Skogarna och skogsbruket i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogarna och skogsbruket i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet"

Transkript

1 Skogarna och skogsbruket i Finland Jord- och skogsbruksministeriet

2 Det gröna guldets land Finland ett mycket grönt land sett ur ett fågelperspektiv. Jämfört med de andra europeiska länderna finns det mest skog i Finland. Skogar täcker tre fjärdedelar av landarealen. För varje invånare finns fyra hektar skogsmark. En stor del av Finlands areal ligger norr om polcirkeln. Golfströmmen gör det möjligt att det växer skog nästan upp till de nordligaste delarna av vårt land. Klimatet och den moränbaserade jordmånen gör förhållandena karga. I vårt land växer totalt cirka trettio trädslag av vilka de vanligaste är tall, gran och björk. Barrträdens andel av trädbeståndet uppgår till 80 procent. Skogar i Europa Den procentuella andelen skog av landarealen Finland folkmängd: 5,2 miljoner areal: km² skogsareal: km² Ett konkurrenskraftigt skogsbruk bygger en grund för ekonomisk och social hållbarhet. Skogssektorn och branscher med anknytning till skogssektorn är viktiga arbetsgivare. Sektorns andel av bruttonationalprodukten är sju procent. Då man tar i beaktande den ekologiska hållbarheten och bevarandet av naturvärden är skogarna vårt lands gröna guld ingen uppgift vatten källa: Europeiska skogsinstitutet (EFI) Skogar täcker 68 % av hela Finlands areal.

3 Skogar ger välbefinnande Nästan var femte finländare tillhör en familj som äger skog. Privatpersoner och familjer äger cirka 60 procent av skogsmarken. Familjeskogsbruk idkas på lång sikt med beaktande av kommande generationers behov. I praktiken finns det skog på varenda finländsk lantgård. Strukturförändringarna i det finländska samhället avspeglas också på skogssektorn. I och med urbaniseringen bor skogsägarna allt oftare någon annanstans än på landsbygden. Ägarbasen har också förändrats eftersom andelen pensionärer och kvinnor bland skogsägarna har ökat betydligt under de senaste årtiondena. Skogen är en källa till arbete och inkomst, men den erbjuder också i allt högre grad naturupplevelser och rekreation. Ännu på 1950-talet var en halv miljon finländare sysselsatta med skogsarbete. Skogssektorn är en viktig arbetsgivare också i dag: personer arbetar inom skogsbruket, skogsindustrin och branscher med direkt anknytning till dessa. Möjligheter till företagande som skapas av skogsbruket och skogsindustrin är t.ex. skogs- och pappersmaskintillverkning samt planeringsoch experttjänster. Staten 26 % Bolag 9 % Skogsmarksägarna i Finland Övriga 5 % Privata 60 % I Finland finns mer än privata skogshemman. Gårdarnas genomsnittliga storlek är knappt 30 hektar. God skogsvård ger mer virke Landets skogsinvesteringar ger en exakt bild av skogarnas utveckling över en period på 80 år. Skogarna växer årligen 87 miljoner kubikmeter av vilka 55 miljoner kubikmeter avverkas för att användas i industrin. Femton miljoner kubikmeter virke försvinner ur skogarna i form av ved, avverkningsavfall eller naturlig förmultning. Genom den goda skogsvården har man säkrat att tillväxten är större än avverkningen. Årligen används cirka 240 miljoner euro för vård och grundläggande förbättring av skogarna. Av den här summan finansierar skogsägarna cirka tre fjärdedelar och staten cirka en fjärdedel. Staten stödjer skogsbruket genom investeringar som inte nödvändigtvis är lönsamma för privata skogsägare, men som är ändamålsenliga för nationalekonomin och utvecklingen av hela skogssektorn. Det är möjligt att få stöd t.ex. för vård av ungskog och skogsnatur.

4 Mångfalden skyddas på många sätt Den ekologiska hållbarheten gäller såväl naturskyddsområden som ekonomiskogar. Av Finlands landområden är 11,2 procent skyddade, vilket motsvarar ett område av Belgiens storlek. 7,6 procent av skogarna är skyddade. Merparten av de skyddade skogarna ligger i norra Finland. De första naturskyddsområdena inrättades redan för cirka hundra år sedan. De strängt skyddade skogarna används inte för skogsbruksändamål. I relation till skogsarealen finns i Finland mest sådana områden i hela Europa. Med hjälp av naturskyddsområdena tryggas till exempel utrotningshotade arters livsmiljö i urskogar. Forskningen i skogarnas mångfald är på hög nivå i Finland. Forskningsresultaten används kontinuerligt för att sammanjämka bevarandet av mångfalden och skogsbruket. Ekonomiskogarnas mångfald skyddas genom att man bevarar värdefulla livsmiljöer, t.ex. lummiga lundar, små myrar eller områden utmed skogsbäckar som avses i skogslagen. I alla avverkningsområden lämnas därtill såväl rötträd som levande trädbestånd som gör den föryngrade skogens struktur mångsidigare och erbjuder näring och skydd för många arter. Inom programmet för mångfalden i södra Finlands skogar (METSO) har man infört frivilliga skyddsåtgärder som är avsedda för att skydda värdefulla naturobjekt som inte omfattas av lagstiftningen. Ägaren får ersättning för att han förbinder sig att skydda viktiga objekt i sin skog antingen för en viss tid eller permanent. Skyddet av skogarna främjas också med hjälp av skogsbrukets miljöstöd. Av Finlands ekonomiskogar har 95 procent certifierats i enlighet med det nationella certifieringssystemet. Finlands system är i linje med det internationella PEFCsystemet. FSC-systemet tillämpas också i mindre skala. Certifikatet är en garanti för att råmaterial härstammar från en hållbart vårdad skog. Parterna i virkeshandeln ansvarar för certifieringssystemet.

5 Skogen tillhör oss alla De nordliga gränserna för förekomsten av gran och tall Skogarna är en del av finländarnas nationella identitet och en inspirationskälla i bildkonsten, litteraturen och arkitekturen. Allemansrätten garanterar att alla har möjlighet att vistas i skogarna för att koppla av, studera naturen och utnyttja naturens gåvor. Var och en kan plocka svamp och bär på mark som ägs av någon annan. Årligen plockas tiotals miljoner kilo bär och miljontals kilo svamp. Man kan röra sig fritt i skogarna till fots, på skidor, på cykel eller till häst. Merparten av finländarna skaffar sig upplevelser genom att röra sig i naturen och kopplar av genom att tillbringa tid på sommarstugan. Cirka finländare sysslar med jakt. Tall Pinus sylvestris Gran Picea abies Polcirkeln Lagstiftningen garanterar ett hållbart skogsbruk Skogslagen garanterar att skogarna används på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Lagstiftningen främjar en förnuftig användning av skogen: man får inte avverka för mycket i växande skogar och slutavverkning får inte göras för tidigt. Skogslagen gäller både privata skogar och skogar som ägs av staten och företag. Skogslagen betonar den ekonomiska produktiviteten men beaktar också på många sätt skogarnas mångsidiga användning och miljövärden. Att sammanföra olika synvinklar är en utmaning som skogspolitiken måste ta ställning till. Det nationella skogsprogrammet innehåller långsiktiga riktlinjer för Finlands skogspolitik. Olika folkrörelser och samhället i övrigt deltar aktivt i att utarbeta programmet och medverkar till dess utveckling. Skogscentralerna ansvarar för de regionala skogsprogrammen som har nära samband med det nationella skogsprogrammet. Internationella avtal inverkar också avsevärt på den nationella skogspolitiken. Finland deltar bland annat i FN: s skogsforum och i utvecklingen av den europeiska skogspolitiken. I fråga om närområdena samarbetar man med Ryssland för att främja naturskyddet och det hållbara skogsbruket.

6 Virkesflödet i Finland per år, milj. m 3 Hyggesavfall och naturligt bortfall 9 Export av råvirke och flis 1 Råvirke 17 IMPORT Flis och sågspån 2 Returfiber t. Massa- och pappersindustri 42 SKOG Årlig tillväxt 87 Totalt bortfall 70 Avverkningar 61 Industrins råvirke 75 Sågspån och flis Höjning av virkeskapital 17 Brännved 6 Träindustri Källa: Finska forstföreningen rf Den finländska ekonomins stöttepelare Skogssektorns ekonomiska och sysselsättningsmässiga betydelse är fortfarande relativt mycket större i Finland än i resten av Europa. Skogsindustrins framgång baserar sig i hög grad på den mångsidiga företagsverksamheten kring industrin, det vill säga skogsklustret. Branscher med anknytning till skogssektorn är bland annat teknologi, kemiindustri, transport och energiförsörjning. Skogssektorn har stor betydelse både nationalekonomiskt och regionalt. Skogsbruket och skogsindustrin sysselsätter speciellt landsbygdens småföretag. Finländska skogsindustriföretag hör till världens största och de har internationaliserats kraftigt. De viktigaste produkterna är papper, kartong och trävaror. Produktionen har ökat kontinuerligt. Cirka en fjärdedel av råvirket är importerat. Investeringarna i miljövården har gett resultat; utsläppen i vattendragen och atmosfären har minskat betydligt. Förnybar energi från virke De icke förnybara naturresurserna håller så småningom på att sina. Skogarna är en förnybar naturresurs vars värde i framtiden kommer att betonas allt mer. Av virke får man naturvänlig energi. Koldioxiden som frigörs vid förbränningen binds av skogens tillväxt. En femtedel av hela landets energiproduktion fås från virke. En stor del av energin från virke härstammar från skogsindustrins biprodukter. Internationellt uppskattad forskning och utbildning Finlands skogsforskning är internationellt uppskattad. Skogsforskningsinstitutet är branschens största forskningsinstitut i Europa. Viktigt forsknings- och utvecklingsarbete utförs också vid universiteten, övriga forskningsinstitut och skogsindustriföretag. Europeiska skogsinstitutet (EFI) ligger i Joensuu. I Finland har utbildningen inom skogsbranschen långa traditioner. Utöver utbildning på universitetsnivå erbjuds också utbildning i yrken inom skogsbranschen vid yrkeshögskolor och skogsinstitut. En finländsk utbildning inom skogsbranschen är också efterfrågad internationellt.

7 Ministeriet leder och utvecklar skogspolitiken Jord- och skogsbruksministeriet leder politiken för hållbar användning av förnybara naturresurser i Finland. Ministeriets skogsavdelning har i uppgift att leda och utveckla Finlands skogspolitik. Verksamhetens mål är att de skogsbaserade näringarna också i framtiden är konkurrenskraftiga och att Finland är den ledande experten inom och utvecklaren av hållbart skogsbruk. Verksamheten baserar sig på ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart skogsbruk. Skogscentralerna är 13 till antalet och täcker hela landet. Till centralernas uppgifter hör att främja skogsbruket och övervaka att skogslagen följs inom centralens område. Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio utvecklar skogscentralernas landsomfattande samarbete och producerar expert- och utvecklingstjänster för hållbart skogsbruk. Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som sköter statsägda land- och vattenområden. Till Forststyrelsens grundläggande uppgifter hör miljö- och kundorienterat skogsbruk samt naturskydd. Skogsforskningsinstitutet främjar den hållbara användningen och vården av skogarna med hjälp av forskning. Skogsförvaltningen i Finland JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Skogsavdelningen 13 REGIONALA SKOGSCENTRALER (1200 personer) UTVECKLINGS- CENTRALEN FÖR SKOGSBRUK TAPIO (90 personer) FORSTSTYRELSEN (2000 personer) SKOGSFORSKNINGS- INSTITUTET (1000 personer) ca 150 skogsvårdsföreningar (1800 personer)

8 Jord- och skogsbruksministeriet PB 30, STATSRÅDET Tfn Fax Design: Ilmari Hakala & Sanna Pyykkö, Photos: MMM, Comma Image, Lentokuva Vallas Oy, Jari Heikkinen, Forest Industries, Offset: Lönnberg Painot Oy 2006

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I SKOGEN

PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I SKOGEN PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I SKOGEN MODELL FÖR SKOGS- OCH TRÄUNDERVISNINGEN Satu Arjanne Pekka Huldén Matti Leinonen Anne Liimola Seija O. Lähdesmäki Ilari Pirttilä Det är tillåtet att i sin helhet eller delvis

Läs mer

DEN FANTASTISKA SKOGEN

DEN FANTASTISKA SKOGEN DEN FANTASTISKA SKOGEN Massor av skog Som ett grönt täcke bäddar skogen in oss. Bortsett från kalfjällen och de större jordbruksbygderna så finns det skog överallt i vårt land. Skogen är till nytta på

Läs mer

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Innehåll Så bevarar vi artrikedomen i skogen - 2 Utmaningen - 4 Det svenska skogsbruket - 8 De politiska målen - 14 Miljömålen - 16 SKOGSINDUSTRINS

Läs mer

SKOGSKULTUR ÄR LIVET En guide till kulturell hållbarhet

SKOGSKULTUR ÄR LIVET En guide till kulturell hållbarhet SKOGSKULTUR ÄR LIVET En guide till kulturell hållbarhet TAPIO SKOGSKULTUR ÄR LIVET En guide till kulturell hållbarhet 1 Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio 2007 Pekka Virtanen, Airi Matila, Tuula Viirret

Läs mer

Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla

Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla Innehåll Inledning 7 Ingrid Petersson Fakta om den svenska skogen 15 Hållbarhetsbegreppets intåg i skogen 27 Erland Mårald En arena för konflikter 37 Karin

Läs mer

PEFC Skogscertifiering

PEFC Skogscertifiering PEFC Skogscertifiering Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild Arbetar för ett hållbart skogsbruk Skogen förser oss med mycket. Förnybart material att bygga hus eller göra papper av till exempel. Och förnybart

Läs mer

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Vill du läsa mer? Den här publikationen är en förkortad och anpassad version av Energimyndighetens rapport Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränslen

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Urgammal regnskog. En lång historia. Den biologiska mångfalden. Var finns regnskogen?

Urgammal regnskog. En lång historia. Den biologiska mångfalden. Var finns regnskogen? Urgammal regnskog I de tropiska regnskogarna finns många växter och djur. Men under årens lopp har en tredjedel av regnskogen gått förlorad och avskogningen fortsätter på många håll i tropikerna. Mer än

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen. Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 2008 - SKA-VB 08

Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen. Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 2008 - SKA-VB 08 Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 28 - SKA-VB 8 Fyra scenarier om tillståndet i den framtida svenska skogen Hur

Läs mer

Att välja trä En faktaskrift om trä

Att välja trä En faktaskrift om trä Att välja trä En faktaskrift om trä Miljö Materialet Fukt Träskydd Sortiment Produkter Byggprocessen Hantering Ytbehandling Förbandstyper Byggregler Virkesåtgång Copperhill Mountain Lodge, Åre, nominerad

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015. 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland

VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015. 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland I Svenska folkpartiet sätter vi människan i fokus. Vi tror på individen och på att människan kan

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Ett renskötselanpassat skogsbruk. Foto: Inger Hellman

Ett renskötselanpassat skogsbruk. Foto: Inger Hellman Ett renskötselanpassat skogsbruk Foto: Inger Hellman Ett renskötselanpassat skogsbruk Följande åtgärder, som utvecklas i denna policy, är viktiga för att utveckla förhållandet mellan rennäring och skogsbruk:

Läs mer

Havsfrågor och fiske. Skydda havens framtid för ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Havsfrågor och fiske. Skydda havens framtid för ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Havsfrågor och fiske Skydda havens framtid för ökat välstånd När vi förvaltar våra hav måste vi vara smartare än någonsin tidigare 2 I N S Y N I E U P O L I T I K E N INNEHÅLL En smart

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 SKRIVMALL 2014-06-26 Nr NV-01846-14 SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 Miljökvalitetsmål: Levande skogar Datum: 20150114 Status (utkast eller slutlig): REMISSVERSION utkast Ansvarig

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering ROTEN till det goda Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering Agroforestry, som en del av ett klimatsmart jordbruk, är ett utmärkt sätt att bidra till att lösa trippelutmaningen att trygga livsmedelsförsörjningen,

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

De naturvårdsbiologiska urvalskriterierna i METSO-handlingsplanen. Kännetecken för objekt som är viktiga att bevara för mångfalden i skogen

De naturvårdsbiologiska urvalskriterierna i METSO-handlingsplanen. Kännetecken för objekt som är viktiga att bevara för mångfalden i skogen De naturvårdsbiologiska urvalskriterierna i METSO-handlingsplanen Kännetecken för objekt som är viktiga att bevara för mångfalden i skogen Innehåll 3 METSO-handlingsplanen 4 Lundar 6 Moskogar med stort

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer