//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////"

Transkript

1 //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

2 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet, ett citat från en garvad medlem efter Riksdeltagarmötet Och visst är det så. 40 år i den fria teaterns tjänst sätter givetvis sina spår, men personligen tycker jag årsringarna enbart är av godo! Regionaliseringen av organisationen är nu komplett, och vi har verksamhetsledare i Södra (Malmö), Västra (Göteborg), Östra (Stockholm, Norra (Umeå) och Nationellt (Stockholm). Vi har också en ny ekonomitjänst, som vi delar tillsammans med bibu.se scenkonstbiennalen för barn och unga. Tillsammans gör de ett oerhört arbete för att serva medlemmarna, utveckla organisationen och verka för den fria teatern i Sverige. Utan medlemmarna vore emellertid inte Teatercentrum den vitala och starka organisationen den är. Såväl individuella medlemmar, som representanter från medlemsteatrarna, har deltagit och engagerat sig i arbetsförmedlande aktiviteter, utbudsdagar, medlemsforum, seminarier, workshops, projekt, kompetensutveckling m.m. Tack också alla ni som var med, på plats eller i tanken, och firade våra 40 år i samband med Teaterbiennalen i Borås! I backspegeln kan vi konstatera att mycket hände Förutom det vi gör och erbjuder i vanlig ordning, gjorde vi specifika satsningar på olika områden. Ett området var vår hemsida och grafiska profil, som underlättar i vår förmedling, synliggörande och marknadsföring utåt. Dessutom har vi lyckats få ett enhetligt ansikte, som gör det enklare att känna igen oss. Ett annat område var att lyfta tillgänglighetsaspekten, där inte bara den arkitektoniska delen betonas, utan inte minst den sociala biten med delaktighet för alla. Satsningen har fått ringar på vattnet, och nya projekt och idéer spirar runt om bland medlemmarna. Vi kunde också redovisa jämställdhetsarbetet Spark, som därmed inte slutar utan kan börja. Teatercentrum finns representerat i en mängd sammanhang, såväl i Sverige som utanför våra gränser, och vi har fortsatt vårt engagemang i exempelvis Svenska ITI, IETM och EON. Det Nordiska nätverket med våra systerorganisationer, blir också mer och mer etablerat och något vi hoppas mycket på i framtiden. Givetvis har Kulturutredningen och Kulturpropositionen upptagit stort engagemang, debatter och skrivelser, där vi har tryckt på den fria teaterns unika och speciella villkor och kraft. Vi har också inlett samtal, nationellt och regionalt, med bland annat Riksteatern och Danscentrum, om hur vi tillsammans kan utveckla och underlätta förmedlingen av teater i hela landet. Avslutningsvis känner jag därför att vi står väl rustade inför kommande år, där förmedling, skapande skola, resurscentrum och bibu.se 2010 kommer att vara i fokus. Däremot är ensam inte stark, varför alla goda krafter behövs i detta jobb. Tack för det gångna året och väl mött 2010! Nina Björby Ordförande 2

3 TEATERCENTRUM 40 ÅR 2009 har Teatercentrum verkat i fyrtio år som intresseorganisation för den fria teaterkonsten i Sverige. Det firades tillsammans med alla besökare på Teaterbiennalen i Borås med en fest i biennalbaren den 4 juni. Med tårtkonstverk, champagne och underhållning, i miljöer skapade särskilt för Teatercentrum av Aktör&vänner, jublade och minglade 300 personer tillsammans. Utspel 2/2009 utkom i samband med festen och ägnades särskilt åt Teatercentrums 40- årsjubileum med nedslag i fyra decennier och framtida utmaningar. RIKSDELTAGARMÖTE Riksdeltagarmötet 2009 hölls den 3 juni i Borås i anslutning till Svenska Teaterbiennalen vilket innebar att många medlemmar också kunde delta under biennalen. Vid Riksdeltagarmötet var 81 medlemmar representerade, inräknat fullmakter, varav 24 teatrar och 57 individuella medlemmar. Riksdeltagarmötet behandlade räkenskapsåret 2008 och styrelsens ekonomiska ansvarsfrihet för Vidare behandlandes förslag rörande styrdokument och medlemsavgifter. Ett nytt styrdokument, Tillgänglighet, antogs av Riksdeltagarmötet. Mötet beslutade vidare att ersätta tidigare Prissättningsrekommendation med Checklista för prissättning. MEDLEMMAR Under 2009 har 19 nya medlemskap beviljats, 4 teatrar och 15 individer. Vid årets slut var medlemsantalet 68 teatrar och 112 individuella medlemmar. Fördelat över regionerna var medlemsantalet 9 teatrar och19 individuella medlemmar i Norra regionen, 16 teatrar och 33 individuella medlemmar i Södra regionen, 24 teatrar och 40 individuella medlemmar i Östra regionen och 19 teatrar och 20 individuella medlemmar i Västra regionen. Förteckning över samtliga medlemmar per den 31 december 2009 finns som bilaga till denna årsberättelse. STYRELSE Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Ledamöter: Nina Björby Kristina Kalén Anders Widell Johan Bössman Hugo Catolino Rolf S Nielsen Anna Marking, tillträdde efter fyllnadsval vid Riksdeltagarmötet 3 juni Stina Oscarson, avgick januari 2009 Åsa Sandström Elin Svensson Sofia Wretling Under året har styrelsen haft 6 sammanträden. 3

4 Styrelsens verkställande utskott: Nina Björby, ordförande Kristina Kalén, vice ordförande Anders Widell, kassör Under året har styrelsens verkställande utskott haft 14 sammanträden. Särskilda uppdrag i verkställande utskottet Nina Björby: ansvarig utgivare Utspel ledamot Svensk Teaterunions styrelse ledamot Svensk Teaterunions branschkommitté representant Svensk Teaterunions Råd, fr.o.m ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga Kristina Kalén: representant Svensk Teaterunions Råd, t.o.m representant IETM international network for contemporary performing arts representant EON European Off Network Anders Widell: ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga PERSONAL 2009 har Teatercentrum fullföljt etableringen av permanent verksamhet och verksamhetsledare på heltid i fyra regioner. I Norra regionen har Eva Gustafsson efterträtt Kicki Fagerlund som regional verksamhetsledare. Tjänsten som ekonomiansvarig har organiserats om i samband med att Barbro Bise slutade. Ekonomitjänsten har utökats från 25% till 75% och tillträtts av Annika Ekstrand med placering i Malmö. Barbro Bise, ekonomiansvarig, Stockholm, 25% t.o.m Lars Dahlqvist, verksamhetsledare Södra regionen, heltid, Malmö Annika Ekstrand, ekonomiansvarig, Malmö, 75% fr.o.m Kicki Fagerlund, verksamhetsledare Norra regionen, heltid, Umeå, t.o.m Johan Franzon, verksamhetsledare Västra regionen, heltid, Göteborg Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen, heltid, Umeå, fr.o.m Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare, heltid, Stockholm Anders Lorentzon, verksamhetsledare Östra regionen, heltid, Stockholm Caroline Lund, producent för samtalsforumet [spik], 50%, Malmö, Praktikant Östra regionen: Harleen Sandelin, Stockholm, Särskilda uppdrag för personalen Lars Dahlqvist ledamot i styrelsen för bibu.se scenkonstbiennal för barn och unga ledamot i styrgruppen för KulturKraft Syd representant i KING-gruppen, Malmö representant i projektgrupp för regional teknikpool för den fria scenkonsten Johan Franzon Eva Gustafsson representant i ledningsgruppen för Trappan representant i ledningsgruppen för Kulturkraft Väst representant i Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp representant i styrgruppen för Barnteaterakademin representant i AF-kulturs regionala referensgrupp för scen&ton sakkunnig i ämnesrådet för teater, Göteborgs kulturförvaltning representant i arbetsgruppen för Kulturkraft Norr 4

5 Lena Gustafsson representant i Svenska Teaterunionens utbildningsutskott/utbildningskommitté representant i nationella nätverket för Centrumbildningarna representant IETM international network for contemporary performing arts representant EON European Off Network representant i nordiskt nätverk av organisationer för fri scenkonst Anders Lorentzon representant i stiftelsen Rosenlundsteatern, Stockholm representant i referensgruppen för KULAN, Stockholms kulturförvaltning representant i styrgruppen för Spark t.o.m REVISORER OCH VALBEREDNING Revisorer: Ordinarie revisorer: Göran Ståhl Bengt Lindahl Revisorssuppleant: Marianne Hallén Valberedning: Rebecca Alverfors Chadien Bengt Andersson Anna Hjertén Grahm Helen Ortman Dan Swärdh FINANSIERING Teatercentrum har under året erhållit statliga medel för verksamheten från Statens Kulturråd och regionala anslag från Västra Götalandsregionen, Kultur Skåne, Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Jämtlands läns landsting och Västernorrland läns landsting. Vidare har Teatercentrum under året erhållit projektbidrag från Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Folkuniversitetet samt Etniska relationer. För övrigt finansieras verksamheten med medlemsavgifter från teatrar och individuella medlemmar har verksamhetens finansiering haft en extra förstärkning genom styrelsens beslut att under året använda tidigare års ackumulerade överskott. TEATERCENTRUMS VERKSAMHET Verksamheten utgår från de Nationella verksamhetsplaner som antagits av medlemmarna för vid Kongressen 20 maj 2008, och sker både genom ett samlande nationellt perspektiv och regionalt, med kontor i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Verksamheten syftar till att skapa bättre förutsättningar för Teatercentrums medlemmar att utöva fri professionell teaterkonst i hela landet. Utbudsdagar och festivaler, information och marknadsföring, samverkan med arrangörer, skola och kulturförvaltning m.fl., kompetensutveckling, branschsamverkan och kulturpolitiskt opinionsarbete allt syftar på olika sätt till att förbättra villkoren och arbetsmöjligheterna för Teatercentrums medlemmar. Teatercentrum verkar för att 5

6 skapa nya möjligheter till konstnärlig och yrkesmässig utveckling, nya nätverk och vägar till nya arenor för teatrarnas föreställningar och individernas kompetens. Styrelsens arbete Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med uppgifter beslutade vid Kongressen 2008 och Riksdeltagarmötet Styrelsens förslag till nya styrdokument rörande Tillgänglighet och Checklista för prissättning antogs av Riksdeltagarmötet I mars 2009 kunde Teatercentrum presentera en ny grafisk profil och hemsida. Styrelsens arbete med en översynen av kollektivavtalet har pågått under hela året. Utgivningsplan och innehåll för Utspel är återkommande uppgifter i styrelsearbetet. Personalrekrytering har utgjort en betydande uppgift för styrelsen under året. Dels för tjänsten som verksamhetsledare i Norra regionen, dels för en ny tjänst i samband med omorganisation av ekonomitjänsten. Styrelsen har ingått ett samarbetsavtal med bibu.se, angående ekonomitjänst som innebär att bibu.se under en avtalsperiod om två år köper ekonomitjänster av Teatercentrum. Styrelsen lämnade i maj 2009 ett remissvar på Kulturutredningen Tid för kultur, samt en gemensam skrivelse tillsammans med övriga Centrumbildningar. De båda remissvaren publicerades på hemsidan och spreds till medlemmar och andra intressenter via Teatercentrums nyhetsbrev. Möte har hållits med Statens Kulturråd för presentation av Teatercentrum, organisationens verksamhet och utvecklingsplaner. Samtal har förts med Riksteatern om organisationernas relation och samverkan. KOMPETENSUTVECKLING Teatercentrum erbjuder regelbundet kompetensutveckling till alla medlemmar genom kurser, seminarier, medlemsforum, nätverk inom teaterbranschen, nationellt och internationellt och erfarenhetsutbyte medlemmar emellan. Samarbete och samarrangemang med andra inom branschen eftersträvas. Kompetensutveckling är en viktig del i verksamheten för att skapa möjligheter till konstnärlig och yrkesmässig utveckling och förbättra medlemmarnas förutsättningar att leva av sin profession. Medlemsforum Interna medlemsforum arrangeras regelbundet av Teatercentrums regionala verksamhetsledare för att erbjuda mötesplats och plattform för information och diskussion kring aktuella frågor på det fria teaterområdet, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. I Norra regionen har det 2009 hållits 3 medlemsforum, i Södra regionen 7, i Västra regionen 8 och i Östra regionen 3. I Norra regionen har Teatercentrums verksamhetsledare Eva Gustafsson besökt samtliga anslutna teatrar i regionen för enskilda samtal kring deras verksamhet, behov, önskemål och framtidsplaner. Mötena har varit mycket värdefulla för arbetet med Norra regionens verksamhetsinriktning 2010 och är ett viktigt komplement till de ordinarie medlemsforumen. Spark Ett jämställdhetsprojekt, i samarbete med Danscentrum och Teaterförbundet, som pågick under 2008, redovisades 2009 med utgivningen av, En Spark framåt för jämställdheten, av Lisa Lindén, projektledare för Spark. En guide med konkreta tips och idéer på hur den fria teater- och danskonsten kan arbeta med jämställdhetsfrågor. Guiden skickades ut till Teatercentrums alla medlemmar och har fortsättningsvis bifogats med Teatercentrums styrdokument till alla nya medlemmar. Guiden finns också på Teatercentrums hemsida. 6

7 Projekt Trappan i Västra Götaland Trappan är ett samarbete mellan teaterinstitutioner, centrumbildningar, film & teve, universitetet, AF-kultur, fackförbund och arbetsgivare i Västra Götalandsregionen. Huvudman är Teateralliansen. Teatercentrum sitter med i ledningsgruppen för Trappan, som under 2009 kunnat erbjuda sammanlagt 22 kurser. Trappan utgör en mycket viktig resurs för medlemmar i Västra Regionen, med kontinuerligt utbud av högkvalitativ kompetensutveckling på scen-, ton-, film-, och tvområdet. Kulturkraft Väst Kulturkraft Väst är ett projekt i Västra Götaland som syftar till kompetensutveckling inom scen, ton, film och teve, med fokus på breddad försörjningsbas. Huvudman är Trygghetsrådet TRS. Teatercentrum sitter med i ledningsgruppen. Under 2009 har projektet lämnat in en ansökan till Europeiska Socialfonden, ESF, som avser verksamhet under 2010 till Kulturkraft Syd Kulturkraft Syd är ett kompetensutvecklingsprojekt som inbegriper det stora flertalet kulturaktörer i Skåne och Blekinge. Huvudman är Trygghetsrådet TRS. Teatercentrum sitter med i ledningsgruppen. Under 2009 arbetade två projektledare med huvudansökan till Europeiska Socialfonden, ESF, för detta projekt. Sammantaget handlar det om c:a 300 kurser, workshops och seminarier som inbegriper c:a 1200 deltagare. Kuturkraft Norr Teatercentrum har tillsammans med Teaterförbundet regionråd Norr och Norrscen bildat en arbetsgrupp för ansökan om medel från Europeiska socialfonden, ESF, till en förstudie gällande samordnad kompetensutveckling på scenkonstområdet i norra regionen, delvis efter samma modell som Kulturkraft Syd. Som huvudman för projektet står Trygghetsrådet TRS. Teatercentrum har huvudansvaret för ansökan till ESF Mellersta Norrland som skall lämnas in Arbetsmiljöseminarium, 22 januari, Göteborg Ett seminarium kring arbetsmiljö på teaterområdet, i samarbete med Teaterförbundet. 7 medlemmar i Teatercentrum tog del av utbildningen. Clownteknik, 30 mars 3 april, Umeå En workshop i clownteknik med Per Sörberg, bl.a. lärare i clownteknik på Teaterhögskolan i Stockholm sedan Samarrangerades med Ögonblicksteatern i Umeå. Workshopen var fulltalig med 10 medlemmar från Teatercentrum, samtliga skådespelare. Svenska Teaterbiennalen, 3-7 juni, Borås En viktig del i Teatercentrums verksamhet för kompetensutveckling för medlemmar är att skapa förutsättningar för medlemmar att vara deltaktiga i vad som övrigt sker inom branschen. Genom att hålla Teatercentrums Riksdeltagarmöte i anslutning till biennalen och satsa på särskilt tillgängliga biennalpass för medlemmar, kunde Teatercentrum underlätta för drygt 80 medlemmar att delta under biennalen. Teatercentrum arrangerade även tre seminarier i biennalprogrammet med inriktning på tillgänglighet ur olika perspektiv: Livgivande möten och bemötande; Är teatern handikappad? samt ett frukostsamtal om Spark (se Synliggörande och förmedlande verksamhet). Avancerad marknadsföring på internet, september, Stockholm Kursen syftade till att ge fördjupade kunskaper om sociala medier och dess användning för marknadsföring av kultur och har gett synligt resultat på de deltagande medlemmarnas hemsidor och aktivitet i sociala forum på internet. Kursen genomfördes i samarbete med Gerilla produktion. Medverkande var Andreas Karlsson, Ogilvy PR och Friends Agenda, Daniel Olemyr, Effektiva Media PR Byrå, Peter Frantzell och Alexander Bartilsson, Strandberg Haage, Heidi 7

8 Harman, webbprojektledare, samt Mats Blückert, Fritidskonsulent Täby. Totalt 29 deltagare, varav 14 medlemmar. Feldenkraismetoden, 27 september, 8 november, 13 december, Umeå Workshop för skådespelare och dansare, som kunde erbjudas till Teatercentrums medlemmar i Norra regionen tack vare samarbete med Danscentrum Norr, arrangör för workshopen. Teaterfestival för unga, oktober, Trollhättan Under Teaterfestival för unga arrangerades tre seminarier: Kultur - nytta eller mening; Konstruktionen av barndomen speglat i leksakernas värld; Vart går den fria teaterkonsten? (se Synliggörande och förmedlande aktiviteter). Att vinna eller försvinna på Internet, 2-3 december, Malmö En kurs i marknadsföring, storytelling och virala medier/kampanjer, för Internet i synnerhet och marknadsföring och varumärkesbyggnad i allmänhet. Med Andreas Karlsson, Friends Agenda, Per Eriksson, Studio Total, samt Robert Zillén, Pronto. 12 deltagare varav 8 medlemmar. Workshop i sjukhusclown, 7 11 december, Umeå En workshop i clownteknik med inriktning mot sjukhusclown. Workshopen var en fristående fortsättning på vårens clownkurs och leddes av Viveka Olofsson, grundare av och konstnärlig ledare för Clownronden i Skåne. Praktik på äldreboende och sjukhus ingick i kursen. Av de 8 deltagarplatserna upptogs 7 av skådespelare anslutna till Teatercentrum. Västra regionens utvecklingsdag, 14 december, Göteborg Utvecklingsdagen är ett årligen återkommande tillfälle då medlemmar i Västra regionen träffas för att konstnärligt summera året och ge varandra kollegial feedback. Teater Sesam var värd för dagen som hade totalt 25 deltagare, individuella medlemmar och representanter från 11 teatrar. Teatercentrum deltar i nätverk inom teaterbranschen, skola och utbildning, arrangörer, regionalt, nationellt, internationellt, som en del i arbetet med att bevaka och påverka medlemmarnas möjligheter till fortbildning och utveckling. Teatercentrum har under året varit representerad i Svensk Teaterunions utbildningsutskott, som efter omorganisation ersatts med en utbildningskommitté där Teatercentrum fortsatt är representerad. Teatercentrum har fortsatt samarbetet med Norrscen och Länsteatrarna i Sverige för att söka nya vägar för kompetensutveckling på teaterområdet i Norra regionen. SYNLIGGÖRANDE OCH FÖRMEDLANDE AKTIVITETER Teatercentrum möter regelbundet arrangörer och kulturombud vid regionala och lokala utbudsdagar och andra sammanhang för att sprida information om medlemsteatrarna och Teatercentrums verksamhet. Teatercentrum arrangerar och samarrangerar ett flertal tillfällen för medlemmar att presentera aktuella föreställningar, samt deltar med information och kontaktförmedling vid utbudsdagar och arrangörskonferenser av andra anordnare. 8

9 UTBUDSDAGAR / FESTIVALER Stjärnkalaset, 28 januari, Stockholm En årligen återkommande utbudsdag i Stockholm i samarbete med Stockholm Stad. 19 fria teatrar, varav 12 medlemmar, spelade för 150 deltagare. Medverkande medlemmar föreställningar var: Dockteatern Tittut: När jag var liten, Friteatern: Hjältar, Mittiprickteatern: Röda Zora, Pantomimteatern: Tellus, Pygméteatern: Gubben och blomman, Tage Granit: Orka bry sig, Teater Barbara: Adam och Eva, Teater De Vill: Vapenhuset, Teater Nostra: Åladrottningen, Teater Pero: Harald hittar hem, Teater Tre: Filippo och krokodilen, Teater Tusan: Oj! Riksteatern Skånes utbudsdagar, 7 februari, Hässleholm. Teatercentrum deltog med monter och representerades av verksamhetsledaren för Södra regionen i mötet med arrangörerna med information om Teatercentrums verksamhet och medlemsteatrarnas utbud. Dans- & Teaterdagarna, 3-4 mars, Trollhättan Regionala utbudsdagar för barn och unga som arrangerades av Teatercentrum, Danscentrum Väst, Riksteatern Västra Götaland och Västra Götalandsregionens danskonsulenter. De regionala utbudsdagarna för barn och unga har visat sig spela en viktig roll för våra medlemmar vad gäller synlighet och försäljning av föreställningar. 296 arrangörer, varav 84 elevombud. Sammanlagt 312 föreställningar med fria teatrar beställdes efter utbudsdagen. Medverkande medlemmar och föreställningar: 4:e Teatern: Bullan, Big Wind: Askungen, Teater Fenix: Hitta hem, Teater Pero: Harald hittar hem, Masthuggsteatern: Katten från Rom, Mittiprickteatern: Röda Zora, Pygméteatern: Vad sägeru nu då, Teater Allena: Adjö herr Muffin, Teater Tre: Den gamle mannen och valen, Teater Sesam: Bokens hemlighet, Teater Jaguar: Förtrollningar, larssons & ADAS teater: Klara och jakten på sanningen, Teater UNO: Jag, Dum & Ingen, Friteatern: Othello. Skånsk Teaterdag, 11 mars, Lund. Teatercentrum arrangerar denna utbudsdag en gång om året, med medel från Kultur Skåne och i nära dialog med Kultur Skåne och Riksteatern Skåne rörande form och innehåll. Hela föreställningar presenteras och alla deltagare har möjlighet att se alla föreställningar. Antalet föreställningar som säljs som ett direkt resultat av denna dag är stort. Tidigare mätningar har visat på över tre hundra deltog 105 arrangörer. Hela föreställningar som spelades var Tre på ett strå - Staffan Björklunds dockteater, Alla tre - Clownronden, Pierrot och Månen - Expressteatern, Samson & Roberto - Månteatern, samt Filifjonkan - Teater Morianen. Därutöver genomfördes en workshop i regi av Staffan Björklund, där han hade byggt upp sin dockverkstad inne på Mejeriet i Lund. Alla deltagare fick möjlighet att bygga sin egen docka och höra berättas om det miljömässiga och ekologiska perspektivet. Teater Foaje och Teater Allena presenterade också sina kommande föreställningar muntligt och i korthet. Teaterns Dag den 28 mars i Malmö Ett gemensamt arrangemang av Malmös dans- och teaterscener som öppnar sina dörrar samtidigt en dag om året. Teatercentrum deltog med en monter och representerades av verksamhetsledaren för Södra regionen i mötet med arrangörerna med information om Teatercentrums verksamhet och medlemsteatrarnas utbud. Skånsk Scenkonstdag den 17 oktober, Malmö En utbudsdag för vuxenproduktioner i samarbete med Riksteatern Skåne, Malmö Kulturstöd och Danscentrum. Årets Scenkonstdag besöktes av 50 arrangörer. Från Teatercentrum medverkade Teater Foratt med repetitionsarbete av Mor Courage. Teaterfestival för unga, oktober, Trollhättan Den nionde upplagan av Teaterfestival för unga ägde rum den oktober i Trollhättan. Totalt gick närmare barn i Trollhättan på teater under tre dagar. Festivalen gästades också av 9

10 tillresta arrangörer och branschfolk, som förutom föreställningar kunde gå på seminarier och soppsamtal. Under de tre dagarna framträdde tretton fria teatrar, de flesta från Västsverige. Totalt framförde de 22 föreställningar. Medverkande medlemmar och föreställningar var Teater Jaguar: Intakt, Teater Tre: Den gamle mannen och valen, Allikateatern: Darwins dilemma, Teater ACTA: Eldskäl, Masthuggsteatern: Katten från Rom, Teater Pero: Harald hittar hem, Bon Arte: Trixies värld, Teater UNO: Jag, Dum & Ingen och Den som har hört mig klaga, Teater Albatross: Bortom havet, Big Wind: Askungen, Teateri: Nils resan mot norr, Dockteater Sesam: Bokens hemlighet. Därutöver medverkade Göteborgs Improvisationsteater. Under festivalen arrangerades tre seminarier (se nedan under Seminarier/Konferenser). Festivalen arrangerades av Teatercentrum och Kulturbyrån i Trollhättan, i samarbete med Riksteatern Västra Götaland och med stöd från Västra Götalandsregionen. Skapande Skola Inspirationsdag, 12 novemer, Täby Arrangerades i samarbete med Danscentrum Stockholm, Dans i Stockholm Stad och län och Täby kommun, med medel från Stockholms läns landsting. Sex teatrar deltog och Tage Granit medverkade med föreställningen Orka bry sig. Under dagen presenterades förslag på olika workshops och program som lämpar sig för skapande skola. Tage Granit genomförde även en workshop för ca 60 deltagare. Totalt kom 131 besökare. En scen kväll, november, Göteborg Den årligt återkommande Mumskvällen, en lokal utbudskväll för teater i Göteborg, slogs 2009 ihop med motsvarande utbudskvällar för dans och musik. Det nya arrangemanget har namnet En scen kväll, arrangeras av Göteborgs kulturförvaltning och Teatercentrum ingår i den arbetsgrupp som planerar och genomför arrangemanget. Över 300 arrangörer såg presentationer av bl.a. 8 teatrar som är medlemmar i Teatercentrum. Medverkande medlemmar och föreställningar var Big Wind: Pigge & Sigge, Teater Tamauer: Vad tror du?, Bon Arte: Trixies värld, Dockteater Sesam: Bokens hemlighet, Teater Jaguar: Intakt, Masthuggsteatern: mvh , Teater ACTA: Lust, Teater UNO: Karl XII. SEMINARIER / KONFERENSER Till de synliggörande aktiviteterna kommer också Teatercentrums offentliga seminarier och konferenser kring aktuella kulturpolitiska och konstnärliga frågor. Samtalsforumet [spik] i Malmö Ett offentligt samtalsforum med fokus på angelägna kultur-och samhällsfrågor som Teatercentrum genomför i Malmö i samarbete med Mixmusik, med stöd från Region Skåne. [spik] dokumenteras med utförliga referat från varje samtalsforum som finns tillgängliga via Teatercentrums hemsida: Om oss» Nationell verksamhet» Kulturpolitik: Spik genomfördes tre samtal: 9 mars: Kulturutredningen och scenkonsten i Skåne En paneldiskussion kring den nya kulturutredningen. Medverkande: Nina Björby, ordförande Teatercentrum; Rasoul Nejadmehr, mångkulturkonsulent i Västra Götaland och ledamot i Kulturutredningen; Claes Göran Jönsson(s), Region Skånes kulturnämnd, Olof Lavesson (m), Riksdagens kulturutskott; Anna Carlsson, ordförande Teaterförbundet. Gäster: Ingrid Elam, kulturjournalist, ordförande i Konstnärsnämnden, prefekt Malmö Högskola K3; Chris Marschall, Kulturchef Region Skåne; Malte Rohlin, verksamhetsledare Danscentrum Syd. Samtalsledare: Torsten Schenlaer, medlem av danska Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, utredare åt Musik i Syd och region Skåne samt fd konstnärlig ledare för Dansstationen i Malmö och kulturråd i Litauen. 20 april: Det goda livets skuld - ett samtal om samvete, ansvar, skuld och moral. Ett samtal kring beslut i vardagen och hur de påverkar de världen. Medverkande: Magnus Jiborn, debattredaktör Sydsvenska Dagbladet, tidigare forskare och lärare i filosofi och lärare i freds- och konfliktkunskap; Catarina Rolfsdotter Jansson, journalist, författare, föreläsare och yogainstruktör; Tina Rosén, utbildad inom biståndsfrågor och solidaritetsarbetare, 10

11 SIDA-finansierad konsult på olika platser i Afrika, startade biståndsförening 2006 och öppnade Världsbutiken Themba 2007; Ann Mari Erixon, Drömmarnas Hus. Samtalsledare: Birthe Müller, verksamhetsledare Humanitetens Hus, Röda Korset. 18 maj: Vad är Malmö i världen? Ett samtal om Malmös identitet, de berättelser som definierar staden och om de som berättar. Medverkande: Jan Åman, Curator, Creative Director Stockholmsutställningen, Venedigbiennalens första Internet-paviljong; Lars Carmén, direktör Malmö Turism; Daniel Sandström, chefredaktör Sydsvenskan; Elisabeth Högdahl, forskare stadsutvecklingsfrågor; Kathrine Winkelhorn, producent, programansvarig för Kulturproduktion på Malmö Högskola k3; Katrin Stjernfeldt Jammeh, socialkommunalråd i Malmö (s). Samtalsledare: Hanna Cinthio. Regionalt möte om Kulturutredningen, 23 april, Skellefteå I samband med kulturutredningen arrangerade Länsteatrarna i Sverige (LTS), Teatercentrum Norra och Norrscen ett regionalt seminarium i Skellefteå. Temat för dagen var medborgarperspektivet i kulturutredningen, och Teatercentrums ordförande Nina Björby var en av inledningstalarna. Drygt 50 personer, inklusive representanter för fria teatrar i regionen, samlades i Skellefteå den 23 april för att gemensamt söka svar på hur den nordliga regionen kommer att beröras av den nya kulturpolitiken. 40-årsjubileum och seminarier under Svenska Teaterbiennalen, 3-6 juni, Borås Förutom att vara ett tillfälle till kompetensutveckling och möte med teaterbranschen för medlemmar är de teaterbiennaler som finns i Sverige, Svensk Teaterbiennal och bibu.se, tillfällen för Teatercentrum att synas som organisation och sätta fokus på aktuella frågor tillsammans med en stor del av den svenska teaterbranschen. Vid Teaterbiennalen i Borås medverkade Teatercentrum med 40-årsfest i biennalbaren och 3 seminarier i biennalprogrammet: Livgivande möten och bemötande Med Viveka Olofsson, konstnärlig ledare för Clownronden, clown och en av Sveriges första professionella sjukhusclowner. Ett samtal om teaterns möjligheter till det unika publikmötet med utgångspunkt i Clownrondens erfarenheter av livgivande möten med sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar. Ca 20 deltagare. Är teatern handikappad? Med Johan Bössman, konstnärlig ledare Teater De Vill, skådespelare, regissör, dramatiker, dramapedagog, och Jonas Franksson, filmare, skribent, skådespelare vid Teater De Vill. En diskussion om teater och funktionshinder, samhällets syn på svaghet, beröringsskräck, det dubbla tillgänglighetsbegreppet, det relativa handikappbegreppet och att vara helt CP. Cirka 50 deltagare. Frukostsamtal: En presentation av Spark Lisa Lindén, genusvetare och projektledare för Spark, presenterade Teatercentrums projekt om jämställdhet inom den fria scenkonsten, som genomfördes 2008 tillsammans med Danscentrum och Teaterförbundet. Ca 100 deltagare. Teaterfestival för unga, oktober, Trollhättan Tre seminarier arrangerades under festivalen: Kultur - nytta eller mening Med Lisa Nowotny, Barnteateakademin, Lisa Hugosson, Riksteatern Barn och Unga, och Tomas Forser, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Konstruktionen av barndomen speglat i leksakernas värld Med Krister Svensson, föreståndare för Stockholm International Toy Research Centre, KTH, Stockholm. Vart går den fria teaterkonsten? Med Catharina Bergil, biträdande museichef på Världskulturmuseet och ordförande i Kulturrådets referensgrupp för teater, Eva Pettersson, teaterkonsulent vid Riksteatern Västra 11

12 Götaland, och Lena Fridell, dramaturg och medlem av urvalsjuryn till scenkonstbiennalen Bibu.se. Spaningsledare var Carl Harlén från Teater UNO. Internationella nätverk utifrån EON, 18 november, Stockholm Ett samarrangemang mellan Teatercentrum och Teater Tre. Lena Gustafsson, Teatercentrum, Lena Stefenson, Teater Tre och Barbara Stuewe-Essl, särskilt inbjuden från IG Freie Theaterarbeit, Österrike, presenterade varsin ingång i internationella nätverk med EON som exempel. De inledande presentationerna följdes av en öppen diskussion med publiken. I publiken fanns en bred representation från teaterbranschen med teaterstudenter, intresseorganisationer, fria teatrar, teaterinstitutioner och myndigheter. Ca 40 personerna deltog. Magiska möten i vården, 8 december, Umeå I samband med Workshop i sjukhusclown, 7 11 december (se Kompetensutveckling) anordnade Teatercentrum Norra regionen och Ögonblicksteatern i Umeå ett seminarium på temat sjukhusclown och kultur i vården. Seminariet var öppet för allmänheten och kostnadsfritt. Teatercentrum har, utöver seminarier/konferenser i eget arrangemang, deltagit och varit representerad vid: Kulturting Stockholm - Mälarregionen, mars, Örebro Arrangeras årligen av Mälardalsrådet, en ideell organisation för kommuner och landsting i Stockholm - Mälarregionen. Årets konferens handlade om den nya kulturpolitiken. Från Teatercentrum deltog Rolf Nielsen, Teatercentrums styrelse och producent Mittiprickteatern, samt Anders Lorentzon, verksamhetsledare Östra regionen. Seminarium Digital biljetthantering, 6 april, Stockholm Regionalt seminarium om digital biljetthantering och gemensam scendatabas för teatergrupper och arrangörer. Anders Lorentzon, verksamhetsledare Östra regionen medverkade tillsammans med bl.a. Svenska Riksteatern, Västerås kommun, Nortic, Riksteatern i Östergötland. Remisskonferens Kulturutredningen, 17 april, Stockholm Arrangerad av Sveriges kommuner och landsting. Rolf S Nielsen, Teatercentrums styrelse och producent Mittiprickteatern, samt Anders Lorentzon, verksamhetsledare Östra regionen, deltog för Teatercentrums räkning. Scenkonsten och regionaliseringen, 27 april, Umeå Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen, var en av de inbjudna personerna till Teaterförbundets nybildade regionråd Nords möte. Mötet blev startskottet för projektet Kulturkraft Nord (se Kompetensutveckling) Visioner för kulturen i Region Norrland, 7 september, Umeå Teatercentrum, med Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen, och flera av medlemsteatrarna i Norra regionen fanns representerade när Norrstyrelsen presenterade sin kulturvision och verksamhetsidé. Regionalt möte för norrlands Riksteaterkonsulenter, 22 september, Örnsköldsvik Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen, var inbjuden att delta bland annat för att presentera kompetensutvecklingsprojektet Kulturkraft Nord. Mötet följdes upp med personliga möten med konsulenterna i respektive län i syfte att lägga upp strategier för samarbeten kring arrangörs- och turnéfrågor i länen i Norra regionen. Dessa möten har dessutom inneburit att gemensamma Skapande Skola- och utbudsdagar planeras i minst två av länen under

13 Gränslös kultur, 5-6 oktober, Åre Sveriges Kommuner och Landstings årliga kulturkonferens. Temat var internationalisering, mångfald och kultur i glesbygd. Teatercentrum representerades av Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen. Tillfälle gavs till nätverkande med såväl politiker och tjänstemän som kulturarbetare, med framför allt 2010 års länsöverskridande satsningar på tillgänglighet och skapande skola i åtanke. Konkret metoder för interkulturell utveckling, 20 oktober, Stockholm En dag för inspiration och dialog för ökad mångfald inom scenkonstområdet. Arrangerades av Statens Kulturråd i samarbete med Intercult, Konstnärsnämnden, Mångkulturellt centrum, Riksteatern, Riksutställningar och Sprong Kommunikation. Presentationer och diskussionsgrupper. Deltagare med bred representation inom branschen. Teater Foratt medverkade med en presentation av sin verksamhet. Teatercentrum representerades av Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare. Kvalitetsbegreppet i konsten, 18 november, Umeå Ett seminarium arrangerat av Krenova med flera. I paneldebatten medverkade Anders Öberg, Ögonblicksteatern, tillsammans med bland andra genusvetaren Vanja Hermele och konstnären Lars Vilks. Från Teatercentrum deltog Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen, och Kristina Kalén, vice ordförande. Re:designing cultural politics 3-4 december, Stockholm Internationell konferens om relationen mellan lokal, regional, nationell och europeisk kulturpolitik, i arrangemang av InterCult i samarbete med Culture Action Europé. Lena Gustafsson, Nationell verksamhetsledare, deltog för Teatercentrum vid konferensen, som hade ett stort inslag av internationellt deltagande. Paneldiskussioner och presentationer kring intressekonflikter mellan olika politiska nivåer, finansiering, konstnärlig utveckling, solidaritet och gemenskap. Umeå kulturhuvudstad 2014 Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen, har under våren 2009 deltagit vid seminarier anordnade med anknytning till Umeås ansökan om kulturhuvudstadsår 2014, och har sedan det stod klart att Umeå fått utmärkelsen inlett diskussioner kring hur Teatercentrum och det fria teaterlivet kan bidra till och tillvaratas i planering och genomförande. ÖVRIGT SYNLIGGÖRANDE OCH FÖRMEDLANDE VERKSAMHET Ett flertal av de nätverk och samarbeten Teatercentrum ingår i medför också möjligheter att sprida och öka kunskapen om medlemmarnas verksamhet och utbud, knyta kontakter och förmedla uppdrag. Barnteaterakademin i Göteborg/Västra Götaland Barnteaterakademin verkar för att stimulera produktionen av nyskriven dramatik för barn och unga, för att utveckla barn- och ungdomsteatern samt för att öka utbudet och kvaliteten på barnoch ungdomsdramatiken. Teatercentrum är representerad i Barnteaterakademins styrgrupp av verksamhetsledaren i Västra regionen. Under Teaterfestival för unga i Trollhättan samverkade Teatercentrum och Barnteaterakademin kring seminariet Kultur nytta eller mening. Forskning är väl ingen konst Teatercentrum är en av sju samarbetspartners i projektet Forskning är väl ingen konst, med syftet att utveckla en pedagogisk modell för hur estetiska lärprocesser kan bli en naturlig del av skolans arbete. Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden och drivs av Kulturverket, ett kultur- och utbildningsnätverk för att samordna satsningar för barn och unga i Umeå kommun. Teatercentrums medverkan handlar främst om att medlemmar i Norra regionen deltar både som konstnärligare utövare i det professionella genomförandet av de olika delprojekten och som 13

14 fortbildare för andra medverkande; lärare, lärareutbildare med flera. Projektet har inletts med informations- och planeringsmöten under hösten Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp Ett nätverk för de kulturaktörer i Göteborg som arbetar med barnkultur med fokus på de lokala arrangörerna inom det så kallade Kulf/Kulis-nätverket (Kultur i förskolan/kultur i skolan). Teatercentrum är representerad av Johan Franzon, verksamhetsledaren Västra regionen, som även sitter med som sakkunnig i ämnesrådet för teater. Barn- och ungdomskulturgruppen arbetade under 2009 särskilt med att uppmärksamma Barnkonventionen som fyllde 20 år. KING Ett kulturorienterat informatörsnätverk i Malmö, där Lars Dahlqvist, verksamhetsledare Södra regionen, representerar Teatercentrum. KULAN KULAN syftar till att skapa bättre kontakter mellan skolan och kulturlivet och öka möjligheterna att nå ut till skolan i Stockholm. Anders Lorentzon, verksamhetsledare Östra regionen, har deltagit i referensgruppens arbete. Teknikpool I södra regionen har Kultur Skåne anslagit per år och organisation till Teatercentrum respektive Danscentrum Syd för att man tillsammans under en treårsperiod ska utveckla en teknikpool för den fria scenkonsten. INFORMATION & MARKNADSFÖRING Grafisk profil och ny hemsida Under 2008 inledde Teatercentrum arbetet med att ta fram en ny grafisk profil, visuell identitet och hemsida. För framtagning av grafisk profil och visuell identitet anlitades Håkan Gustafson, kreativ ledare och art director, och för hemsidan anlitades webbyrån Earth People. I mitten av mars 2009 lanserade Teatercentrum en nya hemsida med fokus på nyheter och ett digitalt nyhetsbrev som ersätter pappersutskicket Medspel. På hemsidan hittar man vidare all information om Teatercentrum, inklusive stadgar, styrdokument och så vidare. Den grafiska profilen lanserades samtidigt med hemsidan. Hemsidan är också ett viktigt verktyg för effektiv marknadsföring och förmedling av medlemsteatrarnas verksamhet. Alla teatrar erbjuds möjlighet att presentera sin verksamhet i text och bild, länka till den egna hemsidan, samt lägga upp information om kommande premiärer. Hösten 2009 startades ett särskilt uppslag på hemsidan om Teatercentrums förmedlande verksamheter, med information om Teatercentrums utbudsdagar, festivaler och kontakter för Skapande skolaprojekt. Uppslaget är under uppbyggnad och utvecklingen av hela hemsidans innehåll och funktioner kommer att fortsätta Digitalt medlemsforum I juni lanserades Teatercentrums digitala medlemsforum. En intern, interaktiv plattform som ska stimulera och underlätta kommunikationen mellan medlemmarna, och mellan medlemmar och Teatercentrums tjänstemän och styrelse. Utvecklingen av forumet fortsätter under

15 Regionala repertoarfolder I Västra och Södra regionen publicerar och distribuerar Teatercentrum en tryckt repertoarfolder till ombud, bibliotek, arbetsplatser, teaterföreningar m.fl. Foldern presenterar aktuell repertoar hos medlemmarna i respektive region, vår och höst. I Västra regionen medverkade 18 teatrar i repertoarfoldern, som utkom i en upplaga på ex. I Södra regionen medverkade 15 teatrar i foldern och upplaga var ex. Samordnad annonsering I Västra regionen har medlemmar haft gemensamma annonser i Göteborgs-Posten. Annonseringen har samordnats av Teatercentrum till självkostnadspris för medlemmarna. Utspel Teatercentrums publikation Utspel syftar till att skapa debatt och väcka frågor i aktuella ämnen på det fria teaterområdet av vikt för Teatercentrums medlemmar. Utspel har 2009 utkommit med tre nummer i en upplaga om ex vardera. Utspel distribueras till beslutsfattare, arrangörer, medlemmar, media, och övriga inom branschen. Teman för årets Utspel har varit Kulturutredningen, Teatercentrum 40 år, samt Teatercentrum som framtida resurs för förmedling. INTERNATIONELLA NÄTVERK OCH SAMARBETEN Teatercentrum deltar aktivt i olika internationella nätverk och samarbetsprojekt med syfte att skapa förutsättningar för så väl medlemmar som organisationen själv att vara delaktiga i vad som sker på teaterområdet ur ett internationellt perspektiv, konstnärlig och kulturpolitiskt. Teatercentrums internationella aktiviteter syftar till att överbrygga något av de initiala hinder som kan finnas för medlemmars intresse för att utveckla verksamheten mot en internationell scen och arbetsmarknad. De internationella nätverken är också ett komplement till Teatercentrums nationella och regionala nätverk. Nordiskt nätverk för fri scenkonst Ett samarbete mellan organisationer för fri scenkonst i norden har nätverket bestått av, förutom Teatercentrum Sverige, Danse- og Teatersentrum, Norge, Produforum och Teatterikiesku, Finland, Sjálvstæ u Lekhúsin, Island, och Uafhængige scenekunstnerer, Danmark. Samarbetet har under året handlat om informationsutbyte, kompetensutveckling och en ansökan till Kulturkontakt Nord (KKN) för finansiering av nätverkets utveckling. Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare, har deltagit i nätverket för Teatercentrums räkning. No borders! augusti, Helsingfors, Finland Ett internationellt möte för fri scenkonst med workshops, seminarier, föreläsningar och föreställningar. Arrangerades av Produforum i Helsingfors med Teatercentrum som samarbetsparterna. 45 deltagare från 6 länder. Nordiska arbetsmöten Tre arbetsmöten har hållits under året för att undersöka och formulera organisationernas syfte, visioner och handlingsplaner för ett nordiskt nätverk för den fria scenkonsten, och utarbeta en gemensam ansökan till KKN. Möten hölls den 2-3 februari i Stockholm, 24 april i Bratislava, Slovakien, i samband med IETM, samt augusti i Helsingfors, Finland, i samband med No borders! Nordiska nomineringar till bibu.se 2010 En särskild inbjudan att nominera föreställningar till bibu.se 2010 har gått till organisationerna inom vårt nordiska nätverk. Nomineringar från samtliga organisationer har överlämnats till juryn för bibu.se. 15

16 Nordiskt möte, 2-3 december, Oslo, Norge Ett möte för uppföljning efter negativt svar på ansökan för kortvarigt nätverk Kulturkontakt Nord. Beslutades att under våren 2010 göra en kartläggning om dagsläget vad gäller nordiska samarbeten/turnéer/anslag bland respektive organisations medlemmar. Långsiktigt ska syftet vara att skapa kulturpolitisk acceptans och respekt för den fria scenkonsten på en nordisk nivå och att öka rörligheten och samarbeten på det fria scenkonstområdet i norden. Mötet hölls i samband med Showbox, föreställningar och samtal, en mötesplats för scenkonstnärer och arrangörer, i arrangemang av Scenekunstbruket. IETM International network for contemporary performing art Ett nätverk med över 400 medlemmar från drygt 45 länder. Medlemmarna är professionella organisationer verksamma på scenkonstområdet. Fr.o.m kan även individer vara medlemmar, enligt beslut tagit i oktober Nätverket syftar till att stimulera kvalité, utveckling och kontexter för samtida scenkonst i ett globalt sammanhang genom att initiera och underlätta professionella nätverk och samtal. Två gånger om året arrangeras ett stort nätverksmöte med seminarier, workshops, föreställningar och gott om utrymme för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Ietm april Bratislava, Slovakien Tema för mötet var Scenkonst i utbildning och scenkonstutbildning. 500 deltagare från 44 länder. Från Teatercentrum deltog Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare. Ietm 8-11 oktober, Villnius, Litauen Tema East is the direction. 320 deltagare från 38 länder. Göran Lidbrink, Teater Tre, deltog vid mötet på Teatercentrums medlemskap. EON european OFF network Ett informellt nätverk av fria yrkesverksamma konstnärer, producenter och grupper inom scenkonstområdet, från hela Europa. Under 2009 har det tredje stora EON-mötet planerats för genomförande av Simya Arts i Istanbul Teatercentrum har deltagit i nätverkets diskussioner kring tema och utformning och förmedlat utlysning för medverkan med föreställningar via hemsida och nyhetsbrev. Internationella nätverk utifrån EON, 18 november, Stockholm Ett seminarium i samarrangemang mellan Teatercentrum och Teater Tre. Se Synliggörande och förmedlande aktiviteter: Seminarier/Konferenser. CENTRUMBILDNINGARNA Teatercentrum samverkar med övriga centrumbildningar på både nationell och regional nivå och möts regelbundet för rapportering och erfarenhetsutbyte, planering och genomförande av informationsinsatser och utveckling av ökat samarbete. Utbudsdagar och kompetensutveckling I denna Årsberättelse presenteras ett flertal aktiviteter där Teatercentrum samarbetar med andra centrumbildningar kring gemensamma utbudsdagar och utbyte och samverkan för ökad kompetensutveckling. Fram för allt har Teatercentrum ett utvecklat samarbete med Danscentrum över hela landet. Teknikpool Kultur Skåne anslagit kr per år och organisation till Teatercentrum och Danscentrum Syd för att man under en treårsperiod ska utveckla en teknikpool för den fria scenkonsten i Södra regionen. 16

17 Skrivelse angående kulturutredningen Tid för kultur Teatercentrum medverkade tillsammans med övriga Centrumbildningar i en skrivelse med gemensamma kommentarer till kulturutredningen utifrån det fria professionella kulturlivets perspektiv (se Teatercentrums verksamhet: Skrivelser och uppvaktningar) har samtliga centrumbildningar med statligt verksamhetsanslag samlats på en gemensam hemsida med översiktlig information och länkar till organisationernas egna hemsidor. Möten med Statens kulturråd Centrumbildningarna får verksamhetsanslag från Statens kulturråd bl.a. för arbetsförmedlande tjänster. Teatercentrum har tillsammans med övriga centrumbildningar bjudits till möte med Kulturrådet vid två tillfällen under året: Den 26 februari behandlades bidragen och verksamheterna och vad som händer när nya centrumbildningar söker och/eller beviljas bidrag, samt Kulturrådets program för internationellt utbyte. Den 28 oktober informerade Kulturrådet om regeringens budgetbeslut om förstärkning av anslaget till centrumbildningar på 10 miljoner under två år, för särskilda satsningar på arbetsförmedlande verksamhet. Prognosenkäter Af Kultur Centrumbildningarna har medverkat till formuleringen av en kompletterande intervjuenkät för AF Kulturs prognoser om arbetstillfällen på kulturområdet som de sammanställer var 6:e månad. I den kompletterande enkäten har intervjufrågorna anpassats för att vara relevanta för det fria kulturområdet. Teatercentrum verksamhetsledare i samtliga regioner har medverkat i prognosintervjuerna Centrumbildningarna har gemensam representation i AF kulturs branschråd för kulturarbetsmarknaden och regionala samrådsgrupper. BIBU.SE - SCENKONSTBIENNAL FÖR BARN OCH UNGA Teatercentrum och Svenska Assitej äger tillsammans bibu.se nationell scenkonstbiennal för barn och unga. Den tidigare föreningen Nationell Scenkonstbiennal för barn och unga, ombildades under året till aktiebolag och i styrelsen sitter representanter från båda organisationerna. Bibu.se ska främja scenkonsten för barn och unga och vartannat år producera och genomföra en festival för området samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Festivalen bibu.se är Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst som särskilt vänder sig till ung publik. Kärnverksamheten för bibu.se är att producera, genomföra och utveckla biennalerna har huvudsakligen ägnats åt planering, förproduktion och jakt på finansierig till bibu.se En del i denna verksamhet är omvärldsbevakning och arbete med att bredda och fördjupa verksamhetens nätverk inom barnkulturområdet. För detta syfte har bolaget under året bl.a. i samband med Teaterbiennalen i Borås arrangerat seminariet Att sätta sig själv på spel: Om språk och motspråk i pedagogisk praktik, med forskaren Birgitta E. Gustavsson från Växjö Universitet. Under barnboksfestivalen LitteraLund i oktober arrangerades samtalet Ett möte i Barnhans land, med författaren Barbro Lindgren och regissören Lars Rudolfsson. Bolaget har vidare deltagit i Salto!-dagen, Ronnebys skolteaterfestival, den internationella barnkulturkonferensen Barnens kultur kultur för barn, Skånsk Teaterdag, Dans i skolan-biennalen i Piteå, Teaterbiennalen i 17

18 Borås, Dansinspirationsdag på Palladium i Malmö, seminarium om lek på Riksteatern, Scenkonstdagar för barn och unga i Hässleholm och i kulturombudsträffar i Lunds kommun. Bibu.se och Teatercentrum har tillsammans utvecklat en idé om ett barnkulturlaboratorium; CCL Childrens Culture Lab och sökt finansiering för en förstudie. Inom kulturhuvudstadssatsningen har bolaget påbörjat ett samarbetsprojekt som omfattar en estetklass (musik och teater) vid Spykens gymnasieskola, Månteatern, LitteraLund och bibu.se. Projektet heter Diagnos ung i Europa, drömmar och fördomar och ger ungdomar möjlighet att gå hela vägen från idé över text till färdig föreställning med handledning av kulturarbetare från olika professioner. Föreställningen kommer att visas på bibu.se För att samla in idéer till seminarieprogram på den kommande biennalen har fyra öppna programråd anordnats. I april tillsattes en jury för föreställningsurvalet 2010: Annelie Gardell som är danschef vid Norrlandsoperan, regissören Farnaz Arbabi, kritikern/kulturjournalisten Fredrik Pålsson, koreografen Kajsa Giertz, dramaturgen Lena Fridell och Niclas Malmcrona från Svenska Assitej. Annelie Gardell ersattes i september av kulturskribenten Malin Palmqvist. Juryn har lagt ner ett omfattande arbete på att följa vad som händer på främst den svenska, men även den nordiska och internationella scenen. Juryn har haft tre live-möten och ett antal telefonsammanträden under året. Från september intensifierades produktionsarbetet för bibu.se 2010, med föreställningsurval, seminarieförberedelser, framtagande av informationsmaterial o.s.v. Styrelse och personal Årsstämman hölls i Lund , liksom en extra årsstämma Ingrid Kyrö har varit styrelsens ordförande. Styrelseledamöter från Teatercentrum har varit Nina Björby, Anders Widell och Lars Dahlqvist. Ledamöter från Svenska Assitej: Barbro Frambäck, ersatt av Lotta Brillioth Björnstad. Marie Persson Hedenius, ersatt av Margrethe Elfström och Niclas Malmcrona, ersatt av Anna Asker. Anställda 2009 har varit Pia Paglialunga, biennalchef, 8 månader, Lotta Kristiansson, projektkoordinator, 4 månader, Robert Karlsson, marknadsföring och press, 3 månader, samt Sofia Ohlsson, praktikant, 2 mån. Finansiering Bibu.se har 2009 erhållit anslag för verksamheten från Region Skåne, Statens Kulturråd, Sparbanksstiftelsen, Stiftelsen Framtidens Kultur. SVENSK TEATERUNION Svensk Teaterunion Svenska ITI är en ideell förening vars medlemmar är institutioner, organisationer och fria teatrar som yrkesmässigt bedriver konstnärlig, pedagogisk, vetenskaplig eller facklig verksamhet. Unionens huvudsakliga uppgift är att vara ett forum för samarbete inom branschen på gemensamma områden som utbildning och kulturpolitik, att samla och sprida information inom svensk scenkonst samt att vara svensk union för Internationella Teaterinstitutet, ITI. Teatercentrum representeras i Teaterunionens styrelse av ordförande Nina Björby. Styrelsen har hållit 7 möten under året. Den Svenska Teaterbiennalen arrangerades av Teaterunionen i Borås den 3-7 juni Biennalen blev den mest omfångsrika biennalen hittills med 58 föreställningar och deltagare, varav 74 var utländska deltagare från 31 olika länder. 18

19 Från mars 2009 tillämpas nya stadgar som bl.a. inneburit omorganisation av utskott och kommittér. Kulturpolitiska kommittén ersatte tidigare Branschkommittén och består av de av unionens medlemmar som är företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, centrumbildningarna inom teater och dans samt företrädare för musikområdet. Teatercentrum representeras av ordförande Nina Björby. Kulturpolitiska kommittén har haft tre möten under året samt arrangerat seminarium kring kulturutredningen i samband med Rådsmötet och Teaterbiennalen i Borås. Utbildningsutskottet omstrukturerade till en utbildningskommitté med uppdrag att arbeta för att främja utbildning och kompetensutveckling inom scenkonstens olika grenar. Teatercentrum representeras av nationell verksamhetsledare Lena Gustafsson. Utbildningskommittén har haft ett möte samt arrangerat ett seminarium kring aktuella utbildningsfrågor. 19

20 BILAGA till ÅRSBERÄTTELSE 2009 TEATERCENTRUMS MEDLEMMAR Per den 31 december 2009 TEATERGRUPPER/KONSTELLATIONER Teater Ort Representant Suppelant 4:e teatern Västerås Einar Larsson Mikaela Hagelberg AktÖr Göteborg David Sperling Niklas Börjesson Allikateatern Göteborg Lena Åkerstedt Elvy Almström Big Wind Göteborg Ola Karlberg Bronja Novak Lindblad Bon' Arte Göteborg Isabella Amirell Cirkus Elvira Njurunda Thomas Jerbo Ann Jerbo Clownronden Malmö Viveka Olofsson Clary Malmsjö Compagnie Auf der Strasse Karlshamn Dockteaterfabriken Skultuna Pia Holmquist Hugo Catolino Dockteatern Månstjärnan Holmsund Margareta Selander Lars-Göran Selander Dockteatern Sesam Göteborg Nasrin Barati Klara Blomdahl Dockteatern Tittut Stockholm Anna Lindberg Sven Wagelin Challis Dockteaterverkstan Osby Cecilia Billing Anders Lindholm Expressteatern Malmö Vidisha Mallik Ed Damron Friteatern på turné Sundbyberg Marianne Hallén Gotlands Teater Waxholm Anders T Peedu Bo Karlsson Göteborgs Dramatiska Teater Göteborg Anna Hjertén Grahm Hanne Wirde Hedmans Teater Norrtälje Annika Hedman Mårten Hedman larssons &ADAS teater Göteborg Fia Adler Sandblad Sören Larsso Lilla Vilda Teatern Malmö Magnus Ericsson Matilda Ericsson Masthuggsteatern Göteborg Sassa Wickman Hans Brorsson Mittiprickteatern Stockholm Cleo Boman Eva Welinder Månteatern Lund Anders Widell Karin Hansson Obanteatern Malmö Tomas Fingal Magnus Ödén Pantomimteatern Stockholm Malin Rönström Anna Svensson Pelikanteatern Göteborg Åsa Björklund Elin Gradin Profilteatern Umeå Lina Hognert Jan Karlsson Pygméteatern Stockholm Skottes Musikteater Gävle Agneta Svens Carina Grundström Skuggteatern Umeå Love Ersare Karin Malmberg Staffan Björklunds Teater Kävlinge Staffan Björklund Sälteatern Skellefteå Ellenor Lindgren Mattias Kågström Tage Granit Stockholm Anna Marking Ulrika Lindberg Teater 23 Malmö Iben West Mia Carlsson Teater ACTA Göteborg Sanna Edoff Naemi Pebaque Teater Albatross Ätran Robert Jakobsson Charlotta Grimfjord Cederblad Teater Allena Karlskrona Lasse Åkerlund Maja Wreiding Teater Arcadia Göteborg Karolina Wendelius Gustav Åvik Teater Bambino Stockholm Tove Linde Teater Barbara Stockholm Cecilia Holm Matilda Norman Hedlund Teater Boomerang Malmö Lisa Brand Rune Jessen Teater DaCapo Uppsala Rune Jacobsson Siv Eriksson 20

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// ///////////////////

/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// /////////////////// 2008 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR En ny mandatperiod, en ny styrelse

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 2 svensk scenkonst Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Innehåll VD har ordet 4 Arbetsgivarfrågor 6 Branschens förutsättningar

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE:

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE: Charly Wassberg Borbos valdes till förbundsordförande på kongressen i Göteborg 2010. För sitt ideella arbete förväntas hon avsätta minst 20 timmar per månad. Charly sitter i egenskap av ATRs ordförande,

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket Minnesanteckningar LTS vårmöte 21-22 april 2010 i Visby LTS vårmöte 2010 inleddes med att naturen bjöd kulturen starkt motstånd. Detta är våren när vi har lärt oss åtminstone ett namn till på en isländsk

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31 och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31 2 Organisationsnummer 846001-4882 2014 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Vision och mål... 4 Konstbildning... 4 Konstens Vecka... 5 Seminarier...

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer