PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2014-08-27"

Transkript

1 Peder Björn PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Anskaffning av fordon för regional tågtrafik LiÖ I december 2013 ingick företrädare för landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län, samt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, en förhandlingsöverenskommelse om att verka för att parterna ingår ett samverkansavtal om utveckling av den regionala tågtrafiken i Mälarregionen samt fattar erforderliga beslut om allmän trafikplikt. Vid sammanträde den 12 februari 2014, (LF 2014/ 14) beslutade landstingsfullmäktige att godkänna att Landstinget i Östergötland ingår samverkansavtalet avseende regional tågtrafik i Mälarregionen. Nettokostnaden för den trafik som anges i samverkansavtalet var för landstingets del, när beslutet om samverkansavtal fattades, 27 miljoner kronor. Kostnaden har i enlighet med fullmäktiges beslut inarbetats i landstingets strategiska plan I Samverkansavtalet anges att parterna tillsammans ska anskaffa och tillhandahålla fordon för trafik i Mälardalen. För Landstinget i Östergötlands del innebär detta, i enlighet med den föreslagna trafikplanen, att motsvarande 3 fordon samt därtill hörande andel i pool av högvärdeskomponenter och specialutrustning behöver anskaffas. Samverkansavtalet ger möjlighet för respektive landsting att själva äga och finansiera fordonen eller att hyra fordonen från Transitio. har tillsammans med AB Östgötatrafiken gjort en analys av de båda alternativen och bedömer att hyresalternativet är det mest fördelaktiga för landstinget, se bifogat PM. Detta innebär att landstinget uppdrar till AB Transitio att anskaffa och hyra ut ut fordonen till Mälardalstrafik MÄLAB AB ( MÄLAB ). För att möjligöra anskaffning och finansiering av fordon via Transitio måste landstinget ställa fullgod säkerhet i form av proprieborgen. Borgen som omfattar både fordon och högvärdesprodukter föreslås sättas till maximalt 450 mkr. De aktuella underlag som redovisats av MÄLAB visar att landstingets nettokostnad för att ingå i trafiksystemet har ökat till 37 mkr. Av bifogat PM framgår att det dock finns osäkerheter i den ekonomiska bedömningen. Mot bakgrund av detta är förslaget att totalt 50 mkr reserveras för trafiksystemets kostnader från och med år 2017 och att denna kostnad inarbetas i landstingets Finansplan Detta innebär en utökning med 20 mkr jämfört med de kostnader som inarbetats i landstingets strategiska plan Eftersom syftet med samverkansavtalet är att skapa ett sammanhängande system för regional tågtrafik i Mälardalen inklusive Östergötland är det

2 Peder Björn PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen naturligt att landstingsfullmäktiges beslut om anskaffning av fordon och borgensåtagande villkoras med att det är under förutsättning att samtliga parter tecknar samverkansavtal och beslutar om avrop av fordon. Ett annan viktig förutsättning för att landstinget ska avropa fordon är att det finns giltig trafikplikt på de delsträckor inom trafiksystemet som är relevanta för fordonsanskaffningen. Landstingsstyrelsen BESLUTAR a t t ge AB Transitio i uppdrag att anskaffa spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning genom avrop från leveransavtal i enlighet med vad som framgår av bilagan, a t t ge AB Transitio i uppdrag att genomföra finansieringsupphandling avseende spårfordonen, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, a t t ge Mälardalstrafik MÄLAB AB i uppdrag att gentemot AB Transitio företräda landstinget i arbetet med att anskaffa, förvalta och utveckla spårfordonen med tillhörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, a t t godkänna att Mälardalstrafik MÄLAB AB såsom hyrestagare ingår hyresavtal med AB Transitio beträffande spårfordonen, Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t 50 miljoner kronor avsätts för trafiksystemets nettokostnad och att denna reservering inarbetas i landstingets finansplan , a t t teckna proprieborgen såsom för egen skuld för upphandlad finansiering till ett värde om högst 450 miljoner kronor, a t t detta beslut gäller under förutsättning att övriga parter fattat beslut om samverkansavtal och avrop av fordon, samt att det finns giltig trafikplikt på de delsträckor inom trafiksystemet som är relevanta för fordonsanskaffningen. Vid protokollet Peder Björn

3 Peder Björn PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Justerat Marie Morell Mats Johansson Rätt utdraget intygas /Maud Jonsson/

4 BESLUTSUNDERLAG 1(3) Richard Widén LiÖ Landstingsstyrelsen Anskaffning av tågfordon för regional tågtrafik I december 2013 ingick företrädare för landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län, samt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, en förhandlingsöverenskommelse om att verka för att parterna ingår ett samverkansavtal om utveckling av den regionala tågtrafiken i Mälarregionen samt fattar erforderliga beslut om allmän trafikplikt. Vid sammanträde den 12 februari 2014, (LF ) beslutade landstingsfullmäktige att godkänna att Landstinget i Östergötland ingår samverkansavtalet avseende regional tågtrafik i Mälarregionen. Nettokostnaden för den trafik som anges i samverkansavtalet var för landstingets del, när beslutet om samverkansavtal fattades, 27 miljoner kronor. Kostnaden har i enlighet med fullmäktiges beslut inarbetats i landstingets strategiska plan I Samverkansavtalet anges att parterna tillsammans ska anskaffa och tillhandahålla fordon för trafik i Mälardalen. För Landstinget i Östergötlands del innebär detta, i enlighet med den föreslagna trafikplanen, att motsvarande 3 fordon samt därtill hörande andel i pool av högvärdeskomponenter och specialutrustning behöver anskaffas. Samverkansavtalet ger möjlighet för respektive landsting att själva äga och finansiera fordonen eller att hyra fordonen från Transitio. har tillsammans med AB Östgötatrafiken gjort en analys av de båda alternativen och bedömer att hyresalternativet är det mest fördelaktiga för landstinget, se bifogat PM. Detta innebär att landstinget uppdrar till AB Transitio att anskaffa och hyra ut ut fordonen till Mälardalstrafik MÄLAB AB ( MÄLAB ). För att möjligöra anskaffning och finansiering av fordon via Transitio måste landstinget ställa fullgod säkerhet i form av proprieborgen. Borgen som omfattar både fordon och högvärdesprodukter föreslås sättas till maximalt 450 mkr.

5 BESLUTSUNDERLAG 2(3) Richard Widén LiÖ De aktuella underlag som redovisats av MÄLAB visar att landstingets nettokostnad för att ingå i trafiksystemet har ökat till 37 mkr. Av bifogat PM framgår att det dock finns osäkerheter i den ekonomiska bedömningen. Mot bakgrund av detta är förslaget att totalt 50 mkr reserveras för trafiksystemets kostnader från och med år 2017 och att denna kostnad inarbetas i landstingets Finansplan Detta innebär en utökning med 20 mkr jämfört med de kostnader som inarbetats i landstingets strategiska plan Eftersom syftet med samverkansavtalet är att skapa ett sammanhängande system för regional tågtrafik i Mälardalen inklusive Östergötland är det naturligt att landstingsfullmäktiges beslut om anskaffning av fordon och borgensåtagande villkoras med att det är under förutsättning att samtliga parter tecknar samverkansavtal och beslutar om avrop av fordon. Ett annan viktig förutsättning för att landstinget ska avropa fordon är att det finns giltig trafikplikt på de delsträckor inom trafiksystemet som är relevanta för fordonsanskaffningen. Landstingsstyrelsen föreslås BESLUTA a t t a t t a t t a t t ge AB Transitio i uppdrag att anskaffa spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning genom avrop från leveransavtal i enlighet med vad som framgår av bilagan, ge AB Transitio i uppdrag att genomföra finansieringsupphandling avseende spårfordonen, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, ge Mälardalstrafik MÄLAB AB i uppdrag att gentemot AB Transitio företräda landstinget i arbetet med att anskaffa, förvalta och utveckla spårfordonen med tillhörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, godkänna att Mälardalstrafik MÄLAB AB såsom hyrestagare ingår hyresavtal med AB Transitio beträffande spårfordonen, Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t a t t 50 miljoner kronor avsätts för trafiksystemets nettokostnad och att denna reservering inarbetas i landstingets finansplan , teckna properiborgen såsom för egen skuld för upphandlad finansiering till ett värde om högst 450 miljoner kronor,

6

7 PM 1(7) Landstingsstyrelsen Anskaffning av tågfordon för regional tågtrafik Bakgrund I december 2013 ingick företrädare för landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län, samt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, en förhandlingsöverenskommelse om att verka för att parterna ingår ett samverkansavtal om utveckling av den regionala tågtrafiken i Mälarregionen samt fattar nödvändiga beslut om allmän trafikplikt. Den 12 februari 2014 beslutade Östergötlands landstingsfullmäktige att godkänna att landstinget ingår samverkansavtalet. I samverkansavtalet anges att anskaffning av fordon ska ske genom att parterna, efter förslag från MÄLAB, anskaffar fordon genom avrop från AB Transitios ramavtal avseende leverans av spårfordon. Fordonen ska därefter kunna hyras ut till MÄLAB, till en annan part som utses av en regional kollektivtrafikmyndighet eller direkt till en trafikutövare för en självkostnadshyra. Inledningsvis ska anskaffning ske till de fyra linjer som bedömts sakna förutsättningar att bedrivas med företagsekonomisk lönsamhet, vilka i stort motsvarar de banor på vilka MÄLAB idag har trafikavtal. Styrelsen för MÄLAB beslutande vid sammanträde den 16 juni 2014 att uppmana ägarna att ingå avtal med AB Transitio om avrop av fordon. Om fordonen Kraven på de fordon som ska anskaffas har specificerats i ett projekt som drivs av AB Transitio på MÄLAB:s uppdrag, benämnt AMT-projektet (AMT är en förkortning för Avrop MÄLAB Tåg i Bergslagen). Kraven fastställdes av MÄLAB:s styrelse i december Kraven på AMTfordonen skiljer sig från kraven på de fordon som används för till exempel Östgötapendeln. Jämfört med pendeltågstrafiken har regionaltågstrafiken avsevärt längre resor både vad gäller avstånd och tid. Längre resor ställer krav på till exempel toalett och arbetsbord. Samtidigt blir passagerarutbytet något mindre, vilket gör att tåget kan ha färre dörrar och smalare gångytor. Trafiken bedrivs vidare i kapacitetsmässig konkurrens med fjärrtågstrafiken samtidigt som

8 PM 2(7) uppehållsmönstret är glesare, som regel en station per kommun. Fordonen behöver därför ha en topphastighet på 200 km/h. Kraven på snabb acceleration och inbromsning kan däremot ställas lägre än för ett renodlat pendeltågsfordon. Överväganden I stort kan kraven på AMT-fordonen sägas motsvara de fordon av typen Regina och X40 (SJ:s dubbeldäckare) som idag används för regionaltågstrafiken i delar av Mälardalen och i stora delar av övriga Sverige. De fordon som anskaffas kommer i huvudsak ersätta äldre lokdragna personvagnar som tillverkades på 1980-talet. Jämfört med dagens loktåg innebär de nya fordonen en avsevärd standardhöjning. Nya fordon möjliggör också en utökning av trafiken med fler avgångar. De nya tågen kommer också möjliggöra kortare restider jämfört med dagens. För trafiken på Västra Stambanan, där regionaltågstrafiken idag konkurrerar om kapaciteten med snabbtågen, skapas förutsättningar för bättre tidtabeller genom att behovet av förbigångar (tillfällen när långsamtgående tåg ställs åt sidan för att snabbtåg ska kunna köra om) minskar. Sammantaget kommer detta att öka trafikens attraktivitet och också möjliggöra för personer som idag inte kan nyttja trafiken att resa kollektivt. En stor del av utformningen av fordonen, bland annat förarmiljö och tillgänglighet för funktionshindrade, styrs av tvingande europeiska bestämmelser, så kallade TSD-krav. Den nytta som uppstår genom den regionala tågtrafiken beskrivs i Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland främst under avsnitt 2.7 Medverka till bra utbyte med Stockholmsregionen. I avsnittet beskrivs hur Östergötland genom en utvecklad samverkan med omgivande regioner kan få fördelar som följer av att planera och arbeta utifrån ett större geografiskt sammanhang. Samverkan med Stockholmsregionen prioriteras i det här arbetet särskilt, på grund av det stora antalet människor som reser dagligen. På sikt skulle ett sådant samarbete kunna leda till att Östergötland och Stockholmsregionen utvecklas till en funktionell arbetsmarknadsregion för stora grupper av invånarna i de båda regionerna. En av förutsättningarna för att Östergötland ska kunna ingå i ett utvecklat storregionalt samarbete med Stockholmsregionen är att det finns välutvecklade kommunikationslösningar mellan regionerna att lösningarna medger dagligt utbyte för arbets- och studiependling. Vidare beskrivs att framgångsfaktorerna för denna utveckling bland annat är att kollektivtrafiksystemet utformas så att kunderna erbjuds ett tillräckligt

9 PM 3(7) stort turutbud med attraktiva restider mellan Östergötland och Stockholmsregionen. Respektive att samverkan och samarbete etableras för att skapa bästa möjliga resa från start till slut, inklusive byten. Det senare förutsätter i sin tur väl fungerande terminaler och resecentra samt möjligheter att ta sig mellan dessa och omlandet. Övriga län har i sina trafikförsörjningsprogram likartade skrivningar som ligger till grund för det förslag till genomförande som berörda län nu har eller är på väg att besluta om. Anskaffning av fordon är en förutsättning för genomförandet av den trafik som landstinget tillsammans med övriga parter föreslås etablera och vidmakthålla. Trafiken på de aktuella bansträckorna bedrivs idag till övervägande del med äldre lokdragna personvagnar, vilka inte är lämpliga för regional kollektivtrafik med många uppehåll och krav på tillgänglighet för personer med funktionshinder. Det faktum att fordonen ägs av SJ har också inverkat negativt på möjligheten att upphandla trafiken i effektiv konkurrens, vilket hållit tillbaka regionens vilja och möjligheter att utveckla trafiken. Den modell som tagits fram innebär att parterna gemensamt anskaffar och tillhandahåller fordon till trafiksystemet. Detta tryggar en långsiktig fordonsförsörjning och säkerställer möjligheten till konkurrens i kommande upphandlingar. Modellen är i princip densamma som sedan tidigare tillämpats i andra regionala tågsystem i Sverige såsom Öresundståg, Norrtåg och Tåg i Bergslagen. Projektdrift Avrops- och leveransprojekt etableras av Transitio med grund i de avtal om anskaffning av spårfordon som tecknas mellan de sex beställande länen och Transitio. Beställarna uppdrar i sin tur åt MÄLAB att företräda parterna i förhållande till Transitio vad avser fordonsanskaffningen. Landstinget och övriga parter kommer att ges insyn och inflytande i projektet genom arbetet i samägda MÄLAB. Grundbeställning Totalt behöver 36 fordon motvarande Regina-klassen eller X40 anskaffas för trafiken i Etapp 1. Därutöver kommer fyra befintliga fordon som tillhandahålls av Landstinget Västmanland att användas. Fördelningen av fordon mellan parterna anges i samverkansavtalet och är framräknad utifrån andel fordonskilometer i respektive län. För Landstinget i Östergötlands del innebär det att motsvarande 3 fordon behöver anskaffas. Beslutet om att anskaffa fordon bekräftas genom avtal som tecknas mellan respektive län och AB Transitio.

10 PM 4(7) Utöver själva fordonen anskaffas också en andel i en pool av högvärdeskomponenter och specialutrustning samt finansiering. Optioner Tidplan Utöver grundbeställning ska avropet innehålla optioner för ytterligare fordon för utökning av trafiken samt för att vid behov även kunna trafikera de sträckor som hittills bedömts kunna trafikförsörjas av operatör med egna fordon. Beslut om kommande avrop av optioner fordrar dock särskilda beslut hos berörda parter. Under förutsättning att beslut om avrop fattas hos alla parter bedöms Transitio kunna genomföra avropet under hösten/vintern 2014/2015. De första fordonen förväntas därmed kunna sättas i trafik under år Upphandlingsstrategi Anskaffning av fordonen görs via avrop från Transitios ramavtal avseende leverans av spårfordon. Ramavtalet har upphandlats i konkurrens i enlighet med lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Avrop från ramavtalet kommer att kunna göras av Transitio eller annan avropsberättigad. Vid avrop från ramavtalet sker en förnyad konkurrensutsättning av vissa villkor angivna i ramavtalet. Upphandling av såväl ramavtal som avrop har görs utifrån en funktionell kravställning där leverantören ska påvisa att de ställda funktionella kraven uppfylls. Upphandlingen resulterade i ett ramavtal med tre fordonsleverantörer, vilka tillhandahåller grundfordon som i avropet modifieras för att uppfylla beställarens krav. I detta ingår att anpassa t ex inredning efter krav utifrån förväntad restid, antal dörrar, topphastighet mm. Utvärderingsmodellen för avropet regleras i stora delar i ramavtalet och baseras på modellen som användes vid SL:s upphandling av nya tunnelbanevagnar av typen C30. Modellen premierar pris och kvalitetsegenskaper på storleksmässigt likvärdigt sätt i syfte att påvisad kvalitet ska få tillräckligt genomslag i utvärderingen. Utvärderingen av kvalitet avser såväl teknisk som kommersiell kvalitet. I utvärderingen av pris tas hänsyn till LCC (life cycle cost, sv livscykelkostnad) i vilken ingår såväl fordonspris som underhålls- och driftskostnader. För att säkerställa en god kvalitet i projektet är betalningsplanen baktung, där leverantören under projektets gång successivt erhåller betalning på basis av framgångsrika delleveranser.

11 PM 5(7) Ägande och finansiering I samverkansavtalet ges möjlighet för respektive ägare att antingen hyra spårfordonen via Transitio som då också svarar för finansieringen eller att själv äga och finansiera fordonen. För att utröna vilket alternativ som är lämpligast för landstinget har ledningsstaben tillsammans med Östgötatrafiken gjort en genomlysning av de två alternativen. Sammanfattningsvis föreslås att ägande och finansiering sker via Transitio. Skälen för detta är följande: - Antalet fordon som avropas för Östegötlands räkning är få jämfört med det totala antalet fordon. Bedömningen är därför att landstinget inte kan få bättre finansieringsvillkor än vad som är möjligt via Transitio. - Övriga ägare har valt att hyra via Transitio. Därför bedöms det som mest lämpligt i det här fallet, där samtliga fordon ska ingå i en pool som samutnyttjas, att alla fordon ägs och finansieras genom Transitio. - Eftersom fordonen ingår i ett stort trafiksystem som kan förändras över tid och investeringens avskrivningstid är 30 år kan det vara komplicerat med en särlösning för ägande och finansiering i det fall att förutsättningarna för trafiken ändras. - För anskaffningsprojektet underlättar det ifall det finns så få motparter som möjligt i förhållande till fordonsleverantören. För att möjliggöra anskaffning och finansiering av fordon via Transitio måste landstinget i enlighet med Transitios aktieägaravtal ställa fullgod säkerhet i form av proprieborgen. Eftersom anskaffningen av fordonen görs med förnyad konkurrensutsättning kan den slutliga kostnaden för fordonen, och därmed borgensbeloppet, idag inte fastställas. Landstinget föreslås därför besluta om ett tak för borgen för fordon och högvärdeskomponenter på 450 miljoner kronor. Det slutliga borgensåtagandet kommer att regleras i de borgensförbindelser som ingås med Transitio. Ekonomiska risker I ett projekt av den här typen bygger på ett antal förutsättningar som kan komma att förändras och därmed utgöra en ekonomisk risk. Det vill säga en osäkerhet om det slutgiltiga ekonomiska utfallet. De kalkylförutsättningar som ledningsstaben och Östgötatrafiken bedömer utgöra risker/osäkerheter i finansieringsdelen är följande: - Inköpspris för fordon och högvärdeskomponenter: Uppskattningarna av anskaffningskostnaderna bedöms som rimliga men är alltid svåra att säkerställa innan avrop. I det här sammanhanget kan noteras att Transitio bedömer en ökning av anskaffningspriset jämfört med de beräkningar som utgjorde underlag för samverkansavtalet. En

12 PM 6(7) känslighetsanalys visar att en ökning av inköpspriset med 10 procent leder till en ökning av årshyran per fordon med cirka 0,7 miljoner kronor. - Fordonens avskrivningstid och eventuellt restvärde: Avskrivningstiden är fastställd till 30 år och utgångspunkten är att det inte ska finnas något restvärde när fordonen är avskrivna. bedömer detta som rimligt. Det finns dock en risk om finansieringen sker via lån eller leasing med annuitet som löper på en kortare tid än avskrivningsplanen. Det som då kan uppstå är att låneskulden överstiger det bokförda värdet när nya lån ska upptas, vilket innebär att det finns en risk för att en nedskrivning av värdet behöver göras, vilket kommer att belasta ägarna ekonomiskt. - Räntaläge: Kalkylerna bygger på en ränta motsvarande STIBOR 2,5 procent plus 0,75 procentenheter. Denna räntenivå är fullt rimlig i ett kort perspektiv, men kan komma att öka i framtiden. En känslighetsanalys visar att 1 procentenhets högre ränta innebär en ökning av årshyran per fordon med cirka 1 miljon kronor. - Valutarisk: De tecknade ramavtalet med fordonsleverantörer bygger på en Euro-kurs på cirka 8,9 svenska kronor. Om Euron skulle stärkas gentemot den svenska kronan med 10 procent skulle detta innebära en ökning av årshyran per fordon med cirka 1 miljon kronor. Utöver de risker/osäkerheter som redovisats ovan bygger nettokostnaden för totala trafiksystemet på en resandeökning med 30 procent. För de sträckor som landstinget svarar för är dock resandeökningen beräknad till cirka 13 procent. Varje procentenhet som resandet ökar med innebär enligt Mälab:s beräkningar en intäktsökning med cirka 0,5 miljoner kronor. Om resandeökningen helt skulle utebli innebär det en ökad kostnad för landstinget på 7 miljoner kronor. En riskanalys har även gjorts för avropsprojektet. De främsta riskerna som identifierats är: - Förseningar uppstår i andra projekt, vilka kan påverka avropsprojektet. - Förskjutning i genomförandebeslut med följd att projektorganisationen måste avvecklas, vilket i sin tur kräver uppstartstid och ökade projektkostnader. - Eventuell överprövning av tilldelningsbeslut. - Risk för informationsspridning och påverkan från lobbying. Samtliga risker hanteras inom ramen för projektet samt inom MÄLAB:s arbete. Det är för närvarande inte möjligt att värdera vilka ekonomiska konsekvenser de identifierade riskerna skulle få för projektet.

13 PM 7(7) De redovisade riskerna/osäkerheterna är inte unika för ett projekt av denna storlek. De är dock viktiga att beakta i landstingets ekonomiska planering, vilket redovisas nedan under punkten ekonomiska konsekvenser. Ekonomiska konsekvenser Landstingsfullmäktige beslutade (LF ) om att ingå ett samverkansavtal för regional tågtrafik i östra Sverige. I ärendet redovisades att underskottet (nettokostnad) för det totala trafiksystemet beräknades till knappt 300 miljoner kronor för år 2018 och att huvuddelen av kostnaderna uppstår från och med år För Östergötlands del beräknades kostnaden då uppgå till 29 miljoner kronor. Den ekonomiska effekten har inarbetats i landstingets strategiska plan för åren En reviderad beräkning från Mälab visar nu att kostnaden för det totala trafiksystemet har ökat med cirka 90 miljoner kronor, vilket innebär att kostnaden för Östergötland nu uppgår till 37 miljoner kronor. Det faktiska kostnadsutfallet för trafiken är dock som redovisats ovan behäftat med en viss osäkerhet eftersom det påverkas av bland annat finansiering, resandeutveckling och trafikupphandlingar. Utöver fordon kommer länen sannolikt behöva säkerställa att nödvändig investering i underhållsdepå kommer till stånd. Om så sker kommer behov finnas av att länen gemensamt ställer ut långsiktiga hyresgarantier eller motsvarande till depåägaren. I den redovisade trafikkostnaden på 37 miljoner kronor finns schablonuppskattning av underhållskostnader, vilka inkluderar underhållsföretagets hyreskostnad för en normal fordonsverkstad, dock inte för inomhusuppställning. Uppställning av fordon förväntas som idag i huvudsak ske utomhus. Finansiering av projektkostnaderna för anskaffningsprojektet regleras i avtal med Transitio och MÄLAB/länen. Betalning av upparbetade kostnader ska ske årligen utifrån ägarande i MÄLAB i enlighet med de principer för fördelning av kostnader för MÄLAB:s allmänna förvaltning som anges i aktieägaravtalet för MÄLAB. För landstinget uppskattas detta innebära drygt 1,5 miljoner kronor för både innevarande år och år 2015, totalt ca 3 miljoner kronor. Kommande års projektkostnader är beroende av vilken leverantör som slutligen kommer att väljas och vilken grad av involvering som kommer att krävas med leverantören i leveransprojektet. Utöver dessa kostnader kommer motsvarande projektkostnader för andra projekt, såsom upphandlingar av trafikoperatör, depå och försäljningssystem att tillkomma. Mot bakgrund av vad som redovisats är bedömningen att landstinget i finansplanen för åren bör reservera 50 miljoner kronor för den utökade nettokostnaden som redovisats och för att möta de risker/osäkerheter som identifierats.

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Stockholms lins landsting 1(2)

Stockholms lins landsting 1(2) Stockholms lins landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-09-24 LS 1405-0694 Landstingsstyrelsen Överenskommelse om behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik

Läs mer

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

Utveckling av den regionala tågtrafiken

Utveckling av den regionala tågtrafiken Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en

Läs mer

SAMARBETSAVTAL avseende trafiksystemet Kustpilen mellan Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län

SAMARBETSAVTAL avseende trafiksystemet Kustpilen mellan Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län 1(6) SAMARBETSAVTAL avseende trafiksystemet Kustpilen mellan Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län Samarbetsavtal 2(6) 1 Avtalsparter Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1400652. Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne

Datum 2015-04-09 Dnr 1400652. Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Regionstyrelsen Marie Jacobsson Strateg 040-675 31 12 Marie.Jacobsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1400652 1 (6) Regionstyrelsen Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Ordförandens förslag

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

66 Inrättande av varuförsörjningsnämnd. Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) Ärendet lämpar sig inte att göra HKB på. Landstingsstyrelsens beslut

66 Inrättande av varuförsörjningsnämnd. Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) Ärendet lämpar sig inte att göra HKB på. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-05-19 LKD 03341 66 Inrättande av varuförsörjningsnämnd Bakgrund Föredrogs bilagd skrivelse 2003-04-22 från landstingsdirektören med förslag om ändring av organisationen för

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling 2014-04-02 Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling Ärende Norrtåg

Läs mer

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-01-16 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsen 7 3-07- 29 0000 7 Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:29 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förvärv av HB Norrbacka Fastigheter Föredragande landstingsråd: Dag Larsson Ärendet Locum AB föreslår att överenskommelse träffas om att landstinget

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ledningsenhet Dnr LD12/00725 Uppdnr 428 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005)

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) LS 1102-0181 UPPHANDLINGSPOLICY Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15 Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (6)

Läs mer

Regel. Regler för investeringar och projekt. 1. Inledning. 2. Definition av investering och projekt

Regel. Regler för investeringar och projekt. 1. Inledning. 2. Definition av investering och projekt Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-18 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103 37

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 1 (2) FÖRSLAG 212:33 LS 123-513 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Budget 213 samt plan för verksamhet och ekonomi 214-215 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:2 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik om refinansiering av anläggningstillgångar Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel Ärendet

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Ou14. Engagemangsrapporter avseende borgen till förmån för AB Dalatrafik och AB Transitio

Ou14. Engagemangsrapporter avseende borgen till förmån för AB Dalatrafik och AB Transitio Ou14 2010-01-28 Dnr 20091208 B40 Ekonomichefen vid Dalarnas kommuner och _ - _o Landstinget Dalarna U d\jdst//'jget D 'ILAR, ~ 1-.,PI INK. 20'10-01- 2g I! ~,,.....,. 1 DNFl...~.D!.?:I..~~(j:.?~~ ~ '-.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED09-675 148 Samverkan kring upphandling med Landstinget Västmanland Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören

Läs mer

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-23 Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-296 Susanne Aman Kommunstyrelsen Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling LS 0912-1005 BILAGA 3 Riktlinjer för upphandling Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (12) Innehållsförteckning 1 Syfte och inriktning...3 1.1. Verksamhet...3 2 Samordnad upphandling...3

Läs mer

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån KS 7 21 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-05-06 Diarienummer KSN-2014-0192 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån Förslag

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén 2013-05-20 LiÖ 2013-553 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Analys av den riskexponering berörda landsting har avseende verksamheten i AB Transitio

Analys av den riskexponering berörda landsting har avseende verksamheten i AB Transitio AB Transitio Analys av den riskexponering berörda landsting har avseende verksamheten i AB Transitio 1. Sammanfattning AB Transitios ( Transitio ) verksamhet är att anskaffa tåg som brukas av trafikhuvudmännen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn)

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn) Norrtågsförsöket Ägare/Organisation Omfattar de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) Ägs av Länstrafikbolagen Finansieras av landstingen och staten Norrtåg AB

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Nicholas Prigorowksy Ekonomidirektör 2011-03-28 LS-LED11-290 Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs.

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs. I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Administrativ enhet 00001 9 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (2) Dnr LD15/01128 Uppdnr 1051 2015-09-14 Landstingsstyrelsen 2015-09-28

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Styrelsesammanträde den 23 mars 2012

Styrelsesammanträde den 23 mars 2012 2012-05-15 Till ledamöterna för Mälardalstrafik AB Styrelsesammanträde den 23 mars 2012 Enl tidigare beslut kallas styrelsen för Mälardalstrafik AB till sammanträde. Datum: Onsdagen den 23 mars 2012 Tid:

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord 1(4) Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 13 Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord Ärendebeskrivning Miljöpartiet inkom till trafiknämnden

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas Datum 2013-09-02 VÄRMEKs legala bas VÄRMEK agerar inom lag om upphandling för försörjningssektorn (LUF). LUF:en är något mer flexibel än LOU men omgärdas ändå av strikta regler. Upphandlande enheter/myndigheter

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Köp av 25 nya spårvagnar

Köp av 25 nya spårvagnar 1(7) Handläggare: Jörn Engström Sammanträdesdatum Dnr 2015/04 Tel: 031 368 25 53 Köp av 25 nya spårvagnar Trafiknämnden Göteborg Sammanfning Trafiknämnden beslutade i september 2006 hemställa hos Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

... Handlaglf. o" 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna.

... Handlaglf. o 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna. .,., Landstinget DAlARNA 000115 Datum 2013-10-01 Sida 1 (9) Regionavdelningen LD1201796 o" Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna Sammanfattning Tidigare upprättad kalkyl för

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans)

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Hälso- och sjukvård DIVISION MEDICINSK SERVICE DATUM DIARIENR Kerstin Hansson 2007-05-28 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Bakgrund

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Diarienummer 2011-05-24. Förvaltning Kommunledningskontoret Tomas Nilsson. Kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige

Diarienummer 2011-05-24. Förvaltning Kommunledningskontoret Tomas Nilsson. Kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige Förvaltning Tomas Nilsson Diarienummer 2011-05-24 Kommunfullmäktige Samverkansavtal Eslövs kommun - VA Syd Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fattade 2011-04-18 48 ett inriktningsbeslut som innebär att

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2015-11-05 2 av 2

Innehåll. Protokoll 2015-11-05 2 av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 51 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 52 Upphandling ärendehanteringssystem 4 53 Finansiell profil 2012-2014 5 54 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2015

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget.

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. Bilaga 2002-10-16 1(5) Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. 1 Grundläggande förutsättningar Avtalet

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Beslut om utskick av remiss Trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Etapp 1: trafikupplägg år 2017/2018 i samband med Citybanans öppnande

Beslut om utskick av remiss Trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Etapp 1: trafikupplägg år 2017/2018 i samband med Citybanans öppnande 1(10) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-21 Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 6 Ärende/Dok. id. TN 2015-0017 Beslut om utskick av remiss

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 1-9 Datum 2014-02-03 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-02-03 kl. 09.30-12.50 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Mats Persson (FP), ordf Lars Johansson (M), 1:e vice ordf, Stefan

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-05-25 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Före dagens ordinarie kommunstyrelsesammanträde har kommunstyrelsen ett så kallat temasammanträde. Temat är Kommunens service

Läs mer

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-21 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 7 0 00 0^ ' Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via

Läs mer

HjälpmedelsCentrum Hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation, kognition och samordningsansvar för inkontinens Organisatoriskt i landstinget Budget ca 80 Mkr 56 medarbetare 700 förskrivare Gemensam nämnd

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier

En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier 0(6) September 2013 Bilaga ärende 4 En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier Detta PM har tagits fram av MÄLAB med stöd av Bengt Hultin, Järnvägshuset

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-01 LS-LED11-217 37 Nybyggnation för MR (magnetisk resonanstomografi) vid Mälarsjukhuset Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer