ALI Arkiv för lokala inläsningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALI Arkiv för lokala inläsningar"

Transkript

1 ALI Arkiv för lokala inläsningar Slutrapport september 2007 Inledning Projektet Arkiv för lokala inläsningar, ALI, har löpt från och med april 2006 till och med september Målsättningen var dels att de deltagande högskolorna skulle övergå från att producera analoga eller digitala inläsningar till att producera digitala daisyböcker, dels att utveckla ett digitalt arkiv för att lagra dessa daisyböcker. Dessutom avsåg projektet att effektivisera arbetsflödet med inläsningar på högskolorna. I september 2007 har samtliga deltagande högskolor helt gått över till produktion av daisyböcker, med ett effektiviserat flöde. ALI är ett digitalt arkiv, med funktioner för att både adminstrera användare, uppladdande bibliotek och daisyböcker. Just nu finns drygt 210 daisyböcker i ALI. Antalet högskolor som deltar i ALI har ökat kontinuerligt. Projektgruppens sammansättning Lunds universitet: Christel Berg, Åsa Forsberg (projektledare), Karin Ohrt Högskolan i Jönköping: Lillemor Boström-Hugosson, Ing-Marie Isacson, Eva Evertsson Karlstads universitet: Mildrid Johansen, Lotta Svenneling Södertörns högskola: Ann Broberg, Åsa Olsson, Matilda Svensson, Ann-Sofie Wennbrink Växjö universitet: Cecilia Borggren, Berit Lindén, Margareta Wester Till projektet är systemutvecklare Salam Baker Shanawa, Lunds universitet, knuten. Styrgrupp Lars Bjørnshauge, Lunds universitet Anne Scherman, Nationell samverkan, Kungl. biblioteket Torbjörn Dahlander, TPB Adjungerade i styrgruppen är även Mats Herder, Växjö universitet, och Eva Arndt-Kling, Karlstads universitet Projektmöten Sedan projektstart i mars 2006 har projektgruppen haft fyra fysiska möten: i Lund den 10-11/4, i Göteborg den 17/11, i Karlstad den 23/3 och i Växjö den 18/9. Däremellan har projektgruppen haft regelbundna marratech-möten, ungefär en gång i månaden. Projektets styrgrupp har haft möte den 20/11, den 4/4 och den 4/9. Ett antal möten har också hållits med representanter för relevanta verksamheter inom Tal- och punktskriftsbiblioteket.

2 Utveckling av ALI, Arkiv för lokala inläsningar Under våren och sommaren 2006 inventerade projektgruppen nuvarande rutiner för inläsning vid de medverkande universiteten, utarbetade nya rutiner och arbetsflöden för lokal inläsning. En kravspecifikation för arkivet togs fram. Den tekniska utvecklingen av arkivet inleddes under sensommaren och vid årsskiftet fanns en testbar version färdigutvecklad. Betaversionen av ALI släpptes i februari 2007, och då gick information ut till bibliotekarier och samordnare. Användartester genomfördes i februari och mars. I Södertörn, Växjö, Karlstad och Lund testades två-fyra studenter med olika typer av läshandikapp. En hel del förslag på åtgärder och ändringar framkom under användartester. I möjligaste mån har projektgruppen hörsammat användarnas kommentarer och önskemål, och användargränssnittet har omarbetats och förenklats. Under våren och sommaren 2007 gjordes tekniska revideringar och justeringar av arkivet. Kortfattad beskrivning av arkivet Tidigt i projektet fattades vissa principbeslut: Varje tidskriftsartikel, bokkapitel, rapportdel med mera ska göras till egna daisyböcker för att vara sökbara Kompendier ska listas och vara nerladddningsbara Studentens rättigheter bestäms av högskoletillhörighet, en student kan direkt ladda ner inläsningar producerade av den egna högskolan men måste beställa inläsningar producerade av andra högskolor. Detta innebär att ALI måste identifiera användare och inläsningar utifrån högskoletillhörighet. ALI ligger på en server hos Lunds universitet, med en direktlänk till TPB. ALI direktlänkar också in i TPB:s katalog från arkivet. Detta är intressant för bokkapitel i kompendier, vilka ingår i böcker som redan är inlästa av TPB. ALI består av ett administrationsverktyp och ett användargränssnitt. Administrationsverktyg I administrationsverktyget hanterar samordnare studenterna. Bibliotekarier ansvarar för uppladdning av inläsningar och kompilering av kompendier. Användargränssnitt I användargränssnittet kan man söka enskilda inläsningar och kompendier. Studenter med behörighet kan ladda ner alternativt beställa inläsningar. Användargränssnittet innehåller också hjälptexter och projektdokumentation. Utbildning och support i daisyinläsning Under projektet har Svenska Daisykonsortiet i samarbete med ALI genomfört tre utbildningar i daisyinläsning för lektörer: Lunds universitet juni 2006 Södertörns högskola mars 2007 Göteborgs universitet augusti 2007

3 ALI har under hela projektet gett support till lektörer. Det finns en e-postlista för lektörer. Högskolorna utnyttjar och delar på lektörernas tid och kompetens mer effektivt. Utbildning för bibliotekarier och samordnare ALI utbildar även kontinuerligt samordnare och bibliotekarier vid högskolor som tillkommer. För samordnare är det framför allt administration av slutanvändare, studenter med läshandikapp. För bibliotekarier gäller det främst uppladdning och nerladdning av inläsningar. I uppladdningen ingår validering av daisyböckerna samt zippning av de filer som ingår i en daisybok. Manualer, riktlinjer, checklistor och övrig dokumentation Projektet har skrivit manualer för uppladdning och nerladdning av inläsningar samt administration av användare. Projektet har även utarbetat en manual för lektörer, vilken både omfattar riktlinjer för inläsningar och en manual i MyStudio PC/Plextalk. För att säkerställa en god kvalitet i processen från det att inläsningarna beställs till dess att de levereras och laddas upp i ALI har projektet också tagit fram riktlinjer för detta flöde och en checklista för inläsning. Hela denna dokumentation, samt minnesanteckningar, presentation om en del övrig dokumentation finns tillgänglig på Programvara för inläsning Genom medlemskap i Svenska Daisykonsortiet får man tillgång till en licens i produktionsprogrammet MyStudio PC. De flesta högskolor anlitar flera lektörer för inläsning och har dessutom ojämn efterfrågan. Därför behövs i många fall fler än en licens. För att tillgodose det behovet har ALI köpt in licenspaket av Plextalk, den kommersiella motsvarigheten till MyStudio PC och förmedlat dessa licenser till ALIhögskolor till självkostnadspris. Utvidgning av ALI I projektet ingick ursprungligen Lunds, Karlstads och Växjö universitet. Vid årsskiftet 2006/2007 tillkom Södertörns högskola och Högskolan i Jönköping. Under våren och sommaren 2007 tillkom Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. I skrivande stund är Stockholms universitet, Uppsala universitet, Högskolan i Borås och högskolan i Halmstad på väg in i ALI. Medverkan i konferenser och övriga presentationer/demonstrationer av ALI /10 Presentation på konferensen Mötesplats inför framtiden, Borås 18/11 Presentation på TPB:s högskolekonferens, Göteborg /2 Informationsdag om bibliotekens service till funktionshindrare inom Lunds universitet, Helsingborg

4 8/3 Symposium om högskolornas service till funktionshindrade, Bryssel. 12/3 Humanistkårens (mångfaldsstafetten) information om Handikappverksamheten, Lund 20/3 Presentation och utbildning på TPB:s högskoledag, Stockholm 10/4 Presentation för ledningsgruppen för Lunds universitets Studerandeenhet, Lund 25/4 Presentation och utbildning på TPB:s högskoledag, Stockholm 23-25/5 Poster på Biblioteksdagarna, Stockholm 11/6 Demonstration för anställda vid Södertörns högskolebibliotek 18/6 Presentation på konferensen Nord I&D, Stockholm 24/7 Presentation på The 6th International Conference on Higher Education and Disability, Innsbruck Dessutom kommer en artikel om ALI publiceras i Journal of Access Services vol 5(1/2/3). Publiceringen beräknas till början av ALI har marknadsförts också genom utskick på relevanta e-postlistor samt genom artiklar och notiser i Bibliotek för alla och Biblioteksbladet. Radio AF vid Lunds universitet har haft ett inslag i samband med lanseringen den 25/9. Upphovsrätt ALI har arbetat med ett antal upphovsrättsliga frågor. Vad som nu står klart är att högskolorna, förutsatt att de har talbokstillstånd, har rätt att producera daisyböcker av hela verk och delar av verk. De har också rätt att förmedla dessa daisyböcker till studenter med läshandikapp i ett digitalt arkiv, under förutsättning att det bara är tillgängligt för målgruppen. Studenter kan ladda ner daisyböcker från den egna högskolan. Daisyböcker producerade av andra högskolor kan beställas och lämnas ut till studenten. Antal nedladdning/titel måste rapporteras till Författarförbundet. Rapporteringen kan ske elektroniskt, till samma kontaktperson som tar emot TPB:s rapportering. Ersättningen till Författarförbundet tas av statliga anslag. Biblioteksdirektionen har anställt en jurist specialiserad på immaterialrätt. ALI kommer att konsultera denna jurist under projektfas två. Inför projektfas 2, oktober 2007-december 2008 ALI lanserades den 25 september och är nu drift. Kungl. biblioteket har beviljat projektmedel för fas 2, oktober 2007-december 2008, vilken inkluderar: Teknisk utveckling, i första hand av strömmande läsning samt stavningshjälp Fortsatt arbete med upphovsrättsliga frågor Utbildning och support i Daisyteknik Marknadsföring gentemot i synnerhet högskolebibliotek och samordnare för studenter med funktionshinder Uppbyggande och sammanställning av en kunskapsbank.

5 Under denna period kommer ALI att ligga kvar på en server i Lund och administreras av Lund. Målsättningen är att ALI inkluderas i TPB:s projekt Det nationella digitala distributionssystemet (NDS), samtidigt som formen som ett distribuerat system behålls. Ett samgående med NDS förutsätter att TPB:s uppdrag ändras, att ALI inkluderas i projektplanerna för NDS och att ALI vidareutvecklas (se ovan). TPB beräknar att det Nationella distributionssystemet lanseras Arkivet kommer att kräva en central administratör, i synnerhet i ett inledande skede. En användargrupp bildas, öppen för alla högskolor som deltar i ALI. Här är det viktigt att inkludera såväl samordnare som bibliotekarier. Ett första användarmöte hålls under TPB:s högskolekonferens i Gävle den 25/10. Dessutom kommer fyra fokusgrupper att bildas: marknadsföring, utveckling, utbildning och mentorsskap (med ansvar för introduktion av nya högskolor). Fokusgrupperna kommer främst att arbeta visionärt och ge projektet idéer, synpunkter och feedback. Under vårterminen kommer ett fysiskt möte hållas för alla som deltar i fokusgrupperna.

6 Ekonomisk redovisning Totalt antal bilagor: Institution eller motsv. Biblioteksdirektionen Projektledare Karin Ohrt/Åsa Forsberg Projekttitel Arkiv för lokalt inläst material Diarienummer Kostnad Projektets totala kostnad Beviljat belopp från BIBSAM Redovisning av kostnader Total kostnad för projektet Redovisning av medel från BIBSAM Löner , ,00 Socialförsäkringsavg , ,00 Material- Licenser ,00 Resor inkl. traktamenten , ,00 Resultatspridning ,00 Förvaltningsavgift , ,00 Övrigt - Mötes luncher och middagar 5 638,00 SUMMA , ,00 1 Ange vilken lön beräkningen grundar sig på och omfattningen Se bilaga 2 Skall redovisas i bilaga Se bilaga Ingår under resor se 3 Skall redovisas i bilaga bilaga

Projektplan ver.1 Ladda själv: direktnedladdning till gymnasieelever

Projektplan ver.1 Ladda själv: direktnedladdning till gymnasieelever Projektplan ver.1 Ladda själv: direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier inom

Läs mer

Alastair Creelman (Linnéuniversitet, Universitetspedagogiska enhet) i samarbete med projektgruppen

Alastair Creelman (Linnéuniversitet, Universitetspedagogiska enhet) i samarbete med projektgruppen OER en resurs för lärande Slutrapport Alastair Creelman (Linnéuniversitet, Universitetspedagogiska enhet) i samarbete med projektgruppen Maj 2011 Projektrapport till Kungliga biblioteket, Programmet för

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5

Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5 Peter Linde - projektledare Blekinge Tekniska Högskolas Bibliotek 21 September 2005 Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5 Sammanfattning Under två år har ett antal aktiviteter genomförts i det nationella

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Projektnr: 99/0094 Projekttid: 1999-09-01 2001-07-31 1 Sammanfattning... 4 Projekt om teknik och information...

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling 1 Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling Margareta Nelke, I.C. at Once 2009 12 01 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 4 Bakgrund...

Läs mer

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

MTM:S ÅRSREDOVISNINGAR. Årsredovisning 2013

MTM:S ÅRSREDOVISNINGAR. Årsredovisning 2013 MTM:S ÅRSREDOVISNINGAR Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Sid 1 (av 62 sidor) Upplysningar om innehållet: Myndigheten för tillgängliga medier, 2014 Tillgänglig via: ISBN: 978-91-981060-6-0 Foto:

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

Årsredovisning 2013 Universitets- och högskolerådet

Årsredovisning 2013 Universitets- och högskolerådet ÅRSREDOVISNING Diarienummer 1.2.1-04495-2013 Datum 2014-02-18 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Årsredovisning

Läs mer

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Carin Björklund, Jörgen Eriksson, Peter Linde, Aina Svensson och Anneli Åström Projektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet

Läs mer

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 214 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 214 Produktion Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman Henrik Evertsson,

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem.

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. Seminariearbete i informatik C-nivå Göteborgs Universitet Vårterminen 1999-05-19 Handledare: Faramarz Agahi

Läs mer

2011:27. Myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket

2011:27. Myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2011:27 Myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket MISSIV DATUM DIARIENR 2011-10-31 2011/117-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5790 (delvis) Regeringen Kulturdepartementet 103 33

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola Första upplagan 16 februari 2012 Andra upplagan 3 september 2012 Denna upplaga är den tredje och gavs ut mars 2015 RAMVERK SKOLFAM En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att

Läs mer

MTM:S ÅRSREDOVISNINGAR. Årsredovisning 2014

MTM:S ÅRSREDOVISNINGAR. Årsredovisning 2014 MTM:S ÅRSREDOVISNINGAR Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Sid 1 (av 62 sidor) Upplysningar om innehållet: Myndigheten för tillgängliga medier, 2015 Tillgänglig via: ISBN: 978-91-981060-8-4 Foto:

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND en förstudie genomförd med medel från Statens Kulturråd, länsbiblioteken i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län

Läs mer

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Måndag 21 maj, 2012

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Måndag 21 maj, 2012 ANTAL SIDOR 1(12) Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Måndag 21 maj, 2012 Närvarande: ordförande: Madelein Enström Gunilla Eldebro (adjungerad) Tommy Johansson Jenny Lorentzi Eva

Läs mer

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Statistiska centralbyrån

Läs mer

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet Infrastruktur och söktjänster Om svensk forskningsinformation på internet Slutrapport från IS-projektet 1 januari 2008 30 juni 2010 1 2 Innehållsförteckning Förord... 4 Bakgrund till IS-projektet... 5

Läs mer