137 Operativ elkrafthandelsstrategi. Landstingsstyrelsen beslutade , 80, dels

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "137 Operativ elkrafthandelsstrategi. Landstingsstyrelsen beslutade 2003-06-16, 80, dels"

Transkript

1 PROTOKOLL LKD Operativ elkrafthandelsstrategi Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade , 80, dels och dels Landstingsfastigheter får i uppdrag att för landstingets framtida elinköp dels starta en portföljförvaltning som clearingkund på NordPool och dels upphandla samarbetspartner för erforderliga tekniska och fundamentala analyser och hantering av den fysiska och finansiella handeln på NordPool. Landstingsfastigheter får i uppdrag att i samråd med landstingets jurist och finanschef utarbeta förslag till operativ elkrafthandelsstrategi inkl. riskpolicy för senare godkännande av Landstingsstyrelsen. Fördrogs nu inom Landstingsfastigheter upprättad PM (Bilaga 1) i ärendet jämte bakomliggande elkrafthandelsstrategi och förvaltningsfullmakt. Landstingsstyrelsens beslut 1 Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget i bilagda PM Bilaga 1. PM Operativ elkrafthandelsstrategi 3. Förvaltningsfullmakt 4. Riktpriser för krafthandel Protokollsutdrag - Landstingsfastigheter - Hans-Åke Lanthén g:\enheter\adm\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 03\(11) nov \137 elkraftshandelsstrategi \ 137 elkraftshandelsstrategi.doc Utskrift: , 14:23 Sid: 1

2 1(2) Hans Åke Lanthén, , SJ LFS/N Operativ elkrafthandelsstrategi Bakgrund Landstingsfastigheter har genom beslut i Landstingsstyrelsen 80/2003 fått i uppdrag att för landstingets framtida elinköp starta en portföljförvaltning som clearingkund på Nordpool. I enlighet med erhållet uppdrag har Landstingsfastigheter upphandlat samarbetspartner för erforderliga tekniska och fundamentala analyser och hantering av fysisk och finansiell handel på Nordpool. I samarbete med landstingets jurist och finanschef samt ovanstående samarbetspartner har bifogad elkrafthandelsstrategi och förvaltningsfullmakt gällande elhandel upprättats. Separat riskpolicy för elhandeln kommer att upprättas senare. Tillsvidare regleras de ramar inom vilka elhandeln får bedrivas av förvaltningsfullmakten tillsammans med elkrafthandelsstrategin. I landstingets valutapolicy anges den maximala beloppsgränsen för valutasäkring till 1 Mkr. Eftersom handel på Nordpool sker i norska kronor (fr o m 2006 även i Euro) och till större belopp måste beloppsgränsen anpassas till elhandelns omfattning. Som säkerhet för ersättning vid den fysiska leveransen kräver Nordpool att köparen ställer upp med pant alt bankgaranti. Förslag Föreslås att Landstingsstyrelsen godkänner ovanstående elkrafthandelsstrategi och förvaltningsfullmakt och att i landstingets finanspolicy angiven maximal beloppsgräns för valutasäkring, 1 Mkr, för elhandel utökas till att omfatta belopp som täcker aktuellt behov. Föreslås vidare att Landstingsstyrelsen som säkerhet för erforderlig ersättning till Nordpool godkänner pantsättning eller bankgaranti och uppdrar år landstingets finanschef att i samråd med Landstingsfastigheter välja form och verkställa beslutet. Pantsättningen alt bankgarantin bör kunna begränsas till 5 MSEK. Föreliggande elkrafthandelsstrategi och senare beslutad riskpolicy bör utvärderas om ca 1 år när genomförd finansiell och fysisk handel gett erforderlig erfarenhet. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\1_PM ELKFRAFTHANDEL (HÅL).DOC :03

3 2(2) Hans Åke Lanthén, , SJ LFS/N Beslut om justeringar i förvaltningsfullmakten bör när riskpolicyn föreligger kunna beslutas av Landstingsfastigheter i samråd med landstingets jurist och finanschef inom ramen för gällande delegationsordning. Landstingsstyrelsen beslut 1. Föreliggande förslag till elkrafthandelsstrategi och förvaltningsfullmakt för elhandel godkännes. Förvaltningsfullmakten tillsammans med elkrafthandelsstrategin regleras inom vilka ramar elhandeln får bedrivas. Intill dess en riskpolicy för elhandeln upprättats och godkänts av landstingsstyrelsen får inte innehållet i förvaltningsfullmakten förändras utan landstingsstyrelsens godkännande. 2. Landstingsfastigheter får i uppdrag att snarast och i samråd med landstingets finanschef och jurist utarbeta förslag till riskpolicy för senare godkännande av landstingsstyrelsen. 3. Finanspolicyns gräns för valutasäkring får beträffande elhandel utökas till erforderligt belopp. 4. Som säkerhet för ersättningen till Nordpool godkännes pantsättning alt bankgaranti till ett maximalt belopp av 5 MSEK. Landstingets finanschef får i uppdrag att i samråd med Landstingsfastigheter välja form och vidta för beslutet erforderliga åtgärder. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\1_PM ELKFRAFTHANDEL (HÅL).DOC :03

4 1(6) Version Landstinget Sörmland Operativ elkrafthandelsstrategi Användning och uppdatering av strategidokumentet G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\2_OPERATIV ELKRAFTHANDELSSTRATEGI VERSION 2.0.DOC :04

5 2(6) Landstinget Sörmland (nedan kallat Landstinget) har via beslut i Landstingsstyrelsen uppdragit åt Landstingsfastigheter Sörmland (nedan kallat LFS ) att framtaga operativ elkrafthandelsstrategi. Denna operativa elkrafthandelsstrategi består av två delar. Den ena delen utgörs av detta dokument. Den andra delen, förvaltningsfullmakten, kommer LFS och förvaltaren att upprätta tillsammans. Förvaltningsfullmakten kommer att innehålla detaljerade direktiv avseende den löpande elhandeln. Alla inblandade parter hos Landstinget och LFS ska vid alla tillfällen ha tillgång till den senaste operativa elkrafthandelsstrategin/ förvaltningsfullmakten. När förändringar görs i den operativa krafthandelsstrategin och/eller förvaltningsfullmakten ska tidigare dokument bytas ut och ersättas av den nya versionen. Den nya operativa krafthandelsstrategin/förvaltningsfullmakten ska signeras av behöriga beslutsfattare hos Landstinget Sörmland och /eller LFS. Förekommande facktermer förklaras i korthet på sidan 5. Portföljförvaltningsstrategi Landstinget har beslutat att hantera sina elinköp genom portföljförvaltning direkt på Nordpool som clearingkund. LFS har fått i uppdrag att köpa det fysiska elbehovet på Nordpools spotmarknad medan elpriset säkras finansiellt med prissäkringskontrakt i terminsmarknaden. Finansiell handel för LFS räkning kan ske med hjälp av olika Prissäkringskontrakt såsom Future-kontrakt, Forward-kontrakt och olika typer av optioner samt finansiella kontrakt för att prissäkra områdesprisrisken så kallade Contracts for Difference(CfD). Den finansiella handeln ska göras på den nordiska elbörsen Nordpool eller på OTC-marknaden. För att reducera motpartsrisken ska alla finansiella kontrakt från 1 MW och uppåt clearas på Nordpools clearinghus - Nordic Electricity Clearing (NEC). Kontrakt understigande 1 MW som upphandlas i syfte att reducera kraftprisrisken får tecknas med särskilt godkännande av LFS angiven beslutsfattare gällande elhandelsfrågor. Kontraktet skall tecknas med av LFS godkänd bilateral motpart enligt förvaltningsfullmakten. Målsättning Huvudmålet med Landstingets elhandel är: Optimera elinköpen för att uppnå låga priser och kontroll på kostnaderna. Handelsperiod Landstinget ska ha en löpande handelshorisont på innevarande år plus tre år. I förvaltningsfullmakten ska LFS definiera en Leveransperiod som begränsar vilka finansiella kontrakt som kan handlas. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\2_OPERATIV ELKRAFTHANDELSSTRATEGI VERSION 2.0.DOC :04

6 3(6) Aktiv förvaltning Förvaltningsfullmakten ska ge utrymme för en aktiv förvaltning för att vara rätt positionerad i förhållande till aktuella trender i marknaden och för att erhålla låga elpriser genom att köpa och sälja finansiella kontrakt. En typisk sådan situation är att säkra kontrakt i en stigande marknad för att uppnå reglerad riskhantering. Det ska även finnas möjlighet gå ur tidigare tagna positioner när marknaden faller för att uppnå optimering av kraftpriset med hjälp av en optimeringsstrategi vilken finns reglerad i förvaltningsfullmakten. Vid önskan om optimering kan marknadssituationen medföra att kontrakt realiseras med förlust för att justera positionen i förhållande till ändringar i marknaden. Tekniska och fundamentala analyser ska användas som beslutsunderlag för att köpa eller sälja kontrakt. Prissäkring baseras på av LFS angiven förvaltningsvolym som skall baseras på underliggande fysiskt behov. Riskexponering regleras i förvaltningsfullmakten. Förvaltningsvolymen ska finnas specificerad i Förvaltningsfullmakten. Prissäkring - Riskhantering LFS ska i förvaltningsfullmakten definiera strategiska prisnivåer i form hög- och lågprisnivå som indikerar mellan vilka riktprisnivåer kraftportföljen ska finansiellt prissäkras för respektive handelsperiod. Beslut om detta fattas på kraftgruppsmöten. Högprisnivå Förvaltaren ska inom ramen för förvaltningsfullmakten säkra portföljpriset då det uppnår strategiska riktprisnivåer som finns definierade, för att undvika kostnadsökningar i en stigande marknad. I förvaltningsfullmakten ska även LFS definiera den volym som ska säkras om framtida portföljpris i en stigande marknad överstiger satta högprisnivåer. Lågprisnivåer Förvaltaren ska inom ramen för förvaltningsfullmakten säkra LFS portfölj när portföljpriset är på den definierade lågprisnivån eller lägre. I förvaltnings-fullmakten har LFS definierat vilka prisnivåer och volymer som ska säkras om forwardspriset i en sjunkande marknad omsätts under Lågprisnivå. För att erhålla stabilitet i portföljpriset ska Hög- och Lågpriskontrakten säkras. Energivolym LFS definierar löpande den uppskattade årsförbrukningen i förvaltningsfullmakten baserad på balansansvarigs underlag. Energiförbrukningen varierar över året och bildar en s.k. förbrukningsprofil. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\2_OPERATIV ELKRAFTHANDELSSTRATEGI VERSION 2.0.DOC :04

7 4(6) I förvaltningsfullmakten etableras en förvaltningsvolym på basis av den uppskattade årsförbrukningen och historiska förbrukningsprofilen vilken utgör basen för den finansiella handeln. Under de sista månaderna av handelsperioden före leverans, gör NordPools produktstruktur det möjligt att med hjälp av förbrukningsprofilen bättre anpassa de finansiella kontrakten än vad som är möjligt tidigare i handelsperioden. Det kan innebära att prissäkringsvolymen överskrider specificerad Förvaltningsvolym. Volymrisk Volymrisken definieras som differensen mellan faktisk/verklig förbrukning och Förvaltningsvolym. Eftersom Landstinget inte förväntar sig stora förändringar i sin förbrukning de närmsta åren ses volymrisken som relativt låg. Förbrukningsutvecklingen ska dock bevakas kontinuerligt av LFS och förvaltaren genom sammanställning och kontroll av förbrukningsrapporter från nätägarna och de finansiella positionerna. Efter leverans kommer LFS verkliga förbrukning från nätägaren att rapporteras. Balansrisk Spothandel utförs med nätägarens förbrukningsrapportering som underlag. Balansrisken definieras som differensen mellan köpt energivolym i Spotmarknaden och faktisk förbrukning. Differensen mellan köpt energivolym i Spotmarknaden och faktisk förbrukningen balanseras på Svenska Kraftnäts balanskraftsmarknad. Mot bakgrund LFS tidigare investeringar i effektövervakningssystem i kombination med ett stabilt fastighetsbestånd bedöms balansrisken som relativt låg. Områdesprisrisk All fysisk handel sker i den lokala spotmarknaden där områdespris Stockholm gäller i Sverige. Finansiella prissäkringskontrakt räknas av mot spotmarknadens systempris (genomsnittligt rörligt pris för alla nordiska länder). Områdesrisk kan uppkomma som differens mellan områdespris och systempriset. Landstinget anser denna risk ha mindre påverkan på det slutgiltiga portföljpriset. Det ligger inom LFS åtagande att hantera denna parameter inom ramen för det löpande samarbete med förvaltaren. Valutarisk Alla former elinköp är kopplade till norska kronor fram till och med 2005 och därefter Euro då detta är prisreferensen i marknaden. Valutasäkringar skall ske enligt Landstinget Sörmlands gällande finanspolicy. Organisation och fullmakt Kraftmarknaden kännetecknas av snabba rörelser och det kräver snabba beslut när finansiella kontrakt handlas för LFS. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\2_OPERATIV ELKRAFTHANDELSSTRATEGI VERSION 2.0.DOC :04

8 5(6) Vid upprättandet eller förändringar av förvaltningsfullmakten skall LFS förankra denna hos Landstingets finanschef och jurist. Inom LFS hanteras beslut inom elhandel av Fastighetsdirektören enligt fastställd delegationsordning. Utanför Fastighetsdirektören ramar gäller Landstinget Sörmlands delegationsordning. Rapportering För att förse Landstinget med en god överblick över kraftportföljen och den ekonomiska redovisningen ska LFS rapportera enligt Landstingets rapportplan. Förklaringar Riktprisnivå Det marknadspris som är fastlagt i förvaltningsfullmakten som Högprisnivå respektive Lågprisnivå. Teknisk analys I teknisk analys används historiska priser för att indikera hur olika aktörer i kraftmarknaden ändrar sina positioner. Detta ger då en bild av den framtida prisutvecklingen. I teknisk analys förutsätts att all fundamental information är med i marknadens prissättning. Vid köp- eller försäljning av finansiella kontrakt används de tekniska analysernas tak och/eller botten vilket gör att det alltid möjligt att använda sig av de tröskelpriser som marknaden har definierat där obalans mellan köpare och säljare uppstår. Mot bakgrund av detta är teknisk analys mycket lämplig att använda som beslutsunderlag till köp och försäljning av finansiella kontrakt inom ramen för förvaltningsfullmakten. Fundamental analys Fundamental analys är ett viktigt verktyg för att förstå den grundläggande prisbilden i marknaden. Fokus ligger på de bakomliggande faktorerna som påverkar tillbud och efterfrågan. I en fundamental analys ses sammanhanget mellan pris och olika parametrar, t.ex. produktionskapacitet, import/export av el, förbrukningsvariation och väder. Syftet är att hitta den/de faktorer (parametrar) som har störst påverkan på prisutvecklingen för tillfället och vilka framtida scenarier som finns inför dessa parametrar. Futureskontrakt En typ av termin där det sker en kontinuerligt avräkning från depåkontot. D v s varje dag jämförs alla futures med aktuellt marknadspris och pengar betalas ut i enlighet med detta. På detta vis fortlöper kontraktet tills det förfaller. Futures kan handlas både på Nord Pool och på OTC. Forwardkontrakt En typ av termin som till skillnad från futures inte avräknas kontinuerligt. Det innebär att avräkningen sker först efter fysisk leverans då pengar insätts eller uttages från depåkontot. D v s forwards jämförs bara efter att kontraktstiden löpt ut med marknadspriset. Först då betalas pengar ut enligt detta. Forwards kan handlas både på NordPool och på OTC. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\2_OPERATIV ELKRAFTHANDELSSTRATEGI VERSION 2.0.DOC :04

9 6(6) Portföljpris Under handelsperioden används Forward-pris, förbrukningsprofil, realiserade och orealiserade vinster samt förluster på finansiella Prissäkringskontrakt för att beräkna LFS framtida Portföljpris. Under Leveransperioden beräknas Portföljpris som kostnader vid handel i Spot- och Balanskraftmarknad plus finansiella vinster och förluster samt förvaltningskostnader, dividerat på verklig förbrukning. OTC Betyder "Over The Counter". Telefonhandel via t.ex. mäklare eller alternativa marknadsplatser. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\2_OPERATIV ELKRAFTHANDELSSTRATEGI VERSION 2.0.DOC :04

10 1(7) LFS/N LANDSTINGET SÖRMLAND LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND FÖRVALTNINGSFULLMAKT GÄLLANDE ELHANDEL FÖR TELGE KRAFT AB 1. Syfte med förvaltningsfullmakten 2. Organisationsplan 3. Anläggningar 4. Förvaltningsvolym 5. Risker inom elkrafthandel 6. Prissäkring 7. Lastprognos och fysisk handel 8. Valutahantering 9. Budgetpris 10. Rapporter och statistik Bilaga A Riktpriser för krafthandel (Bilaga A är preliminär betr marknadspriser och prisnivåer. Marknadspriser och prisnivåer kan beroende på marknadens utveckling komma att behöva justeras under tiden fram till den 3 november. Bilaga A i slutlig form kommer därför att föreligga på landstingsstyrelsens sammanträde.) G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\3_FÖRVALTNINGSFULLMAKT.DOC :04

11 2(7) LFS/N Syfte med förvaltningsfullmakten Denna förvaltningsfullmakt skall definiera hur Telge Kraft skall hantera kraftinköpen för Landstingsfastigheter Sörmland (LFS) enligt gällande Operativa Elkrafthandelsstrategi. Landstingsfastigheter Sörmlands förvaltningsfullmakt för krafthandel skall definiera dagliga eller frekvent återkommande rutiner mellan Landstingsfastigheter Sörmland och Telge Kraft. Förvaltningsfullmakten skall tydliggöra de arbetsmoment som Landstingsfastigheter Sörmland och Telge Kraft skall följa för att säkerställa att definierade ramar och riktlinjer i Landstinget Sörmlands Operativa Elkrafthandelsstrategi efterlevs. Behov av eventuell förändring av förvaltningsfullmakten skall alltid analyseras i samband med förändring av Landstingets Operativa Elkrafthandelsstrategi samt utveckling av arbetssätt mellan Landstingsfastigheter Sörmland och Telge Kraft. Denna förvaltningsfullmakt gäller tillsvidare. Genomlysning av förvaltningsfullmakten sker minst en gång per år och uppdateringar sker vid behov. 2. Organisationsplan Landstingsfastigheter Sörmland och Telge Kraft har utsett nedanstående personer att ansvara för parternas åtaganden i enlighet med gällande avtal samt dokumenten operativ elkrafthandelsstrategi och rutinbeskrivning. Nedanstående personer från Sörmland kommer att kallas till Kraftgruppsmöten, som enligt avtalet skall hållas sex gånger per år. Från Telge Kraft deltager portföljförvaltare och analytiker vid samtliga möten. Namn Befattning Tfn Landstingsfastigheter Sörmland Hans Åke Lanthén Fastighetsdirektör Johnny Niskanen Teknikchef Åke Widholm Driftchef Lars Erik Olsson Driftchef Magnus Andersson Elingenjör G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\3_FÖRVALTNINGSFULLMAKT.DOC :04

12 3(7) LFS/N Namn Befattning Tfn Telge Kraft Jan Olsson Affärs- och avtalsansvarig Andreas Espeving Portföljförvaltare Heléne Hallström Back up portföljförvaltning Mats Gustavsson Fakturering och avräkning Anders Granlund Handel och analys Kontaktperson för samtliga frågor gällande Landstingsfastigheter Sörmlands krafthandel är Andreas Espeving. 3. Anläggningar Grundläggande för en väl fungerande prissäkring av fysiskt kraftbehov och fysisk krafthandel är ett väl uppdaterat anläggningsregister. Landstingsfastigheter Sörmlands anläggningsregister skall innehålla samtliga abonnemang som omfattas av samarbetsavtalet med Telge Kraft. Eventuella förändringar (tillkommande/avgående anläggningar) skall anmälas till Telge Kraft två kalendermånader innan de inträffar. Vid förändringar skall underlaget från Landstingsfastigheter Sörmland innehålla följande information: Fakturaadress och fakturamottagare Anläggningsadress Nätägare Nätägarens anläggningsid och nätområdeskod Timmätt eller schablonmätt Start/stopp datum för elleverans Övriga kundspecifika uppgifter Telge Kraft ansvarar för att eventuellt tillkommande abonnemang anmäls till nätägaren enligt gällande regelverk. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\3_FÖRVALTNINGSFULLMAKT.DOC :04

13 4(7) LFS/N Förvaltningsvolym Landstingsfastigheter Sörmlands beräknade förbrukningsvolym uppgår till för år: MWh MWh MWh LFSs Sörmlands förvaltningsvolym som baseras på den uppskattade årsförbrukningen och historiskt utfall har fastlagts till: MWh (3 MW på årsbasis) MWh (6 MW på årsbasis) MWh (6 MW på årsbasis) Förvaltningsvolymen är fastlagd och gäller tills vidare. Kraftgruppen beslutar om ändringar i den uppskattade årsförbrukningen baserad på balansansvarigs underlag och utifrån information om förändringar. 5. Risker inom elkrafthandel Handel på den avreglerade kraftmarknaden medför ett antal marknadsrisker som måste hanteras. Telge Kraft bevakar för Landstingsfastigheter Sörmland räkning följande risker i krafthandeln: Prisrisk (består av osäkerhet avseende kraftprisets utveckling). Prisområdesrisk (består i osäkerhet om framtida prisområdesskillnader). Valutarisk (består i osäkerhet om förändringar i för krafthandeln relevanta valutor). Balanskraftrisk (består av två delar; prognosavvikelsen, samt skillnaden mellan spotpris och balanskraftpriser). För att begränsa riskerna i krafthandeln skall kraften prissäkras successivt över en treårsperiod (innevarande år + 3 år). Därmed balanseras risken i den öppna positionen (att priset i den ej prissäkrade kraften stiger) mot risken i den prissäkrade positionen (att marknadspriset faller vilket minskar värdet på redan genomförda prissäkringar). Telge Kraft skickar dagligen ut marknadsinformation om elmarknaden samt en djupare veckoanalys. Denna del skall vidareutvecklas vid kommande Kraftgruppsmöten. 6. Prissäkring Telge Kraft skall bedriva en aktiv förvaltning. Finansiella kontrakt kan köpas och säljas för att uppnå en reglerad riskhantering i syfte att optimera Landstingsfastigheter Sörmlands elpris enligt de begränsningar och ramar som finns angivna nedan samt i Bilaga A. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\3_FÖRVALTNINGSFULLMAKT.DOC :04

14 5(7) LFS/N Prissäkring görs enligt nedanstående princip, där prissäkringsgraden avser lägsta täckningsgrad för kalenderåret som skall vara uppfylld innan den 31 december respektive år: Prissäkrad volym Innevarande år 85% Innevarande år % Innevarande år % Innevarande år % Vid inträde i ny NordPoolsäsong skall prissäkringen för säsongen vara minst 75 %. Till fullmakten finns Bilaga A som beskriver inom vilka fastlagda priskanaler Telge Kraft har rätt att utföra inköp av finansiella prissäkringar för Landstingsfastigheter Sörmlands räkning. Bilaga A anger också vilka volymer Telge Kraft kan prissäkra. Förvaltningsprofil och riktprisnivåerna för hög- respektive lågpris fastläggs av Landstingsfastigheter Sörmland utsedda beslutsfattare, se Operativ Krafthandelsstrategi, Organisation och Fullmakt. Vidare skall beslut tas vid kraftgrupper, eller vid behov, om förändring av riktprisnivåerna. Telge Kraft föreslår dessa förändringar utifrån marknadens förändringar. Vid kraftgrupperna beslutas om vilka finansiella kontrakt som skall ingå i Telge Krafts handelsmandat enligt Bilaga A för kommande period. Ju närmare leveransperiod man kommer ger Nordpools produktstruktur möjligheter till handel i fler produkter som månads och veckokontrakt för att anpassa de finansiella säkringarna mot förbrukningsprofilen. För att uppnå bästa anpassning av de finansiella säkringarna mot förbrukningsprofilen kan det krävas att den faktiska förvaltningsprofilen tillåts överstiga den fastlagda förvaltningsvolymen. Handel utöver den fastlagda förvaltningsprofilen skall godkännas av Landstingsfastigheter Sörmland utsedda beslutsfattare. Telge Kraft kan genomföra handel med hjälp av prissäkringskontrakt såsom Future-kontrakt, Forward-kontrakt och olika typer av optioner samt finansiella kontrakt för att prissäkra områdesprisrisken så kallade Contracts for Difference(CfD. Samtliga kontrakt som handlas skall vara noterade på NordPool. Den finansiella handeln ska göras på den nordiska elbörsen Nordpool eller på OTC-marknaden. För att reducera motpartsrisken ska alla finansiella kontrakt från 1 MW och uppåt clearas på Nordpools clearinghus - Nordic Electricity Clearing (NEC). Kontrakt understigande 1 MW som upphandlas i syfte att reducera kraftprisrisken får tecknas med särskilt godkännade av LFS angiven beslutsfattare gällande elhandelsfrågor. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\3_FÖRVALTNINGSFULLMAKT.DOC :04

15 6(7) LFS/N Kontraktet skall tecknas med av LFS godkänd bilateral motpart. Handel i optioner och CfDs skall föregås av särskilt godkännade av LFS angiven beslutsfattare gällande elhandelsfrågor. 7. Lastprognos och fysisk handel Telge Kraft som balansansvarig ansvarar för genomförandet av daglig fysisk handel med tillhörande lastprognos. Varje dygn skall Landstingsfastigheter Sörmland anskaffa fysisk kraft timme för timme för nästkommande dygns samtliga 24 timmar. Telge Kraft ombesörjer detta genom att beställa motsvarande mängd spotkraft för Landstingsfastigheter Sörmlands räkning. Lastprognosen är baserad på historiska lastdata från Landstingsfastigheter Sörmlands anläggningar. Om större förändringar som påverkar lastprognosen förväntas inträffa skall Landstingsfastigheter Sörmland meddela Telge Kraft detta. 8. Valutahantering De former av elinköp som är möjliga enligt gällande operativ elkrafthandelsstrategi är kopplade till flöden i norska kronor fram till och med 2005 och därefter Euro då detta är prisreferensen i marknaden. Enligt Landstinget Sörmlands finanspolicy gällande elhandel skall valutapositioner terminssäkras till SEK. Det åligger Finansavdelningen inom Sörmlands Landsting att se till att Finanspolicyn gällande valutasäkringar för elkrafthandeln efterlevs. 9. Budgetpris Ett preliminärt budgetpris för kraftportföljen nästkommande år skall föreslås under juni månad för att revideras och fastställas under oktober månad varje år. Budgetpriset skall innehålla en ekonomisk prognos för kommande kalenderår baserad på genomförda prissäkringar och då gällande marknadspris på terminsmarknaden för budgetåret. Budgetpriset fastställs i kraftgruppen. Vid samma tillfälle tas en prisprognos fram för de två kalenderår som följer på budgetåret. 10. Rapporter och statistik Telge Kraft skall månadsvis leverera statistik och faktureringsunderlag med villkor enligt överenskommelse. För överenskomna anläggningar skall Landstingsfastigheter Sörmland ha tillgång till förbrukningsstatistik via hemsidan. G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\3_FÖRVALTNINGSFULLMAKT.DOC :04

16 7(7) LFS/N Månadsvis skall rapportering ske av ekonomisk prognos över kraftpriset för budgetåret samt därpå följande tre år. Genomförda prissäkringar redovisas löpande. Kostnader redovisas i ursprungsvaluta. Detta dokument, Landstingsfastigheter Sörmlands förvaltningsfullmakt, gäller tillsvidare och tills nytt underskrivet ersätter detta dokument. Nyköping LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND Telge Kraft AB Hans Åke Lanthén G:\ENHETER\ADM\POLITISKA DOKUMENT\LANDSTINGSSTYRELSEN\PROTOKOLL\LS 03\(11) NOV 03\1100 ELKRAFTSHANDELSSTRATEGI\3_FÖRVALTNINGSFULLMAKT.DOC :04

17 Bilaga A Riktpriser för Krafthandel Landstinget Sörmland Marknadspriser per: Riktpriser fastlagda: (Ersätter ) 2004 Måna Total: Marknadspris NOK/MWh (MWh) År Säsong Månad Förbrukning(MWh) Förbrukningsprofil MW 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9 2, Förvaltningsvolym Förvaltningsprofil (MW) Riktprisnivåer NOK/MWh Högpris Säsong Månad Lågpris Säsong Månad Måna Total: Marknadspris NOK/MWh (MWh) År Säsong Förbrukning(MWh) Förbrukningsprofil MW 6,3 6,3 6,3 5,8 5,9 5,8 6,0 6,1 6,0 5,9 6,1 6, Förvaltningsvolym Förvaltningsprofil (MW) Riktprisnivåer NOK/MWh Högpris Säsong Lågpris Säsong Måna Total: Marknadspris Eur/MWh (MWh) År 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 Förbrukning(MWh) Förbrukningsprofil MW 6,3 6,3 6,3 5,8 5,9 5,8 6,0 6,1 6,0 5,9 6,1 6, Förvaltningsvolym Förvaltningsprofil (MW) Riktprisnivåer Eur/MWh Högpris 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 Lågpris 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 TelgeKraft Landstinget Sörmland

LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2006-10-24 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson. Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland

LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2006-10-24 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson. Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 20061024 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland Rapport 052006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...1 1. BAKGRUND...1

Läs mer

Den finansiella elmarknaden

Den finansiella elmarknaden RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2005 : 6 Den finansiella elmarknaden SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 VARFÖR HAR FI TILLSYN ÖVER ELBOLAGEN? 6 DEN FINANSIELLA ELMARKNADEN 8 Riskhantering och portföljförvaltning

Läs mer

Södertälje kommunkoncern

Södertälje kommunkoncern (Beslutas av Kommunfullmäktige) 2007-01-29 Antal sidor: 15 Antal bilagor: 0 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Finanspolicyns syfte 1 1.2 Policystruktur 1 1.3 Giltighet och uppdateringar 1 2. Ansvarsfördelning

Läs mer

Hur bör elhandeln organiseras?

Hur bör elhandeln organiseras? Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska elmarknadens regelverk Elforsk rapport 2004:10 Lars Bergman Eirik S. Amundsen Mars 2004 Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer

Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern

Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern Diarienummer KS 2013-00178 Fastställt av KF 2013-04 (rev) Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad

Läs mer

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA PRISER I SAMBAND MED EFFEKTTOPPAR? EME Analys HB Holländargatan 23 SE-111 60 STOCKHOLM SVERIGE +468-791 22 40 +468-791 86 50 Fax: +468-14 91 61 E-post: info@emeanalys.se

Läs mer

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN 1. SAMMANFATTNING...3 2. BAKGRUNDEN TILL INDUSTRIBUD...5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFFEKTREDUKTIONER...7 3.1 Företag som redan har incitament

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi för avtal från och med år 2015

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi för avtal från och med år 2015 1(3) avdelningen Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Ragna.Forslund@sll.se ANSKAFFNINGSBESLUT 2013-11-05 nämnden 2013-11-12, punkt 21 SL-2013-0753 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

KF 233 9 DEC 2013. Nr 233. Finanspolicy för Uppsala kommun KSN-2013-1071. Uppsala den 20 november 2013 På kommunstyrelsens vägnar

KF 233 9 DEC 2013. Nr 233. Finanspolicy för Uppsala kommun KSN-2013-1071. Uppsala den 20 november 2013 På kommunstyrelsens vägnar KF 233 9 DEC 2013 Nr 233. Finanspolicy för Uppsala kommun KSN-2013-1071 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa finanspolicy enligt ärendets

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2013-2014 Medlemsdiskussion på årsmötet den 25april 2013 och beslutade på styrelsemötet den 11 juni 2013 11 juni 2013 Innehåll Förord.......3

Läs mer

El-köpet Upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning

El-köpet Upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning El-köpet Upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning ~~SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET @Svenska Kommunförbundet 1997 Adress: 11882 STOCKHOLM, tfn 08-7724100 E-post: fastighet@svekom.se ISBN:

Läs mer

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 2013-12-02 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrund och omfattning...4 1.2 Syfte med placeringsreglementet...4 1.3 Uppdatering

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Placeringsriktlinjer... 3 2 Verksamhetens indelning i avdelningar... 3 3. Placeringsstrategi... 3 3.1 Mål

Läs mer

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (30) 2014-02-10 Ks 9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr Kommunfullmäktige fastställde 2013-02-25, 29 finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

Läs mer

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013 Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm 1 juli 2013 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren Finanspolicy

Fastighets AB Förvaltaren Finanspolicy Fastighets AB Förvaltaren FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN 2 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målsättning... 3 1.3 Uppdatering/ändring av finanspolicyn... 3 2. Ansvarsfördelning...

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-09-14 LKD 04329 51 Finanspolicy Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2004-08-30 83 (se bilagda handlingar) behandlas. Yrkande Gustaf Wachtmeister (m), Mikael Edlund

Läs mer

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Sidan 1 Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Om företaget Allmänt Axpo Sverige AB, organisationsnummer 556121-3199, är ett bolag inom Axpo-koncernen

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 27 mars 2015 och gäller i tolv månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank

Läs mer

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-23 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad placeringspolicy för Samförvaltade stiftelser STK-2014-533

Läs mer