper till att ladda ner. Specialpedagogerna har direktkontakten med eleverna. Gy-särskolan har också ett behov av inläsningar av bl a engelsk litteratur. Student direkt Åsa Forsberg, Lunds universitet berättar om ett liknande projekt Student direkt. Om metoder, avtal, erfarenheter och om skillnaden mellan gymnasiet och universitetet. På universitetet har studenter rätt till anpassad litteratur, det har de inte på gymnasiet. Avdelningen för pedagogiskt stöd på LU jobbar med ca 500 elever med funktionsnedsättning (oftast läs- och skrivsvårigheter). Mycket samarbete med ämnesbiblioteken. Avtal måste skrivas med studenterna (upphovsrätt). Enskild introduktion hålls med varje elev, studenterna laddar sedan ner själva. Åsa bjuder in projektdeltagarna till Sikta mot stjärnorna tillgänglighet för alla, 6 maj i Lund eftermiddagsföreläsning i Lund. Anmälan senast 4 maj. Projektplan mm Vi diskuterade om avtal, regler och riktlinjer, utvärdering, projektramar och modeller med flera praktiska detaljer och frågor/ funderingar som kommer att mera grundligt diskuteras/belysas vid nästa möte. Projektet kommer att starta höstteminen 2010 och beräknas vara avslutat i april 2011 (mer exakt datum kommer). Deltagande skolor ska starta introduktion och utbildning av eleverna senast i september Det bör finnas en gemensam grund för innehållet i introduktionen för eleverna. I starten bör också en lägesbedömning av eleverna göras. Alla funderar på vilka frågor som kan vara lämpliga att ställa och skickar till Karin senast 24 maj. Frågorna bör vara kopplade till projektets syfte och mål, ge en bild av elevens läge vid projektets start och vara möjliga att följa upp vid projektets slut. BBM sammanställer sedan ett förslag till frågor (ca 5) som diskuteras på mötet 31 maj. Projektet behöver kommuniceras till kolleger inom skolan, elever och föräldrar. Vi utarbetar ett gemensamt info-material som sedan varje skola kan komplettera. BBM ansvarar för slutkonferens och slutrapport och samordnar projektet. Projektarbetet görs av de deltagande skolorna/biblioteken. Nästa möte 31 maj workshop Workshop om nedladdning med bl a Hilda Androls.

6 Tid: 31 maj (ca) Plats: Heleneholmsskolan Att göra till nästa möte Uppgift om hur många elever (ungefärligt) som kommer att delta i projektet. Frågor till en lägesbedömning som sen kan följas upp vid projektslut Senast den 24 maj, till Karin Ohrt Första projektmötet i höst 4 oktober, kl Efter det att gymnasiebibliotekarierna/specialpedagogerna i höst har haft sitt första möte med de elever som ska delta i projektet kommer Karin Ohrt att bjuda in till nästa projektmöte för gymnasiebibliotekarier och specialpedagoger. Projektavslutning Lämpligt datum/tid för en avslutningskonferens diskuterades, förslagsvis v Då bör skolbiblioteksrepresentanter, lärare, rektorer, TPB, SPSM och Inläsningstjänst delta/bjudas in. Övrigt Teknikdag om talböcker arrangeras av BBM den 1 juni på fm. Se inbjudan

7 Bilaga 2 Projektdeltagare Ladda själv direktnedladdning av gymnasieelever Karin Ohrt, Utvecklare litteratur och bibliotek Kultur Skåne Kristina Elding, Utvecklare media och bibliotek Kultur Skåne Elisabet Håkansson, Bibliotekskonsulent Kultur Skåne Maria Ragnarsson, Gymnasiebibliotekarie Klippans bibliotek Agneta Wikström Bibliotekarie Polhemskolan, Lund Gunnel Larsson Bibliotekarie Skolstaden/Olympia, Helsingborg Vivi-Ann Eliasson Specialpedagog Tel: Tel: tel Vivi- Ing-Marie Rasmusson Bibliotekarie Filbornaskolan, Helsingborg Anne-Marie Johansson- Hellman Specialpedagog Lars Rosenquist Specialpedagog Pontus Degrell Bibliotekarie Söderportgymnasiet, Kristianstad Sara Ek Bibliotekarie Heleneholms Gymnasium Lotta Andersson Specialpedagog Tel: Tel:

8 Bilaga 3 Bakgrund Vid årsskiftet 09/10 hade 25 gymnasieskolor inom Region Skåne egna talbokstillstånd för att själva ladda ner och bränna talböcker från TPB-katalogen. På vissa skolor har man en stor nedladdning, drygt 20 böcker i månaden medan andra endast gjorde 1-2 per månad. Skillnaderna beror i första hand på det antal elever som har behov av anpassade medier. Antal elever kan i sin tur bero på vilka rutiner (möjligheter) som finns att identifiera elever i behov av stöd. Den tid bibliotek och specialpedagoger har för att informera elever om möjligheten att använda talböcker och att ladda ner dem betyder också mycket. De flesta gymnasiebibliotek har endast en bibliotekarie anställd samtidigt som man har öppet stor del av skoldagen. På vissa skolor kan personalen ha svårt att hinna med att bränna talböcker och nedladdningarna tar lång tid pga låg datorkapacitet, medan det fungerar väl på andra skolor. Vi vet att det finns behov av att underlätta arbetet på många håll. Många gymnasieelever har å andra sidan en hög datorkompetens och är ofta vana vid att ladda ner musik och annat från nätet. Många har också egna spelare typ MP3. Det är med andra ord en grupp som troligen skulle kunna utnyttja möjligheten att själva ladda ner till fullo och som också uppskattar att klara sig själva. Speciallärarna har oftast kontakt med elever som har lässvårigheter och är då en viktig länk mellan eleven och biblioteket. Tillgång till inlästa läromedel på gymnasiet är ojämlik. Till skillnad från studenter på högskolan har elever i grundskola och gymnasium inte lagstadgad rätt att få sin kurslitteratur inläst. Arbetsmodeller med projekt mm gör att kurslitteraturen kan förändras snabbt. Långa produktionstider och höga kostnader medför att det oftast inte finns möjlighet att beställa en inläsning utan skolor får köpa färdiginlästa böcker, i de flesta fall ett exemplar till varje elev. Skolorna köper de flesta läroböcker från företaget Inläsningstjänst. Vissa kommuner köper med skollicens (ger rätt till att göra kopior) medan andra köper in en enstaka titel en användare. SPSM är den myndighet som skall verka för att läroböcker görs tillgängliga. De producerar inte så många titlar själva utan försöker påverka förlagen till detta. Ca 800 titlar från SPSM finns idag i TPB-katalogen. Böcker kan finnas både som ljudbok eller som talbok. Under några år gjorde TPB inga talböcker om boken redan fanns som ljudbok - en regel man nu gått ifrån. Men tillgången till, och regelsystemen för, inlästa böcker är komplicerad att förstå inte minst för gymnasieelever. T ex kan böcker i serier etc vara inlästa på olika sätt och måste hanteras på olika vis. Talböcker (Daisy) får bara användas av elever med lässvårigheter medan alla kan låna en ljudbok. Biblioteket och eleven får göra kopior av Daisyboken men inte av ljudboken. Utgår man från TPB-katalogen har man bara ett regelsystem att förhålla sig till. I TPBkatalogen kan man främst ladda ner skönlitteratur och här finns också mycket inläst på engelska. Detta är en resurs främst för läsfrämjande arbete i svenska och engelska.

9 Bilaga 4 Intervju/möte 17 december Mediagymnasiet Anette Gillholm gymnasiebibliotekarie och Pia Timofejeff specialpedagog Tre personer i stödteamet. Eleverna träffar först specialpedagog som inventerar behov. Det sker en överlämning från grundskola till gymnasiet för de elever som haft mkt stöd. Eleverna testas när de börjar på gymnasiet eller så har de diagnosen med sig. (I Malmö testas alla elever i läsförståelse, ordkunskap, rättstavning ). Information om elever under viss nivå sammanställs och distribueras till samtliga lärare. Både elever och lärare tar initiativ om nya behov upptäcks. Biblioteket involveras först i samband med anskaffning köp eller nedladdning. På Mediegymnasiet används Mac vilket inte fungerar med de vanliga läsprogrammen. Man köper alltid redan inlästa böcker. På Mediagymnasiet anser man det nödvändigt att kombinera detta med ett läsfrämjande projekt för att få en naturlig användning eller skapa behov av talböcker och egen nedladdning. Man har tidigare prövat att gå till MSB tillsammans och vill få in en vana hos eleverna av att hitta talböcker. Man behöver också ringa in gruppen som skulle kunna vara intresserade 3:or. Man ser projektet främst som en angelägenhet för svenskämnet (ev engelska) och här måste svensklärarna med. Eventuellt intressant för bredvidläsning (tidsperioder t.ex. antiken, internationella organisationer, lag och rätt) Varifrån skaffas läroböcker intervju med Jenny Nilsson TPB den 9 december 2009 Inläsningstjänst tar kr för en inläst lärobok. Vem beslutar om inläsning? Vem sätter pris? Skall de läsas in blir priset ett annat. Specialpedagogiska institutet har ibland böckerna vilka har de och vilka går till Inläsningstjänst? E-text läses med talsyntes. Textview som fås gratis från TPB fungerar bara till PC Många skolbibliotek laddar ner mycket skönliteratur på svenska och engelska Hässleholm har stor verksamhet andra kanske även via AV-centralerna Rättigheter till hjälpmedel för ungdomar med dyslexi? Vem kan ge upplysningar? SPSM skall stimulera andra aktörer att göra tillgänglig litteratur, ger produktionsbidrag Det skall finnas ett tillgängligt läromedel så att man skall uppnå kunskapsmålen Ljudböcker skollicens från en bok kan göras 10 kopior. Annan lösning en bok en användare mer upplysningar om licenser. Talsyntes till varje elev Lexiläser har en talsyntes daisy ljud kan man ladda ner men inte text och ljud (ev bara ljud) säljer läromedel Samlad info om läromedel i TPB-katalogen Och på TPBs webbplats

10 Bilaga 5 (kompletteras) Resursbehov/projektbudget och finansiering Arbetstid Projektledning en månad Arbetstid på gymnasierna ca 60 tim a 250 SEK = per gymnasium för projektplanering, deltagande i workshops och handledning av ca 10 elever Arbetstid för projektledare och gymnasiebibliotekarier bekostas av Bibliotek, bildning och media respektive i projektet deltagande gymnasier. Kostnader för två möten/workshops med personal från TPB 2x Ingår: hyra av datasal, kaffe/lunch, reskostnader Stockholm-Malmö Möte om anpassade medier riktat till gymnasiebibliotek/skolledning inom Region Skåne. Ingår: lokal, kaffe, reskostnader, ev föreläsaarvoden Informationsmaterial/folder till föräldrar och elever, skolledning och lärare. Eventuellt bearbetning av befintligt material film och tryckt till målgruppen sökes från Statens kulturråd 5-6 minneskortsläsare att användas inom projektet och sedan av medverkande gymnasier sökes från Allmänna Arvsfonden

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Projektnr: 99/0094 Projekttid: 1999-09-01 2001-07-31 1 Sammanfattning... 4 Projekt om teknik och information...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund 2 MTM:s rapporter Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning Helena söderlund Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning helena söderlund Upplysningar om innehållet: Myndigheten

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Max Stålnacke, projektledare 1 Bakgrund Härnösands folkhögskola är en rörelseskola med Svenska Missionsförbundet som huvudman. Skolan har ca 220 studerande

Läs mer

Bibliotek i Kristianstad

Bibliotek i Kristianstad Bibliotek i Kristianstad Statistik Teknik. Projektrapport Roland Persson, Tore Torngren Projektledare 2014-03-26 2 Innehåll Bibliotek i Kristianstad... 3 1. Inledning... 3 2. En gemensam statistikenkät.

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

LÄSK-pärmen. Denna pdf-version av LÄSK-pärmen finns på www.fdb.nu.

LÄSK-pärmen. Denna pdf-version av LÄSK-pärmen finns på www.fdb.nu. LÄSK-pärmen FDB, 2011 Materialet är skyddat av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är således endast tillåtet att utan särskilt medgivande från rättighetsinnehavaren

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND en förstudie genomförd med medel från Statens Kulturråd, länsbiblioteken i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län - en kartläggning Viveca Nyström VN arkiv bibliotek November 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Metod... 4 1.3 Frågeställningar...

Läs mer