FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2011"

Transkript

1 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2011 HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND HSB Kod för föreningsstyrning Denna föreningsstyrningsrapport är upprättad enligt riktlinjerna för föreningsstyrning som antagits av HSBs förbundsstämma Koden är utformad särskilt för HSB-rörelsen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar. HSBs kod för föreningsstyrning började gälla den 1 januari Syftet med koden är att den ska bli ett verktyg för att i praktiken kunna verkställa en öppen demokratisk medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB. HSBs kod för föreningsstyrning omfattar HSB-föreningar, HSB nationella bolag samt HSB Riksförbund. Koncernerna för dessa verksamheter ska präglas av öppenhet och transparens i enlighet med kodens intentioner. Koden ska tillämpas enligt principen Följ eller förklara. Det innebär att om en förening avviker från del av koden ska skälen för avvikelsen redovisas i föreningsstyrningsrapporten. Begreppet förening i kodtexten innefattar även HSB-bolag. Koden innebär att årsredovisningen kompletteras med denna föreningsstyrningsrapport som översiktligt beskriver hur föreningen tillämpat HSBs kod för föreningsstyrning under räkenskapsåret Föreningsstyrningsrapporten har granskats av föreningens revisor. Föreningsstämma Föreningsstämman är föreningens högst beslutande organ. Föreningsstämmans befogenhet utövas helt av fullmäktige. Föreningens fullmäktige uppgick år 2011 till 252 stycken. Föreningen informerade den 27 december 2011 att ordinarie föreningsstämma 2012 hålls den 24 maj i Vänersborg. Information om fullmäktiges rätt att få ett ärende behandlat på stämman och vid vilken tidpunkt en sådan begäran måste ha nått föreningen, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen, har lämnats på HSB Nordvästra Götalands hemsida den 17 januari Dessutom har information skett via HSB Aktuellt och Styrelsenätet. Föreningsstämma 2011 Föreningsstämman hölls den 12 maj 2011 i Skara. Vid föreningsstämman deltog 92 fullmäktige. Vid föreningsstämman var nio av styrelsens nio ledamöter och en av föreningens revisorer närvarande. Efter förslag från valberedningen valdes Dan Nyberg till stämmoordförande. Till justeringsmän utsågs Bo Modéer, Vänersborg och Lars Johansson, Skövde. Inte någon av dem är styrelseledamot eller anställd i föreningen. Fullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor, kommentera och lämna förslag till beslut. Rapport från föreningsstämman fanns tillgänglig på hemsidan sedan den 17 maj

2 Valberedning Föreningens valberedning väljs på föreningsstämma. Beslut innefattar förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört. Valberedningen har haft följande sammansättning: Namn Född Mandattid t.o.m. Kerstin Ahlin Ruth Jacobsson Arne Wilhelmsson Rolf Magnusson(sammankallande) Bo Björkenstam Valberedningen ska i enlighet med sin instruktion som fastställdes på föreningsstämman 2011: lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordföranden. lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter. lämna förslag till val och arvodering av revisor. lämna förslag på arvode för HSB-ledamot. lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma. Medlemmar har möjlighet att vända sig till valberedningen och lämna förslag på nomineringar. Förslaget kan skickas med e-post till Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till 2012 års föreningsstämma och på föreningens hemsida. En redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete kommer samtidigt att publiceras. Styrelse Styrelsen består av 9 ledamöter och en suppleant, varav två ordinarie ledamöter och en suppleant är personalrepresentanter. VD ingår inte i styrelsen. Majoriteten av styrelsen är oberoende i förhållande till föreningen och ledningen, enligt kriterierna i HSB Kod. Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning, där riktlinjerna för styrelsens arbete anges. Arbetsordningen reglerar bl.a. antalet ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som ska behandlas, arbetsfördelning inom styrelsen inklusive styrelseordförandens uppgifter samt VD:s instruktioner. Styrelsen beslutar också om lön och andra ersättningar till VD. Styrelsen har under år 2011 hållit nio ordinarie styrelsemöten och genomfört två styrelsekonferenser. 2

3 Ordinarie styrelseledamöter Namn Född Invald Befattning Utbildning/ arbetslivserfarenhet Mötesnärvaro Lennart Niklasson Ordförande Ordf i socialnämnden, kommun-styrelsen, 100 % kommunfullmäktige, Ordf Vattenpalats, Ledamot AB Kungajaktsmuséet Daniel Karlsson Ledamot Nätverkstekniker HP 66 % Erik Berggren Ledamot NC-operatör, HSB-ledamot 100 % Magnus Frank Ledamot Chef för JAK medlemsbank 83 % Lars-Olof Ledamot Pensionär 100 % Gustafsson Ordförande i Brf Mården Patrik Rosén Ledamot Lönechef Skövde Kommun 55 % Sören Pettersson Ledamot Administrativ chef SLU, Skara 89 % Jan Torstensson 1949 Personalrep. HSB Teknik 100 % Unionen Anders Edgren 1958 Personalrep. Fastighets HSB Fastighetsservice 78 % Styrelsens arvode för styrelsearbetet har under året varit ett fast arvode, enligt stämmans beslut. Förutom de ordinarie styrelsemötena genomförs varje år en två- eller tredagars strategikonferens där föreningens utveckling diskuteras. Utvärdering av styrelsens arbete Styrelsens arbete utvärderas årligen. I utvärderingen identifieras utbildningsbehov hos såväl enskilda styrelsemedlemmar som styrelsen som helhet. En noggrann utvärdering görs av styrelsens och de enskilda styrelsemedlemmarnas arbete. Utvärdering av enskilda styrelsemedlemmar identifierar till vilken grad utbildningsbehov har uppfyllts och hur effektivt styrelsemedlemmen bidragit till styrelsens arbete. Utvärderingen 2011 gjordes i samband med styrelsemötet i december. Utvärderingen har inte dokumenterats. Utbildning Styrelseordföranden har utvecklat ett introduktionsprogram som är anpassat efter organisationen och enskilda ledamöters behov. Samtliga styrelseledamöter har beretts möjlighet att genomgå ett utbildningsprogram. Fortlöpande utbildningsprogram för styrelseledamöterna har inte fastställts. VD VD leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som fastställs för VD:s arbete, av styrelsen. VD skall svara för den löpande förvaltningen av koncernen. VD ansvarar också för att styrelsen erhåller ett så sakligt, utförligt och relevant beslutsunderlag som erfordras för att styrelsen skall kunna fatta väl underbyggda beslut. 3

4 Utbildning och bakgrund Per Sundequist var VD under perioden Roland Helmner var tillförordnad VD under perioden Dan Nyberg har varit VD för HSB Nordvästra Götaland sedan Dan är 60 år och bor i Brålanda. Han är utbildad eltekniker på gymnasienivå och kompletterat denna utbildning med Allmän elektrisk behörighet. Vidare studier inom juridik och ekonomi hos Statens skola för vuxna. Dan har genomgått HSB:s långa chefsutbildning och har därtill en fastighetsmäklarexamen. Dan har arbetat 16 år inom HSB Göteborg och suttit i ledningsgruppen under 14 av dessa år. De senaste åtta åren har Dan arbetat som chef för ABF Västra Götaland. När det gäller förtroendeuppdrag så är Dan HSB-ledamot i brf Fagerstrands styrelse. Andra men nu avvecklade uppdrag i bl a AB Vänersborgsbostäders styrelse, Thn/Vbg flygplats styrelse, ordförande i Vänersborgs kommunfullmäktige och byggnadsnämnd, kommunstyrelseledamot och ledamot i en av Västra Götalandsregionens primärvårdsstyrelser. Utvärdering Styrelsens utvärdering av VD sker genom regelbundna möten mellan ordförande och VD, där VD presenterar det aktuella läget. Ordförande och Vice ordförande genomför dessutom ett utvecklingssamtal med VD varje år. VD ingår också i den styrelseutvärdering som genomförs varje år, där samtliga styrelseledamöter ges möjlighet att ge sin syn på VD och VD:s arbete. Internt ingår också VD i den Nöjd Medarbetar undersökning som sker vartannat år, vilket innebär att VD:s närmaste chefer bedömer VD. Under 2011 har p g a VD-bytet någon utvärdering inte genomförts. Principer för ersättning och andra förmåner VD, vice VD och övriga chefer i företagsledningen har en fast månadslön. Bonus- och incitamentsprogram eller någon annan rörlig lön förekommer inte bland företagsledningen. Inga speciella pensionsförmåner utgår. Däremot är det upp till var och en att löneväxla (lön mot pension), om man så vill, såvida det är kostnadsneutralt för föreningen. Förmån av fri bil erbjuds VD och övriga företagsledningen. VD omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Vid uppsägning från företagets sida lämnas avgångsvederlag om en årslön, utöver uppsägningslön. Kompetensutvecklingsplan för VD, företagsledning och övrig personal Den löpande kompetensutvecklingen för föreningens anställda tryggas genom årliga utvecklingssamtal med närmaste chef. Aktuell kompetensutvecklingsplan fastställs genom att kartlägga behov hos berörd person som också skall ligga i linje med verksamhetens mål. För VD sker detta i samråd med styrelseordförande. Utvecklingssamtalen sker utifrån en fastställd mall och dokumenteras. 4

5 Intern kontroll En god intern kontroll är en av grunderna för ett effektivt styrelsearbete. Styrelsens arbetsordning samt VD-instruktionen syftar till att säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Var tredje år fastställs huvudmål avseende en treårsperiod. Varje år upprättas därefter en verksamhetsplan där huvudmålen bryts ner i mindre enheter. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Rapportinstruktioner, i enlighet med arbetsordning, samt attest- och placeringsreglemente finns, och beskriver vilket ansvar och befogenheter som styrelsen delegerat till VD. VD ansvarar för att nödvändiga interna kontroller genomförs som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Internrevision Internrevisioner sker kontinuerligt av egen personal som genomgått särskild utbildning för internrevisorer, enligt upprättat revisionsprogram. Detta innebär bl.a. att hela företaget revideras under en treårsperiod. Dessa internrevisorer har som uppgift att kontrollera att varje enhet uppfyller kraven i föreningens verksamhetssystem. Finansiell rapportering Styrelsen erhåller månadsrapporter med ekonomiskt utfall samt prognoser för innevarande verksamhetsår. Vid varje styrelsemöte behandlas det ekonomiska läget. Föreningens revisor medverkar från och med 2009 på minst ett styrelsemöte under året och informerar om sina iakttagelser avseende bolagets interna rutiner och kontrollsystem. Likviditet och aktuella placeringar redovisas tertialvis. Information och kommunikation För företagets kommunikation finns en kommunikationsplan. Den interna kommunikationen sker företrädesvis genom företagets intranät Knutpunkten, e-post och månatliga arbetsplatsträffar. Samtliga policies, riktlinjer och övriga instruktioner finns tillgängliga via företagets intranät. Den externa kommunikationen sker främst via företagets hemsida, styrelsenät, tryckt material samt personliga möten. Föreningens revisorer Vid föreningsstämman valdes Sune Eliasson till revisor i föreningen. HSB Riksförbund har utsett Ingvar Albrektson, BoRevision. Namn Född Invald Utbildning/arbetslivserfarenhet Oberoende Sune Eliasson Gymnasieekonom, Ekonomiska specialkurser, Ja högskolestudier, Revisorsexamen 2002, Ansvarig för revisionsbyrån KPMG i Skövde 5

6 Föreningens avvikelser Enligt HSB Kod ska principen Följ eller förklara tillämpas. Det innebär att om en förening avviker från del av koden ska skälen för avvikelsen redovisas i föreningsstyrningsrapporten. Vid revisorns, Ingvar Albrektssons, granskning har följande avvikelse noterats: Styrelsens utvärdering av VD:s arbete har inte gjorts under Styrelsens egen utvärdering 2011 har inte dokumenterats. Styrelsens ledamöter saknar fortlöpande utbildningsprogram. 6

FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM

FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 HSBs kod för föreningsstyrning Inledning... 1 FÖRENINGSSTÄMMA... 2 FÖRENINGSSTÄMMA 2011... 2 VALBEREDNING... 2

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT

BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT Regelverk och bolagsordning Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska

Läs mer

Initiativ från aktieägare. Större aktieägare. Årsstämma 2013

Initiativ från aktieägare. Större aktieägare. Årsstämma 2013 Bolagsstyrningsrapport FinnvedenBulten AB (publ) är ett svenskt publikt aktie bolag med säte i Göteborg, Sverige. FinnvedenBulten är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 20 maj 2011. Bolaget följer NASDAQ

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2011

Bolagsstyrningsrapport 2011 Bolagsstyrningsrapport 2011 Wihlborgs är ett svenskt publikt aktiebolag som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Svensk kod for bolagsstyrning (koden) tillämpas av Wihlborgs. Denna rapport ingår ej i den

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 27 Qliro Group AB Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver Qliro Group AB:s principer för bolagsstyrning. Qliro Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras

Läs mer

Årsredovisning 2009 HSB Sydost

Årsredovisning 2009 HSB Sydost Årsredovisning 2009 HSB Sydost Produktion, idé & layout: HSB Sydost Foto: Robert Helberg (www.roberthelberg.se) Tryckort: Lenanders Grafiska, 37054 Papper: Omslag 250 gram Multioffset, inlaga 140 gram

Läs mer

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Värmland Layout: HSB Värmland Foto: Maria Obed, Benjamin Goss, HSB Värmland Tryck: Just Nu tryck Karlstad. Papper: Multidesign

Läs mer

BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012

BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012 BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012 Styrningen av Seamless sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning. Bolagets

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2010

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2010 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2010 Styrningen av Electra Gruppen utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen, noteringsavtalet med börsen Nasdaq OMX och Svensk kod för bolagsstyrning,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB Sydost Ekonomisk Förening

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB Sydost Ekonomisk Förening ÅRSREDOVISNING 2011 HSB Sydost Ekonomisk Förening INNEHÅLL Vd har ordet... 4 HSB Sydost... 5 Ekonomisk översikt koncernen... 10 Föreningsstyrningsrapport... 11 Förvaltningsberättelse... 14 Förslag till

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 BTS Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. BTS Groups bolagsstyrning baseras därför på

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2014 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, USA, Japan, Korea och Kina.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrningen i Systemair AB (publ) sker via årsstämman, bolagsordningen, styrelsen, koncernchefen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen,

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 Denna rapport har inte reviderats av Indutrades externa revisorer och är inte en del av den formella årsredovisningen. Indutrade tillämpar sedan 1 juli 2006 svensk kod för bolagsstyrning.

Läs mer

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning Bolagsstyrning Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning Modern Times Group MTG AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras på bolagsordningen,

Läs mer

Ordförande har ordet. Rolf Lydahl, Styrelseordförande. Jernhusen Bolagsstyrningsrapport 2010 1

Ordförande har ordet. Rolf Lydahl, Styrelseordförande. Jernhusen Bolagsstyrningsrapport 2010 1 2010 Bolagsstyrningsrapport 2010 Ordförande har ordet Två kalla och snörika vintrar efter varandra har satt fokus på såväl kapaciteten i som underhållet av vårt järnvägsnät och debattens vågor bland allmänheten

Läs mer

Föreningsstyrningsrapport

Föreningsstyrningsrapport Föreningsstyrningsrapport Senast uppdaterad 2012-05-02 Ekobankens kontor i Järna, söder om Södertälje. Föreningsstyrningsrapporten motsvarar Bolagsstyrningsrapport för aktiebolag. Den återfinns på bankens

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för 2013

Bolagsstyrningsrapport för 2013 för 2013 NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (nedan kallat NeuroVive eller Bolaget) är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556595-6538. Bolaget har sitt säte i Lunds kommun och är listat

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningen i Feelgood utgår från svensk lagstiftning såsom årsredovisningslagen (ÅRL) och aktiebolagslagen (ABL) samt svenska börsregler, rekommendationer

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport 2009 Boliden är ett svenskt aktiebolag som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm med sekundärnotering på börsen i Toronto. Styrningen av Boliden grundas på den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Avvikelser från Koden Koden, ska enligt statens ägarpolicy, tillämpas i alla statligt ägda bolag. Kodens syfte är att bidra till förbättrad styrning

Avvikelser från Koden Koden, ska enligt statens ägarpolicy, tillämpas i alla statligt ägda bolag. Kodens syfte är att bidra till förbättrad styrning Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapporten är granskad av koncernens revisorer och utgör en del av förvaltningsberättelsen. Rapporten beskriver hur bolaget styrs, hur styrelsens arbete är utformat,

Läs mer

Föreningsstyrningsrapport

Föreningsstyrningsrapport Föreningsstyrningsrapport Senast uppdaterad 2011-05-02 Ekobankens kontor i Järna, söder om Södertälje. Föreningsstyrningsrapporten motsvarar Bolagsstyrningsrapport för aktiebolag. Den återfinns på bankens

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Styrningen av Avanza Bank Holding AB (publ), ( Avanza Bank ), sker genom bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (SFS 2005:551),

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport Inledning Getinge är ett globalt företag med verksamhet i 40 länder och egen produktion i 9 länder. Förändrings- och tillväxttakten har sedan

Läs mer