Beslut om ändrad ackreditering som certifieringsorgan för ledningssystem (3 bilagor)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om ändrad ackreditering som certifieringsorgan för ledningssystem (3 bilagor)"

Transkript

1 Enheten för certifiering och kontroll Ert datum Er referens Maria Eklund Per E Davidsson Direktnr: E-post: BMG TRADA Certifiering AB Box GÖTEBORG Beslut om ändrad ackreditering som certifieringsorgan för ledningssystem (3 bilagor) Detta beslut ersätter tidigare utfärdat beslut daterat med diarienummer Beslutet är ändrat med anledning av att villkoret om tidsbegränsning har tagits bort. På grundval av genomförd bedömning beslutar Swedac med stöd av artikel 5 punkten 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll m.m. och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll att meddela BMG TRADA Certifiering AB ändrad ackreditering. Ackrediteringens villkor specificeras i bilaga 1. Varje ändring av förhållanden upptagna i bilaga 1 skall anmälas och godkännas av Swedac. Ackrediteringens omfattning specificeras i bilaga 2. Omfattningen kan endast ändras genom utfärdande av nytt beslut från Swedac. I bifogat ackrediteringscertifikat sammanfattas de uppgifter om ackrediteringen som är väsentliga för certifieringsorganets kunder. Denna handling har givits en utformning som är i överensstämmelse med riktlinjerna i /IEC BMG TRADA Certifiering AB har sedan tidigare tilldelats ackrediteringsnummer Ackrediteringen gäller tillsvidare. Nästa bedömning sker preliminärt i mars Förnyad bedömning sker preliminärt år För ackrediterade certifieringsorgan utgår årsavgift enligt Swedacs föreskrifter. BMG TRADA Certifiering AB är placerad i avgiftsklass enligt särskild beräkning. Tilläggsavgift som avser kostnad för teknisk bedömning, faktureras efter genomförd bedömning. 1 (2) Swedac Huvudkontor Stockholmskontor Tel: , Postadress: Box 878, Borås Postadress: Box 733, Stockholm E-post: Besöksadress: Österlånggatan 5 Besöksadress: Klarabergsviadukten 70 D7 Organisationsnr: Fax: Fax: Postgiro: Bankgiro:

2 Beslut i detta ärende har fattats av Peter Kronvall, chefen på enheten för certifiering och kontroll, i närvaro av den föredragande tekniske handläggaren Maria Eklund. Peter Kronvall Enhetschef Bilagor 1. Ackrediteringens villkor 2. Ackrediteringens omfattning Ackrediteringscertifikat 2 (2)

3 Bilaga 1 Datum Ackrediteringens villkor 1 Allmänna villkor Allmänna villkor för ackrediteringen anges i följande dokument: STAFS 2007:13 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem STAFS 2010:10 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter och allmänna råd om ackreditering STAFS 2011:31 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter och allmänna råd om avgifter för ackrediterade certifieringsorgan och miljökontrollanter /IEC 17021:2011 Conformity assessment Requirements for bodies providing audit and certification of management systems SIS-/TS 22003:2007 Food safety management systems Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems 2 Särskilda villkor 2.1 Tillgång till lokaler och dokument Swedac skall vid begäran ges tillträde till certifieringsorganets lokaler och tillgång till dokumenterade kvalitetssystem 2.2 Företag/organisation BMG TRADA Certifiering AB GÖTEBORG Organisationsnummer: (1)

4 BMG TRADA Certifiering AB Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem för kvalitet, miljö, livsmedelssäkerhet och arbetsmiljö 1 Följande standarder i kombination med ackrediteringsområde enligt tabellen nedan. SS-EN 9001:2008 Ledningssystem för kvalitet Krav SS-EN 14001:2004 Miljöledningssystem Krav och vägledning AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete OHSAS 18001:2007 Ledningssystem för arbetsmiljö Specifikation Ackreditering för en bransch innebär att certifieringsorganet på ledningsnivå har nödvändig kunskap för att värdera kompetensbehovet för revision inom branschen och sätta samman lämpliga revisionslag. Dessutom är man kompetent att administrera certifieringsförfarandet och fatta korrekta beslut om certifiering. Certifieringsorganet har vidare tillgång till revisionspersonal med tillräcklig kompetens att utföra revisioner inom huvuddelen av de verksamheter som faller inom branschen. Det är alltid certifieringsorganets skyldighet att självt värdera sina förutsättningar att genomföra certifiering av en verksamhet utifrån de förutsättningar som gäller i varje enskilt fall. För certifiering av ledningssystem för miljö och energi krävs specifika kunskaper inom de näringsgrenar som framgår av bilaga 2 i Swedac s föreskrifter STAFS 2007:13 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem. Koder enligt IAF ID 1:2010 Ackrediteringsomfattning ( ) IAFkod Beskrivning NACE-kod AFS 2001:1 OHSAS Anmärkning 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske A Utvinning av mineral B ) 1) Begränsat till B 07 Utvinning av metallmalmer, B 08 Annan utvinning av mineral och B 09 Service till utvinning 1(5)

5 Ackrediteringsomfattning ( ) IAFkod Beskrivning NACE-kod AFS 2001:1 OHSAS Anmärkning 03 Livsmedel, drycker och tobak C ) 2) 2) 2) 2) Begränsat till C 10 Livsmedelsframställning och C 11 Framställning av drycker 04 Textilier och kläder C Läder, läder- och skinnvaror C , C ) 06 Trä och varor av trä C Massa, papper och pappvaror C Förlagsverksamhet J 58.1, J Tryckeriverksamhet C Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade C 19 petroleumprodukter 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer C Läkemedel C Gummi- och plastvaror C Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) C , C Cement, kalk och gips C Stål- och metallframställning samt tillverkning C 24 exkl och reparation av metallvaror utom maskiner och 24.46, C 25 apparater exkl 25.4, C Övriga maskiner C 25.4, C 28, C 30.4, C 33.12, C ) Exklusive C Garvning och annan läderberedning, pälsberedning 2(5)

6 Ackrediteringsomfattning ( ) IAFkod Beskrivning NACE-kod AFS 2001:1 OHSAS Anmärkning 19 Elektrisk och optisk utrustning C 26-27, C , S Fartyg och båtar C 30.1, C Luftfartyg, rymdfarkoster o. d. C 30.3, C Övriga transportmedel C 29, C 30.2, C 30.9, C Annan tillverkning C 31-32, C Återvinning E Elförsörjning (elverk) D Gasförsörjning (gasverk) D Vattenförsörjning (vattenverk) D 35.3, E Byggverksamhet F Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar G 45 47, S ) 4) 4) 4) Exklusive C 30.2 Tillverkning av rälsfordon 30 Hotell och restauranger I Transport, magasinering och kommunikation H 49 53, J Finansiell förmedling; fastighetsverksamhet; uthyrning och leasing K 64 66, L 58, N IT och datatjänster J 58.2, J 62, J Teknisk konsultverksamhet M 71 72, M (5)

7 Ackrediteringsomfattning ( ) IAFkod Beskrivning NACE-kod AFS 2001:1 OHSAS Anmärkning 35 Annan företagsservice M 69-70, M 73, M , M 74.9, N 78, N Offentlig förvaltning O Utbildning O Hälso- och sjukvård; sociala tjänster M 75, Q Annan samhällsservice E 37, E 39, E , E , J 59.1, J 60, J 63.9, N 79, R 90-94, S 96 4(5)

8 2 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet 22000: Food safety management systems Requirements for any organizations in the food chain Indelning i områden följer /TS 22003:2007 C Produktion av animaliska produkter D Produktion av vegetabiliska produkter E Produktion av stabila produkter J Transport och magasinering FSSC 22000:2011 Certification scheme for food safety in compliance with 22000:2005 and BSI-PAS 220:2008 Indelning i områden följer /TS 22003:2007 C Produktion av animaliska produkter D Produktion av vegetabiliska produkter E Produktion av stabila produkter 5(5)

9 ACKREDITERINGSCERTIFIKAT/ACCREDITATION CERTIFICATE 1450 /IEC BMG TRADA Certifiering AB Organisationsnummer är ackrediterat som certifieringsorgan för kvalitet, miljö, livsmedelssäkerhet och arbetsmiljö för uppgifter enligt bilaga 2, daterad Villkor för ackrediteringen framgår av bilaga 1./is accredited as a certification body for quality, environmental, food safety management systems as well as occupational health and safety for the scope specified in appendix 2, dated The terms of the accreditation are specified in appendix 1. Certifieringsorganet är ackrediterat enligt den internationella standarden/förordningen /IEC Conformity assessment Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Ackrediteringen innebär att certifieringsorganet har bedömts inneha erforderlig kompetens inom de områden som definieras i bilaga 2 och tillämpar ett kvalitetsledningssystem som uppfyller ställda krav. Det ackrediterade certifieringsorganet ansvarar för resultatet av utförda certifieringar och bedömningar samt, i förekommande fall, för val av och tillämpning av arbetsmetoder inom ramen för den meddelade ackrediteringen./this certification body is accredited in accordance with the recognised International Standard/Ordinance /IEC Conformity assessment Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. This accreditation demonstrates competence for a defined scope and the operation of a certification body quality management system. The accredited certification body is responsible for the results of performed certifications and submitted judgements as well as, where applicable, for the selection and application of work methods within the scope of the granted accreditation. Ackrediteringen gäller tills vidare. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) genomför regelbundet tillsyn, och vart fjärde år en förnyad bedömning, för att bekräfta att ackrediteringens villkor enligt bilaga 1, daterad , uppfylls./the accreditation is valid until further notice. The Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment (Swedac) regularly carries out surveillance, and a full reassessment every fourth year, in order to verify that the requirements for accreditation, see appendix 1 dated , are continually fulfilled. Detta ackrediteringscertifikat utfärdades av/this accreditation certificate was issued by Peter Kronvall, Enhetschef enheten för certifiering och kontroll/manager of the Certification and Inspection Division Beslutet om ackreditering utfärdades med stöd av artikel 5 punkten 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll m.m. och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Swedac är nationellt ackrediteringsorgan ansvarigt för bedömning av kompetensen hos certifieringsorgan, kontrollorgan, laboratorier och miljökontrollanter som ansöker om ackreditering. Den här ackrediteringen har utfärdats under EA:s MLA-avtal och kan därmed betraktas som likvärdig andra ackrediteringar under EA:s MLA-avtal med samma ackrediteringsomfattning. /Accreditation was granted with the mandate given in article 5 (1) of Regulation (EC) No 765/2008 regarding accreditation and market surveillance etc. and the Act (SFS 2011:791) concerning Accreditation and Conformity Assessment. Swedac is the national accreditation body responsible for the assessment of the competence of certification bodies, inspection bodies, laboratories and environmental verifier applying for accreditation. This accreditation has been issued under the EA MLA and is therefore recognised as equivalent to other accreditations issued under the EA MLA within the same accreditation scope. 1 (1)

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

SWEDAC AKTUELLT. Åhrmans kontroll är giltig i hela EU KVALITETS-

SWEDAC AKTUELLT. Åhrmans kontroll är giltig i hela EU KVALITETS- SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2009 KVALITETS- EUs nya varupaket enligt svensk modell Ackreditering och marknadskontroll får starkare ställning såväl i Sverige

Läs mer

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete -baserad på Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012 Arbetsmiljöverkets analysrapport 2013:1 1 Sammanfattning Denna studie är

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

Krav för certifieringsorganisationer

Krav för certifieringsorganisationer Svenska PEFC ek för Krav för certifieringsorganisationer PEFC SWE 005:3 Dokumentnamn: Krav för certifieringsorganisationer Dokumenttitel: PEFC SWE 005:3 Godkänt av: Svenska PEFC Datum: 2011 01 31 Godkänt

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått.

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått. ATEX-RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN AV RÅDETS DIREKTIV 94/9/EG AV DEN 23 MARS 1994 OM TILLNÄRMNING AV MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING OM UTRUSTNING OCH SÄKERHETSSYSTEM SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6 Krav på kalibrering och spårbarhet för ackrediterade organ Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Definitioner

Läs mer

SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SPCR 130 Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Swedish National Testing and Research Institute

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999 Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra certifiering av förpackningar

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 1(16) Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 2(16) INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 3 Leverans av uppgifter... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Ifyllande av blankettuppgifter...

Läs mer

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF90012000 R11 6 oktober,

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:18 Utkom från trycket 2007-11-13 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:6 TRYCKKÄRL

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:6 TRYCKKÄRL ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:6 TRYCKKÄRL 1 TRYCKKÄRL Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om tryckkärl och andra tryckbärande anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Läs mer

Om undersökningen. Vilka företag ingår i enkätundersökningen?

Om undersökningen. Vilka företag ingår i enkätundersökningen? Om undersökningen Syfte och användning Statistiken över Industrins varuproduktion (IVP) beskriver värdet och mängden av de varor, och därtill sammanhörande tjänster, som den svenska industrin producerat

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 87/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i bilagorna till 1972 års internationella konvention om säkra containrar och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten

Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten Vägledning Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten Innehåll 1 Inledning... 4 2 Syfte och omfattning... 4 2.1 Laboratorieanalyser...

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010 Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010 i bruk fr.o.m. 30.6.2010 30.6.2010 1 INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 2 1.1 TABELL 1: KREDITER EFTER KREDITTAGARSEKTOR... 3 1.2

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2008:13 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer