hos några filmer översatta till svenska.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hos några filmer översatta till svenska."

Transkript

1 Linköpings Universitet Institutionen för Språk och Kultur Svenska Språket 2, gr B En undersökning av språket i textremsorna hos några filmer översatta till svenska. Ulf Jämterud, Handledare: Ann Cederberg Svenska Språket 2, gr B Vårterminen

2 2

3 Innehåll 1. INLEDNING VÄRLDENS MEST KRITISERADE YRKE? SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR MATERIAL OCH METOD ÖVERSÄTTNING NÅGOT ATT ORDA OM! Några ord om översättning i allmänhet Att översätta film ett skapande med starka begränsningar UNDERSÖKNING FILMAVSNITT NR. ETT: DEN NAKNA PISTOLEN (1988) Originaltext transkriberad från filmen Fullständig översättning och undertext Kommentarer FILMAVSNITT NR. TVÅ: DEN GALOPPERANDE DETEKTIVEN (1993) Originaltext transkriberad från filmen Fullständig översättning och undertext Kommentarer FILMAVSNITT NR. TRE: GAMLA GUBBAR NU ÄNNU GRINIGARE (1997) Originaltext transkriberad från filmen Fullständig översättning och undertext Kommentarer SAMMANFATTNING DISKUSSION OCH AVSLUTNING SAMMANFATTNING AV RESULTATEN HUR FÖRHÅLLER SIG ÖVERSÄTTNINGARNA TILL REKOMMENDATIONERNA? FILMÖVERSÄTTNING ETT FASCINERANDE ÄMNE SAMMANFATTNING REFERENSER

4 4

5 1. Inledning 1.1 Världens mest kritiserade yrke? Vem har inte någon gång tittat på TV eller video tillsammans med vänner, då någon plötsligt irriterat utbrustit: Vilken dålig översättning! Dom glömde att översätta det där!? Jag har själv tillhört denna talrika felfinnarskara som inte låter något tillfälle att kritisera filmöversättningar gå förbi. Men efter att ha arbetat med översättning och textning av filmer under mer än två år har jag fått en större förståelse för detta krävande hantverk. Jag har också insett att det i de flesta fall inte handlar om att det är en dålig översättning och att det nästan aldrig är så att en översättare glömmer eller missar att översätta en replik. Närhelst jag hör sådana kommentarer nuförtiden, känner jag mig nödgad att träda upp till försvar för yrkeskåren och serverar oombedd varje kritiker en kort lektion i filmöversättandets ädla konst. Under åren jag har arbetat med att översätta och texta filmer har jag mer och mer blivit intresserad av själva språket i textremsorna, eller undertexten, som är en ofta använd benämning (eng. subtitle). Det är sällan jag ser en film utan att tänka på hur översättaren/textaren har lyckats med vissa passager, i synnerhet om det är svåra uttryck, snabba dialoger eller vitsar. Sedan jag började studera svenska på universitetet har jag även börjat intressera mig för de rent språkliga sidorna av undertexten. Det som de flesta filmöversättare upplever som den största svårigheten men också den största utmaningen är att korta ner dialogerna så att textblocken inte ligger i bild för kort tid och att samtidigt få med all viktig och bärande information för att dialogen ska vara begriplig. 1 Vad ska man stryka? Vad måste vara kvar? Hur skriver man om meningarna för att få med allt det viktiga och samtidigt få det att låta naturligt på svenska? Det är just detta som föreliggande uppsats ska behandla. Jag hoppas att läsaren ska få en intressant om än mycket kortfattad introduktion och inblick i den språkliga dimensionen i undertexten och förhoppningsvis en något större förståelse för det vanligtvis så misskrediterade arbete som filmöversättarna utför. 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att analysera och beskriva språket i undertexten från några amerikanska filmer som är översatta och textade för TV/video på svenska. 2 Översättaren är så gott som alltid tvungen att utelämna en inte oväsentlig del av det som sägs på filmen; jag vill undersöka just detta strykande och förkortande lite närmare. Jag vill undersöka om det finns några tendenser när det gäller vad översättaren utelämnar i sin översättning och om det går att spåra några generella prioriteringar när det gäller vad som utelämnas och vad som finns med i undertexten. 1 Jan Ivarsson, Subtitling for the media, Transedit, Stockholm 1992, s 90f; Cecilia Brunskog, Textningspraxis i Sverige, i Nordisk TV-teksting, Nordisk språksekretariat, Oslo 1989, s Översättning för filmvisning på biograf bygger på delvis annorlunda principer än textning för TV/video. Bland annat är medelåldern hos biopubliken oftast lägre än TV-publiken, och läshastigheten anses därför vara betydligt högre. Därför ligger textblocken betydligt kortare tid i bild på bio än på TV eller video. Se Ivarsson 1992, s 23ff. 5

6 För att ringa in uppgiften närmare har jag valt att undersöka tre korta avsnitt ur tre olika amerikanska komedier. Jag förklarar mitt urval och min metod närmare under avsnitt 1.3, men i korthet går metoden ut på att jämföra den fullständiga talade dialogen med den text som finns med i undertexten. När jag analyserar filmöversättningarna ställer jag följande frågor: Vad har strukits, vad har bibehållits och vad har skrivits om i undertexten jämfört med den fullständiga talade dialogen i de tre filmavsnitten? Vilken typ av strykningar och omskrivningar kan man se i undertexten? Har något väsentligt i dialogen eller sammanhanget gått förlorat p.g.a. strykningarna? Kan man se några generella drag i de tre filmöversättningarna? Kan man utifrån strykningar och omskrivningar se vilka prioriteringar översättaren har gjort har översättaren prioriterat den informativa, stilistiska eller pragmatiska aspekten (se 1.3 samt 1.4.2)? Hur förhåller sig översättningarna till Jan Ivarssons rekommendationer (som presenteras i kapitel 1.3 och 1.4) när det gäller prioriteringarna utifrån de ovan nämnda aspekterna? 1.3 Material och metod Bakgrundsmaterialet till min undersökning består av ett antal skrifter om filmöversättning och undertextning. Den viktigaste boken är Jan Ivarssons Subtitling for the media 3, vilken fungerar som en handbok för bl.a. översättarna och textarna på Sveriges Television. Jag har hämtat mycket information från denna bok. Dessutom har jag använt några artiklar om översättning och undertextning vilka har publicerats i några böcker. Slutligen har jag också använt några böcker som behandlar översättning i allmänhet. Mitt viktigaste bakgrundsmaterial presenteras närmare under 1.4. Källmaterialet för min undersökning utgörs som tidigare nämnts av tre avsnitt ur tre amerikanska komedier som visats på TV eller som finns på hyr- och köpvideo. Mitt material består dels av den talade dialogen och dels av den översatta undertexten. När det gällde urvalet av filmer valde jag att se på tre amerikanska filmer, framförallt eftersom de ojämförligt flesta översatta filmer vi möter på TV, video och bio i Sverige är just amerikanska. Det är lätt att relatera till amerikansk filmdialog för de allra flesta svenskar som ser mycket på film. Jag valde dessutom att studera genren komedier, eftersom det var rimligt att anta att man kan hitta snabba dialoger i just komedier. Att hitta snabba dialoger där översättaren måste utelämna en betydande del av ordväxlingen var ju också en förutsättning för att göra denna undersökning möjlig. Urvalet av filmer inom kategorin amerikanska komedier var inte helt godtyckligt; jag valde filmer jag själv har sett tidigare där jag visste att det fanns lämpliga partier att studera. De tre filmerna är Den nakna pistolen, Den galopperande detektiven och Gamla gubbar nu ännu grinigare. Metoden för min undersökning har varit följande: Jag har valt ut ett avsnitt på ca 1 minut ur varje film, där dialogen är förhållandevis rask och där man lätt kan se att översättaren har kortat ner innehållet väsentligt i undertexten (dvs. strukit mer än bara några ord här och där). Jag har lyssnat på dialogen och skrivit ner den fullständiga dialogen på engelska. Därefter har jag gjort en fullständig översättning av hela dialogen och slutligen har jag skrivit av de textremsor som filmöversättaren har gjort. På så sätt har jag kunnat jämföra den fullständiga över- 3 Ivarsson

7 sättningen med den som visas på textremsorna och har lätt kunnat se precis vad som utelämnats. Som alla vet finns det ju inte bara en möjlig och korrekt översättning, utan man kan tänka sig flera olika alternativ vad gäller ordval, meningsbyggnad osv. 4 Men för att jämförelsen ska bli så tydlig som möjligt har jag i största möjliga utsträckning utgått från filmöversättarens ordval när det gäller de partier som både finns med i min översättning och i undertexten. När det sedan gäller själva jämförelsen och analysen kommer jag att förklara min metod närmare i den löpande texten i uppsatsen. Jag vill bara nämna att jag till största delen har utgått från Ivarssons bok i min analys, men också till viss del från Allan Hilton Andersens artikel "Det visuelle øre" i boken TV-tekster: oversættelse efter mål. 5 Allan Hilton Andersen diskuterar i artikeln vilka prioriteringar en översättare/undertextare kan göra när det gäller disposition och uppdelning i textblock. Han nämner (med utgångspunkt från en bok av Henrik Gottlieb) att man kan välja antingen en grammatisk uppdelning, en retorisk uppdelning eller en visuell uppdelning. Gottlieb har dock byggt ut denna terminologi och menar att textaren i sin översättning och textutformning kan välja att antingen prioritera den informativa, den stilistiska eller den pragmatiska aspekten. 6 I min analys kommer jag att använda denna senare terminologi. Jag har tyvärr inte haft tillgång till Gottliebs bok som var utgångspunkt för Andersens korta redogörelse, men utifrån informationen i Ivarssons bok och en artikel av Pirjo Kukkonen (se 1.4.2) har jag ändå möjlighet att resonera med dessa termer som utgångspunkt. Jag vill påpeka att jag inte har tagit hänsyn till den exakta tiden som textblocken har legat inne i bild. Min spontana uppfattning har varit att textblocken följer de normer som beskrivs i inledningskapitlet (1.1 samt 1.4.2) dvs. blockväxlingar i fullt läsbar takt för en medelålders eller yngre publik. 1.4 Översättning något att orda om! Några ord om översättning i allmänhet En översättare arbetar med den svåra uppgiften att överföra ord, fraser och meningar från ett språk till ett annat. Denna överföring innebär inte bara att källspråkets ord ska bytas ut mot motsvarande ord i målspråket, utan översättaren måste också anstränga sig att hitta ord och formuleringar en språkdräkt som låter äkta och naturliga i målspråket. Det ska inte kännas att en text är översatt. Detta arbete kräver i första hand en väl utvecklad språkkänsla och en gedigen färdighet i både källspråk och målspråk, men också en förmåga att söka sig fram till specialkunskap i de mest skilda ämnen man som översättare möter under yrkesutövningen. Det har skrivits mycket om översättandets teori och praktik. Utrymmet medger inte någon ingående beskrivning av detta hantverk, men en allmän teoretisk förklaring av vad översättan- 4 Maud Kampmann, "Textning och språknorm i Sverige", i Nordisk TV-teksting, Nordisk språksekretariat, Oslo 1989, s Allan Hilton Andersen, "Det visuelle øre" i Andersen m.fl., TV-tekster: oversættelse efter mål, Köpenhamns Universitet, Köpenhamn Andersen 1992, s 17. Se även Tom Bernbom Jørgensens artikel "Målgruppsorienteret tv-tekstning" i TVtekster: oversættelse efter mål, s

8 det innebär kan ändå vara på sin plats. Irma Sorvali beskriver i boken Översättandets teori och praktik översättandet som en process där en text överförs från ett källspråk till ett målspråk. 7 Se figur 1. Figur 1. Översättningsprocessen Källspråk x Målspråk Källa: Sorvali 1983, s 55 Denna process är emellertid betydligt mer komplicerad än vad den först kan verka, och Sorvali utvecklar detta längre fram i boken. Rune Ingo, ansvarig för översättarutbildningen vid Vasa Universitet i Finland, gör också en ingående beskrivning av översättningsprocessen i sin bok Från källspråk till målspråk, som enligt undertiteln är en "introduktion i översättningsvetenskap". 8 Överföringsprocessen sker enligt Sorvali och Ingo i flera led, som figur 2 visar. Figur 2. Översättningsprocessens olika led Källspråk Källtext Målspråk Översättning Analys Bearbetning/ omstrukturering Källspråklig Målspråklig mellanstruktur Överföring mellanstruktur Källa: Ingo 1991, s 92; Sorvali 1983, s 55 Översättaren måste tolka och analysera originaltexten innan han kan överföra den så att texten får samma betydelse på målspråket, och översättaren måste sedan omstrukturera texten så att den får en naturlig och med originalet överensstämmande språkdräkt på målspråket. Denna omstrukturering är ofta den svåraste delen av arbetet, inte minst för litterära översättare som så troget som möjligt måste återge författarens speciella stil och känsla. Större delen av översättningsprocessen sker i översättarens hjärna, men ofta behövs extern hjälp i form av ordböcker, uppslagsverk, facklitteratur eller direkta förfrågningar till experter inom olika områden. För såväl litterära översättare som översättare av filmer är förutom alla tillgängliga ordböcker, fackböcker och uppslagsverk en lista på telefonnummer till experter inom olika områden oundgänglig. En översättare kan under en och samma månad jobba med ämnen som kan kräva telefonsamtal till exempelvis fotografer, tandläkare, apotekare, botaniska trädgårdar, fågelskådare, sjökaptener, sydamerikaspecialister, kulturattachéer, olika specialbibliotek, experter på engelsk lyrik, bönder, golfspelare m.fl. 9 Rune Ingo gör i sin bok en uppräkning av de kvalitéer en bra översättare enligt hans mening bör besitta. Bland dessa kan nämnas att en översättare bör ha bättre språkkunskaper än genomsnittet, ha en säker stilkänsla, vara insatt i terminologiska forskningsprinciper, ha en god 7 Irma Sorvali, Översättandets teori och praktik, Gaudeamus, Helsingfors Rune Ingo, Från källspråk till målspråk, Studentlitteratur, Lund Meta Ottosson, "Att översätta en konst och ett hantverk", i L-E Blomqvist & Mats Löfgren (red.), Något att orda om, Norstedts, Stockholm 1997, s 19. 8

9 allmänbildning och encyklopedisk kunskap om det område originaltexten behandlar, ha lätt att uttrycka sig i skrift, ha god litterär kännedom, vara självständig, omsorgsfull och noggrann, ha en opartisk inställning till texten samt ha en kreativ fantasi och en fördomsfri attityd till sitt arbete Att översätta film ett skapande med starka begränsningar En filmöversättare jobbar delvis på samma sätt som en litterär översättare och måste också ta sig igenom en komplicerad översättningsprocess. Men processen skiljer sig avsevärt från den "vanliga" översättningsprocessen i flera avseenden, vilket kommer att beskrivas nedan. Det finns åtskilligt skrivet om filmöversättning och undertextning, men inte mycket som har varit tillgängligt för mig. 11 Den viktigaste boken som finns att tillgå i Sverige är den tidigare nämnda Subtitling for the media av Jan Ivarsson. Denna bok är en klassiker i branschen, och är mig veterligen den enda heltäckande handboken i yrket som finns att få tag på i Sverige. Som tidigare nämnts används boken som manual för SVT:s översättare, även om man nu håller på att förnya och omarbeta boken. 12 Ivarsson beskriver ingående översättningen och textningen och de flesta bitar som hantverket innefattar. Han beskriver sådana aspekter som läsbarhet, synkronisering med dialog, undertextens layout, redigering av undertexten, uppdelning i flera textblock osv. Ivarsson utgår till stor del från de normer som gäller på Sveriges Television och ger praktiska rekommendationer hur man bör utforma undertexten. Hur ska man beskriva undertext, vilken typ av text representerar den? Pirjo Kukkonen ger ett förslag på definition i artikeln "Relevans i TV- och filmöversättning": "Som kommunikation är tv- och filmöversättning (1) till formen skriven text, (2) den har additiv funktion, dvs bildtexten stödjer bilden, talet och ljudet, (3) de olika textgenrerna är synkroniserade så att de löper parallellt i kommunikationen och (4) dess textgenre är multimedial med integrerad kommunikativ funktion [ ]." 13 Det är framför allt tre faktorer som begränsar översättarens möjligheter att fritt välja formuleringar och uttryck i översättningen, vilket skiljer filmöversättning från litterär översättnig. För det första handlar det om tiden. Enligt en allmän norm inom branschen ska ett tvåradigt textblock ligga i bild minst fem sekunder när den tänkta publiken är medelålders eller yngre. 14 När det gäller program som riktar sig till äldre tittare eller tittare med hörselnedsättning (bl.a. textade nyhetssändningar) bör ett tvåradigt textblock ligga inne minst sex sekunder, men gärna åtta. 15 Det är uppenbart att översättaren måste skära betydligt i talet eller dialogen om ett textblock ska kunna vara i bild så länge. Svårigheten blir än mer uppenbar om det t.ex. är en rapp dialog med två snabbpratande människor. Man räknar i allmänhet att så mycket som 30 % av den talade texten måste skäras bort i undertexten. 16 Den andra begränsningen gäller utrymmet i själva textblocken. Varje textrad rymmer ca tecken beroende på vilket textningsprogram man använder. Men detta kan också skifta bero- 10 Ingo 1991, s 26ff. 11 De böcker jag har fått tag på har haft långa referenslistor och hänvisningar till ett stort antal böcker om översättning och undertextning, men mycket få av dessa böcker finns tillgängliga via LIBRIS databas. 12 Muntlig uppgift från Ingrid Markovitz, chef på Sveriges Televisions översättarexpedition, 6/ Pirjo Kukkonen, "Relevans i TV- och filmöversättning", i Svenskans beskrivning 21, Lund University Press, Lund 1995, s Ivarsson 1992, s 37ff; Brunskog 1989, s Ivarsson 1992, s 43ff; Brunskog 1989, s Ivarsson 1992, s 90. 9

10 ende på vilka tecken eller bokstäver som används. Ett l tar mindre plats än ett m. Ett ord med flera tunna bokstäver som i, l, t och f sparar alltså utrymme på raden. Om man bara använder tjocka bokstäver kan en textrad endast rymma ca tecken. 17 Filmöversättaren är ofta tvungen att hitta synonymer som har färre eller "tunnare" bokstäver än det ord han spontant skulle ha valt om utrymmet hade varit obegränsat. Den tredje begränsningen gäller syntaxen i textblocken. Det finns en norm i branschen som säger att man inte får byta textblock mitt i en sats textblocken ska växla i takt med talarens fraser, satser och meningar. 18 Ibland är det oundvikligt att bryta mot detta, men man bör alltid sträva efter att följa talarens satser och fraser. Om talaren alltså börjar en lång mening med en kort inledning och sedan gör en paus innan han fortsätter med en mycket lång bisats, kan det bli problem för översättaren att få det att passa ihop med textblocken. Det kan dessutom vara problem då ett språk som engelskan i många fall har en helt annan ordföljd än svenskan. Man kan då inte kasta om satserna så att det låter bra på svenska, för då blir det förvirrande för alla de tittare som har någorlunda goda kunskaper i engelska. Detta kräver än mer flexibilitet och uppfinningsrikedom av undertextaren. Det finns också en hel del andra normer och regler som man måste ta hänsyn till som översättare/textare, men jag har valt att nöja mig med beskrivningen av de aspekter som mest berör min egen undersökning. Den intresserade hänvisas till Ivarssons bok. Allan Hilton Andersen diskuterar i artikeln "Det visuelle øre" vilka prioriteringar en översättare/undertextare kan göra när det gäller disposition och uppdelning i textblock. Han nämner att textaren i sin översättning och textutformning kan välja att antingen prioritera den informativa, den stilistiska eller den pragmatiska aspekten (se under 1.3). En förklaring till dessa termer är här på sin plats. Med informativ avses att informationen, det semantiska innehållet, är det som ska prioriteras. Med stilistisk menas att själva språkstilen ska prioriteras och vara så trogen originalet som möjligt. Med pragmatisk menas att undertextaren prioriterar ord och uttryck som modifierar det sagda eller att texten återger kommunikativa och emotiva signaler som inte har ett direkt semantiskt innehåll. Det kan t.ex. innebära att översättaren bibehåller upprepningar, förtydliganden eller stegringar av det sagda eller skriver ut suckar, snyftningar och andra icke-verbala uttryck för att förmedla en känsla eller sinnesstämning hos talaren. 19 Prioriteringen i översättningen och textutformningen innebär som tidigare nämnts den största svårigheten och den största utmaningen hos textarna, och man kan i mycket hög grad bedöma en textares skicklighet utifrån de prioriteringar han/hon gör när det gäller vad som utelämnas och vad som behålls i en undertext. Ivarsson beskriver också problematiken i kapitlet om redigering och behandlar åtskilliga aspekter av detta ämne, såsom kondensering av texten, utelämnande/strykningar, parafraser, förkortande omskrivningar. Ivarsson menar att översättaren avgör vad som är väsentligt för sammanhanget och alltså måste vara kvar i undertexten, men påpekar att man inte kan ge några fasta regler för exakt vad som ska utelämnas och vad som ska behållas det får avgöras av sammanhanget och taltakten från fall till fall. 20 Ivarssons poäng är hela tiden att undertexten ska vara en hjälp för tittaren att förstå innehållet i dialogen och filmen som helhet. Man ska alltså alltid prioritera utifrån läsarens 17 Ivarsson 1992, s Ivarsson 1992, s 96ff samt Brunskog 1989, s Kukkonen 1995, s 161ff. 20 Ivarsson 1992, s

11 möjlighet att förstå. 21 Kukkonen påpekar att "de semantiska och pragmatiska valen vid komprimering och utelämning bestäms till stor del av den information som bilden och den talade diskursen förmedlar såsom kroppsspråk, mimik, gester och blickar, dvs av de para- och extralingvistiska signalerna". 22 Om jag tillåter mig att tolka Ivarsson utifrån Andersens terminologi så påstår jag att Ivarssons rekommendation är att i första hand prioritera efter den informativa aspekten, dvs att innehållet är det viktigaste, för att tittaren ska finna sammanhanget begripligt. Ivarsson förordar strykning framför omskrivningar när det gäller ord och fraser som inte är direkt nödvändiga för sammanhanget. Han rekommenderar alltså strykningar utifrån den pragmatiska aspekten, även om han själv inte använder denna term. 23 De enda gånger Ivarsson menar att det är absolut viktigt att prioritera den stilistiska aspekten är när det gäller översättning av poesi och sångtexter. Då ska översättaren vara så trogen originalet som möjligt. Inte bara till innehåll och stil, utan även till rytmen. Tittaren ska kunna sjunga den översatta sångtexten i takt med originalet, menar Ivarsson. 24 Ivarsson lägger också stor tonvikt vid den visuella sidan av textutformningen i sina rekommendationer. Läsarens förståelse står hela tiden i centrum för Ivarsson, och om undertextens begriplighet och läsbarhet är det viktigaste så är det oerhört viktigt att vara noga med den visuella sidan. Textaren ska omsorgsfullt arbeta med presentationen av undertexten i textblocken, så att varje textblock bildar en logisk enhet tittaren har ju ingen möjlighet att gå tillbaka i texten om han missar något. 25 * * * Yrkesgruppen som består av professionella filmöversättare är inte särskilt stor, om man jämför med många andra yrkesgrupper i Sverige. Sveriges Television har 8 fast anställda översättare som översätter och textar filmer, TV-program och nyhetssändningar. Dessutom jobbar ett sjuttiotal översättare åt SVT på frilansbasis. 26 Övriga TV-kanaler sköter vanligtvis filmöversättningen genom något av de olika översättnings- och textningsbolagen (Svensk Text, West Film & Video, Filmtextarna, Modern Text, Textremsan, m.fl.). I princip alla film- och TV-översättare gör också undertexten och tidkodar den i ett särskilt dataprogram. De få översättare som inte själva sköter undertextningen måste ändå vara väl förtrogna med den speciella tekniken och de starka begränsningar som översättning för undertexter innebär, jämfört med vanlig textöversättning. 21 Ivarsson 1992, s 90ff. 22 Kukkonen 1995, s Ivarsson 1992, s 90ff. 24 Ivarsson 1992, s 119ff. Se även Brunskog 1989, s 39f. 25 Ivarsson 1992, s 90f, 96ff. Se även Brunskog 1989, s 39 samt Kampmann 1989, s 93ff. 26 Muntlig uppgift från Ingrid Markovitz, chef på Sveriges Televisions översättarexpedition, 6/

12 2. Undersökning I denna del av uppsatsen kommer min undersökning att presenteras. Varje film behandlas för sig. Presentationen av varje film är upplagd på följande sätt: Först ger jag en kort inledning och bakgrund till den aktuella filmen och det filmavsnitt jag har studerat. Sedan följer hela dialogen på engelska (transkriberad från filmen). Därefter följer översättningen till svenska, där min egen fullständiga översättning visas i vänster spalt och textremsorna med den svenska filmöversättningen visas i höger spalt. I den fullständiga översättningen har jag typografiskt angivit vilka partier som har förändrats i undertexten kursiv står för ord, fraser och satser som har strukits, understruket står för ord och fraser som har förkortats genom omskrivning. Därefter har jag systematiserat strykningar och omskrivningar efter en egen sortering, och i samband med att jag presenterar denna sortering kommenterar jag varje filmavsnitt och de språkliga iakttagelser jag har gjort. Jag kommer att kommentera en stor del av de strykningar jag har sammanställt, dock inte alla. Det finns givetvis flera olika sätt att angripa ett material som detta. Jag har valt att försöka se några tendenser i typen av ord som stryks och hur meningar redigeras om. Generellt kan man se två huvudtyper av förändringar i undertexten jämfört med den fullständiga dialogen: rena strykningar och förkortande omskrivningar. Ivarsson behandlar detta ingående i ett helt kapitel om redigering i sin bok (se vidare i 1.4). 27 De rena strykningarna jag har hittat i filmavsnitten kan delas upp i olika kategorier efter innehållet. Indelningen som jag använder här är min egen. Först har jag valt att ange strukna personnamn samt övriga tilltalsord. Sedan anger jag vilka strukna bestämningar jag har hittat (innefattar flera ordklasser; adjektiv, pronomen, adverbial, räkneord mm). Sedan anger jag strykningar av kortare fraser och därefter strykningar av längre fraser. Slutligen beskrivs de förkortande omskrivningar jag har funnit i varje filmavsnitt. 2.1 Filmavsnitt nr. ett: Den nakna pistolen (1988) Den nakna pistolen är en amerikansk komedi i slapstick-stil med Leslie Nielsen i huvudrollen som polisen Frank Drebin. Avsnittet ur filmen är en scen i en sjukhussal där polisen Nordberg ligger gipsad från topp till tå. Han har blivit skjuten och totalt mörbultad i ett slagsmål med några skurkar. Hans fru och två poliskollegor är på besök. I dialogen deltar hustrun Wilma (W), kollegan Frank (F) samt polischefen Ed (E) Originaltext transkriberad från filmen W: Ooh, ooh, my poor Nordberg! He was such a good man, Frank. He never wanted to hurt anyone. Who would do such a thing? E: Oh, that s hard to tell. F: A roving gang of thugs a blackmailer an angry husband a gay lover E: Frank, get a hold of yourself! F: A good cop. Needlessly cut down in ambush by some cowardly hoodlums. E: It s no way for a man to die. 27 Ivarsson 1992, s 90ff. 12

13 F: Na, you re right, Ed. A parachute not opening, that s the way to die. Getting caught in the gears of a combine having your nuts bitten off by a Laplander, that s the way I wanna go! W: Oh, Frank, oh, this is terrible! E: Don t you worry, Wilma. Your husband is going to be all right. Don t you worry about anything. Just think positive. Never let a doubt enter your mind. F: That s right, Wilma. But I wouldn t wait until the last minute to fill out those organ donar cards. E: What I m trying to say is that, Wilma, as soon as Nordberg is better, he s welcome back at Police Squad. F: Unless he s a drooling vegetable But I think that s only common sense Fullständig översättning och undertext Den fullständiga översättningen Filmöversättningen Nr Ååh, ååh, min stackars Nordberg! Han var en sån god människa, Frank. Han ville ingen nåt illa. Vem skulle kunna göra något sånt här? Åh, det är svårt att säga. Ett kringströvande gäng ligister en utpressare en arg äkta man en homosexuell älskare Min stackars Nordberg! Han ville ingen nåt illa. Vem kan göra en sån sak? Ett ligistgäng, en utpressare, en arg äkta man, en älskare Frank, skärp dig! Frank, skärp dig! 4 En bra polis, så meningslöst fångad i ett bakhåll av några fega skurkar. En bra polis, fångad i ett bakhåll av fega skurkar. 5 Det är ingen värdig död. Det är ingen värdig död. 6 Nej, du har rätt, Ed. En fallskärm som inte öppnas, så ska man dö. Att fastna i växlarna på en skördetröska få kulorna avbitna av en same, så vill jag dö! Åh, Frank, åh, det här är så hemskt! Var inte orolig, Wilma. Din man kommer att bli bra. Oroa dig inte för någonting. Tänk positivt, tvivla inte för en sekund. Han har rätt, Wilma. Men jag skulle inte vänta för länge med att fylla i organdonationspappren. Vad jag försöker säga, Wilma, är att så fort Nordberg blir bättre, är han välkommen tillbaks till polisen. Om han inte är ett dreglande paket Men det säger väl sunda förnuftet, antar jag. En fallskärm som inte öppnas- -att fastna i en skördetröska eller få kulorna avbitna så vill jag dö. Det här är så hemskt, Frank! Din man kommer att bli bra, Wilma. Tänk positivt, tvivla inte för en sekund. Men vänta inte för länge med att fylla i donationspapperen. Så fort Nordberg blir bättre är han välkommen tillbaka till polisen. Om han inte är ett dreglande paket, förstås Källa: Den nakna pistolen (The Naked Gun). Paramount Pictures, Los Angeles Översättning och undertextning av Veronica Österman, West Video AB, Stockholm

14 2.1.3 Kommentarer Siffrorna anger vilken textrad i ovanstående tabell som de strukna orden härrör från. Strukna personnamn, substantiv, mm. 1. Frank 7. Ed 11. Wilma 12. Wilma I detta filmavsnitt är personnamn strukna fyra gånger. I samtliga tillfällen ingår dock namnet i en hel sats eller fras och är därför inte så mycket att kommentera separat, eftersom utelämning av hela fraser kommer att diskuteras nedan. Generellt kan man säga att personnamn sällan är viktiga att ha med i undertexten; oftast framgår det ändå vem som talar till vem. 28 Men det kan givetvis finnas andra skäl att ha med personnamn än att det ska vara tydligt för tittaren. Om namnet används för att understryka något, t.ex. förstärka en uppmaning eller en utskällning, så låter översättaren namnet vara med (i mån av utrymme). Strukna bestämningar: 3. kringströvande homosexuell 5. några 7. växlarna på av en same 10. organ- Det första man kan lägga märke till här är att de bestämningar som har strukits i sig kan verka betydelsefulla. Men ser man närmare på dem och jämför med undertexten så förstår man att poängen i det sagda ändå framgår tydligt. Det första ordet kringströvande är inte nödvändigt för sammanhanget. Ordet homosexuell kan dock tyckas vara viktigt som bestämning till älskare, men det framgår tydligt att det är en manlig älskare det handlar om ändå. Engelskans lover kan som bekant både syfta på en man eller kvinna, medan svenskan har två möjligheter: älskare och älskarinna. Orden växlarna på är inte avgörande för sammanhanget; att "fastna i en skördetröska" är nog så illa och tittaren behöver inte läsa att det handlar om att "fastna i växlarna" för att förstå, även om bilden förstås skulle bli något tydligare och något dråpligare. Att få "kulorna avbitna" är också det nog så illa, oavsett om förrövaren är en same eller ej. I det här fallet bidrar dock bestämningen en same till en förstärkning av humorn, något som alltså har gått förlorat i undertexten. Slutligen är förledet organ- inte nödvändigt för att förstå att det handlar om donation av organ. Man kan alltså tydligt se att så gott som alla bestämningar som strukits är försumbara för att tittaren ska förstå sammanhanget. Grovt förenklat kan man säga att översättaren har uteslutit överflödiga, icke avgörande bestämningar i flera av replikerna. 28 Ivarsson 1992, s

15 Strukna enstaka ord, korta fraser, interjektioner: 1. Ååh, ååh Åh 9. Åh, åh Samtliga strykningar utgörs av Wilmas snyftanden och förtvivlade stönanden. Om man utgår från att merparten av tittarna har god hörsel kan man ganska enkelt konstatera att de ljud som beskrivs ovan inte är nödvändiga för att tittaren ska förstå sammanhanget. Här ser vi tydliga exempel på strykningar utifrån den pragmatiska aspekten Även den tittare som inte begriper ett ord engelska hör ändå den förtvivlan som ligger i Wilmas röst, och dessa förstärkande ljud är inte nödvändiga att ha med i undertexten. Strukna längre fraser: 1. Han var en sån god människa, Frank Åh, det är svårt att säga 7. Nej, du har rätt, Ed så ska man dö 9. Var inte orolig, Wilma 10. Oroa dig inte för någonting 11. Han har rätt, Wilma 12. Vad jag försöker säga, Wilma, är att 13. Men det säger väl sunda förnuftet, antar jag Vid första anblicken kan man få intrycket att det är en stor del av innehållet som har utelämnats i och med ovanstående strykningar. Men ser man närmare på de enskilda fraserna så märker man att det trots allt inte är så mycket av innehållet som har gått förlorat för tittaren. Den första frasen, han var en sån god människa, Frank, åtföljdes på filmen omedelbart av frasen han ville ingen nåt illa, och denna finns med i undertexten. Dessa Wilmas två omdömen om sin man säger egentligen något mycket snarlikt, och poängen går fram även om bara ett av omdömena finns med i undertexten. Samma tendens ser man i textblock 7 (så ska man dö) och 10 (oroa dig inte för någonting). Innehållet upprepas nästan ordagrant i dessa meningar, och översättaren har valt att bara infoga en av gångerna uttrycken sägs. Inte heller i dessa strykningar har något väsentligt undsluppit tittaren. Återigen ser vi strykningar utifrån den pragmatiska aspekten. Vad gäller Eds replik efter det första textblocket, Åh, det är svårt att säga, så är denna struken helt och hållet, och undertexten fortsätter direkt med Franks replik. Men i och med att Frank börjar resonera om vilka som kan ligga bakom överfallet så framgår det att det är "svårt att säga" och på så sätt blir Eds replik egentligen överflödig. Strykningarna i textblock 9-12 behöver ingen närmare kommentar, då det bör vara uppenbart för de flesta att uttrycken är överflödiga för att sammanhanget ska bli begripligt. Däremot kan Franks avslutningsreplik behöva kommenteras något. I sin pessimistiska anda har han just sagt att Nordberg löper stor risk att bli ett "dreglande paket", (vilket i sig är en mycket nedlåtande benämning). Han tillägger att detta "säger väl det sunda förnuftet". Annan möjlig översättning skulle kunna vara: Men det är väl självklart, antar jag. Översättaren utelämnar helt 15

16 detta, men lägger istället till det lilla ordet förstås efter Franks konstaterande. På så sätt får Franks replik en liten knorr, och tittaren/läsaren störs inte av att en hel mening saknas i undertexten. Parafraser, förkortande omskrivningar, ellipser: 2. Vem skulle kunna göra något sånt här? Vem kan göra en sån sak? 3. gäng ligister ligistgäng 11. Men jag skulle inte vänta för länge Men vänta inte för länge I det utvalda avsnittet kan man se tre tydliga omskrivningar. Detta är ett mycket vanligt sätt att förkorta text för att spara in på utrymme. 29 Samtidigt kan det också verka till att göra texten mer lättläst och begriplig på målspråket. I den första och sista omskrivningen ovan kan man lätt se att översättaren har sparat in på utrymmet betydligt (i första omskrivningen sparar översättaren hela 13 tecken inklusive mellanslag, i den sista 11 tecken). Omskrivningen från textblock 3 verkar dock inte ge en så stor vinst, endast tre tecken. Men ibland kan en sådan marginell vinst vara avgörande för om texten får plats eller inte. Dessutom underlättas läsningen något av att byta ett gäng ligister mot ett ligistgäng. Det är tydligt att omskrivningarna tjänar det dubbla syftet att spara utrymme och att underlätta läsningen. 2.2 Filmavsnitt nr. två: Den galopperande detektiven (1993) Den galopperande detektiven är en amerikansk komedi som handlar om djurdetektiven Ace Ventura och hans olika detektivuppdrag att hitta försvunna och stulna djur. Filmen innebar det definitiva genombrottet för komikern Jim Carrey. Avsnittet ur filmen är en scen där djurdetektiven Ace Ventura (A) samtalar med Melissa (M), säkerhetsansvarig för fotbollslaget Dolphins, om en stöld av lagets maskot (en delfin) Originaltext transkriberad från filmen M: Ace, that stone could have come from anywhere. It could have come from a necklace, or a pendant, an earring A: It came from an -84 AFC Championship ring! M: You know, lieutenant Einhorn thinks that it may have been an animal rights group. Have you ever heard of FAN? A: Free Animals Now, started in 1982 by Chelsea Gamble, daughter of the famous industrialist Fisher Gamble, over half a million members from Florida to Finland? No, who are they? M: Well, did you know that last year they sent 127 threatening letters to different college teams, demanding the release of their mascots? A: What do you feed your dog? M: Ohh Dog food. Why? A: He is miserable! M: Ohh What are you talking about?. A: He s just very unhappy. I feel sorry for him. Bad diet, isolated environment. It s amazing he s still alive. M: You know, you re just mad because your stupid little pebble theory didn t work out, and you don t know how to express your anger. 29 Ivarsson 1992, s 90ff. 16

17 A: Yeah? And you re ugly! M: You know what, I m not even gonna talk to you. Would you please leave? A: Why? So you can beat him? Fatty! M: You re unbelievable. You know, hiring you was the biggest mistake I ve ever made. A: Well, why don t you cry about it, Saddle Bags! Fullständig översättning och undertext Den fullständiga översättningen Filmöversättningen Nr Ace, den där stenen kan komma var som helst ifrån. Den kan ha kommit från ett halsband eller en berlock, ett örhänge Den kom från en ring för -84 års AFC-mästerskap. Vet du, kommissarie Einhorn tror att det kan ha varit en aktivistgrupp för djurens rättigheter. Har du hört talas om BDN nån gång? Befria Djuren Nu, grundad 1982 av Chelsea Gamble, den berömde företagsledaren Fisher Gambles dotter, över en halv miljon medlemmar i länder från Florida till Finland? Nej, vilka är det? Nå, visste du att de skickade 127 hotbrev till olika collegelag förra året och krävde frigivning av deras maskotar? Den där stenen kan komma från vad som helst. Ett halsband eller ett örhänge Den kom från en ring för 1984 års mästerskapslag. Einhorn tror att det kan vara nån aktivistgrupp. Känner du till BDN? Befria Djuren Nu, grundad av Fisher Gambles dotter Chelsea? Över en halv miljon medlemmar i hela världen? Nej, vilka är det? Visste du att de har skickat hotbrev och krävt frigivning av maskotar? Vad ger du din hund för mat? Ooh Hundmat. Hurså? Han är förtvivlad. Ooh Vad menar du? Han är väldigt olycklig. Jag tycker synd om honom. Dålig mat, isolerad miljö. Det är otroligt att han fortfarande lever. Vet du, du är bara arg för att din fåniga lilla sten-teori slog slint, och du vet inte hur du ska uttrycka din ilska. Jaså? Och du är ful. Vet du vad, jag tänker inte ens prata med dig. Kan du vara snäll att gå? Vad ger du din hund för mat? Hundmat. Hurså? Han är förtvivlad. Vad menar du? Stackarn. Dålig mat, isolerad miljö. Otroligt att han lever. Du är bara arg för att din fåniga sten-teori slog slint. Jaså? Och du är ful. Jag vill inte prata med dig. Gå nu Varför? Så att du kan slå honom? Tjockis! Så att du kan slå honom? Tjockis! 13 Du är otrolig. Vet du, att anlita dig var det största misstag jag någonsin har gjort. Jaha, varför tar du inte och gråter en skvätt då, elefantarsle! Det var idiotiskt att anlita dig. Gråt en skvätt då, elefantarsle! 14 Källa: Den galopperande detektiven (Ace Ventura). Morgan Creek International, Los Angeles Översättning och undertextning av Samuel Gradin, Svensk Text AB, Stockholm

18 2.2.3 Kommentarer Strukna personnamn, substantiv, mm. 1. Ace 2. en berlock 5. Gamble (Chelsea Gamble) I detta filmavsnitt förekommer mycket få strykningar som bara är enstaka personnamn eller substantiv. Å andra sidan är det intressant att notera att det bara finns med ett enda tilltalsnamn i hela dialogen (dvs namn på en av deltagarna i dialogen), och detta enda namn är struket. Man kan lätt konstatera att namnet Ace inte fyller någon större funktion mer än att adressera repliken. Men då Ace och Melissa är de enda som syns i bild och då Melissa tydligt talar direkt till Ace så är det inte viktigt att ha med tilltalsnamnet i undertexten. När det gäller den andra strykningen ovan, en berlock, så kan man konstatera att Melissas förklaring att stenen kan ha kommit från ett halsband eller ett örhänge är nog så tydlig utan att översättaren har med ytterligare ett exempel i form av en berlock. Att efternamnet Gamble är struket i det femte textblocket har inte så mycket med adresseringen att göra, utan ingår troligtvis i översättarens strategi att skriva om och förkorta hela meningen. Mer om detta nedan. Strukna bestämningar: 4. kommissarie för djurens rättigheter den berömde företagsledaren till olika collegelag förra året deras 10. fortfarande 11. lilla När det gällde avsnittet ur Den nakna pistolen kunde det konstateras att de strukna bestämningarna till en början kunde verka betydelsefulla men att de vid närmare eftertanke inte behövdes för att göra replikerna begripliga och sammanhanget meningsfullt. Detsamma gäller enligt min mening ovanstående strykningar. Jag ska förtydliga med några exempel. Kommissarie Einhorn (textblock 1) har figurerat i filmen tidigare hon är redan känd för publiken och behöver alltså ingen närmare presentation. Att aktivistgruppen slåss för djurens rättigheter (block 4) är inte nödvändigt att känna till, inte heller att de skickade just 127 hotbrev till olika collegelag, och inte heller att det skedde förra året (block 7). Att frigivningen gällde deras, dvs collegelagens, maskotar är underförstått, så det kan utan tvekan strykas (block 7). Inte heller är det nödvändigt för sammanhanget att tittaren får veta att aktivistgruppen grundades 1982 (textblock 5). Däremot kan man fundera på hur viktigt det är att veta att Chelsea Gambles far är en berömd företagsledare (textblock 5). Det är onekligen en viss poäng att det är en koppling till en fiktiv kändis, men i sådana fall får översättaren göra en prioritering. Här har översättaren valt att stryka detta, men det kan ändå konstateras att inget väsentligt i dialogen (eller filmens övriga handling för den delen) går förlorat i och med denna strykning. 18

19 Poängen i Ace:s skämt blir dock inte lika stark när mycket av informationen utelämnas. Ju fler saker han egentligen vet om BDN, desto dråpligare blir ju hans replik: -Nej, vilka är de? Strukna enstaka ord, korta fraser, interjektioner: 4. Vet du 7. Nå 8. Ooh 9. Ooh 10. Det är 11. Vet du 12. Vet du vad ens 13. Varför? 14. Vet du Merparten av ovanstående strukna ord och fraser är uttalade av Melissa. Strykningen av ooh i textblock 8 och 9 kan motiveras från samma utgångspunkt som strykningen av ååh i Den nakna pistolen, dvs att de är uttryck för en känsla eller stämning som framkommer för tittaren utan att det står i undertexten. De flesta övriga småord som Melissa uttalar (nå, vet du osv.) fyller semantiskt ingen funktion, utan är uttryck för hennes speciella talstil. Engelskans you know, do you know, you know what osv. är betydelsemässigt lika tomma utfyllnadsfraser som svenskans liksom och så att säga. Den stilistiska aspekten är alltså inte prioriterad. Ace:s fråga varför? i textblock 13 är inte nödvändig för att tittaren ska förstå meningen efter är konstruerat som ett påstående i frågeton, så den direkta frågan varför? kan strykas utan att något av innehållet går förlorat. Här har vi sett flera strykningar ur den pragmatiska aspekten. Strukna längre fraser: 1. Den kan ha kommit från 10. Han är väldigt olycklig 11. Och du vet inte hur du ska uttrycka din ilska 14. Du är otrolig Jaha, varför tar du inte och Liksom när det gällde Den nakna pistolen kan man ganska lätt se att innehållet i ovanstående fraser är försumbara om man vill förstå sammanhanget i dialogen. Den kan ha kommit från (textblock 1) är en överflödig fras, då Melissa i meningen innan gjort klart att "den där stenen kan komma från vad som helst". Han är väldigt olycklig (textblock 2) kan också betraktas som oviktigt för sammanhanget, då Ace gör klart att han tycker synd om hunden i meningen efter. I textblock 11 är en längre fras struken: och du vet inte hur du ska uttrycka din ilska. Innehållet i denna mening täcks inte upp av de omkringliggande meningarna. Här har översättaren valt att helt stryka en längre fras vars innehåll helt utelämnas i undertexten. Men frågan kvarstår ändå om frasen är nödvändig för förståelsen av sammanhanget. De flesta skulle nog hålla med om att den inte är nödvändig. I textblock 14 har översättaren strukit frasen Jaha, varför tar du inte och och istället gjort om meningen till en direkt uppmaning i imperativ. Denna strykning är ett gränsfall mellan strykning och omskrivning, eftersom verbet "gråta" har skrivits om från presens till imperativ. Även här kan vi se flera pragmatiska strykningar. 19

20 Parafraser, förkortande omskrivningar, ellipser: års AFC-mästerskap 1984 års mästerskapslag 4. Har du hört talas om BDN? Känner du till BDN? 6. i länder från Florida till Finland i hela världen 7. de skickade de har skickat krävde krävt 10. Jag tycker synd om honom Stackarn 12. Kan du vara snäll att gå? Gå nu. 14. Att anlita dig var det största misstag jag någonsin gjort Det var idiotiskt att anlita dig De flesta av ovanstående omskrivningar utgörs av enkla omskrivningar där översättaren har sparat in utrymme i textblocken. Besparingen i block 7 verkar inte vara så stor, men som tidigare påpekats kan två bokstäver hit eller dit vara avgörande för om texten får plats. I det här fallet är det dock uppenbart att utrymmet inte har styrt översättaren när det gällde just detta ord. Snarare är det sammanhanget och flytet i hela meningen som avgör. Eftersom hela meningen har gjorts om från preteritum till perfekt så måste det också innefatta verbet "kräva". I textblock 10 kan man se en mycket kraftig förkortande omskrivning som sparar in 15 tecken. Det är dessutom en mycket logisk omskrivning som rent innehållsmässigt är tämligen likvärdigt, även om det givetvis är en skillnad i nyanserna. I textblock 12 har översättaren lyckats spara in hela 17 tecken, och även här är omskrivningen logisk den lite artigare uppmaningen har gjorts om till en kort och mycket direkt uppmaning. I textblock 14 har översättaren fått göra en tolkning av innehållet och hittat en omskrivning som säger ungefär samma sak men med färre tecken. De flesta håller nog med om att innehållet är likvärdigt även om uttrycket skrivits om. 2.3 Filmavsnitt nr. tre: Gamla gubbar nu ännu grinigare (1997) Gamla gubbar - nu ännu grinigare är uppföljaren till Griniga gamla gubbar, och liksom i den första filmen, Griniga gamla gubbar, spelar Walter Matthau och Jack Lemmon de två gamla grannarna som ständigt är i gräl med varandra. Avsnittet ur filmen börjar med en kort replikväxling mellan Johns dotter Melanie och Max son Jake vilka precis avblåst ett stundande bröllop. Sedan tar gamlingarna vid och börjar gräla med varandra. I dialogen deltar först Jake (Ja) och Melanie (Me), och sedan tar gamlingarna John (J) och Max (M) över dialogen Originaltext transkriberad från filmen Ja: Me: Ja: Me: Ja: Me: Ja: Melanie, I know that I wanna get married, but if you re not sure you ve gotta tell me. I m just not I m not sure... Jake! You tell me this now! We re a week away from the wedding! Jake, I love you. I understand. You just don t wanna marry me! No, that s not it. I just wish that we should take our time. I ve been taking my time. I ve been waiting since second grade, for God s sake! 20

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012 Innehållsförteckning Numero Uno - Att vara DÄR- NU och HÄR- NU... 2 Numero Doz - Hur jag matar min mentala mage med en ljudportion... 3 Numero TRES - Its inch by inch! That s all there is... 4 Mentalträning

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. ENGELSKA ÅR 1 6 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Eleven skall: förstå tydligt och enkelt tal och själv kunna delta i enkla samtal kunna läsa och förstå enkla berättelser

Läs mer

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2 Lokal arbetsplan i engelska Lokal planering i engelska år 2 Moment Mål att sträva mot - Tala - Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att i tal och skrift. - Utvecklar sin förmåga att aktivt i

Läs mer

AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012

AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012 AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012 This is who I am.. How many days will it take for you to understand? Look into my eyes! This is who I am. You know I cannot do anything about

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK 5 ÅK 2 ÅK 3 Ämnesområden som är bekanta för eleverna Intressen, personer och platser Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används Enkla instruktioner

Läs mer

Hur skandinaviska undertextare förmedlar. kulturella referenser

Hur skandinaviska undertextare förmedlar. kulturella referenser Att översätta realia Hur skandinaviska undertextare förmedlar kulturella referenser Svensk-finskt översättarseminarium, 12 september 2008. Jan Pedersen, Ph.D. Scandinavian Subtitles Undersökning baserad

Läs mer

ENGELSKA ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4

ENGELSKA ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4 ENGELSKA ÅRSKURS 3 - utveckla ett intresse för engelska språket. - lära sig att uppfatta, förstå och våga tala engelska och agera enligt individuell förmåga. - göra sig förstådda i för dem nära och vardagliga

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Att möta den som inte orkar leva. Ullakarin Nyberg Konsultpsykiater, suicidforskare Norra Stockholms psykiatri Centrum för PsykiatriForskning, KI

Att möta den som inte orkar leva. Ullakarin Nyberg Konsultpsykiater, suicidforskare Norra Stockholms psykiatri Centrum för PsykiatriForskning, KI Att möta den som inte orkar leva Ullakarin Nyberg Konsultpsykiater, suicidforskare Norra Stockholms psykiatri Centrum för PsykiatriForskning, KI Tabuering och tystnad Det är två sorger i en. Ingen frågar

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Betygskriterier NS1066 Svenska för studenter med utländsk förutbildning, 30 hp

Betygskriterier NS1066 Svenska för studenter med utländsk förutbildning, 30 hp Betygskriterier NS1066 Svenska för studenter med utländsk förutbildning, 30 hp astställda av institutionsstyrelsen 2012-05-09. Gäller fr.o.m. ht 12. elkurs 1: et talade språket, 7,5 hp örväntade studieresultat

Läs mer

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor Orgelbyggaren av Robert Åsbackas är en av de första återberättade finlandssvenska böckerna. Bosse Hellsten har återberättat romanen som kom ut år 2008. Orgelbyggaren handlar om Johannes Thomasson, en äldre

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

Min kärlekshandbok. Bröllop och äktenskap

Min kärlekshandbok. Bröllop och äktenskap Kärlekshandbok Innehållsförteckning Min kärlekshandbok.. s.2 Bröllop och äktenskap.. s. 2 Min drömkille. s. 3 Mina tankar om svartsjuka s.4 Arbetsfördelningen. s. 5 Hur framställs könsroller i filmer.

Läs mer

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017 Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt Västerås 15 februari 2017 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER. Joel Rasmussen, Örebro universitet

KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER. Joel Rasmussen, Örebro universitet KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER Joel Rasmussen, Örebro universitet joel.rasmussen@oru.se Vad som bör betraktas som en risk är inte självklart

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

Helping out in the kitchen or how to measure engagement

Helping out in the kitchen or how to measure engagement 2015-01-22 Av Patrik Österblad Helping out in the kitchen or how to measure engagement Let's kick off with a fable so you get the hang of it... http://www.kidsfables.com/the-lion-and-the-ant/index.htm

Läs mer

Focus on English Maria Jones

Focus on English Maria Jones Focus on English Maria Jones For the student, Hej, jag heter Maria Jones och är en av författarna till din engelskbok Focus on English. Men, jag är också engelsklärare och har jobbat många år i klassrummet

Läs mer

Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^

Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^ VCc ^j^\ Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^ Specialpedagogiska skolmyndigheten Definition Tvåspråkighet: Funktionell tvåspråkighet innebär att kunna använda båda språken för att kommunicera med omvärlden,

Läs mer

Äntligen!! Konfirmand 2015/2016

Äntligen!! Konfirmand 2015/2016 Äntligen!! Konfirmand 2015/2016 Välkommen som konfirmand i Nosaby församling! Snart är det dags att anmäla sig till konfirmationsläsningen i Nosaby församling och vi ser fram emot att få träffa just dig

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

MBT 2012 JAG ÄR I GUDS HJÄRTA

MBT 2012 JAG ÄR I GUDS HJÄRTA MBT 2012 JAG ÄR I GUDS HJÄRTA Undervisning av Ulrika Ernvik VEM ÄR JAG? Vi har alla en berättelse! Gud skickade mej till världen med ett hemligt uppdrag. Vilket är mitt hemliga uppdrag? För att veta det

Läs mer

Studio Ett den 12 december: Svensk film med svensk textning

Studio Ett den 12 december: Svensk film med svensk textning Studio Ett den 12 december: Svensk film med svensk textning Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande på Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Kay Pollak, filmregissör, känd för bland annat "Så som i himmelen",

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel CHEMICAL KEMIKALIER I MAT Rester i mer än hälften av alla livsmedel 700 miljoner på ny miljöteknik Kemikalier i mat Över 77 000 tester av 500 olika typer av livsmedel från hela Europa har gjorts. Dom hittade

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Grice s samarbetsprincip

Grice s samarbetsprincip Inferenser (slutledning) i samtal Mycket av vår kommunikation sker implicit underförstått. För att förstå ett implicit budskap behövs normer för hur vi underförstår budskap. Underförstådda pragmatiska

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

FREDAG I P3. Veckans quiz

FREDAG I P3. Veckans quiz FREDAG I P3 Veckans quiz Vecka 36 REGLERNA - Du är quizledare. - Ingen annan får se detta dokument eller tillhörande Spotify-lista. - De tävlande ropar sitt namn eller lagnamn när de tror att de kan. -

Läs mer

ENGELSKA. Årskurs Mål att uppnå Eleven skall:

ENGELSKA. Årskurs Mål att uppnå Eleven skall: 1 SKOLHAGENSKOLAN, TÄBY OMDÖMESKRITERIER 2006-06-15 ENGELSKA Årskurs 6 Mål att uppnå Eleven skall: LYSSNA, TALA Förstå tydligt och enkelt tal samt enkla texter och berättelser. Kunna delta aktivt i enkla

Läs mer

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Skriva Tala Lyssna Realia Reflektera Kunna läsa enklare skönlitterära och andra berättande texter, t.ex. Of

Läs mer

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar BEDÖMARTRÄNING - ENGELSKA ÅRSKURS 6 Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar Innehållsförteckning Exempel 1: How to get to Hastings - fråga 1 och 5 Exempel 2: Crocodile in jail - fråga 1, 2, 4 och 7 Exempel

Läs mer

E&M Motivation and Solutions AB, emma@emsolutions.se, tel: 0733794133, www.emsolutions.se

E&M Motivation and Solutions AB, emma@emsolutions.se, tel: 0733794133, www.emsolutions.se and n o i t otiva, M E&M ions AB lutions o t, Solu a@ems 794133 emm el: 0733 ions.se t t.se,.emsolu www Kommunk ationens möjlighete r och hinde r E& M Motivatio n and Solut ions AB Detta är berättelsen

Läs mer

Semantik och Pragmatik

Semantik och Pragmatik Semantik och Pragmatik Konversationell implikatur Karin Friberg Heppin Institutionen för lingvistik och filologi Maj 2015 Inferenser (slutledning) i samtal Mycket av vår kommunikation sker implicit underförstått.

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

LPP Magiska dörren ÅR 4

LPP Magiska dörren ÅR 4 LPP Magiska dörren ÅR 4 Detta arbetsområde omfattar läsning diskussion kring det lästa, skrivande av en egen berättelse, elevrespons på klasskamraters berättelse samt bearbetning av berättelsen. Arbetsområdet

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala 2010-06-14 Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra, utvecklar en språklig säkerhet i tal och

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Kristinedalskolan. F-9 skola i Stenungsund 500 elever 30 språk

Kristinedalskolan. F-9 skola i Stenungsund 500 elever 30 språk Kristinedalskolan F-9 skola i Stenungsund 500 elever 30 språk Klassen Årskurs 4-6 ca 30 elever flera modersmål Elevernas tidigare erfarenheter Kameran som penna : Filmkameran Perspektiv Dialog Storyboard

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

KODNING AV MAXIMALA GRAMMATISKA ENHETER Manual

KODNING AV MAXIMALA GRAMMATISKA ENHETER Manual KODNING AV MAXIMALA GRAMMATISKA ENHETER Manual Jens Allwood Maria Björnberg Alexandra Weilenmann Version 1, januari 1999 1. Principer för kodning av maximala grammatiska enheter När man kodar maximala

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

PLANERING FÖR ENGELSKA LAG SYD ÅK 7

PLANERING FÖR ENGELSKA LAG SYD ÅK 7 PLANERING FÖR ENGELSKA LAG SYD ÅK 7 TID: VECKA 45-51 S7:1 LEKTION 1: TORSDAGAR LEKTION 2: FREDAGAR S7:2 LEKTION 1: MÅNDAGAR LEKTION 2: TORSDAGAR ÄMNESOMRÅDE: FOOD, EATING OUT, TABLE TALK. Review of a movie.

Läs mer

Del ur Läroplanen för specialskolan 2011: kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadade

Del ur Läroplanen för specialskolan 2011: kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadade Del ur Läroplanen för specialskolan 2011: kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadade 3.5 TECKENSPRÅK FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och

Läs mer

Kommunika)on som verktyg inom ledarskap

Kommunika)on som verktyg inom ledarskap Kommunika)on som verktyg inom ledarskap Vad är kommunika)on? Ordet kommunika)on kan härledas från la)nets communicare som betyder dela, meddela, förena, göra gemensamt. Mo#agaren är avgörande I all kommunika)on

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Muntliga presentationer och. Gester och kroppsspråk. muntligt berättande.

Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Muntliga presentationer och. Gester och kroppsspråk. muntligt berättande. Svenska åk 4-6 - Centralt innehåll Argumentera Muntliga presentationer och muntligt berättande Hjälpmedel: Stödord, bilder, digitala medier. Gester och kroppsspråk Tala, lyssna och samtala Berättande texter

Läs mer

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening är ett helt fristående nyskrivet hörövningsmaterial. I materialet ingår 40 hörövningar, varav 8 är s.k. studiosamtal

Läs mer

Titta! säger Maja. Nu har det hänt

Titta! säger Maja. Nu har det hänt kapitel 1 En sjungande hund Titta! säger Maja. Nu har det hänt igen! Hon sträcker över tidningen som hon läser och visar Lasse en artikel. Lasse och Maja sitter i var sin skön fåtölj i Majas källare. Där

Läs mer

Det var en gång en man som såg ut som en groda.

Det var en gång en man som såg ut som en groda. NEGATION vanliga perspektiv på negation: o propositionell logik (sanningsvärde) o subjektiv visshet o kommunikativ pragmatik propositionell logik o NEG(NEG-P) = P o om P är sant, så är inte-p inte sant

Läs mer

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna ( och pratar mycket bred skånska.) Jag är en främling i detta land, men detta land är ingen främling i mig! Men måste vi verkligen? Vet du vem som sa så? Klart jag gör. Vet du vem som kände sig som en

Läs mer

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante Caroline Hainer Inte helt hundra Volante Stockholm 2013 Inledning Men är det inte bäst att bara strunta i det helt och hållet, säger jag till terapeuten. Bara utfärda ett totalt relationsförbud helt enkelt.

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Fenomenologi och hermeneu5k. Hermeneu5k. Förståelse Feb- 15. Erika Sigvardsdo=er PhD, Röda Korsets Högskola

Fenomenologi och hermeneu5k. Hermeneu5k. Förståelse Feb- 15. Erika Sigvardsdo=er PhD, Röda Korsets Högskola Fenomenologi och hermeneu5k Erika Sigvardsdo=er PhD, Röda Korsets Högskola Hermeneu5k Tolkningskonst, eller läran om förståelse Ursprungligen från analys av ex bibeltext, an5ka texter vad menar hen med

Läs mer

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Att våga tala - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Vad jag tänkte prata om... Vem är jag? Vad gör jag här? min bakgrund som talare Går det att lära sig att våga nåt?

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Mitt arbete kommer att handla om schack för förskolebarn i förskoleklassen på min skola.

Mitt arbete kommer att handla om schack för förskolebarn i förskoleklassen på min skola. Syfte Mitt arbete kommer att handla om schack för förskolebarn i förskoleklassen på min skola. Syftet med den här uppsatsen är dels att ta reda på hur tidigt man kan börja lära barnen/eleverna spela schack

Läs mer

Att våga prioritera det existentiella samtalet

Att våga prioritera det existentiella samtalet Att våga prioritera det existentiella samtalet Vad innebär existentiella frågor? När man drabbas av svår sjukdom handlar det inte bara om en sjuk kropp Livets, själva existensens grundvalar skakas Det

Läs mer