Brukarnas påverkan av en handelsplats omlokalisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarnas påverkan av en handelsplats omlokalisering"

Transkript

1 Examensarbete. C- uppsats inom Fastighetsvetenskap Brukarnas påverkan av en handelsplats omlokalisering Johanna Axelsson Vt 2010

2 Kultur och samhälle, Urbana studier C- uppsats inom Fastighetsvetenskap hp Brukarnas påverkan av en handelsplats omlokalisering (Foto: Johan Hedenström) Författare: Johanna Axelsson Examinator: Stig Westerdahl Handledare: Björn Carlsson 1

3 Förord Efter att under en längre tid arbetat dagligen med mitt examensarbete är jag nu äntligen klar. Processen fram till ett färdigt resultat har, för min egen del, varit givande och lärorik. Uppsatsen har skrivits under våren 2010 som den avslutande kursen på programmet Fastighetsföretagande 180 högskolepoäng på Malmö Högskola. Uppsatsen behandlar ett högaktuellt ämne inom Göteborgs Stad, nämligen uppsägningen och omlokaliseringen av Kvibergs Marknad. Jag fick möjligheten att använda den problematiken som grund för denna uppsats, vilket jag är tacksam för. Ett stort tack, vill jag ge till Hans Linderstad, projektledare Göteborgs Stad och Ann- Christin Håkansson, fastighetschef på Higabgruppen för er insats. Jag vill också tacka Hans Cederberg som driver Kvibergs Marknad för hans medverkan och tillåtelse att intervjua marknadens säljare och besökare. Deras åsikt var av största vikt för denna uppsats resultat och därför är jag även tacksam för deras medverkan. Dessutom vill jag rikta ett stort tack till Johan Hedenström för fotografier och hjälp vid platsbesöket på marknaden. Slutligen vill jag tacka min handledare, Björn Carlsson, universitetsadjunkt på Malmö Högskola. Tack Björn för att du har gett mig feedback och väglett mig till en bättre uppsats! Tack! Malmö, maj 2010 Johanna Axelsson 2

4 Abstract This essay examines if a marketplace in one of Sweden's largest cities can be relocated. The marketplace has had an ongoing risk of shutdown because the city and the property owner have other plans for the area. Reactions against the possible closure have been massive and therefore it is important to study if relocation is possible. This study s main questions are "What aspects can contribute to a successful relocation?" and "How would tenants and customers be affected?". Interviews were held with vendors, visitors, the market's owner, property owner and a representative of the city. The conclusion of the essay was based on theories about human needs, change impact, the risks of relocation and relevant provision. Users will comply with a new premises and their impact of the relocation will be minimal if the meeting place can occur in a new premises. Aspects that are important to the new premises are: the same neighbourhood, good parking, easily accessible regardless of mode of transport, low rent and a large and varied selection of products. The change from relocation is easier for users than if the market is forced out. For being implemented in a good way the market owner and many users have to change their attitudes and start working for a good outcome. Change can lead to an even better marketplace if people are willing to see through problems and see possibilities instead. Keywords: relocation, trading site, users, tenant, impact, market, premises 3

5 Sammanfattning Marknaden som handelsplats lever kvar i Sverige än idag. Flera marknader har stor popularitet och har blivit en mötesplats för många människor. I en av Sveriges största städer finns en sådan marknad. Marknadsplatsen har under längre tid dragits med nedläggningshot eftersom fastighetsägaren och staden har andra planer för området. Reaktionerna mot en eventuell nedläggning har varit stora och i denna uppsats har det undersökts ett annat alternativ, nämligen om marknaden kan omlokaliseras. Frågorna som har ställts är Vilka aspekter kan bidra till en lyckad omlokalisering? och Hur skulle hyresgästen och brukarna påverkas?. Med brukarna avses de som nyttjar lokalen, det vill säga marknadens besökare och säljare. För att komma fram till ett resultat har kortare intervjuer hållits med 62 av marknadens brukare. Längre intervjuer har genomförts med marknadens ägare, fastighetsägaren och representant från staden. Litteratur och vetenskapliga artiklar har eftersökts i väletablerade databaser utifrån nyckelord i uppsatsens problemformulering. Teorierna som uppsatsens slutsatser grundats på handlar om människors behov, förändringars innebörd, risker med omlokalisering samt relevant lagrum. Slutsatsen är att brukarna kommer att följa med till en ny lokal och deras påverkan kommer att vara minimal om en mötesplats kan uppstå. Många av brukarna bor i närområdet och en ny lokals mest optimala placering är i samma område. Det är viktigt att lokalen är lättillgänglig oavsett färdsätt och att lokalhyran är relativt låg. Bra parkeringsmöjligheter är, enligt säljarna, viktigt. Nyckeln till marknadens framgång är ett stort och varierat utbud, och det är en förutsättning för framtidens marknad. Förändringen en omlokalisering innebär, är mildare än om marknaden tvingas lägga ner. För att förändringen ska kunna genomföras på bästa sätt bör marknadens ägare liksom flera brukare ändra inställning och arbeta aktivt för förändring. En förändring kan leda till en ännu bättre marknadsplats, om människor vågar se möjligheterna. Nyckelord: omlokalisering, handelsplats, brukare, hyresgäst, påverkan, marknad, lokal 4

6 Innehållsförteckning 1 INLEDNING PROBLEMDISKUSSION PROBLEMFORMULERING SYFTE MÅLGRUPP TEORETISK REFERENSRAM BEHOV FÖRÄNDRING OMLOKALISERINGENS KONSEKVENSER MODELL FÖR FÖRÄNDRINGSREAKTIONER LAGRUM UPPSÄGNING BESITTNINGSSKYDD METOD FÖRFÖRSTÅELSE LITTERATUR- OCH ARTIKELSÖKNING FALLSTUDIE METODVAL INTERVJUPERSONER INTERVJUFRÅGOR UTFORMNING FRÅGEFORMULÄR KRITISK GRANSKNING AV METODEN OBJEKTIVITET RELIABILITET OCH VALIDITET KÄLLKRITIK HANDELSPLATSEN HISTORISK TILLBAKABLICK PÅ HANDELSPLATSENS UTVECKLING GÖTEBORGS STAD HIGABGRUPPEN KVIBERGS MARKNAD KVIBERGSOMRÅDET MEDIARAPPORTERING EMPIRI FRÅN LÖFTE OM KÖP TILL UPPSÄGNING BESKRIVNING AV BRUKARNA MÖJLIGHETER TILL OMLOKALISERING HYRESGÄSTENS PERSPEKTIV FASTIGHETSÄGARENS PERSPEKTIV GÖTEBORGS STADS PERSPEKTIV BRUKARNAS PERSPEKTIV KRITERIER FÖR NY LOKAL HYRESGÄSTENS OCH BRUKARNAS UPPFATTNING OM OMLOKALISERINGENS PÅVERKAN HYRESGÄSTEN BRUKARNA

7 6 ANALYS HYRESKONTRAKT BEHOV FÖRÄNDRINGENS INNEBÖRD INDIVIDENS PÅVERKAN AV FÖRÄNDRING INDIVIDENS UPPFATTNING OM FÖRÄNDRINGEN INFORMELL KOMMUNIKATION VÄRDERING OCH STÄLLNINGSTAGANDE AV FÖRÄNDRINGENS INNEBÖRD LOKALKRITERIER OMLOKALISERINGENS PÅVERKAN SLUTSATS REFLEKTIONER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER KÄLLOR TRYCKTA KÄLLOR INTERNETBASERADE KÄLLOR BILAGA 1 - FRÅGEFORMULÄR BILAGA 2 FRÅGOR TILL MARKNADSÄGARE, FASTIGHETSÄGARE SAMT GÖTEBORGS STAD BILAGA 3 GARDELLS MODELL AV FÖRÄNDRINGEN PÅ INDIVIDEN BILAGA 4 - ANALYS AV GARDELLS FÖRÄNDRINGSMODELL PÅ MARKNADENS ÄGARE BILAGA 5 ANALYS AV GARDELLS FÖRÄNDRINGSMODELL PÅ BRUKARNA

8 1 Inledning Att genomföra en förändring är sällan lätt. Merparten av alla människor borde någon gång ha varit med om någon situation där en förändring ska ske som inte går att påverka. Det kan handla om stora förändringar såsom en bro över Öresund eller byggnation av ett tidigare obebyggt område. Mindre förändringar såsom ändrade regler av A- kassan eller att den lokala mataffären lägger ner kan påverka oss. Reaktionerna som uppstår är med största sannolikhet negativa. I många av fallen får dock kritiker senare inse att de hade fel när förändringen ledde till något positivt. Öresundsbron är ett sådant exempel som stötte på stort motstånd innan bron blev verklighet. 1 I en av Sveriges största städer kan en förändring komma att ske. Det finns en populär marknadsplats som riskerar nedläggning. Hyresgästen, som driver marknaden, har blivit uppsagd flera gånger men i sista stund har kontraktet förlängts på en kortare tid. Varje gång har hyresgästen samt trogna besökare och säljare på marknaden reagerat eftersom de vill att marknaden ska få vara kvar. Uppsägningarna av marknaden har dessutom fått stor uppmärksamhet i massmedia och är nu ett fall med högsta prioritet för kommunstyrelsen att lösa. För marknadens framtid har det diskuterats tre tänkbara scenarion. Det första är nedläggning och det andra är omlokalisering. Det tredje är att kommunen ändrar sina framtidsplaner för området och låter marknaden vara kvar. Alternativ ett och två kommer att innebära en förändring för alla de människor som regelbundet besöker marknaden. Det andra alternativet, omlokalisering, kan dock leda till en positiv förändring. För att kunna skapa en positiv förändring behövs insikt om brukarna och varför de kommer till marknaden. För många människor har marknaden stor betydelse som mötesplats och att omlokalisera en marknadsplats kräver att de besökande människorna är villiga att följa med till en ny lokal. 1.1 Problemdiskussion Definitionen för handel är verksamheter som arbetar med att omsätta varor, tjänster och kapital mellan människor. 2 Handel sker alltid på någon typ av handelsplats och vid regelbundet återkommande sammankomster kan en handelsplats definieras som en marknad. 3 Marknaden blir en mötesplats för säljare och köpare. 4 Marknaden som en handelsplats lever kvar än idag, både i Sverige och i utlandet. Utomlands finns kända marknader såsom Istanbuls stora basar 5 och 1 Länsstyrelsen, Öresundsbron 2 Nationalencyklopedin, Handel 3 Nationalencyklopedin, Marknad 1 4 Nationalencyklopedin, Marknad 2 5 M Persson, En dag i Istanbuls basarer, Vagabond Resemagasin (2004) 7

9 Portobello Market i London. 6 Sveriges största marknad är Kiviks marknad som varje år besöks av personer och knallar, 7 det vill säga kringresande försäljare. 8 Mer lokala marknader som är öppna på veckobasis finns på flera ställen i Sverige, exempelvis Kvibergs marknad i Göteborg, Loppmarknaden i Vårberg centrum, Malmö Prylmarknad, Bellevue marknad Göteborg. Det bedrivs även torghandel på exempelvis Hötorget i Stockholm och Möllevångstorget i Malmö. Marknaderna är populära mötesplatser som besöks av mycket folk vid varje tillfälle. 9 De lokala marknaderna nämnda ovan drivs, enligt respektive hemsida, inomhus med undantag Kviberg som är både utom- och inomhus medan torghandel enbart bedrivs utomhus. Flera av marknaderna och torghandeln nämnda ovan har lång tradition. På Hötorget har det bedrivits marknad sedan talet, 10 och handelsplatserna har funnits på samma plats länge, undantaget Loppmarknaden. Inomhusmarknaderna bedrivs som företag och i någon typ av lokal. 11 Bedrivs det i lokal finns det alltid en fastighetsägare, antingen marknadsägaren eller en extern part. Vid extern part uppstår relationen hyresgäst och hyresvärd. Om det uppstår samarbetssvårigheter eller andra problem mellan parterna, kan hyresgästen därför tvingas byta lokal. 12 Det är ett vanligt förekommande fenomen att företag byter lokal och anledningarna till flytt är i regel många och unika för varje företag. Vad orsakerna än är så har behoven för företaget förändrats och därmed behövs kriterier för en ny lokal. 13 En vanlig anledning till flytt kan vara att företagen behöver mindre lokaler för att göra kostnadsbesparingar, i lågkonjunktur kan det vara ett faktum. 14 En annan orsak kan vara det motsatta, att företaget har vuxit ur sin lokal och behöver en större. 15 Andra skäl som är viktiga att tillgodose vid valet av ny lokal kan vara lokalisering, typ av fastighet, skick på fastigheten samt företagets ekonomi. 16 Oftast sker en företagsflytt på frivillig grund men så är inte alltid fallet. När hyreskontrakt löper ut, har även fastighetsägaren rätt att säga upp hyresgästen och då har hyresgästen i regel inget annat att göra än att flytta. I vissa fall måste hyresvärden anvisa en lämplig ersättningslokal. Annars måste hyresgästen själv hitta en ny lokal för att kunna fortsätta driva sin verksamhet. 17 Att hitta rätt ny lokal, det vill säga omlokalisera, är inte alltid lätt och därför är det viktigt att veta vilka behov och 6 Portobello Market 7 Kiviks marknad 8 Nationalencyklopedin, Knalle 9 Hans Cederberg 10 Stockholms Stad, Fakta Hötorget 11 Kvibergs marknad 12 Fastighetsägarna m.fl., Checklista för fastighetsägare 13 Briggen, Att byta lokal 14 Ledarskapsutbildningar, Tips för företag som ska flytta och byta lokaler 15 Jnytt.se., Ica Maxi vill flytta hela sin stormarknad 16 Lokaler.nu, Innan du hyr lokal 17 N Larsson och S Synnergren, Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, (Stockholm: Norstedts Juridik, 2003) 8

10 önskemål som finns för den nya lokalen. 18 Vid ofrivillig flytt kommer en ny lokal förmodligen aldrig kunna ersätta den gamla i samma utsträckning eftersom den är djupt rotad. Därför är det viktigt att finna de kriterier som anses vara viktiga med nuvarande lokal för att lyckas med en omlokalisering när avflyttningen inte är frivillig. Det finns flera studier kring omlokalisering. Bland annat har Hultquist i sin studie undersökt vilka val och prioriteringar kontorshyresgäster gör när de bestämt sig för att flytta. Författaren kom fram till att utformningen av lokalen är viktigare än läget samt att hyresgäster sällan dokumenterar flyttprocessen. 19 Sundesten studerade påverkansfaktorer vid byte av kontorslokaler. Sundestens studies syfte var att beskriva hur företags marknadskommunikation uppfattas av potentiella hyresgäster på hyresmarknaden för kontorslokaler och hur detta har inverkat på kundens val av lokal i relation till andra påverkansfaktorer. Författarens mest relevanta slutsats, för denna uppsats syfte, var att företagen anlitade en konsult som eftersökte lokal och företagen specificerade sina krav på lokal muntligen. Flera lokalförslag framkom, utvärderades och sorterades bort. Till sist återstod enbart ett fåtal innan företagen tog beslut om något av alternativen var rätt. Storlek, läge och flexibilitet var de fastighetskriterier som var viktigast för den nya lokalen. 20 Gunnefur och Jonsson studerade Omlokalisering av företag. 21 Deras studie utgick från en fastighet som hade fått ny ägare. Den nya ägaren skulle riva fastigheten och hade därmed sagt upp alla hyresgäster. Företagen som hyrde lokaler behövde därför omlokaliseras. Studien visade de faktorer som påverkade valet av en ersättningslokal och dessa faktorer var hyra, geografisk placering, grannar, arbetsmiljö, utformning av lokal samt rätt storlek. En av världens främsta tidskrifter om fastigheter, enligt ledande utgivaren Emerald, är Journal of Corporate Real Estate. Tidningen publicerar granskade och professionella artiklar och ger praktiskt vägledning av nuvarande bästa praxis för fastighetsföretagen. 22 I artikeln Intra-firm decision-maker perceptions of relocation risks beskrivs de fem största riskerna med en omlokalisering och hur dessa kan påverka företagen. 23 Rabianski skriver att anledningarna till flytt och omlokalisering av företag i regel alltid är av ekonomisk karaktär, för att kunna lyckas 18 Lokaler.nu, Innan du hyr lokal 19 M Hultquist, Kontorshyresgästers beteende och val när de bestämt sig för att flytta, (Stockholm: Institutionen för Fastigheter och Byggande, Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, 2008) 20H Sundesten, Påverkansfaktorer vid byte av kontorslokaler, (Luleå: Instutitionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Avdelningen för Industriell marknadsföring och e- handel, 2007) 21 O Gunnefur och H Jonsson. Omlokalisering av företag, (Malmö: Teknik och Samhälle, Malmö Högskola, 2007) 22Emerald, Journal of Corporate Real Estate 23 H M Rasila and S Nenonen, Intra-firm Decision-maker Perceptions of Relocation Risks, Journal of Corporate Real Estate nr 4 (2008) 9

11 generera mesta möjliga intäkt. 24 Enligt Craig and Ghosh är handelsplatsens läge den viktigaste framgångsfaktorn för att på lång sikt få lönsamhet i en rörelse. 25 Befintliga studier berör också hur brukarnas behov ska tillgodoses, men då främst inom byggprocessen och vid utformning av lokaler. Insikterna från byggprocessen är att brukarmedverkan blir en succé om kommunikationen och den kontinuerliga informationen fungerar samt att parterna ser varandra som medparter och inte motparter. 26 Få studier tar hänsyn till brukarens behov vid en omlokalisering. Med brukare avses de som nyttjar lokalerna. 27 De studier som finns berör i regel de anställdas påverkan vid företagsflytt. Flytten av företag sker då till en annan ort eller till och med annat land vilket gör att de anställda inte kan följa med. 28 Brännström och Magneryd redogjorde för hur myndigheters kompetens och företagskultur förändrades vid omlokalisering till annan ort. De kom fram till att individen påverkas negativt när tillvaron rivs upp. Då företagens kompetens finns hos individen riskerades en försämring om de anställda inte ville flytta med. Därmed påverkade en omlokalisering inte enbart hyresgästen. 29 Brukarna borde också påverkas, framförallt anställda och om lokalen besöks av många människor. I hittills gjorda studier har forskare förbisett brukarens och hyresgästens påverkan vid omlokalisering inom samma ort. Brukare kan vara olika typer av personer som nyttjar en lokal exempelvis anställda och besökare. Brukaren är i detta fall inte anställd, då det redan är studerat. Brukarnas och hyresgästens påverkan är viktig att studera för att förstå de reaktioner som kan uppstå när en välbesökt och omtyckt verksamhet sägs upp och tvingas flytta. För att lyckas med omlokaliseringen till en ny lokal behövs det kännedom om de kriterier som av brukarna anses vara viktiga. Det är först då som en ny väl fungerande lokal kan bli verklighet, när de som i dagsläget kommer till lokalens verksamhet vill fortsätta att komma. Detta är också ett motiv för följande problemformulering. 24 J S Rabianski, Employee quality of life in corporate location decisions, Journal of Corporate Real Estate nr 1 (2007) 25 C S Craig, and A Ghosh, Formulating Retail Location Strategy in a Changing Environment, Journal of Marketing nr 47 (1983) 26 I Svetoft, Brukarnas krav i byggprocessen en fallstudie, (Lund: Instutitionen för byggvetenskaper, Avdelningen för byggnadsekonomi, 2005) 27 Nationalencyklopedin, Brukarinflytande 28 B Gardell, Anställdas attityd och beteende vid omlokalisering av företag, (P- A rådet, 1963) 29 C Brännström och J Magneryd, Omlokalisering ett spel för gallerierna?, (Stockholm: Företagsekonomiska instutitionen, Stockholms Universitet, 2005) 10

12 1.2 Problemformulering Vilka aspekter kan bidra till att åstadkomma en lyckad omlokalisering av en handelsplats? Hur skulle hyresgästen och brukarna kunna påverkas? 1.3 Syfte Syftet med denna uppsats är att bidra med en ökad förståelse för problematiken kring en lyckad omlokalisering. 1.4 Målgrupp Uppsatsens målgrupp är relativt stor. Primärt omfattar målgruppen kommunstyrelsen och Stadskansliet i Göteborgs Stad. Den sekundära målgruppen är marknadens intressenter som kan vara fastighetsägare, marknadsägare, säljare och besökare. Vidare kan andra studenter och aktörer ha intresse i denna uppsats. 11

13 2 Teoretisk referensram I detta kapitel återges de teorier som är relevanta för uppsatsens ämnesområde. Teorier presenteras som handlar om människans behov och påverkan av förändring samt om omlokaliseringens konsekvenser. Gardell har även upprättat en modell om individens påverkan vid den förändring som en omlokalisering innebär, vilket också redogörs för i detta kapitel. Slutligen presenteras det lagrum som är aktuellt för uppsatsen. Teorierna som presenteras har valts utifrån uppsatsen syfte om hur brukarna och hyresgästen påverkas av en omlokalisering. För att kunna förstå förändringens innebörd behövs även en förståelse för människans behov och reaktioner samt gällande lagstiftning. 2.1 Behov Behov är ett tillstånd där människan upplever avsaknad av något. Det finns olika typer av behov: Fysiska behov som till exempel mat, sömn och trygghet, Sociala behov där ömhet och en känsla av att höra hemma ingår samt Individuella behov exempelvis kunskap och självförverkligande. Viljan att ha något, formas av vår kultur och vår individuella personlighet som till exempel vi behöver mat men vill ha pizza. Vi har formats av vårt samhälle med att tillfredställa våra behov. 30 Maslows behovspyramid, se figur 2.1, visar människans olika behov. Det som driver människan att agera för att tillfredsställa dessa behov. Alla människor har samtliga av pyramidens behov men för att röra sig uppåt i pyramiden måste de grundläggande behoven vara tillgodosedda för att de övre ska kunna bli det. De individuella behovens styrka avgör hur länge individen stannar på varje behovssteg. 31 Självförverkligande uppnå och realisera ens potential Uppskattnings- och statusbehov bättre rykte/status Sociala kontakter kärlek, tillhörighet Säkerhetsbehov trygghet Fysiologiska behov mat, sömn, husrum Figur 2.1 Maslows behovspyramid beskriver människans behov i fem steg, där de undre behoven måste vara uppfyllda för att de övre ska kunna bli det. (Källa: Integrerad organisationslära, s. 290) 30 P Kotler and G Armstrong, Principles of Marketing, (Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc., 2006) 31 L H Bruzelius och P- H Skärvad, Integrerad Organisationslära, (Lund: Studentlitteratur, 2007) 12

14 2.2 Förändring En förändring innebär att det gamla byts ut mot något nytt men utan att förändra systemet i sig själv. Exempelvis studenten som på föreläsningar börjar anteckna direkt på datorn istället för att anteckna med penna som tidigare. Det är viktigt att tänka igenom vilken effekt en förändring ska få, för stora ansträngningar kan leda till enbart små effekter. 32 När en förändring sker känner sig människor osäkra inför vad som väntar och upplever sig otrygga inför den nya situationen. Oron gör att kaos kan uppstå men det behöver inte enbart vara negativt. Vissa kan känna spänning och inspiration till att börja något nytt. Reaktionerna vid förändring kan se olika ut. Vissa flyr fältet medan andra motarbetar beslutsfattare medan den tredje blir handlingsförlamad. Det finns även de som börjar agera utifrån nya och givna förutsättningar medan vissa in i det längsta förnekar förändringen. Arbetet med förändring kan leda till personliga kriser och människan kan gå igenom ett krisförlopp i fyra faser. Första fasen är chock, som varar i några dygn, då går det inte att ta in vad som hänt. Andra fasen är reaktion, då människan vanligen ifrågasätter och försöker hitta en förklaring till det som sker. Bearbetningsfasen är den tredje fasen som innebär att det går att distansera till situationen för att sakta men säkert börja se framåt igen. Sista fasen innebär nyorientering och krisen har lämnat ett ärr. 33 Individens reaktion vid en förändring kan ses utifrån hans/hennes behov, både fysiska och psykiska. Förändringens påverkan i relation till individens behov avgör hur individens reaktion blir. Förändring medför alltid att ens etablerade relationer med omvärlden försämras vilket kan leda att förändringen kan upplevas som ett hot mot ens psykologiska behovstillfredsställelse. Det kan också vara tvärtom, att en förändring förstärker tillfredställelsen av andra behov och önskningar såsom exempelvis befordran eller ökat anseende. Avgörande för hur individen reagerar inför en planerad förändring är hur mycket individen är sakligt insatt. Desto mindre individen vet om situationen, desto mer tolkar individen in sina egna farhågor och önskningar. Dessa kan med tiden komma att bli sanning i andras öron då ryktesspridningen ökar. 34 If you are not part of the solution, you are part of the problem A Lindmark och T Önnevik, Human Resource Management organisationens hjärta, (Lund: Studentlitteratur, 2006) 33 Ibid. 34 Gardell 35 O Granberg, PA, OU Personaladministration och organisationsutveckling, (Stockholm: Natur och Kultur 1998),

15 För att lyckas så bra som möjligt med förändringen bör följande tänkas över: Förändringen ska förankras hos alla. Skapa delaktighet kring förändringen. Skapa motivation för en förändring. Försök att ta ett steg i taget framåt och låta varje steg mogna. Ge information när fakta finns och se till att sprida informationen snarast. 36 Informationsspridningen bör gärna ske direkt och vid personlig kontakt hos de berörda. 37 När en förändring föreslås av ledande personer så har de i regel arbetat länge med förändringsarbetet och har därför stor förståelse och kunskap om förändringen. Ledarna har då svårt att förstå reaktionen som uppstår bland de som förändringen berör. De berörda har inte haft lika lång tid vad gäller motivation, kunskap och förståelse för förändringen vilket innebär att det dröjer ett tag innan de har samma förståelse som ledningen. 38 Ingenting är så lätt att det inte kan bli svårt om det görs motvilligt. 39 Inblandades vilja att medverka i ett förändringsarbete är oftast avgörande för hur väl förändringsarbetet lyckas. Processmodellen är en förändringsmodell som ger de inblandade mest inflytande på förändringsprocessen jämfört med andra förändringsmodeller. Detta för att berörda parter bjuds in redan i problemformuleringsstadiet. Förändringen genomförs i fyra steg, analys, beslut, förankring och genomförande. Processen från början till slut bygger på samverkan mellan samtliga inblandade parter vilket gör att allt förankras genom hela processens gång. Nackdelen är att processen blir utdragen fast då enbart i det inledande skedet. Om helheten betraktas så resulterar det i en snabbare omställning med flera förändringar som genomförs fast då under kortare tid än andra förändringsprocesser Omlokaliseringens konsekvenser Vid omlokalisering av familjer boendes i bostadslägenheter, har det upptäckts att de boende tackar nej till en ny lägenhet i ett annat område för att deras vilja att bo kvar i samma område är stor. Detta trots att det kanske inte ens finns allmännyttiga bostäder i området och att de av 36 Granberg 37 Bruzelius och Skärvad 38 Lindmark och Önnevik 39 Publius Terentius ca f. Kr. i Bruzelius och Skärvad, Bruzelius och Skärvad 14

16 någon anledning inte kan bo kvar i sin befintliga bostad. Dessutom finns det en ovilja att inte följa ställda regler och bestämmelser av de boende. 41 If the relocation phase is not managed successfully, urban renewal can do enough damage to families and businesses to create a wave of reaction a reaction that might be sufficient to stop the momentum of the urban renewal process itself. 42 En flytt innebär kostnader. Både direkta kostnader som exempelvis flyttfirma och dubbla hyror men även indirekta kostnader som till exempel inkomstbringande egendom som inte kan ersättas fullt ut och förlorade inkomster. 43 En ofrivillig flytt behöver inte vara dåligt för ett företag. En undersökning i USA gjordes på flera köttförpackningsfabriker i samma område som hade tvingats flytta eller lägga ner. Efter tre år tillfrågades de fabrikanter som hade flyttat till ny lokal och samtliga tyckte att den nya lokalen var bättre för den typen av verksamhet och flera hade fördubblat antalet anställda sedan flytten. För att en lyckad omlokalisering ska kunna ske är människors attityd den viktigaste nyckeln till framgång. Den kortsiktiga reaktionen när människor får besked om omlokalisering är i de flesta fall negativ vilket också är naturligt. Det är förståeligt eftersom ingen vill tvingas att lämna sin lokal och sitt grannskap. Det tar i regel några månader eller år innan den som har tvingats att flytta inser fördelarna med sin nya lokal och därmed kan ändra attityd. 44 Enligt Rasila och Nenonen finns det fem risker med en omlokalisering. Den första risken är av finansiell art då en flytt kan påverka företagets lång- eller kortsiktiga resultat. En omlokalisering innebär höga kostnader men företagen ser inte detta som en risk, snarare ett faktum. Däremot får osäkerheten kring omlokaliseringens slutkostnad ses som en stor risk då många parter, framförallt beslutande externa, uppskattar kostnaderna till orealistiskt låga. Andra risken är av funktionell art, då flytten kan påverka företagets arbetsprocesser och arbetsmönster. Många företag upplever det svårt att bedöma behövd lokalarea varav de därför upplever det som en stor risk för det framtida arbetet. Att flytten påverkar företags- och organisationskulturen är den tredje risken. Det har blivit känt att affärslokaler kan säga mycket om företag till utomstående så därför vill företag att den nya lokalen ska vara i samma linje som företagets värderingar. 41 M Millspaugh, Problems and Opportunities of Relocation, Law and Contemporary Problems Vol. 26 Nr 1 (1961) 42 Ibid., 6 43 Ibid. 44 Ibid. 15

17 Den fjärde risken innebär att kommunikationen med företagets intressegrupper kan påverkas. En farhåga relaterat till kommunikationen som många företag upplever, framförallt detaljhandeln, är att de är rädda att kunderna inte ska hitta till den nya lokalen och av den anledningen har många avstått omlokalisering. Den femte och sista risken innebär en framtida ovisshet med förändringar som sker i framtiden exempelvis demografiska förändringar. Även oro inför hur företaget kommer att utvecklas och hur lokalen kan ändras utefter företags ändrade behov, upplevs som en risk Modell för förändringsreaktioner Gardell har gjort en modell om individens reaktionsmekanism vid tekniska, organisatoriska och geografiska förändringar, se Bilaga 3. Den är i första hand tillämplig då anställda inom ett företag berörs av förändring 46 men bör kunna användas till denna uppsats resultat också, då den är lätt att överblicka. I första hand är individens reaktion relaterad till hur hans/hennes egna intressen påverkas av förändringen samt de värderingar han/hon gör till detta. Individens uppfattning grundar sig också i den upplevda säkerheten kring situationen som blandat annat påverkas av kunskap om förändringen, möjlighet till påverkan, förtroende för ansvariga samt mängden relevant information. 47 Ryktesspridning uppstår lätt vid förekomst av informell kommunikation. Detta för att individen inte har relevant information tillgänglig och därför försöker bringa klarhet på egen hand. När individen senare försöker tolka förändringens innebörd uppstår fara. Detta för att individen saknar saklig och relevant information. Då grundar sig individens ställningstagande på vad som diskuteras mellan lika okunniga personer med samma uppfattning och förändringsmotståndet blir ännu större. Den informella kommunikationen har därmed blivit grunden till individens värderingar och ställningstagande Lagrum Uppsägning Samtliga lagtexter i uppsatsen kommer från Jordabalkens tolfte kapitel, Hyreslagen. 4 Hyresavtal som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla p2. vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, när avtalet avser en lokal. 45 Rasila and Nenonen 46 Gardell 47 Ibid. 48 Ibid. 16

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Det indirekta besittningskyddet 7 Uppsägning för villkorsändring 8 Enskilda förhandlingar 9 Särskilt om hotell- och 12 restaurangverksamhet

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Lokalhyra viktiga punkter att känna till

Lokalhyra viktiga punkter att känna till Lokalhyra viktiga punkter att känna till Många industriföretag hyr sina lokaler. Avtalen är långvariga och avser betydande belopp. De på företagen som ansvarar för hyresavtalen bör därför ha kunskap om

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

Andrahandskontrakt 1. Bostadslägenhet sid 1

Andrahandskontrakt 1. Bostadslägenhet sid 1 1 Hyresobjekt 3 Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med bostadsrätt innehavda lägenhet till hyresgästen för bostadsändamål. Lägenheten omfattar rum och kök på kvadratmeter. Lägenhetens

Läs mer

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad med

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen lägenhet om rum och kök på

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Det indirekta besittningsskyddet

Det indirekta besittningsskyddet Juridiska institutionen Vårterminen 2014 Examensarbete i civilrätt, särskilt fastighetsrätt 30 högskolepoäng med praktik Det indirekta besittningsskyddet Ändamålsenlighet, syfte och rättstillämpning Författare:

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Tillsvidare

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Tillsvidare PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt 1. Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013.

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013. SVEA HOVRÄTT BESLUT Målnr Avdelning 02 2013-03-11 ÖH 10885-12 Rotel 020101 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2012-11-20 i ärende nr 7661-12, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Kortare tid än 9 månader

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Kortare tid än 9 månader PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt 1. Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler

Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler Examensarbete. C- uppsats inom Fastighetsvetenskap Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler - en studie av sex fastighetsföretag i Skåne Elin Andersson Pernilla Engdahl VT 2009 Kandidatuppsats

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI

KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI Med detta frågeformulär vill vi få mer kunskap kring hur uppsatsarbete och handledning upplevs och fungerar vid ämnet psykologi.

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats yttra sig i rubricerat ärende, får härmed anföra följande.

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats yttra sig i rubricerat ärende, får härmed anföra följande. 1 (5) YTTRANDE 2009-10-15 Dnr SU 302-1242-09 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats yttra sig

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2007 T 871-05 KLAGANDE Fastighetsaktiebolaget Uman, 556029-2970 Nygatan 21 903 29 UMEÅ Ombud: Advokat C Ä MOTPART Bruwi UTDV 90392

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org Vad är en grupp? Vilka grupper är du med i? Vilka behov fyller en grupp? Vilka normer finns i en grupp? Vilka sorters grupper finns det? Vilka roller finns det i en grupp? Vad påverkar de roller man får

Läs mer

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management TEMA BELÖNING OCH MOTIVATION JEANETTE FAGERHALL INTERVJUAR ANNA-LENA STRID, VD PÅ DRI Företagen är fast i b Men forskarna är överens om att det är helt Anna-Lena Strid, VD på Drive Management TIPS! Forskaren

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här mappen utmanar hon dig.

Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här mappen utmanar hon dig. 13-0413 forza_mappinnehall.indd 1 2015-01-15 11:49 Mappens omslag föreställer familjen Åströms gård Nilslarsberg i Svartnäs, Dalarna. Broderat av Kerstin! Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här

Läs mer

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS?

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

Vägledning för Hyresgarantier

Vägledning för Hyresgarantier Vägledning för Hyresgarantier Januari 2012 2(9) INNEHÅLL 1 Versionshantering... 3 2 Syfte... 3 3 Vad är en kommunal hyresgaranti?... 3 4 För vem?... 4 4.1 Behovsprövning... 4 5 Omfattning på hyresgarantin...

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning DEL I: SAMTYCKE (SID 1/4) Ansökan om andrahandsuthyrning Den här ansökan är uppdelad i två delar. Den första delen är en ansökan om hyresvärdens samtycke till att du hyr ut i andra hand. Den andra delen

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges.

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Beteendevetenskaplig metod Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Kursens mål är att ge kännedom om beteendevetenskaplig

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING

SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING Frihetsförmedlingens föreskrifter för systematisk kvalitetssäkring av frihetsverksamhet, samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 1 FRF 2015:1 Föreskrifter för

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer