FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM"

Transkript

1 FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM

2

3 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 HSBs kod för föreningsstyrning Inledning... 1 FÖRENINGSSTÄMMA... 2 FÖRENINGSSTÄMMA VALBEREDNING... 2 STYRELSE... 3 ARVODE... 4 UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE... 4 FINANSIELL RAPPORTERING... 4 INTERN KONTROLL... 4 VD... 4 UTBILDNING... 4 PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA FÖRMÅNER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE... 5 FÖRENINGENS REVISORER... 5 STYRELSENS KOMMUNIKATION MED FÖRENINGENS REVISOR... 5 POLICYS OCH PROCESSER... 6 KVALITETSPOLICY... 6 MILJÖPOLICY... 6 IT- POLICY... 7 PERSONALUTVECKLINGSPROCESSEN... 7 Syfte med processen... 7 Processbeskrivning... 7 Processmål... 7 Rutiner som hör till Processen... 7 REKRYTERINGSRUTIN... 7 INTRODUKTIONSRUTIN... 7 PERSONALUTVECKLINGSRUTIN... 7 AVVECKLINGSRUTIN... 7 KOMMUNIKATIONSRUTIN... 8 Syfte... 8 Intern Kommunikation... 8 Extern Kommunikation... 8 Vårt miljö- /kvalitetsarbete... 8 Inledning HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-rörelsen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar. Syftet med koden är att den ska bli ett verktyg för att i praktiken kunna verkställa en öppen demokratisk medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB. HSBs kod för föreningsstyrning omfattar HSB-föreningar, HSB nationella bolag samt HSB Riksförbund. Koncernerna för dessa verksamheter ska präglas av öppenhet och transparens i enlighet med kodens intentioner. Koden ska tillämpas enligt principen Följ eller förklara. Det innebär att om en förening avviker från del av koden ska skälen för avvikelsen redovisas i föreningsstyrningsrapporten. Begreppet förening i kodtexten innefattar även HSB-bolag. Koden innebär att årsredovisningen kompletteras med denna föreningsstyrningsrapport som översiktligt beskriver hur föreningen tillämpat HSBs kod för föreningsstyrning under räkenskapsår Föreningsstyrningsrapporten är inte granskad av revisorerna. 1

4 FÖRENINGSSTÄMMA Föreningsstämman är föreningens högst beslutande organ. Föreningsstämmans befogenhet utövas helt av fullmäktige. Föreningens fullmäktige uppgick år 2010 till120stycken. Föreningen informerade på sin hemsida och NorrNytt under januari och februari 2012 (beroende på utgivningstid) att föreningsstämman år 2012 hålls den 26 april. Bostadsrättsföreningar har även under mars 2012 fått ett brev om stämman och ombuden skriftlig kallelse under april Information om fullmäktiges rätt att få ett ärende behandlat på stämman och vid vilken tidpunkt en sådan begäran måste ha nått föreningen för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen har föreningen lämnat på sin hemsida och NorrNytt under januari och februari 2012 (beroende på utgivning). FÖRENINGSSTÄMMA 2011 Föreningsstämman hölls den 15 maj 2011, Star Hotell i Sollentuna. Vid föreningsstämman deltog totalt 57 personer var av 53 med rösträtt. Vid föreningsstämman var hela styrelsen och föreningens revisorer närvarande. Efter förslag från valberedningen valdes Attila Kriss till stämmoordförande. Till justeringsmän utsågs C-G Strömblad (Brf Emaljeraren) och Åke Johansson (Brf Hjorten), inte någon av dem är styrelseledamot eller anställd i föreningen. Fullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor, kommentera och lämna förslag till beslut. Protokollet från föreningsstämman har inte funnits tillgängligt på hemsidan tre veckor efter stämman då vi under denna tid producerat en ny hemsida som inte funnits ut publikt. VALBEREDNING Föreningens valberedning väljs på föreningsstämma. Beslut innefattar förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört. Valberedningen har haft följande sammansättning: Namn sammankallande Marie Cronström Född år 1960 Boende i HSB Bostadsrättsförening Vitlöken (t ex bosparare/boende) Övriga/tidigare uppdrag Mandattid i valberedningen Valdes 2005 Namn Bengt Harju Född år 1958 Boende i HSB Bostadsrättsförening Fjället i Järfälla (t ex bosparare/boende) Övriga/tidigare uppdrag Ordförande i Brf Fjället Tidigare styrelseledamot i HSB Norra Stor-Stockholm Mandattid i valberedningen Valdes

5 Namn Maritha Carlsson Född år 1952 Boende i HSB Bostadsrättsförening Smedby (t ex bosparare/boende) Övriga/tidigare uppdrag Ordförande i HSB Bostadsrättsförening Smedby i Upplands Väsby. Mandattid i valberedningen Valdes 2010 Namn Bo Larsson Född år 1943 (t ex bosparare/boende) Boende i HSB Bostadsrättsförening Rondellen i Järfälla. Övriga/tidigare uppdrag Ordförande i HSB Bostadsrättsförening Rondellen i Järfälla. Mandattid i valberedningen Valdes 2010 Valberedningen ska i enlighet med sin instruktion som fastställdes på föreningsstämman 2008 lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordföranden lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter. lämna förslag till val och arvodering av revisor lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma. Medlemmar har möjlighet att vända sig till valberedningen och lämna förslag på nomineringar. Förslaget kan skickas med e-post till Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till 2010 års föreningsstämma och på föreningens hemsida. En redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete kommer samtidigt att publiceras. STYRELSE Styrelsen består av 9 ledamöter var av 2 är fackliga representanter (Unionen och fastighets). VD ingår inte i styrelsen. Riktlinjerna för styrelsens arbete anges i arbetsordningen. Arbetsordningen reglerar vilka ärenden som ska behandlas, arbetsfördelning inom styrelsen inklusive styrelseordförandens uppgifter. Styrelsen har under år 2011 hållit 9 styrelsemöten. Följande har ingått i styrelsen under Utförligare presentation om födelseår, när man valdes till styrelsen, bakgrund mm finns i årsredovisningen för Namn, uppdrag och 12/1 16/2 24/3 13/4 5/5 6/7 24/8 18/10 7/12 närvaro Bo Kjellberg* ordförande x x x x x x x x x Lotta Lind* vice ordförande x x x x x x x Anita Josbrink* x x x x x x x x x Olof Clementz* x x x x x x x x x Bill Öjbro* x x x x x x x Stefan Kembe* x x x x x x Mia Hultman* x x x x *Oberoende i förhållande till förening och ledning 3

6 ARVODE Stämman 2011 beslutade om arvode till styrelse, revisorer och valberedning enligt följande: Ordinarierevisor kr Revisorssuppleant kr Styrelsen erhåller fyra prisbasbelopp att fördela enligt följande: Ordförande... 2 prisbasbelopp Vice ordförande... 0,5 prisbasbelopp Resterande fördelas lika inom styrelsen enligt styrelsebeslut. Sammanträdesersättning för styrelse och revisorer kr per bevistat styrelsemöte. Valberedningen 5/8 prisbasbelopp att fördelas med 1/4 till sammankallande och 1/8 till övriga ledamöter. UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en systematisk och strukturerad process. I utvärderingen identifieras utbildningsbehov hos såväl enskilda styrelsemedlemmar som styrelsen som helhet. En formell och noggrann utvärdering görs av styrelsens och de enskilda styrelsemedlemmarnas arbete. Utvärdering av enskilda styrelsemedlemmar identifierar till vilken grad utbildningsbehov har uppfyllts och hur effektivt styrelsemedlemmen bidragit till styrelsens arbete. FINANSIELL RAPPORTERING Redovisning görs i årsredovisningens förvaltningsberättelse. INTERN KONTROLL I enlighet med vår ISO certifiering av kvalitet och miljö genomförs internkontrollen löpande av internrevisorer och av certifieringsrevisorer. VD - Håkan Berg, född Lång ledarerfarenhet med chefsbefattningar i branschen sedan VD HSB Gävleborg VD HSB Norra Stor-Stockholm sedan Bred och lång erfarenhet av styrelsearbete i bland annat, bank, finansbolag, försäkringsbolag, bostadsproduktion och elitidrott. - Har även drivit konsultverksamhet i egen regi. UTBILDNING Styrelseordföranden har utvecklat ett introduktionsprogram som är anpassat efter organisationen och enskilda ledamöters behov. Samtliga styrelseledamöter genomgår ett utbildningsprogram. Det finns lämpliga och strukturerade utbildningsprogram för befintlig och potentiell ledningspersonal. 4

7 PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA FÖRMÅNER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Redovisas i årsredovisningen. FÖRENINGENS REVISORER Vid föreningsstämma valdes Leif Hansson (valdes 2001) som ordinarierevisor med Maria Dahlberg (valdes 2010) som ersättare i föreningen. HSB Riksförbund har utsett Liselotte Herrlander. Namn Leif Hansson Född år 1946 Boende i HSB Bostadsrättsförening Aspnäs (t ex bosparare/boende) Oberoende till föreningen Inga tjänster till föreningen utöver revision Övriga/tidigare uppdrag Utvecklingsansvarig Reumatikerförbundet, tidigare ordf i Järfälla Kommunrevision, revisor JHAB, Revisor Attunda Brandförsvar samt ett antal folkrörelseorganisationer Mandattid som revisor Valdes 2001 Namn Maria Dahlberg Född år 1961 Boende i HSB Bostadsrättsförening Granen i Järfälla Oberoende till föreningen Inga tjänster till föreningen utöver revision Övriga/tidigare uppdrag Arbetar på Danske Bank Mandattid som revisor Valdes 2010 Namn Liselotte Herrlander Född år 1957 Ej boende medlem Oberoende till föreningen Inga tjänster till föreningen utöver revision Övriga/tidigare uppdrag Revisorsuppdrag i ett flertal HSB-föreningar och bostadsrättsföreningar. Driver sedan 2007 egen revisionsverksamhet i Herrlander Revision AB Mandattid som revisor Auktoriserad revisor invald av HSB Riksförbund STYRELSENS KOMMUNIKATION MED FÖRENINGENS REVISOR Styrelsen sammanträffar med revisorerna två gånger per år. 5

8 För att beskriva vårt synsätt i frågor som behandlas i HSBs kod för föreningsstyrning redogörs kortfattat för vår kvalitetspolicy, miljöpolicy, IT-policy, kommunikationsrutin och personalutvecklingsprocess. Samtliga dessa dokument finns dokumenterade och uppdateras löpande i vår certifiering enligt ISO 9001 och POLICYS OCH PROCESSER KVALITETSPOLICY HSB Norra Stor-Stockholm och varje medarbetare ska uppträda och agera som en förtroendeingivande partner som uppfyller kundernas krav, förväntningar och behov. Med vår breda och långa erfarenhet ska kunden kunna förvänta sig att HSB kan bostadsrätt bäst. Rätt kvalité innebär att varje medarbetare ska utföra sitt arbete på ett korrekt sätt med hänsyn till kunden och övriga intressenter och leverera tjänsten i rätt tid till rätt pris. Vår kvalitetspolicy beskrivs därför som tre rätt: Rätt tjänst Rätt tid Rätt pris Detta uppnår vi genom att: Vi strävar efter att göra varje beställare och projekt till en referens Vi arbetar med ständig förbättring Vi uppfyller de löften vi ger Vi agerar omedelbart på vad kunden uppfattar som dålig kvalité Vi arbetar med ständig kompetensutveckling Vi strävar alltid efter att uppfylla våra kvalitetsmål MILJÖPOLICY Den grundläggande ambitionen i HSB Norra Stor-Stockholms miljöarbete är att så långt som möjligt sluta det naturliga kretsloppet och därmed bidra till ett uthålligt framtida samhälle. HSB Norra Stor-Stockholms miljöpolicy ska påverka miljöarbetet på alla nivåer i företaget. Detta uppnår vi genom att: Följa gällande miljölagstiftning, föreskrifter och myndighetskrav. Verka för att energi används med sparsamhet i all verksamhet genom att spara energi, förbättra energiutnyttjandet och använda förnyelsebara energikällor när så är möjligt. Miljöhänsyn ska beaktas vid beslut. Aktivt inhämta och sprida kunskaper inom miljöarbete både internt och externt. Minimera transporter och använda miljöanpassade fordon och drivmedel. Bedriva ett ständigt förbättringsarbete inom miljöområdet samt förebygga föroreningar till luft, vatten och mark. Öppet redovisa resultaten av våra miljömål. 6

9 IT- POLICY Bakgrund och syfte Syftet med denna IT-policy är att utgöra ett övergripande och gemensamt regelverk för HSB i frågor som rör styrning, ledning och hantering av IT. HSBs verksamhet bygger på att skapa mervärde för sina medlemmar, ett arbete som utgår från HSBs kärnvärderingar ETHOS: Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. HSBs vision är att vara den mest ansedda aktören när det gäller boendet. Detta åstadkoms bland annat genom en säker, korrekt och effektiv hantering av IT-verksamheten. För att säkerställa detta och att HSBs IT-system hanteras på ett sätt som uppfyller krav på tillgänglighet, konfidentialitet och integritet, har denna IT-policy tagits fram. Kopplat till denna IT-policy finns en handbok för ITsäkerhet framtagen med detaljerade riktlinjer och mallar för det dagliga arbetet. Omfattning Policyn omfattar alla verksamheter och anställda inom HSB samt de leverantörer HSB anlitar. Varje medarbetare har ett ansvar att efterleva IT-policy och de riktlinjer som finns i handboken för ITsäkerhet och är därmed ansvariga för hur de hanterar HSBs information och IT-system. Genom utbildning och informationsspridning skall IT-policy och tillhörande riktlinjer vara kända och tillämpas av alla användare av HSBs IT-system och information. PERSONALUTVECKLINGSPROCESSEN Syfte med processen Säkerställa att rätt rekrytering sker utifrån våra behov. Säkerställa att introduktion/ utbildning/utveckling sker så att satta mål kan uppnås. Säkerställa att befintlig kompetens tillvaratas och sprids inom verksamheten. Processbeskrivning Personalutvecklingsprocessen beskriver hur rekrytering, introduktion, utveckling och avveckling skapar en helhetssyn på personalutveckling. Processmål Att nyanställda snabbt och rätt kommer in i arbetet och i gemenskapen. Att anställda aktivt bidrar till sin egen utveckling. Säkerställa att företagets kompetensbehov är tillfredsställt. Rutiner som hör till Processen Till personalutvecklingsrutinen finns fyra rutiner som beskrivs nedan. Dessa rutiner är hjälpmedel som chefer har att arbeta med för att kunna uppfylla processen. REKRYTERINGSRUTIN Beskriver hur en rekrytering skall gå till samt vilka hjälpmedel som finns för att genomföra rekryteringen. INTRODUKTIONSRUTIN Beskriver hur en introduktion av nyanställda ska genomföras. PERSONALUTVECKLINGSRUTIN Beskriver hur utvecklingssamtal ligger till grund för personligutveckling. AVVECKLINGSRUTIN Beskriver vilka åtgärder som skall vidtas då någon medarbetare slutar sin anställning 7

10 KOMMUNIKATIONSRUTIN Syfte Att säkerställa att kontinuerlig och relevant information delges medarbetare, kunder, intressenter och leverantörer. Intern Kommunikation Den interna kommunikationen inom organisationen sker på följande sätt: Personaldagar Avdelnings-/Kontorsmöten Intranätet - Inet E-post, sms och fax Synpunkten Extern Kommunikation Kontakter med externa intressenter (medlemmar, kunder, leverantörer, allmänhet, press mm) Tidningen Hemma i HSB Tidningen Uppdraget Nyhetsbrevet NorrNytt Hemsida Hemsida E-postlistor Kvartalsaviseringar Vårt miljö- /kvalitetsarbete Vårt miljö-/kvalitetsarbete beskriver vi via de träffar vi har med kunder/medlemmar samt via vår årsredovisning och i vissa fall NorrNytt och hemsidan. 8

11

12 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM Box 162, Järfälla Vasaplatsen 4, Jakobsberg Tel:

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning utgör en del av

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Allmänt HiQ International AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen i HiQ ligger den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen,

Läs mer

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning 42 Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport DGC One AB är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556624-1732. Bolagets aktie är sedan 16 juni 2008 noterad på Nasdaq OMX Stockholm AB. Enligt årsredovisningslagen ska förvaltningsberättelsen

Läs mer

Kodrapport. Upprättad den 27 juni 2013

Kodrapport. Upprättad den 27 juni 2013 Kodrapport Upprättad den 27 juni 2013 Insamlingsstiftelsen Naturarvet Fösabacken 12 K 132 37 Saltsjö-Boo Telefon: 0706-484 789 info@naturarvet.se www.naturarvet.se Inledning Detta dokument innehåller den

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Bolagsstyrning. Så här styrs SCA

Bolagsstyrning. Så här styrs SCA Ansvar och styrning Bolagsstyrning Bolagsstyrning Uppgiften för bolagsstyrning är att säkerställa koncernens åtagande mot alla sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Det här är Orio 1 2013 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Kommentar av styrelseordförande 9 Omvärld och marknad 12 Strategi och övergripande

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014-03-18

Bolagsstyrningsrapport 2014-03-18 Bolagsstyrningsrapport 2014-03-18 Till årsredovisning för 2013 2(8) Bolagsstyrningsrapport Länsförsäkringar Gotland är ett ömsesidigt sakförsäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget i sin helhet

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport Inledning Getinge är ett globalt företag med verksamhet i 40 länder och egen produktion i 9 länder. Förändrings- och tillväxttakten har sedan

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 2015 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

tillräcklig grund för mina uttalanden. Detta innebär

tillräcklig grund för mina uttalanden. Detta innebär STYRNING AV BOLAG OCH VERKSAMHET Concordia Maritime tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och denna bolags styrnings rapport har upprättats som en del av kodtillämpningen. Utöver beskrivningen av själva

Läs mer

Bolagsstyrning ÅRSREDOVISNING 2009 CLOETTA

Bolagsstyrning ÅRSREDOVISNING 2009 CLOETTA Bolagsstyrning 39 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan bolagsorganen

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer