nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009"

Transkript

1 nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009

2

3 Innehåll VD HAR ORDET 5 NilsonGroup 7 NilsonGroup OCH HÅLLBAR UTVECKLING 8 NilsonGroup, EN ATTRAKTIV ABETSGIVARE 9 socialt ansvar via produktionen 11 Uppförandekod 12 Långsiktig relation med leverantören 12 EXTERNA INSPEKTIONER 13 INTERNA INSPEKTIONER 14 PROBLEMOMRÅDEN 14 Barnarbete 16 SAMHÄLLSENGAGEMANG 16 MÅL FÖR VÅR Uppförandekod 17 MILJÖ 18 MILJÖMEDVETEN PRODUKTION 18 Fysikaliska tester 19 Kemikaliska tester 20 EFFEKTIV ENERGI 21 MILJÖANPASSADE TRANSPORTER 22 SMARTA FÖRPACKNINGAR 23 ÖKAD MEDVETENHET 24 MÅL FÖR VÅRT MILJÖARBETE 25 Miljömedveten produktion 25 Effektiv energi 26 Miljöanpassade transporter 27 Smarta förpackningar 27 Ökad medvetenhet 28 3

4 4

5 VD HAR ORDET Vi har alla privatperson som organisation och företag ett ansvar att minska belastningen på vår planet och bidra till en hållbar utveckling. NilsonGroup är idag Nordens största skoföretag och en aktör på den internationella arenan. Vi är ett företag som bygger på värderingar och under årens lopp har dessa utvecklats till en speciell NilsonGroup-anda. Vi har idag en mycket positiv utveckling när det kommer till personalfrågor, med låg sjukfrånvaro och god hälsa hos våra medarbetare. Vi menar att i våra värderingar återfinns ett ansvar, ett ansvar gentemot våra kunder, medarbetare och samarbetspartners. Vi tänker på framtiden och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra oss inom miljöoch etikområdena. Två områden som vi kommer fokusera på under 2010 är transport och produktion. Idag har vi i stort sett all produktion i Asien vilket medför långa transporter. Här har vi ett ansvar att ställa krav på ett aktivt miljöarbete hos våra logistiska samarbetspartners, och därigenom driva utvecklingen kring mer miljövänliga transportsätt framåt. Inom Sverige har vi idag ett framgångsrikt samarbete med Schenker som har resulterat i att vi till exempel kör 50 lastbilar med RME-trafik, rapsolja som drivmedel. I produktionen ställer vi särskilda krav på bland annat kemikaliehantering och skyddsutrustning. Vi arbetar dessutom aktivt med det sociala ansvar vi har för dem som arbetar inom produktionen. Varje leverantör skall med vår hjälp om så behövs leva upp till de krav som ställs i vår uppförandekod. Det är viktigt att vi tänker långsiktigt och arbetar med ständiga och rimliga förbättringar, och att vi hjälper istället för stjälper. Vi tänker på framtiden och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra oss inom miljöoch etikområdena. För att på bästa möjliga sätt driva arbetet kring en mer hållbar utveckling framåt är det önskvärt med ett utökat samarbete mellan företag som NilsonGroup, lokala icke statliga intresseorganisationer och lokala myndigheter. Tillsammans kan vi åstadkomma varaktiga förbättringar. Vi har därför som mål att under 2010 utöka kontaktnäten i våra produktionsländer. Ytterligare ett framtida mål är att tillsammans med våra samarbetspartners förbättra och utveckla nya material, som har en mindre miljöbelastning. Helt avgörande i den frågan är att vi har våra kunder med på tåget! I december 2009 publicerar vi vår första hållbarhetsrapport som är ett led i att ge en samlad bild av NilsonGroups etik- och miljöarbete. Vi vill att våra kunder skall veta att vi arbetar aktivt med dessa frågor och vilka 5

6 metoder vi använder oss av. Hållbarhetsrapporten är dessutom ett viktigt verktyg för NilsonGroups interna uppföljnings- och förbättringsarbete. vi förstår vikten av att arbeta aktivt med miljö- och etikfrågor, och är medvetna om att våra kunder i framtiden kommer att ställa allt högre krav inom dessa områden. vi inser att vi har mycket kvar att göra inom både miljö- och etikområdena men menar samtidigt att vår hållbarhetsrapport visar att vi arbetar aktivt med dessa frågor och att vi har ambitioner att förbättra oss. det är därför med en positiv inställning och stor ödmjukhet vi tar oss an nya utmaningar och skapar nya visioner. 6

7 nilsongroup Grunden till vad som idag är NilsonGroup lades 1955 av företagets grundare Rolf Nilson gick första inköpsresan till Italien och sedan dess har NilsonGroup utvecklats till att idag vara ett ledande detaljistföretag med affärsområdena din Sko, Nilson, Jerns, Radical Sports och Skopunkten. NilsonGroup är idag Nordens största skoföretag och mer än var fjärde sko som såldes i Sverige under 2008 kom från någon av NilsonGroups butiker. vi har butiker i Sverige, Norge, danmark och finland. koncernens huvudkontor med gemensam administration för de olika affärsområdena ligger i varberg. Produktionskontor fi nns dessutom i kina och vietnam. NilsonGroup har idag 276 butiker och 1300 heltidsanställda. Under 2008 hade företaget en omsättning på över två miljarder SEk och sålde över nio miljoner par skor. Historia Rolf Nilsson startade Firma Skodon i Askloster Förvärvades den första av vad som senare blivit Din sko- butikerna öppnades den första Din Sko- butiken i Norge Knöts Skopunkten till företaget Förvärvades Jerns Skosalonger och Palmgrens väskor öppnade Din Sko den första butiken i Finland Alla skodetaljistbolagen fusionerades i ett Kontor för inköpsverksamhet startas i Taiwan. Ett bolag med namnet NilsonGroup Inköpsverksamheten i Fjärran Östern utvidgas och nytt kontor öppnas i Wenzhou Kina NilsonGroup fyller 50 år! Inköpsverksamheten i Taiwan fl yttas till Vietnam. 7

8 NilsonGroup OCH HÅLLBAR UTVECKLING I en värld som snurrar allt fortare är det ibland svårt att lyfta blicken och se saker ur ett större perspektiv. Men faktum är att alla vi som bor på jorden bär ett ansvar för hur vi agerar för att vårt samhälle skall utvecklas i en hållbar riktning. Som företag har NilsonGroup ett ansvar för hur vi påverkar och samverkar med vår omgivning. Att skriva om och arbeta gentemot vad vi kalllar hållbar utveckling kan ibland vara svårtolkat. I den här rapporten har vi därför valt att dela upp uttrycket i tre delar. Den första delen behandlar NilsonGroup som arbetsgivare, den andra behandlar NilsonGroup och socialt ansvar via produktionen och den tredje delen sätter fokus på NilsonGroups miljöarbete. NilsonGroup är ett företag som bygger på värderingar och har en speciell anda. Grunden till NilsonGroup- andan är de kärnvärden vi kallar KENT. Dessa värderingar genomsyrar inte enbart vår personalpolitik och hur vi arbetar med att utveckla våra produkter, utan även vårt miljö- och etikarbete. Hur NilsonGroup som företag arbetar för att bidra till en hållbar utveckling är vad den här rapporten handlar om. Att aktivt arbeta för en hållbar utveckling innefattar inte bara miljö- och etik utan även en hållbar ekonomisk utveckling. NilsonGroup har gjort ett medvetet val att inte ta upp några ekonomiska faktorer i årets rapport. 8

9 nilsongroup, en attraktiv abetsgivare vår gemensamma uppgift är att göra det enkelt, inspirerande och kul att handla skor! vår strävan är att dessa kärnvärden och vår uppgift ska vara den röda tråden som genomsyrar vår hållning till medarbetarna och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. detaljhandeln är en personalintensiv bransch och i mötet med kunden ställs stora krav på rätt kundbemötande utifrån företagets förutsättningar och servicenivå. Att attrahera, behålla och utveckla personal är därför mycket viktigt. NilsonGroup har omkring 1800 anställda inklusive extrapersonal. Andelen kvinnor är i dagsläget mycket hög, omkring 90 %. vi ser därför gärna att fl er män söker sig till oss. överhuvudtaget tycker vi att mixade arbetsgrupper avseende kön, etnisk bakgrund, ålder och så vidare är en styrka och vi arbetar ständigt med att förbättra balansen i det avseendet. På NilsonGroup vill vi att våra medarbetare skall utvecklas och vi har löpande internutbildningar och utvecklingsprogram för olika befattningar. vi har ett Vår gemensamma uppgift är att göra det en- uttalat mål att internrekrytera 70 % av alla kelt, inspirerande och kul att handla skor chefsbefattningar, vilket medfört att vi har utarbetat ett eget utbildningsprogram för butikchefsaspiranter. Basen i vårt utvecklingsarbete ligger dock i learning by doing. NilsonGroup har under ett antal år haft personalfrågor som ett speciellt fokusområde, där målet är att upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Genom att fokusera på och arbeta med nyckeltal som personalomsättning och sjukfrånvaro har vi under de senaste åren sett en mycket positiv utveckling inom kent. vår företagskultur vilar på fyra kärnvärden; KUNDEN Vi ser vår verksamhet ur kundens perspektiv. Vad vi än arbetar med ska vårt agerande styras av kundens behov. ENKELT Vi går den rakaste vägen mellan två punkter. Vi använder få mellanhänder och ser alltid utmaningen i att göra saker med bra kvalitet, till låga omkostnader utan att krångla till det. NYTT Vi utmanar alltid. Vi är nyfi kna och modiga att våga testa nya saker. TILLIT Alla människor växer och mår bäst när de får utrymme att ta eget ansvar. Vi litar på människor och det är basen för den goda känsla, som vi vill ska genomsyra allt vi gör, NilsonGroup-andan. 9

10 dessa områden. Att erbjuda alla anställda ett friskvårdsbidrag är ett led in arbetet med att öka personalens välmående och minska sjukfrånvaron. Dessutom har vi tillsammans med bland andra Arbetsmiljöverket jobbat med utbildning och aktiviteter i syfte att skapa en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö. För att mäta hur situationen verkligen ser ut i organisationen gör vi årliga medarbetarenkäter och index visar att hela 80 % av NilsonGroups medarbetare är nöjda med sin arbetsplats. Den positiva utveckling vi har sett bland våra medarbetare med låg sjukfrånvaro och god hälsa har uppmärksammats och lett till att vi idag medverkar i det gränsöverskridande forskningsprojektet Hälsa & Framtid. Projektet har som mål att hitta faktorerna bakom friska företag och gav under 2009 ut boken Nycklar till Friska Företag, där NilsonGroup är ett av åtta företag som representerar friska företag. Resultatet påvisar vikten av att NilsonGroup har en väl förankrad värdegrund med en inbyggd informalitet, där ingen värderas efter titel eller utbildning utan efter prestation och resultat. Att cheferna huvudsakligen är internrekryterade skapar en förståelse för helheten och tillit till medarbetarna. Man påpekar även vikten av att det finns en närhet mellan ledning och butiker vilket underlättar kommunikationen dem emellan. Vår Vd Ingemar Charleson säger i en intervju att Jag är inte koncernchef, jag är Challe. Min dörr är öppen, knacka på så pratar vi. Han själv började arbeta inom företaget som 14-åring, då han packade skor på lagret hos Rolf Nilsson i Åskloster utanför Varberg. Sedan dess har han gjort det mesta- dragit igång butikskedjor, tagit emot reklamationer och beställningar, jobbat som inköpare och produktutvecklare och idag är han koncernchef. Projektet består av representanter frånnäringslivet (NilsonGroup), fackförbund, forskare från Karolinska institutet, Uppsala universitet och Centrum för folkhälsa inom Stockholms läns landsting samt försäkringsbolag. Läs mer om forskningsprojektet; Hälsa & Framtid på aspx?id=1611 Köp boken Nyckeln till Friska Företag på 10

11 socialt ansvar via produktionen Även om NilsonGroup inte äger några egna fabriker så har vi inte bara ett ansvar utan även en möjlighet att påverka arbetsförhållandena på plats där våra skor tillverkas. vi arbetar aktivt på fl era fronter med frågor kring mänskliga fri- och rättigheter, dels genom inspektioner men även genom en öppen, personlig och förtroendeskapande dialog med varje enskild leverantör. vi menar att för att skapa en hållbar och ansvarsfull utveckling i produktionen krävs det långsiktiga och pragmatiska förhållanden. I dagsläget samarbetar vi med omkring 100 leverantörer lokaliserade i kina, vietnam, Indien, Indonesien, Spanien, Portugal och så vidare. Asien står för den absolut största inköpsmarknaden med cirka 94 % av vår totala parvolym. Diagrammet visar varifrån skorna kommer och hur stor del det motsvarar av den totala inköpta volymen. 11

12 uppförandekod En uppförandekod är ett slags avtal mellan NilsonGroup som köpare, och en leverantör som säljare. kärnkonventioner och OEcd riktlinjer för multinationella företag. Syftet med uppförandekoden är att visa att NilsonGroup som köpare vill ha ett socialt regelverk på arbetsplatsen och samtidigt följa lokala och internationella lagar och förordningar, när det gäller mänskliga rättigheter i de länder som producerar våra produkter. NilsonGroup är sedan hösten 2005 medlemmar i Business Social compliance Initiative (BScI). Initiativet är ett samarbete mellan många, i huvudsak europeiska företag, som tillsammans arbetar med en gemensam uppförandekod gentemot sina leverantörer. koden baserar sig på fn:s deklaration om mänskliga rättigheter, fn:s konventioner om barns rättigheter och avskaffandet av all form av diskriminering mot kvinnor, fn:s Global compact initiative, ILO:s långsiktig relation med leverantören Arbetet med att hitta och bibehålla bra samarbetspartners som producerar våra skor är viktigt för NilsonGroup. vi menar att en bra leverantör inte bara är en leverantör som är godkänd vid de externa och interna inspektioner som görs, utan som även bjuder in till dialog och har en positiv inställning till framtida förbättringar. därför arbetar NilsonGroup för en långsiktig, personlig och pragmatisk relation med varje leverantör. med en långsiktig relation syftar vi till att bygga upp ett mångårigt partnerskap med varje leverantör. vi har som företag på den internationella arenan ett ansvar gentemot våra leverantörer och dess anställda. vårt huvudsyfte är därför att få igång ett bra samarbete med god och ömsesidig kommunikation, tillit och förståelse kring vikten BSCIs uppförandekod ställer krav bland annat kring följande områden: nationella & internationella lagar och regler rätten att engagera sig facklig & rätten till kollektivavtal förbud mot diskriminering kompensation arbetstider hälsa & säkerhet på arbetsplatsen förbud mot barnarbete förbud mot tvångsarbete miljö & säkerhetsaspekter Mer information om BSCI, och dess medlemmar fi nner du på BSCI s hemsida: Där kan du också ladda ner BSCI s Uppförandekod (Code of Conduct) i sin helhet. 12

13 av att efterfölja den aktuella uppförandekoden och de lagar och förordningar som gäller i respektive land. Varje leverantör är unik och det är viktigt att föra en öppen dialog. Om en leverantör inte lever upp till de krav som ställs är det viktigt att vi som köpare ställer krav på förbättring och samtidigt bidrar med den kunskap vi har inom området. Vi har ett ansvar och strävar efter förbättringar vilket vi gör genom samarbete med l e v e r a n t ö r e r n a, ensamma åstadkommer vi inga förbättringar. Utifrån våra erfarenheter har vi därför valt att arbeta med långsiktiga och förtroendeskapande åtgärder. Ständiga och rimliga förbättringar i steg för steg ger ett mer hållbart resultat i fabrikerna än framtvingade snabba och stora förbät tringsåt gärder, som leverantören kan ha svårt att anpassa sig efter. Externa inspektioner Arbetet med att var och en våra leverantörer skall följa den uppförandekod NilsonGroup använder sig av är av stor vikt. Därför använder vi oss av externa inspektioner gjorda av en oberoende part och interna inspektioner gjorda av NilsonGroups egna inspektörer (C oc - koordinator/ coach). Inspektionerna ger oss en bild av hur läget ser ut och ger oss möjligheter att se vart vi tillsammans med leverantören kan göra förbättringar. Alla BSCI- medlemmar skall utföra samma typer av externa inspektioner och fabrikerna bedöms utifrån samma kriterier. Själva granskningen av fabrikerna utförs av inspektionsföretag som är fristående från oss och från BSCI. Förutom en gemensam uppförandekod finns det också riktlinjer, verktyg för inspektioner och implementering hos leverantören. Man har också en gemensam databas för att dela information om inspektionsstatus hos eventuella gemensamma leverantörer. 13

14 Sedan vi påbörjade vårt medlemskap i BScI har vi funnit att ett antal av våra leverantörer redan blivit granskade emot BScI s uppförandekod. Om vi till det lägger de inspektioner som vi själva har initierat har 25 % av Två gånger om året våra leverantörer genomgått en eller fl era BScI gör NilsonGroup en översikt och utvärdering av alla aktuella inspektioner. Av den totala volymen inköpta par leverantörer skor går omkring 70 % via granskade leverantörer. Inspektionerna fokuseras i första skedet till länder som kina och vietnam vilka är betydelsefulla produktionsländer för oss i dag. 28% kommunikationen på plats anser vi vara av stor vikt då det är där vi tillsammans med fabriksledningen har möjligheten att åstadkomma förbättringar, vilka sedan verifi eras genom externa och interna inspektioner. I dagsläget gör vi både föranmälda och oanmälda interna inspektioner. Under perioden januari till september 2009 gjordes totalt 57 interna inspektioner i kina. Av dem var 41 föranmälda och 16 oanmälda. 28% BScI bedömer vid en inspektion varje del av uppförandekoden utifrån en tregradig skala; där en 0:a betyder att det fi nns avvikelser från kraven, en avvikelse från majoriteten av kraven och/eller på avgörande faktorer. En 1:a betyder att det behövs göras förbättringar, avvikelser från ett fåtal av kraven och/eller på avgörande faktorer. 2:a betyder att det inte fi nns några avgörande avvikelser från kraven, eller inga avvikelser alls. varje år arrangerar BScI olika workshops runt om i världen med fokus på utbildning och kommunikation med leverantörer. 72% 72% Anmälda Oanmälda Två gånger om året gör NilsonGroup en översikt och utvärdering av alla aktuella leverantörer där alla inblandade affärsområden och kontor (Sverige och fjärran östern) betygsätter varje leverantörs prestation. det kan i förlängningen leda till att leverantörer som inte lever upp till de krav som ställs fasas ut. Anmälda Oanmälda interna inspektioner förutom de externa inspektionerna via BScI gör NilsonGroup regelbundna interna inspektioner hos våra leverantörer. för att säkerställa att koden följs har vi idag två heltidsanställda inom området, en coc koordinator i Sverige och en coc coach på vårt kinakontor i Wenzhou. de arbetar båda med att kontinuerligt kommunicera och hjälpa våra leverantörer att följa de krav som ställs. problemområden de vanligaste problemen som visar sig vid inspektionerna är för mycket övertidsarbete, inkorrekt kompensation till de anställda, brister i dokumentationen och brister i användningen av skyddsutrustning (se diagram från BScI inspektioner på sid 15). ytterligare utmaningar står att fi nna i frågan hur vi som företag ser till att våra leverantörer respek- 14

15 En arbetarkommitté Utsedd av arbetarna själva. Verkar inom de områden medlemmarna själva valt. Verkar fritt! Dess medlemmar får under inga omständigheter diskrimineras på arbetsplatsen. terar arbetarnas rätt att bilda fria fackföreningar? I de länder som vi till största del jobbar i är facklig verksamhet inte utbredd. NilsonGroup arbetar ständigt med att informera och uppmana fabriksledningen till ökad organisationsrätt bland arbetarna. vi föreslår att det skapas en arbetarkommitté och ställer krav på att BScI- koden översätts till det lokala språket och sätts upp tillgänglig för alla arbetare. vi har krav på att det skall fi nnas information om arbetarnas rättigheter i företagets policy. vi har dessutom krav på att det skall fi nnas en förslagslåda i varje fabrik där arbetarna kan sätta förslag till förbättringar. vi jobbar även med att utöka arbetet med information till arbetare och fabriksledning kring arbetarnas rättigheter och hur vi tillsammans kan tillgodose dem. I slutet av 2008 släppte Rena kläder en rapport Hur skor vi oss?, om arbetsvillkor och miljö i skoindustrin där de sex största skoföretagen på den svenska marknaden ingick. du kan läsa mer på: Antal leverantörer Antal leverantörer Inte mätbart Inte mätbart 0 0 Management prac0ce Documenta0on Management prac0ce Working 0me Documenta0on Compensa0on Child Labor/ Young employees Working 0me Forced Labor/ Prisoner Labor/ Disciplinary Labor Compensa0on Freedom of associ0on/ Collec0ve bargaining Child Labor/ Young employees Forced Labor/ Prisoner Labor/ Disciplinary Labor Discrimina0on Freedom of associ0on/ Collec0ve bargaining Working condi0ons Health & social facili0es Discrimina0on Occupa0onal Health & safety Working condi0ons Health & social facili0es Dormitories Occupa0onal Health & safety Environment Dormitories Environment Diagrammet visar förhållandet mellan betyg inom ett visst område och antal leverantörer vid externa BSCI inspektioner september

16 Barnarbete NilsonGroup accepterar inte någon form av barnarbete! Barnarbete är per definition förbjudet enligt ILO, som är FN:s arbetsorganisation. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och NilsonGroup, som svenskt företag är sedan dess också förpliktade att efterfölja dess innehåll. NilsonGroup accepterar inte någon form av ligt utarbetad agerande- NilsonGroup har en tyd- barnarbete plan att följa om barnarbete skulle upptäckas hos någon av våra leverantörer. Vi menar att man är barn tills den dagen man fyllt 15 år om inte högre ålder anges i de lagar och regler som gäller i respektive land. Om barnarbete upptäcks skall ett möte omedelbart hållas med fabriksledningen. Mötet syftar till att få all information om hur många barn som arbetar i fabriken, avstämning av ID-kort, hälsointyg, anställningsdatum och samtidigt säkerställa att barnet inte befinner sig på någon hälsofarlig plats i fabriken under tiden. Det är viktigt att barnet behandlas med respekt under utredningen och att barnet förstår att det inte är dess fel. Vi för dessutom en dialog med, och påpekar vikten av barnets vidare skolgång med fabriksledningen. Delarna i vår agerandeplan är: Anordnad resa för barnet hem till familjen. NilsonGroup ser alltid till att ha egen personal närvarande under hela förfarandet av utredningen. Samhällsengagemang Som ett led i NilsonGroups ambition att se saker ur ett större perspektiv och ta ansvar för utvecklingen i våra produktionsländer, har vi inlett ett samarbete med SOS-barnbyar i Kina. I barnbyn, som består av 15 familjehus bor 5-8 barn från tre år och uppåt tillsammans med en SOS-mamma. Barnen som bor i barnbyn är antingen föräldralösa eller kommer från fattiga familjer i de kringliggande provinserna. Läs mer på: Dokumentation. Intervjuer. Kompensation för utebliven lön. 16

17 mål FÖr vår uppförandekod MÅL ANSVARIG DEADLINE Anställa ytterligare en coc-coach i vietnam. Produktionskontorschef 2010 Utöka våra interna inspektioner med 200%. coc koordinator och coach 2010 Genomföra utbildningar för fabriksledningar om uppförandekodsarbete. coc koordinator och coach 2010 Genomföra utbildningar för fabriksarbetare med fokus på hälsa och säkerhet. coc koordinator och coach 2010 NilsonGroup skall aktivt samarbeta med ickestatliga organisationer, NGO:s, och företag när det kommer till uppförandekodsarbete. Inköpsutveckling 2010 Etablera kontakter med lokala och centrala fackorganisationer i produktionsländerna. Ta hjälp av centrala fackorganisationer i Sverige. coc koordinator och coach

18 miljö NilsonGroup erbjuder ett spännande och inspirerande mode. Bakom den färdiga produkten som återfi nns på butikshyllan fi nns ett ständigt pågående miljöarbete. vi har en vision om att jobba aktivt med, och bli bättre på att göra mer miljövänliga val. Syftet med NilsonGroups miljöarbete är att i alla led och inom alla verksamhetsområden arbeta med att öka vår egen och våra medarbetares kunskap om miljöfrågor genomfördes den första miljöutredningen inom företaget och 2005 startades den miljögrupp vilken idag ansvarar för utveckling, samordning och uppföljning av miljöarbetet. vi jobbar inom fem huvudområden när det kommer till miljö: PROdUkT, ENERGI, TRANSPORT, förpack- NING och medvetenhet. miljömedveten produktion för NilsonGroup är det viktigt att våra produkter är av hög kvalitet och tillverkade under bra förhållanden för både människor och miljö. vi ställer krav på våra leverantörer med egna restriktionslistor där det är specifi cerat vad produkt och produktion får och inte får innehålla. vi har även en nolltolerans mot användning av kattoch hundskinn. material, kvalitet och hållbarhet kontrolleras genom interna inspektioner på plats i fabrikerna av NilsonGroups egna kvalitetskontrollanter samt genom stickprovskontroller hos externa laboratorier. NilsonGroup har i dag sju interna kvalitetskontrollanter som arbetar utifrån våra produktionskontor i kina och vietnam. 18

19 FYsikaliska tester vi utför stickprovstester hos våra leverantörer innan och under våra skors tillverkning. Skorna skall klara de krav vi har satt upp. Exempel på fysikaliska krav är sulors fl exningsförmåga, ovandelars nötning och dragkedjors hållbarhet etcetera. med hjälp av våra kvalitetskontrollanter kan vi plocka skor direkt från produktionslinjerna. dessa tester utförs på ackrediterade laboratorier som vi samarbetar med, för att vi och våra leverantörer ska kunna bedöma resultatens validitet. Sedan 1:a juni 2009 har NilsonGroup dessutom ett eget testlaboratorium i kina. externa FYsikaliska tester interna FYsikaliska tester Underkända 35% Godkända 65% Underkända 29% Godkända 71% Totalt genomfördes 23 externa fysikaliska tester mellan januari och oktober Totalt genomfördes 72 interna fysikaliska tester mellan september och oktober

20 kemikaliska tester REAcH (Register, Evaluation, Authorization and restriction for chemicals) är EU:s kemikalielagstiftning. REAcH syftar till att minska användandet av farliga kemikalier vid tillverkning och i den slutliga produkten. NilsonGroup arbetar aktivt med att följa upp och kontrollera att inga kemikalier som fi nns med på REAcH:s kandidatlista återfi nns i våra produkter, eller under tillverkningen av dem. för att vi ska kunna acceptera skor från våra leverantörer skall de överensstämma med de krav vi har satt upp för innehåll av kemikalier. Naturskyddsföreningen släppte under hösten 2009 rapporten kemikalier in på bara skinnet om plastskor från hela världen. Läs rapporten här; externa kemikaliska tester Underkända 2% interna kemikaliska tester Underkända 11% Godkända 98% Godkända 89% Totalt genomfördes 132 externa kemikaliska tester mellan januari och oktober Totalt genomfördes 36 interna kemikaliska tester mellan september och oktober

21 effektiv energi Arbetet mot visionen att jobba aktivt med och bli bättre på att göra mer miljövänliga val är en ständigt aktuell process. Under 2008 tog vi bort alla dricksvattenbehållare från huvudkontoret i varberg, vilket medförde en minskad energiåtgång då vi inte längre fraktar vatten till kontoret initierades ett projekt som vi kallar; Green Lighting concept. Projektet syftar till att successivt byta ut belysningen i alla butiker till mer energisnåla och miljövänliga alternativ. Under sommaren startades projektet upp med en testbutik på Avenyn i Göteborg där alla armaturer byttes ut mot de nya och mer energisnåla alternativen. det resultat som vi idag kan se är att testbutiken har gjort en besparing på 42 % lägre effekt. Under 2010 beräknas omkring 13 butiker utrustas med de nya armaturerna vilket beräknas generera en minskning av co 2 utsläppen med 29 ton. Hösten 2009 fattade NilsonGroup beslutet att använda sig av en lokal producent av butiksinredning. det nya avtalet har som följd färre antal transporter och med det minskade co 2 utsläpp. Att all ny butiksinredning som köps in är närproducerad ser vi som ett steg i rätt riktning och defi nitivt ett mer miljövänligt alternativ! NilsonGroup har sedan 2008 arbetat med ytterligare ett projekt vid namn Grön-IT. vi har sedan projektet start gjort en besparing på cirka kwh då vi bytt ut 24 fysiska servrar mot fyra virtuella servrar, arbetet med att byta ut de fysiska servrarna fortgår under vidare kommer vi från och med 2010 enbart köpa in, EPAT-GOLd (IEEE-1680) märkta IT- produkter. ytterligare ett stort mål under 2010 är att arbeta fram ett nytt elavtal där minst 20 % av elen som förbrukas inom Sverige kommer från förnyelsebara energikällor. Beräkningar visar att om Nilsongroup ersätter 20 % av dagens energiåtgång med energi från vattenkraft skulle det medföra en minskning av NilsonGroups co 2 utsläpp med omkring 152 ton. Nästkommande år är målet att fortsätta virtualiseringen av servrar. Idag använder alla NilsonGroups butiker och kontor ett papperslöst system vid mottagning och betalning av fakturor, och under 2010 vill vi öka antalet e-fakturor genom ett projekt där vi uppmuntrar alla leverantörer och samarbetspartners att välja e-faktura och därmed göra ett mer miljövänligt val. 21

22 miljöanpassade transporter Transporter av varor är ett av de områden där NilsonGroup påverkar miljön som mest. varje år levereras inte mindre än nio miljoner par skor till vårt lager i varberg. vi ser en rad möjligheter att minska vår miljöpåverkan genom att bland annat välja mer miljövänliga transportsätt och ställa miljökrav på transportörerna. Ett led i att ställa miljökrav på transportörerna Vi ser en rad möjligheter att minska vår är det samarbete vi har miljöpåverkan genom att bland annat välja mer med Schenker. Samarbetet syftar till att utöka miljövänliga transportsätt och ställa miljökrav antalet transporter med på transportörerna. lastbilar som drivs på rapsolja inleddes även ett samarbete med Statoil och Preem som leverantörer av rapsolja. I distributionstrafi ken mellan malmö och Helsingborg kör vi idag 50 fordon på 100 % RmE (Rapsmetylester). det i sin tur motsvarar ungefär 25 % av den totala utdistribution via lastbil från centrallagret i varberg. Som målsättning har vi att fortsätta samarbetet med Schenker, Statoil och Preem och utöka RmE-trafi ken till att i framtiden även innefatta sträckan varberg- Stockholm. En sådan utökning skulle medföra att ungefär 40 % av alla uttransporter från lagret i varberg till butik går med RmE- trafi k. det i sin tur beräknas reducera NilsonGroups co 2 utsläpp med cirka 173 ton. ytterligare ett led i att ställa miljökrav på transportörer är att NilsonGroup har som målsättning att under 2010 starta upp en ny tågpendel tillsammans med varbergs hamn. Pendeln skall gå mellan Göteborgs hamn och varbergs hamn och kommer att medföra färre transporter med lastbil. den nya tågpendeln tycker vi är ett tydligt steg mot visionen om att göra mer miljövänliga val. Under 2008 genomfördes en sänkning av hastigheten på 70 % av NilsonGroups sjötransporter med omkring 3,5 knop. Sänkningen medförde en reducering av co 2 utsläppen med 21 %. NilsonGroup arbetar ständigt med att uppmuntra våra medarbetare till att välja det mer miljövänliga transportalternativet. Sedan 2008 är till exempel alla tillgängliga tjänstebilar miljöklassade mål Flyg Flyg/Båt Båt Lastbil Tåg Totalt Diagrammet visar NilsonGroups CO 2 utsläpp i ton, perioden

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

HÅLLBARHETS RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING

HÅLLBARHETS RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING HÅLLBARHETS 2013 RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING INLEDNING: 2013 i korthet Hållbarhetsfrågorna har på flera sätt integrerats in i Åhléns verk samhet under året, med stöd av en ny strategi,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst 1 2 Arbetsvillkor i leverantörsleden - 10 år efter debattens uppkomst 3 Blir det bättre? är en rapport som ges ut av Rena Kläder

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN MALMÖ HÖGSKOLA Miljövetenskap 61-90 Teknik och samhälle 2008-05-28 Författare Debong, Charlotte Jedholm, Sofia SVENSKA TEXTILFÖRETAGS MILJÖARBETE I TREDJE VÄRLDEN CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009 Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Innehåll Viktiga händelser 2009 Koncernöversikt s.i s.ii Posten Norden 2009 i sammandrag s.1

Läs mer

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Swedwatch rapport #60 BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning: Stora framsteg i bärbranschens ansvarsarbete... 3 2. Bakgrund... 5 3. ICA vägledare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Årsredovisning 2001. Hållbarhet

Årsredovisning 2001. Hållbarhet Årsredovisning 2001 Hållbarhet H å l l b a r h e t e n a n g e l ä g e n h e t f ö r a l l a HÅLLBARHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA FöreningsSparbanken och hållbarhet FöreningsSparbanken bidrar till en positiv

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

Vivida Assistans årsredovisning. Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad

Vivida Assistans årsredovisning. Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad 2011 Vivida Assistans årsredovisning Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad B VIVIDA ASSISTANS ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen till vår årsredovisning för 2011 Trevlig läsning!

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

Svenska skor ger spår i miljön

Svenska skor ger spår i miljön SwedWatch Rapport nr 32 Svenska skor ger spår i miljön En granskning av miljöeffekter från garverier i Syd SwedWatch SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden frivilligorganisation, vars uppgift

Läs mer

Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING

Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING 2014 Kavaj 199:- H&M VÅR 2015 MODERN ESSENTIALS SELECTED BY DAVID BECKHAM VÅR 2015 Skjorta 199:- H&M VÅR 2014 Tröja 199:- H&M ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll H&M I ORD OCH BILD

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer