Rapport över AktieTorgets marknadsövervakning Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2014. Innehåll"

Transkript

1 1 Rapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2014 Innehåll 1. Inledning 2. Marknadsövervakningen organisation och arbetssätt 3. Nya noteringar och avnoteringar 4. Kursutveckling 5. Utredningar m m rörande de noterade bolagen 6. Ärenden i disciplinkommittén 7. Utbildning av ledningspersoner 8. Utredningar rörande handeln 9. Anmälningar om marknadsmissbruk 10. Observationslistningar 11. Handelsstopp 12. Makulerade avslut 13. Budplikt och budregler 14. Flaggningsmeddelanden 15. Pressmeddelanden 16. Nyemissioner och administration 1. Inledning AktieTorget är en verksamhetsgren av, och bifirma till, ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Inom verksamhetsgrenen AktieTorget drivs en s k handelsplattform för handel med aktier mm enligt lagen (2007:527) om värdepappersmarknaden. I detta dokument ges, i enlighet med 6 kap 7 Finansinspektionens föreskrifter (2007:17) om verksamhet på marknadsplatser, en rapport över hur AktieTorget har genomfört sin marknadsövervakning under Rapporten har ingetts till Finansinspektionen och har även publicerats på AktieTorgets hemsida, 2. Marknadsövervakningen organisation och arbetssätt Övergripande om marknadsövervakningen AktieTorgets marknadsövervakning är uppdelad i två delar, handels- och informationsövervakning. Handelsövervakningens uppgift är att övervaka kursbildningen - dvs lämnade order och genomförda avslut - för att kontrollera att handelsdeltagarna, banker och fondkommissionärer (som handlar för kunders räkning eller egen räkning) följer de krav som gäller för att få delta i handeln. Dessa krav återfinns i första hand dels i AktieTorgets handelsregler, dels i lagregler om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. Informationsövervakningens uppgift är i första hand att granska att de att noterade bolagen uppfyller kraven på informationsgivning, dvs i första hand att de ska offentliggöra regelbunden finansiell information (delårsrapporter) samt annan kurspåverkande information.

2 2 Handels- och informationsövervakningen hänger i hög grad samman; för att få en fullödig bild av den ena delen är det nödvändigt att man även har grundläggande kunskap och kännedom om vad som sker på den andra delen. Hos AktieTorget utför därför i hög grad samma personer både kurs- och informationsövervakning och avdelningarna delar också samma lokal. Marknadsövervakningens verksamhet bedrivs självständigt och oberoende i förhållande till AktieTorgets och ATS Finans ABs övriga verksamhet. Marknadsövervakningen består av 7 personer. Chef för avdelningen Jonas Myrdal. Handelssystem och övervakningssystem Handeln på AktieTorget sker i samma elektroniska handelssystem, INET Nordic, som används av Nasdaq Stockholm ( Stockholmsbörsen ). Som hjälpmedel inom handelsövervakningen använder AktieTorget ett handelsövervakningssystem, InstantWatch, som ger möjlighet att analysera kursbildningen i realtid och som ökar övervakningens möjligheter att upptäcka insiderhandel, otillbörlig marknadspåverkan och överträdelser av handelsreglerna. Systemet avger varningar av olika slag när olika typer av gränsvärden överskrids. Under 2014 har handelsövervakningen hanterat och bedömt (6 375) varningar i InstantWatch. Administration och rådgivning Bortsett från de övervakande uppgifterna sköter marknadsövervakningen även administration kring börshandeln, exempelvis information till handelsdeltagarna och justering av historiska kurser vid s k bolagshändelser (nyemissioner, utdelningar etc). Marknadsövervakningen bistår även i stor omfattning de noterade bolagen med upplysningar och rådgivning i frågor som rör noteringen. Vidare utbildar marknadsövervakningen företrädare för de noterade bolagen, se avsnitt 7 nedan. 3. Nya noteringar och avnoteringar Bolag som vill ansluta sina aktier till AktieTorget genomgår en särskild granskning som syftar till att säkerställa att AktieTorgets noteringskrav är uppfyllda. Anslutningsprocessen omfattar i huvudsak att AktieTorget granskar bolaget, varvid organisationen, ekonomifunktionen, styrsystem och viktiga avtal gås igenom. AktieTorget granskar vidare samtliga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD, vice VD och ekonomichef och ledande befattningshavare samt ägare som innehar mer än 10 % av rösterna eller kapitalet. Granskningen sker bland annat genom kreditupplysningar, mediadatabaser, utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister, undersökningar hos Kronofogden och hos Bolagsverket. Bolaget ska slutligen ta fram ett noteringsmemorandum som godkänns av AktieTorget. Under året har 32 (18) bolag anslutits till AktieTorget.

3 3 23 (14) bolag har avnoterats. 1 (2) av dessa har avnoterats på grund av nära förestående eller beslutad likvidation, konkurs eller liknande. 5 (3) bolag har av AktieTorget uppmanats att avsluta noteringen med motiveringen att bolagen har bedömts sakna förutsättningar att uppfylla noteringskraven. 4 (4) bolag har lämnat noteringen med den huvudsakliga motiveringen att den inte har gett förväntat mervärde och/eller inte längre kan motiveras med hänsyn till de kostnader och den arbetsinsats som krävs. 10 (5) bolag har lämnat AktieTorget för notering på annan marknadsplats, varav 8 gått till First North och 1 till vardera OMX Small Cap och Alternativa Aktiemarknaden. Under 2014 avnoterades även 3 (0) bolag pga uppköp efter offentligt bud. Vid årets slut var 129 (120) bolag noterade. 4. Kursutveckling AktieTorgets index, vilket speglar den totala kursutvecklingen för de noterade bolagen, ökade under 2014 med 7,7 (59,31) procent. Index är värdeviktat, dvs respektive bolags genomslag på indexet motsvarar den andel som bolagets marknadsvärde löpande utgör av marknadsvärdet för samtliga bolag. Marknadsvärdet för ett enskilt bolag beräknas genom att antalet registrerade aktier multipliceras med den senast betalda kursen för aktien. 5. Utredningar m m rörande de noterade bolagen AktieTorget hanterar dagligen ärenden rörande bolagens informationsgivning. De flesta av ärenden hanteras omedelbart per telefon eller e-post. Om ärendena rör mer väsentliga frågor genomförs en mer grundlig utredning. Dessa resulterar inte sällan i att AktieTorget ger bolaget ett skriftligt påpekande och/eller begär att bolaget ska förklara varför man agerat på visst sätt. De flesta sådana ärenden antecknas i minnesanteckningar. Minnesanteckningar görs även beträffande annan viktig information om bolagen, dvs utan att bolaget agerat felaktigt. Under året skrevs 74 (185) minnesanteckningar. Sedan februari 2013 registreras smärre anmärkningar, med en kortfattad beskrivning, i ett gemensamt register. Under 2014 gjordes 84 sådana anmärkningar. 6. Ärenden i disciplinkommittén AktieTorget har en disciplinkommitté som ska bestå av minst tre personer, varav minst en ska vara lagfaren och minst en ska ha erfarenhet av värdepappersmarknaden. Kommittén arbetar på i princip samma sätt som Stockholmsbörsens disciplinnämnd och är oberoende gentemot AktieTorget. Disciplinkommittén består av Anders Ackebo (ordförande), advokat och f d chef på Stockholmsbörsens marknadsövervakning, Björn Wendleby, advokat med stor erfarenhet av värdepappermarknadsfrågor, samt Anders Broström, jurist och bland annat f d ordförande i Svenska Fondhandlareföreningen. Under 2014 lämnade AktieTorget 2 (1) ärenden till disciplinkommittén. Disciplikommittén konstaterade att de aktuella bolagen hade åsidosatt bestämmelserna om hur kurspåverkande information ska offentliggöras och rekommenderade AktieTorget att tilldela bolagen en erinran respektive en allvarlige erinran, vilket även skedde.

4 4 7. Utbildning av ledningspersoner Inför notering har AktieTorget haft informationsutbildning med företrädare för samtliga nytillkomna bolag. Åtminstone VD och styrelseordföranden ska genomgå utbilningen, som bland annat omfattar reglerna om informationsgivning samt övriga grundläggande regler i noteringsavtalet. Under året har ca 70 (75) personer genomgått utbildningen. 8. Utredningar rörande handeln Handelsövervakningen följer handeln kontinuerligt. I stor omfattning sker bedömningen med stöd av Instant Watch (se punkt 2 ovan). Det sker även en övergripande manuell bevakning, exempelvis när vi känner till, eller har anledning att misstänka, att kurspåverkande information kommer att släppas eller har läckt. Varningarna i Instant Watch följs upp med en kortare utredning som s a s vederlägger eller belägger varningen. I sistnämnda fall sker ofta ytterligare utredning och inte sällan en s k 10- anmälan till Finansinspektionen, se punkt 9 nedan. 9. Anmälningar om marknadsmissbruk m m I enlighet med lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument är AktieTorget skyldigt att snarast anmäla till Finansinspektionen, om det kan antas att en transaktion utgör eller har samband med insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan. Under 2014 har AktieTorget lämnat 35 (19) anmälningar enligt stycket ovan. Av dessa har 20 (8) avsett misstanke om insiderbrott och 15 (11) misstanke om otillbörlig marknadspåverkan. Vi har även i två fall tipsat Finansinspektionen om fall som möjligen skulle kunna utgöra brott men där vi inte haft tillräckligt stark misstanke för att inge en 10-anmälan. (Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten har självkart i vissa avseende bättre utredningsmöjligheter än vi har, t ex när det gäller att hitta samband mellan olika personer.) 10. Observationslistningar Under året har 11 (18) bolag blivit observationslistade. Vid årets ingång och utgång fanns 8 respektive 4 bolag på observationslistan. I 4 (10) fall berodde observationslistningen på att bolagen skulle avnoteras. De resterande 7 (8) fallen berodde på att bolagen befann sig i en mycket osäker finansiell situation eller på att det förelåg annan väsentlig osäkerhet kring bolagen.

5 5 11. Handelsstopp Under året har 10 (15) handelsstopp genomförts på AktieTorget. Handelsstopp sker i regel i någon av följande situationer: 1. Marknaden har inte tillgång till, eller riskerar att inte få tillgång till, information om bolaget på lika villkor eller i tillräcklig omfattning. 2. Bolaget avser att offentliggöra omfattande kurspåverkande information och investerarna behöver viss tid på sig för att läsa och förstå informationen. 3. Bolagets finansiella ställning eller situation i övrigt medför att det saknas förutsättningar för en ändamålsenlig handel. Av de 10 handelsstoppen hörde 2 (2) hemma i kategori 1, 0 (2) i kategori 2, och 8 (11) i kategori Makulerade avslut AktieTorget kan, i enlighet med handelsreglerna, i vissa fall makulera avslut utan att inhämta parternas godkännande. Detta kan ske när så krävs för att säkerställa marknadens integritet eller i andra extraordinära situationer. Tvångsmakulering kan också ske när ett avslut beror på ett uppenbart fel eller misstag eller när avslutet väsentligt bryter mot lag, förordning eller mot AktieTorgets regler. Makulering kan också ske efter begäran av båda handelsparterna. Under 2014 makulerade AktieTorget ett eller flera avslut vid 61 (105) tillfällen. 13. Budplikt och budregler Beträffande offentliga bud på bolag som är noterade på AktieTorget gäller Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar. Vid 3 (1) tillfällen under året har ett offentligt bud lagts på ett AktieTorgsbolag. 14. Flaggningsmeddelanden Ägare till bolag som är noterade på AktieTorget erbjuds gratis distribution av flaggningsmeddelanden via AktieTorgets distributionstjänst. Flaggning kan även ske genom det noterade bolaget. Under året skedde 38 (36) flaggningar. 15. Pressmeddelanden De noterade bolaget erbjuds att gratis använda AktieTorgets distributionstjänst för pressmeddelanden. Detta resulterar i att pressmeddelandena sprids på ett effektivt och lätt sökbart sätt och att bolagen får en enkel och billig tjänst. Arrangemangen medför vidare att marknadsövervakningen i hög grad kan arbeta förebyggande med bolagens informationsgivning, eftersom övervakningen kan läsa informationen innan den offentliggörs. Samtliga noterade bolag har valt att utnyttja tjänsten.

6 6 Totalt offentliggjordes (2 800) pressmeddelanden från de noterade bolagen under Nyemissioner och administration Bortsett från den rena marknadsövervakningen sköter avdelningen även en mängd administration runt handeln och de noterade bolagen. AktieTorget har under året registrerat drygt (2 084) förändringar i AktieTorgets offentliga insynsregister. Vidare har 43 (48) företrädesemissioner hanterats med tillhörande s k marknadsmeddelanden, indexomräkningar, handel i teckningsrätter och betalda tecknade aktier mm. Marknadsövervakningen offentliggjorde under året 226 (246) marknadsmeddelanden. Dessa har, förutom nyemissioner, avsett bland annat sammanläggningar, utdelningar, namnändringar och observationsnoteringar För mer information eller frågor, kontakta Jonas Myrdal, chef för marknadsövervakningen på AktieTorget, Jonas Myrdal

Årsrapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2012. Innehåll

Årsrapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2012. Innehåll 1 Årsrapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2012 Innehåll 1. Inledning 2. Marknadsövervakningen organisation och arbetssätt 3. Nya listningar och avlistningar 4. Kursutveckling 5. Utredningar m

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY Regler

Läs mer

ATS Finans AB, 556736-8195, med bifirman AktieTorget ( AktieTorget )

ATS Finans AB, 556736-8195, med bifirman AktieTorget ( AktieTorget ) 1 AVTAL OM DELTAGANDE I HANDEL PÅ AKTIETORGET Gällande från och med den 8 februari 2010 1. Parter ATS Finans AB, 556736-8195, med bifirman AktieTorget ( AktieTorget ) X, AB, orgnr, ( Handelsdeltagaren

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013 Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm 1 juli 2013 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

FI-forum: Vägledning för börsbolag. Finansinspektionen Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2012-04-12

FI-forum: Vägledning för börsbolag. Finansinspektionen Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2012-04-12 FI-forum: Vägledning för börsbolag Finansinspektionen Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2012-04-12 1 2 Program 14:30-15:00 Kaffe och registrering 15:00-15:15 Generaldirektör Martin Andersson hälsar välkommen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Den ökade aktiviteten på aktiemarknaden under år 2014 återspeglas tydligt i Aktiemarknadsnämndens verksamhet. Nämnden gjorde mer än ett uttalande i veckan, avgjorde

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

MiFID och dess inverkan på den europeiska aktiemarknaden

MiFID och dess inverkan på den europeiska aktiemarknaden FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN vid Uppsala Universitet Caroline Metternich Wilhelm Söderström MiFID och dess inverkan på den europeiska aktiemarknaden En studie av hur fragmenterad handel påverkar marknadsövervakning

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB 2012:1 Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID INVESTERINGSRÅDGIVNING VIKTIG INFORMATION OM PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB OCH SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

Läs mer

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05)

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) Inledning I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08

Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08 1 Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08 Bakgrund AktieTorgets disciplinkommitté har från AktieTorget erhållit en skriftlig anmälan med begäran om att disciplinkommittén

Läs mer

Takeover-regler för vissa handelsplattformar

Takeover-regler för vissa handelsplattformar Takeover-regler för vissa handelsplattformar Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2015-02-01 Innehåll INLEDNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER I.1 Reglernas tillämpningsområde I.2 Aktiemarknadsnämndens rätt att

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer

antagna av Svenska Fondhandlareföreningens styrelse att gälla senast fr o m den 1 april 2007 Sid. 1 Definitioner m.m. 2 2.

antagna av Svenska Fondhandlareföreningens styrelse att gälla senast fr o m den 1 april 2007 Sid. 1 Definitioner m.m. 2 2. Regler om affärer med finansiella instrument och valuta m m gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i värdepappersinstitut samt av deras närstående antagna av Svenska Fondhandlareföreningens

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken Produktinformation ällande depå i Skandiabanken 2010-12-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-463 60 00 Telefon Kundtjänst 020-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Detta prospekt ( Grundprospektet ) avseende E. J:or Capital AB:s ( Capital ) emissionsprogram

Läs mer

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN MED ÄNDRINGAR

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN MED ÄNDRINGAR unskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARNADEN MED ÄNDRINGAR Innehåll Inledning...4 unskapskravens bakgrund... 4 unskapskravens syfte, målgrupp och utgångspunkt... 4 unskapens omfång, relevans

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Mars 2012 Dnr 12-2798 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Uppnådda effekter 3 Utgångsläge och vidtagna åtgärder 11 Fastighetsmäklarnämnden 12 Bakgrund

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB. 556962-5345 www.saniona.com Q1 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB. 556962-5345 www.saniona.com Q1 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com Q1 2015 OM PROSPEKTET Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Saniona AB

Läs mer