Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr"

Transkript

1 medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/ läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum: 01/01-31/ Amelia Lissnils 5000 kr kr 250,00 kr Elin Larsson Elvira Heinstedt 200,00 kr 200,00 kr Erik Andesson Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr Tilda Jolhammar Elsa Andersson Kevin Asker 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr Smula Fransson 50,00 kr 450,00 kr 450,00 kr 950,00 kr Selma Nilimaa Pettersson 50,00 kr 450,00 kr 750,00 kr 1 250,00 kr Anja - Maj Schwachenwald Milda Andersson Märta Andersson Hanna Danielsson Tilda Ström Jenny Larsson Elsa Andersson Frida Elofsson Vilda Gransträm Annie Strand Petra Sundkvist Sofie Svensson 750,00 kr 750,00 kr

2 Josefin Hansson kr 750,00 kr 1 500,00 kr Moa Olsson Josefin Lissnils 750,00 kr 750,00 kr Lisa Bister 750,00 kr 750,00 kr Johanna Högosta 5000 kr 750,00 kr 800,00 kr Samantha Hultgren Jonna Andersson Evangelina Berg Johanna Högosta 50,00 kr 750,00 kr Fanny Elofsson Monica Bemhardsson Anette Svensson Ute Stöckmann Susann Forsberg Helen Bergh Summa 450,00 kr 3200,00 kr 5 900,00 kr - kr - kr - kr 8 750,00 kr Utgående kostnader:. län Cia vt ,00 kr skatt och avgifter 7 114,00 kr instruktärskurs Josefine L 1 500,00 kr pokaler avslutning, sporrong 1 233,00 kr omkostnader skridskoskolan 200,00 kr omkostnader avslutning 1105,00 kr sami musikavgifter 435,00 kr kostnader årsmöte + resa 560,00 kr reseräkning 156,00 kr Verifikation 05-apr 14-mar 14-mar 14-mar Lars Lissnils Ute Stöckmann Föreningens tillgångar Summa

3 . Vansbro H I Medborgarhuset, Vnsbro, tel: , fax: , e-post: vansbro. Ansökan om administrationsbidrag avser bidrags Inlämnassenastden3l Föreningens namn: Adress: Postnr och ort: augusti2012 Dnr Jaflbbrb Ofl5t 3 Vtub L 8kcih& I VAN3 13Ö VANSBRO r 2013 KOMMUN !38-31 [brarieplb. Post- eller bankgiro: E-post: 7 S \hi Se(t OtkflcLLS Tel: j 32L Nedanstående uppgifter skall lämnas för att föreningen skall vara bidragsberättigad Verksamheten förlagd till ort: VcY1S b ro Den: 31/ alternativ hade föreningen följande matrikelförda medlemmar i åldrarna 3 20 år: st Totalt antal medlemmar: st Medlemsavgift Vuxna: Barn: Intäkter av medlemsavgifter vid senaste verksamhetsåret: kronor kronor kronor 1 OBS! Verksamhetsberättelse, vinst- och förlusträkning samt balansräkning skall bifogas ansökan för senaste verksamhetsåret. Ofullständig ansökan behandlas ej. Ort: / Datum: Ordförande underskrift: Namnförtydligande: Ha /k S, - Tel: / Y/ 3 2 Z. E-post: Information med anledning av personuppglftslagen. För din infan-nation vill vi meddela att dina personuppgitler anvdnds för alt behandla oh registrera din ansökan. Om du vill ha yllerligare information om hur dina personuppgifter behandlas eller om du vill att dessa skall Sndras är vi tacksamma för skriftligt besked om delta till t(omrnunslyrelse, Vansbro.

4 Komplettering 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT KS 2012/668 Ekonomichef Catarina Willman KOMMUNSTYRELSEN Driftbidrag, större anläggningar Komplettering till ärendet Vid kommunstyrelsens sammanträde återremitterades ärendet om driftbidrag för större anläggningar för att kompletteras med årsredovisning och verksamhetsberättelse för respektive förening, samt en komplettering med redovisning för kommunens kostnader för respektive anläggning. Tidigare förslag innehöll en bilaga till riktlinjer för driftbidrag till större anläggningar att gälla from 2014 med justering av ersättning enligt särskilda avtal för Förslaget till bilaga är oförändrat. Bifogat finns respektive förenings årsredovisning och verksamhetsberättelse samt en sammanställning över kommunens kostnader för respektive förening/anläggning. Dala-Järna IK har sedan kommunstyrelsen återremitterade ärendet inkommit med följande synpunkter: Om kommunen utökar bidraget med kronor per år kan Dala-Järna IK tillverka och köra ut konstsnö på en banlängd om 1,5 km så snart vädret tillåter. Över tre år bör förbrukningen vara max kw per år, beror på om snöutläggning av konstsnö görs en eller två gånger per år. Säsongen 2013/2014 är inte en representativ säsong. Förslaget med diesel till pistmaskinen på max liter per år är lågt, denna säsong fick föreningen liter (i överlevnadsavtalet ) vilket är den faktiska förbrukningen per år sett över tid. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

5

6

7 Vansbro kommuns kostnader för anläggningar tkr Snöå skidstadion Dala-Järna IK Ishallen Vansbro AIK IK Ridhuset Vansbro ryttarsällskap Hunflen Äppelbo AIK kommunen äger kommunen äger föreningsägt föreningsägt Driftkostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa Bidrag/ersättningar odyl Driftbidrag Enligt avtal Ersättning ridledarprogrammet Avvecklingsbidrag 950 Annonsering/sponsring Ridlektioner Liftkort Summa Nedskrivning fordran 100 Total kostnad Total kostnad exkl kapitalkostnad Exklusive administrationsbidrag och aktivitetsbidrag. Dessa bidrag betalas till hela föreningen, för Dala-Järna IK och Äppelbo AIK ingår samtlig verksamhet. Denna kostnad är utelämnad då den inte blir jämförbar. Samtliga föreningar har erhållit bidrag enligt reglementet för administrations- och driftbidrag.

8 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT ange ärende Ekonom Ulrika Johansson Kommunstyrelsen Fonder förvaltade av kommunstyrelsen Rekommendation till beslut Att delegera beslut om utdelning 2014 av Lars-Ove Enanders minnesfond till rektor för Smedbergsskolan, fn Christer Carlsson. Att delegera beslut om utdelning 2014 och 2015 av Fredrik Robertssons minnesfond till rektor för Smedbergsskolan, fn Christer Carlsson. Att delegera till ekonom Ulrika Johansson att utdela resterande medel i Lars-Ove Enanders minnesfond och Fredrik Robertssons minnesfond till Vansbro kommun att användas enligt urkundens syfte och att därefter avslut minnesfonderna. Sammanfattning Före utgången av 2015 måste alla fonder registreras hos Länsstyrelsen och Skatteverket. Detta kommer att medföra ökade administrationskostnader. I stiftelselagen har därför en möjlighet införts att avveckla mindre stiftelser. Utdelning av hela kvarvarande behållningen och avslut av Lars-Ove Enanders minnesfond bör göras samt utdelning 2014 och 2015 och därefter avslut av Fredrik Robertssons minnesfond. Utdelningen sker enligt de urkunder som finns eller så nära dessa som möjligt för respektive fond och skall ske under gällande delegationsbeslut. Bakgrund Före utgången av 2015 måste alla fonder registreras hos Länsstyrelsen och Skatteverket. Detta kommer att medföra ökade administrationskostnader. I stiftelselagen har därför en möjlighet införts att avveckla mindre stiftelser. Detta kan ske om följande krav är uppfyllda: Fonder (2) 1) Bildats för mer än 20 år sedan. 2) Inte kunnat främja ändamålen de 5 senaste åren. 3) Tillgångarna understiger 10 PBB de 3 senaste åren (ca 440 tkr). 4) Skulder saknas. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

9 Konsekvenser De ovan uppräknade fonderna uppfyller ovanstående krav för avveckling. De saknar även fritt eget kapital för att göra utdelningar och behållningen är så ringa att avkastningarna inte täcker nuvarande administrationskostnader. Detta medför att behållningarna minskar för varje år utan att någon utdelning kan ske. En avveckling skulle medföra att kvarstående behållning kan användas i enlighet med stiftarnas intentioner. 2(2) Att en avveckling av Fredrik Robertssons minnesfond ska ske under två år är enligt stiftarens vilja. Slutsats Handläggaren föreslår att Lars-Ove Enanders minnesfond och Fredrik Robertssons minnesfond avvecklas enligt ovan och att rektor för Smedbergsskolan får delegation på utdelningen Då utdelning skett delegeras till ekonom Ulrika Johansson att utdela resterande medel till Vansbro kommun att användas enligt urkundens syfte och att därefter avsluta minnesfonderna. Beslutsunderlag Beslutet expedieras till : Ekonom, Ulrika Johansson Fonder (2) Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

10

11 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT/Samhällsbyggnad ange ärende Ekonomichef Catarina Willman Samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson KOMMUNSTYRELSEN Ansökan bidrag från köpmannaföreningen Rekommendation till beslut Alt 1 att ej bevilja bidrag till Vansbro köpmannaförening Alt 2 att bevilja bidrag till Vansbro köpmannaförening med kronor 2014 och att medlen tas ur Övergripande inklusive kommunkansli (föreningsbidrag) Sammanfattning Köpmannaföreningen har inkommit med en ansökan om bidrag för genomfört byte av glödlampor till julbelysningarna inför julen Vanligtvis genomförs byte av glödlampor årligen för ca kronor per år, bytet som skedde 2013 avsåg byte till LED-lampor. Bytet innebär minskad elkostnad för kommunen då kommunen står för elkostnaden för dessa, uppskattad besparing är knappt kronor. Slutsats Enligt föreningsbidragsreglemente utgår inget bidrag för dessa kostnader. Ett bidrag skulle kunna beviljas utifrån att kommunens kostnader minskar. Dock har Vansbro köpmannaförening beslutat att genomföra investeringen utan kommunens delaktighet Bidrag Vansbro köpmannaförening Beslutsunderlag Ansökan från Vansbro köpmannaförening Beslutet expedieras till : Vansbro köpmannaförening Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

12

13

14 Försäljning Skålö skola 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Samhällsbyggnad ange ärende Samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Skålö 64:2 Rekommendation till beslut att Sammanfattning kommunstyrelsen beslutar att bjuda ut fastigheten Skålö 64:2 till försäljning på öppna fastighetsmarknaden Vansbro kommun har under en tid fört en dialog med Olympicaskolan om att dessa skall förvärva fastigheten Skålö 64:2. Vansbro kommun har i denna dialog erbjudit Olympicaskolan att köpa fastigheten för 1,5 miljoner kronor vilket förkastats av Olympicaskolan som i sin tur erbjuder sig att köpa fastigheten för 1 kr. Bakgrund Vansbro kommun har under en tid fört en dialog med Olympicaskolan om att dessa skall förvärva fastigheten Skålö 64:2. Byggnaden är i stort behov av renovering och beräkningar gjorda av företrädare för Olympicaskolan har angett kostnaden till ca 2 miljoner kronor. Vansbro kommun har inte gjort en egen beräkning eller uppskattning av underhållsbehovet. Bokfört värde för fastigheten är tkr, årlig kapitalkostnad uppgår just nu till ca 120 tkr. Driftkostnaden, exklusive kapitalkostnad var tkr. Konsekvenser Slutsats Utifrån ovan redovisade skäl bör Vansbro kommun i första hand försöka sälja fastigheten på den öppna fastighetsmarknaden för att på sikt minska kommunens driftkostnader. Beslutsunderlag Beslutet expedieras till : Ekonomichef, Catarina Willman Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

15

16

17 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Sekretariatet Ks 2012/84 Kommunsekreterare Timmie Aspelin KOMMUNSTYRELSEN Revidering och uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning Rekommendation till beslut att revidera delegationsordningen enligt utarbetat förslag. Sammanfattning Kommunen har en alternativ politisk organisation, utan nämnder, som bygger på en långtgående delegation. Kommunstyrelsens delegationsordning är därför omfattande. För att delegationsordningen ska vara anpassad till befintlig organisation bör den revideras. Övergripande 1. Administrativa ärenden Nuvarande formulering Nr Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 1.10 Yttrande till Polismyndigheten jämlikt ordningslagen Ordningslagen (1993:1617) Kommunchef, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Alkoholhandläggare, Verksamhetschef Förslag till ny formulering (ändringar är rödmarkerade) Nr Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 1.10 Yttrande till Polismyndigheten jämlikt ordningslagen Ordningslagen (1993:1617) Verksamhetschef samhällsbyggnad

18 Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokollsutdrag KS Lb 18 Ärende KS 2014/128 Tillsynsplan räddningstjänsten, enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO och Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE Beslut Utskottet leva och bo föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta den framtagna tillsynsplanen. Ärendet Upprättande av tillsynsplan för Räddningstjänsten 2014 gällande Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om Brandfarliga och explosiva varor. Enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 1 skall kommunen för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av dessa. För att kunna kontrollera att detta följs så krävs att tillsyner av detta utförs. Antalet tillsyner är framtagen med hänsyn till antalet objekt som finns i kommunen samt efter de resurser räddningstjänsten har att utföra tillsyner. Tillsyner utförs i såväl kommunalt ägda objekt som objekt med andra ägare. Fördelningen på de olika objekten under året är baserad på de tidsfrister räddningstjänsten har satt efter bedömning av risker av att brand uppstår samt konsekvenser av eventuell brand. Efterkontroller är kontroller på att åtgärder vidtagits efter tidigare tillsyner där brister upptäckts och förelägganden upprättats. Objekten är fördelade i 6 olika verksamhetsklasser med tillhörande undergrupper. Verksamhetsklass 1 Industrier och kontor Verksamhetsklass 2 Samlingslokaler Verksamhetsklass 3 Bostäder Verksamhetsklass 4 Hotell / Vandrarhem Verksamhetsklass 5 Vårdmiljöer Verksamhetsklass 6 Brandfarlig verksamhet Förslag till beslut Ordförande föreslår: att anta den framtagna tillsynsplanen. Justerare Utdragsbestyrkande

19 Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokollsutdrag Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande inklusive tillsynsplan 2014, daterad Justerare Utdragsbestyrkande

20 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Räddningstjänsten KS 2014/128 Mattias Ström Kommunstyrelsen Tillsynsplan 2014 Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Bakgrund Upprättande av tillsynsplan för Räddningstjänsten 2014 gällande Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om Brandfarliga och explosiva varor. Enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 1 skall kommunen för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av dessa. För att kunna kontrollera att detta följs så krävs att tillsyner av detta utförs. Antalet tillsyner är framtagen med hänsyn till antalet objekt som finns i kommunen samt efter de resurser räddningstjänsten har att utföra tillsyner. Tillsyner utförs i såväl kommunalt ägda objekt som objekt med andra ägare. Fördelningen på de olika objekten under året är baserad på de tidsfrister räddningstjänsten har satt efter bedömning av risker av att brand uppstår samt konsekvenser av eventuell brand. Efterkontroller är kontroller på att åtgärder vidtagits efter tidigare tillsyner där brister upptäckts och förelägganden upprättats. Objekten är fördelade i 6 olika verksamhetsklasser med tillhörande undergrupper. Verksamhetsklass 1 Industrier och kontor Verksamhetsklass 2 Samlingslokaler Verksamhetsklass 3 Bostäder Verksamhetsklass 4 Hotell / Vandrarhem Verksamhetsklass 5 Vårdmiljöer Verksamhetsklass 6 Brandfarlig verksamhet Rekommendation till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta anta den framtagna tillsynsplanen. Tjänsteutlåtande Tillsynsplan KS Beslutsunderlag Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

21 2(2) Tillsynsplan 2014 Industrier 5st vk1 LSO Butiker 5st vk2 LSO/LBE Samlingslokaler 6st vk2 LSO Campingplatser 5st LSO Flerbostadshus 10st vk3 LSO Bensinstationer 7st vk6 LBE BF Vara 5 st vk6 LBE Efterkontroller Restaurang/Servering 1st vk2 LSO Industri 4st vk1 LSO Butik 1st vk2 LSO Hotell 3st vk4 LSO Skolor 3st vk2 LSO Behovsprövat boende 1st vk5 LSO Flerbostadshus 1st vk3 LSO LSO LBE Totalt 46st 12st 58 st tillsyner varav 14 efterkontroller Beslutet expedieras till : Bo Lundberg Tjänsteutlåtande Tillsynsplan KS Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

22 Det aktuella området

23 Vansbro kommun Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll KS Lb 19 Ärende KS 2014/296 Detaljerad stabuitetskartering i Grönalid Beslut Utskottet leva och bo föreslår att kommunstyrelsen beslutar 1. att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en detaljerad stabilitetskartering för det aktuella området. 2. att avsätta 300tkr för att kunna genomföra den detaljerade stabilitetskarteringen under Ärendet En geoteknisk undersökning behöver genomföras längs älvstranden i Grönalid då det under senare år inträffat släntskred nedströms området. Tidigare och pågående studier visar även att det kan finns risker för erosion och skred i området. Inom det aktuella området finns ett flertal fastighetsägare, i huvudsak enskilda villaägare. En geoteknisk undersökning av den här storleken kan aldrig beställas eller administrativt hanteras av enskilda fastighetsägare. Det blir istället en kommunal angelägenhet att bekosta själva studien, däremot kan inget säkert sägas om efterföljande åtgärder. Men det kommunala ansvaret i fråga om den inledande studien kan aldrig ifrågasättas när det rör sig om ett så pass stort område. Lämpligast är att studien genomförs under 2015 då nödvändiga förberedelser måste göras innan arbetet kan påbörjas. Förslag till beslut Ordförande föreslår: 1. att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en detaljerad stabilitetskartering för det aktuella området. 2. att avsätta 300tkr för att kunna genomföra den detaljerade stabilitetskarteringen under Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Karta över det aktuella området Justerare /t44c Utdragsbestyrkande

24 KS 2014/296 Detaljerad stabilitetskartering i Grönalid 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Säkerhetssamordnare KS 2014/296 Niclas Jolhammar Kommunstyrelsen Detaljerad stabilitetskartering i Grönalid Rekommendation till beslut 1. att kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en detaljerad stabilitetskartering för det aktuella området. 2. att kommunstyrelsen beslutar att avsätta 300tkr för att kunna genomföra den detaljerade stabilitetskarteringen under Sammanfattning En geoteknisk undersökning behöver genomföras längs älvstranden i Grönalid då det under senare år inträffat släntskred nedströms området. Tidigare och pågående studier visar även att det kan finns risker för erosion och skred i området. Inom det aktuella området finns ett flertal fastighetsägare, i huvudsak enskilda villaägare. En geoteknisk undersökning av den här storleken kan aldrig beställas eller administrativt hanteras av enskilda fastighetsägare. Det blir istället en kommunal angelägenhet att bekosta själva studien, däremot kan inget säkert sägas om efterföljande åtgärder. Men det kommunala ansvaret i fråga om den inledande studien kan aldrig ifrågasättas när det rör sig om ett så pass stort område. Lämpligast är att studien genomförs under 2015 då nödvändiga förberedelser måste göras innan arbetet kan påbörjas. Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i samarbete med statens geologiska institut genomfört en förstudie för översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i bebyggda områden. I studien har olika områden kartlagts som ska utredas vidare i en huvudstudie som beräknas vara klar första kvartalet Ett av områdena som finns med i förstudien är älvstranden som löper parallellt med Norra Grönalidsvägen. De senaste åren har två släntskred skett nedströms sträckan, ett i höjd med BOBE och det andra nedströms Vattenskidklubben. I Grönalid och där de aktuella släntskreden skett finns likande jordarter. Älvstranden längst Grönalid behandlas även i Räddningsverkets tidigare utredning Stabilitetsförhållanden vid älvstränder. I utredningen påtalas att det sker aktiv erosion samt underminering längst älvssträckan. Att notera är även att kommunen äger strandremsan intill älven längst hela det aktuella området. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

25 KS 2014/296 Detaljerad stabilitetskartering i Grönalid 2(2) Utifrån detta bör en detaljerad stabilitetskartering genomföras för att utreda riskerna i området. Den detaljerade stabilitetskarteringen bör kompletteras med lämpliga förebyggande skyddsåtgärder. Det finns inga direkta fördelar med att vänta in den kommande huvudstudien, då redan känd fakta motiverar en detaljerad stabilitetskartering. Det ska även förtydligas att det är skillnad på den kommande huvudstudien och en detaljerad stabilitetskartering då den senare är långt mer detaljerad och ingående. En geoteknisk undersökning av den här storleken kan aldrig beställas eller administrativt hanteras av enskilda fastighetsägare. Det blir istället en kommunal angelägenhet att bekosta själva studien, däremot kan inget säkert sägas om efterföljande åtgärder. Vem som är skyldig att bekosta dessa åtgärder görs alltid efter individuell prövning och genomgång av ärendet. Samråd måste ske mellan geotekniker, representanter från Vansbro kommun, berörda fastighetsägare och, beroende på studiens resultat, eventuellt fastighetsägarens försäkringsbolag. Men det kommunala ansvaret i fråga om den inledande studien kan aldrig ifrågasättas när det rör sig om ett så pass stort område. Liknande utredningar som bedöms vara i samma omfattning har genomförts ibland annat Tibble by i Leksands kommun. Kostnaden för att genomföra utredningen i Leksand hamnade omkring 220tkr. Lämpligast är att studien genomförs under 2015 då nödvändiga förberedelser måste göras innan arbetet kan påbörjas. Slutsats Kommunen bör utefter de studier som finns och de släntras som inträffat genomföra en utökad stabilitetskartering längst älvstranden i Grönalid. Detta för att kartlägga riskerna och vidare få fram förslag på de eventuella förebyggande åtgärder som bör genomföras. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande KS 2014/296 Karta över det aktuella området Beslutet expedieras till : Ekonomichef, Catarina Willman Samhällsbyggnadschef, Thomas Carlsson Kommunchef, Elisabeth Rooth-Eriksson Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

26

27 1(2) INTRESSEFÖRENING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Kommunkansliet KS2014/268 Kommunchef Elisabeth Rooth Eriksson KOMMUNSTYRELSEN Intresseföreningen Bergslaget, eventuellt medlemskap Rekommendation till beslut att alternativt att Sammanfattning Vansbro kommun går in som medlem i Intresseföreningen Bergslaget Vansbro kommun avstår från medlemskap i Intresseföreningen Bergslaget Intresseföreningen Bergslaget har kontaktat Vansbro kommun och efterfrågat intresset för medlemskap. Medlemsavgiften uppgår till 10 tkr per år plus 1 krona per invånare. Föreningens medlemmar är kommuner, regioner och landsting i Bergslagen. Bakgrund Intresseföreningen Bergslaget har verkat i 15 år och arbetar med den långsiktiga utvecklingen av området genom att driva påverkansarbete för området hos institutioner, företag och myndigheter samt initiera, driva och aktivt medverka i och/eller samordna utvecklingsprojekt som är gemensamma för alla eller för flertalet av medlemmarna. Föreningens medlemmar är kommuner, regioner och landsting i Bergslagen. Föreningen fungerar som ett forum för samverkan. Syftet är att göra Bergslagen till ett livskraftigt och attraktivt område. TJÄNSTEUTLÅTANDE BERGSLAGETS Konsekvenser Ett passivt medlemskap ger kostnader i form av medlemsavgifter. Ett aktivt medlemskap ger kostnader i form av medlemsavgifter och förutsätter ett aktivt deltagande som i sig kan ge positiva effekter. Är nyttan värd insatsen? Slutsats Medverkan i intresseföreningar/nätverk gör nytta först när man också är beredd att aktivt delta i dessa. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om detta är möjligt. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse 2013 Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

28 2(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE BERGSLAGETS INTRESSEFÖRENING Beslutet expedieras till : Intresseföreningen Bergslaget, Kommunernas hus, Myntgatan 2, FALUN Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

29 Styrelsemöte bil. 1 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Intresseföreningen Bergslaget Myntgatan Falun org nr bg

30 Verksamhetsberättelse för Intresseföreningen Bergslaget Inledning Intresseföreningen Bergslaget arbetar med att positionera och stärka Bergslagen nationellt och internationellt. Föreningen företräder Bergslagens intressen gentemot organisationer, myndigheter och företag i frågor som är av betydelse för den framtida utvecklingen och tillväxten i området. Intresseföreningen Bergslagets medlemmar består av 23 kommuner, Region Dalarna, Region Värmland, Regionförbundet Örebro samt av landstinget i Västmanlands län. I den funktionella regionen Bergslagen bor ca invånare. Genom att arbeta aktivt med opinionsbildning och vara pådrivande i strategiska frågor och utvecklingsprojekt skapar vi en effektiv plattform för vårt arbete. Föreningens mål är att göra Bergslagen till ett livskraftigt och attraktivt område både i dag och i framtiden. Genom att prioritera frågor som rör regional utveckling, infrastruktur och kommunikationer koncentrerar vi insatserna där de gör störst nytta. Med ett starkt och målmedvetet engagemang skapar vi de rätta förutsättningarna för ett levande Bergslagen. 1.1 Medlemmar Avesta kommun Borlänge kommun Degerfors kommun Fagersta kommun Falu kommun Filipstads kommun Hallstahammars kommun Hedemora kommun Hofors kommun Hällefors kommun Kristinehamns kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Ludvika kommun Malung-Sälens kommun Nora kommun Norbergs kommun Sala kommun Sandvikens kommun Skinnskattebergs kommun Smedjebackens kommun Storfors kommun Säters kommun Region Dalarna Region Värmland Regionförbundet Örebro län Landstinget Västmanland 23 kommuner, 3 regionförbund och 1 landsting. Sammantaget har föreningen 27 medlemmar Styrelse och revisorer Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vice ordförande Ledamöter Inga-Britt Kronnäs, Region Dalarna Anders Ceder, Region Örebro Per Gruvberger, Filipstads kommun Kenneth Persson, Borlänge kommun Ulric Andersson, Region Värmland Lars Flodin, landstinget Västmanland Lars Andersson, Skinnskattebergs kommun Birgitta Johansson, Sandvikens kommun Solveig Oscarsson, Nora kommun Hans Jildesten, Storfors kommun Tomas Ulfborg, Fagersta kommun Torbjörn Jansson, Hofors kommun Mats Dahlström, Falu kommun Benny Ahremark Persson, Region Värmland Rolf Hahre, Hallstahammars kommun Jonas Kleber, Lindesbergs kommun Bengt Andersson, Ludvika kommun Astrid Dahl, Ljusnarsbergs kommun Revisorer Bo Wallströmer, Ljusnarsbergs kommun Jessica Jansson, Hällefors kommun Mats Myrén, Avesta kommun Mikael Ollas Eriksson, Skinnskattebergs kommun 2

31 1.2.2 Styrelse Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter, varav fem från kommunerna och fyra från regionerna/landsting. Styrelsen består av 6 män och 3 kvinnor. Styrelsens ledamöter kommer från samtliga fem berörda län. Ledamöterna har ansvar för att både lyssna av opinionen och sprida information om föreningens verksamhet i hemlänet. Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under Vid ett tillfälle, då mötet genomfördes med övernattning, träffades styrelsen och tjänstemannagruppen gemensamt. Mötena har förlagts hos medlemmarna enligt ett ambulerande schema. Den medlem som är värd medverkar vid styrelsemötet, dels för att ge styrelsen kunskap om den enskilda medlemmens situation och förväntningar på föreningen, dels också för att medlemmen ska få en aktuell bild av föreningens aktiviteter. Styrelsen vill rikta ett tack till de medlemmar som under verksamhetsåret fungerat som värdar i olika sammanhang. 1.3 Valberedning Föreningens valberedning består av fyra representanter för kommuner samt av en representant för regioner och landsting. Samtliga fem berörda län har representation i valberedningen. Inför årsmötet 2013 skickade valberedningen en skrivelse till samtliga medlemmar med erbjudande att aktivt nominera ledamöter till styrelsen, vilket resulterade i ett flertal nomineringar. Inför 2014 års årsmöte har valberedningen följande sammansättning: Ewa-Leena Johansson, sammankallande Åsa Eriksson Marie-Louise Dangardt Tomas Riste Clas Jacobsson Ljusnarsbergs kommun, Örebro län Norbergs kommun, Västmanlands län Hofors kommun, Gävleborgs län Region Värmland, Värmlands län Borlänge kommun, Dalarnas län 2. Personella resurser 2.1 Personal Gunnar Linzie som varit föreningens verksamhetschef sedan 1999 slutade sin anställning sista januari Efter en rekryteringsprocess under hösten 2012 erbjöd en helt enig styrelse Anders Edström, Gävle, tjänsten som verksamhetschef. Anders Edström tillträdde tjänsten som verksamhetschef den 25 mars Anders är anställd av föreningen på 100%. Stationerad i Falun. Sten Nordström är anställd av föreningen på 50% för att arbeta med kommunikationsfrågor insatsområde Infrastruktur/Kommunikation. En aktiv medverkan i det fortsatta utvecklingsarbetet för Tåg i Bergslagen har ingått som en del av arbetsuppgifterna, liksom att medverka i arbetet att stimulera samverkan mellan de fem kollektivtrafikmyndigheterna i Bergslagen. Tåg i Bergslagen köper genom avtal dessa tjänster från Intresseföreningen Bergslaget. Stationerad i Norberg. Håkan Gibson är anställd av föreningen på 15 % med ansvar för föreningens ekonomi- och löneadministration och för den ekonomiska hanteringen avseende föreningens projekt. Stationerad i Nora. Inom ramen för projektet Bergslagssatsningen Kultur och Turism är Marie Östblom processansvarig på deltid (65%). Stationerad i Gävle. 3

32 Alma Hanser är från den 1 november 2013 projektanställd på deltid (50%) som projektadministratör. Stationerad i Falun. 2.2 Tjänstemannagrupp Styrelsen har utsett en tjänstemannagrupp bestående av ledande tjänstemän från medlemmarna. Tjänstemannagruppen föreslår aktiviteter och åtgärder, fungerar som bollplank och stöd till föreningens verksamhetschef och kan genomföra olika uppdrag åt styrelsen. Sammankallande är föreningens verksamhetschef. Sammantaget har tjänstemannagruppen träffats vid fyra tillfällen under året. Vid ett tillfälle träffades styrelsen och tjänstemannagruppen gemensamt i Sälen för verksamhetsplanering inför Ledamöter: Ann-Katrin Sundelius, Sandvikens kommun Kjell Friman, Borlänge kommun Peter Eskebrink, Kristinehamns kommun Christer Lenke, Lindesbergs kommun Magnus Höög, Region Dalarna Ulf Strömstedt, Hofors kommun Pia Norstedt, Regionförbundet Örebro Anders Friberg, Avesta kommun Staffan Mood, Norbergs kommun Anders Kilström, Fagersta kommun Anders Åkerström, Landstinget Västmanland 3. Verksamhetsinriktning mål, genomförande och roll Årsmötet har fastställt föreningens verksamhetsinriktning med följande mål och genomförandestrategier: Mål: Föreningen ska bidra till en positiv utveckling av Bergslagen genom - att arbeta för gränsöverskridande samverkan mellan och över kommun- region- och programområden Mål: Föreningen ska bidra till utvecklingen av strategiska projekt och nätverk mellan medlemmarna genom - att arrangera mötesplatser för förtroendevalda och tjänstemän för erfarenhets- och kunskapsutbyte Mål: Föreningen ska stimulera till internationellt samarbete och då framförallt de möjligheter EU-medlemskapet innebär genom - att delta aktivt i arbetet kring sammanhållningspolitiken Föreningen ska verka -gränsöverskridande med utgångspunkten att det är de funktionella regionerna som har betydelse - i en kompletterande roll i förhållande till medlemmarna - inom ett begränsat antal verksamhetsområden. - som en gemensam röst för medlemmarna i vissa remiss- och påverkanssammanhang 4

33 4. Styrelsens verksamhetsplan för 2013 Sedan 2010 arbetar föreningen med årsvisa fokusområden där tyngdpunkten av insatserna läggs års fokusområde är Bergslagens tillverkningsindustri. 4.1 Bergslagens tillverkningsindustri Syfte: Lyfta fram och visa på den stora betydelse vår tillverkningsindustri har för såväl sysselsättning som exportinkomster i Bergslagen och för Sverige. Inriktning: Tydliggöra nyckelfaktorer där samhällets insatser krävs för att förbättra förutsättningarna för tillverkningsindustrin i Bergslagen. Planerade aktiviteter 2013 Analys av tillverkningsindustrins betydelse. Inventering av potentiella samarbetspartners, medaktörer och kunskapskällor på lokal, regional och nationell nivå Söka kompletterande extern finansiering för att genomföra arrangemang riktade till skilda målgrupper Genomförda aktiviteter 2013 Som ett första steg i detta arbete har en inventering genomförts. Genom kontakter med de regionalt utvecklingsansvariga regionförbunden och länsstyrelserna i Bergslagen har material avseende näringslivets tillstånd och utveckling i de fem regionerna inhämtats. Under året har bl a genom tjänstemannagruppen genomförts en inventering av tilltänkta samarbetspartners både lokalt, regionalt och nationellt. Exempelvis har samverkan inletts med regionförbunden och Triple Steelix inom fokusområdet. Därefter får resultatet av inventeringen bli avgörande för vilka aktiviteter som ska genomföras. Vid föreningens årsmöte 2013 i Storfors, med KS-ordförande Hans Jildesten som mötesordförande, ägnades förmiddagen åt temaområdet Bergslagens tillverkningsindustri. Vid mötet medverkade bl a representanter från klusterorganisationen Stål och Verkstad Inom ramen för processen med det långsiktiga målet att bilda en Bergslagsakademi planeras i samverkan med för närvarande sex medlemskommuner en seminarieserie med tydligt fokus på tillväxtfrågor. Under 2013 har föreningen samordnat en arbetsgrupp med representanter från medlemskommunerna för att ta fram ett projekt avseende de planerade aktiviteterna. De medverkande kommunerna och föreningen har beslutat att utöver direktfinansiering i form av arbetstid och lokaler även medverka med kontanta medel. Under förutsättning att sökt extern finansiering beviljas planeras det första seminariet att äga rum under Med koppling till fokusområdet planeras att den första Bergslagsakademin 2014 som tema behandlar tillverkningsindustrins betydelse och framtid i Bergslagen. Med hänsyn till att detta är ett långsiktigt arbete beslutade årsmötet 2013 att även för år 2014 arbeta vidare med fokusområdet med inriktning mot näringslivets behov av välfungerande infrastruktur. Mot bakgrund av detta fastställde årsmötet nästa års (2014) fokusområde till Bergslagens tillverkningsindustri och behov av förbättrad infrastruktur. 5

34 4.2 Bergslagssatsningen Kultur och Turism Syfte: Det övergripande målet är att bidra till ökat besöksantal och främja tillväxt genom vidareutveckling av och ökat samarbete mellan bergslagshistoriska centrum. De utvalda bergslagshistoriska centrumen är samtliga unika industrihistoriska kulturmiljöer och alla aktiviteter och insatser som genomförs har det industriella kulturarvet i Bergslagen som utgångspunkt. Inriktning: Att främja och stärka möjligheterna för entreprenörer inom besöksnäringen att verka vid och kring de bergslagshistoriska centrumen. Planerade aktiviteter 2013 I egenskap av projektägare fullfölja genomförandet av Bergslagssatsningens tredje etapp som pågår tom i enlighet med fastlagda handlingsplaner och finansiella förutsättningar. Undersöka förutsättningarna för att i enlighet med den ursprungliga intentionen för Bergslagssatsningen, finansiera och slutföra satsningens tre återstående år Genomförda aktiviteter 2013 ett axplock Bergslagssatsningens tredje etapp, som finansieras med nationella medel från fem länsstyrelser och regionförbund i Bergslagen, har beviljats förlängd projekttid och pågår tom I denna etapp är fokus att produkt- och affärsutveckla de av finansiärerna utvalda Bergslagshistoriska centrum till att bli kvalitativa besöksmål. Arbetet med genomförandet fortlöpte som planerat under året. Under året genomfördes ytterligare en workshop som samlade deltagare från samtliga bergslagshistoriska centrum och från styrelsen. Workshopen, som var den 18:e i ordningen, har blivit mycket viktiga medel för att utbyta erfarenheter och för att bygga och vidareutveckla nätverket mellan centrumen. Workshopen genomfördes på Hennickehammars herrgård i Filipstad den november. Temat var Bergslagen ett område i utveckling och totalt medverkade över 40 deltagare från hela Bergslagen. Utöver medverkande bergslagshistoriska centrum, entreprenörer och turismorganisationer var externa föredragshållare inbjudna från bl a Kairos Futures, Sogeti, Bergskraft och Örebro universitet. På förfrågan av Riksantikvarieämbetet samordnade föreningen under två dagar i september en studieresa i Bergslagen för Riksantikvarieämbetets ledningsgrupp och insynsråd (styrelse). Med på resan deltog även representanter från de besökta kommunerna och kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen Dalarna. Dagarna innefattade bl a besök vid Husbyringens nyinvigda besökscentrum i Stjärnsund, Bergslagens medeltidsmuseum i Norberg och världsarvet Falu gruva. Under december 2013 inlämnades totalt tio ansökningar till länsstyrelserna och regionförbunden i Bergslagen (Dalarna, Gävleborg, Örebro, Västmanland och Värmland) avseende finansiering för Bergslagssatsningens fortsättning under Med hänsyn till fördröjningen i beslut om EU-strukturfondsmedel för 2014 söks endast nationell finansiering för 2014 (etapp 4A). Beslut om nationell finansiering förväntas fattas under första kvartalet För den återstående perioden av Bergslagssatsningen (etapp 4B) kommer extern finansiering att sökas under

35 4.3 Gruvnäringen/Bergsbruk Syfte: Gruvnäringen ska åter bli en naturlig del av samhällsstrukturen i Bergslagen så att bergsbruksrelaterat näringsliv får goda förutsättningar att utvecklas. Inriktning: Aktiviteter för ökad kompetens och förmåga hos föreningens medlemmar och övriga intressenter att hantera det moderna bergsbrukets behov, möjligheter och begränsningar. Planerade aktiviteter 2013 Följa utvecklingen inom gruvnäringen Kvarstå som medlem i Georange Genomförda aktiviteter 2013 Bergslagen är genom föreningens medlemskap i Georange representerat i dess styrelse. Ewa-Leena Johansson, KS-ordförande i Ljusnarsbergs kommun, är Intresseföreningen Bergslagets representant. Vid Intresseföreningen Bergslagets årsmöte i Storfors den 16 maj medverkade representant från Bergskraft och Ljusnarsbergs kommun som föredragshållare. FoU-gruppen inom Bergslagssatsningen med representanter från universiteten i Uppsala, Örebro och Karlstad samt högskolorna i Dalarna och Mälardalen träffades i oktober tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget hos föreningen Bergskraft i Kopparberg På mötet informerades FoU-gruppen om gruvnäringens utveckling såväl i Bergslagen som nationellt. Vid Bergslagssatsningens 18:e workshop på Hennickehammars herrgård den november medverkade processledaren Stefan Sädbom från Bergskraft som extern föredragshållare. 4.4 EU-medlemskapets möjligheter - Sammanhållningspolitik Syfte: Bergslagen ska dra nytta av de möjligheter EU-medlemskapet innebär och påverka EU:s regionalpolitik. Inriktning: Stimulera medlemmarnas engagemang och öka kunskapen om aktuella frågeställningar. Planerade aktiviteter 2013 Agera för att stimulera de regionalt utvecklingsansvariga organen i Bergslagen att formulera gemensamma ståndpunkter och genomföra samordnade arrangemang Europaforum avseende sammanhållningspolitiken. Genomförda aktiviteter 2013 Styrelsen har lämnat synpunkter på förslagen till EU-strukturfondsprogrammen för Norra och Östra Mellansverige samt förslaget till program för Interreg Sverige Norge för perioden Inga utåtriktade aktiviteter eller arrangemang genomfördes under året däremot så planeras i samverkan med bl a Region Dalarna en information till medlemmarna inför den nya EUprogramperioden under Styrelsen informerades vid den fördjupade verksamhetsplaneringen, som genomfördes i Sälen den september, om nyckelfrågorna och tidtabellen inför kommande strukturfondsperiod. För informationen svarade Magnus Höög, Region Dalarna. 7

36 4.5 Infrastruktur/kommunikationer Syfte: Verka för att tillgängligheten inom Bergslagen området och till och från området förbättras verka för att underlätta regionförstoring. Inriktning: Insatserna utgår från ett stråktänkande och inriktas på aktiviteter för att främja personoch godstransporter på järnväg samt påverkansinsatser för de genom Bergslagen genomgående vägstråken. Planerade aktiviteter 2013 Fortsatt bevaka och följa upp Bergslagens behov Övriga aktiviteter integreras i aktiviteter inom årets fokusområde Genomförda aktiviteter 2013 Vid föreningens årsmöte 2013 som genomfördes i Storfors kommun den 16 maj 2013 antogs årsmötets uttalande Bana väg för Bergslagens industrier och gruvor. Årsmötets uttalande har även bäring på fokusområdet Bergslagens tillverkningsindustri. I uttalandet konstateras bl a att tillverkningsindustrins nationella betydelse kvarstår samtidigt som den kontinuerligt utvecklas och ställer krav på såväl kompetensförsörjning som moderna kommunikationslösningar för både gods och persontransporter. Vidare fastslås att tillgodose industrins transportbehov är en strategiskt viktig fråga att lösa för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft och att det är ett nationellt intresse att säkra och utveckla en bra infrastruktur. Uttalandet fick god spridning i media. Vid föreningens styrelsemöte i Malung-Sälens kommun den september 2013 beslutade styrelsen att lämna synpunkter på förslaget till Nationell plan för transportsystemet till Näringsdepartementet. Pressmeddelandet fick bra genomslag i media med publicerade artiklar både i Dalarnas och Örebros ledande tidningar. Under året har föreningens styrelse lämnat synpunkter på förslagen till länsplaner för regional transportinfrastruktur i Bergslagslänen för perioden Vid föreningens styrelsemöte i Smedjebackens kommun den 12 december 2013 ägnades förmiddagen åt temaområdet Godstransporter i Bergslagen. Inbjudna externa gäster var bl a representanter från Trafikverket, Mellansvenska Handelskammaren samt företrädare från Partnerskap Bergslagsbanan. Det var uppskattade och intressanta samtal om de framtida utmaningarna och möjligheterna som Bergslagen står inför på kommunikationsoch logistikområdet där fungerande infrastruktur är ett grundläggande villkor för vår tillverkningsindustris utveckling. Det efterföljande pressmeddelandet publicerades i media. 4.6 Medlemskontakt Syfte och inriktning: Med syftet att verka för medlemmarnas intressen fortlöpande föra dialog med medlemmar (och potentiella medlemmar) kring föreningens uppdrag. Aktiviteter stärka kontakten med de medlemmar som i respektive län har det regionala utvecklingsuppdraget - besöka de politiska ledningarna hos de medlemmar som inte besökts under 2011/ erbjuda medlemmar att nominera ledamöter till såväl styrelse som tjänstemannagrupp - genomföra 4 styrelsemöten och årsmöte, lokaliserade hos medlemmar - genomföra 3-4 möten i tjänstemannagruppen 8

37 - ge ut minst tre nummer av föreningens nyhetsbrev i digital form Info Bergslagen - etablera kontakt med potentiella medlemmar med målet att föreningen ska få minst en ny medlem under året Genomförda aktiviteter 2013 några axplock Årsmötet och ett konstituerande styrelsemöte genomfördes i Storfors kommun den 16 maj Styrelsemöten har genomförts på Region Dalarna och i Borlänge kommun, Malung-Sälens kommun och Smedjebackens kommun. Kommunstyrelsen i Avesta kommun har besökts under november och informerats om föreningens aktuella verksamhet. Tjänstemannagruppen har genomfört sina planerade möten i Ludvika. Nyhetsbrevet Info Bergslagen gavs ut vid tre tillfällen under 2013 februari, juni och december. Inför årsmötet 2013 sände valberedningen en skrivelse till medlemmarna med erbjudande att nominera ledamöter till föreningens styrelse samt revisorer. Antalet medlemmar är oförändrat ingen ny medlem har tillkommit. Kommunledningen i Gävle kommun har besökts och en formell förfrågan om medlemskap i föreningen inlämnades i november. Beslut förväntas fattas av kommunstyrelsen under början av I december lanserades en helt ny hemsida Syftet är att skapa en lättillgänglig, relevant och informativ hemsida. I syfte att öka samverkan och medlemsnyttan är det också från december möjligt att följa föreningen på Facebook 4.7 Övrigt Föreningen har under året kontaktats av ett antal såväl offentliga som privata aktörer som uttryckt önskemål om samverkan i olika former. Föreningen välkomnar sådana förfrågningar och försöker alltid att undersöka förutsättningarna och nyttan med en utvecklad samverkan med externa parter. Föreningen har under året efter styrelsemöten och årsmötet distribuerat pressmeddelande till Bergslagens media. Föreningen har under året fått ett antal artiklar publicerade i Bergslagens ledande tidningar främst kopplade till aktiviteter inom infrastruktur och kommunikationsområdet. 5. Ekonomi 5.1 Medlemsavgiften Årsmötet 2013 beslutade att fastställa årsavgiften för 2014 till: Fast del: - kommuner: kronor/kommun. - regioner/landsting: kronor/medlemskommun i respektive län, dock högst kronor. Rörlig del: - kommuner: 1 krona per invånare, dock högst kronor - regioner/landsting: 1 krona per invånare i medlemskommuner i respektive län, dock högst kronor. Den sammantagna årsavgiften per medlem får dock högst uppgå till kronor per år. Medlemsavgiften har aldrig höjts, däremot så infördes år 2005 en begränsning i form av en maximal avgift för såväl den fasta som den rörliga delen av årsavgiften. Tidigare fanns inget maximalt takbelopp för medlemsavgiften. 9

38 5.2 Resultat Årets resultat innebär ett överskott på kronor. För 2013 budgeterade Intresseföreningen Bergslaget ett underskott på kronor. Orsaken till resultatet blev bättre än budgeterat är främst att föreningen lyckades åstadkomma extern medfinansiering till flera av föreningens utåtriktade arrangemang och en allmän försiktighet vad gäller olika omkostnader. Föreningens totala omsättning för året uppgår till ca 4,2 mkr vilket kan jämföras med föregående år då omsättningen uppgick till ca 5,4 mkr. Styrelsen föreslår att årets överskott kr, balanseras i ny räkning. 6. Riskbedömning En stor del av föreningens verksamhet genereras av externt finansierade projekt eller uppdrag samt i viss mån av försäljning av tjänster, vilket innebär att föreningens långsiktiga finansiering behöver tryggas. Detta innebär att volymen på föreningens verksamhet kan variera kraftigt mellan åren. Långsiktigt måste finansieringen av verksamheten säkerställas och ett eget kapital avsättas för att föreningen ska kunna möta svängningar över åren. 7. Slutord Bergslagens tillverkningsindustri som är fokusområde 2013 har på olika sätt präglat verksamheten under året. Som exempel kan nämnas årsmötet i Storfors där förmiddagen ägnades åt fokusområdet med medverkande från bl a den framgångsrika klusterorganisationen Stål och Verkstad. Ett annat exempel är årets avslutande styrelsemöte i december där förmiddagen ägnades åt temat godstransporter i Bergslagen med externa medverkande både från Trafikverket och näringslivets organisationer. Föreningens mångåriga engagemang för att öka Bergslagens tillgänglighet, genom att verka för god fysisk infrastruktur och goda kommunikationer, har under året återigen betonats. Välfungerande infrastruktur och moderna kommunikationslösningar är grundläggande förutsättningar för Bergslagens betydelsefulla tillverkningsindustris långsiktiga överlevnad och utveckling. Under 2014 är också fokusområdet Bergslagens tillverkningsindustri kopplat till behovet av förbättrad infrastruktur. Under året har också den spännande processen med att skapa en Bergslagsakademi i samverkan med ett antal medlemskommuner fortsatt. Planerna är att med tydligt tillväxtfokus och med bäring på Bergslagens näringsliv skapa en ny arena för samtal i triple helix anda i Bergslagen. Kopplat till fokusområdet planeras det första temat ha bäring på Bergslagens tillverkningsindustri. Under 2013 har också arbetet med att genomföra Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 3 fortlöpt enligt plan, med ett stort engagemang från personal och övriga medverkande. Det är också glädjande att vi under året fick förmånen att samordna en studieresa för Riksantikvarieämbetets ledning till de industrihistoriska kulturmiljöerna som ingår i Bergslagssatsningen. Detta var ett utmärkt tillfälle att få visa upp allt positivt som åstadkommits genom den samverkan som satsningen bidragit till och inte minst den goda samverkan som skapats mellan den lokala, regionala och nationella nivån. Bergslagssatsningen är ett gott exempel på gränsöverskridande samverkan från flera perspektiv. Samtidigt har under hösten ett ambitiöst arbete genomförts för att rigga fortsättningen för den återstående etappen av Bergslagssatsningen, där vi ser fram emot att fullfölja intentionen med den tioåriga satsningen. 10

39 Föreningens roll är att verka gränsöverskridande och brobyggande med ambitionen att formella gränser inte ska få ha någon begränsande betydelse i utvecklingen av Bergslagen. I den ambitionen har ordföranden tillsammans med verksamhetschefen nu besökt samtliga medlemskommuner och fört diskussioner kring det fortsatta gränsöverskridande samarbetet samt medlemmarnas utvecklingsbehov. Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla medlemmar och samverkanspartners för ett gott samarbete. Falun i Bergslagen Inga-Britt Kronnäs Ordförande Anders Ceder Per Gruvberger Solveig Oscarsson Vice ordförande Birgitta Johansson Kenneth Persson Lars Flodin Lars Andersson Ulric Andersson 11

40 Resultaträkning Intäkter Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Medlemsavgifter Bidrag Försäljning Övriga intäkter Räntor Summa intäkter Kostnader Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Personalkostnader Hyror Material Tjänster Övriga omkostnader Summa kostnader Resultat

41 Balansräkning Tillgångar Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bank Kundfordringar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Bokslut 2012 Bokslut 2013 Leverantörsskulder Interimsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital

42 Intresseföreningen Bergslaget Myntgatan Falun org nr bg

43 DELGIVNINGSBESLUT Individ- och familjeomsorgen Assistent, Agneta Eriksson Ärende Tel Kommunstyrelsen Delgivning av domar Rekommendation till beslut att godkänna rapporteringen. Ärendet Dom i Förvaltningsrätten i Falun, , mål nr gäller överklagande av beslut ang. bistånd enligt socialtjänstlagen SoL, Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom i Förvaltningsrätten i Falun , mål nr gäller överklagande av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen SoL, Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom i Förvaltningsrätten i Falun , mål nr , Domare 1:8 gäller överklagande av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen; SoL, Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom i Förvaltningsrätten i Falun , mål nr , Domare 1:8 gäller överklagande av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen; SoL, Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

44 Dom i Förvaltningsrätten i Falun , mål nr , Domare 1:8 gäller överklagande av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen; SoL, Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom i Förvaltningsrätten i Falun , mål nr , Enhet 1 gäller överklagande av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen; SoL, Förvaltningsrätten skriver av målet från vidare handläggning.

45 DELGIVNING Ärende Vård och Omsorg Dnr KS 2014/22- Assistent Carol Nilsson Kommunstyrelsen Rapportering av Domar Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna rapporteringen Dom Dom från Förvaltningsrätten i Falun, , mål nr Ärendet avser överklagande av kommunstyrelsens beslut från NN ang Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förvaltningsrätten bifaller yrkandet på så sätt att NN bedöms vara berättigad till personlig assistans under semester. Ärendet lämnas åter till kommunen för handläggning som följer av denna dom. Förvaltningsrätten avslår yrkandet i övrigt. Ärendet registrerat i Treserva/LSS. Dom från Förvaltningsrätten i Falun, , mål nr , domare 1:2. Ärendet avser överklagan om Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Vansbro kommun Växel Medborgarhuset Fax: Vansbro

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2001/25 på Hisingen 2001-09-18 Sekretariatet, JJ BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 2 december 2014 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-12-02 5 (47) Delegationsordning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund Datum: kl 12:00 Plats: Nämndrummet, Hova Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA 2015

FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Svenska kommuner och landsting i samverkan 2015-03-30 1 (2) Kommuninvest Ekonomisk förening Medlemmarna FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Kallelse Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer