20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer"

Transkript

1 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

2 Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer. Som en av de första i branschen har nu Sopro en applikation till Iphone och Ipad som du kan ladda ner gratis från App Store (inom kort kommer den även att släppas för Android-telefoner). Applikationen ger dig tillgång till teknisk information som du enkelt kan ladda ner, spara och skicka vidare via din . Tekniska produktinformation och säkerhetsdatablad ett fingertryck bort Sopro Appen gör att du kan läsa av QR-koder i annonser, trycksaker eller på förpackningar med mobilens kamera. QR står för Quick Response och är en slags streckkod som skapar tillgång till djupare information. Du scannar koden med en smartphone och den länkar sedan vidare, med hjälp av en webbläsare, till hemsidan med mer information som t.ex. produktblad eller säkerhetsblad. På det sättet har du alltid och överallt information om Sopros produkter samt deras egenskaper och användningsområden. Du kan också spara informationen och göra ditt eget tekniska bibliotek som kommer att vara tillgänglig överallt och närsomhelst. Materialberäkning hjälper dig att planera och räkna ut rätt mängd Med Sopro Appen kan du ladda ner ett materialberäkningsprogram för fäst- och fogmassor. Skriv bara in den totala ytan, plattstorlek, fogbredd och fogdjup, så får du materialåtgången uträknad per m² för hela ytan. Det gör att du kan planera för hur mycket material som går åt och behöver förvaras under produktionen. Sopro App version.0 Från version.0 kan du skriva ut tekniska produktblad och säkerhetsdatablad direkt från din IPhone eller IPad. Ladda ner Sopro Appen från AppStore. Läs sedan in QR-koden med din telefon.

3 Innehåll Sida SYSTEMnamn SYSTEMkod Våtrum i bostadsmiljö, tätskiktsduk SK:60 Våtrum med rollat tätskikt SK:7 6 Våtrum i offentlig miljö SK:6-7 Våtrum med tillskjutande fukt SK:6-6 8 Glasmosaik/Glasplattor SK:996 9 Terrass/Balkong SK:6-0 Keramik på keramik i torra utrymmen SK:67 Keramik på keramik i våta utrymmen SK:6- Tillskjutande fukt/spackling utomhus SK:6- Storkök SK:6- Pool/Bassäng SK:6-6 Golv, tung belastning SK:0 7 Golv, stegljudsdämpning SK:6 8 Golv i offentliga utrymmen SK:9 9 Betonglagning SK:00 0 Marmor/natursten SK:6 Värmegolv SK:0- Spackling på träbjälklag SK:0- Keramik på metall SK:0 Ecosystem SK:79 ÖVRIGT Miljöansvar 6 Produktinformation Lathund fästmassa Färgschema fogar Systemen i denna broschyr är att betrakta som rekommendationer. Varje produkt till respektive system är utprovade av Sopro och är därför ett förstahandsval för respektive konstruktion. För mer information:

4 VÅTRUM i bostadsmiljö med tätskiktsduk Systemkod; SK:60 VåtruMSSYSTEMET är fram för allt av sett för väggar och golv i våt ut rymmen i bostads miljö, hotell och liknande. Tät skikts sys temet är vatten- och ång tätt och kan därför an vändas i ång bastu. Systemet är testat av SP, Sveriges Tek niska Forsk nings insti tut och god känt enligt BBV:s bransch regler. Tät skikts systemet an vänds när den under liggande kon struk tionen be höver ett ång genom gångs mot stånd över s/m. UnderLAg Förutsättningar: Underlaget skall bestå av icke fukt känsligt material som t.ex. betong, lätt betong, puts eller skivor som är doku men te rat lämpliga för våt utrymmen. Under laget ska vara torrt, rent och damm fritt innan monteringen påbörjas. PriMEr GD 79 (se sid 9) Börja med att rolla eller pensla GD 79 på samtliga ytor, låt det där efter torka i ca tim tills ytan fått en klarblank film. Primern GD 79 skall påföras med en roller och med en material åt gång på 0 g/m, pri mern skall torka i ca 0 minuter innan fäst massan Sopro s No. påföres. FäSTMASSA FKM XL (se sid ) Stryk nu ut ett kontaktskikt med FKM XL för optimal vid häft ning. Använd den släta sidan av tand spackeln. Vänd där efter på tand spackeln och an vänd den tandade sidan för att kamma ut fäst massan med. Obs! Kamma inte ut mer fäst massa än du hinner mon tera AEB-duken på inom de närmsta 0 till minuterna. 6 TäTSKiKTSduk AEB 60 (se sid 7) Släta ut och pressa fast tätskiktsduken mot under laget i fäst massan med hjälp av en stål spackel eller en plast spackel. Var för siktig så du inte skadar duken. Släta ut från mitten av duken och utåt kanter na för att få bort luft bubblor och släta ut rillorna. FäSTMASSA FKM XL (se sid ) Stryk nu ut ett kontaktskikt med FKM XL eller Sopro s No. för optimal vid häft ning. Använd den släta sidan av tand spackeln. Vänd där efter på tand spackeln och an vänd den tandade sidan för att kamma ut fäst massan med. Obs! Kamma inte ut mer fäst massa än du hin ner mon tera plat tor på inom de närmsta 0 till minuterna. FogMASSA SAPHir (se sid ) Plattorna kan fogas efter timmar. Utmärkt till fogning är exem pel vis Sopro Saphir, Sopro Brillant och Sopro Sanitärsilikon. 6 En godkänd tätskiktskonstruktion enligs BBV:s branschregler. Mer informa tion om bransch reglerna hittar du på För ut förligare informa tion, se särskild våtrumsbroschyr Sopro AEB 60.

5 Våtrum med rollat tätskikt Systemkod; SK:7 VåtruMSSYSTEMET är avsett för massiva väggar och golv i våtutrymmen i bostadsmiljö, hotell och liknande. Systemet är testat av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och godkänt enligt BBV:s branschregler. Tätskiktssystemet används när den bakomvarande konstruktionen kräver ett ånggenomgångsmotstånd över s/m. 6 7 UnderLAg Förutsättningar: Underlaget skall bestå av icke fuktkänsligt material som t.ex. betong, lättbetong, puts, murverk och liknande massiva material. Underlaget ska vara torrt, rent och dammfritt innan applicering påbörjas. FuKTSPärr SG 87 (se sid 8) Börja med att rolla eller pensla det första skiktet SG 87 på samtliga ytor, materialåtgången skall vara minst 0g/m², låt det därefter torka i ca tim. FuKTSPärr SG 87 (se sid 8) Rolla eller pensla ut det andra skiktet av SG 87, materialåtgången skall vara minst 0g/m². Nu skall den totala mängden fuktspärr vara minst 00g/m² och låt den torka i timmar. TäTSKiKT FDF 7 (se sid 8) Börja med att rolla eller pensla det första skiktet FDF 7 på samtliga ytor, materialåtgången skall vara minst 0, kg/m², låt det därefter torka i ca tim. TäTSKiKT FDF 7 (se sid 8) Rolla eller pensla ut det andra skiktet av FSDF 7, materialåtgången skall vara minst 0, kg/ m². Nu skall den totala mängden tätskikts gummi vara minst,0kg/m² och låt den torka i timmar före plattsättning kan påbörjas. FäSTMASSA CLASSic 808 (se sid ) Stryk nu ut ett kontaktskikt, t.ex. Classic 808, FKM XL eller Sopro s No. för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 0 till minuterna. FogMASSA SAPHir (se sid ) Plattorna kan fogas efter tim eller tidigare beroende på vilken fästmassa som används. Utmärkt till fogning är exempelvis Sopro Saphir eller Brillant. 6 En godkänd tätskiktskonstruktion enligs BBV:s branschregler. Mer informa tion om bransch reglerna hittar du på För ut förligare informa tion, se särskild våtrumsbroschyr Sopro FDF 7. 7

6 VÅTRUM I offentlig miljö Systemkod; SK:6- CemenTBASErAT tätsystem som tål kontinuerlig vatten belastning. Systemet är framför allt avsett för golv och väggar i våtutrymmen i offentliga miljöer som t.ex. skolor, bad- och idrottsanläggningar. UnderLAg Väggar och golv skall vara av icke fuktkänslig konstruktion. Exempel vis betong, lätt betong eller puts. Skiv material skall vara doku men terat och, enligt till verkaren, av sett och lämpligt för våt utrymmen i offentliga miljöer. Under laget skall vara torrt, rengjort och fritt från damm och smuts. PriMEr GD 79 (se sid 9) Börja med att rolla eller pensla GD 79 på samtliga ytor, låt det där efter torka i ca 0 minuter tills ytan fått en klarblank film. Material åtgång ca 0 g/m². Mellan moment och skall för seglingar göras av skarvar, golv- och vägg vinklar, inner- och ytter hörn samt rör genom föringar och avlopp. TäTSKiKT DSF 6 (se sid 8) Rolla eller spackla ut det första skiktet av DSF 6 över hela ytan. Låt det därefter torka i ca tim. Obs! Blanda inte till mer material än vad som kommer att användas inom 0 min. Materialåtgången skall vara ca, kg/m². TäTSKiKT DSF 6 (se sid 8) Rolla eller spackla ut det andra skiktet av DSF 6. Material åt gång samma som tidigare, ca, kg/m². Nu skall tät skiktet vara ca mm tjockt. Total material åtgång skall vara ca,8 kg/m. Platt sättning kan påbörjas efter ca timmar. FäSTMASSA SOPro s No. (se sid 0) Stryk nu ut ett kontaktskikt med Sopro s No. för optimal vid häftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd där efter på tand spackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fäst massan med. Obs! Kamma inte ut mer fäst massa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 0 till minuterna. 6 FogMASSA SOPro BriLLAnt (se sid ) Plattorna kan fogas efter tim eller tidigare, beroende på vilken fäst massa som används. Utmärkt till fogning är exempel vis Sopro Brillant och Saphir. 6 Keramiska plattor på golv i offentliga våtutrymmen bör ha en halkdämpande ytstruktur motsvarande Typ B i den s.k. ABC-skalan. 6

7 VÅTRUM med tillskjutande fukt Systemkod; SK:6-6 detta system är speciellt framtaget för våtutrymmen med tillskjutande fukt t ex i källare. Eftersom tätskiktet Sopro DSF 6 är ett diffusionsöppet tätskikt så och fungerar likt ett Goretex material skall det underliggande materialet alltid klara av fuktvandringen. UnderLAg Underlaget kan vara av exempelvis betong, lättbetong, puts, murverk och liknande och skall vara rengjort från damm och smuts. PriMEr SOPro GD 79 (se sid 9) Börja med att rolla eller pensla GD 79 över hela ytan, låt det därefter torka i ca 0 minuter tills en klar, blank film framträder. Materialåtgång ca 0 g/m², beroende på underlag. AvjämningSMASSA SOPrOdur HF-S 6 (se sid ) HF-S är en självutjämnande avjämningsmassa som torkar snabbt och är gångbar redan efter till tim. 6 TäTSKiKT DSF 6 (se sid 8) Rolla eller spackla ut det första skiktet av DSF 6 över hela ytan. Låt det därefter torka i ca tim. Obs! Blanda inte till mer material än vad som kommer att användas inom 0 min. Materialåtgång ca, kg/m². TäTSKiKT DSF 6 (se sid 8) Rolla eller spackla ut det andra skiktet av DSF 6. Materialåtgång samma som tidigare, ca, kg/m². Nu skall tätskiktet vara ca mm tjockt. Total materialåtgång skall vara ca,8 kg/m². Plattsättning kan påbörjas efter ca timmar. FäSTMASSA FKM XL (SE sid ) Stryk nu ut ett kontaktskikt, t.ex. FKM XL eller Sopro s No. för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 0 till minuterna. 6 7 FogMASSA sopro BriLLAnt (se sid ) Plattorna kan fogas efter tim eller tidigare beroende på vilken fästmassa som används. Utmärkt till fogning är exempelvis Sopro Brillant eller FL. Eftersom Sopro DSF 6 är ett diffusionsöppet tätskikt kan kapillärt uppstigande fukt diffundera upp igenom tätskiktet. 7 7

8 GLASMOSaik/glasplaTTor Systemkod; SK:996 ETT system avsett för glas- och keramikbaserad mosaik, glas plattor samt natursten som inte är fukt känslig. Viktigt att under laget är jämnt och slätt. Använd alltid vit fäst massa när mosaik skall fogas med ljus fog massa. När vit fäst massa används minskar också risken för färg genomslag. UnderLAg Väggarna skall vara av exempelvis betong, lätt betong, puts, gips, gips skivor, hård skum plattor. Under laget skall vara torrt, jämnt och ren gjort från damm och smuts. PriMEr GD 79 (se sid 9) Börja med att rolla eller pensla GD 79 över hela ytan, låt det där efter torka i ca 0 minuter tills en klar, blank film framträder. Material åtgång ca 0 g/m², beroende på underlag. FäSTMASSA SOPro s No. Vit (se sid 0) Stryk nu ut ett kontaktskikt, t.ex. Sopro s No. Vit för optimal vid häftning. Använd den släta sidan av tand spackeln. Vänd där efter på tand spackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fäst massan med. Obs! Kamma inte ut mer fäst massa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 0 till minuterna. FogMASSA SOPro TOPAS DFE (se sid ) Plattorna kan fogas efter tim med Sopro Topas DFE eller Sopro Brillant. Mosaik med bindande ark av papper på plattornas baksida skall ej monteras i våt utrymmen. Ovanstående system är även lämplig för ej fuktkänslig natursten. Vid fuktkänslig natursten, se sid 9, Keramik på metall. 8

9 TERRaSS/balkong Systemkod; SK:6- SYSTEMET är ett vattentätt tätskikt och kan ej ersätta en tradi tionell byggnads isolering. Tätsystemet används för att mini mera risken för frost sprängning av keramiska plattor och förhindra salt- och kalk ut fällningar och armering som rostar på golv utom hus. Passar perfekt för terrasser, balkonger och altaner. UnderLAg Underlaget skall bestå av icke fukt känsligt material. Exempel vis betong eller fukt tåligt spackel eller mot svarande. Betong ytan bör vara bräd riven och jämn. Ojämn heter eller fall spacklingar kan justeras med Sopro AMT 68 eller Sopro HF-S 6. Under laget kan vara torrt eller svagt fuktigt men ren gjort från damm och smuts. Se Spackling utom hus, sid. Obs! Lutningen på under laget bör vara cm/m från huskroppen och utåt. TäTSKiKT DSF 6 (se sid 8) Rolla eller spackla ut det första skiktet av DSF 6 över hela ytan. Låt det därefter torka i ca tim. Obs! Blanda inte till mer material än vad som kommer att användas inom 0 min. Materialåtgång ca, kg/m². TäTSKiKT DSF 6 (se sid 8) Rolla eller spackla ut det andra skiktet av DSF 6. Material åt gång samma som tidigare, ca, kg/m². Nu skall tät skiktet vara ca mm tjockt. Total material åtgång skall vara ca,8 kg/m. Plattsättning kan påbörjas efter ca timmar. FäSTMASSA MEG 666 (se sid 0) Stryk nu ut ett kontaktskikt, t.ex. Sopro VF HF 0, eller VF 9 för optimal vid häftning. Använd den släta sidan av tand spackeln. Vänd därefter på tand spackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fäst massan med. Obs! Kamma inte ut mer fäst massa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 0 till minuterna. FogMASSA FL (se sid ) Plattorna kan fogas efter tim eller tidigare beroende på vilken fäst massa som används. Utmärkt till fogning är exempel vis Sopro FL eller SoproDur HF 0. Keramiska plattor på golv utomhus skall vara frostbeständiga av klassificering Aa eller enligt SS EN :007. Plattorna bör också ha en halkdämpande ytstruktur om minst R0 i den s.k. R-skalan. 9

10 KERAMik PÅ KERAMik i torra utrymmen Systemkod; SK:67 SYSTEMET gör det enkelt och säkert att lägga ny keramik på befintlig keramik i torra miljöer inomhus. En bra riktlinje för val av lämplig miljö är utrymmen utan golvbrunn. T.ex. hallgolv, köksgolv, m.m. UnderLAg Börja med att slipa hela ytan på de befintliga plattorna med ett grovt sandpapper. Kontrollera att de befintliga plattorna sitter väl fast. Rengöring SOPro GR 70 (se sid 8) Tvätta och skrubba därefter plattorna med Sopro GR 70. När det är klart, skölj av dem med rent vatten. PriMEr HPS 67 (se sid 9) När golvet har torkat, pensla eller rolla ut specialprimern HPS 67. Primern skall torka - tim innan plattsättningen kan påbörjas. Materialåtgång ca 0 g/m. FäSTMASSA SOPro s No. (se sid 0) Stryk nu ut ett kontaktskikt, t.ex. Sopro s No., VF 9 för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tand spackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 0 till minuterna. FogMASSA FL (se sid ) Plattorna kan fogas efter tim. Utmärkt till fogning är Sopro FL eller Sopro Brillant. Kontrollera att befintlig keramik har tillräcklig vidhäftning mot underlaget, minst 0, mpa. 0

11 Keramik på keramik i våta utrymmen Systemkod; SK:6- SYSTEMET möjliggör på ett säkert sätt att det är möjligt att sätta och lägga ny kera mik ovan på befint lig kera mik på väg gar och golv, inomhus och utom hus i våta ut rym men i så väl bo stads- som offentlig miljö. Systemet kan an vändas i t.ex. dusch rum, bad rum och lik nan de ut rym men med golvbrunn. UnderLAg Börja med att slipa hela ytan på de befintliga plattorna med ett grovt sand papper. Kontrollera att de befintliga plattorna sitter väl fast. Rengöring SOPro Bir 7 (se sid 9) Tvätta och skrubba därefter plattorna rena med Sopro BIR 7. När det är klart skölj av plattorna med rent vatten. TäTSKikt/vidhäftning DSF 6 (se sid 8) Rolla eller spackla ut det första skiktet av DSF 6 eller Sopro TDS 8 över hela ytan. Låt det därefter torka i ca tim. Obs! Blanda inte till mer material än vad som kommer att användas inom 0 min. Materialåtgång ca, kg/m. TäTSKikt/vidhäftning DSF 6 (se sid 8) Rolla eller spackla ut det första skiktet av DSF 6 eller Sopro TDS 8 över hela ytan. Låt det därefter torka i ca tim. Obs! Blanda inte till mer material än vad som kommer att användas inom 0 min. Materialåtgång ca, kg/m. 6 FäSTMASSA SOPro FKM XL (SE sid ) Stryk nu ut ett kontaktskikt, t.ex. Sopro s No., FKM XL för optimal vid häft ning. Använd den släta sidan av tand spackeln. Vänd där efter på tand spackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fäst massan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 0 till minuterna. FogMASSA BriLLAnt (se sid ) Plattorna kan fogas efter tim. Utmärkt till fogning är Sopro Brillant eller Sopro Saphir. 6 Eftersom Sopro DSF 6 är ett diffusionsöppet tätskikt kan ett ev bakom varande tätskikt vara kvar utan att fukt stängs inne.

12 TillSkjUTandE FUKT SpaCKLING UTOMHUS Systemkod; SK:6- ETT system speciellt framtaget för spackling utomhus och på under lag med tillskjutande fukt, t.ex. källare. Systemet kan även an vändas till altaner, balkonger och terasser. Det är viktigt att betongen är ren och sprickfri. UnderLAg Underlaget skall vara torrt, starkt och fritt från gammal ytbeläggning som t.ex. färg, mattlim, asfalt, lack och olja. PriMEr GD 79 (se sid 9) Rolla eller borsta ut GD 79 över hela ytan. Låt det därefter torka i ca 0 minuter tills en klar, blank film framträder. Obs! Det får inte förekomma några pölar när spacklingen påbörjas. AvjämningSMASSA SOPro HF-S 6 (se sid ) HF-S 6 är en självutjämnande avjämningsmassa som torkar snabbt och är gångbar redan efter till tim. Obs! Utomhus skall alltid HF-S täckas med ett lager av Sopro DSF 6, tät skikt. Lutningen på den färdigspacklade ytan bör vara ca cm/m. Se system Terass/balkong på sid 7. FäSTMASSA VF 9 (SE sid ) Stryk nu ut ett kontaktskikt med Sopro VF 9 för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 0 till minuterna. FogMASSA FL (se sid ) Plattorna kan fogas efter tim eller tidigare beroende på vilken fästmassa som används. Utmärkt till fogning är exempelvis Sopro FL eller SoproDur HF 0. Ythållfastheten på underlaget som skall spacklas får inte understiga.0 N/mm.

13 STORKÖK Systemkod; SK:6- ETT tätsystem för miljöer med hög arbetsbelastning där det ställs höga krav på alltifrån keramik till fogmassa. Representativa miljöer är stor kök på skolor, sjukhus och restauranger, där det är vanligt med disk rum, stekbord, varma oljor och avspolning av golv och väggar. 6 UnderLAg Väggar och golv skall vara av icke fuktkänsligt material. Exempel vis betong, lätt betong eller puts. Skiv material skall vara doku menterat och, enligt till verkaren, avsett och lämpligt för belast ningen i ett storkök. Underlaget skall vara torrt, ren gjort och fritt från damm och smuts. PriMEr GD 79 (se sid 9) Börja med att rolla eller pensla GD 79 på samtliga ytor, låt det därefter torka i ca 0 minuter tills ytan fått en klar, blank film. Materialåtgång ca 0 g/m². TäTSKiKT DSF 6 (se sid 8) Rolla eller spackla ut det första skiktet av DSF 6 över hela ytan. Låt det därefter torka i ca tim. Obs! Blanda inte till mer material än vad som kommer att användas inom 0 min. Materialåtgång ca, kg/m². TäTSKiKT DSF 6 (se sid 8) Rolla eller spackla ut det andra skiktet med DSF 6. Material åt gång samma som tidigare, ca, kg/m². Nu skall tät skiktet vara ca mm tjockt. Total material åt gång skall vara ca,8 kg/m. Plattsättning kan påbörjas efter ca timmar. FäSTMASSA SOPro FKM XL (SE sid ) Stryk nu ut ett kontaktskikt med Sopro FKM XL, Sopro VF 9 eller MEG 666 för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tand spackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fäst massan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 0 till minuterna. FogMASSA SOPrOdur HF 8 (se sid ) Plattorna kan fogas efter tim eller tidigare, beroende på vilken fäst massa som används. Utmärkt till fog ning är exempel vis SoproDur HF 0, SoproDur HF 8 eller Sopro FEP. 6 Keramiska plattor på golv i storkök bör vara av klassificering Aa enligt SS EN :007. Plattorna bör också ha en halkdämpande ytstruktur om minst R i den s.k. R-skalan och minst V i den s.k. V-skalan.

14

15 POOL Systemkod; SK:6- ETT system när det ställs mycket höga krav på tätskikt, fäst- och fog material. Varje pool eller bassäng är i sig unik oavsett om det är ett offent ligt-, privat- eller ter miskt bad. Därför är det extra viktigt att göra en nog grann under lags bedöm ning. Kontakta alltid en Sopro tekniker innan arbetet påbörjas. UnderLAg Poolbotten och väggarna skall vara av icke fuktkänsligt material. Exempelvis betong, putsade murverk eller mot svarande. Underlaget skall vara rengjort från damm, smuts och liknande som kan försämra vidhäftning. PriMEr GD 79 (se sid 9) Börja med att rolla eller pensla GD 79 på samtliga ytor. Låt det därefter torka i ca 0 minuter tills en klar, blank film framträder. TäTSKiKT DSF 6 (se sid 8) Rolla eller spackla ut det första skiktet av DSF 6 över hela ytan. Låt det därefter torka i ca tim. Obs! Blanda inte till mer material än vad som kommer att användas inom 0 min. Materialåtgång ca, kg/m² TäTSKiKT DSF 6 (se sid 8) Rolla eller spackla ut det andra skiktet av DSF 6. Låt torka i ca tim. Materialåtgång samma som tidigare, ca, kg/m². 6 TäTSKiKT DSF 6 (se sid 8) Rolla eller spackla ut det tredje skiktet av DSF 6. Låt torka minst tim före plattsättning. Materialåtgång samma som tidigare, ca, kg/m². Nu skall tätskiktet vara ca mm tjockt. Den totala materialåtgången skall vara ca, kg/m. FäSTMASSA SOPro s No. (se sid 0) Stryk nu ut ett kontaktskikt, t.ex. Sopro s No. (vägg), VF 9 (poolbotten) för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fäst massan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 0 till minuterna. 6 7 FogMASSA SOPrOdur HF 0 (se sid ) Plattorna kan fogas efter tim eller tidigare beroende på vilken fästmassa som används. Utmärkt till fogning är exempel vis SoproDur HF 0, SoproDur HF 8 eller Sopro FEP. Mellan moment och skall förseglingar göras av skarvar, golv och väggvinklar, innerhörn samt ytterhörn. Genomföringar av typ dysor, breddavlopp o.s.v. skall tätas enligt speciella metoder. Metoderna skiljer sig åt beroende på vilken typ av genomföring (material) det är. Kontakta din Soprotekniker för information, eller se separat broschyr. 7 Keramiska plattor i en pool skall vara speciellt framtagna s.k. Poolklinker. Glas- eller keramik baserad mosaik i pool skall vara av typen där det bindande pappers arket sitter på plattornas framsida som sedan avlägsnas efter montering.

16 GolV TUNG BElaSTninG Systemkod; SK:0 ETT unikt system speciellt anpassat för miljöer med tunga statiska eller rullande laster som t.ex. industri-, lager- och verkstadsgolv. SoproDur HF-produkter säkerställer att erforderlig vidhäftning, full bruks fyllning och hög tryckstyrka uppnås. UnderLAg Golvet skall vara lämpat för tilltänkt verksamhet samt torrt, starkt och fritt från gammal ytbeläggning, t.ex. färg, olja och lack som kan försämra vidhäftning. PriMEr GD 79 (se sid 9) Börja med att rolla eller borsta ut GD 79 över hela ytan. Låt det därefter torka i ca 0 minuter tills en klar, blank film framträder. AvjämningSMASSA SOPrOdur HF-S 6 (se sid ) Om golvet är ojämnt förordar vi HF-S som är en själv ut jämnande avjämningsmassa. Den torkar snabbt och är gång bar redan efter till tim. FäSTMASSA SOPro VF HF 0 (se sid ) Stryk nu ut ett kontaktskikt med VF HF 0. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 0 till minuterna. FogMASSA SOPrOdur HF 0 (se sid ) Efter ca tim kan plattorna fogas med HF 0. Keramiska plattor i utrymmen med tunga belastningar bör vara av klassificering Aa eller enligt SS EN :007. Plattans tjocklek bör vara minimum mm. 6

17 GolV stegljudsdämpning Systemkod; SK:6 ETT stegljudsdämpande system som reducerar steg ljud med upp till 6 db. Steg ljudsskivan är endast 8 mm tunn och mycket lämplig till all form av keramik i såväl offentlig som bostadsmiljö. UnderLAg Golvet kan bestå av t.ex. betong, spackel, spånskiva eller golv gips och skall vara starkt, torrt, ren gjort och fritt från damm, smuts, asfalt och liknande som kan försämra vidhäftning. PriMEr GD 79 (se sid 9) Börja med att borsta GD 79 över hela ytan, låt det där efter torka i ca 0 minuter tills ytan fått en klar, blank film. Material åtgång ca 0 g/m. FäSTMASSA VF 9 (SE sid ) Stryk nu ut ett kontaktskikt av VF 9 för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera stegljudsskiva på inom de närmsta 0 till minuterna. STEgljudSSKiVA TDP 6 (se sid 9) Lägg ner de färdig kapade våderna i den blöta fäst massan. Vi rekom men derar att man slätar ut från mattans mitt och utåt. För opti mal av led ning och steg ljuds dämp ning skall skivan all tid ligga tätt ihop med kanterna. Kant band mon teras mot vägg/fasta detaljer. FäSTMASSA VF 9 (SE sid ) Stryk nu ut kontaktskiktet VF 9 för optimal vid häft ning. An vänd den släta sidan av tand spackeln. Vänd där efter på tand spackeln och an vänd den tand ade sidan för att kamma ut fäst massan med. Obs! Kamma inte ut mer fäst massa än du hinner mon tera plattor på inom de närmsta 0 till minuterna. 6 FogMASSA FL (se sid ) Plattorna kan fogas efter tim. Utmärkt till fogning är exempel vis Sopro FL eller SoproDur HF 0. Plattorna som skall monteras på stegljudsskivan får ej vara mindre än x cm. För mer information se separat monteringsanvisning, Sopro TDP

18 GolV I OFFENTliGA UTRYMMEN Systemkod; SK:9 ETT system speciellt framtaget för golv i offentliga miljöer med hårt sli tage, som t.ex. köp centra, butiker, skolor och restauranger. Keramiska plattor kombi nerar skönhet med funktion och är en optimal lösning. UnderLAg Golvet, t.ex. betong, skall vara torrt, rengjort och fritt från damm, smuts, betonghud och liknande som kan försämra vidhäftning. PriMEr GD 79 (se sid 9) Börja med att borsta GD 79 över hela ytan, låt det där efter torka i ca 0 minuter tills ytan fått en klar, blank film. Material åtgång ca 0 g/m². AvjämningSMASSA FS plus (se sid ) Om underlaget behöver jämnas till så är den självutjämnande avjämningsmassan FS plus utmärkt eller handspacklet RS 6. FäSTMASSA VF 9 (SE sid ) Stryk nu ut ett kontaktskikt av VF 9 eller SoproDur HF-K 0 för optimal vid häft ning. Använd den släta sidan av tand spackeln. Vänd där efter på tand spackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fäst massan med. Obs! Kamma inte ut mer fäst massa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 0 till minuterna. FogMASSA SOPrOdur HF 0 (se sid ) Plattorna kan fogas efter tim. Utmärkt till fogning är exem pel vis SoproDur HF 0 eller Sopro FL. Keramiska plattor på golv i offentliga utrymmen skall vara av klassificering Aa, Ab, Ba eller Bb enligt SS EN :007. Glaserade plattor på golv i offentliga utrymmen skall vara av klassificering minst i skalan enligt testmetod SS EN ISO

19 Betonglagning Systemkod; SK:00 SYSTEMET är speciellt framtaget för lagning av betong och unikt eftersom produkterna är sk PCC spackel. Cementen i produkterna är polymerförstärkta. Detta gör att systemet är mycket lämpligt att använda inom- och utomhus i miljöer som t ex balkonger, altaner, terrasser, pooler. UnderLAg Skadad och lös betong skall avlägsnas så att armeringen blir fullt synlig och åtkomlig. När det är utfört så avrostas armeringen mekaniskt, t ex genom sandblästring. Rostskydd sopro repadur ks (se sid 8) Armeringen som är skadad skall skyddas med Sopro Repadur KS som är en smidig och lättarbetad massa som skall appliceras på den skadade armeringen. Detta ger armeringen ett långt och hållbart skydd mot korrosions angrepp. PriMEr/vidhäftning sopro repadur MH (se sid 9) Som primer/vidhäftning skall den cementbaserade Sopro Repadur MH användas den säkerställer att fullgod vidhäftning mot underlaget uppnås för det efterkommande reparationsspacklet. Lagning sopro repadur 0 (se sid 7) Sopro Repadur 0 används som spackelmassa och skall påföras vått i vått på vidhäftningen i en tjocklek mellan 0-0 mm. Produkten kan användas till mindre och större lagningar. FinSPACKEL sopro repadur (se sid 7) Avslutningsvis används det cementbaserade finspacklet Sopro Repadur för ytfinish och lagning av porer och lufthål. Spacklet är finkornigt och skall därför användas i tunna skikt. Armering som börjat korrodera skall alltid förses med ett korrosionsskydd före lagning sker. Om inte det utföres kommer rosten att slå igenom spackelskiktet. 9

20 MaRMor/naTURSTEn Systemkod; SK:6 Detta speciella system är framtaget för att minimera risken att ljusa, genomskinliga och porösa stenar/ plattor kapillärt suger upp blandningsvatten och färgpigment från använda fäst- och fogmassor och på så sätt skapa missfärgningar/nedmörkning av plattorna. Den särskilda fogmassan är inte bara vatten- och smutsavvisande utan också av det slaget att den inte repar plattorna. UnderLAg Underlaget skall vara av exempelvis betong, lättbetong, puts, gips, gipsskivor, hårdskumplattor och skall vara torrt, jämnt och rengjort från damm och smuts. PriMEr SOPro GD 79 (se sid 9) Börja med att rolla eller pensla GD 79 över hela ytan, låt det därefter torka i ca 0 minuter tills en klar, blank film framträder. Materialåtgång ca 0 g/m², beroende på underlag. FäSTMASSA SOPro MFK 6 (SE sid 0) Stryk nu ut ett kontaktskikt, med Sopro MFK 6 för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 0 till minuterna. FogMASSA SOPro BriLLAnt (se sid ) Plattorna skall fogas med Sopro Brillant eller Sopro M. I de fall där mjukfogning skall utföras skall särskild Sopro marmor silikon användas för att säkerställa att ingen missfärgning uppstår. 0

21 VÄRMEGolV Systemkod; SK:0- SYSTEMET är speciellt framtaget för spackling av golv värme kablar med en max diameter på 8 mm. Var noga med att värme kabeln sitter fast ordentlig mot under laget och att spackel skiktet ovan värme kabeln/värme mattan är minst mm. UnderLAg Golvet kan bestå av t.ex. betong, spackel, spån skiva eller golv gips och skall vara starkt, torrt, rengjort och fritt från damm, smuts, asfalt och liknande som kan för sämra vid häftning. PriMEr GD 79 (se sid 9) Börja med att rolla eller pensla ut GD 79 (vid spånskiva, prima med HPS 67) över hela ytan. Låt det därefter torka i ca 0 minuter tills ytan fått en klar, blank film. VärMEKABEL/värMEMATTA Värmekabeln/värmemattan skall vara ordentligt fastsatt vid underlaget annars kan den flyta upp i spacklet. AvjämningSMASSA FS plus (se sid ) Använd därefter spacklet FS plus som är en själv ut jäm nande av jämnings massa. FS plus kan användas från ett skikt om mm till 0 mm. Torkar snabbt och är gång bart/platt sätt nings bart efter ca timmar. Obs! Glöm inte att spackla minst mm ovanför kabelns högsta punkt. 6 FäSTMASSA SOPro s No. (se sid 0) Stryk nu ut ett kontaktskikt av Sopro s No. fäst massa för optimal vid häft ning. Använd den släta sidan av tand spackeln. Vänd därefter på tand spackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 0 till minuterna. FogMASSA FL (se sid ) Plattorna kan fogas efter tim eller tidigare beroende på vilken fäst massa som används. Utmärkt till fogning är Sopro FL eller Sopro Brillant. 6 Keramiska plattor på uppvärmda golv skall ha en vattenabsorption om högst 6%. Igångsättning av värmegolvet kan tidigast ske 8 dagar efter fogning.

22 Spackling på träbjälklag Systemkod; SK:0- ETT system för spackling av träbjälklag i våt- och torr ut rymmen där det är viktigt att till räcklig böj styvhet på golvet upp nås. Spack lingen skall utföras med minst mm avjämningsmassa samt ett punkt svetsat armeringsnät. UnderLAg Golvspånskivan skall vara limmad och skruvad enligt leveran törens an visningar samt vara dokumen terat avsedd för torr- respek tive våt utrymmen. Underlaget skall vara torrt, ren gjort och fritt från damm och smuts. PriMEr HPS 67 (se sid 9) Rolla eller borsta ut HPS 67 över hela ytan. Låt det därefter torka i till tim. Obs! Undvik pölar på golvet. 6 6 Armeringsnät Applicera ett armerings nät över ytan med en gods tjock lek av mini mum, mm och x cm rutor över hela golvet. AvjämningSMASSA FS plus (se sid ) Använd därefter spacklet FS plus eller FS som är en själv ut jäm nande av jämnings massa. Spackelmassan skall vara ut lagd som ett lager på minst mm över hela ytan. Obs! I våt ut rymmen skall det vara minst mm vid golv brunnen. Vid torr utrymmen fortsätt till punkt och 6. Vid våt utrymmen se sid Våt rum i bostadsmiljö. FäSTMASSA SOPro s No. (se sid 0) Stryk nu ut ett kontaktskikt med Sopro s No. för optimal vid häftning. Använd den släta sidan av tand spackeln. Vänd där efter på tand spackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 0 till minuterna. FogMASSA BriLLAnt (se sid ) Plattorna kan fogas efter tim. Utmärkt till fogning är Sopro Brillant eller Sopro FL. Värmekablar/värmemattor kan med fördel spacklas in med avjämningsmassan Sopro FS i ett minst mm tjockt spackelskikt.

23 Keramik på metall Systemkod; SK:0 ETT system för sättning och läggning av keramik på under lag av metall och fuktkänsliga skivor. Systemet kan även an vändas till fukt känslig natur sten för att förhindra att plattorna bågnar. UnderLAg Underlaget kan bestå av stål, plåt, fukt känsliga skivor eller lik nande som skall vara torrt, rent, fett- och damm fritt före monteringen påbörjas. FäSTMASSA PUK 0 (se sid ) Stryk nu ut kontaktskiktet Sopro PUK 0 för optimal vid häft ning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd där efter på tand spackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fäst massa än du hinner montera plattor på inom de närmsta minuterna. FogMASSA FL (se sid ) Plattorna kan fogas efter tim. Utmärkt till fogning är exem pel vis Sopro FL eller Sopro Dur HF 0. Korrosionsutsatta metallytor skall alltid förbehandlas med rostskyddsprimer innan plattsättning påbörjas.

24 EcoSYSTEM Systemkod; SK:79 SYSTEMET är speciellt framtaget med enbart EC produkter med mycket låga emissioner och därmed mycket användarvänliga. Intelligenta recept med lättviktsmaterial som ger upp till 60 % lägre materialåtgång och upp till 0 % mindre vikt vid transport och bearbetning. Produktrecept som ger mindre damm samt ekologiska och effektiva framställningsprocesser. UnderLAg Underlaget kan vara av exempelvis betong, lättbetong, puts, gips, gipsskivor, hårdskumplattor och skall vara torrt, jämnt och rengjort från damm och smuts. PriMEr SOPro GD 79 (se sid 9) Börja med att rolla eller pensla GD 79 över hela ytan, låt det därefter torka i ca 0 minuter tills en klar, blank film framträder. Materialåtgång ca 0 g/m², beroende på underlag. AvjämningSMASSA FS plus (se sid ) Om underlaget behöver jämnas till så är den självutjämnande avjämningsmassan FS plus utmärkt. FäSTMASSA SOPro FKM XL (SE sid ) Stryk nu ut ett kontaktskikt, med Sopro FKM XL för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 0 till minuterna. FogMASSA SOPro FL (se sid ) Plattorna kan fogas med Sopro FL eller med Sopro Brillant. Prioritering av återvinningsbara förpackningar som består av endast ett material eller av sammansatta material som är lättseparerade. För mer information se Sopro miljöbroschyr.

25 Hållbarheten i fokus med lågemitterande produkter och ekologiska projekt Sopro tar ansvar för natur, miljö och kommande generationer. Hållbart Låga emissioner Miljökompatibelt Hållbart Ämnet hållbarhet är fast förankrat i Sopros företagsfilosofi. För oss innebär hållbarhet att våra miljömässiga, sociala och ekonomiska mål är centrala i vår verksamhet. Detta innefattar en miljövänlig produktion som skonar resurserna samt utveckling av produkter och lösningar med låga emissioner. Samtidigt innebär hållbarhet att processerna längs med hela värdekedjan är rationella och kostnadseffektiva. Som medlem i Tyska förbundet för hållbart byggande (DGNB) förbinder sig Sopro att följa dessa principer. Men även på marknaden får byggande som certifierats med avseende på hållbarheten allt större betydelse. Den keramiska industrin och handeln tar sig an detta tema med konceptet Sund boendemiljö med keramik. Detta initiativ med avgörande framtidspotential startades av EUF, en sammanslutning av olika europeiska förbund av plattsättningsentreprenörer, där Sopro är en aktiv och engagerad partner. Produkter med låga emissioner Intelligenta recept med lättmaterial som ger upp till 60 % lägre materialåtgång Upp till 0 % mindre vikt vid transport och bearbetning Recept som ger mindre damm Ekologiska och effektiva framställningsprocesser Prioritering av återvinningsbara förpackningar som består av endast ett material eller av sammansatta material som är lättseparerade Utbud av stora förpackningsenheter Låga emissioner Våra högkvalitativa produkter med låga emissioner och våra effektiva arbetsprocesser är bevis för vår strävan efter ett hållbart och ekologiskt byggande. Ekologiskt handlande börjar redan med produktreceptet. Vi föredrar råvaror som avsevärt reducerar eller helt utesluter emissioner som kan påverka hälsa och miljö. GEV, en tysk sammanslutning för kontroll av emissioner i golvbeläggningar, har infört klassificeringssystemet EMICODE som identifierar konstruktionsmaterial utifrån vilka halter av kemikalier de avger. Sopro förser produkter som klassats enligt EMICODE som EC för mycket låga eller EC för låga emissioner med märket blå molnet. Att en produkt klassas exempelvis som EC innebär att de uppmätta så kallade VOC, det vill säga de flyktiga organiska ämnena hos produkten, ligger under GEV-gränsvärdena för klass EC. Detta visar att emissionerna från de testade produkterna är ofarliga vid blandning och applicering. Därutöver är vissa produkter, t.ex. den flexibla multifästmassan Sopro FKM XL, dammreducerade. Dvs. att mindre mängd damm virvlar upp när produkten öppnas, hälls upp och blandas än vid vanliga Sopro tunnbäddsfästmassor. Det innebär dessutom att plattsättarens hälsa skonas. Miljökompatibelt Sopro tillhandahåller produkter och lösningar som skonar miljö och hälsa samt utarbetar samtidigt processer som är både ekonomiska och effektiva. Att miljövänlighet, lönsamhet och effektivitet kan samverka visar våra olika åtgärder inom ramen för initiativet ÖKOPROFIT i Wiesbaden (se även sidan 7).

26 Testad enligt DIN EN 00 Testad enligt DIN EN 00 produktinfo Sopro App version.0 Som en av de första i branschen har nu Sopro en applikation till Iphone och Ipad som du kan ladda ner gratis från App Store Sopro. Appen gör att du kan läsa av QR-koder i annonser, trycksaker eller på förpackningar med mobilens kamera. QR står för Quick Response och är en slags streckkod som skapar tillgång till djupare information. Du scannar koden med en smartphone och laddar upp datablad som PDF:er. På det sättet har du alltid och överallt information om Sopros produkter samt deras egenskaper och användningsområden. Du kan också spara informationen och göra ditt eget tekniska bibliotek som kommer att vara tillgänglig överallt och närsomhelst. Ladda ner Sopro Appen från AppStore. Läs sedan in QR-koden med din telefon. Med Sopro Appen kan du ladda ner ett materialberäkningsprogram för fäst- och fogmassor. En godkänd tätskiktskonstruktion enligs BBV:s branschregler. Mer information om branschreglerna hittar du på En Europeisk klassificering av fästmassor för keramik och stenmaterial, EN 00. Produkter som är lösningsmedelsfria med mycket låga emissioner. Microdur - teknologi är en extremt finmald och speciell cement som ger en kompakt yta och en snabb styrkeutveckling. DTestad enligt IN EN 888 En Europeisk klassificering av fogmassor för keramik och stenmaterial, EN 888. Testad enligt DIN hohe Abriebfestigkeit CG WA Wasseraufnahme reduziert EN

27 produktinfo Tätskikt SOPro AEB 60 TäTSKiKTSduk För en effektiv, flexibel vattentätning av väggar och golv under kakel, klinker och icke fukt känsliga natur stens plattor i bad rum, duschar och våt utrymmen. Färg: Röd Tjocklek: Ca 0, mm Storlek: 0 m, 00 cm bred, 0 m lång Vikt: 0 g/m Förpackning: Rulle à 0 m x m SOPro AEB 6 TäTBAnd Tätband av polyetylen och fiberduk, för enkel vatten tätning av flexibla skarvar. Används till sammans med Sopro AEB 60 tät skikts duk under kera mik och naturstensplattor. Storlek: m rulle (0 mm bred) Tjocklek: Ca 0, mm Leveransform: Rulle à m x 0 mm, styckvis SOPro AEB 6 YTTErhörnSMAnSCHETT och Sopro AEB 6 InnerhörnSMAnSCHETT Färdiga innerhörn/ytterhörn för enkel och flexibel vatten tät ning av inner hörn och ytterhörn i våtutrymmen. Används till sam mans med Sopro AEB 6 tätband. Storlek: 0 x 0 mm Tjocklek: Ca 0, mm Förpackning: Styckvis Tätband Tätband för enkel vatten tätning av skarvar. Används tillsammans med Sopro FDF 7 under keramik i våtutrymmen. Förpackning: Styckvis Storlek: m x cm Förpackning: Styckvis InnerhörnSMAnSCHETT YTTErhörnSMAnSCHETT Prefabricerade inner- och ytterhörn för enkel och säker vattentätning i våtutrymmen. Förpackning: Styckvis Storlek: cm x cm Förpackning: Styckvis RörMAnSCHETTEr Passar till de vanligt mest före kom mande rörstorlekar för våtutrymmen. Rörmanschet terna är flexibla och mycket lätta att applicera. Förpackning: Styckvis Duschmanschett CC 0-60 mm Toamanschett 7-0 mm Handfatmanschett - mm Rörmanschett 0- mm Dubbelmanschett CC 0 mm GolvbrunnSMAnSCHETT En självhäftande butylmanschett för tätning kring golvbrunnen. Förpackning: Styckvis Storlek: 0 cm x 0 cm Förpackning: Styckvis 7

28 produktinfo Tätskikt SOPro FDF 7 Tätskikt Sopro FDF 7 ingår i Sopro tätskiktssystem för bostads miljö. För vatten tätning av in vändiga väggar och golv där man inte har till skjutande fukt ifrån under laget. Pro dukten är flexibel och sprick överbyggande. FDF 7 / FDF kan endast användas inomhus Karaktär: Rollningsbar massa. Verktyg: Roller, pensel. Materialåtgång:,0 kg/m² (0, kg/m² och strykning) Torktid första strykning:,, tim Torktid andra strykning: - tim Färg: Ljusgrå FDF 7, Grå FDF Förpackning: kg, kg SOPro SG 87 SG 87 är en latexbaserad fukt- och ångspärr för användning i bad- och duschrum samt utrymmen med liknande belastning under keramiska beläggningar och beklädnader inomhus. I kombination med det flexibla tätskiktet Sopro FDF /7 uppnås ett ånggenomgångsmotstånd på över s/m och därmed kraven enligt BBV. Karaktär: Flytande Materialåtgång: 00 g/m² Torktid: ca 0- minuter Färg: Blå Förpackning: 6 kg, kg SOPro DSF 6 Tätskikt DSF 6 är ett enkomponents, cementbaserat och snabb härdande tät skikt som används till att skapa ett sprick över byggande skikt för vatten tätning. Mycket lämplig för pool, terrass, stor kök och tvätt hallar. Pro dukten är diffusions öppen vilket gör den lämplig där till skjutande mark fukt före kommer. DSF 6 kan användas inom- och utom hus och skall alltid bekläs med keramik. Karaktär: Tjockflytande cementslamma. Verktyg: Visp, roller, spackel. Materialåtgång:, kg/m² och strykning Öppentid: Ca 0 min Torktid: Ca tim per skikt Förpackning: 0 kg, 0 kg 8

29 produktinfo Primer/Vidhäftning SOPro GD 79 Primer GD 79 används som dammbindare och för att öka vid häft ningen. Påföres outspädd på under lag såsom gips skivor, gips puts, puts, betong, lätt betong och cement baserade spackel. Kan för tunnas med vatten vid kraftigt sugande underlag. GD 79 är fri från lösnings medel, diffusions öppen, trans parent, lättflytande och kan användas inom- och utomhus. Verktyg: Roller/pensel/borste. Materialåtgång: g/m² Torktid: ca 0 minuter Förpackning: kg, kg, 0 kg Snabbtorkande ca. min SOPro HPS 67 Primer Sopro HPS 67 innehåller kvartssand och används vid släta, täta och svåra under lag med krav på hög vid häft ning. Exempel på släta, täta och svåra under lag är kakel och klinker i torra miljöer, spån skivor, gammal väl sittande färg (ej epoxi). Produkten hindrar även att kemiska reak tioner mellan lim rester (från mattor) och hydrauliskt bindande produkter uppstår. Vid applicering på spån skiva upp står ingen svällning av spånskivan. HPS 67 är fri från lös nings medel och kan användas inomhus och utomhus. Verktyg: Roller, pensel, borste. Materialåtgång: Ca 0 g/m² Torktid: Ca tim Förpackning: kg, kg SOPro EPG Primer EPG används vid extremt höga krav på vid häftning på cement baserade under lag. T.ex. vid olika in fäst ningar i pooler, stor kök och ter rasser. Resistent mot vatten, havs vatten, spill vatten, av lopps vatten, alkaliska lös ningar, utspädda syror, salt lösningar, mineral oljor, bränslen och lösnings medel. EPG är en -kompo nentsepoxi med låg viskosi tet med hög in träng nings för måga som kan användas inom- och utomhus. Verktyg: Roller, pensel. Materialåtgång: 00-00g/m² Öppentid vid +0 C = 90 min Öppentid vid + C = min Öppentid vid +0 C = 0 min Torktid: Ca tim Förpackning: kg SOPro Repadur MH Repadur MH är en cementbaserat vidhäftningsbruk som används tillsammans med betonglagnings produkter. Den säkerställer att vidhäftning mot underlaget uppnås för efterkommande spackel. Materialet kan användas både inom- och utomhus på golv, vägg och i tak. Karaktär: Snabbhärdande Materialåtgång:,6 kg/m² Torktid: Används vått i vått Förpackning: kg, kg 9

30 Testad enligt DIN EN 00 Testad enligt DIN EN 00 Testad enligt DIN EN 00 produktinfo Fästmassa FT Tunnbädd Flytande Spackel Mellanbädd SOPro s No. No. Grå är en flexibel cementbaserad fästmassa med en bra häng för måga för sätt ning och lägg ning av AEB Tät skiktsduk, kakel, klinker och natur sten (som är okänslig för miss färgning). No. är fiber för stärkt och kan användas inomoch utom hus på golv, vägg samt till värmegolv. Karaktär: Smidig konsistens. Materialåtgång: Se sid Öppentid utkammad: Ca 0 min Gångbar/fogbar efter tim Nygjuten betong efter månader Förpackning: kg, kg SOPro s No. SnABB No. Snabb är en flexibel cementbaserad snabb fäst massa med en bra häng förmåga för sätt ning och lägg ning av kakel, klinker och natur sten (som är okänslig för missfärgning). No. Snabb är fiber för stärkt och kan användas inomoch utomhus på golv, vägg samt till värmegolv. Karaktär: Smidig konsistens. Materialåtgång: Se sid Gångbar/fogbar efter tim Öppentid utkammad: Ca 0 min Nygjuten betong efter månader Förpackning: kg, kg SOPro s No. Vit Sopro s No. Vit är en högflexibel, cementbaserad fästmassa för sätt ning och läggning av kakel, klinker och natur sten (som är okänslig för miss färgning). Speciellt lämplig för glas mosaik. No. Vit är fiber förstärkt och kan användas inom- och utomhus på golv, vägg samt till värme golv. (Vid sättning av känslig natursten/kalksten, typ bianco carrara, thassos med flera, använd Sopro MFK 6.) Karaktär: Smidig konsistens. Materialåtgång: Se sid Öppentid utkammad: Ca 0 min Gångbar/fogbar efter tim Nygjuten betong efter månader Förpackning: kg, kg SOPro MFK 6 MFK 6 är en cementbaserad vit fästmassa som är snabbhärdande för läggning och sättning av marmor och Kalibrerad natursten som är fukt- och missfärgningskänslig, t.ex. marmor Carrara Bianco, Thassos etc, kalkstenplattor, Solnhofen kalksten, travertin (Jura marmor etc.) sandsten och ljus granit. Kan användas inom- och utomhus och till värmegolv. Karaktär: Smidig konsistens ast thixo ropic C FT Testad enligt DIN EN 00 Materialåtgång: Se sid Öppentid utkammad: ca timme Gångbar/ Fogbar: Efter - timmar Nygjuten betong: Efter månader Förpackning: kg SOPro MEG 666 MEG 666 megaflex S turbo är ett högflexibelt snabbhärdande flytfix. Kan läggas på ny av jämnade golv i samband med att dessa är gång bara. Mycket lämplig vid läggning av plattor utom hus under den kalla års tiden (>+ C) och uppnår frost säker het efter endast 7 tim vid läggning i + C. Mycket lämplig för t.ex. läggning av plattor större än x cm och till nygjutna betong golv. megaflex S turbo kan an vändas på golv inom- och utomhus samt till värmegolv. Karaktär: Tjockflytande. Materialåtgång: Se sid Öppentid utkammad: 0 min Gångbar/fogbar efter tim. Nygjuten betong efter månad Förpackning: Säck à kg + Dunk à 8, kg 0

31 Testad enligt DIN EN 00 Testad enligt DIN EN 00 Testad enligt DIN EN 00 NY dammreducerad produktinfo Fästmassa SOPro SC 808 Sopro Classic plus är en cementbaserad fästmassa med en förlängd öppentid, bra häng för måga för sättning och läggning av kakel och klinker. Classic plus kan användas inom- och utomhus på golv, vägg samt till värmegolv. Karaktär: Smidig konsistens. Materialåtgång: Se sid Öppentid utkammad: Ca 0 min Gångbar/fogbar efter tim Nygjuten betong efter månader Förpackning: kg Tunnbädd Spackel Flytande Mellanbädd NY dammreducerad SOPro FKM XL FKM XL är en extremt dryg, dammreducerad, cementbaserad, extra lätt, multifunktionell flexibel fästmassa med hög andel plastdispersion för läggning och sättning av keramiska plattor samt missfärgningsresistenta naturstensplattor på alla underlag. Särskilt lämplig för stora granitkeramikplattor för vägg och golv. Lämpligt för golv med golvvärme och på Sopro tätskikt. Brukets konsistens kan varieras för sättning och läggning i tunnbädd, mellanbädd och flytbädd. EXTRA D R Y G Karaktär: Smidig konsistens. Materialåtgång: Se sid Öppentid utkammad: ca 0 minuter Gångbar/ Fogbar: Efter 8 tim Nygjuten betong efter månader Förpackning: kg SOPro MG-fLEX 669 MG-Flex är en helt ny typ av fix med MicroGum-teknologi. Fixet är av lätt vikts typ vilket även medför att fixet räcker upp till 0 % längre än tradi tio nella tunn bädds fäst massor. I fäst massan finns även en in byggd steg ljuds dämp ning. MG-Flex kan användas inom- och utom hus på golv, vägg samt till värmegolv. Karaktär: Lätt/smidig. Materialåtgång: Se sid Öppentid utkammad: 0 minuter Gångbar/fogbar: tim Nygjuten betong efter månad Förpackning: kg SOPro VF 9 VF 9 är ett fiberförstärkt snabbhärdande flytfix som kan blandas till en fast eller flytande konsistens. Den reglerbara konsisten sen och den snabba härd ningen gör den mycket lämplig vid läggning av plattor större än x cm. För läggning av granit keramik, klinker och natur sten (som är okänslig för missfärgning). VF 9 kan användas på golv inom- och utomhus samt till värmegolv. Karaktär: Variabel konsistens (fast/flytande). Materialåtgång: Se sid Öppentid utkammad: 0 min Gångbar/fogbar efter ca tim Nygjuten betong efter månader Förpackning: kg

32 Testad enligt DIN EN 00 Testad enligt DIN EN 00 Testad enligt DIN EN 00 Testad enligt DIN EN 00 NY dammreducerad produktinfo Fästmassa SOPro VF HF 0 Sopro VF HF 0, är ett flexibelt dammreducerat flytfix som är snabb härdande, med en hög styrka för läggning av klinker och granit keramik. Speciellt lämpad för känslig composit klinker som lätt slår sig. Idealisk för tids pressade jobb vid renovering av restauranger, butiks lokaler, affärer, storkök och liknande, som kan användas på golv inom- och utomhus samt till värmegolv. Karaktär: Tjockflytande. NY dammreducerad Materialåtgång: Se sid Öppentid utkammad: 0 min Gångbar/fogbar efter tim Nygjuten betong efter månader Förpackning: kg SOPro DBE 00 DBE 00 är ett -komponentsepoxi för sättning av olika typer av kera mik (dock ej natur sten) enligt tunn bädds metoden. DBE 00 är resis tent mot aggressivt vatten, alkaliska lösningar, organiska syror och där för lämplig till labora torier, varma pooler, salt vatten pooler, äventyrs bad, avlopps anläggningar, batteri stationer, stor kök, meje rier, tvätt hallar, fasader och balkonger. DBE 00 kan användas inom- och utom hus på golv och vägg samt till värmegolv. Karaktär: Trögflytande. R T Materialåtgång: Se sid Öppentid utkammad: 90 min vid +0 C (0 0 min vid +0 C) Gångbar/fogbar efter tim Nygjuten betong efter månader Förpackning: kg SOPro PUK 0 PUK 0 är en -komponents högflexibel polyuretan fäst massa med en ex tremt hög vid häft ningsför måga som används för sätt ning och lägg ning av kakel, klinker, mosaik och fukt känslig natur sten. Mycket lämp lig till under lag av metall eller fukt känsliga trä baserade skivor. PUK 0 kan användas under vatten, inom- och utom hus på golv, vägg samt till värmegolv. Karaktär: Smidig konsistens. R T Materialåtgång: Se sid Öppentid: minuter Gångbar/fogbar: ca timmar Nygjuten betong efter månad Förpackning: 6 kg SOPro FFK 0 FFK 0 är färdigblandad kakellim för montering av keramiska plattor. För sättning och läggning av kakel-, klinker-, granitkeramik och mosaik. För hellimning eller punkt vis limning av skumisolerskivor. Används till torra utrymmen och i utrymmen med lite och temporär fukt påverkan. Karaktär: Smidig konsistens Materialåtgång: Se sid Öppentid utkammad: ca timme Gångbar/ Fogbar: Efter timmar Nygjuten betong efter månad Förpackning:, kg, 6 kg

33 hohe Abriebfestigkeit Wasseraufnahme reduziert hohe Abriebfestigkeit Wasseraufnahme reduziert hohe Abriebfestigkeit Wasseraufnahme reduziert produktinfo Fogmassa SOPro SAPHir Sopro Saphir är en flexibel vatten- och smuts avvisande fin kornig fog för fogar mellan mm. Fogmassan har en hög kant vid häft ning till kakel och klinker och ger en mycket slät och kom pakt fogyta. Sopro Saphir kan användas inom- och utom hus på golv och vägg. Karaktär: Normalhärdande. DIN Testad enligt CG WA EN 888 Materialåtgång: 0,7 kg/m² (0x0x6x mm) Öppentid: Ca tim Gångbar: tim Antal färger: st (se färgschema sid ) Förpackning: kg, kg Sopro BriLLAnt Brillant är en cementbaserad, snabbhärdande, flexibel, vatten- och smutsavvisande fogmassa som används för fogning av alla typer av keramiska beläggningar, betongsten och all natursten samt av glasmosaik med en fog bredd på 0 mm. Kan användas inom- och utomhus på väggar och golv. Mycket lämplig för golv med golvvärme i kök, dusch- och våtutrymmen. Karaktär: Snabbhärdande DIN Testad enligt CG WA EN 888 Materialåtgång: Ca 0,7,0 kg/m² vid plattformat 0 x 0 cm Öppentid: Ca 0-0 minuter Gångbar: Efter timmar Antal färger: 6 st (se färgschema sid ) Förpackning: kg, kg SOPro FL FL är en flexibel fogmassa som innehåller trass cement för fogar mellan 0 mm fogbredd. Lämplig då ytan ska tas i bruk tidigt eller om kon struk tionen består av ett trä bjälk lag eller inne håller ett värme golv. FL är mycket lämplig till all typ av keramik och speciellt till granit keramik plattor. FL kan användas inom- och utomhus på golv och vägg. Karaktär: Snabbhärdande. CG WA DIN Testad enligt EN 888 Materialåtgång: 0,7 kg/m² (0x0x6x mm) Öppentid: 0 0 min Gångbar: Efter timmar Antal färger: 8 st (se färgschema sid ) Förpackning: kg, kg SOPro FEP Sopro FEP är en tvåkomponentsepoxifog för fogar mellan mm som kan an vändas till kakel-, klinker- och granitkeramikplattor. Särskilt lämp lig för an vänd ning i mil jöer med kemi kalier som t.ex. bryg geri, mejeri, slak teri, pooler eller sim bassänger. FEP kan användas inom- och utom hus på golv och vägg. Karaktär: Plastig. R T RG DIN EN 00 DIN E N 888 Materialåtgång:,0 kg/m (, x cm x 0 mm fogbredd) Öppentid: Ca 0 0 min, beroende på temperatur Gångbar: Efter ca. 6 8 tim, beroende på temperatur Antal färger: st (se sid ) Förpackning: kg

34 hohe Abriebfestigkeit Wasseraufnahme reduziert hohe Abriebfestigkeit Wasseraufnahme reduziert produktinfo Fogmassa DIN Testad enligt CG WA EN 888 DIN Testad enligt CG WA EN 888 SoproDur HF 8 SoproDur HF 8 är en cementbaserad, snabbhärdande, fogmassa som används för fogning av alla typer av plattor som t ex kakel, klinker, granitkeramik och natursten med en fogbredd mellan -8 mm. Lämpar sig speciellt för fogar som utsätts för hög mekanisk påfrestning i miljöer som t.ex. verkstäder, tvättanläggningar, storkök, simbassänger, balkonger, terrasser och entréer. Karaktär: Snabbhärdande Materialåtgång: Ca 0, kg/m² vid plattformat 0 x 0 cm Öppentid: Ca - minuter Gångbar: Efter timmar Antal färger: st (se färgschema sid ) Förpackning: kg SOPro TOPAS Topas För särskilt vacker och dekorativ fogning och läggning/sättning av glasmosaik och glasplattor. Kan användas för kemikalieresistent läggning, sättning och fogning på alla normalt förekommande underlag med god bärförmåga. Även för fogning av keramiska plattor. Karaktär: Snabbhärdande Materialåtgång: ca,0 kg/m² vid fogning av glasmosaik Öppentid: minuter Gångbar: timmar Antalfärger: st (se separat färgschema) Förpackning: kg SoproDur HF 0 SoproDur HF 0, är en trasscementbaserad fogmassa för fogar mellan 0 mm som snabbt uppnår en hög styrka. Fogen är resis tent mot tö salt och hög trycks tvätt vilket gör den idealisk till verk städer, stor kök, tvätt hallar, pooler och liknande miljöer. HF 0 kan användas inom- och utomhus på golv och vägg. Karaktär: Snabbhärdande. Materialåtgång: 0,7 kg/m² (0x0x6x mm) Öppentid: Ca min Gångbar:, tim Antal färger: st (se färgschema sid ) Förpackning: kg SoproDur HF-D SoproDur HF-D, är en oximfri kemikalie beständig mjuk fog massa för elastisk fyll ning av golv- och an slutnings fogar som är ut satta för hård belast ning som t.ex. hög trycks tvätt. HF-D är beständig mot kemi kalier, UV-ljus, väder lek och tem pera tur beständig upp till +6 C. HF-D kan användas inomoch utom hus på golv och vägg. Materialåtgång: Ca, m/patron (vid fogar 0x0 mm) Öppentid: 0 min Uthärdning: mm/ tim Antal färger: st (se färgschema sid ) Förpackning: 0 ml/tub SOPro Sanitärsilikon Sanitärsilikon är ett ättiksyrehärdande silikon till sanitära ut rymmen och en elastisk fyllning av anslutnings-, delnings- och rörelse fogar. Sanitär sili konen inne håller fungi cider som motverkar mögel tillväxt. Efter ut härd ningen är silikon tätningen elastisk och be stän dig mot väder leks skiftningar, åldring och UV-strålar. Sanitär silikonen kan användas under vatten, inom- och utomhus på golv och vägg. Materialåtgång: Ca, m/patron (vid fogar 0x0 mm) Öppentid: 0 min Uthärdning: mm/ tim Antal färger: st (se färgschema sid ) Förpackning: 0 ml/tub

35 produktinfo SpackeL SOPro RS 6 RS 6 är ett cementbaserat snabbhärdande hand spackel som används till spackling av porer, luftblåsor och sprickor och för glätt ning samt repara tion av golv-, vägg- och takytor. RS 6 är väder- och temperatur beständigt vilket lämpar sig för fram ställning av jämna och släta under lag vid efter följande lägg ning av keramiska plattor och övriga beläggningar av alla de slag. Kan användas till plan spacklingar och fall spackling i t.ex. duschar och våt utrymmen. RS 6 kan användas inom- och utomhus. Obs! Kan inte användas som ytskikt, slitskikt. Karaktär: Smidig, plastig. Materialåtgång:, kg/m och mm Öppentid: 0 minuter Lagtjocklek: 0 mm Belastningsbar: 6 tim Plattsättningsbar/gångbar: 6 tim Förpackning: kg SOPro FS plus FS plus är en plastförstärkt själv ut jämnande avjämnings massa för fram ställning av släta och jämna golvytor i bostads miljö och offent lig miljö och för efter följande yt belägg ning av alla slags golv beläggningar. T.ex. keramik och plattor, natur sten, hel täckande mattor, parkett, laminat, linoleum och PVC. FS plus kan användas till värme golv och kan endast användas inomhus. Karaktär: Självutjämnande, lättflytande. Materialåtgång:,6 kg/m² och mm Öppentid: 0 0 min Lagtjocklek: 0 mm Gångbar: Ca - tim Plattsättningsbar: Ca - tim Förpackning: kg SOPro FS Sopro FS är en cementbaserad och fiberförstärkt avjämningmassa för framställning av släta och jämna golvskikt före alla typer av golvbeläggningar som t.ex. klinker, granitkeramik, natursten, heltäckningsmattor, plastmattor, laminat och parkett. FS är tack vare sin konsistens mycket lämplig för fallspacklingar i våtutrymmen och liknande med eller utan värmegolv. Karaktär: Självutjämnande, flytande Materialåtgång:, kg/m² och mm Öppentid: ca timme Gångbar: Efter ca - timmar Plattsättningsbar: Ca timmar Förpackning: kg SOPro HF-S 6 Sopro HF-S 6, är ett självutjämnande golvspackel för fram ställ ning av släta och jämna ytor. T.ex. i utrymmen där det är tung belast ning eller finns till skjutande fukt som t.ex. i verk städer, fabriks lokaler, lager utrymmen, garage, källare med till skjutande fukt, etc. HF-S kan användas inom- och utomhus. Obs! Utomhus skall spackelskiktet alltid täckas med Sopro DSF 6 och plattor. Karaktär: Självutjämnande, flytande. Materialåtgång:,7 kg/m² och mm Öppentid: 0 0 min Lagtjocklek: 0 mm Gångbar: tim Plattsättningsbar: Ca tim Förpackning: kg

36 produktinfo Spackel/Bruk SOPro AMT 68 Sopro AMT 68 är ett reparationsspackel som innehåller trass cement för både tjocka och tunna lag ningar på golv, vägg och tak. AMT 68 kan användas mellan 0 mm i en arbets om gång och är därför mycket lämplig för fallspacklingar på altaner, balkonger, terasser och till bättringar och lagningar i pooler och bassänger. AMT 68 kan användas utom hus och inomhus. Karaktär: Smidig konsistens. Materialåtgång:, kg/m och mm Öppentid: minuter Lagtjocklek: 0 mm Belastningsbar: 6 timmar Plattsättningsbar: timmar Förpackning: kg SOPro SBP 7 För putsning, utjämning, spackling och lagning av golv-, vägg- och takytor av betong, lättbetong, murverk av, tegel, kalksandsten samt blandmurverk. För framställning av plana, jämna, vertikala och vågräta underlag för efterföljande sättning och läggning av t ex keramiska plattor och natursten. Karaktär: Snabbhärdande Materialåtgång:, kg/m² och mm Öppentid: 0 minuter Lagtjocklek: -0 mm Plattsättningsbar: timmar vid +0 C, + timmar vid C Förpackning: kg SOPro Rapidur M Sopro Rapidur M är en snabbhärdande rotbetong som används till fram ställ ning av betong golv till både fast- och flytande kon struk tion. Den snabba härd ningen möjlig gör att be tongen kan be lastas tidigt, idealisk vid re no ve ringar av t.ex. bad rums golv. Rapidur M kan användas inom- och utomhus samt till värmegolv. Karaktär: Jordfuktig, fast. Materialåtgång: 8 0 kg/m och cm Öppentid: 0 60 minuter Gångbar: timmar Plattsättningsbar: timmar i fast konstruktion Förpackning: kg SOPro Rapidur FE 678 FE 678 är en självutjämnande flytande rotbetong för framställning av snabbhärdande och snabbt beläggningsbara flytande betonggolv i enlighet med tillämpliga standarder. För uppvärmda betonggolv, betonggolv i fast kontakt eller på glid- eller isoleringsskikt. Idealisk vid renoveringar, ombyggnader och nyproduktion. Karaktär: Snabbhärdande Materialåtgång: kg /m² och cm =,7 L bruk Öppentid: minuter Gångbar: - timmar Plattsättningsbar: timmar Förpackning: kg 6

37 produktinfo Spackel/Bruk SOPro SP 770 SP 770 är ett grått snabbhärdande, spänningsfritt cementbaserat spackel med god fyllnadsförmåga. För fyllning och lagning av djupa ojämnheter, hål och sprickor i betongytor och betonggolv. För avjämning av nedslitna eller skadade trappsteg och trapp avsatser. Som underlag för efter följande plattsättning och -läggning. För alla lagnings arbeten vid renoveringar och saneringar. Karaktär: formbar, fast Materialåtgång:,6 kg/m² och mm Öppentid: ca -0 minuter Gångbar: Efter ca timme Belastningsbar: Ca timme Förpackning: kg SOPro USW 9 USW 9 är ett vitt cementbaserat universalspackel med god fyllnadsförmåga som är snabbhärdande, för fyllning, lagning och utjämning av ojämnheter, hål, sprickor och liknande. Lättarbetat, formbart spackel som ger en slät och jämn yta, spacklet kan användas både inom- och utomhus. Karaktär: formbar, fast Materialåtgång:, kg/m² och mm Öppentid: ca 0- minuter Belastningsbar: Efter ca 6 timmar Förpackning: kg SOPro Repadur 0 Repadur 0 är ett cementbaserat fiberförstärkt betonglagningsspackel som används till lagning av skador på betongunderlag och som appliceras vått i vått på vidhäftningen Repadur MH. Spacklet kan användas för mindre respektive grövre lagningar inom- och utomhus på golv, vägg och tak. Karaktär: Snabbhärdande Materialåtgång:,0 kg/m² Öppentid: Ca 60 minuter vid + C Gångbar: Efter ca timmar Belastningsbar: Efter ca dagar Förpackning: kg, kg SOPrO Repadur Repadur är ett betongfinspackel som används för att få en slät och jämn yta samt till att laga porer och lufthål. Ytan är efter spackling mycket lämplig för efterföljande målning, tätskikt eller plattsättning. Karaktär: Snabbhärdande Materialåtgång:,7 kg/m² Öppentid: Ca 60 minuter vid + C Gångbar: Efter ca timmar Belastningsbar: Efter ca dagar Förpackning: kg, kg 7

38 produktinfo Övrigt Sopro Racofix 88 Racofix 88 är ett vattenbeständigt enkomponents monterings lim för vatten tät lim ning av skarvar, tätning av hål till Sopro AEB tät skikts duk samt för lim ning av Sopro AEB 6 tät band, Sopro AEB 6/6 inner- och ytter hörns man schetter, Sopro AEB 6 rör man schett och golv brunns manschett. Karaktär: Smidig konsistens. Materialåtgång: 00 0 ml/m beroende på applikation Öppentid: 0 minuter Uthärdning: mm / tim Färg: Vit Förpackning: 0 ml/tub SOPro FUF Sopro FUF används för en homogen infärgning av gamla, miss färgade och smutsiga cementbaserade fogar, både inomhus och utomhus. Endast till glaserade kakel/klinker färgen är inte lämplig för underlag som är permanent under vatten (t.ex. simbassänger). Karaktär: Flytande. Materialåtgång: Ca 0 m (0x0x mm) Belastningsbar med vatten: Ca tim Gångbar: tim Antal färger: 7 st (se färgschema sid ) Förpackning: 00 ml, 600 ml SOPro GR 70 Sopro GR 70 är ett koncentrerat rengörings medel som kan spädas ut med vatten. Används till grundlig ren göring som t.ex. att av lägsna olja, fett, vax, m.m. all typ av smuts på golv- och väggytor, i såväl bostads miljö som offentlig miljö. GR 70 kan användas på keramik, natur sten och liknande och för av tvättning vid platt sättning av keramik på keramik. GR 70 kan användas inomoch utomhus. Karaktär: Klar, lite gulaktig. Verktyg: svamp, rotborste eller skurblock. Materialåtgång: Utspädd 0g/m² Materialåtgång: Outspädd 00g/m² Förpackning: l, l SOPro Repadur KS Repadur KS är en cementbaserad primer/vidhäftare som ingår i Sopro betong lagningssystem som säkerställer att fullgod vidhäftning mot underlaget uppnås för det efterkommande betonglagningsspacklet. Repadur KS skall appliceras i två omgångar med en torktid på ca timmar mellan appliceringarna. Karaktär: Snabbhärdande Materialåtgång: 0 g /lpm =,6 kg/m² Öppentid: 90 minuter vid + C Ph värde: Torktid första strykningen: ca timmar Torktid andra strykningen: ca timmar Förpackning: kg 8

39 produktinfo Övrigt SOPro Bir 7 Sopro BIR 7 är ett lösningsmedelsfritt, låg alkaliskt ren görings medel med inten siv, uni ver sell effekt, hög smutslösnings- och smutsavlägsningsförmåga samt angenäm doft och bra användningsegenskaper. För alla slags smuts av lagringar på kakel, natur- och konst sten, glas, ädel stål, eloxerade ytor, alu minium, plastmaterial och målade ytor. Särskilt lämplig till användning med Sopro FUF. Karaktär: Gulaktig, tunnflytande. Verktyg: Svamp, rotborste eller skurblock Materialåtgång: Ca 0m beroende på underlag Förpackning: l SOPro FD 7 Sopro FD 7 är en flextillsats för förbättring av Sopros tunn- och mellanbädds fästmassor som ökar vidhäftningen till platta och underlag samt gör fästmassan mer vattenavvisande och rörelseupptagande. FD 7 skall endast användas tillsammans med Sopro s No. grå och Sopro s No. vit Karaktär: Vit, flytande. Förpackning: kg SOPro TDP 6 TDP 6 är stegljudsskivor som används för särskilt höga krav på stegljudsdämpningen i kombination med keramik- och naturstensbeläggningar och vid läggning av t.ex. hallar och trappkonstruktioner i flervåningshus samt på dåligt dämpade golvytor. Tjocklek: 8 mm Stegljudsdämpning: upp till 6db Vikt:, kg Storlek: 60 cm x 00 cm Förpackning: Styckvis 9

40 TRYCKSAKER Beställ trycksaker Förutom denna katalog som du håller i handen finns det ett flertalet till som var och en på ett utförligt och pedagogiskt sätt beskriver olika typer av system och produkter (för olika användningsområden och ändamål). AEB 60 Tätskiktbroschyr för folietätskikt som beskriver hur montering/applicering skall ske. Finns även på polska. BESTäLL broschyren: Ring eller maila till fdf 7 Tätskiktbroschyr för rollbart tätskikt som beskriver hur applicering/montering skall utföras. BESTäLL broschyren: Ring eller maila till 0

41 TRYCKSAKER SOPRO varioflex Enkel och lättöverskådlig broschyr som beskriver fördelarna med flytande fästmassor vid plattläggning på golv och utomhus (plattor i storformat). BESTäLL broschyren: Ring eller maila till dsf 6 Denna tätskiktsbroschyr beskriver flera av komplicerade miljöerna där det krävs tätskikt. Som t.ex. altan, pool och tillskjutande fukt. BESTäLL broschyren: Ring eller maila till tdp 6 Detta är en steg för steg-anvisning för stegljudsdämpning. Denna broschyr är särskilt tillämpbar vid flerbostadshus. BESTäLL broschyren: Ring eller maila till miljöbroschyr Detta är en broschyr som beskriver Sopro s miljöarbete samt de produkter som har högst miljöklassning. BESTäLL broschyren: Ring eller maila till

42 LATHUND Fästmassa Materialåtgång Nedanstående materialåtgångstabell avser torrpulver/m och är att se som en fingervisning. Beroende på vinkeln på tandspackeln och slitage kan variationer förekomma. Vid användning med fyrkantig tandspackel: Tandning xx mm Tandning 6x6x6 mm Tandning 8x8x8 mm Tandning 0x0x0 mm Tandning xx mm Sopro SC 808, kg/m,8 kg/m, kg/m,0 kg/m Sopro s No.,0 kg/m, kg/m,0 kg/m, kg/m Sopro s No., Snabb, kg/m,8 kg/m, kg/m,0 kg/m,6 kg/m Sopro s No. Vit, kg/m,7 kg/m, kg/m,8 kg/m Sopro VF 9, kg/m,0 kg/m,6 kg/m, kg/m,9 kg/m Sopro FKM XL 0,7 kg/m, kg/m, kg/m,8 kg/m, kg/m Sopro VF HF 0 Sopro MEG 666 S turbo Sopro MG-Flex 669, kg/m, kg/m,8 kg/m, kg/m, kg/m, kg/m,0 kg/m,8 kg/m 0,9 kg/m, kg/m,8 kg/m, kg/m Sopro MFK 6, kg/m,8 kg/m, kg/m,0 kg/m Sopro PUK 0, kg/m, kg/m,0 kg/m,8 kg/m Sopro DBE 00,6 kg/m, kg/m, kg/m,0 kg/m Sopro FFK 0,6 kg/m, kg/m, kg/m,0 kg/m

MONTERINGSANVISNING UNIDRAIN HÖRN MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se

MONTERINGSANVISNING UNIDRAIN HÖRN MED SOPRO AEB 640. www.sopro.se MONTERINGSANVISNING UNIDRAIN HÖRN MED SOPRO AEB 640 www.sopro.se GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR GENERELLA KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Reglerna gäller för applicering av tätskiktssystem på golv och väggar

Läs mer

Systemlösningar Våtrum

Systemlösningar Våtrum Juni 2010 Systemlösningar Våtrum Branschregler 27dec 2009 10-01-05 08.11 Sida 1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Generella krav och förutsättningar NYA branschregler fr.o.m. 2007-07-01 (BBV) Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna gäller för applicering

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

TEGLJUDS- DÄMPNING MONTERINGSANVISNING Tdp 565

TEGLJUDS- DÄMPNING MONTERINGSANVISNING Tdp 565 TEGLJUDS- DÄMPNING MONTERINGSANVISNING Tdp 565 sopro tdp 565 Vad är stegljud? Med stegljud menas det ljud som hörs i ett rum när någon går i ett rum som ligger in till eller ovan på, t.ex. i grann lägen

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden.

Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden. Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden. Let s stick together www.schonox.se Välj en dammfri arbetsmiljö. För hälsan, tiden och kundens skull Vårt sortiment av dammreducerade produkter

Läs mer

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix Cementbaserat snabbfix Uppfyller C2-kraven enligt EN 12004 Uppfyller klassificeringen F (Vidhäftning 0,5 N/mm²) redan efter 6 timmar. Till montering av kakel, klinker,

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva juli 201 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder SCHÖNOX BALTERRA för alla väder Keramik på balkong och terrass I Let s stick together I www.schonox.se I Innehåll Gör rätt från början och få bort vattnet...3 Välj keramik med omsorg...4 SCHÖNOX fogbruk

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011 monteringsanvisning sopro AEB 640 tätskiktssystem BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på fasta underlag och träbjälklag mira EPS lightbeton 60 - dammreducerad EPS lightbeton 60 är en snabbhärdande lättviktsmassa baserad på EPS plastkulor,

Läs mer

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012 GKH R System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning GKH R System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) GKH R System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Golvbrunn...

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

Arbetsanvisning Finja Tätsystem

Arbetsanvisning Finja Tätsystem Fix & Fog Finja Betong Arbetsanvisning Finja Tätsystem Utgåva oktober 2014. Ersätter alla tidigare utgåvor. Komplett sortiment Finja erbjuder ett komplett Fix & Fogsortiment med godkända tätkonstruktioner,

Läs mer

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR 1 IndorTec 2E LÄGG KLINKER OCH GRANITKERAMIK PÅ ANNARS HELT OMÖJLIGA UNDERLAG, UTAN ATT RISKERA SPRICKOR SÄG JA TILL LÄGGNING PÅ

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt av en 16 mm spårskiva

Läs mer

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 99-6952 För dig

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt

Läs mer

TJÄNA PENGAR MED VÅRT VIP-KORT!

TJÄNA PENGAR MED VÅRT VIP-KORT! TJÄNA PENGAR MED VÅRT VIP-KORT! Genom att använda vårt VIP-kort förser du kunden med bästa rabatt från början och du tjänar pengar på alla kundens inköp oavsett om det är kakel/klinker, inredning eller

Läs mer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS ELEMENT VK Byggskivor med fabriksmonterat tätskikt för våta miljöer Klara LUX ELEMENT VK är en byggskiva med färdigmonterad tätskiktsduk. Den

Läs mer

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009.

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Handledning för dig som gör det själv Lägga värmegolv Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag 2. Lägga värmegolv 3.

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

SÄG JA TILL JOBBET! DU LÖSER DET MED ARDEX. F I C K F A K T A

SÄG JA TILL JOBBET! DU LÖSER DET MED ARDEX. F I C K F A K T A SÄG JA TILL JOBBET! DU LÖSER DET MED ARDEX. F I C K F A K T A 2014 INNEHÅLL INLEDNING 5-6 GOLVSPACKEL 8-23 VÄGGSPACKEL 25-47 TÄTSYSTEM 32-40 FÄSTMASSOR 42-57 FOGMASSOR 60-70 GOLVBRUK 71-72 UTOMHUSBRUK

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

Du klarar det lätt själv med Bostik Fix&Fog. Och får ett professionellt resultat.

Du klarar det lätt själv med Bostik Fix&Fog. Och får ett professionellt resultat. Du klarar det lätt själv med Bostik Fix&Fog. Och får ett professionellt resultat. Förverkliga dina drömmar i hallen eller 2 om nytt kakel i köket, klinkers rent av ett helt nytt badrum. Du gör det lätt

Läs mer

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor juni 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Så här beräknar du din m yta Löpmetern runt rummet x höjden = din väggyta i m Ta bort ytor

Läs mer

monteringsanvisning April 2013

monteringsanvisning April 2013 FME f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning FME F-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) FME F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning Hjälp vid LAGNING Bruksanvisning Allmänt Vid alla typer av lagningar är utförandet lika viktigt som valet av produkter. Läs därför dessa anvisningar noggrant. Lagning är ett begrepp som omfattar uppbyggnad,

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Mars 2013. Ersätter tidigare anvisning från oktober 2002. Laga och spackla ute och inne www.casco.se Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta

Läs mer

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr Det är inte alldeles ovanligt med skador i ytterväggar kring våtrum med kakel eller andra keramiska plattor. Hur tätt är tätskiktet Både skadeutredare och försäkringsbolag har konstaterat att skador uppstått

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum I Let s stick together I Ersätter tidigare anvisning daterad maj 2010 Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik i våta utrymmen, t ex badrum. Läs igenom

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som ska laga och spackla ute och inne. Det kan till eempel vara

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA VÅTRUM! Tvättsvampar och trasor samt en hink Beckers Målartvätt Alg & Mögeltvätt Skyddshandskar Breplasta LW Stålspackel

Läs mer

8. Städning och underhåll

8. Städning och underhåll 8. Städning och underhåll Golv och väggar med plattor av keramik är extremt tåliga. Erfarenheter från olika typer av miljöer med hårda påfrestningar under lång tid är goda. Förutom mekaniskt slitage tål

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg TÄTSKIKTSYSTEM - F Golv/vägg Nya regler för Tätskikt i våtrum Från och med den 1 juli 2007 börjar Boverkets förändrade regler att gälla avseende utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt.

Läs mer

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT Monteringsanvisning för Rollbart tätskikt med Kiilto K System -K Ångspärr och K Tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning Golv- och Väggnära Brunnar

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

Finja Betong. Badrum på fyra dagar

Finja Betong. Badrum på fyra dagar Fix & Fog Finja Betong Finja Betong Badrum på fyra dagar Nu kör vi Varför vänta? Att tillverka ett nytt badrum kan ta tid. Vi ställde oss frågan om det verkligen behöver vara så. Nej, med rätt produkter

Läs mer

Handledning för plattsättning i våtrum. Easybuild

Handledning för plattsättning i våtrum. Easybuild Handledning för plattsättning i våtrum Easybuild Lagar och regler När det gäller plattsättning i våtutrymmen finns det branschregler som reglerar de detaljkrav som krävs för att uppfylla Boverkets lagstadgade

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

Våtrumsguide. Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder

Våtrumsguide. Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder Våtrumsguide Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder 2015-04-08 ersätter anvisning från 2014-10-28 SE 2015-04-08 CE- certifierat och uppfyller svenska krav Probaus

Läs mer

Handbok. Allt du behöver veta om. Fogning. Spackling. Tätskikt. Skötsel

Handbok. Allt du behöver veta om. Fogning. Spackling. Tätskikt. Skötsel Handbok Allt du behöver veta om Gjutning Plattsättning Spackling Fogning Tätskikt Skötsel 3. utgåva oktober 2011 Innehåll Säkra lösningar... 3 mira produkter... 4 Gjutning av slipsats... 8 Spackling av

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt.

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Välj din favoritfärg bland tusentals Alcro väggkulörer. Alcro Sober och Tålig är snabbtorkande latexfärger för målning

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013 DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8 godkänd enligt ETAG 022 Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE!

Läs mer

Skillnaden syns på slutresultatet. Målerispackel anpassade för dina behov

Skillnaden syns på slutresultatet. Målerispackel anpassade för dina behov Skillnaden syns på slutresultatet Målerispackel anpassade för dina behov Några enkla råd för ett bättre slutresultat Välj spackel utifrån metod och underlag. Avsyna ytorna innan du börjar arbetet. Underlaget

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer

Montera keramik. Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Lägga värmegolv Förbereda underlag

Montera keramik. Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Lägga värmegolv Förbereda underlag Montera keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning gäller för montering

Läs mer

Utföranderåd - Golvplattor interiört.

Utföranderåd - Golvplattor interiört. Utförande Utföranderåd - Golvplattor interiört. Först och främst: Tänk på att det är en svår konst att lägga stengolv. Det finns risk att det kan bli fel om den som lägger plattorna inte har erfarenhet.

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak AQUABEAD Självhäftande profiler Kant- och hörnprofiler För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc AquaBead är användarvänliga profiler för ytterhörn och avslut av gipsskivor. Profilerna är

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn Juni 20 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus

Läs mer

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner 6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner Keramiska plattor har använts på golv och väggar sedan årtusenden. För antikens byggare hade de olika byggmaterialens olika egenskaper knappast någon betydelse.

Läs mer

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning Konstruktion V12-3 och G12-3 Arbetsanvisningar Nr B 81301 Nov 12 MBE V:12-3 G:12-3 Dessa konstruktioner uppfyller samtliga Boverkets krav på ångenomgångsmotstånd på alla underlag utan fuktsäkerhetsprojektering.

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

ARDEX TRÄDGÅRD. Anlägg din trädgård med ARDEX. marknadens snabbaste produkter. ARDEX produkter syns inte men påverkar resultatet!

ARDEX TRÄDGÅRD. Anlägg din trädgård med ARDEX. marknadens snabbaste produkter. ARDEX produkter syns inte men påverkar resultatet! ARDEX TRÄDGÅRD Anlägg din trädgård med ARDEX marknadens snabbaste produkter BALKONGER BLOMLÅDOR FASADER FONTÄNER GARAGE GÅNGAR GRILLAR MURAR MARKSTEN NATURSTEN POOLER SKORSTEN TERRASSER TRAPPOR UTERUM

Läs mer

Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt.

Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt. Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt. Effektiv renovering ger nöjda hyresgäster. Beläggningsbart efter endast 24 timmar. De flesta stamrenoveringar

Läs mer

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn UNIDRAIN LINJEAVLOPP med våtrumssystem PCI VG007 Monteringsanvisningen

Läs mer

Weber våtrumsguide Materialval val av tätskikt och skivmaterial för privata våtrum, toaletter och likvärdigt. 2011 februari första utgåvan

Weber våtrumsguide Materialval val av tätskikt och skivmaterial för privata våtrum, toaletter och likvärdigt. 2011 februari första utgåvan Weber våtrumsguide Materialval val av tätskikt och skivmaterial för privata våtrum, toaletter och likvärdigt 2011 februari första utgåvan 1. Val av tätskikt och skivmaterial 1.1 System Litex Våtrumsskiva

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

3 år med Kakelcenter

3 år med Kakelcenter 3 år med Kakelcenter Vi bjuder på Tips & Erbjudanden 26 jan - 6 feb Kakelcenter mot nya höjder I år firar vi vårt tredje år i de nya lokalerna. Det har varit tre händelserika och roliga år fyllda med utmaningar.

Läs mer

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar SPACKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

ARDEX NATURSTEN ETT SNABBT OCH KOMPLETT SYSTEM FÖR EN FÄRGÄKTA NATURSTENS- BELÄGGNING

ARDEX NATURSTEN ETT SNABBT OCH KOMPLETT SYSTEM FÖR EN FÄRGÄKTA NATURSTENS- BELÄGGNING ARDEX NATURSTEN ETT SNABBT OCH KOMPLETT SYSTEM FÖR EN FÄRGÄKTA NATURSTENS- BELÄGGNING Innehållsförteckning Felfri läggning av natursten inomhus... 3 Montering med tunnbäddsmetoden... 5 Montering med mellanbäddsmetoden...

Läs mer

innehåll Sida SYSTEMnaMn SYSTEMkod 4 Underlagsbedömning teplatser - Terass SK:623-2 Uteplatser - Takterass SK:623-2

innehåll Sida SYSTEMnaMn SYSTEMkod 4 Underlagsbedömning teplatser - Terass SK:623-2 Uteplatser - Takterass SK:623-2 FÖR TUFFA MILJÖER Innehåll Sida SYSTEMnamn Systemkod 4 Underlagsbedömning teplatser - Terass SK:6-6 Uteplatser - Takterass SK:6-7 Uteplatser - Balkong/Altan SK:6-8 Trappor utomhus, Entré & garage SK:6-9

Läs mer

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 2011 Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Blanka betonggolv - 4 slipsteg 450/500/650/700/1000 Grön SCM Blå SCM Vit SCS RDC MAX

Läs mer

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning Innehåll Impervius foliesystem... 3 Material... 3 Underlag... 3 Våtzonindelning i våtrum... 4 Övriga utrymmen... 4 Förutsättningar golv.... 4 Bjälklagsförstyvning...

Läs mer