Bostadsfakta. Göteborg Landeribacken. Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsfakta. Göteborg Landeribacken. Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör:"

Transkript

1 Bostadsfakta Göteborg Landeribacken Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör: Arkitekt: Försäljning: Oktober 2010 Brf. Landeribacken u. b. Seniorgården AB Internet: KUB arkitekter Newhomes Besöksadress: Belegatan 8 Eriksbergs kajpromenad Pernilla Tilly Meijer Denna Bostadsfakta är framtagen av Seniorgården AB på uppdrag av Brf. Landeribacken u.b.

2 o m r å d e t b o med bosta d s r ä t t m i l j ö a n pa s s at boende i n r e d n i n g s va l f ö r s ä l j n i n g och eko n o m i ru m s b e s k r i v n i n g t e k n i s k beskrivning s i t uat i o n s p l a n

3 ica kvantum landeribac ken centrum, 2 km munkebäck storget kulturhuset kåken redbergspl atsen olskroksto rget delsjöområ det, 2 km Beskrivning av området Allmänt Bagaregården och de hus vi kommer att bygga ligger nära Olskroken, Redbergsplatsen och Munkebäckstorget, där olika typer av service finns. Du som bosätter dig här kommer också ha tillgång till de olika kvaliteter som finns i stadsdelen så som det nya fina och aktiva kulturhuset Kåken, som är en ombyggnad av Härlanda gamla fängelse. Kommunikationer Här är det nära till både buss- och spårvagnshållplatser. Vid korsningen Landerigatan/Gustavsgatan finns busshållplats Strömmensbergsstigen där buss 62 går. Bussen tar dig exempelvis till Redbergsplatsen. Flexlinjen går endast ca 100 m från husen. Vid Stockholmsgatan/ Härlandavägen går både spårvagn 1 och 3. Området är av riksintresse Bostadshusen gränsar till ett riksintresseområde för de västra delarna av Bagaregården. Stadsplanen utarbetades år 1911 av stadsingenjören Albert Lilienberg som var en av tidens mest framträdande stadsplanerare. Området är utformat med oregelbundna kvartersformer, varierande hustyper och gator som kröker utifrån terrängen. Såsom ett lokalt tidigt exempel på denna typ av stadsplan av en framstående stadsplanerare har området mycket höga stadsplanehistoriska värden. Byggnaderna Husens arkitektoniska utformning har unika kvaliteter, som till exempel den putsade fasadens i varierande nyanser samt den gemensamma ljusgården i varje hus. Bostadsrättsföreningen kommer att bestå av fyra flerbostadshus i tre till fyra våningar som trappar upp längs sluttningen. Byggnaderna är utformade som lamellhus och placerade i ost/västlig riktning för att behålla visuell och fysisk kontakt med naturområdet upp i slänten mot Strömmensberg ifrån Landerigatan samt för att ge husen bra solvärden. Allmänhetens tillgänglighet till grönb o s ta d s f a k ta l a n d e r i b ac k e n o k to b e r

4 området säkerställs genom allmän parkmark mellan hus 2 och 3. De höga, smalare fönstren, är lågt sittande för att ge ett ljust och luftigt intryck i bostaden och samtidigt ge möjlighet att ha utblick även ner mot marknivån. Gemensamhetslokal I föreningen kommer en gemensamhetslokal uppföras och i direkt anslutning även ett övernattningsrum som du som medlem i föreningen kan hyra när ni får besök av släkt och vänner. Teknik Anslutning för vatten och avlopp sker till Göteborgs kommunala VA-anläggning. Den totala vattenförbrukningen mäts centralt för hela fastigheten. Dessutom mäts varmvattenanvändningen individuellt i varje lägenhet, vilket bidrar till att du får bättre kontroll över din varmvattenförbrukning och därmed även dina energikostnader. Trapphus och postboxar Postboxar med lås placeras i entréplanet i respektive trapphus. Intill postboxarna kommer sittbänk att finnas, som ofta är uppskattat både då man hämtar posten eller om man väntar på transporter. Vid lägenhetsdörrarna kommer det att finnas en klämma där tidningsbudet kan lämna dagstidningar. TV, telefon och dator Lägenheterna är utrustade med Triple Play från Telia, vilket innebär att samtliga uttag kan aktiveras för TV, tele eller data. Angående uppkoppling av ev trygghetslarm: Trygghetslarm är ej tillförlitligt vid strömavbrott om man ansluter det via Triple Play eller andra system som baseras på fiberteknik. Nya tekniker för uppkoppling håller på att utvecklas, bl a mobil uppkoppling via GSM. Fram till dess att exempelvis GSM-tekniken kommer vara tillförlitlig ser Seniorgården till att dra in en kopparkabel till de fastigheter som Seniorgården bygger, vilket gör att traditionell anslutning av trygghetslarm via analoga systemet möjliggörs som tillval. Parkering Parkering för bostäderna skall ske i det garage som kommer byggas under husen 3 och 4. Antalet är dimensionerat utifrån nu gällande normer vilket innebär att ca 50 % av lägenheterna kommer att kunna hyra parkeringsplats. Anmälan för att hyra parkeringsplats görs i samband med bokningstillfället för bostaden. Som alternativ till egen bil finns i Bagaregården även en bilpool som utgörs av Bagaregårdens Bilkooperativ, för mer info se Förråd Samtliga lägenheter har förråd i respektive hus. I anslutning till respektive byggnads entré finns även rullstolsförråd. Cykelrum finns antingen i byggnaden eller i angränsande byggnad. Sophantering Lämning av hushållsavfall och biologiskt avfall sker vid två ställen belägna nära gatan, mellan hus 1 och 2 samt mellan hus 3 och 4. Avfallskärlen är markförlagda sopkärl och på detta sätt undviker vi soprum med obehaglig lukt och nedsmutsning eller sopcontainers på gården eller gatan. För lämning av fraktioner så som pappers-, plast- och plåtåtervinning hänvisas till kommunens återvinningsplatser varav en finns på andra sidan lekplatsen längs Landerigatan. 4 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

5 Bo med bostadsrätt Trygghet i boendet Att bo med bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna och den fastighet/mark som är föreningens. Du har ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte bli uppsagd av föreningen förutsatt att du sköter dina skyldigheter gentemot föreningen. Du har även rätt att sälja din bostad till vem du vill under förutsättning att en av köparna som skall bo i lägenheten är över 55 år (enligt bostadsrättsförenings stadgar). Bostadsrättsföreningens styrelse kan dock neka köparen medlemskap i föreningen om köparen t ex har betalningsanmärkningar. Medbestämmande När du förvärvat en bostadsrätt är du också delägare i föreningens samtliga tillgångar. Du och dina grannar bestämmer över era bostäder genom den styrelse som ni väljer vid den årliga föreningsstämman. Den styrelse som initialt bildar föreningen sköter verksamheten till årsstämman efter det att fastigheten är färdigställd. Under denna period väljs de boende successivt in i styrelsen. Boende till självkostnad Du som vill bo med bostadsrätt betalar en insats och upplåtelseavgift för att få flytta in i din nya bostad. Du betalar även en årsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader såsom räntor och amorteringar på lån samt drift- och underhållskostnader. Årsavgiften betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen. Eftersom föreningens medlemmar själva förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna har du i hög grad möjlighet att påverka driftkostnaderna. Du bor till självkostnadspris. Trygghetspaket Seniorgården har i samarbete med JM sedan många år tagit fram ett trygghetspaket för att göra bostadsrätten till en säker boendeform och trygg investering för dig. Trygghetspaket innebär i korthet: Ett ekonomiskt beslutsunderlag (boendekalkyl) tas fram till varje kund inför köp av en bostad. Detta bygger på kundens ekonomi och visar hela kostnaden för boendet. Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan har granskats av två av Boverket auktoriserade intygsgivare, som intygat att planen vilar på tillförlitliga grunder. b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

6 En säkerhet för betalda insatser utfärdas av AB Bostadsgaranti. AB Bostadsgaranti ägs till hälften av staten och till hälften av Sveriges Byggindustrier. Seniorgården förvärvar dessutom de eventuella lägenheter som inte upplåtits med bostadsrätt senast på avräkningsdagen på villkor enligt ekonomisk plan. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter. Garantitiden är fem år, utom för vitvaror, blandare/ VS-armaturer och tapetdragningar där garantitiden är 2 år. En byggfelsförsäkring tecknas, försäkringen gäller från slutbesiktningen och tio år framåt. Om det i något av våra projekt under 10 år efter slutbesiktning inträffar en skada till följd av fel i fasadkonstruktionen och/ eller fasadarbetets utförande, som inte regleras genom byggfelsförsäkringen, kommer Seniorgården att svara för att skadan åtgärdas. Läs mer om vårt trygghetpaket på seniorgarden.se. Förvaltning Bostadsrättsföreningen administreras och förvaltas av JM AB under två årsbokslut. 6 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

7 Miljöanpassat boende Det ska vara lätt att leva miljövänligt och med bra inomhusklimat i en bostad byggd av Seniorgården. Alla våra hus lever upp till en rad specificerade krav på metoder och tekniska lösningar som både ska minska miljöbelastningen och ge en god inomhus- och livsmiljö. Miljöhänsyn är också ekonomiskt fördelaktigt, eftersom energi- och vattensnåla installationer ger lägre hushållskostnader. Lågenergihus Klimatsmarta lågenergihus är standard hos Seniorgården. Med bättre isolerade väggar, smartare fönster, individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning som standard sänker du energianvändningen och bidrar därmed till lägre energikostnader och minskade koldioxidutsläpp. Alla hus har vattenburna uppvärmningssystem. Värmekälla är fjärrvärme. Det sparar energi och ger lägre uppvärmningskostnader. Bostäderna är utrustade med energisnål kyl och frys (klass A), tvättmaskin, diskmaskin och torktumlare. Ventilationssystemet är energisnålt och lågenergiarmaturer används i allmänna utrymmen. Stora fönsterytor ger ljusa bostäder samtidigt är fönsterytorna ofta stora energibovar. Därför är samtliga fönsterkonstruktioner i Seniorgårdens nya bostäder extra värmeisolerande. Naturliga material Seniorgården tillämpar försiktighetsprincipen, vilket innebär att vi väljer bort produkter redan vid misstanke om negativ miljöpåverkan. Via vår miljövarudatabas kontrollerar vi alla byggprodukter som kan tänkas orsaka miljöproblem. På så sätt undviker vi hälso- och miljöfarliga ämnen i våra hus, som t ex mjukgörare i plaster (exempelvis ftalater) och bromerade flamskyddsmedel. Seniorgården använder i så stor utsträckning som möjligt beprövade naturmaterial som trä, sten, kakel och klinker. Allergihänsyn Alla Seniorgårdens bostäder har helt PVC-fria yt- och tätskikt, eftersom forskning visar på ett möjligt samband mellan allergiska besvär hos barn och PVC-plast. Vi avstår även från vissa särskilt allergiframkallande träslag, som till exempel Röd Ceder, Santos palisander, Merbau och Sapele. I planteringarna som omger Seniorgårdens hus väljer vi växter och träd som är giftfria och lämpliga för allergiker, som äppelträd och rosor. Källsortering Alla Seniorgårdens bostäder är utrustade för källsortering av avfall i den enskilda bostaden. Fuktsäkring Genom flera olika skyddsåtgärder minimeras risken för fuktrelaterade problem i Seniorgårdens bostäder. Fuktsäkring finns alltid i diskbänkskåp och under diskmaskin, kyl och frys. I badrummen ställs extra höga fuktskyddskrav, i enlighet med Byggkeramikrådets rekommendationer. Vi använder tätskikt med högt så kallat ånggenomgångsmotstånd. I stället för vanliga gipsskivor använder vi särskilt vattentåliga skivmaterial i badrum. Samtliga installationsarbeten uppfyller kraven enligt branschreglerna Säker vatteninstallation. Bra inomhusluft Luften som går in i bostaden via ventilationssystemen renas med luftrenande filter. God elmiljö Seniorgården minimerar exponeringen för elektriska och magnetiska fält i bostaden, i enlighet med försiktighetsprincipen. Tack vare ett femledarsystem begränsas de magnetiska fälten i hela fastigheten, och vi undviker att placera elcentraler i anslutning till sovrum. God ljudmiljö Seniorgårdens bostäder är tystare än vad svenska byggregler kräver, eftersom vi vet att störande ljud och buller av många uppfattas som det största problemet i boendemiljön. Extra tjocka väggar och bjälklag ger mycket god ljudisolering mellan lägenheterna och höga ljudkrav ställs på ventilations- och värmesystem. Våra ytterdörrar håller god ljudklass. Seniorgårdens miljöarbete Seniorgården, som är ett bolag inom JM-koncernen, är tillsammans med JM europaledande på lågenergihus. Vill du veta mer om våra lågenergihus besök oss på www. seniorgarden.se/miljö b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

8 Inredningsval Originalinredning För din nya bostad finns en färdig originalinredning framtagen som ingår i priset för din nya bostad. Det finns även ett utbud av inredning som kan väljas utöver original. Utbudet är valt speciellt för ditt projekt och presenteras i Inredningsguiden, där även kostnaden för respektive alternativ framgår. Seniorgården reserverar sig för förändringar som kan ske i leverantörernas sortiment, det kan då bli aktuellt att ersätta en utgående produkt med en likvärdig. Inredningsmöte och visning När du har bestämt dig för en bostad och betalat bokningsavgiften kommer du att bli kontaktad av projektets inredningsansvarige för att boka in en tid för inredningsmöte. På mötet presenteras din bostads originalinredning samt möjliga tillval. Priser I bostadens pris ingår originalutförande och samtliga priser i Inredningsguiden är inklusive moms. Priserna är mellanskillnaden från Seniorgårdens originalinredning och gäller som tillägg och i förekommande fall, för utbyte mot originalutförandet. Vid eventuella tillval som medför projekteringsändringar tillkommer en grundavgift för upprättande av nya ritningar. I priset ingår montering om inte annat anges. Beställning Du kommer i ett tidigt skede att få information om stopptid för beställning av inredning utöver originalinredningen. Det är inte möjligt att göra beställningar efter stopptidens utgång. Är beställningen inte gjord före stopptidens utgång, inreds bostaden enligt Seniorgårdens originalinredning. Betalningsvillkor En dellikvid om 50 procent av inredningskostnaden erläggs mot faktura inom 30 dagar efter utförd beställning. Resterande del betalas mot faktura senast på tillträdesdagen. Vid beställning för mindre än kr faktureras hela beloppet och erläggs inom 30 dagar. Fakturan kan betalas via plus- eller bankgiro. Var noga med att ange ditt kund- och fakturanummer (finns på fakturan). Detta gäller även vid betalning via internet. Kvitto på slutbetalda inredningsval samt slutbetald insats visas upp vid nyckelutlämningen. 8 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

9 Försäljning och ekonomi Försäljning av bostäder Bostäderna förmedlas genom fristående fastighetsmäklare på Newhomes AB. Bokningsavtal Inom en vecka från att bokningsavtal har tecknats ska en bokningsavgift om kr erläggas, i samband med detta upprättas en boendekalkyl. Om blivande köpare väljer att inte teckna upplåtelseavtal återbetalas bokningsavgiften reducerad med en administrationsavgift på kr och Seniorgården äger rätt att anvisa bostaden till annan köpare. Bokning sker så länge arbetet med ekonomisk plan pågår. Innan ekonomisk plan registrerats, kan inte upplåtelse av bostadsrätt ske. Upplåtelseavtal och dellikvid När bostadsrättsföreningen är bildad och har erhållit Bolagsverkets tillstånd att upplåta bostadsrätt, ska upplåtelseavtal tecknas och i samband med detta beviljas medlemskapet. Detta beräknas ske under andra eller tredje kvartalet Vid detta tillfälle erläggs en dellikvid om 10 procent av priset, dock max kr. Dellikviden kan avräknas med tidigare erlagd bokningsavgift. Innan styrelsen i föreningen undertecknar upplåtelseavtalet ska den pröva om du kan godtas som medlem i föreningen. I samband med detta görs en kreditupplysning och det kontrolleras att boendekalkylen fortfarande är aktuell. Prövningen är en kontroll av din ekonomi och allmänna betalningsförmåga. För att uppfylla fastighetsmäklarens skyldigheter i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt kommer fastighetsmäklaren i samband med undertecknande av upplåtelseavtal utföra identitetskontroll, ta en kopia av uppvisad godtagen legitimationshandling samt förvara kopian i fem år. Insats och månadsavgifter Framgår av separat prislista som baseras på en preliminär ekonomisk plan. Slutbetalning Senast på tillträdesdagen ska resterande del av insats, upplåtelseavgift vara betald, samt eventuella kostnader för ändringar av inredning. Kvitto på fullgjord betalning ska uppvisas i samband med utlämning av nycklarna till bostaden. Årsavgift Årsavgiften betalas, månadsvis i förskott, från och med tillträdesdagen. Tillträde Preliminärt tredje/fjärde kvartalet Besiktningar Slutbesiktning av bostaden görs innan du tillträder bostaden. Besiktningen utförs av en besiktningsman (utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse) som kontrollerar utförda arbeten. Till besiktningen kallas styrelsen och även en även en representant från entreprenören. Du bör också närvara för att kunna framföra synpunkter till besiktningsmannen samt kontrollera eventuella inredningsval. Kallelse kommer att skickas ut i god tid före besiktningsdatum. Efterbesiktning sker också innan tillträdet. Syftet med efterbesiktningen är att kontrollera att de eventuella fel och brister som påtalats vid slutbesiktningen har åtgärdats. Besiktning görs cirka två år efter slutbesiktning i samband med garantitidens utgång för delar av entreprenaden enligt sid 6. Här noteras fel som framträtt under denna del av garantitiden och felaktigheter åtgärdas enligt besiktningsprotokoll. Villkor i övrigt Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet och bostadsrättsföreningens stadgar som du erhåller i samband med undertecknandet av upplåtelseavtalet. b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

10 Rumsbeskrivning, lägenheter GENERELLT Entrédörr Lås entrédörr Innerdörrar Fönsterbänkar Lås fönsterdörr/fönster Rumshöjd KAPPRUM/HALL Golv Sockel Väggar Tak Övrigt VARDAGSRUM Golv Sockel Väggar Tak KÖK Golv Sockel Väggar Tak Vitvaror Övrigt SOVRUM Golv Sockel Väggar Tak Övrigt KLÄDKAMMARE Golv Sockel Väggar Tak Övrigt Säkerhetsdörr med stålkarm Assa Släta vita Stenmaterial I markplan är fönster och fönsterdörrar låsbara 2,5 m Ekparkett Eklaserad furu Målade Grängat Skjutdörrsgarderob alternativt kapphylla enligt ritning Ekparkett Eklaserad furu Målade Grängat Ekparkett Eklaserad furu Målade, stänkskydd av kakel Grängat Glaskeramikhäll, ugn och mikro, kyl, frys samt diskmaskin Köksinredning enligt ritning Ekparkett Eklaserad furu Målade* Grängat Skjutdörrsgarderober enligt ritning Ekparkett Eklaserad furu Målade Grängat Inredning enligt ritning 10 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

11 Rumsbeskrivning, forts. BADRUM MED TVÄTT Golv Väggar Tak Vitvaror Övrigt WC (avser 4 rok) Golv Sockel Väggar Tak Övrigt Klinker Kakel Målat Tvättmaskin och torktumlare Inredning enligt ritning Klinker Klinker Väv Målat Inredning enligt ritning * Vitmålade väggar som standard. Tapet typ Decorama Easy Up kan i sovrummet väljas utan tillkommande kostnad, med reservation för produktionsskede. Lägenheter som är osålda när produktionen ska färdigställa dem, utföres med målade väggar om inte annat anges. b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

12 Teknisk beskrivning Grundläggning Stomme Balkonger Balkongfronter Tak över balkong Ytterväggar Ytskikt yttervägg Mellanbjälklag Yttertak Lägenhetsskiljande väggar Lättväggar Fönster Entrépartier Värme, vatten och sanitet Ventilation TV, telefon och dator Uteplats Förråd Cykelförråd Sophantering Parkering Övriga gemensamma utrymmen Platta på mark/motfylld vägg Betong Betong Pinnräcke i aluminium Betong Utfackningsväggar med trästomme Puts Betong Papp på råspont, takstolar av trä Betong Gips Aluminiumklädda träfönster, energiglas Aluminium Central frånluftsvärmepump och fjärrvärme. Radiatorer med termostatreglering. Mekanisk frånluftsventilation, filtrerad tilluft tas in bakom radiatorerna. Frånluft sugs ut i kök, bad och WC. Telia Triple Play Betongmarkplatta Lägenhetsförråd samt rullstolsförråd finns i entréplanet Finns i hus 1, 3 och 4. Markförlagda sopkärl med inkastlucka för hushållsavfall Parkering skall ske i garage som finns under hus 3 och 4 Gemensamhetslokal, övernattningsrum, fastighetsförråd, elrum, undercentraler och fläktrum 12 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

13 Situationsplan HUS 1 HUS 2 HUS 3 HUS 4 b o s ta d s f a k ta l a n d e r i b ac k e n o k to b e r

14 2 rok 14 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

15 2 rok b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

16 2 rok 16 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

17 2 rok b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

18 2 rok 18 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

19 3 rok b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

20 3 rok 20 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

21 3 rok b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

22 3 rok 22 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

23 3 rok b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

24 3 rok 24 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

25 3 rok b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

26 3 rok 26 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

27 3 rok b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

28 3 rok 28 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

29 3 rok b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

30 3 rok 30 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

31 4 rok b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

32 4 rok 32 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

33 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

34 34 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

35 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

36 36 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

37 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

38 38 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

39 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

40 40 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

41 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

42 42 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

43 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

44 44 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

45 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

46 46 b o s t a d s f a k t a l a n d e r i b a c k e n o k t o b e r

47

48 3D-bilder: Cadwalk Media Tryck: Ljungbergs Tryckeri Produktionsår: 2010 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. SENIORGÅRDEN AB Postadress Gårdatorget 2, Göteborg Telefon Internet

stockholm gustavsberg BOSTADSFAKTA Porslinskvarteren 2

stockholm gustavsberg BOSTADSFAKTA Porslinskvarteren 2 stockholm gustavsberg BOADSFAKTA Porslinskvarteren Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar rum & kök...sid. 3 rum & kök... sid. rum & kök...sid. 3 5 rum & kök... sid. 36 Våningsplan...sid. Fasadritningar...

Läs mer

BOSTADSFAKTA Fiskartorpet

BOSTADSFAKTA Fiskartorpet Stockholm ÖERA BOADSFATA Fiskartorpet Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. rum & kök...sid. 5 Våningsplan...sid. 6 Fasader...sid. J Original...sid. Rumsbeskrivning...sid.

Läs mer

STOCKHOLM LILJEHOLMSKAJEN. Berghus 4

STOCKHOLM LILJEHOLMSKAJEN. Berghus 4 OCHOM IJEHOMSAJE BOADSATA Berghus Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar 1 rum & kök...sid. rum & kök...sid. 9 rum & kök...sid. rum & kök... sid. 5 rum & kök...sid. Våningsplan...sid. asadritningar...sid.

Läs mer

Kvarnholmen Nya Kvarnen 1

Kvarnholmen Nya Kvarnen 1 Bostadsfakta varnholen ya varnen Utgivningsdatu Mars 03 Byggherre Totalentreprenör Arkitekt örsäljning JM AB esida: www.j.se JM AB Olle Dahlkild, Arkitekt, Engstrand & Speek Skandiaäklarna yproduktion

Läs mer

Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal...

Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... www.karnhem.se Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... 3 Beskrivningar Rumsbeskrivning... 4 Teknisk beskrivning... 6 Garantier och försäkringar...

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Så bor du i Brf Sjöblick

Så bor du i Brf Sjöblick Så bor du i Brf Sjöblick När du köper en nyproducerad bostadsrätt är fördelarna många gentemot att köpa en äldre. Bostäderna håller en hög standard och är byggd med dagens människors behov i tankarna.

Läs mer

BRF GREENROOF. Drömmen om ett cityhak med grönt tak

BRF GREENROOF. Drömmen om ett cityhak med grönt tak BRF GREENROOF Drömmen om ett cityhak med grönt tak Skönt och grönt mitt i stan Hisingsparken St Jörgen Park Golf 2,5 km E6 Brf Greenroof är vår tredje och sista etapp i populära Kvillebäcken i Göteborg.

Läs mer

Drömmen om här och nu

Drömmen om här och nu BRF HOVÅS PARK Drömmen om här och nu STEG Oxsjön Havet, naturen och det bästa från staden Väg 158 Askimsbadet Säröbanan Fascinerande visioner är nu på väg att bli verklighet i Nya Hovås. Här växer en mysig

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Mer för mindre. Brf. Ängsnyckeln i Åby Ängar, Vallentuna. Plånboksvänliga 1 4:or nära Vallentuna centrum.

Mer för mindre. Brf. Ängsnyckeln i Åby Ängar, Vallentuna. Plånboksvänliga 1 4:or nära Vallentuna centrum. Mer för mindre Brf. Ängsnyckeln i Åby Ängar, Vallentuna. Plånboksvänliga 1 4:or nära Vallentuna centrum. Planeten ska med När du köper en Riksbyggenbostad, oavsett om det är i Brf. Ängsnyckeln

Läs mer

lomma läge Drömmen om att sätta dig själv i centrum 6,2 takhöjd

lomma läge Drömmen om att sätta dig själv i centrum 6,2 takhöjd lomma läge Drömmen om att sätta dig själv i centrum 6,2 takhöjd Låt humöret blomma flytta till Lomma Härliga bad, långa strandpromenader och livfullt hamnliv är bara några anledningar till att Lommaborna

Läs mer

Moderna villor nära Vänerns vackra strand. Välkommen till Zakrisdal Strandäng, Karlstad

Moderna villor nära Vänerns vackra strand. Välkommen till Zakrisdal Strandäng, Karlstad Moderna villor nära Vänerns vackra strand Välkommen till Zakrisdal Strandäng, Karlstad 2 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten. 3 OMRÅDET sid

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Nu ingår alla tre hus i samma förening!

Nu ingår alla tre hus i samma förening! u ingår alla tre hus i samma förening! Bofakta maj 2014 Innehåll 2 Inledning 2 Välkommen hem till Äppellunden 4-5 Välkommen till Bollebygd 6 Situationsplan 7 Inredningsval 8-9 Beskrivning 10-11 ägenhetsfördelning

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

Hus Villan. Vänern, vardagsrum. Charmigt kvarter nära natur och bad. Välkommen till Nya Bro etapp 2, Upplands-Bro

Hus Villan. Vänern, vardagsrum. Charmigt kvarter nära natur och bad. Välkommen till Nya Bro etapp 2, Upplands-Bro Hus Villan Vänern, vardagsrum Charmigt kvarter nära natur och bad Välkommen till Nya Bro etapp 2, Upplands-Bro 2 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Läs mer

Vill du bo granne med en hel park? Välkommen till Brf S:t Lars Park i Lund

Vill du bo granne med en hel park? Välkommen till Brf S:t Lars Park i Lund Vill du bo granne med en hel park? Välkommen till Brf S:t ars i und jut av fågelsången, lugnet och ett bekvämt boende nära city Vissa bostäder är vackrare och mer lockande än andra därför att de ligger

Läs mer

Välkommen till Stureby! Brf Parkslingan ett Svanenmärkt bostadskoncept.

Välkommen till Stureby! Brf Parkslingan ett Svanenmärkt bostadskoncept. Välkommen till Stureby! Brf Parkslingan ett Svanenmärkt bostadskoncept. När du har bestämt dig Bostäderna i Brf Parkslingan säljs genom oberoende mäklare. Detta garanterar att du som kund får professionell

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering Kvarteret Mullvaden i Mölndal Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28 Renovering och modernisering Planerad renovering och modernisering Innehåll Planerad renovering och 3 modernisering

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design brf planeten Bofakta design helhet t ryg g h e t p r i s vä r t ö s t r a lu g n e t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Planeten i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet,

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t

f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Vitsippan Ekhaga! 1. Läs

Läs mer

Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar

Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar Allmännyttan pressar byggpriserna det är bostadsbrist i hälften av landets kommuner och i nära 85 procent

Läs mer