Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga"

Transkript

1 PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans. Förebilden är bl.a. LesArt i Berlin, Opening the Book i England och Litteraturhuset i Oslo. De litterära centra vi vill skapa kan ta sig fysiska, digitala, mobila eller nätverksbaserade uttryck. Flera yrkesgrupper samverkar i kreativ anda och prövar olika former för upplevelser med ordet och berättelsen som utgångspunkt. Hur det gestaltar sig varierar beroende på regionala och lokala förutsättningar. Syfte Syftet är att lägga grunden för, tydliggöra och marknadsföra folkbibliotekens lässtimulerande roll lokalt men också i ett större samhällsperspektiv. Vi vill möta 2000-talets barn och unga med stark och kompetent bibliotekspersonal som i samarbete med kulturarbetare, pedagoger, föräldrar och barn skapar upplevelser kring litteraturen och berättelsen som konstform. Bakgrund Barns läsning Flera internationella undersökningar på senare år (PIRLS 2001, 2006) har visat att barns och ungas läsförmåga har försämrats. Bilden är dock inte entydig. Men ett klart samband mellan läsning och positiva effekter på tolerans och empati för andra finns klarlagt. (Höglund & Wahlström, Bibliotek, läsande och förtroende effekter av bibliotek och läsande, 2007) I en demokrati är tillit, förtroende och tolerans viktiga aspekter av begreppet socialt kapital. Barnbibliotekens roll Barnbibliotekens läsfrämjande arbete är omfattande men i samhällets ögon osynligt. När barns och ungas läsande, eller brist därpå, diskuteras i medier eller forskning är det skolan som nämns. Det är strategiskt viktigt att vi lyfter fram den roll som folkbiblioteken spelar för barns och ungas läsande. Målgruppen för projektet är i första hand bibliotekspersonal som arbetar med barn och unga i Mellansverige. I biblioteksutbildningen förekommer inte längre någon fördjupning i barnlitteratur och litteraturförmedling. Många erfarna barnbibliotekarier går inom de närmsta åren i pension och på de små biblioteken är det inte säkert att det finns någon som särskilt arbetar med barn och unga. Projektet möjliggör möten för kunskapsöverföring. 1

2 Det finns alltså ett stort behov av utbildning och fortbildning av barnbibliotekarier. Det är vanligt att nyutbildade kommer in i yrkeslivet på just barn- och skolbibliotekarietjänster. De är ofta lämnade till att på egen hand lära sig yrket. På biblioteket möts de av stora krav och på många bibliotek blir de ensamma i sin yrkesroll. Med projektet vill vi ge de nyutbildade bibliotekarierna samt biblioteksassistenterna på filial- och skolbibliotek en grund att stå på i sitt läsfrämjande arbete. De mer erfarna får möjlighet att fördjupa sig. Länsbibliotekens roll Länsbibliotekens uppgift är att bygga på bibliotekspersonalens grundutbildning. Det blir ofta punktinsatser. En stor gemensam satsning som denna kan ge biblioteken möjlighet till förnyelse av det lässtimulerande arbetet. Att större målinriktade insatser faktiskt har betydelse framgår av Anette Østers Laes!LesLäs. Laesevaner och bornebogskampagner i Norden. Varje deltagande länsbibliotek ska hitta lokala och regionala finansieringar till aktiviteter inom sitt eget län, men gemensamt finansiera pilotsatsningar. Genomförande Vi avser att ordna två till tre sammankomster per termin. Till varje träff har deltagarna läst vissa texter som diskuteras. Deltagarna ska också utifrån nya kunskaper aktivt tillämpa metoder och erfarenheter från seminarier och diskussioner. Seminariedagar, en studieresa, idéverkstäder, marknadsföring, en blogg och utvärdering är aktiviteter som samordnas i ett länsövergripande samarbete. Under denna överbyggnad sker parallella processer på regional och kommunal nivå i respektive län. Nätverk byggs kring nya former för lässtimulans. Nya kontaktytor skapas mellan olika yrkesgrupper som t.ex. bibliotekarier, bildkonstnärer, författare, drama-, dans- film- och andra pedagoger, litteraturvetare, konstvetare, skådespelare, estradpoeter. Det lässtimulerande arbetet professionaliseras och tydliggörs med biblioteket i centrum. I inledningen av projektet ges de deltagande en gemensam referensram som rör barn- och ungas litteratur, medielandskap, läsning och läsreception. I ett stimulerande erfarenhets- och tankeutbyte om nya arbetssätt med boken och berättelsen som utgångspunkt och med handledning av läns- och regionbibliotekens personal ska bibliotekspersonalens kompetens utvecklas i nära samverkan med andra yrkesgrupper. Projektets mål Hösten 2009 förväntar vi oss att projektdeltagarna har prövat nya former för lässtimulerande arbete för och med barn och unga det finns en eller flera verksamheter som fungerar som litteraturhus i någon form eller centrum för Läskonster att det föreligger ekonomiska förutsättningar för ett par långsiktigt verksamma arenor, som samlar olika kompetenser för experimenterande kring lässtimulans för barn och unga och att projektdeltagarna har lyft fram sin mediekompetens, fått nya kontaktytor och tydliggjort sin läsfrämjande roll i ett samhällsperspektiv. 2

3 Utvärdering Deltagare och projektledning dokumenterar och reflekterar fortlöpande under projektets gång för att kunna göra en processutvärdering. En extern utvärderare anlitas för att utvärdera effekter och resultat. En projektrapport publiceras. Fortlöpande information om projektarbetet läggs ut på de deltagande länsbibliotekens webbplatser. Projektägare Länsbiblioteken i Uppsala och Dalarna i samverkan med länsbiblioteken i Mellansverige, LIM-området. Projektdeltagare Ett 80-tal personer verksamma med barn och unga vid bibliotek i Dalarnas, Gotlands, Gävleborgs, Stockholms, Värmlands, Västmanlands, Uppsala, Örebro och Östergötlands län. Tidplan Projektet startade i maj 2007 och avslutas hösten Hösten 2007 Tema: Barn- och ungas litteratur samt medielandskap Projektupptakt med internat av metoder och erfarenheter från projektupptakten Observationer Våren 2008 Tema: Barn- och ungas litteratur, medielandskap, läsning och läsreception Sammankomst 1 Sammankomst 2 Internat Hösten 2008 Tema: Utveckling av egna Läskonster i samverkan med andra yrkesgrupper och konstformer Regionalt arbete Mångfald beaktas särskilt Studieresa i två grupper Sammankomst 2 3

4 Våren 2009 Tema: Fördjupning av Läskonster utifrån höstens arbete Speciella målgruppers behov beaktas särskilt Sammankomst 1 Internat Hösten 2009 Projektavslutning Metoder i projektet Projektet karaktäriseras av kunskapsuppbyggnad där varje deltagare förväntas vara aktiv vid seminarier och studieresor. Ett reflekterande arbetssätt understöds av kontinuerlig handledning och av att deltagarna för loggbok som sedan utgör underlag för en kort delrapport varje termin. Deltagarna förväntas förankra projektets idéer inom sin egen organisation men också ta kontakter med utövare av andra konstformer på sina hemorter. En avslutningskonferens arrangeras för att markera projektavslutningen, men också för den viktiga kunskapsspridningen och för marknadsföring av projektets resultat. Projektorganisation Styrgrupp Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Uppsala, Lisa de Souza, Länsbibliotek Dalarna, Tinne Wennerholm, Länsbibliotek Gävleborg och Lena Lundgren, Regionbibliotek Stockholm Övergripande ansvar för hela projektet Måluppfyllelse Stöd till projektledning Ekonomi Kommunicera projektet till vissa målgrupper Uppföljning och återrapportering till projektgruppen Slutrapportens inriktning och utformning Projektgrupp Konsulenterna vid de deltagande läns- och regionbiblioteken: Karin Blomquist, Gotlands läns bibliotek, Carina Lindstedt, Länsbibliotek Dalarna, Tinne Wennerholm, Länsbibliotek Gävleborg, Solveig Hedenström, Länsbibliotek Uppsala, Ina Huss, Länsbibliotek Värmland, Christina Stenberg, Länsbibliotek Västmanland, Lena Lundgren, Regionbibliotek Stockholm, Sylvia Blomberg, Regionförbundet Örebro län Samordna och planera gemensamma delar i projektet Handledning av projektdeltagare och eventuellt andra aktörer 4

5 Delta i projektets grupphandledning Stödja arbetet med marknadsföring av varumärket Bibliotek inom LIM-området Beställa och samordna utvärdering Hålla kontakt med och informera projektdeltagare, biblioteksledningar vid deltagande bibliotek, utvärderare, sina länsbibliotek och andra tänkbara intressenter inom länet Sammanställa delrapporter mm inom respektive län Skriva slutrapport Planera och genomföra en slutkonferens Projektdeltagare En eller flera personer vid varje bibliotek samt biblioteksledningen Förankring, nätverksarbete och information lokalt Aktivt deltagande i de centralt anordnade aktiviteterna i projektet Pröva nya metoder, experimentera Avsätta tid och andra resurser för att delta i projektet Skriva delrapporter Delta i utvärderingen Länsbiblioteken i Mellansverige, LIM 5

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Samarbete mellan bibliotek och BVC/barnhälsovård i Sverige: kartläggning och nuläge. Resultat av en enkät, genomförd i april/maj 2012.

Samarbete mellan bibliotek och BVC/barnhälsovård i Sverige: kartläggning och nuläge. Resultat av en enkät, genomförd i april/maj 2012. Samarbete mellan bibliotek och BVC/barnhälsovård i Sverige: kartläggning och nuläge. Resultat av en enkät, genomförd i april/maj 2012. Katarina Michnik och Kerstin Rydsjö Bakgrund I april/maj 2012 distribuerades

Läs mer

Prosit! må det gagna. Verksamhetsutveckling över förvaltningsgränser

Prosit! må det gagna. Verksamhetsutveckling över förvaltningsgränser Rebecca Bachmann, Ulla Larsson, Karin Sundström Projektägare Regionbibliotek Stockholm karin.a.sundstrom@stockholm.se rebecca.bachmann@stockholm.se ulla.larsson@dll.se 2010 Prosit! må det gagna. Verksamhetsutveckling

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015. Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2013-2015 Behandlad av Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2013-02-28 Innehåll Inledning... 2 Länsbibliotek Sörmland... 4 Bibliotek vid landstingets

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV)

Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV) Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV) Bakgrund Hösten 2006 sökte Bjurholms kommun i samarbete med Länsbiblioteket i Västerbotten medel hos Kulturrådet för ett utvecklingsprojekt med namnet SAV

Läs mer

Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010

Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010 RH09253 1(12) HANDLÄGGARE, ANETTE ELIASSON Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010 Region Halland har under 2010 arbetat för att förverkliga målen i Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020

Läs mer

Dags att höja ribban!?

Dags att höja ribban!? Dags att höja ribban!? Kerstin Rydsjö Mängden forskningsresultat som visar hur viktigt det är att tidigt stimulera små barns språkutveckling och litteracitet i familjen är överväldigande! Frågan är därför

Läs mer

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015)

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015 Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Regionförbundet Östsam 2014 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Internet för alla. Ansökningsdokument

Internet för alla. Ansökningsdokument Internet för alla Ansökningsdokument 1 Innehåll Internet för alla... 1 1 Inledning... 3 1.1 Rubrik för ansökan... 3 1.2 Sökande... 3 1.3 Presentation av den sökande... 3 2 Om projektet... 3 2.1 Sammanfattning...

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser 1 (5) Bidragsmottagare Organisationsnummer Regionförbundet i Kalmar län 222000-0984 Adress Uppgiftslämnare Box 762 Postnummer Ort 391

Läs mer

God Jul önskas Musikskolor och Kulturskolor i Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län.

God Jul önskas Musikskolor och Kulturskolor i Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län. God Jul önskas Musikskolor och Kulturskolor i Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län. Här kommer en rejäl julklapp. Europeiska socialfonden ger 737 195 kr till ett förprojekt

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas

Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas Sid 1 (37) Projektnamn KUB Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas Rapportering av mobiliseringsfasen Vilken verksamhet har bedrivits under projektets mobiliseringsfas? Länsbiblioteken beslöt

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Lärande i biblioteket

Lärande i biblioteket Lärande i biblioteket Utvärdering av KUB-projektet Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall 2014 Författarna och Region Värmland Innehåll Kapitel 1 Utvärdering genom följeforskning 2 Kapitel 2 KUB-projektets

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Ständigt denna Bubbla

Ständigt denna Bubbla Bubblan berättelser på väg Ständigt denna Bubbla mobil lässtimulans i tre län Rapport med utvärdering Redaktör: Ann Catrine Eriksson Författare: Ann Catrine Eriksson, Sylvia Blomberg, Christina Stenberg

Läs mer

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Slutrapport FUTURUM.KOM förändringsarbete genom marknadskommunikation Blekinge län Kronobergs län Kalmar län 2010-2012 Redaktörer: Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist Övriga skribenter: Christer Bergqvist,

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer