//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// ////////////////////"

Transkript

1 //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

2 2011 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR 2010 inledde vi i samarbete med Trygghetsrådet TRS en KIV-process för Teatercentrums styrelse och personal. Under 2011 avslutade vi denna process som utgår från Kompetens Individ Verksamhet. Tack vare KIV-processen kunde vi definiera Teatercentrums kärnverksam het på ett sätt som vi inte lyckats göra tidigare. Denna kärnverksamhet har sedan omvandlats till Verksamhetsplan som togs på kongressen i Gävle 2011 och det är att: vara en mötesplats för den fria teaterkonsten synliggöra och marknadsföra Teatecentrums medlemmar verka för att de ekonomiska förutsättningarna för Teatercentrums medlemmar förbättras bedriva kompetensutveckling arbeta med avtals- och arbetsgivarfrågor driva kulturpolitiska frågor bedriva förmedlingsverksamhet utveckla medlemskapets form och innehåll Detta beskriver på ett bra sätt vad Teatercentrum verkar för och har varit ett ypperligt verktyg för VU, styrelse och verksamhetsledare i det dagliga arbetet. Under det gångna året har vi inlett framtagandet av en kommunikationsplan för Teatercentrum, bedrivit kompetensutveckling i samtliga regioner, genomfört festivaler, påbörjat en omfattande omvärldsanalys mm mm. Teatercentrum har också varit representerat i en mängd sammanhang, såväl i Sverige som utanför våra gränser, och vi har fortsatt vårt engagemang i exempelvis Svenska ITI, IETM och EON. Självklart är vi också mycket stolta över bibu.se scenkonstbiennalen för barn och unga, som går av stapeln för fjärde gången i maj Dessutom finns ni, medlemmar, där överallt och hela tiden och sprider fri teaterkonst i Sverige. Avslutningsvis känner jag att vi står väl rustade inför kommande år, där förmedling, omvärldsanalys och bibu.se 2012 kommer att vara i fokus. Tack för det gångna året och väl mött 2012! Rolf S Nielsen ordförande 2

3 KONGRESS Kongressen 2011 hölls den 11 maj på Gävle Teater, i anslutning till Teaterbiennalen i Gävle den maj, vilket innebar att många medlemmar också kunde delta under Teaterbiennalen. Vid Kongressen var 63 medlemmar representerade varav 22 teatrar och 41 individuella medlemmar, inräknat 2 fullmakter. Kongressen behandlade verksamheten mandatperioden , räkenskapsåret 2010 samt styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vidare behandlades styrdokument, förslag till stadgeändringar och förslag om Arbetsgivarforum samt från medlemmar inkomna motioner. Kongressen utsåg en ny styrelse för mandatperioden MEDLEMMAR Under 2011 har 32 nya medlemskap beviljats, 11 teatrar och 21 individer. Vid årets slut var medlemsantalet 76 teatrar och 94 individuella medlemmar. Fördelat över regionerna var medlemsantalet 9 teatrar och 21 individuella medlemmar i Norra regionen, 16 teatrar och 23 individuella medlemmar i Södra regionen, 21 teatrar och 20 individuella medlemmar i Västra regionen och 30 teatrar och 30 individuella medlemmar i Östra regionen. Förteckning över samtliga medlemmar per den 31 december 2011 finns som bilaga till denna årsberättelse. STYRELSE Avgående styrelse, verksam fram till kongressen 11 maj 2011: Ordförande: Nina Björby, Umeå Vice ordförande: Kristina Kalén, Umeå Kassör: Anders Widell, Lund Ledamöter: Johan Bössman, Stockholm Rolf S Nielsen, Stockholm Anna Marking, Stockholm Åsa Sandström, Malmö Elin Svensson, Göteborg Sofia Wretling, Karlstad Styrelse tillträdd vid kongressen den 11 maj 2011: Ordförande: Rolf S Nielsen, Stockholm Vice ordförande: Sofia Wretling, Karlstad Kassör: Anders Widell, Lund Ledamöter: Johan Bössman, Stockholm Ola Karlberg, Göteborg Anna Marking, Stockholm Simon Persson, Umeå Åsa Sandström, Malmö Elin Svensson, Göteborg Marie Wallsten, Luleå Under året har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden varav den avgående styrelsen hade 3 möten och den vid kongressen tillträdda styrelsen haft 4 möten. 3

4 Särskilda uppdrag i styrelsen: Sofia Wretling sekreterare Johan Bössman arbetsgrupp för utveckling av Arbetsgivarforum representant i stiftelsen Rosenlundsteatern, Stockholm Elin Svensson arbetsgrupp för utveckling av Arbetsgivarforum Styrelsens verkställande utskott: Avgående, verksamma fram till kongressen 11 maj 2011: Nina Björby, ordförande Kristina Kalén, vice ordförande Anders Widell, kassör Verksamma från och med kongressen den 11 maj 2011: Rolf S Nielsen, ordförande Sofia Wretling, vice ordförande Anders Widell, kassör Under året har styrelsens verkställande utskott haft 9 protokollförda sammanträden varav avgående utskott hade 4 möten och det vid kongressen tillträdda utskottet haft 5 möten. Särskilda uppdrag i verkställande utskottet Nina Björby: ansvarig utgivare Utspel ledamot Svensk Teaterunions styrelse ledamot Svensk Teaterunions kulturpolitiska kommitté representant Svensk Teaterunions Råd ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga Kristina Kalén: Anders Widell: Rolf S Nielsen: Sofia Wretling: IETM international network for contemporary performing arts representant EON European Off Network arbetsgrupp för översyn av kollektivavtalet förhandlingsdelegation kollektivavtalet ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga arbetsgrupp för översyn av kollektivavtalet förhandlingsdelegation kollektivavtalet ansvarig utgivare Utspel adjungerad Svensk Teaterunions styrelse ledamot Svensk Teaterunions kulturpolitiska kommitté representant Svensk Teaterunions Råd ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga förhandlingsdelegation kollektivavtalet sekreterare PERSONAL Elfrida Bergman, projektanställd, kartläggning Skapande skola, Norra regionen, Elinn Bolonassos, vik. verksamhetsledare Norra regionen, Umeå, heltid, vikariat från Lars Dahlqvist, verksamhetsledare Södra regionen, Malmö, heltid Annika Ekstrand, ekonom, Malmö, 75% Johan Franzon, verksamhetsledare Västra regionen, Göteborg, heltid Eva Gustafsson, verksamhetsledare Norra regionen, Umeå, heltid, tjänstledig 50% för arbete med KulturKraft Nord, föräldraledig från Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare, Stockholm, heltid Marcus Lilliecrona, praktikant, Göteborg, våren 2011, samt projektledare samarbete Centrumbildningarna, Mötesplats skola, Göteborg, intermittent anställning 4

5 Anders Lorentzon, verksamhetsledare Östra regionen, Stockholm, heltid Måns Nilsson, projektledare ÖKON, Östra regionen, Stockholm, från Leila Åkerlund, producent för [spik], Malmö, intermittent anställning under hösten 2011 Särskilda uppdrag för personalen Lars Dahlqvist ledamot i styrelsen för bibu.se scenkonstbiennal för barn och unga ledamot i styrgruppen för KulturKraft Syd representant i KING-gruppen, Malmö representant i styrelsegruppen för Resurscentrum för scenkonst, Skåne Johan Franzon representant i ledningsgruppen för Trappan representant i ledningsgruppen för KulturKraft Väst representant i Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp representant i styrgruppen för Barnteaterakademin representant i AF-kulturs regionala referensgrupp för scen&ton sakkunnig i ämnesrådet för teater, Göteborgs kulturförvaltning Eva Gustafsson representant i arbetsgrupp Festival Normal 2012 representant i arbetsgruppen för KulturKraft Nord och ansvarig för ESF-ansökan representant i BUNGK-gruppen, samarbete för Skapande skola Lena Gustafsson representant i Svenska Teaterunionens utbildningskommitté representant i nationella nätverket för Centrumbildningarna representant IETM international network for contemporary performing arts representant EON European Off Network representant i nordiskt nätverk av organisationer för fri scenkonst Anders Lorentzon representant i stiftelsen Rosenlundsteatern, Stockholm representant i referensgruppen för KULAN, Stockholms kulturförvaltning REVISORER OCH VALBEREDNING Revisorer fram till kongressen 2011: Ordinarie revisorer: Magnus Haak, godkänd revisor Far, Cederblads revisionsbyrå, Malmö Bengt Lindahl, Malmö Revisorssuppleant: Marianne Hallén Revisorer valda vid kongressen 2011: Ordinarie revisorer: Magnus Haak, godkänd revisor Far, Cederblads revisionsbyrå, Malmö Marie Roos, Bromma Revisorssuppleant: Sara Henriz, Lund (avliden januari 2012) Valberedning fram till kongressen 2011: Anna Hjertén Grahm, Göteborg Robert Jelinek, Stockholm Karin Larson, Umeå Helen Ortman, Malmö Valberedning vald vid kongressen 2011: Nina Björby, Umeå, sammankallande Mia Carlsson, Malmö Robert Jelinek, Stockholm Dan Swärdh, Luleå 5

6 FINANSIERING Teatercentrum har under året erhållit statliga medel för verksamheten från Statens Kulturråd och regionala anslag från Västra Götalandsregionen, Kultur Skåne, Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Jämtlands läns landsting och Västernorrland läns landsting. Vidare har Teatercentrum under året erhållit projektbidrag från Göteborg & Co, Kultur Skåne, Stockholms stad och Stockholms läns landsting. För övrigt finansieras verksamheten med medlemsavgifter från teatrar och individuella medlemmar har verksamhetens finansiering haft en extra förstärkning från Statens Kulturråds extra medel till Centrumbildningarna för utveckling av arbetsskapande insatser. TEATERCENTRUMS VERKSAMHET Verksamheten utgår från den Nationella verksamhetsplanen och styrdokument som antagits av medlemmarna vid Kongressen Verksamheten bedrivs nationellt och regionalt, med kontor i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Teatercentrum ska lyfta den fria teaterkonsten och våra medlemmar genom att: Vara en mötesplats för den fria teaterkonsten Synliggöra och marknadsföra Teatercentrums medlemmar Verka för att de ekonomiska förutsättningarna för Teatercentrums medlemmar förbättras Bedriva förmedlingsverksamhet Arbeta med avtals- och arbetsgivarfrågor Bedriva kompetensutveckling Driva kulturpolitiska frågor Utveckla medlemskapets form och innehåll Styrelsens arbete Den avgående styrelsens arbete fram till kongressen inriktades på att fullfölja och avsluta de uppgifter som beslutats under mandatperioden. Den nytillträdda styrelsen har under verksamhetsåret startat arbetat med uppgifter beslutade vid Kongressen Styrelsen är representerad i bolagsstyrelsen för bibu.se scenkonstbiennal för barn och unga, och frågor rörande bibu.se är stående på styrelsens dagordning. Den avgående styrelsens arbete med översyn av kollektivavtalet avslutades med ett förslag till kongressen om inrättandet av ett Arbetsgivarforum. Den nya styrelsen har arbetat med utformning och innehåll av Arbetsgivarforum med planerad start Utgivningsplan och innehåll för Utspel är återkommande uppgifter i styrelsearbetet. Den KIV-process (kompetensutveckling i verksamhet) som startades 2010 för styrelse och personal, har fullföljts 2011 och resulterat i ny verksamhetsplan antagen vid kongressen, samt inriktningsmål och gemensam kompetensutvecklingsplan för KIV-processen är en av Trygghetsrådet TRS beprövad metod att arbeta med frågor kring verksamhetsmål, visioner och kompetensbehov. Arbetet har genomförts med processledare från Trygghetsrådet TRS, Annika Tersin. Teatercentrum har lämnat underlag och kommentarer till Kulturrådets översyn av bidraget till Centrumbildningarna. 6

7 I december uppvaktade ordförande Rolf S Nielsen och kassör Anders Widell Kulturrådet med anledning av översynen och Teatercentrums ansökan om verksamhetsanslag Styrelsen och nationella verksamhetsledare har varit representerade vid Kulturrådets möten med Centrumbildningarna. Ordförande Rolf S Nielsen var kallad till Riksdagens utredningstjänst med anledning av översynen av scenkonstallianserna. Omvärldsanalys Under året har Teatercentrum startat ett genomgripande utvärderings- och utvecklingsarbete. Personalen har fått utbildning för att genomföra en omvärldsanalys kring medlemmarnas situation och omvärld och samtidigt utveckla nya metoder och rutiner för statistikinsamling. Insamling och analys kommer att ske under Genom att känna vårt område bättre än någon annan ska Teatercentrum kunna presentera uppdaterad information, fakta och argument för att lyfta den fria teaterkonsten och våra medlemmar. Regionala remissvar och yttranden Genom Teatercentrums regionala verksamhet och närvaro har organisationen haft möjlighet att yttra sig kring flera regionala kulturpolitiska frågor. Teatercentrum har deltagit i dialogmöten inför och skrivit remissvar på Västerbottens Läns Kulturplan samt bidragit med synpunkter på Västernorrlands Läns Kulturplan Teatercentrum har varit aktiv via remissvar och diskussion kring Kultur Skånes planering och genomförande av ett nytt bidragssystem. I samband med att Östergötland gått med i samverkansmodellen för 2012 har Teatercentrum skrivit ett remissvar på kulturplanen. Med anledning av att Stockholm beslutat sig för att ändra bidragsformerna för de fria teatrarna lämnade Teatercentrum synpunkter på detta i ett särskilt remissyttrande. Teatercentrum har tagit del av och lämnat synpunkter på Regional kulturplan för Västmanland. Detta i samband med att Västmanland gick med i samverkansmodellen. KOMPETENSUTVECKLING Teatercentrum erbjuder regelbundet kompetensutveckling till alla medlemmar genom workshops, seminarier, medlemsforum, nätverk inom teaterbranschen, nationellt såväl som internationellt, samt erfarenhetsutbyte medlemmar emellan. Samarbete och samarrangemang med andra inom branschen eftersträvas. Kompetensutveckling är en viktig del i verksamheten för att skapa möjligheter till konstnärlig och yrkesmässig utveckling och förbättra medlemmarnas förutsättningar att leva av sin profession. Medlemsforum Interna medlemsforum arrangeras regelbundet av Teatercentrums regionala verksamhetsledare för att erbjuda mötesplats och plattform för information och diskussion kring aktuella frågor på det fria teaterområdet, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. I Norra regionen har det 2011 hållits 4 medlemsforum, i Södra regionen 8, i Västra regionen 8 och i Östra regionen 2. Projekt Trappan i Västra Götaland Trappan är ett samarbete mellan teaterinstitutioner, centrumbildningar, film & teve, universitetet, AF-kultur, fackförbund och arbetsgivare i Västra Götalandsregionen. Huvudman är Teateralliansen. Teatercentrum sitter med i ledningsgruppen för Trappan, som under 2011 kunnat erbjuda sammanlagt 14 kurser/seminarier. Trappan utgör en mycket viktig resurs för medlem- 7

8 mar i Västra Regionen, med kontinuerligt utbud av högkvalitativ kompetensutveckling på scen-, ton-, film-, och tv-området. KulturKraft Väst Kulturkraft Väst är ett projekt i Västra Götaland och Halland som syftar till kompetensutveckling inom scen, ton, film och teve, med fokus på breddad försörjningsbas. Projektet äger rum under perioden 2010 till 2012 och finansieras av Europeiska Socialfonden. Huvudman är Trygghetsrådet TRS. Teatercentrum sitter med i ledningsgruppen. Under 2011 har Kulturkraft Väst arrangerat 92 utbildningar. KulturKraft Syd Kulturkraft Syd är ett projekt i Skåne och Blekinge som syftar till kompetensutveckling inom scen, ton, film och tv, med fokus på breddad försörjningsbas. Projektet äger rum under perioden 2010 till 2012 och finansieras av Europeiska Socialfonden. Huvudman är Trygghetsrådet TRS. Teatercentrum sitter med i styrgruppen. Under 2011 genomfördes drygt 153 olika aktiviteter som tillsammans samlat deltagare. KulturKraft Nord Teatercentrum Norra har haft en aktiv roll i arbetet med två ansökningar till ESF Mellersta Norrland och ESF Övre Norrland gällande kompetensutvecklingsprojektet KulturKraft Nord genom medverkan på seminarier och processtöd arrangerade av ESF samt styr- och referensgruppsmöten. Bakom ansökan står företrädare från hela branschen i regionen, med Trygghetsrådet TRS som huvudman. Projektet syftar till att bilda en huvudaktör och plattform för långsiktig kompetensutveckling inom scen-, ton- och filmområdet i hela Norrland. KulturKraft Nords ansökan gick vidare för prioritering i både Övre och Mellersta Norrland och ett uppsamlingsmöte för branschen genomfördes den 9 november med bred uppslutning från det fria teaterlivet i regionen. I februari 2012 fick projekten definitivt besked att det på grund av sänkta medel inte blev något bidrag, trots väl godkända ansökningar. DISK, januari, Stockholm Kompetensutveckling för medlemmar från hela landet, med inriktning på arbetsgivarfrågor och fokus på arbetsrätt, diskriminering och organisationsutveckling. Riktade sig till medlemmar med operativt och/eller juridiskt arbetsgivaransvar. Föreläsare från Trygghetsrådet TRS, Diskrimineringsombudsmannen, Svensk Scenkonst och Månteatern. Lisa Ericsson och Lina Zavalia från bl.a. W.I.S.P. stod för kursens inramning, och såg genom metodövningar till att ett stort skriftligt material samlades in. Under kursen deltog 14 medlemmar från 12 olika teatrar. Nätverk, 9 februari, Umeå Ett medlemsforum och seminarium i Norra regionen om att delta och utveckla nätverk med perspektiv på fri teaterkonst. Med introduktion till och exempel från olika nätverk erbjöds medlemmarna att tillsammans utveckla tankar om metoder och strategier för olika slags nätverk. Tillgänglighet, 17 februari, Stockholm Medlemsforum och fortbildning för teatrar i regionen. Under en eftermiddag visade Skottes Musikteater en metod för hur man kan göra en föreställning tillgänglig för barn och ungdomar med kognitiv funktionsnedsättning. Metoden som ska redovisades kallas TAKK: Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Utbildningen ingick som en del av Teatercentrums festival för särskolan , vilken finansierades av Stockholms Stad. Norrbotten som marknad för barn och ungdomsteater, 5 maj, Luleå Föreläsning och SWOT-analys av teatermarknaden för barn och unga i Norrbotten och workshop kring strategier för marknadsföring och förmedling av fri teater. Arrangerades i samarbete med Teater Scratch i samband med ett medlemsforum i Norra regionen. 8

9 Teaterbiennalen, maj, Gävle En viktig del i Teatercentrums verksamhet för kompetensutveckling för medlemmar är att skapa förutsättningar för medlemmar att vara delaktiga i vad som sker i övrigt inom branschen. Genom att hålla Teatercentrums Kongress i anslutning till biennalen och satsa på särskilt tillgängliga biennalpass för medlemmar, kunde Teatercentrum underlätta för ett 60-tal medlemmar att delta under biennalen. Teatercentrum arrangerade även ett seminarium i biennalprogrammet med inriktning mot tillgänglighet: Att arbeta sig utanför boxen Onormala vägar till scenkonsten (se Seminarier/Konferenser). Marknadsföring digitala medier, 25 maj, Stockholm Lokal fortbildning för alla teatrar i regionen i samarbete med Kulturdirekt vid 4 tillfällen Kurserna har omfattat: bildbehandling, virala medier, att synas på Internet och att bygga sitt varumärke. Genusnyfiken gestaltning, 28 november, Umeå En workshop kring scenisk gestaltning med perspektiv på genus och normkritisk hållning, med Liv Elf Karlén från Teater Lacrimosa. Arrangerades i samarbete med Profilteatern i samband med ett medlemsforum i Norra regionen Västra regionens utvecklingsdag, 14 december, Göteborg Utvecklingsdagen är ett årligen återkommande tillfälle då medlemmar i Västra regionen träffas för att konstnärligt summera året och ge varandra kollegial återkoppling. Teater Jaguar var värd för dagen som hade totalt 19 deltagare, individuella medlemmar och representanter från 8 teatrar. Som en del i arbetet med att bevaka och påverka medlemmarnas möjligheter till fortbildning och utveckling deltar Teatercentrum i nätverk inom teaterbranschen, skola, utbildning och arrangörer, regionalt, nationellt och internationellt. Teatercentrum har under året varit representerat i Svensk Teaterunions utbildningskommitté. Teatercentrums insatser för att underlätta medlemmars deltagande vi internationella nätverksmöten är också ett led i att skapa varierade möjligheter till kompetensutveckling för medlemmarna (se Internationella nätverk och samarbeten). SYNLIGGÖRANDE OCH FÖRMEDLANDE AKTIVITETER Teatercentrum möter regelbundet arrangörer och kulturombud vid regionala och lokala utbudsdagar och andra sammanhang för att sprida information om medlemsteatrarna och Teatercentrums verksamhet. Teatercentrum arrangerar och samarrangerar ett flertal tillfällen för medlemmar att presentera aktuella föreställningar, samt deltar med information och kontaktförmedling vid utbudsdagar och arrangörskonferenser av andra anordnare. UTBUDSDAGAR/FESTIVALER Stjärnkalaset 27 januari lokal utbudsdag i Stockholm En årligen återkommande utbudsdag i Stockholm i samarbete med, och med finansiering från, Stockholm Stad. 19 fria teatrar, varav 12 medlemmar, spelade för 150 deltagare. Medverkande medlemmar och föreställningar var: Dockteatern Tittut: Lilla Tiger & lyckans land, Friteatern: Orättvist? en berättelse om två syskon, Mittiprickteatern: Ondskan, Pantomimteatern: Charlies unge, Pygméteatern: Drömfångarna, Tage Granit: Lyckopillret, Teater Barbara: Ragna- 9

10 rök, Teater De Vill: Amfetamin och sportdryck, Teater Pero: Astons stenar, Teater Tre: Siv sover vilse, Teater Tusan: Sally och simmarna. Skånsk Teaterdag, 11 mars, Lund Teatercentrum arrangerar utbudsdagen Skånsk Teaterdag en gång om året, med medel från Kultur Skåne och i nära dialog med Kultur Skåne och Riksteatern Skåne rörande form och innehåll. Hela föreställningar presenteras och alla deltagare har möjlighet att se alla föreställningar i sin helhet visades sju föreställningar, sex av medlemmar i Teatercentrum samt den danska Christian Særling, med Teater Bloom, som ingick i ett svensk-danskt utbyte. Medverkande medlemmar och föreställningar var Teater Sagohuset: Himmel och Pannkaka, Teater Morianen: Här bor jag i min mammas mage, Teater 23 och Varietéteatern Barbes: Det började som en skakning, Öresundsteatern: Ska du ha stryk ditt jävla pucko? Månteatern: I.D, Teater Allena: Skräckisar. Expressteatern och Thales Teater presenterade kommande föreställningar. Dagen besöktes av ca 120 deltagare. Teaterns Dag, 26 mars, Malmö Öppet hus på Malmös scener med tema ljud. Arrangeras av de medverkande teatrarna och organisationerna själva i samarbete med Malmö Stad och Folkuniversitetet. Teatercentrum medverkade med en presentation av verksamhet och medlemmar. Teknikpoolen visades tillsammans med Danscentrum. Ca 100 personer såg en film som visade ljudarbete vid nio medlemsteatrar. Medlemmar som presenterade föreställningar var Expressteatern: Krumelur, Lilla Vilda Teatern: Lilla Spökshowen, Teaterrepubliken: Världens snabbast skrivna världsomvälvande pjäs, samt Teater 23 och Varietéteatern Barbès: Det började som en skakning. Skånsk Scenkonstdag, 18 oktober, Malmö Riksteatern Skåne är projektägare och samarbetspartners är Teatercentrum, Danscentrum och Malmö Kulturstöd. Teatercentrum arrangerade ett panelsamtal om repertoarval. Medverkande i panelen var Flytande Galleriet, Scenkonst Kalmar, Konstnärligt utvecklingsansvarig Riksteatern. Samtalsledare Irene Grahn, Dunkers Kulturhus. Ca 65 personer lyssnade och deltog i samtalet Kulturattack! 22 september, Östersund Kulturattack är en utbudsdag med inriktning mot Skapande skola, arrangerad av en regional konsulent- och producentgrupp i Jämtland. Teatercentrum medverkade med en workshop som genomfördes två gånger under dagen. Dejta en teater! en workshop där deltagarna erbjöds träffa fria teatrar från hela Norrland med erfarenhet av Skapande skola. Tillsammans, och på tid, skapades en eller flera projektidéer från ax till limpa. Workshopdeltagarna möttes på jämlika villkor i en kreativ process, där fokus låg på inspiration och idéer istället för på praktiska problem. Från medlemsteatrarna deltog representanter från Skuggteatern i Västerbotten, Teater Soja i Västernorrland och Teater Mila i Norrbotten. 25 lärare/pedagoger deltog i workshopen. Två av de tre medverkande teatrarna har rapporterat att workshopen mynnat ut i konkreta kontakter där man arbetat vidare med de projektidéer som uppkom. Idédag: Skapande Skola, 1 november, Umeå Idédagen arrangerades av BUNGK, där verksamhetsledaren i Norra regionen ingår, och MediaCenter Region Västerbotten. Teatercentrum medverkade också i den inledande presentationen, med workshopen Dejta en teater! och med ett informationsbord med presentation och information. Verksamhetsledaren i Norra regionen samt representanter från fria teatrar i regionen medverkade även i den avslutande paneldebatten. Dagen besöktes av ca 50 arrangörer från hela länet. TRETE, oktober, Trollhättan TRETE är en regional festival med fokus på fri teaterkonst för barn och unga. Teatercentrum i Västra regionen har, tillsammans med olika aktörer, arrangerat festivalen under namnet Teaterfestival för unga sedan Namnet TRETE lanserades under Festivalen arrangeras i samarbete med Kulturbyrån/Trollhättans Stad och stöttas av Västra Götalandsregionen. Följande medlemmar framförde föreställningar i sin helhet: Big Wind: Alice i underlandet, Göteborgs Dramatiska Teater: Herr Spargels väska, Dockteater Sesam: Lilla Alice i underlandet, Teater 10

11 Martin Mutter: Hedvig och Max-Olov, Allikateatern: Molekylteater, MasthuggsTeatern: Mirad och hans mor, Teater Eksem: RYMM-raketen, Teater Fenix: Näktergalen, Teater UNO: Pokerfejs, Teateri: Som glöd under snö. Dessutom framförde Syster Gubbla en föreställning efter middagen på onsdag kväll. Följande medlemmar presenterade sin aktuella repertoar under utbudseftermiddagen den 26 oktober: Allikateatern, Teater Albatross, Teater UNO, Teater ACTA, Teater Kurage, Dockteater Sesam, Teater Jaguar och Masthuggsteatern. Det totala besöksantalet för alla evenemang tillsammans uppgick till Av dessa var drygt 60 procent barn och resten arrangörer och branschfolk (varav en del elevkulturombud) samt Teatercentrums egna medlemmar. Under festivalen arrangerade Teatercentrum även två seminarier (se Seminarier/konferenser). Dans & Teatertältet, augusti, Göteborg Under Göteborgs Kulturkalas 2011 hade Teatercentrum och Danscentrum Väst under två dagar ett gemensamt Dans- & Teatertält i Bältesspännarparken. Tältet var öppet från klockan till Åskådarna fick se levande dans och teater, och hade också i vissa fall möjlighet att själva delta. I tältet fick besökarna bland annat chans att lära sig dansa Bollywood, titta på teater om global rättvisa, medverka i tävlingar, få svar på frågor om dans och teater, med mera. Några dansakter som inte fick plats i Dans & Teatertältet framfördes i ett större tält strax bredvid. Dans & Teatertält 2011 omfattade 21 programpunkter. Medverkande medlemsteatrar var Teater Albatross, Teater UNO (2 akter), Syster Gubbla (2 akter) och Teater Eksem. Teatercentrum och Danscentrum Väst arrangerade tillsammans en Dans- & Teaterquiz per dag, samt medverkade i tältet med var sin bemannad informationsdisk under de två kalasdagarna. Här kunde kalasets besökare få information om den fria dans- och teaterkonsten i Göteborg och Västsverige. Dans & Teatertältets program fick totalt besökare under de två dagarna. Mellan akterna kom ca 250 spontana besökare per dag. Dansakterna på den större scenen i Bältespännarparken fick 800 åskådare. Total publik: åskådare. En scen kväll, september, Göteborg Ett utbudsarrangemang av Göteborgs kulturförvaltning i samarbete med stadsdelarnas barnkultursamordnare. Teatercentrum ingår i den arbetsgrupp som planerar och genomför arrangemanget. 200 lokala arrangörer tog del av kvällens presentationer. Medverkande medlemmar var: Teater Sesam: Lilla Alice i underlandet, Teater UNO: Pokerfejs, Syster Gubbla: Faster Bedas väskor, Pelikanteatern: Lennart bor inte här, Teater Jaguar: Odödliga, Teater ACTA: Om det här varit en feelgood-film, Masthuggsteatern: Mirad och hans mor, Allikateatern: Strul i labbet, Big Wind: Alice i underlandet. Skolforum, 31 oktober-2 november, Älvsjö En mässa och mötesplats för lärare och skolledare, med utställare från en mångfald av aktörer på skolans område. Parallellt med utställningen erbjuds ett brett seminarieprogram, med allt från skolpolitik, ämnesfördjupning och nya skolutvecklingsidéer till utbildningsmiljö och den senaste forskningen. Teatercentrum medverkade i samarbete med övriga centrumbildningar i en gemensam monter med program och informationsmaterial (se Information & Marknadsföring). Skolforums besökarantal uppgick till totalt personer Mötesplats Skola, 31 oktober-1 november, Göteborg En mässa och konferens för tusentals lärare, rektorer och andra som arbetar med utbildning. Teatercentrum medverkade tillsammans med övriga centrumbildningar i Västra regionen i centralt placerad monter. Besökarna fick information och möjligheter att ställa frågor kring regeringens satsning Skapande skola. Centrumbildningarnas medlemmar visade smakprov ur aktuella program och workshops. Totalt besökte Mötesplats Skola. Av egen kraft, 31 oktober-1-november, Karlstad En nationell konferens och utställning kring barns och ungas rätt till kultur. Konferensen, som både diskuterade kultur i skolan och kultur på fritiden, riktade sig till alla med intresse för att utveckla barns och ungas rätt till kultur. Teatercentrum medverkade som utställare med gemensam monter tillsammans med bibu.se och Svenska Assitej. Monterns huvudfokus var 11

12 bibu.se. Teatercentrums presenterade för sammanhanget framförallt organisationen som en resurs för kultur i skolan och representerade även centrumbildningar med det informationsmaterial som tagits fram till skolmässorna. Totalt ca 400 deltagare från skolor, kommunförvaltningar, myndigheter och kulturaktörer deltog. European Job Day, 17 november, Stockholm. En jobbmässa om kulturarbetsmarknaden i Europa i arrangemang av Arbetsförmedlingen Kultur Media och EURES (EU-nätverk för rörlighet i arbetslivet). Mässan presenterade information och seminarier om kulturarbetsmarknaden i olika länder i Europa och vägledning i hur man skapar nätverk och söker finansiering till bilaterala kulturprojekt. Mässan vände sig till etablerade kulturskapare. Teatercentrum medverkade med gemensamt informationsbord tillsammans med övriga centrumbildningar. SEMINARIER/KONFERENSER Till de synliggörande aktiviteterna kommer också Teatercentrums egna offentliga seminarier och konferenser kring aktuella kulturpolitiska och konstnärliga frågor, samt Teatercentrums deltagande vid andras arrangemang med relevans för Teatercentrum och/eller Teatercentrums medlemmar. Samtalsforumet [spik] i Malmö Ett offentligt samtalsforum med fokus på angelägna kultur- och samhällsfrågor som Teatercentrum arrangerar i samarbete med Malmö Stadsbibliotek, med stöd från Kultur Skåne och Folkuniversitetet arrangerades fyra samtalsforum som hade ca 60 besökare per arrangemang. Nya medier och vem definierar världen del I Deltagare: Bo Reimer, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö Högskola, Daniel Sandström, chefredaktör Sydsvenskan, Anne Jalakas, frilansjournalist Efter Arbetet, Peter Luthersson, vd bokförlaget Atlantis. Inbjudna gäster: Mats Hellstenius, doktor i historia vid Lunds Universitet, Måns Adler, Bambuser, Mitt Område Rosengård. Samtalsledare: Cristine Sarrimo. Kulturens värde Deltagare: Olof Lavesson, riksdagens näringslivsutskott (tidigare kulturutskottet). Katja Lindqvisk, konstvetare och ekonom vid Lunds universitet, Campus Helsingborg, Björn Olsson, varumärkesstrateg vid Bysted. Ola Gällstad, sponsorkoordinator MFF. Samtalsledare: Susan Bolgar, Kultur och näringsliv. Nya medier och vem definierar världen del II Deltagare: Elsebeth Tank, chef Malmö Stadsbibliotek, Per Svensson, Sydsvenskan, tidigare kulturchef Expressen. Rolf Tufvesson, ordförande Skånes Bildningsförbund, Annika Dolk, rektor Folkuniversitetet. Inbjudna gäster: Sensus och Ibn-Rushd. Samtalsledare: Cristine Sarrimo. Kulturhus Deltagare: Daniel Sestrajcic, ordförande, Malmö Kulturnämnd (V), Lotta Lundgren, vd Drömmarnas Hus, Margareta Larsson, konstnärlig ledare Teater Sagohuset, Caroline Lundholm, verksamhetsledare Stapelbäddsparken, Ozan Sunar, verksamhetschef Moriska paviljongen, Anna Lyrevik, chef Malmö Kulturstöd, Magnus Johansson, forskare i stadsplanering vid Malmö Högskola. Samtalsledare: Fredrik Pålsson, journalist BETT-mässan, januari, London En internationell mässa som presenterar de senaste tekniska produkterna inom pedagogik och undervisning och erbjuder besökarna att pröva på och ta del av goda exempel på hur tekniken kan utveckla och underlätta lärandet. Mässan vänder sig till lärare och andra inom undervisningsverksamhet. Verksamhetsledaren för Norra regionen deltog i gemensam studieresa med 12

13 BUNGK och MediaCenter/Region Västerbotten. Studiebesök relaterade till Skapande skola samt till Festival Normal. Dialogkväll, 10 februari, Umeå Verksamhetsledaren i Norra regionen var moderator på en dialogkväll arrangerad av Kulturcentrum för barn och unga/umeå kommun, med inbjudna gäster Karin Helander och Katti Hofflin. Kulturpolitisk debatt, 12 februari, Göteborg Teatercentrums västra region arrangerade tillsammans med Pusterviksteatern en offentlig debatt den 12 februari i Lagerhuset i Göteborg. Ämnet för kvällen var villkoren för de fria teatrarna, bland annat mot bakgrund av situationen för Fria Teatern i Högdalen, som också hade representant på plats. Debattledare var Carl Harlén från Teater UNO. Debatten bevakades av Göteborgs Posten. Ca 50 deltagare. Communitykonst, 11 april, Stockholm Verksamhetsledaren i Norra regionen deltog på konferens anordnad av Intercult på temat communitykonst. Festival Normal, Soppsamtal 17 mars, Umeå En regional festival med fokus på tillgänglighet som är en del av Ögonblicksteaterns treåriga projekt Normal nya vägar till tillgänglig scenkonst, finansierat med medel ur Allmänna Arvsfonden. Teatercentrums verksamhetsledare i Norra regionen har varit projektledare för festivalen 2010 och ingår i arbetsgruppen som planerar 2012 års festival genomfördes ett lyckat soppsamtal på Ögonblicksteatern i Umeå, där en panel gjorde en publik utvärdering av Festival Normal tillsammans med ett 20-tal deltagare från tillgänglighetsnätverket Access Now. Aktiviteten genomfördes i samarbete med Umeå Kommun. LUBU, 6 maj, Luleå: Tillgänglig teater Teatercentrum Norra regionen medverkade med ett seminarium på barn- och ungdomsteaterfestivalen som arrangerades av Norrbottensteatern. Temat för Teatercentrums seminarium var tillgänglig teater och Normal-projektet (se Festival Normal) med tydligt fokus på barn och unga. Dessutom ingick scener ur Ögonblicksteaterns föreställning I väntan på en Gondol i seminariet. Seminariet teckentolkades. Att arbeta sig utanför boxen Onormala vägar till scenkonsten Teaterbiennalen, maj, Gävle Teatercentrum arrangerade i samarbete med Ögonblicksteatern ett seminarium i programmet för biennalen. Ett seminarium utifrån projektet Normal, med fokus på att hitta nya vägar till scenkonsten för personer med funktionsnedsättning, framför, på och bakom scenen. Medverkande: Anders Öhberg, projektledare för Normal, Johanna Salander, konstnärlig ledare, Camilla Björnehall, skådespelare. Ett 20-tal biennalbesökare deltog i seminariet Skapande skola Presentation av teatrar, 13 september, Stockholm Teatercentrum deltog på en inspirationsdag om Skapande skola den 13 september Inspirationsdagen genomfördes i samarbete med övriga centrumbildningar. Från Teatercentrum deltog Måns Nilsson samt Tage Granit. DICE, 13 oktober, Umeå Verksamhetsledaren i Norra regionen deltog i konferensen anordnad av bl. a Kulturcentrum för Barn och Unga/Umeå Kommun på temat teater i skolan och EU-projektet Dice, ett unikt forskningsprojekt om teater och drama i skolan som omfattar elever i åldern år i tolv länder i Europa. Resultatet av studien pekar i klar riktning mot behovet av mer kontinuerlig drama- och teaterverksamhet i skolan. 13

14 DICE, 26 oktober, TRETE, Trollhättan Inom ramen för programmet för TRETE arrangerades ett seminarium kring DICE (se ovan). Seminarieledare var Helge von Bahr, enhetschef vid Kulturcentrum för barn och unga i Umeå. Dramatikerprojektet, 27 oktober, TRETE, Trollhättan Seminarium och reading inom ramen för programmet för TRETE, med den västsvenska Barnteaterakademin. Dramatikerprojektet är en ny metod i Barnteaterakademins arbete med att stimulera produktion av dramatik för barn och unga. Under temarubriken Makt och maktlöshet har nio unga människor mellan 17 och 25 år skrivit varsitt grovmanus. Under TRETE läses sex av de nio manusen. Seminarieledare var Lisa Lindén från Barnteaterakademin. Av egen kraft, 31 oktober-1-november, Karlstad Se Utbudsdagar/Festivaler. Branschen möter utbildningarna konflikt eller möjlighet, 15 november, Göteborg Ett heldagsseminarium med fokus på mötet mellan utbildningarna och branschen i arrangemang av Teaterunionens Utbildningskommitté, i vilken Teatercentrums nationella verksamhetsledare ingår. Mötet genomfördes som ett Open Space tillsammans med Regionteater Väst och Högskolan för scen och musik i Göteborg och under ledning av Lisa Lindén. Mötesformen, som bygger på att deltagarna delar kunskap, erfarenheter och frågeställningar med varandra, resulterade i ett antal idéer och handlingsplaner för ökad samverkan kring utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling för Utbildningskommittén att arbeta vidare med. Ett 30-tal deltagare från teatrar, utbildningar och organisationer på scenkonstområdet. Effekter av kultursamverkansmodellen, 5 december, Luleå SKL (Sveriges kommuner och landsting) arrangerade tre regionala konferenser om Effekter av Kultursamverkansmodellen i samarbete med Swecult (en centrumbildning vid Linköpings universitet). Konferenserna ägde rum i Malmö, Luleå och Norrköping. Verksamhetsledaren för Teatercentrums norra region deltog på konferensen i Luleå. Det europeiska projektets framtid, 9 decmber, Stockholm Nationell verksamhetsledare deltog vid konferensen om kulturens roll i förverkligandet av Europa 2020-strategin, arrangerad av Intercult, Riksteatern och EU-kommissionen. ÖVRIG SYNLIGGÖRANDE OCH FÖRMEDLANDE VERKSAMHET Teatercentrum har under 2011 genomfört projekt för utveckling av den förmedlande verksamheten inom Skapande skola. Vidare kan ett flertal av de nätverk och samarbeten Teatercentrum ingår i ses som aktiviteter för att sprida och öka kunskapen om medlemmarnas verksamhet och utbud, knyta kontakter och förmedla uppdrag, samt synliggöra och uppmärksamma villkor och förutsättningar för den fria professionella teaterkonsten. ÖKON Den 1 september anställdes Måns Nilsson som kulturkoordinator för ÖKON projektet. Projektet syftade till att skapa bättre kontakt mellan skolan och teatrarna och löpte i fyra månader (sep dec 2011 (det fortsatte även jan feb 2012)). Arbetet genomfördes i flera steg. Först genomfördes en grundlig kulturanalys och besök på skolor. Som väntat var det den svåraste biten. Ambitionen var att ha minst två skolmöten i veckan. Parallellt med besöken på skolorna besökte koordinatorn också teatrarna i regionen. Resultatet och erfarenheterna från ÖKON finns redovisade i en slutrapport: Förutom rapporten har också flera utbildningar genomförts av Måns Nilsson för teatrarna som omfattats. Vidare har flera förslag till strategier för hur man bättre kan nå ut i skolan tagits fram. Kartläggning inom ramen för Skapande skola, del 2 En omfattande kartläggning av Skapande skola av, med och för medlemsteatrarna i Norra 14

15 regionen har utförts av kulturanalytiker Elfrida Bergman på uppdrag av Teatercentrum Norra regionen. Kartläggningen har resulterat i en rapport, en workshop ( Dejta en teater ) samt i fortbildning för medlemsteatrarna och för verksamhetsledaren. Resurscentrum för scenkonst, Södra regionen Teatercentrums verksamhetsledare i Södra regionen har kontinuerligt deltagit i utvecklingen av verksamheten i det nya resurscentrum för scenkonst inför starten Detta resurscentrum är ett samarbete mellan Teatercentrum Södra regionen, Danscentrum Syd och Riksteatern Skåne. Kompetenser vad gäller produktion, marknadsföring och ekonomi, teknikpool, projektplatser, lokaler och ett närmare samarbete och utökad kunskapsöverföring mellan producentoch arrangörsled, turnéslinga, workshops, liksom utökad kommunikation via digitala medier. Örescen 2.0 Teatercentrum har medverkat vid tre planeringsmöten under hösten för en ansökan för en fortsättning av projektet Örescen, som genomfördes i samband med Assitejs Världskongress i Malmö Köpenhamn med syfte att öka utbytet mellan Sverige och Danmark på scenkonstområdet för barn och unga. Teatercentrum Södra regionen vill tillsammans med Teatercentrum Danmark, Riksteatern Skåne och Bibu utveckla bättre förutsättningar för föreställningar och publik att röra sig i hela öresundsregionen på både den svenska och danska sidan. Praktiskt handlar det om representation i utbudskataloger och på utbudsdagar, men också att undanröja gränshinder samt att samarbeta med skolor på både den svenska och danska sidan. Samordningsmöten, Malmö kulturstöd Verksamhetsledaren i Södra regionen har deltagit vid två möten med enheten för kultur för barn och unga på Malmö stad, ett på våren och ett på hösten, där de Malmöanknutna teatrarnas utbud framläggs och behandlas. Vid dessa möten deltar också institutionerna. Konkurrenssituation, åldersgruppsfördelning och inköpsstrategier från Malmö stad diskuteras. Kulturplaner/kultursamverkansmodellen Den 15 mars deltog Teatercentrum norra regionen och representanter för medlemsteatrarna i Västerbotten, Skuggteatern, Ögonblicksteatern, Profilteatern och Dockteater Månstjärnan, på ett möte initierat av Petra Rantatalo, kulturstrateg på Regionförbund Västerbotten. Syftet med mötet var att ge en lägesbild av den fria teaterns verksamheter, finansiering och villkor i Västerbotten inför upprättandet av den regionala kulturplanen. Deltog på mötet gjorde också länskulturchefen Anette Sundbom, kulturstrateg Marita Brantmo och kulturberedningens ordförande - Nina Björby. Teatercentrum Norra har dessutom skrivit remissvar till Västerbottens och Västernorrlands kulturplaner. Access Now Teatercentrum Norra är engagerade i det lokala tillgänglighetsnätverket Access Now och har under 2011 stått värd för två stycken träffar/fortbildningar tillsammans med Umeå Kommun (se Samarbeten, nätverk etc.). Barnteaterakademin i Göteborg/Västra Götaland Barnteaterakademin verkar för att stimulera produktionen av nyskriven dramatik för barn och unga, för att utveckla barn- och ungdomsteatern samt för att öka utbudet och kvaliteten på barn- och ungdomsdramatiken. Teatercentrum är representerad i Barnteaterakademins styrgrupp av verksamhetsledaren i Västra regionen. Under 2011 har Barnteaterakademin haft sju offentliga arrangemang. Akademin har även beställt tre grovmanus av etablerade författare, samt arbetat fram nio manus tillsammans med unga författare i Alingsås och Trollhättan (se Dramatikerprojektet). Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp Ett nätverk för de kulturaktörer i Göteborg som arbetar med barnkultur med fokus på de lokala arrangörerna inom det så kallade Kulf/Kulis-nätverket (Kultur i förskolan/kultur i skolan). Teatercentrum är representerad av Johan Franzon, verksamhetsledaren Västra regionen, som även sitter med som sakkunnig i ämnesrådet för teater. 15

16 BUNGK Barn- och ungkulturgruppen, Västerbottens län Ett samarbete mellan regionala kulturkonsulenter, representanter för centrumbildningar och andra regionala aktörer. Teatercentrum är representerad med verksamhetsledaren i Norra regionen. KING Ett kulturorienterat informatörsnätverk i Malmö, där Lars Dahlqvist, verksamhetsledare Södra regionen, representerar Teatercentrum. KULAN KULAN syftar till att skapa bättre kontakter mellan skolan och kulturlivet och öka möjligheterna att nå ut till skolan i Stockholm. Teatercentrums verksamhetsledare i Östra regionen har deltagit i referensgruppens arbete. Scenkonstdatabasen Teatercentrum har deltagit vid referensgruppsmöten för utveckling av statistikinsamling via Scenkonstdatabasen, som drivs av Svensk Teaterunion. Utvecklingsprojektet att skapa möjligheter att via Scenkonstdatabasen underlätta för teatrarna att leverera uppgifter till Kulturrådet har under året formerats till ett pilotprojekt med start 2012, i samarbete med Myndigheten för kulturanalys. Teatercentrum har representerats i referensgruppen av nationell verksamhetsledare. Umeå kulturhuvudstad 2014 Verksamhetsledaren i Norra regionen har under 2011 deltagit vid möten anordnade med anknytning till Umeå 2014 samt planerat medverkan i Glashuset, kulturhuvudstadsårets särskilda evenemangsscen på Rådhustorget i Umeå (se även Internationella nätverk/eon). INFORMATION & MARKNADSFÖRING Under 2011 har Teatercentrum tillsammans med en kommunikationsbyrå i Umeå arbetat fram en ny kommunikationsstrategi samt en kommunikationsplan för Hemsida Hemsidan är ett viktigt verktyg för effektiv marknadsföring och förmedling av medlemsteatrarnas verksamhet. Alla teatrar erbjuds möjlighet att presentera sin verksamhet i text och bild, länka till den egna hemsidan, samt lägga upp information om kommande premiärer. Under det gångna året fortsatte utvecklingen av hemsidans rent förmedlande avdelning, med en ny avdelning för Skapande skola-projekt. Utvecklingen av hela hemsidans innehåll och funktioner kommer att fortsätta Våren 2011 slutfördes arbetet med att översätta medlemsteatrarnas presentationer till engelska. Även en presentationsflyer på engelska har producerats och fr.a. distribuerats i samband med IETM-mötet i Stockholm och Assitejs världskongress i Malmö-Köpenhamn (se Internationella nätverk och samarbeten). BUNGK - gemensam hemsida Hemsidan presenterar i korthet de kulturaktörer som ingår i BUNGK genom konkreta exempel på hur de olika aktörerna arbetar med kultur i skolans alla årskurser. Samarbete med centrumbildningarna hemsida och informationsmaterial Centrumbildningarna har sedan 2009 en gemensam web-portal med länkar till samtliga centrumbildningar. I samband med gemensam medverkan vid skolmässorna i Stockholm och 16

17 Göteborg 2010 fick sidan, förutom en introduktion till respektive organisation, också en avdelning för Skapande skola/kultur i skolan. Till skolmässorna 2011 togs ett nytt gemensamt informationsmaterial fram, en övergripande presentationsfolder och produktblad med projektexempel från varje organisation. Hemsida, medverkan vid mässor och informationsmaterial syftar till att marknadsföra centrumbildningarna som kompetensresurs och förmedlare till skolans arbete med professionell konst i skolan. Utspel Teatercentrums publikation Utspel syftar till att skapa debatt och väcka frågor i aktuella ämnen på det fria teaterområdet av vikt för Teatercentrums medlemmar. Utspel har 2011 utkommit med ett nummer i en upplaga om exemplar. Utspel distribueras till beslutsfattare, arrangörer, medlemmar, media, och övriga inom branschen. Temat för årets Utspel var kulturpolitiskt gnäll. INTERNATIONELLA NÄTVERK OCH SAMARBETEN Teatercentrum deltar aktivt i olika internationella nätverk och samarbetsprojekt med syfte att skapa förutsättningar för så väl medlemmar som organisationen själv att vara delaktiga i vad som sker på teaterområdet ur ett internationellt perspektiv, konstnärligt och kulturpolitiskt. Teatercentrums internationella aktiviteter syftar till att överbrygga något av de initiala hinder som kan finnas för medlemmars intresse för att utveckla verksamheten mot en internationell scen och arbetsmarknad. De internationella nätverken är också ett komplement till Teatercentrums nationella och regionala nätverk. IETM International Network for Contemporary Performing Art Ett nätverk med över 400 medlemmar från drygt 45 länder. Medlemmarna är professionella organisationer verksamma på scenkonstområdet. Fr.o.m kan även individer vara medlemmar. Nätverket syftar till att stimulera kvalité, utveckling och kontexter för samtida scenkonst i ett globalt sammanhang genom att initiera och underlätta professionella nätverk och samtal. Två gånger om året arrangeras ett stort nätverksmöte med seminarier, workshops, föreställningar och gott om utrymme för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Teatercentrum har erbjudit stöd för medlemmars deltagande. IETM Spring Plenary Meeting, april, Stockholm Teatercentrum har deltagit i förberedelser och planering av IETM-mötet i Stockholm våren Nationell verksamhetsledare har medverkat i arbetsgruppen för tema och seminarieprogram. Med frågan Whose Story is it? presenterades ett program med workshops och diskussioner kring tillgänglighet och hållbarhet ur så väl konstnärliga, kulturella, politiska och sociologiska perspektiv. Teatercentrum initierade vidare ett samarbete mellan sju fria teatrar medverka i programmet vandring genom Stockholm till deras olika scener. Under temat Sustaining the future a visit to venues for young audience arrangerades två olika stadsvandringar. Medverkande medlemmar var Teater Pero, Pygméteatern, Pantomimteatern, Mittiprickteatern och Teater Tre. Teatermaskinen tog mötesdeltagare på en heldagstur till Riddarhyttan och presenterade sitt nya teaterhus under uppförande. Därtill medverkande 7 medlemsteatrar med föreställningar i det konstnärliga programmet: Crowd Company, Dockteatern Tittut, Institutet, Pantomimteatern, Teater Pero och Teater Tre. Vid mötet deltog 609 deltagare från 40 länder, varav ett 10-tal medlemmar i Teatercentrum, inklusive styrelseledamöter, samt nationell verksamhetsledare och verksamhetsledare i Östra regionen. Teatercentrums engelska flyer distribuerades till mötesdeltagare via informationsbord och personliga kontakter. 17

18 IETM Autumn Plenary Meeting, 6-9 oktober, Krakow Temat för mötet var Party som i deltagande och engagemang, men också i politiska partier och fest. I workshops och seminarier diskuterades förhållningssätt och metoder för scenkonstens deltagande ur alla perspektiv. Som en konsekvens av diskussionerna arrangerade mötet en spontan solidaritetsaktion för Occupy Wall Street, med stående ovationer i direktsändning via internet. Vid mötet deltog över 426 personer från 39 länder. Teatercentrum representerades av styrelse, nationell verksamhetsledare och Teater Sláva. Teatercentrums engelska flyer distribuerades till mötesdeltagare via informationsbord och personliga kontakter. EON European Off Network Ett informellt nätverk av fria yrkesverksamma konstnärer, producenter och grupper inom scenkonstområdet, från hela Europa. EON Umeå 2014 Teatercentrums verksamhetsledare i Norra regionen har under 2011 deltagit vid möten anordnade med anknytning till Umeå 2014 samt planerat medverkan i Glashuset, kulturhuvudstadsårets evenemangsscen på Rådhustorget i Umeå. Vid ett medlemsforum i Norra regionen den 3 oktober inventerades och konkretiserades medlemmarnas intressen, möjligheter och förutsättningar att vara parter, medverkande och deltagare i ett EON-möte En projektarbetsgrupp har bildats bestående av Ingunn Grande, Ögonblicksteatern, Frida Allberg, Skuggteatern och Teatercentrums verksamhetsledare i Norra regionen samt nationell verksamhetsledare. Assitejs 17:e världskongress, maj, Malmö - Köpenhamn Under temat Building bridges, crossing borders, presenterades ett omfattande program med seminarier, workshops och 27 internationella scenkonstverk, tio danska och tio svenska föreställningar, presenterades på 22 scener i Malmö och Köpenhamn. Teatercentrum erbjöd särskilda rabatter för intresserade medlemmar. Medverkande medlemmar i programmet var Dockteatern Tittut och Teater Pero. Teater 23 deltog med officiell festivalscen samt med föreställning i festivalens off-program. Övriga medverkande medlemmar i off-programmet var Månteatern, Staffan Björklunds Teater, Teater Morianen, Teater Sagohuset och Thales Teater. Teatercentrums engelska flyer distribuerades till all mötesdeltagare i festivalpaketet som lämnades ut vid registrering. Totalt deltog personer från 57 länder. Nordiskt nätverk för fri scenkonst Ett samarbete mellan organisationer för fri scenkonst i Norden har nätverket bestått av, förutom Teatercentrum Sverige, Danse- og Teatersentrum, Norge, Produforum och Teatterikiesku, Finland, Sjálvstæ u Lekhúsin, Island, De Frie Koreografer och Uafhængige scenekunstnerer, Danmark. Teatercentrums nationella verksamhetsledare har kontinuerlig kontakt inom nätverket för Teatercentrums räkning. CENTRUMBILDNINGARNA Teatercentrum samverkar med övriga centrumbildningar på både nationell och regional nivå och möts regelbundet för rapportering och erfarenhetsutbyte, planering och genomförande av informationsinsatser och utveckling av ökat samarbete. Utbudsdagar, skolmässor och kompetensutveckling I denna årsberättelse presenteras ett flertal aktiviteter där Teatercentrum samarbetar med andra centrumbildningar kring gemensamma utbudsdagar, medverkan vid skolmässor och utbyte och samverkan för ökad kompetensutveckling. Teknikpool I södra regionen har Kultur Skåne anslagit per år och organisation till Teatercentrum respektive Danscentrum Syd för att man tillsammans under en treårsperiod ska utveckla en 18

19 teknikpool för den fria scenkonsten. Under 2011 har kurser i digital kommunikation och filmproduktion, samt den bildväska som teknikpoolen hyr ut, stimulerat till ökat antal trailers på teatrarnas hemsidor. Information & Marknadsföring, Skapande skola Centrumbildningarna har en gemensam hemsida med presentationer och särskild information kring Skapande skola. Vidare finns ett gemensamt informationsmaterial om centrumbildningarnas resurser och kompetenser för kultur i skolan (se Information & Marknadsföring). Möten med Statens kulturråd Centrumbildningarna får verksamhetsanslag från Statens kulturråd bl.a. för arbetsförmedlande tjänster. Teatercentrum deltog tillsammans med övriga centrumbildningar vid möte med Kulturrådet i december. Kulturrådet presenterade samverkansmodellen och aktuella samverkansregioner. Vidare presenterades och diskuterades en pågående utvärdering av Skapande skola. Centrumbildningarna blev informerade om att Kulturrådet 2012 inte kommer att ha kvar de extra verksamhetsmedel som varit destinerade för Skapande skola, samverkan mellan centrumbildningarna, regional utveckling och samverkan, och olika informationsinsatser. Uppvaktningar för bibehållet extra anslag Centrumbildningarna och KLYS gjorde gemensam uppvaktning av riksdagens kulturutskott, Kulturdepartementet och Kulturrådet, med anledning av budgetpropositionen för 2012, där de senaste två årens förstärkning av anslaget till centrumbildningarna inte föreslogs någon fortsättning. Prognosenkäter AF Kultur Media Centrumbildningarna medverkar återkommande i intervjuenkät för AF Kultur Medias prognoser om arbetstillfällen på kulturområdet som de sammanställer var 6:e månad. Teatercentrums verksamhetsledare i samtliga regioner har medverkat i prognosintervjuerna Centrumbildningarna har gemensam representation i AF kulturs branschråd för kulturarbetsmarknaden och regionala samrådsgrupper. BIBU.SE - SCENKONSTBIENNAL FÖR BARN OCH UNGA Teatercentrum och Svenska Assitej äger tillsammans bibu.se nationell scenkonstbiennal för barn och unga. Bibu AB ska främja scenkonsten för barn och unga och vartannat år producera och genomföra en festival för området samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Att producera, genomföra och utveckla bubu.se - scenkonstbiennal för barn och unga Bibu ABs kärnverksamhet. Bolaget har huvudsakligen ägnat år 2011 till planering, finansiering och förproduktion av den fjärde scenkonstbiennalen, bibu.se Liksom de tre tidigare (år 2006, 2008 och 2010) kommer den att vara förlagd till Lund. Styrelse och personal Under året har styrelsen haft fem protokollförda sammanträden samt tre protokollförda telefonmöten. Årsstämman hölls i Lund , liksom en extra årsstämma Vid den extra stämman valdes Teatercentrums nya ordförande Rolf S Nielsen till styrelseledamot samtidigt som Nina Björby, f.d. ordförande i Teatercentrum, avgick. Teatercentrum har vidare varit representerade i styrelsen av Anders Widell och Lars Dahlqvist. Ingrid Kyrö har varit styrelsens ordförande och Svenska Assitej har representerats av Bengt Andersson, Anna Asker och Margreth Elfström. 19

20 En helårsanställd biennalchef har ansvarat för aktiebolagets kontinuerliga drift. I övrigt har personal visstidsanställts utifrån verksamhetens behov och ekonomi. Externa tjänster har anlitats för bl.a. bokföring, IT och kommunikation/marknadsföring. Anställda under 2011 har varit Pia Paglialunga, biennalchef, Anna Diel, projektledare, projektkoordinator och grafisk formgivare. Jury Under hela året arbetade en jury med att välja ut vilka produktioner som skulle bjudas in till bibu.se Juryn har bestått av producenten Eva Andersson, dansfestivalen Salto!, dramatiker Anders Duus, kritikern Sara Granath, teaterchefen Olof Lindqvist, Regionteater Väst, Niclas Malmcrona från Svenska ASSITEJ samt koreograf/verksamhetsledare Lisa Spets, ZebraDans. Jurymedlemmarna har arbetet med att följa utbudet på den svenska scenen för ung publik. I den internationella bevakningen har fokus legat på Belgien och Holland. Juryn har tillsammans sett 231 olika uppsättningar; 167 svenska och 64 internationella. Finansiering Bolaget har under året erhållit stöd från: Lunds kommun, Region Skåne, Statens Kulturråd, Kulturbryggan, Framtidens Lund. Bolaget har under 2011 inte haft några försäljningsinkomster från biljetter eller bibu-pass. SVENSK TEATERUNION Svensk Teaterunion Svenska ITI är en ideell förening vars medlemmar är institutioner, organisationer och fria teatrar som yrkesmässigt bedriver konstnärlig, pedagogisk, vetenskaplig eller facklig verksamhet. Unionens huvudsakliga uppgift är att vara ett forum för samarbete inom branschen på gemensamma områden som utbildning och kulturpolitik, att samla och sprida information inom svensk scenkonst samt att vara svensk union för Internationella Teaterinstitutet, ITI. Teatercentrum representeras inledningsvis 2011 i styrelsen av Nina Björby som dock avgick i samband med att hon lämnade ordförandeuppdraget i Teatercentrum. Teatercentrums nya ordförande Rolf S Nielsen har därefter varit adjungerad i Teaterunionens styrelse under Styrelsen har hållit 7 möten under året. Nina Björby respektive Rolf S Nielsen har representerat Teatercentrum i Teaterunionens Kulturpolitiska kommitté, som består av de av unionens medlemmar som är företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, centrumbildningarna inom teater och dans samt företrädare för musikområdet. Kulturpolitiska kommittén har haft tre möten under året. Kommittén arrangerade ett seminarium på Teaterbiennalen i Gävle under rubriken Kulturpolitisk förändring. Teatercentrum representeras av nationell verksamhetsledare i Teaterunionens Utbildningskommitté, vars uppdrag är att arbeta för att främja utbildning och kompetensutveckling inom scenkonstens olika grenar. Utbildningskommittén har haft fyra möten under året. Den 15 november arrangerades ett Open Space tillsammans med Regionteater Väst och Högskolan för scen och musik i Göteborg (se Seminarier/Konferenser). 20

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet,

Läs mer

/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// ///////////////////

/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// /////////////////// 2008 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR En ny mandatperiod, en ny styrelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 2 svensk scenkonst Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Innehåll VD har ordet 4 Arbetsgivarfrågor 6 Branschens förutsättningar

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

KLYS KONSTNÄRLIGA & LITTERÄRA YRKESUTÖVARES SAMARBETSNÄMND KLYS 2014. Årsbokslut 2015-04-24

KLYS KONSTNÄRLIGA & LITTERÄRA YRKESUTÖVARES SAMARBETSNÄMND KLYS 2014. Årsbokslut 2015-04-24 KLYS KONSTNÄRLIGA & LITTERÄRA YRKESUTÖVARES SAMARBETSNÄMND KLYS 2014 Årsbokslut 2015-04-24 KLYS Org.nr. 802006-0136 Årsbokslut 2014 2 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 6 KLYS Konstnärliga och litterära

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket Minnesanteckningar LTS vårmöte 21-22 april 2010 i Visby LTS vårmöte 2010 inleddes med att naturen bjöd kulturen starkt motstånd. Detta är våren när vi har lärt oss åtminstone ett namn till på en isländsk

Läs mer

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Utvärderingsrapport nr III juni 2006 av: Lisa Lindén på uppdrag av Trappan Förord Trappanprojektet har under fyra terminer erbjudit en möjlighet för alla

Läs mer

Kultur i vården i Sverige 2002

Kultur i vården i Sverige 2002 Kultur i vården i Sverige 2002 Korta nulägesrapporter från tolv landsting om verksamheten i Kultur i vården Birgitta Rapp Rapport 2003:16 Bruno Liljefors, Katt med rödstjärtunge i munnen (bilden är något

Läs mer

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE:

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE: Charly Wassberg Borbos valdes till förbundsordförande på kongressen i Göteborg 2010. För sitt ideella arbete förväntas hon avsätta minst 20 timmar per månad. Charly sitter i egenskap av ATRs ordförande,

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer