OMFATTNING Sid 4. ANN STATISTIK GVER VATTENSKADOR Sid 21. Sid 1 (21) INNEHALLSFURTECKNING. FURORD Sid 2. UPPLÄGGNING AV UNDERSGKNINGEN Sid 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMFATTNING Sid 4. ANN STATISTIK GVER VATTENSKADOR Sid 21. Sid 1 (21) INNEHALLSFURTECKNING. FURORD Sid 2. UPPLÄGGNING AV UNDERSGKNINGEN Sid 3"

Transkript

1 11 0: (fl >2 2 0 (fl w fl z (0) w.< 0 m 1 0 zch 0 l l

2 Sid 1 (21) INNEHALLSFURTECKNING FURORD Sid 2 UPPLÄGGNING AV UNDERSGKNINGEN Sid 3 OMFATTNING Sid 4 STATISTISK BEHANDLING Sid 5 UPPDELNING MELLAN VVSINSTALLATIONER VATTENISOLERING 1 VÅTUTRYMMEN Sid 6 VVS INSTALLATIONER Installationsår Sid 7 System Sid 8 Detalj Sid 8 Material Sid 10 Skadeorsak Sid 12 VAITENISOLERING 1 VÅTUTRYTIMEN Installationsår Sid 17 Skadeställe Sid 13 Vattenisolering Sid 19 Skadeorsak Sid 20 ANN STATISTIK GVER VATTENSKADOR Sid 21 BILAGA 1 Enkätformul äret BILAGA 2 Utdrag ur gällande villa försäkringsvillkor

3 EGRORD Sid 2 Antalet vattenskador hat under en lång följd av år uppvisat en stndiq ökning. Under 1976 uppgick antalet inom civilförsäkringsbranscherna (hem, villahem, fritidshus och fastighet) till st. Totalt beräknas de undet 1976 kosta förskringsbranschen ca 300 Mkr. Förskringsbolagens Byggreparationskommitté (FBK) beslöt under våren 1976 att göra en undersökning av vattenskadorna. Upprinnelsen till under sökningen var ett flertal rapporter från förskringsbolagens skadeinspek törer om skador orsakade av golvbrunnar i våtutrymmen. Undersökningen var frän början endast avsedd att omfatta denna typ av skador men utvid gades senare till att omfatta samtliga typer av vattenskador. Arbetet har kunnat genomföras tack vare ett stort intresse från försk ringsbolagens skadebesiktningsmn, vilka svarat för insamlingen av under laget. Materialet har sedan ställts samman samt datorbearbetats. Resultatet ger en god bild av vattenskadeproblematiken. Det kan sägas innehålla två kategorier av skador, dels sådana som beror på eftersatt underhåll och alltså är förutsebara och dels skador vars händelse är plötsliga och oförutsedda. Skador på grund av eftersatt underhåll utgör grovt uppskattat 4050 % av totala antalet. Det är FBK:s förhoppning att undersökningen genom sin kartläggning av skadeorsaket m m skall visa var skadeförebyggande åtgärder kan sättas in för att söka bryta den negativa skadeutvecklingen. 1

4 utströmning av vatten från badrum, duschrum eller tvättstuga om dessa är besiktningsingenjörer hos samtliga försäkringsbolag. Enkätformuläret Enligt försäkringsbolagens villkor ersätts även skador p g a oberäknad togs fram tillsammans med Rörfirmornas Riksförbund fr). Vid varje vattenskada som besiktigats av försäkringsbolagets besiktningsman ifylldes en Besiktningsmannen har även angivit skadans kostnad (beräknad kostnad). svarsblankett på vilken angavs data om byggnaden, vilken detalj som för otsakat skadan samt vilket material detaljen var tillverkad av (se bilaga 1). Grundmaterialet har framtagits genom en enkätundersökning till skade UPPLÄGGNING AV UNDERSI3KNINGEN Sid 3 indelningen ligger det inrapporterade installationsåret. En indelning av skadorna har gjorts i fem åldersgrupper. Som grund för sökning, vilken primärt var inriktad på kartläggning av skadeorsaker, har resp vattenisolering 1 våtutrymmen utförs vanligtvis av olika entrepre fel och brister i vattenisoleringen i våtutrymmen. VVSinstallationer nöter. Skadeorsaker, material och detaljer är annorlunda. 1 denna under p g a fel och brister i byggnadens VVSsystem, utan även skador p g a utförda som våtutrymmen. Försäkringsvillkoren omfattar inte enbart skador VVSinstallationer och vattenisolering 1 våtutrymmen behandlats åtskilda.

5 Sid 4 OMFATTNING Undersökningen omfattat besiktigade skador under tremånadersperioden Endast vattenskador på villor och flerfamiljshus har medtagits. Totalt har ca skador inrapporterats. Av dessa har bearbetats. Som jämförelse kan nämnas att det för branscherna hem, villahem, fritids hus och fastighetsförsäkring under 1976 inrapporterades totalt vattenskador. Dessutom förekom vattenskador inom industri, företags, lantbruk och affärsförsäkring. Motsvarande siffror för 1975 var resp 8.880, alltså en antalsmässig ökning med 14 resp 12 %. Se tabell 1. Branscherna villahem och fastighet svarat tillsammans för mer än 3/4 av antalet vattenskador. Undersökningen har därför inskränkts till att omfatta enbart skador på villor och flerfamiljshus. Genom att undersökningen endast omfattat besiktigade skador och genom att besiktningsfrekvensen varierar från bolag till bolag finns sannolikt av vikelser mellan denna undersökningens resultat och det resultat som erhållits vid en totalundersökning. Avvikelserna har dock bedömts som små när det gäller totalt resultat men kan variera för delresultat. Undersökningsperioden är vald under en period då risk för frysskador före ligger. Trots att dessa skador endast uppstår under den kalla delen av året har det bedömts mest korrekt att redovisa dem utan något försök till att räkna om resultatet till ett årsresultat. Frysskadorna kan alltså förväntas vara överrepresenterade. BRANSCH ANTAL VATTENSKADOR 1975 ANTAL VATTENSKADOR 1976 HEM ,026 VILLAHEM FRITIDSHUS FASTIGHET AFFÄR LANTBRUK INDUSTRI OCH Fi5RETAG Ll.LILI SUMMA TABELL 1 ANTAL INRAPPORTERADE VATTENSKADOR UNDER ÅREN 1975 OCH 1976 (KÄLLA: FSAB DI STATISTIK)

6 Sid 5 STATISTISK BEHANDLING 1 föreliggande rapport redovisas två typer av tabeller. 1 varje avsnitt förekommer en grundtabell i vilken redovisas antal, belopp (1 tusen kronor) och medelskadekostnad (1 kronor) för varje alternativ. Beträffande skadans belopp så avses belopp före avdrag av självrisk. För de alternativ där antalet skador är har av naturliga skäl ingen medelskadekostnad angivits. Den procentuella fördelningen mellan tabellens olika alternativ hat angivits för såväl antal som belopp. Vid en jämförelse mellan summorna för antal och belopp mellan olika tabeller måste påpekas att dessa inte är helt överens stämmande. Anledningen detta är dels bearbetningstekniska (t ex av rundningsrutiner för belopp) och dels beroende på inmatningsrutinen. Dessa variationer är mycket små och saknar praktisk betydelse, varför någon korrigering inte gjorts. litet till 1 vissa avsnitt förekommer tabeller där enbart procentuella förhållanden mellan olika alternativ angivits. Procenttalen är genomgående beräknade på antalet skador. Dessa tabeller är medtagna för att ytterligare belysa tatet genom jämförelse mellan två parametrar t ex skadeorsak installationsår. resul En tredje typ av tabeller finns i de tabeller där resultat från andra undersök ningar redovisas. Tonvikten i undersökningen hat lagts vid att ta fram tendenser och jämförelsetal t ex mellan olika skadeorsaker, snarare än att få fram absoluta resultat för varje alternativ. Materialet är för för att man utan risk för stor ning skall kunna ange exakta siffror för varje alternativ i tabellerna. Resultatet måste ses utifrån detta faktum och också mot bakgrund av att grundmaterialet utgörs av besiktigade skador vilket kan ge ett något snett urval. Tendenserna i resultatet och också storlekstelationerna mellan delresultat har dock bedömts mycket säkra. litet sprid

7 Sid 6 UPPDELNING MELLAN VVSINSTALLATIONER VATTENISOLERING 1 VÅTUTRYMMEN En uppdelning har gjorts mellan skador förorsakade av fel och brister 1 VVSinstallationer resp i våtutrymmens vattenisolering. Denna framgår av tabell 2. Ut tabellen kan utläsas att skador orsakade av VVS installa tioner svarar för 89 % av antalet, medan vattenisoleringen svarar för il %. Detta gäller för såväl villa som för flerfamiljshus. Det bör observeras att endast skador som berott på fel på vattenisole ringen redovisats i den gruppen. En skada förorsakad av en bortglömd kran eller en tilltäppt golvbrunn med åtföljande översvämning som följd redovisas tillhörande VVSinstallationen, då den inte berott på fel i vatteni sol en ngen. VILLA FLERFAMILJSHUS SKADOR FÖRORSAKADE ANTAL BELOPP MEDELSKADA ANTAL BELOPP MEDELSKADA AV ST % TKR % KR ST % TKR % KR VVS INSTALLA 1 TIONER ,L , ,817 VATTENISOLE RING 1 VÅTUT RYMMEN SUMMA , TABELL 2 FÖRDELNING MELLAN SKADOR FÖRORSAKADE AV VVS INSTALLATIONER OCH SKADOR FÖRORSAKADE AV VATTENISOLERING 1 VÅTUTRYMMEN 1

8 stallationsär i fem åldersgrupper. Undersökningsmaterialet har vid datorbearbetningen grupperats efter in Instal lationsår VVS INSTALLATIONER många fall installerats vid en senare tidpunkt. Den näst största gruppen är skador med installationsår okänt. En trolig anledning till att denna grupp är så stor kan vara att ägaren 1 tabell 3 har skadorna indelats efter den skadade detaljens installa VILLA FLERFAMILJSHUS INSTALLATIONS ANTAL BELOPP MEDELSKADA ANTAL BELOPP MEDELSKADA ÄR ST TKR % KR ST % TKR % KR OKÄNT SUMMA j TABELL 3 F5RDELNING MELLAN OLIKA INSTALLATIONSÅR x) Markerat storkada. Belopp inom parentes anqer medelskadekostnad exkl storskada. (6.639) 9335X) tionsår. Ett mycket intressant resultat är att medelskadekostnaden är väsentligt högre för hus med yngre installationsår än för äldre. Detta gäller för såväl villa som för flerfamiljshus. Speciellt gäller detta för äldre hus. Gruppen kan därför med stor sanno likhet antas utgöras av installationer i äldre byggnader. till hus som försålts en eller flera gånger inte vet installationsåret. och senare. Ett speciellt undantag utgör disk och tvättmaskiner, vilka Installationsår överensstämmer väl med byggnadsår för hus byggda 1960 installations eller byggnadsdelen som orsakat skadan installerades. Begreppet installationsår är definierat som det år då den aktuella niska och dels byggnadstekniska orsaker. Bakgrunden till valet av ovanstående intervall har dels försäkringstek Sid 7

9 Sid 8 System Skadorna på VVSinstallationer har redovisats uppdelade på de olika rörsystemen. System för oljetank och oljeledning, vilket fanns med i fråge formuläret, har redovisats tillsammans med skador med system ej angivet. Under ej angivet ingår också till stor del diskmaskinsskador. Tabell 4 redovisar skadornas fördelning mellan de olika rörsystemen. Ur tabellen kan utläsas att skador på kall och varmvattensystemen (dessa står under tryck och kan avge en i stort sett obegränsad mängd vatten), såväl för villor som för flerfamiljshus, har ca 50 % högre medelskade kostnad n skador på uppvrmnings och avloppssystemet. [ VILLA FLERFAMILJSHUS SYSTEM FÖR ANTAL BELOPP MEDELSKADA ANTAL BELOPP MEDELSKADA ST % TKR % KR ST % TKR KR KALLVATTEN , ,588 VARMVATTEN L1 5,727 2t , (7.082) UPPVÄRMNING , AVLOPP , , ÖVRIGT EJ ANGIVET 35 ] 161 J 9 26 J J SUMMA , TABELL 11 FÖRDELNING MELLAN OLIKA RÖRSYSTEM x) Markerar storskada. Belopp inom parentes anger medelskadekostnad exkl storskada. Detalj Skadorna har även undersökts med avseende på den detalj som förorsakat skadan, se tabell 5. Ur materialet går inte att dra några slutsatser om vilka detaljer som ev skulle vara bra eller dåliga. Det skulle i så fall kräva kännedom om hur vanligt detaljen förekommer i VVSsystemet. Exempelvis kan detaljen rör med 31 % av antalet vattenskador i villor förorsaka en förhållandevis liten mängd skador, med tanke på den stora mängd rör som förekommer i ett VVS system.

10 Sid 9 Vissa slutsatser kan dock dras vad gäller t ex disk och tvättmaskiner. Enligt Statistiska Centralbyråns statistik för 1976 ägde ca 14 % av hushållen diskmaskin, medan motsvarande siffra för tvättmaskin var ca 47 %. Tvättmaskin är således ca 33,5 ggr vanligare än diskmaskin. Den skadebild som återspeglas i denna undersökning ger en motsatt bild. 1 villor svarar skador orsakade av diskmaskinen för 10 % av totala antalet skador på VVSinstallationer. Motsvarande siffra för tvätt maskin är 1 %. Den främsta orsaken till detta förhållande är att disk maskinerna vanligen står i utrymmen vilka saknar golvbrunn. Rör och kopplingsskador upptar 53 % av antalet och 62 % av kostnaderna för skador på VVSsystemet i villor. Motsvarande siffror för flerfamiljs hus är 62 resp 67 %. Med skador orsakade av kopplingar förstås kopplingen lika med skarv, anslutning. Detaljen annan maskin utgörs till största del av varmvattenberedare. Dessa skador har en anmärkningsvärd hög medel skadekostnad. Expansionskärl svarar i villor för 11 % av skadorna, vilket är en an märkningsvärd hög andel. Motsvarande siffror för flerfamiljshus är 2 %. Under detaljen golvbrunn redovisas skador på själva golvbrunnen med ev fbthöjningsring. Skador p g a otäthet mellan golvbrunn och våtisolering redovisas däremot under avsnittet om vattenisolering i våtutrymmen. VILLA FLERFAMILJSHUS DETALJ ANTAL BELOPP MEDELSKADA ANTAL BELOPP MEDELSKADA ST % TKR KR ST % TKR % KR RÖR (6.375) KOPPLING ARMATUR VENTIL , ÖVERF SKYDD DISKMASKIN , TVÄTTMASKIN , ANNAN MASKIN , RADIATOR , AEROTEMPER EXPANSIONSKÄRL SLANGKOPPLING , GOLVBRUNN EJ ANGIVET [u il TABELL 5 FÖRDELNING MELLAN OLIKA DETALJER x) larkerar torskada. Be1opet inom parentes anaer medelskadekostnad exk storskada.

11 (8.381) visar detaljens procentuella andelar för de olika systemen. tabell 7. Material Materialen i de detaljer som förorsakat utströmningen har redovisats 1 VILLA, SYSTEM FÖR: FLERFAMILJSHUS, SYSTEM FÖR: DETALJ Kall Varm Uppvrm Ej angivet Kall Varm Uppvrm Ej angivet vatten vatten ning Avlopp + Ovrigt SUMMA vatten vatten ning Avlopp + Uvrigt SUMA RÖR KOPPLING ARMATUR % % VENTIL I r Sid JO SLANG KOPPLING TABELL 6 FÖRDELNiNG MELLAN OLiKA SYSTEM FÖR ViSSA DETALJER På samma sätt som för detaljer är det svårt att dra slutsatser om mate VILLA FLERFAMILJSHUS MATERIAL ANTAL BELOPP MEDELSKADA ANTAL BELOPP 1 MEDELSKADA STÅL , GJUTJÄRN , KOPPAR , O56, PLASTÖVERDRAGEN KOPPAR , MÄSSING ! PLAST tlLI GUMMI ,9114 BETONG ÖVRIGA MTRL SAMT KOMB AV NTR OKÄNT SUMMA , , TABELL 7 FÖRDELNING MELLAN OLIKA MATERIAL x) Markerar storskada. Beloppet inom parentes anger medelskadekostnad exkl storskada. sr % TKR % KR ST % TKR % KR rialens kvalitet, då man inte känner frekvensen. redovisats tillsammans med övriga material. detaljer av olika material t ex stålmässing, gjutjärnplast. Dessa har Vid skarvar i VVSsystemen förekommer i vissa fall skatvar mellan två fördelning av skadorna gjorts mellan de olika systemen. Tabell 6 redo Vissa detaljer förekommer i flera rörsystem. För dessa detaljer har en

12 Sid 11 Tabell 8 visat hur materialen procentuellt fördelar sig mellan olika installationsår. Endast de meta frekventa materialen har redovisats. Det bör noteras i sammanhanget att stål och gjutjärn i stor utsträck ning ersatts av koppar resp plast i hus byggda de senaste 10 åren. VILLA INSTALLATIONSÅR FLERFAMILJSHUS MATERIAL OKANT SUMMA OKANT SUMMA STÅL GJUTJÄRN KOPPAR X % MÄSSING PLAST TABELL 8 PROCENTUELL FÖRDELNING MELLAN OLIKA INSTALLATIONSÅR FR VISSA MATERIAL

13 boj (10.686) 0 dyra skador. faktorn faller t ex glömda vattenkranar. Fördelning mellan olika skadeorsaker för VVS installationer redovisas i Skadeorsak Sid 12 frysskadorna till ett helårsvärde har inte bedömts lämplig. Det bör huvudsyfte. Orsakerna har därför givits en mycket detaljerad bearbetning. Undersökning av orsakerna till vattenskador kan sägas vara undersökningens även noteras att vintern var osedvanligt kall. fördes under en period då risk för frysskador fanns. Någon omräkning av skador uppstår ju endast under det kalla halvåret. Undersökningen genom villor kan förklaras av att dessa främst uppträder i nya villor. av frätning och genom materialets åldring (gäller för plast och gummi) tabell 9. Under skadeorsak korrosion har även medtagits skador orsakade åverkan under brukstiden, material och utförandefel samt frysskador. till vattenskador. Andra skadeorsaker av större betydelse är mekanisk med felorsak materialfel. Korrosionsskador (rost) på järn och stål do (se tabell 11). Det kan ej uteslutas att skador p g a åldring redovisats De höga medelskadekostnaderna för konstruktions och utförandefel i nötning m m. Med mänskliga faktorn har fötståtts när försäkringstagaren minerar dock mycket starkt. Med mekanisk åverkan har åsyftats slitage, Ur tabell 9 kan utläsas att korrosion är den absolut vanligaste orsaken Frysskadotna inträffar mycket ofta i kalla vindsutrymmen eller annan av oförsikt eller slarv förorsakat skada. Undet mänskliga Stopp är en vanlig skadeorsak i flerfamiljshus. bristande tillsyn. Resultatet blir mycket omfattande och Skador orsakade av frysning upptar en stor andel av skadorna. Dessa x) Markerar storskada. Beloppet inom parentes anger medelskadekostnaden exkl storskada. TABELL 9 FÖRDELNING MELLAN SKADEORSAKER. SUMMA UNDER BRUKSTIDEN MÄNSKL FAKTORN MEK ÅVERKAN UNDER 3YGGTIDEN t4q $ MEK ÅVERKAN KORROSION ,911 t ,991 SKADEORSAK ANTAL MEDELSKADA ANTAL BELOPP MEDELSKADA si Z 1KR % KR ST % TKR % KR VILLA FLERFAMILJSHUS Inte sällan inträffar skada när ägaren är bortrest. vilka har KONSTRUKTIONSFEL utförandefel ,9t16 STOPP , MATERIALFEL OKÄND , FRYSSKADOR ,

14 Sid 13 Skadeorsakerna korrosion och utförandefel varierat starkt beroende på installationens ålder. Tabell 10 återger skadeorsakernas procentuella fördelning inom varje installationsär. Kolumnen med installationsår okänt har bedömts innehålla främst äldre installationer.?ldre installationer domineras mycket kraftigt av korrosionsskador. ven skador orsakade av stopp r för flerfamiljshus koncentrerade till äldre installationer. Skador på yngre installationer orsakas främst av utförandeoch materialfel. INSTALLATIONSÅR VILLA FLERFAMILJSHUS SKADEORSAK OKÄNT OKÄNT KORROS 1 ON MEK ÅVERKAN UNDER BYGGTIDEN MEK ÅVERKAN UNDER BUKSTIDEN MÄNSKL FAKTORN STOPP MATERIALFEL KONSTRUKTIONSFEL UTFÖRANDEFEL FRYSSKADOR ÖVRIGT SUMMA % ANTAL SKADOR 1 ÄLDERSGRUPPEN TABELL 10 SKADEORSAKERNAS PROCENTUELLA FÖRDELNING INOM /ARJE ÅLDERSORUPP

15 272 Sid 14 Tabell 11 visat Tabellen upptar materialen. hur skadeorsaketna fördelar sig mellan olika material. endast de skadeorsaker som uppvisar variationer mellan MATERIAL 1 VILLA SKADEORSAK: FLERFAMILJSHUS SKADEORSAK: 1 Korrosion Mek åverk Material Utför Korrosion Mek åverk Material Utför 1 u brukstid fel andefel u brukstid fel andefel STÅL GJUTJÄRN KOPPAR + PLAST ÖVERDRAGEN KOPPAR MÄSSING PLAST GUMMI ANNAT MATERIAL + KOMB AV MATERIAL OKÄNT 7 JO ) SUMMA ANTAL SKADOR MED AKTUELL SKADEORSAK _ TABELL 11 FÖRDELNING MELLAN OLIKA MATERIAL FÖR VISSA SKADEORSAKER 1)

16 Sid 15 1 tabell 12 har angivits de fyra vanligaste felorsakerna samt övriga felorsaker summerade för varje detalj. Detaljens procentuella andel av antalet skador hat även angetts. Ur tabellen kan bl a utläsas att korrosion är den vanligaste skadeorsaken för detaljerna rör, koppling, annan maskin fvarmvattenberedare), radiator och expansionskärl. Dessa detaljer utgör tillsammans 70 % av såväl antalet skador 1 villor som i flerfamiljshus. Speciellt markant är detaljen expansionskärl, där 90 % (villor) resp 94 % (flerfamiljshus) av antalet skador är förorsakade av korrosion. Skadeorsakerna mänskliga faktorn och mekanisk åverkan är vanligare i flerfamiljshus än i villor. För villor material och utförandefel vanliga. under brukstiden är i stället VILLA FLERFAMILJSHUS Detalj 1) Vanliga Detalj Vanliga skadeorsaker skadeorsaker Rör 31 X Korrosion 37 % Rör 44 % Korrosion 48 % Ftysning 15 % Stopp 15 % Materialfel 13 % Mek u brukstid 11 % Utförandefel 9 % Materialfel 10 % Ovriga 26 X Ovriga 15 % Koppling 24 % Korrosion 19 % Koppling 18 % Korrosion 23 % Utförandefel 18 % Mek u brukstid 20 % Mek u brukstid 18 % Utförandefel 15 % Ej angivet 14 % Ej angivet 15 % Ovriga 31 % Ovriga 27 % Armatur 2 % Mänskl faktorn 30 % Armatur 4 % Mänskl faktorn 68 % Frysning 16 % Mek u brukstid 8 % Mek u brukstid 14 % Ej angivet 8 % Utförandefel 12 % Stopp 6 % Ovriga 28 % Ovriga 10 % Ventil 5 % Mek u brukstid 26 % Ventil 7 % Mek u brukstid 28 % Ej angivet 21 % Korrosion 20 % Materialfel 18 % Mänskl faktorn 13 % Korrosion 16 % Ej angivet 12 % Ovriga 19 % Ovriga 27 % Diskmaskin 10% Ej angivet 35% Diskmaskin 2% Mek u brukstid 38% Materialfel 21 % Materialfel 29 % Mek u btukstid 21 % Ej angivet 13 % 1 Korrosion 6 % Utförandefel 8 % Ovriga 17 % Ovriga 12 % Tvättmaskin 1 % Materialfel 22 % Tvättmaskin 1 % Mänskl faktorn 30 % Ej angivet 22 % Utförandefel 20 % Mänskl faktorn 22 % Materialfel 15 % Korrosion 9 % Konsttukt fel 15 % Ovriga 25 % Ovriga 20 % Annan Korrosion 33 % Annan Frysning 27 % maskin 2% Mek u brukstid 14% maskin 1 % Korrosion 18% Ej angivet 14 % Mänskl faktorn 18 % Materialfel 12 % Ej angivet 18 % Ovriga 27 % Ovriga 19 % Radiator 2% Korrosion 30 % Radiator 5 % Korrosion 56% Frysning 23 % Frysning 13 % Mek u brukstid 19 % Mänskl faktorn 9 % Materialfel 13 % Ej angivet 9 % Ivriga 15 % Uvriga 13 % Tabell 12 Se fortsättning rå nästa sida

17 Tabell 12 Fortsättning frän föregående sida Sid 16 ) Exp kr1 17 %Korrosion 90 % Exp kärl 2 Korrosion 94 % Materialfel 3 Ej angivet 6 Ej angivet 2 X Mek u brukstid 2 % Ovriga 3 % Slang Mek u brukstid 25 Slang Mek u brukstid 25 % koppling 2 Ej angivet 20 koppling 2 % Utförandefel 25 % Materialfel 18 % Mnsk1 faktorn 20 % Utförandefel 11 Ej angivet 15 % Ivriga 20 % Ivriga 15 % Gol vbrunn 6 Stopp 34 % Golvbrunn 8 % Stopp 31 % Korrosion 17 Korrosion 28 Z Mek u brukstid 15 % Utförandefel 11 % Utförandefel 10 % Ej angivet 11 % Ovriga 24 % Uvriga 19 Aerotemper 1 ¾ Frysning 78 ¾ Materialfel Il ¾ Korrosion 11 ¾ Materialfel Ivriga Ej angivet Stopp 23 % Ej angivet Stopp 44 ¾ övriga 4 ¾ Frysninq 21 ¾ + övriga 5 ¾ Mänskl faktorn 16 i Mänskl faktorn 17 ¾ Korrosion 13 % Ej angivet 8 ¾ Materialfel 8 ¾ Ovriga 31¾ Uvriga 19 ¾ 1) SUMMA SUMMA SUMMA SUMMA Detaljer 100 ¾ Korrosion 30 ¾ Detaljer 100 ¾ Korrosion 35 ¾ Mek u brukstid 13 ¾ Mek u brukstid 13 ¾ Ej angivet 12 ¾ Stopp 12 % Matenalfel 12 ¾ Materialfel 9 ¾ Ovriga 33 ¾ Ovriga 31 ¾ TABELL 12 VANLIGASTE SKADEORSAKERNA Ft1R VARJE DETALJ 1) Anger detaljens procentuella andel i antalet skador. För skador orsakade av utförandefel hat även undersökts om skadan upp kommit genom gördetsjälvarbete. Av skador i villor p g a utförandefel, 228 st hade endast 5,1 % uppkommit genom gördetsjälvarbete. De svarade dock för 18,1 % av skadebeloppet. Motsvarande siffror i flerfamiljshus var 9,3 % av antalet och 4 % av skade beloppet. Antalet skador i flerfamiljshus p g a utförandefel var 92 st. Det omvända förh1landet, att skador p g a gördetsjälvarbete vore van ligare i villor, verkar annars mer naturligt.

18 med x). vilket speciellt syns på medelskadekostnaden. 1 materialet förekommer under Instal lationsår flerfamiljshus en storskada på 500 tkr. Denna hat i tabellerna markerats VATTENISOLERING 1 VATUTRYMMEN Sid 17 ÅR ST % TKR % KR ST % TKR % KR x) Markerar storskada. Tabell 13 visat fördelningen mellan olika installationsår för vattenskador talet skador pä vattenisoleringen är relativt få och utgör enligt tabell 2 på grund av fel och brister i vattenisoleringen 1 vätutrymmen. Totala an il % för såväl villor som för flerfamiljshus. OKÄNT absolut resultat. Storskador får vad gäller belopp ett kraftigt genomsiag, Nedan redovisade tabeller bör därför tas som tendenser snarare än som ett Det bör observeras att materialet är för litet för en mer ingående analys. TABELL 13 SKADOR PÄ VATTENISOLERINGSSKIKTET 1 VÄTUTRYMMEN FÖRDELADE EFTER INSTALLATIONSÅR INSTALLATIONS ANTAL BELOPP MEDELSKADA ANTAL BELOPP MEDELSKADA SUMMA L , , x) , , VILLA FLERFAMILJSHUS

19 Sid 1$ Skadest l le Vattenisoleringsskikt i golv och vattenavvisande skikt i väggar och tak skall enligt normer förekomma i våtutrymmen för att förhindra skador på omgivande konstruktioner. Fel och brister i dessa skikt vilka givit upphov till skada tedovisas i tabell tabellen har skadorna delats upp efter var skadan inträffat. Med anslutning menas anslutningen mellan golvets och väggens vatteniso lering, socklar, lister och rörgenomföringar. Anslutning golvbrunn vattenisolering anger skador p g a dålig tätning mellan golvbrunnens överkant och golvets vattenisolering. Av tabellen framgår att golvet som sådant svarar för de flesta skadorna såväl för villor som för flerfamiljshus. VILLA FLERFAMILJSHUS F GOLV SKADESTÄLLE ANTAL BELOPP MEDELSKADA ANTAL BELOPP MEDELSKADA ST % TKR % KR ST % TKR % KR 110 tq VÄGG ANSLUTNING , ,389 ANSLUTNING GOLV BRUNN VATTEN ISOLERING , EJ ANGIVET , SUMMA [ TABELL 111 FÖRDELNING EFTER SKADESTÄLLET x) Markerar storskada. Läckagestället har även undersökts med avseende på var i vattenisoleringen läckaget skett. En uppdelning har gjorts mellan yta och skarv, fog och anslutning. Avsikten har varit att få en uppfattning om hur många skador som förorsakats av att man lagt en skarv eller dragit ett rör igenom vattenisoleringen. Tabell 15 redovisar resultatet. VILLA FLERFAMI LJSHUS r.läckaget HAR SKETT GENOM ANTAL ST BELOPP TKR MEDELSKADA KR ANTAL ST BELOPP TKR MEDELSKADA KR SKARV, FOG, ANSLUTN ING YTA EJ ANGIVET i 9j i 100 TABELL 15 LÄcKAGE5TÄLLE 1 VATTENISOLERINGEN , , tu ,714 LIS

20 Sid 19 Vatteni sol en ng 1 vätutrymmen förekommer flera olika typer av vattenisolering. Flera av de här angivna typerna utförs numera mycket sällan eller inte alls. Det bör observeras att vattenisolering och golvets ytskikt kan vara samma detalj. Så är t ex fallet med plastmattor. Vid golv belagda med keramiska plattor däremot utgör plattorna ytbeklädnad med ett underliggande vattentätt skikt. VILLA FLERFAMILJSHUS TYP AV VATTEN ANTAL BELOPP MEDELSKADA ANTAL BELOPP MEDELSKADA Tabell 16 visar hur skadorna fördelar sig pa olika typer av vattenisolering. Av tabellerna framgår att membranisolering och plastmatta har förorsakat störst antal skador. Intressant är också att skador förorsakade av fel på membranisolering är ca 50 % dyrare än skador förorsakade av fel på plastmatta. i ISOLERING ST % TKR% KR ST % TKR % KR RANISOLE , i ASFALTMASSA I l , ANNAN MASSA L PLASTMATTA 110 i , PLASTLAMINAT , ASFALTSTRYKNING VÄTTAPET MÅLAT KAKEL ÖVRIGT , SUMMA I i ± TABELL 16 SKADORNA FÖRDELADE P& OLIKA TYPER AV VATTENISOLERING x) Markerar storskada.

21 278 KR ST Sid 20 Skadeorsak Tabell 17 redovisar skadotna uppdelade efter skadeorsak. Med skadeot saken ålder och bruk förstås åldersberoende materialförndringar och skador som uppstått genom ett normalt brukande under en längre tid. (Slitage). Med skadeorsaken mekanisk åverkan under brukstiden förstäs en mer onormal åverkan på materialet. Skador p g a rörelse i underlaget avser skador som r en direkt följd av att underlaget (golvbråder, golvskivor) genom en rörelse skadat vattenisoleringsski ktet. Skador p g a utförande och konstruktionsfel, som givit upphov till en rörelse i underlaget eller en mekanisk äverkan, har redovisats som ut förande respektive konstrcktionsfel Av tabell 17 framgår att skadeorsakerna ålder och bruk samt utförandefel dominerar. Speciellt gäller detta för flerfamiljshus. 1) VtLLA LERFAMILJSHUS SKADEORSAK ANTAL BELOPP MEDELSKADA ANTAL BELOPP MEDELSKADA ST % TKR % % TKR % KR ÅLDER OCH BRUK Ox) RÖRELSE 1 UNDERLAGET ,909 MEK ÄVERKAN UNDER BYGGTIDEN MEK ÅVERKAN UNDER BRUKSTIDEN , MATERIALFEL , KONSTRUKTIONSFEL UTFÖRANDEFEL ÖVRIGT OKÄNT SUMMA TABELL 17 FÖRDELNING EFTER SKADEORSAK x) Markerar storskada.

22 idag. 0 Statistiken ningen, vars huvudsyfte varit att ge underlag för skadeförebyggande åtgärder. syftet till stor del varit att ge underlag för premie och villkorsutformning Statistiken hat under årens lopp modifierats på vissa punkter och genom att ANNAN STATISTIK över VATTENSKADOR är det svårt att göta direkta jämförelser med den här föreliggande undersök Jämförelse mellan undersökningarna har gjorts där så är möjligt. Statistik över samtliga vattenskador finns i Dstatistiken. Denna omfattar även andra skadeorsaker (brand, inbrott m m). D statistiken ges ut i två Sid 21 versioner benämnda Dl och D2. Dl redovisar antalet anmälda skador upp delade pa vilket system utströmningen skett!, läckageplats och geografisk indelning. D 2 redovisar förutom antal även totalkostnad och medelskade Storskadestatisti k kostnad och grundas pa inträffade skador. Nollskador medtas ej. Gemensam statistik över vattenskador inom försäkringsbranschen startades redan Från början deltog inte alla bolag, men antalet har efter hand Det har dock ansetts lämpligt att ge en översikt över den statistik som finns ökat och omfattat nu samtliga större bolag. Vattenskador över redovisas i en speciell storskadestatistik. Denna är Vatten1ednin9sskadorpb,i9nader66168 skillnaden att det är en totalundersökning. ningssystern, skadeorsak, ålder samt lokaltyp (t ex badrum, kök m m). sker genom en sammanställning av storskaderapporterna. mer utförlig och innehåller bl a en kort beskrivning av skadan. Redovisningen Aten gjordes en mer omfattande statistik över vattenskadorna. 1 undersökningen redovisas skadorna uppdelade på läckageplats, hustyp, led Undersökningen har en i jämförelse med föreliggande undersökning likartad uppläggning med avseende på undersökta parametrar, dock med den väsentliga

23 flunder ]yarmvatten fl fjskarv L Spricka/hål H flbetong fl 1matta... FSAB FBK 1 samarbete med Rörfirmornas Riksförbund Undersökning Orsak till utströmningsskada frän ledningssystem Bilaga 1 [itndersokninspeti Besiktninqsdatum Forsakrings.7Skadenummer Skadedatum Zll_jflferbostadshus fjkäflarlöst, platta på mark_j JBy ggnadsår 1 nstallationsär Förbruknjngsvattnet r an FelstäHet Hat felet uppkommit genom slutet tillkommunaitsystem f7 Ja fjrsjrforiagt Eldolt f7synllgt got det sjalv arbete? tija finej Rörledningssystem System for jkauvatten fluppvärmning Lolietank JOljeledning f7j Detalj som orsakat utstromningen Lf1 [Jyntil Överfyllningsskydd 7 Avlopp Lik jradiator Aerotemper LxPanonSk Golvbrunn fl förhöjning Material detaljen JSt JJGiutJärn fjkoppar ijmassb,g fipiast.figummi Fognings och tätningsmetod j vattenisolering j[rör [JPlastäverdragen koppar tj Plastöverdragen stål fl jpacknig,kona&dyijfllödrdng flsvetsningfljnrngfi Felorsak jkorrosion Mekanisk åverkan Mekanisk åverkan byggtiden flunder brukstiden Stopp Jflater alfel f Konstruktionsfel fjutförandefel fl fl Mänskliga faktorn Byggnadsdel som försäkringstekniskt ingår i rörledningssystemet (våtutrymme) Typ av vattenisoleting H flnsiutning jj Membranisolering fiasfaitrnassa flannatmassarnatedaijjplastmatta Plastlaminat genom jfasfaftstrykmng fjyåttapet fimåiatjjkakefl Fel orsak 1 Ålder och bruk fog svets f1rrelser lundedag Mekanisk åverkan Mekanisk åverkan under byggtiden ffunderbrukstiden jflmaterialfel fjkonstruktionsfel HLUttörandef& Mänskga faktorn f Lkadekostnad JLa1ea f]uppskattad Fortydligande Anser du att skadan skulle kunna ha forhindrats eller begränsats? 1 s fall på vad satt?

24 Plastmatta packning, Hål Förklaringar och exempel på hur blanketten skall anvandas. Inspektör Installationsår här anges namn eller nsp.kod. anges om den installations eller byggnadsdel som orsakat skadan är av annan ålder än byggnaden. Felstället är förlagt dolt El synligt. Med dolt avses ingjutet eller inbyggt. Alltså ej dolt genom isolering. gör det själv arbete Detalj som orsakat skadan Har skadan uppkommit genom att icke sakkunnig utfört arbete och ar detta anledning till skadan? För att precisera t ex ett låckage mellan ett rör och en koppling kan detta anges genom att man under detalj som orsakat skadan kryssar både rutan för rör och rutan för koppling. Inget hindrar alltså att man under samma rubrik kryssar flera rutor för att så noga som möjligt ange felet. Armatur t ex tappkranar, blandare m m. Ventil t ex avstängningsventil till radiator eller på ledning. Golvbrunn förhöjningsring avser läckageplats i anslutning mellan golvbrunn och förhöjn ingsri ng. Plastöverdragna kopparrör Maskin Plast Betong Mekanisk åverkan under byggtiden Mekanisk åverkan under brukstiden Mänskliga faktorn t ex prisolrör. notera slag av maskin t ex diskmaskin eller tvättmaskin. om du har möjlighet ange vilken typ av plast det rör sig om t ex polyeten, PVC. avser även andra slag av stenrör t ex keramiska rör. t ex skada på rör som först sedan huset bebotts en tid börjar läcka. t ex genom att brukaren av byggnaden åstadkommit skada. t ex glömma stänga kran. Materialfel t ex plastmatta som krymper eller pora i rördel. Konstruktionsfel kan utöver vad som ligger i ordet även omfatta t ex föreskrift av olämpligt material. Utförandefel Anslutning Asfaltstrykninq Våttapet kan bero på t ex felaktig arbetsmetod eller slarv. under rubriken Byggnadsdel t ex socklar eller lister. avses betong behandlad med kall eller varmasfalt. tapet speciellt avsedd för våtutrymmen. Läckage genom skarv fog anslutning yta Med denna fråga avser vi att få läckagestället angivet. Rörelser i underlag t ex förskjutningar i byggnadsstommen eller sättningar. Skadekostnad Li fakturerad El uppskattad. Ange vilket. Förtydligande denna plats år avsedd för noteringar om kryssmarkeringen ej ger entydigt svar pä läckagestället och orsaken till läckaget, samt för uppgift om fabrikat och typ om du har möjlighet få fram detta. Några exempel Läckage har uppkommit i skarv på ett kallvattenrör. Detta markeras genom att under rubriken Rörledningssystem kryssa rutorna: kallvatten rör stål kona eller dyligt. En tvättmaskin har på grund av skakning vid centrifugering skavt hål på en plastmatta. Under rubriken Byggnadsdel kryssas rutorna Golv Yta Mekanisk åverkan under brukstiden. Blanketten insändes till: FSAB FRK Strandvagen 5 B, 1 tr Stockholm

25 ,.. Bilaga 2 Avsnitt otu vätskeutsttörn ning ur g11ande nornivil Lot för Vii 1aHeniförskring 197$. r 5. :.. tätskeuttrc$iuui,i oberäknad itströmning av vätska (såsom vatten och olja) eller anga från lednings system för vatten, avlopp eller lokaluppvärmning samt anslutna anordningar tt c tvättsoilt, disk och tvättina skin, värmepanna, oljetauk och bassäng) vatten från badrum, duschrum eller tvättstuga, som har golebrunn och som för sin funktion försetts iiied isolering avsedd att förhindra utströmning vatten från akvarium vätska från kyl eller frvsanläggning vid ströma brott eller fel på anläggningen..1 Ersättning lämnas inte för skada pii Iedningssvstem med anslutna anordningar, såvida det inte är fråga om utströmning från annat ledningssystem eller därtill hörande anordning. Isole ring utanpå ledning ersätts dock golv eller väggisotering vid skada sotn orsakats av att isoleringen var bristfällig Ytheklädnad utanpå isole ring ersätts dock skada genom utströmniug, orsakad av frysning, om skadan berott på försummelse av den försäkrade skada genom utströmning från rukkanal, sentilations kanal, dräneringssystem, tak, takränna, utvändigt stuprör eller sådant invandigt stuprör som inte fyllt de krav på täthet som ställs på avloppsledning skada genom utströinning från ledniiigssystem som inte provats och godkänts i sedertagen ordning skada genom vatten som sid regli, snösmältning eller högvatten trängt ut ur avloppsledinng. Skada på lösegendom ersätts dock i den utsträckning som framgår av fl 305 nedan skada på byggnad genom röta. svamp. rsst, frätning eller annan tångtidspåverkan, om det inte framgår av omständigheterna att utst römniiigc ii skett under den tid försäkring gällt den utströmmande vätskan eller ångan. Vid skada som är ersättningsbar enligt ovan, ersätts även kostnaden för lokalisering och friläggning av läckagestället inom byggnaden för att möjliggöra re paration av det fet som orsakat skadan och även kost naden för återställande efter sådan reparation..3 Försäkringen gäller med en självrisk av 500 kronor vid varje skada genom utströmning från expansionskäri, om utströmningen berott på rost eller frätning disk eller tvättmaskin, om skadan berott på bristfällig installation.

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem,

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem, Ledningssystem Totalt inrapporterades det 2537 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 58 % av alla inrapporterade skador. Åldersfördelning

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 5 Utrymmen där skadorna inträffat 6 Skadeorsaker i olika utrymmen 28-214 7

Läs mer

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem, efter installationsår i tioårsperioder

Ledningssystem. Åldersfördelning av skador orsakade av utströmning från ledningssystem, efter installationsår i tioårsperioder Ledningssystem Totalt inrapporterades det 278 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 56% av alla inrapporterade skador. Åldersfördelning

Läs mer

Ledningssystem. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens

Ledningssystem. Antal skador orsakade av läckage från ledningssystem fördelade efter installationens Ledningssystem Totalt inrapporterades det 78 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 66 % av alla inrapporterade skador. 35 3 25 15

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Ledningssystem 8 Utrustning 14 Tätskikt i våtrum 16 Skadeorsaker i olika utrymmen 24 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 28 2 ALLMÄNT Allmänt 28 års vattenskadeundersökning

Läs mer

Vattenskadeundersökningen

Vattenskadeundersökningen Vattenskadeundersökningen 17 LEDNINGSSYSTEM UTRUSTNING TÄTSKIKT I VÅTRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 4 Utrymmen där

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Ledningssystem 8 Utrustning 14 Tätskikt i våtrum 16 Skadeorsaker i olika utrymmen 23 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 9 2 ALLMÄNT Allmänt 9 års vattenskadeundersökning

Läs mer

Ledningssystem

Ledningssystem Ledningssystem Totalt inrapporterades det 3 573 skador orsakade av oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Andelen uppgår till 62 % av alla inrapporterade skador. Antal

Läs mer

Vattenskadeundersökningen

Vattenskadeundersökningen Vattenskadeundersökningen 18 LEDNINGSSYSTEM UTRUSTNING TÄTSKIKT I VÅTRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 4 Utrymmen där

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Ledningssystem 8 Utrustning 14 Tätskikt i våtrum 16 Skadeorsaker i olika utrymmen 23 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 21 2 ALLMÄNT Allmänt 21 års vattenskadeundersökning

Läs mer

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande väggar och golv. I denna undersökning

Läs mer

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83%

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna. Villa 5 004 83 Flerbostadshus 632 10 Fritidshus 436 7. Fritidshus 7% Villa 83% Allmänt 214 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 672. Skadorna

Läs mer

Vattenskadeundersökningen

Vattenskadeundersökningen Vattenskadeundersökningen 215 LEDNINGSSYSTEM UTRUSTNING TÄTSKIKT I VÅTRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 5 Utrymmen där

Läs mer

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada,

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada, Allmänt Antalet vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna mars till 1 juli 21 och 1 november 21 till 1 mars 22 uppgick till 7 382. Enligt den senaste statistiken från Svenska Försäkringsförbundet

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 11. Utrustning 17. Tätskikt i våtrum 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 5 Utrymmen där skadorna inträffat 6 Skadeorsaker i olika utrymmen 28-213 7

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen Allmänt 213 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick till 2612. Skadorna

Läs mer

Vattenskadeundersökningen

Vattenskadeundersökningen Vattenskadeundersökningen 216 LEDNINGSSYSTEM UTRUSTNING TÄTSKIKT I VÅTRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 4 Utrymmen där

Läs mer

Allmänt. I den följande redovisningen har skadorna inom de olika hustyperna slagits samman till ett enda skadematerial.

Allmänt. I den följande redovisningen har skadorna inom de olika hustyperna slagits samman till ett enda skadematerial. Allmänt Under 17 och 18 har insamlingen av skadedata lagts om. Målet är att få in fler skadedata och på så sätt förbättra statistikens kvalitet. Omläggningen har inneburit att det inte varit möjligt att

Läs mer

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning i ett våtutrymme som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande golv och väggar. I

Läs mer

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning i ett våtutrymme som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande golv och väggar. I

Läs mer

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent. Villa Flerbostadshus Fritidshus

Allmänt. Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent. Villa Flerbostadshus Fritidshus Allmänt Skador fördelade mellan de olika hustyperna: Hustyp Antal Procent Villa 993 8 Flerbostadshus 614 8 Fritidshus 483 7 Totalt 79 1 8% 7% Åldersfördelning av alla skador efter byggnadsår i tioårsperioder.

Läs mer

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Våtisoleringsskador. Vägg och golv, alla material

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Våtisoleringsskador. Vägg och golv, alla material Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning i ett våtutrymme som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande golv och väggar. I

Läs mer

Vattenskadeundersökningen

Vattenskadeundersökningen Vattenskadeundersökningen 216 LEDNINGSSYSTEM UTRUSTNING TÄTSKIKT I VÅTRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänt 3 Åldersfördelning av skador 4 Byggnadsår för skadade bostäder/alla bostäder 4 Utrymmen där

Läs mer

Svenska Träförsäkringar AB. Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6)

Svenska Träförsäkringar AB. Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6) Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6) Dessa bestämmelser är gemensamma för egendomsförsäkring och ingår I en serie av försäkringsvillkor för företagsförsäkring. Indelningen och numrering

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 08-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se.

Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 08-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se. V AT T E N S K A D O R I F L E R B O S TA D S H U S R E D O V I S N I N G Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 8-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se. 25 VVS-Installatörerna Grafisk form

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning. Allmänt 3. Ledningssystem 8. Utrustning 14. Tätskikt i våtrum 16. Skadeorsaker i olika utrymmen 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Allmänt 3 Ledningssystem 8 Utrustning 14 Tätskikt i våtrum 16 Skadeorsaker i olika utrymmen 23 VATTENSKADEUNDERSÖKNINGEN 2 Allmänt års vattenskadeundersökning

Läs mer

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Golv Vägg Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning i ett våtutrymme som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande golv och väggar. I

Läs mer

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar.

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentandelar. Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning, som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande väggar och golv. I denna undersökning

Läs mer

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstillägg // Version 1 1 HSB bostadsrättsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2007 1. Försäkrad

Läs mer

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Andelen skador genom tätskikt på golv är mer än dubbelt så stor som genom tätskikt på vägg.

Tätskikt i våtrum. Golv och väggskador. Andelen skador genom tätskikt på golv är mer än dubbelt så stor som genom tätskikt på vägg. Tätskikt i våtrum Med tätskikt i våtrum menas det skikt i väggbeklädnad eller golvbeläggning, som är avsett att förhindra att vatten tränger igenom till underliggande väggar och golv. I undersökningen

Läs mer

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring.

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring. Information om försäkring och skadereglering i samband med skada i bostadsrättsförening Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor

Läs mer

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring Utdrag (110221) ur Allmänt Villkor Willis Bostadsrättsföreningsförsäkring 2010-12-23 A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för bostadsrättshavare

Läs mer

SÄRSKILDA REGLER FÖR BYGGNAD Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande ändring.

SÄRSKILDA REGLER FÖR BYGGNAD Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande ändring. B 101:1(28) SÄRSKILDA REGLER FÖR BYGGNAD Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande ändring. A. EGENDOMSFÖRSÄKRING 12 Vattenförsäkring - Vad försäkringen gäller för 12.1 Försäkringengäller för

Läs mer

Senaste försäkringsupphandlingen

Senaste försäkringsupphandlingen Etablerades 1988 Tillstånd från Finansinspektionen Ansvarsförsäkringsplikt Oberoende försäkringsförmedlare Kontakt med alla Svenska skadeförsäkringsgivare och några utländska Vi företräder vår kund Vår

Läs mer

Vattenskador i bostadsrätt. Förslag på hantering för föreningar och boende

Vattenskador i bostadsrätt. Förslag på hantering för föreningar och boende Vattenskador i bostadsrätt Förslag på hantering för föreningar och boende Reparations- och underhållsansvar i bostadsrätter Att ha underhållsansvar betyder att svara för de reparations- och underhållsåtgärder

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990 Allmänt 8 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna 1 mars till 1 maj samt 1 oktober till 1 december. Antalet rapporterade vattenskador uppgick

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Syfte

Inledning. Bakgrund. Syfte Inledning Bakgrund I bostäder kostar vattenskadorna lika mycket som alla brand-, stormoch inbrottsskador tillsammans. Under 2000 registrerade försäkringsbolagen 73 342 vattenskador, vilka beräknades kosta

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING ÖB 028:1 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1. Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrättslägenhet Försäkringen gäller för bostadsrättshavarens lägenhet på adressen som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING V 066:11 T:BRF 1:4 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1 Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrätts- Försäkringen gäller för bostadsrättsinnehavarens lägenhet på adressen som lägenhet anges som försäkringsställe

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare.

Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare. Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare. för Bostadsrättsföreningen/Bostadsföreningen Anders Zornsgatan 23 Denna guide är tanken att fungera som vägledning för att veta vilket underhållsansvar

Läs mer

Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen. Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH

Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen. Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen Pernilla

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) 8ae32df6-0cc5-43bd-8019-8509215b27f2 Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2012-10-15 Remisslämnare Svenska Försäkring genom Karl-Eric Larsson Organisation Kontaktperson

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990

Allmänt. Folk- och Bostadsräkningen 1990 Allmänt 29 års vattenskadeundersökning omfattar vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna 1 febr. till 1 april samt 1 oktober till 1 december. Antalet rapporterade vattenskador

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Trygghetsavtal

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Trygghetsavtal Fastighetsuppgifter Kundnamn Tore Michael Krantz Fastighetsadress STORMBYVÄGEN 12 Postnummer 163 55 Fastighetsbeteckning ÖRJAN 9 Ort SPÅNGA Avtalsuppgifter Besiktningsdatum Protokollnummer 2016-12-02 61709918

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG GJK 744:2 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor för Fastighet

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig emotive När du fått headline en skada på Brochure din descriptor bostadsrätt 2 Skada bostadsrätt Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) ba461b34-bdb9-4834-930b-3ac2c33bf9ab Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Dennis Johansson, Avdelningsföreståmdare Installationsteknik LTH dennis.johansson@hvac.lth.se

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Bostadsrättstillägg HSB745

Bostadsrättstillägg HSB745 Bostadsrättstillägg HSB745 I tillägg till Försäkring för fastighet och fastighetsförvaltning PS900 Gäller från och med 2016-07-01 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för... 3 2. När försäkringen gäller...

Läs mer

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR VATTENSKADOR BRF NIPFJÄLLET 10 A. ALLMÄNT Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna. All vattenförbrukning faktureras

Läs mer

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 BOSTADSRÄTTSTILLÄGG Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 Särskilt försäkringsvillkor Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Besiktningsrapport - Vattenskada inkl VSR

Besiktningsrapport - Vattenskada inkl VSR Besiktningsrapport - Vattenskada inkl VSR Öjebyn 3:408 Balladgränd 31, 943 32 Öjebyn Besiktningsdatum 2017-06-08 Skadedatum 2017-04-30 Typ av besiktning Vattenskada inkl VSR Referensnummer 181726140125

Läs mer

Bostadsrättstillägg HSB745

Bostadsrättstillägg HSB745 Bostadsrättstillägg HSB745 I tillägg till Försäkring för fastighet och fastighetsförvaltning PS900 Gäller från och med 2016-01-01 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Trygghetsavtal

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Trygghetsavtal Fastighetsuppgifter Kundnamn Mischa Katarina Bergqvist Fastighetsadress MALMÖVÄGEN 72 Postnummer 272 61 Fastighetsbeteckning STIBY 14:35 Ort GÄRSNÄS Avtalsuppgifter Besiktningsdatum 2017-07-25 Kundnummer

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Förord Varje år uppstår vattenskador för mer än 5 miljarder kronor. Under de senaste åren med kalla vintrar har kostnaderna ökat till ca 10 miljarder kronor.

Läs mer

Insats, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.

Insats, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. 12 INSATS, AVGIFTER M M För varje bostadsrätt skall till föreningen betalas insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift. Insats, årsavgift,

Läs mer

Ömsens skadeförebyggare. Christian Husell Robert Knahpe. Intern

Ömsens skadeförebyggare. Christian Husell Robert Knahpe. Intern Ömsens skadeförebyggare Christian Husell Robert Knahpe Fackmässigt utförande, vad innebär detta? Monteringsanvisningar (för garantier m.m.) Branschregler (frivilliga att föreskriva) Ålands Byggbestämmelsesamling

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) ffec032c-f720-4dc8-aa52-5fc9f400f78e Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Försäkringsvillkor: GJK 744:3 Gäller från och med

Försäkringsvillkor: GJK 744:3 Gäller från och med Bostadsrättstillägg Försäkringsvillkor: GJK 744:3 Gäller från och med 2009-10-01 Innehåll 1 Vem försäkringen gäller för 3 4 Vad som är försäkrat respektive inte försäkrat 3 5 Vad försäkringen gäller för

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING EGENDOM 2009 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt

Läs mer

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge

G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Besiktningsnr: 120828-628 G R U N D L Ä GGAR E N 27 Utmarksvägen 2, Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. Var försäkringen gäller 3 3. Försäkrad egendom 3 3.1 Försäkringen omfattar 3 4. Försäkringsform

Läs mer

Rör i bostadshus. Miimu Airaksinen, TkD

Rör i bostadshus. Miimu Airaksinen, TkD Rör i bostadshus Miimu Airaksinen, TkD Antal av bostadshus i Finland 2 Renvationspotential i bostadshus 3 Läckage Läckage i rör spiller vatten och skadar strukturerna 30 m 3 /år sytråd Hålets storlek 300

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013

Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013 Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2013-12-13 Remisslämnare Organisation VVS Företagen Kontaktperson Magnus Everitt eller Johan Mossling

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Försäkringsvillkor: GJK 744:4 Gäller från

Försäkringsvillkor: GJK 744:4 Gäller från Bostadsrättstillägg Försäkringsvillkor: GJK 744:4 Gäller från 2009-10-01 Innehåll 1 Vem försäkringen gäller för 3 4 Vad som är försäkrat respektive inte försäkrat 3 5 Vad försäkringen gäller för 3 7 Försäkringsbelopp

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Besiktningsman / Inspektör: Marcelo Gonzalez Polygon Sverige AB. Besiktningsrapport

Besiktningsman / Inspektör: Marcelo Gonzalez Polygon Sverige AB. Besiktningsrapport Ärendenummer Försäkringsbolag / Handläggare Kund / Försäkringstagare Försäkringstyp Försäkringsuppgifter Besiktningsman / Inspektör: Besiktningsrapport FF014988653S Folksam / Michael Abrahamsson, FMAB05

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB HSB bostadsrättstilläggsförsäkring

Läs mer

ERA DOLDA FEL. Försäkringen som skyddar säljaren när dolda fel blir synliga

ERA DOLDA FEL. Försäkringen som skyddar säljaren när dolda fel blir synliga ERA DOLDA FEL Försäkringen som skyddar säljaren när dolda fel blir synliga VI GER DIG SKYDD NÄR DOLDA FEL BLIR SYNLIGA! När du har sålt din villa vill du stänga dörren och gå vidare, men ditt ansvar slutar

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Säljare Roger Lind 1/2del 1/2del Bygårdsvägen 5, 185 94 Vaxholm Objekt Fastigheten Vaxholm Ytterby 4:684 Frågor att besvara om fastigheten Frågorna i denna frågelista

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring - Kollektiv. Innehållsförteckning

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring - Kollektiv. Innehållsförteckning Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring - Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. Innehållsförteckning A. Egendomsförsäkring... 2 01. Vem försäkringen

Läs mer

3. Åtgärda skador oberoende vem som förorsakat skadan i lägenheten. Det gäller även om grannen förorsakat skadan

3. Åtgärda skador oberoende vem som förorsakat skadan i lägenheten. Det gäller även om grannen förorsakat skadan Brf Ingenjören 3. Vem svarar för lägenhetsunderhållet och Lägenhetens inre? Enligt bostadsrättslagen och våra stadgar skall en bostadsrättshavare på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Sammanfattning

Läs mer

Vattenskador ger onödiga kostnader

Vattenskador ger onödiga kostnader Vattenskador ger onödiga kostnader Vattenskadorna i Sverige uppskattas till cirka 150 000 per år. De beräknas kosta drygt fem miljarder kronor årligen. De leder också till hälsoproblem för de boende och

Läs mer

Fukt i fastighet och våtrum

Fukt i fastighet och våtrum Fukt i fastighet och våtrum Västra avdelningen 3 juni 2009 1 Vattenskadorna i våtrum ökar Försäkringsbolagen Volymen vattenskador ökar Fastighetsbeståndets ålder Miljonprogrammet står inför renovering

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

Viss begränsad information lämnas beträffande installationsdelen enligt nedan LIDINGÖ Lidingö Torsten Palmgren. Erik Appel

Viss begränsad information lämnas beträffande installationsdelen enligt nedan LIDINGÖ Lidingö Torsten Palmgren. Erik Appel OKULÄR KONTROLL: VATTEN OCH AVLOPP, ELINSTALLATION Viss begränsad information lämnas beträffande installationsdelen enligt nedan. Bedömningar och rekommendationer grundar sig på säljarens uppgifter, allmänt

Läs mer

Frågelista - fastighet

Frågelista - fastighet Säljare Jan-Ivar Bakken 660203-1111 Objekt Frågor att besvara om fastigheten Fastigheten Sigtuna Odensala-Ista 2:7 med adress Odensala Ista 162, 19592 Märsta Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 3

Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 3 Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 3 Rättigheter och Skyldigheter, vem svarar för underhåll av föreningens lägenheter? Senast ändrat 2010-02-02 1(8) BRF3:s tolkning av underhållsskyldighet enligt 33

Läs mer

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta?

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? OBJEKT: KUND: ADRESS: AVVIKELSER FRÅN KRAVEN I BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION PÅ GRUND AV: ORT: DATUM: BRANSCHLEGITIMATIONSNR: KONTAKTPERSON:

Läs mer

Besiktningsman / Inspektör: Marcel Elmir Polygon Sverige AB. Besiktningsrapport

Besiktningsman / Inspektör: Marcel Elmir Polygon Sverige AB. Besiktningsrapport Ärendenummer Försäkringsbolag / Handläggare Kund / Försäkringstagare Försäkringstyp Försäkringsuppgifter Besiktningsman / Inspektör: Besiktningsrapport FF017936808S Folksam / George Tanriver ERIK MIKAEL

Läs mer

Oljeskadeförsäkring. - Kombinerad. Särskilt försäkringsvillkor

Oljeskadeförsäkring. - Kombinerad. Särskilt försäkringsvillkor GK 9031 Oljeskadeförsäkring - Kombinerad Särskilt försäkringsvillkor Gäller från 2015-01-01 I detta villkor finns 2 villkor samlade, Oljeskada egen egendom och Oljeskada tredje mans egendom 1 (6) GJK 901:3

Läs mer

Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam

Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam Åskrapporten 2015 Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam Varför gör vi detta? År 2014 var ett Åskrikt år. Folksam fick in ungefär lika många åskskador som under åren 2012-2013 tillsammans. Totalt anmäldes

Läs mer