Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr"

Transkript

1 medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/ läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum: 01/01-31/ Amelia Lissnils 5000 kr kr 250,00 kr Elin Larsson Elvira Heinstedt 200,00 kr 200,00 kr Erik Andesson Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr Tilda Jolhammar Elsa Andersson Kevin Asker 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr Smula Fransson 50,00 kr 450,00 kr 450,00 kr 950,00 kr Selma Nilimaa Pettersson 50,00 kr 450,00 kr 750,00 kr 1 250,00 kr Anja - Maj Schwachenwald Milda Andersson Märta Andersson Hanna Danielsson Tilda Ström Jenny Larsson Elsa Andersson Frida Elofsson Vilda Gransträm Annie Strand Petra Sundkvist Sofie Svensson 750,00 kr 750,00 kr

2 Josefin Hansson kr 750,00 kr 1 500,00 kr Moa Olsson Josefin Lissnils 750,00 kr 750,00 kr Lisa Bister 750,00 kr 750,00 kr Johanna Högosta 5000 kr 750,00 kr 800,00 kr Samantha Hultgren Jonna Andersson Evangelina Berg Johanna Högosta 50,00 kr 750,00 kr Fanny Elofsson Monica Bemhardsson Anette Svensson Ute Stöckmann Susann Forsberg Helen Bergh Summa 450,00 kr 3200,00 kr 5 900,00 kr - kr - kr - kr 8 750,00 kr Utgående kostnader:. län Cia vt ,00 kr skatt och avgifter 7 114,00 kr instruktärskurs Josefine L 1 500,00 kr pokaler avslutning, sporrong 1 233,00 kr omkostnader skridskoskolan 200,00 kr omkostnader avslutning 1105,00 kr sami musikavgifter 435,00 kr kostnader årsmöte + resa 560,00 kr reseräkning 156,00 kr Verifikation 05-apr 14-mar 14-mar 14-mar Lars Lissnils Ute Stöckmann Föreningens tillgångar Summa

3 . Vansbro H I Medborgarhuset, Vnsbro, tel: , fax: , e-post: vansbro. Ansökan om administrationsbidrag avser bidrags Inlämnassenastden3l Föreningens namn: Adress: Postnr och ort: augusti2012 Dnr Jaflbbrb Ofl5t 3 Vtub L 8kcih& I VAN3 13Ö VANSBRO r 2013 KOMMUN !38-31 [brarieplb. Post- eller bankgiro: E-post: 7 S \hi Se(t OtkflcLLS Tel: j 32L Nedanstående uppgifter skall lämnas för att föreningen skall vara bidragsberättigad Verksamheten förlagd till ort: VcY1S b ro Den: 31/ alternativ hade föreningen följande matrikelförda medlemmar i åldrarna 3 20 år: st Totalt antal medlemmar: st Medlemsavgift Vuxna: Barn: Intäkter av medlemsavgifter vid senaste verksamhetsåret: kronor kronor kronor 1 OBS! Verksamhetsberättelse, vinst- och förlusträkning samt balansräkning skall bifogas ansökan för senaste verksamhetsåret. Ofullständig ansökan behandlas ej. Ort: / Datum: Ordförande underskrift: Namnförtydligande: Ha /k S, - Tel: / Y/ 3 2 Z. E-post: Information med anledning av personuppglftslagen. För din infan-nation vill vi meddela att dina personuppgitler anvdnds för alt behandla oh registrera din ansökan. Om du vill ha yllerligare information om hur dina personuppgifter behandlas eller om du vill att dessa skall Sndras är vi tacksamma för skriftligt besked om delta till t(omrnunslyrelse, Vansbro.

4 Komplettering 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT KS 2012/668 Ekonomichef Catarina Willman KOMMUNSTYRELSEN Driftbidrag, större anläggningar Komplettering till ärendet Vid kommunstyrelsens sammanträde återremitterades ärendet om driftbidrag för större anläggningar för att kompletteras med årsredovisning och verksamhetsberättelse för respektive förening, samt en komplettering med redovisning för kommunens kostnader för respektive anläggning. Tidigare förslag innehöll en bilaga till riktlinjer för driftbidrag till större anläggningar att gälla from 2014 med justering av ersättning enligt särskilda avtal för Förslaget till bilaga är oförändrat. Bifogat finns respektive förenings årsredovisning och verksamhetsberättelse samt en sammanställning över kommunens kostnader för respektive förening/anläggning. Dala-Järna IK har sedan kommunstyrelsen återremitterade ärendet inkommit med följande synpunkter: Om kommunen utökar bidraget med kronor per år kan Dala-Järna IK tillverka och köra ut konstsnö på en banlängd om 1,5 km så snart vädret tillåter. Över tre år bör förbrukningen vara max kw per år, beror på om snöutläggning av konstsnö görs en eller två gånger per år. Säsongen 2013/2014 är inte en representativ säsong. Förslaget med diesel till pistmaskinen på max liter per år är lågt, denna säsong fick föreningen liter (i överlevnadsavtalet ) vilket är den faktiska förbrukningen per år sett över tid. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

5

6

7 Vansbro kommuns kostnader för anläggningar tkr Snöå skidstadion Dala-Järna IK Ishallen Vansbro AIK IK Ridhuset Vansbro ryttarsällskap Hunflen Äppelbo AIK kommunen äger kommunen äger föreningsägt föreningsägt Driftkostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa Bidrag/ersättningar odyl Driftbidrag Enligt avtal Ersättning ridledarprogrammet Avvecklingsbidrag 950 Annonsering/sponsring Ridlektioner Liftkort Summa Nedskrivning fordran 100 Total kostnad Total kostnad exkl kapitalkostnad Exklusive administrationsbidrag och aktivitetsbidrag. Dessa bidrag betalas till hela föreningen, för Dala-Järna IK och Äppelbo AIK ingår samtlig verksamhet. Denna kostnad är utelämnad då den inte blir jämförbar. Samtliga föreningar har erhållit bidrag enligt reglementet för administrations- och driftbidrag.

8 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT ange ärende Ekonom Ulrika Johansson Kommunstyrelsen Fonder förvaltade av kommunstyrelsen Rekommendation till beslut Att delegera beslut om utdelning 2014 av Lars-Ove Enanders minnesfond till rektor för Smedbergsskolan, fn Christer Carlsson. Att delegera beslut om utdelning 2014 och 2015 av Fredrik Robertssons minnesfond till rektor för Smedbergsskolan, fn Christer Carlsson. Att delegera till ekonom Ulrika Johansson att utdela resterande medel i Lars-Ove Enanders minnesfond och Fredrik Robertssons minnesfond till Vansbro kommun att användas enligt urkundens syfte och att därefter avslut minnesfonderna. Sammanfattning Före utgången av 2015 måste alla fonder registreras hos Länsstyrelsen och Skatteverket. Detta kommer att medföra ökade administrationskostnader. I stiftelselagen har därför en möjlighet införts att avveckla mindre stiftelser. Utdelning av hela kvarvarande behållningen och avslut av Lars-Ove Enanders minnesfond bör göras samt utdelning 2014 och 2015 och därefter avslut av Fredrik Robertssons minnesfond. Utdelningen sker enligt de urkunder som finns eller så nära dessa som möjligt för respektive fond och skall ske under gällande delegationsbeslut. Bakgrund Före utgången av 2015 måste alla fonder registreras hos Länsstyrelsen och Skatteverket. Detta kommer att medföra ökade administrationskostnader. I stiftelselagen har därför en möjlighet införts att avveckla mindre stiftelser. Detta kan ske om följande krav är uppfyllda: Fonder (2) 1) Bildats för mer än 20 år sedan. 2) Inte kunnat främja ändamålen de 5 senaste åren. 3) Tillgångarna understiger 10 PBB de 3 senaste åren (ca 440 tkr). 4) Skulder saknas. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

9 Konsekvenser De ovan uppräknade fonderna uppfyller ovanstående krav för avveckling. De saknar även fritt eget kapital för att göra utdelningar och behållningen är så ringa att avkastningarna inte täcker nuvarande administrationskostnader. Detta medför att behållningarna minskar för varje år utan att någon utdelning kan ske. En avveckling skulle medföra att kvarstående behållning kan användas i enlighet med stiftarnas intentioner. 2(2) Att en avveckling av Fredrik Robertssons minnesfond ska ske under två år är enligt stiftarens vilja. Slutsats Handläggaren föreslår att Lars-Ove Enanders minnesfond och Fredrik Robertssons minnesfond avvecklas enligt ovan och att rektor för Smedbergsskolan får delegation på utdelningen Då utdelning skett delegeras till ekonom Ulrika Johansson att utdela resterande medel till Vansbro kommun att användas enligt urkundens syfte och att därefter avsluta minnesfonderna. Beslutsunderlag Beslutet expedieras till : Ekonom, Ulrika Johansson Fonder (2) Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

10

11 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT/Samhällsbyggnad ange ärende Ekonomichef Catarina Willman Samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson KOMMUNSTYRELSEN Ansökan bidrag från köpmannaföreningen Rekommendation till beslut Alt 1 att ej bevilja bidrag till Vansbro köpmannaförening Alt 2 att bevilja bidrag till Vansbro köpmannaförening med kronor 2014 och att medlen tas ur Övergripande inklusive kommunkansli (föreningsbidrag) Sammanfattning Köpmannaföreningen har inkommit med en ansökan om bidrag för genomfört byte av glödlampor till julbelysningarna inför julen Vanligtvis genomförs byte av glödlampor årligen för ca kronor per år, bytet som skedde 2013 avsåg byte till LED-lampor. Bytet innebär minskad elkostnad för kommunen då kommunen står för elkostnaden för dessa, uppskattad besparing är knappt kronor. Slutsats Enligt föreningsbidragsreglemente utgår inget bidrag för dessa kostnader. Ett bidrag skulle kunna beviljas utifrån att kommunens kostnader minskar. Dock har Vansbro köpmannaförening beslutat att genomföra investeringen utan kommunens delaktighet Bidrag Vansbro köpmannaförening Beslutsunderlag Ansökan från Vansbro köpmannaförening Beslutet expedieras till : Vansbro köpmannaförening Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

12

13

14 Försäljning Skålö skola 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Samhällsbyggnad ange ärende Samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Skålö 64:2 Rekommendation till beslut att Sammanfattning kommunstyrelsen beslutar att bjuda ut fastigheten Skålö 64:2 till försäljning på öppna fastighetsmarknaden Vansbro kommun har under en tid fört en dialog med Olympicaskolan om att dessa skall förvärva fastigheten Skålö 64:2. Vansbro kommun har i denna dialog erbjudit Olympicaskolan att köpa fastigheten för 1,5 miljoner kronor vilket förkastats av Olympicaskolan som i sin tur erbjuder sig att köpa fastigheten för 1 kr. Bakgrund Vansbro kommun har under en tid fört en dialog med Olympicaskolan om att dessa skall förvärva fastigheten Skålö 64:2. Byggnaden är i stort behov av renovering och beräkningar gjorda av företrädare för Olympicaskolan har angett kostnaden till ca 2 miljoner kronor. Vansbro kommun har inte gjort en egen beräkning eller uppskattning av underhållsbehovet. Bokfört värde för fastigheten är tkr, årlig kapitalkostnad uppgår just nu till ca 120 tkr. Driftkostnaden, exklusive kapitalkostnad var tkr. Konsekvenser Slutsats Utifrån ovan redovisade skäl bör Vansbro kommun i första hand försöka sälja fastigheten på den öppna fastighetsmarknaden för att på sikt minska kommunens driftkostnader. Beslutsunderlag Beslutet expedieras till : Ekonomichef, Catarina Willman Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

15

16

17 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Sekretariatet Ks 2012/84 Kommunsekreterare Timmie Aspelin KOMMUNSTYRELSEN Revidering och uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning Rekommendation till beslut att revidera delegationsordningen enligt utarbetat förslag. Sammanfattning Kommunen har en alternativ politisk organisation, utan nämnder, som bygger på en långtgående delegation. Kommunstyrelsens delegationsordning är därför omfattande. För att delegationsordningen ska vara anpassad till befintlig organisation bör den revideras. Övergripande 1. Administrativa ärenden Nuvarande formulering Nr Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 1.10 Yttrande till Polismyndigheten jämlikt ordningslagen Ordningslagen (1993:1617) Kommunchef, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Alkoholhandläggare, Verksamhetschef Förslag till ny formulering (ändringar är rödmarkerade) Nr Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 1.10 Yttrande till Polismyndigheten jämlikt ordningslagen Ordningslagen (1993:1617) Verksamhetschef samhällsbyggnad

18 Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokollsutdrag KS Lb 18 Ärende KS 2014/128 Tillsynsplan räddningstjänsten, enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO och Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE Beslut Utskottet leva och bo föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta den framtagna tillsynsplanen. Ärendet Upprättande av tillsynsplan för Räddningstjänsten 2014 gällande Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om Brandfarliga och explosiva varor. Enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 1 skall kommunen för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av dessa. För att kunna kontrollera att detta följs så krävs att tillsyner av detta utförs. Antalet tillsyner är framtagen med hänsyn till antalet objekt som finns i kommunen samt efter de resurser räddningstjänsten har att utföra tillsyner. Tillsyner utförs i såväl kommunalt ägda objekt som objekt med andra ägare. Fördelningen på de olika objekten under året är baserad på de tidsfrister räddningstjänsten har satt efter bedömning av risker av att brand uppstår samt konsekvenser av eventuell brand. Efterkontroller är kontroller på att åtgärder vidtagits efter tidigare tillsyner där brister upptäckts och förelägganden upprättats. Objekten är fördelade i 6 olika verksamhetsklasser med tillhörande undergrupper. Verksamhetsklass 1 Industrier och kontor Verksamhetsklass 2 Samlingslokaler Verksamhetsklass 3 Bostäder Verksamhetsklass 4 Hotell / Vandrarhem Verksamhetsklass 5 Vårdmiljöer Verksamhetsklass 6 Brandfarlig verksamhet Förslag till beslut Ordförande föreslår: att anta den framtagna tillsynsplanen. Justerare Utdragsbestyrkande

19 Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokollsutdrag Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande inklusive tillsynsplan 2014, daterad Justerare Utdragsbestyrkande

20 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Räddningstjänsten KS 2014/128 Mattias Ström Kommunstyrelsen Tillsynsplan 2014 Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Bakgrund Upprättande av tillsynsplan för Räddningstjänsten 2014 gällande Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om Brandfarliga och explosiva varor. Enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 1 skall kommunen för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av dessa. För att kunna kontrollera att detta följs så krävs att tillsyner av detta utförs. Antalet tillsyner är framtagen med hänsyn till antalet objekt som finns i kommunen samt efter de resurser räddningstjänsten har att utföra tillsyner. Tillsyner utförs i såväl kommunalt ägda objekt som objekt med andra ägare. Fördelningen på de olika objekten under året är baserad på de tidsfrister räddningstjänsten har satt efter bedömning av risker av att brand uppstår samt konsekvenser av eventuell brand. Efterkontroller är kontroller på att åtgärder vidtagits efter tidigare tillsyner där brister upptäckts och förelägganden upprättats. Objekten är fördelade i 6 olika verksamhetsklasser med tillhörande undergrupper. Verksamhetsklass 1 Industrier och kontor Verksamhetsklass 2 Samlingslokaler Verksamhetsklass 3 Bostäder Verksamhetsklass 4 Hotell / Vandrarhem Verksamhetsklass 5 Vårdmiljöer Verksamhetsklass 6 Brandfarlig verksamhet Rekommendation till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta anta den framtagna tillsynsplanen. Tjänsteutlåtande Tillsynsplan KS Beslutsunderlag Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

21 2(2) Tillsynsplan 2014 Industrier 5st vk1 LSO Butiker 5st vk2 LSO/LBE Samlingslokaler 6st vk2 LSO Campingplatser 5st LSO Flerbostadshus 10st vk3 LSO Bensinstationer 7st vk6 LBE BF Vara 5 st vk6 LBE Efterkontroller Restaurang/Servering 1st vk2 LSO Industri 4st vk1 LSO Butik 1st vk2 LSO Hotell 3st vk4 LSO Skolor 3st vk2 LSO Behovsprövat boende 1st vk5 LSO Flerbostadshus 1st vk3 LSO LSO LBE Totalt 46st 12st 58 st tillsyner varav 14 efterkontroller Beslutet expedieras till : Bo Lundberg Tjänsteutlåtande Tillsynsplan KS Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

22 Det aktuella området

23 Vansbro kommun Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll KS Lb 19 Ärende KS 2014/296 Detaljerad stabuitetskartering i Grönalid Beslut Utskottet leva och bo föreslår att kommunstyrelsen beslutar 1. att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en detaljerad stabilitetskartering för det aktuella området. 2. att avsätta 300tkr för att kunna genomföra den detaljerade stabilitetskarteringen under Ärendet En geoteknisk undersökning behöver genomföras längs älvstranden i Grönalid då det under senare år inträffat släntskred nedströms området. Tidigare och pågående studier visar även att det kan finns risker för erosion och skred i området. Inom det aktuella området finns ett flertal fastighetsägare, i huvudsak enskilda villaägare. En geoteknisk undersökning av den här storleken kan aldrig beställas eller administrativt hanteras av enskilda fastighetsägare. Det blir istället en kommunal angelägenhet att bekosta själva studien, däremot kan inget säkert sägas om efterföljande åtgärder. Men det kommunala ansvaret i fråga om den inledande studien kan aldrig ifrågasättas när det rör sig om ett så pass stort område. Lämpligast är att studien genomförs under 2015 då nödvändiga förberedelser måste göras innan arbetet kan påbörjas. Förslag till beslut Ordförande föreslår: 1. att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en detaljerad stabilitetskartering för det aktuella området. 2. att avsätta 300tkr för att kunna genomföra den detaljerade stabilitetskarteringen under Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Karta över det aktuella området Justerare /t44c Utdragsbestyrkande

24 KS 2014/296 Detaljerad stabilitetskartering i Grönalid 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Säkerhetssamordnare KS 2014/296 Niclas Jolhammar Kommunstyrelsen Detaljerad stabilitetskartering i Grönalid Rekommendation till beslut 1. att kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en detaljerad stabilitetskartering för det aktuella området. 2. att kommunstyrelsen beslutar att avsätta 300tkr för att kunna genomföra den detaljerade stabilitetskarteringen under Sammanfattning En geoteknisk undersökning behöver genomföras längs älvstranden i Grönalid då det under senare år inträffat släntskred nedströms området. Tidigare och pågående studier visar även att det kan finns risker för erosion och skred i området. Inom det aktuella området finns ett flertal fastighetsägare, i huvudsak enskilda villaägare. En geoteknisk undersökning av den här storleken kan aldrig beställas eller administrativt hanteras av enskilda fastighetsägare. Det blir istället en kommunal angelägenhet att bekosta själva studien, däremot kan inget säkert sägas om efterföljande åtgärder. Men det kommunala ansvaret i fråga om den inledande studien kan aldrig ifrågasättas när det rör sig om ett så pass stort område. Lämpligast är att studien genomförs under 2015 då nödvändiga förberedelser måste göras innan arbetet kan påbörjas. Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i samarbete med statens geologiska institut genomfört en förstudie för översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i bebyggda områden. I studien har olika områden kartlagts som ska utredas vidare i en huvudstudie som beräknas vara klar första kvartalet Ett av områdena som finns med i förstudien är älvstranden som löper parallellt med Norra Grönalidsvägen. De senaste åren har två släntskred skett nedströms sträckan, ett i höjd med BOBE och det andra nedströms Vattenskidklubben. I Grönalid och där de aktuella släntskreden skett finns likande jordarter. Älvstranden längst Grönalid behandlas även i Räddningsverkets tidigare utredning Stabilitetsförhållanden vid älvstränder. I utredningen påtalas att det sker aktiv erosion samt underminering längst älvssträckan. Att notera är även att kommunen äger strandremsan intill älven längst hela det aktuella området. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

25 KS 2014/296 Detaljerad stabilitetskartering i Grönalid 2(2) Utifrån detta bör en detaljerad stabilitetskartering genomföras för att utreda riskerna i området. Den detaljerade stabilitetskarteringen bör kompletteras med lämpliga förebyggande skyddsåtgärder. Det finns inga direkta fördelar med att vänta in den kommande huvudstudien, då redan känd fakta motiverar en detaljerad stabilitetskartering. Det ska även förtydligas att det är skillnad på den kommande huvudstudien och en detaljerad stabilitetskartering då den senare är långt mer detaljerad och ingående. En geoteknisk undersökning av den här storleken kan aldrig beställas eller administrativt hanteras av enskilda fastighetsägare. Det blir istället en kommunal angelägenhet att bekosta själva studien, däremot kan inget säkert sägas om efterföljande åtgärder. Vem som är skyldig att bekosta dessa åtgärder görs alltid efter individuell prövning och genomgång av ärendet. Samråd måste ske mellan geotekniker, representanter från Vansbro kommun, berörda fastighetsägare och, beroende på studiens resultat, eventuellt fastighetsägarens försäkringsbolag. Men det kommunala ansvaret i fråga om den inledande studien kan aldrig ifrågasättas när det rör sig om ett så pass stort område. Liknande utredningar som bedöms vara i samma omfattning har genomförts ibland annat Tibble by i Leksands kommun. Kostnaden för att genomföra utredningen i Leksand hamnade omkring 220tkr. Lämpligast är att studien genomförs under 2015 då nödvändiga förberedelser måste göras innan arbetet kan påbörjas. Slutsats Kommunen bör utefter de studier som finns och de släntras som inträffat genomföra en utökad stabilitetskartering längst älvstranden i Grönalid. Detta för att kartlägga riskerna och vidare få fram förslag på de eventuella förebyggande åtgärder som bör genomföras. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande KS 2014/296 Karta över det aktuella området Beslutet expedieras till : Ekonomichef, Catarina Willman Samhällsbyggnadschef, Thomas Carlsson Kommunchef, Elisabeth Rooth-Eriksson Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

26

27 1(2) INTRESSEFÖRENING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Kommunkansliet KS2014/268 Kommunchef Elisabeth Rooth Eriksson KOMMUNSTYRELSEN Intresseföreningen Bergslaget, eventuellt medlemskap Rekommendation till beslut att alternativt att Sammanfattning Vansbro kommun går in som medlem i Intresseföreningen Bergslaget Vansbro kommun avstår från medlemskap i Intresseföreningen Bergslaget Intresseföreningen Bergslaget har kontaktat Vansbro kommun och efterfrågat intresset för medlemskap. Medlemsavgiften uppgår till 10 tkr per år plus 1 krona per invånare. Föreningens medlemmar är kommuner, regioner och landsting i Bergslagen. Bakgrund Intresseföreningen Bergslaget har verkat i 15 år och arbetar med den långsiktiga utvecklingen av området genom att driva påverkansarbete för området hos institutioner, företag och myndigheter samt initiera, driva och aktivt medverka i och/eller samordna utvecklingsprojekt som är gemensamma för alla eller för flertalet av medlemmarna. Föreningens medlemmar är kommuner, regioner och landsting i Bergslagen. Föreningen fungerar som ett forum för samverkan. Syftet är att göra Bergslagen till ett livskraftigt och attraktivt område. TJÄNSTEUTLÅTANDE BERGSLAGETS Konsekvenser Ett passivt medlemskap ger kostnader i form av medlemsavgifter. Ett aktivt medlemskap ger kostnader i form av medlemsavgifter och förutsätter ett aktivt deltagande som i sig kan ge positiva effekter. Är nyttan värd insatsen? Slutsats Medverkan i intresseföreningar/nätverk gör nytta först när man också är beredd att aktivt delta i dessa. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om detta är möjligt. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse 2013 Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

28 2(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE BERGSLAGETS INTRESSEFÖRENING Beslutet expedieras till : Intresseföreningen Bergslaget, Kommunernas hus, Myntgatan 2, FALUN Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

29 Styrelsemöte bil. 1 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Intresseföreningen Bergslaget Myntgatan Falun org nr bg

30 Verksamhetsberättelse för Intresseföreningen Bergslaget Inledning Intresseföreningen Bergslaget arbetar med att positionera och stärka Bergslagen nationellt och internationellt. Föreningen företräder Bergslagens intressen gentemot organisationer, myndigheter och företag i frågor som är av betydelse för den framtida utvecklingen och tillväxten i området. Intresseföreningen Bergslagets medlemmar består av 23 kommuner, Region Dalarna, Region Värmland, Regionförbundet Örebro samt av landstinget i Västmanlands län. I den funktionella regionen Bergslagen bor ca invånare. Genom att arbeta aktivt med opinionsbildning och vara pådrivande i strategiska frågor och utvecklingsprojekt skapar vi en effektiv plattform för vårt arbete. Föreningens mål är att göra Bergslagen till ett livskraftigt och attraktivt område både i dag och i framtiden. Genom att prioritera frågor som rör regional utveckling, infrastruktur och kommunikationer koncentrerar vi insatserna där de gör störst nytta. Med ett starkt och målmedvetet engagemang skapar vi de rätta förutsättningarna för ett levande Bergslagen. 1.1 Medlemmar Avesta kommun Borlänge kommun Degerfors kommun Fagersta kommun Falu kommun Filipstads kommun Hallstahammars kommun Hedemora kommun Hofors kommun Hällefors kommun Kristinehamns kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Ludvika kommun Malung-Sälens kommun Nora kommun Norbergs kommun Sala kommun Sandvikens kommun Skinnskattebergs kommun Smedjebackens kommun Storfors kommun Säters kommun Region Dalarna Region Värmland Regionförbundet Örebro län Landstinget Västmanland 23 kommuner, 3 regionförbund och 1 landsting. Sammantaget har föreningen 27 medlemmar Styrelse och revisorer Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vice ordförande Ledamöter Inga-Britt Kronnäs, Region Dalarna Anders Ceder, Region Örebro Per Gruvberger, Filipstads kommun Kenneth Persson, Borlänge kommun Ulric Andersson, Region Värmland Lars Flodin, landstinget Västmanland Lars Andersson, Skinnskattebergs kommun Birgitta Johansson, Sandvikens kommun Solveig Oscarsson, Nora kommun Hans Jildesten, Storfors kommun Tomas Ulfborg, Fagersta kommun Torbjörn Jansson, Hofors kommun Mats Dahlström, Falu kommun Benny Ahremark Persson, Region Värmland Rolf Hahre, Hallstahammars kommun Jonas Kleber, Lindesbergs kommun Bengt Andersson, Ludvika kommun Astrid Dahl, Ljusnarsbergs kommun Revisorer Bo Wallströmer, Ljusnarsbergs kommun Jessica Jansson, Hällefors kommun Mats Myrén, Avesta kommun Mikael Ollas Eriksson, Skinnskattebergs kommun 2

31 1.2.2 Styrelse Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter, varav fem från kommunerna och fyra från regionerna/landsting. Styrelsen består av 6 män och 3 kvinnor. Styrelsens ledamöter kommer från samtliga fem berörda län. Ledamöterna har ansvar för att både lyssna av opinionen och sprida information om föreningens verksamhet i hemlänet. Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under Vid ett tillfälle, då mötet genomfördes med övernattning, träffades styrelsen och tjänstemannagruppen gemensamt. Mötena har förlagts hos medlemmarna enligt ett ambulerande schema. Den medlem som är värd medverkar vid styrelsemötet, dels för att ge styrelsen kunskap om den enskilda medlemmens situation och förväntningar på föreningen, dels också för att medlemmen ska få en aktuell bild av föreningens aktiviteter. Styrelsen vill rikta ett tack till de medlemmar som under verksamhetsåret fungerat som värdar i olika sammanhang. 1.3 Valberedning Föreningens valberedning består av fyra representanter för kommuner samt av en representant för regioner och landsting. Samtliga fem berörda län har representation i valberedningen. Inför årsmötet 2013 skickade valberedningen en skrivelse till samtliga medlemmar med erbjudande att aktivt nominera ledamöter till styrelsen, vilket resulterade i ett flertal nomineringar. Inför 2014 års årsmöte har valberedningen följande sammansättning: Ewa-Leena Johansson, sammankallande Åsa Eriksson Marie-Louise Dangardt Tomas Riste Clas Jacobsson Ljusnarsbergs kommun, Örebro län Norbergs kommun, Västmanlands län Hofors kommun, Gävleborgs län Region Värmland, Värmlands län Borlänge kommun, Dalarnas län 2. Personella resurser 2.1 Personal Gunnar Linzie som varit föreningens verksamhetschef sedan 1999 slutade sin anställning sista januari Efter en rekryteringsprocess under hösten 2012 erbjöd en helt enig styrelse Anders Edström, Gävle, tjänsten som verksamhetschef. Anders Edström tillträdde tjänsten som verksamhetschef den 25 mars Anders är anställd av föreningen på 100%. Stationerad i Falun. Sten Nordström är anställd av föreningen på 50% för att arbeta med kommunikationsfrågor insatsområde Infrastruktur/Kommunikation. En aktiv medverkan i det fortsatta utvecklingsarbetet för Tåg i Bergslagen har ingått som en del av arbetsuppgifterna, liksom att medverka i arbetet att stimulera samverkan mellan de fem kollektivtrafikmyndigheterna i Bergslagen. Tåg i Bergslagen köper genom avtal dessa tjänster från Intresseföreningen Bergslaget. Stationerad i Norberg. Håkan Gibson är anställd av föreningen på 15 % med ansvar för föreningens ekonomi- och löneadministration och för den ekonomiska hanteringen avseende föreningens projekt. Stationerad i Nora. Inom ramen för projektet Bergslagssatsningen Kultur och Turism är Marie Östblom processansvarig på deltid (65%). Stationerad i Gävle. 3

32 Alma Hanser är från den 1 november 2013 projektanställd på deltid (50%) som projektadministratör. Stationerad i Falun. 2.2 Tjänstemannagrupp Styrelsen har utsett en tjänstemannagrupp bestående av ledande tjänstemän från medlemmarna. Tjänstemannagruppen föreslår aktiviteter och åtgärder, fungerar som bollplank och stöd till föreningens verksamhetschef och kan genomföra olika uppdrag åt styrelsen. Sammankallande är föreningens verksamhetschef. Sammantaget har tjänstemannagruppen träffats vid fyra tillfällen under året. Vid ett tillfälle träffades styrelsen och tjänstemannagruppen gemensamt i Sälen för verksamhetsplanering inför Ledamöter: Ann-Katrin Sundelius, Sandvikens kommun Kjell Friman, Borlänge kommun Peter Eskebrink, Kristinehamns kommun Christer Lenke, Lindesbergs kommun Magnus Höög, Region Dalarna Ulf Strömstedt, Hofors kommun Pia Norstedt, Regionförbundet Örebro Anders Friberg, Avesta kommun Staffan Mood, Norbergs kommun Anders Kilström, Fagersta kommun Anders Åkerström, Landstinget Västmanland 3. Verksamhetsinriktning mål, genomförande och roll Årsmötet har fastställt föreningens verksamhetsinriktning med följande mål och genomförandestrategier: Mål: Föreningen ska bidra till en positiv utveckling av Bergslagen genom - att arbeta för gränsöverskridande samverkan mellan och över kommun- region- och programområden Mål: Föreningen ska bidra till utvecklingen av strategiska projekt och nätverk mellan medlemmarna genom - att arrangera mötesplatser för förtroendevalda och tjänstemän för erfarenhets- och kunskapsutbyte Mål: Föreningen ska stimulera till internationellt samarbete och då framförallt de möjligheter EU-medlemskapet innebär genom - att delta aktivt i arbetet kring sammanhållningspolitiken Föreningen ska verka -gränsöverskridande med utgångspunkten att det är de funktionella regionerna som har betydelse - i en kompletterande roll i förhållande till medlemmarna - inom ett begränsat antal verksamhetsområden. - som en gemensam röst för medlemmarna i vissa remiss- och påverkanssammanhang 4

33 4. Styrelsens verksamhetsplan för 2013 Sedan 2010 arbetar föreningen med årsvisa fokusområden där tyngdpunkten av insatserna läggs års fokusområde är Bergslagens tillverkningsindustri. 4.1 Bergslagens tillverkningsindustri Syfte: Lyfta fram och visa på den stora betydelse vår tillverkningsindustri har för såväl sysselsättning som exportinkomster i Bergslagen och för Sverige. Inriktning: Tydliggöra nyckelfaktorer där samhällets insatser krävs för att förbättra förutsättningarna för tillverkningsindustrin i Bergslagen. Planerade aktiviteter 2013 Analys av tillverkningsindustrins betydelse. Inventering av potentiella samarbetspartners, medaktörer och kunskapskällor på lokal, regional och nationell nivå Söka kompletterande extern finansiering för att genomföra arrangemang riktade till skilda målgrupper Genomförda aktiviteter 2013 Som ett första steg i detta arbete har en inventering genomförts. Genom kontakter med de regionalt utvecklingsansvariga regionförbunden och länsstyrelserna i Bergslagen har material avseende näringslivets tillstånd och utveckling i de fem regionerna inhämtats. Under året har bl a genom tjänstemannagruppen genomförts en inventering av tilltänkta samarbetspartners både lokalt, regionalt och nationellt. Exempelvis har samverkan inletts med regionförbunden och Triple Steelix inom fokusområdet. Därefter får resultatet av inventeringen bli avgörande för vilka aktiviteter som ska genomföras. Vid föreningens årsmöte 2013 i Storfors, med KS-ordförande Hans Jildesten som mötesordförande, ägnades förmiddagen åt temaområdet Bergslagens tillverkningsindustri. Vid mötet medverkade bl a representanter från klusterorganisationen Stål och Verkstad Inom ramen för processen med det långsiktiga målet att bilda en Bergslagsakademi planeras i samverkan med för närvarande sex medlemskommuner en seminarieserie med tydligt fokus på tillväxtfrågor. Under 2013 har föreningen samordnat en arbetsgrupp med representanter från medlemskommunerna för att ta fram ett projekt avseende de planerade aktiviteterna. De medverkande kommunerna och föreningen har beslutat att utöver direktfinansiering i form av arbetstid och lokaler även medverka med kontanta medel. Under förutsättning att sökt extern finansiering beviljas planeras det första seminariet att äga rum under Med koppling till fokusområdet planeras att den första Bergslagsakademin 2014 som tema behandlar tillverkningsindustrins betydelse och framtid i Bergslagen. Med hänsyn till att detta är ett långsiktigt arbete beslutade årsmötet 2013 att även för år 2014 arbeta vidare med fokusområdet med inriktning mot näringslivets behov av välfungerande infrastruktur. Mot bakgrund av detta fastställde årsmötet nästa års (2014) fokusområde till Bergslagens tillverkningsindustri och behov av förbättrad infrastruktur. 5

34 4.2 Bergslagssatsningen Kultur och Turism Syfte: Det övergripande målet är att bidra till ökat besöksantal och främja tillväxt genom vidareutveckling av och ökat samarbete mellan bergslagshistoriska centrum. De utvalda bergslagshistoriska centrumen är samtliga unika industrihistoriska kulturmiljöer och alla aktiviteter och insatser som genomförs har det industriella kulturarvet i Bergslagen som utgångspunkt. Inriktning: Att främja och stärka möjligheterna för entreprenörer inom besöksnäringen att verka vid och kring de bergslagshistoriska centrumen. Planerade aktiviteter 2013 I egenskap av projektägare fullfölja genomförandet av Bergslagssatsningens tredje etapp som pågår tom i enlighet med fastlagda handlingsplaner och finansiella förutsättningar. Undersöka förutsättningarna för att i enlighet med den ursprungliga intentionen för Bergslagssatsningen, finansiera och slutföra satsningens tre återstående år Genomförda aktiviteter 2013 ett axplock Bergslagssatsningens tredje etapp, som finansieras med nationella medel från fem länsstyrelser och regionförbund i Bergslagen, har beviljats förlängd projekttid och pågår tom I denna etapp är fokus att produkt- och affärsutveckla de av finansiärerna utvalda Bergslagshistoriska centrum till att bli kvalitativa besöksmål. Arbetet med genomförandet fortlöpte som planerat under året. Under året genomfördes ytterligare en workshop som samlade deltagare från samtliga bergslagshistoriska centrum och från styrelsen. Workshopen, som var den 18:e i ordningen, har blivit mycket viktiga medel för att utbyta erfarenheter och för att bygga och vidareutveckla nätverket mellan centrumen. Workshopen genomfördes på Hennickehammars herrgård i Filipstad den november. Temat var Bergslagen ett område i utveckling och totalt medverkade över 40 deltagare från hela Bergslagen. Utöver medverkande bergslagshistoriska centrum, entreprenörer och turismorganisationer var externa föredragshållare inbjudna från bl a Kairos Futures, Sogeti, Bergskraft och Örebro universitet. På förfrågan av Riksantikvarieämbetet samordnade föreningen under två dagar i september en studieresa i Bergslagen för Riksantikvarieämbetets ledningsgrupp och insynsråd (styrelse). Med på resan deltog även representanter från de besökta kommunerna och kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen Dalarna. Dagarna innefattade bl a besök vid Husbyringens nyinvigda besökscentrum i Stjärnsund, Bergslagens medeltidsmuseum i Norberg och världsarvet Falu gruva. Under december 2013 inlämnades totalt tio ansökningar till länsstyrelserna och regionförbunden i Bergslagen (Dalarna, Gävleborg, Örebro, Västmanland och Värmland) avseende finansiering för Bergslagssatsningens fortsättning under Med hänsyn till fördröjningen i beslut om EU-strukturfondsmedel för 2014 söks endast nationell finansiering för 2014 (etapp 4A). Beslut om nationell finansiering förväntas fattas under första kvartalet För den återstående perioden av Bergslagssatsningen (etapp 4B) kommer extern finansiering att sökas under

35 4.3 Gruvnäringen/Bergsbruk Syfte: Gruvnäringen ska åter bli en naturlig del av samhällsstrukturen i Bergslagen så att bergsbruksrelaterat näringsliv får goda förutsättningar att utvecklas. Inriktning: Aktiviteter för ökad kompetens och förmåga hos föreningens medlemmar och övriga intressenter att hantera det moderna bergsbrukets behov, möjligheter och begränsningar. Planerade aktiviteter 2013 Följa utvecklingen inom gruvnäringen Kvarstå som medlem i Georange Genomförda aktiviteter 2013 Bergslagen är genom föreningens medlemskap i Georange representerat i dess styrelse. Ewa-Leena Johansson, KS-ordförande i Ljusnarsbergs kommun, är Intresseföreningen Bergslagets representant. Vid Intresseföreningen Bergslagets årsmöte i Storfors den 16 maj medverkade representant från Bergskraft och Ljusnarsbergs kommun som föredragshållare. FoU-gruppen inom Bergslagssatsningen med representanter från universiteten i Uppsala, Örebro och Karlstad samt högskolorna i Dalarna och Mälardalen träffades i oktober tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget hos föreningen Bergskraft i Kopparberg På mötet informerades FoU-gruppen om gruvnäringens utveckling såväl i Bergslagen som nationellt. Vid Bergslagssatsningens 18:e workshop på Hennickehammars herrgård den november medverkade processledaren Stefan Sädbom från Bergskraft som extern föredragshållare. 4.4 EU-medlemskapets möjligheter - Sammanhållningspolitik Syfte: Bergslagen ska dra nytta av de möjligheter EU-medlemskapet innebär och påverka EU:s regionalpolitik. Inriktning: Stimulera medlemmarnas engagemang och öka kunskapen om aktuella frågeställningar. Planerade aktiviteter 2013 Agera för att stimulera de regionalt utvecklingsansvariga organen i Bergslagen att formulera gemensamma ståndpunkter och genomföra samordnade arrangemang Europaforum avseende sammanhållningspolitiken. Genomförda aktiviteter 2013 Styrelsen har lämnat synpunkter på förslagen till EU-strukturfondsprogrammen för Norra och Östra Mellansverige samt förslaget till program för Interreg Sverige Norge för perioden Inga utåtriktade aktiviteter eller arrangemang genomfördes under året däremot så planeras i samverkan med bl a Region Dalarna en information till medlemmarna inför den nya EUprogramperioden under Styrelsen informerades vid den fördjupade verksamhetsplaneringen, som genomfördes i Sälen den september, om nyckelfrågorna och tidtabellen inför kommande strukturfondsperiod. För informationen svarade Magnus Höög, Region Dalarna. 7

36 4.5 Infrastruktur/kommunikationer Syfte: Verka för att tillgängligheten inom Bergslagen området och till och från området förbättras verka för att underlätta regionförstoring. Inriktning: Insatserna utgår från ett stråktänkande och inriktas på aktiviteter för att främja personoch godstransporter på järnväg samt påverkansinsatser för de genom Bergslagen genomgående vägstråken. Planerade aktiviteter 2013 Fortsatt bevaka och följa upp Bergslagens behov Övriga aktiviteter integreras i aktiviteter inom årets fokusområde Genomförda aktiviteter 2013 Vid föreningens årsmöte 2013 som genomfördes i Storfors kommun den 16 maj 2013 antogs årsmötets uttalande Bana väg för Bergslagens industrier och gruvor. Årsmötets uttalande har även bäring på fokusområdet Bergslagens tillverkningsindustri. I uttalandet konstateras bl a att tillverkningsindustrins nationella betydelse kvarstår samtidigt som den kontinuerligt utvecklas och ställer krav på såväl kompetensförsörjning som moderna kommunikationslösningar för både gods och persontransporter. Vidare fastslås att tillgodose industrins transportbehov är en strategiskt viktig fråga att lösa för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft och att det är ett nationellt intresse att säkra och utveckla en bra infrastruktur. Uttalandet fick god spridning i media. Vid föreningens styrelsemöte i Malung-Sälens kommun den september 2013 beslutade styrelsen att lämna synpunkter på förslaget till Nationell plan för transportsystemet till Näringsdepartementet. Pressmeddelandet fick bra genomslag i media med publicerade artiklar både i Dalarnas och Örebros ledande tidningar. Under året har föreningens styrelse lämnat synpunkter på förslagen till länsplaner för regional transportinfrastruktur i Bergslagslänen för perioden Vid föreningens styrelsemöte i Smedjebackens kommun den 12 december 2013 ägnades förmiddagen åt temaområdet Godstransporter i Bergslagen. Inbjudna externa gäster var bl a representanter från Trafikverket, Mellansvenska Handelskammaren samt företrädare från Partnerskap Bergslagsbanan. Det var uppskattade och intressanta samtal om de framtida utmaningarna och möjligheterna som Bergslagen står inför på kommunikationsoch logistikområdet där fungerande infrastruktur är ett grundläggande villkor för vår tillverkningsindustris utveckling. Det efterföljande pressmeddelandet publicerades i media. 4.6 Medlemskontakt Syfte och inriktning: Med syftet att verka för medlemmarnas intressen fortlöpande föra dialog med medlemmar (och potentiella medlemmar) kring föreningens uppdrag. Aktiviteter stärka kontakten med de medlemmar som i respektive län har det regionala utvecklingsuppdraget - besöka de politiska ledningarna hos de medlemmar som inte besökts under 2011/ erbjuda medlemmar att nominera ledamöter till såväl styrelse som tjänstemannagrupp - genomföra 4 styrelsemöten och årsmöte, lokaliserade hos medlemmar - genomföra 3-4 möten i tjänstemannagruppen 8

37 - ge ut minst tre nummer av föreningens nyhetsbrev i digital form Info Bergslagen - etablera kontakt med potentiella medlemmar med målet att föreningen ska få minst en ny medlem under året Genomförda aktiviteter 2013 några axplock Årsmötet och ett konstituerande styrelsemöte genomfördes i Storfors kommun den 16 maj Styrelsemöten har genomförts på Region Dalarna och i Borlänge kommun, Malung-Sälens kommun och Smedjebackens kommun. Kommunstyrelsen i Avesta kommun har besökts under november och informerats om föreningens aktuella verksamhet. Tjänstemannagruppen har genomfört sina planerade möten i Ludvika. Nyhetsbrevet Info Bergslagen gavs ut vid tre tillfällen under 2013 februari, juni och december. Inför årsmötet 2013 sände valberedningen en skrivelse till medlemmarna med erbjudande att nominera ledamöter till föreningens styrelse samt revisorer. Antalet medlemmar är oförändrat ingen ny medlem har tillkommit. Kommunledningen i Gävle kommun har besökts och en formell förfrågan om medlemskap i föreningen inlämnades i november. Beslut förväntas fattas av kommunstyrelsen under början av I december lanserades en helt ny hemsida Syftet är att skapa en lättillgänglig, relevant och informativ hemsida. I syfte att öka samverkan och medlemsnyttan är det också från december möjligt att följa föreningen på Facebook 4.7 Övrigt Föreningen har under året kontaktats av ett antal såväl offentliga som privata aktörer som uttryckt önskemål om samverkan i olika former. Föreningen välkomnar sådana förfrågningar och försöker alltid att undersöka förutsättningarna och nyttan med en utvecklad samverkan med externa parter. Föreningen har under året efter styrelsemöten och årsmötet distribuerat pressmeddelande till Bergslagens media. Föreningen har under året fått ett antal artiklar publicerade i Bergslagens ledande tidningar främst kopplade till aktiviteter inom infrastruktur och kommunikationsområdet. 5. Ekonomi 5.1 Medlemsavgiften Årsmötet 2013 beslutade att fastställa årsavgiften för 2014 till: Fast del: - kommuner: kronor/kommun. - regioner/landsting: kronor/medlemskommun i respektive län, dock högst kronor. Rörlig del: - kommuner: 1 krona per invånare, dock högst kronor - regioner/landsting: 1 krona per invånare i medlemskommuner i respektive län, dock högst kronor. Den sammantagna årsavgiften per medlem får dock högst uppgå till kronor per år. Medlemsavgiften har aldrig höjts, däremot så infördes år 2005 en begränsning i form av en maximal avgift för såväl den fasta som den rörliga delen av årsavgiften. Tidigare fanns inget maximalt takbelopp för medlemsavgiften. 9

38 5.2 Resultat Årets resultat innebär ett överskott på kronor. För 2013 budgeterade Intresseföreningen Bergslaget ett underskott på kronor. Orsaken till resultatet blev bättre än budgeterat är främst att föreningen lyckades åstadkomma extern medfinansiering till flera av föreningens utåtriktade arrangemang och en allmän försiktighet vad gäller olika omkostnader. Föreningens totala omsättning för året uppgår till ca 4,2 mkr vilket kan jämföras med föregående år då omsättningen uppgick till ca 5,4 mkr. Styrelsen föreslår att årets överskott kr, balanseras i ny räkning. 6. Riskbedömning En stor del av föreningens verksamhet genereras av externt finansierade projekt eller uppdrag samt i viss mån av försäljning av tjänster, vilket innebär att föreningens långsiktiga finansiering behöver tryggas. Detta innebär att volymen på föreningens verksamhet kan variera kraftigt mellan åren. Långsiktigt måste finansieringen av verksamheten säkerställas och ett eget kapital avsättas för att föreningen ska kunna möta svängningar över åren. 7. Slutord Bergslagens tillverkningsindustri som är fokusområde 2013 har på olika sätt präglat verksamheten under året. Som exempel kan nämnas årsmötet i Storfors där förmiddagen ägnades åt fokusområdet med medverkande från bl a den framgångsrika klusterorganisationen Stål och Verkstad. Ett annat exempel är årets avslutande styrelsemöte i december där förmiddagen ägnades åt temat godstransporter i Bergslagen med externa medverkande både från Trafikverket och näringslivets organisationer. Föreningens mångåriga engagemang för att öka Bergslagens tillgänglighet, genom att verka för god fysisk infrastruktur och goda kommunikationer, har under året återigen betonats. Välfungerande infrastruktur och moderna kommunikationslösningar är grundläggande förutsättningar för Bergslagens betydelsefulla tillverkningsindustris långsiktiga överlevnad och utveckling. Under 2014 är också fokusområdet Bergslagens tillverkningsindustri kopplat till behovet av förbättrad infrastruktur. Under året har också den spännande processen med att skapa en Bergslagsakademi i samverkan med ett antal medlemskommuner fortsatt. Planerna är att med tydligt tillväxtfokus och med bäring på Bergslagens näringsliv skapa en ny arena för samtal i triple helix anda i Bergslagen. Kopplat till fokusområdet planeras det första temat ha bäring på Bergslagens tillverkningsindustri. Under 2013 har också arbetet med att genomföra Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 3 fortlöpt enligt plan, med ett stort engagemang från personal och övriga medverkande. Det är också glädjande att vi under året fick förmånen att samordna en studieresa för Riksantikvarieämbetets ledning till de industrihistoriska kulturmiljöerna som ingår i Bergslagssatsningen. Detta var ett utmärkt tillfälle att få visa upp allt positivt som åstadkommits genom den samverkan som satsningen bidragit till och inte minst den goda samverkan som skapats mellan den lokala, regionala och nationella nivån. Bergslagssatsningen är ett gott exempel på gränsöverskridande samverkan från flera perspektiv. Samtidigt har under hösten ett ambitiöst arbete genomförts för att rigga fortsättningen för den återstående etappen av Bergslagssatsningen, där vi ser fram emot att fullfölja intentionen med den tioåriga satsningen. 10

39 Föreningens roll är att verka gränsöverskridande och brobyggande med ambitionen att formella gränser inte ska få ha någon begränsande betydelse i utvecklingen av Bergslagen. I den ambitionen har ordföranden tillsammans med verksamhetschefen nu besökt samtliga medlemskommuner och fört diskussioner kring det fortsatta gränsöverskridande samarbetet samt medlemmarnas utvecklingsbehov. Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla medlemmar och samverkanspartners för ett gott samarbete. Falun i Bergslagen Inga-Britt Kronnäs Ordförande Anders Ceder Per Gruvberger Solveig Oscarsson Vice ordförande Birgitta Johansson Kenneth Persson Lars Flodin Lars Andersson Ulric Andersson 11

40 Resultaträkning Intäkter Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Medlemsavgifter Bidrag Försäljning Övriga intäkter Räntor Summa intäkter Kostnader Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Personalkostnader Hyror Material Tjänster Övriga omkostnader Summa kostnader Resultat

41 Balansräkning Tillgångar Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bank Kundfordringar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Bokslut 2012 Bokslut 2013 Leverantörsskulder Interimsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital

42 Intresseföreningen Bergslaget Myntgatan Falun org nr bg

43 DELGIVNINGSBESLUT Individ- och familjeomsorgen Assistent, Agneta Eriksson Ärende Tel Kommunstyrelsen Delgivning av domar Rekommendation till beslut att godkänna rapporteringen. Ärendet Dom i Förvaltningsrätten i Falun, , mål nr gäller överklagande av beslut ang. bistånd enligt socialtjänstlagen SoL, Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom i Förvaltningsrätten i Falun , mål nr gäller överklagande av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen SoL, Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom i Förvaltningsrätten i Falun , mål nr , Domare 1:8 gäller överklagande av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen; SoL, Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom i Förvaltningsrätten i Falun , mål nr , Domare 1:8 gäller överklagande av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen; SoL, Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

44 Dom i Förvaltningsrätten i Falun , mål nr , Domare 1:8 gäller överklagande av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen; SoL, Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom i Förvaltningsrätten i Falun , mål nr , Enhet 1 gäller överklagande av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen; SoL, Förvaltningsrätten skriver av målet från vidare handläggning.

45 DELGIVNING Ärende Vård och Omsorg Dnr KS 2014/22- Assistent Carol Nilsson Kommunstyrelsen Rapportering av Domar Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna rapporteringen Dom Dom från Förvaltningsrätten i Falun, , mål nr Ärendet avser överklagande av kommunstyrelsens beslut från NN ang Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förvaltningsrätten bifaller yrkandet på så sätt att NN bedöms vara berättigad till personlig assistans under semester. Ärendet lämnas åter till kommunen för handläggning som följer av denna dom. Förvaltningsrätten avslår yrkandet i övrigt. Ärendet registrerat i Treserva/LSS. Dom från Förvaltningsrätten i Falun, , mål nr , domare 1:2. Ärendet avser överklagan om Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Vansbro kommun Växel Medborgarhuset Fax: Vansbro

ffivj~n),. ~ BERGSLAGET INTRESSEFÖRENINGEN Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Till Bilaga KS 2012/32/1

ffivj~n),. ~ BERGSLAGET INTRESSEFÖRENINGEN Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Till Bilaga KS 2012/32/1 Bilaga KS 2012/32/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOM.\1UNER OCH REGIONER I Sfu'\1VF:RKAN Till Intresseföreningen Bergslagets medlemmar Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Vid

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Regionstyrelsen 2010-05-07

Regionstyrelsen 2010-05-07 2010-05-07 kl 10.00 14.00, Förvaltningshuset, Ljusdal Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e v ordförande Carina Blank Sven-Åke Thoresen Marit Holmstrand Peter Kärnström Evy Degerman Stig

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Protokollet anslås på www.libo.se

Protokollet anslås på www.libo.se TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 15.00 16.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Kurt Scharnke Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, vvd Gerd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 18 oktober 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:00 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder)

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Datum 2015-10-12 Ks/2014:175 044 Fonder/Stiftelser/Donationer Förslag till avveckling

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer