nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009"

Transkript

1 nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009

2

3 Innehåll VD HAR ORDET 5 NilsonGroup 7 NilsonGroup OCH HÅLLBAR UTVECKLING 8 NilsonGroup, EN ATTRAKTIV ABETSGIVARE 9 socialt ansvar via produktionen 11 Uppförandekod 12 Långsiktig relation med leverantören 12 EXTERNA INSPEKTIONER 13 INTERNA INSPEKTIONER 14 PROBLEMOMRÅDEN 14 Barnarbete 16 SAMHÄLLSENGAGEMANG 16 MÅL FÖR VÅR Uppförandekod 17 MILJÖ 18 MILJÖMEDVETEN PRODUKTION 18 Fysikaliska tester 19 Kemikaliska tester 20 EFFEKTIV ENERGI 21 MILJÖANPASSADE TRANSPORTER 22 SMARTA FÖRPACKNINGAR 23 ÖKAD MEDVETENHET 24 MÅL FÖR VÅRT MILJÖARBETE 25 Miljömedveten produktion 25 Effektiv energi 26 Miljöanpassade transporter 27 Smarta förpackningar 27 Ökad medvetenhet 28 3

4 4

5 VD HAR ORDET Vi har alla privatperson som organisation och företag ett ansvar att minska belastningen på vår planet och bidra till en hållbar utveckling. NilsonGroup är idag Nordens största skoföretag och en aktör på den internationella arenan. Vi är ett företag som bygger på värderingar och under årens lopp har dessa utvecklats till en speciell NilsonGroup-anda. Vi har idag en mycket positiv utveckling när det kommer till personalfrågor, med låg sjukfrånvaro och god hälsa hos våra medarbetare. Vi menar att i våra värderingar återfinns ett ansvar, ett ansvar gentemot våra kunder, medarbetare och samarbetspartners. Vi tänker på framtiden och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra oss inom miljöoch etikområdena. Två områden som vi kommer fokusera på under 2010 är transport och produktion. Idag har vi i stort sett all produktion i Asien vilket medför långa transporter. Här har vi ett ansvar att ställa krav på ett aktivt miljöarbete hos våra logistiska samarbetspartners, och därigenom driva utvecklingen kring mer miljövänliga transportsätt framåt. Inom Sverige har vi idag ett framgångsrikt samarbete med Schenker som har resulterat i att vi till exempel kör 50 lastbilar med RME-trafik, rapsolja som drivmedel. I produktionen ställer vi särskilda krav på bland annat kemikaliehantering och skyddsutrustning. Vi arbetar dessutom aktivt med det sociala ansvar vi har för dem som arbetar inom produktionen. Varje leverantör skall med vår hjälp om så behövs leva upp till de krav som ställs i vår uppförandekod. Det är viktigt att vi tänker långsiktigt och arbetar med ständiga och rimliga förbättringar, och att vi hjälper istället för stjälper. Vi tänker på framtiden och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra oss inom miljöoch etikområdena. För att på bästa möjliga sätt driva arbetet kring en mer hållbar utveckling framåt är det önskvärt med ett utökat samarbete mellan företag som NilsonGroup, lokala icke statliga intresseorganisationer och lokala myndigheter. Tillsammans kan vi åstadkomma varaktiga förbättringar. Vi har därför som mål att under 2010 utöka kontaktnäten i våra produktionsländer. Ytterligare ett framtida mål är att tillsammans med våra samarbetspartners förbättra och utveckla nya material, som har en mindre miljöbelastning. Helt avgörande i den frågan är att vi har våra kunder med på tåget! I december 2009 publicerar vi vår första hållbarhetsrapport som är ett led i att ge en samlad bild av NilsonGroups etik- och miljöarbete. Vi vill att våra kunder skall veta att vi arbetar aktivt med dessa frågor och vilka 5

6 metoder vi använder oss av. Hållbarhetsrapporten är dessutom ett viktigt verktyg för NilsonGroups interna uppföljnings- och förbättringsarbete. vi förstår vikten av att arbeta aktivt med miljö- och etikfrågor, och är medvetna om att våra kunder i framtiden kommer att ställa allt högre krav inom dessa områden. vi inser att vi har mycket kvar att göra inom både miljö- och etikområdena men menar samtidigt att vår hållbarhetsrapport visar att vi arbetar aktivt med dessa frågor och att vi har ambitioner att förbättra oss. det är därför med en positiv inställning och stor ödmjukhet vi tar oss an nya utmaningar och skapar nya visioner. 6

7 nilsongroup Grunden till vad som idag är NilsonGroup lades 1955 av företagets grundare Rolf Nilson gick första inköpsresan till Italien och sedan dess har NilsonGroup utvecklats till att idag vara ett ledande detaljistföretag med affärsområdena din Sko, Nilson, Jerns, Radical Sports och Skopunkten. NilsonGroup är idag Nordens största skoföretag och mer än var fjärde sko som såldes i Sverige under 2008 kom från någon av NilsonGroups butiker. vi har butiker i Sverige, Norge, danmark och finland. koncernens huvudkontor med gemensam administration för de olika affärsområdena ligger i varberg. Produktionskontor fi nns dessutom i kina och vietnam. NilsonGroup har idag 276 butiker och 1300 heltidsanställda. Under 2008 hade företaget en omsättning på över två miljarder SEk och sålde över nio miljoner par skor. Historia Rolf Nilsson startade Firma Skodon i Askloster Förvärvades den första av vad som senare blivit Din sko- butikerna öppnades den första Din Sko- butiken i Norge Knöts Skopunkten till företaget Förvärvades Jerns Skosalonger och Palmgrens väskor öppnade Din Sko den första butiken i Finland Alla skodetaljistbolagen fusionerades i ett Kontor för inköpsverksamhet startas i Taiwan. Ett bolag med namnet NilsonGroup Inköpsverksamheten i Fjärran Östern utvidgas och nytt kontor öppnas i Wenzhou Kina NilsonGroup fyller 50 år! Inköpsverksamheten i Taiwan fl yttas till Vietnam. 7

8 NilsonGroup OCH HÅLLBAR UTVECKLING I en värld som snurrar allt fortare är det ibland svårt att lyfta blicken och se saker ur ett större perspektiv. Men faktum är att alla vi som bor på jorden bär ett ansvar för hur vi agerar för att vårt samhälle skall utvecklas i en hållbar riktning. Som företag har NilsonGroup ett ansvar för hur vi påverkar och samverkar med vår omgivning. Att skriva om och arbeta gentemot vad vi kalllar hållbar utveckling kan ibland vara svårtolkat. I den här rapporten har vi därför valt att dela upp uttrycket i tre delar. Den första delen behandlar NilsonGroup som arbetsgivare, den andra behandlar NilsonGroup och socialt ansvar via produktionen och den tredje delen sätter fokus på NilsonGroups miljöarbete. NilsonGroup är ett företag som bygger på värderingar och har en speciell anda. Grunden till NilsonGroup- andan är de kärnvärden vi kallar KENT. Dessa värderingar genomsyrar inte enbart vår personalpolitik och hur vi arbetar med att utveckla våra produkter, utan även vårt miljö- och etikarbete. Hur NilsonGroup som företag arbetar för att bidra till en hållbar utveckling är vad den här rapporten handlar om. Att aktivt arbeta för en hållbar utveckling innefattar inte bara miljö- och etik utan även en hållbar ekonomisk utveckling. NilsonGroup har gjort ett medvetet val att inte ta upp några ekonomiska faktorer i årets rapport. 8

9 nilsongroup, en attraktiv abetsgivare vår gemensamma uppgift är att göra det enkelt, inspirerande och kul att handla skor! vår strävan är att dessa kärnvärden och vår uppgift ska vara den röda tråden som genomsyrar vår hållning till medarbetarna och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. detaljhandeln är en personalintensiv bransch och i mötet med kunden ställs stora krav på rätt kundbemötande utifrån företagets förutsättningar och servicenivå. Att attrahera, behålla och utveckla personal är därför mycket viktigt. NilsonGroup har omkring 1800 anställda inklusive extrapersonal. Andelen kvinnor är i dagsläget mycket hög, omkring 90 %. vi ser därför gärna att fl er män söker sig till oss. överhuvudtaget tycker vi att mixade arbetsgrupper avseende kön, etnisk bakgrund, ålder och så vidare är en styrka och vi arbetar ständigt med att förbättra balansen i det avseendet. På NilsonGroup vill vi att våra medarbetare skall utvecklas och vi har löpande internutbildningar och utvecklingsprogram för olika befattningar. vi har ett Vår gemensamma uppgift är att göra det en- uttalat mål att internrekrytera 70 % av alla kelt, inspirerande och kul att handla skor chefsbefattningar, vilket medfört att vi har utarbetat ett eget utbildningsprogram för butikchefsaspiranter. Basen i vårt utvecklingsarbete ligger dock i learning by doing. NilsonGroup har under ett antal år haft personalfrågor som ett speciellt fokusområde, där målet är att upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Genom att fokusera på och arbeta med nyckeltal som personalomsättning och sjukfrånvaro har vi under de senaste åren sett en mycket positiv utveckling inom kent. vår företagskultur vilar på fyra kärnvärden; KUNDEN Vi ser vår verksamhet ur kundens perspektiv. Vad vi än arbetar med ska vårt agerande styras av kundens behov. ENKELT Vi går den rakaste vägen mellan två punkter. Vi använder få mellanhänder och ser alltid utmaningen i att göra saker med bra kvalitet, till låga omkostnader utan att krångla till det. NYTT Vi utmanar alltid. Vi är nyfi kna och modiga att våga testa nya saker. TILLIT Alla människor växer och mår bäst när de får utrymme att ta eget ansvar. Vi litar på människor och det är basen för den goda känsla, som vi vill ska genomsyra allt vi gör, NilsonGroup-andan. 9

10 dessa områden. Att erbjuda alla anställda ett friskvårdsbidrag är ett led in arbetet med att öka personalens välmående och minska sjukfrånvaron. Dessutom har vi tillsammans med bland andra Arbetsmiljöverket jobbat med utbildning och aktiviteter i syfte att skapa en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö. För att mäta hur situationen verkligen ser ut i organisationen gör vi årliga medarbetarenkäter och index visar att hela 80 % av NilsonGroups medarbetare är nöjda med sin arbetsplats. Den positiva utveckling vi har sett bland våra medarbetare med låg sjukfrånvaro och god hälsa har uppmärksammats och lett till att vi idag medverkar i det gränsöverskridande forskningsprojektet Hälsa & Framtid. Projektet har som mål att hitta faktorerna bakom friska företag och gav under 2009 ut boken Nycklar till Friska Företag, där NilsonGroup är ett av åtta företag som representerar friska företag. Resultatet påvisar vikten av att NilsonGroup har en väl förankrad värdegrund med en inbyggd informalitet, där ingen värderas efter titel eller utbildning utan efter prestation och resultat. Att cheferna huvudsakligen är internrekryterade skapar en förståelse för helheten och tillit till medarbetarna. Man påpekar även vikten av att det finns en närhet mellan ledning och butiker vilket underlättar kommunikationen dem emellan. Vår Vd Ingemar Charleson säger i en intervju att Jag är inte koncernchef, jag är Challe. Min dörr är öppen, knacka på så pratar vi. Han själv började arbeta inom företaget som 14-åring, då han packade skor på lagret hos Rolf Nilsson i Åskloster utanför Varberg. Sedan dess har han gjort det mesta- dragit igång butikskedjor, tagit emot reklamationer och beställningar, jobbat som inköpare och produktutvecklare och idag är han koncernchef. Projektet består av representanter frånnäringslivet (NilsonGroup), fackförbund, forskare från Karolinska institutet, Uppsala universitet och Centrum för folkhälsa inom Stockholms läns landsting samt försäkringsbolag. Läs mer om forskningsprojektet; Hälsa & Framtid på aspx?id=1611 Köp boken Nyckeln till Friska Företag på 10

11 socialt ansvar via produktionen Även om NilsonGroup inte äger några egna fabriker så har vi inte bara ett ansvar utan även en möjlighet att påverka arbetsförhållandena på plats där våra skor tillverkas. vi arbetar aktivt på fl era fronter med frågor kring mänskliga fri- och rättigheter, dels genom inspektioner men även genom en öppen, personlig och förtroendeskapande dialog med varje enskild leverantör. vi menar att för att skapa en hållbar och ansvarsfull utveckling i produktionen krävs det långsiktiga och pragmatiska förhållanden. I dagsläget samarbetar vi med omkring 100 leverantörer lokaliserade i kina, vietnam, Indien, Indonesien, Spanien, Portugal och så vidare. Asien står för den absolut största inköpsmarknaden med cirka 94 % av vår totala parvolym. Diagrammet visar varifrån skorna kommer och hur stor del det motsvarar av den totala inköpta volymen. 11

12 uppförandekod En uppförandekod är ett slags avtal mellan NilsonGroup som köpare, och en leverantör som säljare. kärnkonventioner och OEcd riktlinjer för multinationella företag. Syftet med uppförandekoden är att visa att NilsonGroup som köpare vill ha ett socialt regelverk på arbetsplatsen och samtidigt följa lokala och internationella lagar och förordningar, när det gäller mänskliga rättigheter i de länder som producerar våra produkter. NilsonGroup är sedan hösten 2005 medlemmar i Business Social compliance Initiative (BScI). Initiativet är ett samarbete mellan många, i huvudsak europeiska företag, som tillsammans arbetar med en gemensam uppförandekod gentemot sina leverantörer. koden baserar sig på fn:s deklaration om mänskliga rättigheter, fn:s konventioner om barns rättigheter och avskaffandet av all form av diskriminering mot kvinnor, fn:s Global compact initiative, ILO:s långsiktig relation med leverantören Arbetet med att hitta och bibehålla bra samarbetspartners som producerar våra skor är viktigt för NilsonGroup. vi menar att en bra leverantör inte bara är en leverantör som är godkänd vid de externa och interna inspektioner som görs, utan som även bjuder in till dialog och har en positiv inställning till framtida förbättringar. därför arbetar NilsonGroup för en långsiktig, personlig och pragmatisk relation med varje leverantör. med en långsiktig relation syftar vi till att bygga upp ett mångårigt partnerskap med varje leverantör. vi har som företag på den internationella arenan ett ansvar gentemot våra leverantörer och dess anställda. vårt huvudsyfte är därför att få igång ett bra samarbete med god och ömsesidig kommunikation, tillit och förståelse kring vikten BSCIs uppförandekod ställer krav bland annat kring följande områden: nationella & internationella lagar och regler rätten att engagera sig facklig & rätten till kollektivavtal förbud mot diskriminering kompensation arbetstider hälsa & säkerhet på arbetsplatsen förbud mot barnarbete förbud mot tvångsarbete miljö & säkerhetsaspekter Mer information om BSCI, och dess medlemmar fi nner du på BSCI s hemsida: Där kan du också ladda ner BSCI s Uppförandekod (Code of Conduct) i sin helhet. 12

13 av att efterfölja den aktuella uppförandekoden och de lagar och förordningar som gäller i respektive land. Varje leverantör är unik och det är viktigt att föra en öppen dialog. Om en leverantör inte lever upp till de krav som ställs är det viktigt att vi som köpare ställer krav på förbättring och samtidigt bidrar med den kunskap vi har inom området. Vi har ett ansvar och strävar efter förbättringar vilket vi gör genom samarbete med l e v e r a n t ö r e r n a, ensamma åstadkommer vi inga förbättringar. Utifrån våra erfarenheter har vi därför valt att arbeta med långsiktiga och förtroendeskapande åtgärder. Ständiga och rimliga förbättringar i steg för steg ger ett mer hållbart resultat i fabrikerna än framtvingade snabba och stora förbät tringsåt gärder, som leverantören kan ha svårt att anpassa sig efter. Externa inspektioner Arbetet med att var och en våra leverantörer skall följa den uppförandekod NilsonGroup använder sig av är av stor vikt. Därför använder vi oss av externa inspektioner gjorda av en oberoende part och interna inspektioner gjorda av NilsonGroups egna inspektörer (C oc - koordinator/ coach). Inspektionerna ger oss en bild av hur läget ser ut och ger oss möjligheter att se vart vi tillsammans med leverantören kan göra förbättringar. Alla BSCI- medlemmar skall utföra samma typer av externa inspektioner och fabrikerna bedöms utifrån samma kriterier. Själva granskningen av fabrikerna utförs av inspektionsföretag som är fristående från oss och från BSCI. Förutom en gemensam uppförandekod finns det också riktlinjer, verktyg för inspektioner och implementering hos leverantören. Man har också en gemensam databas för att dela information om inspektionsstatus hos eventuella gemensamma leverantörer. 13

14 Sedan vi påbörjade vårt medlemskap i BScI har vi funnit att ett antal av våra leverantörer redan blivit granskade emot BScI s uppförandekod. Om vi till det lägger de inspektioner som vi själva har initierat har 25 % av Två gånger om året våra leverantörer genomgått en eller fl era BScI gör NilsonGroup en översikt och utvärdering av alla aktuella inspektioner. Av den totala volymen inköpta par leverantörer skor går omkring 70 % via granskade leverantörer. Inspektionerna fokuseras i första skedet till länder som kina och vietnam vilka är betydelsefulla produktionsländer för oss i dag. 28% kommunikationen på plats anser vi vara av stor vikt då det är där vi tillsammans med fabriksledningen har möjligheten att åstadkomma förbättringar, vilka sedan verifi eras genom externa och interna inspektioner. I dagsläget gör vi både föranmälda och oanmälda interna inspektioner. Under perioden januari till september 2009 gjordes totalt 57 interna inspektioner i kina. Av dem var 41 föranmälda och 16 oanmälda. 28% BScI bedömer vid en inspektion varje del av uppförandekoden utifrån en tregradig skala; där en 0:a betyder att det fi nns avvikelser från kraven, en avvikelse från majoriteten av kraven och/eller på avgörande faktorer. En 1:a betyder att det behövs göras förbättringar, avvikelser från ett fåtal av kraven och/eller på avgörande faktorer. 2:a betyder att det inte fi nns några avgörande avvikelser från kraven, eller inga avvikelser alls. varje år arrangerar BScI olika workshops runt om i världen med fokus på utbildning och kommunikation med leverantörer. 72% 72% Anmälda Oanmälda Två gånger om året gör NilsonGroup en översikt och utvärdering av alla aktuella leverantörer där alla inblandade affärsområden och kontor (Sverige och fjärran östern) betygsätter varje leverantörs prestation. det kan i förlängningen leda till att leverantörer som inte lever upp till de krav som ställs fasas ut. Anmälda Oanmälda interna inspektioner förutom de externa inspektionerna via BScI gör NilsonGroup regelbundna interna inspektioner hos våra leverantörer. för att säkerställa att koden följs har vi idag två heltidsanställda inom området, en coc koordinator i Sverige och en coc coach på vårt kinakontor i Wenzhou. de arbetar båda med att kontinuerligt kommunicera och hjälpa våra leverantörer att följa de krav som ställs. problemområden de vanligaste problemen som visar sig vid inspektionerna är för mycket övertidsarbete, inkorrekt kompensation till de anställda, brister i dokumentationen och brister i användningen av skyddsutrustning (se diagram från BScI inspektioner på sid 15). ytterligare utmaningar står att fi nna i frågan hur vi som företag ser till att våra leverantörer respek- 14

15 En arbetarkommitté Utsedd av arbetarna själva. Verkar inom de områden medlemmarna själva valt. Verkar fritt! Dess medlemmar får under inga omständigheter diskrimineras på arbetsplatsen. terar arbetarnas rätt att bilda fria fackföreningar? I de länder som vi till största del jobbar i är facklig verksamhet inte utbredd. NilsonGroup arbetar ständigt med att informera och uppmana fabriksledningen till ökad organisationsrätt bland arbetarna. vi föreslår att det skapas en arbetarkommitté och ställer krav på att BScI- koden översätts till det lokala språket och sätts upp tillgänglig för alla arbetare. vi har krav på att det skall fi nnas information om arbetarnas rättigheter i företagets policy. vi har dessutom krav på att det skall fi nnas en förslagslåda i varje fabrik där arbetarna kan sätta förslag till förbättringar. vi jobbar även med att utöka arbetet med information till arbetare och fabriksledning kring arbetarnas rättigheter och hur vi tillsammans kan tillgodose dem. I slutet av 2008 släppte Rena kläder en rapport Hur skor vi oss?, om arbetsvillkor och miljö i skoindustrin där de sex största skoföretagen på den svenska marknaden ingick. du kan läsa mer på: Antal leverantörer Antal leverantörer Inte mätbart Inte mätbart 0 0 Management prac0ce Documenta0on Management prac0ce Working 0me Documenta0on Compensa0on Child Labor/ Young employees Working 0me Forced Labor/ Prisoner Labor/ Disciplinary Labor Compensa0on Freedom of associ0on/ Collec0ve bargaining Child Labor/ Young employees Forced Labor/ Prisoner Labor/ Disciplinary Labor Discrimina0on Freedom of associ0on/ Collec0ve bargaining Working condi0ons Health & social facili0es Discrimina0on Occupa0onal Health & safety Working condi0ons Health & social facili0es Dormitories Occupa0onal Health & safety Environment Dormitories Environment Diagrammet visar förhållandet mellan betyg inom ett visst område och antal leverantörer vid externa BSCI inspektioner september

16 Barnarbete NilsonGroup accepterar inte någon form av barnarbete! Barnarbete är per definition förbjudet enligt ILO, som är FN:s arbetsorganisation. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och NilsonGroup, som svenskt företag är sedan dess också förpliktade att efterfölja dess innehåll. NilsonGroup accepterar inte någon form av ligt utarbetad agerande- NilsonGroup har en tyd- barnarbete plan att följa om barnarbete skulle upptäckas hos någon av våra leverantörer. Vi menar att man är barn tills den dagen man fyllt 15 år om inte högre ålder anges i de lagar och regler som gäller i respektive land. Om barnarbete upptäcks skall ett möte omedelbart hållas med fabriksledningen. Mötet syftar till att få all information om hur många barn som arbetar i fabriken, avstämning av ID-kort, hälsointyg, anställningsdatum och samtidigt säkerställa att barnet inte befinner sig på någon hälsofarlig plats i fabriken under tiden. Det är viktigt att barnet behandlas med respekt under utredningen och att barnet förstår att det inte är dess fel. Vi för dessutom en dialog med, och påpekar vikten av barnets vidare skolgång med fabriksledningen. Delarna i vår agerandeplan är: Anordnad resa för barnet hem till familjen. NilsonGroup ser alltid till att ha egen personal närvarande under hela förfarandet av utredningen. Samhällsengagemang Som ett led i NilsonGroups ambition att se saker ur ett större perspektiv och ta ansvar för utvecklingen i våra produktionsländer, har vi inlett ett samarbete med SOS-barnbyar i Kina. I barnbyn, som består av 15 familjehus bor 5-8 barn från tre år och uppåt tillsammans med en SOS-mamma. Barnen som bor i barnbyn är antingen föräldralösa eller kommer från fattiga familjer i de kringliggande provinserna. Läs mer på: Dokumentation. Intervjuer. Kompensation för utebliven lön. 16

17 mål FÖr vår uppförandekod MÅL ANSVARIG DEADLINE Anställa ytterligare en coc-coach i vietnam. Produktionskontorschef 2010 Utöka våra interna inspektioner med 200%. coc koordinator och coach 2010 Genomföra utbildningar för fabriksledningar om uppförandekodsarbete. coc koordinator och coach 2010 Genomföra utbildningar för fabriksarbetare med fokus på hälsa och säkerhet. coc koordinator och coach 2010 NilsonGroup skall aktivt samarbeta med ickestatliga organisationer, NGO:s, och företag när det kommer till uppförandekodsarbete. Inköpsutveckling 2010 Etablera kontakter med lokala och centrala fackorganisationer i produktionsländerna. Ta hjälp av centrala fackorganisationer i Sverige. coc koordinator och coach

18 miljö NilsonGroup erbjuder ett spännande och inspirerande mode. Bakom den färdiga produkten som återfi nns på butikshyllan fi nns ett ständigt pågående miljöarbete. vi har en vision om att jobba aktivt med, och bli bättre på att göra mer miljövänliga val. Syftet med NilsonGroups miljöarbete är att i alla led och inom alla verksamhetsområden arbeta med att öka vår egen och våra medarbetares kunskap om miljöfrågor genomfördes den första miljöutredningen inom företaget och 2005 startades den miljögrupp vilken idag ansvarar för utveckling, samordning och uppföljning av miljöarbetet. vi jobbar inom fem huvudområden när det kommer till miljö: PROdUkT, ENERGI, TRANSPORT, förpack- NING och medvetenhet. miljömedveten produktion för NilsonGroup är det viktigt att våra produkter är av hög kvalitet och tillverkade under bra förhållanden för både människor och miljö. vi ställer krav på våra leverantörer med egna restriktionslistor där det är specifi cerat vad produkt och produktion får och inte får innehålla. vi har även en nolltolerans mot användning av kattoch hundskinn. material, kvalitet och hållbarhet kontrolleras genom interna inspektioner på plats i fabrikerna av NilsonGroups egna kvalitetskontrollanter samt genom stickprovskontroller hos externa laboratorier. NilsonGroup har i dag sju interna kvalitetskontrollanter som arbetar utifrån våra produktionskontor i kina och vietnam. 18

19 FYsikaliska tester vi utför stickprovstester hos våra leverantörer innan och under våra skors tillverkning. Skorna skall klara de krav vi har satt upp. Exempel på fysikaliska krav är sulors fl exningsförmåga, ovandelars nötning och dragkedjors hållbarhet etcetera. med hjälp av våra kvalitetskontrollanter kan vi plocka skor direkt från produktionslinjerna. dessa tester utförs på ackrediterade laboratorier som vi samarbetar med, för att vi och våra leverantörer ska kunna bedöma resultatens validitet. Sedan 1:a juni 2009 har NilsonGroup dessutom ett eget testlaboratorium i kina. externa FYsikaliska tester interna FYsikaliska tester Underkända 35% Godkända 65% Underkända 29% Godkända 71% Totalt genomfördes 23 externa fysikaliska tester mellan januari och oktober Totalt genomfördes 72 interna fysikaliska tester mellan september och oktober

20 kemikaliska tester REAcH (Register, Evaluation, Authorization and restriction for chemicals) är EU:s kemikalielagstiftning. REAcH syftar till att minska användandet av farliga kemikalier vid tillverkning och i den slutliga produkten. NilsonGroup arbetar aktivt med att följa upp och kontrollera att inga kemikalier som fi nns med på REAcH:s kandidatlista återfi nns i våra produkter, eller under tillverkningen av dem. för att vi ska kunna acceptera skor från våra leverantörer skall de överensstämma med de krav vi har satt upp för innehåll av kemikalier. Naturskyddsföreningen släppte under hösten 2009 rapporten kemikalier in på bara skinnet om plastskor från hela världen. Läs rapporten här; externa kemikaliska tester Underkända 2% interna kemikaliska tester Underkända 11% Godkända 98% Godkända 89% Totalt genomfördes 132 externa kemikaliska tester mellan januari och oktober Totalt genomfördes 36 interna kemikaliska tester mellan september och oktober

21 effektiv energi Arbetet mot visionen att jobba aktivt med och bli bättre på att göra mer miljövänliga val är en ständigt aktuell process. Under 2008 tog vi bort alla dricksvattenbehållare från huvudkontoret i varberg, vilket medförde en minskad energiåtgång då vi inte längre fraktar vatten till kontoret initierades ett projekt som vi kallar; Green Lighting concept. Projektet syftar till att successivt byta ut belysningen i alla butiker till mer energisnåla och miljövänliga alternativ. Under sommaren startades projektet upp med en testbutik på Avenyn i Göteborg där alla armaturer byttes ut mot de nya och mer energisnåla alternativen. det resultat som vi idag kan se är att testbutiken har gjort en besparing på 42 % lägre effekt. Under 2010 beräknas omkring 13 butiker utrustas med de nya armaturerna vilket beräknas generera en minskning av co 2 utsläppen med 29 ton. Hösten 2009 fattade NilsonGroup beslutet att använda sig av en lokal producent av butiksinredning. det nya avtalet har som följd färre antal transporter och med det minskade co 2 utsläpp. Att all ny butiksinredning som köps in är närproducerad ser vi som ett steg i rätt riktning och defi nitivt ett mer miljövänligt alternativ! NilsonGroup har sedan 2008 arbetat med ytterligare ett projekt vid namn Grön-IT. vi har sedan projektet start gjort en besparing på cirka kwh då vi bytt ut 24 fysiska servrar mot fyra virtuella servrar, arbetet med att byta ut de fysiska servrarna fortgår under vidare kommer vi från och med 2010 enbart köpa in, EPAT-GOLd (IEEE-1680) märkta IT- produkter. ytterligare ett stort mål under 2010 är att arbeta fram ett nytt elavtal där minst 20 % av elen som förbrukas inom Sverige kommer från förnyelsebara energikällor. Beräkningar visar att om Nilsongroup ersätter 20 % av dagens energiåtgång med energi från vattenkraft skulle det medföra en minskning av NilsonGroups co 2 utsläpp med omkring 152 ton. Nästkommande år är målet att fortsätta virtualiseringen av servrar. Idag använder alla NilsonGroups butiker och kontor ett papperslöst system vid mottagning och betalning av fakturor, och under 2010 vill vi öka antalet e-fakturor genom ett projekt där vi uppmuntrar alla leverantörer och samarbetspartners att välja e-faktura och därmed göra ett mer miljövänligt val. 21

22 miljöanpassade transporter Transporter av varor är ett av de områden där NilsonGroup påverkar miljön som mest. varje år levereras inte mindre än nio miljoner par skor till vårt lager i varberg. vi ser en rad möjligheter att minska vår miljöpåverkan genom att bland annat välja mer miljövänliga transportsätt och ställa miljökrav på transportörerna. Ett led i att ställa miljökrav på transportörerna Vi ser en rad möjligheter att minska vår är det samarbete vi har miljöpåverkan genom att bland annat välja mer med Schenker. Samarbetet syftar till att utöka miljövänliga transportsätt och ställa miljökrav antalet transporter med på transportörerna. lastbilar som drivs på rapsolja inleddes även ett samarbete med Statoil och Preem som leverantörer av rapsolja. I distributionstrafi ken mellan malmö och Helsingborg kör vi idag 50 fordon på 100 % RmE (Rapsmetylester). det i sin tur motsvarar ungefär 25 % av den totala utdistribution via lastbil från centrallagret i varberg. Som målsättning har vi att fortsätta samarbetet med Schenker, Statoil och Preem och utöka RmE-trafi ken till att i framtiden även innefatta sträckan varberg- Stockholm. En sådan utökning skulle medföra att ungefär 40 % av alla uttransporter från lagret i varberg till butik går med RmE- trafi k. det i sin tur beräknas reducera NilsonGroups co 2 utsläpp med cirka 173 ton. ytterligare ett led i att ställa miljökrav på transportörer är att NilsonGroup har som målsättning att under 2010 starta upp en ny tågpendel tillsammans med varbergs hamn. Pendeln skall gå mellan Göteborgs hamn och varbergs hamn och kommer att medföra färre transporter med lastbil. den nya tågpendeln tycker vi är ett tydligt steg mot visionen om att göra mer miljövänliga val. Under 2008 genomfördes en sänkning av hastigheten på 70 % av NilsonGroups sjötransporter med omkring 3,5 knop. Sänkningen medförde en reducering av co 2 utsläppen med 21 %. NilsonGroup arbetar ständigt med att uppmuntra våra medarbetare till att välja det mer miljövänliga transportalternativet. Sedan 2008 är till exempel alla tillgängliga tjänstebilar miljöklassade mål Flyg Flyg/Båt Båt Lastbil Tåg Totalt Diagrammet visar NilsonGroups CO 2 utsläpp i ton, perioden

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

HÅLLBARHETSRAPPORT 2010

HÅLLBARHETSRAPPORT 2010 HÅLLBARHETSRAPPORT 2010 HÅLLBARHETSRAPPORT NILSONGROUP VD:N HAR ORDET OM RAPPORTEN För andra året i rad publicerar NilsonGroup sin rapport om hållbar utveckling, som omfattar koncernens arbete inom mänskliga

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

I den här rapporten kan du läsa om det aktiva förändringsarbete vi driver genom att analysera, ställa krav, följa upp,

I den här rapporten kan du läsa om det aktiva förändringsarbete vi driver genom att analysera, ställa krav, följa upp, Vårt arbete för en mer hållbar natursten I den här rapporten kan du läsa om det aktiva förändringsarbete vi driver genom att analysera, ställa krav, följa upp, inspektera och utveckla. Allt för att komma

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav Social uppförande kod AB Sporrong Lagliga krav Vår allmänna regel är att alla våra leverantörer, i all sin verksamhet måste följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Skulle något av Sporrongs

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 Leverantörsval 14 På Fabriksgolvet 16

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

LOGGA IN INSPIRATION BÄDD. Inspiration 1. @gripsholmsverige. facebook.com/gripsholmsverige GUTZ NOBLE HOUSE TOPECO. Press

LOGGA IN INSPIRATION BÄDD. Inspiration 1. @gripsholmsverige. facebook.com/gripsholmsverige GUTZ NOBLE HOUSE TOPECO. Press Inspiration 1 2 ill du komma i kontakt med oss på Gripsholm? Fyll i dina uppgifter och ditt meddelande så återkommer vi till dig inom kort. KUNDSERICE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE - id konsumentfrågor, vänligen

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅR RESA..började 2006 då Skanska gav oss i uppdrag att göra social revision i samband med leveranserna till Clarion Sign.

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:4 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sociala krav vid upphandling uppförandekod för leverantörer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Landstingsdirektören framhåller

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan Hållbar upphandling Hållbar upphandling Gemensamt projekt Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne är huvudmän för framförallt sjukvård men också för kollektivtrafik och hållbar

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

- rätt, säkert & hållbart!

- rätt, säkert & hållbart! Uppförandekod Sunda affärer Global Compact Sundfrakt Principer Sundfraktgruppen har en tydlig inställning och hållning till affärsintegritet och följer riktlinjerna i FN:s Global Compact. Global Compact

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Korta fakta om Skanska idag

Korta fakta om Skanska idag Korta fakta om Skanska idag 1 Grundat 1887 Skanska är ett av världens ledande byggföretag Cirka 133 miljarder SEK omsättning 2003 Cirka 4,000 återkommande kunder 60,000 medarbetare (12000 i Sverige) Czech,

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under 2017-2019. Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag.

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 1(6) Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 Bakgrund och omfattning Landstinget i Uppsala län är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar systematiskt med miljöfrågor. I

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar

Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar Diarienr. 2014/996-KS nternati Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar Beslutad av kommunstyrelsen den 4 mars 2015, 72 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE INNEHÅLL Vd och koncernchef Bertil Persson... 4 Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech... 5 Ansvarsfullt företagande... 6 Människor och samhälle... 8 Miljö...12 Etik...16 Hållbar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer