MiFID och dess inverkan på den europeiska aktiemarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MiFID och dess inverkan på den europeiska aktiemarknaden"

Transkript

1 FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN vid Uppsala Universitet Caroline Metternich Wilhelm Söderström MiFID och dess inverkan på den europeiska aktiemarknaden En studie av hur fragmenterad handel påverkar marknadsövervakning och distribuering av handelsinformation Kandidatuppsats 15 Högskolepoäng Handledare Ulf Olsson Vårterminen 2011

2 Sammanfattning I november 2007 införde politikerna i Bryssel ett direktiv med avsikt att öppna upp för konkurrens och öka transparensen på Europas aktiemarknader. Börsmonopolet bröts upp och aktiemarknaden fragmenterades, det blev då möjligt att handla aktier på andra marknadsplatser än enbart på primärmarknaden. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den fragmenterade handeln påverkar marknadsövervakningen och informationsflöden mellan marknadsplatserna. Är marknadsplatsernas informationssamarbete tillräckligt bra för att skapa en säker och effektiv marknad? Har riskerna för marknadsmissbruk ökat och hur väl står direktivet rustat mot insynspersonshandel? För att få en inblick i ämnet gjordes en litteraturstudie i MiFID och dess påverkan på marknaden. Rapporter, artiklar, lagtexter och direktivets artiklar ligger som grund för utformandet av den empiriska undersökningen som bestod av intervjuer med personer som är väl insatta i ämnet och en enkätundersökning till olika marknadsplatser som handlar med svensknoterade aktier. Resultatet av den empiriska undersökningen visar att det finns stora problem med marknadsövervakningen och informationsflöden på den europeiska aktiemarknaden. Den sammanlagda marknadsövervakningen på den europeiska aktiemarknaden har många brister då de olika marknadsplatserna inte har tillgång till en fullständig handelsbild av marknaden. När övervakningen inte har en fullständig bild av handeln är det svårt att följa upp misstänksamma ordrar och att upptäcka suspekta handelsmönster. Handelsplatser utan bolagsövervakning har små möjligheter att upptäcka hur kursrörelser är knutna till händelser i bolagen vilket gör att insiderinformation lättare kan användas vilket ökar risken för insiderhandel. Även risken för marknadsmanipulation har ökat efter MiFID:s införande eftersom fler marknadsplatser betyder större möjligheter att sprida ut sin handel och gömma stora volymer på, vilket gör att varningssystem inte larmar för ovanligt stora volymer. Det har blivit lättare att handla med sig själv vilket både kan skapa en illusion av likviditet i en annars illikvid aktie samt manipulera priset genom att sälja en aktie till ett pris långt över marknadspriset och sedan köpa tillbaks den på en annan marknadsplats. Ett stort problem i dagens övervakningslandskap är då primärmarknaden sänder ut information om

3 handelsstopp till de andra marknadsplatserna som bedriver handel med dess aktier. Vissa handelsplatser ignorerar denna information och låter sina kunder handla i aktien trots att den är handelsstoppad på primärmarknaden. Den sekundära handelsplatsen utsätter då sina kunder för fara då de inte kommer åt bakgrundsinformationen till handelsstoppet eftersom de inte har någon bolagsövervakning. Flödena av handelsinformation mellan marknadsplatserna är mycket begränsad och skapar problem för investerare vid beslutsfattande. Det saknas en standard för hur handelsdata skall sammanfattas och distribueras över marknaden. Samarbetet mellan de olika marknadsplatserna för att skapa ett flöde av information, vilket behövs för att skapa en bra bild av vad som händer på den specifika handelsplatsen och marknaden i stort, har många brister. En konsoliderad bild av handeln på marknaden saknas och i tidningarna får investerare oftast bara se den omsättning som Stockholmsbörsen haft. För att höja kundnyttan infördes lagen om bästa möjliga orderutförande och mäklarna var tvungna att ge kunden ett avslut på den marknadsplatsen där kunden fick bästa möjliga pris. Sökkostnaden för kunden var något man inte tog hänsyn till när man införde direktivet men som blir uppenbar då det finns fler alternativ av marknader att handla på. Med Smart Order Routing försöker man lösa problematiken med sökkostnad då detta system automatiskt placerar kundens order på den marknadsplats med bäst pris. Vi anser att detta system måste förbättras då en order som läggs på en marknadsplats som vid orderläggningen har det bästa priset inte alltid flyttas ifall prisbilden på marknaden förändras. Dessutom ansluter sig ofta mäklare enbart till marknadsplatser som de anser har tillräckligt hög omsättning vilket bidrar till att kunden inte får bästa möjliga orderutförande på samtliga handelsplatser som handlar med den aktuella aktien, utan bara av de marknadsplatser som mäklaren är ansluten till. En intressekonflikt uppstår även då mäklare ofta är banker som kan äga andelar i vissa marknadsplatser, vilket bidrar till att en skärpt kontroll måste införas. Vi anser att något måste göras för att förbättra dagens situation på en europeiska aktiemarknaden. Den fragmenterade handeln påverkar marknadsövervakning och informationsdistribueringen negativt. Antingen måste ett övergripande organ skapas som är helt fristående från marknadsplatserna och som hanterar övervakningen och

4 informationsdistribuering över hela den europeiska marknaden eller så måste man ge primärmarknaderna större övervakningsrättigheter över dess aktier.

5 Förord Idén till denna kandidatuppsats leder sitt ursprung från ett studiebesök vid Nasdaq OMX som vi i styrelsen för Unga Aktiesparare Uppsala gjorde i början av mars Ett hett diskussionsämne under presentationen av Stockholmsbörsen var MiFID och alla förändringar som börsen utsatts för som ett resultat av direktivets införande. Diskussionen väckte ett stort intresse hos oss att ta reda på mer om detta direktiv som konkurrensutsatt hela den europeiska aktiemarknaden och fått Stockholmsbörsen att gå på tå. Det kändes otroligt spännande och arbetet med att sätta sig in i direktivet tog sin början. Vi läste igenom direktivet många gånger, dock utan något större resultat och ämnesvalet kändes svårt och svåråtkomligt. Efter all den tid vi lagt ner i litteraturgenomgångar, personliga intervjuer och personliga kontakter kan vi bara säga att vi är mycket nöjda med resultatet. MiFID känns inte alls svårt längre och vi har fått en bra förståelse för direktivet och dess påverkan på den europeiska aktiemarknaden, speciellt den svenska som vi fokuserat på. Vi vill ge ett varmt tack till samtliga personer som hjälpt oss att svara på våra frågor och bidragit med kunskap om ett ämne som få är insatta i. Vi vill rikta ett speciellt tack till Carl Norell på Nasdaq OMX som hjälpt och stöttat oss genom detta arbete och som bidragit med många intressanta idéer samt gett oss tillgång till intervjuer med högt uppsatta inom marknadsövervakningen. På marknadsövervakningen vill vi tacka Annika von Haartman som ställde upp på en intervju som gav oss en mycket djupgående förståelse för ämnet och de problem som direktivet bringat med sig. Vi vill även tacka Jacob Bursell på Svenska Dagbladet för hans intressanta aspekter och idéer på hur ämnet ska hanteras och hur uppsatsen borde byggas upp. Caroline Metternich Wilhelm Söderström Uppsala 2011

6 Innehållsförteckning Sammanfattning Förord 1. Inledning Bakgrund Syfte Avgränsning Teori MiFID Bakgrund Definitioner Aktiehandel efter MiFID Marknadsövervakning Rapporteringsskyldighet Genomlysning Marknadsmissbruk Metod Litteraturgenomgång Datainsamlingsmetod Intervjuer Enkäter Metodkritik Studiens relevans Empiri Delgivande och mottagande av handelsinformation Information till allmänheten Handelsstopp Bästa möjliga orderutförande och Smart Order Routing Rutiner mellan marknadsplatser och Finansinspektionen Marknadsmissbruk Insiderhandel Övriga konsekvenser av MiFID Positiva... 25

7 4.5.2 Negativa Förslag till förbättrat marknadsövervakningssystem Analys Informationsflöden Information till allmänheten Bästa möjliga orderutförande och Smart Order Routing Marknadsövervakning Marknadsmanipulation Insiderhandel Transaktionsrapporteringssystem Handelsstopp Förslag på förbättrat marknadsövervakningssystem Slutsats Referenslista Appendix

8 1. Inledning I november 2007 införde politikerna i Bryssel ett direktiv med avsikt att öppna upp för konkurrens och öka transparensen på Europas aktiemarknader. Börsmonopolen bröts upp och marknaden splittrades. Införandet av direktivet har skapat en konkurrenskraftig marknad men kritiska röster höjs nu mot att ytterligare förändringar behövs då fragmenteringen kan väntas påverka övervakningen av handeln och den information som marknadsplatserna delger investerare. 1.1 Bakgrund Markets In Financial Instruments Directive (MiFID) är ett direktiv som bröt upp börsmonopolet i Europa för att öppna upp för konkurrens samt öka transparensen i marknaden. Europaparlamentet avsåg med detta att sätta kunden i fokus och skapa bättre prisvillkor och en mer öppen marknad. För att aktiemarknaden effektivt skall kunna fördela kapital över marknaden och hantera risker krävs förtroende från investerare och marknaden som helhet. Förtroende kommer av att handel sker på ett hederligt och rättvist sätt, att regler följs och att en aktiv handel finns. För att skapa en rättvis marknad krävs övervakning av de processer som ingår och de inblandade parterna. Information som berör handeln måste fördelas effektivt över marknaden så att investerare kan få användbar information för att göra välgrundade investeringsbeslut ifrån. Då MiFID öppnade upp för konkurrens så gav det alla marknadsplatsaktörer tillgång till alla värdepappersmarknader i Europa. Det blev plötsligt möjligt för marknadsplatser att ta upp handel i aktier som ej var noterade hos dem utan noterade på en primärmarknad. De aktier som primärt är noterade på Nasdaq OMX kan efter MiFID infördes även handlas från andra marknadsplatser runt om i Europa. Marknaden splittrades och handeln delades för att skapa en integrerad europeisk marknad och en kraftigare ekonomi i hela Europa. Med handeln splittrades även marknadsövervakningen. Marknadsövervakningen på Nasdaq OMX kan nu 1

9 bara övervaka handeln som sker på deras egen marknad på samma sätt som de andra marknadsplatserna endast ser handeln på sin marknad. Detta har medfört att marknadsövervakningen på Nasdaq OMX inte längre har kontroll över all handel som sker i de bolag som är noterade hos dem. Splittrad handelsövervakning på den europeiska aktiemarknaden öppnar upp för frågan om man kan övervaka en aktie som handlas på så många olika handelsplatser eller om det skapar svårigheter för marknadsövervakningen? Kommer den fragmenterade handeln öka risken för marknadsmissbruk? Finns det något samarbete och informationsutbyte marknadsplatserna emellan för att säkerställa att handelsinformation når ut till berörda aktörer på marknaden? 1.2 Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den fragmenterade handeln påverkar marknadsövervakningen och informationsflödena mellan marknadsplatserna. Är marknadsplatsernas informationssamarbete tillräckligt bra för att skapa en säker och effektiv marknad? Vi vill även undersöka om den fragmenterade handeln har ökat möjligheten att handla med insiderinformation och manipulera marknaden Avgränsning Studien kommer endast fokusera på svenska aktier noterade på svenska marknadsplaster, men som kan handlas utanför Sveriges gränser. Vi har dock valt att avgränsa oss till den europeiska marknaden, trots att många aktier noterade på Stockholmsbörsen kan handlas utanför Europa. Anledningen till detta är enligt von Haartman att aktörer utanför EU måste gå via handelsplaster inom EU för att kunna handla svenska aktier vilket bidrar till att handeln i stort sett ändå sker i Europa, om aktien inte är dubbelnoterad på en marknad utanför Europa vilket vi inte kommer behandla vidare i denna uppsats. Aktiehandeln kan se olika ut beroende på vilka aktörer som är inblandade. Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka aktiehandel på de svenska, och till viss del europeiska 2

10 börserna, kommer vi att fokusera på handel som utförs på marknadsplatser (börser). Andra vanliga handelsformer för aktier är OTC (over the counter) handel och privata överenskommelser mellan aktörer. OTC handel är handel som sker utanför en marknadsplats och oftast direkt mellan banker (L. Vindevåg, 2011) och kommer inte behandlas vidare. 3

11 2. Teori 2.1 MiFID Bakgrund Den 1 november 2007 trädde EU:s Markets In Financial Instruments Directive (MiFID) i kraft som ett steg på vägen mot den Europeiska unionens försök att skapa en enhetlig finansiell marknad. Direktivet påverkar 30 medlemstater i European Economic Area (EEA). Föregångaren till MiFID, Investment Services Directive (ISD), har varit verksamt sedan 1993 och tillät handel över medlemsländernas gränser, men nationernas marknader hade till stor del fortfarande olika regelverk. För att modernisera den finansiella marknaden skapades 1999 Financial Services Action Plan (FSAP) vars tre grundläggande mål var att skapa en enhetlig finansiell marknad, en öppen och säker marknadsstruktur samt att upprätta bästa möjliga tillsynsregler och övervakning. En av hörnstenarna i av FSPA var MiFID som utvecklades under Lamfalussy Processen (en strategi för utveckling av finansiella förordningar som används av Europeiska unionen). (Mifidirective (1), 2011) MiFID är ett harmoniseringsdirektiv som skapar ett gemensamt regelverk för Europas värdepappersmarknader. MiFID är en del i EU:s plan att fullt ut skapa en inre marknad på bank- och finansområdet. Regelverket har i stort tre huvudområden; investerarskydd, marknadernas genomlysning och marknadsplatser. (Mifidirective (2), 2011). En påtaglig följd av den nya regleringen är att alternativa handelsplatser tillåts bedriva handel i aktier som är primärt noterade på en annan marknadsplats (primärmarknaden), det vill säga börsmonopolet avreglerades. I praktiken kan vem som helst söka tillstånd för att öppna en marknadsplats och låta såväl inhemska som utländska mäklarhus handla aktier från alla europeiska börser. Anledningen till avregleringen är att man från EU:s sida vill konkurrensutsätta och effektivisera värdepappershandeln. EU:s förhoppningar är att konkurrensen på sikt kommer leda till lägre handelsavgifter för investerarna. (Avanza, 2011) Införandet av alternativa handelsplatser medför att transaktionerna sprids mellan olika handelssystem. I och med detta uppstår en kraftig fragmentering av handeln och som följd 4

12 även informationen knuten till denna. Överblickbarheten blir lidande och man har därför i MiFID ökat kravet på transparens och kvaliteten på informationsflödena. Marknadsplatsernas reglering har resulterat i att det idag finns två olika sorters marknadsplatser för aktier: reglerade marknader (som i dagligt tal kallas för börser) och handelsplattformar (MTF :er efter engelskans Multilateral Trading Facility). (Mifidirective (3), 2011) En MTF är ett multilateralt system som drivs av ett värdepappersföretag eller en marknadsplatsoperatör och som sammanför ett flertal tredjeparter som vill köpa och sälja andelar i finansiella instrument (MiFID artikel 4) Alla medlemsstater ska kräva att de som driver en MTF-plattform erbjuder eller visar att det finns tillgång till allmän information i tillräcklig utsträckning för att marknadsplatsens användare skall kunna göra en god investeringsbedömning. (Artikel 14.2 MiFID). Ökat skydd för sparare och investerare är en viktig del i MiFID. Tanken är att kunderna ska få bättre information och rådgivning inför sina placeringsbeslut. (E24, 2011) Enligt MiFID artikel 17 så måste den svenska staten se till så att Finansinspektionen övervakar verksamheten som marknadsplatsen bedriver. Det är Finansinspektionens uppgift att bedöma om villkoren för marknadsplatsens verksamhet bedrivs i överensstämmelse med direktiven i MiFID och det är svenska statens uppgift att se till så att Finansinspektionen har all den information som är nödvändig för att göra denna bedömning. (Artikel 17.1, MiFID) Definitioner Handelsinformation: Information relaterat till handeln, pris, volym, orderdjup, avslut mm riktat mot investerare. Marknadsövervakningsinformation: Handelsinformation, vem som är slutkund, handelsmönster, riktat till övervakningen. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Lag 2007:528, kap 1, 5 ) MTF/handelsplattform: ett multilateralt handelssystem (Multilateral Trading Facility, MTF) inom EES som drivs av ett värdepappersinstitut eller en börs och som sammanför ett flertal 5

13 köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler så att detta leder till avslut (Lag 2007:528, kap 1 5) Reglerad marknad (börs): Ett multilateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler så att detta leder till avslut (Lag 2007:528, kap 1 5) Bästa möjliga orderutförande: Värdepappersföretag ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder med beaktande av pris, kostnad, skyndsamhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek, art eller varje annat övervägande av intresse för utförandet av ordern. Om kunden har givit specifika instruktioner skall dock värdepappersföretaget vara skyldigt att utföra ordern enlighet med dessa. (Artikel 21.1, MiFID) Dark pool: En marknadsplats som tillåter anonym handel med värdepapper. Handelsinformation och involverade parter ges inte ut till den övriga marknaden. (Investopedia (1), 2011) Effektiv marknad: En effektiv marknad är en marknad där priserna avspeglar all tillgänglig information som finns. Förutsättningar för en effektiv marknad är att all information finns tillgänglig utan kostnad och att den här informationen korrekt avspeglas i priserna. (Aktiesite, 2011) Smart Order Routing: Smart Order Routing (SOR) är en mekanism som arbetar för att ge kunden det bästa möjliga priset varje gång denne lägger en order. När kunden lägger en order skannar Smart Order Routing alla tillgängliga priser och volymer på alla tillgängliga marknadsplatser i ett försök att fylla kundens order på det sätt som är mest gynnsamt. (IGmarkets, 2011) 6

14 2.2 Aktiehandel efter MiFID Handel med värdepapper sker till övervägande del på olika marknadsplatser. Här möts köpoch säljintressen under kontrollerade former och priset sätts efter utbud och efterfrågan. När en investerare vill lägga en köp- eller säljorder på en aktie kontaktas ett värdepappersinstitut som mottager ordern. En privat investerare kan inte själv handla direkt på en marknadsplats utan måste gå via ett värdepappersinstitut (mäklare) som är medlem till marknadsplatsen som avses handlas på. Värdepappersinstitutet har som skyldighet att utföra order på de villkor som är mest förmånliga för kunden eller enligt kundens orderspecifikationer. Ordern skickas sedan till den marknadsplats som för tillfället ger bäst möjlighet för ett avslut i enlighet med kundens önskemål (Vindevåg, 2011). Skyldigheten att utförandet av orderna skall ske i linje med MiFID direktivets krav är av stor betydelse och är en av grundpelarna i försöket att öka investerarskyddet. (Mifidirective (4), 2011) Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretag när de utför order vidtar alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder med beaktande av pris, kostnad, skyndsamhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek, art eller varje annat övervägande av intresse för utförandet av ordern. Om kunden har givigt specifika instruktioner skall dock värdepappersföretaget vara skyldigt att utföra ordern i enlighet med dessa. (Artikel 21.1, MiFID) Då handeln idag är fragmenterad finns det många marknadsplatser som ordern kan läggas ut på. Värdepappersinstitutens uppgift är då att undersöka marknadssituationen och försöka hitta en väl lämpad motpart till den lagda ordern. Nu för tiden används automatiska system för att övervaka prisbilden på marknaden. (Mifidirective (5), 2011) När väl en motpart är funnen kommer transaktionen att genomföras på den marknadsplats där mötet uppstod. Under själva transaktionen kommer en aktör, som har hand om motpartsclearing, att hantera risker mellan de båda parterna, det vill säga att båda parter levererar likvida medel respektive aktier. (Riksbank (1), 2011) När transaktionen sedan är genomförd har aktierna bytt ägare i utbyte mot likvida medel och handelskedjan nått sitt slut. Eftersom MiFID skapar en fragmenterad handel finns det risk att marknadsplatserna får likviditetsbrist och som följd riskerar handelsvolymerna att begränsas, vilket oftast är ett problem hos de små MTF:erna 7

15 där likviditeten redan innan fragmenteringen kan ha varit dålig. (Riksbank (2), 2011). Handeln är idag nästan helt databaserad och algoritmer styr hur ordarna utformas och genomförs. Det finns, lite förenklat, två olika typer av algoritmisk handel; High frequency trading (HFT) och Exekveringsalgoritmer. HTF handel bygger på att en aktör tar många och kortsiktiga positioner i elektroniskt handlingsbara värdepapper (Wikinvest, 2011). Exekveringsalgoritmer används flitigt av mäklare då algoritmerna ger olika möjligheter att automatisera och utföra ordrar. De varianterna som är vanligast brukar delas upp enligt kvantitativa strategier och taktiska strategier. Kvantitativa strategier delar upp ordern i delordnar för att minimera problemen knutna till att handla hela volymen på en gång, detta är effektivt om volymen är av relativt stor storlek. De taktiska algoritmerna placerar ordern utifrån realtidsinformation från orderboken och villkor uppsatta av investeraren. Smart order routing är en typ av taktisk orderläggning där algoritmen kan dela upp ordern mellan olika marknadsplatser för att nå bästa möjliga totalpris. Fördelen med smart order routing är att man får en konsoliderad orderbok att handla i med information från flera marknader samtidigt. (Aktiespararna, 2011) Handelsstopp Ett handelsstopp är ett handelsförbud på en specifik aktie. Orsakerna till ett stopp kan variera men ofta handlar det om att något oväntat har hänt i bolaget eller att det har varit problem med informationsflödena gällande någon viktig nyhet. Finansinspektionen skall alltid meddelas vid ett handelsstopp och de är sedan med och beslutar om vidare behandling av ärendet. Då Finansinspektionen är underrättad kommer denna att kontakta sina motsvarigheter inom EES för att försäkra sig om att handeln stoppas över alla marknader. Omvänt ska Finansinspektionen se till att avbryta handel i värdepapper på den svenska marknaden om utländska myndigheter önskar detta. (Finansinspektionen, 2011) Det är marknadsplatsen och Finansinspektionen som får utfärda handelsstopp. Efter ett stopp släpps information om varför stoppet infördes och annan nyttig information för marknaden. (Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden). Reglerade marknadsplatser och vissa MTF:er har så kallade Circuit breakers, vilket är en elektronisk dämpningsmekanism om kursrörelserna blir för extrema. Om en Circuit breaker aktiveras kommer handeln i det 8

16 avsedda värdepappret att stoppas. Detta görs för att marknaden ska kunna kylas av vid kraftiga kursrusningar. (Investopedia (2), 2011) 2.3 Marknadsövervakning Reglerade marknadsplatser har, under sin licens och sitt tillstånd från Finansinspektionen, en skyldighet att bedriva marknadsövervakning, både över handeln på marknaden och över bolagen som är noterade på deras handelsplats. Marknadsövervakningen är därför uppdelad i två delar, handelsövervakning och bolagsövervakning. Handelsövervakningen ser till att handeln sker effektivt, under ordentliga former och för att upptäcka om det finns misstanke om marknadsmissbruk. Bolagsövervakningen övervakar de listade bolagen, att de informerar marknaden på ett korrekt och ofördröjligt sätt. Marknadsövervakningens uppdrag är förtroende. (von Haartman, 2011). De flesta MTF:er har ingen bolagsövervakning utan enbart handelsövervakning (Ramström, 2011). Marknadsövervakningen idag går ut på att handeln ska ske på ett för alla rättvist sätt. Ingen ska få utnyttja informationsövertag eller manipulera priser eller på annat sätt orättmätigt skaffa sig fördelar gentemot andra aktörer. När övervakningen, precis som handeln, blir fragmenterad så saknas helhetsbilden över vad som händer och sker på marknaden. (Åkesson, 2011) Rapporteringsskyldighet Värdepappersinstitut, börser och utländska företag som driver en reglerad marknad från filial i Sverige och kreditinstitut skall snarast rapportera till Finansinspektionen om det kan antas att en transaktion utgör eller har samband med insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan (Marknadsmissbrukslagen, 10 ). 2.4 Genomlysning Enligt värdepappersmarknadslagen ska ett värdepappersinstitut som driver en handelsplattform tillämpa principen om god genomlysning. Det innebär att deltagarna på handelsplattformen ska få en snabb, samtidig och korrekt information om handeln och att all denna information finns tillgänglig för allmänheten. (Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, 11 kap 1) Reglerarna och investerarna eftersträvar genomlysning. Det är viktigt att veta hur en aktie omsätts så att en investerare inte investerar i en aktie som 9

17 sen inte går att sälja på grund av bristande likviditet. Att veta vilka som handlar är inte i alla lägen viktigt, men som investerare så vill du veta vilka som anskaffar eller säljer bort sina maktpositioner då det kan förändra stabiliteten i förtagen på ett avgörande sätt. (Åkesson, 2011) En stor tidning som Dagens Industri publicerar endast marknadsinformation som omsättning och pris från Nasdaq OMX. (von Haartman, 2011) Insynsregistret Insynsregistret bygger på de anmälningar som görs av börsbolagen och deras insynspersoner. Ifall Finansinspektionen upptäcker att en transaktion skett som inte anmälts till insynsregistret, så har de möjlighet att begära in anmälan till insynsregistret. (Scott, 2011) En börs ska enligt 10 i Marknadsmissbrukslagen (2005:377) rapportera transaktioner till Finansinspektionen som misstänks ha gjorts med hjälp av insiderinformation. Därutöver finns även TRS-data (TRS = Transaktionsrapporteringssystemet) som i korthet består utav inrapporterade transaktioner som gjorts i svenska aktier inom EES. Finansinspektionen har analysverktyg för att kunna bearbeta och analysera datan i handeln som skett på marknaden. (Scott, 2011) 2.5 Marknadsmissbruk Det finns två delar i marknadsmissbruk. Den ena är handel med insiderinformation och den andra är marknadsmanipulation (von Haartman, 2011) Marknadsmissbruk är en sammanfattande benämning på insiderhandel, obehörigt röjande av insiderinformation och otillbörlig marknadspåverkan (Regeringen, 2011). Ett exempel på marknadsmanipulation är när en investerare försöker manipulera priset på en aktie. Även handel med sig själv som bidrar till falsk aktivitet i annars illikvida aktier är marknadsmanipulation. (von Haartman, 2011) En person som får insiderinformation och som för egen eller någon annans räkning, genom handel på aktiemarknaden, köper eller säljer de finansiella instrument som informationen rör döms för insiderbrott. Detsamma gäller den som får insiderinformation och som med råd eller på annat sätt manar någon annan att köpa eller sälja de aktier som informationen rör genom handel på aktiemarknaden. (Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, 2 ) När det gäller insiderbrott så menar lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella 10

18 instrument att en person som har kunskap om kurspåverkande, icke offentliggjord omständighet inte får handla i företagets aktier och ej heller sprida informationen till andra. 3. Metod För att kunna besvara uppsatsens syfte har vi använt oss av en metod som bygger på att först skapa en grundlig förståelse genom att läsa ämnesspecifik litteratur. När vi ansåg oss ha tillräcklig förståelse för ämnet sammanfattade vi all den teori som vi ansåg relevant för syftet. Frågor som uppkom vid litteraturgenomgången sammanställdes till intervjufrågor som personer med god kunskap om ämnet fick svara på. För att kunna jämföra informationssamarbetet mellan handelsplatserna sammanställdes en enkät som de olika handelsplatserna fick svara på via mail. Enkäten och intervjuerna har fått stå som grund till empirin som sedan analyserats utefter syftet. Analysen har sedan lett fram till en slutsats som svarat på uppsatsens syfte. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av alla moment i metoden. 3.1 Litteraturgenomgång Studien inleddes med en litteratursökning för att få förståelse för MiFID:s uppbyggnad, syfte och dess inverkan på den europeiska aktiemarknaden. Litteraturen bestod av artiklar och mindre rapporter som behandlar MiFID och de strukturella förändringar som skett på marknaden sedan direktivets införande. Då utbudet av akademiska artiklar som behandlar ämnet är mycket litet så har fokus främst legat på artiklar från nyhetsmedia och affärspress. För en mer djupgående förståelse har även MiFID och dess artiklar, samt andra direktiv från Europaparlamentet och Rådet som skapades i anslutning till MiFID studerats ingående. Eftersom MiFID även infördes i svensk lag har en genomgång av relevanta lagtexter genomförts, bland annat Marknadsmissbrukslagen och Lagen om värdepappersmarknaden. Denna litteraturgenomgång har fått stå som grund för den förståelse för ämnet som sedan bidragit till intervju- och enkätfrågor som står som grund för empiridelen och dess uppbyggnad. Teoridelen är uppbyggd kring den litteratur som varit av relevans för uppsatsens syfte samt de intervjuer som genomförts. All litteratur har inte använts som 11

19 källor i uppsatsen då en stor del av litteraturen har stått för en mer djupgående förståelse för ämnet men inte passat som grund för det syfte som uppsatsen har. 3.2 Datainsamlingsmetod Datainsamlingsmetoden vi har använt består av intervjuer med nyckelpersoner inom ämnet samt enkäter till olika handelsplatser som handlar med svenska aktier för att få en inblick i hur situationen ser ut på den europeiska aktiemarknaden idag Intervjuer Vi valde att använda oss av intervjuer med nyckelpersoner inom övervakningen på aktiemarknaden då vi ville få en insyn i hur aktiemarknaden ser ut efter införandet av MiFID. Vi ansåg att denna metod skulle ge oss bättre förståelse för ämnet jämfört med om vi använde oss av e-postutskick eller enkäter eftersom intervjuer möjliggör för följdfrågor och mer utförliga svar. Till intervjuerna förbereddes frågor men samtalen var av öppen karaktär och behandlade dagens marknadsövervakning, dess uppbyggnad, brister och förändringar på marknaden givet MiFID. Frågorna tog sin form genom att vi först skapade oss en grundlig teoribakgrund där det som inte gick att få svar på genom litteratursökning samlades till frågor. Intervjuer har genomförts med nuvarande marknadsövervakningschef på Nasdaq OMX, ansvarig för Public Affairs på Nasdaq OMX, tidigare utredningschef på Stockholmsbörsen (numera bolagsövervakningen Aktiespararna) och marknadsövervakningschef samt kursövervakare på Aktietorget. Urvalet av de intervjuade personerna skapades bland annat genom förslag från Jacob Bursell samt behovet av högt uppsatta personer som är väl insatta i marknadsövervakningen samt MiFID:s inverkan på aktiemarknaden. Med hjälp av Carl Norell, Global Corporate Communications Nasdaq OMX, fick vi en intervju med marknadsövervakningschefen, som är mest insatt i övervakningsfrågor, samt med ansvarig för Public Affairs, positionerad i Bryssel där man diskuterar frågor relaterade till MiFID. Intervjun med Aktietorget var egentligen tänk som enkät men de ville svara på enkäten via 12

20 intervju. Intervjun utfördes dock enligt enkätmallen vilket gör att Aktietorget fått svara på samma frågor som de andra marknadsplatserna. Intervjun med tidigare utredningschef på Stockholmsbörsen fick vi via kontakt med chefredaktören på tidningen Aktiespararen där vi läst många artiklar om MiFID och alternativa handelsplatser. Intervjuerna spelades in på diktafon för att en helhetsbild skulle kunna återskapas och även för att viktiga detaljer i samtalen inte skulle gå förlorade. Ljudfilerna översattes sedan till text som är grunden till empiridelen i uppsatsen. Även mail-korrespondens har genomförts bland annat med Sten Åkesson som är funktionsansvarig för handelstillsyn på Finansinspektionen, Carl Norell samt Jacob Bursell reporter på Svenska Dagbladet som skrivit många artiklar om MiFID och andra personer verksamma inom finansbranschen Enkäter Undersökningen av informationsflöde mellan handelsplatser utfördes i form av enkäter med öppna svarsalternativ, vilket vi ansåg lämpligt eftersom det möjliggör en kvalitativ analys och jämförelse handelsplatserna emellan. Enkätsvaren sammanvägdes så att en helhetsbild av samarbetet mellan marknadsplatserna kunde analyseras och utvärderas. Enkäten skickades till utvalda marknadsplatser i Europa som handlar med svenska aktier. Urvalsramen skapades genom att undersöka vilka marknadsplatser som har en betydande del av handeln i svenska aktier, vilket gjordes med hjälp av Market share report 2011 från Thomson Reuters som visar all omsättning av aktierna noterade på Stockholmsbörsen. Även vissa marknadsplatser i Sverige som inte handlar med Stockholmsbörsens aktier, men som väl påverkats av MiFID:s införande, som Aktietorget och NGM, valdes att kontaktas då deras handel fragmenterats och marknadsövervakning påverkats av MiFID:s införande. Vid formuleringen av frågorna till enkäten togs särskild konsideration till att undgå komplexa teorier och till att använda sig av ett lättförståeligt språk, eftersom detta enligt Ejlertsson (1996:42) minskar risken att frågor missförstås. Detta var nödvändigt då majoriteten av enkätfrågorna skickades via e-post till marknadsplasterna och förhoppningsvis kan förbättra kvaliteten på svaren eftersom alla svaranden med större sannolikhet förstår frågorna på samma sätt vilket möjliggör en jämförelse dem emellan. Frågorna till enkäten bestod av fyra frågor som alla marknadsplatser fick svara på. Grunden till frågorna skapades genom att läsa 13

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

FI:s rapport. Kartläggning av högfrekvensoch algoritmhandel

FI:s rapport. Kartläggning av högfrekvensoch algoritmhandel FI:s rapport Kartläggning av högfrekvensoch algoritmhandel FEBRUARI 2012 Februari 2012 Dnr 11-10857 Innehåll FI:s slutsatser av undersökningen av högfrekvenshandeln i Sverige. 3 Bakgrund 3 Företagens syn

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder

Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder RAPPORT DEN 22 juni 2004 DNR 04-4472- 399 Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder 2004:7 SAMMANFATTNING OCH ÅTGÄRDER 1 GRANSKNINGEN 2 INFORMATION TILL KUNDERNA 3 FÖRETAGENS KONTROLL AV HUR ORDER UTFÖRS

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Kapitel X Inregistrering 1 Med överlåtbara värdepapper menas i denna föreskrift överlåtbara värdepapper enligt 1 kap 4 2 a och 2 b lag (2007:XX) om värdepappersmarknaden.

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

IG Trader DMA Manual

IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual Innehåll Innehåll 01 En introduktion till DMA-handel i IG Trader IG Trader DMA Fördelar med DMA 02 Komma igång Aktivera DMA i IG Trader Realtidsdata Ditt DMA-orderfönster

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Rapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2014. Innehåll

Rapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2014. Innehåll 1 Rapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2014 Innehåll 1. Inledning 2. Marknadsövervakningen organisation och arbetssätt 3. Nya noteringar och avnoteringar 4. Kursutveckling 5. Utredningar m m rörande

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Årsrapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2012. Innehåll

Årsrapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2012. Innehåll 1 Årsrapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2012 Innehåll 1. Inledning 2. Marknadsövervakningen organisation och arbetssätt 3. Nya listningar och avlistningar 4. Kursutveckling 5. Utredningar m

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2009-04-06 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2009:2 NASDAQ OMX Stockholm AB Kaupthing Bank Sverige AB Magnus Lundquist Kaupthing Bank Sverige AB är deltagare i handeln vid NASDAQ OMX Stockholm

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)652)

Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)652) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH Listade bolags kontakter med media och marknad stärker förtroendet för finansmarknaden och ökar transparensen på finansmarknaden.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 6 SEPTEMBER 2011 Innehåll RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL s.1 BÖRSHANDLADE FONDER s.3 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

41 KONKURRENSVERKET I Swedish Competition Authority

41 KONKURRENSVERKET I Swedish Competition Authority 41 KONKURRENSVERKET I Swedish Competition Authority STÄMNINGSANSÖKAN 2015-05-27 Dnr 406/2015 1 (218) Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm Ansökan om stämning Kärande Konkurrensverket, 103 85

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-02-26 BESLUT Fingerprint Cards AB FI Dnr 14-14352 Verkställande direktören Jörgen Lantto Delgivning nr 2 Box 2412 403 16 Göteborg Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Yttrande över värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2)

Yttrande över värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2003) Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING av den om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram

Läs mer

ATS Finans AB, 556736-8195, med bifirman AktieTorget ( AktieTorget )

ATS Finans AB, 556736-8195, med bifirman AktieTorget ( AktieTorget ) 1 AVTAL OM DELTAGANDE I HANDEL PÅ AKTIETORGET Gällande från och med den 8 februari 2010 1. Parter ATS Finans AB, 556736-8195, med bifirman AktieTorget ( AktieTorget ) X, AB, orgnr, ( Handelsdeltagaren

Läs mer

LEGAL#2916481v1. Förslag - Börsers regelverk

LEGAL#2916481v1. Förslag - Börsers regelverk Förslag - Börsers regelverk TU1.UT TUSammanfattningUT TU2.UT TUFörfattningsförslagUT... TU3.UT TUBakgrundUT... TU4.UT TUGällande TU5.UT TULagändring TU6.UT TUBehov TU7.UT TUÖvervägandenUT TU8.UT TUFörfattningskommentarUT...

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

1. Lagstiftningsmodellen

1. Lagstiftningsmodellen SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 6/2011 24 OKTOBER 2011 Innehåll REVISION AV MIFID s.1 REVISION AV MIFID Kommissionen har presenterat sitt förslag till reviderad MiFID. I detta nummer

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Utvecklingen på aktiemarknaden, insiderbrott och FI:s marknadstillsyn

Utvecklingen på aktiemarknaden, insiderbrott och FI:s marknadstillsyn 22-1-25 Utvecklingen på aktiemarknaden, insiderbrott och FI:s marknadstillsyn 1. Perspektiv på reglering av uppträdande på aktiemarknaden Frågorna kring insiderbeteenden på aktiemarknaden handlar om informationsspridning

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser.

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. Beslut 5/2011 Stockholm den 13 juli 2011 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolagets) årsredovisning 2010 genom att rikta en skriftlig anmärkning mot Bolaget.

Läs mer

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel xxx SEK(2010) xxx KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 präglades åter av den höga uppköpsaktiviteten i näringslivet men nämnden gjorde också uttalanden i andra ämnen. Knappt

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Juridisk Publikation

Juridisk Publikation Juridisk Publikation stockholm - uppsala - lund - göteborg KLARA WESSMAN Kursvårdande informationsgivning Särtryck ur häfte 2/2014 Nummer 2/2014 JURIDISK PUBLIKATION 2/2014 KURSVÅRDANDE INFORMATIONSGIVNING

Läs mer

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 1 (39) Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 2 (39) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Remissversion 30.11.2012 Anknyter till TREM version 3.0 Version

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Nya handelsplattformar för värdepapper fördjupning avseende införandet av Burgundy

Nya handelsplattformar för värdepapper fördjupning avseende införandet av Burgundy Institutionen för Fastigheter o ch Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 8 Nya handelsplattformar för värdepapper fördjupning avseende

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING Policy för Projektengagemang i Stockholm AB:s information till kapitalmarknaden Denna informationspolicy godkändes av Projektengagemang i Stockholm AB den 1 oktober 2015

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel, 19.11.2002 KOM(2002) 625 slutlig 2002/0269 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV OM INVESTERINGSTJÄNSTER OCH REGLERADE MARKNADER SAMT OM

Läs mer

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1 Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) fungerar. Först definieras ett antal viktiga begrepp. Därefter

Läs mer

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO Årsstämma 4 maj 2006 Simon Nathanson, CEO En bra utveckling 16 14 12 10 8 6 4 2 kr 2004-03-15 2004-04-15 2004-05-15 2004-06-15 2004-07-15 2004-08-15 2004-09-15 2004-10-15 2004-11-15 2004-12-15 2005-01-15

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. a) Jämförande information avseende avvecklad verksamhet

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. a) Jämförande information avseende avvecklad verksamhet Beslut 8/2012 Stockholm den 15 juni 2012 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolaget) delårsrapport för första kvartalet 2012 genom att rikta en skriftlig anmärkning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-05-02 B 4918-11 Rotel 36 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32

Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress; registrator@justice.ministry.se JU 2008/3092/L1 Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Inledning

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5 SwedSec AB Licenshavaren Licenshavaren, är anställd som mäklare till ett av SwedSecs anslutna institut. Han ansökte hos SwedSec om licens den 23 november

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 16/2010 17 DECEMBER 2010 Innehåll INLEDNING s.1 ÖVERSYN AV MiFID s.1 INLEDNING I detta nummer av Aktuellt i Omvärlden begränsar vi oss till att redovisa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

REMIT - -- Från en marknadsaktörs perspektiv Energimarknadsinspektionens seminarium om REMIT 26 mars 2015

REMIT - -- Från en marknadsaktörs perspektiv Energimarknadsinspektionens seminarium om REMIT 26 mars 2015 REMIT - -- Från en marknadsaktörs perspektiv Energimarknadsinspektionens seminarium om REMIT 26 mars 2015 Olof Hedin Bolagsjurist Vattenfall AB Innehåll Del I: Översikt Vattenfall Del II: Projekt Financial

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012).

Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012). Kontakter med analytiker och media Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012). 1 Inledning Analytiker och media

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Pressmeddelande 2006-05-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Wedins Skor & Accessoarer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte i tid informera om en

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 16 september 2002

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 16 september 2002 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 16 september 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens översiktsdokument och ändrade riktlinjer om det nya direktivet om investeringstjänster

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Denna policy för exekvering av order är part av ett kundavtal som definieras i användaravtalet. 1. ATT BEDRIVA VERKSAMHET 1.1.

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

FI-forum: Vägledning för börsbolag. Finansinspektionen Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2012-04-12

FI-forum: Vägledning för börsbolag. Finansinspektionen Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2012-04-12 FI-forum: Vägledning för börsbolag Finansinspektionen Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2012-04-12 1 2 Program 14:30-15:00 Kaffe och registrering 15:00-15:15 Generaldirektör Martin Andersson hälsar välkommen

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer OTC-derivatmarknaden fyller en viktig funktion i det finansiella systemet. På denna marknad måste därför riskhanteringen vara god och transparensen hög. En EU-förordning som syftar

Läs mer

Managementhögskolan Blekinge Tekniska Högskola. Algoritmisk Handel. - och dess fördelar för affärsbankerna. Erik Eskelind

Managementhögskolan Blekinge Tekniska Högskola. Algoritmisk Handel. - och dess fördelar för affärsbankerna. Erik Eskelind Managementhögskolan Blekinge Tekniska Högskola Algoritmisk Handel - och dess fördelar för affärsbankerna Erik Eskelind Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng VT 2012 1 Förord Jag vill tacka

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10 OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bankaktiebolaget Avanza Petter Nilsson Bankaktiebolaget Avanza är medlem vid OMX Nordic Exchange

Läs mer

Årlig information enligt FFFS 2007:7

Årlig information enligt FFFS 2007:7 Årlig information enligt FFFS 2007:7 Sammanställning av offentliggjord aktiemarknadsinformation från Nordic Growth Market NGM Holding AB under perioden 21 maj 2007 21 maj 2008. Rapporter 2008-05-16 DELÅRSRAPPORT

Läs mer

En sammanställning över aktiviteter vid NGM-börsens marknadsövervakning under 2011

En sammanställning över aktiviteter vid NGM-börsens marknadsövervakning under 2011 ö En sammanställning över aktiviteter vid NGM-börsens marknadsövervakning under 2011 Innehåll Inledning... 3 1. Årsrapport Marknadsövervakningen... 5 2. Antalet noterade/listade bolag och NDX-produkter

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele PRESSMEDDELANDE 14 juni 2011 Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele Stockholm, 14 juni 2011 - Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( börsen ) har funnit att bolaget

Läs mer

Börsen har begärt att disciplinnämnden skall ålägga Ortivus disciplinpåföljd för åsidosättande

Börsen har begärt att disciplinnämnden skall ålägga Ortivus disciplinpåföljd för åsidosättande 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-05-30 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:5 NASDAQ OMX Stockholm AB Ortivus AB Aktierna i Ortivus AB är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen"). Bolaget har

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 19.7.2010 2010/2075(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om reglering av handel med finansiella instrument dark pools etc. (2010/2075(INI)) Utskottet

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 SEPTEMBER 2015

Börsregler REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 SEPTEMBER 2015 Börsregler REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 SEPTEMBER 2015 Nordic Growth Market REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Nordic Growth Market NGM Holding AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Nordic Growth Market NGM Holding AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Nordic Growth Market NGM Holding AB Helår 2006 Nettoomsättningen ökade med 53 % till 35,3 MSEK (23,0 MSEK) Intäkter från börsverksamheten ökade med 62 % till 29,1 MSEK (18,0 MSEK)

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY INTRESSEKONFLIKTSPOLICY Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Översikt... 2 3 Definitioner... 2 4 Process för hantering av intressekonflikter... 3 4.1 Identifiering... 3 4.2 Rapportering... 3 4.3 Bedömning

Läs mer