//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////"

Transkript

1 //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

2 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde vi en resolut förhandling med Teaterförbundet om det nya kollektivavtalet för fria professionella teatrar. Vi lyckades till slut nå en lösning som både Teaterförbundet och vi är nöjda med och som sträcker sig över tre år. Som ett resultat av förhandlingarna har vi under året inlett ett samarbete med Teaterförbundet och Danscentrum för att stärka den fria professionella scenkonsten i Sverige. Det är ett samarbete som sträcker sig över en tre-års period och som kommer leda till ett gemensamt skrivet upprop, seminarier, debattartiklar, m.m har vi fortsatt arbetet utifrån Verksamhetsplan som togs på Kongressen i Gävle 2011 och som säger att: Teatercentrum ska lyfta den fria teaterkonsten och våra medlemmar genom att: vara en mötesplats för den fria teaterkonsten synliggöra och marknadsföra Teatecentrums medlemmar verka för att de ekonomiska förutsättningarna för Teatercentrums medlemmar förbättras bedriva kompetensutveckling arbeta med avtals- och arbetsgivarfrågor driva kulturpolitiska frågor bedriva förmedlingsverksamhet utveckla medlemskapets form och innehåll Under året har vi kunnat förhålla oss till dessa punkter då vi styrelse, VU och verksamhetsledare planerat, genomfört och utvärderat vårt arbete. Under det gångna året har vi bl.a. bedrivit kompetensutveckling, med hjälp av en kommunikatör implementerat vår kommunikationsplan, genomfört utbudsdagar/festivaler, arrangerat och deltagit i seminarier/konferenser, m.m. Teatercentrum har under 2013 varit representerat i Sverige och utomlands i olika sammanhang och vi har fortsatt vårt engagemang i bla Svenska ITI, Access Europa, IETM, m.fl. Och det viktigaste av allt är ni medlemmar som sprider fri teaterkonst överallt och hela tiden i Sverige! Avslutningsvis känner jag att vi står väl rustade inför kommande år där förmedling och kulturpolitik är i fokus och bibu.se 2014 går av stapeln i sin nya hemkommun. Tack för det gångna året och väl mött 2014! Rolf S. Nielsen ordförande 2

3 RIKSDELTAGARMÖTE Riksdeltagarmöte hölls den 22 maj 2013 i Jönköping. Vid Riksdeltagarmötet var 69 medlemmar representerade, varav 22 teatrar och 47 individuella medlemmar. Riksdeltagarmötet behandlade verksamheten 2012 samt styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vidare behandlades styrdokument, medlemsavgift 2013 och från medlemmar inkomna motioner. Vid Riksdeltagarmötet valdes tidigare tillförordnad vice ordförande till ordinarie vice ordförande, 2 nya ledamöter till styrelsen samt en ordinarie revisor och revisors suppleant, med anledning av lämnade uppdrag. MEDLEMMAR Under 2013 har Teatercentrum fått 23 nya medlemmar, 5 teatrar och 18 individer. Vid årets slut var medlemsantalet 77 teatrar och 85 individuella medlemmar varav 53 kvinnor och 32 män. Fördelat över regionerna var medlemsantalet vid årsslutet 10 teatrar och 19 individuella medlemmar i Norra regionen, 17 teatrar och 23 individuella medlemmar i Södra regionen, 23 teatrar och 12 individuella medlemmar i Västra regionen och 27 teatrar och 28 individuella medlemmar i Östra regionen. Förteckning över samtliga medlemmar per den 31 december 2013 finns som bilaga till denna årsberättelse. STYRELSE Ordförande: Vice ordförande: Vice ordförande: Kassör: Ledamöter: Rolf S Nielsen, Stockholm Sofia Wretling, Karlstad föräldraledig, avgick 22 maj Elin Svensson, Göteborg tillförordnad t.o.m. 22 maj, därefter ordinarie Anders Widell, Lund Johan Bössman, Stockholm Stefan Hansen, Malmö invald 22 maj Ola Karlberg, Göteborg Anna Marking, Stockholm Cattis Nilsson, Stockholm invald 22 maj Simon Persson, Umeå Åsa Sandström, Malmö avgick 22 maj Marie Wallsten, Luleå Under året har styrelsen haft 6 protokollförda sammanträden. Särskilda uppdrag i styrelsen: Johan Bössman arbetsgrupp för utveckling av Arbetsgivarforum representant i stiftelsen Rosenlundsteatern, Stockholm Ola Karlberg arbetsgrupp för översyn av medlemskapets form och innehåll Anna Marking arbetsgrupp för översyn av medlemskapets form och innehåll Simon Persson arbetsgrupp för översyn av medlemskapets form och innehåll Elin Svensson arbetsgrupp för utveckling av Arbetsgivarforum arbetsgrupp för översyn av medlemskapets form och innehåll sekreterare 3

4 Styrelsens verkställande utskott: Rolf S Nielsen, ordförande Sofia Wretling, vice ordförande föräldraledig, avgick 22 maj Elin Svensson, tf vice ordförande tillförordnad t.o.m. 22 maj, därefter ordinarie Anders Widell, kassör Under året har styrelsens verkställande utskott haft 6 protokollförda sammanträden. Särskilda uppdrag i verkställande utskottet Rolf S Nielsen: ledamot Svensk Teaterunions styrelse ledamot Svensk Teaterunions kulturpolitiska kommitté representant Svensk Teaterunions Råd ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga förhandlingsdelegation kollektivavtalet Elin Svensson: sekreterare Anders Widell: ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga representant i styrgruppen för Resurscentrum för Scenkonst Skåne förhandlingsdelegation kollektivavtalet PERSONAL Lars Dahlqvist, verksamhetsledare Södra regionen, Malmö, heltid Annika Ekstrand, ekonom, Malmö, 75% Johan Franzon, verksamhetsledare Västra regionen, Göteborg, heltid, tjänstledig 50% Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen, Umeå, heltid, föräldraledig 50% 1 april - 30 juni Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare, Stockholm, heltid Oscar Larsson, kommunikatör, Malmö, 50% nationellt, 50% Södra regionen, fr.o.m Marcus Lilliecrona, projektledare Västra regionen, Göteborg, 50% Anders Lorentzon, verksamhetsledare Östra regionen, Stockholm, heltid Evelina Lindahl, uppdragstagare Norra regionen, Umeå, 50 timmar under våren Särskilda uppdrag för personalen Lars Dahlqvist ledamot i styrelsen för bibu.se scenkonstbiennal för barn och unga ledamot i styrgruppen för KulturKraft Syd representant i styrelsegruppen för Resurscentrum för scenkonst, Skåne Johan Franzon representant i ledningsgruppen för Trappan representant i Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp representant i styrgruppen för Barnteaterakademin representant i AF-kulturs regionala referensgrupp för centrumbildningarna Eva Gustafsson representant i arbetsgrupp Festival Normal 2014 representant i BUNGK-gruppen, samarbete för Skapande skola representant i Barn- och ungdomskulturrådet, Umeå kommun Lena Gustafsson representant i Svenska Teaterunionens utbildningskommitté representant i nationella nätverket för Centrumbildningarna representant IETM international network for contemporary performing arts representant EON European Off Network representant i nordiskt nätverk av organisationer för fri scenkonst Marcus Lilliecrona representant i Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp representant i AF-kulturs regionala referensgrupp för centrumbildningarna Anders Lorentzon representant i stiftelsen Rosenlundsteatern, Stockholm representant i referensgruppen för KULAN, Stockholms kulturförvaltning representant i projektgruppen Kulturliv för alla, Västmanland representant i referensgruppen Scenkonstgruppen, Östergötland 4

5 REVISORER OCH VALBEREDNING Revisorer Ordinarie revisorer: Revisorssuppleant: Valberedning Nina Björby, Umeå, sammankallande Mia Carlsson, Malmö Robert Jelinek, Stockholm Dan Swärdh, Luleå avgick 22 maj Magnus Haak, auktoriserad revisor, Cederblads revisionsbyrå, Malmö Marie Roos, Bromma avgick 22 maj Dan Swärdh, Luleå vald 22 maj Iben West, Malmö vald 22 maj FINANSIERING Teatercentrum har under året erhållit statliga medel för verksamheten från Statens Kulturråd samt regionala anslag från Västra Götalandsregionen, Kultur Skåne, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten, Jämtlands läns landsting, Västernorrland läns landsting, ÖSTSAM och Västmanlands läns landsting. Teatercentrum har under året erhållit projektbidrag från Göteborg & Co, Kultur Skåne, Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Umeå2014 och Region Västerbotten. För övrigt finansieras verksamheten med medlemsavgifter från teatrar och individuella medlemmar. TEATERCENTRUMS VERKSAMHET Verksamheten utgår från den Nationella verksamhetsplanen och styrdokument som antagits av medlemmarna vid Kongressen 2011 och Riksdeltagarmötet 2012, Teatercentrum ska lyfta den fria teaterkonsten och våra medlemmar genom att: Vara en mötesplats för den fria teaterkonsten Synliggöra och marknadsföra Teatercentrums medlemmar Verka för att de ekonomiska förutsättningarna för Teatercentrums medlemmar förbättras Bedriva förmedlingsverksamhet Arbeta med avtals- och arbetsgivarfrågor Bedriva kompetensutveckling Driva kulturpolitiska frågor Utveckla medlemskapets form och innehåll Teatercentrum utgår från ett samlat nationellt perspektiv på all verksamhet inom organisationen. Fri teaterverksamhet ska vara möjlig och finnas tillgänglig i hela landet. Teatercentrum arbetar för en väl utvecklad verksamhet i hela landet med fokus på förmedling och andra arbetsfrämjande åtgärder, nätverk, kompetensutveckling och att vara en kulturpolitisk röst för fri teaterkonst. Teatercentrum verkar på lokal, regional, nationell och internationellt nivå för att på bästa sätt ta tillvara medlemmarnas intressen och främja den fria teaterkonstens ställning, förutsättningar och villkor. 5

6 Teatercentrums organisation med verksamhet i hela landet har stor betydelse i fråga om arrangörskontakter, samarbeten, marknadsföring e.t.c, och medför att intresset för Teatercentrum och ett medlemskap för teatrar bibehålls och växer. Teatercentrum har kontor i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Teatercentrums kansli i Stockholm flyttade våren 2013, efter 24 år på Kungsholmen, till Hornsgatan på Södermalm. Det nya kontoret finns i STIM-huset tillsammans med en mängd andra kulturorganisationer. Styrelsens arbete Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med uppgifter beslutade vid Kongressen 2011och Riksdeltagarmötet 2012, Nya former för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning har tagits fram och implementerats under året. Verkställande utskottet har tillsammans med verksamhetsledarna planerat, hållit avstämning och utvärderat verksamheten vid 3 Q-möten (kvartalsmöten) och rapporterats till styrelsen för uppföljning och inriktningsbeslut. Arbetsgruppen för att utveckla medlemskapets form och innehåll har drivits av vice ordförande Elin Svensson med stöd av ledamöterna Anna Marking, Ola Karlberg och Simon Persson samt Dan Swärd från Teater Scratch och ledamot av valberedningen. Resultatet av arbetet kommer att redovisas på Kongressen Styrelsen är representerad i bolagsstyrelsen för bibu.se scenkonstbiennal för barn och unga, och frågor rörande bibu.se är stående på styrelsens dagordning. Styrelsen och nationella verksamhetsledare har varit representerade vid Kulturrådets möten med Centrumbildningarna. Arbetsgivarfrågor Under våren 2013 förhandlade ordförande Rolf S Nielsen och kassör Anders Widell med Teaterförbundet om ett nytt kollektivavtalet för fria professionella teatrar. Efter långa förhandlingar blev det en lösning som både Teaterförbundet och Teatercentrum är nöjda med och som gäller för perioden Se vidare Kulturpolitik. I januari 2013 uppvaktade ordförande Rolf S Nielsen och tf vice ordförande Elin Svensson Kulturrådet angående Teatercentrums ansökan om verksamhetsanslag Vid mötet diskuterades bl.a. verksamhetens organisation och innehåll, redovisning av förmedlingsuppdraget och Teatercentrums roll som arbetsgivarpart för kollektivavtalet för fria teatrar. I december hölls ett liknande möte med Kulturrådet för att diskutera ansökan för Sedan 2012 driver Teatercentrum Arbetsgivarforum i syfte att stötta och stärka arbetsgivare inom Teatercentrum, lära arbetsgivare mer om lagar och skyldigheter och vara ett forum att fråga om arbetsgivarfrågor och avtalsfrågor. Arbetsgivarforum ska också vara förberedande inför avtalsförhandlingar om kollektivavtalet mellan Teatercentrum och Teaterförbundet, genom att behandla frågor om vad som är viktigt för fria teatrar och vilka frågor Teatercentrum ska driva. Arbetsgivarforum organiseras både som nationella och regionala träffar. Se Kompetensutveckling. Mångfaldspolicy Till Teatercentrums kongress 2014 skall styrelsen lägga fram ett förslag till mångfaldspolicy för medlemmarna, att anta som nytt styrdokument, för stöd och handledning i mångfaldsfrågor. En arbetsgrupp bestående av både tjänstemän och representanter för styrelsen arbetar med att ta fram policyn till kongressen. Kulturpolitik Teatercentrum driver ett kulturpolitiskt opinionsarbete genom seminarier, nätverk, Utspel och samverkan inom branschen. Avtalsförhandlingarna resulterade i en överenskommelse med Teaterförbundet om ett samarbete mellan Teaterförbundet, Danscentrum och Teatercentrum för att stärka den fria professionella scenkonsten i Sverige. Samarbetet sträcker sig över en treårspersiod och som ska resulterar i bl.a. ett gemensamt upprop, seminarier, debattartiklar, m.m. 6

7 Teatercentrum har deltagit vid dialogmöten med Region Västerbotten gällande samverkansmodellen och fri scenkonst, med de fria teatrarna. Teatercentrum medarrangerade en kulturdialog med rubriken Om att vara professionell kulturskapare i Västerbotten tillsammans med Region Västerbotten och initiativtagarna KLYS. Teatercentrums verksamhetsledare i Norra regionen höll i Open Space på temat. Kulturdialogen genomfördes med ett brett deltagande från kulturskapare, politiker regionala och kommunala tjänstemän samt ex Konstnärsnämnden, Teaterförbundet m.fl. Under 2013 har Regionteater Väst börjat uppfylla de så kallade kommunavtal som teatern slutit med utvalda kommuner i Västra Götaland. Farhågorna kring kommunavtalen har funnits bland Teatercentrums medlemmar om risken för begränsad mångfald samt risken för undanträngningseffekter. Dessa farhågor ledde under 2013 till en särskild utredning för att kartlägga eventuella negativa verkningar av kommunavtalen, ett uppdrag som Västra Götalandsregionen gav till Riksteatern Väst. Teatercentrum ingick i den referensgrupp som följde utredarens arbete. Kommunavtalsfrågan fick under året även utrymme i regional media, med en debattväxling mellan Regionteater Väst och Teatercentrum i Borås tidning och P4 Göteborg. Under året har även en särskild samrådsgrupp inrättats för att bevaka frågan. Samrådsgruppen består av representanter från Teatercentrum, Regionteater Väst med flera. Samrådsgruppen För att kunna dra säkra slutsatser kring kommunavtalens verkningar inväntade statistik från Teatercentrum ingick även i referensgruppen för en utredning om hur förutsättningarna för turnérande scenkonst för vuxna ser ut i Västra Götalandsregionen. Utredningen genomfördes av Regionteater Väst på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Teatercentrum medverkade i en kulturpolitisk debatt den 3 december på Stora Teatern i Göteborg. Debatten handlade om scenkonstens ställning i regionen. Från vår sida framförde vi återigen att regionala verksamhetsanslag för fria teatrar saknas. Teatercentrum har uppvaktat Stockholms läns landsting vid två tillfällen 2013, med syfte att få tillstånd en dialog kring regionala utvecklingsfrågor för scenkonsten. I Stockholms län saknas teaterkonsulent och det har varit svårt att få en part för utvecklingsfrågor då handläggarna främst sysslar med bidragsfördelning. I samband med att ett nytt bidragssystem introducerades i Stockholms stad uppvaktade Teatercentrum Stockholms stads kulturförvaltning och framförde kritik om att bidragssystemet blivit snävare och mer byråkratiskt när en liten grupp tjänstemän i detalj ska styra de fria teatrarnas verksamhet. Som en följd av den kritik som riktades mot Stockholms stads kulturförvaltning från det fria scenkonstlivet i Stockholm arrangerade Teaterförbundet, Danscentrum och Teatercentrum ett öppet möte om Framtiden för den fria scenkonsten i Stockholm på Dramatens Lilla scen. I Södra regionen har Teatercentrum har uppvaktat Malmö Kulturnämnd om att försvara de fria scenkonstnärernas utrymme och resurser i samband med Malmö Stadsteaters start av Lilla Teatern. Kulturnämndens ordförande i Region Skåne har uppvaktats angående uppräkning av verksamhetsanslagen till fria teatrar har Teatercentrums Utspel satt fokus på osäkra konsekvenser av läns- och regionteatrars kommunavtal, underfinansieringen av stöden till fri scenkonst samt problem med bidragssystemet i Stockholms kommun. Se vidare Information & Marknadsföring: Utspel. Omvärldsanalys 2013 presenterades uppgifter från datainsamlingen som genomfördes 2012 i form av en medlemsenkät om verksamhet och organisation (statistik) 2011, nätverk, kommunikation, Teatercentrum och kunskapsbehov. De 37 medlems teatrar som deltog i Teatercentrums omvärldsanalys genomförde föreställningar för personer under Totalt fick dessa 37 teatrar kr i offentligt stöd Dessa summor jämfördes i ett 7

8 Utspel med tre institutionsteatrars antal föreställningar och finansiering, ett Utspel som väckte intresse i medier och en viss debatt i branschen. Med utgångspunkt i arbetet med formerna för omvärldsanalysen och statistikinsamlingen som gjordes under har Teatercentrum haft för avsikt att kontinuerligt bevaka, samla in och analysera material från media, myndigheter och forskning. Statistikinsamling från medlemsteatrarna ska återkomma varje år, med målet att nå en svarsfrekvens så nära 100% som möjligt planerades en enkät i två delar, där den första delen genomfördes i slutet på året. Syftet är att känna vårt område bättre än någon annan så att Teatercentrum kan presentera uppdaterad information, fakta och argument för att lyfta den fria teaterkonsten och våra medlemmar. I Västra regionen samlar Teatercentrum sedan 2009 in regional statistik kring fria teatrars verksamhet i Västsverige. Statistiken redovisas i Teatercentrums verksamhetsberättelse till Västra Götalandsregionen. Med anledning av en återkommande diskussion bland medlemmar i Östra regionen angående erfarenheter av att det blivit allt svårare att nå ut i skolorna genomfördes en mindre enkätundersökning om problemet. Av de 11 teatrar som svarade på enkäten upplevde drygt två tredjedelar att det hade blivit mycket svårt att sälja teater till skolan, varav några rapporterad en halvering av sålda föreställningar 2013, jämfört med föregående år. KOMPETENSUTVECKLING Teatercentrum erbjuder regelbundet kompetensutveckling till alla medlemmar genom workshops, seminarier, medlemsforum, nätverk inom teaterbranschen, nationellt såväl som internationellt, samt erfarenhetsutbyte medlemmar emellan. Samarbete och samarrangemang med andra inom branschen eftersträvas. Kompetensutveckling är en viktig del i verksamheten för att skapa möjligheter till konstnärlig och yrkesmässig utveckling och förbättra medlemmarnas förutsättningar att leva av sin profession. Medlemsforum Interna medlemsforum arrangeras regelbundet av Teatercentrums regionala verksamhetsledare för att erbjuda mötesplats och plattform för information och diskussion kring aktuella frågor på det fria teaterområdet, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. I Norra regionen har det 2013 hållits 3 medlemsforum, i Södra regionen 8, i Västra regionen 7 och i Östra regionen 9. Arbetsgivarforum I samband med Riksdeltagarmötet i Jönköping hölls ett nationellt Arbetsgivarforum. Inbjuden gäst var Christina Eriksson från FORA, som presenterade de försäkringarna som ingår i kollektivavtalet för fria teatrar anslutna till Teatercentrum. Trappan Kompetensutveckling Teatercentrum har sedan starten 2004 varit aktiv i Trappan Kompetensutveckling, en regional resurs för professionellt yrkesverksamma inom scen, ton, film och TV i Västra Götalandsregionen. Huvudman för Trappan Kompetensutveckling är Svensk Teaterunion. Teatercentrum sitter i ledningsgruppen samt även dess arbetsutskott. Under 2013 arrangerade Trappan Kompetensutveckling 35 kurser/aktiviteter för totalt 726 deltagare. Teatercentrum har under året särskilt lyft medlemmarnas behov av kompetensutveckling inom området affärsutveckling, något som resulterade i kursen Omvärldsanalys och nya målgrupper med AnnKi Bryhn Jansson. KulturKraft Syd Kulturkraft Syd är ett projekt i Skåne och Blekinge som syftar till kompetensutveckling inom scen, ton, film och tv, med fokus på breddad försörjningsbas. Projektet startade 2010 och 8

9 pågår med finansiering från Europeiska Socialfonden t.o.m Huvudman är Trygghetsrådet TRS. Teatercentrum sitter med i styrgruppen. KulturKraft Stockholm KulturKraft Stockholm är också ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, och riktar sig till individer och organisationer i Stockholms län som är professionellt verksamma inom scenkonst, musik, film, tv, radio eller interaktiva medier. Trygghetsrådet TRS är huvudman och Teatercentrum är suppleant till Samrådsgruppen. Projektet startade 2012 och pågår till juni Under 2013 genomfördes 236 aktiviteter. Teaterhögskolan i Luleå Tillsammans med Teaterförbundet Regionråd Nord är samtal inledda med Teaterhögskolan i Luleå kring gemensam kompetensutveckling för yrkesverksamma inom scenkonstbranschen i Norrland, i första hand skådespelare och dansare. Själva satsningen kan starta tidigast våren Folkhögskolan Edelvik Tillsammans med Teater Mila är samtal inledda med Folkhögskolan Edelviks skådespelarutbildning kring gemensam kompetensutveckling. (Genomförande tidigast hösten 2014). Kommer ev. att utvecklas till att även innefatta samverkan kring gästföreläsare och praktik, där Teatercentrums medlemmar anlitas. Genusmaskerad, 21 januari, Umeå Samarrangemang mellan Teatercentrum Norra, Danscentrum Norr, Wisp Umeå och Skuggteatern. En heldags workshop i drag och genusmedveten improvisationsteknik med dramapedagog Gunilla Edemo, för alla yrkeskategorier inom scenkonsten. Totalt deltog 18 personer, varav 10 medlemmar i Teatercentrum. Mentor Room, 23 maj, Scenkonstbiennalen i Jönköping Mentor Room erbjuder en timmes exklusivt kollegialt mentorskap och vänder sig till alla yrkeskategorier inom scenkonst. Frågeställare föranmäler ett ärende, problem eller utmaning och Teatercentrum sammanför dem med en eller två kollegor som besitter för dem relevant kompetens och erfarenhet. 3 frågeställare, varav 2 medlemmar i Teatercentrum, sammanfördes med två mentorer var. Medverkande mentorer var Chatarina Larsson, Lars Melin, Stefan Moberg, Christina Molander, Carina Reich samt Magnus Aspegren. Mentor Room arrangerades av Teatercentrum efter modell av producent Lene Bang, som initierade The Mentor Room vid IETM-mötet i Köpenhamn Producentforum, 27 augusti, Göteborg Teatercentrum arrangerade under året en särskilt producentforum för medlemsteatrarnas producenter. Under en heldag deltog 8 producenter för att kollegialt coacha varandra. För- och eftermiddagen hade var sitt tema: Min sämsta gren och Mitt bästa tips. Förmedling för medlemmar, 22 november, Umeå Open space på temat förmedling och försäljning med syfte att hitta gemensamma problemområden och formulera strategier för ett breddat och bättre försäljnings och förmedlingsarbete, med fokus på Norrland som bransch och säljområde. Processledare: Danne Swärdh, Teater Scratch. Mötet gav ett stor skriftligt material som Teatercentrum kan använda i planeringen av förmedlande verksamhet i Norra regionen. Muntlig marknadsföring, december, Umeå En två dagars workshop i presentationsteknik för scenkonstproducenter under ledning av Jörgen Bodner, regissör och talartränare. Initiativet till kursen kom från medlemmar i Norra regionen och svarade mot ett behov av att kunna presentera och sälja sin verksamhet på utbudsdagar och liknande arrangemang där det inte finns möjlighet att spela föreställningar, och där man ofta konkurrerar med institutionsteatrar, Riksteatern e.t.c. om arrangörernas uppmärksamhet. Totalt 8 deltagare varav 6 medlemmar i Teatercentrum. 9

10 Utvecklingsdag, 12 december, Göteborg Teatercentrum arrangerade västra regionens traditionella utvecklingsdag i samarbete med årets värdteater Dockteater Sesam. Under utvecklingsdagen är alla medlemmar som bor i Västsverige välkomna att prata om året som gått och utbyta tankar med kollegerna. Utvecklingsdagen är också en möjlighet att initiera nya samarbeten. Under utvecklingsdagen 2013 medverkade representanter från 12 teatrar, enskilda individer, kanslipersonal och övriga, totalt 27 personer. Som en del i arbetet med att bevaka och påverka medlemmarnas möjligheter till fortbildning och utveckling deltar Teatercentrum i nätverk inom teaterbranschen, skola, utbildning och arrangörer, regionalt, nationellt och internationellt. Teatercentrum har under året varit representerat i Svensk Teaterunions utbildningskommitté. Teatercentrum verkar för att underlätta medlemmars deltagande vi internationella nätverksmöten som ett led i att skapa varierade möjligheter till kompetensutveckling för medlemmarna (se Internationella nätverk och samarbeten). SYNLIGGÖRANDE OCH FÖRMEDLANDE AKTIVITETER Teatercentrum möter regelbundet arrangörer och kulturombud vid regionala och lokala utbudsdagar och andra sammanhang för att sprida information om medlemsteatrarna och Teatercentrums verksamhet. Teatercentrum arrangerar och samarrangerar ett flertal tillfällen för medlemmar att presentera aktuella föreställningar, samt deltar med information och kontaktförmedling vid utbudsdagar och arrangörskonferenser av andra anordnare. UTBUDSDAGAR/FESTIVALER Stjärnkalaset, 27 januari, Stockholm Stjärnkalaset är en lokal utbudsdag i Stockholm som har genomförts sedan Syftet med utbudsdagen är visa aktuell repertoar med föreställningar som riktar sig till förskolan, grundskolan och gymnasiet. Målgruppen är kulturombud inom Stockholms skolor men besöks i ganska stor utsträckning även av arrangörer från övriga landet. En av styrkorna med Stjärnkalaset är att det visas hela föreställningar. En annan viktig ingrediens är att besökarna får ta sig runt till de olika scenerna i Stockholm. Det gör att kulturombuden också får möjlighet att träffa de som arbetar på teatern på deras hemmaplan. Att få besöka teatrarna är mycket uppskattat av deltagarna. Ca 200 arrangörer deltog vid Stjärnkalaset olika program genomfördes varav medverkade bland Teatercentrums medlemmar var: Caféz-Lek: Stormens öga, Dockteaterkollektivet: Monster!, Dockteatern Tittut: Min Nattresa, Fabula Storytelling: Narren som blev sin egen syster, Fria Teatern: Den Gyllene Draken, Friteatern; Mera Kärlek tack!, Gottsunda Dans och Teater: Artiklarna, Mittiprickteatern: Snäll, Pantomimteatern: Det gyllene snittet, Pygméteatern: Skuggspel workshop för skapande skola, Tage Granit: Källkritiskt tänkande, Teater Barbara: Hoppsan!, Teater De Vill: Teater på väg, Teater fredag: Sover fiskar?, Teater Moped: Håpas du trifs bra i fengelset, Teater Pero: Å andra sidan, Teater Sláva: Pinocchio och guldbollen, Teater Tre: Vill veta!, Teater Tusan: Cykla, cykla. Minifestival, 9 februari, Luleå En endags barnteaterfestival i Luleå som genomfördes första gången 2011 i Teater Scratch regi. Teatercentrum bistod med marknadsföring av arrangemanget samt använder samarbetet för att öka den fria teaterns och Teatercentrums närvaro och synlighet i Norrbotten. Målet är att Minifestivalen ska kunna fortsätta att växa, och eventuellt gå på turné, de år då det inte är LUBU. Ca 300 personer besökte festivalen. Medverkande medlemmar var, förutom Teater Scratch, Lule Stassteater och Teater Mila. 10

11 Scenkonstdagarna 13, februari, Umeå Ett samarrangemang mellan Teatercentrum Norra och Riksteatern Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland-Härjedalen. Fredagen var vigd åt turnerande barn- och ungdomsteater och riktade sig främst till arrangörer, samordnare och inköpare från Västerbotten och Norrbotten, medan helgen ägnade sig åt det turnerande scenkonstutbudet för vuxna i hela Norrland. Teatercentrum höll i fredagens panelsamtal Makten över utbudet (med medlemmar representerade i panelen), i ett open space för samtliga deltagare på lördagen samt i det avslutande panelsamtalet på söndagen. Teatercentrum ansvarade dessutom för dagarnas digitala närvaro på Twitter, Instagram och Facebook samt för ett mingel för producenter och arrangörer. Skuggteatern stod för underhållning på lördagens middag. Första dagen deltog 107 personer varav 66 producenter, dag två och tre deltog 228 personer inklusive producenterna. Medlemmar som medverkade med föreställning var Lule Stassteater: Overkligheten och Ögonblicksteatern: Minneskoden, därtill medverkade Skuggteatern, Teater Soja, Nordcirkus, Cirkus Elivra, Teater Scratch, Teater Martin Mutter, Pantomimteatern och Teater Pero med presentationer. Skånsk Teaterdag, 8 mars, Lund Utbudsdagen arrangeras av Teatercentrum, visar hela föreställningar och erbjuder en mötesplats för det hundratal besökare som är där. Skånsk Teaterdag har under årens lopp visat sig vara ett bra sätt att marknadsföra den fria teatern och det säljs ett stort antal föreställningar som ett resultat av dagen. Till 2013 års upplägg presenterades också en trailer som återspeglade dagens innehåll, återknöt till det upplevda och förlängde och förstärkte engagemanget, vilket ledde till ytterligare marknadsförings- och försäljningsvinster. Medverkande medlemmar och föreställningar var Teater Sagohuset: Odyssén, Expressteatern: Prima Vera, Månteatern: Kennert, Fru Bergström och Daisy, Frau Division: Den stora förändringen, Banditteatern: Den modige lille skräddaren. Scenkonstdagarna för vuxna, 8-9 mars, Göteborg Arrangerades i nära samarbete med Riksteatern Väst på Brewhouse i Göteborg. Teatercentrum medverkade på scen för att presentera vår verksamhet och välkomna besökarna som uppgick till ca 110 teaterarrangörer. Teatercentrum tillgängliggjorde även skriftligt material från medlemmar som inte hade tid på scenen. Medverkande medlemmar: Larssons & ADAs Teater, Teater Tamauer, Teater Uno, Crowd Company, Masthuggsteatern, Teater Marang samt Teater Eksem. Scenkonstdagar för barn och unga, mars, Uddevalla Arrangerades av Riksteatern väst, Kultur i väst samt Regionteater väst. Ca 150 ombud tog del av teater-, dans- och musikpresentationer ur Kulturkatalogen Västs aktuella utbud. Medverkande medlemmar var Big Wind, Teater Kurage, Teater Albatross, Teater Tre, Jag Är Här Nu, Hedmans Teater, Teater Fredag och Månteatern. Teatercentrum närvarade med information och skriftligt material från medlemmar som inte presenterades på scenen. Skånsk Scenkonstdag, 19 mars, Malmö Ett samarbetsprojekt mellan Teatercentrum, Danscentrum Syd och Riksteatern Skåne som genomförts fem gånger, numer inom ramen för Resurscentrum. Scenkonstdagen innehöll ett seminarium om turnéförhållanden inom Södra regionen, samt en presentation av projektet VASS. Se vidare om Resurscentrum. Ca 50 deltagare däribland kulturchefer, kulturpolitiker och högre tjänstemän. Teaterns Dag, 23 mars, Malmö En dag för allmänheten. Alla Malmös teatrar höll öppet hus. Medverkande medlemmar och föreställningar: Lilla Vilda teatern: Lilla Spökshowen, Staffan Björklunds teater: Tre på ett strå, Thales teater: Edward Tulanes fantastiska resa,, Månteatern: Kennert, Fru Bergström och Daisy, samt Teater Foajé: Glöd under snö. Publik: ca 280 personer. LUBU, 6-10 maj, Luleå Teatercentrum ansvarade för seminarieprogrammet och branschmingel, bistod med marknadsföring och spridning samt arrangerade medlemsaktiviteter i anslutning till festivalen för att öka 11

12 närvaron av och mötesplatser för fria teatrar i regionen. I seminarieprogrammet stod What's up Minoritet? - röster om minoritetskultur och scenkonst, När barnpubliken spelar (huvud)roll - om deltagarkultur och teater, Norrland i Världen - världen i Norrland: Al Harah theatre och Ögonblicksteatern i ett samtal om betydelsen av internationella samarbeten skolbarn fick del av föreställningsprogrammet. Medverkande medlemmar var Lule Stassteater, Teater Scratch, Profilteatern, Ögonblicksteatern, Skuggteatern, Teater Mila, Pantomimteatern och Skottes Musikteater. Scenkonstbiennalen, maj, Jönköping En viktig del i Teatercentrums verksamhet för både synliggörande och kompetensutveckling är att skapa förutsättningar för medlemmar att vara delaktiga i vad som sker i övrigt inom branschen. Genom att hålla Teatercentrums Riksdeltagarmöte i anslutning till Scenkonstbiennalen och satsa på särskilt tillgängliga biennalpass för medlemmar, kunde Teatercentrum underlätta för ett 70-tal medlemmar att delta under Teatercentrum arrangerade workshopen Mentor Room inom ramen för biennalprogrammet, se ovan. Vid biennalen deltog totalt av 1800 personer. Teatertältet, juli, Karlshamn och Helsingborg Sommaren 2013 genomförde Teatercentrum ett projekt kallat Teatercentrums Tältprojekt, initierat av medlemmar i Södra regionen. I ett stort tält spelades teater i Karlshamn och Helsingborg under deras stadsfestivaler, samt en heldag på Hedmanska gården i Malmö under Malmöfestivalen. I tältet. Syftet var att gemensamt synliggöra medlemmar och sprida fri scenkonst till i regionen, nå nya målgrupper och skapa medial uppmärksamhet. Teatertältet blev en mötesplats där en blandad publik deltog på lika villkor. Nio teatrar medverkade med tio föreställningar samt en dockverkstad. Tältprojektet nådde en publik på ca 600 personer. Dans & Teatertältet, Kulturkalaset 13 augusti, Göteborg Under Göteborgs Kulturkalas 2013 hade Teatercentrum och Danscentrum väst ett gemensamt tält i Bältesspännarparken, där besökarna fick uppleva och prova på scenkonst. Dans & Teatertältet arrangerades med stöd av Göteborg & Co och Göteborgs Stad. Eftersom Kulturkalaset hade ett särskilt område med tydligt barnfokus, lades fokus i tältet på familjer och vuxnare publik. Totalt 7 olika programpunkter presenterades, varav vissa upprepades under dagen. Medverkande medlemmar från Teatercentrum var Teater Tamauer: smakprov från Pigan en feministisk musikal, Teater Trixter: smakprov från Drömfångare, Teater Uno: föreställningen Hundra år av saknad. Danscentrum västs medlemmar bidrog med olika dansworkshops. Tältets besökare fick tävla i scenkonstquiz och erbjöds att prova teaterrekvisita/kostym och få ett foto med sig. Därtill var tältet fyllt med publikmaterial från övriga medlemmar, med syfte att informera om det fria scenkonstlivet i Göteborg. Så gott som samtliga programpunkter var fullsatta och totalt kom ca 1200 besökare till tältet. En scen kväll, september, Göteborg Presenterar aktuell repertoar för barn och unga. Arrangeras av Göteborgs kulturförvaltning i samarbete med stadsdelarnas barnkultursamordnare. Teatercentrum ingår i den arbetsgrupp som planerar och genomför En scen kväll. Ca 200 lokala teaterombud tog del av 30 olika dans-, teater-, och musikpresentationer från Kulturterminens katalog. Medverkande medlemmar: Pelikanteatern, Teater Kurage, Teater Marang, Teater Sesam, Teater Jaguar, Masthuggsteatern, Big Wind, Teater Eksem, Teater Uno samt Allikateatern. TRETE, oktober, Trollhättan TRETE är en regional festival med fokus på fri teaterkonst för barn och unga. Teatercentrum västra regionen har arrangerat festivalen sedan 1995, ibland tillsammans med andra aktörer. TRETE visar hela föreställningar för barn och unga, och med barn och unga i publiken. Festivalen innehåller också seminarier och chanser att mingla och träffa kolleger. Vid sidan av barnen är regionens arrangörer en viktig målgrupp. Under perioden 2013 till 2015 ingår festivalen som ett särskilt projekt i det kulturstrategiska uppdrag som Teatercentrum fått från Västra Götalandsregionen. Detta innebär att festivalen under de tre år som uppdraget gäller ska arrangeras varje år. Arrangörer under perioden 2013 till 2015 är Teatercentrum och N3 12

13 Kulturbyrå/Trollhättans stad. Namnet TRETE betyder tre gånger bokstaven t, Teatercentrums & Trollhättans Teaterdagar. Årets festival var gratis för alla deltagare, i syfte att förbättra förutsättningarna att nå målgruppen kultursamordnade och arrangörer och göra festivalen mer förmedlande. I år var det också möjligt för besökarna att se samtliga föreställningar och seminarier under två dagar genom att upprepa samma program båda dagarna. Det betydde att färre teatrar kunde medverka, men att de som medverkade sammanlagt sågs av fler arrangörer och samordnade erbjöd TRETE även en extra halvdag öppen för allmänheten. Istället för de sedvanliga drivorna av utbudsblad runt festivalen delades ett USB-minnen ut till alla arrangörer, med samtliga utbudsblad och filmade trailers från såväl medverkade på TRETE som andra av Teatercentrums medlemmar som turnerar i Västra Götalandsregionen. Dessutom visade vi trailers på stor duk under morgonminglet. 20 hela föreställningar från 7 olika teatrar samt 2 seminarier presenterades. Medverkande medlemmar och föreställningar: Teater Sesam: Vägen till Bolero, Göteborgs Dramatiska Teater: Herr Spargels väska, Figurteaterkompaniet: Indiansommar, Teater Jaguar: Lennarts listor, Teater Eksem: Ful, Teater Uno: Lägg dig inte i det här!, Pantomimteatern: Det gyllene snittet. Seminarieprogrammet presenterade Clowner utan gränser med Pelle Hanaeus, Regionteater väst, Bra eller dåligt - vad är kvalitet i barnkultur? med Karin Helander, Centrum för barnkultur. Hela festivalen besöktes av 735 barn och totalt 938 personer som representerade 37 kommuner, varav 33 från Västra Götalandsregionen. Mötesplats skola, oktober, Göteborg Mötesplats skola är västra Sveriges mötesplats för alla som arbetar inom utbildning. Teatercentrum har tidigare medverkat i samarbete med övriga centrumbildningar i väst samarbete 2013 med Danscentrum väst med en gemensam monter för att förmedla våra medlemmars utbud gentemot de som arbetar i skolan värld. Estetiska torget, Skolforum, oktober, Älvsjö 2012 genomförde centrumbildningarna på gemensamt upptag från Skolforum ett stort anslaget tema-torg kring konst och skapande i skolan återkom Skolforum med inbjudan till samarbete, men med framför allt ekonomiska hinder tackade merparten av centrumbildningarna nej till medverkan detta år. Det blev istället ett bantat samarbete mellan Skolforum, Teatercentrum och Danscentrum. Med mindre budget från mässan, inget från centrumbildningarna eller Kulturrådet, som året innan, utformades innehållet med fokus på att närvara med expertis och information. Teatercentrum och Danscentrum inredde och bemannade torget, presenterade information från alla centrumbildningar som önskade, samt hade kompletterande närvaro var sin dag från Filmcentrum respektive Författarcentrum. Centrumbildningarnas gemensamma broschyr om fria kulturskapare och skapande skola från tidigare år användes och spreds. Ulla Wiklund medverkade på torget med "När kulturen knackar på dörren", ett kortare anförande och efterföljande samtal. Vidare presenterades "Dramatic Enquiry" av Gordon Poad, verksam i England som skådespelare och projektledare för teater i undervisning. På torget uppstod goda möten och samtal med många intresserade besökare. Kontaktformulär fanns där besökare kunde önska kontakt med specifika centrumbildningar. Inspirationsdag skapande skola, 21 november, Stockholm Ett samarbete mellan Teatercentrum, Länsmusiken, DIS (Dans i Stockholms Stad) och läns, Film i Stockholm, Folket bio m. fl. inför ansökan till Skapande skola. 40 ombud från skolor runt om i Stockholm deltog. Medverkade gjorde bland annat Pantomimteatern, Teater Pero och Teater Tre. Kulturbaluns, 30 november - 1 december, Skarpnäck Ett samarbete med Skarpnäcks kulturhus inom ramen för projektet Kulturgenerator, tillsammans med Musikcentrum Öst och Dans i Stockholm stad, se vidare om Kulturgenerator under egen rubrik. Festivalen syftade till att sprida kunskap om kulturhuset till offentlig publik genom att visa föreställningar med dans, musik och teatern samt att visa på möjlighet som produk- 13

14 tionsloka som kulturhuset kan erbjuda. Kulturgenerator stod för en mindre del av det offentliga programmet. Genom att förlägga skolföreställningar i anslutning till festivalen utökades flera av de medverkandes turnétillfällen i Skarpnäck. Från Teatercentrum medverkade Teater Tre med föreställningen Hjärtat. Festival Normal, Umeå Festivalen har ingått i Ögonblicksteaterns treåriga projekt Normal som avslutats vid årsslutet Under 2013 har arbetet för en ny festival 2014 pågått och Teatercentrum medverkar även fortsättningsvis i arbetsgruppen och kommer att samverka kring programinnehåll i anslutning till det internationella nätverksmötet Unlimited! EON meeting, se vidare Internationella nätverk och samarbeten. RESURSCENTRUM FÖR SCENKONST, SÖDRA REGIONEN Resurscentrum är ett samarbete mellan Teatercentrum Södra, Danscentrum Syd och Riksteatern Skåne med finansiering från Kultur Skåne. Syftet med Resurscentrum är att öka samarbetet mellan arrangörer och producenter, stärka infrastrukturen på det fria dans- och teaterområdet, stärka producent- och arrangörsleden, öka antalet turnerande föreställningar som når ut i hela regionen. De tre verksamhetsledarna för Teatercentrum, Danscentrum och Riksteatern Skåne bildar styrgrupp för Resurscentrum och har under 2013 utvecklat samverkansaktiviteterna. Parternas daglig kontakt ger snabba beslutsprocesser och ökad samordningen av både ekonomiska och personella resurser skapar en större effektivitet. Under rubrikerna Utbudsdagar/Festivaler respektive Seminarier/Konferenser presenteras Skånsk Scenkonstdag, Teatertältet och Forum, delar av Teatercentrums synliggörande verksamheter som genomförs inom ramen för samarbetet i Resurscentrum. VASS Ett projekt för att bygga långsiktiga relationer mellan ett antal teaterföreningar och fria scenkonstproducenter och etablera en andra hemmascen ingick städerna Kristianstad, Simrishamn och Ängeholm i samarbetet. VASS löper över tre år för att sedan utvärderas. Resurscentrum subventionerar uppbyggnadsfasen och ska understödja arrangörerna i målgrupps- och publikarbete. De producenter som berörs får hjälp med kostnader kring flytt och merarbete. Målet är att Resurscentrum ska skapa en stark profil, ett varumärke, som står för riktigt vass scenkonst. Arrangörerna får också stöd i målgrupps- och publikarbete. Under 2013 har Teater Foratt, Teater Theatron och Memory Wax turnerat inom projektet. Digitalt tillgängliggörande av scenkonstproduktioner Inom ramen för Resurscentrum har Teatercentrum haft uppdraget att genomföra en studie som syftar till att undersöka möjligheterna för mindre scenkonstproducenter att distribuera konstnärligt innehåll digitalt. Studien, som fortsätter 2014, skapar en grund för hur mer av medlemmarnas konstnärliga innehåll kan göras tillgängligt via Internet, utveckla förmedlande funktioner och i förlängningen ökad försäljning och bättre spridning till fler. Resurscentrum verkar för att höja medvetenheten hos både i producent- och arrangörsledet kring hur man kan använda digitala medier och verktyg. Arbetet rör frågor kring finansiering av digital produktion och upphovsrättsliga avtal gällande distribution via Internet. Det övergripande målet är att tillgängliggöra konstnärligt innehåll för fler, både geografiskt och nya målgrupper. I förlängningen handlar det om att skapa en större efterfrågan och därmed fler sålda föreställningar inte bara i den digitala domänen utan framförallt i scenrummet. Ett antal produktioner skulle lagts ut på en distributionsplattform under Men det har visat sig att de plattformar som har varit aktuella inte kunnat erbjuda en framkomlig väg. Under året har också förhandlingar drivits med Dramatikerförbundet för att få tillstånd ett övergripande avtal för området. 14

15 Digital utbudsdag Arbete pågår för att etablera en digital utbudsdag som komplement till de traditionella utbudsdagarna. Under en given tid ska filmproduktioner av aktuella föreställningar göras tillgängliga via en hemsida under namnen Digital utbudsdag. Producentpool Producentpoolen syftar till att erbjuda tillgång till olika kompetenser och medarbetare för administration, marknadsföring, försäljning och ekonomi på det fria scenkonstområdet. Under 2013 har producentpoolen etablerat den rådgivande funktionen med syfte att stärka de administrativa funktionerna ute hos ett flertal producenter. Producentpoolen tillhandahåller information gällande bidrags-, stipendieansökningar och utbudsdagar, dels för att synliggöra fler kontakter och möjligheter, men också för att öka framförhållningen. Under 2013 inleddes ett arbetet med att ta fram ett förslag till operativa tjänster inom marknadsföring, sälj och ekonomi. Producentpoolen ger stöd i form av rådgivning och support. Det aktiva arbetet mot arrangörerna utförs av konstnären eller av en hos konstnären anställd producent. En person har varit anställd för det löpande arbetet vid Producentpoolen under Danscentrum är projektledare och Teatercentrum Södra och Danscentrum Syds verksamhetsledare har utgjort styrgrupp för den anställde. Arbetsuppgifter som ligger under Producentpoolen har också delvis utförts av verksamhetsledare och kommunikatör för Teatercentrum Södra regionen, samt av verksamhetsledare på Danscentrum Syd. Projektplatser Resurscentrum har sex projektplatser i de gemensamma lokalerna på Mazetti i Malmö. Projektplatserna syftar till att ge grupper och enskilda utövare tillgång till billiga kontorsplatser, möteslokaler, nätverk och kontorsservice. Tillgänglighet Under 2013 har Resurscentrum undersökt möjligheten att också vara en plattform för information, kunskapsutbyte och arrangemang som handlar om tillgänglighet, med syfte att öka medvetenheten hos Resurscentrums medlemmar och skapa förutsättningar för bättre tillgänglighet inte bara till lokaler utan också till ett aktivt utövande och till det konstnärliga innehållet. SEMINARIER/KONFERENSER Till de synliggörande aktiviteterna kommer också Teatercentrums egna offentliga seminarier och konferenser kring aktuella kulturpolitiska och konstnärliga frågor, samt Teatercentrums deltagande vid andras arrangemang med relevans för Teatercentrum och/eller Teatercentrums medlemmar. Forum, Teatercentrum Södra regionen Inom ramen för samarbetet i Resurscentrum genomförde Teatercentrum 2013 tre Forum: Konstnärligt innehåll och möjligheter med digital spridning och digitala verktyg för scenkonsten, 14 maj, Malmö Syftet var att skapa en samlad bild av pågående aktiviteter i region Skåne, dels att kartlägga utvecklingslinjer och behov som kan anses vara gemensamma för många och som skulle stärkas av samarbete och gemensamma uppvaktningar av beslutsfattare och bidragsgivare. Ytterligare samarbetsparter var Kulturkraft Syd och Musik i Syd. Medverkande: Anja Holmström Klippare och Peter Timar Lönneborg, Strobemedia, Annelie Börjesson, Kultur Skåne, Christina Malmström, Fotograf/redigerare inom TV och film Freelance, Erika Lundvall, Scenkonstkonsulent Riksteatern Skåne, Git Johansson, Loup film, Henrik Thomasson Student/Frilansar, Liselotte Lindahl och Tanja Mangalanayagam, Skånes Dansteater, Peter Lång, Scen3, Ulrika Lind, Musik i Syd, Åsa Jensen, Skånska Operan/UnderhållningsPatrullen. Växthus eller öken? 18 november, Malmö Planta eller kaktus? 25 november, Malmö Två samtal på Teaterhögskolan i Malmö. Med utgångspunkt i Malmös anseende som en stad med rikt teaterutbud, där den fria teatern är bidragande i hög utsträckning, diskuterades vilka orsakerna är till detta. Samtalen tog upp produktions- och existensvillkoren för teatrarna, 15

16 framgångsfaktorer, demografiska, etniska och socioekonomiska värden, ekonomiska förutsättningar, kontakter mellan beslutsfattare och tjänstemän, mellan det fria scenkonstlivet och institutionerna, och teaterns värde för staden. Samtalsledare var Theresa Benér. Medverkande diskussionspanelerna: Matthias Hahne Thorbjörnsson, Teater InSite, Jesper Larsson, Malmö Stadsteater, Sara Larsdotter, Teater InterAkt, Iben West, Teater 23, Jörgen Dahlqvist, Teatr Weimar, Anders Carlsson, Teater Institutet, Daniel Sestrajcic, ordförande Malmö Kulturnämnd, Kent Sjöström, forskare Teaterhögskolan, Kathrine Winkelhorn, adjunt K3 Malmö Högskola, Björn Gunnarsson, Kulturskribent Helsingborgs Dagblad. Scenkonstfrukost, 5 juni, 25 oktober, 8 november, Malmö Ett öppet arrangemang med bred inbjudan till alla yrkeskategorier som relaterar till scenkonst, samt kulturintreserad allmänhet. En inbjuden teater berätta om sin verksamhet i ett informellt samtal kring ett frukostbord. Samtalen har spelats in och är tillgängliga som POD-casts via Teatercentrums hemsida. Medverkande teatrar: White on white, Potato Potato och Teater Insite. Frukostarna hade en blandad publik på i genomsnitt 25 personer per tillfälle. Skapande skola i praktiken, 8 maj, Stockholm Ett samarbete mellan Teatercentrum och Teater Tre. Seminariet leddes av Ulla Wiklund och handlade om hur det fungerar med skapande skola i praktiken. Flera svårigheter togs upp i en panel som bestod av deltagare från Stockholm Stads utbildningsförvaltning, Statens kulturråd, fria teatrar samt lärare och rektorer från olika skolor. Seminariet handlade om olika svårigheter som teatrarna möter när de försöker kontakta skolan. En diskussion som dök upp under seminariet var frågan att det nu är väldigt svårt att nå ut till skolan med föreställningar över huvud taget. Kulturting Västernorrland, 4 oktober, Sundsvall Två dagars kulturkonferens i regi av Västernorrlands läns landsting med fokus på tillgänglighet och digitala lösningar. Verksamhetsledaren i Norra regionen deltog tillsammans med 4 medlemmar. Vi pratar pengar, SKL kulturkonferens 6-8 oktober, Stockholm SKL:s Kulturkonferens samlar politiker och chefstjänstemän och är en mötesplats för hela kulturbranschen med föreläsningar, seminarier och presentationer. Under konferensen diskuterades och analyserades förändringar, möjligheter och utmaningar för kultursektorns finansiering, med perspektiv på prioriteringar och inflytande. Från Teatercentrum deltog Nationell verksamhetsledare. Kulturforum Västerbotten, oktober, Lycksele Två dagars kulturkonferens i regi av Region Västerbotten med fokus på tillgänglighet och delaktighet. Teatercentrums verksamhetsledare i Norra regionen var moderator för hela arrangemanget samt ledde seminarium med Ögonblicksteatern om det internationella projektet Making Senses. Totalt ca 70 deltagare, varav 4 medlemmar. KLYS Mötesplats 2013, 4-5 december, Stockholm En konferens med KLYS medlemsorganisationer och Centrumbildningar diskuterade erfarenheter och reflektioner kring erfarenheter av regionala dialoger inom kultursamverkansmodellen och professionella kulturskapares villkor. Från Teatercentrum deltog verksamhetsledare från Norra respektive Östra regionen. Det europeiska projektets framtid, del 3, 22 november, Stockholm Arrangerat av Intercult, Riksteatern och EU-kommissionen i Sverige. En uppföljning av ett motsvarande seminarium 2011 och 2012, med diskussioner kring kulturens betydelse och plats i det europeiska projektet. Övergripande tema för seminariet var kulturens roll i utbildning och forskning, där estetiska processer kan bidra till kreativitet, kritiskt tänkande och innovation. Från Teatercentrum deltog Nationell verksamhetsledare. 16

17 ÖVRIG SYNLIGGÖRANDE OCH FÖRMEDLANDE VERKSAMHET Ett flertal av de nätverk och samarbeten Teatercentrum ingår i kan ses som aktiviteter för att sprida och öka kunskapen om medlemmarnas verksamhet och utbud, knyta kontakter och förmedla uppdrag, samt synliggöra och uppmärksamma villkor och förutsättningar för den fria professionella teaterkonsten. Teknikpool, Malmö Ett samarbete mellan Teatercentrum och Danscentrum Syd erbjuder i första hand medlemmar att hyra ljus, ljud, filmutrustning m.m. till reducerat pris. Kulturgenerator, Stockholm Under 2012 genomförde en Teatercentrum en förstudie kring hinder och svårigheter för fria teatrar, dans- och musikgrupper att nå ut med föreställningar till barn i förskolan i Stockholms kommun. Slutsatser i förstudien ledde fram till en ansökan om ett projekt med syfte att förbättra befintliga strukturer och hitta nya vägar för professionell kultur till förskolan. Projektet fick namnet Kulturgenerator och är ett gemensamt projekt mellan DIS (Dans i Stockholm Stad och Län), Musikcentrum Öst och Teatercentrum. Kulturgenerator är ett ettårigt pilotprojekt som startade i maj Syftet är att öka andelen föreställningar för barn i förskolan ute i Stockholms stadsdelarna. Kulturgenerator syftar till att bli ett långsiktigt samarbete mellan olika centrumbildningar för att öka möjligheterna för teatrar dans- och musikgrupper att nå fler barn. Teatercentrum är projektägare och i styrgruppen för att planera och genomföra olika aktiviteter ingår DIS och Musikcentrum Öst. För att sprida kunskap om Kulturgenerator har det också bildats en referensgrupp som består av ett antal av samordnare från olika av stadsdelarna. Referensgruppen har träffats två gånger under hösten och flera träffar är planerade till våren. För det operativa arbetet svarar styrgruppen men till vissa aktiviteterna har även anställts en extern producent/projektledare. Under 2013 genomfördes bl.a. Kulturbalunsen i Skarpnäck som en del i projektet, se Utbudsdagar/Festivaler. Barn- och ungkulturrådet, Umeå Kommun Ett nätverk för de kulturaktörer som arbetar med barnkultur i Umeå. Teatercentrums verksamhetsledare i Norra regionen är inbjuden att representera de fria scenkonstutövarna i kommunen. Starkt fokus på barnkulturen under Kulturhuvudstadsåret BUNGK, Region Västerbotten BUNGK-gruppen har lyfts som ett viktigt forum för erfarenhetsutbyten och samordning i Region Västerbottens kulturplan, och fortsatt och fördjupad utveckling av BUNGK anges som ett prioriterat utvecklingsområde i planen för Under slutet av 2012 inleddes ett strukturerat arbete med verksamhetsutveckling av nätverket där Teatercentrum norra har och har haft en drivande roll. Arbetet fortsatte våren 2013 i form av tre halvdagsworkshops, och resulterade i en verksamhetsplan, tydliga arbetsgrupper och en beviljad ansökan för regionalt verksamhetsbidrag 2014 á 100 tkr. Barnteaterakademin i Göteborg/Västra Götaland Barnteaterakademin verkar för att stimulera produktionen av nyskriven dramatik för barn och unga, för att utveckla barn- och ungdomsteatern samt för att öka utbudet och kvaliteten på barn- och ungdomsdramatiken. Teatercentrum är representerad i Barnteaterakademins styrgrupp av verksamhetsledaren i Västra regionen. Under 2013 har Barnteaterakademin arrangerat en rad så kallade soppsamtal, samt även tagit emot och offentligt presenterat en gästande teater från Manchester. Barnteaterakademin har under året också sammanställt en bok om devising, Samtal om Devising, som släpptes den 5 december Teatercentrums västra region sitter med i Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp, ett nätverk för aktörer i Göteborg med barn och unga som målgrupp. Gruppen hade två sammanträden under

18 Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp Ett nätverk för de kulturaktörer i Göteborg som arbetar med barnkultur med fokus på de lokala arrangörerna inom det så kallade Kulf/Kulis-nätverket (Kultur i förskolan/kultur i skolan). Teatercentrum representerar de fria teatrarna i nätverket. Gruppen hade två sammanträden under Umeå kulturhuvudstad 2014 Teatercentrum har förmedlat kontakter med medlemmar i hela norra regionen och konferenser, festivaler och andra arrangemang planerade till Teatercentrums verksamhetsledare i Norra regionen ingår i ett informellt nätverk av scenkonstaktörer med projekt/verksamhet under Teatercentrum har medverkat på möten, informationsträffar, sociala träffar och utbildningar anordnade av Umeå2014 samt kulturpolitiska debatter kopplade till detsamma. Se även Internationella nätverk och samarbeten: Unlimited! EON meeting. INFORMATION & MARKNADSFÖRING Kommunikatör 2013 anställde Teatercentrum, med ett tidsbegränsat projektstöd, en kommunikatör med ansvar för att driva kommunikationsfrågor så väl strategiskt som praktiskt. En tjänst som i alla avseende varit viktig för att förbättra effekterna av Teatercentrums olika aktiviteter för att lyfta den fria teaterkonsten, nå ut med förmedling, synliggöra medlemmarna och rekrytera nya medlemmar. Kommunikatörens arbete har givit genomgående positiva effekter i kommunikationsarbetet, som är av vikt för att nå största möjliga utdelning av våra aktiviteter. Hemsida Teatercentrums hemsida är en bas för kommunikationen och har förnyats under 2013 för anpassning till kommunikationsstrategi, kommunikationsplan och tydligare spegling av verksamheten. Medlemmarna och deras verksamheter har fått en mer framträdande plats, kortare kontaktvägar har skapats, förmedlingsuppdraget förtydligats och hemsidans koppling till övriga digitala kanaler är under utveckling, så som Youtube, twitter, facebook etc. På hemsidan kan nu både medlemmar och Teatercentrum presenterar trailers och podcasts. Teatercentrum och Teatercentrums medlemmar synliggörs även på särskilda hemsidor för specifika arrangemang och samarbeten, så som utbudsdagen Stjärnkalaset, festivalen TRETE, VASS, BUNGK-samarbetet och centrumbildningarna. Nyhetsbrev och Utspel Teatercentrum publicerar regelbundet ett extern och ett internt digitalt nyhetsbrev. Med det externa nyhetsbrevet ska Teatercentrum påverka omvärlden genom att driva kulturpolitiska frågor och fästa omvärldens uppmärksamhet på Teatercentrums och medlemmarnas verksamhet. Den tidigare tryckta publikationen Utspel är nu integrerad i det externa nyhetsbrevet. Det interna nyhetsbrevet, till Teatercentrums medlemmar, fokuserar på medlemsnytta och är den viktigaste kommunikationskanalen om verksamheten för och med medlemmar, nationellt och regionalt publicerades 7 Utspel med innehåll om strandade förhandlingarna med Teaterförbundet och den underfinansierade fria teaterkonsten, bl.a. med utgångspunkt i det statistiska underlag som samlats in i samband med Teatercentrums omvärlsanalys, om risken för minskad mångfald med institutionsteatrarnas kommunavtal samt om problemen med bidragsystemet till den fria scenkonsten i Stockholm. 18

19 Sociala medier Teatercentrum har under 2013 ökat och utvecklat organisationens närvaro och aktivitet i sociala medier som Twitter och Facebook och vi har numer även egna facebook- och twitterkonton för våra regionala kanslier. Twitter användas som komplement till det externa nyhetsbrevet för t.ex. dagsaktuella, snabba och korta kulturpolitiska kommentarer. Teatercentrums huvudsida på Facebook gillas i dagsläget av nära 700 personer. Facebook är ett komplement till nyhetsbrev, hemsida och övriga informations- och marknadsföringsaktiviteter. Teatercentrums närvaro på Facebook riktar sig fr.a. till medlemmar, potentiella medlemmar, arrangörer och i viss mån en intresserad bransch och allmänhet. Teaterstråket, Göteborg Teaterstråket är ett nytt sätt att marknadsföra våra medlemmar i stadsrummet har ett teaterstråk etablerats i Göteborg längs 3:ans och 9:ans spårvagnslinje mellan Hagakyrkan och Chapmans torg, en sträcka som täcker in ett tiotal av västra regionens medlemmar. Vid varje hållplats finns det teatermasker och skyltar med information om stråket och de närliggande teatrarna. Även en hemsida för Teaterstråket har lanserats. Teaterstråket syftar inte bara till att lyfta de enskilda scenerna som befinner sig på stråket, utan även till att synliggöra scenkonsten i stort i samarbete med Kulturpunkten. Stråkets syfte är att göra allmänheten uppmärksam på att det finns många olika teatrar i Göteborg, och att Göteborg är så mycket mer än de stora arrangemangen på Evenemangsstråket. Teaterstråket genomförs i samarbete med Näringslivsgruppen Göteborg & CO, Folkteatern och medlemsteatrarna. Informationssamarbete med centrumbildningarna Centrumbildningarna har sedan 2009 en gemensam web-portal med länkar till samtliga centrumbildningar. Under åren som centrumbildningarna haft medel för särskilda samarbeten kring bl.a. informationsspridning om fria kulturskapare och Skapande skola fick också den gemensamma hemsidan ett större fokus på detta område valde centrumbildningarna att åter förenkla den gemensamma hemsidan med fokus på portalfunktionen, för att kunna erbjuda en snabb överblick och främja vidare klick till respektive organisation. Ett gemensamt informationsmaterial för kultur i skolan finns sedan 2011, en övergripande presentationsfolder och produktblad med projektexempel från varje organisation, som t.ex. använts vid skolmässorna. Hemsida, medverkan vid mässor och informationsmaterial syftar till att marknadsföra centrumbildningarna som kompetensresurs och förmedlare till skolans arbete med professionell konst i skolan. INTERNATIONELLA NÄTVERK OCH SAMARBETEN Teatercentrum deltar aktivt i olika internationella nätverk och samarbetsprojekt med syfte att skapa förutsättningar för så väl medlemmar som organisationen själv att vara delaktiga i vad som sker på teaterområdet ur ett internationellt perspektiv, konstnärligt och kulturpolitiskt. Teatercentrums internationella aktiviteter syftar till att överbrygga något av de initiala hinder som kan finnas för medlemmars intresse för att utveckla verksamheten mot en internationell scen och arbetsmarknad. De internationella nätverken är också ett komplement till Teatercentrums nationella och regionala nätverk. EON European Off Network Ett informellt nätverk av fria yrkesverksamma konstnärer, producenter och grupper inom scenkonstområdet, från hela Europa. 19

20 Unlimited! EON meeting Umeå 2014 Tillsammans med medlemsteatrarna i Umeå har Teatercentrum sökt bidrag och internationella samarbetsparter för att genomföra ett EON-möte i samband med kulturhuvudstadsåret Umeå. EON-mötet ingick i Umeås ansökan om att bli kulturhuvudstad och har flera med Umeå2014 överensstämmande mål och teman. Unlimited! är ett nätverksmöte och kompetensutveckling för professionella aktörer, administratörer och organisationer på det fria scenkonstområdet i Norden och Europa. Nätverksmötet ingick från början som en del av ett större utvecklingsprojekt för nätverket EON, för vilket Teatercentrum, tillsammans med europeiska parter, ansökte om stöd från det Europeiska kulturprogrammet I mars 2013 kom besked om att projektet inte beviljats stöd från Europeiska Kulturprogrammet men väl från Umeå I samråd med projektparter och Umeå 2014 lämnade Teatercentrum därefter det övergripande utvecklingsprojektet och har under 2013 koncentrerat arbetet på att genomföra kärnan i projektet, det internationella nätverksmötet i Umeå Under 2013 har projektet även beviljats bidrag från Nordisk Kulturfond, Kulturrådet och Region Västerbotten. Huvudtemat för Unlimited! fokuserar på normkritiskt skapande över nationalitet, etnicitet, ålder, kön, kropp och själ. Unlimited! genomförs i samband med kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå, och i nära samarbete med Festival Normal, se Utbudsdagar/Festivaler. I december 2013 publicerades inbjudan på Teatercentrums hemsida och spreds till Teatercentrums medlemmar, inom EON, nordiskt nätverk och vidare. Nordiskt nätverk för fri scenkonst Ett samarbete mellan organisationer för fri scenkonst i Norden: Danse- og Teatersentrum, Norge, Produforum och Teatterikiesku, Finland, Sjálvstæ u Lekhúsin, Island, De Frie Koreografer och Uafhængige scenekunstnerer, Danmark, samt Teatercentrum, Sverige. Teatercentrums nationella verksamhetsledare har kontinuerlig kontakt inom nätverket för Teatercentrums räkning har kontakterna inom nätverket varit fokuserade på samarbetet i Unlimitedprojektet, se ovan. IETM International Network for Contemporary Performing Art Ett nätverk med över 500 medlemmar från 45 länder. Medlemmarna är professionella organisationer och individer verksamma på scenkonstområdet. Nätverket syftar till att stimulera kvalité, utveckling och kontexter för samtida scenkonst i ett globalt sammanhang genom att initiera och underlätta professionella nätverk och samtal. Två gånger om året arrangeras ett stort nätverksmöte med seminarier, workshops, föreställningar och gott om utrymme för erfarenhetsutbyte och nätverkande deltog Teatercentrums vice ordförande vid höstmötet i Athen tillsammans med 500 deltagare från hela Europa. Access Europa Teatercentrum är medlem i InterCults nya plattform för kultursektorn för ett ökat engagemang i Europa. Plattformen lanserades 2012 och är ett forum för internationell omvärldsbevakning, nätverkande och erfarenhetsutbyte i skapandet av internationella projekt. Teatercentrums nationella verksamhetsledare har deltagit vid de medlemsmöten som arrangerats Svenska Assitej Teatercentrum är medlem i Svenska Assitej som är en del av det internationella nätverket ASSITEJ International som består av 80 medlemsländer världen över. ASSITEJ arbetar med och för barn och ungdomars rätt till god scenkonst i alla dess former. Teatercentrum och Svenska Assitej äger och driver tillsammans bibu.se senkonstbiennal för barn och unga. Se vidare bibu.se under egen rubrik. Svenska iti Svensk Teaterunion Teatercentrum är medlem i Svensk Teaterunion som är svenskt centrum för International Theatre Institutet, ITI, samt ingår i Nordisk Teaterunion (NTU). Teaterunionen är en mötesplats för den svenska scenkonsten samt ett forum för utbyte och kontakt över gränserna. Som medlemsorganisation verkar Teaterunionen för att främja den svenska scenkonstens utveckling och 20

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Kulturen i Värmland 2011

Kulturen i Värmland 2011 Kulturen i Värmland 2011 Rapport nr 6, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Text och faktasammanställning: Ulf Nordström, Region Värmland Foto framsida av Mats Bäcker från Wermland Operas

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer

SV Västra Götaland. Verksamhetsberättelse 2013. Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald

SV Västra Götaland. Verksamhetsberättelse 2013. Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2013 Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 2 av 28 Innehållsförteckning Året som gått

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström Kultur i länet Historia och samtid av Jeanette Wetterström 1 På framsidan ser vi mottagarna av 2008 års kulturstipendier för ungdomar. De står framför Wiks slott där stipendieutdelningen ägde rum den 10

Läs mer