JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 02/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 02/08"

Transkript

1 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 02/08 Datum Dnr /01/2008 Giltighetstid tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets förordning om finansiering av sådan planering som görs med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och av sådana arbeten som utförs för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (nr 97/01) Bemyndigande Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996 jämte ändringar) 3 3 mom., 8 1mom., 9 1 mom. och 23 1 mom. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM FINANSIERING AV SÅDAN PLANERING SOM GÖRS MED STÖD AV LAGEN OM FINANSIERING AV HÅLLBART SKOGSBRUK OCH AV SÅDANA ARBETEN SOM UTFÖRS FÖR TRYGGANDE AV VIRKESPRODUKTIONENS UTHÅLLIGHET I enlighet med jord- och skogsbruksministeriet beslut ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 19 december 2001 (nr 97/01) om finansiering av sådan planering som görs med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och av virkesproduktionens uthållighet 2, 5 och 6, som följer: 2 Genomsnittliga kostnader och kostnader som helt finansieras med stöd Med stöd av 9 1 mom. lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), nedan finansieringslagen, fastställer jord- och skogsbruksministeriet de genomsnittliga kostnaderna för de åtgärder som skall vidtas för tryggande av virkesproduktionens uthållighet. De genomsnittliga verkställighetskostnader som avses i 6 1 mom. finansieringsförordningen och som ligger till grund för statsstödet för verkställighetskostnaderna är följande:

2 Skogsförnyelse euro/ha 2 - röjning av förnyelsearealen 63 - behandling av markytan - harvning 91 - anpassad plogning fläckupptagning med grävmaskin dikning-högläggning handsådd 77 - maskinsådd 29 - plantering, högst 2000 täckrotsplantor/ha - stödzon I stödzon II stödzon III plantering, minst 2500 täckrotsplantor/ha - stödzon III plantering, högst 2000 barrotsplantor/ha - stödzon I stödzon II stödzon III plantering, minst 2500 barrotsplantor/ha - stödzon III gräsbekämpning 65 De genomsnittliga verkställighetskostnaderna för dikning på förnyelseområden i samband med skogsförnyelse är 0,30 euro/m. De genomsnittliga verkställighetskostnaderna för utplacering av plantskydd är 0,06 euro/skydd. Kostnaderna för en näringsanalys som eventuellt behövs vid beskogning av åkrar finansieras som planeringskostnader enligt verifikat. Om beskogningsgödsling måste utföras i samband med beskogning av åker för avhjälpande av en konstaterad näringsobalans, kan gödselkostnaderna inkluderas i de nödvändiga kostnader för skogsodling som avses i 8 1 mom. finansieringslagen. De genomsnittliga kostnaderna för spridning av gödsel är 0,08 euro/kg. I fråga om skogsförnyelse tas som grund för fastställande av stödet de faktiska kostnaderna då arbetet utförs med arbetskraft utanför lägenheten. Av verkställighetsanmälan skall framgå den mängd material som använts och antalet arbetsskeden samt de faktiska kostnaderna för dem. Kostnaderna för anskaffning av frön, plantor och andra behövliga skogsodlings-förnödenheter kan i sin helhet finansieras med stöd. I plantkostnaderna kan utöver de betalda plantskolepriserna inkluderas även förpacknings- och fjärrtransportkostnaderna samt högst 0,03 euro/planta i förmedlings- och närtransportkostnader. I plantkostnaderna ingår vid behov kostnaderna för

3 bekämpning av vanlig snytbagge. I kostnaderna för anskaffning av behövliga skogsodlingsförnödenheter kan ingå 0,03 euro/skydd i förmedlingskostnader för plantskydd. I fråga om arbeten till vilka skogsvårdsföreningen levererar plantorna eller fröna kan myndighetschefen godkänna att som i finansieringslagen avsedda kostnader för anskaffning av plantor och frön används de priser på plant- och fröarter som på basis av ett avtal mellan skogsvårdsföreningen och plantskolan godkänts för användning inom skogsvårdsföreningens område. Skogsvårdsföreningen underrättar den behöriga skogscentralens myndighetschef om dessa priser. Det förutsätts då att priset på det skogsodlingsmaterial som används vid skogsförnyelse i enlighet med finansieringslagen inte är högre än motsvarande priser på plant- och fröarter som används vid annan skogsförnyelse och att de kostnader som debiteras för förmedling och närtransport är högst 0,03 euro/planta. Av priserna skall framgå plantans egentliga andel och förpacknings-kostnadernas, näroch fjärrtransportens, förmedlingskostnadens samt andra eventuella faktorers andel. I övrigt finansieras kostnaderna för anskaffning av skogsodlingsmaterial och andra skogsodlingsförnödenheter enligt verifikat. När markägaren själv skaffar plantorna ersätts inte förmedlings- och transportkostnaderna. 3 Hyggesbränning - de genomsnittliga kostnaderna för hyggesbränning 505 euro/ha Den röjning som föregår hyggesbränning ingår i de genomsnittliga kostnaderna. Kostnaderna för de behövliga hyggesbränningsförsäkringarna, vilka i sin helhet finansieras med stöd, har inte inkluderats i de genomsnittliga verkställighetskostnaderna. Skogsvitaliseringsgödsling - de genomsnittliga kostnaderna för spridningsarbetet 0,11 euro/ha Stöd för gödselkostnader beviljas på grundval av de faktiska kostnaderna. Fjärrtransport-kostnaderna ingår i gödselkostnaderna. Kostnaderna för näringsanalyser som görs i samband med planeringen av arbetena betalas enligt verifikat som planeringskostnader, om vitaliseringsgödslingen uppfyller de krav som ställts på vitaliseringsgödsling och om gödslingen genomförs. Vård av ungskog I sådan vård av ungskog som utförs såsom sysselsättningsarbete enligt 11 finansieringslagen fastställs stödet på grundval av de faktiska kostnaderna. Av verkställighetsanmälan eller verkställighetsutredningen skall då framgå arbetsmängden samt de faktiska kostnaderna för arbetet. I övrigt skall som grund för finansieringen användas de genomsnittliga verkställighetskostnaderna. Klassificering av objekt för plantbeståndsvård i fråga om ungskog: Klass 1 objekt för plantbeståndsvård som utförs som markägarens eget arbete

4 Klass 2 Klass 3 Klass 4 objekt för plantbeståndsvård för vars utförande utomstående arbetskraft har anställts objekt i skogar som hör till utvecklingsklass 2 och särskilt svåra objekt för plantbeståndsvård som utförs som markägarens eget arbete objekt som hör till klass 3 för vars utförande utomstående arbetskraft har anställts 4 Som särskilt svår vård av plantbestånd anses arbete där antalet stammar som avlägsnas och stubbdiametern placeras inom det område som kräver mer än 2,5 dagsverken/ha i schemat i bilagan. I samband med uppgörandet av en verkställighetsutredning som gäller särskilt svåra objekt för plantbeståndsvård skall antalet träd som avlägsnats och trädens stubb-diameter utredas och dessa uppgifter skall anmälas i samband med finansierings-ansökningen. De genomsnittliga verkställighetskostnaderna som gäller vård av ungskog och som ligger som grund för statens stöd för verkställighetskostnader är följande: De genomsnittliga verkställighetskostnaderna är 186 euro/ha för objekt som hör till klass 1, 278 euro/ha för objekt som hör till klass 2, 270 euro/ha för objekt som hör till klass 3 och 421 euro/ha för objekt som hör till klass 4. Stamkvistning Kvistningshöjd minst 4 m Kvistningshöjd minst 5 m 337 euro/ha 421 euro/ha Tillvaratagande av energivirke Om vård av ungskog är förknippad med tillvaratagande av sådant energivirke på området som skall överlåtas (energivirke som tillvaratagits för eget bruk ingår inte), är det i 9 1 mom. finansieringslagen avsedda stödet för tillvaratagande av energivirke 7 euro per kubikmeter fast mått. Stödet fördelar sig enligt hopkörningsstöd 3,50 euro/fm-m 3 och transportstöd 3,50 euro/fm-m 3. För tillvaratagande av energivirke som utförs som sysselsättningsarbete beviljas 1,70 euro/fm-m 3, dvs. sammanlagt 8,70 euro/fm-m 3 i stöd för sysselsättningsarbete. Iståndsättningsdikning och byggande av skogsväg De genomsnittliga kostnaderna för iståndsättningsdikning och byggande av skogsväg för projekt som gäller en lägenhet är följande: Iståndsättningsdikning 0,42 euro/m Byggande av skogsväg byggande av skogsväg - en väg som motsvarar minst en basväg euro/km - en väg som motsvarar minst en områdesväg euro/km

5 De genomsnittliga kostnaderna för grundlig reparation av en skogsväg är 70 % av de genomsnittliga byggnadskostnaderna för en väg av motsvarande vägklass. 5 5 Kostnader för utarbetande av en plan Kostnaderna för planering av sådana arbeten som avses i 8 1 mom. finansieringslagen kan i sin helhet finansieras med statsstöd. Planen skall med stöd av det som bestäms i 3 3 mom. finansieringslagen uppfylla de krav som jord- och skogsbruksministeriet ställer på den. De allmänna förvaltningskostnader som verkställandet av finansieringslagen förorsakar (t.ex. kontroller, behandlingen av projektet, beredningen av besluten) beaktas inte som planeringskostnader. En myndighetschef vid skogscentralen har rätt att be markägaren förete en alternativ planeringskostnadsoffert om planeringskostnaderna i ansökan om finansiering av utarbetandet av planen inte motsvarar de kostnader som planeringen av samma typs arbeten i allmänhet orsakar. De kostnader för utarbetandet av en plan som gäller en lägenhet vilka i sin helhet finansieras med statsstöd kan per arbetsslag vara av högst följande storlek: Arbetsslag Projektets storlek, ha Stöd Skogsodling - 1,2 65 euro/ha 1,3-59,5 euro + 18,5 euro/ha Hyggesbränning 187 euro+18,5 euro/ha Skogsvitaliserings- - 6,0 28,5 euro/ha gödsling 6,1-130 euro +6,5 euro/ha Iståndsättningsdikning Byggande av skogsväg (inkl. grundlig reparation) 0,31 euro/m 1,18 euro/m Vård av ungskog som sysselsättningsarbete, - 2,5 59,5 euro/ha stamkvistning 2,6-104,5 euro+18,5 euro/ha Stöden för skogsodlingsprojekt används i samband med projekt för plantering av skog, projekt för beskogning av åker och såningsprojekt. Statsstöd som betalas för utarbetande av en kompletterande plan för odling fastställs enligt den effektiva areal som skall kompletteras. I projekt för naturlig förnyelse är stödet 40 % av stödet för skogsodlings-projekt.

6 Om vård av ungskog är förknippad med hopsamling och skogstransport av sådant virke på området som överlåts för energianvändning, betalas det stöd som fastställts för vård av ungskog förhöjt med 4,6 euro/ha i fråga om det område på vilket energivirket tas tillvara. En plan som eventuellt behövs för vård och användning av en sådan viktig livsmiljö som avses i 10 2 mom. skogslagen finansieras i samband med det miljöstöd som betalas för regionen. Finansieringen i fråga om planering av sådana projekt för vård av skogsnaturen som avses i 20 finansieringslagen fastställs på grundval av verifikat särskilt för varje projekt. Statsstödet för planering av iståndsättningsdikning som genomförs som ett samfällt projekt eller som ett projekt i samfälld skog är högst 148,5 euro per lägenhet och 0,34 euro per planerad dikesmeter eller dikesmeter som skall planeras. I kostnaderna för planeringen av iståndsättningsdikning har inkluderats kostnaderna för planering av vägförbindelser och andra därtill anknutna arbeten. Om planen inte inbegriper arbeten av denna typ, skall det beaktas som en faktor som sänker finansieringen av planeringskostnaderna. Om det i samband med planering av rensning av ett utfallsdike eller planering av vattenvårdsåtgärder som är mera krävande än vanligt krävs ytterligare åtgärder som avviker från den sedvanliga dikningsplanen, kan stödet höja med högst 50 % för att motsvara kostnaderna för de tilläggsåtgärder som vidtagits. Statsstödet för planeringen av byggande av en ny skogsväg som genomförs som ett samfällt projekt eller som ett projekt i samfälld skog är högst 2,8 euro/m. Stödet sänks med 10 % när antalet delägarlägenheter är färre än 4 och höjs med 10 % då antalet delägarlägenheter är fler än 9. När planeringen av en bro eller andra särskilt krävande objekt ingår i planen kan statsstödet vara högst 4,6 euro/m. Om en bro planeras som ett särskilt projekt kan planeringskostnaderna finansieras på grundval av de faktiska kostnaderna. Statsstödet för planering av grundlig reparation av en skogsväg är 70 % av det ovan nämnda planeringsstödet för planeringen av en ny skogsväg. Inom Norra Österbottens skogscentrals område, med undantag av Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi och Ylivieska kommuner, samt Kajanalands skogscentrals område kan ovan nämnda stödbelopp för planering höjas med 7 % och inom stödzon III med 17 %. I statsstödet för planering av ett skogsvägsbygge har beaktats kostnaderna för de arbets-skeden av en terrängplanering som har definierats i de anvisningar för byggande av skogsvägar som Metsäteho Oy har utgett Den vägenhetskalkyl som ingår i skogsvägplanen görs upp antingen i samband med vägförrättningen eller av den som gjort upp planen. Om vägenhetskalkylen görs upp i samband med vägförrättningen och kostnaderna för den ingår i vägförrättningsavgiften, beviljas statsstödet för uppgörandet av planen sänkt med kostnaderna för vägenhetskalkylen. Avgifterna för förrättning, tillstånd och övriga avgifter i samband med vägbygge och iståndsättningsdikning ersätts såsom planeringskostnader helt och hållet med statsstöd enligt verifikat. Sådana ersättningar som eventuellt vid förrättningen fastställs för delägarlägenheterna kan inte finansieras med statliga medel. I den finansieringsansökan som skall göras för utarbetande av planen skall finnas alla de lägenhetsägares samtycke som deltar i planeringens begynnelseskede och som förbinder sig därtill. Om planen utvidgas efter att beslut om finansiering av utarbetandet av planen meddelats, kan för planeringskostnaderna beviljas statsstöd för ett större planområde. 6

7 6 7 Verkställighetsutredning Till den verkställighetsutredning som avses i 3 3 mom. finansieringslagen hör utredning av objektets finansieringsduglighet, grunderna för finansieringen och arbetsmängden samt upprättande av handlingar med anknytning till ansökan om finansiering. Om finansieringen av en åtgärd grundar sig på en verkställighetsutredning som ges efter att åtgärden vidtagits, kan till markägaren betalas stöd för avfattande av verkställighets-utredningen då han själv inte har avfattat verkställighetsutredningen. En verkställighets-utredning kan utarbetas av en skogscentral, skogsvårdsförening, skogsbyrå eller en motsvarande sammanslutning eller fackman som har tillräcklig yrkeskännedom om ärenden förknippade med skogsbruk. Storleken av stödet för en verkställighetsutredning gällande vård av ungskog är högst 78 euro + 16,50 euro/ha för objekt som är minst 2,6 ha och högst 46,5 euro/ha för objekt som är mindre än detta. Storleken av stödet för en verkställighetsutredning gällande vård av ungskog som utförs som sysselsättningsarbete är högst 104,5 euro + 18,5 euro/ha för objekt som är minst 2,6 ha och högst 59,5 euro/ha för objekt som är mindre än detta. Om vård av ungskog är förknippad med hopsamling och skogstransport av sådant virke på området som överlåts för energianvändning, betalas det stöd för verkställighetsutredningen som bestäms enligt vården av ungskog förhöjt med 4,6 euro/ha i fråga om det område på vilket energivirket tas tillvara. Om finansieringen av ett miljöstöd som avses i 19 finansieringslagen inte grundar sig på en plan som utarbetats före åtgärden vidtagits, kan ett miljöstödsavtal som ingåtts mellan markägaren och skogscentralen betraktas som en verkställighetsutredning för vilken stöd inte betalas separat. Storleken av stöd som betalas för en verkställighetsutredning gällande hyggesbränning är högst 37,5 euro + 9,3 euro/ha. Stödet för en verkställighetsutredning gällande bekämpning av rotticka är högst 5,6 euro/lägenhet. I fråga om en verkställighetsutredning gällande flisning av energivirke skall den stöd-sökande visa att det flisade virket har fällts inom ett objekt för vård av ungskog. Av verkställighetsutredningen skall framgå uppgifter om objektet för vård av ungskog och/eller objektet för tillvaratagande av energivirke, den på överlåtelse- eller mätnings-intyget baserade mängden energivirke som tillvaratagits inom objektet samt de handlingar som gäller flisning av energivirke och mottagande av flisen, av vilka skall framgå mängden levererad flis i kubikmeter löst mått samt en anteckning om mottagande av flis för energianvändning som gjorts av det värme- eller kraftverk eller den fastighet som tagit emot flisen. Stödet för uppgörande av en verkställighetsutredning är 0,10 euro per flis i kubikmeter löst mått. Inom Norra Österbottens skogscentrals område, med undantag för Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi och Ylivieska kommuner, samt Kajanalands skogscentrals område kan ovan nämnda stödbelopp för verkställighets-utredningar höjas med 7 % och inom stödzon III med 17 %.

8 Denna förordning träder i kraft den 15 februari Helsingfors den 7 februari 2008 Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila Forstråd Marja Hilska-Aaltonen

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 31 oktober 2001 Nr 872 874 INNEHÅLL Nr Sidan 872 Statsrådets förordning om ändring av 1 förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 december 2011 1417/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.II.2008 K(2008)460 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 130a/2007 - Finland Stöd till skogsbruket Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse informera Finland

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 44/01. Giltighetstid 16.5.2001 - tills vidare

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 44/01. Giltighetstid 16.5.2001 - tills vidare JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 44/01 Datum Dnr 15.5.2001 1803/633/2001 Giltighetstid 16.5.2001 - tills vidare Upphäver JSM:s föreskrifter nr 51/99, Dnr 1561/633/99 Bemyndigande Lag om finansiering

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRESKRIFT Nr 1/12

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRESKRIFT Nr 1/12 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRESKRIFT Nr 1/12 31.1.2012 Dnr 273/14/2012 Giltighetstid 1.2.2012- tills vidare Upphäver föreskrift Dnr 495/14/2011, 15.2.2011 Bemyndigande Skogslagen (1093/1996), 24

Läs mer

Lag. om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Lag. om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut upphävs i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 14, ändras 3 3

Läs mer

Verkställande av METSO och regionala mål med hjälp av Kemera-lagen

Verkställande av METSO och regionala mål med hjälp av Kemera-lagen Verkställande av METSO och regionala mål med hjälp av Kemera-lagen 2010 Med stöd av Lag om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), Kemera-lagen, kan METSO-objekt tryggas Målet är att trygga till

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med

Läs mer

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja Statsrådets skrivelse till Riksdagen om förslag till riktlinjer och kommissionens förordning (revidering av bestämmelserna om statligt stöd till jordbrukssektorn) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer

Miljöstöd och naturvårdsprojekt. Martin Sjölind 2015

Miljöstöd och naturvårdsprojekt. Martin Sjölind 2015 Miljöstöd och naturvårdsprojekt Martin Sjölind 2015 Miljöstöd inom ramen för Kemerafinansiering Miljöstöd kan beviljas när man vid åtgärder för att vårda eller använda skogen beaktar mångfalden i större

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 27.11.2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster Utfärdad i Helsinfors den december 2014 I enlighet

Läs mer

NYA KEMERA. Martin Sjölind 2015

NYA KEMERA. Martin Sjölind 2015 NYA KEMERA Martin Sjölind 2015 Bestämmelser Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk ( Nya Kemera-lagen, 34/2015) träder i kraft 1.6 finansieringsbeslut fram till slutet av år 2020 och utbetalningar

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 13.12.2016 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 26 2

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 38/07 Datum Dnr 5.7.2007 1820/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.8.2007 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets beslut om utrotning

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands skogscentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att övergångsbestämmelsen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 december 2013 1117/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda

Läs mer

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Ifylls av Skogscentralen Mottagningsdatum Finlands skogscentral Kemeranummer Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 28 februari 2003 Nr 162 168 INNEHÅLL Nr Sidan 162 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 6/VLA/2007 Dnr 1.6.2007 959/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2007 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Naturvård och mångfald i skogen

Naturvård och mångfald i skogen Naturvård och mångfald i skogen Naturvården en del av skogsbrukets ansvar Utgivare: Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet Förlag: Metsäkustannus Oy Layout: Susanna Appel Kuvat: Suomen metsäkeskus

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att i lagen om skatteredovisning

Läs mer

1 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET ÖRORDNING Nr 99/01 7.1.2002 4575/00/2001. Ikraftträdande och giltighetstid 10.1.

1 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET ÖRORDNING Nr 99/01 7.1.2002 4575/00/2001. Ikraftträdande och giltighetstid 10.1. 1 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET ÖRORDNING Nr 99/01 Datum Dnr 7.1.2002 4575/00/2001 Ikraftträdande och giltighetstid 10.1.2002 - tillsvidare Upphäver jord- och skogsbruksministeriets förordning om de

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 januari 2015 4/2015 Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket Given i

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 18/02 Jordbruksavdelningen Datum 22.3.2002 Dnr 1134/01/2002

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 18/02 Jordbruksavdelningen Datum 22.3.2002 Dnr 1134/01/2002 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 18/02 Jordbruksavdelningen Datum 22.3.2002 Dnr 1134/01/2002 Arbetskrafts- och näringscentraler Länsstyrelsen i landskapet Åland Giltighetstid 27.3.2002 - tills

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1538/2011 Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer

Läs mer

Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016

Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016 Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016 28.1.2016 Anvisningarna gäller understöd för: installation av ny hiss (hissunderstöd) avlägsnande av rörelsehinder (hinderlöshetunderstöd) Innehåll

Läs mer

FÖRESKRIFT X/2007 UTKAST. Läkemedelslagen 52 4 mom. och 57 2 mom.

FÖRESKRIFT X/2007 UTKAST. Läkemedelslagen 52 4 mom. och 57 2 mom. FÖRESKRIFT X/2007 UTKAST MEDICINSKÅP Fullmaktsstadganden Läkemedelslagen 52 4 mom. och 57 2 mom. Målgrupp Apoteken Giltighetstid 1.1.2008 31.12.2012 Norm som upphävs Föreskrift 6/2002; 5.12.2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Känn din skog. Ta vara på möjligheterna.

Känn din skog. Ta vara på möjligheterna. Känn din skog. Ta vara på möjligheterna. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis. INLOGGNING OCH KUNDTJÄNST ÄRENDEN OCH SAMTYCKEN NATURHÄNSYN Stig in i din skog: www.minskog.fi MinSkog.fi är Skogscentralens

Läs mer

FFCS 1002-1:2003, Kriterier för gruppcertifiering inom skogscentralens verksamhetsområde

FFCS 1002-1:2003, Kriterier för gruppcertifiering inom skogscentralens verksamhetsområde 1(17) FFCS 1002-1:2003, Kriterier för gruppcertifiering inom skogscentralens verksamhetsområde Denna text är en inofficiell översättning (3.2.2004) av den finska standarden FFCS 1002-1:2003. Innehåll 1.

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 1 2 Taxa för miljöhälsoskyddet 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) kommunala myndigheters prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006), vilka gäller

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2002 Nr 581 584 INNEHÅLL Nr Sidan 581 Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2011 432/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av salmonellasmitta hos nötkreatur och svin Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

Till finansutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd

Till finansutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd Regeringens proposition med förslag till vissa ändringar av skogsbeskattningen Till finansutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 28 november

Läs mer

RP 38/2016 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 38/2016 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 22/VLA/2010 Dnr 30.3.2010 3034/14/2009 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.5.2010 tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Byggande av skogsväg och grundlig förbättring av enskild väg Martin Sjölind 2015

Byggande av skogsväg och grundlig förbättring av enskild väg Martin Sjölind 2015 Byggande av skogsväg och grundlig förbättring av enskild väg Martin Sjölind 2015 Definition Vägen ska ansluta sig smidigt till ett vägnät som möjliggör skogsbrukstransporter året runt, men trafiken kan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 juni 2011 587/2011 Vattenlag Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Nr 83 LANDSKAPSLAG. om skogsvård. Föredragen för Republikens President den 23 januari 1998 Utfärdad i Mariehamn den 21 april 1998

Nr 83 LANDSKAPSLAG. om skogsvård. Föredragen för Republikens President den 23 januari 1998 Utfärdad i Mariehamn den 21 april 1998 Nr 83 LANDSKAPSLAG om skogsvård Föredragen för Republikens President den 23 januari 1998 Utfärdad i Mariehamn den 21 april 1998 I enlighet med lagtingets beslut 1) stadgas: 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 151/2002 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 a lagen om barndagvård och 4 och 28 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Bli en bättre beställare

Bli en bättre beställare Bli en bättre beställare Röj i tid Det är din skog - och för det bättre är du som ekonomi bestämmer. i ditt skogsbruk Handbok gjord inom projektet Bättre plantskogar i Nyland, 2014 Finansiär: NTM-centralen

Läs mer

RP 30/2008 vp. 141 betalts i södra Finland inom stödområdena

RP 30/2008 vp. 141 betalts i södra Finland inom stödområdena Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om nationella

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1069/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga

Läs mer

Skogsbeskattningsguide 2012

Skogsbeskattningsguide 2012 Skogsbeskattningsguide 2012 Bokslutsdags Det är igen den tiden på året då det är dags att upprätta ett bokslut över det gångna årets skogsbruk i form av en skattedeklaration. För beskattningen måste du

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c

Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c 2C Anvisningar för skattedeklaration SKOGSBRUKS- IDKARE skatteåret 2015 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/skattedeklaration/2c INNEHÅLL AKTUELLT 3 DEKLARERA SÅ HÄR 3 ANTECKNINGAR OCH VERIFIKATIONER

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM ANVÄNDNING AV KRANVÅG VID MÄTNING AV VIRKE OCH ÅTSKILJNING AV PARTIER

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM ANVÄNDNING AV KRANVÅG VID MÄTNING AV VIRKE OCH ÅTSKILJNING AV PARTIER JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 18/08 Datum 2.12.2008 Dnr 2593/01/2008 Giltighetstid 1.1.2009 tills vidare Upphävs Jord- och skogsbruksministeriets föreskrift nr 47/99, Mätning med kranvåg

Läs mer

Avtal om av kommunen beviljat stöd

Avtal om av kommunen beviljat stöd 1 (6) Avtal om av kommunen beviljat stöd Projektet Bredband för alla 2015: Emsalö projektet Avtalsparter Beställare och Borgå stad (nedan Kommunen ) stödgivare Stadshusgatan 7 06100 BORGÅ FO-nummer 1061512-1

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 59/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 lagen om fiske PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den fiskevårdsavgift som

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ANLÄGGNINGSPROJEKT SOM AVSER IDROTTSANLÄGGNING (JFR IDROTTSLAGEN 1054/1998, 8 )

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ANLÄGGNINGSPROJEKT SOM AVSER IDROTTSANLÄGGNING (JFR IDROTTSLAGEN 1054/1998, 8 ) LHSIV032_SV_20060404 Dnr Ifylls av myndigheten UVM:S BLANKETT NR 12 ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ANLÄGGNINGSPROJEKT SOM AVSER IDROTTSANLÄGGNING (JFR IDROTTSLAGEN 1054/1998, 8 ) 1. Sökande Sökandens namn

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 3/04 Dnr 130/01/2004 21.1.2004 Giltighetstid 28.1.2004 tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik 12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik F ö r k l a r i n g : Kapitlets rubrik har ändrats. Produktionskostnaderna inom jordbruket

Läs mer

Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Utlåtande 2014: Rotel V (Dnr 316-573/2014) Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Köavgiften fastställs till en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 62/05 Dnr 3635/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 62/05 Dnr 3635/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 62/05 Dnr 3635/01/2005 30.8.2005 Giltighetstid 7.9.2005-tills vidare Bemyndigande Lag om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999, ändr. 44/2000) 11 4

Läs mer

Utmaningar inom skogssektorn

Utmaningar inom skogssektorn Utmaningar inom skogssektorn - SLC:s allmänna förbundskongress 27-28.6.2012 Stefan Thölix Fullmäktigeordförande Aktuellt Internationell skogspolitik Finlands skogscentral Svf-lagen Kemera/Petu Övriga lagar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 februari 2015 130/2015 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 49/02 Dnr 1885/521/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 49/02 Dnr 1885/521/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 49/02 Dnr 1885/521/2002 5.6.2002 Giltighetstid 12.6.2002 tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska (1100/1994); 13 lagen om förfarandet

Läs mer

Hjortdjursskador på skog

Hjortdjursskador på skog Riktlinjer för bidrag för ersättande av Hjortdjursskador på skog samt bidrag för förebyggande åtgärder Fastställda den 3.5.2016 ÅLR 2016/3225 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Hjortdjursskador på

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

Fortbildning inom skogsbranschen 2012-2014

Fortbildning inom skogsbranschen 2012-2014 Projektplan för Fortbildning inom skogsbranschen 2012-2014 Skogsaktörer och värmeföretagare Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån II, N4a

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån II, N4a PROTOKOLL Nummer 4 3.5.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Skogsbruksbyrån II, N4a Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Jaktförvaltare

Läs mer

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser om tillämpningen av Europaparlamentets

Läs mer

RP 117/2006 rd. I lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen

RP 117/2006 rd. I lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen och 2 i lagen om skogsvårdsföreningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Val- och partifinansieringskommissionen Typ av

Läs mer

Lag. om Trafikförsäkringscentralen. Trafikförsäkringscentralen

Lag. om Trafikförsäkringscentralen. Trafikförsäkringscentralen I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om Trafikförsäkringscentralen 1 Trafikförsäkringscentralen Trafikförsäkringscentralen är ett gemensamt organ för genomförande och utveckling av trafikförsäkringen.

Läs mer

Hållbart skogsbruk. och skogscertifiering. Allt virke är inte lika PEFC/02-1-01

Hållbart skogsbruk. och skogscertifiering. Allt virke är inte lika PEFC/02-1-01 Hållbart skogsbruk Allt virke är inte lika och skogscertifiering PEFC/02-1-01 Utmaningen Ett ökande antal konsumenter vill ha bevis på att företagens affärsrörelse inte äventyrar miljön. I sin anskaffningspolitik

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

Generationsväxlingsdag

Generationsväxlingsdag - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Generationsväxlingsdag BESKATTNINGSFRÅGOR VID GENERATIONSVÄXLING December 2015 Holger Falck, 1 - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Beskattningsfrågor

Läs mer

Statsbudgeten Skogsbruk. F ö r k l a r i n g : Omvärld

Statsbudgeten Skogsbruk. F ö r k l a r i n g : Omvärld F ö r k l a r i n g : Omvärld 60. Skogsbruk Den kraftiga ökningen i behovet av inhemskt råvirke är den viktigaste förändringen i omvärlden på kort sikt. Efterfrågan på virke stärks till följd av ett minskat

Läs mer

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1999» 5.2.1999/132 5.2.1999/132 Beaktats t.o.m. FörfS 236/2008. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk samt till lag om ändring av lagen

Läs mer

Sökande Konewatt Oy Sågaregatan 52, 00880 HELSINGFORS

Sökande Konewatt Oy Sågaregatan 52, 00880 HELSINGFORS Byggnads- och miljönämnden 55 14.04.2015 Yrkande på rättelse 15-4-OIK av tjänsteinnehavarbeslut 23.2.2015 72 / Ansökan om bygglov 15-22-B / Överby 496-2-207, 496-4-113-M-601 och 496-2-112-M-603 / Konewatt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1059/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

Läs mer

REKOMMENDATIONSAVTAL OM TELE- OCH EL- LEDNINGAR

REKOMMENDATIONSAVTAL OM TELE- OCH EL- LEDNINGAR 25.1.2008 uppdaterad avtalstext 1 REKOMMENDATIONSAVTAL OM TELE- OCH EL- LEDNINGAR MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y. SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F. FINSK ENERGIINDUSTRI

Läs mer

Uppföljning av avverknings- och drivningsskador i gallringar

Uppföljning av avverknings- och drivningsskador i gallringar Uppföljning av åstadkommande av återväxt 2014 De 10 ytorna som granskades under våren 2014 hade planterats under 2011 och hade en sammanlagd areal av 16,8 ha. Samtliga ytor uppnådde lagens minimikrav på

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 4 /03 Dnr 386/01/2003 31.1.2003 Giltighetstid 29.2.2003 tills vidare Bemyndigande Lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

6) godkännande av anläggning enligt 18 i hälsoskyddslagen; 8) intyg som beviljats med stöd av 6 (fartygskontroller); av anmälningar enligt 13 ;

6) godkännande av anläggning enligt 18 i hälsoskyddslagen; 8) intyg som beviljats med stöd av 6 (fartygskontroller); av anmälningar enligt 13 ; 1 (5) Miljöhälsovårdens taxa 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) De prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006) som åligger den kommunala 1) godkännande av anläggning och handläggning av

Läs mer

Tillstånd till täktverksamhet, Pargas stads tekniska enhet

Tillstånd till täktverksamhet, Pargas stads tekniska enhet Byggnämnden/Rakennuslautakunta 116 09.12.2015 Tillstånd till täktverksamhet, Pargas stads tekniska enhet 2509/10.03.00.10/2015 Byggnämnden/Rakennuslautakunta 09.12.2015 116 Beredare Tf. miljövårdsinspektör

Läs mer

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari 1993. Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap.

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari 1993. Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Page 1 of 7 Nr 233/1993 Given i Helsingfors den 26 februari 1993 Lag om handel med utsäde I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Syfte Syftet med denna lag är att upprätthålla

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att det till lagen om vattenvårds-

Läs mer

KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Hämäläinen 11.3.2015. Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen. De viktigaste ändringarna

KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Hämäläinen 11.3.2015. Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen. De viktigaste ändringarna KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen De viktigaste ändringarna Jämställdhetsplan och lönekartläggning Jämställdhetsplanen utarbetas av arbetsgivaren

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1453 1460 INNEHÅLL Nr Sidan 1453 Lag om ändring av universitetslagen... 4457 1454 Republikens Presidents öppna brev om en

Läs mer

ANSÖKAN OM ENERGISTÖD FÖR ETT UTREDNINGSPROJEKT Statsrådets förordning om energistöd (1063/2012), mom. 32.60.40

ANSÖKAN OM ENERGISTÖD FÖR ETT UTREDNINGSPROJEKT Statsrådets förordning om energistöd (1063/2012), mom. 32.60.40 Stödet kan sökas endast om det på ett betydande sätt anses bidra till att projektet inleds. Energistöd för utredningsprojekt ska sökas innan projektet inleds. Utredningsprojektet anses ha blivit inlett

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 GYMNASIEUTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de statliga skolorna

Läs mer

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 a och 28 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001):

Läs mer

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen RP 363/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a i mervärdesskattelagen samt av 2 i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning PROPOSITIONENS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 12/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Statsrådet fattade den 23 oktober

Läs mer