Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden"

Transkript

1 Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Föreskrift Datum HUR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER BEAKTAS I STUDENTEXAMEN Studentexamensnämndens föreskrift för rektorer och lärare Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen om studentexamen, nämndens föreskrifter och nämndens anvisningar, vilka i texten markeras med olika teckensnitt eller stilsorter. Paragraferna i texten hänvisar till lagen om anordnande av studentexamen (672/2005) och förordningen om studentexamen (915/2005), om inte annat anges. Föreskriften gäller första gången den examen som genomförs hösten 2010.

2 Hur läs- och skrivsvårigheter beaktas i studentexamen 1. Hur läs- och skrivsvårigheter beaktas i studentexamen 2. Utlåtanden som ska skaffas 3. Dyslexitest 4. Specialarrangemang i prov 5. Ansökan om specialarrangemang sida Bedömningen av provprestationer i gymnasiet och studentexamensnämnden 5 7. Hur utlåtandena över läs- och skrivsvårigheter behandlas och hur ett utlåtande inverkar på vitsordet 8. Anmälan till studentexamen Anteckning om utlåtanden på korrigerings- och kompletteringsblanketten 10. Genomförande av studentexamen i gymnasiet 7 7 BILAGOR: Bilaga 1: Utlåtande över läs- och skrivsvårigheter Bilaga 2: Specialarrangemang i prov för examinand med läs- och skrivsvårigheter

3 1. Hur läs- och skrivsvårigheter beaktas i studentexamen Om examinandens prestation i ett prov har försämrats av något synnerligen vägande skäl, kan studentexamensnämnden beakta detta vid bedömningen (Lag om anordnande av studentexamen 672/2005, , 8 ). Ändring i ett sådant beslut av studentexamensnämnden genom vilket en provprestation har bedömts får inte sökas genom besvär (Lag om anordnande av studentexamen 672/2005, , 13 ). Om en examinand har läs- och skrivsvårigheter kan proven för denna examinand ordnas på avvikande sätt. Studentexamensnämnden beslutar om användningen av arrangemang på basis av en ansökan som gjorts av examinanden eller dennes vårdnadshavaren (Statsrådets förordning om studentexamen 915/2005, , 6 ). Ändring i beslut av studentexamensnämnden som gäller anordnande av prov på avvikande sätt, får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Lag om anordnande av studentexamen 672/2005, , 13 ). Om en examinand lider av läs- och skrivsvårigheter och om examinanden eller vårdnadshavaren vill att störningen ska beaktas i studentexamen, måste examinanden skaffa fram en utredning över läs- och skrivsvårigheterna (se punkt 2). Studentexamensnämnden graderar läs- och skrivsvårigheterna efter en skala i fyra steg: ingen störning, lindrig störning, medelsvår störning och svår störning. Andra skalor får inte användas i utlåtanden till nämnden. Om läs- och skrivsvårigheterna bedöms som medelsvåra eller svåra, kan examinanden ansöka om specialarrangemang i prov. Om de är lindriga deltar examinanden i prov utan specialarrangemang. När läs- och skrivsvårigheterna är medelsvåra eller svåra beaktas de i studentexamen i första hand i form av specialarrangemang i prov. Syftet är att examinanden ska hjälpas med specialarrangemang, inte med ändrat vitsord. För examinander som beviljats specialarrangemang men trots det fått underkänt på något eller några obligatoriska prov, kan ett utlåtande över läs- och skrivsvårigheter i efterhand beaktas när det slutgiltiga vitsordet bestäms (se punkt 7). Det är till fördel för examinanden att specialarrangemang söks första gången den anmäler sig till examen. Om det finns vägande skäl kan specialarrangemang ändå sökas under en pågående examen som sträcker sig över flera examenstillfällen, om behovet av arrangemang konstateras efter det att examen har inletts (se punkt 5). Innan examinanden börjar söka specialarrangemang och skaffa läkarutlåtande ska den rådgöra med rektor om de specialarrangemang som behövs och om möjligheterna att genomföra dem (se punkt 5). 1

4 I lindriga fall av läs- och skrivsvårigheter kan examinanden få höjt vitsord, i det fall att poängtalet ligger tillräckligt nära det högre vitsordet. Detsamma gäller examinander med medelsvåra eller svåra läs- och skrivsvårigheter, om de inte har ansökt om specialarrangemang. Ett utlåtande över läs- och skrivsvårigheter ges in till nämnden i samband med anmälningsuppgifterna, för varje examenstillfälle för sig (se punkt 7 och 8). Det är till fördel för examinanden att utlåtandet över läs- och skrivsvårigheterna är utfärdat innan examinanden första gången deltar i en examen som sträcker sig över flera examenstillfällen. Bara i undantagsfall granskar och beaktar nämnden utredningar som kommit in efter utsatt tid, för vitsord man redan fått. Intyg över läs- och skrivsvårigheter och specialarrangemang i enlighet med denna föreskrift noteras inte på studentexamensbetyget. 2. Utlåtanden som ska skaffas Gymnasiet ska se till att examinanderna har tillgång till de blanketter som gäller vid tiden för avfattandet av utlåtandet. De som ger utlåtanden ska med andra ord använda de blanketter som studentexamensnämnden har utformat för syftet. Blanketterna kan ses på och skrivas ut också från nämndens webbplats, För specialarrangemang som söks på grund av läs- och skrivsvårigheter får bara den blankett användas som är enkom utformad för ändamålet. Alla begärda uppgifter ska ges på ansöknings- och utlåtandeblanketterna. Ett villkor för specialarrangemang i prov är att examinanden kan visa upp utlåtanden över läsoch skrivsvårigheter från två personer. Ett utlåtande kan ges av en speciallärare, en psykolog eller en talterapeut. De ska alla ha erfarenhet av läs- och skrivsvårigheter (bilaga 1). Med speciallärare avses här en lärare som uppfyller behörighetsvillkoren för en speciallärartjänst. Det andra utlåtandet ska skrivas av en specialist (barnneurolog, neurolog, foniater; bilaga 2). Utlåtanden över läs- och skrivsvårigheter ska skrivas på nämndens egen blankett, den blankett som gäller vid tiden för utfärdandet av utlåtandet (se bilaga 1). Ett utlåtande kan ha utfärdats i 9 klassen i grundskolan eller under gymnasietiden. Sida 1 i utlåtandet ska till alla delar fyllas i av den som utfört undersökningen (en speciallärare, en psykolog, en talterapeut), medan sida 2 ska fyllas i och uppgifterna skaffas fram av gymnasiet. Blanketten undertecknas av de gymnasielärare som ger utlåtandet (minst två olika lärare), samt av examinanden själv. Nämnden rekommenderar att utlåtandet skrivs under av modersmålsläraren och dessutom av en lärare som undervisar antingen i språk, ett realämne eller matematik, beroende på vilka ämnen som berörs av de specialarrangemang som söks. När t.ex. inspelningar av hörförståelseprov med långa pauser söks är det en språklärares utlåtande som behövs. Läraren ska beskriva eventuella feltyper, men förväntas också redovisa sina iakttagelser av hur examinanden klarar av sina gymnasiestudier jämfört med andra examinander (t.ex. behov av extra tid, eventuella problem i hörförståelseprov, handstilens läslighet, knappt innehåll i prestationerna). 2

5 Den som utfärdar specialistutlåtandet ska vara barnneurolog, neurolog eller foniater. Läkarutlåtandet skrivs på nämndens blankett (se bilaga 2) eller levereras i separat bilaga, och det skall vara anskaffat under gymnasietiden. Av läkarutlåtandet ska framgå diagnos och läkarens specialområde. Om en examinand inte söker specialarrangemang eller om störningen är av lindrig art, räcker det med ett expertutlåtande av en speciallärare, en psykolog eller en talterapeut (bilaga 1). För en likvärdig bedömning och för examinandernas rättssäkerhet och fördel är det viktigt att alla begärda uppgifter ges på blanketterna. Svårighetsgraden ska till exempel anges både vid modersmålet och det andra inhemska språket / främmande språk, och huvudresultaten av dyslexiundersökningen ska föras in på utlåtandeblanketten eller skickas i separat bilaga (se punkt 3). Alla andra begärda uppgifter ska också ges på blanketten. Innan utlåtandena skickas till studentexamensnämnden ska gymnasiet kontrollera och komplettera identifikationsuppgifterna (gymnasiets namn och nummer, examinandens nummer, slutdelen av personbeteckningen). Utlåtandena måste skaffas fram i god tid, för att en ansökan eller ett utlåtande ska kunna skickas till nämnden inom utsatt tid (se punkt 5 och 8). Utlåtanden ska skickas till nämnden i original. 3. Dyslexitest Av hänsyn till examinandens rättssäkerhet rekommenderas sådana dyslexitest som har utvecklats för testning på nationell nivå av studerande i årskurserna 7 9 och gymnasister. Test som gäller årskurserna 1 6 får inte användas i det här sammanhanget. För bedömningen av läs- och skrivsvårigheter ska tre olika test utföras. Utöver testen behövs provsvar och andra prestationer i realämnena eller modersmålet samt i främmande språk som grund för utlåtandet. Vidare är det skäl att ta del av lärarnas utlåtanden (Utlåtande över läs- och skrivsvårigheter, sida 2). Huvudresultaten av undersökningen (examinandens poäng / maximipoäng) ska antecknas på blanketten Utlåtande över läs- och skrivsvårigheter eller på en separat bilaga, som skickas till nämnden tillsammans med utlåtandeblanketten. Vilka test som har använts (minst tre test) och vilka delar av dem som har använts ska anges på utlåtandeblanketten. 4. Specialarrangemang i prov På grundval av medelsvåra eller svåra läs- och skrivsvårigheter kan examinanden eller vårdnadshavaren ansöka om specialarrangemang i proven i examen. Studentexamen skrivs av många examinander, och proven är också många till antalet. Specialarrangemangen har till syfte att skapa rimliga och likvärdiga förhållanden för utförandet av proven. I en examen på nationell nivå är det ändå inte möjligt att tillgodose alla individuella behov. 3

6 Arrangemangen utgår från graden och arten av störningen och kan bestå i - inspelning med långa pauser i hörförståelseprov, - extra tid i slutet av hörförståelseprov - extra tid i skriftligt prov - enskilt provrum - rätt att skriva provsvar på dator eller skrivmaskin i enskilt provrum - befrielse från renskrivning av essäprovet i modersmålet med bläck- eller kulspetspenna. - uppgifter med stora bokstäver. Bruk av dator kräver enskilt rum med ordnad övervakning av examinanden. Dessutom måste gymnasiet kontrollera att det inte finns några extra filer eller program i minnet på datorn och att rättstavningskontrollen är avlägsnad. Rekommenderad teckenstorlek är 12 eller 14 punkter. Radavståndet i prestationen ska vara så stort att den lärare som preliminärt bedömer provet kan markera fel och brister i prestationen, i enlighet med föreskrifterna från nämnden. Gymnasiet ska ställa in teckenstorlek och radavstånd på datorn innan provet börjar. Gymnasiets och examinandens namn och nummer ska likaså vara färdigt antecknade på provpapperen. Provpapperen ska ha en marginal som är tillräckligt bred. Tillstånd att använda förstoringsglas, extra belysning eller färgad plastficka som gymnasiet ger examinanden i början av ett prov behöver inte inhämtas från nämnden. När sittordningen i provrummet bestäms kan en examinands läs- och skrivsvårigheter beaktas. Till det behövs inte heller tillstånd från nämnden. Om så behövs kan gymnasierna i förväg rådgöra med nämndens kansli om tänkbara specialarrangemang. Nämnden framställer och skickar provuppgifterna till gymnasierna, t.ex. uppgifter med stora bokstäver och inspelningar med långa pauser i hörförståelseprov. Gymnasierna har inte rätt att själva framställa provuppgifter som tekniskt avviker från de normala uppgifterna, såsom att förstora bokstäver eller lägga in pauser på band. 5. Ansökan om specialarrangemang Specialarrangemang ska sökas skriftligt hos nämnden. Examinanderna bör informeras om föreskriften om läs- och skrivsvårigheter redan när de börjar på gymnasiet, för att de i god tid ska kunna börja skaffa de utlåtanden som behövs. En ansökan om specialarrangemang (se bilaga 2) ska göras när examinanden första gången anmäler sig till examen. Innan examinanden söker specialarrangemang och skaffar läkarutlåtande, ska den rådgöra med rektor om de arrangemang som behövs och om möjligheterna att genomföra dem. För vårens examen ska gymnasiet senast den 7 december och för höstens examen senast den 5 juni ge in alla ansökningar om specialarrangemang till nämnden. 4

7 En ansökan som görs i samband med anmälan men saknar utlåtanden eller kräver ytterligare upplysningar ska kompletteras så fort som möjligt. För vårens del ska detta ske senast den 25 januari och för höstens del senast den 25 augusti. Ansökningar som ges in för sent eller bristfälliga ansökningar behandlas på normalt vis, men specialarrangemangen genomförs tidigast vid följande examenstillfälle. Specialarrangemang kan sökas även under en pågående examen som sträcker sig över flera examenstillfällen, om nödvändigheten av arrangemang konstateras efter det att examen inletts. Ansökan ska skrivas på nämndens egen blankett, och tidsfristerna ska iakttas. Redan innan specialistutlåtandet skaffas måste examinanden tillsammans med rektor, lärare och andra eventuella experter tänka igenom vilka specialarrangemang som kan komma att behövas och är möjliga att genomföra. Examinanden ska, om så behövs, beredas möjlighet att öva in specialarrangemang redan under gymnasietiden (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, s ). Utifrån denna erfarenhet ska gymnasiet instruera examinanden att söka specialarrangemang och fylla i del 1 i ansökan om specialarrangemang (bilaga 2). Därefter skaffas utlåtande av en specialist (bilaga 2, del 2). Vid specialarrangemang i gymnasiearbetet gäller det att komma ihåg att proven i studentexamen till största delen är skriftliga. Utöver specialistutlåtande ska ansökan till nämnden innehålla ett utlåtande över läs- och skrivsvårigheter (bilaga 1). Sida 2 i utlåtandet över läs- och skrivsvårigheter ska till alla delar fyllas i på gymnasiet, innan utlåtandet skickas till nämnden. Av ansökan måste framgå att rektor har hörts i saken och är beredd att sörja för att specialarrangemangen genomförs i praktiken. Om ansökan görs av vårdnadshavaren, måste det av ansökan framgå att även examinanden själv har hörts i saken. Nämnden skickar sitt beslut till examinanden eller vårdnadshavaren (till den som gjort ansökan), och för kännedom även till rektor. En bilaga med besvärsanvisning åtföljer beslutet. En ny ansökan om specialarrangemang behöver inte göras varje gång en examinand anmäler sig till examen, om störningen har förblivit oförändrad. Med blanketten Rekvisition av provuppgifter och ljudmaterial för examinander med rätt till specialarrangemang beställer gymnasiet cd-skivor med långa pauser, uppgifter med stora bokstäver samt andra uppgifter som tekniskt avviker från de normala provuppgifterna. Beställningen ska skickas in till nämnden tillsammans med anmälningsuppgifterna. En kopia av nämndens beslut om specialarrangemang fogas till beställningen. Provuppgifter beställs även för sådana examinander som väntar på men ännu inte fått beslut om specialarrangemang före det datum då beställningsblanketterna ska ges in. 6. Bedömningen av provprestationer i gymnasiet och studentexamensnämnden Lärarna och censorerna bedömer prestationerna från examinander med läs- och skrivsvårigheter i enlighet med de ämnesspecifika anvisningarna för bedömningen. De antecknar sina poängtal på provprestationerna och bedömningsblanketterna. Läraren och 5

8 censorn ska inte beakta intyg över läs- och skrivsvårigheter / läs- och skrivsvårigheter när de bedömer prestationerna. Ett utlåtande över läs- och skrivsvårigheter ska inte fogas till provprestationen. 7. Hur utlåtandena över läs- och skrivsvårigheter behandlas och hur ett utlåtande inverkar på vitsordet Nämndens utskott för läs- och skrivsvårigheter (dyslexiutskottet) består av experter på såväl dyslexi som enskilda läroämnen. Utskottet går igenom utlåtandena för examinander med en lindrig störning samt de utlåtanden för examinander med en medelsvår eller svår störning som inte har lagts till grund för ansökan om specialarrangemang. När resultaten är klara granskar utskottet de vitsord som dessa examinander har fått. När ett höjt vitsord övervägs, beaktas dels graden av störning, dels poängskillnaden mellan det vitsord examinanden fått och den nedre gränsen för nästa vitsord på skalan. Ett ändrat vitsord kan komma i fråga i ett prov, men bara i det fall att poängtalet ligger nära gränsen för det högre vitsordet på skalan. Examinanden kan om den så önskar föreslå nämnden det prov den önskar få höjt vitsord i. På nämndens beslut kan det slutgiltiga vitsordet för en examinand höjas på grundval av läsoch skrivsvårigheter, om poängskillnaden mellan det poängtal examinanden fått och den nedre gränsen för nästa vitsord på skalan i modersmålsprovet är högst 3 poäng, i provet i svenska som andraspråk högst 4 poäng, i provet i det andra inhemska språket högst 6 poäng, i ett prov i ett främmande språk högst 6 poäng, i provet i ett realämne högst 2 poäng, i ett matematikprov högst 2 poäng. Dessa maximigottgörelser är möjliga bara om examinanden lider av en svårartad störning. Gottgörelsen är mindre, om störningen är medelsvår eller lindrig. När ett höjt vitsord övervägs kommer i allmänhet gränsen för vitsordet improbatur i första hand. För en examinand som har haft specialarrangemang i prov beaktas ett utlåtande över läs- och skrivsvårigheter i efterhand bara i undantagsfall, när det slutgiltiga vitsordet bestäms. Ett sådant undantagsfall aktualiseras i en situation där en examinand oberoende av specialarrangemang fått underkänt på ett eller flera prov (jfr punkt 1). I ett sådant fall är en vitsordsändring möjlig i ett prov, om poängtalet ligger nära vitsordet approbatur. Ett utlåtande över en examinands läs- och skrivsvårigheter behandlas i dyslexiutskottet vid varje examenstillfälle för sig och för varje prov examinanden vid detta tillfälle deltagit i, om gymnasiet har skickat in utlåtandet över läs- och skrivsvårigheter tillsammans med anmälningsuppgifterna och antecknat detta på korrigerings- och kompletteringsblanketten. 6

9 8. Anmälan till studentexamen Ansökan om specialarrangemang jämte utlåtande ska gymnasiet ge in till nämnden senast när examinanden första gången anmäler sig till examen (se dock punkt 5, andra stycket). En kopia av beslutet om specialarrangemang och åtföljande beställning av provuppgifter ska gymnasiet skicka till nämnden varje gång examinanden på nytt anmäler sig till examen. Nämnden kan då vara beredd på arrangemangen, till exempel på framställning av provuppgifter som tekniskt avviker från normala uppgifter. På korrigerings- och kompletteringsblanketten ska en anteckning om utlåtandet göras för varje examenstillfälle som examinanden anmäler sig till ett prov i examen. Om examinanden inte söker specialarrangemang i prov, ska utlåtandet över läs- och skrivsvårigheter ges in till nämnden för varje examenstillfälle som examinanden anmäler sig till ett prov i examen. En anteckning ska också göras på korrigerings- och kompletteringsblanketten. Nämndens expert på läs- och skrivsvårigheter går igenom utlåtandena innan de går till behandling i dyslexiutskottet. Innan utlåtandena skickas till nämnden ska gymnasiet ta en kopia av dem för gymnasiets och examinandens räkning, med tanke på eventuella senare behov. I samband med anmälningsuppgifterna ska gymnasiet för varje examenstillfälle för sig ge in en kopia av ett utlåtande över läs- och skrivsvårigheter. Det gäller både när examinanden gör om ett underkänt prov eller efter avlagd examen anmäler sig för att höja godkända vitsord eller för att komplettera examen. Utlåtandet ska noteras på korrigerings- och kompletteringsblanketten (se punkt 9). 9. Anteckning om utlåtanden på korrigerings- och kompletteringsblanketten På korrigerings- och kompletteringsblanketten ska det vid examinanderna i fråga ovillkorligen med rödpenna antecknas att ett utlåtande över läs- och skrivsvårigheter skickats till nämnden, i de fall när det är meningen att utlåtandet ska beaktas i bedömningen. Om en examinand deltar i examen i fler än en examinandkategori, ska anteckningen göras vid varje examinandkategori. Bara de fall som är noterade på detta sätt kan tas till behandling i dyslexiutskottet, innan examensresultaten definitivt är klara. Också intyg över läs- och skrivsvårigheter som fogats till ansökningar om specialarrangemang ska noteras på korrigerings- och kompletteringsblanketten. 10. Genomförande av studentexamen i gymnasiet Rektor ska se till att de lärare som övervakar proven i examinandens studentexamen känner till alla de specialarrangemang som beviljats examinanden. 7

HUR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER BEAKTAS I STUDENTEXAMEN

HUR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER BEAKTAS I STUDENTEXAMEN Föreskrift Datum 13.12.2013 HUR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER BEAKTAS I STUDENTEXAMEN Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen om studentexamen, nämndens föreskrifter

Läs mer

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER BILAGA G4 Föreskrift Datum 19.1.2007 SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift för rektorer och lärare Föreskriften gäller första gången

Läs mer

HUR SJUKDOM, FUNKTIONSHINDER ELLER FÖRORDANDE BEAKTAS I STUDENTEXAMEN

HUR SJUKDOM, FUNKTIONSHINDER ELLER FÖRORDANDE BEAKTAS I STUDENTEXAMEN Föreskrift Datum 12.12.2014 HUR SJUKDOM, FUNKTIONSHINDER ELLER FÖRORDANDE BEAKTAS I STUDENTEXAMEN Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen om studentexamen,

Läs mer

EXAMINANDER MED FRÄMMANDE SPRÅK SOM MODERSMÅL

EXAMINANDER MED FRÄMMANDE SPRÅK SOM MODERSMÅL EXAMINANDER MED FRÄMMANDE SPRÅK SOM MODERSMÅL Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare 5.6.2015 Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen, nämndens föreskrifter

Läs mer

Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. Om terminologi

Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. Om terminologi Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland Nordisk specialpedagogisk konferens Åbo 21.9.2013 Anneli Sihvo Studentexamensnämnden Om terminologi En studerande, (gymnasie)elev

Läs mer

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER BILAGA G5 Föreskrift Datum 17.3.2006 HÖRSELSKADADE EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen

Läs mer

Föräldramöte information om studentexamen

Föräldramöte information om studentexamen Föräldramöte 2.11.2016 - information om studentexamen Studentexamen arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten får spridas ut över högst tre på varandra följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår)

Läs mer

FÖRESKRIFTER för PROVET I MATEMATIK

FÖRESKRIFTER för PROVET I MATEMATIK Föreskrift Datum 27.5.2011 FÖRESKRIFTER för PROVET I MATEMATIK Föreskrifterna för provet i matematik innehåller text ur gymnasielagen, lagen om anordnande av studentexamen och förordningen om studentexamen

Läs mer

Föräldramöte information om studentexamen

Föräldramöte information om studentexamen Föräldramöte 1.11.2017 - information om studentexamen Studentexamen arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten får spridas ut över högst tre på varandra följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår)

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR utfärdade av STUDENT- EXAMENSNÄMNDEN

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR utfärdade av STUDENT- EXAMENSNÄMNDEN ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR utfärdade av STUDENT- EXAMENSNÄMNDEN 6.5.2015 Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar innehåller text ur gymnasielagen, lagen om anordnande av

Läs mer

FÖRESKRIFTER för PROVET I MATEMATIK

FÖRESKRIFTER för PROVET I MATEMATIK Föreskrift Datum 13.12.2013 FÖRESKRIFTER för PROVET I MATEMATIK Föreskrifterna för provet i matematik innehåller text ur gymnasielagen, lagen om anordnande av studentexamen och förordningen om studentexamen

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR PROVEN I REALÄMNENA I DIGITAL FORM

FÖRESKRIFTER FÖR PROVEN I REALÄMNENA I DIGITAL FORM FÖRESKRIFTER FÖR PROVEN I REALÄMNENA I DIGITAL FORM 10.3.2017 Dessa föreskrifter kompletteras senare i fråga om hur det digitala provet genomförs i detalj. Föreskrifterna för proven i realämnena i digital

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen:

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen: ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi

Läs mer

FÖRESKRIFTER för PROVEN I REALÄMNENA I ELEKTRONISK FORM

FÖRESKRIFTER för PROVEN I REALÄMNENA I ELEKTRONISK FORM FÖRESKRIFTER för PROVEN I REALÄMNENA I ELEKTRONISK FORM 6.9.2016 Dessa föreskrifter kompletteras senare i fråga om hur det elektroniska provet genomförs i detalj. Föreskrifterna för proven i realämnena

Läs mer

FÖRESKRIFTER för PROVEN I REALÄMNENA I PAPPERSFORM

FÖRESKRIFTER för PROVEN I REALÄMNENA I PAPPERSFORM FÖRESKRIFTER för PROVEN I REALÄMNENA I PAPPERSFORM 9.2.2017 Föreskrifterna för proven i realämnena i pappersform innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen om studentexamen

Läs mer

samt tre av följande fyra ämnen (och minst ett av språkproven eller matematik skall avläggas på A-nivå (lång)):

samt tre av följande fyra ämnen (och minst ett av språkproven eller matematik skall avläggas på A-nivå (lång)): ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi/sv

Läs mer

Föräldramöte Studentskrivningsinfo

Föräldramöte Studentskrivningsinfo Föräldramöte Studentskrivningsinfo 3.3.2016 Aktuellt Ny läroplan 1.8.2016 Digitala studentprov from hösten 2016 6.4 övningsprov tyska och geografi Gymnasiestudier och målsättning Bred allmänbildning Goda

Läs mer

Studentexamen. Info för föräldrar

Studentexamen. Info för föräldrar Studentexamen Info för föräldrar 30.8.2016 Tidtabell för skrivningarna Studentprov ordnas på hösten (september/oktober) och våren (februari/mars) Studentexamen kan skrivas på 1-3 tillfällen inom ett år,

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR UTFÄRDADE AV STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR UTFÄRDADE AV STUDENTEXAMENSNÄMNDEN ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR UTFÄRDADE AV STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 26.8.2016 Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar innehåller text ur gymnasielagen, lagen om anordnande av

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

Anvisning för användare av Studentexamensnämndens e-tjänst

Anvisning för användare av Studentexamensnämndens e-tjänst Bruksanvisning SEN:s e-tjänst 13.12.2016 Anvisning för användare av Studentexamensnämndens e-tjänst 1 Välkommen som användare av e-tjänsten! 1.1 Vem kan använda e-tjänsten? 1.2 Hur loggar man in? 1.3 Pappersblanketter

Läs mer

M I N N E S L I S T A uppgjord för A B I T U R I E N T E N

M I N N E S L I S T A uppgjord för A B I T U R I E N T E N M I N N E S L I S T A uppgjord för A B I T U R I E N T E N På studentexamensnämndens hemsidor, (www.ylioppilastutkinto.fi/sv) finns det utförlig information om hur studentexamen avläggs. Du kommer också

Läs mer

Mera information om studentproven i de enskilda ämnena får du av ämnesläraren eller på studentexamensnämndens hemsida

Mera information om studentproven i de enskilda ämnena får du av ämnesläraren eller på studentexamensnämndens hemsida ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi

Läs mer

FÖRESKRIFTER för PROVET I MATEMATIK

FÖRESKRIFTER för PROVET I MATEMATIK FÖRESKRIFTER för PROVET I MATEMATIK 23.8.2016 Föreskrifterna för provet i matematik innehåller text ur gymnasielagen, lagen om anordnande av studentexamen och förordningen om studentexamen och nämndens

Läs mer

PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK FÖRESKRIFTER

PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK FÖRESKRIFTER Föreskrift Datum 19.8.2011 PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK FÖRESKRIFTER Föreskrifterna för studentexamensnämndens prov i det andra inhemska språket och i främmande språk innehåller

Läs mer

PROVET I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

PROVET I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Föreskrift Datum 15.1.2010 PROVET I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR Studentexamensnämndens föreskrifter och anvisningar om provet

Läs mer

Handbok. För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016

Handbok. För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016 Handbok För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016 20.4 2016 Informationsmaterial om spridd examen för studerande Spridd examen innebär att man skriver studentprov under flera på varandra

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK 28.10.2016 Dessa föreskrifter tillämpas parallellt med föreskrifterna för pappersprovet med början från examen

Läs mer

FINLANDS DIGITALA STUDENTEXAMEN. ylioppilastutkinto.fi

FINLANDS DIGITALA STUDENTEXAMEN. ylioppilastutkinto.fi FINLANDS DIGITALA STUDENTEXAMEN ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Finlands digitala studentexamen Studentexamen i Finland Bakgrund till digitaliseringen av studentexamen Hur genomförs digitaliseringen? Det

Läs mer

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen!

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen! Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk 2 2.2.2017 Välkommen! Dagens program Kort allmänt om HUTH-studier Kort om HUTH-studier med tanke på högskolestudier på fastlandet i Sverige.

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

Förändringstryck på den finska studentexamen statiska data och annan bakgrund

Förändringstryck på den finska studentexamen statiska data och annan bakgrund Förändringstryck på den finska studentexamen statiska data och annan bakgrund Alex Hellsten Studentexamensnämnden Finland Nordiskt examensnätverk, Tórshavn 2012 Vad förändras? Över tid har stora förändringar

Läs mer

HUR HÖRSELSKADA BEAKTAS I STUDENTEXAMEN

HUR HÖRSELSKADA BEAKTAS I STUDENTEXAMEN Föreskrift Datum 13.12.2013 HUR HÖRSELSKADA BEAKTAS I STUDENTEXAMEN Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen om studentexamen, nämndens föreskrifter och nämndens

Läs mer

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt?

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt? Förlängd läroplikt Vem omfattas av förlängd läroplikt? Eftersom beslut om förlängd läroplikt har fattats på mycket olika grunder och den relativa andelen elever med förlängd läroplikt varierar mellan olika

Läs mer

Vasa övningsskola Gymnasiet. Information om studentexamen. Läsåret 2007-08

Vasa övningsskola Gymnasiet. Information om studentexamen. Läsåret 2007-08 Vasa övningsskola Gymnasiet Information om studentexamen Läsåret 2007-08 Studentexamen 1. Anmälan Anmälan till vårens studentskrivningar görs i november. Närmare information om detta ges senare. Anmälningsblanketten

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors universitet PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 11 november 2005 Nr 864 865 INNEHÅLL Nr Sidan 864 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om kamp mot korruption tjänstemän i

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR PAPPERSPROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK

FÖRESKRIFTER FÖR PAPPERSPROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK FÖRESKRIFTER FÖR PAPPERSPROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK 9.2.2017 Föreskrifterna för studentexamensnämndens prov i det andra inhemska språket och i främmande språk innehåller utdrag

Läs mer

FÖRESKRIFTER för PROVET I MODERSMÅLET

FÖRESKRIFTER för PROVET I MODERSMÅLET Föreskrift Datum 25.5.2012 FÖRESKRIFTER för PROVET I MODERSMÅLET Studentexamensnämndens föreskrifter för provet i modersmålet innehåller text ur gymnasielagen, lagen om anordnande av studentexamen och

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 INGENJÖRSUTBILDNING (*) OCH LABORATORIEANALYTIKERUTBILDNING (*) förutom sjöfartsutbildning ANTAGNING AV STUDERANDE Alla behöriga sökande kallas till

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Undervisnings- och kulturministeriets förordning Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

Slutförande av studierna i gymnasiet

Slutförande av studierna i gymnasiet Slutförande av studierna i gymnasiet Rektor Marianne Pärnänen 8.11.2017 För att bli dimitterad krävs Avgångsbetyg från gymnasiet minst 75 kurser 48-52 obligatoriska kurser minst 10 riksomfattande fördjupade

Läs mer

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande av studentexamen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om anordnande

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79 1 DEL B, BILAGA 2 DEL B GYMNASIER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. 4 04 04 01 7 Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET I MEDIEKUNSKAP

ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET I MEDIEKUNSKAP ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET I MEDIEKUNSKAP för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 31.7.2016 Föreskrifter och anvisningar 2017:5b Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2017:5b

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Utfärdad i Helsingfors den xx xx 2016

Utfärdad i Helsingfors den xx xx 2016 Föreskrift 1 (9) XX/2016 UTKAST Föreskrift Om auktion av frekvensområdet 703 733 MHz och 758 788 MHz 1 Tillämpningsområde 2 Tidsfrist för anmälan 3 Utfärdad i Helsingfors den xx xx 2016 Uppgifter i samband

Läs mer

Erkännande av kunnande och PSP

Erkännande av kunnande och PSP Erkännande av kunnande och PSP Vem gör vad? Egenläraren hjälper den studerande att fylla i erkännande av kunnande blanketten (OBS! inte studiesekreteraren!) UA kontrollerar ansökan UA (tillsammans med

Läs mer

Språkexamensnämnderna, examinatorerna och testkonstruktörerna kan inte lämna examensgrunderna obeaktade eller avvika från dem.

Språkexamensnämnderna, examinatorerna och testkonstruktörerna kan inte lämna examensgrunderna obeaktade eller avvika från dem. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNR 24/011/2005 FÖRESKRIFT Lagstadgad, bör iakttas DATUM 30.9.2005 Giltighetstid fr.o.m. 1.10.2005 tillsvidare Rätten att meddela föreskriften följer av L 424/2003 10

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Studentexamen 2006 A B I

Studentexamen 2006 A B I Studentexamen 2006 S tat i s t i k ö v e r s t u d e n t e x a m e n A B I M C E L Studentexamen 2006 S tat i s t i k ö v e r s t u d e n t e x a m e n Studentexamensnämnden ISSN 1795-892X Grafisk design:

Läs mer

Studentexamen Studentexamensnämnden

Studentexamen Studentexamensnämnden Studentexamen 2009 S tat i s t i k ö v e r s t u d e n t e x a m e n Studentexamen 2009 S TAT I S T I K Ö V E R S T U D E N T E X A M E N Studentexamensnämnden 2 S T U D E N T E X A M E N 2 0 0 9 Utgivare:

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR DE DIGITALA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK

FÖRESKRIFTER FÖR DE DIGITALA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK FÖRESKRIFTER FÖR DE DIGITALA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK 29.9.2017 Studentexamensnämndens föreskrifter för digitala prov i det andra inhemska språket och i främmande språk

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Den förnyande studentexamen

Den förnyande studentexamen Den förnyande studentexamen Studentexamen idag & 2020 Digitalisering av studentexamen Funderingar om digitala prov Twitter #digabi ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Studentexamensnämden Studentexamensnämnden

Läs mer

PROVET I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

PROVET I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR PROVET I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR 15.1.2010 Studentexamensnämndens föreskrifter och anvisningar om provet i svenska som andraspråk innehåller dels text ur studentexamensförordningen,

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET 2015 2016

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET 2015 2016 Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET 2015 2016 Föreskrifter och anvisningar 2015:12

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

Fredag 12.2 Modersmålet, svenska och finska, textkompetens prov

Fredag 12.2 Modersmålet, svenska och finska, textkompetens prov Studentexamen 1. Anmälan Anmälan till vårens studentskrivningar görs i november. Närmare information om detta ges senare. Anmälningsblanketten för studentexamen inlämnar du personligen till kansliet (=Gunlis).

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 gymnasielagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att gymnasielagens bestämmelser om studentexamens

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen S5-2008

Säkerhetsteknikcentralen S5-2008 Säkerhetsteknikcentralen S5-2008 1 (11) EL- OCH HISSÄKERHETSEXAMINA INLEDNING I elsäkerhetsförfattningar krävs att ledaren för elarbeten och driftsledaren skall ha tillräcklig behörighet. Detta visas genom

Läs mer

Ansökningsguide 2012

Ansökningsguide 2012 publicerats 7.11.2011 korrigerat 10.2.2012 [översättningsfel i språkkunskapskraven på s. 5 & 6] tillgänglig också på finska Ansökningsguide 2012 Antagningen av nya studerande till grundutbildningen i medicin

Läs mer

Anvisning S5-2015 21.11.2014 1 (11)

Anvisning S5-2015 21.11.2014 1 (11) Anvisning S5-2015 21.11.2014 1 (11) EL- OCH HISSÄKERHETSEXAMINA 1. INLEDNING I elsäkerhetsförfattningar krävs att ledaren för elarbeten och driftsledaren skall ha tillräcklig behörighet. Detta visas genom

Läs mer

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden 1 VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE? ERKÄNNANDE AV KUNNANDE inom en EXAMENSPROCESS betyder att Du kan få det kunnande som du har erkänt. Du som är vuxenstuderande

Läs mer

Slutförande av studierna i gymnasiet

Slutförande av studierna i gymnasiet Slutförande av studierna i gymnasiet Rektor Marianne Pärnänen 9.11.2016 För att bli dimitterad krävs Avgångsbetyg från gymnasiet minst 75 kurser 48-52 obligatoriska kurser minst 10 riksomfattande fördjupade

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

Anvisning om att hålla och bedöma prov för ADR-körtillstånd

Anvisning om att hålla och bedöma prov för ADR-körtillstånd Anvisning 1 (5) Utfärdad: 3.2.2012 Träder i kraft 10.2.2012 Giltighet: t.o.m. 30.6.2016 Rättslig grund Förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen 401/2011 Ändringsuppgifter:

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Gymnasiediplomet i bildkonst läsåret Innehol

Gymnasiediplomet i bildkonst läsåret Innehol Gymnasiediplomet i bildkonst 2009 2010 Innehol 1 Gymnasiediplomets form, uppbyggnad och omfattning 3 2 Lukiodiplomikurssi 3 3 Portfolio 4 4 Verket 4 5 Bedömning av gymnasiediplomet 5 5.1 Allmänt 5 5.2

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Studiehandledarna vid YA! Hösten 011 16.9.011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?... 1 STUDIERNAS UPPBYGGNAD... ANVISNINGAR

Läs mer

ANVISNING OM ANORDNANDE AV UNDERVISNING I RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP SAMT RELIGIÖSA EVENEMANG I GYMNASIET

ANVISNING OM ANORDNANDE AV UNDERVISNING I RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP SAMT RELIGIÖSA EVENEMANG I GYMNASIET ANVISNING ANVISNING OM ANORDNANDE AV UNDERVISNING I RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP SAMT RELIGIÖSA EVENEMANG I GYMNASIET I denna anvisning beskrivs de bestämmelser om undervisningen i religion och livsåskådningskunskap

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD

RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD Nämnden Svenska rum 26.2.2015 Träder i kraft 1.8.2015 RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD ALLMÄNNA PRINCIPER - Med en skolresa avses en resa mellan hemmet och skolan inom Esbo som

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2012 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK 25.9.2015 Dessa föreskrifter tillämpas jämsides med föreskrifterna för proven i pappersform till och med examen

Läs mer

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED DAGVÅRDSLAGSTIFTNING OCH UTBILDNINGSLAGSTIFTNING FÖR TJÄNSTEMÄN INOM ESBO STADS RESULTATENHET FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING Godkänd 11.3.2009, ändrad 23.9.2009, 27.1.2010,

Läs mer

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor; SFS 2011:326 Utkom från trycket den 5 april 2011 utfärdad den 17 mars 2011.

Läs mer

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA Till det företagsekonomiska området hör fem utbildningssektorer.

Läs mer

Gymnasiediplomet. Slöjd

Gymnasiediplomet. Slöjd Gymnasiediplomet Slöjd 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:10 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll 1 Allmänna utgångspunkter 3 2 Slöjdstudier i gymnasiet 3 Erkännande av kunnande 4

Läs mer

2. SYFTET MED OCH DE CENTRALA PRINCIPERNA I STATSGARANTISYSTEMET

2. SYFTET MED OCH DE CENTRALA PRINCIPERNA I STATSGARANTISYSTEMET Dnr 8/011/2001 Föreskrift x Anvisning Datum 2.1.2002 Rätten att meddela föreskrifter/anvisningar följer av L om statsgaranti för konstutställningar (411/1986) Målgrupp Museer och utställningsarrangörer

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket

Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsverket TRAFI/14951/03.04.02.11/2010 Järnvägsanvisning Utfärdats: 15.09.2010 Giltighetstid: 03.01.2011 tills vidare Upphäver: Anvisning om bedömning av hälsotillståndet hos personer som inom

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Innehåll Ansökan...3 Beviljande av körkortstillstånd...3 Giltighetstid...4

Läs mer

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013)

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Iakttas i gemensam ansökan fr.o.m. hösten 2013 De centrala ändringarna i förordningen En sökande som redan har en yrkesinriktad

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande sker i två steg: Först väljs de sökande till urvalsprov utgående

Läs mer

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja)

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) BESLUT OM INTAGNING FÖR VÅRD Blankett M3 (fyll i på blankettens språk) 1. Den undersöktas personuppgifter Efternamn Förnamn Personbeteckning

Läs mer