Kunskaper, lärande, resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskaper, lärande, resultat"

Transkript

1 Kunskaper, lärande, resultat läsåret 2012/2013 Barn- och utbildningsförvaltningen

2 Kunskaper, lärande och resultat Förskola och skola ska erbjuda en likvärdig utbildning för alla. Pedagogerna har avgörande betydelse för elevernas resultat. Med höga förväntningar och med ett arbetssätt som gör barnet eller eleven delaktig ökar motivationen och möjligheten att lyckas. Utvärderingsområden kopplade till det prioriterade området fastställda av barn- och utbildningsnämnden: Alla barn i förskolan ska ges förutsättningar att uppnå goda kunskapsresultat genom det lustfyllda lärande Alla elever ska ges möjlighet att uppnå goda kunskapsresultat och minst godkänt i alla ämnen Öka samverkan mellan pedagogerna i förskolan, förskoleklass, fritidshem och grundskolan för att följa progressionen i barnens/elevernas utveckling. Alla barn och elever ska få det särskilda stöd de behöver

3 Sammanfattning Ökad samverkan Utvärderingsområdet att öka samverkan mellan pedagogerna i förskolan, förskoleklass, fritidshem och grundskolan för att följa progressionen i barnens/elevernas utveckling genomfördes på enheterna i juni/augusti Gemensamt för flertalet enheter är att pedagogerna önskar förbättra samverkan mellan de olika verksamheterna. Lustfyllt lärande i förskolan Överlag är vårdnadshavarna i förskolan nöjda eller mycket nöjda med verksamheten i förskolan. Kommunens förskolor har som prioriterade områden att arbeta med språkutveckling, matematisk utveckling samt naturvetenskap och teknik. Alla förskolor arbetar med att ge förutsättningar för ett lustfyllt lärande. Arbetet med språkutveckling genomsyrar hela verksamheten. Varje förskola har gjort en egen utvärdering av detta mål. För att stärka arbetet startas under hösten 2013 ett arbete kring pedagogisk dokumentation upp. Pedagogisk dokumentation ska vara ett arbetsverktyg och förhållningssätt som utvecklar förskolans kvalitet och pedagogernas kompetens att möta barn i deras lärande. Pedagogerna utvecklar arbetet med att fånga barnens utveckling, lärprocesser och lärstrategier samt gör barnen delaktiga i processen. Goda kunskapsresultat Vårdnadshavarnas nöjdhet med verksamheten har sjunkit i alla undersökta årskurser. Mest markant är förändringen i årskurs 8 där föräldrarnas nöjdhet har försämrats till 2,4 på en skala 1-5. Nationella ämnesprov åk 3, 6 och 9 läsåret 2012/2013 Andel (%) elever som bedöms uppnå kunskapsmålen Åk 3 Åk 6 Åk 9 Svenljunga Riket Svenljunga Riket Svenljunga Riket Svenska 87,1 78,3 95,0 95,3 ~100 96,2 Matematik 71,4 67,7 86,8 93, ,6 Engelska 89,6 94,3 ~100 96,7 Källa: Skolverket ~100 är då antalet elever med betyget F är 1-4 st. Betyg åk 6 De genomsnittliga betygspoängen för årskurs sex visar att skolorna i Svenljunga har lägre genomsnittlig betygspoäng i alla ämnen, jämfört med riket, förutom kemi och blockbetyg i samhällsorienterande ämnen. 1

4 Meritvärde åk 9 Källa: Skolverket Från 2006 fram till 2011 låg resultaten för Svenljunga i paritet med riket i övrigt. Ett stort tapp gjordes mellan läsåret 2011/2012 då det genomsnittliga meritvärdet låg bland de bästa kommunerna i riket till läsåret därefter då värdet sjönk till 193. Läsåret 2012/2013 gjordes en viss återhämtning, men även detta läsår är det en betydande skillnad mellan resultaten i Svenljunga och genomsnittet i riket. Särskilt stöd Förvaltningen har en budgetpost för extra resurstilldelning för barn och elever i behov av särskilt stöd. Dessa medel används till barn med fysiska och psykiska funktionshinder. Barnens och elevernas behov av utvecklingsstöd täcks i första hand inom rektorsområdets givna ram. Bedömningen är att det extra stöd som sattes in under läsåret i de flesta fall ledde till de mål som var tänkta. Det finns ett behov av att ta fram en gemensam definition för vad särskilt stöd står för och vad som är normalt stöd inom den ordinarie verksamheten. Förskolechefernas och rektorernas analyser och utvärderingar visar på en ansträngd arbetssituation i våra förskolor och skolor. Tid och kraft läggs på att stötta barn och elever i behov av stöd, men en känsla av att inte räcka till är utbredd. Pedagogernas tid upptas alltmer av ökade administrativa uppgifter, den ökade andelen barn/elever med annat modersmål samt barn/elever med särskilda behov. Dessutom påverkas personalen av den negativa massmediala bilden av förskolan och skolans verksamhet samt situationen i Svenljunga kommun. Barn och elever med annat modersmål Förskolorna har en lokal handlingsplan för förskolans arbete med flerspråkiga barn. Handlingsplanen ska vara en grund för förskolornas arbetssätt i mötet med barn med annat modersmål än svenska. Nyanlända barn i skolåldern placeras i Språkhuset för en första kartläggning och introduktion i det svenska samhället. En ökande andel av de nyanlända eleverna saknar skolbakgrund från hemlandet. Antalet elever med annat modersmål än svenska har ökat. I slutet av vårterminen 2013 fanns det över 30 olika språk i kommunens förskolor och skolor. De förskolor och skolor som har tagit emot en högre andel barn och elever som är nyanlända till Sverige upplever att det är svårt att tillgodose behovet av stöd. Idag erbjuds modersmålsundervisning och studiehandledning på nio språk. 2

5 Förskola Enkäter Vårdnadshavarenkäter har de senaste åren genomförts vartannat år. Alla föräldrar till barn i vår förskoleverksamhet har tillfrågats övergick kommunen från pappersenkäter till webbaserade enkäter, vilket har inneburit en sjunkande svarsfrekvens. I årets enkät skiftar svarsfrekvensen mellan %. Under hösten 2013 har enkäterna reviderats och arbetet kring utskick delvis förändrats för att förhoppningsvis öka svarsfrekvensen. Läsåret 2013/2014 genomförs enkäterna under november och resultatet planeras att vara sammanställt i februari. Föräldrars nöjdhet med förskoleverksamheten Det politiska målvärdet är satt till 4,0 på en femgradig skala där 1 indikerar inte nöjd alls och 5 mycket nöjd. Siffran tre indikerar då att vårdnadshavaren varken är missnöjd eller mycket nöjd, utan kan tolkas som att de tycker att det är en fungerande verksamhet varken mer eller mindre. Det innebär att målvärdet på 4,0 kan upplevas som högt. Förskola År 2009 År 2011 År 2013 Hillareds förskola 4,2 3,8 3,7 Sexdrega förskola 4,3 4,2 3,7 Bergsäters förskola 4,6 4,9 4,7 Landbo förskola 4,0 4,0 4,5 Torsgårdens förskola 4,4 4,2 4,1 Visebergs förskola 4,5 4,6 4,3 Holsljunga förskola 4,4 3,9 4,0 Mjöbäcks förskola 4,8 2,6 4,4 Överlida förskola 4,6 4,3 4,6 Håcksviks förskola 4,7 4,0 4,8 Mårdaklevs förskola 4,6 3,2 2,9 Östra Frölunda förskola 4,3 4,7 4,4 Totalt 4,4 4,1 4,2 Överlag är föräldrarna nöjda eller mycket nöjda med verksamheten i våra förskolor. I Sexdrega har en förskola stängts på grund av att inomhusmiljön inte var fullgod. Sedan hösten 2012 används provisoriska lösningar. Beslut är nu fattat om byggnation av en ny förskola med två avdelningar som ska stå färdig till augusti Hillareds förskola har under en längre period varit överbelastad. I dagsläget är det ett visst överintag på förskolan för att tillgodose barnens omsorgsbehov. Beslut är fattat om byggnation av en ny förskola i anslutning till den befintliga med två avdelningar. Förskolan beräknas vara färdig för inflyttning februari För att förbättra arbetsmiljön pågår ett arbete i personalgruppen. Mårdaklevs förskola gjorde hösten 2012 en organisationsförändring där förskole- och fritidshemsverksamheten slogs samman. Föräldrarna upplevde att den information de fick var otillräcklig. Vid terminsstart 2012 skedde ett byte på skolledarposten, vilket innebar att viss information missades. Uppfattningen från samtal med föräldrar är att de idag är mer nöjda. Förskolan arbetar kontinuerligt med att öka föräldrarnas inflytande och på de aktiviteter förskolan har initierat med föräldrar och barn har det varit en god uppslutning. 3

6 Goda kunskapsresultat genom lustfyllt lärande I kommunens förskolor är arbetet med språkutveckling, matematisk utveckling samt naturvetenskap och teknik prioriterade områden. Alla förskolor arbetar med att ge förutsättningar för ett lustfyllt lärande. Arbetet med språkutveckling genomsyrar hela verksamheten. Varje förskola har gjort en egen utvärdering av detta mål. För att stärka arbetet startas under hösten 2013 ett arbete kring pedagogisk dokumentation upp. Pedagogisk dokumentation ska vara ett arbetsverktyg och förhållningssätt som utvecklar förskolans kvalitet och pedagogernas kompetens att möta barn i deras lärande. Pedagogerna utvecklar arbetet med att fånga barnens utveckling, lärprocesser och lärstrategier samt gör barnen delaktiga i processen. Särskilt stöd förskola Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras behov kräver. Barn med sociala och emotionella svårigheter ökar i förskolan. Dessa barn har ofta svårt med det sociala samspelet med övriga barn i gruppen och svårigheterna tenderar att öka i de ofta stora barngrupperna. En generellt god kvalitet är den viktigaste insatsen men ibland kan det vara nödvändigt med särskilda stödinsatser som komplement. Det är därför viktigt att det finns tillräckliga resurser för dessa barns behov. Förvaltningen har en budgetpost för extra resurstilldelning för barn i behov av särskilt stöd. Dessa medel används till barn med fysiska och psykiska funktionshinder. Barnens behov av utvecklingsstöd täcks i första hand inom rektorsområdets givna ram. Behovsbedömning görs två gånger per läsår. Bedömningen av vilka insatser som är lämpliga görs av förskolans ledning och personal och alltid tillsammans med barnets vårdnadshavare. För barn i behov av särskilt stöd upprättas pedagogiska handlingsplaner. Gemensamma riktlinjer och mall finns. Det finns också en ärendegång för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Riktlinjer för arbete och dokumentation överensstämmer med nationella styrdokument. Syftet är ytterst att identifiera de förutsättningar och aspekter i förskolan som är nödvändiga för att varje barn ska ha möjlighet att utvecklas och lära enligt målens intentioner. Kommunen har flera små enheter vilka i sig kan möjliggöra stödinsatser. Stödet relateras då till gruppen istället för till det enskilda barnet i enlighet med gällande styrdokument. Specialpedagog finns att tillgå. Hon arbetar företrädesvis med handledning samt rådgivning. För förskolan finns även 30 % specialpedagog med inriktning tal- och kommunikation. Det finns barn i några förskolor för vilka det finns handlingsplaner upprättade men där man inom ordinarie resurstilldelning kan tillgodose barnets behov. Antalet barn i behov av resursförstärkning minskade från elva barn höstterminen 2012 till nio barn vårterminen 2013 på grund av utflyttning. 4

7 Antal barn med beviljat stöd i förskolan ht 2012 Handlingsplan vt 2013 Handlingsplan Hillared Sexdrega Torsgården Viseberg Bergsäter Landbo Holsljunga Överlida Mjöbäck Östra Frölunda Mårdaklev Håcksvik Totalt Det extra stöd som satts in bedöms generellt sett ha lett till de mål som var tänkta. Dock kan processen med handlingsplaner ta lång tid, för att förändra förhållningssätt och tillrättalägga i den pedagogiska miljön, så att man kan möta barnets behov. Där det har funnits handlingsplan har man kunnat se en utveckling även hos pedagogerna, som blivit mer medvetna om hur de kan bidra till att verksamheten utvecklas och därmed också varje barns förutsättning för utveckling och lärande. Förskolechefernas analys och utvärderingar visar på en ansträngd arbetssituation i våra förskolor. Tid och kraft läggs på att stötta barn i behov av stöd, men en känsla av att inte räcka till är utbredd. Arbetet kan underlättas och förbättras genom en mer flexibel och behovsstyrd gruppindelning. Det finns ett behov av att ta fram en gemensam definition för vad särskilt stöd står för och vad som är normalt inom den ordinarie verksamheten. Barn med annat modersmål flerspråkighet Ekonomisk resurs fördelas till varje barn som har ett annat modersmål än svenska. Förskolorna har en lokal handlingsplan för förskolans arbete med flerspråkiga barn. Handlingsplanen ska vara en grund för förskolornas arbetssätt i mötet med barn med annat modersmål än svenska. Det är viktigt att det finns en gemensam inställning till flerspråkighet och till det arbetssätt som ska användas i språkstödet. Mål Att stärka modersmål och identitet Att främja integration i samhället Att utveckla det svenska språket 5

8 Grundskola och fritidshem Enkäter Vårdnadshavarenkäter och elevenkäter för åk 3, 6 och 8 samt fritidshemsenkäter till alla vårdnadshavare har de senaste åren genomförts vartannat år övergick kommunen från pappersenkäter till webbaserade enkäter, vilket har inneburit en sjunkande svarsfrekvens från vårdnadshavarna. I årets enkät skiftar svarsfrekvensen mellan % för vårdnadshavarenkäterna i skolan och % för fritidshemsenkäten. Vid en låg svarsfrekvens finns det en överhängande risk att resultatet inte blir tillförlitligt. Elevenkäterna har en hög svarsfrekvens eftersom dessa genomförs under lektionstid. Under hösten 2013 har enkäterna reviderats och arbetet kring utskick delvis förändrats för att förhoppningsvis öka svarsfrekvensen. Läsåret 2013/2014 genomförs enkäterna under november och resultatet planeras att vara sammanställt i februari. Det politiska målvärdet är satt till 4,0 på en femgradig skala där 1 indikerar inte nöjd alls och 5 mycket nöjd. Siffran tre indikerar då att vårdnadshavaren varken är missnöjd eller mycket nöjd, utan kan tolkas som att de tycker att det är en fungerande verksamhet, varken mer eller mindre. Det innebär att målvärdet på 4,0 kan upplevas som högt. Föräldrars nöjdhet med verksamheten åk 3, 6 samt fritidshem åk 3 åk 6 Fritidshem År 2009 År 2011 År 2013 År 2009 År 2011 År 2013 År 2009 År 2011 År 2013 Hillareds skola 3,6 3,1 3,0 4,1 3,8 3,3 4,4 4,2 3,8 Sexdrega skola 3,5 3,2 2,8 4,0 2,4 2,4 3,7 3,3 2,9 Landboskolan 4,2 4,0 4,4 4,3 4,0 4,3 Mogaskolan F-6 3,8 4,2 3,5 3,7 3,6 3,4 3,5 3,4 3,6 Holsljunga skola 3,9 3,2 2,5 3,7 3,5 3,5 3,8 3,8 4,0 Mjöbäcks skola 4,6 4,0 4,6 4,5 4,0 Överlida skola 3,6 3,9 3,5 3,0 3,8 2,8 2,6 Mårdaklevs skola 4,2 5,0 4,7 4,7 4,0 5,0 4,0 3,4 2,6 Östra Frölunda skola 4,3 3,8 3,5 3,7 4,3 3,5 4,3 3,8 3,8 Totalt 3,9 3,8 3,5 3,9 3,6 3,4 4,0 3,7 3,6 Uppföljning av vårdnadshavarenkäten har bland annat skett på föräldramöten. Sexdrega skola och fritidshem Kritiken som framfördes i enkäten handlade i första hand om trygghet och trivsel på raster, där det upplevdes att det var för få vuxna ute på rasterna, samt att lokalerna upplevs som små. Skolan har omarbetat planen mot diskriminering och kränkande behandling i dialog med elevgrupper och föräldrar på föräldramöten och föräldraråd. Holsljunga och Överlida skolor och fritidshem Då det var låg svarsfrekvens är det svårt att dra någon riktig slutsats. Rektor har tillsammans med personalen arbetat med de delar där kritik fanns. Uppfattningen från samtal med föräldrar är att de idag är mer nöjda. Mårdaklevs fritidshem gjorde hösten 2012 en organisationsförändring där förskole- och fritidshemsverksamheten slogs samman. Föräldrarna upplevde att den information de fick var otillräcklig. Vid terminsstart 2012 skedde ett byte på skolledarposten, vilket innebar att viss information missades. Uppfattningen från samtal med föräldrar är att de idag är mer nöjda. 6

9 Fritidshemmet arbetar kontinuerligt med att öka föräldrarnas inflytande och på de aktiviteter som har initierats med föräldrar och barn har haft en god uppslutning. Föräldrars nöjdhet med verksamheten åk 8 År 2009 År 2011 År 2013 Mogaskolan 7-9 3,6 3,6 2,4 Situationen var speciell för årskurs 8 läsåret 2012/2013 då klassorganisationen förändrades. Då eleverna gick i sjuan var det små klasser med elever per klass. På grund av besparingar slogs klasser samman till en klassorganisation med elever per klass. Under vårterminen var det stora bekymmer med sjukfrånvarande personal, vilket drabbade vissa av klasserna i årskurs åtta. Till innevarande läsår 2013/2014 har organisationen förändrats för att inte vara lika sårbar vid sjukskrivningar. Resultat åk 3 Nationella prov åk 3 läsåret 12/13 Andel elever i procent som uppnått målen i samtliga delprov 2011/ /2013 Skola, åk 3 Matematik Svenska Matematik Svenska Hillareds skola Holsljunga skola Landboskolan 82,4 88,2 92,9 92,9 Mjöbäck/Överlida Mogaskolan 57,6 81,5 78,4 97,1 Mårdaklevs skola Sexdrega skola 86, Östra Frölunda skola Svenljunga kommun 65,7 68,7 71,4 87,1 Totalt riket 71,6 73,8 67,7 78,3 Färre än 10 elever dubbelprickas. Källa: Skolverket Resultatet i både matematik och svenska har förbättrats. Läsåret 2012/2013 var resultaten för både matematik och svenska högre än genomsnittet för riket. 7

10 Svenljunga, totalt Svenljunga, flickor Svenljunga, pojkar Hillareds skola Holsljunga skola Mogaskolan F-6 Mårdaklevs skola Sexdrega skola Östra Frölunda skola Överlida skola Resultat åk 6 Nationella prov åk 6 läsåret 12/13 Andel elever i procent som uppnått målen i samtliga delprov Skola, åk /2013 Eng Ma Sv Hillareds skola Holsljunga skola Mjöbäck/Överlida 100,0.... Mogaskolan 90,0 86,4 ~100 I både engelska, matematik och svenska ligger Svenljunga kommuns skolor under riksgenomsnittet. Nationella ämnesprov i no och so har genomförts i alla årskurs 6. Mårdaklevs skola Sexdrega skola ~ ,0 100,0 Östra Frölunda skola Svenljunga kommun 89,6 86,8 95,0 Totalt riket 94,3 93,7 95,3 Källa: Skolverket Färre än 10 elever dubbelprickas. Om antalet elever med provbetyg F är 1-4, visas andelen med A-E som ~100. Andel elever som uppnår de nationella kunskapsmålen i åk 6 läsåret 2012/2013 Ämne Bd 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% En 85,6% 100,0% 77,3% 100,0% 77,8% 83,9% 100,0% 84,6% 77,8% 90,0% Hk 98,3% 100,0% 97,3% 100,0% 100,0% 96,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Idh 97,5% 97,7% 97,3% 100,0% 100,0% 95,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Ma 87,3% 90,7% 85,3% 87,5% 66,7% 85,5% 100,0% 100,0% 88,9% 90,0% Mu 99,2% 100,0% 98,7% 100,0% 100,0% 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Bi 99,2% 100,0% 98,7% 100,0% 100,0% 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fy 93,2% 95,3% 92,0% 87,5% 100,0% 88,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Ke 94,9% 95,3% 94,7% 87,5% 100,0% 91,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Ge 95,8% 97,7% 94,7% 87,5% 100,0% 95,2% 100,0% 100,0% 100,0% 90,0% Hi 90,7% 97,7% 86,7% 100,0% 77,8% 87,1% 100,0% 100,0% 100,0% 90,0% Re 95,8% 97,7% 94,7% 100,0% 100,0% 93,5% 100,0% 100,0% 100,0% 90,0% Sh 95,8% 97,7% 94,7% 100,0% 100,0% 93,5% 100,0% 100,0% 100,0% 90,0% Sl 99,2% 100,0% 98,7% 100,0% 100,0% 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Sv 93,2% 97,7% 90,7% 87,5% 77,8% 93,5% 100,0% 100,0% 100,0% 90,0% Sva Tk 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Källa: Skolornas sammanställningar Andel % elever i åk 6 som uppnår de nationella kunskapsmålen 8

11 Mogaskolan F-6 hade 62 elever (21 flickor och 42 pojkar) i årskurs 6. Flickorna hade generellt sett bättre resultat än pojkarna. Av eleverna fanns det en grupp med invandrarbakgrund som varit kort tid i Sverige. För dessa elever har det varit svårt att nå målen i alla ämnen Övriga skolors åk 6 varierar mellan 7-13 elever, vilket innebär att varje elev som inte når målen ger ett kraftigt procentuellt utslag. Betyg åk 6 De genomsnittliga betygspoängen för årskurs sex visar att skolorna i Svenljunga har lägre genomsnittlig betygspoäng i alla ämnen, jämfört med riket, förutom kemi och blockbetyg i samhällsorienterande ämnen. Då uppgifterna presenterades i december kommer dessa resultat att analyseras på skolorna under våren Alla skolor har inte sammanställt meritvärdet för årskurs sex. För de skolor som har gjort en sammanställning är det stora skillnader. Då det är första läsåret betyg sätts i årskurs 6 är det svårt att dra några slutsatser kring skillnaderna. Arbete med likvärdig bedömning och betygsättning pågår på varje enhet. Några nyckelpersoner har gått en högskoleutbildning i likvärdig bedömning och betygsättning för åk 6. Dessutom har en förvaltningsövergripande Källa: Skolverket kompetensutvecklingsdag genomförts kring ämnet. Våren 2014 kommer ytterligare en gemensam kompetensutvecklingsdag att genomföras. Resultat åk 9 Genomsnittlig betygspoäng, åk 6 vt 2013 Svenljunga Läsåret 2012/2013 var det 119 elever inskrivna i årskurs nio, varav 59 flickor och 60 pojkar. Andelen elever med utländsk bakgrund var 12,6 %, vilket var en ökning med ett par procentenheter sedan föregående läsår. Som inflyttningstrenden ser ut i kommunen kommer den andelen öka ytterligare de närmaste åren. Riket Bild 13,1 13,4 Biologi 12,9 13,1 Engelska 12,8 14 Fysik 12,3 12,9 Geografi 12,1 12,9 Hem- och konsumentkunskap 12,7 12,9 Historia 11,3 12,6 Idrott och hälsa 13,5 13,8 Kemi 13,2 12,9 Matematik 12,5 13,7 Modersmål.. 14,3 Musik 12,4 13,5 Religionskunskap 11,9 12,6 Samhällskunskap 11,7 13 Samhällsorienterade ämnen (blockbetyg) 13,9 13,2 Slöjd 11,6 13,1 Svenska 12,7 13,2 Svenska som andraspråk 3,2 8,4 Teknik 12,5 12,9 Nationella prov åk 9 läsåret 12/13 (Källa: skolans egen sammanställning) Svenska och svenska som andraspråk Antal elever Andel (%) elever som bedöms uppnå kunskapsmålen Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Läsförståelse Muntligt Uppsats Engelska Läsförståelse Muntligt Uppsats Matematik No, Kemi So, geografi

12 Resultaten för svenska som andraspråk kan inte hämtas separat ur skolans sammanställning utan finns med i sammanställningen för resultaten i svenska. Resultatet i matematik ligger under resultaten i de andra ämnena. Totalt ligger resultaten något högre än förra året. Skillnaden i matematik mellan pojkar och flickor har minskat detta läsår. Resultaten ska även ses i den aspekten att andelen inflyttade och invandrade elever ökat. Mogaskolan 7-9 arbetar aktivt med läxhjälp och stödinsatser i olika former. En analys av vilka områden där eleverna visar brister är ett väsentligt inslag i åtgärderna. Extra stöd i matematik i form av extra lärare i grupperna genomförs där behoven är störst. Meritvärde Från 2006 fram till 2011 låg resultaten för Svenljunga i paritet med riket i övrigt. Ett stort tapp gjordes mellan läsåret 2011/2012 då det genomsnittliga meritvärdet låg bland de bästa kommunerna i riket till läsåret därefter då värdet sjönk till 193. Läsåret 2012/2013 gjordes en viss återhämtning, men även detta läsår är det en betydande skillnad mellan resultaten i Svenljunga och genomsnittet i riket. Läsåret 2012/2013 fanns en grupp elever med stora svårigheter att nå kunskapsmålen. En rad insatser gjordes under läsårets gång, vilket resulterade i att fler elever än väntat nådde målen. En ökning av antalet elever med invandrarbakgrund som slussats ut från förberedelseklass har varit en utmaning under läsåret. Meritvärde åk 9 över tid År Totalt Flickor Pojkar Riket Svenljunga Riket Svenljunga Riket Svenljunga ,9 193,6 214,6 192,5 191,8 194, ,6 197,5 215,6 199, , , , , , ,1 198,4 196,3 183, , ,3 204,8 195, ,8 205,7 218,3 220,1 195,7 192, ,3 207,2 218, ,5 195, ,3 214,3 220,6 228,6 198,5 203, ,6 209,5 220,6 222,2 198,9 198, ,8 206,6 220,1 217,5 197,9 194, ,5 217,1 222,1 233,1 199,6 199, , ,8 210,4 199,4 174, ,8 198, ,9 202,1 182,7 10

13 Andel elever i åk 9 som nått målen i samtliga ämnen Under läsåret 2012/2013 fanns stora farhågor att relativt många elever skulle få svårt att nå målen. Med det som utgångspunkt blev resultatet bättre än väntat. 68,1 % (77 % i riket) av eleverna i årskurs nio nådde målen i samtliga ämnen. 89,9 % av eleverna var behöriga till ett yrkesförberedande program på gymnasiet. Läsåret 2012/2013 Andel % elever som uppnår de nationella kunskapsmålen Bd En Hk Idh Ma Sprv Mu Bi Fy Ke Ge Hi Re Sh Sl Sv Sva Tk Flickor 98,3 94,9 98,3 93,2 89, ,3 98,3 93,2 94,9 94,9 88,1 93,2 88, ,6 91,5 Pojkar 89,8 93,3 96,6 98,2 91,7 92,1 96,6 90,0 84,7 84,7 87,9 84,5 81,0 86, ,1 84,2 Totalt 94,1 94,1 97,5 95,7 90,8 96,3 97,5 94,1 89,0 89,8 91,5 86,3 87,2 87, ,3 87,9 Utveckling över tid Andel (%) elever som nått målen i resp Bild 93,3 87,3 96,2 93, ,3 99,4 96,2 94,6 96,9 Biologi 94,1 78,2 96,2 91,1 92, ,8 94,3 90,4 93,9 Engelska 94,1 96, ,8 97,4 95,6 95,7 96,8 98,2 95,7 Fysik 88,2 81, , ,5 91,9 91, Geografi 89,9 93,6 97,7 93,3 94,7 96,9 96,3 95, ,9 Hemkunskap 97,5 97,3 98,5 99,3 97,4 96,9 97,5 95, ,7 Historia 84,9 90, ,3 93,4 97,5 91,3 94, ,4 Idrott och hälsa 93, ,7 93, ,8 93,8 94,9 89,8 93,9 Kemi 89,1 85,5 96,2 91, ,8 96,3 94,3 85,5 93,3 Matematik 90,8 89,1 95,5 90,4 94,7 97,5 92,5 92, ,7 Moderna språk, språkval 96,3 96,1 97,9 98,8 98,9 93,3 97,5 98,9 98,9 98,7 Musik 96,6 85, ,1 96,7 98, ,2 95,8 96,3 Religionskunskap 85,7 89, ,1 94,7 95, ,9 93,4 94,5 Samhällskunskap 87,3 90,9 95,5 91,9 93, ,9 96,2 92,8 94,5 Slöjd , ,5 97, ,8 96,8 96,4 91,4 Svenska 97,3 96,3 98,4 96,9 97,3 98,1 96,8 97, ,3 Svenska som andraspråk Teknik 86,4 95,5 97,7 94,1 95,4 99,4 97,5 95,6 94,6 93,3 Resultaten förbättrades i alla ämnen förutom de fyra so-ämnena, engelska och teknik. Den mest markanta ökningen skedde i biologi där andelen elever som nådde målen ökade med närmare 16 % (78,2 % 2012). Under läsåret 2012/2013 fanns indikationer på att en relativt stor grupp elever skulle få svårt att nå målen. Olika stödinsatser som sattes in medförde att det slutliga resultatet blev bättre än väntat. Behörighet till gymnasiet 89,9 % (riket 87,6 %) av eleverna i åk 9 var behöriga till ett yrkesförberedande program på gymnasiet och 87,4 % (86,5 %) av eleverna var behöriga till ett högskoleförberedande program. 11

14 Särskilt stöd grundskola Förvaltningen har en budgetpost för extra tilldelning till elever i behov av särskilt stöd. Dessa medel används i första hand till elever med fysiska och psykiska funktionshinder. Elevernas behov av utvecklingsstöd vid inlärningsproblematik täcks i första hand inom rektorsområdets givna ram. Behovet bedöms av specialpedagoger och rektorer två gånger per läsår, september och mars. Chefen för elevhälsan tar fram ett förslag till fördelning av de extra resurserna. Hur det extra stöd som fördelas till respektive rektorsområde används beslutas av respektive rektor. Generellt stöd till elever med inlärningssvårigheter finns inom rektorsområdets ram. I skolornas systematiska kvalitetsarbete är det därför viktigt att ständigt utvärdera och anpassa den inre organisationen för att kunna anpassa resurserna på bästa sätt till elever i behov av stöd, vilket i sin tur kan medföra högre måluppfyllelse. Elevhälsan bedömer att det extra stöd som sattes in under läsåret i de flesta fall ledde till de mål som var tänkta. Rektorernas analyser och utvärderingar visar på en ansträngd arbetssituation i våra skolor. Tid och kraft läggs på att stötta elever i behov av stöd, men en känsla av att inte räcka till är utbredd. Det finns ingen färdig definition på vad särskilt stöd innebär, utan det är upp till varje kommun att definiera. Det finns ett behov av att ta fram en gemensam definition för vad särskilt stöd står för och vad som är normalt stöd inom den ordinarie undervisningen, vad ingår i läraruppdraget och vad hamnar i det särskilda stödet. Åtgärdsprogram Antal elever F-9 med åtgärdsprogram September 2012 Mars 2013 antal procent antal procent Grundsärskolan 1 Hillareds skola % % Holsljunga skola 6 11 % 9 18 % Landboskolan 6 9 % 6 9 % Mjöbäcks skola 2 6 % 2 6 % Mogaskolan F % 22 7 % Mogaskolan % % Mårdaklevs skola 6 18 % Sexdrega skola 7 8 % 7 8 % Östra Frölunda skola 7 11 % Överlida skola 3 9 % 5 14 % Totalt Det totala antalet åtgärdsprogram ökade från september 2012 till mars På Hillareds skola och Mogaskolan F-6 har antalet åtgärdsprogram minskat. På övriga skolor är antalet detsamma eller har ökat. 12

15 Elever med annat modersmål Antalet elever med annat modersmål än svenska har ökat. I slutet av vårterminen 2013 fanns det över 30 olika språk i kommunens förskolor och skolor. De förskolor och skolor som har tagit emot en högre andel barn och elever som är nyanlända till Sverige och har ett annat modersmål än svenska upplever att det är svårt att tillgodose behovet av stöd. Under läsåret har det varit en relativt litet antal av de elever som är berättigade till modersmål som har deltagit i modersmålsundervisningen. Drygt 10 % av de som har varit berättigade till modersmålsundervisning har deltagit i undervisning på modersmålet. Under läsåret har ett stort arbete lagts på att hitta lärare som matchar så många språkgrupper som möjligt. Samverkan med omkringliggande kommuner har startats upp. Idag erbjuds modersmålsundervisning och studiehandledning på nio språk. Läsåret 2012/2013 slutade 15 elever med utländsk bakgrund årskurs nio, 13 av dessa elever är födda utomlands. Detta motsvarar 11 % av det totala elevantalet i årskurs nio. Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna som var födda utomlands var 170,5 (riket 179,3) mot 201,8 för elevgruppen med svensk bakgrund. Skillnaden mellan svensk och utländsk bakgrund kommer troligtvis att öka på grund av att en större andel av våra nyanlända elever saknar tidigare skolbakgrund. Språkhuset omfattar förberedelseklass och modersmålsundervisning. Alla nyanlända elever placeras i Språkhuset för en första kartläggning och introduktion i det svenska samhället. Språkhuset var från början anpassat för 15 elever. Under 2013 har cirka 50 nyanlända tagits emot. För att klara av den ökade belastningen har resurstilldelningen till kommunens skolor för svenska som andraspråk ökats eftersom eleverna slussats ut på respektive skola snabbare än tidigare. Dessutom har det gjorts särskilda satsningar på ikt-utrustning och elevcoach samt att ett samarbete har startats med integrationsenheten och arbetsförmedlingen för att få vuxna människor med andra språk att verka i skolan som exempelvis kulturtolkar och studiehandledare etc. Elevcoachen arbetar för att eleverna snabbare ska kunna integreras ut i ordinarie verksamheten. 13

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar Elever med godkänt per ämnesprov åk 9 Årskurs: 9 Pojkar den 27 juni 2014 Andel (%) elever med godkänt Engelska åk 9 - EN 55 55 100 (90,9) Matematik åk 9 - MA 58 51 87,9 (71,7) NO-ämnen åk 9 - KE 56 43

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21)

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21) Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 3-2011 Utbildningsförvaltningen A. Uppföljning av nationella mål Ämnesprov årskurs 3 Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån 100 90 80 70 ma

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan 7-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013 Ort och datum: Vetlanda kommun 2013-09-16 Sara Carlsson Rektor Innehåll 1. Grundskolan...... 2 1.1 av kunskapsresultat......2 1.2 Områden som ska åtgärdas.......5

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Thunmanskolan Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 4 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan 2014/15 Resultat- och indikatorpalett

Trädgårdsstadsskolan 2014/15 Resultat- och indikatorpalett 214/15 Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 61 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-161 sid 1 Resultat- och indikatorpalett 214/15 Föräldrars

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Fördelning mellan kommunens skolor, antal elever per årskurs som inte har nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen ht11:

Fördelning mellan kommunens skolor, antal elever per årskurs som inte har nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen ht11: Elever som ht11 inte nådde kunskapskraven Barn- och utbildningsförvaltningen har, utifrån skolornas inskickade underlag sammanställt andel och antal elever som i år 8 och 9 inte nådde kunskapskraven Då

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7 Meritvärden VT åk9 2014 2015 2013 2014 2015 flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt AO 204,7 182,4 193,2 172,5 158,8 166,8 217,7 192,3

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 30) VK100S v1.0 040416, kvalitetsredovisning ro 1 2008-2009 Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Fröslundaskolan 16/17

VERKSAMHETSPLAN. Fröslundaskolan 16/17 VERKSAMHETSPLAN Fröslundaskolan 16/17 1 KUNSKAPER Ökade kunskapsresultat Måluppfyllelsen ska öka för varje termin i alla ämnen i alla årskurser. Aktivitet: - Alla lärare skriver pedagogiska planeringar

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 214-21 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Förvaltningsinformation - februari

Förvaltningsinformation - februari Tjänsteskrivelse 2015-01-26 BUN 2015.0021 Handläggare: Noomi Calov Barn- utbildningsnämnden Förvaltningsinformation - februari Förskoleklass: Faktisk personaltäthet i förskoleklass: 10-12 barn per pedagog

Läs mer

Kvalitetsanalys 15/16. Ljungbackens fritidshem

Kvalitetsanalys 15/16. Ljungbackens fritidshem Kvalitetsanalys 15/16 Ljungbackens fritidshem Innehållsförteckning Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 Resultatet av årets verksamhet... 5 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet...

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012 Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 6 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-61 Resultat- och indikapalett Trädgårdsstadsskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon 08-706 82 17 eller monica.vesterlund.olsson@sundbyberg.se Fokus på måluppfyllelse grundskolan

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Stöcksjö skola. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16

Stöcksjö skola. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Stöcksjö skola Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Sammanfattning I början av läsåret har undertecknat tillträtt som rektor för Stöcksjö skola vilket inneburit att jag har lärt känna en ny skola

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsanalys 14/15. Grimsåsskolan

Kvalitetsanalys 14/15. Grimsåsskolan Kvalitetsanalys 14/15 Grimsåsskolan Innehållsförteckning Förutsättningar... 3 Resultatet av årets verksamhet... 4 Normer och värden... 4 Verksamhetens resultat... 6 Inflytande/delaktighet... 12 Arbete

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Mörtviksskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete Skola I Mörtviksskolan pågår ett aktivt arbete för att främja alla elevers trygghet och lärande. Genom att

Läs mer

OJUSTERAT VALLENTUNA KOMMUN. 5 2ss. Uppföljning av timplaner (BUN 2013.2t0) Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärendet i korthet.

OJUSTERAT VALLENTUNA KOMMUN. 5 2ss. Uppföljning av timplaner (BUN 2013.2t0) Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärendet i korthet. VALLENTUNA KOMMUN Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20L3-L2-O3 1r (40) 5 2ss Uppföljning av timplaner (BUN 2013.2t0) Arbetsutskottets förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Tomtbergaskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete Vår skolsköterska skriver i sin verksamhetsberättelse: En mycket trevlig skola där det är lätt att samarbeta

Läs mer

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010 Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 1, 2011 A. av de nationella målen Måluppfyllelse alla ämnen alla årskurser Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9 Andel elever i 1-6 och 7-9 som

Läs mer

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Kvalitetsrapport - Östra Frölunda skola och fritidshem

Kvalitetsrapport - Östra Frölunda skola och fritidshem Kvalitetsrapport - Tiina Aavik, rektor 1 (17) Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3 xx skola och fritidshem...

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Kommunens läsmål åk 2

Kommunens läsmål åk 2 Kommunens läsmål åk 2 Måluppfyllese av läskunnighet pojkar flickor totalt Svenska som modersmål 84 % 92 % 88 % Annat modersmål än 64 % 85 % 74 % svenska Samtliga elever 82 % 91 % 86 % Resultat av delproven

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Kvalitetsanalys 15/16. Trollebo fritidshem

Kvalitetsanalys 15/16. Trollebo fritidshem Kvalitetsanalys 15/16 Trollebo fritidshem Innehållsförteckning Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 Resultatet av årets verksamhet... 5 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet...

Läs mer

GRUNDSKOLA REDOVISNING DELÅR

GRUNDSKOLA REDOVISNING DELÅR GRUNDSKOLA REDOVISNING DELÅR 2, 2013 ENHET: Södra rektorsområdet SKOLA: Solängsskolan UPPGIFTSLÄMNARE: Sofia Nordell Kvarnebrink, Carina Dahlenlund samt Pernilla Dalborg DATUM: 2013-08-06 1. Föräldraenkät

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Förbättringsplan år 2013/2014 för: Svartbäcksskolan

Förbättringsplan år 2013/2014 för: Svartbäcksskolan Förbättringsplan år 213/214 för: Svartbäcksskolan De mest prioriterade förbättringsområdena. 1. Pedagogiskt ledarskap 2. Elever med behov av särskilt stöd 3. Synliggöra lärandet Motivering till varför

Läs mer

1. INLEDNING BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE FÖRUTSÄTTNINGAR... 4

1. INLEDNING BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Verksamhetsrapport för Kvarnsvedens skola läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.1. Pedagogisk personal...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Frälsegårdsskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Frälsegårdsskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Frälsegårdsskolan F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan Kvalitetsanalys Dalstorpskolan Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 11 Arbete i verksamheten... 13 Övriga mål enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsrapport för Mjälgamontessori läsår et

Verksamhetsrapport för Mjälgamontessori läsår et Verksamhetsrapport för Mjälgamontessori läsår et 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Organisation...

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsanalys 14/15. Tranängskolan 7-9

Kvalitetsanalys 14/15. Tranängskolan 7-9 Kvalitetsanalys 14/15 Tranängskolan 7-9 Innehållsförteckning Förutsättningar... 3 Resultatet av årets verksamhet... 4 Normer och värden... 4 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet... 8 Arbete

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsanalys 14/15. Björkhagens förskola

Kvalitetsanalys 14/15. Björkhagens förskola Kvalitetsanalys 14/15 Björkhagens förskola Innehållsförteckning Förutsättningar... 3 Resultatet av årets verksamhet... 4 Normer och värden... 4 Verksamhetens resultat... 6 Inflytande/delaktighet... 9 Arbete

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR RÖDA BERGASKOLAN

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR RÖDA BERGASKOLAN SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR RÖDA BERGASKOLAN LÄSÅRET 13/14 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Resultatet av elev- och föräldraenkäterna visade ett mycket bra resultat.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Kvalitetsanalys 15/16. Grundsärskola

Kvalitetsanalys 15/16. Grundsärskola Kvalitetsanalys 15/16 Grundsärskola Innehållsförteckning Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 Resultatet av årets verksamhet... 4 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 10

Läs mer

Tranängskolans fritidshem. Kvalitetsanalys 16/17

Tranängskolans fritidshem. Kvalitetsanalys 16/17 Tranängskolans fritidshem Kvalitetsanalys 16/17 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 2 Resultatet av årets verksamhet... 5 2.1 Verksamhetens resultat... 5 2.1.1 Förändrat

Läs mer

Kvalitetsrapport grundskola Avseende läsåret 2013/2014

Kvalitetsrapport grundskola Avseende läsåret 2013/2014 2014-08- 14 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport grundskola Avseende läsåret 2013/2014 Skiljeboskolan Ansvarig: Lars Nordin 1 Kvalitetsrapport grundskola och särskola 2 Områden att redovisa: 1. Normer och värden

Läs mer

Grundskolan 1-6 och förskoleklass

Grundskolan 1-6 och förskoleklass Kvalitetsrapport Grundskolan 1-6 och förskoleklass Skolans namn Rektor.. Det svenska skolsystemet, förskolan, grundskolan, grundsärskolan, fritidshem, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala

Läs mer