//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2014 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2014 //////////////////// //////////////////// ////////////////////"

Transkript

1 //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2014 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

2 2014 FÖRORD AV ORDFÖRANDE Människor behöver få uppleva och vara engagerade i konst och kultur för att mötas, diskutera och samtala. Var vi än bor, bott eller hur gamla vi än är, skriver debattörerna. Så skrev Teatercentrum, Länsteatrarna, Riksteatern och Ideell kulturallians i en debattartikel i höstas. I realiteten betyder det att kulturpolitikerna behöver förverkliga Uppropet för den fria scenkonsten som Teatercentrum, Teaterförbundet och Danscentrum lanserade under våren. Det vill säga skapa anständigare villkor och förbättrad infrastruktur för de fria aktörerna! När jag tillfrågades om att bli nominerad som ordförande i Teatercentrum tackade jag ja ganska direkt. Delvis för att uppdraget kändes inspirerande men också för att en röst ropade inom mig: Kvinnor måste våga mer och säga ja till fler uppdrag, för vi behöver fler inspirerade förebilder!. Att arbeta aktivt mot diskriminering och för mångfald är en av de mest relevanta framtidsfrågorna för mig. Därför är jag extra glad att styrelsen tillsammans med verksamhetsledarna genomgått en utbildning i mångfald och att vi lämnar förslag på en mångfaldhetspolicy till Riksdeltagarmötet i maj I februari valde jag att tacka ja till ett jobberbjudande som programchef för Kulturens hus i Luleå. Det innebär att jag lämnar mitt jobb som teaterchef på Teater Scratch och således även uppdraget som ordförande för Teatercentrum på Riksdeltagarmötet i maj. Jag tackar ödmjukt för förtroendet under min korta tid som ordförande och ser fram mot att följa Teatercentrums utveckling framöver. Marie Wallstén ordförande 2

3 KONGRESS Kongress hölls den 13 maj 2014 i Helsingborg. Vid Kongressen var 51 medlemmar representerade, varav 20 teatrar och 31 individuella medlemmar. Kongressen behandlade verksamheten för mandatperioden samt styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Ett förslag från styrelsen om stadgeändringar rörande medlemskap antogs av kongressen första gången. Vidare behandlades styrdokument, medlemsavgift 2014 och från medlemmar inkomna motioner. En ny styrelse valdes för mandatperioden Styrelsen sammansättning redovisas nedan. MEDLEMMAR Under 2014 har Teatercentrum fått 27 nya medlemmar, 10 teatrar och 17 individer. Vid årets slut var medlemsantalet 83 teatrar och 78 individuella medlemmar varav 45 kvinnor och 33 män. Fördelat över regionerna var medlemsantalet vid årsslutet 10 teatrar och 20 individuella medlemmar i Norra regionen, 22 teatrar och 18 individuella medlemmar i Södra regionen, 24 teatrar och 13 individuella medlemmar i Västra regionen och 26 teatrar och 25 individuella medlemmar i Östra regionen. Förteckning över samtliga medlemmar per den 31 december 2014 finns som bilaga till denna årsberättelse. STYRELSE Avgående styrelse vid Kongressen: Ordförande: Rolf S Nielsen, Stockholm Vice ordförande: Elin Svensson, Göteborg Kassör: Anders Widell, Lund Ledamöter: Johan Bössman, Stockholm Stefan Hansen, Malmö Ola Karlberg, Göteborg Anna Marking, Stockholm Cattis Nilsson, Stockholm Simon Persson, Umeå Marie Wallsten, Luleå Styrelse vald av Kongressen för mandatperioden Ordförande: Marie Wallstén, Luleå Vice ordförande: Rolf S Nielsen, Stockholm Kassör: Anders Widell, Lund Ledamöter: Sarah Broberg, Örebro Johan Bössman, Stockholm Jenny Forslund, Umeå Ola Karlberg, Göteborg Elin Svensson, Göteborg Lina Ehn Öberg, Malmö Under året har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden. 3

4 Särskilda uppdrag i avgående styrelsen: Johan Bössman arbetsgrupp för utveckling av Arbetsgivarforum representant i stiftelsen Rosenlundsteatern, Stockholm Ola Karlberg arbetsgrupp för översyn av medlemskapets form och innehåll Anna Marking arbetsgrupp för översyn av medlemskapets form och innehåll Simon Persson arbetsgrupp för översyn av medlemskapets form och innehåll Elin Svensson arbetsgrupp för utveckling av Arbetsgivarforum arbetsgrupp för översyn av medlemskapets form och innehåll sekreterare Särskilda uppdrag i styrelsen vald vid Kongressen: Sara Broberg arbetsgruppen för juridisk vägledning för arbetsgivare Johan Bössman arbetsgrupp för utveckling av Arbetsgivarforum representant i stiftelsen Rosenlundsteatern, Stockholm Elin Svensson arbetsgrupp för utveckling av Arbetsgivarforum Avgående styrelsens verkställande utskott: Rolf S Nielsen, ordförande Elin Svensson, vice ordförande Anders Widell, kassör Styrelsens verkställande utskott vald av Kongressen: Ordförande: Marie Wallstén, Luleå Vice ordförande: Rolf S Nielsen, Stockholm Kassör: Anders Widell, Lund Under året har styrelsens verkställande utskott haft 9 protokollförda sammanträden. Särskilda uppdrag i avgående verkställande utskott: Rolf S Nielsen: ledamot Svensk Teaterunions styrelse ledamot Svensk Teaterunions kulturpolitiska kommitté representant Svensk Teaterunions Råd ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga förhandlingsdelegation kollektivavtalet Elin Svensson: sekreterare Anders Widell: ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga representant i styrgruppen för Resurscentrum för Scenkonst Skåne förhandlingsdelegation kollektivavtalet Särskilda uppdrag i verkställande utskottet vald av Kongressen: Marie Wallstén: ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga Rolf S Nielsen: ledamot Svensk Teaterunions styrelse ledamot Svensk Teaterunions kulturpolitiska kommitté representant Svensk Teaterunions Råd förhandlingsdelegation kollektivavtalet arbetsgruppen för juridisk vägledning för arbetsgivare Anders Widell: ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga representant i styrgruppen för Resurscentrum för Scenkonst Skåne förhandlingsdelegation kollektivavtalet arbetsgruppen för juridisk vägledning för arbetsgivare 4

5 PERSONAL Lars Dahlquist, verksamhetsledare Södra regionen, Malmö, heltid Annika Ekstrand, redovisningsekonom/controller, Malmö, 80% Johan Franzon, verksamhetsledare Västra regionen, Göteborg, heltid, tjänstledig 50% Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen, Umeå, heltid, t.o.m. augusti Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare, Stockholm, heltid Oscar Larsson, kommunikatör, Malmö, Södra regionen, Malmö, timanställd februari-april Marcus Lilliecrona, projektledare Västra regionen, Göteborg, 50%, föräldraledig juni-december Anders Lorentzon, verksamhetsledare Östra regionen, Stockholm, heltid Emily Johansson, skapande skola konsulent, Södra regionen, Malmö, 50%, fr.o.m. mars Anneli Sandell, producent/kommunikatör, Södra regionen, Malmö, 50%, fr.o.m. februari Christina Degerström, producent, Norra regionen, Umeå, heltid, mars-juni Björn Almqvist, tekniker, Södra regionen, Malmö, heltid juli Katarina Karlsson, vikarierande projektledare Västra Regionen, Göteborg, juni-december Emilie Löfgren, marknadsförare, Östra regionen, Stockholm, timanställd september-december Internationella praktikanter på stipendium från Region Lombardiet, Italien Chiara Bararonchelli, Diana Bussi, Anna Tonetti, Unlimited! produktion, information och marknadsföring, Umeå, apriljuni Särskilda uppdrag för personalen Lars Dahlquist ledamot i styrelsen för bibu.se scenkonstbiennal för barn och unga ledamot i styrgruppen för KulturKraft Syd representant i styrgruppen för Resurscentrum för scenkonst, Skåne Johan Franzon representant i ledningsgruppen för Kulturakademin Trappan representant i Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp representant i styrgruppen för Barnteaterakademin representant i referensgruppen för Kulturella och kreativa näringar på Regionutvecklingssekretariatet representant i AF-kulturs regionala referensgrupp för centrumbildningarna Eva Gustafsson representant i arbetsgrupp Festival Normal 2014 representant i BUNGK-gruppen, samarbete för Skapande skola representant i Barn- och ungdomskulturrådet, Umeå kommun Lena Gustafsson representant i Svenska Teaterunionens utbildningskommitté representant i nationella nätverket för Centrumbildningarna representant i Nationella Branschrådet Af Kultur Media representant IETM international network for contemporary performing arts representant EON European Off Network representant i nordiskt nätverk av organisationer för fri scenkonst Marcus Lilliecrona representant i Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp representant i AF-kulturs regionala referensgrupp för centrumbildningarna Anders Lorentzon representant i stiftelsen Rosenlundsteatern, Stockholm representant i referensgruppen Scenkonstgruppen, Östergötland 5

6 REVISORER OCH VALBEREDNING Revisorer, omvalda av Kongressen för mandatperioden Ordinarie revisorer: Magnus Haak, auktoriserad revisor, Cederblads revisionsbyrå, Malmö Dan Swärdh, Luleå Revisorssuppleant: Iben West, Malmö Valberedning till Kongressen Nina Björby, Umeå, sammankallande Mia Carlsson, Malmö Robert Jelinek, Stockholm Valberedning vald av Kongressen för mandatperioden Nina Björby, Umeå, sammankallande Emil Klingvall, Göteborg Sofia Wretling, Karlstad FINANSIERING Teatercentrum har under året erhållit statliga medel för verksamheten från Statens Kulturråd samt regionala anslag från Västra Götalandsregionen, Kultur Skåne, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten, Jämtlands läns landsting, Västernorrland läns landsting, ÖSTSAM och Västmanlands läns landsting. Teatercentrum har under året erhållit projektbidrag från Göteborg & Co, Kultur Skåne, Halmstads kommun, Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Umeå2014 och Region Västerbotten, Statens Kulturråd samt Nordisk Kulturfond. För övrigt finansieras verksamheten med medlemsavgifter från teatrar och individuella medlemmar. TEATERCENTRUMS VERKSAMHET Verksamheten 2014 har planerats utifrån från Teatercentrums styrdokument och den Nationella verksamhetsplanen : Teatercentrum ska lyfta den fria teaterkonsten och våra medlemmar genom att: vara en mötesplats för den fria teaterkonsten synliggöra och marknadsföra Teatecentrums medlemmar verka för att de ekonomiska förutsättningarna för Teatercentrums medlemmar förbättras bedriva kompetensutveckling arbeta med avtals- och arbetsgivarfrågor driva kulturpolitiska frågor bedriva förmedlingsverksamhet utveckla medlemskapets form och innehåll 6

7 Vid Kongressen 2014 antogs en ny Nationell verksamhetsplan för mandatperioden , som styrt fortsatt planering och verksamhet under året: Teatercentrum ska lyfta den fria teaterkonsten och våra medlemmar genom att: Fo rmedla, marknadsfo ra och synliggo ra Teatercentrums medlemmar. Verka fo r att de ekonomiska fo rutsaẗtningarna fo r teatercentrums medlemmar fo rbaẗtras samt driva andra kulturpolitiska fra gor. Teckna kollektivavtal med Teaterfo rbundet och arbeta med avtals- och arbetsgivarfra gor. Fra mja moẗen fo r utveckling av den fria teaterkonsten Verka fo r kompetensutveckling. Teatercentrum utgår från ett samlat nationellt perspektiv på all verksamhet inom organisationen. Fri teaterverksamhet ska vara möjlig och finnas tillgänglig i hela landet. Teatercentrum arbetar för en väl utvecklad verksamhet i hela landet med fokus på förmedling och andra arbetsfrämjande åtgärder, nätverk, kompetensutveckling och att vara en kulturpolitisk röst för fri teaterkonst. Teatercentrum verkar på lokal, regional, nationell och internationellt nivå för att på bästa sätt ta tillvara medlemmarnas intressen och främja den fria teaterkonstens ställning, förutsättningar och villkor. Teatercentrums organisation med verksamhet i hela landet har stor betydelse i fråga om arrangörskontakter, samarbeten, marknadsföring e.t.c, och medför att intresset för Teatercentrum och ett medlemskap för teatrar bibehålls och växer. Teatercentrum har 2014 haft kontor i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Under året har kansliet i västra regionen flyttat till Stora Badhusgatan i Göteborg. Kansliet i norra regionen har också bytt lokaler flyttat in i Röda Korsets lokaler på Rådhusesplanaden i Umeå. Styrelsens arbete Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med uppgifter beslutade av Kongressen. Verkställande utskottet har tillsammans med verksamhetsledarna planerat, hållit avstämning och utvärderat verksamheten vid 3 Q-möten (kvartalsmöten) och rapporterats till styrelsen för uppföljning och inriktningsbeslut. Förslag till stadgeändring lades fram för Kongressen av den avgående styrelsen och den nya styrelsen har fortsatt arbetet med förslag till en ny Plattform för Teatercentrum i överensstämmelse med förslaget om nya stadgar. På uppdrag av kongressen har styrelsen tillsatt en arbetsgrupp som utreder arbetsgivarnas möjlighet till juridisk rådgivning, påbörjat samtal med Riksteatern och andra aktörer när det gäller samordning av utbudsdagar samt uppdragit verksamhetsledarna att genomföra samtal med medlemmarna utifrån betydelsen av begreppet "fri" i fri teater. Styrelsen är representerad i bolagsstyrelsen för Bibu AB och frågor rörande bibu.se scenkonstbiennal för barn och unga är stående på styrelsens dagordning. Arbetsgivarfrågor Teatercentrum är arbetsgivarpart i kollektivavtalet mellan Teatercentrum och Teaterförbundet avseende anställda vid fria professionella teatrar i Teatercentrum. Den aktuella avtalsperioden löper fram till och med Sedan 2012 driver Teatercentrum Arbetsgivarforum i syfte att stötta och stärka arbetsgivare inom Teatercentrum, lära arbetsgivare mer om lagar och skyldigheter och vara ett forum att fråga om arbetsgivarfrågor och avtalsfrågor. Arbetsgivarforum ska också vara förberedande inför avtalsför- 7

8 handlingar om kollektivavtalet mellan Teatercentrum och Teaterförbundet, genom att behandla frågor om vad som är viktigt för fria teatrar och vilka frågor Teatercentrum ska driva. Arbetsgivarforum organiseras både som nationella och regionala träffar. Se vidare Kompetensutveckling. Mångfaldspolicy Den avgåene styrelsen överlämnade vid Kongressen till den tillträdande styrelsen att färdigställa av den mångfaldspolicy som förberetts under den gångna mandatperioden. Styrelsen har fortsatt arbetet under 2014 med avsikt att presentera förslag till mångfaldspolicy för Riksdeltagarmötet Kulturpolitik Teatercentrum driver ett kulturpolitiskt opinionsarbete genom seminarier, nätverk, Utspel och samverkan inom branschen. Under 2014 har det kulturpolitiska opinionsarbetet på nationell nivå fr.a. koncentrerats till ett antal branschgemensamma aktioner: Upprop för den fria scenkonsten Avtalsförhandlingarna 2013 resulterade i en överenskommelse med Teaterförbundet om ett samarbete mellan Teaterförbundet, Danscentrum och Teatercentrum för att stärka den fria professionella scenkonsten i Sverige. Samarbetet sträcker sig över en treårsperiod. Under 2014 startade ett gemensamt upprop, en gemensam uppmaning till landets kulturpolitiker med tydliga krav på anständigare villkor och en förbättrad infrastruktur för de fria aktörerna.under våren 2014 spreds uppropet genom organisationernas nätverk och sociala medier och uppmärksammades i både nationella och lokala medier. Uppropet framfördes med en rad kulturpolitiska dialogmöten i form av öppna seminarier: Umeå den 10 maj i samband med Svensk Scenkonsts branschdagar, Helsingborg den 15 maj i samband med bibu.se, Göteborg den 16 maj i samband med Göteborgs dans- och teaterfestival, Stockholm den 26 maj samt vid Almedalsveckan i Visby den 2 juli. Råd från en enig scenkonstbransch till en blivande kulturminister I samband med valet 2014 samlades företrädare för scenkonstbranschen i en öppen skrivelse till en blivande kulturminister med råd om att ta till vara scenkonstens möjligheter att verka för yttrandefrihet, integration och hållbar utveckling. Med råd om att öka samverka med övriga politikområden och scenkonstbranschen själv för att förverkliga nationella, regionala och lokala kulturpolitiska mål. Råden spreds genom branschorganisationernas nätverk och sociala medier och uppmärksammades i både nationella och lokala medier. Skrivelsen samordnades i den kulturpolitiska kommittén vid Svensk Teaterunion och de medverkande branschorganisationerna var Teatercentrum, Danscentrum, Svensk Scenkonst, Länsteatrarna i Sverige, Teaterförbundet och Dramatikerförbundet. Kultur + landsbygd = sant Efter valet formulerade Teatercentrum tillsammans med Riksteatern, Länsteatrarna i Sverige och Ideell Kulturallians, ett förslag om att ge branschen uppdrag där kulturpolitik vävs samman med landsbygdspolitik. Ett uppdrag som ska ge branschorganisationernas medlemmar och andra konstnärer möjlighet att arbeta långsiktigt på den lilla såväl som den stora orten. Förslaget publicerades i forma av debattartikeln i Dagens Arena: Väv samman kulturpolitiken med landsbygdspolitiken. Innehållet spreds också genom branschorganisationernas nätverk och sociala medier. Uppropet, Råd till en blivande kulturministern och debattartikeln om landsbygdspolitiken finns alla tillgängliga som Utspel på Teatercentrums hemsida. Regional kulturpolitik Ett kulturpolitiskt möte, med avstamp i Teatercentrums omvärldsanalys, har hållits med medlemsteatrarna i Västernorrland och regionala och lokala kulturpolitiker och tjänstemän. Mötet har följts av fortsatta diskussioner kring strategier för att lyfta den fria scenkonsten i kommande kulturplan och hur arbete med uppdragsöverenskommelser kan utformas, angående biljettsubventioner, verksamhetsbidrag och höjda anslag. 8

9 Teatercentrum har haft ett uppföljande möte med vd för Regionteater Väst, Susanna Dahlberg, angående konsekvenserna av teaterns kommunavtal. I statistiken från Västra Götalandsregionen som avser utnyttjandet av det regionala arrangörsstödet visar att avtalskommunerna sammantaget inte minskat på inköpen från fria aktörer. Räknat på totalen visade statistiken på att inköpen av fria aktörer t.o.m. ökat under Teatercentrum får därmed konstatera att kommuntavtalen inte haft den skadlig inverkan för våra medlemmar under 2013 som befarades Göteborgs kulturnämnds ordförande, Thomas Martinsson, bjöds in till ett möte med Teatercentrum för att prata om kulturnämndens önskan att ge 20 miljoner extra till de fria kulturlivet. Medverkade gjorde även 11 av våra medlemmar för att även diskutera produktionsvillkor och skatteväxlingen med Västra Götalandsregionen. Teatercentrum har deltagit vid moẗe om kultur som na ring med Regionutvecklingsna mnden, Västra Götalandsregionen. Regionen vill satsa pa fra gor kring entrepreno rskap och affa rsutveckling och Teatercentrum redogjorde fo r o nskema l som framkommit bland medlemsteatrarna i va ster. Teatercentrum medverkade tillsammans med övriga centrumbildningar på det första referensgruppsmötet med Västra Götalandsregionen angående arbetet med deras nya kulturplan för Teatercentrum deltog vid Kom ut ur kofferten - en heldag om regionalpolitik i Göteborg. Teatercentrum har deltagit vid ett flertal Samrådsgruppsmöten med Kultur Skåne respektive Kulturförvaltningen i Malmö angående nya kulturplaner. Teatercentrum har haft möte med dåvarande ordförande för kulturnämnden i Region Skåne, Yngve Petersson, angående uppräkning av bidrag. Med anledning av byte av värdstad för bibu.se har Teatercentrum, tillsammans med vd respektive ordförande för Bibu AB, deltagit i möte med kulturchefen vid Kultur Skåne Gitte Wille, Cecilia Langemark, chef för scenkonst, och Rosi Gerlach, handläggare teater, angående Bibus etablering i Helsingborg. Möte med handläggare vid Kultur Skåne har också hållits angående digital utveckling, tillsammans med Strobemedia m.fl. Teatercentrum har haft möten med avdelningschefen för Malmö Kulturstöd, Ann Bergström, angående samverkan mellan Malmös stödinsatser för den fria scenen och resurscentrum för scenkonst. Teatercentrum har haft möte med ordförande i Kulturnämnden i Malmö, Daniel Sestrajcic, angående uppräkning av bidrag. Teatercentrum har deltagit vid möte med politikerna i regionala kulturnämnden för Östsam. De fria teatrarna i Östergötland presenterades bl.a. med statistik över hur mycket de spelade, hur stor publik de har och hur stora intäkterna var. Statistikinsamling Med utgångspunkt i arbetet med formerna för omvärldsanalysen och statistikinsamlingen som gjordes under har Teatercentrum för avsikt att kontinuerligt bevaka, samla in och analysera material från media, myndigheter och forskning. Statistikinsamling från medlemsteatrarna ska återkomma varje år, med målet att nå en svarsfrekvens så nära 100% som möjligt. Syftet är att känna vårt område bättre än någon annan så att Teatercentrum kan presentera uppdaterad information, fakta och argument för att lyfta den fria teaterkonsten och våra medlemmar. 9

10 2014 presenterade Teatercentrum statistik insamlad om medlemmarnas verksamheter av de 77 fria teatrar som var medlemmar i Teatercentrum 2013 medverkade i statistikenkäten. Därmed kunde inte en exakt redogörelse för hur det ser ut för den fria teatern i Sverige presenteras, men blandning av teatrar som svarade kan anses relativt representativ. Uppskattat på uppgifter i inkomna svar och omräknat för alla medlemmar, spelades sammanlagt ca föreställningar för en publik på ca personer. Fler än personer arbetade, i olika omfattning, vid medlemsteatrarna under I Västra regionen samlar Teatercentrum sedan 2009 in regional statistik kring fria teatrars verksamhet i Västsverige. Statistiken redovisas i Teatercentrums verksamhetsberättelse till Västra Götalandsregionen. KOMPETENSUTVECKLING Teatercentrum erbjuder regelbundet kompetensutveckling till alla medlemmar genom workshops, seminarier, medlemsforum, nätverk inom teaterbranschen, nationellt såväl som internationellt, samt erfarenhetsutbyte medlemmar emellan. Samarbete och samarrangemang med andra inom branschen eftersträvas. Kompetensutveckling är en viktig del i verksamheten för att skapa möjligheter till konstnärlig och yrkesmässig utveckling och förbättra medlemmarnas förutsättningar att leva av sin profession. Medlemsforum Interna medlemsforum arrangeras regelbundet av Teatercentrums regionala verksamhetsledare för att erbjuda mötesplats och plattform för information och diskussion kring aktuella frågor på det fria teaterområdet, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. I Norra regionen har det 2014 hållits 2 medlemsforum, i Södra regionen 8, i Västra regionen 7 och i Östra regionen 7. Arbetsgivarforum I samband med Kongressen 13 maj i Helsingborg hölls ett nationellt Arbetsgivarforum med en introduktion till diskrimineringslagens diskrimineringsgrunder följt av ett open space på med tema Mångfaldspolicy. Inledning och moderator: Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen. Kulturakademin Trappan Teatercentrum har sedan starten 2004 varit aktiv i Trappan Kompetensutveckling, numer Kulturakademin Trappan, en regional resurs för professionellt yrkesverksamma inom scen, ton, film och TV i Västra Götalandsregionen. Huvudman för Kulturakademin Trappan är Svensk Teaterunion. Teatercentrum sitter i ledningsgruppen samt även dess arbetsutskott. Under 2014 arrangerade Kulturakademin Trappan 45 aktiviteter för totalt 1110 deltagare. Vid Branschdag för Scenkonsten, 27 oktober, Borås, var temat internationella samarbeten och medlemmar från Teatercentrum berättade om sina arbeten och erfarenheter: Teater Albatross, Gothenburg English Studio Theater, GEST, samt Crowd Company. KulturKraft Syd KulturKraft Syd var ett projekt med finansiering av Europeiska Socialfonden, ESF, som startade mars 2010 och avslutades i mars 2014.Under projektet erbjöds professionellt yrkesverksamma personer inom teater, dans, musik, film och tv olika former av kompetenshöjande aktiviteter. Huvudman var Trygghetsrådet TRS och Teatercentrum har varit representerad i styrgruppen. Under januari-februari 2014 arrangerades 7 aktiviteter. KulturKraft Stockholm KulturKraft Stockholm har också varit ett kompetensutvecklingsprojekt med Trygghetsrådet TRS som huvudman, finansierat av Europeiska Socialfonden, ESF, och riktat till individer och organisationer i Stockholms län, professionellt verksamma inom scenkonst, musik, film, tv, radio eller 10

11 interaktiva medier. Teatercentrum har varit suppleant till Samrådsgruppen från starten 2012 och fram till juni 2014 då projektet avslutades. Under 2014 genomfördes 143 aktiviteter juni 2014 då projektet avslutades. På Trygghetsrådet TRS har arbetet fortsatt med projektering av möjligheterna att genomföra ett Kulturkraft-liknande interregionalt projekt i Stockholm-Mälardalen. Parallellt undersöker man också möjligheterna att på sikt genomföra ett nationellt projekt. Teatercentrum är en av flera organisationer som lämnat en avsiktsförklaring om fortsatt partnerskap för en branschgemensam verksamhet för kontinuerlig kompetensutveckling. Teaterhögskolan i Luleå Samtalen med Teaterhögskolan i Luleå, tillsammans med Teaterförbundet Regionråd Nord, kring gemensam kompetensutveckling för yrkesverksamma inom scenkonstbranschen i Norrland, har fortsatt under Konkretisering och genomförande har dock skjutits på framtiden bl.a. med anledning av omorganisationer vid Teaterhögskolan i Luleå. Intresset för samarbete kvarstår och planeringen återupptas kommande år. Inspirationsworkshop med Insectotropics, 3 mars, Malmö En workshop med Insectotropics, ett katalanska konstnärskollektiv från Barcelona, med övningar och exempel från kollektivets gränsöverskridande arbetssätt och multimediaföreställningar, med realtidsvideor, konst och fysiskt skådespel. Konst med digitala verktyg, 4 mars, Malmö Ett seminarium om digitala verktyg för nya konstnärliga uttryck och möjligheter. Med Insectropics, Barcelona, RATS teater, Kista och Teatr Weimar. Samtalsledare Lars Dahlqvuist, verksamhetsledare Södra regionen. Kultur i skolan, 25 april, Göteborg En föreläsning och workshop i samarbete med Regionteater Väst, med Anna Berg, dramaturg. En presentation av metoder och nycklar för att hålla i samtal om scenkonst med koppling till LGR11, Skapande skola och estetiska lärprocesser. Totalt 20 medlemmar deltog. bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga, maj, Helsingborg En viktig del i Teatercentrums verksamhet för kompetensutveckling för medlemmar är att skapa förutsättningar för medlemmar att vara delaktiga i vad som sker i övrigt inom branschen. Genom att hålla Teatercentrums Kongress i anslutning till bibu och satsa på särskilt tillgängliga biennalpass för medlemmar, kunde Teatercentrum underlätta för ett drygt 60-tal medlemmar att delta under biennalen. Mer om bibu.se finns under egen rubrik samt under Utbudsdagar/Festivaler. Mentor Room, 15 maj, bibu.se, Helsingborg Mentor Room arrangerades för andra gången i Sverige av Teatercentrum, efter modell av producent Lene Bang, som tagit initiativ till och utvecklat workshopformen inom IETM. Mentor room är en timmes exklusivt kollegialt mentorskap och vänder sig till alla yrkeskategorier inom scenkonst. Frågeställare föranmäler ett ärende, problem eller utmaning och Teatercentrum sammanför dem med en eller två kollegor som besitter för dem relevant kompetens och erfarenhet. Totalt deltog 5 frågeställare, varav 4 medlemmar i Teatercentrum, 3 deltog med gemensam fråga och 2 med enskilda frågeställningar. Medverkande mentorer var Agneta Attling, producent, Dockteatern Tittut, Sara Beer, dramatiker, Pantomimteatern, Katti Hoflin, verksamhetschef, Dunkers kulturhus, Malin Axelsson, konstnärlig ledare, Ung scen Öst, Kristina Kalén, projektledare Västerbottens museum, Katarina Karpe, teaterchef, Gottsunda Dans & Teater. 11

12 Vad är en digital utbudsdag? bibu.se 15 maj, Helsingborg Ett seminarium om scenkonst framställd med hjälp av digitala verktyg och/eller digitaliserad för och distribuerad via digitala kanale. Lars Dahlqvist, verksamhetsledare Södra regionen, presenterade förberedelserna inför en första digital utbudsdag i Södra regionen, och ledde ett samtal, med ca 15 deltagare, kring frågor om varför ska man se scenkonst på en skärm? och Kan man få publikkontakt via Internet? Unlimited! EON meeting, 5-8 juni, Umeå Ett fyra dagars internationellt nätverksmöte och kompetensutveckling för professionella aktörer, administratörer och organisationer på det fria scenkonstområdet i Norden och Europa. Huvudtemat för Unlimited! var normkritiskt skapande inom fri scenkonst, normkritiskt i förhållande så väl till nationalitet och etnicitet som ålder, kön, kropp och själ. Ledmotivet Open source for open minds genomsyrade metod och form för mötet. Mötet samlade ca 70 personer från 16 länder i Europa och dess närhet, professionella artister, producenter och konstärliga organisationer från det fria scenkonstområdet. I mötesprogrammet ingick föreställningar med Ögonblickteatern inom programmet för Festival Normal: Making senses - i samarbete med Al-Hara Theatre, Palestina, En hemlig rörelse - i samarbete med Malin Hellvkist Selén. En utflykt till hällristningarna i Norrfors bjöd mötesdeltagarna på Mov Bijre, en performance utformad av samiska ungdomar under konstnärlig ledning av Gunnilla Samberg, en del i projektet Rock Art in Sápmi, Västerbottens museum. Workshop- och seminarieprogrammet bestod av totalt 15 programpunkter: Interactive performing arts med Jim Robertsson och Operating popular entertainment med Anna Foka, båda från HumLabX, Umeå Universitet, Sverige, Reenactment: Confirmation Techniques med Rebecca Vintahagen, Settings, Sverige, Instant Compostition med Davide D Antonio, Teatro Inverso, Italien, Duv Teatern - presentation och film med Sanna Hulden, Mikaela Hasán, Yvonne Heins och Karolina Karanen, Duv Teatern, Finland, In black and white med Tove Bornhøft, Teater Rio Rose, Danmark, Femininities and masculinities on stage med Karin Malmberk och Magnus Nilsson-Mäki, Skuggteatern, Sverige, Patriotic Hypermarket med Jetson Neziraj, Quendra Multimedia, Kosovo, och Milan Vracar, Kulturanova, Serbien, Tabula Rasa med Sean Aita, Arts University Bournemouth, England och Rebecca Strain, konstnär, Irland, Practical drama workshop med Sanna Hulden, Mikaela Hasán, Yvonne Heins och Karolina Karanen, Duv Teatern, Finland, Meet Share Exchange med Brina Stinehilfer, Per Aspera Production, Tyskland, Open Space modererad av Mia Westin, Smart framförande, Sverige, Beyond borders ans conflicts, ett panelsamtal med Jetson Neziraj, Quendra Multimedia, Kosovo, Milan Vracar, Kulturanova, Serbien, Lisa Jacobson, Arma Theatre, Israel/Frankrike, Ilkay Sevgi, Simya Arts, Turkiet (via skype), moderator Sabine Kock, IGFT, Österrike. Unlimited! genomfördes med stöd från Umeå 2014, Nordisk kulturfond, Statens kulturråd och Region Västerbotten och i nära samarbete med Teatercentrums medlemmar i Umeå och internationella samarbetsparter inom European Off Network, EON. Läs mer om det lokala och internationella samarbetet och EON under Internationella nätverk och samarbeten. Utvecklingsdag, 15 december, Göteborg Teatercentrum arrangerade västra regionens traditionella utvecklingsdag på Konstepedemin, i samarbete med årets värdteater ADAS Musikaliska Teater. Under utvecklingsdagen är alla medlemmar som bor i Västsverige välkomna att prata om året som gått och utbyta tankar med kollegorna. Utvecklingsdagen är också en möjlighet att initiera nya samarbeten. Under utvecklingsdagen 2014 medverkade totalt 29 personer från 11 teatrar. Teatercentrums styrelse och kollegor fanns representerade och passade på att tacka Johan Franzon som efter lämnat sin tjänst som verksamhetsledare i västra regionen vid årsskiftet. 12

13 Som en del i arbetet med att bevaka och påverka medlemmarnas möjligheter till fortbildning och utveckling deltar Teatercentrum i nätverk inom teaterbranschen, skola, utbildning och arrangörer, regionalt, nationellt och internationellt. Teatercentrum har under året varit representerat i Svensk Teaterunions utbildningskommitté. Teatercentrum verkar för att underlätta medlemmars deltagande vid internationella nätverksmöten som ett led i att skapa varierade möjligheter till kompetensutveckling för medlemmarna (se Internationella nätverk och samarbeten). SYNLIGGÖRANDE & FÖRMEDLANDE AKTIVITETER Teatercentrum möter regelbundet arrangörer och kulturombud vid regionala och lokala utbudsdagar och andra sammanhang för att sprida information om medlemsteatrarna och Teatercentrums verksamhet. Teatercentrum arrangerar och samarrangerar ett flertal tillfällen för medlemmar att presentera aktuella föreställningar, samt deltar med information och kontaktförmedling vid utbudsdagar och arrangörskonferenser av andra anordnare. UTBUDSDAGAR/FESTIVALER Skånsk Scenkonstdag, 18 januari, Malmö Ett samtalsforum där producenter och arrangörer träffas och pratar om gemensamma intressen. Temat 2014 var konstnärliga samtal med fokus på publiken. Teater InSite medverkade i programmet med ett utdrag ur en föreställning. Ca 40 deltagare. Skånsk Scenkonstdag är ett samarbetsprojekt mellan Teatercentrum, Danscentrum Syd och Riksteatern som numer genomförs inom ramen för Resurscentrum. Stjärnkalaset, 23 januari, Stockholm Stjärnkalaset är en lokal utbudsdag i Stockholm som har genomförts sedan Presenterar aktuella föreställningar för förskola, grundskolan och gymnasium. Målgruppen är kulturombud inom Stockholms skolor men besöks i ganska stor utsträckning även av arrangörer från övriga landet. Stjärnkalaset visar hela föreställningar och besökarna får ta sig runt till de olika scenerna i Stockholm. Kulturombuden får möjlighet att träffa de som arbetar på teatern på deras hemmaplan vilket är mycket uppskattat av deltagarna.2014 anlitades Rätt Buss för transporter mellan vissa scener och erbjöd ett uppskattat extrainslag av kulturmöte och tillfälle till nätverk. Över 200 arrangörer deltog vid Stjärnkalaset presenterades. Medverkade medlemmar var: Cafez - lek för ändring, Dockteatern Tittut, Fabula Storytelling, Fria Teatern, Friteatern, Mittiprickteatern, Pantomimteatern, Pygméteatern, Tage Granit, Teater Barbara, Teater De Vill, Teater Pero, Teater Sláva, Teater Tre och Teater Tusan. Scenkonstdagarna 14, februari, Umeå Ett samarrangemang mellan Teatercentrum och Riksteatern Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland-Härjedalen. Riksteaterns, länsinstitutionernas och de fria teatrarnas kommande turnéföreställningar för norra Sverige presenteras för norrlänens scenkonstarrangörer. Teatercentrum svarade för seminarieprogrammet. Medverkande medlemmar var Profilteatern, Skuggteatern och Teater Soja. 13

14 Scenkonstdagarna, 28 februari 1 mars, Göteborg Riksteatern väst och Kultur i väst är huvudarrangörer av dessa dagar där regionens utbud av turnerande dans, teater och musik presenteras för teaterföreningar samt andra arrangörer. Antal besökare var ca 200. Teatercentrum var representerade i referensgruppen för att påverka planeringen av utbudsdagarna. Tillsammans med Musikcentrum väst och Dancentrum väst arrangerade Teatercentrum även en workshop under namnet Arrangera Mera, med syfte att arrangörer och teatrar/dansare/musiker skulle träffas för att diskutera återkommande svårigheter i arrangörskapet. Nästan 30 arrangörer och fria aktörer deltog. På det så kallade Arrangörstorget förmedlade Teatercentrum medlemmarnas utbud och svarade på frågor från arrangörer. Medverkande medlemmar: Teater Trixter, Larssons & ADAS teater, Teater UNO, Teater NU, Gothenburg English Studio Theatre. Skånsk Teaterdag, 11 mars, Malmö En utbudsdag som visar föreställningar i sin helhet och erbjuder en mötesplats för det hundratal besökare. Skånsk Teaterdag har under årens lopp visat sig vara en god marknadsföra den fria teatern och det säljs ett stort antal föreställningar som ett resultat av dagen placerades Skånsk Teaterdag för första gången någon annanstans än Lund. Som ett led i att följa Kultur Skånes vilja att föra ut scenkonst i hela regionen arrangerades dagen i Malmö. Nästa gång är siktet inställt på Helsingborg. Det totala antalet sålda föreställningar uppskattas till ca 250. Medverkande medlemmar var Månteatern: Bless, Teater JaLaDa: Parizad, Expressteatern: Vinterns Hemlighet, Teater 23: Guldmedaljören, Teater Sagohuset: Festen i Hulabo. Scenkonstdagarna för barn och unga, mars, Uddevalla En utbudsdag som arrangeras av Kultur i väst och Riksteatern väst. Teatercentrum fick plats på scenen för att, i ett intervjuformat, presentera vår verksamhet för de tillresta ombuden och kultursamordnarna. Ca 200 deltagare. Medverkande medlemmar var Big Wind, Dockteater Tittut, Cafez lek för ändring, Tage Granit, Teater Sagohuset, Teater 3, Pantomimteatern, Teater Tamauer, Pelikanteatern, Mittiprickteatern. Teaterns Dag, 29 mars, Malmö En dag för allmänheten. Alla Malmös teatrar höll öppet hus. Inom ramen för Resurscentrum presenterades en heldag av teater- och dansföreställningar, workshops, föreläsningar och samtalsforum om scenkonst. Medverkande medlemmar var Teater JaLaDa: Parizad, Banditsagor: Workshop med Oskar Stenström, Lilla Vilda Teatern: Småttingarna, Teater InterAkt: presentation/workshop, Frau Division: Kärlekspojken, Staffan Björklunds Teater: Herr Pinne. Riksteaterns Teaterdagar, 4-5 april, Hallunda En mötesplats för artister, arrangörer, anslagsgivare och publik. Deltagarna erbjuds föreställningar och föreläsningar, seminarier, workshops och debatter. Teatercentrum medverkade med information tillsammans med Riksteatern Skåne. Ögonblicksteatern medverkade med föreställningen Making senses. Över 1000 deltagare från hela landet. bibu.se scenkonstbiennal för barn och unga, maj, Helsingborg Festivalen bibu.se är Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst som särskilt vänder sig till en ung publik. Som delägare av bibu.se arbetar Teatercentrum aktivt för biennalens utveckling och genomförande genomfördes den femte biennalen i ordningen och för första gången i Helsingborg. Festivalen bjöd på 75 föreställningar av 23 produktioner, 18 av svenska och 5 av internationella scenkonstproducenter, därtill presenterades 52 övriga programpunkter. Den totala publiksiffran var unika besök varav elever och pedagoger från 6 kommuner. Medverkande medlemmar och föreställningar i programmet var Skuggteatern: Gargantua, Teater 23: Krifs krafs hoho plask, samt, i samarbete med Teaterhögskolan i Malmö, Banditsagor: Boom! och JaLaDa: Parizad. Teatercentrum arrangerade Mentor Room och seminaret Vad är en digital utbudsdag? Mer om bibu.se under egen rubrik samt Kompetensutveckling. 14

15 Festival Normal - Unlimited! 3-5 juni, Umeå Festival Normal är en scenkonstfestival som anordnades första gången 2010 med fokus på scenkonst som problematiserar våra föreställningar om vad som är normalt. Festivalen har ingått i Ögonblicksteaterns treåriga Projekt Normal, vilken syftar till att hitta nya vägar till den professionella scenkonsten för personer med funktionsnedsättning. Teatercentrum har tidigare varit projektledare för festivalen och har ingått i festivalens arbetsgrupp Projekt Normal avslutades 2012, men festivalen har fortlevt för ett genomförande under Kulturhuvudstadsåret i Umeå. Temat för festivalen 2014 anknöt till Teatercentrums Unlimited! EON meeting och en större andel internationella föreställningar presenterades gick också NorrlandsOperan in som projektpart vilket innebar fri tillgång till Operans scener för de gästspel och dansföreställningar som inte kunde rymmas på Ögonblicksteaterns scen. Hela festivalprogrammet finns tillgängligt på hemsidan festivalnormal.com. Avslutningen av Festival Normal Unlimited! var inledningen på Unlimited! EON meeting, med en gemensam programdag och fest. Tältprojektet, juli, Karlshamn Sommaren 2013 genomförde Teatercentrum ett projekt kallat Teatercentrums Tältprojekt, initierat av medlemmar i Södra regionen. I ett stort tält i Karlshamn spelades totalt åtta föreställningar under två dagar i samband med Östersjöfestivalen. Syftet är att gemensamt synliggöra medlemmar och sprida fri scenkonst till i regionen, nå nya målgrupper och skapa medial uppmärksamhet. Teatertältet blev en mötesplats där en blandad publik deltog på lika villkor. Medverkande medlemmar var: Teater Sagohuset: Festen i Hulabo, Teater NOX: Ville vara varg, Banditsagor: Den modiga lilla skräddaren, Staffan Björklunds teater: Tre på ett strå. Tältprojektet nådde en publik på ca 350 personer. Dans & Teatertältet, Kulturkalaset 12 augusti, Göteborg 2014 stod Dans & Teatertältet uppställt på Millenieplatsen bredvid Stora Teatern, i samband med Göteborgs kulturkalas. I tältet bjöds smakprov från olika teatrar, en hel föreställning, dansworkshops samt dans- och teaterquiz. Teatercentrum och Danscentrum fanns på plats i tältet med informationsmaterial. Medverkande medlemmar var Big Wind och ADAS musikaliska teater. Ca 450 personer besökte tältet. Riksteatern väst, 23 augusti, Marstrand Teatercentrum blev inbjudna till Riksteaterns Västs höstupptakt den 23 augusti i Marstrand. Teatercentrum medverkade tillsammans med Teater UNO, Teater Marang och ADAS musikaliska teater, som presenterade sin kommande repertoar. Ca 60 deltagare från regionens teaterföreningar deltog. Frisläpp, 31 augusti, Göteborg Ett nytt arrangemang med gemensamt programsläpp av de fria teatrarnas höstrepertoar, riktat i första hand till allmänheten. Frisläpp arrangerades i samarbete med Stora Teatern, som har i uppdrag från kulturförvaltningen i Göteborg att tillhandahålla information om, och ett gemensamt biljettsystem, för de fria scenerna, Kulturpunkten. Stycken ur 20 föreställningar från 13 olika teatrar visades för sammanlagt nära 300 personer.medlemmar som spelade för barn och familjer var Masthuggsteatern: En katastrof till trädgård, Teater Jaguar: Lennarts listor, Teater UNO: Slingerbulten, Pelikanteatern: Sova!, Teater Eksem: Mangoträdet, Big Wind: Ett axplock ur höstens repertoar, Teater Tamauer: Sparvel, Jag är här nu!: Skrattkorven och surstruten. Medlemmar som spelade för vuxna och ungdomar var Teater UNO: Stalins mamma, GEST: The woman in black, Teater Kurage: Mayday mayday, Teater Tamauer: Exkluderad, Göteborgs dramatiska teater: Revolutionens år, Masthuggsteatern: Utanför boxen, Teater Trixter: Den hemliga ingrediensen, ADAS musikaliska teater: Jag är ett barnhemsbarn. 15

16 En Scen Kväll, september, Göteborg Arrangeras av Göteborgs kulturförvaltning i samarbete med stadsdelarnas barnkultursamordnare och representanter från centrumbildningarna. Teatercentrum ingår i den arbetsgrupp som planerar och genomför En scen kväll. Under kvällarna i år agerade Teatercentrum även konferencier. Medverkande medlemmar: Big Wind, Masthuggsteatern, Teater, Göteborgs Dramatiska Teater, Allikateatern, Jag är här nu!, Teater UNO. Antal besökare: 157. TRETE, oktober, Trollhättan TRETE är en regional festival med fokus på fri teaterkonst för barn och unga. Teatercentrum västra regionen har arrangerat festivalen sedan Under perioden ingår festivalen som ett särskilt projekt i det kulturstrategiska uppdra som Teatercentrum fått från Västra Götalandsregionen. Festivalen arrangeras under denna period i samarbete med N3 Kulturbyrån/Trollhättans stad. TRETE står för tre gånger t d.v.s. Teatercentrums och Trollhättans Teaterdagar. TRETE visar hela föreställningar för barn och unga, och med barn och unga i publiken. Festivalen innehåller också trailervisingar, seminarier och chanser att mingla och träffa kolleger. Medverkande medlemmar var Teater Tamauer: Sparvel, Masthuggsteatern: En katastrof till trädgård, Allikateater: Professor Kloppstocks matematiska irrfärder, Jag är här nu!: Skrattkorven och surstruten, Teater Albatross: Flickan och Havssköldpaddan, Teater Uno: Slingerbulten!, Teater jaguar: Intakt. Ett seminarium arrangerades med David Saar från Childsplay i Arizona. David Saar är grundare av Childsplay och berättade om gruppens historia, verksamhet och finansiering, som skiljer sig väsentligt från den svenska modellen. Hela festivalen beso ktes i a r av totalt 903 personer varav 788 barn. Publiken representerade 10 kommuner fra n Va stra Goẗalandsregionen. Skolforum, oktober, Älvsjö Teatercentrum har under ett antal år ställt ut på Skolforum i Älvsjö kopplat till Stjärnkalaset, med fokus på skapande skola, i samarbete med övriga centrumbildningar och på uppdrag av mässarrangören har Teatercentrum ställt ut i egen monter i samarbete med medlemsteatrar i Östra regionen. I montern presenterades samtliga teatrar i Östra regionen. Medverkande medlemmar var 4:e Teatern, Caféz Lek, Dockteatern Tittut, Fabula Storytelling, Friteatern, Mittiprickteatern, Molièreensemblen, Pantomimteatern, Lilla Parken, Tage Granit, Teater Barbara, Teater Fenix, Teater De Vill, Teater Pelikanen, Teater Tre. Skolforum besöksantal var totalt 3200 personer. Till Skolforum publicerades en folder som presenterade hur Teatercentrums medlemmar arbetar mot skolan. Skapande skola dag, 11 november, Växjö Utbudsdag för Skapande skola arrangerad av Växjö kommun och Regionförbudet södra Småland Södra regionens Skapande skola konsulent medverkade med egen utställningsmonter med information om Södra regionens Skapande skola-konsulent-verksamhet, medlemsteatrars Skapande skola-arbeten och allmän information om Teatercentrum och medlemmar i de övriga regioner. Deltagare var lärare och elever från alla kommuner i Kronobergs län. Stor Scenkonstdagen, 25 november, Västerås Västmanlands nya utbudsdag för barn och unga. Initiativtagarna och arrangör av utbudsdagen är flera av de fria teatrarna i Västmanland, Teatercentrums medlemmar 4:e teatern, Dockteaterfabriken och Teater Tropos samt Gycklargruppen TRiX och Awake Projects. Initiativet väcktes med anledning av att det inte längre arrangeras någon regionala utbudsdag. Stora Scenkonstdagen är början på något större; ett första steg i att skapa en framtida festival, tillsammans med fler producenter. Nio föreställningar för barn och unga, från 2 år upp till gymnasiet, presenterades. Varje 16

17 föreställning i sin helhet och presenterades av inbjudna talare. Medverkande medlemmar var TeaterTropos: Vem kan du älska? och Asmodea, 4:e Teatern: Ondskan och Den stora smällen, Dockteaterfabriken: Äggy och Nappen Pappen. Teatercentrum deltog med en informationsfolder samt i den efterföljande diskussion om att utveckla en ny utbudsdag i regionen. Minifestival, 29 november-1 december, Luleå Teater Scratch har arrangerat Minifestival sedan har Teatercentrum varit samarbetspart för festivalen Festivalen syftar till att erbjuda barnen ökad delaktighet i kulturlivet och stärka samarbetet mellan de fria grupperna i norra Sverige. Medverkande var Ögonblicksteatern: Vem är vad?, Lulestassteater: Bagageresan, Teater Scratch: Bland andra Koraller, Dockteatern Månstjärnan: Monsterkonster, Teater Jalada: Parizad. RESURSCENTRUM FÖR SCENKONST SÖDRA REGIONEN Resurscentrum är ett samarbete mellan Teatercentrum Södra, Danscentrum Syd och Riksteatern Skåne med finansiering från Kultur Skåne. Syftet med Resurscentrum är att öka samarbetet mellan arrangörer och producenter, stärka infrastrukturen på det fria dans- och teaterområdet, stärka producent- och arrangörsleden, öka antalet turnerande föreställningar som når ut i hela regionen. De tre verksamhetsledarna för Teatercentrum, Danscentrum och Riksteatern Skåne bildar styrgrupp för Resurscentrum tillsammans med representanter ur respektive organisations styrelser och har under 2014 utvecklat samverkansaktiviterna. Parternas dagliga kontakt ger snabba beslutsprocesser och ökad samordningen av både ekonomiska och personella resurser skapar en större effektivitet. Under rubrikerna Utbudsdagar/Festivaler respektive Seminarier/Konferenser presenteras Skånsk Scenkonstdag, Teatertältet och Forum, delar av Teatercentrums synliggörande verksamheter som genomförs inom ramen för samarbetet i Resurscentrum. VASS Ett projekt för att bygga långsiktiga relationer mellan ett antal teaterföreningar och fria scenkonstproducenter och etablera en andra hemmascen ingick Teaterföreningarna i Simrishamn, Lund och Kristianstad, samt Landskrona kommun. VASS löper över tre år för att sedan utvärderas. Planeringen startade hösten 2012 och första föreställningstillfället var våren Resurscentrum subventionerar uppbyggnadsfasen och ska understödja arrangörerna i målgrupps- och publikarbete. De producenter som berörs får hjälp med kostnader kring flytt och merarbete. Målet är att Resurscentrum ska skapa en stark profil, ett varumärke, som står för riktigt vass scenkonst. Arrangörerna får också stöd i målgrupps- och publikarbete. Under 2014 har Teater Foratt, Teater Theatron och Memory Wax turnerat inom projektet. Digitalt tillgängliggörande av scenkonstproduktioner Teatercentrum genomför en studie i Södra regionen om digitalt distribuerad scenkonst. Studien har pågått i två år och kommer att fortgå halva året Hittills har studien visat att det går att filma föreställningar på ett sätt som motsvarar konstnärliga och tekniskt kvalitativa krav, till kostnader inom rimliga gränser också för små fria teatrar. Teatercentrum har slutit ett avtal med Strobemedia, ett filmproduktionsbolag som är specialiserade på scenkonst, med kontor i Malmö och Stockholm. För kr får man förberedelser, filmning med fyra kameror, klippning, hela föreställningen som film, en trailer och en åttaminutersfilm med längre scener för digital utbudsdag eller andra säljande-mål. Föreställningen kan sedan läggas ut till försäljning på hemsidan digiscen.se. För visning på nätet har avtal slutits som täcker intäkter och fördelning av dessa till alla berörda parter, distributör, producent och upphovs- 17

18 rättsliga ersättningar kommer studien att presenteras i en utförlig rapport med alla detaljer och förutsättningar för fortsatt digitalt tillgängliggörande av scenkonstproduktioner. Digital utbudsdag, 1-2 oktober Teatercentrum lanserade 2014 en helt ny sorts utbudsdag i Södra regionen, i samarbete med Riksteatern Skåne och Danscentrum Syd, en utbudsdag där man kan se utbudet oberoende av tid och plats. Den digitala utbudsdagen når även de inköpare som inte har möjlighet att åka till de traditionella utbudsdagarna. Med det digitala formatet skapas den tillgänglighet till konstnärligt utbud som man under lång tid har frågat efter, inte bara från inköparnas sida, utan också från Kultur Skåne och Statens Kulturråd. Tretton teatrar/dansgrupper medverkade med tillsammans 17 olika filmklipp. Under de två utbudsdagarna var producenten direkt nåbar för arrangörerna. 65 arrangörer anmälde sig, varav åtta stycken i Finland. Arrangörerna har sedan spridit länken till utbudsdagen vidare i sina egna nätverk och till kollegor. De medverkande teatrarna har också spridit länken vidare. Det totala antalet arrangörer som tagit del av den digitala utbudsdagen är svårt att uppskatta. Medverkande medlemmar var Teater Sagohuset: Festen i Hulabo, Max, Mera Max, Märklin och Turbin, Månteatern: Bless, Staffan Björklunds Teater: Herr Pinne, Obanteatern: Jag vill ha min hatt, Öresundsteatern: In hate we trust, Teater JaLaDa: Parizad, Expressteatern: Vinterns hemligheter, Thales Teater: Beowulf och Edward Tulane, Theater Theatron: Livet i två bitar, Teater Foajé: Handen i luften. De anmälda arrangörerna var kulturombud, kulturutvecklare, kultursekreterare, teaterkonsulenter, representanter från Riksteaterföreningarna, lärare m.fl. runt om i Sverige, övervägande från Skåne. Åtta arrangörerna var från Finland tack vare att programkoordinatorn på Hanaholmen, kulturcentrum för Sverige och Finland, samt Svenska.nu hört av sig och visat intresse för utbudsdagen. De spred aktivt vidare informationen vidare till sina kontakter. Alla kontaktade arrangörer har varit positiva till initiativet till en digital utbudsdag som ett komplement till de fysiska utbudsdagarna. Utbudsdagen har utvärderats med både arrangörer och producenter vars synpunkter kommer att tas med i planeringen för framtida digitala utbudsdagar. Utvecklingen fortsätter Producentpool Ett treårigt projekt, inom ramen för Resurscentrum, vars syfte är att fungera rådgivande och kunskapshöjande, utveckla ett fondregister, samt undersöka finansieringsformer för kontinuerligt kunna erbjuda operativa tjänster med inriktning mot marknadsföring, försäljning, ekonomi och produktion. Efter snart två års rådgivande och informativ verksamhet finns nu fyra personer med kompetenser inom marknadsföring, grafisk formgivning, ekonomi, planering, ansökningar med flera producentkompetenser knutna till producentpoolen. Under hösten har också Leila Åkerlund, tidigare bl.a. Teater Sagohuset och Drömmarnas Hus, varit anställd för att genomföra en studie och lämna en rapport rörande förutsättningar för operativ verksamhet. Projektets viktigaste samarbetspartners är Teatercentrum, Danscentrum Syd och Riksteatern Skåne som tillsammans driver pilotprojektet idag och är tänkta att också driva det långsiktiga projektet. Projektplatser Resurscentrum har sex projektplatser i de gemensamma lokalerna på Mazetti i Malmö. Projektplatserna syftar till att ge grupper och enskilda utövare tillgång till billiga kontorsplatser, möteslokaler, nätverk och kontorsservice. 18

19 SEMINARIER/KONFERENSER Till de synliggörande aktiviteterna kommer också Teatercentrums egna offentliga seminarier och konferenser kring aktuella kulturpolitiska och konstnärliga frågor, samt Teatercentrums deltagande vid andras arrangemang med relevans för Teatercentrum och/eller Teatercentrums medlemmar. Forum, Teatercentrum Södra regionen Inom ramen för samarbetet i Resurscentrum genomförde Teatercentrum 2014 tre Forum: Inspirationsworkshop med Insectotropics, Konst med digitala verktyg och Vad är en digital utbudsdag? Presenteras utförligare under rubriken Kompetensutveckling. Att välja rätt är stort, att välja fritt är större? Barnkulturkonferens, 3-4 april, Umeå Konferensen arrangerades av Kulturrådet i samarbete med Barnkulturcentra i Sverige, Kulturcentrum för barn och unga I Umeå, Idéan/Umeå kommun och Kulturpedagogiskt centrum/skellefteå kommun. Verksamhetsledare i Norra regionen medverkade som samtalsledare. Scenkonstfrukost, 11 april, 9 maj, 14 november, Malmö Ett öppet arrangemang med bred inbjudan till alla yrkeskategorier som relaterar till scenkonst, samt kulturintresserad allmänhet. En inbjuden teater berätta om sin verksamhet i ett informellt samtal kring ett frukostbord. Samtalen har spelats in och är tillgängliga som POD-casts via Teatercentrums hemsida. Medverkande teatrar 2014: Varietéteatern Barbés, Teater Weimar, Teater Theatron. Svensk scenkonst branschdagar, 7-8 maj, Umeå Årligen återkommande bransch- och arbetsgivarkonferens för scenkonstens ledare: chefer, politiska företrädare, fackliga motparter, intresseorganisationer och representanter från olika myndigheter. Arrangeras av Svensk Scenkonst i samband med deras årsstämma. Vid årets möte diskuterades de samhällsägda scenkonstinstitutionernas värden och effekter och hur det står till med mångfalden i branschen. Ca 250 personer deltog och Teatercentrum var representerad av Elin Svensson, dåvarande vice ordförande, och Marie Wallstén, styrelseledamot. Sopplunch på Kulturmagasinet, 23 september och 25 november, Umeå Lunchsamtal i samarbete med Kulturcentrum för barn och unga med fokus på kulturpolitik och branschen som främsta målgrupp. Ett forum för debatt och samtal med koppling till Kulturhuvudstadsåret och visioner för 2015 och framåt. Samtalsledare Eva Gustafsson, tidigare verksamhetsledare i Norra regionen. Hallå! - om att kommunicera och samverka, SKL kulturkonferens, 6-7 oktober, Umeå SKLs kulturkonferens är en mötesplats för ledande politiker och tjänstemän samt alla som på olika sätt arbetar strategiskt med utveckling av kulturområdet. Årets kulturkonferens handlade om samverkan och kommunikation. Från Teatercentrum deltog nationell verksamhetsledare. Barn och ungas rätt till kultur, 29 oktober, Storuman En kulturkonferens där kulturskapare, ungdomar, regionpolitiker och lärare möttes under temat barn och ungas inflytande, med fokus på Skapande Skolas förutsättningar samt den regionala kulturplanen. Nätverk och utbyte av erfarenheter och kompetens, en konkret skrivarverkstad för tips och förslag på Skapande Skola-ansökningar samt en informationsmarknad där professionella kulturutövare från olika konstformer fans tillgängliga för att diskutera projektupplägg inom Skapande Skola. Konferensen arrangerades inom ramen för samarbetet i BUNGK-gruppen som presenteras vidare under Övrig synliggörande och förmedlande verksamhet. 19

20 De europeiska kulturinstitutionernas framtid, 8 december, Stockholm Uppföljare av två tidigare konferanser Det europeiska projektets framtid 2012 och Årets konferens handlade om hur kulturinstitutionerna ska kunna förbättra sin förmåga att engagera och inkludera migranter och svenskar med annan etnisk och kulturell bakgrund på alla nivåer av sin verksamhet. Konferensen arrangerades av InterCult/Europa Direkt, Region Västerbotten och Kulturhuset/Stadsteatern. Från Teatercentrum deltog nationell verksamhetsledare. Vad får kulturinstitutionerna ut av konstnärlig forskning? 17 december, Stockholm En paneldiskussion, på Stockholms Dramatiska Teater, kring den konstnärliga forskningens roll för olika konstfält. Detta seminarium om scenkonst bevakades av nationell verksamhetsledare med särskild koppling till uppdrag för Teaterunionens utbildningskommitté. ÖVRIG SYNLIGGÖRANDE OCH FÖRMEDLANDE VERKSAMHET Ett flertal av de nätverk och samarbeten Teatercentrum ingår i kan ses som aktiviteter för att sprida och öka kunskapen om medlemmarnas verksamhet och utbud, knyta kontakter och förmedla uppdrag, samt synliggöra och uppmärksamma villkor och förutsättningar för den fria professionella teaterkonsten. Skapande skola konsulent, Södra regionen Under hösten/vintern 2014 har Emily Johansson arbetat som Teatercentrums egen konsulent med Skapande Skola i Södra regionen, med syfte att skapa en länk mellan medlemmars utbud och skolorna i södra regionen. Konsulentuppdraget har innehållit kartläggning, kompetensutveckling, kommunikation och förmedling av utbud. En särskild hemsida för information om Teatercentrums konsulenttjänster och medlemmarnas Skapande skola utbud har lanserats. Se även Information och marknadsföring. Teatercentrum har medverkat vid Skapande skola konferenser och möten med enskilda skolor, med information och stöd för projektformulering och ansökningar. Arbetet kommer att utvärderas och ligga till grund för beslut om fortsättning. Under de sista månaderna av 2014 genererade konsulentarbetet Skapande skola ansökningar i tre kommuner för ett sammanlagt värde om kr för Kulturgenerator, Stockholm Kulturgenerator, KG, var ett ettårigt pilotprojekt som startade i maj Syftet var att öka andelen föreställningar för barn i förskolan i Stockholms stadsdelarna. Teatercentrum har varit projektägare och i styrgruppen ingick Dans i Stockholms stad och län, DIS, och Musikcentrum Öst. Styrgruppen svarade både för planering och det operativa arbete. Där till anlitades en extern producent/projektledare för vissa av aktiviteterna. Teatercentrum och övriga i projektgruppen har tagit fram modeller för förmedling av scenkonst till förskolan i flera av Stockholms stadsdelar. Under 2014 genomförde 40 olika arrangemang och haft en publik/deltagarantal på personer. Kulturgenerator, KG, har också skapat ett nätverk med ett övergripande strategisk syfte att fokusera på frågor som att undanröja hinder för barn och ungas kulturupplevelse. Barn- och ungkulturrådet, Umeå Kommun Ett nätverk för de kulturaktörer som arbetar med barnkultur i Umeå. Teatercentrums verksamhetsledare i Norra regionen är inbjuden att representera de fria scenkonstutövarna i kommunen. Starkt fokus på barnkulturen under Kulturhuvudstadsåret BUNGK, Region Västerbotten BUNGK-gruppen har lyfts som ett viktigt forum för erfarenhetsutbyten och samordning i Region Västerbottens kulturplan, och fortsatt och fördjupad utveckling av BUNGK anges som ett prioriterat utvecklingsområde i planen för Under 2014 hade BUNGK verksamhetsstöd för bl.a. en skapande skola-konferens, marknadsföring och fortbildning. Se även Seminarier/Konferenser. 20

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2011 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR 2010 inledde vi i samarbete

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på.

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på. 1 2 Oktober, 2013 NYHETSBREV Hej bästa arrangör! brett och engagerat smörgåsbord att välja på. Nu är ni i full gång att ta emot publiken på alla de förställningar som ni arrangerar runtomkring i vår stora

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 Danscentrum Danscentrum är en riksorganisation för den professionella samtida danskonsten i Sverige. Danscentrum ska dessutom: - verka för att förbättra danskonstnärernas villkor

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

RAPPORT STATISTIK 2013

RAPPORT STATISTIK 2013 RAPPORT STATISTIK 2013 Teatercentrum samlar varje år in uppgifter från medlemmarna rörande bl.a. publik, föreställningar, turné och personal. Svaren gällande 2013 är nu sammanställda. Vi kan se att de

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// ///////////////////

/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// /////////////////// 2008 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR En ny mandatperiod, en ny styrelse

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009 Sidan 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009 Närvarande: Hans Björke (ordf.), Karin Jeppsson, Bertil Lindström, Thomas Ohlsson, Gunilla Carlsson,

Läs mer

Rapport'förstudie'Nummer' Sammanställd*av*Länsteatrarna*i*Sverige*i*samarbete*med*Kulturtexter.* *

Rapport'förstudie'Nummer' Sammanställd*av*Länsteatrarna*i*Sverige*i*samarbete*med*Kulturtexter.* * 1 Rapport'förstudie'Nummer' SammanställdavLänsteatrarnaiSverigeisamarbetemedKulturtexter. Sid1 Sammanfattning Sid2 BakgrundNummer Sid2 VarförenförstudieomNummer? Sid2 Vemtaransvarfördekritiskasamtalenomscenkonst?

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 3 mars 2010 Sammanträde 1/2010

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 3 mars 2010 Sammanträde 1/2010 Sidan 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 3 mars 2010 Sammanträde 1/2010 Närvarande: Hans Björke, (ordf.), Bertil Lindström, Karin Jeppsson, Gunilla C Carlsson, Thomas Ohlsson,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2010:559 Utkom från trycket

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-9856 Ansökan avser tiden 070701-071231. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-7914 Ansökan avser tiden 070101-070630. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

DIY byråkrati. en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning

DIY byråkrati. en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning DIY byråkrati en kort handbok i att påverka regeringens kulturutredning Inledning Denna guide är tänkt att inspirera konstnärer och andra verksamma inom konstbranschen till att vara en aktiv del i den

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr 9 2014 Tisdag den 11 november 2014 Plats: BF City Göteborg Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita Brimstad, KC

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

riksteatern östergötland

riksteatern östergötland Norrköping 2015-04-07 Välkommen till årsmöte för Riksteatern Östergötland, Mån 20 april 2015 klockan 18.00 Plats: Östgötateatern, Teatertorget 1, Norrköping Praktiskt Handlingar till årsmötet bifogas.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 /! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I GÖTEBORG Styrelse Vald till år Ordförande Katarina Wendsjö 2014 Kassaförvaltare Hanna Waddington 2015 Tao Hemberg 2015 Ledamöter Åsa Ekman 2014

Läs mer

ILLUSTRATÖRCENTRUM 2015 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN

ILLUSTRATÖRCENTRUM 2015 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN ILLUSTRATÖRCENTRUM 2015 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN Innehåll 1. Illustratörcentrums fokus 2015 2. Ordinarie verksamhet 3. Budget 1. Illustratörcentrums fokus 2015 Under 2015 fortgår arbetet med att vidareutveckla

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer