Skatterätt 1, 15 hp. Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatterätt 1, 15 hp. Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22"

Transkript

1 Skatterätt 1, 15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen eller annan okommenterad lagtext. Med okommenterad lagtext menas att understrykningar och överstrykningar, hänvisningar till annat lagrum samt enstaka ord som finns i lagtexten och som skrivits ut i marginalen är tillåtna. Med enstaka ord jämställs s.k. flaggor där motsvarande information antecknats. Elektronisk räknare. Med elektronisk räknare menas enklare form av räknare där enbart beräkningar kan utföras. Elektronisk räknare där textinformation kan lagras eller hämtas från internet eller liknande, räknas inte som godkänt hjälpmedel på tentamen. Totalt antal poäng på tentamen: 50 poäng Betygsgränser: Godkänd 25 poäng, Väl Godkänd 37 poäng Allmänna anvisningar: Frågorna, ska besvaras med tydliga motiveringar och svaren skall hållas inom ramen för resp. fråga. Redovisa även beräkningar. Vid tentamen tillämpas de regler som gäller för 2012 års inkomster/2013 års taxering. Utnyttja om möjligt svarsutrymmet i tentamenshäftet. Glöm inte att skriva tentamenskod eller namn på alla blad du lämnar in. Tentamenshäftet lämnas in tillsammans med svarsbladen. Resultat anslås inom 4 veckor från tentamenstillfället. Nästa omtentamenstillfälle är planerat till den 20 januari Ansvarig lärare: Kjell Johansson LYCKA TILL!

2

3 Uppgift 1 (7 poäng) a) Vad menas med att symmetri föreligger i beskattningen? b) Vad innebär att kontinuitet föreligger i beskattningen? c) Vad menas med reciprocitet i beskattningen? d) Vad menas med minsta offerprincipen? e) Vad menas med intresseprincipen? f) Vad menas med kumulativa effekter? g) Vad menas med destinationslandsprincipen?

4

5 Svarsblad uppgift 1

6

7 Svarsblad uppgift 1

8

9 Svarsblad uppgift 1

10

11 Svarsblad uppgift 1

12

13 Uppgift 2 (7 poäng) Eva Adamsson är anställd är anställd som arkitekt i AB Palatset. Bolaget har sitt kontor beläget i centrala Uddevalla. Eva har under år 2012 haft följande inkomst och utgifter. Lön från AB Palatset Fritt eftermiddagskaffe, värde Vinst på V 65 Vinst på utländskt lotteri (Frankrike) kr kr kr kr Traktamentsersättning: 30 endagsförrättningar (utan övernattning) 100 kr per dag, avseende arbete i Göteborg 20 förrättningar med övernattning i Stockholm, 400 kr per övernattning, arbetsgivaren betalade för logi. Eva åkte under 4 veckor med tåget till Stockholm på söndag kl och var åter i Uddevalla kl på fredag. Eva fyllde 50 år i början av år Arbetsgivaren uppvaktade Eva med ett kuvert innehållande kr, med villkor att hon skulle använda pengarna till rekreation under kalenderåret Eva är mycket intresserad av hummerfiske och har i år av sin morbror i gåva fått en liten båt särskilt anpassad till hummerfiske som är värd kr. Eva har sålt hummer för kr i år och haft utgifter för hummertinor m.m. med kr. Reskostnadsersättning avseende tjänsteresor med bil: 25 kr x mil kr Resor mellan bostad och arbetsplats med egen bil 220 dagar x 10 mil, Allmänna kommunikationsmedel saknas. Arvode för deklarationshjälp Premie för bilförsäkring Bankfackshyra Ränta på studielån tagit i bank 800 kr kr kr kr Beräkna skattepliktigt överskott/underskott för Eva Adamsson för år 2012 avseende relevanta inkomstslag. Motivera dina ställningstaganden med hänvisning till relevanta lagrum.

14

15 Svarsblad uppgift 2

16

17 Svarsblad uppgift 2

18

19 Svarsblad uppgift 2

20

21 Uppgift 3 (2 poäng) Förklara skälen bakom reglerna om återföring av förbättrande reparationer och underhåll samt värdeminskningsavdrag i inkomstslaget näringsverksamhet vid avyttring av näringsfastighet?

22

23 Svarsblad uppgift 3

24

25 Svarsblad uppgift 3

26

27 Uppgift 4 (6 poäng) AB MJ Bygg är moderföretag i en aktiebolagsrättslig koncern och bedriver byggnadsverksamhet. Bolaget utgör skatterättsligt ett fåmansföretag. De i koncernen ingående bolagen bedriver följande verksamheter AB Byggentreprenad bedriver byggnadsrörelse och ägs till 95 % av AB MJ Bygg. AB Fastighetsförvaltning bedriver fastighetsförvaltning av egna och utomstående ägda fastigheter och ägs av AB MJ Bygg till 100 %. AB MJ Bygg äger dessutom aktier i börsnoterade AB Ratos. Ägarförhållandena avser aktieinnehav per den 31 december 2011 och har varit oförändrat under hela år Innehav = st. aktier AB MJ Bygg AB Ratos 95 % 100 % AB Byggentreprenad AB Fastighetsförvaltning Uppgift Bedöm i nedan angivna fall om det är möjligt att få avdrag för lämnat koncernbidrag mellan bolagen i koncernen eller om skattefri utdelning kan mottas. OBS! Motivera ditt svar utförligt och hänvisa gärna till relevanta lagrum i ditt svar. a) Kan AB MJ Bygg ta emot skattefri utdelning från AB Ratos? b) Kan AB Byggentreprenad lämna koncernbidrag med avdragsrätt till AB MJ Bygg? c) Kan AB MJ Bygg ta emot skattefri utdelning från AB Byggentreprenad? d) Kan AB Byggentreprenad lämna koncernbidrag med avdragsrätt till AB Fastighetsförvaltning? e) Kan AB Fastighetsförvaltning lämna koncernbidrag med avdragsrätt till AB Byggentreprenad? f) Kan AB Fastighetsförvaltning lämna skattefri utdelning till AB MJ Bygg?

28

29 Svarsblad uppgift 4

30

31 Svarsblad uppgift 4

32

33 Svarsblad uppgift 4

34

35 Svarsblad uppgift 4

36

37 Svarsblad uppgift 4

38

39 Uppgift 5 (12 poäng) Moped- och Cykelhandlaren i Borås AB ägs av Rex Crescent. Bolagets verksamhet avser försäljning av mopeder och cyklar samt reparationer av desamma. Rex Crescent är frånskild och lever ensam med sitt biologiska barn Spjuver Crescent 14 år och sin styvdotter Clara P. Dahl 18 år. Avsluta bokslutet för Moped och Cykelhandledaren i Borås AB. Beräkna även taxerad inkomst för Moped och Cyckelhandlaren i Borås AB samt Rex Crescent, Spjuver Crescent och Clara P. Dahl. Statslåneräntan antas uppgå till 5 % i denna uppgift. Redovisa dina beräkningar och motivera dina ställningstaganden med hänsyn till relevanta lagrum. RESULTATRÄKNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar enligt plan Maskiner och inventarier Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avskrivning utöver plan, Maskiner och inventarier Förändring av periodiseringsfond Årets resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

40

41 BALANSRÄKNING PER Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Omsättningstillgångar Aktier och premieobligationer m.m Varulager Kundfordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel Årets resultat. Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan. Periodiseringsfond Periodiseringsfond 2. Kortfristiga skulder Skatteskulder.. Övriga skulder Summa eget kapital och skulder

42

43 UPPLYSNINGAR 1) Bland övriga kostnader har bl.a. bokförts följande: Skattetillägg avseende oriktig uppgift i 2012 års inkomstdeklaration Nedskrivning på innehav av aktier i det börsnoterade IT-bolaget X-DATA Ej avdragsgill representation Avdragsgill representation ) Bland personalkostnader har bl.a. bokförts följande: Lön till Spjuver Crescent, 14 år, marknadslön kr utbetald lön kr Lön till Clara P. Dahl, 20 år, Marknadslön kr, utbetald lön kr Medlemsavgifter till Svenskt Näringsliv ) Bland ränteintäkter ingår utdelning på näringsbetingade aktier med kr samt vinster avseende dragning på innehavda premieobligationer med kr. 4) I bokslutet har kundfordringar skrivits ned med kr avseende en kund som inte betalt trots att fakturan förfallit för 14 dagar sedan. En ytterligare nedskrivning har gjorts på en kundfordran på kr avseende en kund som gått i konkurs. Bolaget har fått uppgift från konkursförvaltaren att någon utdelning inte kommer ske i konkursen. Bolaget har bokfört ovanstående som Övriga externa kostnader. 5) Inventariernas bokförda värde i den ingående balansen var kr. Planenliga avskrivningar görs med 20 %. Tidigare år har endast planenliga avskrivningar gjorts. I år önskar bolaget göra största möjliga räkenskapsenliga avskrivning. Beräkna de skattemässiga värdeminskningsavdragen enligt huvudregeln och kompletteringsregeln. Inventarieanskaffningar och ackumulerade planenliga avskrivningar i räkenskaperna per framgår av följande sammanställning. År Anskaffningsvärde Ack planenlig avskrivning ) Bolagets debiterades preliminärskatt för år 2012 utgör kr. Under året har inbetalning gjorts med kr avseende preliminärskatt för år Inbetalning för den sista uppbörden om kr sker i januari Bolaget har under året betalt den ingående skatteskulden om kr.

44

45 Svarsblad uppgift 5

46

47 Svarsblad uppgift 5

48

49 Svarsblad uppgift 5

50

51 Svarsblad uppgift 5

52

53 Uppgift 6 (6 poäng) Oskar Oskarsson bedriver näringsverksamhet under firmanamnet Oskar Oskarssons Bokhandel. Omsättningen i företaget uppgår till 4 miljoner kr. Du skall beräkna kapitalunderlaget för räntefördelning och räntefördelningsbelopp för Oskar Oskarsson vid inkomsttaxeringen år Balansräkningen vid utgången av år 2011 framgår nedan. Beakta även upplysningar till bokslutet som lämnas i form av noter. Motivera dina ställningstaganden med hänvisning till relevanta lagrum. BALANSRÄKNING Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa Bank Kundfordringar 1) Lager Anläggningstillgångar Andel i Handelsbolaget Oskarsson & Pettersons Nätbokhandel 2) Inventarier 3) Fastighet 4) Summa tillgångar Skulder och Eget Kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens källskatt Mervärdesskatt Långfristiga skulder Banklån Inteckningslån Eget Kapital Summa Skulder och Eget Kapital

54

55 Upplysningar 1) Kundfordringarna har nedskrivits med kr avseende beräknade förluster på grund av det allmänt kärva läget i branschen. Vidare har en mycket stor kund fått betalningssvårigheter och gått i konkurs. Oskar Oskarsson hade en fordran för sålda böcker på kunden som uppgick till kr. Konkursförvaltaren påräknar inte med de oprioriterade fordringsägarna skall få något i utdelning på sina fordringar, vilket Oskar Oskarsson tillhör. 2) År 2008 bildade Oscar Oscarsson och hans gamla kompis Petter Pettersson ett handelsbolag som skulle idka försäljning av böcker via nätet. Handelsbolaget är upptaget till anskaffningsvärde. 3) Inventariernas lägsta regel enligt huvudregeln för räkenskapsenlig avskrivning är kr och enligt kompletteringsregeln kr 4) År 1991 köpte Oskar Oskarsson fastigheten Litteraturen 1:2 för kr. Av beloppet hänfördes butiksinredningen, värderad till kr, till byggnadsinventarier. Oskar Oskarsson har yrkat och medgetts värdeminskningsavdrag för byggnaden med kr per år, sammanlagt kr för tiden t.o.m I räkenskaperna har inte någon avskrivning gjorts på byggnaden. Fastighetens beräknade försäljningsvärde är kr medan taxeringsvärdet för 1993 uppgick till kr, varav markvärde kr. Fastigheten är taxerad som industrienhet. Periodiserings- och expansionsfonder Vid föregående års utgång hade Oskar Oskarsson periodiseringsfonder om sammanlagt kr. Ingen av fonderna är äldre än 6 år. Vidare fanns vid föregående års utgång expansionsfond som uppgick till kr.

56

57 Svarsblad uppgift 6

58

59 Svarsblad uppgift 6

60

61 Svarsblad uppgift 6

62

63 Svarsblad uppgift 6

64

65 Uppgift 7 (6 poäng) Alvar Alvarson äger en fyravånings hyresfastighet i trä som inrymmer butiker i markplanet och bostadslägenheter i de tre resterande planen. Fastigheten köptes bebyggd den 1 december år 2002 av Alvar. Fastigheten har den 1 juni 2012 avyttrats. Beräkna skattepliktig kapitalvinst för Alvar. Följande uppgifter om fastigheten lämnas: År 2002 År 2003 År 2004 År 2010 År 2012 Köpeskilling kr. Lagfartskostnader uppgick till kr. Övriga kostnader vid förvärvet såsom kostnader för besiktning, värdering, inteckning m.m. uppgick till kr. Åkgräsklippare inköptes för kr. I en av lägenheterna installerades en dusch. I lägenheten fanns innan installationen tillgång till varken badkar eller dusch. Materialkostnaden uppgick till kr. Alvar utförde alla arbeten själv. Alvars värde av eget arbete kan uppskattas till kr. Värmepannan var helt uttjänad och utrangerades. Pannan såldes till en skrothandlare för kr. Den nya värmepannan kostade kr inklusive installation. Installationen utfördes inte av Alvar utan av externa montörer. Fastigheten avyttrades den 1 juni 2012 för kr. Mäklararvode utgjorde kr. Åkgräsklipparen avyttrades för kr och det skattemässiga värdet vid beskattningsårets ingång uppgick till kr. Alvar har under innehavstiden av fastigheten vid inkomsttaxeringarna erhållit avdrag för värdeminskning med totalt kr.

66

67 Svarsblad uppgift 7

68

69 Svarsblad uppgift 7

70

71 Uppgift 8 (4 poäng) Arne Karlsson startade år 2008 AB Citadellet. Han betalade in kr till bolaget som hänförde sig till bolagets aktiekapital. Bolaget har hela tiden uppvisat vinst och under föregående år lyfte Arne en lön på kr. Styrelsen kunde dessutom föreslå att kr av disponibla vinstmedel skulle lämnas som utdelning till aktieägarna. Utdelningen beslutades av bolagsstämman den 1 juni 2012 och utdelades dagen efter. Följande upplysningar finns tillgängliga: Sparat utdelningsutrymme Kontant lönesumma kr kr Hur beskattas Arne för erhållen lön och erhållen utdelning inkomståret 2012?

72

73 Svarsblad uppgift 8

74

75 Svarsblad uppgift 8

76

77 Svarsblad uppgift 8

Skatterätt 1,15 hp. Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15.

Skatterätt 1,15 hp. Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15. Skatterätt 1,15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15.30 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen eller annan okommenterad

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklaration EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare 2013 en bilaga Från Fastighetstidningen momsredovisning, restvärde, frivillig skatteskyldighet,

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Skatteregler för aktieoch handelsbolag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för aktieoch handelsbolag med deklarationsanvisningar Skatteregler för aktieoch handelsbolag med deklarationsanvisningar Den här broschyren vänder sig till dig som själv upprättar bokslut och deklaration i ett mindre aktie-/handels bolag. Broschyren gäller

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2014 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319 Räntefördelning 319 21 Räntefördelning prop. 1993/94:50 s. 226f, 244f, 309f ds 1993:28 s. 156f, 182f, 275f prop. 1993/94:234 s. 95f, 140f prop. 1996/97:12 s. 28f, 52f prop. 1996/97:154 s. 54f och 58 prop.

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN DEKLARATION EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2014 2 0 1 4 Handledning för dig som är fastighetsägare REVISORN REKOMMENDERAR ERFARNA SKATTEKONSULTER DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA STIPS FÖRENKLAD UTHYRNING

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 7 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar

Skatteregler för ideella föreningar Skatteregler för ideella föreningar Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 19 TAXERINGSÅR 2012 Ideella föreningar Den här broschyren vänder sig till dig som ska fylla i Inkomst deklaration

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Deklaration. dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att tillämpa lättnadsregeln

Deklaration. dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att tillämpa lättnadsregeln deklarationshandledning för dig som är fastighetsägare Deklaration en bilaga till fastighetstidningen nr 3/2011 Pris: 135 kronor exkl. moms 2011 dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer