Skogarna och skogsbruket i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogarna och skogsbruket i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet"

Transkript

1 Skogarna och skogsbruket i Finland Jord- och skogsbruksministeriet

2 Det gröna guldets land Finland ett mycket grönt land sett ur ett fågelperspektiv. Jämfört med de andra europeiska länderna finns det mest skog i Finland. Skogar täcker tre fjärdedelar av landarealen. För varje invånare finns fyra hektar skogsmark. En stor del av Finlands areal ligger norr om polcirkeln. Golfströmmen gör det möjligt att det växer skog nästan upp till de nordligaste delarna av vårt land. Klimatet och den moränbaserade jordmånen gör förhållandena karga. I vårt land växer totalt cirka trettio trädslag av vilka de vanligaste är tall, gran och björk. Barrträdens andel av trädbeståndet uppgår till 80 procent. Skogar i Europa Den procentuella andelen skog av landarealen Finland folkmängd: 5,2 miljoner areal: km² skogsareal: km² Ett konkurrenskraftigt skogsbruk bygger en grund för ekonomisk och social hållbarhet. Skogssektorn och branscher med anknytning till skogssektorn är viktiga arbetsgivare. Sektorns andel av bruttonationalprodukten är sju procent. Då man tar i beaktande den ekologiska hållbarheten och bevarandet av naturvärden är skogarna vårt lands gröna guld ingen uppgift vatten källa: Europeiska skogsinstitutet (EFI) Skogar täcker 68 % av hela Finlands areal.

3 Skogar ger välbefinnande Nästan var femte finländare tillhör en familj som äger skog. Privatpersoner och familjer äger cirka 60 procent av skogsmarken. Familjeskogsbruk idkas på lång sikt med beaktande av kommande generationers behov. I praktiken finns det skog på varenda finländsk lantgård. Strukturförändringarna i det finländska samhället avspeglas också på skogssektorn. I och med urbaniseringen bor skogsägarna allt oftare någon annanstans än på landsbygden. Ägarbasen har också förändrats eftersom andelen pensionärer och kvinnor bland skogsägarna har ökat betydligt under de senaste årtiondena. Skogen är en källa till arbete och inkomst, men den erbjuder också i allt högre grad naturupplevelser och rekreation. Ännu på 1950-talet var en halv miljon finländare sysselsatta med skogsarbete. Skogssektorn är en viktig arbetsgivare också i dag: personer arbetar inom skogsbruket, skogsindustrin och branscher med direkt anknytning till dessa. Möjligheter till företagande som skapas av skogsbruket och skogsindustrin är t.ex. skogs- och pappersmaskintillverkning samt planeringsoch experttjänster. Staten 26 % Bolag 9 % Skogsmarksägarna i Finland Övriga 5 % Privata 60 % I Finland finns mer än privata skogshemman. Gårdarnas genomsnittliga storlek är knappt 30 hektar. God skogsvård ger mer virke Landets skogsinvesteringar ger en exakt bild av skogarnas utveckling över en period på 80 år. Skogarna växer årligen 87 miljoner kubikmeter av vilka 55 miljoner kubikmeter avverkas för att användas i industrin. Femton miljoner kubikmeter virke försvinner ur skogarna i form av ved, avverkningsavfall eller naturlig förmultning. Genom den goda skogsvården har man säkrat att tillväxten är större än avverkningen. Årligen används cirka 240 miljoner euro för vård och grundläggande förbättring av skogarna. Av den här summan finansierar skogsägarna cirka tre fjärdedelar och staten cirka en fjärdedel. Staten stödjer skogsbruket genom investeringar som inte nödvändigtvis är lönsamma för privata skogsägare, men som är ändamålsenliga för nationalekonomin och utvecklingen av hela skogssektorn. Det är möjligt att få stöd t.ex. för vård av ungskog och skogsnatur.

4 Mångfalden skyddas på många sätt Den ekologiska hållbarheten gäller såväl naturskyddsområden som ekonomiskogar. Av Finlands landområden är 11,2 procent skyddade, vilket motsvarar ett område av Belgiens storlek. 7,6 procent av skogarna är skyddade. Merparten av de skyddade skogarna ligger i norra Finland. De första naturskyddsområdena inrättades redan för cirka hundra år sedan. De strängt skyddade skogarna används inte för skogsbruksändamål. I relation till skogsarealen finns i Finland mest sådana områden i hela Europa. Med hjälp av naturskyddsområdena tryggas till exempel utrotningshotade arters livsmiljö i urskogar. Forskningen i skogarnas mångfald är på hög nivå i Finland. Forskningsresultaten används kontinuerligt för att sammanjämka bevarandet av mångfalden och skogsbruket. Ekonomiskogarnas mångfald skyddas genom att man bevarar värdefulla livsmiljöer, t.ex. lummiga lundar, små myrar eller områden utmed skogsbäckar som avses i skogslagen. I alla avverkningsområden lämnas därtill såväl rötträd som levande trädbestånd som gör den föryngrade skogens struktur mångsidigare och erbjuder näring och skydd för många arter. Inom programmet för mångfalden i södra Finlands skogar (METSO) har man infört frivilliga skyddsåtgärder som är avsedda för att skydda värdefulla naturobjekt som inte omfattas av lagstiftningen. Ägaren får ersättning för att han förbinder sig att skydda viktiga objekt i sin skog antingen för en viss tid eller permanent. Skyddet av skogarna främjas också med hjälp av skogsbrukets miljöstöd. Av Finlands ekonomiskogar har 95 procent certifierats i enlighet med det nationella certifieringssystemet. Finlands system är i linje med det internationella PEFCsystemet. FSC-systemet tillämpas också i mindre skala. Certifikatet är en garanti för att råmaterial härstammar från en hållbart vårdad skog. Parterna i virkeshandeln ansvarar för certifieringssystemet.

5 Skogen tillhör oss alla De nordliga gränserna för förekomsten av gran och tall Skogarna är en del av finländarnas nationella identitet och en inspirationskälla i bildkonsten, litteraturen och arkitekturen. Allemansrätten garanterar att alla har möjlighet att vistas i skogarna för att koppla av, studera naturen och utnyttja naturens gåvor. Var och en kan plocka svamp och bär på mark som ägs av någon annan. Årligen plockas tiotals miljoner kilo bär och miljontals kilo svamp. Man kan röra sig fritt i skogarna till fots, på skidor, på cykel eller till häst. Merparten av finländarna skaffar sig upplevelser genom att röra sig i naturen och kopplar av genom att tillbringa tid på sommarstugan. Cirka finländare sysslar med jakt. Tall Pinus sylvestris Gran Picea abies Polcirkeln Lagstiftningen garanterar ett hållbart skogsbruk Skogslagen garanterar att skogarna används på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Lagstiftningen främjar en förnuftig användning av skogen: man får inte avverka för mycket i växande skogar och slutavverkning får inte göras för tidigt. Skogslagen gäller både privata skogar och skogar som ägs av staten och företag. Skogslagen betonar den ekonomiska produktiviteten men beaktar också på många sätt skogarnas mångsidiga användning och miljövärden. Att sammanföra olika synvinklar är en utmaning som skogspolitiken måste ta ställning till. Det nationella skogsprogrammet innehåller långsiktiga riktlinjer för Finlands skogspolitik. Olika folkrörelser och samhället i övrigt deltar aktivt i att utarbeta programmet och medverkar till dess utveckling. Skogscentralerna ansvarar för de regionala skogsprogrammen som har nära samband med det nationella skogsprogrammet. Internationella avtal inverkar också avsevärt på den nationella skogspolitiken. Finland deltar bland annat i FN: s skogsforum och i utvecklingen av den europeiska skogspolitiken. I fråga om närområdena samarbetar man med Ryssland för att främja naturskyddet och det hållbara skogsbruket.

6 Virkesflödet i Finland per år, milj. m 3 Hyggesavfall och naturligt bortfall 9 Export av råvirke och flis 1 Råvirke 17 IMPORT Flis och sågspån 2 Returfiber t. Massa- och pappersindustri 42 SKOG Årlig tillväxt 87 Totalt bortfall 70 Avverkningar 61 Industrins råvirke 75 Sågspån och flis Höjning av virkeskapital 17 Brännved 6 Träindustri Källa: Finska forstföreningen rf Den finländska ekonomins stöttepelare Skogssektorns ekonomiska och sysselsättningsmässiga betydelse är fortfarande relativt mycket större i Finland än i resten av Europa. Skogsindustrins framgång baserar sig i hög grad på den mångsidiga företagsverksamheten kring industrin, det vill säga skogsklustret. Branscher med anknytning till skogssektorn är bland annat teknologi, kemiindustri, transport och energiförsörjning. Skogssektorn har stor betydelse både nationalekonomiskt och regionalt. Skogsbruket och skogsindustrin sysselsätter speciellt landsbygdens småföretag. Finländska skogsindustriföretag hör till världens största och de har internationaliserats kraftigt. De viktigaste produkterna är papper, kartong och trävaror. Produktionen har ökat kontinuerligt. Cirka en fjärdedel av råvirket är importerat. Investeringarna i miljövården har gett resultat; utsläppen i vattendragen och atmosfären har minskat betydligt. Förnybar energi från virke De icke förnybara naturresurserna håller så småningom på att sina. Skogarna är en förnybar naturresurs vars värde i framtiden kommer att betonas allt mer. Av virke får man naturvänlig energi. Koldioxiden som frigörs vid förbränningen binds av skogens tillväxt. En femtedel av hela landets energiproduktion fås från virke. En stor del av energin från virke härstammar från skogsindustrins biprodukter. Internationellt uppskattad forskning och utbildning Finlands skogsforskning är internationellt uppskattad. Skogsforskningsinstitutet är branschens största forskningsinstitut i Europa. Viktigt forsknings- och utvecklingsarbete utförs också vid universiteten, övriga forskningsinstitut och skogsindustriföretag. Europeiska skogsinstitutet (EFI) ligger i Joensuu. I Finland har utbildningen inom skogsbranschen långa traditioner. Utöver utbildning på universitetsnivå erbjuds också utbildning i yrken inom skogsbranschen vid yrkeshögskolor och skogsinstitut. En finländsk utbildning inom skogsbranschen är också efterfrågad internationellt.

7 Ministeriet leder och utvecklar skogspolitiken Jord- och skogsbruksministeriet leder politiken för hållbar användning av förnybara naturresurser i Finland. Ministeriets skogsavdelning har i uppgift att leda och utveckla Finlands skogspolitik. Verksamhetens mål är att de skogsbaserade näringarna också i framtiden är konkurrenskraftiga och att Finland är den ledande experten inom och utvecklaren av hållbart skogsbruk. Verksamheten baserar sig på ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart skogsbruk. Skogscentralerna är 13 till antalet och täcker hela landet. Till centralernas uppgifter hör att främja skogsbruket och övervaka att skogslagen följs inom centralens område. Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio utvecklar skogscentralernas landsomfattande samarbete och producerar expert- och utvecklingstjänster för hållbart skogsbruk. Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som sköter statsägda land- och vattenområden. Till Forststyrelsens grundläggande uppgifter hör miljö- och kundorienterat skogsbruk samt naturskydd. Skogsforskningsinstitutet främjar den hållbara användningen och vården av skogarna med hjälp av forskning. Skogsförvaltningen i Finland JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Skogsavdelningen 13 REGIONALA SKOGSCENTRALER (1200 personer) UTVECKLINGS- CENTRALEN FÖR SKOGSBRUK TAPIO (90 personer) FORSTSTYRELSEN (2000 personer) SKOGSFORSKNINGS- INSTITUTET (1000 personer) ca 150 skogsvårdsföreningar (1800 personer)

8 Jord- och skogsbruksministeriet PB 30, STATSRÅDET Tfn Fax Design: Ilmari Hakala & Sanna Pyykkö, Photos: MMM, Comma Image, Lentokuva Vallas Oy, Jari Heikkinen, Forest Industries, Offset: Lönnberg Painot Oy 2006

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Finlands nationella skogsprogram 2015 Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Skogsbranschens omvärld i förändringen Förändringar i efterfrågan på produkter finanskrisen den snabba

Läs mer

METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna

METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna METSO säkrar mångfalden Frivillighet är utgångspunkten METSO har gett skogen en ny betydelse. Med METSO-handlingsplanen kan ägaren få betalt

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna 2008 2016. Skogsägarens val till förmån för Finlands natur

METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna 2008 2016. Skogsägarens val till förmån för Finlands natur METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna 2008 2016 Skogsägarens val till förmån för Finlands natur Frivillighet är utgångspunkten METSO har gett skogen en ny betydelse. Med METSO-handlingsplanen

Läs mer

SKOGSSEKTORN I FINLAND OCH I EGENTLIGA FINLAND

SKOGSSEKTORN I FINLAND OCH I EGENTLIGA FINLAND SKOGSSEKTORN I FINLAND OCH I EGENTLIGA FINLAND Finland HELA FINLAND ÄR STARKT SKOGBEVÄXT Skogen* utgör 86 % av landets markareal. Om impedimenten** inte inräknas, är skogens andel av markarealen 67 %.

Läs mer

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland Jord- och skogsbruksministeriet Rikliga vattentillgångar I Finland finns det rikligt med vattendrag. Ungefär en tiondel av landets yta täcks av sjöar, tjärnar,

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Skogsnöten 2007 Poäng Diplomi a) Här fi nns några arter som gärna lever tillsammans med tallen, namnge dem

Skogsnöten 2007 Poäng Diplomi a) Här fi nns några arter som gärna lever tillsammans med tallen, namnge dem Skogsnöten 2007 Namn Diplomi Skola Kommun Poäng 57 p Bonuspoäng: / 3 p 1. Tallen är vårt vanligaste trädslag. Den trivs på friska, torra och t.o.m. på karga marker, bara den får tillräckligt med ljus.

Läs mer

Naturvård och mångfald i skogen

Naturvård och mångfald i skogen Naturvård och mångfald i skogen Naturvården en del av skogsbrukets ansvar Utgivare: Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet Förlag: Metsäkustannus Oy Layout: Susanna Appel Kuvat: Suomen metsäkeskus

Läs mer

Hållbart skogsbruk. och skogscertifiering. Allt virke är inte lika PEFC/02-1-01

Hållbart skogsbruk. och skogscertifiering. Allt virke är inte lika PEFC/02-1-01 Hållbart skogsbruk Allt virke är inte lika och skogscertifiering PEFC/02-1-01 Utmaningen Ett ökande antal konsumenter vill ha bevis på att företagens affärsrörelse inte äventyrar miljön. I sin anskaffningspolitik

Läs mer

Verkställande av METSO och regionala mål med hjälp av Kemera-lagen

Verkställande av METSO och regionala mål med hjälp av Kemera-lagen Verkställande av METSO och regionala mål med hjälp av Kemera-lagen 2010 Med stöd av Lag om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), Kemera-lagen, kan METSO-objekt tryggas Målet är att trygga till

Läs mer

Finlands skogspolitik och revidering av Finlands nationella skogsprogram. Finlands nationella skogsprogram

Finlands skogspolitik och revidering av Finlands nationella skogsprogram. Finlands nationella skogsprogram Finlands skogspolitik och revidering av Finlands nationella skogsprogram Biträdande avd.chef Pentti Lähteenoja, Jord- och skogbruksministeriet, Finland Skogens betydelse för Finland Lagstiftning och organisationer

Läs mer

Vilka regionala åtgärder planerar jord- och skogsbruksministeriet för att stävja klimatförändringen och hantera utmaningarna? 29.10.

Vilka regionala åtgärder planerar jord- och skogsbruksministeriet för att stävja klimatförändringen och hantera utmaningarna? 29.10. Vilka regionala åtgärder planerar jord- och skogsbruksministeriet för att stävja klimatförändringen och hantera utmaningarna? 1 Utmaningar i energiförsörjning Förändringar i verksamhetsmiljön För stor

Läs mer

Sammandrag. 1 Skogsresurser. Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 15

Sammandrag. 1 Skogsresurser. Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 15 Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 15 1 Skogsresurser Av Finlands totala landareal är 86 % d.v.s. 26,1 miljoner hektar klassificerad som skogsbruksmark. Skogsbruksmarken är på basis av

Läs mer

Sammandrag. 1 Skogsresurser. Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 11

Sammandrag. 1 Skogsresurser. Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 11 Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 11 1 Skogsresurser Av Finlands totala landareal är 86 % dvs. 26,2 miljoner hektar klassificerad som skogsbruksmark. Skogsbruksmarken är på basis av sin

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Miljöstöd och naturvårdsprojekt. Martin Sjölind 2015

Miljöstöd och naturvårdsprojekt. Martin Sjölind 2015 Miljöstöd och naturvårdsprojekt Martin Sjölind 2015 Miljöstöd inom ramen för Kemerafinansiering Miljöstöd kan beviljas när man vid åtgärder för att vårda eller använda skogen beaktar mångfalden i större

Läs mer

Sätt att genomföra skogscertifieringen

Sätt att genomföra skogscertifieringen Finlands PEFC-standard Sätt att genomföra skogscertifieringen PEFC FI 1001:2009 9.11.2009 Sätt att genomföra skogscertifieringen PEFC Finland Sitratie 7, 00420 HELSINKI telefon: 0400 765 437 fax: (09)

Läs mer

Finlands skogscentral och skogsdikning. Nina Jungell, expert på naturvård

Finlands skogscentral och skogsdikning. Nina Jungell, expert på naturvård Finlands skogscentral och skogsdikning Nina Jungell, expert på naturvård 6.9.2016 Skogscentralens strategi Mission Skogsbranschen ska växa Vision Skogsbranschens vägvisare och samlande kraft 11.10.2016

Läs mer

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Skogscertifiering enligt finska modellen 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Varför PEFC i Finland? Organisation 740 000 skogsägare: 60 % under 20 ha, 1% över 1000 ha. Regional grupp certifiering via skogsvårdsföreningarna

Läs mer

2. Gallringsskog. 1. Plantskog. 4. Förnyelseyta. 3. Förnyelsemogen skog

2. Gallringsskog. 1. Plantskog. 4. Förnyelseyta. 3. Förnyelsemogen skog 2. Gallringsskog 1. Plantskog 4. Förnyelseyta 3. Förnyelsemogen skog Ekonomiskogar Ekonomiskogar är skogar som odlas och sköts för allas bästa. De producerar trä. Av träet tillverkas allehanda produkter

Läs mer

KONKURRENSKRAFTEN HOS DEN INHEMSKA PRODUKTIONEN INOM SKOGS- OCH TRÄVARUINDUSTRIN OCH SKOGSBRUKET

KONKURRENSKRAFTEN HOS DEN INHEMSKA PRODUKTIONEN INOM SKOGS- OCH TRÄVARUINDUSTRIN OCH SKOGSBRUKET Arbets- och näringsministeriet Strategiska programmet för skogsbranschen KONKURRENSKRAFTEN HOS DEN INHEMSKA PRODUKTIONEN INOM SKOGS- OCH TRÄVARUINDUSTRIN OCH SKOGSBRUKET Behandlades 11.9.2009 på konkurrenskraftsarbetsgruppens

Läs mer

Forststyrelsens skogsbruk: Hur jobbar vi med planering, laserskanning och övrig teknik. Umeå 10.2.2015 Tore Högnäs

Forststyrelsens skogsbruk: Hur jobbar vi med planering, laserskanning och övrig teknik. Umeå 10.2.2015 Tore Högnäs Forststyrelsens skogsbruk: Hur jobbar vi med planering, laserskanning och övrig teknik Umeå 10.2.2015 Tore Högnäs Forststyrelsen Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som förvaltar drygt 12 miljoner

Läs mer

Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef

Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef Hållbart skogsbruk en nyckelfråga Miljödimensionen = riksdagens miljökvalitetsmål, inklusive regeringens preciseringar av dessa

Läs mer

Fortbildning inom skogsbranschen 2012-2014

Fortbildning inom skogsbranschen 2012-2014 Projektplan för Fortbildning inom skogsbranschen 2012-2014 Skogsaktörer och värmeföretagare Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.II.2008 K(2008)460 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 130a/2007 - Finland Stöd till skogsbruket Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse informera Finland

Läs mer

Nya värdekedjor i skogen

Nya värdekedjor i skogen Nya värdekedjor i skogen Lisa Sennerby Forsse, Formas, Nordisk Skogskonferens, Danmark, Augusti 29-30 2005 Projekt Nya Värdekedjor i Skogen Uppdrag från Nordiska Ministerrådet Arbetet har letts av en referensgrupp

Läs mer

RESULTAT FRÅN SKOGFORSK NR. 13 2006

RESULTAT FRÅN SKOGFORSK NR. 13 2006 RESULTAT FRÅN SKOGFORSK NR. 13 2006 Jämförelse av finskt och svenskt skogsbruk Lennart Rådström Tel. 018 18 85 50 lennart.radstrom@skogforsk.se Åke Thorsén Tel. 018 18 85 97 ake.thorsen@skogforsk.se Benchmark

Läs mer

Sammandrag. 1 Skogsresurser. Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 9.

Sammandrag. 1 Skogsresurser. Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 9. Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 9. 1 Skogsresurser Av Finlands totala landareal är 86 %, dvs. 26,2 miljoner hektar, klassificerad som skogsbruksmark. I skogsbruksmarksarealen ingår både

Läs mer

SAMMANDRAG (Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 17)

SAMMANDRAG (Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 17) SAMMANDRAG (Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 17) 1 SKOGSRESURSER Skogsforskningsinstitutet har genomfört åtta riksskogstaxeringar. Den första genomfördes under åren 1921 24 och den åttonde

Läs mer

Gödsling gör att din skog växer bättre

Gödsling gör att din skog växer bättre Skogsgödsling Skogsgödsling är ett mycket effektivt sätt att öka skogens tillväxt. Produktionen ökar och blir mer lönsam, dessutom binder skogen koldioxid när den växer vilket ger positiva miljö- och klimateffekter.

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 27.11.2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster Utfärdad i Helsinfors den december 2014 I enlighet

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 31 oktober 2001 Nr 872 874 INNEHÅLL Nr Sidan 872 Statsrådets förordning om ändring av 1 förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets

Läs mer

Vem är genomsnittsskogsägaren?

Vem är genomsnittsskogsägaren? Skogsbrukets Vinterdagar 9.-10.2.2010 Hotell Kungsvägen, Esbo Vem är genomsnittsskogsägaren? Jussi Leppänen Skogsforskningsinstitutet PB 18, 01301 Vanda jussi.leppanen@metla.fi tfn 010 2112240 Metsäntutkimuslaitos

Läs mer

Skogsbruk i Norra Finland: Markanvändning och mångbruk på de statsägda markerna

Skogsbruk i Norra Finland: Markanvändning och mångbruk på de statsägda markerna Skogsbruk i Norra Finland: Markanvändning och mångbruk på de statsägda markerna Kii Korhonen Umeå10.2.2015 1 Forststyrelsens skogsbruk Forststyrelsens skogsbruk förvaltar 5 miljoner ha mark, av detta i

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden

Läs mer

SAMMANDRAG. Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 17

SAMMANDRAG. Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 17 SAMMANDRAG Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 17 1 SKOGSRESURSER Av Finlands totala landareal är 87 % d.v.s. 26,3 miljoner hektar klassificerad som skogsbruksmark. Skogsbruksmarken är på

Läs mer

Statsbudgeten Skogsbruk. F ö r k l a r i n g : Omvärld

Statsbudgeten Skogsbruk. F ö r k l a r i n g : Omvärld F ö r k l a r i n g : Omvärld 60. Skogsbruk Den kraftiga ökningen i behovet av inhemskt råvirke är den viktigaste förändringen i omvärlden på kort sikt. Efterfrågan på virke stärks till följd av ett minskat

Läs mer

Kent Johansson Europaparlamentariker

Kent Johansson Europaparlamentariker Europa som möjlighetsskapare EU består av 500 miljoner invånare 25 000 Skara 400 Västra Götaland Europa 2020 EU:s utmaningar för en smart & hållbar tillväxt för alla Sysselsättning: 75% av 20-65-åringarna

Läs mer

Världens skogar och deras roll hur ser framtiden ut?

Världens skogar och deras roll hur ser framtiden ut? Världens skogar och deras roll hur ser framtiden ut? Globala skogliga mål Skogens tillstånd tå FRA 2010 Vad kan vi göra åt ohållbarheten? Jan Heino, ledande skogsspecialist Jord- och skogsbruksministeriet

Läs mer

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av:

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av: Swedish Wood Effect NYCKELN TILL FRAMGÅNG I KÖPENHAMN ETT INITIATIV AV: 1 2 Lösningen finns närmare än du tror Klimatfrågan är en av mänsklighetens ödesfrågor. De klimatförändringar som beror på människans

Läs mer

Räcker Skogen? Per Olsson

Räcker Skogen? Per Olsson Räcker Skogen? Per Olsson Affärsområden Råvaruinriktade Produktinriktade Produktion och kapacitet Holmen Paper 8 pappersmaskiner 1 940 000 ton tryckpapper/år Iggesund Paperboard 3 kartongmaskiner 530 000

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

Nationell skogsstrategi 2025

Nationell skogsstrategi 2025 Nationell skogsstrategi 2025 1 Skogsstrategins utgångspunkter Den skogspolitiska redogörelsen 2050 och riksdagens ställningstagande till redogörelsen vägledde arbetet med den nationella skogsstrategin

Läs mer

7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen ska

7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen ska Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2077 av Anders Forsberg m.fl. (SD) Skogen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska modellen med

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Planera, hantera ärenden och hitta de som utför arbeten. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis.

Planera, hantera ärenden och hitta de som utför arbeten. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis. Planera, hantera ärenden och hitta de som utför arbeten. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis. Stig in i din skog: www.minskog.fi MinSkog.fi är Skogscentralens elektroniska tjänst för ärendehantering.

Läs mer

Skogscertifiering i Finland

Skogscertifiering i Finland Svenska Skogscertifiering i Finland VAD ÄR DET? Utgivningsår 2005 Skogscertifiering är ett förfarande som används av skogsägare, skogsindustrin och hela den träbaserade produktionskedjan, för att övertyga

Läs mer

SAMMANDRAG. (Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 17)

SAMMANDRAG. (Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 17) SAMMANDRAG (Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 17) 1 SKOGSRESURSER Finlands totala landareal är 30 milj. ha och 86 % av arealen är klassificerad som skogsbruksmark. Skogsbruksmarken (26

Läs mer

Skogsföryngring vid ledningsområden... 5. Plantskogsskötsel vid ledningsområden... 6. Förstagallring av trädbeståndet vid ledningsområden...

Skogsföryngring vid ledningsområden... 5. Plantskogsskötsel vid ledningsområden... 6. Förstagallring av trädbeståndet vid ledningsområden... INNEHÅLL Skogsföryngring vid ledningsområden.................. 5 Plantskogsskötsel vid ledningsområden................. 6 Förstagallring av trädbeståndet vid ledningsområden..... 6 Gallring av vuxen skog

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 02/08

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 02/08 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 02/08 Datum Dnr 7.2.2008 411/01/2008 Giltighetstid 15.2.2008 tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets förordning om finansiering av sådan planering

Läs mer

SLC:s miljöprogram UTKAST

SLC:s miljöprogram UTKAST SLC:s miljöprogram UTKAST 13.02.2012 Förslag av SLC:s miljö- och markpolitiska utskott Inledning Jordbruk har bedrivits i Finland i över tusen år. Under olika tidsperioder har man odlat enligt då kända

Läs mer

En jämförelse mellan en skogsägarundersökning och Kustens Regionala skogsprogram. Henri Suutari

En jämförelse mellan en skogsägarundersökning och Kustens Regionala skogsprogram. Henri Suutari En jämförelse mellan en skogsägarundersökning och Kustens Regionala skogsprogram Henri Suutari Examensarbete för Skogsbruksingenjör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för naturbruk Raseborg 2013 2 EXAMENSARBETE

Läs mer

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna 24 Statens fastighetsverk förvaltar cirka en miljon hektar skog i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Skogen ska brukas så att påverkan på rennäringens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 december 2013 1117/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda

Läs mer

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk Ett ansvarsfullt skogsbruk Ett hållbart skogsbruk är en konkurrensfördel för Sverige. Sveaskog utvecklar skogens värden och är drivande i utvecklingen

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om utvidgning av Seitseminen nationalpark PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen syftar till att Seitseminen nationalpark, som inrättades

Läs mer

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT ARBETSRAPPORT FRÅN SKOGFORSK NR 545 2003 Så här kan ett hygge med hänsynsytor se ut. Kantzoner är sparade mot myr och vattendrag. Skog har lämnats uppe på den produktiva hällmarken. Fristående trädgrupper

Läs mer

Skogvårdsrekommendationer Presentation 2016

Skogvårdsrekommendationer Presentation 2016 Skogvårdsrekommendationer Presentation 2016 www.metsanhoitosuositukset.fi/rad-i-god-skogsvard Skogsvårdsrekommendationerna är nationella, frivilliga rekommendationer som grundar sig på forskning och praktisk

Läs mer

Möjligheter att uppnå livskraftiga småvatten, Finland

Möjligheter att uppnå livskraftiga småvatten, Finland Möjligheter att uppnå livskraftiga småvatten, Finland Pertti Sevola Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten Flisik Workshop 24.-25.5.2012 Skellefteå Närings-, trafik- och miljöcentralen

Läs mer

Vattenvård och skydd av små vattendrag inom skogsbruket i Finland

Vattenvård och skydd av små vattendrag inom skogsbruket i Finland Vattenvård och skydd av små vattendrag inom skogsbruket i Finland Ledande naturvårdsspecialist Matti Seppälä Finlands skogscentral OFFENTLIGA TJÄNSTER Om att efterfölja lagar och förordningar i småvattendrags

Läs mer

UPM Skogsservice för samfund UPM SKOG

UPM Skogsservice för samfund UPM SKOG UPM Skogsservice för samfund UPM SKOG UPM och Biofore UPM är en ansvarsfull föregångare i skogsbranschen. Bolaget sammanför bioindustrin och skogsindustrin och bygger en ny, hållbar och innovationsdriven

Läs mer

Kina återbeskogar efter översvämning Återbeskogning räddar pandorna

Kina återbeskogar efter översvämning Återbeskogning räddar pandorna Kina återbeskogar efter översvämning Återbeskogning räddar pandorna Text och foto Peter Hanneberg Här i dalgångarna sköljde enorma översvämningar fram 1998! Allan Carlsson sveper med handen över den vackra

Läs mer

Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems

Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems Makt och intressen i skogen globala and lokala perspektiv på framtiden Katarina Eckerberg Professor, Stockholm

Läs mer

Märkenkall vindkraftspark

Märkenkall vindkraftspark OX2 AB Märkenkall vindkraftspark Komplettering av utredning av vegetation och naturtyper 2016 FCG DESIGN OCH PLANERING AB P29646P004 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Utgångsdata och metoder... 2

Läs mer

Konkurrensen om skoglig råvara Nolia. 2013-11-12 Fredrik Forsén

Konkurrensen om skoglig råvara Nolia. 2013-11-12 Fredrik Forsén Konkurrensen om skoglig råvara Nolia 2013-11-12 Fredrik Forsén 1 VEDFÖRSÖRJNING OCH BRUK Vedförsörjning! Totalt behov 10 M m 3 fub! Import 1.4 M m 3 fub! 0.4 M m 3 fub barrved! 1 M m 3 fub lövved Köp och

Läs mer

Skogscertifiering i Europa och globalt

Skogscertifiering i Europa och globalt Skogscertifiering i Europa och globalt Skogsbrukets vinterdagar 2014 51181 Hanna Nikinmaa, Indufor Oy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Varför behövs skogscertifiering? 2. Globala utmaningar i skogsbruket 3. Vilken

Läs mer

Levande skogar. omgivande förkastningssluttningar och Tylöskogen-Tiveden i söder.

Levande skogar. omgivande förkastningssluttningar och Tylöskogen-Tiveden i söder. Miljömålet Levande skogar Skogens och skogsmar kens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biolo giska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden vär nas. Sist i

Läs mer

Utmaningar inom skogssektorn

Utmaningar inom skogssektorn Utmaningar inom skogssektorn - SLC:s allmänna förbundskongress 27-28.6.2012 Stefan Thölix Fullmäktigeordförande Aktuellt Internationell skogspolitik Finlands skogscentral Svf-lagen Kemera/Petu Övriga lagar

Läs mer

Frihet utan ansvar. en ny praxis i den svenska skogen?

Frihet utan ansvar. en ny praxis i den svenska skogen? Frihet utan ansvar en ny praxis i den svenska skogen? Inledning Under en lång tid har välskötta skogar, en framgångsrik skogsindustriell utveckling och våra medlemmars arbete bidragit till välstånd och

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

Läs mer

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson)

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson) DET HÄR GÖR VI Vilka är vi? Skogsstyrelsen är en statlig myndighet för frågor som rör skog. Vi är en lokalt förankrad myndighet vilket innebär att vi har kunskap om det område där du bor och de specifika

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN FORTSÄTTNING PÅ HANDLINGSPLANEN FÖR DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN I SKOGARNA I SÖDRA FINLAND 2014-2025

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN FORTSÄTTNING PÅ HANDLINGSPLANEN FÖR DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN I SKOGARNA I SÖDRA FINLAND 2014-2025 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN FORTSÄTTNING PÅ HANDLINGSPLANEN FÖR DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN I SKOGARNA I SÖDRA FINLAND 2014-2025 1 Principbeslut Statsrådet har i dag den 5 juni 2014, efter handläggning

Läs mer

Skogen ger 1000 möjligheter

Skogen ger 1000 möjligheter Skogen ger 1000 möjligheter Hur tar du vara på dem? NO-biennal i Halmstad 12 april Birgitta Wilhelmsson birgitta.wilhelmsson@adm.umu.se NO-biennal i Halmstad 12 april Birgitta Wilhelmsson 31 % av totala

Läs mer

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation.

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. 1 Verksamhetsidé Tekes främjar utvecklingen av industri och tjänster

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Lag. om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Lag. om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut upphävs i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 14, ändras 3 3

Läs mer

6$00$1'5$* 1 Skogsresurser. 2 Skogarnas tillstånd och biodiversitet. Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 16.

6$00$1'5$* 1 Skogsresurser. 2 Skogarnas tillstånd och biodiversitet. Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 16. 6$00$1'5$* Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 16. 1 Skogsresurser Skogsforskningsinstitutet har genomfört åtta riksskogstaxeringar. Den första riksskogstaxeringen genomfördes åren 1921

Läs mer

S k o g e n S l i l l a g r ö n a

S k o g e n S l i l l a g r ö n a skog, trä och papper är bra för klimatet Skogen är en del av lösningen på klimatfrågan! Skogen är en del av lösningen på klimatfrågan och en hörnsten i ett hållbart samhälle. Skogsbruket i Sverige har

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att i lagen om skatteredovisning

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRESKRIFT Nr 1/12

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRESKRIFT Nr 1/12 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRESKRIFT Nr 1/12 31.1.2012 Dnr 273/14/2012 Giltighetstid 1.2.2012- tills vidare Upphäver föreskrift Dnr 495/14/2011, 15.2.2011 Bemyndigande Skogslagen (1093/1996), 24

Läs mer

LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar

LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar LRF SKOGSÄGARNA YTTRANDE Skogsstyrelsen Naturvårdsverket LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar LRF Skogsägarna vill ge följande synpunkter

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie 8.2 2016-06-01 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt

Läs mer

En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd

En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd Metla sammanslås med Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 13.12.2016 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 26 2

Läs mer

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: Rubrik Kriterie Uttag av traditionella skogsprodukter 8.2a Sågtimmer

Läs mer

Mera välfärd genom skoglig mångfald - Statsrådets principbeslut

Mera välfärd genom skoglig mångfald - Statsrådets principbeslut Finlands nationella skogsprogram 2015 Mera välfärd genom skoglig mångfald - Statsrådets principbeslut 3a2008 Finlands nationella skogsprogram 2015 Mera välfärd genom skoglig mångfald Statsrådets principbeslut

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Skogspolitik. Motion till riksdagen 2016/17:3172. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) M132 Kommittémotion

Skogspolitik. Motion till riksdagen 2016/17:3172. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) M132 Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3172 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Skogspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

RP 244/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning

RP 244/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om skatteredovisning

Läs mer

Kriterier för gruppcertifiering

Kriterier för gruppcertifiering Finlands PEFC-standard Kriterier för gruppcertifiering på skogscentrals- eller skogsvårdsföreningsnivå PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Kriterier för gruppcertifiering på skogscentrals- eller skogsvårdsföreningsnivå

Läs mer