HANDLEDNING FÖR VOLONTÄRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLEDNING FÖR VOLONTÄRER"

Transkript

1 EUROPEISKA VOLONTÄRTJÄNSTEN GRUPPFÖRSÄKRINGSPLAN HANDLEDNING FÖR VOLONTÄRER Planens administratör: European Benefits Administrators 82, rue Villeneuve Clichy Cedex, Frankrike I denna handledning sammanfattas de allmänna villkoren för gruppförsäkringen nr som tecknats av Europeiska kommissionen (EACEA-organet) för europeiska volontärtjänstens program och undertecknats av AXA Belgien. Under inga som helst omständigheter kan detta ådra försäkringsgivaren, Europeiska kommissionen eller administratören (European Benefits Administrators) skadeståndsansvar. Endast kontraktet och informationsbladet är giltiga mellan parterna. EBA-GI-69-V2 sida 1/17

2 INNEHÅLL A. Allmän presentation... 3 B. Tillträde till försäkringsplanen, upphörande och förlängning... 4 C. Ersättning för vårdkostnader... 5 D. Assistans och repatriering E. Permanent invaliditet och livförsäkring F. Ansvarsförsäkring för privatlivet EBA-GI-69-V2 sida 2/17

3 A. Allmän presentation De unga volontärerna täcks av en gruppförsäkringsplan som utformats särskilt för att skydda deltagarna i Europeiska volontärtjänstprogrammet (EVS) under volontärperioden. Försäkringen är kostnadsfri för de unga volontärerna. Syftet med denna plan är att ge dig tillgång till ett försäkringsnätverk som kan hjälpa dig om du skulle få problem av medicinsk karaktär, med avseende på dina tänder, invaliditet eller ansvarsskyldighet. Axa-koncernens och European Benefits Administrators uppgift är att ge dig den ekonomiska tryggheten som du kan få av en pålitlig försäkring, administrativa specialisttjänster för grupper som befinner sig utanför sitt ursprungsland samt information, medicinsk rådgivning och tjänster för repatriering från ett försäkringsföretag som förfogar över 35 teletjänstcentraler och medicinska kontaktpersoner i 180 länder. I princip kommer du att ha kontakt med European Benefits Administrators som samordnar alla tjänster, med undantag av repatriering och assistans som Axa Assistance ansvarar för. Försäkringsplanen för EVS ger följande försäkringsskydd: Vårdkostnader Assistans och repatriering Social trygghet: permanent invaliditet och livförsäkring Ansvarsförsäkring för privatlivet Alla unga volontärer kan göra anspråk på försäkringen men endast om anmälningsformuläret för gruppförsäkringsplanen har fyllts i och undertecknats av volontären och den utsändande eller den mottagande organisationen, eller av volontären och samordningsorganisationen i samband med projekt som omfattar hela Europa och multilaterala projekt med utomstående länder. European Benefits Administrators kommer att skicka en bekräftelse till samordningsorganisationen eller till den sändande organisationen såväl som till det nationella organ som har skickat iväg volontären. Försäkringen gäller över hela världen dygnet runt från och med den dag du lämnar din hemort för att resa till det mottagande landet, till och med slutet av den andra månaden efter att du har återvänt hem efter din europeiska volontärtjänst. Försäkringen gäller även för de förberedande möten som hålls före din avresa och för möten för uppföljning och slutlig utvärdering efter hemkomsten. Om du inte har någon försäkring efter avslutad volontärtjänst kan du välja att fortsätta att omfattas av planen upp till tolv månader efter hemkomsten och endast i ditt ursprungsland. En förlängning är helt valfri och försäkringspremien betalas av volontären. Valutan för EVS-planen är euro (EUR) men fakturor för medicinsk vård och tandläkarvård kan utställas i vilken annan valuta som helst. Återbetalningen av sjukvårdskostnader sker vanligen i den valuta som volontären anger på anmälningsformuläret. När du ansluter dig kommer ett personligt försäkrings-/assistanskort för EVS att utfärdas i ditt namn. På kortet anges din arbetsgivares namn, ditt för- och efternamn, ditt medlemsnummer (EVS XXX), ditt inloggningsnamn och ditt lösenord för att få tillträde till försäkringstagarsidorna på webbplatsen samt adress och telefon till European Benefits Administrators. Kortet kommer att underlätta kontakten och administrationen på sjukhusen. Tveka inte att visa upp kortet på mottagningen och be dem att ta kontakt med European Benefits Administrators. EBA-GI-69-V2 sida 3/17

4 B. Tillträde till försäkringsplanen, upphörande och förlängning VEM KAN MEDVERKA I EVS-PROGRAMMET? > Du som är ung volontär. Och dina familjemedlemmar enligt definitionen nedan, på villkor att de följer med dig på uppdraget, att ni lever i samma hushåll och att du har vårdnaden. > Din make eller maka. En ung volontärs sambo likställs med make/maka under förutsättning av att ingen av dem är gifta, att de lever i samma hushåll och att sammanboendet är känt och permanent fram till tidpunkten för händelsen. Ni måste ha bott tillsammans i minst tolv månader eller så måste ett barn ha fötts inom ert samboförhållande. Tillhandahållande av ett intyg om sammanboende krävs eller, i brist på ett sådant intyg, en försäkran på heder och samvete om äktenskaplig samlevnad. > Dina barn och din makes eller makas barn (eller din sambos barn). EVS-PROGRAMMETS IKRAFTTRÄDANDE OCH VARAKTIGHET Ikraftträdande Din anslutning till EVS-programmet träder ikraft från och med anslutningsdatumet som meddelas av ditt nationella organ eller den sändande eller mottagande organisationen via vårt onlinesystem för anslutning, och efter mottagandet av ett rätt ifyllt anmälningsformulär som skickats till European Benefits Administrators. De som genom dig är berättigade till försäkringsskydd (förmånstagare) kan bara göra anspråk på detta i den mån volontären själv åtnjuter försäkringsskyddet inom ramen för EVS-programmet. Varaktighet EVS-programmet upphör att gälla för volontären (och följaktligen samtidigt för de som genom honom elle henne är berättigade till försäkringsskyddet) det datum för försäkringens upphörande som meddelas av det nationella organet eller den sändande eller mottagande organisationen via vårt onlinesystem för anslutning. Du kan förlänga försäkringsskyddet för vårdkostnader endast på följande villkor: Vid slutet av din europeiska volontärtjänst har du möjligheten att utan kostnad förlänga försäkringsskyddet för vårdkostnader med två månader. Detta gäller endast i det mottagande landet eller i ursprungslandet. Valfri förlängning efter den kostnadsfria två månader långa täckningsperioden I slutet av denna tvåmånadersperiod kan du välja att fortsätta att omfattas av försäkringsplanen, om du inte har någon annan försäkring, i upp till tolv månader efter hemresan och endast i ditt ursprungsland. Det övriga försäkringsskyddet omfattas inte av den valfria förlängningen. Förlängningen är helt valfri och försäkringspremien betalas av den unga volontären. Den extra försäkringsperiodens längd måste fastställas och är slutgiltig. Den extra försäkringsperioden kommer att bekräftas efter mottagande av premieinbetalningen via banköverföring eller med check utställd i euro på European Benefits Administrators. För att kunna utnyttja möjligheten till förlängning måste European Benefits Administrators underättas om detta senast en månad före slutet av din europeiska volontärtjänst eller den kostnadsfria två månader långa täckningsperioden, till adressen nedan : European Benefits Administrators (PLAN EVS) 82, rue Villeneuve Clichy Cedex, Frankrike EBA-GI-69-V2 sida 4/17

5 E-postadress: Telefon Fax Uppföljningsaktiviteter Varje ung volontär kan under några dagar eller högst en månad genomföra en uppföljningsaktivitet i bosättningslandet (det sändande landet) eller i det mottagande landet, inom sex månader efter slutet av aktiviteten utomlands. För att kunna utnyttja denna extra korttidsförsäkring måste din sändande eller mottagande organisation, eller ditt nationella organ skicka följande information till European Benefits Administrators på e-postadressen : - Den unga volontärens för- och efternamn - En kopia av kallelsen att medverka i uppföljningen - Det gamla försäkringsnumret EVS - Anslutningsdatumet för den ursprungliga försäkringen - Önskad ny täckningsperiod - Tjänstgöringsland där uppföljningen äger rum C. Ersättning för vårdkostnader Ditt försäkringsskydd omfattar kostnader för sjukhusvistelse, kirurgi, medicinsk behandling och tandläkarbehandling över hela världen, under förutsättning att dessa behandlingar och/eller tillhandahållande av tjänster erkänns av de lokala sjukvårdsmyndigheterna som väsentliga för behandlingen av sjukdomen, skadan eller vid graviditet, och tillhandahålls av praktiserande läkare som verkar inom sin specialkompetens (i överensstämmelse med lagar och andra författningar eller andra bestämmelser för utövandet av deras yrke i berört land). Du kan fritt välja läkare och sjukhus. Du kan utnyttja både den offentliga och den privata sektorn. Praktisk information om Expat Health Konsultera gärna databasen med läkare och sjukhus som listats av våra rådgivande läkare på försäkringstagarsidorna på webbplatsen Vårdkostnaderna ersätts endast i de fall tjänsterna för läkar- och tandvård motsvarar symtomen och diagnosen, är nödvändiga och lämpliga för behandlingen av sjukdomen, skadan eller graviditeten, och kostnaderna för tjänsterna är skäliga och du verkligen har ådragit dig dessa kostnader. Sjukvårdskostnaderna ersätts som ett komplement till eventuella ersättningar från socialförsäkringsorgan (franska eller utländska) eller andra försäkringar som du eventuellt har. Om du får ersättning från lokala socialförsäkringssystem i ditt ursprungsland eller i det mottagande landet, måste du först få den ersättningen utbetald från dessa system innan du kan begära ersättning från European Benefits Administrators. Den ersättning som betalas ut inom ramen för EVS-programmet dras av från ersättningen som betalas ut av det lokala socialförsäkringssystemet i ursprungsland eller i det mottagande landet. Det innebär att du måste skaffa dig det europeiska sjukförsäkringskortet för att kunna få ersättning för vårdkostnader av det lokala socialförsäkringssystemet i ursprungsland eller i det mottagande landet. Detta kort, som utfärdas i ditt namn, är gratis och giltigt under ett år. EBA-GI-69-V2 sida 5/17

6 VILKA KOSTNADER ERSÄTTS? Systemet täcker alla verkliga kostnader inom ramen för vad som är "skäligt och brukligt" och de övre gränser som anges i tabellen nedan: "Skäligt och brukligt"? Begreppet "skäligt och brukligt" bedöms enligt medicinsk praxis i landet där vården ges (typ av behandling, kvalitet på vård och utrustning, geografiskt område och land). SJUKHUSVÅRD - Kostnader för sjukhusvistelse (inklusive extra kostnad för enkelrum) - Kirurgiska ingrepp, anestesi - återupplivning - Eventuella kostnader för operationssal - Undersökningar, läkarbesök - Andra medicinska åtgärder - Biomedicinska åtgärder (laboratorietester) - Ingrepp med hjälp av joniserande strålning (röntgen) - Läkemedelskostnader - Ambulanstransport ALLMÄN POLIKLINIKVÅRD Undersökningar, besök hos allmänpraktiserande och specialistläkare (med undantag av tandläkare och ögonläkare) Kirurgiska ingrepp Andra medicinska åtgärder Biomedicinska åtgärder (laboratorietester) Ingrepp med hjälp av joniserande strålning (röntgen) Läkemedelskostnader Poliknikvård på sjukhus Ambulanstransport ANNAN VÅRD Tandvård Akut och kurativ tandvård (konserverande vård, tandkirurgi, diagnoser, hygien, parodontologi) Tandproteser Optik Oftalmologiska undersökningar Glasögon (inklusive bågar) eller kontaktlinser Psykiska problem/avgiftning Behandling av psykiska problem (nerv- och psykiska sjukdomar, psykoterapeutisk behandling) Avgiftningsbehandling Havandeskap (kostnader i samband med graviditet och förlossning) upp till 500 per tand och per person upp till 300 per person under högst 30 dagars oavbruten behandling per person under högst 30 dagars oavbruten behandling per person Ersättning för kostnader som till sin karaktär uppenbarligen är oskäliga eller ovanliga kan avslås eller bli föremål för sänkt ersättning. EBA-GI-69-V2 sida 6/17

7 UNDANTAG EVS-programmet täcker inte vissa sjukvårds- och tandvårdskostnader: Behandlingar som inte är nödvändiga ur ett medicinskt perspektiv, bland annat estetiska behandlingar, tandreglering, estetisk kirurgi, receptfria läkemedelsprodukter, personliga utgifter på ett sjukhus (telefon, tv, tidningar m.m.). Psykoanalys Behandling av psykiska, mentala eller nervösa problem i samband med alkohol- och drogmissbruk utanför det mottagande landet eller ursprungslandet. Solglasögon. Hydroterapi eller vattenkurer. Sjukhus- eller läkarkostnader som är klart oskäliga eller ovanliga kan tillbakavisas eller endast ersättas delvis. FÖRHANDSGODKÄNNANDE Eftersom ersättningen för vissa sjukvårdskostnader är begränsad ställer European Benefits Administrators en kontroll- och hjälptjänst till ditt förfogande så att du inte överskrider de övre gränser som fastställts. För följande behandlingar måste du kontakta European Benefits Administrators för att få ett förhandsgodkännande: Sjukhusvistelse och kirurgi under en dag Förlossning Behandling av psykiska, mentala eller nervösa problem i samband med alkohol- och drogmissbruk när kostnaden troligen kommer att överstiga 300 Alla behandlingar som kräver fem eller fler läkarbesök Tandkirurgi, tandkronor och tandvårdsbehandling vars kostnad troligen kommer att överstiga 600 Vid en förfrågan om förhandsgodkännande: Personen som handlägger ditt ärende kommer att närmare ange villkoren för att få ersättning för kostnaderna. Han eller hon kommer, eventuellt, att begära en behandlingsplan inklusive den ordinerande läkarens ordination, röntgenbilder och ett detaljerat kostnadsförslag. Han eller hon kan, om du så önskar, se till att ersättningen betalas ut direkt till sjukhuset eller läkaren (gäller inte för optik). ERSÄTTNINGAR SJUKHUSVÅRD OCH KIRURGISK VÅRD Vid planerad vård Kontakta European Benefits Administrators minst 10 dagar före inskrivningen på sjukhuset, så att en bekräftelse för ersättningen av sjukhuskostnader kan utfärdas. På så sätt slipper du lägga ut för kostnaderna. Du behöver bara betala de kostnader som inte täcks av försäkringen samt, under alla omständigheter, personliga utgifter som telefon och tv. Vid akut vård Om du måste läggas in för akut vård, kontakta European Benefits Administrators inom 72 timmar efter inskrivningen. Visa upp ditt försäkrings-/assistanskort för EVS vid inskrivningen och be mottagningen att kontakta European Benefits Administrators eller AXA Assistance per telefon för att få din försäkring bekräftad. En försäkringsbekräftelse kommer att skickas per fax EBA-GI-69-V2 sida 7/17

8 HAVANDESKAP Skicka in en havandeskapsförklaring till European Benefits Administrators före tredje månadens utgång. Ersättning för kostnaderna kommer att skickas när så krävs till sjukhuset för att täcka förlossningskostnaderna enligt försäkringsvillkoren. På så sätt slipper du lägga ut för kostnaderna. Online-ersättning Fyll i din begäran om ersättning av kostnaderna under rubriken betalningsbefrielse på försäkringstagarsidorna på webbplatsen HUR FÅR DU ERSÄTTNINGEN UTBETALD? Ansökan om online-ersättning Du kan fylla i ansökningsformuläret på webbplatsens försäkringstagarsidor under rubriken formulär. Skriv ut pdfdokumentet och skicka det per post till ditt administrativa centrum tillsammans med handlingar som styrker sjukvårdskostnaderna (kvitterade originalfakturor och recept). Betala först vanliga medicinska kostnader (undersökningar, läkemedel, analyser, röntgen men även tandvård och optik) innan du skickar dem till ditt administrativa centrum för att få ersättning. Se till att du ger oss dina bankuppgifter för att underlätta utbetalningen: IBAN + SWIFT-KOD + din banks namn och adress + bankkontoinnehavarens för- och efternamn. Praktiska råd Ta för säkerhets skull fotokopior av alla handlingar som du skickar in till oss. Försök att gruppera dina ansökningar om ersättning för att undvika utbetalningar av små belopp. Fyll noga i online-ansökan om ersättning: Kontrollera den information som avser dig (kontaktuppgifter, e-post, förmånstagare m.m.) och ändra vid behov. För varje behandling, tjänst eller produkt måste du ange datumet, ge en kort beskrivning, ange typen av sjukdom eller skada som kräver behandling, ange i vilket land behandlingen tillhandahålls, fyll i betalt belopp/valutan samt läkaren eller sjukhuset. Efter att ha kontrollerat formuläret i sin helhet, kan du skriva ut det i pdf-format. Observera: Innan det skickas till det administrativa centret ska du datera och underteckna formuläret (avsnitt D). Glöm inte att bifoga recept, arvodesräkningar och andra räkningar i original. På dessa handlingar måste patientens för- och efternamn finnas angivna liksom datumet för behandlingen, en detaljerad beskrivning av behandlingen, kostnadsbeloppet för varje behandlingskategori samt läkarens, laboratoriets och farmaceutens namn, adress och telefonnummer. Kassakvitton som inte omfattar denna information, kommer inte att godkännas. För vård som ges i Frankrike måste du tillhandahålla den franska socialförsäkringens vårdblankett och prisetiketter (för läkemedel). Den ordinerande läkarens ordination (i original) måste bifogas till räkningarna för optik, läkemedel, laboratorietester och sjukgymnastik. EBA-GI-69-V2 sida 8/17

9 Alla av läkaren ifyllda handlingar som anger behandlingarna i detalj, typ av sjukdom eller skada samt typ av ordinerad behandling ska bifogas för alla kostnader som överstiger 400. I brist på detta kan European Benefits Administrators kräva att du skickar kompletterande handlingar, vilket förlänger tidsfristen för återbetalning av dina vårdkostnader. Uppföljning av dina ansökningar om ersättning Ansökningar om ersättning som gjorts på nätet sparas och kan konsulteras under ett år på försäkringstagarsidorna under rubriken Dina ansökningar. Om du, din maka eller make eller era barn omfattas av det lokala socialförsäkringssystemet i ursprungsland eller i det mottagande landet (eller av ett annat försäkringsavtal), eller om du har det europeiska sjukförsäkringskortet, måste du först få ersättningen från dessa organisationer utbetald innan du kan lämna in ansökan om ersättning till European Benefits Administrators. Skicka i så fall in en kopia av alla berörda räkningar liksom beräkningen av ersättningen från den första organisationen i original, tillsammans med ansökan om ersättning. Om det lokala socialförsäkringssystemet av någon anledning avslår din begäran, fastän du har det europeiska sjukförsäkringskortet, kan du lämna in din ansökan till European Benefits Administrators tillsammans med ett brev som förklarar varför din begäran har tillbakavisats samt en kopia av brevet från den lokala sjukförsäkringsorganisationen. Du har 12 månader på dig efter behandlingsdatumet att skicka in din ansökan om ersättning. Min ersättningsberäkning Om du ger oss din e-postadress (rubriken Din situation på webbplatsen) kan du få ett meddelande när en ny beräkning har gjorts för dig. Så snart ärendet har behandlats kan du visa din ersättning i detalj under rubriken Dina beräkningar på webbplatsens försäkringstagarsidor. EUROPEAN BENEFITS ADMINISTRATORS INTERNETTJÄNST På webbplatsen kan du få tillgång till försäkringstagarsidorna med hjälp av ditt inloggningsnamn och ditt lösenord, som du får när du registrerar dig. På dessa sidor kan du visa och ändra dina personliga uppgifter (kontraktsnummer, tillträdesdatum, medlemsnummer, förmånstagare, korrespondensadress, bankuppgifter m.m.); begära ett försäkringsintyg, ett personligt kort; fylla i och skriva ut online-ansökningar om ersättning, konsultera dina ersättningsberäkningar för de senaste 12 månaderna, ta reda på formaliteterna för förhandsgodkännande, betalningsbefrielse, ersättningar; begära ersättning för kostnader online (se kapitel C. Ersättning för vårdkostnader) få tillgång till Expat Health, en webbplats som innehåller en databank om hälso- sjukvårdssituationen i valfritt land och en databas med hänvisningar till läkare över hela världen. EBA-GI-69-V2 sida 9/17

10 D. Assistans och repatriering En komplett uppsättning tjänster står till ditt förfogande, bland annat medicinsk repatriering, medicinsk information, lokalisering av personer som tillhandahåller sjukvårds- och tandvårdstjänster, försändning av nödvändiga receptbelagda läkemedel, förskott för borgen och juridiskt skydd i händelse av trafikolycka, ersättning av identitetshandlingar och färdbevis. Axa Assistance måste ge sitt förhandsgodkännande. Axa Assistance åtar sig att vidta alla åtgärder som står till dess förfogande för att tillhandahålla samtliga föreskrivna förmåner och assistanstjänster. Axa Assistance kan inte hållas ansvarig varken för uteblivet verkställande eller förseningar på grund av inbördeskrig eller krig utomlands oavsett om det har deklarerats eller inte allmän mobilisering, rekvisition av män eller materiel av myndigheter, sabotage- eller terroristhandlingar som genomförts i anslutning till samordnade handlingar, sociala konflikter såsom strejker, upplopp, folkrörelser, lockout, naturkatastrofer, radioaktivitet och alla andra fall av force majeure som omöjliggör kontraktets verkställande. BESKRIVNING AV FÖRMÅNER OCH TJÄNSTER HJÄLP VID EXPATRIERING Medicinsk information i samband med utlandsresor - Information om förebyggande behandlingar - Obligatoriska eller rekommenderade vaccinationer - Läkemedel att ta med sig - Information om läkemedel, biverkningar, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder vid graviditet eller amning - Medicinska råd för en bättre anpassning till den lokala situationen: tidsskillnad, hygien, mathållning, klimat, sanitära risker Information om lokala medicinska strukturer - Information om sjukhus, specialistkliniker, vårdhem, rehabiliteringscentrum, rekommendation av specialist Övrig information - Information om atmosfäriska förhållanden, tullbestämmelser, valuta, adresser till ambassader och konsulat, råd vid stöld eller förlust av identitetshandlingar, kreditkort, checkar m.m. Läkemedelsförsändning - Försändning av receptbelagda läkemedel som inte finns att få i det mottagande landet Obegränsat Syftet med tjänsten är under inga omständigheter att tillhandahålla personlig medicinsk rådgivning per telefon eller främja självmedicinering. Obegränsat Obegränsat Garanterad förmån för enstaka förfrågningar och inte för regelbundna försändelser eller begäran om vaccination. Volontären åtar sig att återbetala kostnaden för läkemedel och eventuella tullavgifter inom 30 dagar från avsändningsdatumet EBA-GI-69-V2 sida 10/17

11 RESEASSISTANS Juridisk rådgivning i det mottagande landet i händelse av trafikolycka Förskott för borgen i det mottagande landet i händelse av trafikolycka Assistans och kostnaden för att ersätta identitetshandlingar eller färdbevis vid förlust eller stöld utanför ursprungslandet Vidarebefordran av brådskande meddelanden Arvodet är begränsat till 800 Begränsat till Borgen ska återbetalas av volontären inom tre månader från datumet för utbetalningen av förskottet. upp till 400 per person Kostnadsfri, snabbast möjliga, vidarebefordran PERSONLIG ASSISTANS Följande tjänster är tillgängliga i händelse av plötslig och oförutsebar sjukdom, allvarlig kroppsskada eller dödsfall. Med oförutsebar sjukdom avses all plötslig och oförutsebar konstaterad försämring av hälsotillståndet och med allvarliga kroppsskada avses all oavsiktlig kroppsskada hos den försäkrade personen som en följd av en våldsam, plötslig och oförutsebar handling på grund av yttre omständigheter. Under alla omständigheter ligger det på den lokala myndighetens ansvar att organisera första hjälpen och därmed återbetalas inte motsvarande kostnader av Axa Assistance. Repatriering av hälsoskäl Efter repatriering, återresa till det mottagande landet Förskott för vårdkostnader enligt försäkringsskyddet utanför ursprungslandet Förlängd hotellvistelse Hotellkostnad (logi och frukost) om återresan till ursprungslandet efter volontärtjänstens slut skjuts upp på grund av en allvarlig sjukdom eller en olycka Transport av förmånstagaren till den bäst anpassade eller specialiserade vårdinrättningen eller till den närmsta vårdinrättningen i förhållande till bostaden i hans eller hennes stadigvarande bosättningsland, såvida förmånstagarens hälsotillstånd så tillåter. Tur- och returbiljett så att förmånstagaren kan resa tillbaka till det mottagande landet efter att ha repatrierats till ursprungslandet. Begränsas till verkliga kostnader för ordinerad vård enligt övenskommelse med Axa Assistance sjukvårdsgrupp och försäkringsskyddet Ersättning av vårdkostnader. Begränsas till 50 per natt för högst 10 nätter Tillhandahållande av en tur- och returbiljett för en nära anhörig och ersättning för hotellkostnader (logi och frukost) för den nära anhöriga om försäkringstagaren vistas på sjukhus i över sju dagar Tillhandahållande av en tur- och returbiljett för försäkringstagaren om en nära anhörig avlider eller blir allvarligt sjuk och vistas på sjukhus i över tio dagar Begränsas till 50 per natt för högst 10 nätter Tur- och returbiljett från den plats han eller hon befinnner sig till hans eller hennes stadigvarande bosättningsland eller ursprungsland. Hemtransport av kroppen vid dödsfall och ersättning för hotellkostnader (logi och frukost) Begränsas till högst för kostnaden för en kista och 76 per natt under tre på varandra följande nätter för hotellkostnaderna. EBA-GI-69-V2 sida 11/17

12 European Benefits Administrators kommer att täcka vårdkostnaderna efter Axa Assistance repatriering på basis av EVS regler för täckning av vårdkostnader. Allmänna undantag: UNDANTAG Kostnader som försäkringstagaren ådrar sig utan förhandsgodkännande från Axa Assistance. Kostnader för mat. Taxikostnader utom de som uttryckligen fastställs i kontraktet. Kostnader för förlust eller stöld av bagage. Skador som förmånstagarna ådrar sig med avsikt, med undantag av självmord eller försök till självmord. Olyckor i samband med medverkan i idrottstävlingar och kvalificeringstävlingar, med undantag av idrottstävlingar som står i direkt samband med det EVS-projekt som volontären deltar i (du måste ta idrottsförbundets särskilda försäkring eller en lokal försäkring som täcker dessa idrottsrisker), Kostnader för sökning och räddning till havs och i berg. Alla andra kostnader som inte täcks av försäkringsskyddet. Medicinska undantag: Oberoende av vårdkostnadstäckningen omfattas följande fall inte av Axa Assistance: Lindriga tillstånd som kan behandlas på plats. Sjukdomar som är under behandling och ej stabiliserad konvalescens. Kontroller och/eller behandlingar av en sjukdom som planerats före avresan i det mottagande landet. Eventuella följder (kontroller, extra behandlingar, återfall) av en sjukdom som krävde repatriering. Screeningundersökningar (förebyggande åtgärder, kontroll m.m.). Graviditet med undantag av oförutsedda komplikationer, men under alla omständigheter graviditeter och eventuella komplikationer efter sjätte månaden. Graviditet efter assisterad befruktning. Aborter. Förlossning efter beräknad tid. Estetisk kirurgi. HUR KONTAKTAR JAG AXA ASSISTANCE? VID AKUTFALL 1. Vid akutfall eller i en livshotande situation, kontakta omedelbart ambulansen/läkaren/sjukhuset/brandkåren/polisen på plats för att få omedelbar hjälp. Axa Assistance kan inte ersätta den lokala eller nationella räddningstjänsten eller polisen. 2. Ring sedan till Axa Assistance i Paris: Presentera dig som europeisk volontär som arbetar med EVS och ange numret på ditt försäkrings-/assistanskort för EVS. Uppge därefter följande information till Axa Assistance: - Namn och ett telefonnummer där man kan nå dig. - En beskrivning av vilken typ av problem som föranleder samtalet och vilka åtgärder som vidtagits hittills, samt var du befinner dig för ögonblicket. - I förekommande fall, namn och telefonnummer till den behandlande läkaren. 4. Följ de anvisningar du får av Axa Assistance sjukvårdsgrupp. Anvisningarna ovan gäller vid aktufall. EBA-GI-69-V2 sida 12/17

13 OM SITUATIONEN INTE ÄR AKUT Om situationen inte är akut, ring till Axa Assistance på numret ovan. Uppge ditt namn och identifieringsnummer (se ditt försäkrings-/assistanskort för EVS) och begär den tjänst du behöver. E. Permanent invaliditet och livförsäkring I den social trygghetsförsäkringen som gäller under hela försäkringsperioden ingår valmöjligheterna Permanent invaliditet till följd av olycka eller sjukdom och Livförsäkring. VILKA FÖRMÅNER ERBJUDS? Fast ersättning vid permanent invaliditet till följd av en sjukdom eller en olycka som inträffat under försäkringsperioden på villkor att invaliditetsgraden motsvarar eller överstiger 20 % (nivån fastställs på basis av tabellen för permanent invaliditet som finns i försäkringskontraktet) Fast belopp i händelse av dödsfall till följd av olycka eller sjukdom. Förskottsutbetalning av dödsfallsersättning i händelse av full och definitiv invaliditet till följd olycka eller sjukdom med 100 %-ig förlust av arbetsförmågan och hjälp av en utomstående person för att utföra de dagliga sysslorna. I och med utbetalningen av ersättningen i förväg hävs dödsfallsskyddet. Fast belopp = x invaliditetesgrad Dödsfallsersättningens förmånstagare Ersättningen kommer att betalas ut, såvida försäkringstagaren inte har utsett en särskild person, på följande sätt: Till maken eller makan, om inte lagenligt separerade. I annat fall, i lika delar till försäkringstagarens efterlevande eller representerade barn och makes eller makas underhållsberättigade barn, I annat fall, i lika delar till försäkringstagarens far eller mor, eller till den efterlevande av dessa. I annat fall, till försäkringstagarens arvingar. Volontären kan för European Benefits Administrators uppge namnet på en annan berättigad person. Volontären är berättigad till ersättningen vid full och definitiv invaliditet. UNDANTAG Ersättningen vid permanent invaliditet täcker inte konsekvenserna i följande fall: Vid en av försäkringstagaren frivillig eller avsiktlig handling, dock gäller försäkringsskyddet i samband med självmord. Vid inbördeskrig eller krig utomlands, upplopp, slagsmål, terroristhandlingar i vilka försäkringstagaren tagit aktiv del, dock gäller försäkringsskyddet i samband med nödvärn och undsättning av nödställd person. Radioaktiv strålning. Ersättningen vid dödsfall utgår inte i följande fall: Om förmånstagaren mördar försäkringstagaren. EBA-GI-69-V2 sida 13/17

14 HUR FÅR DU ERSÄTTNINGEN UTBETALD? Ansökan om utbetalning ska skickas till European Benefits Administrators, inom 12 månader efter händelsen. Följande handlingar ska bifogas: European Benefits Administrators (PLAN SVE) 82, rue Villeneuve Clichy Cedex, Frankrike E-postadress: Telefon Fax Permanent invaliditet till följd av olycka eller sjukdom (invaliditetsgrad: minst 20 %) - Skadeanmälan som anger datumet, platsen och omständigheterna för händelsen. - Läkarintyg som innehåller en detaljerad beskrivning av skadorna liksom de konsekvenser som eventuellt kan uppstå därav. - Så snart försäkringstagarens tillstånd stabiliserats: bevis på hans eller hennes fullständiga eller delvisa handikapp med hjälp av intyg från den behandlande läkaren och alla handlingar som kan bidra till en exakt bedömning av hans eller hennes tillstånd och till att fastställa invaliditetsgraden (försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att låta försäkringstagaren genomgå en läkarundersökning, på den förstnämndes bekostnad). Dödsfall full och definitiv invaliditet - Utdrag från försäkringstagarens dödsattest. - Fullständigt personbevis med uppgifter om fadern och modern eller en likvärdig handling. - Bevishandlingar om förmånstagarnas status och rättigheter och framför allt, i förekommande fall, intyg om kända förhållanden eller en likvärdig handling utfärdad av en domstol eller en annan behörig myndighet. - Ett läkarintyg som anger dödsorsaken och, eventuellt, en kopia av polisrapporten. European Benefits Administrators kan behöva begära ytterligare bevishandlingar i samband med permanent invaliditet till följd av olycka eller sjukdom, och vid dösdfall full och definitiv invaliditet. Du kan naturligtvis kontakta European Benefits Administrators för att ta reda på om försäkringen täcker en viss händelse. European Benefits Administrators kommer att hjälpa dig att sammanställa ansökan till försäkringsgivaren. EBA-GI-69-V2 sida 14/17

15 F. Ansvarsförsäkring för privatlivet Ansvarsförsäkring för privatlivet täcker de ekonomiska konsekvenserna av volontärens skadeståndsansvar till följd av person- eller sakskador eller immateriella följdskador som volontären orsakar tredje man under sin europeiska volontärtjänst, antingen i privatlivet eller under sin volontärtjänstverksamhet, i den mån som detta ansvar inte täcks lokalt av ett annat kontrakt. Några definitioner: Tredje man: Alla andra personer med undantag av försäkringstagaren. Personer som har ställningen som försäkringstagare betraktas som tredje man sinsemellan endast med avseende på personskador. Personskador: Alla ekonomiska och icke-ekonomiska följder av angrepp på en persons fysiska integritet. Sakskador: Alla skador på, förstörelse eller förlust av ett föremål eller ett djur med undantag av oförklarade försvinnanden. Immateriella följdskador: Ekonomiska skador som en följd av person- eller sakskador som täcks av detta försäkringsskydd. Skadehändelse: Skadan som föranleder tillämpningen av försäkringsskyddet. FÖRSÄKRINGSSKYDDETS OMFATTNING Försäkringsskyddet gäller i hela världen upp till följande belopp per skadehändelse: Personskada Sakskada och immateriella följdskador Följande delbegränsningar gäller för beloppen: - Skador och kostnader till följd av brand, explosion och elektriska skador som volontären är ansvarig för i egenskap av hyresgäst, boende i eller granne till en fastighet. - Skador på miljön. - Straffrättsligt skydd (ditt försvar mot rättsliga förfaranden) och rättstvister (skadeståndstalan av tredje man för förluster som du gett upphov till) på villkoret att tröskeln 200 har uppnåtts UNDANTAG De huvudsakliga undantagen avser förluster som är en följd av en ansvarsskyldighet som täcks av en enligt lagen obligatorisk försäkring (lagen i landet där förlusterna inträffar). Innan du använder ett fordon, se till att bilförsäkringen täcker din ansvarsskyldighet; jakt, segling, motorbåtar, hasardspel, våghalsiga utmaningar; uppsåtliga skador till följd av grov vårdlöshet eller under alkohol- eller drogpåverkan; sakskador till följd av brand, explosion, elektriska skador, utom enligt ovan; felaktiga ekonomiska transaktioner, förskingring, trolöshet mot huvudman m.m.; alla typer av bötesstraff; medverkan i vadslagningar eller tävlingar; medverkan i kollektiva våldshandlingar (krig, civila oroligheter, terrorism, strejker, upplopp m.m.); en produkt som levererats av dig eller arbete som utförts av dig; din ansvarsskyldighet í egenskap av direktör eller ombud för en juridisk enhet; din vårdslöshet i förvaltningen av en försäkrad organisation. EBA-GI-69-V2 sida 15/17

16 I skyddet vid rättstvister undantas även förluster när du agerar i egenskap av ägare, hyresgäst eller innehavare av lokaler, med undantag av de lokaler som du besitter under den europeiska volontärtjänsten. HUR FÅR DU ERSÄTTNINGEN UTBETALD? Vid skadehändelser ska försäkringstagaren så snart som möjligt göra en skriftlig skadeanmälan till European Benefits Administrators. Denna skadeanmälan ska omfatta följande uppgifter - Datum - Plats - Exakta omständigheter - Adress och telefon till tredje man som drabbats av skadan (för- och efternamn och bostadsadress till vittnen och personer som varit inblandade i händelsen) - Alla användbara handlingar, bevis på skadan, kallelser m.m. (vid sakskador t.ex. fotografier på det skadade föremålet, en faktura för det skadade föremålet, ett kostnadsförslag för reparation eller en faktura som anger reparationskostnaden). Skicka din ansökan om ersättning till följande adress: European Benefits Administrators (PLAN EVS) 82, rue Villeneuve Clichy Cedex, Frankrike E-postadress: Telefon Fax EBA-GI-69-V2 sida 16/17

17 DINA KONTAKTUPPGIFTER Ta kontakt med de två organisationerna som tillhandahåller tjänsterna och förvaltar planen om du har frågor eller behöver hjälp för att förstå på vilket sätt försäkringsskyddet gäller i din situation. Presentera dig alltid som europeisk EVS-volontär och uppge ditt försäkringsnummer för EVS: för följande försäkringsskydd Vårdkostnader Permanent invaliditet och livförsäkring Ansvarsförsäkring för privatlivet Assistans och repatriering EUROPEAN BENEFITS ADMINISTRATORS (PLAN EVS) 82, rue Villeneuve Clichy Cedex, Frankrike Frankrike Telefon + 33 (0) Fax + 33 (0) E-postadress: Webbplats: AXA ASSISTANCE Le Carat 6 Rue André Gide CHATILLON Frankrike Telefon + 33 (0) Besök till EUROPEAN BENEFITS ADMINISTRATORS De närmsta tunnelbanestationerna är Mairie de Clichy (linje 13) och Saint-Ouen (RER C) De flerspråkiga teamen på European Benefits Administrators och Axa Assistance arbetar dygnet runt och du kan alltid nå en läkare. Ring, faxa eller skicka oss gärna ett brev eller ett e-postmeddelande om du har frågor eller problem som du tror att vi kan hjälpa dig med, om du behöver ett förhandsgodkännande eller ett ansökningsformulär för att få ersättning, när du har tappat ditt försäkrings-/assistanskort m.m. Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig. EBA-GI-69-V2 sida 17/17

SKADEANMÄLAN DanskeBank

SKADEANMÄLAN DanskeBank Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 40 Fax +46 8 506 920 95 (Ifylles av Chartis) SKADEANMÄLAN DanskeBank Försäkrad danskebank

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Pt 7 a) PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007 Ärende: Punkt 7 a) på dagordningen Stöd till ledamöterna/läkar- och kuratorsmottagningen FÖR KÄNNEDOM Syftet

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER ID-HANDLING IDSE2011:1 Försäkringens omfattning 1. Kostnader för att återanskaffa ID-handling Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID handlingar, körkort,

Läs mer

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card KORTMEDLEM Skadeanmälan Namn: Adress: Postnummer och ort: Telefon dagtid: e-mail: Kortnummer: För utbetalning av ersättning: Bankgiro, bankkontonummer

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är en

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se finner du information om företaget, villkor och blanketter med mera. Sveland Djurförsäkringar har försäkringslösningar

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Ersättning för personskada

Ersättning för personskada Ersättning för personskada 2 En personskada har hänt Vad behöver du göra? Anvisningarna i denna broschyr gör inte anspråk på att vara fullständiga, men kan i de flesta skadefall tjäna som vägledning om

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

UVAplus-försäkring. Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14

UVAplus-försäkring. Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14 UVAplus-försäkring Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14 Sid 2 (13) 2014-06-09 Innehåll 1 TECKNANDE, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 Tecknande... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29 106 60 Stockholm Försäkringsbrev Telefonnummervid frågor Förmedlare: Marsh AB Försäkringsärenden: 08-4124200 Inträffad skada: 0771-960960 792 80 Mora 20 2 06.03.56 18 66 64 7+1 Utfärdat på grund av Försäkringstagare

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FRÅN LIVFÖRSÄKRING VID DÖDSFALL

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FRÅN LIVFÖRSÄKRING VID DÖDSFALL UPPGIFTER OM FÖRSÄKRINGEN Försäkringsnummer Försäkringstagare Försäkrad (förmånslåtare) Dödsdatum Dödsorsak UPPGIFTER OM KONTAKT- PERSON Kontaktperson namn Kontaktperson telefonnummer Kontaktperson Kontaktperson

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta TRYGG HANSA Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta Version 1 Beteckning P 161 2015-04-01 Innehållsförteckning 1 TILLÄGG TILL PRODUKTVILLKOR

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Avbeställningsförsäkring Viktiga kontakter Ersättningsanspråk: www.azgatravelclaims.com/tms.aspx?lang=se Uppsägning av försäkringar: via webbplatsen på www.ticketmaster.se/help/customerservice.html eller

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter

Personskadeförsäkring för studenter Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11 a Högskolor med staten som huvudman

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01 I samarbete med KOMPLEMENT Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen HELTÄCKANDE Heltäckande reseförsäkring RESEFÖRSÄKRING Sikkerhed Säkerhet ud över over alla alle gränser grænser Giltig från 2014-04-01

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR enkeltperson/familie DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år Flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment.

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Bra att veta frågor?

Bra att veta frågor? Inför avresa Bra att veta frågor? Sofie Halldén Internationell koordinator Utbildningssamordnare Läkarprogrammet Termin 10 Sofie.hallden@gu.se Tel: 786 3081 Resehandlingar att förbereda Letter ofinvitation?

Läs mer

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F)

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) T77F Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige.

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Formulär för avbokning

Formulär för avbokning Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14 Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2010-10-14 Sid 2 (9) Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11a Högskolor med staten som

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

SKADEANMÄLAN Flybe Privatreseförsäkring

SKADEANMÄLAN Flybe Privatreseförsäkring Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 45 Fax +46 8 506 920 95 Skadenummer (Ifylles av Chartis) Organisationsnummer: 516405-4966

Läs mer

Hälsodeklaration YoungLiving More Health

Hälsodeklaration YoungLiving More Health Sida 1/6 Hälsodeklaration Hälsodeklaration YoungLiving More Health YoungLiving More Health kan sökas för dig som är 16-28 år. Hälsodeklarationen ska fyllas i och undertecknas tidigast 3 månader före försäkringens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Ersättning för personskada

Ersättning för personskada Ersättning för personskada 2 Ersättning Personskada En personskada har hänt Vad behöver du göra? Anvisningarna i denna broschyr gör inte anspråk på att vara fullständiga, men kan i de flesta skadefall

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL 2013-07-01 Hund Olycksfall Särskilt villkor Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd.

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring Säkerhet över alla gränser Reseförsäkring 1 2 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Välj mellan Kompletterande reseskydd till din hemförsäkring och Heltäckande reseförsäkring. Helt utan självrisk. Tecknar

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Europeiskt Småmålsförfarande

Europeiskt Småmålsförfarande Europeiskt Småmålsförfarande Denna broschyr är en guide som ger dig information om hur du tillämpar ett så kallat europeiskt småmålsförfarande. Ett europeiskt småmålsförfarande kan endast användas vid

Läs mer

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG]

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] BILAGA III Särskilda bestämmelser [MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] III. 1 Definitioner Utöver definitionerna

Läs mer

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Enkät om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare (för behöriga och andra

Läs mer

Personskadeförsäkring för KY-studerande

Personskadeförsäkring för KY-studerande Personskadeförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkring för personskada 9 Myndigheten för

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR ENKELTpERSON/fAMILIE DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

EUROPEISKT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING

EUROPEISKT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING BILAGA III Särskilda bestämmelser EUROPEISKT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING III. 1 Definitioner Utöver definitionerna i artikel II.1 gäller följande definitioner i detta bidragsavtal: 1.

Läs mer

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3506, 103 69 Stockholm Tel +46 8 506 920 20 Fax +46 8 506 920 90 E-mail claims.sweden@aig.com För att kunna ge en snabb och effektiv service

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

Totalförsvarets pliktverks författningssamling

Totalförsvarets pliktverks författningssamling Totalförsvarets pliktverks författningssamling Utgivare: Kjell Kastman ISSN 1400-786X Totalförsvarets pliktverks föreskrifter om förmåner till totalförsvarspliktiga under tjänstgöring; Utkom från trycket

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2001:82 1 Departement/ myndighet: Integrations-

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Personskadeförsäkring

Personskadeförsäkring Personskadeförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer