PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2014-08-27"

Transkript

1 Peder Björn PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Anskaffning av fordon för regional tågtrafik LiÖ I december 2013 ingick företrädare för landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län, samt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, en förhandlingsöverenskommelse om att verka för att parterna ingår ett samverkansavtal om utveckling av den regionala tågtrafiken i Mälarregionen samt fattar erforderliga beslut om allmän trafikplikt. Vid sammanträde den 12 februari 2014, (LF 2014/ 14) beslutade landstingsfullmäktige att godkänna att Landstinget i Östergötland ingår samverkansavtalet avseende regional tågtrafik i Mälarregionen. Nettokostnaden för den trafik som anges i samverkansavtalet var för landstingets del, när beslutet om samverkansavtal fattades, 27 miljoner kronor. Kostnaden har i enlighet med fullmäktiges beslut inarbetats i landstingets strategiska plan I Samverkansavtalet anges att parterna tillsammans ska anskaffa och tillhandahålla fordon för trafik i Mälardalen. För Landstinget i Östergötlands del innebär detta, i enlighet med den föreslagna trafikplanen, att motsvarande 3 fordon samt därtill hörande andel i pool av högvärdeskomponenter och specialutrustning behöver anskaffas. Samverkansavtalet ger möjlighet för respektive landsting att själva äga och finansiera fordonen eller att hyra fordonen från Transitio. har tillsammans med AB Östgötatrafiken gjort en analys av de båda alternativen och bedömer att hyresalternativet är det mest fördelaktiga för landstinget, se bifogat PM. Detta innebär att landstinget uppdrar till AB Transitio att anskaffa och hyra ut ut fordonen till Mälardalstrafik MÄLAB AB ( MÄLAB ). För att möjligöra anskaffning och finansiering av fordon via Transitio måste landstinget ställa fullgod säkerhet i form av proprieborgen. Borgen som omfattar både fordon och högvärdesprodukter föreslås sättas till maximalt 450 mkr. De aktuella underlag som redovisats av MÄLAB visar att landstingets nettokostnad för att ingå i trafiksystemet har ökat till 37 mkr. Av bifogat PM framgår att det dock finns osäkerheter i den ekonomiska bedömningen. Mot bakgrund av detta är förslaget att totalt 50 mkr reserveras för trafiksystemets kostnader från och med år 2017 och att denna kostnad inarbetas i landstingets Finansplan Detta innebär en utökning med 20 mkr jämfört med de kostnader som inarbetats i landstingets strategiska plan Eftersom syftet med samverkansavtalet är att skapa ett sammanhängande system för regional tågtrafik i Mälardalen inklusive Östergötland är det

2 Peder Björn PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen naturligt att landstingsfullmäktiges beslut om anskaffning av fordon och borgensåtagande villkoras med att det är under förutsättning att samtliga parter tecknar samverkansavtal och beslutar om avrop av fordon. Ett annan viktig förutsättning för att landstinget ska avropa fordon är att det finns giltig trafikplikt på de delsträckor inom trafiksystemet som är relevanta för fordonsanskaffningen. Landstingsstyrelsen BESLUTAR a t t ge AB Transitio i uppdrag att anskaffa spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning genom avrop från leveransavtal i enlighet med vad som framgår av bilagan, a t t ge AB Transitio i uppdrag att genomföra finansieringsupphandling avseende spårfordonen, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, a t t ge Mälardalstrafik MÄLAB AB i uppdrag att gentemot AB Transitio företräda landstinget i arbetet med att anskaffa, förvalta och utveckla spårfordonen med tillhörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, a t t godkänna att Mälardalstrafik MÄLAB AB såsom hyrestagare ingår hyresavtal med AB Transitio beträffande spårfordonen, Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t 50 miljoner kronor avsätts för trafiksystemets nettokostnad och att denna reservering inarbetas i landstingets finansplan , a t t teckna proprieborgen såsom för egen skuld för upphandlad finansiering till ett värde om högst 450 miljoner kronor, a t t detta beslut gäller under förutsättning att övriga parter fattat beslut om samverkansavtal och avrop av fordon, samt att det finns giltig trafikplikt på de delsträckor inom trafiksystemet som är relevanta för fordonsanskaffningen. Vid protokollet Peder Björn

3 Peder Björn PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Justerat Marie Morell Mats Johansson Rätt utdraget intygas /Maud Jonsson/

4 BESLUTSUNDERLAG 1(3) Richard Widén LiÖ Landstingsstyrelsen Anskaffning av tågfordon för regional tågtrafik I december 2013 ingick företrädare för landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län, samt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, en förhandlingsöverenskommelse om att verka för att parterna ingår ett samverkansavtal om utveckling av den regionala tågtrafiken i Mälarregionen samt fattar erforderliga beslut om allmän trafikplikt. Vid sammanträde den 12 februari 2014, (LF ) beslutade landstingsfullmäktige att godkänna att Landstinget i Östergötland ingår samverkansavtalet avseende regional tågtrafik i Mälarregionen. Nettokostnaden för den trafik som anges i samverkansavtalet var för landstingets del, när beslutet om samverkansavtal fattades, 27 miljoner kronor. Kostnaden har i enlighet med fullmäktiges beslut inarbetats i landstingets strategiska plan I Samverkansavtalet anges att parterna tillsammans ska anskaffa och tillhandahålla fordon för trafik i Mälardalen. För Landstinget i Östergötlands del innebär detta, i enlighet med den föreslagna trafikplanen, att motsvarande 3 fordon samt därtill hörande andel i pool av högvärdeskomponenter och specialutrustning behöver anskaffas. Samverkansavtalet ger möjlighet för respektive landsting att själva äga och finansiera fordonen eller att hyra fordonen från Transitio. har tillsammans med AB Östgötatrafiken gjort en analys av de båda alternativen och bedömer att hyresalternativet är det mest fördelaktiga för landstinget, se bifogat PM. Detta innebär att landstinget uppdrar till AB Transitio att anskaffa och hyra ut ut fordonen till Mälardalstrafik MÄLAB AB ( MÄLAB ). För att möjligöra anskaffning och finansiering av fordon via Transitio måste landstinget ställa fullgod säkerhet i form av proprieborgen. Borgen som omfattar både fordon och högvärdesprodukter föreslås sättas till maximalt 450 mkr.

5 BESLUTSUNDERLAG 2(3) Richard Widén LiÖ De aktuella underlag som redovisats av MÄLAB visar att landstingets nettokostnad för att ingå i trafiksystemet har ökat till 37 mkr. Av bifogat PM framgår att det dock finns osäkerheter i den ekonomiska bedömningen. Mot bakgrund av detta är förslaget att totalt 50 mkr reserveras för trafiksystemets kostnader från och med år 2017 och att denna kostnad inarbetas i landstingets Finansplan Detta innebär en utökning med 20 mkr jämfört med de kostnader som inarbetats i landstingets strategiska plan Eftersom syftet med samverkansavtalet är att skapa ett sammanhängande system för regional tågtrafik i Mälardalen inklusive Östergötland är det naturligt att landstingsfullmäktiges beslut om anskaffning av fordon och borgensåtagande villkoras med att det är under förutsättning att samtliga parter tecknar samverkansavtal och beslutar om avrop av fordon. Ett annan viktig förutsättning för att landstinget ska avropa fordon är att det finns giltig trafikplikt på de delsträckor inom trafiksystemet som är relevanta för fordonsanskaffningen. Landstingsstyrelsen föreslås BESLUTA a t t a t t a t t a t t ge AB Transitio i uppdrag att anskaffa spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning genom avrop från leveransavtal i enlighet med vad som framgår av bilagan, ge AB Transitio i uppdrag att genomföra finansieringsupphandling avseende spårfordonen, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, ge Mälardalstrafik MÄLAB AB i uppdrag att gentemot AB Transitio företräda landstinget i arbetet med att anskaffa, förvalta och utveckla spårfordonen med tillhörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, godkänna att Mälardalstrafik MÄLAB AB såsom hyrestagare ingår hyresavtal med AB Transitio beträffande spårfordonen, Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t a t t 50 miljoner kronor avsätts för trafiksystemets nettokostnad och att denna reservering inarbetas i landstingets finansplan , teckna properiborgen såsom för egen skuld för upphandlad finansiering till ett värde om högst 450 miljoner kronor,

6

7 PM 1(7) Landstingsstyrelsen Anskaffning av tågfordon för regional tågtrafik Bakgrund I december 2013 ingick företrädare för landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län, samt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, en förhandlingsöverenskommelse om att verka för att parterna ingår ett samverkansavtal om utveckling av den regionala tågtrafiken i Mälarregionen samt fattar nödvändiga beslut om allmän trafikplikt. Den 12 februari 2014 beslutade Östergötlands landstingsfullmäktige att godkänna att landstinget ingår samverkansavtalet. I samverkansavtalet anges att anskaffning av fordon ska ske genom att parterna, efter förslag från MÄLAB, anskaffar fordon genom avrop från AB Transitios ramavtal avseende leverans av spårfordon. Fordonen ska därefter kunna hyras ut till MÄLAB, till en annan part som utses av en regional kollektivtrafikmyndighet eller direkt till en trafikutövare för en självkostnadshyra. Inledningsvis ska anskaffning ske till de fyra linjer som bedömts sakna förutsättningar att bedrivas med företagsekonomisk lönsamhet, vilka i stort motsvarar de banor på vilka MÄLAB idag har trafikavtal. Styrelsen för MÄLAB beslutande vid sammanträde den 16 juni 2014 att uppmana ägarna att ingå avtal med AB Transitio om avrop av fordon. Om fordonen Kraven på de fordon som ska anskaffas har specificerats i ett projekt som drivs av AB Transitio på MÄLAB:s uppdrag, benämnt AMT-projektet (AMT är en förkortning för Avrop MÄLAB Tåg i Bergslagen). Kraven fastställdes av MÄLAB:s styrelse i december Kraven på AMTfordonen skiljer sig från kraven på de fordon som används för till exempel Östgötapendeln. Jämfört med pendeltågstrafiken har regionaltågstrafiken avsevärt längre resor både vad gäller avstånd och tid. Längre resor ställer krav på till exempel toalett och arbetsbord. Samtidigt blir passagerarutbytet något mindre, vilket gör att tåget kan ha färre dörrar och smalare gångytor. Trafiken bedrivs vidare i kapacitetsmässig konkurrens med fjärrtågstrafiken samtidigt som

8 PM 2(7) uppehållsmönstret är glesare, som regel en station per kommun. Fordonen behöver därför ha en topphastighet på 200 km/h. Kraven på snabb acceleration och inbromsning kan däremot ställas lägre än för ett renodlat pendeltågsfordon. Överväganden I stort kan kraven på AMT-fordonen sägas motsvara de fordon av typen Regina och X40 (SJ:s dubbeldäckare) som idag används för regionaltågstrafiken i delar av Mälardalen och i stora delar av övriga Sverige. De fordon som anskaffas kommer i huvudsak ersätta äldre lokdragna personvagnar som tillverkades på 1980-talet. Jämfört med dagens loktåg innebär de nya fordonen en avsevärd standardhöjning. Nya fordon möjliggör också en utökning av trafiken med fler avgångar. De nya tågen kommer också möjliggöra kortare restider jämfört med dagens. För trafiken på Västra Stambanan, där regionaltågstrafiken idag konkurrerar om kapaciteten med snabbtågen, skapas förutsättningar för bättre tidtabeller genom att behovet av förbigångar (tillfällen när långsamtgående tåg ställs åt sidan för att snabbtåg ska kunna köra om) minskar. Sammantaget kommer detta att öka trafikens attraktivitet och också möjliggöra för personer som idag inte kan nyttja trafiken att resa kollektivt. En stor del av utformningen av fordonen, bland annat förarmiljö och tillgänglighet för funktionshindrade, styrs av tvingande europeiska bestämmelser, så kallade TSD-krav. Den nytta som uppstår genom den regionala tågtrafiken beskrivs i Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland främst under avsnitt 2.7 Medverka till bra utbyte med Stockholmsregionen. I avsnittet beskrivs hur Östergötland genom en utvecklad samverkan med omgivande regioner kan få fördelar som följer av att planera och arbeta utifrån ett större geografiskt sammanhang. Samverkan med Stockholmsregionen prioriteras i det här arbetet särskilt, på grund av det stora antalet människor som reser dagligen. På sikt skulle ett sådant samarbete kunna leda till att Östergötland och Stockholmsregionen utvecklas till en funktionell arbetsmarknadsregion för stora grupper av invånarna i de båda regionerna. En av förutsättningarna för att Östergötland ska kunna ingå i ett utvecklat storregionalt samarbete med Stockholmsregionen är att det finns välutvecklade kommunikationslösningar mellan regionerna att lösningarna medger dagligt utbyte för arbets- och studiependling. Vidare beskrivs att framgångsfaktorerna för denna utveckling bland annat är att kollektivtrafiksystemet utformas så att kunderna erbjuds ett tillräckligt

9 PM 3(7) stort turutbud med attraktiva restider mellan Östergötland och Stockholmsregionen. Respektive att samverkan och samarbete etableras för att skapa bästa möjliga resa från start till slut, inklusive byten. Det senare förutsätter i sin tur väl fungerande terminaler och resecentra samt möjligheter att ta sig mellan dessa och omlandet. Övriga län har i sina trafikförsörjningsprogram likartade skrivningar som ligger till grund för det förslag till genomförande som berörda län nu har eller är på väg att besluta om. Anskaffning av fordon är en förutsättning för genomförandet av den trafik som landstinget tillsammans med övriga parter föreslås etablera och vidmakthålla. Trafiken på de aktuella bansträckorna bedrivs idag till övervägande del med äldre lokdragna personvagnar, vilka inte är lämpliga för regional kollektivtrafik med många uppehåll och krav på tillgänglighet för personer med funktionshinder. Det faktum att fordonen ägs av SJ har också inverkat negativt på möjligheten att upphandla trafiken i effektiv konkurrens, vilket hållit tillbaka regionens vilja och möjligheter att utveckla trafiken. Den modell som tagits fram innebär att parterna gemensamt anskaffar och tillhandahåller fordon till trafiksystemet. Detta tryggar en långsiktig fordonsförsörjning och säkerställer möjligheten till konkurrens i kommande upphandlingar. Modellen är i princip densamma som sedan tidigare tillämpats i andra regionala tågsystem i Sverige såsom Öresundståg, Norrtåg och Tåg i Bergslagen. Projektdrift Avrops- och leveransprojekt etableras av Transitio med grund i de avtal om anskaffning av spårfordon som tecknas mellan de sex beställande länen och Transitio. Beställarna uppdrar i sin tur åt MÄLAB att företräda parterna i förhållande till Transitio vad avser fordonsanskaffningen. Landstinget och övriga parter kommer att ges insyn och inflytande i projektet genom arbetet i samägda MÄLAB. Grundbeställning Totalt behöver 36 fordon motvarande Regina-klassen eller X40 anskaffas för trafiken i Etapp 1. Därutöver kommer fyra befintliga fordon som tillhandahålls av Landstinget Västmanland att användas. Fördelningen av fordon mellan parterna anges i samverkansavtalet och är framräknad utifrån andel fordonskilometer i respektive län. För Landstinget i Östergötlands del innebär det att motsvarande 3 fordon behöver anskaffas. Beslutet om att anskaffa fordon bekräftas genom avtal som tecknas mellan respektive län och AB Transitio.

10 PM 4(7) Utöver själva fordonen anskaffas också en andel i en pool av högvärdeskomponenter och specialutrustning samt finansiering. Optioner Tidplan Utöver grundbeställning ska avropet innehålla optioner för ytterligare fordon för utökning av trafiken samt för att vid behov även kunna trafikera de sträckor som hittills bedömts kunna trafikförsörjas av operatör med egna fordon. Beslut om kommande avrop av optioner fordrar dock särskilda beslut hos berörda parter. Under förutsättning att beslut om avrop fattas hos alla parter bedöms Transitio kunna genomföra avropet under hösten/vintern 2014/2015. De första fordonen förväntas därmed kunna sättas i trafik under år Upphandlingsstrategi Anskaffning av fordonen görs via avrop från Transitios ramavtal avseende leverans av spårfordon. Ramavtalet har upphandlats i konkurrens i enlighet med lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Avrop från ramavtalet kommer att kunna göras av Transitio eller annan avropsberättigad. Vid avrop från ramavtalet sker en förnyad konkurrensutsättning av vissa villkor angivna i ramavtalet. Upphandling av såväl ramavtal som avrop har görs utifrån en funktionell kravställning där leverantören ska påvisa att de ställda funktionella kraven uppfylls. Upphandlingen resulterade i ett ramavtal med tre fordonsleverantörer, vilka tillhandahåller grundfordon som i avropet modifieras för att uppfylla beställarens krav. I detta ingår att anpassa t ex inredning efter krav utifrån förväntad restid, antal dörrar, topphastighet mm. Utvärderingsmodellen för avropet regleras i stora delar i ramavtalet och baseras på modellen som användes vid SL:s upphandling av nya tunnelbanevagnar av typen C30. Modellen premierar pris och kvalitetsegenskaper på storleksmässigt likvärdigt sätt i syfte att påvisad kvalitet ska få tillräckligt genomslag i utvärderingen. Utvärderingen av kvalitet avser såväl teknisk som kommersiell kvalitet. I utvärderingen av pris tas hänsyn till LCC (life cycle cost, sv livscykelkostnad) i vilken ingår såväl fordonspris som underhålls- och driftskostnader. För att säkerställa en god kvalitet i projektet är betalningsplanen baktung, där leverantören under projektets gång successivt erhåller betalning på basis av framgångsrika delleveranser.

11 PM 5(7) Ägande och finansiering I samverkansavtalet ges möjlighet för respektive ägare att antingen hyra spårfordonen via Transitio som då också svarar för finansieringen eller att själv äga och finansiera fordonen. För att utröna vilket alternativ som är lämpligast för landstinget har ledningsstaben tillsammans med Östgötatrafiken gjort en genomlysning av de två alternativen. Sammanfattningsvis föreslås att ägande och finansiering sker via Transitio. Skälen för detta är följande: - Antalet fordon som avropas för Östegötlands räkning är få jämfört med det totala antalet fordon. Bedömningen är därför att landstinget inte kan få bättre finansieringsvillkor än vad som är möjligt via Transitio. - Övriga ägare har valt att hyra via Transitio. Därför bedöms det som mest lämpligt i det här fallet, där samtliga fordon ska ingå i en pool som samutnyttjas, att alla fordon ägs och finansieras genom Transitio. - Eftersom fordonen ingår i ett stort trafiksystem som kan förändras över tid och investeringens avskrivningstid är 30 år kan det vara komplicerat med en särlösning för ägande och finansiering i det fall att förutsättningarna för trafiken ändras. - För anskaffningsprojektet underlättar det ifall det finns så få motparter som möjligt i förhållande till fordonsleverantören. För att möjliggöra anskaffning och finansiering av fordon via Transitio måste landstinget i enlighet med Transitios aktieägaravtal ställa fullgod säkerhet i form av proprieborgen. Eftersom anskaffningen av fordonen görs med förnyad konkurrensutsättning kan den slutliga kostnaden för fordonen, och därmed borgensbeloppet, idag inte fastställas. Landstinget föreslås därför besluta om ett tak för borgen för fordon och högvärdeskomponenter på 450 miljoner kronor. Det slutliga borgensåtagandet kommer att regleras i de borgensförbindelser som ingås med Transitio. Ekonomiska risker I ett projekt av den här typen bygger på ett antal förutsättningar som kan komma att förändras och därmed utgöra en ekonomisk risk. Det vill säga en osäkerhet om det slutgiltiga ekonomiska utfallet. De kalkylförutsättningar som ledningsstaben och Östgötatrafiken bedömer utgöra risker/osäkerheter i finansieringsdelen är följande: - Inköpspris för fordon och högvärdeskomponenter: Uppskattningarna av anskaffningskostnaderna bedöms som rimliga men är alltid svåra att säkerställa innan avrop. I det här sammanhanget kan noteras att Transitio bedömer en ökning av anskaffningspriset jämfört med de beräkningar som utgjorde underlag för samverkansavtalet. En

12 PM 6(7) känslighetsanalys visar att en ökning av inköpspriset med 10 procent leder till en ökning av årshyran per fordon med cirka 0,7 miljoner kronor. - Fordonens avskrivningstid och eventuellt restvärde: Avskrivningstiden är fastställd till 30 år och utgångspunkten är att det inte ska finnas något restvärde när fordonen är avskrivna. bedömer detta som rimligt. Det finns dock en risk om finansieringen sker via lån eller leasing med annuitet som löper på en kortare tid än avskrivningsplanen. Det som då kan uppstå är att låneskulden överstiger det bokförda värdet när nya lån ska upptas, vilket innebär att det finns en risk för att en nedskrivning av värdet behöver göras, vilket kommer att belasta ägarna ekonomiskt. - Räntaläge: Kalkylerna bygger på en ränta motsvarande STIBOR 2,5 procent plus 0,75 procentenheter. Denna räntenivå är fullt rimlig i ett kort perspektiv, men kan komma att öka i framtiden. En känslighetsanalys visar att 1 procentenhets högre ränta innebär en ökning av årshyran per fordon med cirka 1 miljon kronor. - Valutarisk: De tecknade ramavtalet med fordonsleverantörer bygger på en Euro-kurs på cirka 8,9 svenska kronor. Om Euron skulle stärkas gentemot den svenska kronan med 10 procent skulle detta innebära en ökning av årshyran per fordon med cirka 1 miljon kronor. Utöver de risker/osäkerheter som redovisats ovan bygger nettokostnaden för totala trafiksystemet på en resandeökning med 30 procent. För de sträckor som landstinget svarar för är dock resandeökningen beräknad till cirka 13 procent. Varje procentenhet som resandet ökar med innebär enligt Mälab:s beräkningar en intäktsökning med cirka 0,5 miljoner kronor. Om resandeökningen helt skulle utebli innebär det en ökad kostnad för landstinget på 7 miljoner kronor. En riskanalys har även gjorts för avropsprojektet. De främsta riskerna som identifierats är: - Förseningar uppstår i andra projekt, vilka kan påverka avropsprojektet. - Förskjutning i genomförandebeslut med följd att projektorganisationen måste avvecklas, vilket i sin tur kräver uppstartstid och ökade projektkostnader. - Eventuell överprövning av tilldelningsbeslut. - Risk för informationsspridning och påverkan från lobbying. Samtliga risker hanteras inom ramen för projektet samt inom MÄLAB:s arbete. Det är för närvarande inte möjligt att värdera vilka ekonomiska konsekvenser de identifierade riskerna skulle få för projektet.

13 PM 7(7) De redovisade riskerna/osäkerheterna är inte unika för ett projekt av denna storlek. De är dock viktiga att beakta i landstingets ekonomiska planering, vilket redovisas nedan under punkten ekonomiska konsekvenser. Ekonomiska konsekvenser Landstingsfullmäktige beslutade (LF ) om att ingå ett samverkansavtal för regional tågtrafik i östra Sverige. I ärendet redovisades att underskottet (nettokostnad) för det totala trafiksystemet beräknades till knappt 300 miljoner kronor för år 2018 och att huvuddelen av kostnaderna uppstår från och med år För Östergötlands del beräknades kostnaden då uppgå till 29 miljoner kronor. Den ekonomiska effekten har inarbetats i landstingets strategiska plan för åren En reviderad beräkning från Mälab visar nu att kostnaden för det totala trafiksystemet har ökat med cirka 90 miljoner kronor, vilket innebär att kostnaden för Östergötland nu uppgår till 37 miljoner kronor. Det faktiska kostnadsutfallet för trafiken är dock som redovisats ovan behäftat med en viss osäkerhet eftersom det påverkas av bland annat finansiering, resandeutveckling och trafikupphandlingar. Utöver fordon kommer länen sannolikt behöva säkerställa att nödvändig investering i underhållsdepå kommer till stånd. Om så sker kommer behov finnas av att länen gemensamt ställer ut långsiktiga hyresgarantier eller motsvarande till depåägaren. I den redovisade trafikkostnaden på 37 miljoner kronor finns schablonuppskattning av underhållskostnader, vilka inkluderar underhållsföretagets hyreskostnad för en normal fordonsverkstad, dock inte för inomhusuppställning. Uppställning av fordon förväntas som idag i huvudsak ske utomhus. Finansiering av projektkostnaderna för anskaffningsprojektet regleras i avtal med Transitio och MÄLAB/länen. Betalning av upparbetade kostnader ska ske årligen utifrån ägarande i MÄLAB i enlighet med de principer för fördelning av kostnader för MÄLAB:s allmänna förvaltning som anges i aktieägaravtalet för MÄLAB. För landstinget uppskattas detta innebära drygt 1,5 miljoner kronor för både innevarande år och år 2015, totalt ca 3 miljoner kronor. Kommande års projektkostnader är beroende av vilken leverantör som slutligen kommer att väljas och vilken grad av involvering som kommer att krävas med leverantören i leveransprojektet. Utöver dessa kostnader kommer motsvarande projektkostnader för andra projekt, såsom upphandlingar av trafikoperatör, depå och försäljningssystem att tillkomma. Mot bakgrund av vad som redovisats är bedömningen att landstinget i finansplanen för åren bör reservera 50 miljoner kronor för den utökade nettokostnaden som redovisats och för att möta de risker/osäkerheter som identifierats.

Utveckling av den regionala tågtrafiken

Utveckling av den regionala tågtrafiken Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 1 LÄNSTRAFIKEN ÅRSREDOVISNING 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB 2 Innehåll Myndighetens ordförande har ordet 3 VÅR

Läs mer

1(12) Ruth Ericsson Regional kollektivtrafikmyndighet Tfn 063-146561 ruth.ericsson@regionjamtland.se PM 2015-05-15 Dnr RS: 2013/467 LS 973/2013 Projekt Region 2015 SLUTRAPPORT REGION 2015 KOLLEKTIVTRAFIK

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008 + Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen 19 december 2008 Titel: Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen Utgiven av:

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure Hållbarhetsredovisning

Arlandabanan Infrastructure Hållbarhetsredovisning 2014 Arlandabanan Infrastructure Hållbarhetsredovisning 1 Resan mot Arlanda börjar för många vid biljettautomaterna på Arlanda Express station i Stockholm. Innehållsförteckning VD har ordet... 4 5 Ett

Läs mer

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen Medfinansiering av statlig infrastruktur Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen 25 februari 2013 Medfinansiering För att uppnå det övergripande målet för

Läs mer

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-05 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 10 Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2014 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:3 1 (14) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingskontorets

Läs mer

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

norrstyrelsen Trafik i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Trafik i Region Norrland

norrstyrelsen Trafik i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Trafik i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 8 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Trafik i Region Norrland Trafik i Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN

Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN 2012-2016 Innehåll Innehåll 1 Förord 2 1. Inledning 3 1.1 Ny kollektivtrafiklag 3 1.2 Regionalt trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer