Brukarnas påverkan av en handelsplats omlokalisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarnas påverkan av en handelsplats omlokalisering"

Transkript

1 Examensarbete. C- uppsats inom Fastighetsvetenskap Brukarnas påverkan av en handelsplats omlokalisering Johanna Axelsson Vt 2010

2 Kultur och samhälle, Urbana studier C- uppsats inom Fastighetsvetenskap hp Brukarnas påverkan av en handelsplats omlokalisering (Foto: Johan Hedenström) Författare: Johanna Axelsson Examinator: Stig Westerdahl Handledare: Björn Carlsson 1

3 Förord Efter att under en längre tid arbetat dagligen med mitt examensarbete är jag nu äntligen klar. Processen fram till ett färdigt resultat har, för min egen del, varit givande och lärorik. Uppsatsen har skrivits under våren 2010 som den avslutande kursen på programmet Fastighetsföretagande 180 högskolepoäng på Malmö Högskola. Uppsatsen behandlar ett högaktuellt ämne inom Göteborgs Stad, nämligen uppsägningen och omlokaliseringen av Kvibergs Marknad. Jag fick möjligheten att använda den problematiken som grund för denna uppsats, vilket jag är tacksam för. Ett stort tack, vill jag ge till Hans Linderstad, projektledare Göteborgs Stad och Ann- Christin Håkansson, fastighetschef på Higabgruppen för er insats. Jag vill också tacka Hans Cederberg som driver Kvibergs Marknad för hans medverkan och tillåtelse att intervjua marknadens säljare och besökare. Deras åsikt var av största vikt för denna uppsats resultat och därför är jag även tacksam för deras medverkan. Dessutom vill jag rikta ett stort tack till Johan Hedenström för fotografier och hjälp vid platsbesöket på marknaden. Slutligen vill jag tacka min handledare, Björn Carlsson, universitetsadjunkt på Malmö Högskola. Tack Björn för att du har gett mig feedback och väglett mig till en bättre uppsats! Tack! Malmö, maj 2010 Johanna Axelsson 2

4 Abstract This essay examines if a marketplace in one of Sweden's largest cities can be relocated. The marketplace has had an ongoing risk of shutdown because the city and the property owner have other plans for the area. Reactions against the possible closure have been massive and therefore it is important to study if relocation is possible. This study s main questions are "What aspects can contribute to a successful relocation?" and "How would tenants and customers be affected?". Interviews were held with vendors, visitors, the market's owner, property owner and a representative of the city. The conclusion of the essay was based on theories about human needs, change impact, the risks of relocation and relevant provision. Users will comply with a new premises and their impact of the relocation will be minimal if the meeting place can occur in a new premises. Aspects that are important to the new premises are: the same neighbourhood, good parking, easily accessible regardless of mode of transport, low rent and a large and varied selection of products. The change from relocation is easier for users than if the market is forced out. For being implemented in a good way the market owner and many users have to change their attitudes and start working for a good outcome. Change can lead to an even better marketplace if people are willing to see through problems and see possibilities instead. Keywords: relocation, trading site, users, tenant, impact, market, premises 3

5 Sammanfattning Marknaden som handelsplats lever kvar i Sverige än idag. Flera marknader har stor popularitet och har blivit en mötesplats för många människor. I en av Sveriges största städer finns en sådan marknad. Marknadsplatsen har under längre tid dragits med nedläggningshot eftersom fastighetsägaren och staden har andra planer för området. Reaktionerna mot en eventuell nedläggning har varit stora och i denna uppsats har det undersökts ett annat alternativ, nämligen om marknaden kan omlokaliseras. Frågorna som har ställts är Vilka aspekter kan bidra till en lyckad omlokalisering? och Hur skulle hyresgästen och brukarna påverkas?. Med brukarna avses de som nyttjar lokalen, det vill säga marknadens besökare och säljare. För att komma fram till ett resultat har kortare intervjuer hållits med 62 av marknadens brukare. Längre intervjuer har genomförts med marknadens ägare, fastighetsägaren och representant från staden. Litteratur och vetenskapliga artiklar har eftersökts i väletablerade databaser utifrån nyckelord i uppsatsens problemformulering. Teorierna som uppsatsens slutsatser grundats på handlar om människors behov, förändringars innebörd, risker med omlokalisering samt relevant lagrum. Slutsatsen är att brukarna kommer att följa med till en ny lokal och deras påverkan kommer att vara minimal om en mötesplats kan uppstå. Många av brukarna bor i närområdet och en ny lokals mest optimala placering är i samma område. Det är viktigt att lokalen är lättillgänglig oavsett färdsätt och att lokalhyran är relativt låg. Bra parkeringsmöjligheter är, enligt säljarna, viktigt. Nyckeln till marknadens framgång är ett stort och varierat utbud, och det är en förutsättning för framtidens marknad. Förändringen en omlokalisering innebär, är mildare än om marknaden tvingas lägga ner. För att förändringen ska kunna genomföras på bästa sätt bör marknadens ägare liksom flera brukare ändra inställning och arbeta aktivt för förändring. En förändring kan leda till en ännu bättre marknadsplats, om människor vågar se möjligheterna. Nyckelord: omlokalisering, handelsplats, brukare, hyresgäst, påverkan, marknad, lokal 4

6 Innehållsförteckning 1 INLEDNING PROBLEMDISKUSSION PROBLEMFORMULERING SYFTE MÅLGRUPP TEORETISK REFERENSRAM BEHOV FÖRÄNDRING OMLOKALISERINGENS KONSEKVENSER MODELL FÖR FÖRÄNDRINGSREAKTIONER LAGRUM UPPSÄGNING BESITTNINGSSKYDD METOD FÖRFÖRSTÅELSE LITTERATUR- OCH ARTIKELSÖKNING FALLSTUDIE METODVAL INTERVJUPERSONER INTERVJUFRÅGOR UTFORMNING FRÅGEFORMULÄR KRITISK GRANSKNING AV METODEN OBJEKTIVITET RELIABILITET OCH VALIDITET KÄLLKRITIK HANDELSPLATSEN HISTORISK TILLBAKABLICK PÅ HANDELSPLATSENS UTVECKLING GÖTEBORGS STAD HIGABGRUPPEN KVIBERGS MARKNAD KVIBERGSOMRÅDET MEDIARAPPORTERING EMPIRI FRÅN LÖFTE OM KÖP TILL UPPSÄGNING BESKRIVNING AV BRUKARNA MÖJLIGHETER TILL OMLOKALISERING HYRESGÄSTENS PERSPEKTIV FASTIGHETSÄGARENS PERSPEKTIV GÖTEBORGS STADS PERSPEKTIV BRUKARNAS PERSPEKTIV KRITERIER FÖR NY LOKAL HYRESGÄSTENS OCH BRUKARNAS UPPFATTNING OM OMLOKALISERINGENS PÅVERKAN HYRESGÄSTEN BRUKARNA

7 6 ANALYS HYRESKONTRAKT BEHOV FÖRÄNDRINGENS INNEBÖRD INDIVIDENS PÅVERKAN AV FÖRÄNDRING INDIVIDENS UPPFATTNING OM FÖRÄNDRINGEN INFORMELL KOMMUNIKATION VÄRDERING OCH STÄLLNINGSTAGANDE AV FÖRÄNDRINGENS INNEBÖRD LOKALKRITERIER OMLOKALISERINGENS PÅVERKAN SLUTSATS REFLEKTIONER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER KÄLLOR TRYCKTA KÄLLOR INTERNETBASERADE KÄLLOR BILAGA 1 - FRÅGEFORMULÄR BILAGA 2 FRÅGOR TILL MARKNADSÄGARE, FASTIGHETSÄGARE SAMT GÖTEBORGS STAD BILAGA 3 GARDELLS MODELL AV FÖRÄNDRINGEN PÅ INDIVIDEN BILAGA 4 - ANALYS AV GARDELLS FÖRÄNDRINGSMODELL PÅ MARKNADENS ÄGARE BILAGA 5 ANALYS AV GARDELLS FÖRÄNDRINGSMODELL PÅ BRUKARNA

8 1 Inledning Att genomföra en förändring är sällan lätt. Merparten av alla människor borde någon gång ha varit med om någon situation där en förändring ska ske som inte går att påverka. Det kan handla om stora förändringar såsom en bro över Öresund eller byggnation av ett tidigare obebyggt område. Mindre förändringar såsom ändrade regler av A- kassan eller att den lokala mataffären lägger ner kan påverka oss. Reaktionerna som uppstår är med största sannolikhet negativa. I många av fallen får dock kritiker senare inse att de hade fel när förändringen ledde till något positivt. Öresundsbron är ett sådant exempel som stötte på stort motstånd innan bron blev verklighet. 1 I en av Sveriges största städer kan en förändring komma att ske. Det finns en populär marknadsplats som riskerar nedläggning. Hyresgästen, som driver marknaden, har blivit uppsagd flera gånger men i sista stund har kontraktet förlängts på en kortare tid. Varje gång har hyresgästen samt trogna besökare och säljare på marknaden reagerat eftersom de vill att marknaden ska få vara kvar. Uppsägningarna av marknaden har dessutom fått stor uppmärksamhet i massmedia och är nu ett fall med högsta prioritet för kommunstyrelsen att lösa. För marknadens framtid har det diskuterats tre tänkbara scenarion. Det första är nedläggning och det andra är omlokalisering. Det tredje är att kommunen ändrar sina framtidsplaner för området och låter marknaden vara kvar. Alternativ ett och två kommer att innebära en förändring för alla de människor som regelbundet besöker marknaden. Det andra alternativet, omlokalisering, kan dock leda till en positiv förändring. För att kunna skapa en positiv förändring behövs insikt om brukarna och varför de kommer till marknaden. För många människor har marknaden stor betydelse som mötesplats och att omlokalisera en marknadsplats kräver att de besökande människorna är villiga att följa med till en ny lokal. 1.1 Problemdiskussion Definitionen för handel är verksamheter som arbetar med att omsätta varor, tjänster och kapital mellan människor. 2 Handel sker alltid på någon typ av handelsplats och vid regelbundet återkommande sammankomster kan en handelsplats definieras som en marknad. 3 Marknaden blir en mötesplats för säljare och köpare. 4 Marknaden som en handelsplats lever kvar än idag, både i Sverige och i utlandet. Utomlands finns kända marknader såsom Istanbuls stora basar 5 och 1 Länsstyrelsen, Öresundsbron 2 Nationalencyklopedin, Handel 3 Nationalencyklopedin, Marknad 1 4 Nationalencyklopedin, Marknad 2 5 M Persson, En dag i Istanbuls basarer, Vagabond Resemagasin (2004) 7

9 Portobello Market i London. 6 Sveriges största marknad är Kiviks marknad som varje år besöks av personer och knallar, 7 det vill säga kringresande försäljare. 8 Mer lokala marknader som är öppna på veckobasis finns på flera ställen i Sverige, exempelvis Kvibergs marknad i Göteborg, Loppmarknaden i Vårberg centrum, Malmö Prylmarknad, Bellevue marknad Göteborg. Det bedrivs även torghandel på exempelvis Hötorget i Stockholm och Möllevångstorget i Malmö. Marknaderna är populära mötesplatser som besöks av mycket folk vid varje tillfälle. 9 De lokala marknaderna nämnda ovan drivs, enligt respektive hemsida, inomhus med undantag Kviberg som är både utom- och inomhus medan torghandel enbart bedrivs utomhus. Flera av marknaderna och torghandeln nämnda ovan har lång tradition. På Hötorget har det bedrivits marknad sedan talet, 10 och handelsplatserna har funnits på samma plats länge, undantaget Loppmarknaden. Inomhusmarknaderna bedrivs som företag och i någon typ av lokal. 11 Bedrivs det i lokal finns det alltid en fastighetsägare, antingen marknadsägaren eller en extern part. Vid extern part uppstår relationen hyresgäst och hyresvärd. Om det uppstår samarbetssvårigheter eller andra problem mellan parterna, kan hyresgästen därför tvingas byta lokal. 12 Det är ett vanligt förekommande fenomen att företag byter lokal och anledningarna till flytt är i regel många och unika för varje företag. Vad orsakerna än är så har behoven för företaget förändrats och därmed behövs kriterier för en ny lokal. 13 En vanlig anledning till flytt kan vara att företagen behöver mindre lokaler för att göra kostnadsbesparingar, i lågkonjunktur kan det vara ett faktum. 14 En annan orsak kan vara det motsatta, att företaget har vuxit ur sin lokal och behöver en större. 15 Andra skäl som är viktiga att tillgodose vid valet av ny lokal kan vara lokalisering, typ av fastighet, skick på fastigheten samt företagets ekonomi. 16 Oftast sker en företagsflytt på frivillig grund men så är inte alltid fallet. När hyreskontrakt löper ut, har även fastighetsägaren rätt att säga upp hyresgästen och då har hyresgästen i regel inget annat att göra än att flytta. I vissa fall måste hyresvärden anvisa en lämplig ersättningslokal. Annars måste hyresgästen själv hitta en ny lokal för att kunna fortsätta driva sin verksamhet. 17 Att hitta rätt ny lokal, det vill säga omlokalisera, är inte alltid lätt och därför är det viktigt att veta vilka behov och 6 Portobello Market 7 Kiviks marknad 8 Nationalencyklopedin, Knalle 9 Hans Cederberg 10 Stockholms Stad, Fakta Hötorget 11 Kvibergs marknad 12 Fastighetsägarna m.fl., Checklista för fastighetsägare 13 Briggen, Att byta lokal 14 Ledarskapsutbildningar, Tips för företag som ska flytta och byta lokaler 15 Jnytt.se., Ica Maxi vill flytta hela sin stormarknad 16 Lokaler.nu, Innan du hyr lokal 17 N Larsson och S Synnergren, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, (Stockholm: Norstedts Juridik, 2003) 8

10 önskemål som finns för den nya lokalen. 18 Vid ofrivillig flytt kommer en ny lokal förmodligen aldrig kunna ersätta den gamla i samma utsträckning eftersom den är djupt rotad. Därför är det viktigt att finna de kriterier som anses vara viktiga med nuvarande lokal för att lyckas med en omlokalisering när avflyttningen inte är frivillig. Det finns flera studier kring omlokalisering. Bland annat har Hultquist i sin studie undersökt vilka val och prioriteringar kontorshyresgäster gör när de bestämt sig för att flytta. Författaren kom fram till att utformningen av lokalen är viktigare än läget samt att hyresgäster sällan dokumenterar flyttprocessen. 19 Sundesten studerade påverkansfaktorer vid byte av kontorslokaler. Sundestens studies syfte var att beskriva hur företags marknadskommunikation uppfattas av potentiella hyresgäster på hyresmarknaden för kontorslokaler och hur detta har inverkat på kundens val av lokal i relation till andra påverkansfaktorer. Författarens mest relevanta slutsats, för denna uppsats syfte, var att företagen anlitade en konsult som eftersökte lokal och företagen specificerade sina krav på lokal muntligen. Flera lokalförslag framkom, utvärderades och sorterades bort. Till sist återstod enbart ett fåtal innan företagen tog beslut om något av alternativen var rätt. Storlek, läge och flexibilitet var de fastighetskriterier som var viktigast för den nya lokalen. 20 Gunnefur och Jonsson studerade Omlokalisering av företag. 21 Deras studie utgick från en fastighet som hade fått ny ägare. Den nya ägaren skulle riva fastigheten och hade därmed sagt upp alla hyresgäster. Företagen som hyrde lokaler behövde därför omlokaliseras. Studien visade de faktorer som påverkade valet av en ersättningslokal och dessa faktorer var hyra, geografisk placering, grannar, arbetsmiljö, utformning av lokal samt rätt storlek. En av världens främsta tidskrifter om fastigheter, enligt ledande utgivaren Emerald, är Journal of Corporate Real Estate. Tidningen publicerar granskade och professionella artiklar och ger praktiskt vägledning av nuvarande bästa praxis för fastighetsföretagen. 22 I artikeln Intra-firm decision-maker perceptions of relocation risks beskrivs de fem största riskerna med en omlokalisering och hur dessa kan påverka företagen. 23 Rabianski skriver att anledningarna till flytt och omlokalisering av företag i regel alltid är av ekonomisk karaktär, för att kunna lyckas 18 Lokaler.nu, Innan du hyr lokal 19 M Hultquist, Kontorshyresgästers beteende och val när de bestämt sig för att flytta, (Stockholm: Institutionen för Fastigheter och Byggande, Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, 2008) 20H Sundesten, Påverkansfaktorer vid byte av kontorslokaler, (Luleå: Instutitionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Avdelningen för Industriell marknadsföring och e- handel, 2007) 21 O Gunnefur och H Jonsson. Omlokalisering av företag, (Malmö: Teknik och Samhälle, Malmö Högskola, 2007) 22Emerald, Journal of Corporate Real Estate 23 H M Rasila and S Nenonen, Intra-firm Decision-maker Perceptions of Relocation Risks, Journal of Corporate Real Estate nr 4 (2008) 9

11 generera mesta möjliga intäkt. 24 Enligt Craig and Ghosh är handelsplatsens läge den viktigaste framgångsfaktorn för att på lång sikt få lönsamhet i en rörelse. 25 Befintliga studier berör också hur brukarnas behov ska tillgodoses, men då främst inom byggprocessen och vid utformning av lokaler. Insikterna från byggprocessen är att brukarmedverkan blir en succé om kommunikationen och den kontinuerliga informationen fungerar samt att parterna ser varandra som medparter och inte motparter. 26 Få studier tar hänsyn till brukarens behov vid en omlokalisering. Med brukare avses de som nyttjar lokalerna. 27 De studier som finns berör i regel de anställdas påverkan vid företagsflytt. Flytten av företag sker då till en annan ort eller till och med annat land vilket gör att de anställda inte kan följa med. 28 Brännström och Magneryd redogjorde för hur myndigheters kompetens och företagskultur förändrades vid omlokalisering till annan ort. De kom fram till att individen påverkas negativt när tillvaron rivs upp. Då företagens kompetens finns hos individen riskerades en försämring om de anställda inte ville flytta med. Därmed påverkade en omlokalisering inte enbart hyresgästen. 29 Brukarna borde också påverkas, framförallt anställda och om lokalen besöks av många människor. I hittills gjorda studier har forskare förbisett brukarens och hyresgästens påverkan vid omlokalisering inom samma ort. Brukare kan vara olika typer av personer som nyttjar en lokal exempelvis anställda och besökare. Brukaren är i detta fall inte anställd, då det redan är studerat. Brukarnas och hyresgästens påverkan är viktig att studera för att förstå de reaktioner som kan uppstå när en välbesökt och omtyckt verksamhet sägs upp och tvingas flytta. För att lyckas med omlokaliseringen till en ny lokal behövs det kännedom om de kriterier som av brukarna anses vara viktiga. Det är först då som en ny väl fungerande lokal kan bli verklighet, när de som i dagsläget kommer till lokalens verksamhet vill fortsätta att komma. Detta är också ett motiv för följande problemformulering. 24 J S Rabianski, Employee quality of life in corporate location decisions, Journal of Corporate Real Estate nr 1 (2007) 25 C S Craig, and A Ghosh, Formulating Retail Location Strategy in a Changing Environment, Journal of Marketing nr 47 (1983) 26 I Svetoft, Brukarnas krav i byggprocessen en fallstudie, (Lund: Instutitionen för byggvetenskaper, Avdelningen för byggnadsekonomi, 2005) 27 Nationalencyklopedin, Brukarinflytande 28 B Gardell, Anställdas attityd och beteende vid omlokalisering av företag, (P- A rådet, 1963) 29 C Brännström och J Magneryd, Omlokalisering ett spel för gallerierna?, (Stockholm: Företagsekonomiska instutitionen, Stockholms Universitet, 2005) 10

12 1.2 Problemformulering Vilka aspekter kan bidra till att åstadkomma en lyckad omlokalisering av en handelsplats? Hur skulle hyresgästen och brukarna kunna påverkas? 1.3 Syfte Syftet med denna uppsats är att bidra med en ökad förståelse för problematiken kring en lyckad omlokalisering. 1.4 Målgrupp Uppsatsens målgrupp är relativt stor. Primärt omfattar målgruppen kommunstyrelsen och Stadskansliet i Göteborgs Stad. Den sekundära målgruppen är marknadens intressenter som kan vara fastighetsägare, marknadsägare, säljare och besökare. Vidare kan andra studenter och aktörer ha intresse i denna uppsats. 11

13 2 Teoretisk referensram I detta kapitel återges de teorier som är relevanta för uppsatsens ämnesområde. Teorier presenteras som handlar om människans behov och påverkan av förändring samt om omlokaliseringens konsekvenser. Gardell har även upprättat en modell om individens påverkan vid den förändring som en omlokalisering innebär, vilket också redogörs för i detta kapitel. Slutligen presenteras det lagrum som är aktuellt för uppsatsen. Teorierna som presenteras har valts utifrån uppsatsen syfte om hur brukarna och hyresgästen påverkas av en omlokalisering. För att kunna förstå förändringens innebörd behövs även en förståelse för människans behov och reaktioner samt gällande lagstiftning. 2.1 Behov Behov är ett tillstånd där människan upplever avsaknad av något. Det finns olika typer av behov: Fysiska behov som till exempel mat, sömn och trygghet, Sociala behov där ömhet och en känsla av att höra hemma ingår samt Individuella behov exempelvis kunskap och självförverkligande. Viljan att ha något, formas av vår kultur och vår individuella personlighet som till exempel vi behöver mat men vill ha pizza. Vi har formats av vårt samhälle med att tillfredställa våra behov. 30 Maslows behovspyramid, se figur 2.1, visar människans olika behov. Det som driver människan att agera för att tillfredsställa dessa behov. Alla människor har samtliga av pyramidens behov men för att röra sig uppåt i pyramiden måste de grundläggande behoven vara tillgodosedda för att de övre ska kunna bli det. De individuella behovens styrka avgör hur länge individen stannar på varje behovssteg. 31 Självförverkligande uppnå och realisera ens potential Uppskattnings- och statusbehov bättre rykte/status Sociala kontakter kärlek, tillhörighet Säkerhetsbehov trygghet Fysiologiska behov mat, sömn, husrum Figur 2.1 Maslows behovspyramid beskriver människans behov i fem steg, där de undre behoven måste vara uppfyllda för att de övre ska kunna bli det. (Källa: Integrerad organisationslära, s. 290) 30 P Kotler and G Armstrong, Principles of Marketing, (Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc., 2006) 31 L H Bruzelius och P- H Skärvad, Integrerad Organisationslära, (Lund: Studentlitteratur, 2007) 12

14 2.2 Förändring En förändring innebär att det gamla byts ut mot något nytt men utan att förändra systemet i sig själv. Exempelvis studenten som på föreläsningar börjar anteckna direkt på datorn istället för att anteckna med penna som tidigare. Det är viktigt att tänka igenom vilken effekt en förändring ska få, för stora ansträngningar kan leda till enbart små effekter. 32 När en förändring sker känner sig människor osäkra inför vad som väntar och upplever sig otrygga inför den nya situationen. Oron gör att kaos kan uppstå men det behöver inte enbart vara negativt. Vissa kan känna spänning och inspiration till att börja något nytt. Reaktionerna vid förändring kan se olika ut. Vissa flyr fältet medan andra motarbetar beslutsfattare medan den tredje blir handlingsförlamad. Det finns även de som börjar agera utifrån nya och givna förutsättningar medan vissa in i det längsta förnekar förändringen. Arbetet med förändring kan leda till personliga kriser och människan kan gå igenom ett krisförlopp i fyra faser. Första fasen är chock, som varar i några dygn, då går det inte att ta in vad som hänt. Andra fasen är reaktion, då människan vanligen ifrågasätter och försöker hitta en förklaring till det som sker. Bearbetningsfasen är den tredje fasen som innebär att det går att distansera till situationen för att sakta men säkert börja se framåt igen. Sista fasen innebär nyorientering och krisen har lämnat ett ärr. 33 Individens reaktion vid en förändring kan ses utifrån hans/hennes behov, både fysiska och psykiska. Förändringens påverkan i relation till individens behov avgör hur individens reaktion blir. Förändring medför alltid att ens etablerade relationer med omvärlden försämras vilket kan leda att förändringen kan upplevas som ett hot mot ens psykologiska behovstillfredsställelse. Det kan också vara tvärtom, att en förändring förstärker tillfredställelsen av andra behov och önskningar såsom exempelvis befordran eller ökat anseende. Avgörande för hur individen reagerar inför en planerad förändring är hur mycket individen är sakligt insatt. Desto mindre individen vet om situationen, desto mer tolkar individen in sina egna farhågor och önskningar. Dessa kan med tiden komma att bli sanning i andras öron då ryktesspridningen ökar. 34 If you are not part of the solution, you are part of the problem A Lindmark och T Önnevik, Human Resource Management organisationens hjärta, (Lund: Studentlitteratur, 2006) 33 Ibid. 34 Gardell 35 O Granberg, PA, OU Personaladministration och organisationsutveckling, (Stockholm: Natur och Kultur 1998),

15 För att lyckas så bra som möjligt med förändringen bör följande tänkas över: Förändringen ska förankras hos alla. Skapa delaktighet kring förändringen. Skapa motivation för en förändring. Försök att ta ett steg i taget framåt och låta varje steg mogna. Ge information när fakta finns och se till att sprida informationen snarast. 36 Informationsspridningen bör gärna ske direkt och vid personlig kontakt hos de berörda. 37 När en förändring föreslås av ledande personer så har de i regel arbetat länge med förändringsarbetet och har därför stor förståelse och kunskap om förändringen. Ledarna har då svårt att förstå reaktionen som uppstår bland de som förändringen berör. De berörda har inte haft lika lång tid vad gäller motivation, kunskap och förståelse för förändringen vilket innebär att det dröjer ett tag innan de har samma förståelse som ledningen. 38 Ingenting är så lätt att det inte kan bli svårt om det görs motvilligt. 39 Inblandades vilja att medverka i ett förändringsarbete är oftast avgörande för hur väl förändringsarbetet lyckas. Processmodellen är en förändringsmodell som ger de inblandade mest inflytande på förändringsprocessen jämfört med andra förändringsmodeller. Detta för att berörda parter bjuds in redan i problemformuleringsstadiet. Förändringen genomförs i fyra steg, analys, beslut, förankring och genomförande. Processen från början till slut bygger på samverkan mellan samtliga inblandade parter vilket gör att allt förankras genom hela processens gång. Nackdelen är att processen blir utdragen fast då enbart i det inledande skedet. Om helheten betraktas så resulterar det i en snabbare omställning med flera förändringar som genomförs fast då under kortare tid än andra förändringsprocesser Omlokaliseringens konsekvenser Vid omlokalisering av familjer boendes i bostadslägenheter, har det upptäckts att de boende tackar nej till en ny lägenhet i ett annat område för att deras vilja att bo kvar i samma område är stor. Detta trots att det kanske inte ens finns allmännyttiga bostäder i området och att de av 36 Granberg 37 Bruzelius och Skärvad 38 Lindmark och Önnevik 39 Publius Terentius ca f. Kr. i Bruzelius och Skärvad, Bruzelius och Skärvad 14

16 någon anledning inte kan bo kvar i sin befintliga bostad. Dessutom finns det en ovilja att inte följa ställda regler och bestämmelser av de boende. 41 If the relocation phase is not managed successfully, urban renewal can do enough damage to families and businesses to create a wave of reaction a reaction that might be sufficient to stop the momentum of the urban renewal process itself. 42 En flytt innebär kostnader. Både direkta kostnader som exempelvis flyttfirma och dubbla hyror men även indirekta kostnader som till exempel inkomstbringande egendom som inte kan ersättas fullt ut och förlorade inkomster. 43 En ofrivillig flytt behöver inte vara dåligt för ett företag. En undersökning i USA gjordes på flera köttförpackningsfabriker i samma område som hade tvingats flytta eller lägga ner. Efter tre år tillfrågades de fabrikanter som hade flyttat till ny lokal och samtliga tyckte att den nya lokalen var bättre för den typen av verksamhet och flera hade fördubblat antalet anställda sedan flytten. För att en lyckad omlokalisering ska kunna ske är människors attityd den viktigaste nyckeln till framgång. Den kortsiktiga reaktionen när människor får besked om omlokalisering är i de flesta fall negativ vilket också är naturligt. Det är förståeligt eftersom ingen vill tvingas att lämna sin lokal och sitt grannskap. Det tar i regel några månader eller år innan den som har tvingats att flytta inser fördelarna med sin nya lokal och därmed kan ändra attityd. 44 Enligt Rasila och Nenonen finns det fem risker med en omlokalisering. Den första risken är av finansiell art då en flytt kan påverka företagets lång- eller kortsiktiga resultat. En omlokalisering innebär höga kostnader men företagen ser inte detta som en risk, snarare ett faktum. Däremot får osäkerheten kring omlokaliseringens slutkostnad ses som en stor risk då många parter, framförallt beslutande externa, uppskattar kostnaderna till orealistiskt låga. Andra risken är av funktionell art, då flytten kan påverka företagets arbetsprocesser och arbetsmönster. Många företag upplever det svårt att bedöma behövd lokalarea varav de därför upplever det som en stor risk för det framtida arbetet. Att flytten påverkar företags- och organisationskulturen är den tredje risken. Det har blivit känt att affärslokaler kan säga mycket om företag till utomstående så därför vill företag att den nya lokalen ska vara i samma linje som företagets värderingar. 41 M Millspaugh, Problems and Opportunities of Relocation, Law and Contemporary Problems Vol. 26 Nr 1 (1961) 42 Ibid., 6 43 Ibid. 44 Ibid. 15

17 Den fjärde risken innebär att kommunikationen med företagets intressegrupper kan påverkas. En farhåga relaterat till kommunikationen som många företag upplever, framförallt detaljhandeln, är att de är rädda att kunderna inte ska hitta till den nya lokalen och av den anledningen har många avstått omlokalisering. Den femte och sista risken innebär en framtida ovisshet med förändringar som sker i framtiden exempelvis demografiska förändringar. Även oro inför hur företaget kommer att utvecklas och hur lokalen kan ändras utefter företags ändrade behov, upplevs som en risk Modell för förändringsreaktioner Gardell har gjort en modell om individens reaktionsmekanism vid tekniska, organisatoriska och geografiska förändringar, se Bilaga 3. Den är i första hand tillämplig då anställda inom ett företag berörs av förändring 46 men bör kunna användas till denna uppsats resultat också, då den är lätt att överblicka. I första hand är individens reaktion relaterad till hur hans/hennes egna intressen påverkas av förändringen samt de värderingar han/hon gör till detta. Individens uppfattning grundar sig också i den upplevda säkerheten kring situationen som blandat annat påverkas av kunskap om förändringen, möjlighet till påverkan, förtroende för ansvariga samt mängden relevant information. 47 Ryktesspridning uppstår lätt vid förekomst av informell kommunikation. Detta för att individen inte har relevant information tillgänglig och därför försöker bringa klarhet på egen hand. När individen senare försöker tolka förändringens innebörd uppstår fara. Detta för att individen saknar saklig och relevant information. Då grundar sig individens ställningstagande på vad som diskuteras mellan lika okunniga personer med samma uppfattning och förändringsmotståndet blir ännu större. Den informella kommunikationen har därmed blivit grunden till individens värderingar och ställningstagande Lagrum Uppsägning Samtliga lagtexter i uppsatsen kommer från Jordabalkens tolfte kapitel, Hyreslagen. 4 Hyresavtal som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla p2. vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, när avtalet avser en lokal. 45 Rasila and Nenonen 46 Gardell 47 Ibid. 48 Ibid. 16

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Kandidatuppsats i Företagsekonomi Josefine Backlund Linda Hallberg VT 2008:KF19 Svensk titel: Årsredovisningen

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:040 Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem Andreas Lindbäck Christoffer Widström Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ 2003:032 SHU EXAMENSARBETE Elektronisk handel MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Avskaffandet av revisionsplikten - Hur banker och små företag kommer att agera om revisionsplikten avskaffas. The abolition of the audit exemption - How banks and small businesses will act if the audit

Läs mer

Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital

Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital 2002:236 SHU EXAMENSARBETE Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital ANNA JOHANSSON JENNY NYSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS BAKOMLIGGANDE FAKTORER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Elisabeth Karlsson Sophie Karlsson VT 2009:KF26 Förord Vi vill först och främst tacka de sex respondenter

Läs mer

D-UPPSATS. Förändring i fokus

D-UPPSATS. Förändring i fokus D-UPPSATS 2008:039 Förändring i fokus En flerfallstudie om hur större revisionsbyråer uppfattar och bemöter lagändringen angående byråjäv Jacob Enersen Jennie Lundgren Luleå tekniska universitet D-uppsats

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg

Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg Författare: Malene Di Febbraro Sandra Mattsson Handledare: Leif Rytting Program: Turismprogrammet Ämne: Marknadsföring Nivå

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Examensarbete, 20 p januari, 2007 Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Höstterminen 2011 Förväntningsgapet Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet.

Läs mer

Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar

Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar Madeleine Eklund & Eva-Lena Örtengren Kandidatuppsats 15 Hp Hösttermin 2009 Handledare: Roland Almqvist och Olle Högberg English title:

Läs mer

Evenemangsstaden Karlstad

Evenemangsstaden Karlstad Fakulteten för Samhälls- och Livsvetenskaper Avdelningen för Kulturgeografi och Turism Camilla Bjärnered Evenemangsstaden Karlstad - en kvalitativ studie om att gemensamt skapa en positiv image genom evenemang

Läs mer

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare 1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Sociologi och Socialt Utvecklingsarbete C-uppsats Ht 2007 Handledare: Ann-Katrin Witt Examinator: Åke Nilsén Hade det inte kostat så mycket, hade

Läs mer

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Författare: Fannie Mikaelsson Emma Sjölund Handledare: Thommie Burström Student Vårterminen 2012 Examensarbete,

Läs mer

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende D-UPPSATS 2008:056 Förtroende och oberoende - om förhållandet mellan revisor och klienter Margaretha Jönsson Björn Lönnberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

C-UPPSATS. Fastighetsmäklarbranschen - en relationsskapande bransch? Johan Carlström Andreas Söder. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Fastighetsmäklarbranschen - en relationsskapande bransch? Johan Carlström Andreas Söder. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2008:162 Fastighetsmäklarbranschen - en relationsskapande bransch? Johan Carlström Andreas Söder Luleå tekniska universitet C-uppsats Marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

En marknadsundersökning för en ljusare framtid

En marknadsundersökning för en ljusare framtid Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2005 En marknadsundersökning för en ljusare framtid Författare: Carl Schnell Handledare: Stig Köpniwsky Sammanfattning

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer