nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009"

Transkript

1 nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009

2

3 Innehåll VD HAR ORDET 5 NilsonGroup 7 NilsonGroup OCH HÅLLBAR UTVECKLING 8 NilsonGroup, EN ATTRAKTIV ABETSGIVARE 9 socialt ansvar via produktionen 11 Uppförandekod 12 Långsiktig relation med leverantören 12 EXTERNA INSPEKTIONER 13 INTERNA INSPEKTIONER 14 PROBLEMOMRÅDEN 14 Barnarbete 16 SAMHÄLLSENGAGEMANG 16 MÅL FÖR VÅR Uppförandekod 17 MILJÖ 18 MILJÖMEDVETEN PRODUKTION 18 Fysikaliska tester 19 Kemikaliska tester 20 EFFEKTIV ENERGI 21 MILJÖANPASSADE TRANSPORTER 22 SMARTA FÖRPACKNINGAR 23 ÖKAD MEDVETENHET 24 MÅL FÖR VÅRT MILJÖARBETE 25 Miljömedveten produktion 25 Effektiv energi 26 Miljöanpassade transporter 27 Smarta förpackningar 27 Ökad medvetenhet 28 3

4 4

5 VD HAR ORDET Vi har alla privatperson som organisation och företag ett ansvar att minska belastningen på vår planet och bidra till en hållbar utveckling. NilsonGroup är idag Nordens största skoföretag och en aktör på den internationella arenan. Vi är ett företag som bygger på värderingar och under årens lopp har dessa utvecklats till en speciell NilsonGroup-anda. Vi har idag en mycket positiv utveckling när det kommer till personalfrågor, med låg sjukfrånvaro och god hälsa hos våra medarbetare. Vi menar att i våra värderingar återfinns ett ansvar, ett ansvar gentemot våra kunder, medarbetare och samarbetspartners. Vi tänker på framtiden och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra oss inom miljöoch etikområdena. Två områden som vi kommer fokusera på under 2010 är transport och produktion. Idag har vi i stort sett all produktion i Asien vilket medför långa transporter. Här har vi ett ansvar att ställa krav på ett aktivt miljöarbete hos våra logistiska samarbetspartners, och därigenom driva utvecklingen kring mer miljövänliga transportsätt framåt. Inom Sverige har vi idag ett framgångsrikt samarbete med Schenker som har resulterat i att vi till exempel kör 50 lastbilar med RME-trafik, rapsolja som drivmedel. I produktionen ställer vi särskilda krav på bland annat kemikaliehantering och skyddsutrustning. Vi arbetar dessutom aktivt med det sociala ansvar vi har för dem som arbetar inom produktionen. Varje leverantör skall med vår hjälp om så behövs leva upp till de krav som ställs i vår uppförandekod. Det är viktigt att vi tänker långsiktigt och arbetar med ständiga och rimliga förbättringar, och att vi hjälper istället för stjälper. Vi tänker på framtiden och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra oss inom miljöoch etikområdena. För att på bästa möjliga sätt driva arbetet kring en mer hållbar utveckling framåt är det önskvärt med ett utökat samarbete mellan företag som NilsonGroup, lokala icke statliga intresseorganisationer och lokala myndigheter. Tillsammans kan vi åstadkomma varaktiga förbättringar. Vi har därför som mål att under 2010 utöka kontaktnäten i våra produktionsländer. Ytterligare ett framtida mål är att tillsammans med våra samarbetspartners förbättra och utveckla nya material, som har en mindre miljöbelastning. Helt avgörande i den frågan är att vi har våra kunder med på tåget! I december 2009 publicerar vi vår första hållbarhetsrapport som är ett led i att ge en samlad bild av NilsonGroups etik- och miljöarbete. Vi vill att våra kunder skall veta att vi arbetar aktivt med dessa frågor och vilka 5

6 metoder vi använder oss av. Hållbarhetsrapporten är dessutom ett viktigt verktyg för NilsonGroups interna uppföljnings- och förbättringsarbete. vi förstår vikten av att arbeta aktivt med miljö- och etikfrågor, och är medvetna om att våra kunder i framtiden kommer att ställa allt högre krav inom dessa områden. vi inser att vi har mycket kvar att göra inom både miljö- och etikområdena men menar samtidigt att vår hållbarhetsrapport visar att vi arbetar aktivt med dessa frågor och att vi har ambitioner att förbättra oss. det är därför med en positiv inställning och stor ödmjukhet vi tar oss an nya utmaningar och skapar nya visioner. 6

7 nilsongroup Grunden till vad som idag är NilsonGroup lades 1955 av företagets grundare Rolf Nilson gick första inköpsresan till Italien och sedan dess har NilsonGroup utvecklats till att idag vara ett ledande detaljistföretag med affärsområdena din Sko, Nilson, Jerns, Radical Sports och Skopunkten. NilsonGroup är idag Nordens största skoföretag och mer än var fjärde sko som såldes i Sverige under 2008 kom från någon av NilsonGroups butiker. vi har butiker i Sverige, Norge, danmark och finland. koncernens huvudkontor med gemensam administration för de olika affärsområdena ligger i varberg. Produktionskontor fi nns dessutom i kina och vietnam. NilsonGroup har idag 276 butiker och 1300 heltidsanställda. Under 2008 hade företaget en omsättning på över två miljarder SEk och sålde över nio miljoner par skor. Historia Rolf Nilsson startade Firma Skodon i Askloster Förvärvades den första av vad som senare blivit Din sko- butikerna öppnades den första Din Sko- butiken i Norge Knöts Skopunkten till företaget Förvärvades Jerns Skosalonger och Palmgrens väskor öppnade Din Sko den första butiken i Finland Alla skodetaljistbolagen fusionerades i ett Kontor för inköpsverksamhet startas i Taiwan. Ett bolag med namnet NilsonGroup Inköpsverksamheten i Fjärran Östern utvidgas och nytt kontor öppnas i Wenzhou Kina NilsonGroup fyller 50 år! Inköpsverksamheten i Taiwan fl yttas till Vietnam. 7

8 NilsonGroup OCH HÅLLBAR UTVECKLING I en värld som snurrar allt fortare är det ibland svårt att lyfta blicken och se saker ur ett större perspektiv. Men faktum är att alla vi som bor på jorden bär ett ansvar för hur vi agerar för att vårt samhälle skall utvecklas i en hållbar riktning. Som företag har NilsonGroup ett ansvar för hur vi påverkar och samverkar med vår omgivning. Att skriva om och arbeta gentemot vad vi kalllar hållbar utveckling kan ibland vara svårtolkat. I den här rapporten har vi därför valt att dela upp uttrycket i tre delar. Den första delen behandlar NilsonGroup som arbetsgivare, den andra behandlar NilsonGroup och socialt ansvar via produktionen och den tredje delen sätter fokus på NilsonGroups miljöarbete. NilsonGroup är ett företag som bygger på värderingar och har en speciell anda. Grunden till NilsonGroup- andan är de kärnvärden vi kallar KENT. Dessa värderingar genomsyrar inte enbart vår personalpolitik och hur vi arbetar med att utveckla våra produkter, utan även vårt miljö- och etikarbete. Hur NilsonGroup som företag arbetar för att bidra till en hållbar utveckling är vad den här rapporten handlar om. Att aktivt arbeta för en hållbar utveckling innefattar inte bara miljö- och etik utan även en hållbar ekonomisk utveckling. NilsonGroup har gjort ett medvetet val att inte ta upp några ekonomiska faktorer i årets rapport. 8

9 nilsongroup, en attraktiv abetsgivare vår gemensamma uppgift är att göra det enkelt, inspirerande och kul att handla skor! vår strävan är att dessa kärnvärden och vår uppgift ska vara den röda tråden som genomsyrar vår hållning till medarbetarna och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. detaljhandeln är en personalintensiv bransch och i mötet med kunden ställs stora krav på rätt kundbemötande utifrån företagets förutsättningar och servicenivå. Att attrahera, behålla och utveckla personal är därför mycket viktigt. NilsonGroup har omkring 1800 anställda inklusive extrapersonal. Andelen kvinnor är i dagsläget mycket hög, omkring 90 %. vi ser därför gärna att fl er män söker sig till oss. överhuvudtaget tycker vi att mixade arbetsgrupper avseende kön, etnisk bakgrund, ålder och så vidare är en styrka och vi arbetar ständigt med att förbättra balansen i det avseendet. På NilsonGroup vill vi att våra medarbetare skall utvecklas och vi har löpande internutbildningar och utvecklingsprogram för olika befattningar. vi har ett Vår gemensamma uppgift är att göra det en- uttalat mål att internrekrytera 70 % av alla kelt, inspirerande och kul att handla skor chefsbefattningar, vilket medfört att vi har utarbetat ett eget utbildningsprogram för butikchefsaspiranter. Basen i vårt utvecklingsarbete ligger dock i learning by doing. NilsonGroup har under ett antal år haft personalfrågor som ett speciellt fokusområde, där målet är att upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Genom att fokusera på och arbeta med nyckeltal som personalomsättning och sjukfrånvaro har vi under de senaste åren sett en mycket positiv utveckling inom kent. vår företagskultur vilar på fyra kärnvärden; KUNDEN Vi ser vår verksamhet ur kundens perspektiv. Vad vi än arbetar med ska vårt agerande styras av kundens behov. ENKELT Vi går den rakaste vägen mellan två punkter. Vi använder få mellanhänder och ser alltid utmaningen i att göra saker med bra kvalitet, till låga omkostnader utan att krångla till det. NYTT Vi utmanar alltid. Vi är nyfi kna och modiga att våga testa nya saker. TILLIT Alla människor växer och mår bäst när de får utrymme att ta eget ansvar. Vi litar på människor och det är basen för den goda känsla, som vi vill ska genomsyra allt vi gör, NilsonGroup-andan. 9

10 dessa områden. Att erbjuda alla anställda ett friskvårdsbidrag är ett led in arbetet med att öka personalens välmående och minska sjukfrånvaron. Dessutom har vi tillsammans med bland andra Arbetsmiljöverket jobbat med utbildning och aktiviteter i syfte att skapa en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö. För att mäta hur situationen verkligen ser ut i organisationen gör vi årliga medarbetarenkäter och index visar att hela 80 % av NilsonGroups medarbetare är nöjda med sin arbetsplats. Den positiva utveckling vi har sett bland våra medarbetare med låg sjukfrånvaro och god hälsa har uppmärksammats och lett till att vi idag medverkar i det gränsöverskridande forskningsprojektet Hälsa & Framtid. Projektet har som mål att hitta faktorerna bakom friska företag och gav under 2009 ut boken Nycklar till Friska Företag, där NilsonGroup är ett av åtta företag som representerar friska företag. Resultatet påvisar vikten av att NilsonGroup har en väl förankrad värdegrund med en inbyggd informalitet, där ingen värderas efter titel eller utbildning utan efter prestation och resultat. Att cheferna huvudsakligen är internrekryterade skapar en förståelse för helheten och tillit till medarbetarna. Man påpekar även vikten av att det finns en närhet mellan ledning och butiker vilket underlättar kommunikationen dem emellan. Vår Vd Ingemar Charleson säger i en intervju att Jag är inte koncernchef, jag är Challe. Min dörr är öppen, knacka på så pratar vi. Han själv började arbeta inom företaget som 14-åring, då han packade skor på lagret hos Rolf Nilsson i Åskloster utanför Varberg. Sedan dess har han gjort det mesta- dragit igång butikskedjor, tagit emot reklamationer och beställningar, jobbat som inköpare och produktutvecklare och idag är han koncernchef. Projektet består av representanter frånnäringslivet (NilsonGroup), fackförbund, forskare från Karolinska institutet, Uppsala universitet och Centrum för folkhälsa inom Stockholms läns landsting samt försäkringsbolag. Läs mer om forskningsprojektet; Hälsa & Framtid på aspx?id=1611 Köp boken Nyckeln till Friska Företag på 10

11 socialt ansvar via produktionen Även om NilsonGroup inte äger några egna fabriker så har vi inte bara ett ansvar utan även en möjlighet att påverka arbetsförhållandena på plats där våra skor tillverkas. vi arbetar aktivt på fl era fronter med frågor kring mänskliga fri- och rättigheter, dels genom inspektioner men även genom en öppen, personlig och förtroendeskapande dialog med varje enskild leverantör. vi menar att för att skapa en hållbar och ansvarsfull utveckling i produktionen krävs det långsiktiga och pragmatiska förhållanden. I dagsläget samarbetar vi med omkring 100 leverantörer lokaliserade i kina, vietnam, Indien, Indonesien, Spanien, Portugal och så vidare. Asien står för den absolut största inköpsmarknaden med cirka 94 % av vår totala parvolym. Diagrammet visar varifrån skorna kommer och hur stor del det motsvarar av den totala inköpta volymen. 11

12 uppförandekod En uppförandekod är ett slags avtal mellan NilsonGroup som köpare, och en leverantör som säljare. kärnkonventioner och OEcd riktlinjer för multinationella företag. Syftet med uppförandekoden är att visa att NilsonGroup som köpare vill ha ett socialt regelverk på arbetsplatsen och samtidigt följa lokala och internationella lagar och förordningar, när det gäller mänskliga rättigheter i de länder som producerar våra produkter. NilsonGroup är sedan hösten 2005 medlemmar i Business Social compliance Initiative (BScI). Initiativet är ett samarbete mellan många, i huvudsak europeiska företag, som tillsammans arbetar med en gemensam uppförandekod gentemot sina leverantörer. koden baserar sig på fn:s deklaration om mänskliga rättigheter, fn:s konventioner om barns rättigheter och avskaffandet av all form av diskriminering mot kvinnor, fn:s Global compact initiative, ILO:s långsiktig relation med leverantören Arbetet med att hitta och bibehålla bra samarbetspartners som producerar våra skor är viktigt för NilsonGroup. vi menar att en bra leverantör inte bara är en leverantör som är godkänd vid de externa och interna inspektioner som görs, utan som även bjuder in till dialog och har en positiv inställning till framtida förbättringar. därför arbetar NilsonGroup för en långsiktig, personlig och pragmatisk relation med varje leverantör. med en långsiktig relation syftar vi till att bygga upp ett mångårigt partnerskap med varje leverantör. vi har som företag på den internationella arenan ett ansvar gentemot våra leverantörer och dess anställda. vårt huvudsyfte är därför att få igång ett bra samarbete med god och ömsesidig kommunikation, tillit och förståelse kring vikten BSCIs uppförandekod ställer krav bland annat kring följande områden: nationella & internationella lagar och regler rätten att engagera sig facklig & rätten till kollektivavtal förbud mot diskriminering kompensation arbetstider hälsa & säkerhet på arbetsplatsen förbud mot barnarbete förbud mot tvångsarbete miljö & säkerhetsaspekter Mer information om BSCI, och dess medlemmar fi nner du på BSCI s hemsida: Där kan du också ladda ner BSCI s Uppförandekod (Code of Conduct) i sin helhet. 12

13 av att efterfölja den aktuella uppförandekoden och de lagar och förordningar som gäller i respektive land. Varje leverantör är unik och det är viktigt att föra en öppen dialog. Om en leverantör inte lever upp till de krav som ställs är det viktigt att vi som köpare ställer krav på förbättring och samtidigt bidrar med den kunskap vi har inom området. Vi har ett ansvar och strävar efter förbättringar vilket vi gör genom samarbete med l e v e r a n t ö r e r n a, ensamma åstadkommer vi inga förbättringar. Utifrån våra erfarenheter har vi därför valt att arbeta med långsiktiga och förtroendeskapande åtgärder. Ständiga och rimliga förbättringar i steg för steg ger ett mer hållbart resultat i fabrikerna än framtvingade snabba och stora förbät tringsåt gärder, som leverantören kan ha svårt att anpassa sig efter. Externa inspektioner Arbetet med att var och en våra leverantörer skall följa den uppförandekod NilsonGroup använder sig av är av stor vikt. Därför använder vi oss av externa inspektioner gjorda av en oberoende part och interna inspektioner gjorda av NilsonGroups egna inspektörer (C oc - koordinator/ coach). Inspektionerna ger oss en bild av hur läget ser ut och ger oss möjligheter att se vart vi tillsammans med leverantören kan göra förbättringar. Alla BSCI- medlemmar skall utföra samma typer av externa inspektioner och fabrikerna bedöms utifrån samma kriterier. Själva granskningen av fabrikerna utförs av inspektionsföretag som är fristående från oss och från BSCI. Förutom en gemensam uppförandekod finns det också riktlinjer, verktyg för inspektioner och implementering hos leverantören. Man har också en gemensam databas för att dela information om inspektionsstatus hos eventuella gemensamma leverantörer. 13

14 Sedan vi påbörjade vårt medlemskap i BScI har vi funnit att ett antal av våra leverantörer redan blivit granskade emot BScI s uppförandekod. Om vi till det lägger de inspektioner som vi själva har initierat har 25 % av Två gånger om året våra leverantörer genomgått en eller fl era BScI gör NilsonGroup en översikt och utvärdering av alla aktuella inspektioner. Av den totala volymen inköpta par leverantörer skor går omkring 70 % via granskade leverantörer. Inspektionerna fokuseras i första skedet till länder som kina och vietnam vilka är betydelsefulla produktionsländer för oss i dag. 28% kommunikationen på plats anser vi vara av stor vikt då det är där vi tillsammans med fabriksledningen har möjligheten att åstadkomma förbättringar, vilka sedan verifi eras genom externa och interna inspektioner. I dagsläget gör vi både föranmälda och oanmälda interna inspektioner. Under perioden januari till september 2009 gjordes totalt 57 interna inspektioner i kina. Av dem var 41 föranmälda och 16 oanmälda. 28% BScI bedömer vid en inspektion varje del av uppförandekoden utifrån en tregradig skala; där en 0:a betyder att det fi nns avvikelser från kraven, en avvikelse från majoriteten av kraven och/eller på avgörande faktorer. En 1:a betyder att det behövs göras förbättringar, avvikelser från ett fåtal av kraven och/eller på avgörande faktorer. 2:a betyder att det inte fi nns några avgörande avvikelser från kraven, eller inga avvikelser alls. varje år arrangerar BScI olika workshops runt om i världen med fokus på utbildning och kommunikation med leverantörer. 72% 72% Anmälda Oanmälda Två gånger om året gör NilsonGroup en översikt och utvärdering av alla aktuella leverantörer där alla inblandade affärsområden och kontor (Sverige och fjärran östern) betygsätter varje leverantörs prestation. det kan i förlängningen leda till att leverantörer som inte lever upp till de krav som ställs fasas ut. Anmälda Oanmälda interna inspektioner förutom de externa inspektionerna via BScI gör NilsonGroup regelbundna interna inspektioner hos våra leverantörer. för att säkerställa att koden följs har vi idag två heltidsanställda inom området, en coc koordinator i Sverige och en coc coach på vårt kinakontor i Wenzhou. de arbetar båda med att kontinuerligt kommunicera och hjälpa våra leverantörer att följa de krav som ställs. problemområden de vanligaste problemen som visar sig vid inspektionerna är för mycket övertidsarbete, inkorrekt kompensation till de anställda, brister i dokumentationen och brister i användningen av skyddsutrustning (se diagram från BScI inspektioner på sid 15). ytterligare utmaningar står att fi nna i frågan hur vi som företag ser till att våra leverantörer respek- 14

15 En arbetarkommitté Utsedd av arbetarna själva. Verkar inom de områden medlemmarna själva valt. Verkar fritt! Dess medlemmar får under inga omständigheter diskrimineras på arbetsplatsen. terar arbetarnas rätt att bilda fria fackföreningar? I de länder som vi till största del jobbar i är facklig verksamhet inte utbredd. NilsonGroup arbetar ständigt med att informera och uppmana fabriksledningen till ökad organisationsrätt bland arbetarna. vi föreslår att det skapas en arbetarkommitté och ställer krav på att BScI- koden översätts till det lokala språket och sätts upp tillgänglig för alla arbetare. vi har krav på att det skall fi nnas information om arbetarnas rättigheter i företagets policy. vi har dessutom krav på att det skall fi nnas en förslagslåda i varje fabrik där arbetarna kan sätta förslag till förbättringar. vi jobbar även med att utöka arbetet med information till arbetare och fabriksledning kring arbetarnas rättigheter och hur vi tillsammans kan tillgodose dem. I slutet av 2008 släppte Rena kläder en rapport Hur skor vi oss?, om arbetsvillkor och miljö i skoindustrin där de sex största skoföretagen på den svenska marknaden ingick. du kan läsa mer på: Antal leverantörer Antal leverantörer Inte mätbart Inte mätbart 0 0 Management prac0ce Documenta0on Management prac0ce Working 0me Documenta0on Compensa0on Child Labor/ Young employees Working 0me Forced Labor/ Prisoner Labor/ Disciplinary Labor Compensa0on Freedom of associ0on/ Collec0ve bargaining Child Labor/ Young employees Forced Labor/ Prisoner Labor/ Disciplinary Labor Discrimina0on Freedom of associ0on/ Collec0ve bargaining Working condi0ons Health & social facili0es Discrimina0on Occupa0onal Health & safety Working condi0ons Health & social facili0es Dormitories Occupa0onal Health & safety Environment Dormitories Environment Diagrammet visar förhållandet mellan betyg inom ett visst område och antal leverantörer vid externa BSCI inspektioner september

16 Barnarbete NilsonGroup accepterar inte någon form av barnarbete! Barnarbete är per definition förbjudet enligt ILO, som är FN:s arbetsorganisation. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och NilsonGroup, som svenskt företag är sedan dess också förpliktade att efterfölja dess innehåll. NilsonGroup accepterar inte någon form av ligt utarbetad agerande- NilsonGroup har en tyd- barnarbete plan att följa om barnarbete skulle upptäckas hos någon av våra leverantörer. Vi menar att man är barn tills den dagen man fyllt 15 år om inte högre ålder anges i de lagar och regler som gäller i respektive land. Om barnarbete upptäcks skall ett möte omedelbart hållas med fabriksledningen. Mötet syftar till att få all information om hur många barn som arbetar i fabriken, avstämning av ID-kort, hälsointyg, anställningsdatum och samtidigt säkerställa att barnet inte befinner sig på någon hälsofarlig plats i fabriken under tiden. Det är viktigt att barnet behandlas med respekt under utredningen och att barnet förstår att det inte är dess fel. Vi för dessutom en dialog med, och påpekar vikten av barnets vidare skolgång med fabriksledningen. Delarna i vår agerandeplan är: Anordnad resa för barnet hem till familjen. NilsonGroup ser alltid till att ha egen personal närvarande under hela förfarandet av utredningen. Samhällsengagemang Som ett led i NilsonGroups ambition att se saker ur ett större perspektiv och ta ansvar för utvecklingen i våra produktionsländer, har vi inlett ett samarbete med SOS-barnbyar i Kina. I barnbyn, som består av 15 familjehus bor 5-8 barn från tre år och uppåt tillsammans med en SOS-mamma. Barnen som bor i barnbyn är antingen föräldralösa eller kommer från fattiga familjer i de kringliggande provinserna. Läs mer på: Dokumentation. Intervjuer. Kompensation för utebliven lön. 16

17 mål FÖr vår uppförandekod MÅL ANSVARIG DEADLINE Anställa ytterligare en coc-coach i vietnam. Produktionskontorschef 2010 Utöka våra interna inspektioner med 200%. coc koordinator och coach 2010 Genomföra utbildningar för fabriksledningar om uppförandekodsarbete. coc koordinator och coach 2010 Genomföra utbildningar för fabriksarbetare med fokus på hälsa och säkerhet. coc koordinator och coach 2010 NilsonGroup skall aktivt samarbeta med ickestatliga organisationer, NGO:s, och företag när det kommer till uppförandekodsarbete. Inköpsutveckling 2010 Etablera kontakter med lokala och centrala fackorganisationer i produktionsländerna. Ta hjälp av centrala fackorganisationer i Sverige. coc koordinator och coach

18 miljö NilsonGroup erbjuder ett spännande och inspirerande mode. Bakom den färdiga produkten som återfi nns på butikshyllan fi nns ett ständigt pågående miljöarbete. vi har en vision om att jobba aktivt med, och bli bättre på att göra mer miljövänliga val. Syftet med NilsonGroups miljöarbete är att i alla led och inom alla verksamhetsområden arbeta med att öka vår egen och våra medarbetares kunskap om miljöfrågor genomfördes den första miljöutredningen inom företaget och 2005 startades den miljögrupp vilken idag ansvarar för utveckling, samordning och uppföljning av miljöarbetet. vi jobbar inom fem huvudområden när det kommer till miljö: PROdUkT, ENERGI, TRANSPORT, förpack- NING och medvetenhet. miljömedveten produktion för NilsonGroup är det viktigt att våra produkter är av hög kvalitet och tillverkade under bra förhållanden för både människor och miljö. vi ställer krav på våra leverantörer med egna restriktionslistor där det är specifi cerat vad produkt och produktion får och inte får innehålla. vi har även en nolltolerans mot användning av kattoch hundskinn. material, kvalitet och hållbarhet kontrolleras genom interna inspektioner på plats i fabrikerna av NilsonGroups egna kvalitetskontrollanter samt genom stickprovskontroller hos externa laboratorier. NilsonGroup har i dag sju interna kvalitetskontrollanter som arbetar utifrån våra produktionskontor i kina och vietnam. 18

19 FYsikaliska tester vi utför stickprovstester hos våra leverantörer innan och under våra skors tillverkning. Skorna skall klara de krav vi har satt upp. Exempel på fysikaliska krav är sulors fl exningsförmåga, ovandelars nötning och dragkedjors hållbarhet etcetera. med hjälp av våra kvalitetskontrollanter kan vi plocka skor direkt från produktionslinjerna. dessa tester utförs på ackrediterade laboratorier som vi samarbetar med, för att vi och våra leverantörer ska kunna bedöma resultatens validitet. Sedan 1:a juni 2009 har NilsonGroup dessutom ett eget testlaboratorium i kina. externa FYsikaliska tester interna FYsikaliska tester Underkända 35% Godkända 65% Underkända 29% Godkända 71% Totalt genomfördes 23 externa fysikaliska tester mellan januari och oktober Totalt genomfördes 72 interna fysikaliska tester mellan september och oktober

20 kemikaliska tester REAcH (Register, Evaluation, Authorization and restriction for chemicals) är EU:s kemikalielagstiftning. REAcH syftar till att minska användandet av farliga kemikalier vid tillverkning och i den slutliga produkten. NilsonGroup arbetar aktivt med att följa upp och kontrollera att inga kemikalier som fi nns med på REAcH:s kandidatlista återfi nns i våra produkter, eller under tillverkningen av dem. för att vi ska kunna acceptera skor från våra leverantörer skall de överensstämma med de krav vi har satt upp för innehåll av kemikalier. Naturskyddsföreningen släppte under hösten 2009 rapporten kemikalier in på bara skinnet om plastskor från hela världen. Läs rapporten här; externa kemikaliska tester Underkända 2% interna kemikaliska tester Underkända 11% Godkända 98% Godkända 89% Totalt genomfördes 132 externa kemikaliska tester mellan januari och oktober Totalt genomfördes 36 interna kemikaliska tester mellan september och oktober

21 effektiv energi Arbetet mot visionen att jobba aktivt med och bli bättre på att göra mer miljövänliga val är en ständigt aktuell process. Under 2008 tog vi bort alla dricksvattenbehållare från huvudkontoret i varberg, vilket medförde en minskad energiåtgång då vi inte längre fraktar vatten till kontoret initierades ett projekt som vi kallar; Green Lighting concept. Projektet syftar till att successivt byta ut belysningen i alla butiker till mer energisnåla och miljövänliga alternativ. Under sommaren startades projektet upp med en testbutik på Avenyn i Göteborg där alla armaturer byttes ut mot de nya och mer energisnåla alternativen. det resultat som vi idag kan se är att testbutiken har gjort en besparing på 42 % lägre effekt. Under 2010 beräknas omkring 13 butiker utrustas med de nya armaturerna vilket beräknas generera en minskning av co 2 utsläppen med 29 ton. Hösten 2009 fattade NilsonGroup beslutet att använda sig av en lokal producent av butiksinredning. det nya avtalet har som följd färre antal transporter och med det minskade co 2 utsläpp. Att all ny butiksinredning som köps in är närproducerad ser vi som ett steg i rätt riktning och defi nitivt ett mer miljövänligt alternativ! NilsonGroup har sedan 2008 arbetat med ytterligare ett projekt vid namn Grön-IT. vi har sedan projektet start gjort en besparing på cirka kwh då vi bytt ut 24 fysiska servrar mot fyra virtuella servrar, arbetet med att byta ut de fysiska servrarna fortgår under vidare kommer vi från och med 2010 enbart köpa in, EPAT-GOLd (IEEE-1680) märkta IT- produkter. ytterligare ett stort mål under 2010 är att arbeta fram ett nytt elavtal där minst 20 % av elen som förbrukas inom Sverige kommer från förnyelsebara energikällor. Beräkningar visar att om Nilsongroup ersätter 20 % av dagens energiåtgång med energi från vattenkraft skulle det medföra en minskning av NilsonGroups co 2 utsläpp med omkring 152 ton. Nästkommande år är målet att fortsätta virtualiseringen av servrar. Idag använder alla NilsonGroups butiker och kontor ett papperslöst system vid mottagning och betalning av fakturor, och under 2010 vill vi öka antalet e-fakturor genom ett projekt där vi uppmuntrar alla leverantörer och samarbetspartners att välja e-faktura och därmed göra ett mer miljövänligt val. 21

22 miljöanpassade transporter Transporter av varor är ett av de områden där NilsonGroup påverkar miljön som mest. varje år levereras inte mindre än nio miljoner par skor till vårt lager i varberg. vi ser en rad möjligheter att minska vår miljöpåverkan genom att bland annat välja mer miljövänliga transportsätt och ställa miljökrav på transportörerna. Ett led i att ställa miljökrav på transportörerna Vi ser en rad möjligheter att minska vår är det samarbete vi har miljöpåverkan genom att bland annat välja mer med Schenker. Samarbetet syftar till att utöka miljövänliga transportsätt och ställa miljökrav antalet transporter med på transportörerna. lastbilar som drivs på rapsolja inleddes även ett samarbete med Statoil och Preem som leverantörer av rapsolja. I distributionstrafi ken mellan malmö och Helsingborg kör vi idag 50 fordon på 100 % RmE (Rapsmetylester). det i sin tur motsvarar ungefär 25 % av den totala utdistribution via lastbil från centrallagret i varberg. Som målsättning har vi att fortsätta samarbetet med Schenker, Statoil och Preem och utöka RmE-trafi ken till att i framtiden även innefatta sträckan varberg- Stockholm. En sådan utökning skulle medföra att ungefär 40 % av alla uttransporter från lagret i varberg till butik går med RmE- trafi k. det i sin tur beräknas reducera NilsonGroups co 2 utsläpp med cirka 173 ton. ytterligare ett led i att ställa miljökrav på transportörer är att NilsonGroup har som målsättning att under 2010 starta upp en ny tågpendel tillsammans med varbergs hamn. Pendeln skall gå mellan Göteborgs hamn och varbergs hamn och kommer att medföra färre transporter med lastbil. den nya tågpendeln tycker vi är ett tydligt steg mot visionen om att göra mer miljövänliga val. Under 2008 genomfördes en sänkning av hastigheten på 70 % av NilsonGroups sjötransporter med omkring 3,5 knop. Sänkningen medförde en reducering av co 2 utsläppen med 21 %. NilsonGroup arbetar ständigt med att uppmuntra våra medarbetare till att välja det mer miljövänliga transportalternativet. Sedan 2008 är till exempel alla tillgängliga tjänstebilar miljöklassade mål Flyg Flyg/Båt Båt Lastbil Tåg Totalt Diagrammet visar NilsonGroups CO 2 utsläpp i ton, perioden

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

HÅLLBARHETSRAPPORT 2010

HÅLLBARHETSRAPPORT 2010 HÅLLBARHETSRAPPORT 2010 HÅLLBARHETSRAPPORT NILSONGROUP VD:N HAR ORDET OM RAPPORTEN För andra året i rad publicerar NilsonGroup sin rapport om hållbar utveckling, som omfattar koncernens arbete inom mänskliga

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 Leverantörsval 14 På Fabriksgolvet 16

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Korta fakta om Skanska idag

Korta fakta om Skanska idag Korta fakta om Skanska idag 1 Grundat 1887 Skanska är ett av världens ledande byggföretag Cirka 133 miljarder SEK omsättning 2003 Cirka 4,000 återkommande kunder 60,000 medarbetare (12000 i Sverige) Czech,

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete i Lilla barnets fond Insamlingsarbete Lilla

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2012

Hållbarhets- rapport 2012 Hållbarhetsrapport 2012 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2012 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design och inköp 12 Våra leverantörer 16 På plats

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen

CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen CSR corporate social responsibility inom inekogruppen maj 2014 CSR INOM inekogruppen 1 CSR corporate social responsibility inom inekogruppen Det är vår fasta övertygelse att ansvarsfullt företagande gagnar

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Ekonomiskt resultat 2011 Internationell expansion

Ekonomiskt resultat 2011 Internationell expansion Ekonomiskt resultat 2011 Internationell expansion Lindex tillväxtstrategi och starka affärsidé har möjliggjort en snabb och framgångsrik internationell expansion de senaste åren. Med positiva erfarenheter

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING Vi behöver de thailändska bärplockarna och därför måste vi göra allt vi kan för att de ska åka hem med ett leende på läpparna. Tommy Innala, vd Polarica AB Ansvarsfull

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Mode, miljö och moral. snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

Mode, miljö och moral. snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Mode, miljö och moral snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Vi tar ansvar! Varje dag och i varje del av KappAhl tar vi ansvar för samhället vi verkar i, och skapar möjligheter för en hållbar framtid.

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2014

Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning 2014 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport FÖRETAGSINFORMATION Webadress Verksamhetsområde Beräkningsperiod 20071130-20081130 Kontaktperson Margareta Ivarsson www.margaretaivarsson.se Konsult - Skräddarsydd

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Miljörapport 2011. Lugn, vi hjälper dig.

Miljörapport 2011. Lugn, vi hjälper dig. Miljörapport 2011 Lugn, vi hjälper dig. meddelande från vd:n Den viktigaste frågan vår framtid Som Nordens ledande försäkringsbolag är det en självklar del av vår affärsstrategi att tänka på vår miljöpåverkan,

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer