137 Operativ elkrafthandelsstrategi. Landstingsstyrelsen beslutade , 80, dels

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "137 Operativ elkrafthandelsstrategi. Landstingsstyrelsen beslutade 2003-06-16, 80, dels"

Transkript

1 PROTOKOLL LKD Operativ elkrafthandelsstrategi Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade , 80, dels och dels Landstingsfastigheter får i uppdrag att för landstingets framtida elinköp dels starta en portföljförvaltning som clearingkund på NordPool och dels upphandla samarbetspartner för erforderliga tekniska och fundamentala analyser och hantering av den fysiska och finansiella handeln på NordPool. Landstingsfastigheter får i uppdrag att i samråd med landstingets jurist och finanschef utarbeta förslag till operativ elkrafthandelsstrategi inkl. riskpolicy för senare godkännande av Landstingsstyrelsen. Fördrogs nu inom Landstingsfastigheter upprättad PM (Bilaga 1) i ärendet jämte bakomliggande elkrafthandelsstrategi och förvaltningsfullmakt. Landstingsstyrelsens beslut 1 Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget i bilagda PM Bilaga 1. PM Operativ elkrafthandelsstrategi 3. Förvaltningsfullmakt 4. Riktpriser för krafthandel Protokollsutdrag - Landstingsfastigheter - Hans-Åke Lanthén g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 03\(11) nov \137 elkraftshandelsstrategi \ 137 elkraftshandelsstrategi.doc Utskrift: , 14:23 Sid: 1

2 1(2) Hans Åke Lanthén, , SJ LFS/N Operativ elkrafthandelsstrategi Bakgrund Landstingsfastigheter har genom beslut i Landstingsstyrelsen 80/2003 fått i uppdrag att för landstingets framtida elinköp starta en portföljförvaltning som clearingkund på Nordpool. I enlighet med erhållet uppdrag har Landstingsfastigheter upphandlat samarbetspartner för erforderliga tekniska och fundamentala analyser och hantering av fysisk och finansiell handel på Nordpool. I samarbete med landstingets jurist och finanschef samt ovanstående samarbetspartner har bifogad elkrafthandelsstrategi och förvaltningsfullmakt gällande elhandel upprättats. Separat riskpolicy för elhandeln kommer att upprättas senare. Tillsvidare regleras de ramar inom vilka elhandeln får bedrivas av förvaltningsfullmakten tillsammans med elkrafthandelsstrategin. I landstingets valutapolicy anges den maximala beloppsgränsen för valutasäkring till 1 Mkr. Eftersom handel på Nordpool sker i norska kronor (fr o m 2006 även i Euro) och till större belopp måste beloppsgränsen anpassas till elhandelns omfattning. Som säkerhet för ersättning vid den fysiska leveransen kräver Nordpool att köparen ställer upp med pant alt bankgaranti. Förslag Föreslås att Landstingsstyrelsen godkänner ovanstående elkrafthandelsstrategi och förvaltningsfullmakt och att i landstingets finanspolicy angiven maximal beloppsgräns för valutasäkring, 1 Mkr, för elhandel utökas till att omfatta belopp som täcker aktuellt behov. Föreslås vidare att Landstingsstyrelsen som säkerhet för erforderlig ersättning till Nordpool godkänner pantsättning eller bankgaranti och uppdrar år landstingets finanschef att i samråd med Landstingsfastigheter välja form och verkställa beslutet. Pantsättningen alt bankgarantin bör kunna begränsas till 5 MSEK. Föreliggande elkrafthandelsstrategi och senare beslutad riskpolicy bör utvärderas om ca 1 år när genomförd finansiell och fysisk handel gett erforderlig erfarenhet. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\1_PM ELKFRAFTHANDEL (HÅL).DOC :03

3 2(2) Hans Åke Lanthén, , SJ LFS/N Beslut om justeringar i förvaltningsfullmakten bör när riskpolicyn föreligger kunna beslutas av Landstingsfastigheter i samråd med landstingets jurist och finanschef inom ramen för gällande delegationsordning. Landstingsstyrelsen beslut 1. Föreliggande förslag till elkrafthandelsstrategi och förvaltningsfullmakt för elhandel godkännes. Förvaltningsfullmakten tillsammans med elkrafthandelsstrategin regleras inom vilka ramar elhandeln får bedrivas. Intill dess en riskpolicy för elhandeln upprättats och godkänts av landstingsstyrelsen får inte innehållet i förvaltningsfullmakten förändras utan landstingsstyrelsens godkännande. 2. Landstingsfastigheter får i uppdrag att snarast och i samråd med landstingets finanschef och jurist utarbeta förslag till riskpolicy för senare godkännande av landstingsstyrelsen. 3. Finanspolicyns gräns för valutasäkring får beträffande elhandel utökas till erforderligt belopp. 4. Som säkerhet för ersättningen till Nordpool godkännes pantsättning alt bankgaranti till ett maximalt belopp av 5 MSEK. Landstingets finanschef får i uppdrag att i samråd med Landstingsfastigheter välja form och vidta för beslutet erforderliga åtgärder. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\1_PM ELKFRAFTHANDEL (HÅL).DOC :03

4 1(6) Version Landstinget Sörmland Operativ elkrafthandelsstrategi Användning och uppdatering av strategidokumentet G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\2_OPERATIV ELKRAFTHANDELSSTRATEGI VERSION 2.0.DOC :04

5 2(6) Landstinget Sörmland (nedan kallat Landstinget) har via beslut i Landstingsstyrelsen uppdragit åt Landstingsfastigheter Sörmland (nedan kallat LFS ) att framtaga operativ elkrafthandelsstrategi. Denna operativa elkrafthandelsstrategi består av två delar. Den ena delen utgörs av detta dokument. Den andra delen, förvaltningsfullmakten, kommer LFS och förvaltaren att upprätta tillsammans. Förvaltningsfullmakten kommer att innehålla detaljerade direktiv avseende den löpande elhandeln. Alla inblandade parter hos Landstinget och LFS ska vid alla tillfällen ha tillgång till den senaste operativa elkrafthandelsstrategin/ förvaltningsfullmakten. När förändringar görs i den operativa krafthandelsstrategin och/eller förvaltningsfullmakten ska tidigare dokument bytas ut och ersättas av den nya versionen. Den nya operativa krafthandelsstrategin/förvaltningsfullmakten ska signeras av behöriga beslutsfattare hos Landstinget Sörmland och /eller LFS. Förekommande facktermer förklaras i korthet på sidan 5. Portföljförvaltningsstrategi Landstinget har beslutat att hantera sina elinköp genom portföljförvaltning direkt på Nordpool som clearingkund. LFS har fått i uppdrag att köpa det fysiska elbehovet på Nordpools spotmarknad medan elpriset säkras finansiellt med prissäkringskontrakt i terminsmarknaden. Finansiell handel för LFS räkning kan ske med hjälp av olika Prissäkringskontrakt såsom Future-kontrakt, Forward-kontrakt och olika typer av optioner samt finansiella kontrakt för att prissäkra områdesprisrisken så kallade Contracts for Difference(CfD). Den finansiella handeln ska göras på den nordiska elbörsen Nordpool eller på OTC-marknaden. För att reducera motpartsrisken ska alla finansiella kontrakt från 1 MW och uppåt clearas på Nordpools clearinghus - Nordic Electricity Clearing (NEC). Kontrakt understigande 1 MW som upphandlas i syfte att reducera kraftprisrisken får tecknas med särskilt godkännande av LFS angiven beslutsfattare gällande elhandelsfrågor. Kontraktet skall tecknas med av LFS godkänd bilateral motpart enligt förvaltningsfullmakten. Målsättning Huvudmålet med Landstingets elhandel är: Optimera elinköpen för att uppnå låga priser och kontroll på kostnaderna. Handelsperiod Landstinget ska ha en löpande handelshorisont på innevarande år plus tre år. I förvaltningsfullmakten ska LFS definiera en Leveransperiod som begränsar vilka finansiella kontrakt som kan handlas. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\2_OPERATIV ELKRAFTHANDELSSTRATEGI VERSION 2.0.DOC :04

6 3(6) Aktiv förvaltning Förvaltningsfullmakten ska ge utrymme för en aktiv förvaltning för att vara rätt positionerad i förhållande till aktuella trender i marknaden och för att erhålla låga elpriser genom att köpa och sälja finansiella kontrakt. En typisk sådan situation är att säkra kontrakt i en stigande marknad för att uppnå reglerad riskhantering. Det ska även finnas möjlighet gå ur tidigare tagna positioner när marknaden faller för att uppnå optimering av kraftpriset med hjälp av en optimeringsstrategi vilken finns reglerad i förvaltningsfullmakten. Vid önskan om optimering kan marknadssituationen medföra att kontrakt realiseras med förlust för att justera positionen i förhållande till ändringar i marknaden. Tekniska och fundamentala analyser ska användas som beslutsunderlag för att köpa eller sälja kontrakt. Prissäkring baseras på av LFS angiven förvaltningsvolym som skall baseras på underliggande fysiskt behov. Riskexponering regleras i förvaltningsfullmakten. Förvaltningsvolymen ska finnas specificerad i Förvaltningsfullmakten. Prissäkring - Riskhantering LFS ska i förvaltningsfullmakten definiera strategiska prisnivåer i form hög- och lågprisnivå som indikerar mellan vilka riktprisnivåer kraftportföljen ska finansiellt prissäkras för respektive handelsperiod. Beslut om detta fattas på kraftgruppsmöten. Högprisnivå Förvaltaren ska inom ramen för förvaltningsfullmakten säkra portföljpriset då det uppnår strategiska riktprisnivåer som finns definierade, för att undvika kostnadsökningar i en stigande marknad. I förvaltningsfullmakten ska även LFS definiera den volym som ska säkras om framtida portföljpris i en stigande marknad överstiger satta högprisnivåer. Lågprisnivåer Förvaltaren ska inom ramen för förvaltningsfullmakten säkra LFS portfölj när portföljpriset är på den definierade lågprisnivån eller lägre. I förvaltnings-fullmakten har LFS definierat vilka prisnivåer och volymer som ska säkras om forwardspriset i en sjunkande marknad omsätts under Lågprisnivå. För att erhålla stabilitet i portföljpriset ska Hög- och Lågpriskontrakten säkras. Energivolym LFS definierar löpande den uppskattade årsförbrukningen i förvaltningsfullmakten baserad på balansansvarigs underlag. Energiförbrukningen varierar över året och bildar en s.k. förbrukningsprofil. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\2_OPERATIV ELKRAFTHANDELSSTRATEGI VERSION 2.0.DOC :04

7 4(6) I förvaltningsfullmakten etableras en förvaltningsvolym på basis av den uppskattade årsförbrukningen och historiska förbrukningsprofilen vilken utgör basen för den finansiella handeln. Under de sista månaderna av handelsperioden före leverans, gör NordPools produktstruktur det möjligt att med hjälp av förbrukningsprofilen bättre anpassa de finansiella kontrakten än vad som är möjligt tidigare i handelsperioden. Det kan innebära att prissäkringsvolymen överskrider specificerad Förvaltningsvolym. Volymrisk Volymrisken definieras som differensen mellan faktisk/verklig förbrukning och Förvaltningsvolym. Eftersom Landstinget inte förväntar sig stora förändringar i sin förbrukning de närmsta åren ses volymrisken som relativt låg. Förbrukningsutvecklingen ska dock bevakas kontinuerligt av LFS och förvaltaren genom sammanställning och kontroll av förbrukningsrapporter från nätägarna och de finansiella positionerna. Efter leverans kommer LFS verkliga förbrukning från nätägaren att rapporteras. Balansrisk Spothandel utförs med nätägarens förbrukningsrapportering som underlag. Balansrisken definieras som differensen mellan köpt energivolym i Spotmarknaden och faktisk förbrukning. Differensen mellan köpt energivolym i Spotmarknaden och faktisk förbrukningen balanseras på Svenska Kraftnäts balanskraftsmarknad. Mot bakgrund LFS tidigare investeringar i effektövervakningssystem i kombination med ett stabilt fastighetsbestånd bedöms balansrisken som relativt låg. Områdesprisrisk All fysisk handel sker i den lokala spotmarknaden där områdespris Stockholm gäller i Sverige. Finansiella prissäkringskontrakt räknas av mot spotmarknadens systempris (genomsnittligt rörligt pris för alla nordiska länder). Områdesrisk kan uppkomma som differens mellan områdespris och systempriset. Landstinget anser denna risk ha mindre påverkan på det slutgiltiga portföljpriset. Det ligger inom LFS åtagande att hantera denna parameter inom ramen för det löpande samarbete med förvaltaren. Valutarisk Alla former elinköp är kopplade till norska kronor fram till och med 2005 och därefter Euro då detta är prisreferensen i marknaden. Valutasäkringar skall ske enligt Landstinget Sörmlands gällande finanspolicy. Organisation och fullmakt Kraftmarknaden kännetecknas av snabba rörelser och det kräver snabba beslut när finansiella kontrakt handlas för LFS. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\2_OPERATIV ELKRAFTHANDELSSTRATEGI VERSION 2.0.DOC :04

8 5(6) Vid upprättandet eller förändringar av förvaltningsfullmakten skall LFS förankra denna hos Landstingets finanschef och jurist. Inom LFS hanteras beslut inom elhandel av Fastighetsdirektören enligt fastställd delegationsordning. Utanför Fastighetsdirektören ramar gäller Landstinget Sörmlands delegationsordning. Rapportering För att förse Landstinget med en god överblick över kraftportföljen och den ekonomiska redovisningen ska LFS rapportera enligt Landstingets rapportplan. Förklaringar Riktprisnivå Det marknadspris som är fastlagt i förvaltningsfullmakten som Högprisnivå respektive Lågprisnivå. Teknisk analys I teknisk analys används historiska priser för att indikera hur olika aktörer i kraftmarknaden ändrar sina positioner. Detta ger då en bild av den framtida prisutvecklingen. I teknisk analys förutsätts att all fundamental information är med i marknadens prissättning. Vid köp- eller försäljning av finansiella kontrakt används de tekniska analysernas tak och/eller botten vilket gör att det alltid möjligt att använda sig av de tröskelpriser som marknaden har definierat där obalans mellan köpare och säljare uppstår. Mot bakgrund av detta är teknisk analys mycket lämplig att använda som beslutsunderlag till köp och försäljning av finansiella kontrakt inom ramen för förvaltningsfullmakten. Fundamental analys Fundamental analys är ett viktigt verktyg för att förstå den grundläggande prisbilden i marknaden. Fokus ligger på de bakomliggande faktorerna som påverkar tillbud och efterfrågan. I en fundamental analys ses sammanhanget mellan pris och olika parametrar, t.ex. produktionskapacitet, import/export av el, förbrukningsvariation och väder. Syftet är att hitta den/de faktorer (parametrar) som har störst påverkan på prisutvecklingen för tillfället och vilka framtida scenarier som finns inför dessa parametrar. Futureskontrakt En typ av termin där det sker en kontinuerligt avräkning från depåkontot. D v s varje dag jämförs alla futures med aktuellt marknadspris och pengar betalas ut i enlighet med detta. På detta vis fortlöper kontraktet tills det förfaller. Futures kan handlas både på Nord Pool och på OTC. Forwardkontrakt En typ av termin som till skillnad från futures inte avräknas kontinuerligt. Det innebär att avräkningen sker först efter fysisk leverans då pengar insätts eller uttages från depåkontot. D v s forwards jämförs bara efter att kontraktstiden löpt ut med marknadspriset. Först då betalas pengar ut enligt detta. Forwards kan handlas både på NordPool och på OTC. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\2_OPERATIV ELKRAFTHANDELSSTRATEGI VERSION 2.0.DOC :04

9 6(6) Portföljpris Under handelsperioden används Forward-pris, förbrukningsprofil, realiserade och orealiserade vinster samt förluster på finansiella Prissäkringskontrakt för att beräkna LFS framtida Portföljpris. Under Leveransperioden beräknas Portföljpris som kostnader vid handel i Spot- och Balanskraftmarknad plus finansiella vinster och förluster samt förvaltningskostnader, dividerat på verklig förbrukning. OTC Betyder "Over The Counter". Telefonhandel via t.ex. mäklare eller alternativa marknadsplatser. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\2_OPERATIV ELKRAFTHANDELSSTRATEGI VERSION 2.0.DOC :04

10 1(7) LFS/N LANDSTINGET SÖRMLAND LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND FÖRVALTNINGSFULLMAKT GÄLLANDE ELHANDEL FÖR TELGE KRAFT AB 1. Syfte med förvaltningsfullmakten 2. Organisationsplan 3. Anläggningar 4. Förvaltningsvolym 5. Risker inom elkrafthandel 6. Prissäkring 7. Lastprognos och fysisk handel 8. Valutahantering 9. Budgetpris 10. Rapporter och statistik Bilaga A Riktpriser för krafthandel (Bilaga A är preliminär betr marknadspriser och prisnivåer. Marknadspriser och prisnivåer kan beroende på marknadens utveckling komma att behöva justeras under tiden fram till den 3 november. Bilaga A i slutlig form kommer därför att föreligga på landstingsstyrelsens sammanträde.) G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\3_FÖRVALTNINGSFULLMAKT.DOC :04

11 2(7) LFS/N Syfte med förvaltningsfullmakten Denna förvaltningsfullmakt skall definiera hur Telge Kraft skall hantera kraftinköpen för Landstingsfastigheter Sörmland (LFS) enligt gällande Operativa Elkrafthandelsstrategi. Landstingsfastigheter Sörmlands förvaltningsfullmakt för krafthandel skall definiera dagliga eller frekvent återkommande rutiner mellan Landstingsfastigheter Sörmland och Telge Kraft. Förvaltningsfullmakten skall tydliggöra de arbetsmoment som Landstingsfastigheter Sörmland och Telge Kraft skall följa för att säkerställa att definierade ramar och riktlinjer i Landstinget Sörmlands Operativa Elkrafthandelsstrategi efterlevs. Behov av eventuell förändring av förvaltningsfullmakten skall alltid analyseras i samband med förändring av Landstingets Operativa Elkrafthandelsstrategi samt utveckling av arbetssätt mellan Landstingsfastigheter Sörmland och Telge Kraft. Denna förvaltningsfullmakt gäller tillsvidare. Genomlysning av förvaltningsfullmakten sker minst en gång per år och uppdateringar sker vid behov. 2. Organisationsplan Landstingsfastigheter Sörmland och Telge Kraft har utsett nedanstående personer att ansvara för parternas åtaganden i enlighet med gällande avtal samt dokumenten operativ elkrafthandelsstrategi och rutinbeskrivning. Nedanstående personer från Sörmland kommer att kallas till Kraftgruppsmöten, som enligt avtalet skall hållas sex gånger per år. Från Telge Kraft deltager portföljförvaltare och analytiker vid samtliga möten. Namn Befattning Tfn Landstingsfastigheter Sörmland Hans Åke Lanthén Fastighetsdirektör Johnny Niskanen Teknikchef Åke Widholm Driftchef Lars Erik Olsson Driftchef Magnus Andersson Elingenjör G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\3_FÖRVALTNINGSFULLMAKT.DOC :04

12 3(7) LFS/N Namn Befattning Tfn Telge Kraft Jan Olsson Affärs- och avtalsansvarig Andreas Espeving Portföljförvaltare Heléne Hallström Back up portföljförvaltning Mats Gustavsson Fakturering och avräkning Anders Granlund Handel och analys Kontaktperson för samtliga frågor gällande Landstingsfastigheter Sörmlands krafthandel är Andreas Espeving. 3. Anläggningar Grundläggande för en väl fungerande prissäkring av fysiskt kraftbehov och fysisk krafthandel är ett väl uppdaterat anläggningsregister. Landstingsfastigheter Sörmlands anläggningsregister skall innehålla samtliga abonnemang som omfattas av samarbetsavtalet med Telge Kraft. Eventuella förändringar (tillkommande/avgående anläggningar) skall anmälas till Telge Kraft två kalendermånader innan de inträffar. Vid förändringar skall underlaget från Landstingsfastigheter Sörmland innehålla följande information: Fakturaadress och fakturamottagare Anläggningsadress Nätägare Nätägarens anläggningsid och nätområdeskod Timmätt eller schablonmätt Start/stopp datum för elleverans Övriga kundspecifika uppgifter Telge Kraft ansvarar för att eventuellt tillkommande abonnemang anmäls till nätägaren enligt gällande regelverk. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\3_FÖRVALTNINGSFULLMAKT.DOC :04

13 4(7) LFS/N Förvaltningsvolym Landstingsfastigheter Sörmlands beräknade förbrukningsvolym uppgår till för år: MWh MWh MWh LFSs Sörmlands förvaltningsvolym som baseras på den uppskattade årsförbrukningen och historiskt utfall har fastlagts till: MWh (3 MW på årsbasis) MWh (6 MW på årsbasis) MWh (6 MW på årsbasis) Förvaltningsvolymen är fastlagd och gäller tills vidare. Kraftgruppen beslutar om ändringar i den uppskattade årsförbrukningen baserad på balansansvarigs underlag och utifrån information om förändringar. 5. Risker inom elkrafthandel Handel på den avreglerade kraftmarknaden medför ett antal marknadsrisker som måste hanteras. Telge Kraft bevakar för Landstingsfastigheter Sörmland räkning följande risker i krafthandeln: Prisrisk (består av osäkerhet avseende kraftprisets utveckling). Prisområdesrisk (består i osäkerhet om framtida prisområdesskillnader). Valutarisk (består i osäkerhet om förändringar i för krafthandeln relevanta valutor). Balanskraftrisk (består av två delar; prognosavvikelsen, samt skillnaden mellan spotpris och balanskraftpriser). För att begränsa riskerna i krafthandeln skall kraften prissäkras successivt över en treårsperiod (innevarande år + 3 år). Därmed balanseras risken i den öppna positionen (att priset i den ej prissäkrade kraften stiger) mot risken i den prissäkrade positionen (att marknadspriset faller vilket minskar värdet på redan genomförda prissäkringar). Telge Kraft skickar dagligen ut marknadsinformation om elmarknaden samt en djupare veckoanalys. Denna del skall vidareutvecklas vid kommande Kraftgruppsmöten. 6. Prissäkring Telge Kraft skall bedriva en aktiv förvaltning. Finansiella kontrakt kan köpas och säljas för att uppnå en reglerad riskhantering i syfte att optimera Landstingsfastigheter Sörmlands elpris enligt de begränsningar och ramar som finns angivna nedan samt i Bilaga A. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\3_FÖRVALTNINGSFULLMAKT.DOC :04

14 5(7) LFS/N Prissäkring görs enligt nedanstående princip, där prissäkringsgraden avser lägsta täckningsgrad för kalenderåret som skall vara uppfylld innan den 31 december respektive år: Prissäkrad volym Innevarande år 85% Innevarande år % Innevarande år % Innevarande år % Vid inträde i ny NordPoolsäsong skall prissäkringen för säsongen vara minst 75 %. Till fullmakten finns Bilaga A som beskriver inom vilka fastlagda priskanaler Telge Kraft har rätt att utföra inköp av finansiella prissäkringar för Landstingsfastigheter Sörmlands räkning. Bilaga A anger också vilka volymer Telge Kraft kan prissäkra. Förvaltningsprofil och riktprisnivåerna för hög- respektive lågpris fastläggs av Landstingsfastigheter Sörmland utsedda beslutsfattare, se Operativ Krafthandelsstrategi, Organisation och Fullmakt. Vidare skall beslut tas vid kraftgrupper, eller vid behov, om förändring av riktprisnivåerna. Telge Kraft föreslår dessa förändringar utifrån marknadens förändringar. Vid kraftgrupperna beslutas om vilka finansiella kontrakt som skall ingå i Telge Krafts handelsmandat enligt Bilaga A för kommande period. Ju närmare leveransperiod man kommer ger Nordpools produktstruktur möjligheter till handel i fler produkter som månads och veckokontrakt för att anpassa de finansiella säkringarna mot förbrukningsprofilen. För att uppnå bästa anpassning av de finansiella säkringarna mot förbrukningsprofilen kan det krävas att den faktiska förvaltningsprofilen tillåts överstiga den fastlagda förvaltningsvolymen. Handel utöver den fastlagda förvaltningsprofilen skall godkännas av Landstingsfastigheter Sörmland utsedda beslutsfattare. Telge Kraft kan genomföra handel med hjälp av prissäkringskontrakt såsom Future-kontrakt, Forward-kontrakt och olika typer av optioner samt finansiella kontrakt för att prissäkra områdesprisrisken så kallade Contracts for Difference(CfD. Samtliga kontrakt som handlas skall vara noterade på NordPool. Den finansiella handeln ska göras på den nordiska elbörsen Nordpool eller på OTC-marknaden. För att reducera motpartsrisken ska alla finansiella kontrakt från 1 MW och uppåt clearas på Nordpools clearinghus - Nordic Electricity Clearing (NEC). Kontrakt understigande 1 MW som upphandlas i syfte att reducera kraftprisrisken får tecknas med särskilt godkännade av LFS angiven beslutsfattare gällande elhandelsfrågor. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\3_FÖRVALTNINGSFULLMAKT.DOC :04

15 6(7) LFS/N Kontraktet skall tecknas med av LFS godkänd bilateral motpart. Handel i optioner och CfDs skall föregås av särskilt godkännade av LFS angiven beslutsfattare gällande elhandelsfrågor. 7. Lastprognos och fysisk handel Telge Kraft som balansansvarig ansvarar för genomförandet av daglig fysisk handel med tillhörande lastprognos. Varje dygn skall Landstingsfastigheter Sörmland anskaffa fysisk kraft timme för timme för nästkommande dygns samtliga 24 timmar. Telge Kraft ombesörjer detta genom att beställa motsvarande mängd spotkraft för Landstingsfastigheter Sörmlands räkning. Lastprognosen är baserad på historiska lastdata från Landstingsfastigheter Sörmlands anläggningar. Om större förändringar som påverkar lastprognosen förväntas inträffa skall Landstingsfastigheter Sörmland meddela Telge Kraft detta. 8. Valutahantering De former av elinköp som är möjliga enligt gällande operativ elkrafthandelsstrategi är kopplade till flöden i norska kronor fram till och med 2005 och därefter Euro då detta är prisreferensen i marknaden. Enligt Landstinget Sörmlands finanspolicy gällande elhandel skall valutapositioner terminssäkras till SEK. Det åligger Finansavdelningen inom Sörmlands Landsting att se till att Finanspolicyn gällande valutasäkringar för elkrafthandeln efterlevs. 9. Budgetpris Ett preliminärt budgetpris för kraftportföljen nästkommande år skall föreslås under juni månad för att revideras och fastställas under oktober månad varje år. Budgetpriset skall innehålla en ekonomisk prognos för kommande kalenderår baserad på genomförda prissäkringar och då gällande marknadspris på terminsmarknaden för budgetåret. Budgetpriset fastställs i kraftgruppen. Vid samma tillfälle tas en prisprognos fram för de två kalenderår som följer på budgetåret. 10. Rapporter och statistik Telge Kraft skall månadsvis leverera statistik och faktureringsunderlag med villkor enligt överenskommelse. För överenskomna anläggningar skall Landstingsfastigheter Sörmland ha tillgång till förbrukningsstatistik via hemsidan. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\3_FÖRVALTNINGSFULLMAKT.DOC :04

16 7(7) LFS/N Månadsvis skall rapportering ske av ekonomisk prognos över kraftpriset för budgetåret samt därpå följande tre år. Genomförda prissäkringar redovisas löpande. Kostnader redovisas i ursprungsvaluta. Detta dokument, Landstingsfastigheter Sörmlands förvaltningsfullmakt, gäller tillsvidare och tills nytt underskrivet ersätter detta dokument. Nyköping LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND Telge Kraft AB Hans Åke Lanthén G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\3_FÖRVALTNINGSFULLMAKT.DOC :04

17 Bilaga A Riktpriser för Krafthandel Landstinget Sörmland Marknadspriser per: Riktpriser fastlagda: (Ersätter ) 2004 Måna Total: Marknadspris NOK/MWh (MWh) År Säsong Månad Förbrukning(MWh) Förbrukningsprofil MW 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9 2, Förvaltningsvolym Förvaltningsprofil (MW) Riktprisnivåer NOK/MWh Högpris Säsong Månad Lågpris Säsong Månad Måna Total: Marknadspris NOK/MWh (MWh) År Säsong Förbrukning(MWh) Förbrukningsprofil MW 6,3 6,3 6,3 5,8 5,9 5,8 6,0 6,1 6,0 5,9 6,1 6, Förvaltningsvolym Förvaltningsprofil (MW) Riktprisnivåer NOK/MWh Högpris Säsong Lågpris Säsong Måna Total: Marknadspris Eur/MWh (MWh) År 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 Förbrukning(MWh) Förbrukningsprofil MW 6,3 6,3 6,3 5,8 5,9 5,8 6,0 6,1 6,0 5,9 6,1 6, Förvaltningsvolym Förvaltningsprofil (MW) Riktprisnivåer Eur/MWh Högpris 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 Lågpris 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 TelgeKraft Landstinget Sörmland

Elhandel. Plan. Diarienummer: KS 2004/117 Dokumentansvarig: Fastighetschef Datum för beslut: 2004-09-13

Elhandel. Plan. Diarienummer: KS 2004/117 Dokumentansvarig: Fastighetschef Datum för beslut: 2004-09-13 Elhandel Plan Diarienummer: KS 2004/117 Dokumentansvarig: Fastighetschef Datum för beslut: 2004-09-13 Handläggare: Lennart Karlsson 1 Innehållsförteckning 1. Användning och uppdatering av strategidokumentet...

Läs mer

POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL

POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17,

Läs mer

Inköpsstrategi Elenergi

Inköpsstrategi Elenergi Styrande dokument Senast ändrad /2012-10-02 Inköpsstrategi Elenergi Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Ekonomikontoret Dokumentnamn Inköpsstrategi Elenergi Fastställd/Upprättad Kommunstyrelsen

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

Rådgivningsrapport. Piteå kommun. Upphandling av El. Dick Hedquist. november 2012

Rådgivningsrapport. Piteå kommun. Upphandling av El. Dick Hedquist. november 2012 Rådgivningsrapport Upphandling av El Piteå kommun Dick Hedquist november 2012 Upphandling av El 2012-11-29 Dick Hedquist Namnförtydligande november 2012 Piteå kommun Upphandling av El Innehållsförteckning

Läs mer

Portföljerbjudande gashandel

Portföljerbjudande gashandel Portföljerbjudande gashandel Vi har förmodligen marknadens smartaste portföljerbjudande Det har aldrig varit enklare för storförbrukare av naturgas att hantera prisrisk och miljöpåverkan. I vårt Portföljerbjudande

Läs mer

Elcertifikatmarknad från 1 jan. 2012. Portföljförvaltning och riskhantering: Hur agera?

Elcertifikatmarknad från 1 jan. 2012. Portföljförvaltning och riskhantering: Hur agera? Elcertifikatmarknad från 1 jan. 2012. Portföljförvaltning och riskhantering: Hur agera? Uppdaterad: 2011-02-01 Agenda Initial handel i Sverige Vad påverkar risken och hur hanteras den Viktiga frågor att

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER 1 (9) 2011-09-16 Rev. 12 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER Svensk Energi rekommenderar att nätägare utför bilateral efterkorrigering av tim- och schablonleveranser

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Elmarknadsrapport Q3-14

Elmarknadsrapport Q3-14 Svängiga väderprognoser Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck över södra Europa vilket har

Läs mer

Reducering av elkostnader på returfiber avdelningen

Reducering av elkostnader på returfiber avdelningen Reducering av elkostnader på returfiber avdelningen UMIT Research Lab 12 oktober 2011 Syfte Utveckla metoder för att minimera elkostnader genom att anpassa produktion till fluktuationer i elpriset. Fallstudie:

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden:

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el Sammanfattning Arbetet inom EU har under de senaste åren fokuserat på att separera nätägande från elproduktion

Läs mer

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick.

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 31 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2014-02-20 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Fungerar elmarknaden? Är höga priser ett exempel på att den inte fungerar?

Fungerar elmarknaden? Är höga priser ett exempel på att den inte fungerar? Fungerar elmarknaden? Är höga priser ett exempel på att den inte fungerar? SEEF Handelshögskolan 18 Februari Gunnar Lundberg Situationsbeskrivning Kärnkraftverk ur drift: 17/12: R1, R2, R3, F2 och O3,

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för majoritetsägda bolag KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A Vecka 18 3 apr - 6 maj år 212, version: A Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-29 källa: Svensk Energi /vecka 1 9 8 7 Nuvarande period Föregående period

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-2 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 4 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Uppdaterade siffror visar att det hydrologiska läget har försämrats med,6 TWh sedan förra veckan och uppgår nu till

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 KS 12 26 NOV 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 Förslag

Läs mer

66 Inrättande av varuförsörjningsnämnd. Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) Ärendet lämpar sig inte att göra HKB på. Landstingsstyrelsens beslut

66 Inrättande av varuförsörjningsnämnd. Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) Ärendet lämpar sig inte att göra HKB på. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-05-19 LKD 03341 66 Inrättande av varuförsörjningsnämnd Bakgrund Föredrogs bilagd skrivelse 2003-04-22 från landstingsdirektören med förslag om ändring av organisationen för

Läs mer

KS 9 10 SEPTEMBER 2014

KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-08-17 KSN-2014-0941 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2014 Förslag

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 45. Prisfallet brutet och elpriserna vände åter uppåt

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 45. Prisfallet brutet och elpriserna vände åter uppåt Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Sammanfattning av förslag till ändringar i finanspolicyn och dess bilagor för Stockholms läns landsting

Sammanfattning av förslag till ändringar i finanspolicyn och dess bilagor för Stockholms läns landsting Bilaga 1(6) Sammanfattning av förslag till ändringar i finanspolicyn och dess bilagor för Stockholms läns landsting Tillägg Avsnitt 3.2 Verkställighetsnivå (förvaltning/bolag) Landstingsstyrelsen Avsnitt

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

Marknaden ur systemansvarigs perspektiv. Mats Elmér 2009-04-22

Marknaden ur systemansvarigs perspektiv. Mats Elmér 2009-04-22 Marknaden ur systemansvarigs perspektiv Mats Elmér 2009-04-22 Systemansvar formulera krav på de balansansvariga - balansansvarsavtal kortsiktigt se till att inmatning och uttag är i balans svara för balansavräkning

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-1 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 49 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 32,3 EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565.

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för kommunens nämnder KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Agenda. Vete CBOT 1973 - Partnerskap Alnarp den 19 mars

Agenda. Vete CBOT 1973 - Partnerskap Alnarp den 19 mars Agenda Nya förutsättningar på spannmålsmarknaden Hur arbetar Lantmännen med spannmålshandel idag? Lantmännens terminsavtal och övriga produkter inom spannmålshandeln Partnerskap Alnarp den 19 mars MATIF

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget.

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. Bilaga 2002-10-16 1(5) Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. 1 Grundläggande förutsättningar Avtalet

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-04-11 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 15, år 2014 vecka 15, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 16

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 16 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016

INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016 INBJUDAN Samordnad upphandling av Elkraft 16-134 Leveransstart 1 januari 2016 Anmälan till Husbyggnadsvaror HBV Förening senast 15 september 2015 1(6) 1 Inbjudan Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling

Läs mer

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft Intäktshantering den som kan mest vinner De senaste åren har på ett smärtsamt sätt visat hur snabbt priserna på el och elcertifikat kan svänga från historiskt

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2006-10-24 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson. Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland

LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2006-10-24 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson. Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 20061024 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland Rapport 052006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...1 1. BAKGRUND...1

Läs mer

2005-10-17 LS-LED05-349. 84 Slottsvakten 3, Konsthallen, Nyköping, Investerings- och underhållsbehov 2005

2005-10-17 LS-LED05-349. 84 Slottsvakten 3, Konsthallen, Nyköping, Investerings- och underhållsbehov 2005 PROTOKOLL DATUM 2005-10-17 LS-LED05-349 84 Slottsvakten 3, Konsthallen, Nyköping, Investerings- och underhållsbehov 2005 Bakgrund Landstinget Sörmland Service Fastigheter övertog förvaltnings- och driftsansvaret

Läs mer

Axpo Price. Oberoende riskhantering för elhandlare

Axpo Price. Oberoende riskhantering för elhandlare Axpo Price Oberoende riskhantering för elhandlare Prisberäkning och prissäkring utan konkurrens om slutkunder Axpo är Sveriges ledande oberoende aktör med marknadens mest avancerade verktyg för prisberäkningar

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A Vattensituationen Vecka 33 12 aug - 18 aug år 213 version: A /vecka 7 Tillrinning per vecka (ej spillkorrigerad) Median 1% resp 9% sannolikhet 1 8 4 3 2 4 1 jul sep nov jan mar maj jul sep 2 % 1 9 8 7

Läs mer

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 9 Råvaror 1 Innehåll 1. Att investera i råvaror 2. Uppkomsten av en organiserad marknad 3. Råvarumarknadens aktörer 4. Vad styr råvarupriserna? 5. Handel med råvaror 6. Spotmarknaden och terminsmarknaden

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi för avtal från och med år 2015

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi för avtal från och med år 2015 1(3) avdelningen Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Ragna.Forslund@sll.se ANSKAFFNINGSBESLUT 2013-11-05 nämnden 2013-11-12, punkt 21 SL-2013-0753 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30

Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sidan 1 av 6 Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30 Typ Elenergi Volym C:a 1775 MWh Sista anbudsdag

Läs mer

Terminshandel med jordbruksprodukter

Terminshandel med jordbruksprodukter Terminshandel med jordbruksprodukter en kortversion Argentina, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och Ukraina Terminshandel erbjuder jordbrukets producenter möjligheter att prissäkra det som produceras

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

Ett bra elpris värt mer än kronor och ören.

Ett bra elpris värt mer än kronor och ören. Elpriser företag. Ett bra elpris värt mer än kronor och ören. 2 Ny energi. Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-2-9 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 7 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 33,5 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Steget före med dina energiaffärer

Steget före med dina energiaffärer Steget före med dina energiaffärer Politiska klimatåtgärder Avgörande händelser och påverkan på elpriset Mia Bodin, Modity Energy Trading Agenda 1. Kort om Modity Energy Trading 2. Politiska klimatåtgärder

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 7 9 jun - jul år 1, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 8 7 tillrinningsenergi 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 1 aug % 1 9 8 7 % 1 9 8 7 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:29 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förvärv av HB Norrbacka Fastigheter Föredragande landstingsråd: Dag Larsson Ärendet Locum AB föreslår att överenskommelse träffas om att landstinget

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: Danijel Afolter, portföljförvaltare Upprättad av: Finansavdelningen Beslutad av: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige Gäller för: Stadens nämnder och styrelser Senast uppdaterad: 2014-03-20

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: Danijel Afolter, portföljförvaltare Upprättad av: Finansavdelningen Beslutad av: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige Gäller för: Stadens nämnder och styrelser Senast uppdaterad: 2014-03-20

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad)

Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-213 TWh/vecka 7 6 5 4 3 Innevarande period Föregående period 1 resp 9% sannolikhet, 196-213 2 1 okt dec feb apr jun

Läs mer

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-01-16 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsen 7 3-07- 29 0000 7 Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande

Läs mer

TERMINSHANDEL FÖR ATT HANTERA PRISRISKEN INOM SPANNMÅLSODLINGEN - BEGREPP OCH EXEMPEL. Vasa, 10 november 2009. Rikard Korkman, ombudsman SLC

TERMINSHANDEL FÖR ATT HANTERA PRISRISKEN INOM SPANNMÅLSODLINGEN - BEGREPP OCH EXEMPEL. Vasa, 10 november 2009. Rikard Korkman, ombudsman SLC TERMINSHANDEL FÖR ATT HANTERA PRISRISKEN INOM SPANNMÅLSODLINGEN - BEGREPP OCH EXEMPEL Vasa, 10 november 2009 Rikard Korkman, ombudsman Kurs: Marknadsföra spannmål Lantbrukssällskapets utbildningsprojekt

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-6 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 41 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 34, EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 22, 2014. Prisskillnader mellan elområdena på den nordiska marknaden fortsätter att vara stora

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 22, 2014. Prisskillnader mellan elområdena på den nordiska marknaden fortsätter att vara stora Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36

Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36 Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36 Instruktioner Studenter måste anlända till kontrollskrivningen inom 45 minuter efter skrivningens start. Ingen

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 1 7 apr - maj år 15, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 7 tillrinningsenergi 5 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 5 1 jun % 1 9 7 5 % 1 9 7 5 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33 FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN Datum: 2015-02-02 Handläggare: Camilla Broo Diarienummer: KS15/33 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Övergångsregler... 3 Omfattning...

Läs mer

Trelleborgs Energiförsäljning AB

Trelleborgs Energiförsäljning AB Trelleborgs Energiförsäljning AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet 15 december 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Bolagets övergripande målsättning

Läs mer

Hydrologiskt läge i Sverige och Norge

Hydrologiskt läge i Sverige och Norge 213-11-25 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 48 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Uppdaterade siffror visar att det hydrologiska läget har förbättrats med 3,2 TWh sedan föregående rapport och

Läs mer

Du anmäler kvoten - vi ordnar resten!

Du anmäler kvoten - vi ordnar resten! Carin Clason Du anmäler kvoten - vi ordnar resten! 1 Husdjursföreningarnas Kvotbörs är ett rikstäckande samarbete mellan husdjursföreningarna. På Husdjursföreningarnas Kvotbörs behöver du bara genom bifogad

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Banverkets upphandling av EL. Leveransdivisionen/Logistik 0243-44 56 86 lars,g,johanssson@banverket.se

Banverkets upphandling av EL. Leveransdivisionen/Logistik 0243-44 56 86 lars,g,johanssson@banverket.se Banverkets upphandling av EL Lars Johansson Leveransdivisionen/Logistik 0243-44 56 86 lars,g,johanssson@banverket.se gj Som huvudansvarig för elinköp måste man ha djup kunskap kring två helt olika inköpsfrågor

Läs mer