PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2014-08-27"

Transkript

1 Peder Björn PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Anskaffning av fordon för regional tågtrafik LiÖ I december 2013 ingick företrädare för landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län, samt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, en förhandlingsöverenskommelse om att verka för att parterna ingår ett samverkansavtal om utveckling av den regionala tågtrafiken i Mälarregionen samt fattar erforderliga beslut om allmän trafikplikt. Vid sammanträde den 12 februari 2014, (LF 2014/ 14) beslutade landstingsfullmäktige att godkänna att Landstinget i Östergötland ingår samverkansavtalet avseende regional tågtrafik i Mälarregionen. Nettokostnaden för den trafik som anges i samverkansavtalet var för landstingets del, när beslutet om samverkansavtal fattades, 27 miljoner kronor. Kostnaden har i enlighet med fullmäktiges beslut inarbetats i landstingets strategiska plan I Samverkansavtalet anges att parterna tillsammans ska anskaffa och tillhandahålla fordon för trafik i Mälardalen. För Landstinget i Östergötlands del innebär detta, i enlighet med den föreslagna trafikplanen, att motsvarande 3 fordon samt därtill hörande andel i pool av högvärdeskomponenter och specialutrustning behöver anskaffas. Samverkansavtalet ger möjlighet för respektive landsting att själva äga och finansiera fordonen eller att hyra fordonen från Transitio. har tillsammans med AB Östgötatrafiken gjort en analys av de båda alternativen och bedömer att hyresalternativet är det mest fördelaktiga för landstinget, se bifogat PM. Detta innebär att landstinget uppdrar till AB Transitio att anskaffa och hyra ut ut fordonen till Mälardalstrafik MÄLAB AB ( MÄLAB ). För att möjligöra anskaffning och finansiering av fordon via Transitio måste landstinget ställa fullgod säkerhet i form av proprieborgen. Borgen som omfattar både fordon och högvärdesprodukter föreslås sättas till maximalt 450 mkr. De aktuella underlag som redovisats av MÄLAB visar att landstingets nettokostnad för att ingå i trafiksystemet har ökat till 37 mkr. Av bifogat PM framgår att det dock finns osäkerheter i den ekonomiska bedömningen. Mot bakgrund av detta är förslaget att totalt 50 mkr reserveras för trafiksystemets kostnader från och med år 2017 och att denna kostnad inarbetas i landstingets Finansplan Detta innebär en utökning med 20 mkr jämfört med de kostnader som inarbetats i landstingets strategiska plan Eftersom syftet med samverkansavtalet är att skapa ett sammanhängande system för regional tågtrafik i Mälardalen inklusive Östergötland är det

2 Peder Björn PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen naturligt att landstingsfullmäktiges beslut om anskaffning av fordon och borgensåtagande villkoras med att det är under förutsättning att samtliga parter tecknar samverkansavtal och beslutar om avrop av fordon. Ett annan viktig förutsättning för att landstinget ska avropa fordon är att det finns giltig trafikplikt på de delsträckor inom trafiksystemet som är relevanta för fordonsanskaffningen. Landstingsstyrelsen BESLUTAR a t t ge AB Transitio i uppdrag att anskaffa spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning genom avrop från leveransavtal i enlighet med vad som framgår av bilagan, a t t ge AB Transitio i uppdrag att genomföra finansieringsupphandling avseende spårfordonen, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, a t t ge Mälardalstrafik MÄLAB AB i uppdrag att gentemot AB Transitio företräda landstinget i arbetet med att anskaffa, förvalta och utveckla spårfordonen med tillhörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, a t t godkänna att Mälardalstrafik MÄLAB AB såsom hyrestagare ingår hyresavtal med AB Transitio beträffande spårfordonen, Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t 50 miljoner kronor avsätts för trafiksystemets nettokostnad och att denna reservering inarbetas i landstingets finansplan , a t t teckna proprieborgen såsom för egen skuld för upphandlad finansiering till ett värde om högst 450 miljoner kronor, a t t detta beslut gäller under förutsättning att övriga parter fattat beslut om samverkansavtal och avrop av fordon, samt att det finns giltig trafikplikt på de delsträckor inom trafiksystemet som är relevanta för fordonsanskaffningen. Vid protokollet Peder Björn

3 Peder Björn PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Justerat Marie Morell Mats Johansson Rätt utdraget intygas /Maud Jonsson/

4 BESLUTSUNDERLAG 1(3) Richard Widén LiÖ Landstingsstyrelsen Anskaffning av tågfordon för regional tågtrafik I december 2013 ingick företrädare för landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län, samt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, en förhandlingsöverenskommelse om att verka för att parterna ingår ett samverkansavtal om utveckling av den regionala tågtrafiken i Mälarregionen samt fattar erforderliga beslut om allmän trafikplikt. Vid sammanträde den 12 februari 2014, (LF ) beslutade landstingsfullmäktige att godkänna att Landstinget i Östergötland ingår samverkansavtalet avseende regional tågtrafik i Mälarregionen. Nettokostnaden för den trafik som anges i samverkansavtalet var för landstingets del, när beslutet om samverkansavtal fattades, 27 miljoner kronor. Kostnaden har i enlighet med fullmäktiges beslut inarbetats i landstingets strategiska plan I Samverkansavtalet anges att parterna tillsammans ska anskaffa och tillhandahålla fordon för trafik i Mälardalen. För Landstinget i Östergötlands del innebär detta, i enlighet med den föreslagna trafikplanen, att motsvarande 3 fordon samt därtill hörande andel i pool av högvärdeskomponenter och specialutrustning behöver anskaffas. Samverkansavtalet ger möjlighet för respektive landsting att själva äga och finansiera fordonen eller att hyra fordonen från Transitio. har tillsammans med AB Östgötatrafiken gjort en analys av de båda alternativen och bedömer att hyresalternativet är det mest fördelaktiga för landstinget, se bifogat PM. Detta innebär att landstinget uppdrar till AB Transitio att anskaffa och hyra ut ut fordonen till Mälardalstrafik MÄLAB AB ( MÄLAB ). För att möjligöra anskaffning och finansiering av fordon via Transitio måste landstinget ställa fullgod säkerhet i form av proprieborgen. Borgen som omfattar både fordon och högvärdesprodukter föreslås sättas till maximalt 450 mkr.

5 BESLUTSUNDERLAG 2(3) Richard Widén LiÖ De aktuella underlag som redovisats av MÄLAB visar att landstingets nettokostnad för att ingå i trafiksystemet har ökat till 37 mkr. Av bifogat PM framgår att det dock finns osäkerheter i den ekonomiska bedömningen. Mot bakgrund av detta är förslaget att totalt 50 mkr reserveras för trafiksystemets kostnader från och med år 2017 och att denna kostnad inarbetas i landstingets Finansplan Detta innebär en utökning med 20 mkr jämfört med de kostnader som inarbetats i landstingets strategiska plan Eftersom syftet med samverkansavtalet är att skapa ett sammanhängande system för regional tågtrafik i Mälardalen inklusive Östergötland är det naturligt att landstingsfullmäktiges beslut om anskaffning av fordon och borgensåtagande villkoras med att det är under förutsättning att samtliga parter tecknar samverkansavtal och beslutar om avrop av fordon. Ett annan viktig förutsättning för att landstinget ska avropa fordon är att det finns giltig trafikplikt på de delsträckor inom trafiksystemet som är relevanta för fordonsanskaffningen. Landstingsstyrelsen föreslås BESLUTA a t t a t t a t t a t t ge AB Transitio i uppdrag att anskaffa spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning genom avrop från leveransavtal i enlighet med vad som framgår av bilagan, ge AB Transitio i uppdrag att genomföra finansieringsupphandling avseende spårfordonen, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, ge Mälardalstrafik MÄLAB AB i uppdrag att gentemot AB Transitio företräda landstinget i arbetet med att anskaffa, förvalta och utveckla spårfordonen med tillhörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, godkänna att Mälardalstrafik MÄLAB AB såsom hyrestagare ingår hyresavtal med AB Transitio beträffande spårfordonen, Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t a t t 50 miljoner kronor avsätts för trafiksystemets nettokostnad och att denna reservering inarbetas i landstingets finansplan , teckna properiborgen såsom för egen skuld för upphandlad finansiering till ett värde om högst 450 miljoner kronor,

6

7 PM 1(7) Landstingsstyrelsen Anskaffning av tågfordon för regional tågtrafik Bakgrund I december 2013 ingick företrädare för landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län, samt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, en förhandlingsöverenskommelse om att verka för att parterna ingår ett samverkansavtal om utveckling av den regionala tågtrafiken i Mälarregionen samt fattar nödvändiga beslut om allmän trafikplikt. Den 12 februari 2014 beslutade Östergötlands landstingsfullmäktige att godkänna att landstinget ingår samverkansavtalet. I samverkansavtalet anges att anskaffning av fordon ska ske genom att parterna, efter förslag från MÄLAB, anskaffar fordon genom avrop från AB Transitios ramavtal avseende leverans av spårfordon. Fordonen ska därefter kunna hyras ut till MÄLAB, till en annan part som utses av en regional kollektivtrafikmyndighet eller direkt till en trafikutövare för en självkostnadshyra. Inledningsvis ska anskaffning ske till de fyra linjer som bedömts sakna förutsättningar att bedrivas med företagsekonomisk lönsamhet, vilka i stort motsvarar de banor på vilka MÄLAB idag har trafikavtal. Styrelsen för MÄLAB beslutande vid sammanträde den 16 juni 2014 att uppmana ägarna att ingå avtal med AB Transitio om avrop av fordon. Om fordonen Kraven på de fordon som ska anskaffas har specificerats i ett projekt som drivs av AB Transitio på MÄLAB:s uppdrag, benämnt AMT-projektet (AMT är en förkortning för Avrop MÄLAB Tåg i Bergslagen). Kraven fastställdes av MÄLAB:s styrelse i december Kraven på AMTfordonen skiljer sig från kraven på de fordon som används för till exempel Östgötapendeln. Jämfört med pendeltågstrafiken har regionaltågstrafiken avsevärt längre resor både vad gäller avstånd och tid. Längre resor ställer krav på till exempel toalett och arbetsbord. Samtidigt blir passagerarutbytet något mindre, vilket gör att tåget kan ha färre dörrar och smalare gångytor. Trafiken bedrivs vidare i kapacitetsmässig konkurrens med fjärrtågstrafiken samtidigt som

8 PM 2(7) uppehållsmönstret är glesare, som regel en station per kommun. Fordonen behöver därför ha en topphastighet på 200 km/h. Kraven på snabb acceleration och inbromsning kan däremot ställas lägre än för ett renodlat pendeltågsfordon. Överväganden I stort kan kraven på AMT-fordonen sägas motsvara de fordon av typen Regina och X40 (SJ:s dubbeldäckare) som idag används för regionaltågstrafiken i delar av Mälardalen och i stora delar av övriga Sverige. De fordon som anskaffas kommer i huvudsak ersätta äldre lokdragna personvagnar som tillverkades på 1980-talet. Jämfört med dagens loktåg innebär de nya fordonen en avsevärd standardhöjning. Nya fordon möjliggör också en utökning av trafiken med fler avgångar. De nya tågen kommer också möjliggöra kortare restider jämfört med dagens. För trafiken på Västra Stambanan, där regionaltågstrafiken idag konkurrerar om kapaciteten med snabbtågen, skapas förutsättningar för bättre tidtabeller genom att behovet av förbigångar (tillfällen när långsamtgående tåg ställs åt sidan för att snabbtåg ska kunna köra om) minskar. Sammantaget kommer detta att öka trafikens attraktivitet och också möjliggöra för personer som idag inte kan nyttja trafiken att resa kollektivt. En stor del av utformningen av fordonen, bland annat förarmiljö och tillgänglighet för funktionshindrade, styrs av tvingande europeiska bestämmelser, så kallade TSD-krav. Den nytta som uppstår genom den regionala tågtrafiken beskrivs i Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland främst under avsnitt 2.7 Medverka till bra utbyte med Stockholmsregionen. I avsnittet beskrivs hur Östergötland genom en utvecklad samverkan med omgivande regioner kan få fördelar som följer av att planera och arbeta utifrån ett större geografiskt sammanhang. Samverkan med Stockholmsregionen prioriteras i det här arbetet särskilt, på grund av det stora antalet människor som reser dagligen. På sikt skulle ett sådant samarbete kunna leda till att Östergötland och Stockholmsregionen utvecklas till en funktionell arbetsmarknadsregion för stora grupper av invånarna i de båda regionerna. En av förutsättningarna för att Östergötland ska kunna ingå i ett utvecklat storregionalt samarbete med Stockholmsregionen är att det finns välutvecklade kommunikationslösningar mellan regionerna att lösningarna medger dagligt utbyte för arbets- och studiependling. Vidare beskrivs att framgångsfaktorerna för denna utveckling bland annat är att kollektivtrafiksystemet utformas så att kunderna erbjuds ett tillräckligt

9 PM 3(7) stort turutbud med attraktiva restider mellan Östergötland och Stockholmsregionen. Respektive att samverkan och samarbete etableras för att skapa bästa möjliga resa från start till slut, inklusive byten. Det senare förutsätter i sin tur väl fungerande terminaler och resecentra samt möjligheter att ta sig mellan dessa och omlandet. Övriga län har i sina trafikförsörjningsprogram likartade skrivningar som ligger till grund för det förslag till genomförande som berörda län nu har eller är på väg att besluta om. Anskaffning av fordon är en förutsättning för genomförandet av den trafik som landstinget tillsammans med övriga parter föreslås etablera och vidmakthålla. Trafiken på de aktuella bansträckorna bedrivs idag till övervägande del med äldre lokdragna personvagnar, vilka inte är lämpliga för regional kollektivtrafik med många uppehåll och krav på tillgänglighet för personer med funktionshinder. Det faktum att fordonen ägs av SJ har också inverkat negativt på möjligheten att upphandla trafiken i effektiv konkurrens, vilket hållit tillbaka regionens vilja och möjligheter att utveckla trafiken. Den modell som tagits fram innebär att parterna gemensamt anskaffar och tillhandahåller fordon till trafiksystemet. Detta tryggar en långsiktig fordonsförsörjning och säkerställer möjligheten till konkurrens i kommande upphandlingar. Modellen är i princip densamma som sedan tidigare tillämpats i andra regionala tågsystem i Sverige såsom Öresundståg, Norrtåg och Tåg i Bergslagen. Projektdrift Avrops- och leveransprojekt etableras av Transitio med grund i de avtal om anskaffning av spårfordon som tecknas mellan de sex beställande länen och Transitio. Beställarna uppdrar i sin tur åt MÄLAB att företräda parterna i förhållande till Transitio vad avser fordonsanskaffningen. Landstinget och övriga parter kommer att ges insyn och inflytande i projektet genom arbetet i samägda MÄLAB. Grundbeställning Totalt behöver 36 fordon motvarande Regina-klassen eller X40 anskaffas för trafiken i Etapp 1. Därutöver kommer fyra befintliga fordon som tillhandahålls av Landstinget Västmanland att användas. Fördelningen av fordon mellan parterna anges i samverkansavtalet och är framräknad utifrån andel fordonskilometer i respektive län. För Landstinget i Östergötlands del innebär det att motsvarande 3 fordon behöver anskaffas. Beslutet om att anskaffa fordon bekräftas genom avtal som tecknas mellan respektive län och AB Transitio.

10 PM 4(7) Utöver själva fordonen anskaffas också en andel i en pool av högvärdeskomponenter och specialutrustning samt finansiering. Optioner Tidplan Utöver grundbeställning ska avropet innehålla optioner för ytterligare fordon för utökning av trafiken samt för att vid behov även kunna trafikera de sträckor som hittills bedömts kunna trafikförsörjas av operatör med egna fordon. Beslut om kommande avrop av optioner fordrar dock särskilda beslut hos berörda parter. Under förutsättning att beslut om avrop fattas hos alla parter bedöms Transitio kunna genomföra avropet under hösten/vintern 2014/2015. De första fordonen förväntas därmed kunna sättas i trafik under år Upphandlingsstrategi Anskaffning av fordonen görs via avrop från Transitios ramavtal avseende leverans av spårfordon. Ramavtalet har upphandlats i konkurrens i enlighet med lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Avrop från ramavtalet kommer att kunna göras av Transitio eller annan avropsberättigad. Vid avrop från ramavtalet sker en förnyad konkurrensutsättning av vissa villkor angivna i ramavtalet. Upphandling av såväl ramavtal som avrop har görs utifrån en funktionell kravställning där leverantören ska påvisa att de ställda funktionella kraven uppfylls. Upphandlingen resulterade i ett ramavtal med tre fordonsleverantörer, vilka tillhandahåller grundfordon som i avropet modifieras för att uppfylla beställarens krav. I detta ingår att anpassa t ex inredning efter krav utifrån förväntad restid, antal dörrar, topphastighet mm. Utvärderingsmodellen för avropet regleras i stora delar i ramavtalet och baseras på modellen som användes vid SL:s upphandling av nya tunnelbanevagnar av typen C30. Modellen premierar pris och kvalitetsegenskaper på storleksmässigt likvärdigt sätt i syfte att påvisad kvalitet ska få tillräckligt genomslag i utvärderingen. Utvärderingen av kvalitet avser såväl teknisk som kommersiell kvalitet. I utvärderingen av pris tas hänsyn till LCC (life cycle cost, sv livscykelkostnad) i vilken ingår såväl fordonspris som underhålls- och driftskostnader. För att säkerställa en god kvalitet i projektet är betalningsplanen baktung, där leverantören under projektets gång successivt erhåller betalning på basis av framgångsrika delleveranser.

11 PM 5(7) Ägande och finansiering I samverkansavtalet ges möjlighet för respektive ägare att antingen hyra spårfordonen via Transitio som då också svarar för finansieringen eller att själv äga och finansiera fordonen. För att utröna vilket alternativ som är lämpligast för landstinget har ledningsstaben tillsammans med Östgötatrafiken gjort en genomlysning av de två alternativen. Sammanfattningsvis föreslås att ägande och finansiering sker via Transitio. Skälen för detta är följande: - Antalet fordon som avropas för Östegötlands räkning är få jämfört med det totala antalet fordon. Bedömningen är därför att landstinget inte kan få bättre finansieringsvillkor än vad som är möjligt via Transitio. - Övriga ägare har valt att hyra via Transitio. Därför bedöms det som mest lämpligt i det här fallet, där samtliga fordon ska ingå i en pool som samutnyttjas, att alla fordon ägs och finansieras genom Transitio. - Eftersom fordonen ingår i ett stort trafiksystem som kan förändras över tid och investeringens avskrivningstid är 30 år kan det vara komplicerat med en särlösning för ägande och finansiering i det fall att förutsättningarna för trafiken ändras. - För anskaffningsprojektet underlättar det ifall det finns så få motparter som möjligt i förhållande till fordonsleverantören. För att möjliggöra anskaffning och finansiering av fordon via Transitio måste landstinget i enlighet med Transitios aktieägaravtal ställa fullgod säkerhet i form av proprieborgen. Eftersom anskaffningen av fordonen görs med förnyad konkurrensutsättning kan den slutliga kostnaden för fordonen, och därmed borgensbeloppet, idag inte fastställas. Landstinget föreslås därför besluta om ett tak för borgen för fordon och högvärdeskomponenter på 450 miljoner kronor. Det slutliga borgensåtagandet kommer att regleras i de borgensförbindelser som ingås med Transitio. Ekonomiska risker I ett projekt av den här typen bygger på ett antal förutsättningar som kan komma att förändras och därmed utgöra en ekonomisk risk. Det vill säga en osäkerhet om det slutgiltiga ekonomiska utfallet. De kalkylförutsättningar som ledningsstaben och Östgötatrafiken bedömer utgöra risker/osäkerheter i finansieringsdelen är följande: - Inköpspris för fordon och högvärdeskomponenter: Uppskattningarna av anskaffningskostnaderna bedöms som rimliga men är alltid svåra att säkerställa innan avrop. I det här sammanhanget kan noteras att Transitio bedömer en ökning av anskaffningspriset jämfört med de beräkningar som utgjorde underlag för samverkansavtalet. En

12 PM 6(7) känslighetsanalys visar att en ökning av inköpspriset med 10 procent leder till en ökning av årshyran per fordon med cirka 0,7 miljoner kronor. - Fordonens avskrivningstid och eventuellt restvärde: Avskrivningstiden är fastställd till 30 år och utgångspunkten är att det inte ska finnas något restvärde när fordonen är avskrivna. bedömer detta som rimligt. Det finns dock en risk om finansieringen sker via lån eller leasing med annuitet som löper på en kortare tid än avskrivningsplanen. Det som då kan uppstå är att låneskulden överstiger det bokförda värdet när nya lån ska upptas, vilket innebär att det finns en risk för att en nedskrivning av värdet behöver göras, vilket kommer att belasta ägarna ekonomiskt. - Räntaläge: Kalkylerna bygger på en ränta motsvarande STIBOR 2,5 procent plus 0,75 procentenheter. Denna räntenivå är fullt rimlig i ett kort perspektiv, men kan komma att öka i framtiden. En känslighetsanalys visar att 1 procentenhets högre ränta innebär en ökning av årshyran per fordon med cirka 1 miljon kronor. - Valutarisk: De tecknade ramavtalet med fordonsleverantörer bygger på en Euro-kurs på cirka 8,9 svenska kronor. Om Euron skulle stärkas gentemot den svenska kronan med 10 procent skulle detta innebära en ökning av årshyran per fordon med cirka 1 miljon kronor. Utöver de risker/osäkerheter som redovisats ovan bygger nettokostnaden för totala trafiksystemet på en resandeökning med 30 procent. För de sträckor som landstinget svarar för är dock resandeökningen beräknad till cirka 13 procent. Varje procentenhet som resandet ökar med innebär enligt Mälab:s beräkningar en intäktsökning med cirka 0,5 miljoner kronor. Om resandeökningen helt skulle utebli innebär det en ökad kostnad för landstinget på 7 miljoner kronor. En riskanalys har även gjorts för avropsprojektet. De främsta riskerna som identifierats är: - Förseningar uppstår i andra projekt, vilka kan påverka avropsprojektet. - Förskjutning i genomförandebeslut med följd att projektorganisationen måste avvecklas, vilket i sin tur kräver uppstartstid och ökade projektkostnader. - Eventuell överprövning av tilldelningsbeslut. - Risk för informationsspridning och påverkan från lobbying. Samtliga risker hanteras inom ramen för projektet samt inom MÄLAB:s arbete. Det är för närvarande inte möjligt att värdera vilka ekonomiska konsekvenser de identifierade riskerna skulle få för projektet.

13 PM 7(7) De redovisade riskerna/osäkerheterna är inte unika för ett projekt av denna storlek. De är dock viktiga att beakta i landstingets ekonomiska planering, vilket redovisas nedan under punkten ekonomiska konsekvenser. Ekonomiska konsekvenser Landstingsfullmäktige beslutade (LF ) om att ingå ett samverkansavtal för regional tågtrafik i östra Sverige. I ärendet redovisades att underskottet (nettokostnad) för det totala trafiksystemet beräknades till knappt 300 miljoner kronor för år 2018 och att huvuddelen av kostnaderna uppstår från och med år För Östergötlands del beräknades kostnaden då uppgå till 29 miljoner kronor. Den ekonomiska effekten har inarbetats i landstingets strategiska plan för åren En reviderad beräkning från Mälab visar nu att kostnaden för det totala trafiksystemet har ökat med cirka 90 miljoner kronor, vilket innebär att kostnaden för Östergötland nu uppgår till 37 miljoner kronor. Det faktiska kostnadsutfallet för trafiken är dock som redovisats ovan behäftat med en viss osäkerhet eftersom det påverkas av bland annat finansiering, resandeutveckling och trafikupphandlingar. Utöver fordon kommer länen sannolikt behöva säkerställa att nödvändig investering i underhållsdepå kommer till stånd. Om så sker kommer behov finnas av att länen gemensamt ställer ut långsiktiga hyresgarantier eller motsvarande till depåägaren. I den redovisade trafikkostnaden på 37 miljoner kronor finns schablonuppskattning av underhållskostnader, vilka inkluderar underhållsföretagets hyreskostnad för en normal fordonsverkstad, dock inte för inomhusuppställning. Uppställning av fordon förväntas som idag i huvudsak ske utomhus. Finansiering av projektkostnaderna för anskaffningsprojektet regleras i avtal med Transitio och MÄLAB/länen. Betalning av upparbetade kostnader ska ske årligen utifrån ägarande i MÄLAB i enlighet med de principer för fördelning av kostnader för MÄLAB:s allmänna förvaltning som anges i aktieägaravtalet för MÄLAB. För landstinget uppskattas detta innebära drygt 1,5 miljoner kronor för både innevarande år och år 2015, totalt ca 3 miljoner kronor. Kommande års projektkostnader är beroende av vilken leverantör som slutligen kommer att väljas och vilken grad av involvering som kommer att krävas med leverantören i leveransprojektet. Utöver dessa kostnader kommer motsvarande projektkostnader för andra projekt, såsom upphandlingar av trafikoperatör, depå och försäljningssystem att tillkomma. Mot bakgrund av vad som redovisats är bedömningen att landstinget i finansplanen för åren bör reservera 50 miljoner kronor för den utökade nettokostnaden som redovisats och för att möta de risker/osäkerheter som identifierats.

Anskaffning av tågfordon för regional tågtrafik

Anskaffning av tågfordon för regional tågtrafik BESLUTSUNDERLAG 1(3) Richard Widén 2014-08-11 LiÖ 2014-790 Landstingsstyrelsen Anskaffning av tågfordon för regional tågtrafik I december 2013 ingick företrädare för landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland,

Läs mer

Anskaffning av spårfordon för regional tågtrafik

Anskaffning av spårfordon för regional tågtrafik 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-04-29, punkt 4 TN 2014-0243 Anskaffning av spårfordon för regional tågtrafik Ärendebeskrivning Beslut om anskaffning

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2014:51 LS 1403-0377 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Samverkansavtal och allmän trafikplikt för regional tågtrafik i Östra Sverige Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

Läs mer

Affärsmodell för genomförande av storregionalt stomnät

Affärsmodell för genomförande av storregionalt stomnät Maj 2013 Affärsmodell för genomförande av storregionalt stomnät i i Bakgrund Landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Östergötland och Örebro län samt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik 2017 Samråd inför upphandling (SIU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SIU-processen Detta Samråd inför Upphandling (SIU)

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL OM UTVECKLING AV REGIONALTÅGSTRAFIK I ÖSTRA SVERIGE SAMT AVROP AV FORDON FÖR MÄLARDALSTRAFIK MÄLAB AB:S TÅGTRAFIK (DNR LTV 140569)

SAMVERKANSAVTAL OM UTVECKLING AV REGIONALTÅGSTRAFIK I ÖSTRA SVERIGE SAMT AVROP AV FORDON FÖR MÄLARDALSTRAFIK MÄLAB AB:S TÅGTRAFIK (DNR LTV 140569) 1 (6) Datum 2014 04 23 SAMVERKANSAVTAL OM UTVECKLING AV REGIONALTÅGSTRAFIK I ÖSTRA SVERIGE SAMT AVROP AV FORDON FÖR MÄLARDALSTRAFIK MÄLAB AB:S TÅGTRAFIK (DNR LTV 140569) Samverkansavtal Med grund i länens

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-05-19 TN 2014-36 Trafiknämnden Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige Denna överenskommelse avseende behörighet för Stockholms

Läs mer

Svar på skrivelse från Yvonne Blombäck och Helene Öberg (MP) angående Transitio AB

Svar på skrivelse från Yvonne Blombäck och Helene Öberg (MP) angående Transitio AB Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1301-0164 Landstingsstyrelsen LAWDSMGSSTYflELSEfö 13*23 0001 4 Svar på skrivelse från Yvonne Blombäck och Helene Öberg

Läs mer

Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige 1(4) Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige Bakgrund Östergötlands utgångspunkter Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-10-29 6 (34) Dnr CK 2012-0356 178 Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i

Läs mer

Förslag till framtida ägande och ansvar i AB Transitio

Förslag till framtida ägande och ansvar i AB Transitio 1 (7) Datum 2011-10-11 Identitet TN 1110-215 SL-2011-05285 Trafiknämnden Förslag till framtida ägande och ansvar i AB Transitio Sammanfattning Sammanfattningsvis innehåller förslaget följande komponenter

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2012-08-16 LiÖ 2012-2975 Landstingsstyrelsen Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige Bakgrund Länen i Mälardalen

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regional tågtrafik i östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regional tågtrafik i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(5) Ledningsstaben Richard Widén 2014-01-15 LiÖ 2013-93 Trafiknämnden Samverkansavtal om utveckling av regional tågtrafik i östra Sverige Bakgrund I november 2012 undertecknade de regionala

Läs mer

13

13 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1 Trafikplan 2017 beslut om anskaffning, finansiering och förvaltning av fordon Föredragande: Helena Ekroth

Läs mer

Stockholms lins landsting 1(2)

Stockholms lins landsting 1(2) Stockholms lins landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-09-24 LS 1405-0694 Landstingsstyrelsen Överenskommelse om behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

Samråd inför Upphandling. Mårten Levin MÄLAB 08-6861463 marten.levin@malab.se

Samråd inför Upphandling. Mårten Levin MÄLAB 08-6861463 marten.levin@malab.se Samråd inför Upphandling Mårten Levin MÄLAB 08-6861463 marten.levin@malab.se Dagordning 1. Mötesformalia 2. Kort presentation av MÄLAB och bakgrund till SIU:n 3. Presentation av företaget samt diskussion

Läs mer

Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland

Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Handläggare: Hanna Nyström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms iäns landsting 2013-03- 2 1 LS

Läs mer

Beslut om samverkansavtal och allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige

Beslut om samverkansavtal och allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige 1(8) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-02-21 Version Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 12 Diarienummer TN 2014-0103 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) r Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1301-0131 LANOSTINGSSTYBaSEN Landstingsstyrelsje J 3 '04* 2 3 0 0 Ö 0 5 Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland 1 (2) FÖRSLAG 2013:30 LS 1301-0131 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Trafikverket 21 november 2016 Mårten Levin Vd MÄLAB marten.levin@malab.se 070-7861463 Varför regionaltågstrafik? Befolkningsutveckling i Eskilstuna kommun 105

Läs mer

Avtal om avrop/anskaffning av fordon jämte borgensåtagande

Avtal om avrop/anskaffning av fordon jämte borgensåtagande 1(2) 2012-12-18 LJ2012/1811 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Avtal om avrop/anskaffning av fordon jämte borgensåtagande Bakgrund Landstingsfullmäktige har i september 2011 godkänt att Landstinget

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Sida 1 (6) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Trafikföretag inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen av regional tågtrafik i Mälardalen.

Läs mer

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577)

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Trafikförsörjningsprogram Sörmland Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen, dnr 20161101-01 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Mälardalstrafik

Läs mer

Anskaffning av tågfordon för regionala kollektivtrafikmyndigheten samt borgen och finansiering

Anskaffning av tågfordon för regionala kollektivtrafikmyndigheten samt borgen och finansiering Landstinget ~ DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet 9 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 215-9-28 Sida 1 (4) Dnr LD15/1867 Uppdnr 193 215-8-31 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 215-9-14 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 1(5) Handläggare Sara Catoni 46 8 6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 12 Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 2016-2020 Ärendebeskrivning

Läs mer

0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2017-06-07 89 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg RS170298 Beslut Regionstyrelsen

Läs mer

PM 14 maj 2012. Skattning av resande, kostnader och intäkter för Trafikplan 2017

PM 14 maj 2012. Skattning av resande, kostnader och intäkter för Trafikplan 2017 PM 14 maj 2012 Skattning av resande, kostnader och intäkter för I detta pm redovisas resonemang kring resande, intäkter och kostnader för trafik i ett storregionalt stomnät i enlighet med. Antagandena

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Landstingsstyrelsens förvaltning Avdelningen för Ekonomi- och Verksamhetsstyrning Handläggare: Patrick Aronsson Landstingsstyrelsen Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning

Läs mer

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE 2016-04-28 PRESSMEDDELANDE Klart med nytt trafikavtal, mer trafik och nya pendlarbiljetter för regionaltågtrafiken i Mälardalen De 6 länen Uppsala, Stockholm, Västmanland, Östergötland, Örebro och Sörmland

Läs mer

2

2 1 2 3 4 5 6 Stabsavdelningen Dnr KS/2014:215-501 2014-05-12 1/6 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Angående PM Trafikplan 2017, juridiska frågeställningar Efter samtal mellan kommunalförbundet

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1.

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1. 1(5) Program och Upphandling Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 8 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig)

Läs mer

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland 1/6 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland Bakgrund och syfte Utökat

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse Bilaga 3 Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik Nuvarande lydelse AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ägs av Stockholms läns landsting. Syftet med bolagsformen är att skapa förutsättningar

Läs mer

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Beslutsunderlag 2012-09-10 Bengt Nilsson 0451-288510 bengt.nilsson@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Hässleholm-Alvesta-Växjö Hässleholm-Markaryd

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Claes Ulveryd Mats Améen Tommy Persson BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-03-04 Dnr 179/2006 1 (5) Regionfullmäktige Anskaffning av kompletterande Pågatåg X61 Ordförandens förslag Kollektivtrafiknämnden

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige

Beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige 1(8) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-16 Version Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 8 Diarienummer TN 2014-0302 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SLtrafiken,

Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SLtrafiken, Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-08-21 LS 1306-0888 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-09- 03 0 0005 Landstingsstyrelser! Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar

Läs mer

Förvärv av Älvsjödepån

Förvärv av Älvsjödepån 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2013-11-19, punkt 3 TN 2013-0660 Förvärv av Älvsjödepån Ärendebeskrivning I ärendet föreslås SL förvärva bolag innehållande fastigheten Varubudet

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 175-198 Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15 Plats: Regionens Hus, sal A 183 Refinansiering av reservfordon och högkostnadskomponenter Diarienummer: RJL 2016/3340 Beslut Regionstyrelsen

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik Hallsberg Örebro Västerås Stockholm (Mälarbanan) Samråd inför upphandling (SiU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SiU-processen

Läs mer

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:37 RI (Dnr 003-1065/2014) Överenskommelse om utbyggnad och finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31-35

Landstingsstyrelsen 31-35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-02-23 Landstingsstyrelsen 31-35 Tid: Måndagen den 23 februari 2004, kl 10:00 10:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Storregionala tågtrafiken i Mälardalen Process Förberedelse Beslut Genomförande 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Skapa gemensam bild av behoven av regional tågtrafik och vad det kommer kosta Behoven

Läs mer

Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar

Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar P 23, 2017-05-30 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-05-23 LS 2016-1489 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist Ärendebeskrivning Beslut om inriktning för det fortsatta

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 197 Refinansiering av reservfordon och högkostnadskomponenter Diarienummer: RJL 2016/3340

Läs mer

Regionstyrelsen 1-21

Regionstyrelsen 1-21 Regionstyrelsen 1-21 Tid: 2017-01-31, kl 13:00-16:45 Plats: Regionens Hus, sal A 9 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Krösatågssystemet Diarienummer: RJL 2016/3732 Beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Verkstadsdepå för Öresundståg

Verkstadsdepå för Öresundståg Verkstadsdepå för Öresundståg 20161205 Sammanfattning Det behövs verkstadskapacitet i södra Sverige som kan ta hand om Öresundstågen på ett effektivt och kvalitetsmässigt bra sätt, frågan är av mycket

Läs mer

Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016

Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Ewa Lindqwister 2015-11-24 Dnr: TSN 2015-01 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016 Trafik- och samhällsplaneringsnämndens

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Datum 2016-03-30 Diarienummer KS/2016:24 Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Information om remissvaret Region

Läs mer

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling 1 [5] Handledning för livscykelkostnad vid upphandling Kalkyl för personbil LCC i upphandling LCC-verktyget för personbilar är främst anpassat för att användas i anbudsutvärderingen för att klargöra den

Läs mer

Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF

Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF Yttrande 2016-03-31 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Josefin Selander Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF Inledning

Läs mer

PROTOKOLL 2003-09-01 LKD 02571. 87 Motion - Taxor på kollektivtrafiken som gynnar resandeutvecklingen. Bakgrund

PROTOKOLL 2003-09-01 LKD 02571. 87 Motion - Taxor på kollektivtrafiken som gynnar resandeutvecklingen. Bakgrund 87 Motion - Taxor på kollektivtrafiken som gynnar resandeutvecklingen i länet (Lf) Bakgrund Sten E Karlsson (mp) lämnade 2002-10-27 in en motion som anmäldes vid landstingsfullmäktiges sammanträde 2002-10-29.

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005)

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) LS 1102-0181 UPPHANDLINGSPOLICY Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15 Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (6)

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

ÄLAB:s. Ett utdrag av regionala tågnyheter ur främst:

ÄLAB:s. Ett utdrag av regionala tågnyheter ur främst: Juni 2014 - Sanna Andersson sanna.andersson@malab.se Vecka 17-18 ÄLAB:s NYHETSMAGASIN Sala Uppsala Västerås Örebro Eskilstuna Södertälje Stockholm Hallsberg Katrineholm Nyköping Norrköping Linköping Utveckling

Läs mer

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-01-16 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsen 7 3-07- 29 0000 7 Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Tågtrafik till Norrland

Tågtrafik till Norrland Tågtrafik till Norrland Sammanfattning av landstingets engagemang för tågtrafik till övre Norrland som omfattar Norrbotniabanan, Norrtåg, Transitio och ny kostnadsfördelning för länstrafiken. Norrbotniabanan

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Överenskommelse om behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Överenskommelse om behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige FÖRSLAG 2014:73 LS 1405-0694 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Överenskommelse om behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige Stockholms läns landsting

Läs mer

UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE

UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

Regionalt kollektivtrafiksamråd

Regionalt kollektivtrafiksamråd Regionalt kollektivtrafiksamråd Mälab Presentation av MÄLAB:s organisation och aktuella projekt Mårten Levin vd MÄLAB 08-6861463 marten.levin@sl.se 1 Regionalt kollektivtrafiksamråd Mälab MÄLAB:s organisation

Läs mer

Utveckling av den regionala tågtrafiken

Utveckling av den regionala tågtrafiken Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1400652. Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne

Datum 2015-04-09 Dnr 1400652. Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Regionstyrelsen Marie Jacobsson Strateg 040-675 31 12 Marie.Jacobsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1400652 1 (6) Regionstyrelsen Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Ordförandens förslag

Läs mer

35/16 Priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan

35/16 Priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED16-0867-2 35/16 Priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan Diarienummer:

Läs mer

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2017-03-30 Diarienummer 170277 Landstingsfullmäktige Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona Förslag till beslut föreslås i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1181 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2016 Föredragande

Läs mer

SAMARBETSAVTAL avseende trafiksystemet Kustpilen mellan Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län

SAMARBETSAVTAL avseende trafiksystemet Kustpilen mellan Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län 1(6) SAMARBETSAVTAL avseende trafiksystemet Kustpilen mellan Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län Samarbetsavtal 2(6) 1 Avtalsparter Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland

Läs mer

66 Inrättande av varuförsörjningsnämnd. Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) Ärendet lämpar sig inte att göra HKB på. Landstingsstyrelsens beslut

66 Inrättande av varuförsörjningsnämnd. Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) Ärendet lämpar sig inte att göra HKB på. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-05-19 LKD 03341 66 Inrättande av varuförsörjningsnämnd Bakgrund Föredrogs bilagd skrivelse 2003-04-22 från landstingsdirektören med förslag om ändring av organisationen för

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt inför direktupphandling

Beslut om allmän trafikplikt inför direktupphandling MISSIV 1(1) 2013-12-18 LJ 2013/1767 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Beslut om allmän trafikplikt inför direktupphandling av Krösatågen Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ska upphandling

Läs mer

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ

Läs mer

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-23 Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-296 Susanne Aman Kommunstyrelsen Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

Godkännande av anskaffning av nya tågfordon

Godkännande av anskaffning av nya tågfordon BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Sofia Malander Josefin Bjäresten 2017-03-23 Dnr: RS 2017-201 Regionstyrelsen Godkännande av anskaffning av nya tågfordon Bakgrund Resandeutvecklingen på Östgötapendeln

Läs mer