ffivj~n),. ~ BERGSLAGET INTRESSEFÖRENINGEN Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Till Bilaga KS 2012/32/1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ffivj~n),. ~ BERGSLAGET INTRESSEFÖRENINGEN Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Till Bilaga KS 2012/32/1"

Transkript

1 Bilaga KS 2012/32/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOM.\1UNER OCH REGIONER I Sfu'\1VF:RKAN Till Intresseföreningen Bergslagets medlemmar Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Vid föreningens årsmöte 2012, som genomförs onsdagen den 25 april i Fagersta, ska styrelse och revisorer väljas. Styrelse och revisorer väljs årsvis. För att bredda nomineringsunderlaget ser valberedningen gärna att föreningens medlemmar lämnar förslag på ledamöter till den kommande styrelsen. Från valberedningen sida har vi som ambition att utgå från följande urvalskriterier när vi, till årsmötet, föreslår vilka ledamöter som ska ingå i den kommande styrelsen. Styrelsen bör -ha en så jämn könsfördelning som möjligt -representera medlemmarna i samtliga fem län där föreningen har medlemmar -spegla den samlade politiska kartbilden hos våra medlemmar Föreningens medlemmar erbjuds härmed möjlighet att senast nominera ledamöter till föreningens styrelse samt revisorer. Valberedningen ser gärna att en ledamot från vardera könet nomineras till styrelsen. På motsvarande sätt söker föreningen bredda underlaget till föreningens tjänstemannagrupp, som bland annat fungerar som stöd till föreningens verksamhetschef och genomför olika uppdrag åt styrelsen. Medlemmarna erbjuds härmed möjlighet lämna förslag på deltagare. Kopparberg den 13 ifnuari 2012 ffivj~n),. ~ För valberedning I Ewa-Leena Johan on Sammankallande valberedningenjks-ordförande Ljusnarsbergs kommun Bilagor Stadgar Nomineringsblankett Förteckning styrelseledamöter, revisorer och valberedning Förteckning tjänstemannagrupp Intresseföreningen Bergslaget Myntgatan Falun Tel 070~ Fax org nr bg

2 INTRESSEFÖRENINGEN KOM.i\r1UNER OCH REGIONER l SAMVERKAN Nomineringar till Intresseföreningen Bergslagets styrelse Nominerande organisation :.... Nominerad ledamot:.... Motivering till nomineringen:.... Nominerad ledamot:.... Motivering till nomineringen: Nominering av revisor Nominerad revisor.... Motivering.... Förslag till ledamot i föreningens tjänstemannagrupp (styrelsen beslutar om tjänstemannagruppens sammansättning) Förslag på deltagare i tjänstemannagrupp:.... Motivering till förslaget: E-posta nomineringarna till eller faxa till Intresseföreningen Bergslaget, tel eller skicka per post Intresseföreningen Bergslaget, Myntgatan 2, Falun Obs! Sista dag för nomineringar måndagen den 19 mars 2012! Intresseföreningen Bergslaget Myntgatan Falun Tel 070~ Fax org nr bg

3 INTRESSEFÖRENINGEN ~~N~Q Jotb.Q~I INTRESSEFÖRENINGEN "Q"''' "'''.R o", RCO'ON""' 'A"vtU_AN Styrelsen Ordinarie ledamöter Inga~Britt Kronnäs OrdfOrande Bergmästaregatan 25 B (Region Dalarna) W-län Revisorer för verksamhetsåret l Falun Anders Ceder T-län Lindesbergs Kommun (Region Örebro) Bo Wallströmer, Ordinarie 0580 _ Ljusnarsbergs kommun anclers.cedendjjin.desbejllse Lindesberg Gruvstugutorget Per Gruvberger S-län O{) Filipstads kommun bo_wallstro T(nl!'usnarsber. e Kopparberg Box 303 r Filipstad Jessica Jansson Ordinarie Hälletors kommun Nils-Rune LumMn U-län Västmannavägen 22A Jessica,janssonatfueJJefors.se Hällefors (Fagersta kommun) nils-ron Fagersta Mats Myren Ersättare Kenneth Persson W-län Borlänge kommun (Avesta kommun) Björkvik FoJkäma kenneth. sonriilborjan e.se Borlänge Hans Bergh-Nilsson Ersättare Karlskoga kommun Mona Davik X-län Fäooduddsviigen 39 (Sandvikens kommun) hans.berlrluulssonfwkarlskol!a.se Karlskoga Årsunda mona,davik"äilsanrlvik.com Birgitta Borg T-län Skrekarhyttan 305 (Nara kommun) i ritt" h ora.se Gvttoro Valberedning inf'or 2012 års årsmöte Lars Eriksson U-län Landstinget Västmanland Landstingshuset Ewa-Leena Johansson T-län Ljusnarsbergs kommun Västerns - sammankallande ~~ U1ric Andersson S-län Landstinget i Vännland w -le.- be.se Kopparberg (Region Vännland) Marie-Louise Dangardt X-län 0290 _ Hofors kommun Karlstad Ersättare marie-louise.da rdtft/!h fors.se Hofors Åsa Eriksson U-län Norberg kommun Lars Andersson U-län Skinnskattebergs kommun Box Box 101 asa.erikssonuilnoroem.se Norberg lars.andersso~fij)skinnskatteb_~~~ Skinnskatteberg Mats Dahlström W-län Stråt järn 110 Jonas Carlgren W-län Johan Uh gata 4 (Falu kommun) (Hedemora kommun) mats.dahjstrom(d)falun.se Falun Hedemora Hans Jildesten S-län (växel) Storfors kommun Tomas Riste S-län Region VännIand Box Box 1022 hans. torfors.se Storfors Bengt Andersson W-Hin rättarevägen 17 tomas.ristemgionyannland.se Karlstad (Ludvika kommun) Grängesber,:; RolfHahre U-län Snevringevägen 60 (Hallstahammars kommun) rolf.hahre({ijtele2.se Hallstahammar Torbjörn Jansson X-län 0290 _. 280 Il Acktjärnsgat Hofors (Hojors kommun HojOrs) Jonas Kleber T-län Osterhammar Bjömtorp 356 (Lindesbergs kommun) onas.kleb~1indesb~se Fellingsbro Benny Persson S-län Vasagatan 20 (Region VännIand) bennv.l!.nersson(d)telia.com Filipstad

4 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REGIONER l SAMVERKAN Tjänstemannagrupp P eter Eskebrink Direkttel: Kristinehamns kommun Chef Mobil: kommunlednings- Qeter. kontor Fax Il Kristinehamn Anders Friberg Direkttel Avesta kommun Mobil Kommundirektör Fax Avesta Ulf Strömstedt Direkttel Hofors kommun Mobil Kommunchef Hofors Staffan Mood Direkttel Norbergs kommun Mobil Box 25 Kanslichef Fax Norberg Leena Berglund Direkttel Skinnskattebergs kommun Box 101 Kommunchef Fax Skinnskatteberg Christer Lenke Direkttel Regionf6rbundet Orebro län Enhetschef Mobil Social omvårdnad Örebro Ann Katrin Sundelius Direkttel Sandvikens kommun Mobil Kommundirektör Sandviken Anders Åkerström Direkttel Landstinget V ästrnanland Planeringschef Mobil Landstingets kansli Regionutveckling Västerås Thorbjörn Svärd Direkttel lo 26 Region Värmland Strategisk rådgivare Box Karlstad /GL

5 1 KOMMUNER OCH REGIONER l SA.WrERKAN Stadgar för Intresseföreningen Bergslaget Intrcssefdreningen Bergslagets ändamål är att arbeta med den långsiktiga utvecklingen av Regionen genom att driva infonnationsfrågor, bedriva påverkans arbete hos institutioner, foretag och myndigheter samt initiera, driva och aktivt medverka i och I eller samordna sådana utvecklingsprojekt som är gemensamma för alla eller flertalet av kommunerna I landstingen. Styrelsens säte är i centralorten i den kommun som ordfdranden representerar. 2 Föreningens organ är - årsmöte I fdreningsstämma - styrelse - valberedning - revisorer 3 Rätt till medlemskap har kommunerna, landstingen och kommunala samverkansorgan eller motsvarande inom Regionen. Samverkan kan vinnas av fackliga organisationer, myndigheter, fdretag och andra sammanslutningar som önskar stödja fdreningens ändamål. Samverkan ger inte någon rösträtt vid fdreningens möten och ej heller möjlighet till representation i styrelsen. 6 Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som bestäms av styrelsen, dock senast under april månad. Till extra årsmöte ska medlemmarna kallas om styrelsen eller två tredjedelar av medlemmarna anser det nödvändigt. 7 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden f6rekomma; a) Frågan om årsmötet är utlyst på riktigt sätt b) Fastställande av röstlängd c) Val av mötesfunktionärer (Ordf6rande och sekreterare) d) Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse e) Godkännande av revisionsberättelsen f) Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen g) Fastställande av årsavgiften h) Val av ordf6rande i) Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare j) Val av två revisorer jämte revisorsersättare k) Val av valberedning l) Eventuella förslag från styrelsen och medlemmarna 8 Styrelsen ska till samtliga medlemmar sända en kallelse till årsmötet. Det ska ske senast två veckor fdre årsmötets öppnande. 9 Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal har ordf6randen utslagsröst. Omröstning sker öppet. Vid personval sker skriftlig omröstning om så begärs. 4 Varje medlem erlägger en årlig avgift till fdreningen. Avgiftens storlek fastställs vid ordinarie årsmöte. 5 Medlem utträder ur foreningen genom skriftlig anmälan. Utträde kan endast ske vid årsskifte. Medlem som inte erlagt årsavgift eller som uppträder så att det skadar gemensamma intressen och även vägrar att ändra sig efter påpekande av styrelsen kan uteslutas. 10 Styrelsen leder fdreningens verksamhet. 1l Årsmötet väljer minst fem styrelseledamöter och lika antal ersättare. A v ledamöterna utser årsmötet en ordf'drande.

6 12 Föreningen ska följa god redovisningssed. Föreningens finna tecknas, rurutarn av styrelsen, av en eller två personer i förening, som styrelsen utser. 13 Föreningens verksamhets~ och räkenskapsår ska vara kalenderåret 14 För granskning av föreningens räkenskaper och forvaltning utser årsmötet två revisorer och två ersättare for dessa. Föreningens räkenskapsår avslutas den 31 december och ska tillsammans med styrelsens protokoll överlämnas till revisorerna senast den 1 mars. 15 För ändring av dessa stadgar krävs enhälligt beslut av årsmötet. 16 För upplösning av foreningen fordras beslut av två årsmöten. Föreningens tillgångar I skulder delas lika mellan medlemmarna vid föreningens upplösning. Stadgarna antogs vid konstituerande möte för bildandet av Intresseföreningen Bergslaget den 1 december 1995 i Fagersta och har reviderats vid årsmötet den 7 april 2000, vid årsmötet den 7 maj 2002 samt vid årsmötet den 6 maj 2011.

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer