/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// ///////////////////

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// ///////////////////"

Transkript

1 /////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// ///////////////////

2 2008 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR En ny mandatperiod, en ny styrelse och nya möjligheter och utmaningar det var med stor glädje och entusiasm som jag på kongressen i maj tog över ordförandeklubban för Teatercentrum! Året som gått har varit fyllt av medlemsverksamhet, utspel, uttalanden, olika mötesforum och projekt. Kulturutredningen, avtalspensionerna och Kulturhuvudstad 2014 har varit uppe för diskussioner, beslut och skrivelser, och det vore fel att inte konstatera att Teatercentrum själv också är med och sätter dagordningen på kulturområdet. Vi har en vital och väl fungerande organisation och våra regionala kontor med dess verksamhetsledare i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå, tillsammans med den nationella i Stockholm, gör ett fantastiskt arbete. Det gör även att vi kommer närmre medlemmarna, ger oss möjlighet att anpassa verksamheten och lättare kommer i kontakt med de politiker och tjänstemän som vi berörs och är berörda av. Teatercentrum erbjuder alla medlemmarna möjligheter till kompetensutveckling och plattformar för arbetsförmedlande aktiviteter, genom alla de projekt, kurser, möten, workshops, utbudsdagar m.m. som arrangeras. Såväl nationellt som internationellt finns Teatercentrum representerat. Svenska ITI, IETM, EON är några av de organisationer där vi verkar gemensamt med andra organisationer på scenkonstområdet. Ett nätverk inom Norden är också bildat och vi ser fram emot att gemensamt driva frågor för den fria scenkonsten inom de nordiska länderna var givetvis bibu.se nationell scenkonstbiennal för barn och unga i maj en händelse värd att minnas där vi, tillsammans med ASSITEJ, har lyckats skapa en mötesplats för scenkonsten för barn och unga. Något vi är stolta över och något som gör skillnad på scenkonstarenan. I samband med biennalen hölls också Teatercentrum kongress, som infaller vart tredje år, och förutom de sedvanliga besluten och valen hade vi många, bra och livliga debatter något som visar på vår demokratiska styrka och medlemmarnas engagemang. Styrelsen har under året påbörjat en genomgång av våra prissättningsrekommendationer och kollektivavtalet. Ett dokument för att underlätta för medlemmarna att arbeta med tillgänglighet och jämställdhet är i slutfasen och vårt jämställdhetsprojekt tillsammans med Danscentrum och Teaterförbundet, Spark, som pågått under hela 2008, är avslutat och redovisas i januari Vi har initierat en genomgripande förändring av vår grafiska form. Vår logotyp, hemsida, material, medlemsforum m.m. kommer att få ett nytt och mer sammanhängande utseende, där det kommer att vara lätt att känna igen Teatercentrum. Genom Kulturutredningen och Skuggutredningen har vi fått tillfälle att belysa den fria teaterkonstens speciella och unika villkor, och till båda utredningarna gjorde vi skrivelser där vi redogjorde för det vi tycker saknas i den svenska kulturpolitiken och anslagsfördelningen. Till slut kan jag bara konstatera att jag med spänning ser fram emot 2009 med 40-årskalas, ny grafisk profil, remissvar på Kulturutredningen, nya samarbeten och allt annat som bara händer när man är med i Teatercentrum! Tack för det gångna året! Nina Björby ordförande 2

3 KONGRESS Kongressen 2008 hölls den 20 maj i Lund, i samband med bibu.se scenkonstbiennal för barn och unga. Reseersättningen som enligt många års praxis betalas ut i samband med Kongressen gjorde det möjligt för många att också delta under bibu.se. Vid kongressen närvarade 33 teatrar med representanter och 51 individuella medlemmar. Dessutom deltog 4 medlemmar i besluten via utfärdade fullmakter. Kongressen behandlade räkenskapsåret 2007 samt verksamheten för hela mandatperioden och den avgående styrelsens ansvarsfrihet. Kongressen behandlade styrelsens förslag och inkomna motioner rörande Teatercentrums styrdokument. Kongressen förrättade val till styrelse, valberedning och revisorer för mandatperioden MEDLEMMAR Under året har 59 nya medlemskap beviljats, 13 teatrar och 46 individer. Vid årets slut var medlemsantalet 72 teatergrupper/konstellationer och 130 individuella medlemmar. Fördelat över regionerna har medlemsantalet varit 13 teatrar och 26 individuella medlemmar i Norra regionen, 15 teatrar och 31 individuella medlemmar i Södra regionen, 25 teatrar och 48 individuella medlemmar i Östra regionen och 19 teatrar och 25 individuella medlemmar i Västra regionen. Förteckning över samtliga medlemmar per den 31 december 2008 finns som bilaga till denna årsberättelse. STYRELSE Styrelse fram till Kongressen den 20 maj: Ordförande: Rolf Sossna Vice ordförande: Kristina Kalén Kassör: Anders Widell Ledamöter: Maud Backéus Nina Björby Carl Englén Rolf Härenstam-Nielsen Sofia Wretling Ny styrelse , vald vid Kongressen den 20 maj: Ordförande: Nina Björby Vice ordförande: Kristina Kalén Kassör: Anders Widell Ledamöter: Johan Bössman Hugo Catolino Rolf Härenstam-Nielsen Stina Oscarson Åsa Sandström Elin Svensson Sofia Wretling Under året har styrelsen haft 6 sammanträden. 3

4 Styrelsens verkställande utskott fram till Kongressen den 20 maj Rolf Sossna, ordförande Kristina Kalén, vice ordförande Anders Widell, kassör Styrelsens verkställande utskott efter Kongressvalet den 20 maj: Nina Björby, ordförande Kristina Kalén, vice ordförande Anders Widell, kassör Under året har styrelsens verkställande utskott haft 12 sammanträden. Särskilda uppdrag i verkställande utskottet Rolf Sossna: ansvarig utgivare Medspel och Utspel ledamot Svensk Teaterunions styrelse representant Svensk Teaterunions Råd ledamot Svensk Teaterunions branschkommitté vice ordförande i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga t.o.m representant IETM international network for contemporary performing arts representant EON European Off Network Nina Björby: Kristina Kalén: Anders Widell: ansvarig utgivare Medspel och Utspel ledamot Svensk Teaterunions styrelse ledamot Svensk Teaterunions branschkommitté ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga fr.o.m representant Svensk Teaterunions Råd representant IETM international network for contemporary performing arts representant EON European Off Network ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga Särskilda uppdrag för övriga styrelseledamöter Sofia Wretling: ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga t.o.m PERSONAL Barbro Bise, ekonomiansvarig, Stockholm Lars Dahlqvist, verksamhetsledare Södra regionen, Malmö Kicki Fagerlund, verksamhetsledare Norra regionen, Umeå Johan Franzon, verksamhetsledare Västra regionen, Göteborg Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare, Stockholm Anders Lorentzon, verksamhetsledare Östra regionen Stockholm Särskilda uppdrag för personalen Lars Dahlqvist ledamot i styrelsen för bibu.se scenkonstbiennal för barn och unga fr.o.m ledamot i styrgruppen för KulturKraft Syd representant i KING-gruppen Johan Franzon representant i ledningsgruppen för Trappan representant i Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp representant i styrgruppen för Barnteaterakademin representant i AF-kulturs regionala referensgrupp för scen&ton sakkunnig i ämnesråd för teater, Göteborgs kulturförvaltning suppleant i svensk Teaterunions utbildningsutskott 4

5 Lena Gustafsson representant i svensk Teaterunions utbildningsutskott representant i nationella nätverket för Centrumbildningarna representant IETM representant European Off Network representant nordiskt nätverk representant i referensgruppen för seminarieprogrammet för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga Anders Lorentzon representant i stiftelsen Rosenlundsteatern representant i styrgruppen för SPARK REVISORER OCH VALBEREDNING Revisorer och suppleant omvalda vid Kongressen 20 maj: Ordinarie revisorer: Göran Ståhl Bengt Lindahl Revisorssuppleant: Marianne Hallén Auktoriserad revisor: Christer Eriksson, Osborne Johnsson Revisionsbyrå Valberedning fram till Kongressen 20 maj: Johan Forsman Tobias Morin Åsa Sandström Mia Westin Valberedning vald vid Kongressen 20 maj: Rebecca Alverfors Chadien Bengt Andersson Anna Hjertén Grahm Helen Ortman Dan Swärdh Eva Söderkvist FINANSIERING Teatercentrum har under året erhållit statliga medel för verksamheten från Statens Kulturråd. För första året har Teatercentrum också erhållit anslag från fyra län för verksamhet i Norra regionen: Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Jämtlands läns landsting och Landstinget Västernorrland. Vidare har Teatercentrum erhållit regionala anslag från Kultur Skåne, Västra Götalandsregionen samt projektbidrag från Stockholms Läns Landsting, Stockholm stad, Etniska relationer, Folkuniversitet, Sparbanksstiftelsen Skåne. För övrigt finansieras verksamheten med medlemsavgifter från teatergrupper/konstellationer och individuella medlemmar. 5

6 TEATERCENTRUMS VERKSAMHET Verksamheten utgår från de Nationella verksamhetsplaner som antagits av medlemmarna för den föregående kongressperioden respektive vid Kongressen 20 maj 2008, och sker både genom ett samlande nationellt perspektiv och genom utvecklingen av regional verksamhet i fyra regioner. Teatercentrums verksamhet syftar till att skapa bättre förutsättningar för Teatercentrums medlemmar att utöva fri professionell teaterkonst i hela landet. Utbudsdagar, repertoarfoldrar, hemsida, nätverk och samverkan med arrangörer, skola och kulturförvaltning osv. Kompetensutveckling genom kurser, seminarier, medlemsforum, nätverk inom teaterbranschen, nationellt och internationellt och erfarenhetsutbyte medlemmar emellan. Kulturpolitiskt opinionsarbete genom seminarier, nätverk och Utspel. Varje enskild del i verksamheten syftar till att förbättra villkor och förutsättningar för Teatercentrums medlemmar att utvecklas och leva av sin profession. Styrelsens arbete Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med uppgifter från den tidigare mandatperioden samt uppgifter beslutade av Kongressen 20 maj. Den avgående styrelsen har slutfört omorganisationen av tjänsterna med nya ansvarsfördelningar för verksamheten och nya tjänstebeskrivningar för samtliga anställda. Styrelsen har särskilt arbetat med en förnyelse av Teatercentrums grafiska profil och hemsida. Styrelsen har vidare påbörjat arbetat med uppgifterna att göra en översyn av kollektivavtalet, ta fram ett förslag till nytt policydokument för medlemsteatrarna angående det dubbla tillgänglighetsbegreppet och planera för organisationens 40-årsjubileum Skrivelser och uppvaktningar Under året har Teatercentrum lämnat underlag och kommentarer till regeringens uppföljning av avtalspensioner på scenkonstområdet, överlämnat en skrivelse till Kulturutredningen med synpunkter som vi anser viktiga för att skapa ett bättre kulturklimat, med fokus på den fria teaterkonsten, samt skrivit bidrag till Skuggutredningen. KOMPETENSUTVECKLING En viktig del i Teatercentrums verksamhet är att skapa förutsättningar för medlemmars utveckling, yrkesmässigt och konstnärligt, detta genom att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling och konstnärliga möten. Spark Ett jämställdhetsprojekt som pågått under hela året, för verksamma inom den fria scenkonsten. Ett samverkansprojekt mellan Teatercentrum, Danscentrum och Teaterförbundet. Projektet har genomförts med stöd från Ungdomsstyrelsen. Projektet inleddes med kartläggning och research följt av sammanlagt 6 utbildningstillfällen under hösten, fördelade på fyra regioner. Projektets syfte har varit att öka medvetandet och kunskapen kring jämställdhetsarbete. En skriftlig rapport och guide för arbete med jämställdhetsfrågor inom det fria teater- och dansområdet har skrivits av projektledaren Lisa Lindén publiceras Sammanlagt deltog 59 personer från fyra regioner. Projekt Trappan i Göteborg Trappan är ett samarbete mellan teaterinstitutioner, centrumbildningar, film & teve, universitetet, AF-kultur, fackförbund och arbetsgivare i Västra Götalandsregionen. Trappan utgör en mycket viktig resurs för medlemmar i Västra regionen, med kontinuerligt utbud av högkvalitativ kompe- 6

7 tensutveckling på scen-, film- och tv-området. Teatercentrum sitter med i ledningsgruppen för Trappan som under 2008 kunnat erbjuda sammanlagt 11 kurser. Skrivardagar januari i Stockholm En workshop för dramatiker, dramaturger och andra som skriver för scenen. Med dramaturg Anna Simberg, verksamhetsledare för Labbet i Helsingfors, ett projekt för ny finlandsvensk dramatik. Utifrån metodexempel och praktiska uppgifter arbetade deltagarna med sina egna pjäsidéer med dialoger, scener och synopsis. 12 medlemmar från hela landet deltog, varav flera av dem under året haft premiär med den pjäs de arbetade med under workshopen. Internationella nätverk 4 mars i Malmö En seminariedag för medlemmar i Södra regionen. Utifrån medlemmars egna erfarenheter och specialkunskaper diskuterades praktiska exempel och frågor kring internationella relationer och nätverk, problem och möjligheter vid internationella samarbeten och möjligheter att verka över gränserna i Öresundsregionen. Medverkande med presentationer: Lisa Brand, Boomerangteatret, Staffan Björklund, Staffan Björklunds teater, Niclas Sandström och Manal Masri, Teater Foratt samt Lena Gustafsson och Lars Dahlqvist för Teatercentrum. Seminarier om Moms och F-skatt Centrumbildningarna har genomfört fem gemensamma seminarier för medlemmar runt om i landet: Malmö 26 februari, Örebro 4 mars, Göteborg 12 mars, Umeå 31 mars och Stockholm 3 april. Seminarierna arrangerades i samarbete med skattemyndigheten på respektive ort. Totalt deltog 145 medlemmar från samtliga centrumbildningar Metodworkshop kultur i skolan 25 april i Stockholm För konstnärliga ledare från teatrar och tjänstemän från utbildnings- resp. kulturförvaltningen i Stockholm. Vad och hur gör vi för att fler föreställningar ska nå ut till skolorna i Stockholm? Processinriktad workshop med mål öka förståelsen mellan kulturliv och skola för samarbeten samt att hitta nya strukturer och former för samarbeten. Processledare: Kari Örtengren. 12 deltagare från teatrar och kommun. Teaterns varumärke 6 7 maj i Stockholm En kurs kring idéutveckling och marknadsföring av teater, med Ulf Odenkrantz, konsult och utbildare i marknadsföring för kulturarbetare. 20 deltagare arbetade under två dagar med metoder för att bygga och marknadsföra sitt varumärke. bibu.se scenkonstbiennal för barn och unga maj 100 medlemmar tog möjligheten att delta vid biennalen i anslutning till Kongressen. Teatercentrum arrangerade tillsammans med Teaterförbundet Skapande skola styrkor, svagheter, möjligheter, hot. Se vidare under rubriken Synliggörande och arbetsförmedlande aktiviteter. Röstkurs maj i Umeå Workshop för skådespelare med Kristin Linklater, internationellt verksam röstcoach, Skottland. Totalt 13 deltagare arbetade med grunderna i Kristin Linklaters teknik freeing the natural voice, vilken innebär visualisering av hur olika delar i kroppen arbetar vid tal, sång eller ljudande. Skådespelarträning 1, 8, 15, 22, 29 september i Göteborg Praktisk skådespelarträning för medlemmar i Västra regionen, med larssons & ADAS teater 15 deltagare från 8 teatrar Min sämsta gren & mitt bästa tips 16 oktober i Göteborg Producentseminarium för medlemmar i Västra regionen där 9 teaterproducenter coachade varandra med kunskapsöverföring, erfarenhetsutbyte och yrkesmässig feed back. 7

8 Utbildning i Photoshop och Indesign oktober, 10 november i Göteborg En praktisk workshop i Photoshop och Indesign för medlemmar i Västra regionen med Göteborgs Dramatiska Teater som instruktör. 10 deltagare från 5 teatrar. Fat suite, muskler och udda former 6-7 november i Umeå Workshop för kostympersonal med Tim Mårtensson, i samarbete med Norrscen. 12 deltagare från institutionsteatrarna och Teatercentrums medlemmar i Norra regionen fick tillfälle att bygga fat suite, muskler och udda former. Method Acting (Uta Hagen-teknik) november i Umeå Workshop för skådespelare arrangerad i samarbete med Profilteatern, med Elisabeth Sevholt, regissör, teaterpedagog och acting coach. 10 deltagare. Arbetsgivaransvar november i Stockholm Seminariedagar för producenter, verksamhetsledare och andra med arbetsgivaransvar. Seminariet behandlade frågor kring Lagen om anställningsskydd, LAS, anställningsavtal och överenskommelser om engagemang, innebörden av olika anställningsformer, arbetsmiljölagen, avtalsförsäkringar och aktuella arbetsmarknadspolitiska program relevanta för fria teatrar. Medverkande från Svensk Scenkonst, Trygghetsrådet trs, FORA och AF kultur. 15 deltagare från hela landet. Västra regionens utvecklingsdag 15 december i Tokalynga Utvecklingsdagen är ett årligen återkommande tillfälle då medlemmar i Västra regionen träffas för att konstnärligt summera året och ge varandra kollegial feedback var Teater Albatross värd för dagen som hade totalt 23 deltagare, individuella medlemmar och representanter från 6 teatrar. Medlemsforum Interna medlemsforum har regelbundet arrangerats av Teatercentrums regionala verksamhetsledare för att erbjuda mötesplats och plattform för information och diskussion kring aktuella frågor på det fria teaterområdet, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. I Norra regionen hölls 2008 ett medlemsforum, i Södra regionen 8, Östra regionen 5 och i Västra regionen 7. Övrigt Teatercentrum deltar i nätverk inom teaterbranschen, skola och utbildning, arrangörer, regionalt, nationellt, internationellt, som en del i arbetet med att bevaka och påverka medlemmarnas möjligheter till fortbildning och utveckling. Teatercentrum har under året varit representerad i Svensk Teaterunions utbildningsutskott, i ledningsgruppen för Trappan i Göteborg, i styrgruppen för Kulturkraft Syd, ett kompetensutvecklingsprojekt med anslag för förstudie från Europeiska socialfonden. Teatercentrum har varit part i ansökningar till Europeiska socialfonden för kompetensutvecklingsprojekten Kulturkraft Syd, Kulturkraft Väst respektive Kulturkraft Stockholm. Teatercentrum har startat ett samarbete med Norrscen och Länsteatrarna i Sverige för att söka nya vägar för kompetensutveckling på teaterområdet i Norra regionen. 8

9 SYNLIGGÖRANDE OCH ARBETSFÖRMEDLANDE AKTIVITETER Teatercentrum möter regelbundet arrangörer och kulturombud vid regionala och lokala utbudsdagar och andra sammanhang för att sprida information om medlemsteatrarna och Teatercentrums verksamhet. Till de synliggörande aktiviteterna kommer också de offentliga seminarier och debatter Teatercentrum arrangerar kring aktuella kultur- och samhällspolitiska frågor. Ett steg till - kultur och estetik som kunskapsväg januari Karlstad Nationell konferens med fokus på barns och ungas rätt till kulturupplevelser och eget skapande i skolan. Arrangerades av Myndigheten för skolutveckling, Sveriges kommuner och landsting, Ung kultur region Värmland, i samarbete med Kulturrådet, Malmö högskola samt Sveriges musik- och kulturskoleråd. Teatercentrum representerades av nationell verksamhetsledare och verksamhetsledare för Norra respektive Västra regionen. Bland medlemmarna medverkande Teater 23 Stjärnkalaset januari i Stockholm 2008 kunde Teatercentrum presentera en ny utbudsdag för kulturombud från förskolor och skolor i Stockholm. Utbudsdagen arrangerades av Teatercentrum och medlemmar i Östra regionen i samarbete med Stockholm Stad och övriga fria teatrar i Stockholm. 17 teatrar deltog med föreställningar som sågs av 115 kulturombud. Medverkande medlemmar och föreställningar var Dockteatern Tittut: När Jag Var Liten Nästan Alltid Glad!, Friteatern: Hjältar, Mittiprickteatern: Röda Zora, Pantomimteatern: Tellus, Pygméteatern: Gubben och Blomman, Tage Granit: Orka Bry Sig, Teater Barbara: Adam och Eva, Teater De Vill: Vapenhuset, Teater Nostra: Åladrottningen, Teater Pero: Harald Hittar Hem, Teater Tre: Filippo och Krokodilen, Teater Tusan: Oj! Riksteatern Skånes utbudsdagar 2 februari Hässleholm Teatercentrum deltog med monter och representerades av verksamhetsledaren för Södra regionen för möte med arrangörer och information om Teatercentrums verksamhet och medlemsteatrar. Riksteaterns utbudskonferens februari Sundsvall Teatercentrum representerades av verksamhetsledaren för Norra regionen för möte med arrangörer och information om Teatercentrums verksamhet och medlemsteatrar. Regionala utbudsdagar för barn och unga 4-5 mars i Göteborg Årligen återkommande utbudsdagar som genomförs i ett samarbete mellan Riksteatern Västra Götaland, Västra Götalandsregionen/Konst & Kulturutveckling, Danscentrum Väst och Teatercentrum. Utbudsdagarna har visat sig spela en viktig roll för våra medlemmar i vad gäller synlighet och försäljning av föreställningar. 250 arrangörer och 56 elevombud tog del av utbudet och bokade/köpte sammanlagt 346 föreställningar med fria teatrar varav över hälften av Teatercentrums medlemmar. Totalt 17 av Teatercentrums medlemsteatrar medverkade. Masthuggsteatern: Det stora lilla, Teater Jaguar: Där är du, Teater Tre: Bubbla, Pygméteatern: Gubben och blomman, Mittiprickteatern: Kuddkriget, Big Wind: Luften är fri, Dockteaterverkstan: En sällsam dag på Larssons lager, Teater Pero: Rut & Knut går till doktorn, 4:e teatern: Bakomtapetenmonstret, Teater Barbara: En bisak, Teater Albatross: Bortom havet, Allikateatern: Kroppen magin och läkekonsten, Teater Martin Mutter: I skallen på Preben Johnsson, Månteatern: Som det var, Teater De Vill: När solen går i moln, Teater ACTA: Eldskäl, Teater UNO: Mäster Olof. 9

10 Skånsk Teaterdag 11 mars Lund Teatercentrum arrangerar, med medel från Kultur Skåne, teaterdagen en gång om året, i nära dialog med Kultur Skåne och Riksteatern Skåne om form och innehåll. Hela föreställningar presenteras och alla deltagare har möjlighet att se alla föreställningar. Antalet föreställningar som säljes varje år som ett resultat av denna dag är stort deltog 110 arrangörer och över 250 föreställningar såldes som ett direkt resultat av teaterdagen. Medverkande medlemmar och föreställningar var Teater 23: Tvillingstjärna, Boomerangteatret: Min Stjärna, Obanteatern: Den sista blomman, Teater Sagohuset: Ja-trollet och Nej-trollet, Öresundsteatern: The BB Show samt Clownronden som mötte publiken i pausen. Teaterns Dag 29 mars Malmö Ett gemensamt arrangemang av Malmös dans- och teaterscener som öppnar sina dörrar samtidigt en dag om året slog Teaterns dag rekord med över 1000 sålda inträdesknappar. Teatercentrum deltog med monter och representerades av verksamhetsledaren för Södra regionen för möte med arrangörer och information om Teatercentrums verksamhet och medlemsteatrar. Inspirationsdagar för regional samverkan 8-9 april Umeå Arrangerades av Umeå Teatercentrum representerades av verksamhetsledaren för Norra regionen för möte med arrangörer och information om Teatercentrums verksamhet och medlemsteatrar. Riksteaterns Utbudsdagar april Östersund Teatercentrum representerades av verksamhetsledaren för Norra regionen för möte med arrangörer och information om Teatercentrums verksamhet och medlemsteatrar. Kulturpedagogik april Umeå Konferensdag arrangerad av Kulturcentrum för barn och unga i Umeå. Teatercentrum representerades av verksamhetsledaren för Norra regionen för möte med arrangörer och information om Teatercentrums verksamhet och medlemsteatrar. Skapande skola styrkor, svagheter, möjligheter, hot 23 maj i Lund Teatercentrum arrangerade tillsammans med Teaterförbundet, inom programmet för bibu.se, ett seminarium kring förhoppningar och farhågor efter den just avslutade första ansökningsomgången för Skapande skola-projekt. Representanter från teater och dans, kommun, skola och Statens kulturråd diskuterade Skapande skolas styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Ett swot-protokoll fylldes i med panelens och publikens synpunkter under seminariet. Protokollet har varit publicerat på Teatercentrums hemsida och överlämnats till Kulturrådet. Medverkande: Anna Mannerheim, Teaterförbundet, skådespelare, Lisa Spets, dansare, koreograf, Helen Ortman, producent Månteatern, Lina Campbell, enhetschef Kulturhuset Barbacka i Kristianstad kommun, Ewa Kristensson, skolchef Åhus skolområde i Kristianstads kommun samt Michael Matz, Statens Kulturråd. Moderator: Lis Hellström Sveningson. Mumskvällen 16 september i Göteborg En årligt återkommande lokal utbudskväll för arrangörer i Göteborg. Teatercentrum deltar i planering och genomförande i samarbete med huvudarrangören Göteborgs Kulturförvaltning. 150 arrangörer såg presentationerna av bl.a. 8 teatrar som är medlemmar i Teatercentrum. Medverkande medlemmar och föreställningar var Dockteater Sesam: Mikado, Teater ACTA: Straffängel, Teater Kurage: Ruttet - ett princessliv, Masthuggsteatern: Det stora lilla, Teater Tamauer: Var inte rädd, Pelikanteatern:...och betraktar dårskap, Teater UNO: Jag, Dum och Ingen, Teater Jaguar: Där är du. 10

11 Skånsk Scenkonstdag 28 oktober Malmö En utbudsdag för vuxenproduktioner i samarbete med Riksteatern Skåne, Malmö Kulturstöd och Danscentrum. Årets scenkonstdag besöktes av 55 arrangörer. Från Teatercentrum medverkade Öresundsteatern med föreställningen En klassisk kväll. Skapande skola-dag 28 oktober Lycksele Temadag med olika prova-på-workshops. Arrangerades av länskulturkonsulenterna i Västerbotten. Teatercentrum representerades av verksamhetsledaren för Norra regionen för möte med arrangörer och information om Teatercentrums verksamhet och medlemsteatrar. Umeå Open Popup 1 november Teatercentrum samarbetade med Umeå Kulturförening Humlan och Skuggteatern kring en skärskild scen för scenkonst under pop- och rockfestivalen Umeå Open Popup. Under kvällen höll skådespelare från Skuggteatern Spoken Word Bingo där publiken inbjöds att vara delaktiga. Vibration 4:e december i Haninge Fjärde upplagan av inspirationsdagen för arrangörer och teatrar i Östra regionen. Årets Vibration var speciellt inriktad på Skapande Skola och erbjöd en mötesplats för fria teatrar och skolledare m.fl. Mötets främsta fokus var att presentera metoder och möjligheter till Skapande skola-projekt i samarbete med fria teatrar och dansgrupper. Vibration är ett samarbete mellan Teatercentrum, Dans i Stockholms stad och län och Haninge kommun, med projektmedel från Stockholms läns landsting. Medverkande medlemmar var Unga Roma och Friteatern. [spik] i Malmö [spik] är ett återkommande offentligt samtalsforum, med fokus på aktuella samhälls- och kulturfrågor, som Teatercentrum arrangerar tillsammans med Mixmusik sedan hösten Varje samtalsforum har en samtalsledare, sakkunnig panel samt inbjudna gäster i publiken som får frågor och initierar publikdebatten. Målgruppen är i första hand kulturarbetare och kulturintresserad allmänhet men varje forum har också sin specifika målgrupp i förhållande till det ämne som diskuteras. Hösten 2008 flyttade forumet från Jeriko till Malmö Konsthall. Samarbetspartners har varit Etniska relationer och Folkuniversitetet. [spik] genomförs med medel från Kultur Skåne, Malmö Kulturstöd, Sparbanksstiftelsen Skåne, Etniska relationer, Teatercentrum och Folkuniversitetet. Sammanlagt 375 personer deltog på de 5 samtal som genomfördes 2008: Islam och yttrandefriheten 11 februari Finns det muslimska krafter i Malmö och Sverige som arbetar emot yttrandefrihet och hur den muslimska världen framställs? Hur påverkar det vad som visas i det offentliga rummet? Samtalsledare: Hanna Cinthio. Paneldeltagare: Pernilla Ouis, Malmö Högskola IMER, Othman Al-Tawalbeh, Ibn Rushd, Per Brinkemo, författare, Per Svensson, kulturchef Expressen. Gäster: Karim Rashed, skådespelare, Viveca Olsson, Kulturen i Lund. Kulturens värde 10 mars Hur värderar man kultur i ett samhällsekonomiskt perspektiv? Hur ser kulturens framtida finansiering ut? Samtalsledare: Rakel Chukri. Paneldeltagare: Sven Nilsson, docent i litteraturvetenskap, författare, Olov Lavesson (m), ledamot i Kulturutskottet, Pernilla Warberg, föreningen Kultur och näringsliv. Gäster: Claes Göran Jönsson (s), vice ordf. kulturnämnden Region Skåne, Eva Grip, Svensk-/danska kultur- och näringslivsföreningen. När slutar man vandra? 14 april Utifrån tidigare samtalsforum om det mångkulturella samhället sattes fokus på språket som kulturbärare. Måste man spela taxichaufför på film om man bryter? Vilka berättelser följer med språket? Vad händer med integrationen om man inte har språket? Samtalsledare: Rakel Chukri. I panelen: Per Wirtén, chefredaktör Arena, författare, René Vazquez-Diaz, författare, journalist, Susanna Santrac, skådespelare Teater Theatron, Patricia Staaf, Kultur- och Samhälle vid Malmö Högskola. Gäster: Karim Rashed, skådespelare, regissör, Nadia Mazzoni, 11

12 tidningen Mana, Anneli Philipson (v), kommunalråd i Malmö, Tove Lindstam och Lotta Milos, SFI-lärare. Gentrifiering förändring i en stadsdel 1 oktober Är det kapitalet som styr när en stadsdel genomgår en förvandling från sliten arbetarstadsdel till att vara befolkad av den kreativa klassen? Vad har kulturen för betydelse för stadsbyggandet? Vilken roll spelar kommersiella intressen? Samtalsledare: Hanna Cinthio. Panel: Eric Clark, Lunds Universitet, Gunilla Kronvall, Norra Sorgenfri och Sabina Dethorey, debattör, Lennart Alves, konstnär. Gäster: Martin Magntorn och Veena Andersson, fastighetsmäklare, Peter Sahlén, projektansvarig Östercity. Interkulturella personer vilka är de? 22 oktober I en stad där frågor kring mångfald, segregation, klassfrågor och integration ständigt är aktuella är det viktigt att finna personer och funktioner som skapar möten, förståelse och sammanhang. Dessa funktioner och/eller personer, gränsöverskridare och förändrare, vilka är de? Var verkar de? Samtalsledare: Hanna Cinthio. Panel: Elsebeth Tank, Malmö Stadsbibliotek, Pirjo Lahdenperä, professor, Centrum för interkulturell skolforskning, Clara Norell, Express Yourself, Eva Dahl, Kultur Skåne. Gäster: Jafer Taoun, Drömmarnas Hus, Gustavo Nazar, Etniska Relationer. KING-gruppen Ett kulturorienterat informatörsnätverk i Malmö där Teatercentrum är representerad av verksamhetsledaren i Södra region Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp Ett nätverk för de kulturaktörer i Göteborg som arbetar med barnkultur med fokus på de lokala arrangörerna inom de så kallade Kulf/Kulis-nätverket i Göteborg (Kultur i förskolan/kultur i skolan). Teatercentrum är representerad av verksamhetsledaren i Västra regionen, som även sitter med som sakkunnig i ämnesrådet för teater. Barnteaterakademien Göteborg Barnteaterakademin verkar för att stimulera produktionen av nyskriven dramatik för barn och unga, för att utveckla barn- och ungdomsteatern samt för att öka utbudet och kvalitén på barnoch ungdomsdramatiken. Teatercentrum är representerad i Barnteaterakademins styrgrupp av verksamhetsledaren i Västra regionen. Övrigt Teatercentrum har kontinuerligt deltagit i dialog och möten med berörda politiker, tjänstemän och handläggare som handhar frågor kring de fria teatrarnas verksamhetsområden, lokalt, regionalt och nationellt. I Södra region har fyra möten hållits med kulturutvecklare Rosi Gerlach på Kultur Skåne för att utveckla ett projekt för fortbildning av arrangörer främst hos teaterföreningarna. Tanken är att producenter ska träffa arrangörer och utbyta erfarenheter, kunskap och information. Denna verksamhet kommer att sättas igång under Vid dessa tillfällen har också ett resurscenter för den fria scenkonsten diskuterats. Helena Nyhus (s), ordförande i Göteborgs Kulturnämnd, gästade ett medlemsforum i Västra region av som fick tillfälle att samtala med representanter för de fria teatrarna på ett informellt men kreativt vis. I Västra region har möten hållits med Otto Linton (m), ledamot av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd, och Lennart Widing (m), vice ordförande i Göteborgs Kulturnämnd, för samtal kring de fria teatrarnas lokalbehov. 12

13 INFORMATION & MARKNADSFÖRING Grafisk profil Under 2008 har Teatercentrum arbetat med att ta fram en ny grafisk profil och visuell identitet. I arbetet har också ingått att skapa en ny och mer levande hemsida. För framtagning av grafisk profil och visuell identitet anlitades Håkan Gustafson, kreativ ledare och art director. För uppbyggnad av en ny hemsida anlitades webbyrån Earth People. Arbetet med ny visuell identitet och ny hemsida ska vara klart under våren Regional repertoarfolder I Västra och Södra regionen publicerar och distribuerar Teatercentrum en tryckt repertoarfolder till ombud, bibliotek, arbetsplatser, teaterföreningar, m.fl. Foldern presentera aktuell repertoar hos medlemmarna i respektive region. I Västra regionen medverkade 18 teatrar i en upplaga på ex. I Södra regionen medverkade 15 teatrar i en upplaga på ex. Samordnad annonsering I Västra regionen har medlemmarna haft gemensamma annonser i Göteborgs-Posten och i tidningen Ordfront. Annonseringen har samordnats av Teatercentrum till självkostnadspris för medlemmarna. Utspel Teatercentrums Utspel syftar till att skapa debatt och väcka frågor i aktuella ämnen på det fria teaterområdet av vikt för Teatercentrums medlemmar. Utspel har 2008 utkommit med 3 nummer i en upplaga på ex vardera. Utspel distribueras till beslutsfattare, arrangörer, medlemmar, media och övriga inom branschen. Teman för årets Utspel har varit Alliansregeringen & den fria teaterkonsten, Skapande skola och Europeisk kulturhuvudstad INTERNATIONELLA SAMARBETEN OCH NÄTVERK Ett viktigt komplement till Teatercentrums nationella och regionala nätverk är att organisationen aktivt deltar i olika internationella nätverk och samarbetsprojekt. Teatercentrums internationella verksamhet syftar till att skapa förutsättningar för så väl organisationen som våra medlemmar att vara delaktiga i vad som sker på teaterområdet ur ett internationellt perspektiv, konstnärligt så väl som kulturpolitiskt. Teatercentrums internationella arbete ska också kunna överbrygga en del av de initiala hindren som kan finnas för att utveckla en verksamhet mot en internationell scen och arbetsmarknad. IETM international network for contemporary performing arts Teatercentrum deltar återkommande i nätverksmöten och bevakar frågor av intresse för Teatercentrum och medlemmarna. Medlemsteatrar har kontinuerligt deltagit vid dessa möten i Teatercentrums namn. Rehearsing freedom, Lubljana, Slovenien 4-7 maj Begreppet frihet behandlades ur en mängd perspektiv i mer än 20 olika seminarier. Konstnärlig frihet, social och politisk frihet yttrandefrihet, fri rörlighet, fri konst kontra 13

14 institutionell, osv. Där till hölls projektpresentationer, workshops, konstnärliga stadsvandringar m.m. och till det ett omfattande föreställningsprogram. 550 deltagare från 35 länder. Teater DaCapo deltog genom Teatercentrums medlemskap och Teatercentrum representerades av ordförande och nationell verksamhetsledare. Missunderstanding, Zürich, Schweiz, 6-9 november Vid detta möte hade de transnationella, disciplinöverskridande, kulturkrockande, multikulturella missförstånden huvudrollen, både tematiskt, bildligt och i flera fall rent bokstavligt. Där till hölls, liksom i Ljubljana, projektpresentationer, workshops, konstnärliga stadsvandringar m.m. samt ett omfattande föreställningsprogram. 509 deltagare från 52 länder. Teater 23 deltog genom Teatercentrums medlemskap och Teatercentrum representerades av vice ordförande och nationell verksamhetsledare. Under året har Teatercentrum också deltagit i diskussioner med Dansens Hus med flera aktörer i Stockholm angående alternativ för att arrangera ett IETM-möte i Stockholm. EON - european OFF network Teatercentrum har varit en aktiv part i EON sedan starten EON har vuxit fram med IETM som plattform. EON är ett helt informellt nätverk av fria yrkesverksamma konstnärer, producenter och grupper, på scenkonstområdet. Det finns ingen juridisk person eller formell organisation utan var och en i nätverket är fri att ta initiativ till möten och projekt. Teatercentrum deltar kontinuerligt i samtal och möten med ett antal nyckelpersoner från ett tiotal länder. Bl.a. har möten sammankallats i samband med IETM har Teatercentrum deltagit i planering av kommande möten och seminarier. Teatercentrum medverkade i ansökan om EU-verksamhetsbidrag för förberedelser för ett stort EON-möte i Istanbul 2010, projektledning av Simya Arts, Istanbul. I Wien arrangerades den oktober A Third Space, en konferens med temat Theatre in times of war - Possibilities of an intercultural dialogue beyond the borders of conflict regions. Teatercentrum har under året haft kontakter med svenska Kulturhuvudstadskandidater angående möjligheter att genomföra ett EON-möte i Sverige Nordiskt nätverk för fri scenkonst Under de senaste åren har det nordiska nätverkandet fått en nystart bl.a. genom förnyade kontakter via EON. I nätverket ingår, förutom Teatercentrum, Sverige, Uafhængige scenekunstnerer, Danmark, Teatterikiesku och Produforum, Finland, Sjálvstæ u Leikhúsin, Island, och Danse- og teatersetrum, Norge. Fria teaterkonstens situation i Danmark 28 januari i Göteborg Christine Fentz, från Uafhængige scenekunstnerer i Danmark, inbjöds till ett regionalt medlemsmöte i västra regionen för att tala inför medlemmarna om den fria teaterkonstens situation i Danmark. Nordisk nätverksmöte 23 maj i Lund 2008 kunde Teatercentrum bjuda in representanter från de nordiska organisationerna att delta vid bibu.se i Lund och samtidigt hålla ett upptaktsmöte för ett nytt samarbete kring nätverk och kompetensutveckling. Hangö Teaterträff 5-8 juni, Finland Hangö Teaterträff är Finlands största svenskspråkiga teaterfestival. Teaterträffen är ett möte mellan fria teatrar och institutionsteatrar, teaterstuderande och etablerade skådespelare, kritiker, chefer, scenografer, dramaturger osv. Totalt ca 300 medverkande. Teatercentrum vid Teaterträffen genom representant från styrelsen, på inbjudan från Finska ambassaden i Stockholm genom rekommendation från Teatercentrums nätverkskontakter i Finland. I programmet medverkade Pygméteatern med Bakgrådsbarn och Vad sägeru nu då. Nordisk kulturproduktion och nätverkan det fria fältets verksamhetsmöjligheter 4-5 november i Helsingfors, Finland 14

15 Ett seminarium med fokus på möjligheter och hinder för nordiska samarbetsprojekt på det fria scen- och bildkonstområdet. Teatercentrum var medarrangör tillsammans med finska Produforum, plattform för fria teatrar, producenter och konstnärer. Teatercentrum deltog i planeringen av programmet och medverkade med en workshop med Aktör & Vänner. Totalt ca 200 deltagare från hela Norden. En del av seminariet var en direkt fortsättning på mötet i Lund, och diskuterade möjligheter för en gemensam projektansökan för nätverk och kompetensutveckling inom Kultur Kontakt Nords stödordning. CENTRUMBILDNINGARNA Teatercentrum samverkar med övriga centrumbildningar på både nationell och regional nivå och har under 2008 hållit regelbundna nätverksmöten för rapportering och erfarenhetsutbyte, planering och genomförande av informationsinsatser samt utveckling av möjligheter till ökat samarbete. Seminariedag i omvärldsanalys 28 april i Stockholm Centrumbildningarnas nationella nätverk arrangerade en gemensam heldag med omvärldsanalys och självanalys. Samtliga centrumbildningar var representerade och Anders Olofsson från Översättarcentrum ledde seminariet. CBV-gruppen Göteborg Gruppen består av representanter från de olika centrumbildningar som verkar i Västsverige, och syftar till att utbyta information och bevaka gemensamma frågor. Spark, Trappan, Seminarier om Moms och F-skatt, Stjärnkalaset, Vibration, Regionala utbudsdagar för barn och unga, Skånsk scenkonstdag Verksamheter som är presenterade i denna Årsberättelse under rubrikerna Kompetensutveckling respektive Synliggörande och arbetsförmedlande aktiviteter, där Teatercentrum ingått i samarbete med andra centrumbildningar. Centrumbildningarna har gemensam representation i Rådet för Kulturarbetsmarknaden, AFkulturs nationella branschråd och regionala samrådsgrupper har särskilda möten hållits med AF kultur för att öka träffsäkerheten vad gäller det fria kulturfältet i de AF-prognoser som görs två gånger per år. Teatercentrum, Danscentrum och Musikcentrum ingår tillsammans i regionala referensgrupper för AF-kultur scen/ton-området. BIBU.SE - SCENKONSTBIENNAL FÖR BARN OCH UNGA Teatercentrum och Svenska Assitej äger tillsammans bibu.se nationell scenkonstbiennal för barn och unga AB. Den tidigare föreningen Nationell Scenkonstbiennal för barn och unga, ombildades under året till aktiebolag och i styrelsen sitter representanter från båda organisationerna. Idén med bibu.se är att långsiktigt bidra till att säkerställa barn och ungas tillgång till scenkonst av hög kvalitet genom att skapa ett samlande forum om scenkonst för de yngre. Det som presenteras på biennalen ska ligga i utvecklingens framkant och attrahera besökare från hela landet, Norden och övriga världen. 15

16 bibu.se maj i Lund Drygt 900 personer från 18 länder deltog under biennaldagarna och kom från såväl den professionella scenkonsten som skolan, utbildningarna, politiken, arrangörsledet och helt privat. Av de svenska besökarna kom 75% från andra delar av landet än Skåne. Sammanlagt 7 utländska produktioner deltog och av de 35 föreställningarna var över hälften producerade av fria teatrar och dansgrupper. Totalt genomfördes 106 arrangemang. Utvärderingarna som gjorts visar att besökarna var mycket nöjda med årets biennal. De uppsatta målen om att presentera högkvalitativ och nyskapande scenkonst från Sverige och övriga världen uppfylldes väl liksom målen att synliggöra scenkonsten för barn och unga, att vara en manifestation för de samma, att vara en mötesplats och visa mer än bara svensk scenkonst. Medverkande i programmet bland Teatercentrums medlemmar var Dockteater Sesam: Gasellpojken, Dockteatern Tittut: Dollans dagis, Mittiprickteatern: Coraline, Teater Tre: Sailor & Pekka. Under temat Lundagrupper presenterar medverkade Månteatern: Som det var och Teater Sagohuset: Tusen och en natt, m.fl. föreställningar, dessutom kunde man off-biennalen se Skottes Musikteater: Alice genom spegeln, som fanns på turné i Lund under biennaldagarna. Styrelse och personal Fram till Teatercentrums kongress representerade Rolf Sossna, Anders Widell och Sofia Wretling Teatercentrum i styrelsen. Efter extra bolagsstämma den 3 september 2008 har sammansättning av styrelsen för bibu.se varit: Ingrid Kyrö, ordförande, Nina Björby, Anders Widell och Lars Dahlqvist,Teatercentrum samt Niclas Malmcrona, Barbro Frambäck och Marie Persson Hedenius, ASSITEJ, ledamöter. Styrelsen har hållit 8 möten under året. Pia Paglialunga har varit anställd som biennalchef och ytterligare 5 personer har varit projektanställda varierande tid för genomförandet av biennalen i maj. Under året har bibu.se erhållit projekt- och verksamhetsanslag från Region Skåne, Lunds kommun, Statens Kulturråd samt diverse mindre anslag från bl.a. Stiftelsen framtidens kultur och Svenska institutet. SVENSK TEATERUNION Svensk Teaterunion Svenska ITI är en ideell förening vars medlemmar är institutioner, organisationer och fria teatrar som yrkesmässigt bedriver konstnärlig, pedagogisk, vetenskaplig eller facklig verksamhet. Unionens huvudsakliga uppgift är att vara ett forum för samarbete inom branschen på gemensamma områden som utbildning och kulturpolitik, att samla och sprida information inom svensk scenkonst samt att vara svensk union för Internationella Teaterinstitutet, ITI. Unionen har utsett ett särskilt utbildningsutskott för att handlägga utbildningsfrågor och tillsätter kommittéer och arbetsgrupper i olika frågor. Kulturpolitiska frågor handläggs huvudsakligen inom branschkommittén. Teatercentrum är representerad i unionens styrelse, branschkommitté, rådsmöte och utbildningsutskott. Styrelsen har hållit 7 möten under året. Branschkommittén har haft 3 möten och arrangerade i samband med Rådsmötet 1 december ett seminarium om kulturutredningens förslag till regionalisering. Utbildningsutskottet har träffats vid 2 tillfällen och bl.a. diskuterat funktion och förändringar till omstruktureringar som kommer att ske under Teaterunionen har genom Utbildningsutskottet lämnat ett yttrande över En reformerad gymnasieskola, angående de estetiska ämnenas plats i förslaget till ny gymnasieskola. Teatercentrums nationella verksamhetsledare har ingått i arbetsgrupp som, på uppdrag från Teaterunionens årsmötet, genomförde en pilotundersökning om relationer skola och teater. 16

17 BILAGA till ÅRSBERÄTTELSE 2008 TEATERCENTRUMS MEDLEMMAR Per den 31 december 2008 TEATERGRUPPER/KONSTELLATIONER Teater Ort Representant Suppelant 4:e teatern Västerås Einar Larsson (08) Mikaela Hagelberg (08) AktÖr Göteborg David Sperling (08) Niklas Börjesson (08) Allikateatern Göteborg Lena Åkerstedt (08) Christina Dawson (08) Big Wind Göteborg Ola Karlberg (08) Bronja Novak Lindblad (08) Boomerang Teatern Malmö Lisa Brand (08) Rune Jessen (08) Cirkus Elvira Njurunda Thomas Jerbo (08) Ann Jerbo (08) Clownronden Malmö Viveka Olofsson (08) Clary Malmsjö (08) Dockteaterfabriken Skultuna Pia Holmquist (08) Hugo Catolino (08) Dockteatern Månstjärnan Holmsund Margareta Selander (08) Dockteatern Sesam Göteborg Nasrin Barati (08) Sara Ahlberg (08) Dockteatern Tittut Stockholm Anna Lindberg (08) Sven Wagelin Challis (08) Dockteaterverkstan Osby Cecilia Billing (08) Expressteatern Malmö Vidisha Mallik (08) Ed Damron (08) Folkteatern Skaraborg Tibro Friteatern på turné Sundbyberg Marianne Hallén (08) Gotlands Teater Waxholm Anders T Peedu (08) Bo Karlsson (08) Göteborgs Dramatiska Teater Göteborg Anna Hertén Grahm (08) Hanne Wirde (08) Hedmans Teater Norrtälje Annika Hedman (08) Mårten Hedman (08) larssons &ADAS teater Göteborg Lilla Vilda Teatern Malmö Masthuggsteatern Göteborg Hans Brorsson (08) Helen Hansson (08) Mittiprickteatern Stockholm Cleo Boman (08) Eva Welinder (08) Månteatern Lund Anders Widell (08) Karin Hansson (08) Nya Klassiska Teatern Malmö Eva Söderqusit (08) Ulf Berg (08) Obanteatern Malmö Tomas Fingal (08) Magnus Ödén (08) Orionteatern Stockholm Stina Oscarson (08) Marcus Hellsten (08) Pantomimteatern Stockholm Anna Svensson (08) Malin Rönström (08) Pelikanteatern Göteborg Åse Björklund (08) Elin Gradin (08) Profilteatern Umeå Lina Hognert (08) Jan Karlsson (08) Pygméteatern Stockholm Skottes Musikteater Gävle Agneta Svens (08) Carina Grundström (08) Skuggteatern Umeå Jenny Forslund (08) Love Ersare (08) Staffan Björklunds Teater Kävlinge Staffan Björklund (08) Sälteatern Skellefteå Mattias Kågström (08) Niklas Larsson (08) Tage Granit Stockholm Anna Marking (08) Ulrika Lindberg (08) Teater 2 Luleå Marigt Schiött (08) Teater 23 Malmö Iben West (08) Åsa Sandström (08) Teater ACTA Göteborg Anna Lundholm (08) Susanna Zacharoff (08) Teater Albatross Ätran Robert Jakobsson 17

18 Teatergrupper/konstellationer Teater Ort Representant Suppelant Teater Allena Järvsö Lasse Åkerlund (08) Maja Wreiding (08) Teater Arcadia Göteborg Hanna Börjesson (08) Karolina Wendelius (08) Teater Bambino Stockholm Tove Linde (08) Ester Nordenbring (08) Teater Barbara Stockholm Cecilia Holm (08) Ulf Evrén (08) Carina Jingrot (08) Teater DaCapo Uppsala Rune Jacobsson (08) Siv Eriksson (08) Teater DeVill Stockholm Maria Björkman (08) Johan Bössman (08) Teater Ettettett Solna Teater Fenix Norrköping Linda Moberg (08) Åsa Forsberg (08) Teater Foajé Malmö Åsa Wiman (08) Sven S Holm (08) Teater Foratt Malmö Teater i Jönköping Jan Dzedins (08) Christian Arin (08) Teater Jaguar Göteborg Brita Lindgren (08) Emil Klingvall (08) Teater Kurage Göteborg Sara Estling (08) Nicolas Hasselqvist (08) Teater Martin Mutter Örebro Frida Thofelt (08) Kajsa Wadström (08) Teater Mila Burträsk Teater Morianen Malmö Anna Karin Sersam (08) Rolf Sersam (08) Teater Nostra Stockholm Katarina Weidhagen (08) Eva Edman (08) Teater Pero Stockholm Cecilia Meeuwisse (08) Carina Nilsson (08) Teater Sagohuset Lund Leila Åkerlund (08) Åsa Ahlander (08) Teater Scratch Luleå Dan Swärdh (08) Mari Wallsten (08) Teater Soja Sundsvall Teater Tamauer Göteborg Karolina Lindblad (08) Anders Friberg (08) Teater Tre Stockholm Göran Lidbrink (08) Jessica Persson (08) Teater Trixter Göteborg Frida Mellbin (08) Teater Tropos Västerås Conny Petersén (08) Lina Petersén (08) Teater Tusan Bagarmossen Leif Ericson (08) Teater UNO Göteborg Åsa Eek Engquist (08) Marie Svensoon (08) Teater Äsch Sundsvall Marie Lundblom (08) Ammi Lenander (08) The Gothenburg English Speaking Theatre Göteborg Kristin Brändén Withaker (08) Gary Withaker (08) Unga Roma Visby Karin Kickan Holmberg (08) Lotta Grut (08) Ådalens Dockteatercentrum ÅDC Bjärtrå Ögonblicksteatern Umeå Karin Larson (08) Anders Öhberg (08) Öresundsteatern Landskrona INDIVIDUELLA MEDLEMMAR Efternamn Förnamn Ort Adamec Michaela Umeå Ahremalm Eva Örebro Alverfors Chadien Rebecca Göteborg Andersson Gunilla Lund Andersson Bengt Stockholm Andréasson Ann- Katrin Malmö Ankersen Susanne Munk-Ljungby Arin Christian Jönköping Backéus Maud Rimforsa Backlund Hammar Sara Lund 18

19 Individuella medlemmar Efternamn Förnamn Ort Bjerstedt Anders Osby Björby Nina Umeå Björck Erica Västerås Blomquist Kerstin Bagarmossen Bodemar Rebecka Saltsjöbaden Bodin Karlsson Åsa Göteborg Brandqvist Martin Dalby Brandt Wangel Tomas Umeå Brandth Stanley Göteborg Breitholtz Mirja Bandhagen Brorsson Hans Göteborg Bössman Johan Stockholm Catolino Hugo Skultuna Cítron Ola Lund Dahlström Johan Örebro Damron Ed Malmö Danelius Hans Lund Edman Lise Johanneshov Eek Engquist Åsa Göteborg Ekander Måns Kävlinge Ekberg Mats Ingarö Eliasson Anna Umeå Ellgård Pehr Lund Eriksson Ulf Johanneshov Ersare Love Umeå Gallardo Sara Umeå Giacomoni Catherine Örebro Granath Mats Lund Grundström Carina Gävle Gustafsson Åsa Göteborg Hagelberg Mikaela Stockholm Hamfors Wernolf Kari Hägersten Hammar Beatrice Umeå Hamrin Örjan Stockholm Hansson Helen Göteborg Hansson Karin Malmö Harlén Carl Göteborg Hedlund Jonas Örebro Hilton Titti Johanneshov Hjelm Lillemor Lund Holgersson Caroline Umeå Holmberg Désirée Malmö Holmkvist Anna Stockholm Holmudd Björn Göteborg Härenstam Nielsen Rolf Bromma Jacobsson Helena Örebro Jelinek Robert Stockholm Johansson Ola Enskede Johansson Råger Göteborg Jonsson Helén Göteborg 19

20 Individuella medlemmar Efternamn Förnamn Ort Jälevik Anna Hägersten Kalén Kristina Umeå Karlsson Ulla Umeå Karlsson Lena Umeå Karlsson Jan Umeå Kehler Nis Malmö Klingvall Emil Göteborg Lindahl Bengt Malmö Lindblom Sonja Alnarp Lindgren Gun Britt Fagersta Lindgren Malin Umeå Lindgren Ellenor Skellefteå Lindgren Karl-Erik Bandhagen Lindgren Margareta Bandhagen Lindholm Anders Osby Lindmark Charlotte Luleå Lindström Bo W Stockholm Lundblad Magnus Stockholm Lundgren Tony Malmö Lundgren Carlestam Carina Södra Sandby Lyngdal Magnusdottir Bára Bargarmossen Lönnbäck Beer Sara Stockholm Malmberg Karin Umeå Malmborg Sophie Solna Mattsson Sture R Sundbyberg Morin Tobias Umeå Myrberg Sara Nacka Nattsén Staffan Alingsås Nilsson Jenny Malmö Nilsson Carina Solna Nilsson Mäki Emil Umeå Nilsson-Mäki Magnus Umeå Nore Jonsson Nanna Malmö Nylander Magnus Lund Nyström Carina Örebro Ogland Martin Umeå Ortman Helen Lund Oscarson Stina Stockholm Petersén Lina Västerås Pettersson Willy Malmö Pietruska Magdalena Nygård Ros Kristina Göteborg Rydell Anita Årsta Sandström Åsa Malmö Scherp Daniel Enköping Schönbäck Görel Hägersten Sigelius Kulin Torben Göteborg Sjöberg Hansson Malmö Skoog Emma Södra Sunderbyn Skåhlberg Anette Uppsala 20

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE:

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE: Charly Wassberg Borbos valdes till förbundsordförande på kongressen i Göteborg 2010. För sitt ideella arbete förväntas hon avsätta minst 20 timmar per månad. Charly sitter i egenskap av ATRs ordförande,

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

31 S L A G K R A F T I G K U LT U R T I D N I N G

31 S L A G K R A F T I G K U LT U R T I D N I N G Vi kollar kulturbudgeten sid 3-5 Smockan 10 år sid 7-15 Jazz i radion sid 16-17 Nr 5 OKT 2007 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Smockan besöker V:a Götaland sid 20-25 Tinnitus ett växande

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse och årsräkenskaper 2008 Riksteatern - Pump up the jam Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 2 Positiva resultat 2008 3 Förening/Styrelse

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012

Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012 Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012 Kicktorsken Backa Teater Alexander Salzberger Foto: Ola Kjelbye 2 Bolagspresentation 4 Kontakta oss 4 VD har ordet 7 Publik /Marknad 9 Personal 15 Styrelse

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Föreningsstyrelsens arbete Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Ekonomi Styrelsens arbete med att hitta en smidigare organisation för verksamheten fortsatte även under 2014. Målsättningen är

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Svensk Biblioteksförening

Svensk Biblioteksförening Svensk Biblioteksförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 200I ÅRSMÖTE Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 23 maj 2002 kl 15.30 Sigma, Mitthögskolans hörsal, Härnösand. FÖRORD Aldrig har väl ett nytt verksamhetsår

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

SCENKONST VÄSTERNORRLAND. verksamhetsberättelse

SCENKONST VÄSTERNORRLAND. verksamhetsberättelse 2014 SCENKONST VÄSTERNORRLAND verksamhetsberättelse Vi vill vara med och skapa ett samhälle där människor mår bra, inspireras och utvecklas. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - spelåret 2014 VD har ordet sid 3 Verksamheten

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer