Skatterätt 1, 15 hp. Lycka till! Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatterätt 1, 15 hp. Lycka till! Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer:"

Transkript

1 Skatterätt 1, 15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen eller annan okommenterad lagtext. Med okommenterad lagtext menas att understrykningar och överstrykningar, hänvisningar till annat lagrum samt enstaka ord som finns i lagtexten och som skrivits ut i marginalen är tillåtna. Med enstaka ord jämställs s.k. flaggor där motsvarande information antecknats. Elektronisk räknare Totalt antal poäng på tentamen: 50 poäng Betygsgränser: Godkänd 25 poäng, Väl Godkänd 37 poäng Allmänna anvisningar: Frågorna, ska besvaras med tydliga motiveringar och svaren skall hållas inom ramen för resp. fråga. Redovisa även beräkningar. Vid tentamen tillämpas de regler som gäller för 2011 års inkomster/2012 års taxering. Utnyttja om möjligt svarsutrymmet i tentamenshäftet. Glöm inte att skriva tentamenskod eller namn på alla blad du lämnar in. Tentamenshäftet lämnas in tillsammans med svarsbladen. Resultat anslås inom 4 veckor från tentamenstillfället. Nästa omtentamenstillfälle är planerat till 19 januari Ansvarig lärare: Kjell Johansson Lycka till!

2 Uppgift 1 (5 poäng) Bedöm om nedanstående påståenden är sanna eller falska. Rätt svar ger 0,5 poäng och fel svar 0,5 poäng. Om du väljer att avstå från att svara ger detta 0 poäng. Den totala poängsumman på uppgiften kan inte bli lägre än 0 poäng. Sant Falskt 1. Med indirekt skatt menas en skatt där skattesubjekt och skattebärare från lagstiftarens sida avses vara en och samma person. 2. En allmän skatt är en skatt som skall tillgodose hela samhällets behov. Skattemedlen är med andra ord inte öronmärkta för en speciell sektor i samhället. 3. Marginalskatt är den skatt i procent som betalas på ytterligare 100 kr i inkomst. 4. Periodisering av inkomster och utgifter enligt inkomstskattelagen kan ske enligt någon av följande metoder: kontantprincip eller bokföringsmässig grund. 5. Objektskatt är en skatt vars utformning styrs av vem som är skattesubjekt. 6. Ett exempel på effektiv skatt är den bolagsskatt i procent av redovisat resultat före skatt som i verkligheten betalas till staten, till skillnad från den skatt som ett aktiebolag skall betala enligt lagstiftning dvs. 26,3 % av den skattepliktiga vinsten. 7. Förenklat kan man säga att reglerna om positiv räntefördelning är en strävan efter neutralitet i förhållande till vad som gäller för den som bedriver verksamhet i aktiebolagsform men också i förhållande till beskattning av kapitalavkastning i allmänhet.

3 Sant Falskt 8. Med intresseprincipen kan förenklat sägas att denna avser att fördela skattebördan med hänsyn till den nytta skattebetalaren har av den samhälleliga verksamheten. 9. Med vertikal rättvisa menas att omfördela inkomster från höginkomsttagare till låginkomsttagare via progressiv beskattning. 10. Med horisontell rättvisa menas att alla med lika inkomster skall beskattas lika.

4 Uppgift 2 (4 poäng) Tag ställning till hur nedanstående poster skall värderas skattemässigt för att bolaget, i respektive deluppgift, skall betala så lite skatt som möjlighet med hänsyn till gällande skattelag och rättspraxis (räkenskapsår = kalenderår). a) AB Alfa har den 1 september ingått ett bindande skriftligt avtal med en leverantör avseende köp av en maskin för tillverkning av komponenter till flygplansindustrin till ett pris av kr, vilken skall levereras efter årskiftet. Marknadspriset på den typ av maskin som bolaget efterfrågar torde enligt en realistisk bedömning inte överstiga kr Hur skall bolaget skattemässigt behandla ovanstående i deklarationen för taxeringsåret 2012? M otivera svaret med hänvisning till relevanta lagrum! b) AB Beta önskar att göra reservering för framtida garantiutgifter. Beräkna med ledning av nedanstående uppgifter den högsta skattemässiga reservering som bolaget kan göra för framtida garantiutgifter. Bolaget har räkenskapsår Omsättning Garantitid för sålda varor Resultat före avskrivningar Årets garantiutgifter kr 12 månader kr kr

5 Svarsblad uppgift 2

6 Svarsblad uppgift 2

7 Uppgift 3 (4 poäng) Hur klassificeras nedanstående fastigheter skatterättsligt, som privatbostadsfastighet eller näringsfastighet? Motivera ditt svar utförligt och hänvisa i ditt svar även till relevanta lagrum. a) Palle äger en fastighet med en byggnad som innehåller två lika stora lägenheter. Palle bor i den ena lägenheten och den andra lägenheten är uthyrd till en utomstående familj. b) Julia äger en villafastighet som hon till hälften använder som bostad åt sig själv och sin sambo. Resterande del använder Juia i sin enskilda näringsverksamhet. Julia är veterinär. c) Silvia äger en herrgård med tillhörande mark. Herrgårdsbyggnaden har 30 rum och kök. Till fastigheten hör också en separat flygel. I den bor Silvias svärmor. Silvia har inte för avsikt att använda flygelbyggnaden för eget bruk. d) AB Bagahus äger en villafastighet som är taxerad som småhus. I villan bor Putte Mövenholtz som är bolagets ägare och direktör.

8 Svarsblad uppgift 3

9 Svarsblad uppgift 3

10 Uppgift 4 (20 poäng) Du skall beräkna resultatet av inkomst av näringsverksamhet för räkenskapsåret för Per Persson. Du skall även för Per Persson beräkna eventuella inkomster från andra inkomstslag, om de uppgifter som du får i uppgiften leder fram till beskattningskonsekvenser i andra inkomstslag. Du skall försöka minimera skatten genom att yrka på så stora avdrag som möjligt. Du skall endast yrka avdrag för kostnader som rimligen är avdragsgilla. Resultat- och balansräkning framgår nedan. Motivera kort dina ställningstaganden även om du inte gör någon skattemässig justering för en viss transaktion eller händelse. Uppgifter att beakta Per bedriver en möbelaffär under namnet Peps Möbler. Fastigheten där Per och Pernilla bor köptes av Per den 1 april 2009 och vid samma tidpunkt startade Per sin möbelaffär. Verksamheten bedrivs i första våningsplanet. På andra våning bor familjen Persson och på de resterande tre våningsplanen bor en hyresgäst i varje våningsplan. Våningsplanen är lika stora. Per betalade för förvärvet av fastigheten (1 april 2009) kr till köparen. Lagfartskostnader tillkom med kr. Hela fastigheten hade ett taxeringsvärde på kr varav markvärdet utgjorde kr. Enligt köpekontraktet fördelar sig köpeskillingen för fastigheten enligt följande: Mark Byggnadsinventarier Markanläggning Byggnad Summa Enligt Skatteverkets allmänna råd kan avdrag medges för värdeminskning med 2 % på byggnad som används för bostadsändamål och med 3 % för byggnad som används som butik. Per har under året tagit bort en del väggar i möbelaffären för att verksamheten skall kunna drivas rationellare. Kostnaden för detta har bokförts som reparation med kr. Hyran enligt hyreskontrakt för lägenheterna på tredje, fjärde och femte våningen uppgår till kr för respektive lägenhet. Per har betalat kr i månaden under räkenskapsåret för sin likvärdiga lägenhet. Enligt hyresavtal skall hyra erläggas i förskott varför hyresgästerna betalade januarihyran för 2012 den 31 december Per bokförde hyrorna som intäkter hänförliga till räkenskapsåret. Pers och Pernillas fosterbarn, Linda 17 år, och Pers dotter från ett tidigare förhållande, Evelina 25 år, har arbetat i verksamheten på sommarlovet. De har tjänat kr vardera. Marknadsmässig lön för deras arbetsinsats kan uppskattas till kr vardera. Lönerna har bokförts bland personalkostnader. Linda har dessutom erhållit en skinngrupp som gåva vars marknadsvärde uppgår till kr och anskaffningsvärde till kr. Transaktionen har bokförts på så sätt att kontot för eget kapital har debiterats och kontot för varulager har krediterats med ett belopp som motsvarar anskaffningsvärdet. En av Pers anställda är oerhört intresserad och duktig på att handla med aktier med ett mycket gott ekonomiskt resultat. Eftersom Per under årens lopp fått många goda råd beträffande kapitalplaceringar har Per betalt den anställde en prenumeration på Dagens Industri.

11 Kostnaden har under räkenskapsåret uppgått till kr. Per har bokfört prenumerationen som en personalkostnad i rörelsen. I den enskilda firman bokförs samtliga kostnader förutom drivmedel för en Volvo av 2011 års modell. Bilen körs ungefär mil per år varav cirka mil är hänförliga till Per och hans familjs privata körningar. Per har själv av privata medel betalat drivmedel för privat körning. Värdet av bilförmån, beräknad enligt bestämmelserna i 61 kap IL, uppgår till kr. Per är mycket sparsam men har under detta år ändå haft kostnader för representation: Mat/Vin/Öl och sprit (6 personer) Taxiresor till och från restaurangen (Per och Pernilla) kr 400 kr kr Representationen skedde på orten efter avslutade affärsförhandlingar. Per fyllde 50 år under året och hade ett stort kalas där både goda vänner och representanter för kunder och leverantörer deltog. Mat/vin/öl och sprit, ej affärsbekanta (20 personer) Mat/vin/öl och sprit, affärsbekanta (10 personer) kr kr Ovanstående utgifter för representation har bokförts som personalkostnad. Per har vidare bokfört böter avseende fortkörning med totalt kr. Böterna avser Pers trafikförseelser och har bokförts som en personalkostnad. Per tillämpar restvärdemetoden för maskiner och inventarier. Ingående skattemässigt värde uppgick till kr. Per förvärvade den 12 december en fabriksny skåpbil för kr. Bilen stals i samband med ett inbrott. Bilen var endast trafikförsäkrad, varför ingen ersättning utbetalades av försäkringbolaget. Resultatet har belastats med förlusten kr och bokförts som övrig kostnad. Några övriga inköp under året av inventarier har inte skett. Bland övriga kostnader har Per vidare bl.a. bokfört: Arvode till skattekonsult med kr för hjälp i taxeringsprocess avseende 2009 års taxering. Medlemsavgift till Möbelhandlarföreningen med kr. Gåva till Amnesty International med 300 kr. Kostnadsränta enligt skattebetalningslagen på grund av för sent betald moms med 900 kr. Förseningsavgift på grund av för sent lämnad skattedeklaration med kr. Arvode för advokat med kr avseende tvist med en leverantör för fel i ett varulager av skinnmöbler. Gåva till butiksbiträde i form av kontanta medel med kr. Bland de finansiella intäkterna ingår bland annat aktieutdelning på aktier i Volvo med kr samt ränta på överskjutande skatt från 2011 års taxering med kr. Per arbetar heltid i verksamheten. Pernilla arbetade 700 timmar under året i butiken. Vidare utförde hon för verksamhetens räkning telefonpassning i hemmet, vilken kan beräknas till 100 timmar. Normallön för arbetet i möbelaffären är 150 kronor/timma.

12 Per har köpt en pensionsförsäkring under året för kr som ej har bokförts i redovisningen. Du kan utgå från att kapitalunderlaget vid föregående års utgång uppgick till kr och vid årets utgång till kr samt att statslåneräntan den 30 november 2010 uppgick till 5 %. I föregående års deklaration medgavs avdrag för beräknade egenavgifter som uppgick till kr. Slutligt påförda egenavgifter enligt 2011 år taxering uppgick till kr. Resultaträkning , Peps Möbler Försäljning av varor Hyror Varuinköp Personalkostnader Övriga kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar enligt plan Avskrivning maskiner och inventarier Avskrivning fastighet Resultat för finansiella poster Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat

13 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastighet Inventarier Omsättningstillgångar Varulager m.m. Varor Kortfristiga placeringar Aktier Kassa, Bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Banklån m.m Kortfristiga skulder Leverantörer m.m Summa eget kapital och skulder

14 Svarsblad uppgift 4

15 Svarsblad uppgift 4

16 Svarsblad uppgift 4

17 Svarsblad uppgift 4

18 Svarsblad uppgift 4

19 Svarsblad uppgift 4

20 Svarsblad uppgift 4

21 Uppgift 5 (12 poäng) Ett aktiebolag, med kalenderår som räkenskapsår, avser att starta tillverkning av exklusivare motorbåtar. Bolaget anskaffar därför den 1 februari 2011 en fastighet på vilken man uppför en industribyggnad. Fastigheten har ett taxeringsvärde på kr, vilket avser mark. Stämpelskatt för lagfart erlades i samband med köpet. Byggnadsarbetena påbörjas den 1 mars och avslutas den 31 september Fastställ avskrivningsunderlaget för nedan angivna utgifter. Beträffande inventarier och maskiner tillämpar bolaget räkenskapsenlig avskrivningsmetod. Avskrivningsprocent för byggnad utgör 4 %. Maximala skattemässiga avskrivningar skall göras. Bolagets utgifter uppgår till: Inköp av fastighet (mark) Stämpelskatt Anslutningsavgifter för vatten och avlopp Schaktning för husgrund Vatten och avloppsledning fram till byggnaden (betjänar produktionen till mer än 75 %) Traversbanor i byggnaden Fundament för tillverkningsmaskiner Värmepanna Personhissar Varuhissar Anläggning av parkeringsplats Plantering av träd m.m. Byggnadsentreprenad kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Redovisa dina beräkningar och motivera dina ställningstaganden med hänvisning till relevanta lagrum även i det fall Du anser att utgiften inte skall ingå i något avskrivningsunderlag.

22 Svarsblad uppgift 5

23 Svarsblad uppgift 5

24 Svarsblad uppgift 5

25 Svarsblad uppgift 5

26 Uppgift 6 (5 poäng) AB Mästerbygg är moderföretag i en aktiebolagsrättslig koncern och bedriver byggnadsverksamhet. Bolaget utgör skatterättsligt ett fåmansföretag. De i koncernen ingående bolagen bedriver följande verksamheter AB Elitbygg bedriver byggnadsrörelse och ägs till 95 % av AB Mästerbygg. AB Fastighetsförvaltning bedriver fastighetsförvaltning av egna och utomstående ägda fastigheter och ägs av AB Mästerbygg till 100 %. AB Mästerbygg äger dessutom aktier i börsnoterade AB SKF. Ägarförhållandena avser aktieinnehav per den 31 december 2011 och har varit oförändrat under hela år Innehav = st. aktier AB Mästerbygg AB SKF 95 % 100 % AB Elitbygg AB Fastighetsförvaltning Uppgift Bedöm i nedan angivna fall om det är möjligt att få avdrag för lämnat koncernbidrag mellan bolagen i koncernen eller om skattefri utdelning kan mottas. OBS! Motivera ditt svar utförligt och hänvisa gärna till relevanta lagrum i ditt svar. a) Kan AB Mästerbygg ta emot skattefri utdelning från AB SKF? b) Kan AB Elitbygg lämna koncernbidrag med avdragsrätt till AB Mästerbygg? c) Kan AB Mästerbygg ta emot skattefri utdelning från AB Elitbygg? d) Kan AB Elitbygg lämna koncernbidrag med avdragsrätt till AB Fastighetsförvaltning? e) Kan AB Fastighetsförvaltning lämna koncernbidrag med avdragsrätt till AB Elitbygg?

27 Svarsblad uppgift 6

28 Svarsblad uppgift 6

29 Svarsblad uppgift 6

30 Svarsblad uppgift 6

Skatterätt 1,15 hp. Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15.

Skatterätt 1,15 hp. Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15. Skatterätt 1,15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15.30 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen eller annan okommenterad

Läs mer

Skatterätt 1, 15 hp. Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22

Skatterätt 1, 15 hp. Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22 Skatterätt 1, 15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22 Tid: 09.00-15.00 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen

Läs mer

Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp

Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp Provmoment: Omten Ladokkod: JSK101, USK 101 Tentamen ges för: FM 2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-04-04 Tid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen

Läs mer

Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp

Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp Provmoment: Ten, Omten Ladokkod: JSK101, USK 101 Tentamen ges för: FM 2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-12-18 Tid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen

Läs mer

Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp

Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp Provmoment: Omten Ladokkod: JSK101, USK 101 Tentamen ges för: FM 2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-05-16 Tid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklaration EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare 2013 en bilaga Från Fastighetstidningen momsredovisning, restvärde, frivillig skatteskyldighet,

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN DEKLARATION EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2014 2 0 1 4 Handledning för dig som är fastighetsägare REVISORN REKOMMENDERAR ERFARNA SKATTEKONSULTER DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA STIPS FÖRENKLAD UTHYRNING

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Skatteregler för aktieoch handelsbolag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för aktieoch handelsbolag med deklarationsanvisningar Skatteregler för aktieoch handelsbolag med deklarationsanvisningar Den här broschyren vänder sig till dig som själv upprättar bokslut och deklaration i ett mindre aktie-/handels bolag. Broschyren gäller

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 10 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2012 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

Deklaration. dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att tillämpa lättnadsregeln

Deklaration. dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att tillämpa lättnadsregeln deklarationshandledning för dig som är fastighetsägare Deklaration en bilaga till fastighetstidningen nr 3/2011 Pris: 135 kronor exkl. moms 2011 dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att

Läs mer

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker t ex

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer