/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// ///////////////////

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// ///////////////////"

Transkript

1 /////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// ///////////////////

2 2008 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR En ny mandatperiod, en ny styrelse och nya möjligheter och utmaningar det var med stor glädje och entusiasm som jag på kongressen i maj tog över ordförandeklubban för Teatercentrum! Året som gått har varit fyllt av medlemsverksamhet, utspel, uttalanden, olika mötesforum och projekt. Kulturutredningen, avtalspensionerna och Kulturhuvudstad 2014 har varit uppe för diskussioner, beslut och skrivelser, och det vore fel att inte konstatera att Teatercentrum själv också är med och sätter dagordningen på kulturområdet. Vi har en vital och väl fungerande organisation och våra regionala kontor med dess verksamhetsledare i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå, tillsammans med den nationella i Stockholm, gör ett fantastiskt arbete. Det gör även att vi kommer närmre medlemmarna, ger oss möjlighet att anpassa verksamheten och lättare kommer i kontakt med de politiker och tjänstemän som vi berörs och är berörda av. Teatercentrum erbjuder alla medlemmarna möjligheter till kompetensutveckling och plattformar för arbetsförmedlande aktiviteter, genom alla de projekt, kurser, möten, workshops, utbudsdagar m.m. som arrangeras. Såväl nationellt som internationellt finns Teatercentrum representerat. Svenska ITI, IETM, EON är några av de organisationer där vi verkar gemensamt med andra organisationer på scenkonstområdet. Ett nätverk inom Norden är också bildat och vi ser fram emot att gemensamt driva frågor för den fria scenkonsten inom de nordiska länderna var givetvis bibu.se nationell scenkonstbiennal för barn och unga i maj en händelse värd att minnas där vi, tillsammans med ASSITEJ, har lyckats skapa en mötesplats för scenkonsten för barn och unga. Något vi är stolta över och något som gör skillnad på scenkonstarenan. I samband med biennalen hölls också Teatercentrum kongress, som infaller vart tredje år, och förutom de sedvanliga besluten och valen hade vi många, bra och livliga debatter något som visar på vår demokratiska styrka och medlemmarnas engagemang. Styrelsen har under året påbörjat en genomgång av våra prissättningsrekommendationer och kollektivavtalet. Ett dokument för att underlätta för medlemmarna att arbeta med tillgänglighet och jämställdhet är i slutfasen och vårt jämställdhetsprojekt tillsammans med Danscentrum och Teaterförbundet, Spark, som pågått under hela 2008, är avslutat och redovisas i januari Vi har initierat en genomgripande förändring av vår grafiska form. Vår logotyp, hemsida, material, medlemsforum m.m. kommer att få ett nytt och mer sammanhängande utseende, där det kommer att vara lätt att känna igen Teatercentrum. Genom Kulturutredningen och Skuggutredningen har vi fått tillfälle att belysa den fria teaterkonstens speciella och unika villkor, och till båda utredningarna gjorde vi skrivelser där vi redogjorde för det vi tycker saknas i den svenska kulturpolitiken och anslagsfördelningen. Till slut kan jag bara konstatera att jag med spänning ser fram emot 2009 med 40-årskalas, ny grafisk profil, remissvar på Kulturutredningen, nya samarbeten och allt annat som bara händer när man är med i Teatercentrum! Tack för det gångna året! Nina Björby ordförande 2

3 KONGRESS Kongressen 2008 hölls den 20 maj i Lund, i samband med bibu.se scenkonstbiennal för barn och unga. Reseersättningen som enligt många års praxis betalas ut i samband med Kongressen gjorde det möjligt för många att också delta under bibu.se. Vid kongressen närvarade 33 teatrar med representanter och 51 individuella medlemmar. Dessutom deltog 4 medlemmar i besluten via utfärdade fullmakter. Kongressen behandlade räkenskapsåret 2007 samt verksamheten för hela mandatperioden och den avgående styrelsens ansvarsfrihet. Kongressen behandlade styrelsens förslag och inkomna motioner rörande Teatercentrums styrdokument. Kongressen förrättade val till styrelse, valberedning och revisorer för mandatperioden MEDLEMMAR Under året har 59 nya medlemskap beviljats, 13 teatrar och 46 individer. Vid årets slut var medlemsantalet 72 teatergrupper/konstellationer och 130 individuella medlemmar. Fördelat över regionerna har medlemsantalet varit 13 teatrar och 26 individuella medlemmar i Norra regionen, 15 teatrar och 31 individuella medlemmar i Södra regionen, 25 teatrar och 48 individuella medlemmar i Östra regionen och 19 teatrar och 25 individuella medlemmar i Västra regionen. Förteckning över samtliga medlemmar per den 31 december 2008 finns som bilaga till denna årsberättelse. STYRELSE Styrelse fram till Kongressen den 20 maj: Ordförande: Rolf Sossna Vice ordförande: Kristina Kalén Kassör: Anders Widell Ledamöter: Maud Backéus Nina Björby Carl Englén Rolf Härenstam-Nielsen Sofia Wretling Ny styrelse , vald vid Kongressen den 20 maj: Ordförande: Nina Björby Vice ordförande: Kristina Kalén Kassör: Anders Widell Ledamöter: Johan Bössman Hugo Catolino Rolf Härenstam-Nielsen Stina Oscarson Åsa Sandström Elin Svensson Sofia Wretling Under året har styrelsen haft 6 sammanträden. 3

4 Styrelsens verkställande utskott fram till Kongressen den 20 maj Rolf Sossna, ordförande Kristina Kalén, vice ordförande Anders Widell, kassör Styrelsens verkställande utskott efter Kongressvalet den 20 maj: Nina Björby, ordförande Kristina Kalén, vice ordförande Anders Widell, kassör Under året har styrelsens verkställande utskott haft 12 sammanträden. Särskilda uppdrag i verkställande utskottet Rolf Sossna: ansvarig utgivare Medspel och Utspel ledamot Svensk Teaterunions styrelse representant Svensk Teaterunions Råd ledamot Svensk Teaterunions branschkommitté vice ordförande i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga t.o.m representant IETM international network for contemporary performing arts representant EON European Off Network Nina Björby: Kristina Kalén: Anders Widell: ansvarig utgivare Medspel och Utspel ledamot Svensk Teaterunions styrelse ledamot Svensk Teaterunions branschkommitté ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga fr.o.m representant Svensk Teaterunions Råd representant IETM international network for contemporary performing arts representant EON European Off Network ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga Särskilda uppdrag för övriga styrelseledamöter Sofia Wretling: ledamot i styrelsen för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga t.o.m PERSONAL Barbro Bise, ekonomiansvarig, Stockholm Lars Dahlqvist, verksamhetsledare Södra regionen, Malmö Kicki Fagerlund, verksamhetsledare Norra regionen, Umeå Johan Franzon, verksamhetsledare Västra regionen, Göteborg Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare, Stockholm Anders Lorentzon, verksamhetsledare Östra regionen Stockholm Särskilda uppdrag för personalen Lars Dahlqvist ledamot i styrelsen för bibu.se scenkonstbiennal för barn och unga fr.o.m ledamot i styrgruppen för KulturKraft Syd representant i KING-gruppen Johan Franzon representant i ledningsgruppen för Trappan representant i Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp representant i styrgruppen för Barnteaterakademin representant i AF-kulturs regionala referensgrupp för scen&ton sakkunnig i ämnesråd för teater, Göteborgs kulturförvaltning suppleant i svensk Teaterunions utbildningsutskott 4

5 Lena Gustafsson representant i svensk Teaterunions utbildningsutskott representant i nationella nätverket för Centrumbildningarna representant IETM representant European Off Network representant nordiskt nätverk representant i referensgruppen för seminarieprogrammet för bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga Anders Lorentzon representant i stiftelsen Rosenlundsteatern representant i styrgruppen för SPARK REVISORER OCH VALBEREDNING Revisorer och suppleant omvalda vid Kongressen 20 maj: Ordinarie revisorer: Göran Ståhl Bengt Lindahl Revisorssuppleant: Marianne Hallén Auktoriserad revisor: Christer Eriksson, Osborne Johnsson Revisionsbyrå Valberedning fram till Kongressen 20 maj: Johan Forsman Tobias Morin Åsa Sandström Mia Westin Valberedning vald vid Kongressen 20 maj: Rebecca Alverfors Chadien Bengt Andersson Anna Hjertén Grahm Helen Ortman Dan Swärdh Eva Söderkvist FINANSIERING Teatercentrum har under året erhållit statliga medel för verksamheten från Statens Kulturråd. För första året har Teatercentrum också erhållit anslag från fyra län för verksamhet i Norra regionen: Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Jämtlands läns landsting och Landstinget Västernorrland. Vidare har Teatercentrum erhållit regionala anslag från Kultur Skåne, Västra Götalandsregionen samt projektbidrag från Stockholms Läns Landsting, Stockholm stad, Etniska relationer, Folkuniversitet, Sparbanksstiftelsen Skåne. För övrigt finansieras verksamheten med medlemsavgifter från teatergrupper/konstellationer och individuella medlemmar. 5

6 TEATERCENTRUMS VERKSAMHET Verksamheten utgår från de Nationella verksamhetsplaner som antagits av medlemmarna för den föregående kongressperioden respektive vid Kongressen 20 maj 2008, och sker både genom ett samlande nationellt perspektiv och genom utvecklingen av regional verksamhet i fyra regioner. Teatercentrums verksamhet syftar till att skapa bättre förutsättningar för Teatercentrums medlemmar att utöva fri professionell teaterkonst i hela landet. Utbudsdagar, repertoarfoldrar, hemsida, nätverk och samverkan med arrangörer, skola och kulturförvaltning osv. Kompetensutveckling genom kurser, seminarier, medlemsforum, nätverk inom teaterbranschen, nationellt och internationellt och erfarenhetsutbyte medlemmar emellan. Kulturpolitiskt opinionsarbete genom seminarier, nätverk och Utspel. Varje enskild del i verksamheten syftar till att förbättra villkor och förutsättningar för Teatercentrums medlemmar att utvecklas och leva av sin profession. Styrelsens arbete Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med uppgifter från den tidigare mandatperioden samt uppgifter beslutade av Kongressen 20 maj. Den avgående styrelsen har slutfört omorganisationen av tjänsterna med nya ansvarsfördelningar för verksamheten och nya tjänstebeskrivningar för samtliga anställda. Styrelsen har särskilt arbetat med en förnyelse av Teatercentrums grafiska profil och hemsida. Styrelsen har vidare påbörjat arbetat med uppgifterna att göra en översyn av kollektivavtalet, ta fram ett förslag till nytt policydokument för medlemsteatrarna angående det dubbla tillgänglighetsbegreppet och planera för organisationens 40-årsjubileum Skrivelser och uppvaktningar Under året har Teatercentrum lämnat underlag och kommentarer till regeringens uppföljning av avtalspensioner på scenkonstområdet, överlämnat en skrivelse till Kulturutredningen med synpunkter som vi anser viktiga för att skapa ett bättre kulturklimat, med fokus på den fria teaterkonsten, samt skrivit bidrag till Skuggutredningen. KOMPETENSUTVECKLING En viktig del i Teatercentrums verksamhet är att skapa förutsättningar för medlemmars utveckling, yrkesmässigt och konstnärligt, detta genom att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling och konstnärliga möten. Spark Ett jämställdhetsprojekt som pågått under hela året, för verksamma inom den fria scenkonsten. Ett samverkansprojekt mellan Teatercentrum, Danscentrum och Teaterförbundet. Projektet har genomförts med stöd från Ungdomsstyrelsen. Projektet inleddes med kartläggning och research följt av sammanlagt 6 utbildningstillfällen under hösten, fördelade på fyra regioner. Projektets syfte har varit att öka medvetandet och kunskapen kring jämställdhetsarbete. En skriftlig rapport och guide för arbete med jämställdhetsfrågor inom det fria teater- och dansområdet har skrivits av projektledaren Lisa Lindén publiceras Sammanlagt deltog 59 personer från fyra regioner. Projekt Trappan i Göteborg Trappan är ett samarbete mellan teaterinstitutioner, centrumbildningar, film & teve, universitetet, AF-kultur, fackförbund och arbetsgivare i Västra Götalandsregionen. Trappan utgör en mycket viktig resurs för medlemmar i Västra regionen, med kontinuerligt utbud av högkvalitativ kompe- 6

7 tensutveckling på scen-, film- och tv-området. Teatercentrum sitter med i ledningsgruppen för Trappan som under 2008 kunnat erbjuda sammanlagt 11 kurser. Skrivardagar januari i Stockholm En workshop för dramatiker, dramaturger och andra som skriver för scenen. Med dramaturg Anna Simberg, verksamhetsledare för Labbet i Helsingfors, ett projekt för ny finlandsvensk dramatik. Utifrån metodexempel och praktiska uppgifter arbetade deltagarna med sina egna pjäsidéer med dialoger, scener och synopsis. 12 medlemmar från hela landet deltog, varav flera av dem under året haft premiär med den pjäs de arbetade med under workshopen. Internationella nätverk 4 mars i Malmö En seminariedag för medlemmar i Södra regionen. Utifrån medlemmars egna erfarenheter och specialkunskaper diskuterades praktiska exempel och frågor kring internationella relationer och nätverk, problem och möjligheter vid internationella samarbeten och möjligheter att verka över gränserna i Öresundsregionen. Medverkande med presentationer: Lisa Brand, Boomerangteatret, Staffan Björklund, Staffan Björklunds teater, Niclas Sandström och Manal Masri, Teater Foratt samt Lena Gustafsson och Lars Dahlqvist för Teatercentrum. Seminarier om Moms och F-skatt Centrumbildningarna har genomfört fem gemensamma seminarier för medlemmar runt om i landet: Malmö 26 februari, Örebro 4 mars, Göteborg 12 mars, Umeå 31 mars och Stockholm 3 april. Seminarierna arrangerades i samarbete med skattemyndigheten på respektive ort. Totalt deltog 145 medlemmar från samtliga centrumbildningar Metodworkshop kultur i skolan 25 april i Stockholm För konstnärliga ledare från teatrar och tjänstemän från utbildnings- resp. kulturförvaltningen i Stockholm. Vad och hur gör vi för att fler föreställningar ska nå ut till skolorna i Stockholm? Processinriktad workshop med mål öka förståelsen mellan kulturliv och skola för samarbeten samt att hitta nya strukturer och former för samarbeten. Processledare: Kari Örtengren. 12 deltagare från teatrar och kommun. Teaterns varumärke 6 7 maj i Stockholm En kurs kring idéutveckling och marknadsföring av teater, med Ulf Odenkrantz, konsult och utbildare i marknadsföring för kulturarbetare. 20 deltagare arbetade under två dagar med metoder för att bygga och marknadsföra sitt varumärke. bibu.se scenkonstbiennal för barn och unga maj 100 medlemmar tog möjligheten att delta vid biennalen i anslutning till Kongressen. Teatercentrum arrangerade tillsammans med Teaterförbundet Skapande skola styrkor, svagheter, möjligheter, hot. Se vidare under rubriken Synliggörande och arbetsförmedlande aktiviteter. Röstkurs maj i Umeå Workshop för skådespelare med Kristin Linklater, internationellt verksam röstcoach, Skottland. Totalt 13 deltagare arbetade med grunderna i Kristin Linklaters teknik freeing the natural voice, vilken innebär visualisering av hur olika delar i kroppen arbetar vid tal, sång eller ljudande. Skådespelarträning 1, 8, 15, 22, 29 september i Göteborg Praktisk skådespelarträning för medlemmar i Västra regionen, med larssons & ADAS teater 15 deltagare från 8 teatrar Min sämsta gren & mitt bästa tips 16 oktober i Göteborg Producentseminarium för medlemmar i Västra regionen där 9 teaterproducenter coachade varandra med kunskapsöverföring, erfarenhetsutbyte och yrkesmässig feed back. 7

8 Utbildning i Photoshop och Indesign oktober, 10 november i Göteborg En praktisk workshop i Photoshop och Indesign för medlemmar i Västra regionen med Göteborgs Dramatiska Teater som instruktör. 10 deltagare från 5 teatrar. Fat suite, muskler och udda former 6-7 november i Umeå Workshop för kostympersonal med Tim Mårtensson, i samarbete med Norrscen. 12 deltagare från institutionsteatrarna och Teatercentrums medlemmar i Norra regionen fick tillfälle att bygga fat suite, muskler och udda former. Method Acting (Uta Hagen-teknik) november i Umeå Workshop för skådespelare arrangerad i samarbete med Profilteatern, med Elisabeth Sevholt, regissör, teaterpedagog och acting coach. 10 deltagare. Arbetsgivaransvar november i Stockholm Seminariedagar för producenter, verksamhetsledare och andra med arbetsgivaransvar. Seminariet behandlade frågor kring Lagen om anställningsskydd, LAS, anställningsavtal och överenskommelser om engagemang, innebörden av olika anställningsformer, arbetsmiljölagen, avtalsförsäkringar och aktuella arbetsmarknadspolitiska program relevanta för fria teatrar. Medverkande från Svensk Scenkonst, Trygghetsrådet trs, FORA och AF kultur. 15 deltagare från hela landet. Västra regionens utvecklingsdag 15 december i Tokalynga Utvecklingsdagen är ett årligen återkommande tillfälle då medlemmar i Västra regionen träffas för att konstnärligt summera året och ge varandra kollegial feedback var Teater Albatross värd för dagen som hade totalt 23 deltagare, individuella medlemmar och representanter från 6 teatrar. Medlemsforum Interna medlemsforum har regelbundet arrangerats av Teatercentrums regionala verksamhetsledare för att erbjuda mötesplats och plattform för information och diskussion kring aktuella frågor på det fria teaterområdet, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. I Norra regionen hölls 2008 ett medlemsforum, i Södra regionen 8, Östra regionen 5 och i Västra regionen 7. Övrigt Teatercentrum deltar i nätverk inom teaterbranschen, skola och utbildning, arrangörer, regionalt, nationellt, internationellt, som en del i arbetet med att bevaka och påverka medlemmarnas möjligheter till fortbildning och utveckling. Teatercentrum har under året varit representerad i Svensk Teaterunions utbildningsutskott, i ledningsgruppen för Trappan i Göteborg, i styrgruppen för Kulturkraft Syd, ett kompetensutvecklingsprojekt med anslag för förstudie från Europeiska socialfonden. Teatercentrum har varit part i ansökningar till Europeiska socialfonden för kompetensutvecklingsprojekten Kulturkraft Syd, Kulturkraft Väst respektive Kulturkraft Stockholm. Teatercentrum har startat ett samarbete med Norrscen och Länsteatrarna i Sverige för att söka nya vägar för kompetensutveckling på teaterområdet i Norra regionen. 8

9 SYNLIGGÖRANDE OCH ARBETSFÖRMEDLANDE AKTIVITETER Teatercentrum möter regelbundet arrangörer och kulturombud vid regionala och lokala utbudsdagar och andra sammanhang för att sprida information om medlemsteatrarna och Teatercentrums verksamhet. Till de synliggörande aktiviteterna kommer också de offentliga seminarier och debatter Teatercentrum arrangerar kring aktuella kultur- och samhällspolitiska frågor. Ett steg till - kultur och estetik som kunskapsväg januari Karlstad Nationell konferens med fokus på barns och ungas rätt till kulturupplevelser och eget skapande i skolan. Arrangerades av Myndigheten för skolutveckling, Sveriges kommuner och landsting, Ung kultur region Värmland, i samarbete med Kulturrådet, Malmö högskola samt Sveriges musik- och kulturskoleråd. Teatercentrum representerades av nationell verksamhetsledare och verksamhetsledare för Norra respektive Västra regionen. Bland medlemmarna medverkande Teater 23 Stjärnkalaset januari i Stockholm 2008 kunde Teatercentrum presentera en ny utbudsdag för kulturombud från förskolor och skolor i Stockholm. Utbudsdagen arrangerades av Teatercentrum och medlemmar i Östra regionen i samarbete med Stockholm Stad och övriga fria teatrar i Stockholm. 17 teatrar deltog med föreställningar som sågs av 115 kulturombud. Medverkande medlemmar och föreställningar var Dockteatern Tittut: När Jag Var Liten Nästan Alltid Glad!, Friteatern: Hjältar, Mittiprickteatern: Röda Zora, Pantomimteatern: Tellus, Pygméteatern: Gubben och Blomman, Tage Granit: Orka Bry Sig, Teater Barbara: Adam och Eva, Teater De Vill: Vapenhuset, Teater Nostra: Åladrottningen, Teater Pero: Harald Hittar Hem, Teater Tre: Filippo och Krokodilen, Teater Tusan: Oj! Riksteatern Skånes utbudsdagar 2 februari Hässleholm Teatercentrum deltog med monter och representerades av verksamhetsledaren för Södra regionen för möte med arrangörer och information om Teatercentrums verksamhet och medlemsteatrar. Riksteaterns utbudskonferens februari Sundsvall Teatercentrum representerades av verksamhetsledaren för Norra regionen för möte med arrangörer och information om Teatercentrums verksamhet och medlemsteatrar. Regionala utbudsdagar för barn och unga 4-5 mars i Göteborg Årligen återkommande utbudsdagar som genomförs i ett samarbete mellan Riksteatern Västra Götaland, Västra Götalandsregionen/Konst & Kulturutveckling, Danscentrum Väst och Teatercentrum. Utbudsdagarna har visat sig spela en viktig roll för våra medlemmar i vad gäller synlighet och försäljning av föreställningar. 250 arrangörer och 56 elevombud tog del av utbudet och bokade/köpte sammanlagt 346 föreställningar med fria teatrar varav över hälften av Teatercentrums medlemmar. Totalt 17 av Teatercentrums medlemsteatrar medverkade. Masthuggsteatern: Det stora lilla, Teater Jaguar: Där är du, Teater Tre: Bubbla, Pygméteatern: Gubben och blomman, Mittiprickteatern: Kuddkriget, Big Wind: Luften är fri, Dockteaterverkstan: En sällsam dag på Larssons lager, Teater Pero: Rut & Knut går till doktorn, 4:e teatern: Bakomtapetenmonstret, Teater Barbara: En bisak, Teater Albatross: Bortom havet, Allikateatern: Kroppen magin och läkekonsten, Teater Martin Mutter: I skallen på Preben Johnsson, Månteatern: Som det var, Teater De Vill: När solen går i moln, Teater ACTA: Eldskäl, Teater UNO: Mäster Olof. 9

10 Skånsk Teaterdag 11 mars Lund Teatercentrum arrangerar, med medel från Kultur Skåne, teaterdagen en gång om året, i nära dialog med Kultur Skåne och Riksteatern Skåne om form och innehåll. Hela föreställningar presenteras och alla deltagare har möjlighet att se alla föreställningar. Antalet föreställningar som säljes varje år som ett resultat av denna dag är stort deltog 110 arrangörer och över 250 föreställningar såldes som ett direkt resultat av teaterdagen. Medverkande medlemmar och föreställningar var Teater 23: Tvillingstjärna, Boomerangteatret: Min Stjärna, Obanteatern: Den sista blomman, Teater Sagohuset: Ja-trollet och Nej-trollet, Öresundsteatern: The BB Show samt Clownronden som mötte publiken i pausen. Teaterns Dag 29 mars Malmö Ett gemensamt arrangemang av Malmös dans- och teaterscener som öppnar sina dörrar samtidigt en dag om året slog Teaterns dag rekord med över 1000 sålda inträdesknappar. Teatercentrum deltog med monter och representerades av verksamhetsledaren för Södra regionen för möte med arrangörer och information om Teatercentrums verksamhet och medlemsteatrar. Inspirationsdagar för regional samverkan 8-9 april Umeå Arrangerades av Umeå Teatercentrum representerades av verksamhetsledaren för Norra regionen för möte med arrangörer och information om Teatercentrums verksamhet och medlemsteatrar. Riksteaterns Utbudsdagar april Östersund Teatercentrum representerades av verksamhetsledaren för Norra regionen för möte med arrangörer och information om Teatercentrums verksamhet och medlemsteatrar. Kulturpedagogik april Umeå Konferensdag arrangerad av Kulturcentrum för barn och unga i Umeå. Teatercentrum representerades av verksamhetsledaren för Norra regionen för möte med arrangörer och information om Teatercentrums verksamhet och medlemsteatrar. Skapande skola styrkor, svagheter, möjligheter, hot 23 maj i Lund Teatercentrum arrangerade tillsammans med Teaterförbundet, inom programmet för bibu.se, ett seminarium kring förhoppningar och farhågor efter den just avslutade första ansökningsomgången för Skapande skola-projekt. Representanter från teater och dans, kommun, skola och Statens kulturråd diskuterade Skapande skolas styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Ett swot-protokoll fylldes i med panelens och publikens synpunkter under seminariet. Protokollet har varit publicerat på Teatercentrums hemsida och överlämnats till Kulturrådet. Medverkande: Anna Mannerheim, Teaterförbundet, skådespelare, Lisa Spets, dansare, koreograf, Helen Ortman, producent Månteatern, Lina Campbell, enhetschef Kulturhuset Barbacka i Kristianstad kommun, Ewa Kristensson, skolchef Åhus skolområde i Kristianstads kommun samt Michael Matz, Statens Kulturråd. Moderator: Lis Hellström Sveningson. Mumskvällen 16 september i Göteborg En årligt återkommande lokal utbudskväll för arrangörer i Göteborg. Teatercentrum deltar i planering och genomförande i samarbete med huvudarrangören Göteborgs Kulturförvaltning. 150 arrangörer såg presentationerna av bl.a. 8 teatrar som är medlemmar i Teatercentrum. Medverkande medlemmar och föreställningar var Dockteater Sesam: Mikado, Teater ACTA: Straffängel, Teater Kurage: Ruttet - ett princessliv, Masthuggsteatern: Det stora lilla, Teater Tamauer: Var inte rädd, Pelikanteatern:...och betraktar dårskap, Teater UNO: Jag, Dum och Ingen, Teater Jaguar: Där är du. 10

11 Skånsk Scenkonstdag 28 oktober Malmö En utbudsdag för vuxenproduktioner i samarbete med Riksteatern Skåne, Malmö Kulturstöd och Danscentrum. Årets scenkonstdag besöktes av 55 arrangörer. Från Teatercentrum medverkade Öresundsteatern med föreställningen En klassisk kväll. Skapande skola-dag 28 oktober Lycksele Temadag med olika prova-på-workshops. Arrangerades av länskulturkonsulenterna i Västerbotten. Teatercentrum representerades av verksamhetsledaren för Norra regionen för möte med arrangörer och information om Teatercentrums verksamhet och medlemsteatrar. Umeå Open Popup 1 november Teatercentrum samarbetade med Umeå Kulturförening Humlan och Skuggteatern kring en skärskild scen för scenkonst under pop- och rockfestivalen Umeå Open Popup. Under kvällen höll skådespelare från Skuggteatern Spoken Word Bingo där publiken inbjöds att vara delaktiga. Vibration 4:e december i Haninge Fjärde upplagan av inspirationsdagen för arrangörer och teatrar i Östra regionen. Årets Vibration var speciellt inriktad på Skapande Skola och erbjöd en mötesplats för fria teatrar och skolledare m.fl. Mötets främsta fokus var att presentera metoder och möjligheter till Skapande skola-projekt i samarbete med fria teatrar och dansgrupper. Vibration är ett samarbete mellan Teatercentrum, Dans i Stockholms stad och län och Haninge kommun, med projektmedel från Stockholms läns landsting. Medverkande medlemmar var Unga Roma och Friteatern. [spik] i Malmö [spik] är ett återkommande offentligt samtalsforum, med fokus på aktuella samhälls- och kulturfrågor, som Teatercentrum arrangerar tillsammans med Mixmusik sedan hösten Varje samtalsforum har en samtalsledare, sakkunnig panel samt inbjudna gäster i publiken som får frågor och initierar publikdebatten. Målgruppen är i första hand kulturarbetare och kulturintresserad allmänhet men varje forum har också sin specifika målgrupp i förhållande till det ämne som diskuteras. Hösten 2008 flyttade forumet från Jeriko till Malmö Konsthall. Samarbetspartners har varit Etniska relationer och Folkuniversitetet. [spik] genomförs med medel från Kultur Skåne, Malmö Kulturstöd, Sparbanksstiftelsen Skåne, Etniska relationer, Teatercentrum och Folkuniversitetet. Sammanlagt 375 personer deltog på de 5 samtal som genomfördes 2008: Islam och yttrandefriheten 11 februari Finns det muslimska krafter i Malmö och Sverige som arbetar emot yttrandefrihet och hur den muslimska världen framställs? Hur påverkar det vad som visas i det offentliga rummet? Samtalsledare: Hanna Cinthio. Paneldeltagare: Pernilla Ouis, Malmö Högskola IMER, Othman Al-Tawalbeh, Ibn Rushd, Per Brinkemo, författare, Per Svensson, kulturchef Expressen. Gäster: Karim Rashed, skådespelare, Viveca Olsson, Kulturen i Lund. Kulturens värde 10 mars Hur värderar man kultur i ett samhällsekonomiskt perspektiv? Hur ser kulturens framtida finansiering ut? Samtalsledare: Rakel Chukri. Paneldeltagare: Sven Nilsson, docent i litteraturvetenskap, författare, Olov Lavesson (m), ledamot i Kulturutskottet, Pernilla Warberg, föreningen Kultur och näringsliv. Gäster: Claes Göran Jönsson (s), vice ordf. kulturnämnden Region Skåne, Eva Grip, Svensk-/danska kultur- och näringslivsföreningen. När slutar man vandra? 14 april Utifrån tidigare samtalsforum om det mångkulturella samhället sattes fokus på språket som kulturbärare. Måste man spela taxichaufför på film om man bryter? Vilka berättelser följer med språket? Vad händer med integrationen om man inte har språket? Samtalsledare: Rakel Chukri. I panelen: Per Wirtén, chefredaktör Arena, författare, René Vazquez-Diaz, författare, journalist, Susanna Santrac, skådespelare Teater Theatron, Patricia Staaf, Kultur- och Samhälle vid Malmö Högskola. Gäster: Karim Rashed, skådespelare, regissör, Nadia Mazzoni, 11

12 tidningen Mana, Anneli Philipson (v), kommunalråd i Malmö, Tove Lindstam och Lotta Milos, SFI-lärare. Gentrifiering förändring i en stadsdel 1 oktober Är det kapitalet som styr när en stadsdel genomgår en förvandling från sliten arbetarstadsdel till att vara befolkad av den kreativa klassen? Vad har kulturen för betydelse för stadsbyggandet? Vilken roll spelar kommersiella intressen? Samtalsledare: Hanna Cinthio. Panel: Eric Clark, Lunds Universitet, Gunilla Kronvall, Norra Sorgenfri och Sabina Dethorey, debattör, Lennart Alves, konstnär. Gäster: Martin Magntorn och Veena Andersson, fastighetsmäklare, Peter Sahlén, projektansvarig Östercity. Interkulturella personer vilka är de? 22 oktober I en stad där frågor kring mångfald, segregation, klassfrågor och integration ständigt är aktuella är det viktigt att finna personer och funktioner som skapar möten, förståelse och sammanhang. Dessa funktioner och/eller personer, gränsöverskridare och förändrare, vilka är de? Var verkar de? Samtalsledare: Hanna Cinthio. Panel: Elsebeth Tank, Malmö Stadsbibliotek, Pirjo Lahdenperä, professor, Centrum för interkulturell skolforskning, Clara Norell, Express Yourself, Eva Dahl, Kultur Skåne. Gäster: Jafer Taoun, Drömmarnas Hus, Gustavo Nazar, Etniska Relationer. KING-gruppen Ett kulturorienterat informatörsnätverk i Malmö där Teatercentrum är representerad av verksamhetsledaren i Södra region Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp Ett nätverk för de kulturaktörer i Göteborg som arbetar med barnkultur med fokus på de lokala arrangörerna inom de så kallade Kulf/Kulis-nätverket i Göteborg (Kultur i förskolan/kultur i skolan). Teatercentrum är representerad av verksamhetsledaren i Västra regionen, som även sitter med som sakkunnig i ämnesrådet för teater. Barnteaterakademien Göteborg Barnteaterakademin verkar för att stimulera produktionen av nyskriven dramatik för barn och unga, för att utveckla barn- och ungdomsteatern samt för att öka utbudet och kvalitén på barnoch ungdomsdramatiken. Teatercentrum är representerad i Barnteaterakademins styrgrupp av verksamhetsledaren i Västra regionen. Övrigt Teatercentrum har kontinuerligt deltagit i dialog och möten med berörda politiker, tjänstemän och handläggare som handhar frågor kring de fria teatrarnas verksamhetsområden, lokalt, regionalt och nationellt. I Södra region har fyra möten hållits med kulturutvecklare Rosi Gerlach på Kultur Skåne för att utveckla ett projekt för fortbildning av arrangörer främst hos teaterföreningarna. Tanken är att producenter ska träffa arrangörer och utbyta erfarenheter, kunskap och information. Denna verksamhet kommer att sättas igång under Vid dessa tillfällen har också ett resurscenter för den fria scenkonsten diskuterats. Helena Nyhus (s), ordförande i Göteborgs Kulturnämnd, gästade ett medlemsforum i Västra region av som fick tillfälle att samtala med representanter för de fria teatrarna på ett informellt men kreativt vis. I Västra region har möten hållits med Otto Linton (m), ledamot av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd, och Lennart Widing (m), vice ordförande i Göteborgs Kulturnämnd, för samtal kring de fria teatrarnas lokalbehov. 12

13 INFORMATION & MARKNADSFÖRING Grafisk profil Under 2008 har Teatercentrum arbetat med att ta fram en ny grafisk profil och visuell identitet. I arbetet har också ingått att skapa en ny och mer levande hemsida. För framtagning av grafisk profil och visuell identitet anlitades Håkan Gustafson, kreativ ledare och art director. För uppbyggnad av en ny hemsida anlitades webbyrån Earth People. Arbetet med ny visuell identitet och ny hemsida ska vara klart under våren Regional repertoarfolder I Västra och Södra regionen publicerar och distribuerar Teatercentrum en tryckt repertoarfolder till ombud, bibliotek, arbetsplatser, teaterföreningar, m.fl. Foldern presentera aktuell repertoar hos medlemmarna i respektive region. I Västra regionen medverkade 18 teatrar i en upplaga på ex. I Södra regionen medverkade 15 teatrar i en upplaga på ex. Samordnad annonsering I Västra regionen har medlemmarna haft gemensamma annonser i Göteborgs-Posten och i tidningen Ordfront. Annonseringen har samordnats av Teatercentrum till självkostnadspris för medlemmarna. Utspel Teatercentrums Utspel syftar till att skapa debatt och väcka frågor i aktuella ämnen på det fria teaterområdet av vikt för Teatercentrums medlemmar. Utspel har 2008 utkommit med 3 nummer i en upplaga på ex vardera. Utspel distribueras till beslutsfattare, arrangörer, medlemmar, media och övriga inom branschen. Teman för årets Utspel har varit Alliansregeringen & den fria teaterkonsten, Skapande skola och Europeisk kulturhuvudstad INTERNATIONELLA SAMARBETEN OCH NÄTVERK Ett viktigt komplement till Teatercentrums nationella och regionala nätverk är att organisationen aktivt deltar i olika internationella nätverk och samarbetsprojekt. Teatercentrums internationella verksamhet syftar till att skapa förutsättningar för så väl organisationen som våra medlemmar att vara delaktiga i vad som sker på teaterområdet ur ett internationellt perspektiv, konstnärligt så väl som kulturpolitiskt. Teatercentrums internationella arbete ska också kunna överbrygga en del av de initiala hindren som kan finnas för att utveckla en verksamhet mot en internationell scen och arbetsmarknad. IETM international network for contemporary performing arts Teatercentrum deltar återkommande i nätverksmöten och bevakar frågor av intresse för Teatercentrum och medlemmarna. Medlemsteatrar har kontinuerligt deltagit vid dessa möten i Teatercentrums namn. Rehearsing freedom, Lubljana, Slovenien 4-7 maj Begreppet frihet behandlades ur en mängd perspektiv i mer än 20 olika seminarier. Konstnärlig frihet, social och politisk frihet yttrandefrihet, fri rörlighet, fri konst kontra 13

14 institutionell, osv. Där till hölls projektpresentationer, workshops, konstnärliga stadsvandringar m.m. och till det ett omfattande föreställningsprogram. 550 deltagare från 35 länder. Teater DaCapo deltog genom Teatercentrums medlemskap och Teatercentrum representerades av ordförande och nationell verksamhetsledare. Missunderstanding, Zürich, Schweiz, 6-9 november Vid detta möte hade de transnationella, disciplinöverskridande, kulturkrockande, multikulturella missförstånden huvudrollen, både tematiskt, bildligt och i flera fall rent bokstavligt. Där till hölls, liksom i Ljubljana, projektpresentationer, workshops, konstnärliga stadsvandringar m.m. samt ett omfattande föreställningsprogram. 509 deltagare från 52 länder. Teater 23 deltog genom Teatercentrums medlemskap och Teatercentrum representerades av vice ordförande och nationell verksamhetsledare. Under året har Teatercentrum också deltagit i diskussioner med Dansens Hus med flera aktörer i Stockholm angående alternativ för att arrangera ett IETM-möte i Stockholm. EON - european OFF network Teatercentrum har varit en aktiv part i EON sedan starten EON har vuxit fram med IETM som plattform. EON är ett helt informellt nätverk av fria yrkesverksamma konstnärer, producenter och grupper, på scenkonstområdet. Det finns ingen juridisk person eller formell organisation utan var och en i nätverket är fri att ta initiativ till möten och projekt. Teatercentrum deltar kontinuerligt i samtal och möten med ett antal nyckelpersoner från ett tiotal länder. Bl.a. har möten sammankallats i samband med IETM har Teatercentrum deltagit i planering av kommande möten och seminarier. Teatercentrum medverkade i ansökan om EU-verksamhetsbidrag för förberedelser för ett stort EON-möte i Istanbul 2010, projektledning av Simya Arts, Istanbul. I Wien arrangerades den oktober A Third Space, en konferens med temat Theatre in times of war - Possibilities of an intercultural dialogue beyond the borders of conflict regions. Teatercentrum har under året haft kontakter med svenska Kulturhuvudstadskandidater angående möjligheter att genomföra ett EON-möte i Sverige Nordiskt nätverk för fri scenkonst Under de senaste åren har det nordiska nätverkandet fått en nystart bl.a. genom förnyade kontakter via EON. I nätverket ingår, förutom Teatercentrum, Sverige, Uafhængige scenekunstnerer, Danmark, Teatterikiesku och Produforum, Finland, Sjálvstæ u Leikhúsin, Island, och Danse- og teatersetrum, Norge. Fria teaterkonstens situation i Danmark 28 januari i Göteborg Christine Fentz, från Uafhængige scenekunstnerer i Danmark, inbjöds till ett regionalt medlemsmöte i västra regionen för att tala inför medlemmarna om den fria teaterkonstens situation i Danmark. Nordisk nätverksmöte 23 maj i Lund 2008 kunde Teatercentrum bjuda in representanter från de nordiska organisationerna att delta vid bibu.se i Lund och samtidigt hålla ett upptaktsmöte för ett nytt samarbete kring nätverk och kompetensutveckling. Hangö Teaterträff 5-8 juni, Finland Hangö Teaterträff är Finlands största svenskspråkiga teaterfestival. Teaterträffen är ett möte mellan fria teatrar och institutionsteatrar, teaterstuderande och etablerade skådespelare, kritiker, chefer, scenografer, dramaturger osv. Totalt ca 300 medverkande. Teatercentrum vid Teaterträffen genom representant från styrelsen, på inbjudan från Finska ambassaden i Stockholm genom rekommendation från Teatercentrums nätverkskontakter i Finland. I programmet medverkade Pygméteatern med Bakgrådsbarn och Vad sägeru nu då. Nordisk kulturproduktion och nätverkan det fria fältets verksamhetsmöjligheter 4-5 november i Helsingfors, Finland 14

15 Ett seminarium med fokus på möjligheter och hinder för nordiska samarbetsprojekt på det fria scen- och bildkonstområdet. Teatercentrum var medarrangör tillsammans med finska Produforum, plattform för fria teatrar, producenter och konstnärer. Teatercentrum deltog i planeringen av programmet och medverkade med en workshop med Aktör & Vänner. Totalt ca 200 deltagare från hela Norden. En del av seminariet var en direkt fortsättning på mötet i Lund, och diskuterade möjligheter för en gemensam projektansökan för nätverk och kompetensutveckling inom Kultur Kontakt Nords stödordning. CENTRUMBILDNINGARNA Teatercentrum samverkar med övriga centrumbildningar på både nationell och regional nivå och har under 2008 hållit regelbundna nätverksmöten för rapportering och erfarenhetsutbyte, planering och genomförande av informationsinsatser samt utveckling av möjligheter till ökat samarbete. Seminariedag i omvärldsanalys 28 april i Stockholm Centrumbildningarnas nationella nätverk arrangerade en gemensam heldag med omvärldsanalys och självanalys. Samtliga centrumbildningar var representerade och Anders Olofsson från Översättarcentrum ledde seminariet. CBV-gruppen Göteborg Gruppen består av representanter från de olika centrumbildningar som verkar i Västsverige, och syftar till att utbyta information och bevaka gemensamma frågor. Spark, Trappan, Seminarier om Moms och F-skatt, Stjärnkalaset, Vibration, Regionala utbudsdagar för barn och unga, Skånsk scenkonstdag Verksamheter som är presenterade i denna Årsberättelse under rubrikerna Kompetensutveckling respektive Synliggörande och arbetsförmedlande aktiviteter, där Teatercentrum ingått i samarbete med andra centrumbildningar. Centrumbildningarna har gemensam representation i Rådet för Kulturarbetsmarknaden, AFkulturs nationella branschråd och regionala samrådsgrupper har särskilda möten hållits med AF kultur för att öka träffsäkerheten vad gäller det fria kulturfältet i de AF-prognoser som görs två gånger per år. Teatercentrum, Danscentrum och Musikcentrum ingår tillsammans i regionala referensgrupper för AF-kultur scen/ton-området. BIBU.SE - SCENKONSTBIENNAL FÖR BARN OCH UNGA Teatercentrum och Svenska Assitej äger tillsammans bibu.se nationell scenkonstbiennal för barn och unga AB. Den tidigare föreningen Nationell Scenkonstbiennal för barn och unga, ombildades under året till aktiebolag och i styrelsen sitter representanter från båda organisationerna. Idén med bibu.se är att långsiktigt bidra till att säkerställa barn och ungas tillgång till scenkonst av hög kvalitet genom att skapa ett samlande forum om scenkonst för de yngre. Det som presenteras på biennalen ska ligga i utvecklingens framkant och attrahera besökare från hela landet, Norden och övriga världen. 15

16 bibu.se maj i Lund Drygt 900 personer från 18 länder deltog under biennaldagarna och kom från såväl den professionella scenkonsten som skolan, utbildningarna, politiken, arrangörsledet och helt privat. Av de svenska besökarna kom 75% från andra delar av landet än Skåne. Sammanlagt 7 utländska produktioner deltog och av de 35 föreställningarna var över hälften producerade av fria teatrar och dansgrupper. Totalt genomfördes 106 arrangemang. Utvärderingarna som gjorts visar att besökarna var mycket nöjda med årets biennal. De uppsatta målen om att presentera högkvalitativ och nyskapande scenkonst från Sverige och övriga världen uppfylldes väl liksom målen att synliggöra scenkonsten för barn och unga, att vara en manifestation för de samma, att vara en mötesplats och visa mer än bara svensk scenkonst. Medverkande i programmet bland Teatercentrums medlemmar var Dockteater Sesam: Gasellpojken, Dockteatern Tittut: Dollans dagis, Mittiprickteatern: Coraline, Teater Tre: Sailor & Pekka. Under temat Lundagrupper presenterar medverkade Månteatern: Som det var och Teater Sagohuset: Tusen och en natt, m.fl. föreställningar, dessutom kunde man off-biennalen se Skottes Musikteater: Alice genom spegeln, som fanns på turné i Lund under biennaldagarna. Styrelse och personal Fram till Teatercentrums kongress representerade Rolf Sossna, Anders Widell och Sofia Wretling Teatercentrum i styrelsen. Efter extra bolagsstämma den 3 september 2008 har sammansättning av styrelsen för bibu.se varit: Ingrid Kyrö, ordförande, Nina Björby, Anders Widell och Lars Dahlqvist,Teatercentrum samt Niclas Malmcrona, Barbro Frambäck och Marie Persson Hedenius, ASSITEJ, ledamöter. Styrelsen har hållit 8 möten under året. Pia Paglialunga har varit anställd som biennalchef och ytterligare 5 personer har varit projektanställda varierande tid för genomförandet av biennalen i maj. Under året har bibu.se erhållit projekt- och verksamhetsanslag från Region Skåne, Lunds kommun, Statens Kulturråd samt diverse mindre anslag från bl.a. Stiftelsen framtidens kultur och Svenska institutet. SVENSK TEATERUNION Svensk Teaterunion Svenska ITI är en ideell förening vars medlemmar är institutioner, organisationer och fria teatrar som yrkesmässigt bedriver konstnärlig, pedagogisk, vetenskaplig eller facklig verksamhet. Unionens huvudsakliga uppgift är att vara ett forum för samarbete inom branschen på gemensamma områden som utbildning och kulturpolitik, att samla och sprida information inom svensk scenkonst samt att vara svensk union för Internationella Teaterinstitutet, ITI. Unionen har utsett ett särskilt utbildningsutskott för att handlägga utbildningsfrågor och tillsätter kommittéer och arbetsgrupper i olika frågor. Kulturpolitiska frågor handläggs huvudsakligen inom branschkommittén. Teatercentrum är representerad i unionens styrelse, branschkommitté, rådsmöte och utbildningsutskott. Styrelsen har hållit 7 möten under året. Branschkommittén har haft 3 möten och arrangerade i samband med Rådsmötet 1 december ett seminarium om kulturutredningens förslag till regionalisering. Utbildningsutskottet har träffats vid 2 tillfällen och bl.a. diskuterat funktion och förändringar till omstruktureringar som kommer att ske under Teaterunionen har genom Utbildningsutskottet lämnat ett yttrande över En reformerad gymnasieskola, angående de estetiska ämnenas plats i förslaget till ny gymnasieskola. Teatercentrums nationella verksamhetsledare har ingått i arbetsgrupp som, på uppdrag från Teaterunionens årsmötet, genomförde en pilotundersökning om relationer skola och teater. 16

17 BILAGA till ÅRSBERÄTTELSE 2008 TEATERCENTRUMS MEDLEMMAR Per den 31 december 2008 TEATERGRUPPER/KONSTELLATIONER Teater Ort Representant Suppelant 4:e teatern Västerås Einar Larsson (08) Mikaela Hagelberg (08) AktÖr Göteborg David Sperling (08) Niklas Börjesson (08) Allikateatern Göteborg Lena Åkerstedt (08) Christina Dawson (08) Big Wind Göteborg Ola Karlberg (08) Bronja Novak Lindblad (08) Boomerang Teatern Malmö Lisa Brand (08) Rune Jessen (08) Cirkus Elvira Njurunda Thomas Jerbo (08) Ann Jerbo (08) Clownronden Malmö Viveka Olofsson (08) Clary Malmsjö (08) Dockteaterfabriken Skultuna Pia Holmquist (08) Hugo Catolino (08) Dockteatern Månstjärnan Holmsund Margareta Selander (08) Dockteatern Sesam Göteborg Nasrin Barati (08) Sara Ahlberg (08) Dockteatern Tittut Stockholm Anna Lindberg (08) Sven Wagelin Challis (08) Dockteaterverkstan Osby Cecilia Billing (08) Expressteatern Malmö Vidisha Mallik (08) Ed Damron (08) Folkteatern Skaraborg Tibro Friteatern på turné Sundbyberg Marianne Hallén (08) Gotlands Teater Waxholm Anders T Peedu (08) Bo Karlsson (08) Göteborgs Dramatiska Teater Göteborg Anna Hertén Grahm (08) Hanne Wirde (08) Hedmans Teater Norrtälje Annika Hedman (08) Mårten Hedman (08) larssons &ADAS teater Göteborg Lilla Vilda Teatern Malmö Masthuggsteatern Göteborg Hans Brorsson (08) Helen Hansson (08) Mittiprickteatern Stockholm Cleo Boman (08) Eva Welinder (08) Månteatern Lund Anders Widell (08) Karin Hansson (08) Nya Klassiska Teatern Malmö Eva Söderqusit (08) Ulf Berg (08) Obanteatern Malmö Tomas Fingal (08) Magnus Ödén (08) Orionteatern Stockholm Stina Oscarson (08) Marcus Hellsten (08) Pantomimteatern Stockholm Anna Svensson (08) Malin Rönström (08) Pelikanteatern Göteborg Åse Björklund (08) Elin Gradin (08) Profilteatern Umeå Lina Hognert (08) Jan Karlsson (08) Pygméteatern Stockholm Skottes Musikteater Gävle Agneta Svens (08) Carina Grundström (08) Skuggteatern Umeå Jenny Forslund (08) Love Ersare (08) Staffan Björklunds Teater Kävlinge Staffan Björklund (08) Sälteatern Skellefteå Mattias Kågström (08) Niklas Larsson (08) Tage Granit Stockholm Anna Marking (08) Ulrika Lindberg (08) Teater 2 Luleå Marigt Schiött (08) Teater 23 Malmö Iben West (08) Åsa Sandström (08) Teater ACTA Göteborg Anna Lundholm (08) Susanna Zacharoff (08) Teater Albatross Ätran Robert Jakobsson 17

18 Teatergrupper/konstellationer Teater Ort Representant Suppelant Teater Allena Järvsö Lasse Åkerlund (08) Maja Wreiding (08) Teater Arcadia Göteborg Hanna Börjesson (08) Karolina Wendelius (08) Teater Bambino Stockholm Tove Linde (08) Ester Nordenbring (08) Teater Barbara Stockholm Cecilia Holm (08) Ulf Evrén (08) Carina Jingrot (08) Teater DaCapo Uppsala Rune Jacobsson (08) Siv Eriksson (08) Teater DeVill Stockholm Maria Björkman (08) Johan Bössman (08) Teater Ettettett Solna Teater Fenix Norrköping Linda Moberg (08) Åsa Forsberg (08) Teater Foajé Malmö Åsa Wiman (08) Sven S Holm (08) Teater Foratt Malmö Teater i Jönköping Jan Dzedins (08) Christian Arin (08) Teater Jaguar Göteborg Brita Lindgren (08) Emil Klingvall (08) Teater Kurage Göteborg Sara Estling (08) Nicolas Hasselqvist (08) Teater Martin Mutter Örebro Frida Thofelt (08) Kajsa Wadström (08) Teater Mila Burträsk Teater Morianen Malmö Anna Karin Sersam (08) Rolf Sersam (08) Teater Nostra Stockholm Katarina Weidhagen (08) Eva Edman (08) Teater Pero Stockholm Cecilia Meeuwisse (08) Carina Nilsson (08) Teater Sagohuset Lund Leila Åkerlund (08) Åsa Ahlander (08) Teater Scratch Luleå Dan Swärdh (08) Mari Wallsten (08) Teater Soja Sundsvall Teater Tamauer Göteborg Karolina Lindblad (08) Anders Friberg (08) Teater Tre Stockholm Göran Lidbrink (08) Jessica Persson (08) Teater Trixter Göteborg Frida Mellbin (08) Teater Tropos Västerås Conny Petersén (08) Lina Petersén (08) Teater Tusan Bagarmossen Leif Ericson (08) Teater UNO Göteborg Åsa Eek Engquist (08) Marie Svensoon (08) Teater Äsch Sundsvall Marie Lundblom (08) Ammi Lenander (08) The Gothenburg English Speaking Theatre Göteborg Kristin Brändén Withaker (08) Gary Withaker (08) Unga Roma Visby Karin Kickan Holmberg (08) Lotta Grut (08) Ådalens Dockteatercentrum ÅDC Bjärtrå Ögonblicksteatern Umeå Karin Larson (08) Anders Öhberg (08) Öresundsteatern Landskrona INDIVIDUELLA MEDLEMMAR Efternamn Förnamn Ort Adamec Michaela Umeå Ahremalm Eva Örebro Alverfors Chadien Rebecca Göteborg Andersson Gunilla Lund Andersson Bengt Stockholm Andréasson Ann- Katrin Malmö Ankersen Susanne Munk-Ljungby Arin Christian Jönköping Backéus Maud Rimforsa Backlund Hammar Sara Lund 18

19 Individuella medlemmar Efternamn Förnamn Ort Bjerstedt Anders Osby Björby Nina Umeå Björck Erica Västerås Blomquist Kerstin Bagarmossen Bodemar Rebecka Saltsjöbaden Bodin Karlsson Åsa Göteborg Brandqvist Martin Dalby Brandt Wangel Tomas Umeå Brandth Stanley Göteborg Breitholtz Mirja Bandhagen Brorsson Hans Göteborg Bössman Johan Stockholm Catolino Hugo Skultuna Cítron Ola Lund Dahlström Johan Örebro Damron Ed Malmö Danelius Hans Lund Edman Lise Johanneshov Eek Engquist Åsa Göteborg Ekander Måns Kävlinge Ekberg Mats Ingarö Eliasson Anna Umeå Ellgård Pehr Lund Eriksson Ulf Johanneshov Ersare Love Umeå Gallardo Sara Umeå Giacomoni Catherine Örebro Granath Mats Lund Grundström Carina Gävle Gustafsson Åsa Göteborg Hagelberg Mikaela Stockholm Hamfors Wernolf Kari Hägersten Hammar Beatrice Umeå Hamrin Örjan Stockholm Hansson Helen Göteborg Hansson Karin Malmö Harlén Carl Göteborg Hedlund Jonas Örebro Hilton Titti Johanneshov Hjelm Lillemor Lund Holgersson Caroline Umeå Holmberg Désirée Malmö Holmkvist Anna Stockholm Holmudd Björn Göteborg Härenstam Nielsen Rolf Bromma Jacobsson Helena Örebro Jelinek Robert Stockholm Johansson Ola Enskede Johansson Råger Göteborg Jonsson Helén Göteborg 19

20 Individuella medlemmar Efternamn Förnamn Ort Jälevik Anna Hägersten Kalén Kristina Umeå Karlsson Ulla Umeå Karlsson Lena Umeå Karlsson Jan Umeå Kehler Nis Malmö Klingvall Emil Göteborg Lindahl Bengt Malmö Lindblom Sonja Alnarp Lindgren Gun Britt Fagersta Lindgren Malin Umeå Lindgren Ellenor Skellefteå Lindgren Karl-Erik Bandhagen Lindgren Margareta Bandhagen Lindholm Anders Osby Lindmark Charlotte Luleå Lindström Bo W Stockholm Lundblad Magnus Stockholm Lundgren Tony Malmö Lundgren Carlestam Carina Södra Sandby Lyngdal Magnusdottir Bára Bargarmossen Lönnbäck Beer Sara Stockholm Malmberg Karin Umeå Malmborg Sophie Solna Mattsson Sture R Sundbyberg Morin Tobias Umeå Myrberg Sara Nacka Nattsén Staffan Alingsås Nilsson Jenny Malmö Nilsson Carina Solna Nilsson Mäki Emil Umeå Nilsson-Mäki Magnus Umeå Nore Jonsson Nanna Malmö Nylander Magnus Lund Nyström Carina Örebro Ogland Martin Umeå Ortman Helen Lund Oscarson Stina Stockholm Petersén Lina Västerås Pettersson Willy Malmö Pietruska Magdalena Nygård Ros Kristina Göteborg Rydell Anita Årsta Sandström Åsa Malmö Scherp Daniel Enköping Schönbäck Görel Hägersten Sigelius Kulin Torben Göteborg Sjöberg Hansson Malmö Skoog Emma Södra Sunderbyn Skåhlberg Anette Uppsala 20

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Fördubbla anslagen Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet,

Läs mer

SVENSK TEATERUNION Rådsmöte nr 1 SVENSKA ITI 2009-03-23. Tid: kl 13.00 17.00 Caféteatern, Stockholms Stadsteater

SVENSK TEATERUNION Rådsmöte nr 1 SVENSKA ITI 2009-03-23. Tid: kl 13.00 17.00 Caféteatern, Stockholms Stadsteater SVENSK TEATERUNION Rådsmöte nr 1 SVENSKA ITI 2009-03-23 Tid: kl 13.00 17.00 Plats: Caféteatern, Stockholms Stadsteater Närvarande: Se bilaga 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av unionens ordförande Ingrid

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst.

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2011 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR 2010 inledde vi i samarbete

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN

TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN 2016-2018 VERKSAMHETSANSLAG Nya former för finansiering bör prövas i framtiden. 1 Teatercentrum har under de senaste åren väckt frågan om

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Tid: 10.30-16 Plats: Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, Stockholm Närvarande: Hans Björke (ordf.), Gunilla C Carlsson, Kjell

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN DEN FRIA SCENKONSTEN ÄR HOTAD Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 1 Danscentrum Danscentrum är en riksorganisation för den fria professionella samtida danskonsten i Sverige. Danscentrum ska dessutom: - verka för att förbättra danskonstnärernas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2012 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2012 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2012 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2012 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under det gångna verksamhetsåret

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat Protokoll för Länsteatrarnas styrelsemöte 29/30 september 2013 Sammanträde 5/2013 Närvarande; Thomas Ohlsson, (ordf.) Lena Carlbom, Lennart Thörnlund, Magnus Holm, Linde Sjöstedt (sekr.). Malin Axelsson

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Dagordning årsmöte 2010-02-04 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 3 mars 2010 Sammanträde 1/2010

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 3 mars 2010 Sammanträde 1/2010 Sidan 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 3 mars 2010 Sammanträde 1/2010 Närvarande: Hans Björke, (ordf.), Bertil Lindström, Karin Jeppsson, Gunilla C Carlsson, Thomas Ohlsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-27 KLUBBREKORD INOMHUS (rekord satta under 2013 markerat med rött)

Uppdaterad 2014-08-27 KLUBBREKORD INOMHUS (rekord satta under 2013 markerat med rött) KLUBBREKORD INOMHUS (rekord satta under 2013 markerat med rött) MÄN SENIORER 60m Patrik Lövgren,75 6,58 Paris, Frankrike 97-03-07 200m Rikard Rasmusson,74 21,09 Malmö/Atleticum 94-02-12 400m Rikard Rasmusson,74

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Styrelse Ordförande Gertie Gladnikoff Sekreterare LiseLotte Olsson Kassör Richard Lundgren Ledamöter Cecilia Ekhem Inger Almgren (till 25/11) Suppleanter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Teatercentrum/Södra regionen Bergsgatan 29 214 22 Malmö +46 (0)40 12 56 06 sodra@teatercentrum.se

Teatercentrum/Södra regionen Bergsgatan 29 214 22 Malmö +46 (0)40 12 56 06 sodra@teatercentrum.se 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// ÅRSREDOVISNING 2013 2014-03- 01 Bakgrund s västra kansli inrättades på försök år 2001. På kort tid visade sig det regionala arbetet mycket framgångsrikt. En tydlig indikation

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

RIKSTEATERN VILHELMINA

RIKSTEATERN VILHELMINA RIKSTEATERN VILHELMINA verksamhetsberättelse spelåret 2008 Dagordning vid årsmöte den 27 april 2009 1. Årsmötets öppnande 2. Årsmötets behöriga utlysande 3. Fastställande av dagordning 4. Fastställande

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014

Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014 Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014 Länsteatrarnas organisation Länsteatrarna i Sverige är en ideell medlemsorganisation. Den har en politiskt tillsatt styrelse, med Thomas Ohlsson (c) ordförande,

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 Danscentrum Danscentrum är en riksorganisation för den professionella samtida danskonsten i Sverige. Danscentrum ska dessutom: - verka för att förbättra danskonstnärernas villkor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Sundsvall 2012-03-03 Närvarande: Helén Wallman, Patrik Ohlsson, Ingela Sundqvist, Ann-Git Rammus Susanne Backman, Tord Sivén och Malin Åsander Anmält förhinder:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2014 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2014 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2014 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2014 FÖRORD AV ORDFÖRANDE Människor behöver få uppleva och

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Danscentrum Danscentrum är en riksorganisation för den professionella samtida danskonsten i Sverige. Danscentrum ska dessutom: - verka för att förbättra danskonstnärernas villkor

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2 Bore Cup 2016 Deltävling 2 Deltävling 2 Män 135 1 Albin Ridefelt 91 Män 38 2 Daniel Lindholm 80 Män 102 3 Jonatan Alvaeus 90 Män 40 4 Magnus Lindberg 47 5 Mattias Gärdsback 90 Män 78 Män 126 7 Merih Hagos

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 1/5 Verksamhetsberättelse 2008 Medlemmar Vid årets slut var medlemsantalet i föreningen 3 524. Styrelsearbetet Styrelsen bestod fram till årsmötet av Mats Hansson (ordförande), Ulf Stridsberg (vice ordförande),

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Våra 19 medlemsteatrar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS _ Plats och tid Elite Stadshotellet, kl. 18.30-18.45 Beslutande Maria Thorgren, Iréne Englund (för Britt Sandström), Karin Tilly, Jörgen Eklund, Alice Widlund, Ingemar Egelstedt, Ulrika Pettersson, Ulla

Läs mer

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988 Män 2016 100m 87 André Brännström 10.83 2007 63 Lennarth Johnsson 10.5m 1988 200m 72 Anders Öström 21.81 1992 26 Gösta Brännström 21.5m 1953 400m 67 Fredrik Söderlund 49.80 1987 26 Gösta Brännström 47.4m

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag NOMINERADE ÅRSMÖTESVAL DEN 23 MARS 2014 med valberedningens förslag Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Avsagt sig uppdraget 27 november 2013 Helén Pettersson

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 5 mars 2007: 2

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 5 mars 2007: 2 Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 5 mars 2007: 2 Tid: 10.15-16 Plats: FolkTeatern i Göteborg, Olof Palmes plats Närvarande: Hans Björke (ordf.), Gunilla C Carlsson, Kjell Magnusson,

Läs mer

Litteraturlista, Teaterns Teori och Praktik, Grundkurs, Delkurs 6

Litteraturlista, Teaterns Teori och Praktik, Grundkurs, Delkurs 6 Litteraturlista, Teaterns Teori och Praktik, Grundkurs, Delkurs 6 Till föreläsning 1 Sven Nilsson: Kulturens nya vägar, s 106-122, 231-302 Kulturutredningen SOU 2009:16: Grundanalys, kapitel 1-6, s 35-296

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE 2016 1 Sammanträdesdatum: Torsdagen den 28 april 2016 Tid: Klockan 18.30 Plats: Brännö Folkets Park, Hylte Protokollets omfattning: 1-18 Arsmötet föregicks av ett samtal om folkbildningens roll

Läs mer