//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// ////////////////////"

Transkript

1 //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

2 2011 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR 2010 inledde vi i samarbete med Trygghetsrådet TRS en KIV-process för Teatercentrums styrelse och personal. Under 2011 avslutade vi denna process som utgår från Kompetens Individ Verksamhet. Tack vare KIV-processen kunde vi definiera Teatercentrums kärnverksam het på ett sätt som vi inte lyckats göra tidigare. Denna kärnverksamhet har sedan omvandlats till Verksamhetsplan som togs på kongressen i Gävle 2011 och det är att: vara en mötesplats för den fria teaterkonsten synliggöra och marknadsföra Teatecentrums medlemmar verka för att de ekonomiska förutsättningarna för Teatercentrums medlemmar förbättras bedriva kompetensutveckling arbeta med avtals- och arbetsgivarfrågor driva kulturpolitiska frågor bedriva förmedlingsverksamhet utveckla medlemskapets form och innehåll Detta beskriver på ett bra sätt vad Teatercentrum verkar för och har varit ett ypperligt verktyg för VU, styrelse och verksamhetsledare i det dagliga arbetet. Under det gångna året har vi inlett framtagandet av en kommunikationsplan för Teatercentrum, bedrivit kompetensutveckling i samtliga regioner, genomfört festivaler, påbörjat en omfattande omvärldsanalys mm mm. Teatercentrum har också varit representerat i en mängd sammanhang, såväl i Sverige som utanför våra gränser, och vi har fortsatt vårt engagemang i exempelvis Svenska ITI, IETM och EON. Självklart är vi också mycket stolta över bibu.se scenkonstbiennalen för barn och unga, som går av stapeln för fjärde gången i maj Dessutom finns ni, medlemmar, där överallt och hela tiden och sprider fri teaterkonst i Sverige. Avslutningsvis känner jag att vi står väl rustade inför kommande år, där förmedling, omvärldsanalys och bibu.se 2012 kommer att vara i fokus. Tack för det gångna året och väl mött 2012! Rolf S Nielsen ordförande 2

3 KONGRESS Kongressen 2011 hölls den 11 maj på Gävle Teater, i anslutning till Teaterbiennalen i Gävle den maj, vilket innebar att många medlemmar också kunde delta under Teaterbiennalen. Vid Kongressen var 63 medlemmar representerade varav 22 teatrar och 41 individuella medlemmar, inräknat 2 fullmakter. Kongressen behandlade verksamheten mandatperioden , räkenskapsåret 2010 samt styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vidare behandlades styrdokument, förslag till stadgeändringar och förslag om Arbetsgivarforum samt från medlemmar inkomna motioner. Kongressen utsåg en ny styrelse för mandatperioden MEDLEMMAR Under 2011 har 32 nya medlemskap beviljats, 11 teatrar och 21 individer. Vid årets slut var medlemsantalet 76 teatrar och 94 individuella medlemmar. Fördelat över regionerna var medlemsantalet 9 teatrar och 21 individuella medlemmar i Norra regionen, 16 teatrar och 23 individuella medlemmar i Södra regionen, 21 teatrar och 20 individuella medlemmar i Västra regionen och 30 teatrar och 30 individuella medlemmar i Östra regionen. Förteckning över samtliga medlemmar per den 31 december 2011 finns som bilaga till denna årsberättelse. STYRELSE Avgående styrelse, verksam fram till kongressen 11 maj 2011: Ordförande: Nina Björby, Umeå Vice ordförande: Kristina Kalén, Umeå Kassör: Anders Widell, Lund Ledamöter: Johan Bössman, Stockholm Rolf S Nielsen, Stockholm Anna Marking, Stockholm Åsa Sandström, Malmö Elin Svensson, Göteborg Sofia Wretling, Karlstad Styrelse tillträdd vid kongressen den 11 maj 2011: Ordförande: Rolf S Nielsen, Stockholm Vice ordförande: Sofia Wretling, Karlstad Kassör: Anders Widell, Lund Ledamöter: Johan Bössman, Stockholm Ola Karlberg, Göteborg Anna Marking, Stockholm Simon Persson, Umeå Åsa Sandström, Malmö Elin Svensson, Göteborg Marie Wallsten, Luleå Under året har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden varav den avgående styrelsen hade 3 möten och den vid kongressen tillträdda styrelsen haft 4 möten. 3

4 Särskilda uppdrag i styrelsen: Sofia Wretling sekreterare Johan Bössman arbetsgrupp för utveckling av Arbetsgivarforum representant i stiftelsen Rosenlundsteatern, Stockholm Elin Svensson arbetsgrupp för utveckling av Arbetsgivarforum Styrelsens verkställande utskott: Avgående, verksamma fram till kongressen 11 maj 2011: Nina Björby, ordförande Kristina Kalén, vice ordförande Anders Widell, kassör Verksamma från och med kongressen den 11 maj 2011: Rolf S Nielsen, ordförande Sofia Wretling, vice ordförande Anders Widell, kassör Under året har styrelsens verkställande utskott haft 9 protokollförda sammanträden varav avgående utskott hade 4 möten och det vid kongressen tillträdda utskottet haft 5 möten. Särskilda uppdrag i verkställande utskottet Nina Björby: ansvarig utgivare Utspel ledamot Svensk Teaterunions styrelse ledamot Svensk Teaterunions kulturpolitiska kommitté representant Svensk Teaterunions Råd ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga Kristina Kalén: Anders Widell: Rolf S Nielsen: Sofia Wretling: IETM international network for contemporary performing arts representant EON European Off Network arbetsgrupp för översyn av kollektivavtalet förhandlingsdelegation kollektivavtalet ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga arbetsgrupp för översyn av kollektivavtalet förhandlingsdelegation kollektivavtalet ansvarig utgivare Utspel adjungerad Svensk Teaterunions styrelse ledamot Svensk Teaterunions kulturpolitiska kommitté representant Svensk Teaterunions Råd ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga förhandlingsdelegation kollektivavtalet sekreterare PERSONAL Elfrida Bergman, projektanställd, kartläggning Skapande skola, Norra regionen, Elinn Bolonassos, vik. verksamhetsledare Norra regionen, Umeå, heltid, vikariat från Lars Dahlqvist, verksamhetsledare Södra regionen, Malmö, heltid Annika Ekstrand, ekonom, Malmö, 75% Johan Franzon, verksamhetsledare Västra regionen, Göteborg, heltid Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen, Umeå, heltid, tjänstledig 50% för arbete med KulturKraft Nord, föräldraledig från Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare, Stockholm, heltid Marcus Lilliecrona, praktikant, Göteborg, våren 2011, samt projektledare samarbete Centrumbildningarna, Mötesplats skola, Göteborg, intermittent anställning 4

5 Anders Lorentzon, verksamhetsledare Östra regionen, Stockholm, heltid Måns Nilsson, projektledare ÖKON, Östra regionen, Stockholm, från Leila Åkerlund, producent för [spik], Malmö, intermittent anställning under hösten 2011 Särskilda uppdrag för personalen Lars Dahlqvist ledamot i styrelsen för bibu.se scenkonstbiennal för barn och unga ledamot i styrgruppen för KulturKraft Syd representant i KING-gruppen, Malmö representant i styrelsegruppen för Resurscentrum för scenkonst, Skåne Johan Franzon representant i ledningsgruppen för Trappan representant i ledningsgruppen för KulturKraft Väst representant i Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp representant i styrgruppen för Barnteaterakademin representant i AF-kulturs regionala referensgrupp för scen&ton sakkunnig i ämnesrådet för teater, Göteborgs kulturförvaltning Eva Gustafsson representant i arbetsgrupp Festival Normal 2012 representant i arbetsgruppen för KulturKraft Nord och ansvarig för ESF-ansökan representant i BUNGK-gruppen, samarbete för Skapande skola Lena Gustafsson representant i Svenska Teaterunionens utbildningskommitté representant i nationella nätverket för Centrumbildningarna representant IETM international network for contemporary performing arts representant EON European Off Network representant i nordiskt nätverk av organisationer för fri scenkonst Anders Lorentzon representant i stiftelsen Rosenlundsteatern, Stockholm representant i referensgruppen för KULAN, Stockholms kulturförvaltning REVISORER OCH VALBEREDNING Revisorer fram till kongressen 2011: Ordinarie revisorer: Magnus Haak, godkänd revisor Far, Cederblads revisionsbyrå, Malmö Bengt Lindahl, Malmö Revisorssuppleant: Marianne Hallén Revisorer valda vid kongressen 2011: Ordinarie revisorer: Magnus Haak, godkänd revisor Far, Cederblads revisionsbyrå, Malmö Marie Roos, Bromma Revisorssuppleant: Sara Henriz, Lund (avliden januari 2012) Valberedning fram till kongressen 2011: Anna Hjertén Grahm, Göteborg Robert Jelinek, Stockholm Karin Larson, Umeå Helen Ortman, Malmö Valberedning vald vid kongressen 2011: Nina Björby, Umeå, sammankallande Mia Carlsson, Malmö Robert Jelinek, Stockholm Dan Swärdh, Luleå 5

6 FINANSIERING Teatercentrum har under året erhållit statliga medel för verksamheten från Statens Kulturråd och regionala anslag från Västra Götalandsregionen, Kultur Skåne, Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Jämtlands läns landsting och Västernorrland läns landsting. Vidare har Teatercentrum under året erhållit projektbidrag från Göteborg & Co, Kultur Skåne, Stockholms stad och Stockholms läns landsting. För övrigt finansieras verksamheten med medlemsavgifter från teatrar och individuella medlemmar har verksamhetens finansiering haft en extra förstärkning från Statens Kulturråds extra medel till Centrumbildningarna för utveckling av arbetsskapande insatser. TEATERCENTRUMS VERKSAMHET Verksamheten utgår från den Nationella verksamhetsplanen och styrdokument som antagits av medlemmarna vid Kongressen Verksamheten bedrivs nationellt och regionalt, med kontor i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Teatercentrum ska lyfta den fria teaterkonsten och våra medlemmar genom att: Vara en mötesplats för den fria teaterkonsten Synliggöra och marknadsföra Teatercentrums medlemmar Verka för att de ekonomiska förutsättningarna för Teatercentrums medlemmar förbättras Bedriva förmedlingsverksamhet Arbeta med avtals- och arbetsgivarfrågor Bedriva kompetensutveckling Driva kulturpolitiska frågor Utveckla medlemskapets form och innehåll Styrelsens arbete Den avgående styrelsens arbete fram till kongressen inriktades på att fullfölja och avsluta de uppgifter som beslutats under mandatperioden. Den nytillträdda styrelsen har under verksamhetsåret startat arbetat med uppgifter beslutade vid Kongressen Styrelsen är representerad i bolagsstyrelsen för bibu.se scenkonstbiennal för barn och unga, och frågor rörande bibu.se är stående på styrelsens dagordning. Den avgående styrelsens arbete med översyn av kollektivavtalet avslutades med ett förslag till kongressen om inrättandet av ett Arbetsgivarforum. Den nya styrelsen har arbetat med utformning och innehåll av Arbetsgivarforum med planerad start Utgivningsplan och innehåll för Utspel är återkommande uppgifter i styrelsearbetet. Den KIV-process (kompetensutveckling i verksamhet) som startades 2010 för styrelse och personal, har fullföljts 2011 och resulterat i ny verksamhetsplan antagen vid kongressen, samt inriktningsmål och gemensam kompetensutvecklingsplan för KIV-processen är en av Trygghetsrådet TRS beprövad metod att arbeta med frågor kring verksamhetsmål, visioner och kompetensbehov. Arbetet har genomförts med processledare från Trygghetsrådet TRS, Annika Tersin. Teatercentrum har lämnat underlag och kommentarer till Kulturrådets översyn av bidraget till Centrumbildningarna. 6

7 I december uppvaktade ordförande Rolf S Nielsen och kassör Anders Widell Kulturrådet med anledning av översynen och Teatercentrums ansökan om verksamhetsanslag Styrelsen och nationella verksamhetsledare har varit representerade vid Kulturrådets möten med Centrumbildningarna. Ordförande Rolf S Nielsen var kallad till Riksdagens utredningstjänst med anledning av översynen av scenkonstallianserna. Omvärldsanalys Under året har Teatercentrum startat ett genomgripande utvärderings- och utvecklingsarbete. Personalen har fått utbildning för att genomföra en omvärldsanalys kring medlemmarnas situation och omvärld och samtidigt utveckla nya metoder och rutiner för statistikinsamling. Insamling och analys kommer att ske under Genom att känna vårt område bättre än någon annan ska Teatercentrum kunna presentera uppdaterad information, fakta och argument för att lyfta den fria teaterkonsten och våra medlemmar. Regionala remissvar och yttranden Genom Teatercentrums regionala verksamhet och närvaro har organisationen haft möjlighet att yttra sig kring flera regionala kulturpolitiska frågor. Teatercentrum har deltagit i dialogmöten inför och skrivit remissvar på Västerbottens Läns Kulturplan samt bidragit med synpunkter på Västernorrlands Läns Kulturplan Teatercentrum har varit aktiv via remissvar och diskussion kring Kultur Skånes planering och genomförande av ett nytt bidragssystem. I samband med att Östergötland gått med i samverkansmodellen för 2012 har Teatercentrum skrivit ett remissvar på kulturplanen. Med anledning av att Stockholm beslutat sig för att ändra bidragsformerna för de fria teatrarna lämnade Teatercentrum synpunkter på detta i ett särskilt remissyttrande. Teatercentrum har tagit del av och lämnat synpunkter på Regional kulturplan för Västmanland. Detta i samband med att Västmanland gick med i samverkansmodellen. KOMPETENSUTVECKLING Teatercentrum erbjuder regelbundet kompetensutveckling till alla medlemmar genom workshops, seminarier, medlemsforum, nätverk inom teaterbranschen, nationellt såväl som internationellt, samt erfarenhetsutbyte medlemmar emellan. Samarbete och samarrangemang med andra inom branschen eftersträvas. Kompetensutveckling är en viktig del i verksamheten för att skapa möjligheter till konstnärlig och yrkesmässig utveckling och förbättra medlemmarnas förutsättningar att leva av sin profession. Medlemsforum Interna medlemsforum arrangeras regelbundet av Teatercentrums regionala verksamhetsledare för att erbjuda mötesplats och plattform för information och diskussion kring aktuella frågor på det fria teaterområdet, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. I Norra regionen har det 2011 hållits 4 medlemsforum, i Södra regionen 8, i Västra regionen 8 och i Östra regionen 2. Projekt Trappan i Västra Götaland Trappan är ett samarbete mellan teaterinstitutioner, centrumbildningar, film & teve, universitetet, AF-kultur, fackförbund och arbetsgivare i Västra Götalandsregionen. Huvudman är Teateralliansen. Teatercentrum sitter med i ledningsgruppen för Trappan, som under 2011 kunnat erbjuda sammanlagt 14 kurser/seminarier. Trappan utgör en mycket viktig resurs för medlem- 7

8 mar i Västra Regionen, med kontinuerligt utbud av högkvalitativ kompetensutveckling på scen-, ton-, film-, och tv-området. KulturKraft Väst Kulturkraft Väst är ett projekt i Västra Götaland och Halland som syftar till kompetensutveckling inom scen, ton, film och teve, med fokus på breddad försörjningsbas. Projektet äger rum under perioden 2010 till 2012 och finansieras av Europeiska Socialfonden. Huvudman är Trygghetsrådet TRS. Teatercentrum sitter med i ledningsgruppen. Under 2011 har Kulturkraft Väst arrangerat 92 utbildningar. KulturKraft Syd Kulturkraft Syd är ett projekt i Skåne och Blekinge som syftar till kompetensutveckling inom scen, ton, film och tv, med fokus på breddad försörjningsbas. Projektet äger rum under perioden 2010 till 2012 och finansieras av Europeiska Socialfonden. Huvudman är Trygghetsrådet TRS. Teatercentrum sitter med i styrgruppen. Under 2011 genomfördes drygt 153 olika aktiviteter som tillsammans samlat deltagare. KulturKraft Nord Teatercentrum Norra har haft en aktiv roll i arbetet med två ansökningar till ESF Mellersta Norrland och ESF Övre Norrland gällande kompetensutvecklingsprojektet KulturKraft Nord genom medverkan på seminarier och processtöd arrangerade av ESF samt styr- och referensgruppsmöten. Bakom ansökan står företrädare från hela branschen i regionen, med Trygghetsrådet TRS som huvudman. Projektet syftar till att bilda en huvudaktör och plattform för långsiktig kompetensutveckling inom scen-, ton- och filmområdet i hela Norrland. KulturKraft Nords ansökan gick vidare för prioritering i både Övre och Mellersta Norrland och ett uppsamlingsmöte för branschen genomfördes den 9 november med bred uppslutning från det fria teaterlivet i regionen. I februari 2012 fick projekten definitivt besked att det på grund av sänkta medel inte blev något bidrag, trots väl godkända ansökningar. DISK, januari, Stockholm Kompetensutveckling för medlemmar från hela landet, med inriktning på arbetsgivarfrågor och fokus på arbetsrätt, diskriminering och organisationsutveckling. Riktade sig till medlemmar med operativt och/eller juridiskt arbetsgivaransvar. Föreläsare från Trygghetsrådet TRS, Diskrimineringsombudsmannen, Svensk Scenkonst och Månteatern. Lisa Ericsson och Lina Zavalia från bl.a. W.I.S.P. stod för kursens inramning, och såg genom metodövningar till att ett stort skriftligt material samlades in. Under kursen deltog 14 medlemmar från 12 olika teatrar. Nätverk, 9 februari, Umeå Ett medlemsforum och seminarium i Norra regionen om att delta och utveckla nätverk med perspektiv på fri teaterkonst. Med introduktion till och exempel från olika nätverk erbjöds medlemmarna att tillsammans utveckla tankar om metoder och strategier för olika slags nätverk. Tillgänglighet, 17 februari, Stockholm Medlemsforum och fortbildning för teatrar i regionen. Under en eftermiddag visade Skottes Musikteater en metod för hur man kan göra en föreställning tillgänglig för barn och ungdomar med kognitiv funktionsnedsättning. Metoden som ska redovisades kallas TAKK: Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Utbildningen ingick som en del av Teatercentrums festival för särskolan , vilken finansierades av Stockholms Stad. Norrbotten som marknad för barn och ungdomsteater, 5 maj, Luleå Föreläsning och SWOT-analys av teatermarknaden för barn och unga i Norrbotten och workshop kring strategier för marknadsföring och förmedling av fri teater. Arrangerades i samarbete med Teater Scratch i samband med ett medlemsforum i Norra regionen. 8

9 Teaterbiennalen, maj, Gävle En viktig del i Teatercentrums verksamhet för kompetensutveckling för medlemmar är att skapa förutsättningar för medlemmar att vara delaktiga i vad som sker i övrigt inom branschen. Genom att hålla Teatercentrums Kongress i anslutning till biennalen och satsa på särskilt tillgängliga biennalpass för medlemmar, kunde Teatercentrum underlätta för ett 60-tal medlemmar att delta under biennalen. Teatercentrum arrangerade även ett seminarium i biennalprogrammet med inriktning mot tillgänglighet: Att arbeta sig utanför boxen Onormala vägar till scenkonsten (se Seminarier/Konferenser). Marknadsföring digitala medier, 25 maj, Stockholm Lokal fortbildning för alla teatrar i regionen i samarbete med Kulturdirekt vid 4 tillfällen Kurserna har omfattat: bildbehandling, virala medier, att synas på Internet och att bygga sitt varumärke. Genusnyfiken gestaltning, 28 november, Umeå En workshop kring scenisk gestaltning med perspektiv på genus och normkritisk hållning, med Liv Elf Karlén från Teater Lacrimosa. Arrangerades i samarbete med Profilteatern i samband med ett medlemsforum i Norra regionen Västra regionens utvecklingsdag, 14 december, Göteborg Utvecklingsdagen är ett årligen återkommande tillfälle då medlemmar i Västra regionen träffas för att konstnärligt summera året och ge varandra kollegial återkoppling. Teater Jaguar var värd för dagen som hade totalt 19 deltagare, individuella medlemmar och representanter från 8 teatrar. Som en del i arbetet med att bevaka och påverka medlemmarnas möjligheter till fortbildning och utveckling deltar Teatercentrum i nätverk inom teaterbranschen, skola, utbildning och arrangörer, regionalt, nationellt och internationellt. Teatercentrum har under året varit representerat i Svensk Teaterunions utbildningskommitté. Teatercentrums insatser för att underlätta medlemmars deltagande vi internationella nätverksmöten är också ett led i att skapa varierade möjligheter till kompetensutveckling för medlemmarna (se Internationella nätverk och samarbeten). SYNLIGGÖRANDE OCH FÖRMEDLANDE AKTIVITETER Teatercentrum möter regelbundet arrangörer och kulturombud vid regionala och lokala utbudsdagar och andra sammanhang för att sprida information om medlemsteatrarna och Teatercentrums verksamhet. Teatercentrum arrangerar och samarrangerar ett flertal tillfällen för medlemmar att presentera aktuella föreställningar, samt deltar med information och kontaktförmedling vid utbudsdagar och arrangörskonferenser av andra anordnare. UTBUDSDAGAR/FESTIVALER Stjärnkalaset 27 januari lokal utbudsdag i Stockholm En årligen återkommande utbudsdag i Stockholm i samarbete med, och med finansiering från, Stockholm Stad. 19 fria teatrar, varav 12 medlemmar, spelade för 150 deltagare. Medverkande medlemmar och föreställningar var: Dockteatern Tittut: Lilla Tiger & lyckans land, Friteatern: Orättvist? en berättelse om två syskon, Mittiprickteatern: Ondskan, Pantomimteatern: Charlies unge, Pygméteatern: Drömfångarna, Tage Granit: Lyckopillret, Teater Barbara: Ragna- 9

10 rök, Teater De Vill: Amfetamin och sportdryck, Teater Pero: Astons stenar, Teater Tre: Siv sover vilse, Teater Tusan: Sally och simmarna. Skånsk Teaterdag, 11 mars, Lund Teatercentrum arrangerar utbudsdagen Skånsk Teaterdag en gång om året, med medel från Kultur Skåne och i nära dialog med Kultur Skåne och Riksteatern Skåne rörande form och innehåll. Hela föreställningar presenteras och alla deltagare har möjlighet att se alla föreställningar i sin helhet visades sju föreställningar, sex av medlemmar i Teatercentrum samt den danska Christian Særling, med Teater Bloom, som ingick i ett svensk-danskt utbyte. Medverkande medlemmar och föreställningar var Teater Sagohuset: Himmel och Pannkaka, Teater Morianen: Här bor jag i min mammas mage, Teater 23 och Varietéteatern Barbes: Det började som en skakning, Öresundsteatern: Ska du ha stryk ditt jävla pucko? Månteatern: I.D, Teater Allena: Skräckisar. Expressteatern och Thales Teater presenterade kommande föreställningar. Dagen besöktes av ca 120 deltagare. Teaterns Dag, 26 mars, Malmö Öppet hus på Malmös scener med tema ljud. Arrangeras av de medverkande teatrarna och organisationerna själva i samarbete med Malmö Stad och Folkuniversitetet. Teatercentrum medverkade med en presentation av verksamhet och medlemmar. Teknikpoolen visades tillsammans med Danscentrum. Ca 100 personer såg en film som visade ljudarbete vid nio medlemsteatrar. Medlemmar som presenterade föreställningar var Expressteatern: Krumelur, Lilla Vilda Teatern: Lilla Spökshowen, Teaterrepubliken: Världens snabbast skrivna världsomvälvande pjäs, samt Teater 23 och Varietéteatern Barbès: Det började som en skakning. Skånsk Scenkonstdag, 18 oktober, Malmö Riksteatern Skåne är projektägare och samarbetspartners är Teatercentrum, Danscentrum och Malmö Kulturstöd. Teatercentrum arrangerade ett panelsamtal om repertoarval. Medverkande i panelen var Flytande Galleriet, Scenkonst Kalmar, Konstnärligt utvecklingsansvarig Riksteatern. Samtalsledare Irene Grahn, Dunkers Kulturhus. Ca 65 personer lyssnade och deltog i samtalet Kulturattack! 22 september, Östersund Kulturattack är en utbudsdag med inriktning mot Skapande skola, arrangerad av en regional konsulent- och producentgrupp i Jämtland. Teatercentrum medverkade med en workshop som genomfördes två gånger under dagen. Dejta en teater! en workshop där deltagarna erbjöds träffa fria teatrar från hela Norrland med erfarenhet av Skapande skola. Tillsammans, och på tid, skapades en eller flera projektidéer från ax till limpa. Workshopdeltagarna möttes på jämlika villkor i en kreativ process, där fokus låg på inspiration och idéer istället för på praktiska problem. Från medlemsteatrarna deltog representanter från Skuggteatern i Västerbotten, Teater Soja i Västernorrland och Teater Mila i Norrbotten. 25 lärare/pedagoger deltog i workshopen. Två av de tre medverkande teatrarna har rapporterat att workshopen mynnat ut i konkreta kontakter där man arbetat vidare med de projektidéer som uppkom. Idédag: Skapande Skola, 1 november, Umeå Idédagen arrangerades av BUNGK, där verksamhetsledaren i Norra regionen ingår, och MediaCenter Region Västerbotten. Teatercentrum medverkade också i den inledande presentationen, med workshopen Dejta en teater! och med ett informationsbord med presentation och information. Verksamhetsledaren i Norra regionen samt representanter från fria teatrar i regionen medverkade även i den avslutande paneldebatten. Dagen besöktes av ca 50 arrangörer från hela länet. TRETE, oktober, Trollhättan TRETE är en regional festival med fokus på fri teaterkonst för barn och unga. Teatercentrum i Västra regionen har, tillsammans med olika aktörer, arrangerat festivalen under namnet Teaterfestival för unga sedan Namnet TRETE lanserades under Festivalen arrangeras i samarbete med Kulturbyrån/Trollhättans Stad och stöttas av Västra Götalandsregionen. Följande medlemmar framförde föreställningar i sin helhet: Big Wind: Alice i underlandet, Göteborgs Dramatiska Teater: Herr Spargels väska, Dockteater Sesam: Lilla Alice i underlandet, Teater 10

11 Martin Mutter: Hedvig och Max-Olov, Allikateatern: Molekylteater, MasthuggsTeatern: Mirad och hans mor, Teater Eksem: RYMM-raketen, Teater Fenix: Näktergalen, Teater UNO: Pokerfejs, Teateri: Som glöd under snö. Dessutom framförde Syster Gubbla en föreställning efter middagen på onsdag kväll. Följande medlemmar presenterade sin aktuella repertoar under utbudseftermiddagen den 26 oktober: Allikateatern, Teater Albatross, Teater UNO, Teater ACTA, Teater Kurage, Dockteater Sesam, Teater Jaguar och Masthuggsteatern. Det totala besöksantalet för alla evenemang tillsammans uppgick till Av dessa var drygt 60 procent barn och resten arrangörer och branschfolk (varav en del elevkulturombud) samt Teatercentrums egna medlemmar. Under festivalen arrangerade Teatercentrum även två seminarier (se Seminarier/konferenser). Dans & Teatertältet, augusti, Göteborg Under Göteborgs Kulturkalas 2011 hade Teatercentrum och Danscentrum Väst under två dagar ett gemensamt Dans- & Teatertält i Bältesspännarparken. Tältet var öppet från klockan till Åskådarna fick se levande dans och teater, och hade också i vissa fall möjlighet att själva delta. I tältet fick besökarna bland annat chans att lära sig dansa Bollywood, titta på teater om global rättvisa, medverka i tävlingar, få svar på frågor om dans och teater, med mera. Några dansakter som inte fick plats i Dans & Teatertältet framfördes i ett större tält strax bredvid. Dans & Teatertält 2011 omfattade 21 programpunkter. Medverkande medlemsteatrar var Teater Albatross, Teater UNO (2 akter), Syster Gubbla (2 akter) och Teater Eksem. Teatercentrum och Danscentrum Väst arrangerade tillsammans en Dans- & Teaterquiz per dag, samt medverkade i tältet med var sin bemannad informationsdisk under de två kalasdagarna. Här kunde kalasets besökare få information om den fria dans- och teaterkonsten i Göteborg och Västsverige. Dans & Teatertältets program fick totalt besökare under de två dagarna. Mellan akterna kom ca 250 spontana besökare per dag. Dansakterna på den större scenen i Bältespännarparken fick 800 åskådare. Total publik: åskådare. En scen kväll, september, Göteborg Ett utbudsarrangemang av Göteborgs kulturförvaltning i samarbete med stadsdelarnas barnkultursamordnare. Teatercentrum ingår i den arbetsgrupp som planerar och genomför arrangemanget. 200 lokala arrangörer tog del av kvällens presentationer. Medverkande medlemmar var: Teater Sesam: Lilla Alice i underlandet, Teater UNO: Pokerfejs, Syster Gubbla: Faster Bedas väskor, Pelikanteatern: Lennart bor inte här, Teater Jaguar: Odödliga, Teater ACTA: Om det här varit en feelgood-film, Masthuggsteatern: Mirad och hans mor, Allikateatern: Strul i labbet, Big Wind: Alice i underlandet. Skolforum, 31 oktober-2 november, Älvsjö En mässa och mötesplats för lärare och skolledare, med utställare från en mångfald av aktörer på skolans område. Parallellt med utställningen erbjuds ett brett seminarieprogram, med allt från skolpolitik, ämnesfördjupning och nya skolutvecklingsidéer till utbildningsmiljö och den senaste forskningen. Teatercentrum medverkade i samarbete med övriga centrumbildningar i en gemensam monter med program och informationsmaterial (se Information & Marknadsföring). Skolforums besökarantal uppgick till totalt personer Mötesplats Skola, 31 oktober-1 november, Göteborg En mässa och konferens för tusentals lärare, rektorer och andra som arbetar med utbildning. Teatercentrum medverkade tillsammans med övriga centrumbildningar i Västra regionen i centralt placerad monter. Besökarna fick information och möjligheter att ställa frågor kring regeringens satsning Skapande skola. Centrumbildningarnas medlemmar visade smakprov ur aktuella program och workshops. Totalt besökte Mötesplats Skola. Av egen kraft, 31 oktober-1-november, Karlstad En nationell konferens och utställning kring barns och ungas rätt till kultur. Konferensen, som både diskuterade kultur i skolan och kultur på fritiden, riktade sig till alla med intresse för att utveckla barns och ungas rätt till kultur. Teatercentrum medverkade som utställare med gemensam monter tillsammans med bibu.se och Svenska Assitej. Monterns huvudfokus var 11

12 bibu.se. Teatercentrums presenterade för sammanhanget framförallt organisationen som en resurs för kultur i skolan och representerade även centrumbildningar med det informationsmaterial som tagits fram till skolmässorna. Totalt ca 400 deltagare från skolor, kommunförvaltningar, myndigheter och kulturaktörer deltog. European Job Day, 17 november, Stockholm. En jobbmässa om kulturarbetsmarknaden i Europa i arrangemang av Arbetsförmedlingen Kultur Media och EURES (EU-nätverk för rörlighet i arbetslivet). Mässan presenterade information och seminarier om kulturarbetsmarknaden i olika länder i Europa och vägledning i hur man skapar nätverk och söker finansiering till bilaterala kulturprojekt. Mässan vände sig till etablerade kulturskapare. Teatercentrum medverkade med gemensamt informationsbord tillsammans med övriga centrumbildningar. SEMINARIER/KONFERENSER Till de synliggörande aktiviteterna kommer också Teatercentrums egna offentliga seminarier och konferenser kring aktuella kulturpolitiska och konstnärliga frågor, samt Teatercentrums deltagande vid andras arrangemang med relevans för Teatercentrum och/eller Teatercentrums medlemmar. Samtalsforumet [spik] i Malmö Ett offentligt samtalsforum med fokus på angelägna kultur- och samhällsfrågor som Teatercentrum arrangerar i samarbete med Malmö Stadsbibliotek, med stöd från Kultur Skåne och Folkuniversitetet arrangerades fyra samtalsforum som hade ca 60 besökare per arrangemang. Nya medier och vem definierar världen del I Deltagare: Bo Reimer, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö Högskola, Daniel Sandström, chefredaktör Sydsvenskan, Anne Jalakas, frilansjournalist Efter Arbetet, Peter Luthersson, vd bokförlaget Atlantis. Inbjudna gäster: Mats Hellstenius, doktor i historia vid Lunds Universitet, Måns Adler, Bambuser, Mitt Område Rosengård. Samtalsledare: Cristine Sarrimo. Kulturens värde Deltagare: Olof Lavesson, riksdagens näringslivsutskott (tidigare kulturutskottet). Katja Lindqvisk, konstvetare och ekonom vid Lunds universitet, Campus Helsingborg, Björn Olsson, varumärkesstrateg vid Bysted. Ola Gällstad, sponsorkoordinator MFF. Samtalsledare: Susan Bolgar, Kultur och näringsliv. Nya medier och vem definierar världen del II Deltagare: Elsebeth Tank, chef Malmö Stadsbibliotek, Per Svensson, Sydsvenskan, tidigare kulturchef Expressen. Rolf Tufvesson, ordförande Skånes Bildningsförbund, Annika Dolk, rektor Folkuniversitetet. Inbjudna gäster: Sensus och Ibn-Rushd. Samtalsledare: Cristine Sarrimo. Kulturhus Deltagare: Daniel Sestrajcic, ordförande, Malmö Kulturnämnd (V), Lotta Lundgren, vd Drömmarnas Hus, Margareta Larsson, konstnärlig ledare Teater Sagohuset, Caroline Lundholm, verksamhetsledare Stapelbäddsparken, Ozan Sunar, verksamhetschef Moriska paviljongen, Anna Lyrevik, chef Malmö Kulturstöd, Magnus Johansson, forskare i stadsplanering vid Malmö Högskola. Samtalsledare: Fredrik Pålsson, journalist BETT-mässan, januari, London En internationell mässa som presenterar de senaste tekniska produkterna inom pedagogik och undervisning och erbjuder besökarna att pröva på och ta del av goda exempel på hur tekniken kan utveckla och underlätta lärandet. Mässan vänder sig till lärare och andra inom undervisningsverksamhet. Verksamhetsledaren för Norra regionen deltog i gemensam studieresa med 12

13 BUNGK och MediaCenter/Region Västerbotten. Studiebesök relaterade till Skapande skola samt till Festival Normal. Dialogkväll, 10 februari, Umeå Verksamhetsledaren i Norra regionen var moderator på en dialogkväll arrangerad av Kulturcentrum för barn och unga/umeå kommun, med inbjudna gäster Karin Helander och Katti Hofflin. Kulturpolitisk debatt, 12 februari, Göteborg Teatercentrums västra region arrangerade tillsammans med Pusterviksteatern en offentlig debatt den 12 februari i Lagerhuset i Göteborg. Ämnet för kvällen var villkoren för de fria teatrarna, bland annat mot bakgrund av situationen för Fria Teatern i Högdalen, som också hade representant på plats. Debattledare var Carl Harlén från Teater UNO. Debatten bevakades av Göteborgs Posten. Ca 50 deltagare. Communitykonst, 11 april, Stockholm Verksamhetsledaren i Norra regionen deltog på konferens anordnad av Intercult på temat communitykonst. Festival Normal, Soppsamtal 17 mars, Umeå En regional festival med fokus på tillgänglighet som är en del av Ögonblicksteaterns treåriga projekt Normal nya vägar till tillgänglig scenkonst, finansierat med medel ur Allmänna Arvsfonden. Teatercentrums verksamhetsledare i Norra regionen har varit projektledare för festivalen 2010 och ingår i arbetsgruppen som planerar 2012 års festival genomfördes ett lyckat soppsamtal på Ögonblicksteatern i Umeå, där en panel gjorde en publik utvärdering av Festival Normal tillsammans med ett 20-tal deltagare från tillgänglighetsnätverket Access Now. Aktiviteten genomfördes i samarbete med Umeå Kommun. LUBU, 6 maj, Luleå: Tillgänglig teater Teatercentrum Norra regionen medverkade med ett seminarium på barn- och ungdomsteaterfestivalen som arrangerades av Norrbottensteatern. Temat för Teatercentrums seminarium var tillgänglig teater och Normal-projektet (se Festival Normal) med tydligt fokus på barn och unga. Dessutom ingick scener ur Ögonblicksteaterns föreställning I väntan på en Gondol i seminariet. Seminariet teckentolkades. Att arbeta sig utanför boxen Onormala vägar till scenkonsten Teaterbiennalen, maj, Gävle Teatercentrum arrangerade i samarbete med Ögonblicksteatern ett seminarium i programmet för biennalen. Ett seminarium utifrån projektet Normal, med fokus på att hitta nya vägar till scenkonsten för personer med funktionsnedsättning, framför, på och bakom scenen. Medverkande: Anders Öhberg, projektledare för Normal, Johanna Salander, konstnärlig ledare, Camilla Björnehall, skådespelare. Ett 20-tal biennalbesökare deltog i seminariet Skapande skola Presentation av teatrar, 13 september, Stockholm Teatercentrum deltog på en inspirationsdag om Skapande skola den 13 september Inspirationsdagen genomfördes i samarbete med övriga centrumbildningar. Från Teatercentrum deltog Måns Nilsson samt Tage Granit. DICE, 13 oktober, Umeå Verksamhetsledaren i Norra regionen deltog i konferensen anordnad av bl. a Kulturcentrum för Barn och Unga/Umeå Kommun på temat teater i skolan och EU-projektet Dice, ett unikt forskningsprojekt om teater och drama i skolan som omfattar elever i åldern år i tolv länder i Europa. Resultatet av studien pekar i klar riktning mot behovet av mer kontinuerlig drama- och teaterverksamhet i skolan. 13

14 DICE, 26 oktober, TRETE, Trollhättan Inom ramen för programmet för TRETE arrangerades ett seminarium kring DICE (se ovan). Seminarieledare var Helge von Bahr, enhetschef vid Kulturcentrum för barn och unga i Umeå. Dramatikerprojektet, 27 oktober, TRETE, Trollhättan Seminarium och reading inom ramen för programmet för TRETE, med den västsvenska Barnteaterakademin. Dramatikerprojektet är en ny metod i Barnteaterakademins arbete med att stimulera produktion av dramatik för barn och unga. Under temarubriken Makt och maktlöshet har nio unga människor mellan 17 och 25 år skrivit varsitt grovmanus. Under TRETE läses sex av de nio manusen. Seminarieledare var Lisa Lindén från Barnteaterakademin. Av egen kraft, 31 oktober-1-november, Karlstad Se Utbudsdagar/Festivaler. Branschen möter utbildningarna konflikt eller möjlighet, 15 november, Göteborg Ett heldagsseminarium med fokus på mötet mellan utbildningarna och branschen i arrangemang av Teaterunionens Utbildningskommitté, i vilken Teatercentrums nationella verksamhetsledare ingår. Mötet genomfördes som ett Open Space tillsammans med Regionteater Väst och Högskolan för scen och musik i Göteborg och under ledning av Lisa Lindén. Mötesformen, som bygger på att deltagarna delar kunskap, erfarenheter och frågeställningar med varandra, resulterade i ett antal idéer och handlingsplaner för ökad samverkan kring utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling för Utbildningskommittén att arbeta vidare med. Ett 30-tal deltagare från teatrar, utbildningar och organisationer på scenkonstområdet. Effekter av kultursamverkansmodellen, 5 december, Luleå SKL (Sveriges kommuner och landsting) arrangerade tre regionala konferenser om Effekter av Kultursamverkansmodellen i samarbete med Swecult (en centrumbildning vid Linköpings universitet). Konferenserna ägde rum i Malmö, Luleå och Norrköping. Verksamhetsledaren för Teatercentrums norra region deltog på konferensen i Luleå. Det europeiska projektets framtid, 9 decmber, Stockholm Nationell verksamhetsledare deltog vid konferensen om kulturens roll i förverkligandet av Europa 2020-strategin, arrangerad av Intercult, Riksteatern och EU-kommissionen. ÖVRIG SYNLIGGÖRANDE OCH FÖRMEDLANDE VERKSAMHET Teatercentrum har under 2011 genomfört projekt för utveckling av den förmedlande verksamheten inom Skapande skola. Vidare kan ett flertal av de nätverk och samarbeten Teatercentrum ingår i ses som aktiviteter för att sprida och öka kunskapen om medlemmarnas verksamhet och utbud, knyta kontakter och förmedla uppdrag, samt synliggöra och uppmärksamma villkor och förutsättningar för den fria professionella teaterkonsten. ÖKON Den 1 september anställdes Måns Nilsson som kulturkoordinator för ÖKON projektet. Projektet syftade till att skapa bättre kontakt mellan skolan och teatrarna och löpte i fyra månader (sep dec 2011 (det fortsatte även jan feb 2012)). Arbetet genomfördes i flera steg. Först genomfördes en grundlig kulturanalys och besök på skolor. Som väntat var det den svåraste biten. Ambitionen var att ha minst två skolmöten i veckan. Parallellt med besöken på skolorna besökte koordinatorn också teatrarna i regionen. Resultatet och erfarenheterna från ÖKON finns redovisade i en slutrapport: Förutom rapporten har också flera utbildningar genomförts av Måns Nilsson för teatrarna som omfattats. Vidare har flera förslag till strategier för hur man bättre kan nå ut i skolan tagits fram. Kartläggning inom ramen för Skapande skola, del 2 En omfattande kartläggning av Skapande skola av, med och för medlemsteatrarna i Norra 14

15 regionen har utförts av kulturanalytiker Elfrida Bergman på uppdrag av Teatercentrum Norra regionen. Kartläggningen har resulterat i en rapport, en workshop ( Dejta en teater ) samt i fortbildning för medlemsteatrarna och för verksamhetsledaren. Resurscentrum för scenkonst, Södra regionen Teatercentrums verksamhetsledare i Södra regionen har kontinuerligt deltagit i utvecklingen av verksamheten i det nya resurscentrum för scenkonst inför starten Detta resurscentrum är ett samarbete mellan Teatercentrum Södra regionen, Danscentrum Syd och Riksteatern Skåne. Kompetenser vad gäller produktion, marknadsföring och ekonomi, teknikpool, projektplatser, lokaler och ett närmare samarbete och utökad kunskapsöverföring mellan producentoch arrangörsled, turnéslinga, workshops, liksom utökad kommunikation via digitala medier. Örescen 2.0 Teatercentrum har medverkat vid tre planeringsmöten under hösten för en ansökan för en fortsättning av projektet Örescen, som genomfördes i samband med Assitejs Världskongress i Malmö Köpenhamn med syfte att öka utbytet mellan Sverige och Danmark på scenkonstområdet för barn och unga. Teatercentrum Södra regionen vill tillsammans med Teatercentrum Danmark, Riksteatern Skåne och Bibu utveckla bättre förutsättningar för föreställningar och publik att röra sig i hela öresundsregionen på både den svenska och danska sidan. Praktiskt handlar det om representation i utbudskataloger och på utbudsdagar, men också att undanröja gränshinder samt att samarbeta med skolor på både den svenska och danska sidan. Samordningsmöten, Malmö kulturstöd Verksamhetsledaren i Södra regionen har deltagit vid två möten med enheten för kultur för barn och unga på Malmö stad, ett på våren och ett på hösten, där de Malmöanknutna teatrarnas utbud framläggs och behandlas. Vid dessa möten deltar också institutionerna. Konkurrenssituation, åldersgruppsfördelning och inköpsstrategier från Malmö stad diskuteras. Kulturplaner/kultursamverkansmodellen Den 15 mars deltog Teatercentrum norra regionen och representanter för medlemsteatrarna i Västerbotten, Skuggteatern, Ögonblicksteatern, Profilteatern och Dockteater Månstjärnan, på ett möte initierat av Petra Rantatalo, kulturstrateg på Regionförbund Västerbotten. Syftet med mötet var att ge en lägesbild av den fria teaterns verksamheter, finansiering och villkor i Västerbotten inför upprättandet av den regionala kulturplanen. Deltog på mötet gjorde också länskulturchefen Anette Sundbom, kulturstrateg Marita Brantmo och kulturberedningens ordförande - Nina Björby. Teatercentrum Norra har dessutom skrivit remissvar till Västerbottens och Västernorrlands kulturplaner. Access Now Teatercentrum Norra är engagerade i det lokala tillgänglighetsnätverket Access Now och har under 2011 stått värd för två stycken träffar/fortbildningar tillsammans med Umeå Kommun (se Samarbeten, nätverk etc.). Barnteaterakademin i Göteborg/Västra Götaland Barnteaterakademin verkar för att stimulera produktionen av nyskriven dramatik för barn och unga, för att utveckla barn- och ungdomsteatern samt för att öka utbudet och kvaliteten på barn- och ungdomsdramatiken. Teatercentrum är representerad i Barnteaterakademins styrgrupp av verksamhetsledaren i Västra regionen. Under 2011 har Barnteaterakademin haft sju offentliga arrangemang. Akademin har även beställt tre grovmanus av etablerade författare, samt arbetat fram nio manus tillsammans med unga författare i Alingsås och Trollhättan (se Dramatikerprojektet). Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp Ett nätverk för de kulturaktörer i Göteborg som arbetar med barnkultur med fokus på de lokala arrangörerna inom det så kallade Kulf/Kulis-nätverket (Kultur i förskolan/kultur i skolan). Teatercentrum är representerad av Johan Franzon, verksamhetsledaren Västra regionen, som även sitter med som sakkunnig i ämnesrådet för teater. 15

16 BUNGK Barn- och ungkulturgruppen, Västerbottens län Ett samarbete mellan regionala kulturkonsulenter, representanter för centrumbildningar och andra regionala aktörer. Teatercentrum är representerad med verksamhetsledaren i Norra regionen. KING Ett kulturorienterat informatörsnätverk i Malmö, där Lars Dahlqvist, verksamhetsledare Södra regionen, representerar Teatercentrum. KULAN KULAN syftar till att skapa bättre kontakter mellan skolan och kulturlivet och öka möjligheterna att nå ut till skolan i Stockholm. Teatercentrums verksamhetsledare i Östra regionen har deltagit i referensgruppens arbete. Scenkonstdatabasen Teatercentrum har deltagit vid referensgruppsmöten för utveckling av statistikinsamling via Scenkonstdatabasen, som drivs av Svensk Teaterunion. Utvecklingsprojektet att skapa möjligheter att via Scenkonstdatabasen underlätta för teatrarna att leverera uppgifter till Kulturrådet har under året formerats till ett pilotprojekt med start 2012, i samarbete med Myndigheten för kulturanalys. Teatercentrum har representerats i referensgruppen av nationell verksamhetsledare. Umeå kulturhuvudstad 2014 Verksamhetsledaren i Norra regionen har under 2011 deltagit vid möten anordnade med anknytning till Umeå 2014 samt planerat medverkan i Glashuset, kulturhuvudstadsårets särskilda evenemangsscen på Rådhustorget i Umeå (se även Internationella nätverk/eon). INFORMATION & MARKNADSFÖRING Under 2011 har Teatercentrum tillsammans med en kommunikationsbyrå i Umeå arbetat fram en ny kommunikationsstrategi samt en kommunikationsplan för Hemsida Hemsidan är ett viktigt verktyg för effektiv marknadsföring och förmedling av medlemsteatrarnas verksamhet. Alla teatrar erbjuds möjlighet att presentera sin verksamhet i text och bild, länka till den egna hemsidan, samt lägga upp information om kommande premiärer. Under det gångna året fortsatte utvecklingen av hemsidans rent förmedlande avdelning, med en ny avdelning för Skapande skola-projekt. Utvecklingen av hela hemsidans innehåll och funktioner kommer att fortsätta Våren 2011 slutfördes arbetet med att översätta medlemsteatrarnas presentationer till engelska. Även en presentationsflyer på engelska har producerats och fr.a. distribuerats i samband med IETM-mötet i Stockholm och Assitejs världskongress i Malmö-Köpenhamn (se Internationella nätverk och samarbeten). BUNGK - gemensam hemsida Hemsidan presenterar i korthet de kulturaktörer som ingår i BUNGK genom konkreta exempel på hur de olika aktörerna arbetar med kultur i skolans alla årskurser. Samarbete med centrumbildningarna hemsida och informationsmaterial Centrumbildningarna har sedan 2009 en gemensam web-portal med länkar till samtliga centrumbildningar. I samband med gemensam medverkan vid skolmässorna i Stockholm och 16

17 Göteborg 2010 fick sidan, förutom en introduktion till respektive organisation, också en avdelning för Skapande skola/kultur i skolan. Till skolmässorna 2011 togs ett nytt gemensamt informationsmaterial fram, en övergripande presentationsfolder och produktblad med projektexempel från varje organisation. Hemsida, medverkan vid mässor och informationsmaterial syftar till att marknadsföra centrumbildningarna som kompetensresurs och förmedlare till skolans arbete med professionell konst i skolan. Utspel Teatercentrums publikation Utspel syftar till att skapa debatt och väcka frågor i aktuella ämnen på det fria teaterområdet av vikt för Teatercentrums medlemmar. Utspel har 2011 utkommit med ett nummer i en upplaga om exemplar. Utspel distribueras till beslutsfattare, arrangörer, medlemmar, media, och övriga inom branschen. Temat för årets Utspel var kulturpolitiskt gnäll. INTERNATIONELLA NÄTVERK OCH SAMARBETEN Teatercentrum deltar aktivt i olika internationella nätverk och samarbetsprojekt med syfte att skapa förutsättningar för så väl medlemmar som organisationen själv att vara delaktiga i vad som sker på teaterområdet ur ett internationellt perspektiv, konstnärligt och kulturpolitiskt. Teatercentrums internationella aktiviteter syftar till att överbrygga något av de initiala hinder som kan finnas för medlemmars intresse för att utveckla verksamheten mot en internationell scen och arbetsmarknad. De internationella nätverken är också ett komplement till Teatercentrums nationella och regionala nätverk. IETM International Network for Contemporary Performing Art Ett nätverk med över 400 medlemmar från drygt 45 länder. Medlemmarna är professionella organisationer verksamma på scenkonstområdet. Fr.o.m kan även individer vara medlemmar. Nätverket syftar till att stimulera kvalité, utveckling och kontexter för samtida scenkonst i ett globalt sammanhang genom att initiera och underlätta professionella nätverk och samtal. Två gånger om året arrangeras ett stort nätverksmöte med seminarier, workshops, föreställningar och gott om utrymme för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Teatercentrum har erbjudit stöd för medlemmars deltagande. IETM Spring Plenary Meeting, april, Stockholm Teatercentrum har deltagit i förberedelser och planering av IETM-mötet i Stockholm våren Nationell verksamhetsledare har medverkat i arbetsgruppen för tema och seminarieprogram. Med frågan Whose Story is it? presenterades ett program med workshops och diskussioner kring tillgänglighet och hållbarhet ur så väl konstnärliga, kulturella, politiska och sociologiska perspektiv. Teatercentrum initierade vidare ett samarbete mellan sju fria teatrar medverka i programmet vandring genom Stockholm till deras olika scener. Under temat Sustaining the future a visit to venues for young audience arrangerades två olika stadsvandringar. Medverkande medlemmar var Teater Pero, Pygméteatern, Pantomimteatern, Mittiprickteatern och Teater Tre. Teatermaskinen tog mötesdeltagare på en heldagstur till Riddarhyttan och presenterade sitt nya teaterhus under uppförande. Därtill medverkande 7 medlemsteatrar med föreställningar i det konstnärliga programmet: Crowd Company, Dockteatern Tittut, Institutet, Pantomimteatern, Teater Pero och Teater Tre. Vid mötet deltog 609 deltagare från 40 länder, varav ett 10-tal medlemmar i Teatercentrum, inklusive styrelseledamöter, samt nationell verksamhetsledare och verksamhetsledare i Östra regionen. Teatercentrums engelska flyer distribuerades till mötesdeltagare via informationsbord och personliga kontakter. 17

18 IETM Autumn Plenary Meeting, 6-9 oktober, Krakow Temat för mötet var Party som i deltagande och engagemang, men också i politiska partier och fest. I workshops och seminarier diskuterades förhållningssätt och metoder för scenkonstens deltagande ur alla perspektiv. Som en konsekvens av diskussionerna arrangerade mötet en spontan solidaritetsaktion för Occupy Wall Street, med stående ovationer i direktsändning via internet. Vid mötet deltog över 426 personer från 39 länder. Teatercentrum representerades av styrelse, nationell verksamhetsledare och Teater Sláva. Teatercentrums engelska flyer distribuerades till mötesdeltagare via informationsbord och personliga kontakter. EON European Off Network Ett informellt nätverk av fria yrkesverksamma konstnärer, producenter och grupper inom scenkonstområdet, från hela Europa. EON Umeå 2014 Teatercentrums verksamhetsledare i Norra regionen har under 2011 deltagit vid möten anordnade med anknytning till Umeå 2014 samt planerat medverkan i Glashuset, kulturhuvudstadsårets evenemangsscen på Rådhustorget i Umeå. Vid ett medlemsforum i Norra regionen den 3 oktober inventerades och konkretiserades medlemmarnas intressen, möjligheter och förutsättningar att vara parter, medverkande och deltagare i ett EON-möte En projektarbetsgrupp har bildats bestående av Ingunn Grande, Ögonblicksteatern, Frida Allberg, Skuggteatern och Teatercentrums verksamhetsledare i Norra regionen samt nationell verksamhetsledare. Assitejs 17:e världskongress, maj, Malmö - Köpenhamn Under temat Building bridges, crossing borders, presenterades ett omfattande program med seminarier, workshops och 27 internationella scenkonstverk, tio danska och tio svenska föreställningar, presenterades på 22 scener i Malmö och Köpenhamn. Teatercentrum erbjöd särskilda rabatter för intresserade medlemmar. Medverkande medlemmar i programmet var Dockteatern Tittut och Teater Pero. Teater 23 deltog med officiell festivalscen samt med föreställning i festivalens off-program. Övriga medverkande medlemmar i off-programmet var Månteatern, Staffan Björklunds Teater, Teater Morianen, Teater Sagohuset och Thales Teater. Teatercentrums engelska flyer distribuerades till all mötesdeltagare i festivalpaketet som lämnades ut vid registrering. Totalt deltog personer från 57 länder. Nordiskt nätverk för fri scenkonst Ett samarbete mellan organisationer för fri scenkonst i Norden har nätverket bestått av, förutom Teatercentrum Sverige, Danse- og Teatersentrum, Norge, Produforum och Teatterikiesku, Finland, Sjálvstæ u Lekhúsin, Island, De Frie Koreografer och Uafhængige scenekunstnerer, Danmark. Teatercentrums nationella verksamhetsledare har kontinuerlig kontakt inom nätverket för Teatercentrums räkning. CENTRUMBILDNINGARNA Teatercentrum samverkar med övriga centrumbildningar på både nationell och regional nivå och möts regelbundet för rapportering och erfarenhetsutbyte, planering och genomförande av informationsinsatser och utveckling av ökat samarbete. Utbudsdagar, skolmässor och kompetensutveckling I denna årsberättelse presenteras ett flertal aktiviteter där Teatercentrum samarbetar med andra centrumbildningar kring gemensamma utbudsdagar, medverkan vid skolmässor och utbyte och samverkan för ökad kompetensutveckling. Teknikpool I södra regionen har Kultur Skåne anslagit per år och organisation till Teatercentrum respektive Danscentrum Syd för att man tillsammans under en treårsperiod ska utveckla en 18

19 teknikpool för den fria scenkonsten. Under 2011 har kurser i digital kommunikation och filmproduktion, samt den bildväska som teknikpoolen hyr ut, stimulerat till ökat antal trailers på teatrarnas hemsidor. Information & Marknadsföring, Skapande skola Centrumbildningarna har en gemensam hemsida med presentationer och särskild information kring Skapande skola. Vidare finns ett gemensamt informationsmaterial om centrumbildningarnas resurser och kompetenser för kultur i skolan (se Information & Marknadsföring). Möten med Statens kulturråd Centrumbildningarna får verksamhetsanslag från Statens kulturråd bl.a. för arbetsförmedlande tjänster. Teatercentrum deltog tillsammans med övriga centrumbildningar vid möte med Kulturrådet i december. Kulturrådet presenterade samverkansmodellen och aktuella samverkansregioner. Vidare presenterades och diskuterades en pågående utvärdering av Skapande skola. Centrumbildningarna blev informerade om att Kulturrådet 2012 inte kommer att ha kvar de extra verksamhetsmedel som varit destinerade för Skapande skola, samverkan mellan centrumbildningarna, regional utveckling och samverkan, och olika informationsinsatser. Uppvaktningar för bibehållet extra anslag Centrumbildningarna och KLYS gjorde gemensam uppvaktning av riksdagens kulturutskott, Kulturdepartementet och Kulturrådet, med anledning av budgetpropositionen för 2012, där de senaste två årens förstärkning av anslaget till centrumbildningarna inte föreslogs någon fortsättning. Prognosenkäter AF Kultur Media Centrumbildningarna medverkar återkommande i intervjuenkät för AF Kultur Medias prognoser om arbetstillfällen på kulturområdet som de sammanställer var 6:e månad. Teatercentrums verksamhetsledare i samtliga regioner har medverkat i prognosintervjuerna Centrumbildningarna har gemensam representation i AF kulturs branschråd för kulturarbetsmarknaden och regionala samrådsgrupper. BIBU.SE - SCENKONSTBIENNAL FÖR BARN OCH UNGA Teatercentrum och Svenska Assitej äger tillsammans bibu.se nationell scenkonstbiennal för barn och unga. Bibu AB ska främja scenkonsten för barn och unga och vartannat år producera och genomföra en festival för området samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Att producera, genomföra och utveckla bubu.se - scenkonstbiennal för barn och unga Bibu ABs kärnverksamhet. Bolaget har huvudsakligen ägnat år 2011 till planering, finansiering och förproduktion av den fjärde scenkonstbiennalen, bibu.se Liksom de tre tidigare (år 2006, 2008 och 2010) kommer den att vara förlagd till Lund. Styrelse och personal Under året har styrelsen haft fem protokollförda sammanträden samt tre protokollförda telefonmöten. Årsstämman hölls i Lund , liksom en extra årsstämma Vid den extra stämman valdes Teatercentrums nya ordförande Rolf S Nielsen till styrelseledamot samtidigt som Nina Björby, f.d. ordförande i Teatercentrum, avgick. Teatercentrum har vidare varit representerade i styrelsen av Anders Widell och Lars Dahlqvist. Ingrid Kyrö har varit styrelsens ordförande och Svenska Assitej har representerats av Bengt Andersson, Anna Asker och Margreth Elfström. 19

20 En helårsanställd biennalchef har ansvarat för aktiebolagets kontinuerliga drift. I övrigt har personal visstidsanställts utifrån verksamhetens behov och ekonomi. Externa tjänster har anlitats för bl.a. bokföring, IT och kommunikation/marknadsföring. Anställda under 2011 har varit Pia Paglialunga, biennalchef, Anna Diel, projektledare, projektkoordinator och grafisk formgivare. Jury Under hela året arbetade en jury med att välja ut vilka produktioner som skulle bjudas in till bibu.se Juryn har bestått av producenten Eva Andersson, dansfestivalen Salto!, dramatiker Anders Duus, kritikern Sara Granath, teaterchefen Olof Lindqvist, Regionteater Väst, Niclas Malmcrona från Svenska ASSITEJ samt koreograf/verksamhetsledare Lisa Spets, ZebraDans. Jurymedlemmarna har arbetet med att följa utbudet på den svenska scenen för ung publik. I den internationella bevakningen har fokus legat på Belgien och Holland. Juryn har tillsammans sett 231 olika uppsättningar; 167 svenska och 64 internationella. Finansiering Bolaget har under året erhållit stöd från: Lunds kommun, Region Skåne, Statens Kulturråd, Kulturbryggan, Framtidens Lund. Bolaget har under 2011 inte haft några försäljningsinkomster från biljetter eller bibu-pass. SVENSK TEATERUNION Svensk Teaterunion Svenska ITI är en ideell förening vars medlemmar är institutioner, organisationer och fria teatrar som yrkesmässigt bedriver konstnärlig, pedagogisk, vetenskaplig eller facklig verksamhet. Unionens huvudsakliga uppgift är att vara ett forum för samarbete inom branschen på gemensamma områden som utbildning och kulturpolitik, att samla och sprida information inom svensk scenkonst samt att vara svensk union för Internationella Teaterinstitutet, ITI. Teatercentrum representeras inledningsvis 2011 i styrelsen av Nina Björby som dock avgick i samband med att hon lämnade ordförandeuppdraget i Teatercentrum. Teatercentrums nya ordförande Rolf S Nielsen har därefter varit adjungerad i Teaterunionens styrelse under Styrelsen har hållit 7 möten under året. Nina Björby respektive Rolf S Nielsen har representerat Teatercentrum i Teaterunionens Kulturpolitiska kommitté, som består av de av unionens medlemmar som är företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, centrumbildningarna inom teater och dans samt företrädare för musikområdet. Kulturpolitiska kommittén har haft tre möten under året. Kommittén arrangerade ett seminarium på Teaterbiennalen i Gävle under rubriken Kulturpolitisk förändring. Teatercentrum representeras av nationell verksamhetsledare i Teaterunionens Utbildningskommitté, vars uppdrag är att arbeta för att främja utbildning och kompetensutveckling inom scenkonstens olika grenar. Utbildningskommittén har haft fyra möten under året. Den 15 november arrangerades ett Open Space tillsammans med Regionteater Väst och Högskolan för scen och musik i Göteborg (se Seminarier/Konferenser). 20

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2012 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2012 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2012 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2012 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under det gångna verksamhetsåret

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014

Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014 Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014 Länsteatrarnas organisation Länsteatrarna i Sverige är en ideell medlemsorganisation. Den har en politiskt tillsatt styrelse, med Thomas Ohlsson (c) ordförande,

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2014 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2014 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2014 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2014 FÖRORD AV ORDFÖRANDE Människor behöver få uppleva och

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Danscentrum Danscentrum är en riksorganisation för den professionella samtida danskonsten i Sverige. Danscentrum ska dessutom: - verka för att förbättra danskonstnärernas villkor

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på.

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på. 1 2 Oktober, 2013 NYHETSBREV Hej bästa arrangör! brett och engagerat smörgåsbord att välja på. Nu är ni i full gång att ta emot publiken på alla de förställningar som ni arrangerar runtomkring i vår stora

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 Danscentrum Danscentrum är en riksorganisation för den professionella samtida danskonsten i Sverige. Danscentrum ska dessutom: - verka för att förbättra danskonstnärernas villkor

Läs mer

/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// ///////////////////

/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// /////////////////// 2008 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR En ny mandatperiod, en ny styrelse

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj! FREDAG 13 APRIL 2012! Ulrika Holmgaard, VD!

TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj! FREDAG 13 APRIL 2012! Ulrika Holmgaard, VD! TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj FREDAG 13 APRIL 2012 Ulrika Holmgaard, VD 1 En slags historik Teatrarnas riksförbund TR bildades den 15 december 1943 av Några privatteatrar

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009 Sidan 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009 Närvarande: Hans Björke (ordf.), Karin Jeppsson, Bertil Lindström, Thomas Ohlsson, Gunilla Carlsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Tid: 10.30-16 Plats: Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, Stockholm Närvarande: Hans Björke (ordf.), Gunilla C Carlsson, Kjell

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28. Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och Lena Joelsson

Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28. Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och Lena Joelsson Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28 Plats: Ernst & Young, Stockholm Tid: 2006-04-28, klockan 10.00 14.00 Deltagare: Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-9856 Ansökan avser tiden 070701-071231. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

RAPPORT STATISTIK 2013

RAPPORT STATISTIK 2013 RAPPORT STATISTIK 2013 Teatercentrum samlar varje år in uppgifter från medlemmarna rörande bl.a. publik, föreställningar, turné och personal. Svaren gällande 2013 är nu sammanställda. Vi kan se att de

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 3 mars 2010 Sammanträde 1/2010

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 3 mars 2010 Sammanträde 1/2010 Sidan 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 3 mars 2010 Sammanträde 1/2010 Närvarande: Hans Björke, (ordf.), Bertil Lindström, Karin Jeppsson, Gunilla C Carlsson, Thomas Ohlsson,

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-7914 Ansökan avser tiden 070101-070630. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2010:559 Utkom från trycket

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Mats-Arne Larsson. Mats-Arne Larsson

Mats-Arne Larsson. Mats-Arne Larsson CV Profil Lång och skiftande erfarenhet av teater, musik och kultur med både konstnärlig och administrativ inriktning. Mångsidig kommunikatör med en bakgrund av inspirerande arbetsledning. Arbetserfarenhet

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten PROTOKOLL 2012-02-15 Dnr: 10RV155 Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten Tid: Onsdag den 15 februari, 2012 mellan kl 10.00 och 12.15. Plats: Region Västerbotten, rum Aspen Ledamöter: Hans Lindberg,

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer

PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer remisser december Kulturmiljösektionen Malmö Museer

Läs mer

BAKGRUND: Medverkande: Pernilla Luttropp, processledare. Form: workshop. Längd: 2,5 timmar (150 min)

BAKGRUND: Medverkande: Pernilla Luttropp, processledare. Form: workshop. Längd: 2,5 timmar (150 min) BAKGRUND: Du har möjlighet att påverka! VAD skall vi göra och HUR skall vi genomföra förändringar med syfte att stärka statusen för scenkonst som vänder sig till barn och unga? VEM har ansvaret? Höj ribban!

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer