//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2014 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2014 //////////////////// //////////////////// ////////////////////"

Transkript

1 //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2014 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

2 2014 FÖRORD AV ORDFÖRANDE Människor behöver få uppleva och vara engagerade i konst och kultur för att mötas, diskutera och samtala. Var vi än bor, bott eller hur gamla vi än är, skriver debattörerna. Så skrev Teatercentrum, Länsteatrarna, Riksteatern och Ideell kulturallians i en debattartikel i höstas. I realiteten betyder det att kulturpolitikerna behöver förverkliga Uppropet för den fria scenkonsten som Teatercentrum, Teaterförbundet och Danscentrum lanserade under våren. Det vill säga skapa anständigare villkor och förbättrad infrastruktur för de fria aktörerna! När jag tillfrågades om att bli nominerad som ordförande i Teatercentrum tackade jag ja ganska direkt. Delvis för att uppdraget kändes inspirerande men också för att en röst ropade inom mig: Kvinnor måste våga mer och säga ja till fler uppdrag, för vi behöver fler inspirerade förebilder!. Att arbeta aktivt mot diskriminering och för mångfald är en av de mest relevanta framtidsfrågorna för mig. Därför är jag extra glad att styrelsen tillsammans med verksamhetsledarna genomgått en utbildning i mångfald och att vi lämnar förslag på en mångfaldhetspolicy till Riksdeltagarmötet i maj I februari valde jag att tacka ja till ett jobberbjudande som programchef för Kulturens hus i Luleå. Det innebär att jag lämnar mitt jobb som teaterchef på Teater Scratch och således även uppdraget som ordförande för Teatercentrum på Riksdeltagarmötet i maj. Jag tackar ödmjukt för förtroendet under min korta tid som ordförande och ser fram mot att följa Teatercentrums utveckling framöver. Marie Wallstén ordförande 2

3 KONGRESS Kongress hölls den 13 maj 2014 i Helsingborg. Vid Kongressen var 51 medlemmar representerade, varav 20 teatrar och 31 individuella medlemmar. Kongressen behandlade verksamheten för mandatperioden samt styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Ett förslag från styrelsen om stadgeändringar rörande medlemskap antogs av kongressen första gången. Vidare behandlades styrdokument, medlemsavgift 2014 och från medlemmar inkomna motioner. En ny styrelse valdes för mandatperioden Styrelsen sammansättning redovisas nedan. MEDLEMMAR Under 2014 har Teatercentrum fått 27 nya medlemmar, 10 teatrar och 17 individer. Vid årets slut var medlemsantalet 83 teatrar och 78 individuella medlemmar varav 45 kvinnor och 33 män. Fördelat över regionerna var medlemsantalet vid årsslutet 10 teatrar och 20 individuella medlemmar i Norra regionen, 22 teatrar och 18 individuella medlemmar i Södra regionen, 24 teatrar och 13 individuella medlemmar i Västra regionen och 26 teatrar och 25 individuella medlemmar i Östra regionen. Förteckning över samtliga medlemmar per den 31 december 2014 finns som bilaga till denna årsberättelse. STYRELSE Avgående styrelse vid Kongressen: Ordförande: Rolf S Nielsen, Stockholm Vice ordförande: Elin Svensson, Göteborg Kassör: Anders Widell, Lund Ledamöter: Johan Bössman, Stockholm Stefan Hansen, Malmö Ola Karlberg, Göteborg Anna Marking, Stockholm Cattis Nilsson, Stockholm Simon Persson, Umeå Marie Wallsten, Luleå Styrelse vald av Kongressen för mandatperioden Ordförande: Marie Wallstén, Luleå Vice ordförande: Rolf S Nielsen, Stockholm Kassör: Anders Widell, Lund Ledamöter: Sarah Broberg, Örebro Johan Bössman, Stockholm Jenny Forslund, Umeå Ola Karlberg, Göteborg Elin Svensson, Göteborg Lina Ehn Öberg, Malmö Under året har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden. 3

4 Särskilda uppdrag i avgående styrelsen: Johan Bössman arbetsgrupp för utveckling av Arbetsgivarforum representant i stiftelsen Rosenlundsteatern, Stockholm Ola Karlberg arbetsgrupp för översyn av medlemskapets form och innehåll Anna Marking arbetsgrupp för översyn av medlemskapets form och innehåll Simon Persson arbetsgrupp för översyn av medlemskapets form och innehåll Elin Svensson arbetsgrupp för utveckling av Arbetsgivarforum arbetsgrupp för översyn av medlemskapets form och innehåll sekreterare Särskilda uppdrag i styrelsen vald vid Kongressen: Sara Broberg arbetsgruppen för juridisk vägledning för arbetsgivare Johan Bössman arbetsgrupp för utveckling av Arbetsgivarforum representant i stiftelsen Rosenlundsteatern, Stockholm Elin Svensson arbetsgrupp för utveckling av Arbetsgivarforum Avgående styrelsens verkställande utskott: Rolf S Nielsen, ordförande Elin Svensson, vice ordförande Anders Widell, kassör Styrelsens verkställande utskott vald av Kongressen: Ordförande: Marie Wallstén, Luleå Vice ordförande: Rolf S Nielsen, Stockholm Kassör: Anders Widell, Lund Under året har styrelsens verkställande utskott haft 9 protokollförda sammanträden. Särskilda uppdrag i avgående verkställande utskott: Rolf S Nielsen: ledamot Svensk Teaterunions styrelse ledamot Svensk Teaterunions kulturpolitiska kommitté representant Svensk Teaterunions Råd ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga förhandlingsdelegation kollektivavtalet Elin Svensson: sekreterare Anders Widell: ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga representant i styrgruppen för Resurscentrum för Scenkonst Skåne förhandlingsdelegation kollektivavtalet Särskilda uppdrag i verkställande utskottet vald av Kongressen: Marie Wallstén: ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga Rolf S Nielsen: ledamot Svensk Teaterunions styrelse ledamot Svensk Teaterunions kulturpolitiska kommitté representant Svensk Teaterunions Råd förhandlingsdelegation kollektivavtalet arbetsgruppen för juridisk vägledning för arbetsgivare Anders Widell: ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga representant i styrgruppen för Resurscentrum för Scenkonst Skåne förhandlingsdelegation kollektivavtalet arbetsgruppen för juridisk vägledning för arbetsgivare 4

5 PERSONAL Lars Dahlquist, verksamhetsledare Södra regionen, Malmö, heltid Annika Ekstrand, redovisningsekonom/controller, Malmö, 80% Johan Franzon, verksamhetsledare Västra regionen, Göteborg, heltid, tjänstledig 50% Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen, Umeå, heltid, t.o.m. augusti Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare, Stockholm, heltid Oscar Larsson, kommunikatör, Malmö, Södra regionen, Malmö, timanställd februari-april Marcus Lilliecrona, projektledare Västra regionen, Göteborg, 50%, föräldraledig juni-december Anders Lorentzon, verksamhetsledare Östra regionen, Stockholm, heltid Emily Johansson, skapande skola konsulent, Södra regionen, Malmö, 50%, fr.o.m. mars Anneli Sandell, producent/kommunikatör, Södra regionen, Malmö, 50%, fr.o.m. februari Christina Degerström, producent, Norra regionen, Umeå, heltid, mars-juni Björn Almqvist, tekniker, Södra regionen, Malmö, heltid juli Katarina Karlsson, vikarierande projektledare Västra Regionen, Göteborg, juni-december Emilie Löfgren, marknadsförare, Östra regionen, Stockholm, timanställd september-december Internationella praktikanter på stipendium från Region Lombardiet, Italien Chiara Bararonchelli, Diana Bussi, Anna Tonetti, Unlimited! produktion, information och marknadsföring, Umeå, apriljuni Särskilda uppdrag för personalen Lars Dahlquist ledamot i styrelsen för bibu.se scenkonstbiennal för barn och unga ledamot i styrgruppen för KulturKraft Syd representant i styrgruppen för Resurscentrum för scenkonst, Skåne Johan Franzon representant i ledningsgruppen för Kulturakademin Trappan representant i Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp representant i styrgruppen för Barnteaterakademin representant i referensgruppen för Kulturella och kreativa näringar på Regionutvecklingssekretariatet representant i AF-kulturs regionala referensgrupp för centrumbildningarna Eva Gustafsson representant i arbetsgrupp Festival Normal 2014 representant i BUNGK-gruppen, samarbete för Skapande skola representant i Barn- och ungdomskulturrådet, Umeå kommun Lena Gustafsson representant i Svenska Teaterunionens utbildningskommitté representant i nationella nätverket för Centrumbildningarna representant i Nationella Branschrådet Af Kultur Media representant IETM international network for contemporary performing arts representant EON European Off Network representant i nordiskt nätverk av organisationer för fri scenkonst Marcus Lilliecrona representant i Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp representant i AF-kulturs regionala referensgrupp för centrumbildningarna Anders Lorentzon representant i stiftelsen Rosenlundsteatern, Stockholm representant i referensgruppen Scenkonstgruppen, Östergötland 5

6 REVISORER OCH VALBEREDNING Revisorer, omvalda av Kongressen för mandatperioden Ordinarie revisorer: Magnus Haak, auktoriserad revisor, Cederblads revisionsbyrå, Malmö Dan Swärdh, Luleå Revisorssuppleant: Iben West, Malmö Valberedning till Kongressen Nina Björby, Umeå, sammankallande Mia Carlsson, Malmö Robert Jelinek, Stockholm Valberedning vald av Kongressen för mandatperioden Nina Björby, Umeå, sammankallande Emil Klingvall, Göteborg Sofia Wretling, Karlstad FINANSIERING Teatercentrum har under året erhållit statliga medel för verksamheten från Statens Kulturråd samt regionala anslag från Västra Götalandsregionen, Kultur Skåne, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten, Jämtlands läns landsting, Västernorrland läns landsting, ÖSTSAM och Västmanlands läns landsting. Teatercentrum har under året erhållit projektbidrag från Göteborg & Co, Kultur Skåne, Halmstads kommun, Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Umeå2014 och Region Västerbotten, Statens Kulturråd samt Nordisk Kulturfond. För övrigt finansieras verksamheten med medlemsavgifter från teatrar och individuella medlemmar. TEATERCENTRUMS VERKSAMHET Verksamheten 2014 har planerats utifrån från Teatercentrums styrdokument och den Nationella verksamhetsplanen : Teatercentrum ska lyfta den fria teaterkonsten och våra medlemmar genom att: vara en mötesplats för den fria teaterkonsten synliggöra och marknadsföra Teatecentrums medlemmar verka för att de ekonomiska förutsättningarna för Teatercentrums medlemmar förbättras bedriva kompetensutveckling arbeta med avtals- och arbetsgivarfrågor driva kulturpolitiska frågor bedriva förmedlingsverksamhet utveckla medlemskapets form och innehåll 6

7 Vid Kongressen 2014 antogs en ny Nationell verksamhetsplan för mandatperioden , som styrt fortsatt planering och verksamhet under året: Teatercentrum ska lyfta den fria teaterkonsten och våra medlemmar genom att: Fo rmedla, marknadsfo ra och synliggo ra Teatercentrums medlemmar. Verka fo r att de ekonomiska fo rutsaẗtningarna fo r teatercentrums medlemmar fo rbaẗtras samt driva andra kulturpolitiska fra gor. Teckna kollektivavtal med Teaterfo rbundet och arbeta med avtals- och arbetsgivarfra gor. Fra mja moẗen fo r utveckling av den fria teaterkonsten Verka fo r kompetensutveckling. Teatercentrum utgår från ett samlat nationellt perspektiv på all verksamhet inom organisationen. Fri teaterverksamhet ska vara möjlig och finnas tillgänglig i hela landet. Teatercentrum arbetar för en väl utvecklad verksamhet i hela landet med fokus på förmedling och andra arbetsfrämjande åtgärder, nätverk, kompetensutveckling och att vara en kulturpolitisk röst för fri teaterkonst. Teatercentrum verkar på lokal, regional, nationell och internationellt nivå för att på bästa sätt ta tillvara medlemmarnas intressen och främja den fria teaterkonstens ställning, förutsättningar och villkor. Teatercentrums organisation med verksamhet i hela landet har stor betydelse i fråga om arrangörskontakter, samarbeten, marknadsföring e.t.c, och medför att intresset för Teatercentrum och ett medlemskap för teatrar bibehålls och växer. Teatercentrum har 2014 haft kontor i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Under året har kansliet i västra regionen flyttat till Stora Badhusgatan i Göteborg. Kansliet i norra regionen har också bytt lokaler flyttat in i Röda Korsets lokaler på Rådhusesplanaden i Umeå. Styrelsens arbete Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med uppgifter beslutade av Kongressen. Verkställande utskottet har tillsammans med verksamhetsledarna planerat, hållit avstämning och utvärderat verksamheten vid 3 Q-möten (kvartalsmöten) och rapporterats till styrelsen för uppföljning och inriktningsbeslut. Förslag till stadgeändring lades fram för Kongressen av den avgående styrelsen och den nya styrelsen har fortsatt arbetet med förslag till en ny Plattform för Teatercentrum i överensstämmelse med förslaget om nya stadgar. På uppdrag av kongressen har styrelsen tillsatt en arbetsgrupp som utreder arbetsgivarnas möjlighet till juridisk rådgivning, påbörjat samtal med Riksteatern och andra aktörer när det gäller samordning av utbudsdagar samt uppdragit verksamhetsledarna att genomföra samtal med medlemmarna utifrån betydelsen av begreppet "fri" i fri teater. Styrelsen är representerad i bolagsstyrelsen för Bibu AB och frågor rörande bibu.se scenkonstbiennal för barn och unga är stående på styrelsens dagordning. Arbetsgivarfrågor Teatercentrum är arbetsgivarpart i kollektivavtalet mellan Teatercentrum och Teaterförbundet avseende anställda vid fria professionella teatrar i Teatercentrum. Den aktuella avtalsperioden löper fram till och med Sedan 2012 driver Teatercentrum Arbetsgivarforum i syfte att stötta och stärka arbetsgivare inom Teatercentrum, lära arbetsgivare mer om lagar och skyldigheter och vara ett forum att fråga om arbetsgivarfrågor och avtalsfrågor. Arbetsgivarforum ska också vara förberedande inför avtalsför- 7

8 handlingar om kollektivavtalet mellan Teatercentrum och Teaterförbundet, genom att behandla frågor om vad som är viktigt för fria teatrar och vilka frågor Teatercentrum ska driva. Arbetsgivarforum organiseras både som nationella och regionala träffar. Se vidare Kompetensutveckling. Mångfaldspolicy Den avgåene styrelsen överlämnade vid Kongressen till den tillträdande styrelsen att färdigställa av den mångfaldspolicy som förberetts under den gångna mandatperioden. Styrelsen har fortsatt arbetet under 2014 med avsikt att presentera förslag till mångfaldspolicy för Riksdeltagarmötet Kulturpolitik Teatercentrum driver ett kulturpolitiskt opinionsarbete genom seminarier, nätverk, Utspel och samverkan inom branschen. Under 2014 har det kulturpolitiska opinionsarbetet på nationell nivå fr.a. koncentrerats till ett antal branschgemensamma aktioner: Upprop för den fria scenkonsten Avtalsförhandlingarna 2013 resulterade i en överenskommelse med Teaterförbundet om ett samarbete mellan Teaterförbundet, Danscentrum och Teatercentrum för att stärka den fria professionella scenkonsten i Sverige. Samarbetet sträcker sig över en treårsperiod. Under 2014 startade ett gemensamt upprop, en gemensam uppmaning till landets kulturpolitiker med tydliga krav på anständigare villkor och en förbättrad infrastruktur för de fria aktörerna.under våren 2014 spreds uppropet genom organisationernas nätverk och sociala medier och uppmärksammades i både nationella och lokala medier. Uppropet framfördes med en rad kulturpolitiska dialogmöten i form av öppna seminarier: Umeå den 10 maj i samband med Svensk Scenkonsts branschdagar, Helsingborg den 15 maj i samband med bibu.se, Göteborg den 16 maj i samband med Göteborgs dans- och teaterfestival, Stockholm den 26 maj samt vid Almedalsveckan i Visby den 2 juli. Råd från en enig scenkonstbransch till en blivande kulturminister I samband med valet 2014 samlades företrädare för scenkonstbranschen i en öppen skrivelse till en blivande kulturminister med råd om att ta till vara scenkonstens möjligheter att verka för yttrandefrihet, integration och hållbar utveckling. Med råd om att öka samverka med övriga politikområden och scenkonstbranschen själv för att förverkliga nationella, regionala och lokala kulturpolitiska mål. Råden spreds genom branschorganisationernas nätverk och sociala medier och uppmärksammades i både nationella och lokala medier. Skrivelsen samordnades i den kulturpolitiska kommittén vid Svensk Teaterunion och de medverkande branschorganisationerna var Teatercentrum, Danscentrum, Svensk Scenkonst, Länsteatrarna i Sverige, Teaterförbundet och Dramatikerförbundet. Kultur + landsbygd = sant Efter valet formulerade Teatercentrum tillsammans med Riksteatern, Länsteatrarna i Sverige och Ideell Kulturallians, ett förslag om att ge branschen uppdrag där kulturpolitik vävs samman med landsbygdspolitik. Ett uppdrag som ska ge branschorganisationernas medlemmar och andra konstnärer möjlighet att arbeta långsiktigt på den lilla såväl som den stora orten. Förslaget publicerades i forma av debattartikeln i Dagens Arena: Väv samman kulturpolitiken med landsbygdspolitiken. Innehållet spreds också genom branschorganisationernas nätverk och sociala medier. Uppropet, Råd till en blivande kulturministern och debattartikeln om landsbygdspolitiken finns alla tillgängliga som Utspel på Teatercentrums hemsida. Regional kulturpolitik Ett kulturpolitiskt möte, med avstamp i Teatercentrums omvärldsanalys, har hållits med medlemsteatrarna i Västernorrland och regionala och lokala kulturpolitiker och tjänstemän. Mötet har följts av fortsatta diskussioner kring strategier för att lyfta den fria scenkonsten i kommande kulturplan och hur arbete med uppdragsöverenskommelser kan utformas, angående biljettsubventioner, verksamhetsbidrag och höjda anslag. 8

9 Teatercentrum har haft ett uppföljande möte med vd för Regionteater Väst, Susanna Dahlberg, angående konsekvenserna av teaterns kommunavtal. I statistiken från Västra Götalandsregionen som avser utnyttjandet av det regionala arrangörsstödet visar att avtalskommunerna sammantaget inte minskat på inköpen från fria aktörer. Räknat på totalen visade statistiken på att inköpen av fria aktörer t.o.m. ökat under Teatercentrum får därmed konstatera att kommuntavtalen inte haft den skadlig inverkan för våra medlemmar under 2013 som befarades Göteborgs kulturnämnds ordförande, Thomas Martinsson, bjöds in till ett möte med Teatercentrum för att prata om kulturnämndens önskan att ge 20 miljoner extra till de fria kulturlivet. Medverkade gjorde även 11 av våra medlemmar för att även diskutera produktionsvillkor och skatteväxlingen med Västra Götalandsregionen. Teatercentrum har deltagit vid moẗe om kultur som na ring med Regionutvecklingsna mnden, Västra Götalandsregionen. Regionen vill satsa pa fra gor kring entrepreno rskap och affa rsutveckling och Teatercentrum redogjorde fo r o nskema l som framkommit bland medlemsteatrarna i va ster. Teatercentrum medverkade tillsammans med övriga centrumbildningar på det första referensgruppsmötet med Västra Götalandsregionen angående arbetet med deras nya kulturplan för Teatercentrum deltog vid Kom ut ur kofferten - en heldag om regionalpolitik i Göteborg. Teatercentrum har deltagit vid ett flertal Samrådsgruppsmöten med Kultur Skåne respektive Kulturförvaltningen i Malmö angående nya kulturplaner. Teatercentrum har haft möte med dåvarande ordförande för kulturnämnden i Region Skåne, Yngve Petersson, angående uppräkning av bidrag. Med anledning av byte av värdstad för bibu.se har Teatercentrum, tillsammans med vd respektive ordförande för Bibu AB, deltagit i möte med kulturchefen vid Kultur Skåne Gitte Wille, Cecilia Langemark, chef för scenkonst, och Rosi Gerlach, handläggare teater, angående Bibus etablering i Helsingborg. Möte med handläggare vid Kultur Skåne har också hållits angående digital utveckling, tillsammans med Strobemedia m.fl. Teatercentrum har haft möten med avdelningschefen för Malmö Kulturstöd, Ann Bergström, angående samverkan mellan Malmös stödinsatser för den fria scenen och resurscentrum för scenkonst. Teatercentrum har haft möte med ordförande i Kulturnämnden i Malmö, Daniel Sestrajcic, angående uppräkning av bidrag. Teatercentrum har deltagit vid möte med politikerna i regionala kulturnämnden för Östsam. De fria teatrarna i Östergötland presenterades bl.a. med statistik över hur mycket de spelade, hur stor publik de har och hur stora intäkterna var. Statistikinsamling Med utgångspunkt i arbetet med formerna för omvärldsanalysen och statistikinsamlingen som gjordes under har Teatercentrum för avsikt att kontinuerligt bevaka, samla in och analysera material från media, myndigheter och forskning. Statistikinsamling från medlemsteatrarna ska återkomma varje år, med målet att nå en svarsfrekvens så nära 100% som möjligt. Syftet är att känna vårt område bättre än någon annan så att Teatercentrum kan presentera uppdaterad information, fakta och argument för att lyfta den fria teaterkonsten och våra medlemmar. 9

10 2014 presenterade Teatercentrum statistik insamlad om medlemmarnas verksamheter av de 77 fria teatrar som var medlemmar i Teatercentrum 2013 medverkade i statistikenkäten. Därmed kunde inte en exakt redogörelse för hur det ser ut för den fria teatern i Sverige presenteras, men blandning av teatrar som svarade kan anses relativt representativ. Uppskattat på uppgifter i inkomna svar och omräknat för alla medlemmar, spelades sammanlagt ca föreställningar för en publik på ca personer. Fler än personer arbetade, i olika omfattning, vid medlemsteatrarna under I Västra regionen samlar Teatercentrum sedan 2009 in regional statistik kring fria teatrars verksamhet i Västsverige. Statistiken redovisas i Teatercentrums verksamhetsberättelse till Västra Götalandsregionen. KOMPETENSUTVECKLING Teatercentrum erbjuder regelbundet kompetensutveckling till alla medlemmar genom workshops, seminarier, medlemsforum, nätverk inom teaterbranschen, nationellt såväl som internationellt, samt erfarenhetsutbyte medlemmar emellan. Samarbete och samarrangemang med andra inom branschen eftersträvas. Kompetensutveckling är en viktig del i verksamheten för att skapa möjligheter till konstnärlig och yrkesmässig utveckling och förbättra medlemmarnas förutsättningar att leva av sin profession. Medlemsforum Interna medlemsforum arrangeras regelbundet av Teatercentrums regionala verksamhetsledare för att erbjuda mötesplats och plattform för information och diskussion kring aktuella frågor på det fria teaterområdet, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. I Norra regionen har det 2014 hållits 2 medlemsforum, i Södra regionen 8, i Västra regionen 7 och i Östra regionen 7. Arbetsgivarforum I samband med Kongressen 13 maj i Helsingborg hölls ett nationellt Arbetsgivarforum med en introduktion till diskrimineringslagens diskrimineringsgrunder följt av ett open space på med tema Mångfaldspolicy. Inledning och moderator: Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen. Kulturakademin Trappan Teatercentrum har sedan starten 2004 varit aktiv i Trappan Kompetensutveckling, numer Kulturakademin Trappan, en regional resurs för professionellt yrkesverksamma inom scen, ton, film och TV i Västra Götalandsregionen. Huvudman för Kulturakademin Trappan är Svensk Teaterunion. Teatercentrum sitter i ledningsgruppen samt även dess arbetsutskott. Under 2014 arrangerade Kulturakademin Trappan 45 aktiviteter för totalt 1110 deltagare. Vid Branschdag för Scenkonsten, 27 oktober, Borås, var temat internationella samarbeten och medlemmar från Teatercentrum berättade om sina arbeten och erfarenheter: Teater Albatross, Gothenburg English Studio Theater, GEST, samt Crowd Company. KulturKraft Syd KulturKraft Syd var ett projekt med finansiering av Europeiska Socialfonden, ESF, som startade mars 2010 och avslutades i mars 2014.Under projektet erbjöds professionellt yrkesverksamma personer inom teater, dans, musik, film och tv olika former av kompetenshöjande aktiviteter. Huvudman var Trygghetsrådet TRS och Teatercentrum har varit representerad i styrgruppen. Under januari-februari 2014 arrangerades 7 aktiviteter. KulturKraft Stockholm KulturKraft Stockholm har också varit ett kompetensutvecklingsprojekt med Trygghetsrådet TRS som huvudman, finansierat av Europeiska Socialfonden, ESF, och riktat till individer och organisationer i Stockholms län, professionellt verksamma inom scenkonst, musik, film, tv, radio eller 10

11 interaktiva medier. Teatercentrum har varit suppleant till Samrådsgruppen från starten 2012 och fram till juni 2014 då projektet avslutades. Under 2014 genomfördes 143 aktiviteter juni 2014 då projektet avslutades. På Trygghetsrådet TRS har arbetet fortsatt med projektering av möjligheterna att genomföra ett Kulturkraft-liknande interregionalt projekt i Stockholm-Mälardalen. Parallellt undersöker man också möjligheterna att på sikt genomföra ett nationellt projekt. Teatercentrum är en av flera organisationer som lämnat en avsiktsförklaring om fortsatt partnerskap för en branschgemensam verksamhet för kontinuerlig kompetensutveckling. Teaterhögskolan i Luleå Samtalen med Teaterhögskolan i Luleå, tillsammans med Teaterförbundet Regionråd Nord, kring gemensam kompetensutveckling för yrkesverksamma inom scenkonstbranschen i Norrland, har fortsatt under Konkretisering och genomförande har dock skjutits på framtiden bl.a. med anledning av omorganisationer vid Teaterhögskolan i Luleå. Intresset för samarbete kvarstår och planeringen återupptas kommande år. Inspirationsworkshop med Insectotropics, 3 mars, Malmö En workshop med Insectotropics, ett katalanska konstnärskollektiv från Barcelona, med övningar och exempel från kollektivets gränsöverskridande arbetssätt och multimediaföreställningar, med realtidsvideor, konst och fysiskt skådespel. Konst med digitala verktyg, 4 mars, Malmö Ett seminarium om digitala verktyg för nya konstnärliga uttryck och möjligheter. Med Insectropics, Barcelona, RATS teater, Kista och Teatr Weimar. Samtalsledare Lars Dahlqvuist, verksamhetsledare Södra regionen. Kultur i skolan, 25 april, Göteborg En föreläsning och workshop i samarbete med Regionteater Väst, med Anna Berg, dramaturg. En presentation av metoder och nycklar för att hålla i samtal om scenkonst med koppling till LGR11, Skapande skola och estetiska lärprocesser. Totalt 20 medlemmar deltog. bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga, maj, Helsingborg En viktig del i Teatercentrums verksamhet för kompetensutveckling för medlemmar är att skapa förutsättningar för medlemmar att vara delaktiga i vad som sker i övrigt inom branschen. Genom att hålla Teatercentrums Kongress i anslutning till bibu och satsa på särskilt tillgängliga biennalpass för medlemmar, kunde Teatercentrum underlätta för ett drygt 60-tal medlemmar att delta under biennalen. Mer om bibu.se finns under egen rubrik samt under Utbudsdagar/Festivaler. Mentor Room, 15 maj, bibu.se, Helsingborg Mentor Room arrangerades för andra gången i Sverige av Teatercentrum, efter modell av producent Lene Bang, som tagit initiativ till och utvecklat workshopformen inom IETM. Mentor room är en timmes exklusivt kollegialt mentorskap och vänder sig till alla yrkeskategorier inom scenkonst. Frågeställare föranmäler ett ärende, problem eller utmaning och Teatercentrum sammanför dem med en eller två kollegor som besitter för dem relevant kompetens och erfarenhet. Totalt deltog 5 frågeställare, varav 4 medlemmar i Teatercentrum, 3 deltog med gemensam fråga och 2 med enskilda frågeställningar. Medverkande mentorer var Agneta Attling, producent, Dockteatern Tittut, Sara Beer, dramatiker, Pantomimteatern, Katti Hoflin, verksamhetschef, Dunkers kulturhus, Malin Axelsson, konstnärlig ledare, Ung scen Öst, Kristina Kalén, projektledare Västerbottens museum, Katarina Karpe, teaterchef, Gottsunda Dans & Teater. 11

12 Vad är en digital utbudsdag? bibu.se 15 maj, Helsingborg Ett seminarium om scenkonst framställd med hjälp av digitala verktyg och/eller digitaliserad för och distribuerad via digitala kanale. Lars Dahlqvist, verksamhetsledare Södra regionen, presenterade förberedelserna inför en första digital utbudsdag i Södra regionen, och ledde ett samtal, med ca 15 deltagare, kring frågor om varför ska man se scenkonst på en skärm? och Kan man få publikkontakt via Internet? Unlimited! EON meeting, 5-8 juni, Umeå Ett fyra dagars internationellt nätverksmöte och kompetensutveckling för professionella aktörer, administratörer och organisationer på det fria scenkonstområdet i Norden och Europa. Huvudtemat för Unlimited! var normkritiskt skapande inom fri scenkonst, normkritiskt i förhållande så väl till nationalitet och etnicitet som ålder, kön, kropp och själ. Ledmotivet Open source for open minds genomsyrade metod och form för mötet. Mötet samlade ca 70 personer från 16 länder i Europa och dess närhet, professionella artister, producenter och konstärliga organisationer från det fria scenkonstområdet. I mötesprogrammet ingick föreställningar med Ögonblickteatern inom programmet för Festival Normal: Making senses - i samarbete med Al-Hara Theatre, Palestina, En hemlig rörelse - i samarbete med Malin Hellvkist Selén. En utflykt till hällristningarna i Norrfors bjöd mötesdeltagarna på Mov Bijre, en performance utformad av samiska ungdomar under konstnärlig ledning av Gunnilla Samberg, en del i projektet Rock Art in Sápmi, Västerbottens museum. Workshop- och seminarieprogrammet bestod av totalt 15 programpunkter: Interactive performing arts med Jim Robertsson och Operating popular entertainment med Anna Foka, båda från HumLabX, Umeå Universitet, Sverige, Reenactment: Confirmation Techniques med Rebecca Vintahagen, Settings, Sverige, Instant Compostition med Davide D Antonio, Teatro Inverso, Italien, Duv Teatern - presentation och film med Sanna Hulden, Mikaela Hasán, Yvonne Heins och Karolina Karanen, Duv Teatern, Finland, In black and white med Tove Bornhøft, Teater Rio Rose, Danmark, Femininities and masculinities on stage med Karin Malmberk och Magnus Nilsson-Mäki, Skuggteatern, Sverige, Patriotic Hypermarket med Jetson Neziraj, Quendra Multimedia, Kosovo, och Milan Vracar, Kulturanova, Serbien, Tabula Rasa med Sean Aita, Arts University Bournemouth, England och Rebecca Strain, konstnär, Irland, Practical drama workshop med Sanna Hulden, Mikaela Hasán, Yvonne Heins och Karolina Karanen, Duv Teatern, Finland, Meet Share Exchange med Brina Stinehilfer, Per Aspera Production, Tyskland, Open Space modererad av Mia Westin, Smart framförande, Sverige, Beyond borders ans conflicts, ett panelsamtal med Jetson Neziraj, Quendra Multimedia, Kosovo, Milan Vracar, Kulturanova, Serbien, Lisa Jacobson, Arma Theatre, Israel/Frankrike, Ilkay Sevgi, Simya Arts, Turkiet (via skype), moderator Sabine Kock, IGFT, Österrike. Unlimited! genomfördes med stöd från Umeå 2014, Nordisk kulturfond, Statens kulturråd och Region Västerbotten och i nära samarbete med Teatercentrums medlemmar i Umeå och internationella samarbetsparter inom European Off Network, EON. Läs mer om det lokala och internationella samarbetet och EON under Internationella nätverk och samarbeten. Utvecklingsdag, 15 december, Göteborg Teatercentrum arrangerade västra regionens traditionella utvecklingsdag på Konstepedemin, i samarbete med årets värdteater ADAS Musikaliska Teater. Under utvecklingsdagen är alla medlemmar som bor i Västsverige välkomna att prata om året som gått och utbyta tankar med kollegorna. Utvecklingsdagen är också en möjlighet att initiera nya samarbeten. Under utvecklingsdagen 2014 medverkade totalt 29 personer från 11 teatrar. Teatercentrums styrelse och kollegor fanns representerade och passade på att tacka Johan Franzon som efter lämnat sin tjänst som verksamhetsledare i västra regionen vid årsskiftet. 12

13 Som en del i arbetet med att bevaka och påverka medlemmarnas möjligheter till fortbildning och utveckling deltar Teatercentrum i nätverk inom teaterbranschen, skola, utbildning och arrangörer, regionalt, nationellt och internationellt. Teatercentrum har under året varit representerat i Svensk Teaterunions utbildningskommitté. Teatercentrum verkar för att underlätta medlemmars deltagande vid internationella nätverksmöten som ett led i att skapa varierade möjligheter till kompetensutveckling för medlemmarna (se Internationella nätverk och samarbeten). SYNLIGGÖRANDE & FÖRMEDLANDE AKTIVITETER Teatercentrum möter regelbundet arrangörer och kulturombud vid regionala och lokala utbudsdagar och andra sammanhang för att sprida information om medlemsteatrarna och Teatercentrums verksamhet. Teatercentrum arrangerar och samarrangerar ett flertal tillfällen för medlemmar att presentera aktuella föreställningar, samt deltar med information och kontaktförmedling vid utbudsdagar och arrangörskonferenser av andra anordnare. UTBUDSDAGAR/FESTIVALER Skånsk Scenkonstdag, 18 januari, Malmö Ett samtalsforum där producenter och arrangörer träffas och pratar om gemensamma intressen. Temat 2014 var konstnärliga samtal med fokus på publiken. Teater InSite medverkade i programmet med ett utdrag ur en föreställning. Ca 40 deltagare. Skånsk Scenkonstdag är ett samarbetsprojekt mellan Teatercentrum, Danscentrum Syd och Riksteatern som numer genomförs inom ramen för Resurscentrum. Stjärnkalaset, 23 januari, Stockholm Stjärnkalaset är en lokal utbudsdag i Stockholm som har genomförts sedan Presenterar aktuella föreställningar för förskola, grundskolan och gymnasium. Målgruppen är kulturombud inom Stockholms skolor men besöks i ganska stor utsträckning även av arrangörer från övriga landet. Stjärnkalaset visar hela föreställningar och besökarna får ta sig runt till de olika scenerna i Stockholm. Kulturombuden får möjlighet att träffa de som arbetar på teatern på deras hemmaplan vilket är mycket uppskattat av deltagarna.2014 anlitades Rätt Buss för transporter mellan vissa scener och erbjöd ett uppskattat extrainslag av kulturmöte och tillfälle till nätverk. Över 200 arrangörer deltog vid Stjärnkalaset presenterades. Medverkade medlemmar var: Cafez - lek för ändring, Dockteatern Tittut, Fabula Storytelling, Fria Teatern, Friteatern, Mittiprickteatern, Pantomimteatern, Pygméteatern, Tage Granit, Teater Barbara, Teater De Vill, Teater Pero, Teater Sláva, Teater Tre och Teater Tusan. Scenkonstdagarna 14, februari, Umeå Ett samarrangemang mellan Teatercentrum och Riksteatern Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland-Härjedalen. Riksteaterns, länsinstitutionernas och de fria teatrarnas kommande turnéföreställningar för norra Sverige presenteras för norrlänens scenkonstarrangörer. Teatercentrum svarade för seminarieprogrammet. Medverkande medlemmar var Profilteatern, Skuggteatern och Teater Soja. 13

14 Scenkonstdagarna, 28 februari 1 mars, Göteborg Riksteatern väst och Kultur i väst är huvudarrangörer av dessa dagar där regionens utbud av turnerande dans, teater och musik presenteras för teaterföreningar samt andra arrangörer. Antal besökare var ca 200. Teatercentrum var representerade i referensgruppen för att påverka planeringen av utbudsdagarna. Tillsammans med Musikcentrum väst och Dancentrum väst arrangerade Teatercentrum även en workshop under namnet Arrangera Mera, med syfte att arrangörer och teatrar/dansare/musiker skulle träffas för att diskutera återkommande svårigheter i arrangörskapet. Nästan 30 arrangörer och fria aktörer deltog. På det så kallade Arrangörstorget förmedlade Teatercentrum medlemmarnas utbud och svarade på frågor från arrangörer. Medverkande medlemmar: Teater Trixter, Larssons & ADAS teater, Teater UNO, Teater NU, Gothenburg English Studio Theatre. Skånsk Teaterdag, 11 mars, Malmö En utbudsdag som visar föreställningar i sin helhet och erbjuder en mötesplats för det hundratal besökare. Skånsk Teaterdag har under årens lopp visat sig vara en god marknadsföra den fria teatern och det säljs ett stort antal föreställningar som ett resultat av dagen placerades Skånsk Teaterdag för första gången någon annanstans än Lund. Som ett led i att följa Kultur Skånes vilja att föra ut scenkonst i hela regionen arrangerades dagen i Malmö. Nästa gång är siktet inställt på Helsingborg. Det totala antalet sålda föreställningar uppskattas till ca 250. Medverkande medlemmar var Månteatern: Bless, Teater JaLaDa: Parizad, Expressteatern: Vinterns Hemlighet, Teater 23: Guldmedaljören, Teater Sagohuset: Festen i Hulabo. Scenkonstdagarna för barn och unga, mars, Uddevalla En utbudsdag som arrangeras av Kultur i väst och Riksteatern väst. Teatercentrum fick plats på scenen för att, i ett intervjuformat, presentera vår verksamhet för de tillresta ombuden och kultursamordnarna. Ca 200 deltagare. Medverkande medlemmar var Big Wind, Dockteater Tittut, Cafez lek för ändring, Tage Granit, Teater Sagohuset, Teater 3, Pantomimteatern, Teater Tamauer, Pelikanteatern, Mittiprickteatern. Teaterns Dag, 29 mars, Malmö En dag för allmänheten. Alla Malmös teatrar höll öppet hus. Inom ramen för Resurscentrum presenterades en heldag av teater- och dansföreställningar, workshops, föreläsningar och samtalsforum om scenkonst. Medverkande medlemmar var Teater JaLaDa: Parizad, Banditsagor: Workshop med Oskar Stenström, Lilla Vilda Teatern: Småttingarna, Teater InterAkt: presentation/workshop, Frau Division: Kärlekspojken, Staffan Björklunds Teater: Herr Pinne. Riksteaterns Teaterdagar, 4-5 april, Hallunda En mötesplats för artister, arrangörer, anslagsgivare och publik. Deltagarna erbjuds föreställningar och föreläsningar, seminarier, workshops och debatter. Teatercentrum medverkade med information tillsammans med Riksteatern Skåne. Ögonblicksteatern medverkade med föreställningen Making senses. Över 1000 deltagare från hela landet. bibu.se scenkonstbiennal för barn och unga, maj, Helsingborg Festivalen bibu.se är Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst som särskilt vänder sig till en ung publik. Som delägare av bibu.se arbetar Teatercentrum aktivt för biennalens utveckling och genomförande genomfördes den femte biennalen i ordningen och för första gången i Helsingborg. Festivalen bjöd på 75 föreställningar av 23 produktioner, 18 av svenska och 5 av internationella scenkonstproducenter, därtill presenterades 52 övriga programpunkter. Den totala publiksiffran var unika besök varav elever och pedagoger från 6 kommuner. Medverkande medlemmar och föreställningar i programmet var Skuggteatern: Gargantua, Teater 23: Krifs krafs hoho plask, samt, i samarbete med Teaterhögskolan i Malmö, Banditsagor: Boom! och JaLaDa: Parizad. Teatercentrum arrangerade Mentor Room och seminaret Vad är en digital utbudsdag? Mer om bibu.se under egen rubrik samt Kompetensutveckling. 14

15 Festival Normal - Unlimited! 3-5 juni, Umeå Festival Normal är en scenkonstfestival som anordnades första gången 2010 med fokus på scenkonst som problematiserar våra föreställningar om vad som är normalt. Festivalen har ingått i Ögonblicksteaterns treåriga Projekt Normal, vilken syftar till att hitta nya vägar till den professionella scenkonsten för personer med funktionsnedsättning. Teatercentrum har tidigare varit projektledare för festivalen och har ingått i festivalens arbetsgrupp Projekt Normal avslutades 2012, men festivalen har fortlevt för ett genomförande under Kulturhuvudstadsåret i Umeå. Temat för festivalen 2014 anknöt till Teatercentrums Unlimited! EON meeting och en större andel internationella föreställningar presenterades gick också NorrlandsOperan in som projektpart vilket innebar fri tillgång till Operans scener för de gästspel och dansföreställningar som inte kunde rymmas på Ögonblicksteaterns scen. Hela festivalprogrammet finns tillgängligt på hemsidan festivalnormal.com. Avslutningen av Festival Normal Unlimited! var inledningen på Unlimited! EON meeting, med en gemensam programdag och fest. Tältprojektet, juli, Karlshamn Sommaren 2013 genomförde Teatercentrum ett projekt kallat Teatercentrums Tältprojekt, initierat av medlemmar i Södra regionen. I ett stort tält i Karlshamn spelades totalt åtta föreställningar under två dagar i samband med Östersjöfestivalen. Syftet är att gemensamt synliggöra medlemmar och sprida fri scenkonst till i regionen, nå nya målgrupper och skapa medial uppmärksamhet. Teatertältet blev en mötesplats där en blandad publik deltog på lika villkor. Medverkande medlemmar var: Teater Sagohuset: Festen i Hulabo, Teater NOX: Ville vara varg, Banditsagor: Den modiga lilla skräddaren, Staffan Björklunds teater: Tre på ett strå. Tältprojektet nådde en publik på ca 350 personer. Dans & Teatertältet, Kulturkalaset 12 augusti, Göteborg 2014 stod Dans & Teatertältet uppställt på Millenieplatsen bredvid Stora Teatern, i samband med Göteborgs kulturkalas. I tältet bjöds smakprov från olika teatrar, en hel föreställning, dansworkshops samt dans- och teaterquiz. Teatercentrum och Danscentrum fanns på plats i tältet med informationsmaterial. Medverkande medlemmar var Big Wind och ADAS musikaliska teater. Ca 450 personer besökte tältet. Riksteatern väst, 23 augusti, Marstrand Teatercentrum blev inbjudna till Riksteaterns Västs höstupptakt den 23 augusti i Marstrand. Teatercentrum medverkade tillsammans med Teater UNO, Teater Marang och ADAS musikaliska teater, som presenterade sin kommande repertoar. Ca 60 deltagare från regionens teaterföreningar deltog. Frisläpp, 31 augusti, Göteborg Ett nytt arrangemang med gemensamt programsläpp av de fria teatrarnas höstrepertoar, riktat i första hand till allmänheten. Frisläpp arrangerades i samarbete med Stora Teatern, som har i uppdrag från kulturförvaltningen i Göteborg att tillhandahålla information om, och ett gemensamt biljettsystem, för de fria scenerna, Kulturpunkten. Stycken ur 20 föreställningar från 13 olika teatrar visades för sammanlagt nära 300 personer.medlemmar som spelade för barn och familjer var Masthuggsteatern: En katastrof till trädgård, Teater Jaguar: Lennarts listor, Teater UNO: Slingerbulten, Pelikanteatern: Sova!, Teater Eksem: Mangoträdet, Big Wind: Ett axplock ur höstens repertoar, Teater Tamauer: Sparvel, Jag är här nu!: Skrattkorven och surstruten. Medlemmar som spelade för vuxna och ungdomar var Teater UNO: Stalins mamma, GEST: The woman in black, Teater Kurage: Mayday mayday, Teater Tamauer: Exkluderad, Göteborgs dramatiska teater: Revolutionens år, Masthuggsteatern: Utanför boxen, Teater Trixter: Den hemliga ingrediensen, ADAS musikaliska teater: Jag är ett barnhemsbarn. 15

16 En Scen Kväll, september, Göteborg Arrangeras av Göteborgs kulturförvaltning i samarbete med stadsdelarnas barnkultursamordnare och representanter från centrumbildningarna. Teatercentrum ingår i den arbetsgrupp som planerar och genomför En scen kväll. Under kvällarna i år agerade Teatercentrum även konferencier. Medverkande medlemmar: Big Wind, Masthuggsteatern, Teater, Göteborgs Dramatiska Teater, Allikateatern, Jag är här nu!, Teater UNO. Antal besökare: 157. TRETE, oktober, Trollhättan TRETE är en regional festival med fokus på fri teaterkonst för barn och unga. Teatercentrum västra regionen har arrangerat festivalen sedan Under perioden ingår festivalen som ett särskilt projekt i det kulturstrategiska uppdra som Teatercentrum fått från Västra Götalandsregionen. Festivalen arrangeras under denna period i samarbete med N3 Kulturbyrån/Trollhättans stad. TRETE står för tre gånger t d.v.s. Teatercentrums och Trollhättans Teaterdagar. TRETE visar hela föreställningar för barn och unga, och med barn och unga i publiken. Festivalen innehåller också trailervisingar, seminarier och chanser att mingla och träffa kolleger. Medverkande medlemmar var Teater Tamauer: Sparvel, Masthuggsteatern: En katastrof till trädgård, Allikateater: Professor Kloppstocks matematiska irrfärder, Jag är här nu!: Skrattkorven och surstruten, Teater Albatross: Flickan och Havssköldpaddan, Teater Uno: Slingerbulten!, Teater jaguar: Intakt. Ett seminarium arrangerades med David Saar från Childsplay i Arizona. David Saar är grundare av Childsplay och berättade om gruppens historia, verksamhet och finansiering, som skiljer sig väsentligt från den svenska modellen. Hela festivalen beso ktes i a r av totalt 903 personer varav 788 barn. Publiken representerade 10 kommuner fra n Va stra Goẗalandsregionen. Skolforum, oktober, Älvsjö Teatercentrum har under ett antal år ställt ut på Skolforum i Älvsjö kopplat till Stjärnkalaset, med fokus på skapande skola, i samarbete med övriga centrumbildningar och på uppdrag av mässarrangören har Teatercentrum ställt ut i egen monter i samarbete med medlemsteatrar i Östra regionen. I montern presenterades samtliga teatrar i Östra regionen. Medverkande medlemmar var 4:e Teatern, Caféz Lek, Dockteatern Tittut, Fabula Storytelling, Friteatern, Mittiprickteatern, Molièreensemblen, Pantomimteatern, Lilla Parken, Tage Granit, Teater Barbara, Teater Fenix, Teater De Vill, Teater Pelikanen, Teater Tre. Skolforum besöksantal var totalt 3200 personer. Till Skolforum publicerades en folder som presenterade hur Teatercentrums medlemmar arbetar mot skolan. Skapande skola dag, 11 november, Växjö Utbudsdag för Skapande skola arrangerad av Växjö kommun och Regionförbudet södra Småland Södra regionens Skapande skola konsulent medverkade med egen utställningsmonter med information om Södra regionens Skapande skola-konsulent-verksamhet, medlemsteatrars Skapande skola-arbeten och allmän information om Teatercentrum och medlemmar i de övriga regioner. Deltagare var lärare och elever från alla kommuner i Kronobergs län. Stor Scenkonstdagen, 25 november, Västerås Västmanlands nya utbudsdag för barn och unga. Initiativtagarna och arrangör av utbudsdagen är flera av de fria teatrarna i Västmanland, Teatercentrums medlemmar 4:e teatern, Dockteaterfabriken och Teater Tropos samt Gycklargruppen TRiX och Awake Projects. Initiativet väcktes med anledning av att det inte längre arrangeras någon regionala utbudsdag. Stora Scenkonstdagen är början på något större; ett första steg i att skapa en framtida festival, tillsammans med fler producenter. Nio föreställningar för barn och unga, från 2 år upp till gymnasiet, presenterades. Varje 16

17 föreställning i sin helhet och presenterades av inbjudna talare. Medverkande medlemmar var TeaterTropos: Vem kan du älska? och Asmodea, 4:e Teatern: Ondskan och Den stora smällen, Dockteaterfabriken: Äggy och Nappen Pappen. Teatercentrum deltog med en informationsfolder samt i den efterföljande diskussion om att utveckla en ny utbudsdag i regionen. Minifestival, 29 november-1 december, Luleå Teater Scratch har arrangerat Minifestival sedan har Teatercentrum varit samarbetspart för festivalen Festivalen syftar till att erbjuda barnen ökad delaktighet i kulturlivet och stärka samarbetet mellan de fria grupperna i norra Sverige. Medverkande var Ögonblicksteatern: Vem är vad?, Lulestassteater: Bagageresan, Teater Scratch: Bland andra Koraller, Dockteatern Månstjärnan: Monsterkonster, Teater Jalada: Parizad. RESURSCENTRUM FÖR SCENKONST SÖDRA REGIONEN Resurscentrum är ett samarbete mellan Teatercentrum Södra, Danscentrum Syd och Riksteatern Skåne med finansiering från Kultur Skåne. Syftet med Resurscentrum är att öka samarbetet mellan arrangörer och producenter, stärka infrastrukturen på det fria dans- och teaterområdet, stärka producent- och arrangörsleden, öka antalet turnerande föreställningar som når ut i hela regionen. De tre verksamhetsledarna för Teatercentrum, Danscentrum och Riksteatern Skåne bildar styrgrupp för Resurscentrum tillsammans med representanter ur respektive organisations styrelser och har under 2014 utvecklat samverkansaktiviterna. Parternas dagliga kontakt ger snabba beslutsprocesser och ökad samordningen av både ekonomiska och personella resurser skapar en större effektivitet. Under rubrikerna Utbudsdagar/Festivaler respektive Seminarier/Konferenser presenteras Skånsk Scenkonstdag, Teatertältet och Forum, delar av Teatercentrums synliggörande verksamheter som genomförs inom ramen för samarbetet i Resurscentrum. VASS Ett projekt för att bygga långsiktiga relationer mellan ett antal teaterföreningar och fria scenkonstproducenter och etablera en andra hemmascen ingick Teaterföreningarna i Simrishamn, Lund och Kristianstad, samt Landskrona kommun. VASS löper över tre år för att sedan utvärderas. Planeringen startade hösten 2012 och första föreställningstillfället var våren Resurscentrum subventionerar uppbyggnadsfasen och ska understödja arrangörerna i målgrupps- och publikarbete. De producenter som berörs får hjälp med kostnader kring flytt och merarbete. Målet är att Resurscentrum ska skapa en stark profil, ett varumärke, som står för riktigt vass scenkonst. Arrangörerna får också stöd i målgrupps- och publikarbete. Under 2014 har Teater Foratt, Teater Theatron och Memory Wax turnerat inom projektet. Digitalt tillgängliggörande av scenkonstproduktioner Teatercentrum genomför en studie i Södra regionen om digitalt distribuerad scenkonst. Studien har pågått i två år och kommer att fortgå halva året Hittills har studien visat att det går att filma föreställningar på ett sätt som motsvarar konstnärliga och tekniskt kvalitativa krav, till kostnader inom rimliga gränser också för små fria teatrar. Teatercentrum har slutit ett avtal med Strobemedia, ett filmproduktionsbolag som är specialiserade på scenkonst, med kontor i Malmö och Stockholm. För kr får man förberedelser, filmning med fyra kameror, klippning, hela föreställningen som film, en trailer och en åttaminutersfilm med längre scener för digital utbudsdag eller andra säljande-mål. Föreställningen kan sedan läggas ut till försäljning på hemsidan digiscen.se. För visning på nätet har avtal slutits som täcker intäkter och fördelning av dessa till alla berörda parter, distributör, producent och upphovs- 17

18 rättsliga ersättningar kommer studien att presenteras i en utförlig rapport med alla detaljer och förutsättningar för fortsatt digitalt tillgängliggörande av scenkonstproduktioner. Digital utbudsdag, 1-2 oktober Teatercentrum lanserade 2014 en helt ny sorts utbudsdag i Södra regionen, i samarbete med Riksteatern Skåne och Danscentrum Syd, en utbudsdag där man kan se utbudet oberoende av tid och plats. Den digitala utbudsdagen når även de inköpare som inte har möjlighet att åka till de traditionella utbudsdagarna. Med det digitala formatet skapas den tillgänglighet till konstnärligt utbud som man under lång tid har frågat efter, inte bara från inköparnas sida, utan också från Kultur Skåne och Statens Kulturråd. Tretton teatrar/dansgrupper medverkade med tillsammans 17 olika filmklipp. Under de två utbudsdagarna var producenten direkt nåbar för arrangörerna. 65 arrangörer anmälde sig, varav åtta stycken i Finland. Arrangörerna har sedan spridit länken till utbudsdagen vidare i sina egna nätverk och till kollegor. De medverkande teatrarna har också spridit länken vidare. Det totala antalet arrangörer som tagit del av den digitala utbudsdagen är svårt att uppskatta. Medverkande medlemmar var Teater Sagohuset: Festen i Hulabo, Max, Mera Max, Märklin och Turbin, Månteatern: Bless, Staffan Björklunds Teater: Herr Pinne, Obanteatern: Jag vill ha min hatt, Öresundsteatern: In hate we trust, Teater JaLaDa: Parizad, Expressteatern: Vinterns hemligheter, Thales Teater: Beowulf och Edward Tulane, Theater Theatron: Livet i två bitar, Teater Foajé: Handen i luften. De anmälda arrangörerna var kulturombud, kulturutvecklare, kultursekreterare, teaterkonsulenter, representanter från Riksteaterföreningarna, lärare m.fl. runt om i Sverige, övervägande från Skåne. Åtta arrangörerna var från Finland tack vare att programkoordinatorn på Hanaholmen, kulturcentrum för Sverige och Finland, samt Svenska.nu hört av sig och visat intresse för utbudsdagen. De spred aktivt vidare informationen vidare till sina kontakter. Alla kontaktade arrangörer har varit positiva till initiativet till en digital utbudsdag som ett komplement till de fysiska utbudsdagarna. Utbudsdagen har utvärderats med både arrangörer och producenter vars synpunkter kommer att tas med i planeringen för framtida digitala utbudsdagar. Utvecklingen fortsätter Producentpool Ett treårigt projekt, inom ramen för Resurscentrum, vars syfte är att fungera rådgivande och kunskapshöjande, utveckla ett fondregister, samt undersöka finansieringsformer för kontinuerligt kunna erbjuda operativa tjänster med inriktning mot marknadsföring, försäljning, ekonomi och produktion. Efter snart två års rådgivande och informativ verksamhet finns nu fyra personer med kompetenser inom marknadsföring, grafisk formgivning, ekonomi, planering, ansökningar med flera producentkompetenser knutna till producentpoolen. Under hösten har också Leila Åkerlund, tidigare bl.a. Teater Sagohuset och Drömmarnas Hus, varit anställd för att genomföra en studie och lämna en rapport rörande förutsättningar för operativ verksamhet. Projektets viktigaste samarbetspartners är Teatercentrum, Danscentrum Syd och Riksteatern Skåne som tillsammans driver pilotprojektet idag och är tänkta att också driva det långsiktiga projektet. Projektplatser Resurscentrum har sex projektplatser i de gemensamma lokalerna på Mazetti i Malmö. Projektplatserna syftar till att ge grupper och enskilda utövare tillgång till billiga kontorsplatser, möteslokaler, nätverk och kontorsservice. 18

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2011 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR 2010 inledde vi i samarbete

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet,

Läs mer

/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// ///////////////////

/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// /////////////////// 2008 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR En ny mandatperiod, en ny styrelse

Läs mer

Innehåll. Bilder på omslagets framsida. Malmö Symfoniorkester foto X-ray. Regionteater Väst Kryp foto Håkan Larsson.

Innehåll. Bilder på omslagets framsida. Malmö Symfoniorkester foto X-ray. Regionteater Väst Kryp foto Håkan Larsson. Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2013 innehåll Innehåll VD har ordet 3 Arbetsgivarfrågor 2013 5 Aktuella branschfrågor 2013 9 Medlemsservice 16 Swedish Performing Arts Annual

Läs mer

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 2 svensk scenkonst Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Innehåll VD har ordet 4 Arbetsgivarfrågor 6 Branschens förutsättningar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

Innehåll. Backa Teater Ungdomen är deras sjukdom Foto Ola Kjelbye

Innehåll. Backa Teater Ungdomen är deras sjukdom Foto Ola Kjelbye Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Backa Teater Ungdomen är deras sjukdom Foto Ola Kjelbye Innehåll VD har ordet 3 Arbetsgivarfrågor 2014 5 Aktuella branschfrågor 2014 9 Medlemsservice

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV

Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV 1 Förord Kompetensutvecklingsfrågorna för de yrkesverksamma inom scen, ton, film och TV var temat för ett seminarium

Läs mer

RAPPORT. Datum 2014-05-22 Dnr 1401282. Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen 2013

RAPPORT. Datum 2014-05-22 Dnr 1401282. Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen 2013 Jan Stenfell Verksamhetscontroller Tel 040-675 37 29 jan.stenfell@skane.se RAPPORT Datum 2014-05-22 Dnr 1401282 1 (29) Statens Kulturråd Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen 2013 Inledning

Läs mer

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2012 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 Inledning Utifrån sett borde 2012 ha varit ett magert år med sämre ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 STIFTELSEN KONSTHANTVERKSCENTRUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 Det finns mycket som talar för konsthantverket just nu. Inte minst tycks all

Läs mer

UTVECKLINGSOMRÅDEN. Helheten är nyckeln

UTVECKLINGSOMRÅDEN. Helheten är nyckeln 2012 Vi presenterar på de följande sidorna ett representativt urval av årets verksamhet, som förmedlar en rättvis bild av Riksorganisationen Folkets Hus och Parker 2012. Upplägget har hämtats från folkrörelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Norrlänsmöte i Sundsvall den 19/10 Verksamhetsberättelse och årsräkenskaper 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 2 Positiva resultat 2011 3 Styrelse 4 Personal

Läs mer

Blekinges regionala kulturplan

Blekinges regionala kulturplan Blekinges regionala kulturplan 2 Må gott i Blekinge Blekinges regionala kulturplan Inledning 2 Kulturpolitiska mål 4 Blekinges kulturpolitiska organisation 8 Kultur och regional utveckling 10 Så har kulturplanen

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

RAPPORT. Datum 2014-08-22 Dnr 1401640. Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning av infrastruktur

RAPPORT. Datum 2014-08-22 Dnr 1401640. Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning av infrastruktur Jan Stenfell Verksamhetscontroller Tel 040-675 37 29 jan.stenfell@skane.se RAPPORT Datum 2014-08-22 Dnr 1401640 1 (32) Redovisning av organisationer med verksamhetsbidrag för 2013 med fördjupad redovisning

Läs mer

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket Minnesanteckningar LTS vårmöte 21-22 april 2010 i Visby LTS vårmöte 2010 inleddes med att naturen bjöd kulturen starkt motstånd. Detta är våren när vi har lärt oss åtminstone ett namn till på en isländsk

Läs mer

KLYS KONSTNÄRLIGA & LITTERÄRA YRKESUTÖVARES SAMARBETSNÄMND KLYS 2014. Årsbokslut 2015-04-24

KLYS KONSTNÄRLIGA & LITTERÄRA YRKESUTÖVARES SAMARBETSNÄMND KLYS 2014. Årsbokslut 2015-04-24 KLYS KONSTNÄRLIGA & LITTERÄRA YRKESUTÖVARES SAMARBETSNÄMND KLYS 2014 Årsbokslut 2015-04-24 KLYS Org.nr. 802006-0136 Årsbokslut 2014 2 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 6 KLYS Konstnärliga och litterära

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014

Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014 Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2014 1 Verksamhetsberättelse 2014 Ett år som har präglats av att allt fler projekt och samarbeten har

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

INTERCULT Verksamhetsberättelse 2009

INTERCULT Verksamhetsberättelse 2009 INTERCULT Verksamhetsberättelse 2009 INTERCULT arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv. Vi skapar storskaliga gränsöverskridande scen/konstprojekt i Europa. Vi utbildar i internationella kulturprojekt

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv De regionala kulturaktörerna Kulturenheten September 2011 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Regionala kulturaktörer... 4 2 Musik... 7 2.1

Läs mer