FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2013"

Transkript

1 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2013 HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND HSB Kod för föreningsstyrning Denna föreningsstyrningsrapport är upprättad enligt riktlinjerna för föreningsstyrning som antagits av HSBs förbundsstämma 2011 och gäller från den 1 januari HSBs kod för föreningsstyrning ( Koden ) är utformad särskilt för HSB och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs kärnvärderingar. HSB-föreningar, HSBs nationella bolag samt HSB Riksförbund har enligt beslut på HSB-stämma förbundit sig att arbeta enligt Koden. I detta styrdokument omfattar ordet förening också dessa bolag. Föreningarnas dotterbolag och liknande verksamheter ska arbeta i enlighet med styrdokumentets intentioner. Koden ska tillämpas enligt principen Följ eller förklara. Det innebär att om en förening avviker från del av koden ska skälen för avvikelsen redovisas i föreningsstyrningsrapporten. Koden innebär att årsredovisningen kompletteras med denna föreningsstyrningsrapport som översiktligt beskriver hur föreningen tillämpat HSBs kod för föreningsstyrning under räkenskapsår Föreningsstyrningsrapporten har granskats av föreningens revisor. Syfte Syftet med Koden är att den ska utgöra ett internt verktyg för att säkerställa en öppen och genomlyst organisation där varje medlem som så önskar ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att påverka. Koden ska också bidra till att HSB styrs på ett för medlemmarna så effektivt sätt som möjligt. Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för god föreningsstyrning med hög ambitionsnivå. HSBs medlemmar ska kunna känna en trygghet i att organisationen styrs demokratiskt och att verksamheten är stabil, hållbar och trygg. Föreningsstämma Föreningsstämman är föreningens högst beslutande organ. Föreningsstämmans befogenhet utövas helt av fullmäktige. Föreningens fullmäktige uppgick år 2013 till 250 stycken. Föreningen informerade den 4 november 2013 att ordinarie föreningsstämma 2014 hålls den 22 maj. Information om fullmäktiges rätt att få ett ärende behandlat på stämman och vid vilken tidpunkt en sådan begäran måste ha nått föreningen, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen, har lämnats på HSB Nordvästra Götalands hemsida den 30 oktober Dessutom har information skett via HSB Aktuellt och Styrelsenätet. Föreningsstämma 2013 Föreningsstämman hölls den 16 maj 2013 i Lidköping. Vid föreningsstämman deltog 89 fullmäktige. Vid föreningsstämman var 9 av styrelsens ledamöter och en av föreningens revisorer närvarande. Efter förslag från valberedningen valdes Marita Bengtsson till stämmoordförande. Till justeringsmän utsågs Roger Andersson, Lilla Edet samt Gösta Magnusson, Mulljö. Inte någon av dem är styrelseledamot eller anställd i föreningen. Fullmäktige gavs möjlighet att ställa frågor, kommentera och lämna förslag till beslut. Rapport från föreningsstämman fanns tillgänglig på hemsidan sedan den 8 juni I samband med stämman hölls en Klimatföreläsning av författaren Stefan Edman. 1(5)

2 Valberedning Föreningens valberedning väljs på föreningsstämma. Beslut innefattar förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört. Valberedningen har haft följande sammansättning: Namn Född Mandattid t.o.m. Kerstin Ahlin (sammankallande) Britt-Marie Kling Birgitta Sjöö Arne Wilhelmsson Sylvia Forsström Valberedningen ska arbeta enligt den instruktion som fastställdes på föreningsstämman 2013: lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordföranden. lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter. lämna förslag till val och arvodering av revisor och revisorsuppleant. lämna förslag på arvode för HSB-ledamot. rekommendation på arvode till byggande styrelse uppdelat på ordförande och ledamöter. lämna förslag till stämmo-ordförande för ordinarie föreningsstämma. Medlemmar har möjlighet att vända sig till valberedningen och lämna förslag på nomineringar. Förslaget kan skickas med e-post till samt Information om detta meddelades på hemsidan den 30 oktober Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till 2014 års föreningsstämma och på föreningens hemsida. En redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete kommer samtidigt att publiceras. Styrelse Styrelsen består av 9 ledamöter och 1 suppleant, varav två ordinarie ledamöter och en suppleant är personalrepresentanter. Patrik Rosén avgick vid årsskiftet 2013/14. VD ingår inte i styrelsen. Majoriteten av styrelsen är oberoende i förhållande till föreningen och ledningen, enligt kriterierna i HSB Kod. Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning, där riktlinjerna för styrelsens arbete anges. Arbetsordningen reglerar bl.a. antalet ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som ska behandlas, arbetsfördelning inom styrelsen inklusive styrelseordförandens uppgifter samt VD:s instruktioner. Styrelsen beslutar också om lön och andra ersättningar till VD. Styrelsen har under år 2013 hållit sju ordinarie styrelsemöten och genomfört en styrelsekonferens tillsammans med HSB N Bohuslän och Mölndal. 2(5)

3 Ordinarie styrelseledamöter Namn Född Invald Befattning Utbildning/ arbetslivserfarenhet Mötesnärvaro Lennart Niklasson Ledamot V.ordf i socialnämnd, Vattenpalatset och AB 100 % Kungajaktsmuséet samt ledamot i kommunstyrelse och, kommunfullmäktige Sören Pettersson Ledamot Intendent Mariestads kommun 71 % Patrik Rosén Ledamot Lönechef Skövde Kommun, avgick vid 57 % årsskiftet 2013/14 Barbro Hassel Ledamot Fullmäktige, Skara, 86 % Magnus Frank 2011 Ledamot Chef JAK-banken 100 % Lena Johansson Ledamot Handläggare Thn kommun 100 % Daniel Karlsson Ledamot IT-tekniker 100 % Stefan Björkenstam 1957 Personalrep. HSB Fastighetsservice 86 % Fastighets Jan Torstensson 1949 Personalrep. Unionen HSB Teknik 100 % Styrelsen arvode för styrelsearbetet har under året varit ett fast arvode, enligt stämmans beslut. Utvärdering av styrelsens arbete Styrelsens arbete utvärderas årligen under ordförandens ansvar och initiativ. Utvärderingen ska ske efter en formell, effektiv och systematisk metod. I utvärderingen identifieras utbildningsbehov hos såväl enskilda styrelsemedlemmar som styrelsen som helhet. En noggrann utvärdering görs av styrelsens och de enskilda styrelsemedlemmarnas arbete. Utvärdering av enskilda styrelsemedlemmar identifierar till vilken grad utbildningsbehov har uppfyllts och hur effektivt styrelsemedlemmen bidragit till styrelsens arbete. Styrelsens utvärdering vilken görs enbart av styrelseledamöterna genomfördes den 18 november Styrelsen har därtill hållit enskilt möte där revisorer och valberedning medverkar. Utbildning Styrelseordföranden har utvecklat ett introduktionsprogram för nyvalda styrelseledamöter. En sådan utbildningsdag genomförs vid behov för nyvalda ledamöter. En tänkt styrelseutbildning under hösten 2013 som HSB riksförbund erbjöd blev inställd. Utbildningen startade istället under januari 2014 och kommer att pågå under två år. VD VD leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som fastställs för VD:s arbete, av styrelsen. VD skall svara för den löpande förvaltningen av koncernen. VD ansvarar också för att styrelsen erhåller ett så sakligt, utförligt och relevant beslutsunderlag som erfordras för att styrelsen skall kunna fatta väl underbyggda beslut. Utbildning och bakgrund Dan Nyberg har varit VD för HSB Nordvästra Götaland sedan 12 december Dan är 62 år och bor i Brålanda. Han är utbildad eltekniker på gymnasienivå och kompletterat denna utbildning med Allmän elektrisk behörighet. Vidare studier inom juridik och ekonomi hos Statens skola för vuxna. Dan har genomgått HSB Riksförbunds långa chefsutbildning och har därtill en fastighetsmäklarexamen. 3(5)

4 Dan har arbetat 16 år inom HSB Göteborg och suttit i ledningsgruppen under 14 av dessa år. Åren före HSB Nordvästra Götaland arbetade Dan som chef över ABF-distriktet i Västra Götaland. Dan är ledamot i HSB brf Riksbankshuset och HSB brf Strömslund styrelse och ledamot i styrelserna för HSB Hyresfastigheter Brätte AB, HSB Fastigheter i Dalsland AB, HSB Hyresfastigheter i Skövde AB samt i det gemensamma handelsbolaget med PP HSB Produktion i NVG HB. Utvärdering Styrelsens utvärdering av VD sker genom regelbundna möten mellan ordförande och VD, där VD presenterar det aktuella läget. Ordförande och Vice ordförande ska genomföra ett utvecklingssamtal med VD varje år. VD utvärderas också i den styrelseutvärdering som genomförs varje år, där samtliga styrelseledamöter ges möjlighet att ge sin syn på VD och VD:s arbete. Internt ingår också VD i den Nöjd Medarbetar undersökning som sker vartannat år, vilket innebär att VD:s närmaste chefer bedömer VD. Principer för ersättning och andra förmåner VD, vice VD och övriga chefer i företagsledningen har en fast månadslön. Det förekommer inga bonusprogram, incitamentsprogram eller någon annan rörlig lön bland företagsledningen. Inga speciella pensionsförmåner utgår. Däremot är det upp till var och en att löneväxla (lön mot pension), om man så vill, såvida det är kostnadsneutralt för föreningen. Förmån av fri bil erbjuds VD och övriga företagsledningen. VD omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Vid uppsägning från företagets sida lämnas avgångsvederlag om en årslön, utöver uppsägningslön. Kompetensutvecklingsplan för VD, företagsledning och övrig personal Den löpande kompetensutvecklingen för föreningens anställda tryggas genom årliga utvecklingssamtal med närmaste chef. Aktuell kompetensutvecklingsplan fastställs genom att kartlägga behov hos berörd person som också skall ligga i linje med verksamhetens mål. För VD sker detta i samråd med styrelseordförande. Utvecklingssamtalen sker utifrån en fastställd mall och dokumenteras. Intern kontroll En god intern kontroll är en av grunderna för ett effektivt styrelsearbete. Styrelsens arbetsordning samt VD-instruktionen syftar till att säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Arbetsordning och VD-instruktion omprövas årligen av styrelsen. Styrelsen fastställer huvudmål för minst en treårsperiod. Varje år upprättas därefter en verksamhetsplan där huvudmålen bryts ner i mindre enheter. Vid fastställandet av Verksamhetsplan för 2014 gjorde styrelsen återigen en utblick mot 2023 det år HSB blir 100 år. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Rapportinstruktioner, i enlighet med arbetsordning, samt attest- och placeringsreglemente finns, och beskriver vilket ansvar och befogenheter som styrelsen delegerat till VD. VD ansvarar för att nödvändiga interna kontroller genomförs som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Styrelsen har även antagit en riskpolicy där olika risksituationer belysts. 4(5)

5 Internrevision Internrevisioner sker kontinuerligt av egen personal som genomgått särskild utbildning för internrevisorer, enligt upprättat revisionsprogram. Detta innebär bl.a. att hela företaget revideras under en treårsperiod. Dessa internrevisorer har som uppgift att kontrollera att varje enhet uppfyller kraven i föreningens verksamhetssystem. Finansiell rapportering Styrelsen erhåller inför styrelsemötena månadsrapporter med ekonomiskt utfall samt prognoser för innevarande verksamhetsår. Vid varje styrelsemöte behandlas det ekonomiska läget. Föreningens revisor medverkar på minst ett styrelsemöte under året och informerar om sina iakttagelser avseende bolagets interna rutiner och kontrollsystem. Likviditet och aktuella placeringar redovisas tertialvis. Placeringar styrs av en av styrelsen fastställd finanspolicy. Under 2013 har det regelbundet lämnats rapporter till styrelsen kring hur betaltjänstverksamheten utförs. Information och kommunikation För företagets kommunikation finns en kommunikationsplan. Den interna kommunikationen sker företrädesvis genom företagets intranät Knutpunkten, e-post och månatliga arbetsplatsträffar och regelbundna möten med HSB-ledamöterna. Samtliga policys, riktlinjer och övriga instruktioner finns tillgängliga via företagets intranät. Den externa kommunikationen sker främst via företagets hemsida, Styrelsenätet, tryckt material samt personliga möten. Föreningens revisorer Vid föreningsstämman valdes Sune Eliasson till revisor i föreningen. HSB Riksförbund har utsett Ingvar Albrektson, BoRevision. Namn Född Invald Utbildning/arbetslivserfarenhet Oberoende Sune Eliasson Gymnasieekonom, Ekonomiska specialkurser, högskolestudier, Revisorsexamen 2002, Ansvarig för revisionsbyrån KPMG i Skövde. Auktoriserad revisor. Ja Föreningens avvikelser Enligt HSB Kod ska principen Följ eller förklara tillämpas. Det innebär att om en förening avviker från del av koden ska skälen för avvikelsen redovisas i föreningsstyrningsrapporten. Jämn könsfördelning ska eftersträvas Arbetet med diskussioner med valberedningen fortgår att åstadkomma en jämnare könsfördelning i styrelsen. Vidare beaktas underrepresenterat kön vid tillsättandet av nya tjänster. 5(5)

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2011

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2011 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2011 HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND HSB Kod för föreningsstyrning Denna föreningsstyrningsrapport är upprättad enligt riktlinjerna för föreningsstyrning som antagits av HSBs

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM

FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 HSBs kod för föreningsstyrning Inledning... 1 FÖRENINGSSTÄMMA... 2 FÖRENINGSSTÄMMA 2011... 2 VALBEREDNING... 2

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna bolagsstyrningsrapport utgör en del av Hemfosas formella och reviderade årsredovisning. Bolagsstyrningen i Hemfosa syftar till att säkerställa att rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Initiativ från aktieägare. Större aktieägare. Årsstämma 2013

Initiativ från aktieägare. Större aktieägare. Årsstämma 2013 Bolagsstyrningsrapport FinnvedenBulten AB (publ) är ett svenskt publikt aktie bolag med säte i Göteborg, Sverige. FinnvedenBulten är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 20 maj 2011. Bolaget följer NASDAQ

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport TransAtlantic 2012 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Rederi AB TransAtlantic är ett svensk publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Styrningen av TransAtlantic

Läs mer

Årsredovisning 2009 HSB Sydost

Årsredovisning 2009 HSB Sydost Årsredovisning 2009 HSB Sydost Produktion, idé & layout: HSB Sydost Foto: Robert Helberg (www.roberthelberg.se) Tryckort: Lenanders Grafiska, 37054 Papper: Omslag 250 gram Multioffset, inlaga 140 gram

Läs mer

BOLAGSORDNING Bolagsordningen i sin helhet finns på koncernens webbplats www.nobina.com. ÅRSSTÄMMA

BOLAGSORDNING Bolagsordningen i sin helhet finns på koncernens webbplats www.nobina.com. ÅRSSTÄMMA Bolagsstyrning Denna rapport beskriver bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och samverkar med bolagets oberoende revisorer.

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT

BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT Regelverk och bolagsordning Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2010

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2010 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2010 Styrningen av Electra Gruppen utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen, noteringsavtalet med börsen Nasdaq OMX och Svensk kod för bolagsstyrning,

Läs mer

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Värmland Layout: HSB Värmland Foto: Maria Obed, Benjamin Goss, HSB Värmland Tryck: Just Nu tryck Karlstad. Papper: Multidesign

Läs mer

BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012

BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012 BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012 Styrningen av Seamless sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning. Bolagets

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 BTS Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. BTS Groups bolagsstyrning baseras därför på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB Sydost Ekonomisk Förening

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB Sydost Ekonomisk Förening ÅRSREDOVISNING 2011 HSB Sydost Ekonomisk Förening INNEHÅLL Vd har ordet... 4 HSB Sydost... 5 Ekonomisk översikt koncernen... 10 Föreningsstyrningsrapport... 11 Förvaltningsberättelse... 14 Förslag till

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 27 Qliro Group AB Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver Qliro Group AB:s principer för bolagsstyrning. Qliro Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras

Läs mer

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning Bolagsstyrning Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning Modern Times Group MTG AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras på bolagsordningen,

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 ALLTELE ALLMÄNNA TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL) Bolagsstyrningsrapport för AllTele Allmänna Telefonaktiebolaget (publ) ( AllTele ) avseende 2009 års räkenskapsår. BOLAGSSTYRNING

Läs mer

HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING

HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING HSB SYDOST ÅRSREDOVISNING 2 1 Under 2013 fick fotograf Alexander Hall i uppdrag att ta bilder på konstverk i HSB Sydosts bostadsrättsföreningar. Bilderna på framsidan är tagna i: 1. brf Tusenskönan, Kalmar

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för 2013

Bolagsstyrningsrapport för 2013 för 2013 NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (nedan kallat NeuroVive eller Bolaget) är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556595-6538. Bolaget har sitt säte i Lunds kommun och är listat

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Episurf Medical AB (Episurf Medical eller bolaget) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Aktien är sedan 11 juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. I ett aktiebolag

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2011

Bolagsstyrningsrapport 2011 Bolagsstyrningsrapport 2011 Wihlborgs är ett svenskt publikt aktiebolag som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Svensk kod for bolagsstyrning (koden) tillämpas av Wihlborgs. Denna rapport ingår ej i den

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 Denna rapport har inte reviderats av Indutrades externa revisorer och är inte en del av den formella årsredovisningen. Indutrade tillämpar sedan 1 juli 2006 svensk kod för bolagsstyrning.

Läs mer

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning utgör en del av

Läs mer

(Förslag på styrande dokument enligt ABL)

(Förslag på styrande dokument enligt ABL) STYRANDE DOKUMENT FÖR AB Kronholmen Golf AB (Förslag på styrande dokument enligt ABL) Detta är ett exempel på hur styrande dokument styrelsens arbetsordning, instruktion till vd och rapportinstruktion

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer