Årsrapport över AktieTorgets marknadsövervakning Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2012. Innehåll"

Transkript

1 1 Årsrapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2012 Innehåll 1. Inledning 2. Marknadsövervakningen organisation och arbetssätt 3. Nya listningar och avlistningar 4. Kursutveckling 5. Utredningar m m rörande de anslutna bolagen 6. Ärenden i disciplinkommittén 7. Utbildning av ledningspersoner 8. Utredningar rörande handeln 9. Anmälningar om marknadsmissbruk 10. Observationslistningar 11. Handelsstopp 12. Makulerade avslut 13. Budplikt och budregler 14. Flaggningsmeddelanden 15. Pressmeddelanden 16. Nyemissioner och administration 1. Inledning AktieTorget driver en s k handelsplattform för aktiehandel enligt lagen (2007:527) om värdepappersmarknaden och står därmed under tillsyn av Finansinspektionen. En professionell marknadsövervakning är en förutsättning för att verksamheten vid en marknadsplats ska kunna bedrivas på ett sunt och effektivt sätt. Med en sund och effektiv verksamhet kan allmänhetens och marknadens förtroende för marknadsplatsen upprätthållas, vilket gagnar såväl marknadsplatsen, de listade bolagen som värdepappersmarknaden i stort. I detta dokument ges, i enlighet med 6 kap 7 Finansinspektionens föreskrifter (2007:17) om verksamhet på marknadsplatser, en rapport över marknadsövervakningen genomförande under Rapporten har ingetts till Finansinspektionen. 2. Marknadsövervakningen organisation och arbetssätt Övergripande om marknadsövervakningen Aktietorgets marknadsövervakning är uppdelad i två delar, handels- och informationsövervakning. Handelsövervakningens uppgift är att övervaka kursbildningen - dvs lämnade order och genomförda avslut - för att kontrollera att handelsdeltagarna, banker och fondkommissionärer (som handlar för kunders räkning eller egen räkning) följer de krav som gäller för att få delta i handeln. Dessa krav återfinns i första hand dels i AktieTorgets handelsregler, dels i lagregler om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. Informationsövervakningens uppgift är att granska att de att listade bolagen uppfyller kraven på informationsgivning, dvs i första hand att de ska offentliggöra regelbunden finansiell information (delårsrapporter) samt annan kurspåverkande information. Handels- och informationsövervakningen hänger emellertid i hög grad samman; för att få en fullödig bild av den ena delen är det nödvändigt att man även har grundläggande

2 2 kunskap och kännedom om vad som sker på den andra delen. Hos AktieTorget utför därför i hög grad samma personer både kurs- och informationsövervakning och avdelningarna delar också samma lokal. Marknadsövervakningens verksamhet bedrivs självständigt och oberoende i förhållande till AktieTorgets övriga verksamhet. Under året har AktieTorget aktivt arbetat vidare med att utveckla de interna rutinerna. Vi har bland annat infört förbättrade rutiner för utbildning av ledningspersoner (se punkt 7 nedan) samt för uppföljning och åtgärder beträffande aktier som handlas till mycket låga kurser. Marknadsövervakningen består sammantaget av 6 personer. Chef för avdelningen är sedan april 2011 Jonas Myrdal, jurist med mångårig erfarenhet av värdepappers- och börsrätt. Handelssystem och övervakningssystem Handeln på AktieTorget sker i samma elektroniska handelssystem som används av Nasdag OMX Stockholm ( Stockholmsbörsen ). Som hjälpmedel inom handelsövervakningen använder AktieTorget ett handelsövervakningssystem, InstantWatch, som ger möjlighet att analysera kursbildningen i realtid och ökar marknadsövervakningens möjligheter att upptäcka såväl insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan som överträdelser av handelsreglerna. Systemet fungerar praktiskt så att det ger varningar av olika slag när olika typer av gränsvärden överskrids. Systemet är mer avancerat än vad som krävs enligt Finansinspektionens krav. Under 2012 har kursövervakningen hanterat och bedömt (4 047) varningar i InstantWatch. I syfte att vi lättare ska upptäcka om någon försöker manipulera aktiekursen med stöd av små volymer (vilket f n är den vanligaste typen av otillbörlig marknadspåverkan) har vi infört en rutin att regelbundet kontrollera om det i något eller några papper skett kurspåverkande handel med mycket små volymer. Administration och rådgivning Bortsett från de övervakande uppgifterna sköter marknadsövervakningen även administration kring börshandeln, exempelvis information till handelsdeltagarna och justering av historiska kurser vid s k bolagshändelser (nyemissioner, utdelningar etc). Marknadsövervakningen bistår även i stor omfattning de listade bolagen med upplysningar och rådgivning i informationsfrågor. Vidare utbildar marknadsövervakningen företrädare för de listade bolagen, se avsnitt 7 nedan. Vi har under året infört en rutin att på morgonen samma dag som vissa bolagshändelser (omvända splittar, utdelningar och liknande) inträffar skicka påminnelser om händelsen till handelsdeltagarna via .

3 3 3. Nya listningar och avlistningar Bolag som vill ansluta sina aktier till AktieTorget genomgår en särskild process som syftar till att säkerställa att anslutningsvillkoren är uppfyllda. Anslutningsprocessen omfattar i huvudsak att AktieTorget granskar bolaget, bland annat genom att besöka bolaget på plats, gå igenom ekonomi, styrsystem, viktiga avtal med mera. AktieTorget granskar vidare samtliga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD, vice VD och ekonomichef och eventuellt andra ledande befattningshavare samt ägare som innehar mer än 10 % av rösterna eller kapitalet. Granskningen sker bland annat genom kreditupplysningar, mediadatabaser, utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister, undersökningar hos Kronofogden och hos Bolagsverket. Bolaget ska slutligen ta fram ett prospekt godkänt av Finansinspektionen eller ett anslutningsmemorandum godkänt av AktieTorget. Under året har 15 (14) bolag anslutits till AktieTorget. 24 (19) bolag har avlistats. 7 (6) av dessa har avlistats på grund av nära förestående eller beslutad likvidation, konkurs eller liknande. 13 (4) bolag har lämnat listningen med den huvudsakliga motiveringen att listningen inte har gett förväntat mervärde och/eller inte längre kan motiveras med hänsyn till de kostnader och den arbetsinsats som krävs. (Åtminstone 4 av dessa bolag har dessutom haft betydande finansiella svårigheter.) 3 (2) bolag har avlistats pga uppköp. 1 (7) bolag har lämnat AktieTorget för listning på annan marknadsplats. Vid årets slut var 116 (125) bolag anslutna till AktieTorget. 4. Kursutveckling AktieTorgets index, vilket speglar den totala kursutvecklingen för de anslutna bolagen, har under året ökat med 0,88 ( 30,58) procent. Index är värdeviktat, dvs respektive bolags genomslag på indexet motsvarar den andel som bolagets marknadsvärde löpande utgör av marknadsvärdet för samtliga bolag. Marknadsvärdet för varje bolag beräknas genom att antalet registrerade aktier multipliceras med den senast betalda kursen i bolaget. 5. Utredningar m m rörande de anslutna bolagen AktieTorget hanterar kontinuerligt ärenden av informationsgivningskaraktär. De flesta av dessa hanteras omedelbart per telefon eller e-post. När dessa når en mer väsentlig nivå genomförs en mer grundlig utredning. Dessa resulterar inte sällan i att AktieTorget ger bolaget ett skriftligt påpekande och/eller begär att bolaget ska dels förklara varför misstag begåtts, dels ange vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att det inte sker igen. De flesta sådana ärenden (utom frågor av smärre eller obetydlig art) antecknas i minnesanteckningar. Minnesanteckningar görs även beträffande annan viktig information om bolagen, dvs utan att bolaget agerat felaktigt. Under året skrevs 143 (240) minnesanteckningar. 6. Ärenden i disciplinkommittén AktieTorget har en disciplinkommitté som består av minst tre personer, varav minst en ska vara lagfaren och minst en ska ha erfarenhet av värdepappersmarknaden. Kommittén arbetar på i princip samma sätt som Stockholmsbörsens disciplinnämnd och är oberoende gentemot AktieTorget. Disciplinkommittén består av Anders Ackebo (ordförande), advokat och f d chef på Stockholmsbörsens marknadsövervakning, Björn Wendleby, advokat med stor erfarenhet av värdepappermarknadsfrågor, samt Anders Broström, jurist och bland annat f d ordförande i Svenska Fondhandlareföreningen.

4 4 Under 2012 har AktieTorget lämnat 2 (1) ärenden till disciplinkommittén. Det första avsåg att bolaget ifråga vid ett flertal tillfällen hade underlåtit att offentliggöra kurspåverkande information, bl a beslut om nyemissioner. Bolaget meddelades, i enlighet med disciplinkommitténs rekommmendation, en allvarlig erinran för bristande informationsgivning. Det andra fallet avsåg att det då aktuella bolaget på ett mycket allvarligt sätt, och praktiskt taget under hela den tid som Bolaget hade varit listat (ca två år), hade överträtt reglerna om informationsskyldigheten. Bolaget hade bland annat vilselett marknaden och undanhållit väsentlig information av betydelse för aktiekursen. Disciplinkommittén rekommenderade att bolaget skulle avlistas. Med hänsyn till att bolaget efter kommitténs yttrande fått en ny storägare som avsåg att ändra verksamhetsinriktningen beslöt AktieTorgets styrelse emellertid att avlistning skulle ske vid ett visst senare datum men att bolaget under vissa villkor kunde förbli listat. Dessa villkor kom dock inte att uppfyllas varför bolaget sedermera avlistades. 7. Utbildning av ledningspersoner Inför listning har AktieTorget haft informationsutbildning med företrädare för samtliga nytillkomna bolag. Åtminstone VD och styrelseordföranden ska genomgå utbilningen, som bland annat omfattar information om AktieTorget, regler avseende informationsgivning, regler om insiderbrotten och god sed på den svenska aktiemarknaden. Under året har ca 50 personer genomgått utbildningen. Vi har under året förbättrat rutinerna för att bjuda in nytillträdda VD:ar och ordföranden, bland annat genom att det specifikt har uppdragits åt av en marknadsövervakningens aanställda att övervaka när nya personer tillträder och att bjuda in dessa till utbildning. Beträffande bolag som ska listas har vi blivit noggrannare med att se till att utbildningen sker innan handeln med bolagets aktie inleds. Vi har även reviderat utbildningsmaterialet, som nu är mer omfattande, informativt och strukturerat. 8. Utredningar rörande handeln Handelsövervakningen följer handeln kontinuerligt. I stor omfattning sker bedömningen med stöd av InstantWatch men det sker även en övergripande manuell bevakning. Detta gäller i synnerhet när vi känner till, eller har anledning att misstänka, att kurspåverkande information kommer att släppas eller har läckt eller om vi har fått anledning att bevaka särskilda aktörer extra noga. Varningarna i InstantWatch följs upp med en kortare utredning som vederlägger eller belägger varningen. I sistnämnda fall sker ofta ytterligare utredning och inte sällan en s k 10-anmälan till Finansinspekti onen, se punkt 9 nedan. 9. Anmälningar om marknadsmissbruk I enlighet med lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument är AktieTorget skyldigt att snarast anmäla till Finansinspektionen, om det kan antas att en transaktion utgör eller har samband med insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan. Under 2012 har AktieTorget lämnat 25 (27) anmälningar enligt stycket ovan. Av dessa har 10 (10) avsett misstanke om insiderbrott, 13 (17) misstanke om otillbörlig marknadspåverkan och 2 (0) misstanke om otillbörligt röjande av insiderinformation.

5 5 10. Observationslistningar Under året har 27 (10) nya bolag blivit observationslistade. Vid årets ingång och utgång fanns 11 respektive 8 bolag på observationslistan. I 10 (3) fall berodde observationslistningen på att bolagen hade ansökt om avlistning, varav två (1) i samband med ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i bolaget. De resterande 17 (7) fallen föranleddes av att bolagen befann sig i en mycket osäker finansiell situation eller av att det förelåg annan väsentlig osäkerhet kring bolagen. 11. Handelsstopp Under året har 20 (16) handelsstopp genomförts på AktieTorget. Handelsstopp sker oftast i följande situationer: 1. Kurspåverkande information sprids eller riskerar att spridas på ett okontrollerat sätt. 2. Bolaget avser att offentliggöra mycket omfattande och betydande kurspåverkande information och marknaden bedöms behöva en längre tid för att tillgodogöra sig innehållet i information. 3. Förutsättningar för en ändamålsenlig handel föreligger inte. Av de 16 handelsstoppen hörde 1 (2) hemma i kategori 1, 8 (1) i kategori 2, och 7 (13) i kategori 3. 4 handelsstopp avsåg situationer då bolag hade begärt och beviljats handelsstopp med anledning av att bolagen förde kritiska förhandlingar om uppköp och förvärv mm, vilka kunde skadas av att handeln pågick. 12. Makulerade avslut AktieTorget kan, i enlighet med handelsreglerna, i vissa fall tvångsmakulera avslut. Detta kan ske när så krävs för att säkerställa marknadens integritet eller i andra extraordinära situationer. Tvångsmakulering kan också ske när ett avslut beror på ett uppenbart fel eller misstag eller när avslutet väsentligt bryter mot lag, förordning eller mot AktieTorgets regler. Makulering kan också ske efter begäran av båda handelsparterna. Under 2012 makulerade AktieTorget ett eller flera avslut vid 69 (65) tillfällen. 13. Budplikt och budregler Beträffande bud på bolag som är listade på AktieTorget gäller Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar. Vid 3 (3) tillfällen under året har offentliga bud lagts på AktieTorgsbolag. Hjelp24 lade bud på Avonova AB, Brohuvudet AB lade bud på FollowIT AB och Adoperator AB (även det noterat på AktieTorget) lade bud på AdTail AB.

6 6 14. Flaggningsmeddelanden Ägare till bolag listade på AktieTorget erbjuds gratis distribution av flaggningsmeddelanden via AktieTorgets distributionstjänst, vilket utnyttjades vid 48 (45) tillfällen under Pressmeddelanden Bolag listade på AktieTorget erbjuds att gratis använda AktieTorgets distributionstjänst för pressmeddelanden. Detta resulterar i en god dialog med bolagen, en samlad och bra spridning för alla bolag, en för bolagen förenklad och kostnadseffektiv tjänst samt en marknadsövervakning som i hög grad kan arbeta förebyggande med bolagens informationsgivning. Totalt offentliggjordes cirka (3 200) pressmeddelanden från de listade bolagen via AktieTorgets distributionstjänst under Nyemissioner och administration Marknadsövervakningen hanterar också en mängd administration. AktieTorget har registrerat drygt (2 495) förändringar i AktieTorgets offentliga insynsregister. Under året har 41 (44) företrädesemissioner hanterats med tillhörande marknadsmeddelanden, indexomräkningar, framtagande av korrigeringsfaktor, handel i teckningsrätter och betalda tecknade aktier. Totalt offentliggjorde marknadsövervakningen 280 (207) marknadsmeddelanden under året. Dessa har förutom nyemissionerna avsett bland annat sammanläggningar, utdelningar, namnändringar och observationsnoteringar. För mer information eller frågor, kontakta Jonas Myrdal, chef för marknadsövervakningen på AktieTorget, Jonas Myrdal

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY Regler

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08

Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08 1 Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08 Bakgrund AktieTorgets disciplinkommitté har från AktieTorget erhållit en skriftlig anmälan med begäran om att disciplinkommittén

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05)

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) Inledning I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

Takeover-regler för vissa handelsplattformar

Takeover-regler för vissa handelsplattformar Takeover-regler för vissa handelsplattformar Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2015-02-01 Innehåll INLEDNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER I.1 Reglernas tillämpningsområde I.2 Aktiemarknadsnämndens rätt att

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB 2012:1 Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID INVESTERINGSRÅDGIVNING VIKTIG INFORMATION OM PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB OCH SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Den ökade aktiviteten på aktiemarknaden under år 2014 återspeglas tydligt i Aktiemarknadsnämndens verksamhet. Nämnden gjorde mer än ett uttalande i veckan, avgjorde

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors r.r 2010-09-10 ln Sp Revisorsnämnden Fl Dnr 10-8409 Box 24014 (Anges alltid vid svar) 104 50 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN MED ÄNDRINGAR

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN MED ÄNDRINGAR unskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARNADEN MED ÄNDRINGAR Innehåll Inledning...4 unskapskravens bakgrund... 4 unskapskravens syfte, målgrupp och utgångspunkt... 4 unskapens omfång, relevans

Läs mer

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03 VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) 2015-06-03 1(3) 1.Allmän information Dessa villkor reglerar ditt förhållande till den bank som anges i avtalet som dessa villkor gäller för. Du

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

antagna av Svenska Fondhandlareföreningens styrelse att gälla senast fr o m den 1 april 2007 Sid. 1 Definitioner m.m. 2 2.

antagna av Svenska Fondhandlareföreningens styrelse att gälla senast fr o m den 1 april 2007 Sid. 1 Definitioner m.m. 2 2. Regler om affärer med finansiella instrument och valuta m m gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i värdepappersinstitut samt av deras närstående antagna av Svenska Fondhandlareföreningens

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Redovisning av uppdrag

Redovisning av uppdrag FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag APRIL 2013 april 2013 Dnr 13-2864 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Samordningsorganets sammansättning 4 Adekvat och effektiv rapportering 4 Statistik

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer