SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANAVDELNINGEN DNR Helena Persson SID 1 (50) Tfn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANAVDELNINGEN DNR Helena Persson SID 1 (50) Tfn"

Transkript

1 STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN Helena Persson SID 1 (50) Tfn Samrådsredogörelse Program för Blackebergsvägen Dp Innehåll Samrådsredogörelse Program för Blackebergsvägen Dp Sammanfattning... 1 Bakgrund... 3 Programmets syfte och huvuddrag... 3 Hur programsamrådet bedrivits... 3 Ämnesvisa synpunkter och stadsbyggnadskontorets ställningstaganden... 5 Synpunkter om förslaget att utveckla Blackebergsvägen... 5 Synpunkter på samrådsprocessen och samrådsmaterialet... 6 Synpunkter på stadsbyggnadsstrategin... 7 Synpunkter på bebyggelseförslaget... 8 Synpunkter angående kulturmiljö Synpunkter om boende och befolkning Synpunkter gällande parker och grönområden Synpunkter om verksamheter och service Synpunkter om gator och trafik Synpunkter om teknisk försörjning Synpunkter om hälsa och säkerhet Synpunkter på miljö- och klimataspekter Övriga frågor Stadsbyggnadskontorets sammanvägda ställningstagande Inkomna synpunkter Statliga och regionala myndigheter, förvaltningar och förbund Kommunala nämnder, bolag och förvaltningar Övriga remissinstanser Fastighetsägare inom programområdet Boende och privatpersoner Övriga Sammanfattning Syftet med programmet är att, i gränslandet mellan stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby, skapa förutsättningar för ny bebyggelse innehållande bostäder, verksamheter och service. Genom ett strukturellt helhetsgrepp omfattande gator och grönstruktur syftar programmet vidare till en ökad integration mellan Blackeberg och Södra Ängby. Programmet föreslår nya bostäder, förskolor och handelslokaler. Den nya bebyggelsen ska tillföra området en ny stadsbyggnadskaraktär. Förutsättningar skapas för integration genom nya och utvecklande befintliga mötesplatser samt förstärkta kopplingar. Box 8314, Stockholm. Besöksadress Fleminggatan 4 Telefon Fax

2 SID 2 (50) Programmet var på samråd under perioden 15 mars- 3 maj Under samrådet har yttranden kommit in från 20 remissinstanser och 231 boende eller privatpersoner. Flera namnlistor med olika syften har också lämnats in. Flertalet remissinstanser ser positivt på programförslaget och dess ambitioner. De uttrycker dock blandade synpunkter om vart exploatering är mest lämplig inom området och huruvida det är lämpligt att placera byggnader inom området för riksintresset Södra Ängby. De poängterar också att vissa utredningar bör göras inför kommande planeringsarbete. En majoritet boende och privatpersoner är kritiska till programförslaget. De har i högre grad en negativ syn på sakfrågorna ovan, och framför även kritik mot trafiksituationen, brist på parkeringsplatser och oro för skador på natur- och kulturvärden. Det finns en frustration över att vissa frågor ska lösas i ett senare skede, vilket många uppfattar som för sent och att förslaget då redan är låst. Med anledning av de åsikter som framförts under programsamrådet kommer följande frågor att studeras vidare i det fortsatta planarbetet: - Byggnadsvolymer, placering, utbredning, höjder och gestaltning. - Biltrafik, kollektivtrafik, gång- och cykelstråk, tillgänglighet och teknisk försörjning. - Bil- och cykelparkering i särskild utredning som ser till helheten. - Konsekvensanalyser avseende kulturmiljö. - Arkeologisk utredning. - Miljö- och klimataspekter: miljökvalitetsnormer (vatten), dagvatten, konsekvensbeskrivning för ekologiska spridningsvägar och biologisk mångfald, buller, vibrationer och solljus. - Riskfrågor kopplat till bensinstationen samt tunga transporter på Blackebergsvägen. Kontorets sammanfattande bedömning är att de inkomna synpunkterna kan hanteras och vidarestuderas i det fortsatta arbetet.

3 SID 3 (50) Bakgrund Programmets syfte och huvuddrag Syftet med programarbetet är att utreda förutsättningarna för att komplettera med bebyggelse längs Blackebergsvägen. Genom att ta ett helhetsgrepp på området ska programmet skapa förutsättningar för integration mellan de två stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby. Den nya bebyggelsen ska tillföra området en ny stadsbyggnadskaraktär. Förutsättningar skapas för integration genom nya och utvecklande befintliga mötesplatser samt förstärkta kopplingar. Mötesplatserna kan vara både offentliga rum och föreningsverksamheter. Kopplingarna kan vara både bilvägar, gång- och cykelvägar samt siktlinjer. I korthet föreslår programmet följande: Ny bebyggelse nya bostäder i 3 utbyggnadsetapper. 2 nya förskolebyggnader. Handelslokaler i bottenvåningar i centralt läge. Nya kopplingar Ett mer sammankopplat gatunät. Förbättrade stråk och passager för gång- och cykeltrafik. Nya mötesplatser Ett helt nytt torg, ett upprustat parkrum och en utvecklad mötesplats för rekreation i naturen. Hur programsamrådet bedrivits Programsamråd pågick under perioden Information om samrådet skickades ut enligt sändlista till remissinstanser och berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen. Dessutom skickades en flyer ut via direktreklam till alla hushåll i Södra Ängby och Blackeberg. Samrådsförslaget visades under samrådstiden i Tekniska Nämndhuset, på Bromma stadsdelsförvaltning och på Biblioteket i Blackeberg. Digitalt finns förslaget tillgängligt på stadsbyggnadskontorets hemsida, samt på Annons om programsamråd och samrådsmöte publicerades i lokaltidningen Mitt i Bromma tisdagen den 19 mars Samrådsmöte hölls i Södra Ängby skolas aula tisdagen den 16/4 kl Mötet hade formen av ett öppet hus med presentationer av förslaget kl och Samrådsmötet besöktes av ca 200 personer. Lördagen den 13 april ordnades även en vårträff vid Koängen, intill Tyska botten, där det fanns tillfälle att ta del av förslaget och ställa frågor till tjänstemän från staden mellan kl

4 SID 4 (50)

5 SID 5 (50) Ämnesvisa synpunkter och stadsbyggnadskontorets ställningstaganden Nedan redovisas ämnesvis de synpunkter som inkom under programsamrådet. Stadsbyggnadskontorets kommentarer och ställningstagande redovisas i kursiv stil efter varje ämne. Synpunkter om förslaget att utveckla Blackebergsvägen Flera remissinstanser ser positivt på programförslaget och dess ambitioner. Länsstyrelsen menar att programmet är lättillgängligt och belyser olika planeringsförutsättningar, mål och visioner för den framtida utvecklingen. Trafikförvaltningen(SLL) är positiv till att förtätning med bostäder föreslås i goda kollektivtrafiklägen. Bromma stadsdelsförvaltning ställer sig i huvudsak positiv till programförslaget som ger ett värdefullt tillskott av lägenheter i ett centralt och kollektivtrafiknära läge. Miljöförvaltningen ställer sig i stort positiv till programmet. Exploateringsnämnden ser positivt på det föreslagna områdesprogrammet då ny bebyggelse inom området uppfyller de ambitioner som översiktsplanen anger. De ser det även som positivt att området mellan Blackeberg och Södra Ängby utvecklas då kopplingarna mellan stadsdelarna blir starkare och fler mötesplatser skapas samtidigt som fler ges möjligheten att bo i området. Trafikkontoret är positiv till förslaget att förtäta och koppla samman de två stadsdelarna samt förstärka kopplingarna för gång- och cykel i enlighet med stadens Framkomlighetsstrategi. Sammanfattningsvis ställer sig Skönhetsrådet i grunden positivt till områdesprogrammet för Blackebergsvägen. Samfundet S:t Erik anser att områdesprogrammet för Blackebergsvägen är en fördömlig utveckling av Översiktsplanen Promenadstadens intention att utveckla en ihopkopplad och socialt fungerande stad. Även flera sakägare och hyresgäster ser positivt på förslagets vision om utveckling av området. Flera bostadsrättsföreningar och intresseföreningar har invändningar mot förslaget till utveckling av området. Sistnämnda menar att området inte passar med en stadsmässig karaktär utan bör bevaras i sitt nuvarande skick. De är oroliga för att förslaget får stora konsekvenser för de ekologiska spridningsvägarna och för kulturvärdet på stadsdelarna Södra Ängby och Blackeberg samt enskilda kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Övriga anser bland annat att ekvationen bostäder, utemiljö, trafik och parkeringsplatser inte går ihop, att boendemiljön kommer att försämras, att kvaliteter som natur, ljus och luft måste bevaras. Bland boende och privatpersoner som yttrat sig om programmets stadsbyggnadsstrategi för Blackebergsvägen, finns både positiva och negativa reaktioner. Flera personer menar att området inte passar med en stadsmässig karaktär och att fördelarna med området riskerar att gå förlorade. Flera är oroliga för att deras fastighetsvärde kommer att påverkas negativt av den nya bebyggelsen. Många är också positiva till förslagets ambitioner och det faktum att någonting händer i stadsdelen.

6 SID 6 (50) Stadsbyggnadskontorets ställningstagande Stockholms stad har ansvar för att medverka till att bostadsbyggandet i staden står i relation till den växande befolkningens behov och önskemål. Om bostadsutbudet i Stockholm ska hålla takten med den växande efterfrågan måste bostäder byggas i hela Stockholm. En utveckling längs Blackebergsvägen möjliggör många nya bostäder i ett eftertraktat läge med bra kollektivtrafikförsörjning, god tillgång till natur- och kulturmiljöer samt vattenkontakt. De nya bostäderna kan komplettera det bostadsutbud som redan finns i Blackeberg och södra Ängby. Genom att förslaget föreslår utveckling av mötesplatser och förstärkta kopplingar mellan stadsdelarna kan utvecklingen bidra till att integrera Blackeberg och Södra Ängby. Den nya bebyggelsen skulle också öka underlaget och förbättra förutsättningarna för handel och service i närområdet. Stadsbyggnadskontoret anser att en utveckling av Blackebergsvägen i enlighet med programförslaget stämmer överens med intentionerna i Promenadstaden översiktsplanen för Stockholm. Synpunkter på samrådsprocessen och samrådsmaterialet Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen och Stockholm Vatten AB har framfört att en dagvattenutredning bör tas fram tidigt under processen så att den sedan kan fungera som gemensamt underlag för kommande detaljplaner. Ett flertal boende och privatpersoner har lämnat synpunkter på programsamrådsprocessen och är kritiska till hur den har gått till. Flera är kritiska till programmets redovisningsnivå, avseende såväl innehåll som illustrationernas detaljeringsgrad. Några påpekar att illustrationer avviker från de skriftliga beskrivningarna och att det har använts för gamla flygfoton. Man framhåller att vid samrådsmötet hänvisades till att vissa frågor ska lösas i ett senare skede, vilket många uppfattar för sent och att förslaget då redan är låst. En del boende i Blackeberg ser sig underrepresenterade i processen och några undrar varför de inte bjudits in att delta i Fokusgruppen. Stadsbyggnadskontorets ställningstagande Programsamrådet är det första skedet i planprocessen med möjlighet till inflytande från allmänhet och remissinstanser. Flera tillfällen att lämna synpunkter kommer att följa i de fortsatta detaljplaneprocesserna. Programskedet syftar till att tidigt samla in synpunkter från remissinstanser och allmänhet för att utifrån det insamlade materialet kunna göra avvägningar inför kommande detaljplaner samt att få en helhetsbild av ett större område. För att inte låsa förslaget innan synpunkter samlats in har förslaget inte gått in på detaljer utan visat en schematisk bild av hur området föreslås utvecklas, där fokus har lagts på att tidigt se möjligheterna i de offentliga rummen och i hur stadsdelarnas strukturer kan knytas samman. Det har som förväntat lyfts vissa frågor under programsamrådet som kommer studeras speciellt i det fortsatta arbetet. Dagvattenfrågan kommer utredas för hela området i ett tidigt skede. Vissa andra frågor, såsom tunnelbanans kapacitet, ansvarar andra myndigheter för och därför kan stadsbyggnadskontoret inte besvara dessa i nuläget. Stadsbyggnadskontoret har ansträngt sig för att nå ut till lika starkt till bägge stadsdelar, till exempel har informationsblad skickats ut till alla boende i Blackeberg och Södra

7 Ängby. Den fokusgrupp som träffades vid ett tillfälle under sommaren 2012, bestod av slumpvis utvalda representanter för verksamma i området, med en spridning över ålder och hemort. Mötet syftade till att få lokalkännedom om området och för att gynna samtalsklimatet hölls antalet deltagande nere. SID 7 (50) Synpunkter på stadsbyggnadsstrategin Exploateringskontoret ser det som positivt att området mellan Blackeberg och Södra Ängby utvecklas på sättet att kopplingarna mellan stadsdelarna blir starkare och fler mötesplatser skapas. Man anser att nybyggnation av bostäder bidrar till stadsutvecklingen och att en ombyggnation av Blackebergsvägen är viktig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Skönhetsrådet sympatiserar med huvudsyftet att bryta ner den barriäreffekt Blackebergsvägen idag har och att därmed skapa ett starkare samband mellan Blackeberg och Södra Ängby. Greppet att i mötet mellan områdena skapa en ny stadskaraktär som komplement till de två pregnanta karaktärer som redan är etablerade upplever rådet rätt. Miljöförvaltningen är positiv till en utveckling av Tyska botten för att öka de rekreativa värdena på reservatets villkor. De anser även att det är bra att bebyggelsen intill tunnelbanestationen föreslås bli tät och ser gärna att ännu fler bostäder lokaliseras där, men att i den södra delen av området bör bebyggelsetrycket istället sänkas. Stockholms och Söderorts Naturskyddsföreningar ifrågasätter om bebyggelse i sig kan minska segregation och om programförslaget överensstämmer med Promenadstaden. Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen uppfattar inte Blackebergsvägen som en barriär och de vill varna för att en sammanbindning kan äventyra båda stadsdelarnas profiler och värden. Många boende och privatpersoner anser att programförslaget inte tar tillräcklig hänsyn till stadsdelarnas nuvarande karaktär. Många är missnöjda med att skogsmiljön förvandlas till stadsmiljö och man framhåller att närheten till orörd natur är den största attraktionskraften i området. Några boende har förståelse för att det finns ett behov av att bygga nytt, men då anser man att man måste se över redan existerande problem med infrastruktur, kommunikation och parkering i området. En del är dock positiva till att förnya Islandstorget och till förtätningen i området. Flera boende anser att byggandet bidrar till ökad segregation, genom att det skapas en fysisk och social kil mellan Blackeberg och Södra Ängby. Någon framför att det blir ett bättre möte mellan stadsdelarna om man bygger lägre hus. Man vill satsa på redan väl fungerande mötesplatser, såsom skola och föreningsliv. Flera undrar varför området vid bensinstationen och bakom frisörernas hus inte finns med som alternativa tomter i programmet. Några saknar en helhetssyn kring tunnelbanestationen där även området norr om Bergslagsvägen tas med och framhåller att det främst handlar om hur en plats kring en underskattad T- banestation skulle kunna utvecklas. Några undrar varifrån idén kommer att göra en innerstadsgata av Blackebergsvägen. De anser det viktigt att förstå att karaktären i förorten inte är samma som i innerstaden, och att förorten måste få möjligheter att utveckla sina egna kvaliteter. Det anser det också olyckligt att förmoda, som de tycker förslaget gör, att innerstadens kvaliteter också är eftersträvansvärda i förorten.

8 SID 8 (50) Stadsbyggnadskontorets ställningstagande Utmaningen att knyta samman två så olika stadsdelar kan säkerligen lösas på flera sätt. Då det finns ett stort behov av bostäder i Stockholm har strategin utgått från att all ny bebyggelse är flerbostadshus. Detta för att så många som möjligt ska få möjlighet att bo här och för att kunna spara andra grönytor. Strategin föreslår bebyggelse av ny stadsbyggnadskaraktär som bygger vidare på de omgivande stadsdelarnas kvaliteter, såsom grönska och bebyggelsestruktur. De många gemensamma målpunkterna längs Blackebergsvägen; Ängby kyrka, Nya Islandstorget, tunnelbanestationen, fotbollsplanen, Blackebergsstråket, Södra Ängby skola och Tyska botten, kommer tillsammans med de förstärkta kopplingarna knyta samman stadsdelarna enligt stadsbyggnadskontorets bedömning. Stadsbyggnadsstrategin vill skapa förutsättningar för integration genom att utveckla mötesplatser och kopplingar inom området. Detta innebär att bevara och fortsätta satsa på redan väl fungerande mötesplatser, både med avseende på offentliga rum och på föreningsverksamheter. Det är grunden till att områdesprogrammet föreslår att fotbollsplanen finns kvar samt att sjöscouterna får större område för sin verksamhet. Det är också skälet till att programförslaget föreslår en upprustning av parker och naturmiljöer så att de ska kunna ta emot fler besökare och erbjuda fler aktiviteter. Området vid bensinstationen finns med inom programområdet, men har inte fått någon bebyggelsestruktur i förslaget då beslut angående Bergslagsvägens framtid avvaktas. Områdesprogrammets gräns drogs vid Bergslagsvägen då dess syfte var att utreda området mellan Södra Ängby och Blackeberg. Det kan dock finnas anledning att titta på platserna norr om Bergslagsvägen vid ett senare skede då Bergslagsvägens framtid tydliggjorts. Idén att göra en stadsgata av Blackebergsvägen finns beskriven i områdesprogrammet. Det är en viktig huvudgata som allt eftersom Stockholm växer blir mer belastad med trafik och därmed allt mer separerar de två stadsdelarna. Genom att förändra gaturummet med fler passager, mer utrymme för gående och cyklister samt husfasader som ramar in utrymmet signaleras att här ska trafiken anpassa sig efter människorna på platsen. På så vis dämpas hastigheter och barriäreffekten minskas. Förortens kvaliteter beaktas genom den nya bebyggelsens anpassning till naturmarken. Synpunkter på bebyggelseförslaget Länsstyrelsen anser att den föreslagna bebyggelsen kan vara möjlig på det sätt som programmet beskriver. Det är dock av yttersta vikt att den nya bebyggelsen inte tillåts dominera över Södra Ängbys villabebyggelse vad gäller utformning och höjd. Ny bebyggelse bör även hålla hög kvalitet vad gäller gestaltning och materialval. Eventuell bebyggelse längs Mälarstranden, inklusive vägar, strandpromenad och bryggor kan behöva prövas mot strandskyddsbestämmelserna. En av de ekologiska spridningszonerna skulle försvagas avsevärt genom uppförandet av de tre bostadsbyggnader som föreslås i östra delen längs Blackebergsbacken. Länsstyrelsen anser därför att den föreslagna bebyggelsen bör omprövas gällande utbredning och utformning. De ser även ett allmänt behov att tydligare redovisa vilka konsekvenser den föreslagna bebyggelsen som helhet får ur ett ekologiskt perspektiv med hänsyn till spridningsvägar och biologisk mångfald. Bromma Stockholm Airport uppger att höjdbegränsningen för det aktuella

9 SID 9 (50) området är +59,4 m ö h (RH70) +59,0 m ö h (RH00)/+59,6 m ö h (RH2000). Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att föreslagen bostadsbebyggelse i högre utsträckning ska anpassas till de höga naturvärden som finns i området. Exploateringsnämnden framhåller att då förslaget på områdesprogram medför stora kostnader (ledningsflytt, nytt torg, om- och nyanläggning av vägar m.m.) är det viktigt att de tre utbyggnadsetapperna får en tillträckligt hög exploateringsgrad. Vid exploatering av området intill fotbollsplanen förutsätter idrottsförvaltningen att full kompensation utgår och att både förvaltningen och föreningen erbjuds en ny plats i området runt bollplanen för uppförande av en omklädningsbyggnad och ett klubbhus. Kulturnämnden har beslutat att i huvudsak avstyrka etapp 1 i programmet med hänvisning till den negativa inverkan som förslaget har på kulturhistoriska värden och att i huvudsak tillstyrka etapp 2 och 3 med ändringar och lägre exploatering. Skönhetsrådet framhåller att det är angeläget att det både mellan och inom de nya bebyggelsegrupperna ges utrymme för en viss variation. De ställer sig frågande till bebyggelsen öster om Blackebergsvägen i slänten nedanför Södra Ängbys villabebyggelse men finner det riktigt med en större exploatering kring T-banestationen. Bromma stadsdelsnämnd anser att förslaget behöver omarbetas i den fortsatta planprocessen och husen ges en placering, höjd och utformning som bättre harmonierar med omgivande bebyggelse. De anser det även angeläget att solstudier genomförs så att eventuella negativa konsekvenser, för kringboende, minimeras. Stockholms och Söderorts Natuskyddsföreningar anser att området vid Ängbyplan, etapp 1, är rimligt att förtäta, men att etapp 2 och 3 bör utgå ur programmet. Många Boende och privatpersoner anser att den föreslagna bebyggelseskalan allmänt är för hög och att det förtätas för mycket. Det finns en oro för att de nya huskropparna kommer att dominera och att många av dagens kvalitéer kommer att försvinna. En liten andel anser att det kommer att bli trevligare längst med Blackebergsvägen. Boende i Blackeberg framför främst synpunkter på etapp 3, som man menar inte tar tillräcklig hänsyn till grönområdet avseende rekreativa och ekologiska värden. Boende i Södra Ängby har mer synpunkter på helheten och etapp 2, där man anser att inte tillräcklig hänsyn tas till kulturmiljövärdena. Många boende, från båda områdena, vill se nya och bearbetade förslag. Många lämnar positiv respons om förslaget till upprustning runt Islandstorget. Några undrar varifrån idén om en så massiv utbyggnad hämtats och framhåller att Södra Ängby har knappt 510 hushåll. Stadsbyggnadskontorets ställningstagande Stadsbyggnadskontoret konstaterar att många är negativa till bebyggelse på naturmarken men mer positiva till utveckling kring Islandstorget. Kontoret menar att ingen ny information som föranleder att någon av de föreslagna etapperna bör utgå, har tillkommit sedan förslaget arbetades fram. Programmet är ett översiktligt dokument som redovisar utgångspunkter och mål för möjlig framtida markanvändning längs Blackebergsvägen. Kontoret delar uppfattningen att de föreslagna platserna kräver stora hänsynstaganden till omkringliggande bebyggelse, kulturmiljö och natur- och ekologi. Dessa frågor ska studeras vidare och styra vilken utbredning, volym och gestaltning den nya bebyggelsen får i kommande detaljplaner för de tre etapperna.

10 SID 10 (50) Planerna kommer att genomgå den ordinarie planprocessen med samråds- och granskningsförfarande. En utveckling längs Blackebergsvägen möjliggör många nya bostäder i ett eftertraktat läge med bra kollektivtrafikförsörjning, god tillgång till natur- och kulturmiljöer samt vattenkontakt. För att ge fler möjlighet att bo här innehåller förslaget enbart flerbostadshus för att möjliggöra en hög exploateringsgrad utan att behöva göra för stora ingrepp i naturmarken. I programförslaget finns en föreslagen ny plats intill bollplanen för uppförande av en omklädningsbyggnad och ett klubbhus Synpunkter angående kulturmiljö Länsstyrelsen anser att den föreslagna bebyggelsen kan vara möjlig på det sätt som programmet beskriver men att det är av yttersta vikt att den nya bebyggelsen inte tillåts dominera över Södra Ängbys villabebyggelse vad gäller utformning och höjd. Ny bebyggelse anser man även bör hålla hög kvalitet vad gäller gestaltning och materialval. Vidare framför man att konsekvenserna för kulturmiljön bör analyseras vidare i kommande arbete och att det fortsatta planarbetet förutsätter en arkeologisk utredning. Kulturnämnden avstyrker i huvudsak den föreslagna nybebyggelsen kring Islandstorget då de anser att förslaget skulle innebära negativ påverkan på kulturhistoriska värden och kvalitéer i närområdet, för Ängby kyrka och Lilla Ängby gård samt flytt av fornlämning. Utmed Blackebergsvägen och Blackebergsbacken ser förvaltningen det som möjligt med viss nybebyggelse, men att exploateringen ska minskas. Förslaget utmed Blackebergsvägens östra sida är inom riksintresset Södra Ängby och de anser det därför av stor vikt att hänsyn tas till detta genom minskad exploateringsgrad och ambitiös nygestaltning. Skönhetsrådet framhåller att Södra Ängby är ett världsunikt område i den moderna västerländska arkitekturens historia och att samspelet mellan förhållandevis orörd naturmark med rikligt inslag av tall och de vita, kubformade villorna konstituerar mycket av värdet och att då som föreslås i programmet gå in med ny bebyggelse i denna synnerligen skyddsvärda enklav, om än bara i randzonen, anser Skönhetsrådet mycket tveksamt. Skönhetsrådet och Bromma hembygdsförening anser att den nya bebyggelsens placering och relation till kyrkan behöver studeras närmare. Skönhetsrådet, Bromma stadsdelsnämnd och Bromma hembygdsförening reagerar på sättet att kringbygga Lilla Ängby gård med ett nytt kvarter endast uppbrutet av en öppning, de anser att sambandet mellan Lilla Ängby gård och Blackebergsvägen måste stärkas genom betydligt öppnare samband. Bromma hembygdsförening anser att områdesanalysen uppvisar stora brister vad gäller relevanta bedömningar av områdets arkeologi och agrarhistoriska landskap. De vill att en större hänsyn ska tas till Ängbykyrkan, Lilla Ängby gård, milstenen och skålgropsstenen genom att minska bebyggelsen i etapp 1. De anser även att det öppna landskapet utmed södra delen av Blackebergsvägen ska fredas från nybebyggelse av hänsyn till riksintresset Södra Ängby och det äldre agrart präglade torplandskapet. Södra Ängby villaförening anser att programförslaget skulle medföra att stora delar av områdets unika kulturmiljö förvanskas, förloras och påtagligt skadas för all framtid. Inom och i direkt anslutning till det område som omfattas av riksintresset enligt gällande detaljplan anser de därför att ingen ny bebyggelse kan uppföras. I stället anser de att åtgärder bör

11 vidtas för att bevara, återställa och utveckla de kvaliteter som gör att Södra Ängby är ett riksintresse. SID 11 (50) En majoritet av de boende och privatpersoner som yttrat sig anser att programförslaget varken tar hänsyn till eller visar respekt för kulturmiljö och riksintresse. Framförallt gäller det den föreslagna bebyggelsen inom Södra Ängbys riksintresse. Det finns en oro för att om man börjar nagga på gränserna försvinner innebörden av riksintresset och det framhålls att det inte bara är byggnaderna som utgör kulturmiljö utan även relationen till närliggande natur. Många boende anser även att de äldre villorna längs Blackebergsvägen och kyrkan kommer i skymundan i förslaget. De blockeras och trängs undan av tillkommande bebyggelse, ett större respektavstånd efterfrågas. Många har påpekat att för starkt fokus på Södra Ängbys kulturvärden gör att bebyggelsen i Blackeberg kommer i skymundan. Även denna bebyggelse anser man har ett viktigt arkitektoniskt uttryck som bör samspela med förslaget. Stadsbyggnadskontorets ställningstagande Stadsbyggnadskontoret är medvetet om de stora kulturvärden som finns på platsen. I det fortsatta arbetet kommer byggnadernas placering, utformning och höjd studeras vidare med hänsyn till de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna och objekten. Det gäller Blackeberg och Södra Ängby som värdefulla bebyggelsemiljöer, Ängbykyrkan, Lilla Ängby gård, milstenen, skålgropsstenen och Ljunglöfska tjänstebostaden som värdefulla objekt. Gestaltningsprogram ska tas fram, för varje etapp, som säkerställer att ny bebyggelse håller hög kvalitet vad gäller gestaltning och materialval. Vad gäller riksintresset Södra Ängby kommer särskilda krav att ställas på bebyggelsen med avseende på hur den förhåller sig till riksintresset. De agrarhistoriska landskapen har inte särskilt nämnts i underlaget, vilket påpekats. Det goda läget med närhet till kollektivtrafik, natur- och kulturvärden gör detta till en plats som är lämplig för bostäder. Att lämna stora markytor obebyggda anses därmed inte vara lämpligt i etapp 1. Synpunkter om boende och befolkning Länsstyrelsen framför att möjligheten att åstadkomma en god och säker utemiljö sett ur ett barnperspektiv särskilt bör beaktas. Bromma stadsdelsnämnd anser att de föreslagna husen bör få en alternativ placering, höjd, utformning som bidrar till en mjukare anslutning med befintlig bebyggelse och minimerar negativa konsekvenser för kringboende. Några boende och privatpersoner anser att de redan boende i området underprioriteras i relation till de nya boende som förslaget medför. De boende vill ha en långsiktig vision för de som redan bor där. De tycker också att det verkar som att de som ska flytta in i de nya husen inte beräknas ha bil eller barn vilket många anser är felaktigt. Några boende reagerar på dubbla budskap när staden pratar om att motverka segregationen mellan områdena samtidigt som de nya bostäderna vid Blackebergs gård säljs som Ängby park, trots att det ligger i Blackeberg. Det sänder ett tvivelaktigt budskap om områdets status.

12 SID 12 (50) Stadsbyggnadskontorets ställningstagande Konsekvenserna för stadsdelen och närområdet vid bebyggelse kommer att belysas i de olika etapperna när konkreta förslag finns som utgångspunkt för exempelvis solstudier. Skymd eller förlorad utsikt och ändrade ljusförhållanden är olyckligt för de enskilda lägenheter som drabbas. En förtätning och utveckling för att göra den växande staden tillgänglig för fler, bedöms inte som möjlig att genomföra utan påverkan på omgivningen. Det allmänna intresset och nyttan av att skapa nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen är stort. Ett boende i en växande storstad innebär att enskilda lägenheter kan behöva utstå ändrade utsikts- och ljusförhållanden. Antalet förskoleplatser utgår från stadsdelsförvaltningarnas behovsanalyser och programförslaget är utformat utifrån deras uttalade behov. Parkeringstalet 0,7 utgår från platsens förutsättningar med god tillgång till kollektivtrafik. Det nybyggda området vid Ljunglöfska slottet heter Blackebergs gård i Stadsbyggnadskontorets dokument. Byggherren har troligen använt sig av ett annat namn i försäljningssyfte, men i stadens kartmaterial heter platsen Blackebergs gård och inget annat. Synpunkter gällande parker och grönområden Länsstyrelsen framhåller att Tyska botten, Blackebergsskogen och kanterna längs Blackebergsvägen utmärker sig i områdesprogrammet som värdefulla områden med betydelsefulla ekologiska samband och spridningszoner. Länsstyrelsen ser ett allmänt behov att tydligare redovisa vilka konsekvenser den föreslagna bebyggelsen som helhet får ur ett ekologiskt perspektiv med hänsyn till spridningsvägar och biologisk mångfald. Värden som närheten till Mälaren, de öppna ytorna och ekmiljöerna bör tas tillvara i samband med den fortsatta planeringen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill att föreslagen bostadsbebyggelse i högre utsträckning anpassas till de höga naturvärden som finns i området och är positiv till utvecklingen av Tyska botten. Skönhetsrådet ser positivt på de åtgärder som presenteras för att förstärka och utveckla Blackebergsstråket, liksom Tyska botten. Bromma stadsdelsnämnd anser det angeläget att staden förnyar och nyskapar parker och natur i takt med att staden växer. De anser det också angeläget att de gröna kopplingarna studeras noggrant så att ekologiska spridningsvägar, i möjligaste mån, bevaras och att eventuella negativa konsekvenser av den föreslagna bebyggelsen minimeras. Stockholms och Söderorts Naturskyddsföreningar framhåller att förslaget innebär exploatering i ett av Stockholms ekologiskt särskilt betydelsefulla områden och att viktiga ekologiska spridningsvägar hotas om det genomförs. Därför anser de att etapp 2 och 3 bör utgå ur programmet. Samfundet S:t Erik framför att sparad och utvecklad naturmark måste utgöra ett sammanhållande element även för det nya området. Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen skriver att nutidens barn behöver få uppleva fri lek i vild natur och att man därför inte ska exploatera bort den vilda skogen. Efter att nya bostadsområden färdigställts befarar gruppen även att trycket på grönområden kommer öka. Innan någon förändring av ängen vid Tyska Botten görs anser de att biotopen ska utredas av ekologer. Gruppen ifrågasätter en breddning av Blackebergsvägens södra del då de befarar att det orsakar ingrepp i naturmarken.

13 SID 13 (50) Många av de boende och privatpersoner som flyttat till området uppger att de har gjort det för närheten till orörd natur. Man vill inte att de ska övergå till en tillrättalagd natur med anlagda aktiviteter. Naturområdena används av alla, i alla åldrar och de boende ser med oro hur de försvinner. Framförallt spelar naturen en viktig roll för boende i Blackeberg som saknar tillgång till egen trädgård. Många boende anser att programförslaget inte respekterar naturreservatet och att en viktig spridningskorridor kommer att täppas igen av byggnaderna, framförallt i etapp 3. Området har ett rikt djurliv som man tror påverkas negativt av utvecklingen. Man framhåller att även växter och träd i området som är en förutsättning för djurlivet påverkas. Programmet resonerar om förhållningssätt till kulturmiljön men man saknar ekologiskt fokus. Några menar att etapp 2 och 3 går emot miljöbalken och att miljökonsekvenserna inte finns tillräckligt beskrivna. Många boende menar att grönområden och träd försvinner helt runt kyrkan och fotbollsplanen. Med det menar man att viktiga grönytor för skolan försvinner. För stora ingrepp tycker man också görs i Lilla Ängby gårds allé. Någon tycker att trädplanteringen längs gatan vid etapp två bildar en grön kuliss vars karaktär inte stämmer för området. Andra påpekar att kulissverkan bara kommer att fungera under sommarhalvåret. Den stadsmiljö som föreslås är oönskad av vissa. Några anser att för mycket natur tas i anspråk vid utbyggnad av vägar. Stadsbyggnadskontorets ställningstagande De ekologiska konsekvenserna och konsekvenser för spridningsvägar och biologisk mångfald kommer att studeras vidare inom ramen för kommande planarbeten. Stadsbyggnadskontoret har bedömt att föreslagna platser för bebyggelse inte har lika höga rekreativa värden som Blackebergsstråket samt Tyska botten, vilka bevaras och utvecklas i programförslaget. Den nya bebyggelsen anpassas till områdets stora naturvärden genom att naturmark utgör ett sammanhållande struktur även inom det nya området. Det stämmer att trycket troligen kommer öka på områdets parker och naturområden i och med att fler kommer bo i området. Därför föreslår programmet upprustning av Blackebergsstråket och Tyska botten, både för att skydda platserna från slitage och för att skapa aktiviteter som tilltalar flera människor. Ambitionen är att Tyska botten fortsatt ska ha en naturkaraktär men bli mer tillgänglig för rullstolsbundna och barnvagnar med flera. Alla åtgärder ska förhålla sig till naturreservatets föreskrifter. Synpunkter om verksamheter och service Inom programområdet ansvarar idrottsförvaltningen för anläggningarna, Blackebergs BP, Ängby Södra BP, (FK-vallen) och Ängby båtklubb. Förvaltningen ser det som viktigt att de anläggningar som förvaltningen ansvarar för blir kvar i framtiden. Kulturförvaltningen föreslår att befintlig förskola i Blackebergsstråket nyttjas istället för föreslagen rivning och nybyggnation. Att den befintliga fotbollsplanen utvecklas anser skönhetsrådet utmärkt, men man måste närmare studera hur de konflikter som riskerar att uppstå mellan verksamheten där och den nya bostadsbebyggelse som föreslås i nära anslutning kan minimeras. Bromma stadsdelsförvaltning ansvarar för parkleken Blacken och tycker att det vore önskvärt att parkleken gavs en central placering i parken istället för i det hyreshus där verksamheten idag

14 SID 14 (50) bedrivs, och att upprustningen av parken även inkluderar en offentlig toalett. Tjänstemän från stadsdelsförvaltningen har samverkat med stadsbyggnadskontoret, under programmets utarbetande, och fått god respons för sina synpunkter. Inom programförslaget är två nya förskolor, med vardera fem till sex avdelningar, föreslagna vilket enligt förvaltningens bedömning täcker såväl det nuvarande behovet av förskoleplatser som behovet av nya platser till de föreslagna nya bostäderna. Blackeberg har under senare år förtätats kraftigt, en utveckling som nu fortsätter med den föreslagna byggnationen. I likhet med pensionärsrådet vill förvaltningen framhålla behovet av att staden planerar för ytterligare livsmedelsaffärer och annan närservice till Blackebergsborna vilket den ökade bebyggelsen bör skapa underlag för. Generellt sett är Bromma församling positiva till en ombyggnation av området kring nuvarande Islandstorget, inte minst därför att de har påbörjat ett eget arbete med att utveckla verksamheten och fastigheter i området. Blackebergs sjöscouter ser en möjlighet att ytterligare öka nyttjandet av sin verksamhetsplats Warfvet året runt och skapa en aktiv mötesplats för unga om det så kallade båtskjulet görs om till en lokal för inomhusaktiviteter. Genom att utveckla scoutkårens verksamhet på Warfvet kan de skapa en trygg och säker miljö där barn och ungdomar från både Blackeberg och Södra Ängby kan mötas på lika villkor och bidra till integrationen i området. Boende och privatpersoner framhåller att fotbollsplanen är en viktig punkt för området och väldigt många lyfter det stora värdet av föreningslivet kopplat till bollplanen. Många påpekar vikten av att verksamheten måste ha gott om plats för att kunna fungera, och att det behövs ett respektavstånd till kringliggande bostadsbebyggelse. Man ser inte att förslaget redovisar hur den befintliga fotbollsplanen ska kunna hantera en ett kraftigt ökat antal barn och ungdomar. Bollplanen används idag till fullo och verksamheten kommer behöva ännu mer plats om fler går med i klubben. Flera vill se en satsning på skolor, föreningsliv och butiker i området. Att man tar utgångspunkt från det som redan finns och fungerar. Man uttrycker att det finns ett stort behov av nya skolor och förskolor eftersom det är platsbrist. Det anses också vara missvisande att det står att det tillkommer två nya skolor, när två även försvinner. Några är oroliga för att servicen vid Blackebergs torg kommer att försvinna. Några saknar en matbutik vid Islandstorget, med tillhörande parkering. Någon har påpekat ett för ensidigt fokus på barn och ungdomar avseende aktiviteter och föreningsliv. De framhåller att det är viktigt att även satsa på de äldre. Stadsbyggnadskontorets ställningstagande Det har varit en ambition i programförslaget att värna lokala verksamheter som kan fungera som mötesplatser för människor i området. Stadsbyggnadskontoret tar med sig de inkomna synpunkterna i det kommande arbetet och kommer ha fortsatt kontakt med berörda verksamheter inom programområdet. Synpunkter om gator och trafik Bil-, båt- och fordonstrafik Trafikverket vill påpeka vikten av att hänsyn tas till framkomligheten för dispansfordonen på Blackebergsvägen och önskar en uppställningsplats för dessa, de anser det även viktigt att staden i kommande arbete räknar med tung

15 SID 15 (50) trafik till och från färjeläget. Sjöfartsverket framhåller att innan färjeverksamheten omlokaliseras måste djupgående analys genomföras för att säkerställa att det transportarbete som idag utförs med fartyg inte hamnar på väg och då bidrar till ökad trängsel och emissioner som följd. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att det bör analyseras om det är möjligt att vidta trafikåtgärder så att genomfartstrafik leds bort från området. Trafikkontoret framför vikten av att Blackebergsvägens funktion som huvudgata finns kvar och att Blackebergsbackens anslutning är underordnad. Det är viktigt att frågan om antalet parkerings- och angöringsplatser intill ny bebyggelse utreds så att tillräckligt antal finns att tillgå på rätt platser. Bromma stadsdelsförvaltning vill framhålla vikten av goda och säkra trafiklösningar. Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen varnar för ökad smittrafik på Blackebergsvägen och ifrågasätter starkt vinsten med en breddning av Blackebergsvägens södra del då de befarar att det orsakar ingrepp i naturmarken. De föreslår istället hastighetsbegränsande åtgärder på vägen. De anser att Blackebergsvägen borde omdisponeras istället för att breddas. De förstår heller inte behovet av en rondell söder om Ljunglöfska tjänstebostaden. Många boende och privatpersoner anser att bil- och kollektivtrafiken redan är ett stort problem i området. Majoriteten anser att Blackebergsvägen inte klarar mer trafik. Man anser att det är positivt med lägre hastigheter i området. Man anser att genomfartstrafiken inte kommer att minska eller försvinna och en stor oro finns bland boende i Södra Ängby att trafiken ska ta smitvägar genom villaområdet. En andel anser att vägen inte borde breddas, det passar inte in och för mycket natur måste tas i anspråk. Flera poängterar att det vid fotbollsplanen behövs en trafiklösning för föräldrar som lämnar och hämtar barn. Några menar att luften blir sämre och det är redan idag dålig luft där barnen vistas mycket. Bil- och cykelparkering Bromma stadsdelsförvaltning anser att antalet parkeringshus, långtids och infartsparkeringar i anslutning till goda bytespunkter bör öka för att minska problemen med infartsparkering. Enligt förvaltningens åsikt är marken utefter Bergslagsvägen, vid Islandstorget, en bra placering för parkeringshus. Parkeringsfrågorna kräver speciell omsorg och hänsyn så att inte brist på boendeparkering och gästparkering uppstår. Det finns annars en risk att en redan tidigare besvärande parkering tilltar vilket leder till problem för de boende i synnerhet på de trånga gatorna i Södra Ängby. Med den ökade byggnation som Blackeberg haft och står inför så förordar förvaltningen att antalet parkeringsplatser, utöver besöksparkering, dimensioneras efter riktvärdet 1,0 platser per lägenhet och inte de 0,7 som föreslås. Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen anser att 0,7 regeln gällande parkeringstal kan frångås då de anser att området redan idag har snabb bussförbindelse och promenadavstånd till tunnelbanan. Parkeringsdäck under jord anser man dock är dock bättre än ovan jord. Majoriteten av de boende och privatpersoner som yttrat sig påpekar att parkering idag är ett stort problem för alla som bor i Blackeberg och Södra Ängby, dygnet runt. Den föreslagna parkeringsnormen anses vara för låg samtidigt som befintliga parkeringsplatser försvinner. Bostadsområden används också som långtidsparkering för bilar från andra stadsdelar. Det saknas gästparkering vid bland annat kyrkan, sjukhemmet och flera bostadsföreningar, vilket bidrar till att alla slåss om de få platser som finns. Parkeringssituationen sägs även vara ett problem för personal till skolan och

16 sjukhemmet. Med flera aktiviteter runt skolan och fotbollsplanen befarar man att behoven av parkeringsplatser kommer öka. Vid tävlingar och cuper är parkeringsbehovet extra stort och det anses även behövas parkering i anslutning till det nya klubbhuset. SID 16 (50) Gång- och cykeltrafik Trafikverket framhåller att vid utformningen av Blackebergsbackens anslutning till Blackebergsvägen ska hänsyn tas till gåendes och cyklisters behov av säkerhet och möjlighet att tolka trafikrummet. Trafikkontoret anser att även det obevakade övergångsstället vid anslutningen ner mot Ekbacken bör ingå som en passage över Blackebergsvägen med tanke på att Tyska Botten föreslås utvecklas med fler målpunkter. Över den olycksdrabbade Bergslagsvägen, där många barn passerar, anser Bromma stadsdelsförvaltning att en gångbro bör anläggas i korsningen med Blackebergsvägen. Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen anser att promenadstigen över Tyska botten är av god kvalité. Blackebergs sjöscoutkår ser ett behov av bättre belysning för mörka kvällar, dels för att bättre kunna bedriva verksamheten, dels för att öka tryggheten och tillgängligheten. Man framhåller även ett behov av att förbättra det befintliga övergångsstället över Blackebergsvägen för att förbättra trafiksäkerheten. Bland boende och privatpersoner finns en oro för trafiksäkerheten då många viktiga målpunkter för framförallt barn och unga finns längst med vägen. Fler signalreglerade korsningar anses behövas. Det råder delade meningar om hur promenadstråken ska behandlas, där vissa anser att förslaget innebär en förbättring medan andra inte vill ha någon förändring alls. Några vill inte ha asfalterade promenadstråk, utan önskar natursköna stigar eller mindre grusvägar för att inte påverka naturen för mycket. Några är positiva till ett promenadstråk i anslutning till vattnet, medan ett fåtal är negativt inställda till detta och undrar om det är genomförbart då det är privat mark. Några påpekar att det är viktigt att beakta dagens funktioner och användning i parkerna när nya stråk planeras. Exempelvis vid Tyska Botten framhålls att man bör hitta en lösning så att pulkabacken kan fortsätta fungera vintertid. Flera önskar bättre upplysta stråk och att man separerar bil-, cykel- och gångtrafik för en ökad trafiksäkerhet. Man framför behov av en cykelparkering i anslutning till fotbollsplanen. Några boende vill ha bättre cykelförbindelser till Kista. Kyrkbacksstigen framhålls som ett viktigt stråk som används för att ta sig till tunnelbanan. Kollektivtrafik Trafikförvaltningen är positiv till att förtätning med bostäder föreslås i goda kollektivtrafiklägen. Avseende hållplatser, måste de i det fortsatta planarbetet noga diskuteras med Trafikförvaltningen för att säkerställa bussarnas framkomlighet och manövrering. Förvaltningen vill även påpeka att ökat antal passager över Blackebergsvägen ger långsammare busstrafik vilket inte gynnar kollektivtrafikresandet. En vändmöjlighet för bussarna behövs vid Islandstorget och alternativ måste studeras vidare i det fortsatta planarbetet. Även förutsättningarna för omstigning mellan olika trafikslag och service i anslutning till bytespunkten måste studeras gemensamt i det fortsatta planarbetet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det skulle vara intressant om det gjordes en studie av möjligheterna att inrätta vattenburen kollektivtrafik till området. För att på sikt stärka Tyska bottens attraktionskraft, och de aktuella stadsdelarna i stort, skulle Skönhetsrådet gärna se att Nockebybanan, spårvagnlinje 12 kunde förlängas ända hit.

17 SID 17 (50) Många boende och privatpersoner anser att tunnelbanan är hårt belastad redan idag och att det saknas lösningar på problemet. Många boende önskar en utbyggnad av kollektivtrafiken i området, men även med en utökad kollektivtrafik kommer de fortsätta att ha bil. Tillgänglighet Trafikkontoret framhåller att då det nya torget på en sluttande yta blir den föreslagna terrasseringen svår att nyttja för många medborgare och föreslår att man tänker in en hiss för att uppnå tillgänglighet. De framför även att gångbanor med kraftiga lutningar behöver räcken enligt tillgänglighetsnormerna och att plana entréer och garageinfarter längs lutande gator måste ta upp lutningen inom fastighetsmarken så att stadens gångbana utformas med en jämn lutning. De cirkulära bostäderna anser man vara svåra att orientera sig efter och därför bör konstgjorda ledstråk skapas istället. Bromma stadsdelsförvaltning anser det angeläget att få till stånd en väl fungerande utemiljö som är dimensionerad för barn, äldre och andra grupper med funktionsbegränsningar och som kan tillgodose förskolebarnens behov av lek och rörelse. De poängterar att en god framkomlighet för rörelsehindrade och synskadade är grundläggande, men även att upplevelsekvaliteten beaktas för personer med nedsatt hälsa och funktion. All ny vegetation som planeras i den nya bebyggelsen bör, med hänsyn till allergi, följa anvisningarna i stadens utemiljöprogram. Där höjdskillnaden utgör hinder för personer med funktionsnedsättning anläggs ramper eller annan likvärdig åtgärd. Intill bilparkering avfasas trottoarkant så att rullstolsburna självständigt kan rulla mellan gata och gångbana. Blackebergs sjöscoutkår förmedlar att en nyanlagd brygga skulle kunna anpassas för att tillgängliggöra bryggan - och i förlängningen scoutverksamheten - för alla oavsett fysiska förutsättningar. Stadsbyggnadskontorets ställningstagande Stadsbyggnadskontoret tar synpunkterna för bil- och kollektivtrafik i beaktande i det fortsatta arbetet med trafikplaneringen i stadsdelen. Parkering för de nya bostäderna ska enligt programförslaget lösas på fastighetsmark. Parkeringsfrågan planeras att utredas vidare för området som helhet tillsammans med bla Trafikkontoret och Stockholm Parkering. Synpunkter om teknisk försörjning Vattenförsörjning, spillvatten Enligt Stockholm Vatten innebär programförslaget ändrade förutsättningar för det befintliga va-nätet. I detta skede kan konstateras att kapacitetsutredningar samt en noggrannare granskning av hur den nya bebyggelsen påverkar befintligt nät måste göras. Detta då nätet speciellt kring Islandstorget redan i dagsläget är hårt belastat. Även nätets utökningsbehov, på grund av tillkommen bebyggelse, bör utredas. Dagvatten Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen anser det angeläget att påverkan på miljökvalitetsnormer och Mälarens vattenkvalitet belyses i programmet, eftersom dagvattenutsläppen från planområdet påverkar Mälaren. Av kommande planhandlingar bör det också framgå vilken eller vilka vattenförekomster enligt vattendirektivet som berörs och statusen på dessa. Vidare bör eventuella miljöproblem som kan relateras till vatten i området redovisas,

18 SID 18 (50) samt hur kommande planer påverkar miljökvaliteten i vatten. De anser det angeläget att bräddningar av orenat avloppsvatten i största möjliga utsträckning undviks genom att dagvattenhanteringen sker på ett miljömässigt godtagbart sätt. Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen och Stockholm vatten anser att en dagvattenutredning som omfattar hela programområdet bör tas fram tidigt under processen och utgöra underlag för kommande detaljplanearbete. Länsstyrelsen anser vidare att konsekvenser i samband med ett framtida förändrat klimat bör belysas då det kan få betydelse för dagvattenhanteringen inom programområdet. El/Tele Fortum Distribution informerar om att befintliga 30 kv högspänningsledningar längs Bergslagsvägen tillhör SL. TeliaSonera Skanova konstaterar att deras befintliga teleanläggningar kan komma att beröras av förslaget. Ombyggnad av tele bekostas av den som initierar åtgärden. Energiförsörjning Fortum Värme meddelar att de kan erbjuda fjärrvärme vid eventuella byggnationer. Avfallshantering Trafikkontoret pekar på att stadens riktlinjer för avfallshantering ska eftersträvas i den efterföljande planprocessen. Staden förordar maskinell hantering av avfall med syfte att uppnå rationella transporter och god arbetsmiljö för hämtpersonalen. Det bör även understrykas att möjligheterna för utsortering av matavfall ska beaktas kontinuerligt genom planeringen. Räddningstjänst Storstockholms Brandförsvar ser i detta skede inga problem med programförslaget ur ett räddningsinsatsperspektiv. Men man bör ha i åtanke att befintligt brandpostsystem kan komma att behöva byggas ut i samband med att fler bostadshus byggs. Stadsbyggnadskontorets ställningstagande Stadsbyggnadskontoret tar samtliga yttranden för teknisk försörjning i beaktande. En dagvattenutredning som omfattar hela programområdet kommer tas fram i tidigt skede. Synpunkter om hälsa och säkerhet Buller och vibrationer Länsstyrelsen anser att det kollektivnära läget gör att avsteg från riktvärden för bullernivåer kan vid fasad godtas, då ska alltså 55 dba klaras utanför hälften av boningsrummen i varje lägenhet. Trafikverket anser att de planerade bostäderna bör klara att hålla riktvärdena enligt proposition 1996/97:53 för trafikbuller där buller från fartygen som trafikerar farleden ingår enligt Trafikverkets bedömning. Miljöförvaltningen anser att alla bostadsbyggnader placeras och utformas så att Stockholmsmodellen för buller klaras samt att bostäder längs Blackebergsvägen utformas så att 26 db(a) ekvivalent ljudnivå och 41 db(a) maximal ljudnivå underskrids inomhus. De framför även att

Redovisning av programsamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Blackebergsvägen, i stadsdelen Bromma (550-650 lägenheter)

Redovisning av programsamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Blackebergsvägen, i stadsdelen Bromma (550-650 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (20) 2013-09-23 Handläggare: Helena Persson Tfn 08-508 27 237 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av programsamråd och ställningstagande inför

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen Norrtull i Stockholm, Dp

Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen Norrtull i Stockholm, Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANAVDELNINGEN MARIA BORUP SID 1 (5) TFN 010 452 21 21 2014-06-30 Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp,

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp, STADSBYGGNADSKONTORET GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Martin Larsheim SID 1 (5) Tfn 08-508 27 284 2013-11-05 Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Blåklinten 14 i stadsdelen Vasastaden, Dp

Samrådsredogörelse Detaljplan för Blåklinten 14 i stadsdelen Vasastaden, Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANAVDELNINGEN Oskar Bergström SID 1 (5) Tfn 08-50827130 2012-01-16 Samrådsredogörelse Detaljplan för Blåklinten 14 i stadsdelen Vasastaden, Dp 2011-07464 Innehåll

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Dalen 9 i stadsdelen Gamla Enskede (48 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Dalen 9 i stadsdelen Gamla Enskede (48 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2013-09-23 Handläggare: Emma Byström Tfn 08-508 26 657 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Dalen 9 i stadsdelen Gamla Enskede

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheten Tönsberg 4 m m i stadsdelen Husby, SDp Innehåll

Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheten Tönsberg 4 m m i stadsdelen Husby, SDp Innehåll Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Torbjörn Johansson Sida 1 (5) Tfn 08-508 27 352 2015-05-26 Detaljplan för fastigheten Tönsberg 4 m m i stadsdelen Husby, SDp 2013-19078 Innehåll Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV DEL AV ULVSUNDA 1:1 I STADSDELEN ULVSUNDA (CA 50 LÄGENHETER)

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV DEL AV ULVSUNDA 1:1 I STADSDELEN ULVSUNDA (CA 50 LÄGENHETER) TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009-05-20 Handläggare: Nina Åhman Tfn 08-508 275 44 Till Stadsbyggnadsnämnden STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV DEL AV ULVSUNDA 1:1 I STADSDELEN ULVSUNDA (CA

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Ugglemossen 40 m.m. i stadsdelen Mälarhöjden, Dp Innehåll

Samrådsredogörelse Detaljplan för Ugglemossen 40 m.m. i stadsdelen Mälarhöjden, Dp Innehåll Stadsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Plan, ledningen Tony Andersson Sida 1 (6) Tfn 08-508 27 318 2016-04-25 Samrådsredogörelse Detaljplan för Ugglemossen 40 m.m. i stadsdelen Mälarhöjden, Dp 2013-19235

Läs mer

Remissvar gällande bostadshus vid Bällstavägen i Mariehäll

Remissvar gällande bostadshus vid Bällstavägen i Mariehäll Bromma stadsdelsförvaltning Förskola och teknik Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-09-03 Handläggare Gunnar Hedman E-post: bromma@stockholm.se Till Bromma stadsdelsnämnd Remissvar gällande bostadshus vid

Läs mer

Markanvisning för tillfälliga bostäder inom fastigheten Grimsta 1:5 i Norra Ängby till AB Svenska bostäder.

Markanvisning för tillfälliga bostäder inom fastigheten Grimsta 1:5 i Norra Ängby till AB Svenska bostäder. Dnr Sida 1 (7) 2014-03-07 Handläggare Sofia Iderheim 08-508 264 90 Till Exploateringsnämnden 2014-04-03 Markanvisning för tillfälliga bostäder inom fastigheten Grimsta 1:5 i Norra Ängby till AB Svenska

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Charlotte Olsson Förslag till beslut. Håkan Falk Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Charlotte Olsson Förslag till beslut. Håkan Falk Förvaltningschef Sida 1 (9) 2015-11-02 Handläggare Charlotte Olsson 08-508 266 90 Till Exploateringsnämnden 2015-12-10 Detaljplan för Nya Islandstorget, Blackeberg 3:1 m fl i stadsdelen Blackeberg. Svar på remiss av planförslag.

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2012-11-26 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Läs mer

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av Grågåsen 26 m.fl. i stadsdelen Aspudden (förskola)

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av Grågåsen 26 m.fl. i stadsdelen Aspudden (förskola) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2012-10-02 Handläggare: Emma Castberg Tfn +46 50827137 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Björkhagen Centrum (ca 140 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Björkhagen Centrum (ca 140 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (7) 2015-11-05 Handläggare Sandra Öhrström Telefon 08-508 27 300 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Björkhagen Centrum (ca 140 lägenheter)

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Strandviolen 6 m.fl. i stadsdelen Hässelby Villastad (gruppboende)

Antagande av förslag till detaljplan för Strandviolen 6 m.fl. i stadsdelen Hässelby Villastad (gruppboende) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2013-01-14 Handläggare: Oskar Bergström Tfn 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Strandviolen

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Bjurbäcken 6 i stadsdelen Rågsved

Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Bjurbäcken 6 i stadsdelen Rågsved Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Avdelningen för utveckling, lokaler och stadsmiljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-04-24 Handläggare Fredrik Holmgren Telefon: 08-50814050 Till Enskede-Årsta-Vantörs

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Granskning av föreslagen detaljplan för Ordenskapitlet 10 i stadsdelen Nockebyhov, Dp

Granskning av föreslagen detaljplan för Ordenskapitlet 10 i stadsdelen Nockebyhov, Dp Bromma stadsdelsförvaltning Avdelning administration Sida 1 (7) 2018-08-29 Handläggare Mikael Bohlin Telefon: 08-508 06 205 Till Bromma stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Nämnden överlämnar

Läs mer

Förslag till beslut Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas. Anette Scheibe Lorentzi

Förslag till beslut Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas. Anette Scheibe Lorentzi Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2016-05-16 Handläggare Sandra Öhrström Telefon 08-508 27 300 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Hammarbyhöjden

Läs mer

Detaljplan för del av Blackeberg 2:1 och 3:1 samt Greken 1 i Blackeberg

Detaljplan för del av Blackeberg 2:1 och 3:1 samt Greken 1 i Blackeberg Bromma stadsdelsförvaltning Administration Sida 1 (5) 2016-09-01 Handläggare Gunnar Hedman E-post: bromma@stockholm.se Till Bromma stadsdelsnämnd Detaljplan för del av Blackeberg 2:1 och 3:1 samt Greken

Läs mer

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför utställning av förslag till detaljplan för Moské vid kv Harholmen i stadsdelen Skärholmen

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför utställning av förslag till detaljplan för Moské vid kv Harholmen i stadsdelen Skärholmen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2011-09-26 Handläggare: Inge Almqvist Tfn 08-50827382 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför utställning

Läs mer

Sundsvalls kommun. Sundsvalls. kommun. En ny stadsdel nära stad och natur en ny stadsdel att bo, verka och vistas.

Sundsvalls kommun. Sundsvalls. kommun. En ny stadsdel nära stad och natur en ny stadsdel att bo, verka och vistas. Information till närboende Katrinehill En ny stadsdel nära stad och natur en ny stadsdel att bo, verka och vistas Ett projekt inom Sundsvalls Sundsvalls kommun kommun Vad är det som är på gång i skogen

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

SOCIAL KONSEKVENSANALYS FÖR GRÅBERGET Stadsbyggnadskontoret

SOCIAL KONSEKVENSANALYS FÖR GRÅBERGET Stadsbyggnadskontoret SOCIAL KONSEKVENSANALYS FÖR GRÅBERGET Stadsbyggnadskontoret 2011-02-11 SAMMANFATTNING Identitet Nivåskillnaden och de många grönytorna gör att Gråberget upplevs som en avskild del i Majorna och enligt

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Kurland 14 (1-2 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Kurland 14 (1-2 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-08-28 Handläggare: Torbjörn Johansson Tfn 08 508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kurland 14 (1-2 lägenheter) Förslag

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Örby 4:1 mm i stadsdelen Bandhagen (35 lägenheter och bollplan)

Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Örby 4:1 mm i stadsdelen Bandhagen (35 lägenheter och bollplan) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009-10-14 Handläggare: Erik Isacsson Tfn 08-508 273 41 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Örby 4:1 mm i stadsdelen

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Moské vid kv Harholmen i stadsdelen Skärholmen

Antagande av förslag till detaljplan för Moské vid kv Harholmen i stadsdelen Skärholmen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2013-08-19 Handläggare: Inge Almqvist Tfn 08-508 27 382 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Moské vid kv

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för kv Spikklubban mm i stadsdelarna Solberga och Älvsjö

Antagande av förslag till detaljplan för kv Spikklubban mm i stadsdelarna Solberga och Älvsjö STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009-12-04 Handläggare: Torbjörn Johansson Tfn 08-508 273 52 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för kv Spikklubban

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2016-08-22 Handläggare Thomas Jansson Tfn 08-508 274 14 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Förslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. Presentation på Visioner för ett hållbart växande Västsverige , Ylva Löf

Förslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. Presentation på Visioner för ett hållbart växande Västsverige , Ylva Löf Förslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG Process till antagande BN-beslut Samråd BN-beslut Utställning BN-beslut Godkänd Antagande KF STRATEGIER FÖR STADENS UTBYGGNAD Bygg och utveckla centralt! Komplettera

Läs mer

Förslag till detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1, område vid kv. Skolvärdinnan i stadsdelen Hammarbyhöjden

Förslag till detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1, område vid kv. Skolvärdinnan i stadsdelen Hammarbyhöjden Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (5) 2017-06-19 Handläggare Inger Bogne Telefon: 08-50815450 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2017-08-24 1:1, område vid kv. Skolvärdinnan

Läs mer

Gottsundaområdet Planprogram

Gottsundaområdet Planprogram Kortversion av förslag till Gottsundaområdet Planprogram 2018 Samrådshandling 23 april 2018 till 4 juni 2018 Visionsbild som visar hur området kring Gottsunda centrum skulle kunna se ut. Kommunstyrelsen,

Läs mer

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (50 lägenheter)

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (50 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2010-06-29 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-508 275 26 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret. Handläggare. Telefon Förslag till beslut

Stadsbyggnadskontoret. Handläggare. Telefon Förslag till beslut Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (10) 2015-08-21 Handläggare Maria Pettersson Telefon 08-508 26 662 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av programsamråd och ställningstagande

Läs mer

Eriksberg och Ekebydalen Planprogram

Eriksberg och Ekebydalen Planprogram Kortversion av förslag till Eriksberg och Ekebydalen Planprogram 2016 amrådshandling 15 december 2016 till 10 februari 2017 Visionsbild som inspiration för hur centrala Eriksberg skulle kunna gestaltas.

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Diktsamlingen 1 i stadsdelen Abrahamsberg (ca 25 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Diktsamlingen 1 i stadsdelen Abrahamsberg (ca 25 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-11-21 Handläggare: Niklas Zetterberg Tfn 08-508 273 38 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för område vid

Läs mer

Underlag för planuppdrag

Underlag för planuppdrag Detaljplan för fastigheten Masten 11, Pålsjö Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra fler lägenheter på fastigheten

Läs mer

Utställningsutlåtande/Granskningsutlåtande Detaljplan för Dalen 9 i stadsdelen Gamla Enskede i Stockholm Dp

Utställningsutlåtande/Granskningsutlåtande Detaljplan för Dalen 9 i stadsdelen Gamla Enskede i Stockholm Dp STADSBYGGNADSKONTORET UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE/GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Emma Byström SID 1 (5) Tfn 08-508 26 657 2013-04-18 Utställningsutlåtande/Granskningsutlåtande Detaljplan för Dalen 9 i

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Gunnebo 15 i stadsdelen Solhem (0 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Gunnebo 15 i stadsdelen Solhem (0 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-10-22 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 273 18 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Gunnebo 15 i stadsdelen

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Grågåsen 26 m.fl. i stadsdelen Aspudden (förskola)

Antagande av förslag till detaljplan för Grågåsen 26 m.fl. i stadsdelen Aspudden (förskola) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2013-01-11 Handläggare: Emma Castberg Tfn 08 50827137 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Grågåsen 26 m.fl.

Läs mer

Inbjudan till samråd om program för del av fastigheten Åkermyntan 9 och fastigheten Kärrliljan 4 i stadsdelen Hässelby Villastad, SDp

Inbjudan till samråd om program för del av fastigheten Åkermyntan 9 och fastigheten Kärrliljan 4 i stadsdelen Hässelby Villastad, SDp Stadsbyggnadskontoret Dnr 2012-14378 Planavdelningen 2015-03-04 Maria Pettersson Sida 1 (6) Telefon 08-508 26 662 Programsamråd Enligt sändlista Inbjudan till samråd om program för del av fastigheten Åkermyntan

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2014-05-19 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (7) 2014-09-15 Handläggare Karl Gylje 08-508 264 82 Till Exploateringsnämnden 2014-10-16 Exploateringsavtal med försäljning för bostäder inom Kabelverket 7 och 8 samt del av fastigheten Solberga

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta (förskola)

Startpromemoria för planläggning av Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta (förskola) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2014-10-29 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-508 273 52 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Akalla 4:1

Läs mer

Samråd om förslag till detaljplan för Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen och Farsta

Samråd om förslag till detaljplan för Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen och Farsta Miljöförvaltningen Plan och miljö Sida 1 (7) 2013-05-27 Handläggare Anette Jansson Telefon: 08-508 28 820 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-06-18 p. 14 detaljplan för 2:1 i stadsdelen Hökarängen

Läs mer

Den Gröna Promenadstaden redovisning av samråd och beslut om utställning

Den Gröna Promenadstaden redovisning av samråd och beslut om utställning STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-18 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Den Gröna Promenadstaden redovisning av samråd och beslut

Läs mer

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Rosteriet 7 i stadsdelen Liljeholmen (ca 200 lägenheter)

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Rosteriet 7 i stadsdelen Liljeholmen (ca 200 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-09-27 Handläggare: Lina Gregersdotter Tfn 08-50827110 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (10) 2015-02-23 Handläggare Anna-Stina Bokander Telefon 08-508 26 265 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kavringen

Läs mer

Underlag för planuppdrag

Underlag för planuppdrag Detaljplan för fastigheterna Centern 2 och 3 Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till förtätning med nya bostäder

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Pahl 7 i stadsdelen Södermalm (ca 10 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Pahl 7 i stadsdelen Södermalm (ca 10 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2016-11-05 Handläggare Karin Norlander Telefon 08-508 27 410 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Pahl 7

Läs mer

Integrerad Barnkonsekvensanalys - fokusområde Söderholmen

Integrerad Barnkonsekvensanalys - fokusområde Söderholmen Sida 1 (9) Syftet med Stockholms stads metod Integrerad barnkonsekvensanalys, är att kartlägga barnens perspektiv på utemiljön genom dialoger för att sedan formulera mål i projekten som ska bidra till

Läs mer

Detaljplaneprogram för Henriksdal, västra Sicklaön Antagande

Detaljplaneprogram för Henriksdal, västra Sicklaön Antagande 2017-11-22 REV 2018-01-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/294-214 Projekt 9219 Kommunstyrelsen Detaljplaneprogram för Henriksdal, västra Sicklaön Antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar detaljplaneprogrammet.

Läs mer

Planhandlingarna består av plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Planhandlingarna består av plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning. 1(6) PLANBESKRIVNING Planavdelningen Inge Almqvist Tfn 08-508 273 82 2009-12-17 Förslag Detaljplan för område vid kv Granholmen i stadsdelen Skärholmen i Stockholm HANDLINGAR Planhandlingarna består av

Läs mer

Planbesked för fastigheten Tranan 4

Planbesked för fastigheten Tranan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare 2017-09-04 KS 2017/0704 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Tranan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

Samråd om förslag till Hagsätraskogens naturreservat

Samråd om förslag till Hagsätraskogens naturreservat Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Avdelningen för utveckling, lokaler och stadsmiljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-05-04 Handläggare Fredrik Holmgren Telefon: 08-50814050 Till Enskede-Årsta-Vantörs

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Förrådsbacken 1 i stadsdelen Östermalm (påbyggnad kontor)

Antagande av förslag till detaljplan för Förrådsbacken 1 i stadsdelen Östermalm (påbyggnad kontor) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2010-06-03 Handläggare: Emma Byström Tfn 08-508 266 57 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Förrådsbacken 1 i stadsdelen Östermalm

Läs mer

Planprogram för Södra Ryd oktober 2018

Planprogram för Södra Ryd oktober 2018 Kortversion av samrådsförslag Planprogram för Södra Ryd oktober 2018 Södra Ryds framtid i dina händer Södra Ryd är Skövdes största stadsdel och byggdes ut på 70-talet. Stadsdelen var en del av miljonprogrammet

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Pahl 7 i stadsdelen Södermalm (ca 10 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Pahl 7 i stadsdelen Södermalm (ca 10 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2017-11-20 Handläggare Anna Lina Axelsson Telefon 08-508 27 430 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Pahl

Läs mer

Syfte med plan: Att möjliggöra ombyggnation på genomfarten, väg 45/70 genom Mora, för att öka kapaciteten

Syfte med plan: Att möjliggöra ombyggnation på genomfarten, väg 45/70 genom Mora, för att öka kapaciteten Samrådshandling 2017-05-05 Dnr: MK BN 2017/00186 Behovsbedömning Handläggare: Andrea Andersson Förvaltning: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Plan: Detaljplan för genomfart Mora Läge för plan: se karta

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad (9 radhus)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad (9 radhus) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN -54 SID 1 (6) 2013-03-21 Handläggare: Helena Persson Tfn 08-508 27 237 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Hässelby

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Triglyfen 1 mm i stadsdelen Hässelby Strand (50 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Triglyfen 1 mm i stadsdelen Hässelby Strand (50 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2010-09-24 Handläggare: Erik Isacsson Tfn 08-508 273 41 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Triglyfen 1 mm i

Läs mer

Plansamråd för Telefonfabriken 1 (Designens hus)

Plansamråd för Telefonfabriken 1 (Designens hus) Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-11-03 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Planavdelningen Dnr Martin Schröder Tfn

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Planavdelningen Dnr Martin Schröder Tfn TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Planavdelningen 2008-10-02 Martin Schröder Tfn 08-50826628 Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför utställning för område invid kv Dalbon, del

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i stadsdelen Bagarmossen vid Stångåvägen (förskola)

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i stadsdelen Bagarmossen vid Stångåvägen (förskola) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2016-04-18 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-50827352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

Redovisning av programsamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för ny begravningsplats i Järva friområde

Redovisning av programsamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för ny begravningsplats i Järva friområde STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-11-21 Handläggare: Ulrika Egerö Tfn 08-508 26 799 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av programsamråd och ställningstagande inför

Läs mer

Förslag till detaljplan för Sätra 2:a i stadsdelen Bredäng, S-Dp

Förslag till detaljplan för Sätra 2:a i stadsdelen Bredäng, S-Dp Skärholmens stadsdelsförvaltning Stadsutveckling Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-17 Handläggare Sara Heppling Trygg Telefon: 08-508 24 016 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Förslag till detaljplan för

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Flygeleven 2 i stadsdelen Skarpnäcks Gård (0 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Flygeleven 2 i stadsdelen Skarpnäcks Gård (0 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-08-17 Handläggare Hedda Nilsson Orviste Telefon 08-508 27 133 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Flygeleven 2 i stadsdelen

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Skarpnäcks gård 1:1 i stadsdelen Skarpnäcks gård (kontor och lager)

Startpromemoria för planläggning av del av Skarpnäcks gård 1:1 i stadsdelen Skarpnäcks gård (kontor och lager) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-03-05 Handläggare: Anna Forsberg Tfn 08-580 275 28 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Skarpnäcks

Läs mer

Närlundaområdet, Planbeskrivning. Samrådshandling. Ändring av stadsplan (1283K-9482) för. Närlunda, Helsingborgs stad

Närlundaområdet, Planbeskrivning. Samrådshandling. Ändring av stadsplan (1283K-9482) för. Närlunda, Helsingborgs stad Upprättad 16 januari 2018 Ändring av stadsplan (1283K-9482) för Närlundaområdet, Närlunda, Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 16 januari 2018 BEGRÄNSAT FÖRFARANDE. Program

Läs mer

Utställningsförslag till ny översiktsplan för Stockholm

Utställningsförslag till ny översiktsplan för Stockholm Enskede- Årsta- Vantör stadsdelsförvaltning Lokal och stadsmiljö Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.3.-437/2017 Sida 1 (5) 2017-08-16 Handläggare Eskil Swerkersson Telefon: 08-50814020 Till Enskede-Årsta-Vantörs

Läs mer

Antagande av upphävande av del av Älvsjö 1:1 i Rågsveds friområde, för möjliggörande av naturreservat

Antagande av upphävande av del av Älvsjö 1:1 i Rågsveds friområde, för möjliggörande av naturreservat Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (6) 2018-05-21 Handläggare Helena Wessberg Telefon 08-508 27 331 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av upphävande av del av Älvsjö 1:1 i Rågsveds friområde,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Åkeshov 1:1 i stadsdelen Åkeshov, Bromma (ca 20 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Åkeshov 1:1 i stadsdelen Åkeshov, Bromma (ca 20 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2016-05-25 Handläggare Stella Svanberg Telefon 08-508 27 300 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Åkeshov

Läs mer

Förslag till beslut 1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan. Anette Scheibe Lorentzi

Förslag till beslut 1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan. Anette Scheibe Lorentzi Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (10) 2016-10-31 Handläggare Maria Pettersson Telefon 08-508 26 662 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Snödroppen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Bolidenplan, Årstastråket 3 i Enskede-Årsta- Vantör (1500-2000 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Bolidenplan, Årstastråket 3 i Enskede-Årsta- Vantör (1500-2000 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (12) 2014-05-21 Handläggare Helena Hultgren Telefon 08-508 27 545 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Bolidenplan,

Läs mer

UNDERLAG FÖR MILJÖ OCH HÄLSOFRÅGOR. för detaljplan för Sköndal 2:1 i stadsdelen Sköndal, Dp

UNDERLAG FÖR MILJÖ OCH HÄLSOFRÅGOR. för detaljplan för Sköndal 2:1 i stadsdelen Sköndal, Dp ECOS Mall 47_PLANBYGG_synpunkter_02_MKB - ver.2.0, 2012-03-16 MILJÖFÖRVALTNINGEN DNR: 2013-013212 SID 1 (5) 2013-10-21 Ulrika Kvartoft Kruså miljöutredare 08-508 28 935 ulrika.kvartoft.krusa@stockholm.se

Läs mer

Utställningsutlåtande Detaljplan för Modet 1 i stadsdelen Bagarmossen i Stockholm Dp

Utställningsutlåtande Detaljplan för Modet 1 i stadsdelen Bagarmossen i Stockholm Dp STADSBYGGNADSKONTORET UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Maria Sahlstrand SID 1 (6) Tfn 08-508 274 82 2012-110-26 Utställningsutlåtande Detaljplan för Modet 1 i stadsdelen Bagarmossen i Stockholm Dp

Läs mer

Detaljplan för del av kv Skattsedeln m.m. i stadsdelen Hägerstensåsen

Detaljplan för del av kv Skattsedeln m.m. i stadsdelen Hägerstensåsen Miljöförvaltningen Plan- och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-05-05 Handläggare Karl Malmberg karl.malmberg@stockholm.se Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-05-20 p.14 Detaljplan för del av kv Skattsedeln

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus på delar av Riksby 1:3 och Bällsta 1:9 stadsdelen Bromma

Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus på delar av Riksby 1:3 och Bällsta 1:9 stadsdelen Bromma STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-10-04 Handläggare: Oskar Bergström Tfn 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB. Sida 1 (6) 2015-12-18 E2015-03810 Handläggare Kamilla Karlsson 08-508 266 34 Till Exploateringsnämnden 2016-02-04 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Läs mer

Bromma Hembygdsförening

Bromma Hembygdsförening BlackebergsvägenSamråd2013 Sid 1/4 Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen E-postadress: Stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se Bromma 2013-04-29 Synpunkter från Bromma Hembygdsförening på samrådet

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Kadetten 29 (12 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Kadetten 29 (12 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN -54 SID 1 (7) 2014-05-19 Handläggare: Torbjörn Johansson Tfn 08-508 273 52 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kadetten 29 (12 lägenheter)

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Nässlan 4 i stadsdelen Midsommarkransen (3 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Nässlan 4 i stadsdelen Midsommarkransen (3 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2011-03-14 Handläggare: Johan Filipsson Tfn 08-50827252 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Nässlan 4 i stadsdelen Midsommarkransen

Läs mer

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf.

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Nils Tunving Ytterstad Telefon: 08-508 269 29 nils.tunving@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-08-21 Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Förslag

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Pälskappan 4 i stadsdelen Fruängen, Dp Innehåll

Samrådsredogörelse Detaljplan för Pälskappan 4 i stadsdelen Fruängen, Dp Innehåll Stadsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Planavdelningen Annika Lindgren Sida 1 (8) Tfn 08-508 273 51 2016-08-19 Samrådsredogörelse Detaljplan för Pälskappan 4 i stadsdelen Fruängen, Dp 2014-07651 Innehåll

Läs mer

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av detaljplan Nattugglan 14 m fl i stadsdelen Södermalm, Dp

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning av detaljplan Nattugglan 14 m fl i stadsdelen Södermalm, Dp Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (12) 2017-05-15 Handläggare Tony Andersson Telefon 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta vid Magelungens strand (etapp 1) till Familjebostäder AB.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta vid Magelungens strand (etapp 1) till Familjebostäder AB. Sida 1 (6) DNR E2014-00457 2014-03-03 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2014-04-03 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta vid Magelungens strand

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Ordonnansen 5 och 6 i stadsdelen Ladugårdsgärdet

Startpromemoria för planläggning av Ordonnansen 5 och 6 i stadsdelen Ladugårdsgärdet STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (10) 2013-03-19 Handläggare: Ronnie Kristola Tfn 08-508 27 278 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Ordonnansen 5 och 6 i stadsdelen

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.215.4168 217-5-22 Social konsekvensanalys Detaljplan för Lagerstråle 7 Trossö, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark och vatten

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Jordbruksministern 3 i stadsdelen Bagarmossen (60 bostäder)

Startpromemoria för planläggning av Jordbruksministern 3 i stadsdelen Bagarmossen (60 bostäder) Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (8) 2018-02-09 Handläggare Amr Balah Telefon 08-508 27 579 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Jordbruksministern 3 i stadsdelen Bagarmossen

Läs mer

Bilagor: Plankarta utställning Planbeskrivning utställning, Samrådsredogörelse ( ) Granskningsutlåtande ( )

Bilagor: Plankarta utställning Planbeskrivning utställning, Samrådsredogörelse ( ) Granskningsutlåtande ( ) Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (5) 2015-10-30 Handläggare Till Arne Fredlund Stadsbyggnadsnämnden Telefon 08-508 28 230 Antagande av förslag till detaljplan för del av Lillsjönäs 4 mm i stadsdelen

Läs mer

Planskild korsning Frescati Remiss från Stockholms läns landsting

Planskild korsning Frescati Remiss från Stockholms läns landsting PM 2017: RVII (Dnr 110-845/2017) Planskild korsning Frescati Remiss från Stockholms läns landsting Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen Planskild korsning

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till AB Stockholmshem

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till AB Stockholmshem Dnr Sida 1 (6) 2016-11-16 Handläggare Therese Ericsson 08-508 266 12 Till Exploateringsnämnden 2016-12-15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till AB Stockholmshem Förslag

Läs mer