Musikers och komponisters synpunkter på arrangörer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Musikers och komponisters synpunkter på arrangörer"

Transkript

1 Musikers och komponisters synpunkter på arrangörer

2

3

4 Konstnärsnämnden ISBN Dnr.: KN 2013/504 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, Stockholm Tel: Fax: E-post: Hemsida: Grafisk formgivning: Mu ab Tryck: Elanders Sverige AB, Mölnlycke Konstnärsnämnden 2013

5 Musikers och komponisters synpunkter på arrangörer Sammanställning av en enkätundersökning 2012 Juni 2013

6

7 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund och syfte Metod och underlag Vilka har besvarat enkäten? Löneinkomst eller inkomst av näringsverksamhet Anslutning till STIM och SAMI Internationellt arbete Antal spelningar Gager Bokning Musiker och musiker/komponisters erfarenheter från olika typer av spelställen Avtal Kommentarer om gager och andra ersättningar Utbetalningar Arrangörens marknadsföring Teknisk utrustning och personal Om lokalen Publikkontakt och publikstorlek Allmänna synpunkter på arrangörerna Konserthus/kulturhus Klubbscenens arrangörer Festivalarrangören Kyrka/församlingshem som musikarrangör Arrangörer i föreningslokal/bygdegård/folkets hus Musikarrangörer i restaurang eller bar Musikers råd till arrangörerna Allmänt Bokning Avtal Information inför en spelning Bemötande Marknadsföring och publikarbete Arrangörens konstnärliga och kulturpolitiska ansvar Arrangörsstöd Organisation Komponisternas synpunkter på uppdragsgivare och arrangörer samt önskemål om statliga satsningar Kommentarer om avtalen för komponister Önskemål om statliga insatser för komponister Konstnärsnämndens kommentar...57

8

9 1 Sammanfattning I samband med Konstnärsnämndens och Statens kulturråds regeringsuppdrag 2012 att kartlägga arrangörsverksamheten inom musikområdet genomförde Konstnärsnämnden en enkätundersökning, där musiker och komponister fick svara på frågor om arrangörerna. En sammanfattning av resultaten finns i den rapport som lämnades till regeringen den 1 mars Eftersom underlaget var omfattande och svarsfrekvensen god, beslöt Konstnärsnämnden att göra en separat rapport som förutom den statistiska redovisningen innehåller många kommentarer från musiker och komponister. Enkätfrågorna handlade dels om vilka erfarenheter musikerna hade från olika arrangörer/spelställen, dels om komponisternas arbetsmarknad och önskemål om statliga insatser. En tredjedel av musikerna hade vanligtvis en ersättning på kr eller mer per konsert/ spelning och lika många låg i spannet kr. I kommentarerna ges många exempel på att gagenivån legat stilla eller t.o.m. gått ned sedan tidigare årtionden och också kan variera stort mellan samma typ av konsertlokal. Skriftliga, undertecknade avtal förekommer enbart i drygt hälften av fallen vid kontraktering av konserthus/kulturhus och festivaler. I övrigt har mejl blivit en allt vanligare form för överenskommelse. Reseersättning är den vanligaste formen av specificerad ersättning förutom gaget. Att få logi eller ersättning för logi varierar kraftigt mellan olika arrangörer. Traktamente blir överlag allt mer sällsynt. I stället visar kommentarerna att det blivit vanligare med ett allt-i-ett-pris. Utbetalningar sker till % mot faktura utom för restaurang/bar, där utbetalningen nästan lika ofta sker direkt i handen vid speltillfället. Att genomföra gratisspelningar tillhör inte vanligheterna utan kan göras någon enstaka gång. 11 % har gjort det sex gånger eller mer under ett år. Anledningen kan vara möjligheten att få visa upp sig inför en publik, t.ex. vid lansering av nytt material. 1/5 av musikerna har erfarenhet av att spela och få betalt mot del av entréintäkterna, dvs. har spelat på dörren sex gånger eller mer under ett år. Statistiken ger generellt en betydligt positivare bild än kommentarerna, som ofta är drastiskt formulerade och beskriver vad som inte fungerar. Det beror också på att i frågor om lokaler, marknadsföring och utrustning ställs frågan negativt dvs., Om det inte var bra, vad saknade du? En läsanvisning är således att fästa större uppmärksamhet på det statistiska resultatet och se kommentarerna som förslag till förbättringar (av något som generellt sett ändå fungerar bra). Generellt är det kategorin restaurang/bar som fungerar sämst som spelställe i många avseenden beträffande marknadsföring, information till artisterna, logeutrymmen, teknik etc.; inte helt oväntat, eftersom konserten inte är restaurangens huvudspår. I rapporten finns många kloka och kreativa förslag om checklistor och minimigager, som riktas mot flera olika arrangörer men framför allt mot arrangörer i restaurang/bar. Artisterna har oftast förståelse för att det saknas utrustning och professionella förutsättningar i föreningar och mindre klubbar, och att det uppvägs av ett engagemang och positivt bemötande. Men i artisternas önskelista står arrangörsutbildning med en god portion marknadsföring, producentutbildning, större kulturpolitiskt ansvar bland arrangörer med offentligt stöd, bättre nationell och regional organisation av turnéslingor m.m., mer stöd till musiker och arrangörer. En del av enkäten vände sig till komponister. I den här undersökningen har det fria kulturlivet blivit ännu viktigare som beställare av kompositioner än vid den undersökning som gjordes av Konstnärsnämnden då SVT/SR, Länsmusiken, kyrkor och orkesterinstitutioner spelade en större roll. Av kommentarerna framgår att även komponisterna ofta får en klumpsumma där allt ska ingå; förhandlad komponistersättning står för nästan hälften av svaren. Traktamente förekommer i liten utsträckning för såväl musiker som komponister. Till sist ställdes frågan till komponisterna om vilka statliga insatser som de skulle önska sig. Mer pengar till det fria musiklivet är det komprimerade svaret och innefattar konstnärsstöd på olika sätt. De bidragsgivande myndigheterna Konstnärsnämnden, Kulturrådet och Musikverket får i huvudsak beröm för sin verksamhet, flera komponister vill att deras 1 Komponisterna i Sverige, Konstnärsnämnden

10 budgetar ska ökas. Förutom arbetsstipendier, som ger tid för att skriva, efterfrågas snabba pengar för att komma igång med vissa projekt eller enkel stödform för att bekosta resor och konserter i utlandet. Ökade resurser för beställningar inom skilda genrer, fler beställningar och högre ersättning för beställningsverk är ett vanligt förekommande önskemål. Beställarorganisationen Rikskonserter har lagts ner och Sveriges Radio har mist sin roll som beställare utan att de ersatts av andra beställare av smal musik. Ett genomarbetat försvar av upphovsrätten med hänsyn till spridningen på internet är ännu ett önskemål, liksom förändringar i skattelagstiftningen såsom högre grundavdrag och högre nivå för skattefri reseersättning. Musikers arbetsmarknad består oftast av flera korta uppdrag, och ett önskemål är att arbetsförmedlingens regler för deltidsarbete ska förenklas. I frågan om jämställdhet inom musiklivet anser många musiker och komponister att det offentliga har möjlighet att påverka genom att särskilt stödja arrangörer, beställare av musik, musikinstitutioner och orkestrar som arbetar för en jämställd repertoar. 8

11 2 Bakgrund och syfte Konstnärsnämnden och Statens kulturråd har under 2012 haft regeringens uppdrag att kartlägga och analysera arrangörsverksamheten inom musikområdet. Uppdraget genomfördes i samråd med den nya myndigheten Statens musikverk. Analysen skulle bl.a. omfatta uppnådda resultat inom det statliga området och bedömningar om hur det nuvarande statliga stödet inom befintliga budgetramar och utifrån de kulturpolitiska målen kan vidareutvecklas för att öka tillgången av musik av hög kvalitet och för att bättre svara mot behoven inom musiklivet. 2 Kartläggningen lämnades till regeringen den 1 mars I rapporten framgår det att arrangörerna årligen producerar drygt femtusen konserter för en publik på över en miljon. Dessa tal utgör en kort men kärnfull beskrivning av vad ungefär 330 arrangörer inom musikområdet åstadkom under 2011 med hjälp av statligt och kommunalt stöd. Många av dem arbetar ideellt och finns på små orter, där kulturutbudet annars är begränsat. I den rapport som lämnades till regeringen finns en beskrivning av hur stödet utvecklats, hur arrangörerna arbetar och vad deras verksamhet betyder för musiklivet lokalt och nationellt. I rapporten presenteras också ett antal slutsatser och förslag till utveckling av stödet inom området. I samband med kartläggningen genomförde Konstnärsnämnden en enkätundersökning riktad till musiker och komponister för att ta del av deras synpunkter och erfarenheter av musikarrangörerna. Det är resultatet av detta som rapporten handlar om. 2 Konstnärsnämndens och Kulturrådets regleringsbrev för budgetåret

12

13 3 Metod och underlag Under oktober 2012 sammanställde Konstnärsnämnden en enkät, som blev mycket omfattande och som gav respondenterna många möjligheter att kommentera svaren i fritext. Den första delen av enkäten var gemensam för alla respondenter. Därefter följde frågor om de arrangörer man angett sig ha erfarenhet från. De var indelade efter spelställen: Konserthus/kulturhus, Klubbscen, Festival, Kyrka/församlingshem, Föreningslokal/bygdegård/ Folkets hus, Restaurang/bar samt Övrigt. Den tredje delen av enkäten besvarades av dem som uppgavs vara komponister. Enkäten sändes via mejl ut till de musikkonstnärer som sökt stöd hos Konstnärsnämnden under hösten 2011 hösten Den skickades till alla oavsett om de erhållit stöd eller ej. 3 Svarade gjorde 679 personer, vilket innebär en svarsfrekvens på 63 %. Det ordinarie utskicket gjordes den sista oktober Påminnelse 1 skickades ut en vecka senare och påminnelse 2 efter ytterligare en vecka. Enkäten var öppen till och med den 27 november. Konstnärsnämnden gjorde en preliminär sammanställning av resultatet som kunde användas i Musikarrangörsutredningen, ett regeringsuppdrag tillsammans med Kulturrådet. Materialet var dock så omfattande och intressant att Konstnärsnämnden beslöt att göra en större rapport som skulle ge bättre rättvisa åt de synpunkter som samlats in. Många musiker och komponister har lagt ned mycket tid på att besvara enkäten. I januari anlitade nämnden Klas Gustafson, musikskribent och författare, för att bearbeta materialet och ge en rättvisande bild av vad konstnärerna förmedlat genom citat och sammanfattningar. Den oredigerade rapporten var närmare 800 sidor lång med diagram, statistik och kommentarer. Citaten har fått språkliga korrigeringar där så behövts för att underlätta läsningen. Några utförliga och intressanta kommentarer har uteslutits därför att de beskriver alltför udda erfarenheter. Efter Gustafsons bearbetning har nämnden sammanställt rapporten som framför allt vill ge röst åt de många musiker och komponister som lämnat sitt bidrag. 3 Av dessa var tolv inte kontaktbara. 11

14

15 4 Vilka har besvarat enkäten? Enkäten ställdes till de som sökt stöd hos Konstnärsnämnden det senaste året. Den besvarades av 679 personer, dvs. en svarsfrekvens på 63 %. Av de som besvarade enkäten var 36 % kvinnor och 64 % män, vilket ungefär motsvarar fördelningen mellan kvinnor och män som söker stöd av Konstnärsnämnden under ett år inom musikområdet. Åldersmässigt fördelar sig de svarande på följande sätt: 39 % är i åldern år, och det är också den åldersgrupp som haft flest ansökningar hos Konstnärsnämnden under den aktuella perioden. Tabell 1. Respondenternas ålder Procent Antal < 30 år 11 % år 39 % år 26 % år 17 % år 6 % år < 2 % 12 Svarande 677 Inget svar 2 Över hälften av de svarande musikerna/komponisterna är bosatta i Stockholms län, följt av Västra Götaland (19 %) och Skåne (12 %). Tabell 2. Andel respondenter från respektive län/land Län Andel Stockholm 55,1 % Västra Götaland 18,9 % Skåne 12,2 % Gävleborg 1,5 % Dalarna 1,3 % Södermanland 1,2 % Östergötland 1,2 % Norrbotten 0,9 % Örebro 0,9 % Gotland 0,7 % Jämtland 0,7 % Uppsala 0,7 % Halland 0,6 % Värmland 0,6 % Kronoberg 0,4 % Västerbotten 0,4 % Västernorrland 0,4 % Västmanland 0,4 % Jönköping 0,3 % Kalmar 0,3 % Blekinge 0,1 % Danmark 0,4 % Tyskland 0,4 % Storbritannien 0,1 % 13

16 På frågan Hur skulle du beskriva dig själv som yrkesverksam med avseende på hur mycket tid du lägger ner på musiken? svarade 89 % att de arbetar minst halvtid som musiker. Tabell 3. Andel yrkesverksamma på heltid/deltid etc. Procent Antal Heltid 73,3 % 497 Halvtid 15,3 % 104 Deltid 9,3 % 63 Fritidssyssla/amatör 1,5 % 10 Ej svar 0,6 % 5 Svarande 679 På frågan vilket som var deras huvudsakliga musikuttryck, visade det sig att de flesta stilar är representerade. 25 % är verksamma inom konstmusik, 18 % har jazz respektive pop/ rock som huvudsaklig genre och 12 % representerar folk- och världsmusik. 69 % uppger att de är såväl komponist som musiker. 10 % anger att de är enbart komponist och 21 % att de är enbart musiker. Tabell 4. Andel komponister och/eller musiker Procent Antal Komponist 10,1 % 68 Musiker 20,7 % 139 Både komponist och musiker 69,2 % 465 Svarande 672 Inget svar 7 Diagram 1. Vilket är ditt huvudsakliga musikaliska uttryck? 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % Pop 13,2 % Rock 4,7 % Jazz 18,0 % Folkmusik Världsmusik 6,7 % 5,2 % Konstmusik 24,9 % Vokal Teater- och filmmusik Elektronisk Blues 4,6 % 3,8 % 5,2 % 0,3 % Övrigt 13,5 % De som uppgav att de var enbart komponister, 68 stycken, fick inga frågor om bokningar och spelningar (från avsnitt 6), utan gick i enkäten direkt till frågorna i avsnitt 8 Komponisterna. Komponisterna har dock även besvarat återstående frågor i detta kapitel (avsnitt ) utan att särskiljas från övriga respondenter. 14

17 4.1 Löneinkomst eller inkomst av näringsverksamhet Av 665 musiker och komponister hade 22 % A-skattsedel (löntagare) och 30 % hade F-skattsedel (egen näringsverksamhet). Den vanligaste formen var F/A-skattsedel, som knappt hälften använde sig av (dvs. såväl näringsverksamhet i enskild firma eller annan form såväl som löntagare). Tabell 5. Typ av skattsedel Procent Antal A-skatt 21,7 % 144 F-skatt 30,1 % 200 F/A-skatt 48,3 % 321 Svarande 665 Inget svar % driver verksamheten i enskild firma och 8 % i aktiebolag. Förhållandena överensstämmer med det som redovisas i Konstnärsnämndens tidigare rapport Konstnärernas inkomster, arbetsmarknad och försörjningsmöjligheter, I den undersökning som rapporten 2011 baserades på var dock andelen handels- och kommanditbolag högre, och andelen var också högre inom musikområdet i jämförelse med andra konstområden. Diagram 2. Driver du din nuvarande konstnärliga verksamhet i företags- eller föreningsform? 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % Nej 19,9 % Ja, i enskild firma 62,6 % Ja, i aktiebolag Ja, i handelsbolag Ja, i ideell förening Ja, i ekonomisk förening Ja, i kommanditbolag 8,3 % 4,0 % 2,4 % 2,4 % 0,4 % 4.2 Anslutning till STIM och SAMI Anslutningen till STIM (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) respektive SAMI (Svenska artisters och musikers intresseorganisation) är stor bland de tillfrågade. 90 % av respondenterna är anslutna till STIM och 74 % är anslutna till SAMI eller motsvarande organisation. 4.3 Internationellt arbete 10 % av respondenterna arbetar mest internationellt, 31 % arbetar lika mycket nationellt som internationellt och 59 % arbetar mest nationellt. Stöd för internationellt kulturutbyte har stor betydelse för att kunna arbeta internationellt. En kommentar löd: I mitt fall, för att kunna betala resan och i många fall logi och traktamente, måste jag söka olika bidrag för att kunna förhandla med arrangörer i utom- 4 Sid 27 i rapporten Konstnärernas inkomster, arbetsmarknad och försörjningsmönster. I den tabellen redovisas endast olika typer av företagsformer, vilket gör procentandelarna högre. De konstnärer som inte har företag är inte redovisade i tabellen. 52 % av musikerna i den enkäten besvarade frågan om företagande. 15

18 lands. Om man inte är känd, blir det alldeles för dyrt för dem att betala alla utgifter som resa, boende, mat och lön. Darför jobbar jag på det sättet annars är det omöjligt att konsertera utomlands. 4.4 Antal spelningar Av de musiker som deltar i enkäten har hälften haft fler än 30 spelningar under året, 1/3 har haft fler än 50 framträdanden. Diagram 3. Antal liveframträdanden under det senaste året 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % Ingen spelning 2,3 % 1 5 spelningar 9,4 % 6 15 spelningar spelningar spelningar 16,4 % 21,6 % 20,9 % Fler än 50 spelningar 29,4 % 35 % hade inte genomfört några gratisspelningar under året. 53 % hade spelat gratis 1 5 gånger, 11 % hade spelat gratis mer än 5 gånger. Av kommentarerna framgår att man ibland kan välja att spela utan ersättning för att synas, och att det i sin tur kan generera betalda jobb i framtiden. Diagram 4. Hur många av totalt antal spelningar har varit utan ersättning? 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 0 st 34,8 % 1 st 2 st 3 st 4 st 5 st 6 15 st st Fler än 30 12,7 % 14,6 % 8,2 % 5,3 % 12,3 % 9,6 % 1,4 % 1,0 % Uttrycket spela på dörren innebär en överenskommelse med arrangören om att i stället för ett fastställt gage få ta del av entréintäkterna, hela eller vanligen delar av dessa. 36 % hade inte haft några spelningar på dörren. 45 % har spelat på dörren 1 5 gånger under året och 19 % har gjort det mer än 5 gånger. Att spela på dörren har traditionellt varit ett sätt för arrangör och musiker att dela på risk och förtjänst. Flera musiker konstaterar att modellen urholkas. Arrangörens beräkningar av break even, den punkt då intäkterna ska börja fördelas, höjs ständigt. Gage utgår inte alltid, ens när artisterna stått för publikarbetet och arrangören har en hög entréavgift: 16

19 Även om man fyller stället till brädden finns sällan utrymme för högre gager. Man känner sig som en belastning snarare än som en uppskattad tillgång eller medarbetare från övrig personal/ägare på ställen. Diagram 5. Hur många av totala antalet spelningar har varit spelningar på dörren? 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 0 st 36,0 % 1 st 2 st 12,6 % 11,2 % 3 st 4 st 5,4 % 4,3 % 5 st 6 15 st 11,4 % 15,7 % st Fler än 30 2,6 % 0,7 % På en fråga om de märkte någon förändring av efterfrågan på liveframträdanden under de senaste tre åren svarade hälften att det blivit svårare att få engagemang, 1/3 att det inte var någon skillnad och 1/5 att det blivit lättare. 4.5 Gager 69 % uppgav att de får kr eller mer i gage för en genomsnittlig spelning, 31 % att de får mindre än kr. 5 Diagram 6. Hur mycket gage får du för en genomsnittlig spelning? 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % kr kr kr 2,2 % 3,8 % 7,5 % kr 17,8 % kr mer än kr 30,2 % 31,6 % Annat 6,9 % Kommentarer om ersättningar De allmänna kommentarerna om ersättningar befäster intrycket av stor variation, få nämner ens begreppet avtalsenliga gager. Kommentarerna innehåller förklaringar till de svar som givits på avsnittets kryssfrågor, men även flera konkreta exempel på stillastående och minskande gagenivåer: Det är intressant att ni överhuvudtaget har med belopp under 5 Se Musikerförbundets riksminitariff: 17

20 1 000 kronor i denna enkät. Det säger ganska mycket om vad det finns för generell uppfattning om hur man värdesätter musik i vårat samhälle. Eller som en musiker skriver: Ja, vad ska man säga, och vem ska man säga det till? En musiker uppger att för den arbetsinsats som 1993 gav kronor med A-skatt, erbjuder samma uppdragsgivare i dag kronor med F-skatt: en dryg halvering efter avdrag för egenavgifter. En musiker meddelar att 2013 års uppjusterade gage för en spelning på äldreboenden ligger på kronor. En klassisk konsert kan ge ett gage på kronor, medan samma musiker får hålla tillgodo med kronor på jazzklubben. En kväll på en klubb kan ge en musiker 450 kronor direkt i handen, en festivalspelning kronor på faktura. En musiker gör liknelsen med gungorna och karusellen: det man förlorar på det ena, får man ta igen på det andra. Det inofficiella minimigaget för en spelning ligger precis som på sjuttiotalet kring en tusenlapp efter skatt och sociala avgifter, utan justering för inflationen, konstaterar en svarande. Under några år som producent på länsmusiken hanterade denne person regelbundet klassiska artister som begärde allt mellan och kronor per person och spelning: Man kan konstatera att det är en rätt stor skillnad mellan musikgenrer! Möjligen verkar gräset grönare på andra sidan genregränsen: medan den ene musikern menar att man måste spela fin musik för att få betalt, klagar den andre över att det bara är popskval som betalar sig. Också inom konstmusik beskrivs gagenivåerna som extremt varierande. En solist kan ena veckan få 800 kronor efter skatt för en lunchkonsert på en musikhögskola (som inhyrd solist) och andra veckan fakturera kronor på ett konserthus eller i en kyrka. En barockmusiker förklarar sig helt nöjd med de gager kyrkorna erbjuder; problemet är att de stora helgerna inträffar för sällan: Det är bara för långt mellan jobben! Generellt är gage för konsert hos kammarmusikförening betydligt högre än i kyrka, som i sin tur är mycket högre än i skolan, skriver en musiker: Ett dagspris på före skatt och sociala avgifter kan mycket väl omfatta fyra skolkonserter och en aftonkonsert. En kammarkonsert kan å andra sidan, inklusive skatt och sociala avgifter, handla om kronor. Om det inte fanns bidrag till fria grupper, eller till arrangörerna som kan bekosta utgifterna, skulle det bli i stort sett omöjligt att tacka ja till många av de speltillfällen som erbjuds, skriver en musiker. Också en artist/grupp på internationell turné som spelar för utsålda hus med i publiken behöver turnéstöd för att gå runt: Den ekvationen är fortfarande svår för mig att acceptera, efter tio år av harvande. På klubbscenen har discjockeyn högre status och mer betalt än musikern som spelar live. I den ekonomiska hierarkin kommer arrangören först, sedan discjockeyn, ljudteknikern, musikern och sist artisten/låtskrivaren, heter det i en kommentar. I några kommentarer vidgas diskussionen till att också gälla politiska beslut om bristande sociala skyddsnät. I en kommentar noteras att Sverige har det lägsta skattefria reseavdraget i Norden: 18:50 kronor per mil täcker inte på långt när de faktiska kostnaderna för att ha och köra en bil, speciellt inte sedan enbart bensinen närmar sig denna summa! Är man musiker kör man mycket bil, det går inte att komma ifrån, och då blir denna låga nivå på reseersättningen faktiskt kännbar. En kommentar som uppenbarligen uttrycker flera musikers erfarenheter: Otroligt nog har lönenivåer för musiker sjunkit, med tanke på att levnadskostnader i allmänhet har höjts! Jag får samma betalt som för 35 år sen! Jag fattar inte att jag inte gett upp mitt frilanskulturarbetarliv. Men musik är mitt liv! 4.6 Bokning 80 % av konsertbokningarna sköts av musikerna själva, genom en bandledare eller bokningar via sin/gruppens hemsida. 20 % av bokningarna sköts genom bokningsservice, agent eller produktionsbolag helt eller delvis, men väldigt få gör det helt och hållet. Egna bokningar små intäkter. Agenturbokningar stora gager, sammanfattar en musiker. De mest sorglösa beskrivningarna av att bli bokad kommer mycket riktigt från dem som inte 18

21 gör jobbet själva: Blir ofta uppringd. Får oftast spelningar av artisterna själva eller en kapellmästare. Bokas via agent/bokningsbolag. Många önskar att någon annan tog hand om bokningarna; agenturer, bandledare, vänner eller kolleger. Det är egentligen omöjligt att klara av att boka själv, men jag har försökt få hjälp utan att lyckas. Konsertbokning är ett tidsödande jobb, som sällan ger utdelning för den enskilde musikern: Bokningar är ett heltidsjobb som tar tid från det kreativa arbetet. Att boka själv kan göra det svårare att få önskat gage: Av någon anledning hamnar man i underläge vid förhandling. En musiker efterlyser samarbete kring bokningar, men vet inte hur man skulle organisera det. En kollega beskriver just en sådan, fungerande modell: Vi är fyra konstnärer som anställt en producent som tar emot mycket av de passiva bokningarna. Detta drivs i en ekonomisk förening, och sedan fakturerar jag till enskild firma. Det skulle vara så fantastiskt skönt om det fanns fler agenter och bokare i Sverige som ville jobba med mindre genrer. Det tar otroligt mycket energi och tid från musiken att själv boka allt. En musiker som i perioder har skött hela eller delar av bokningen själv, skriver om hur betungande det blev: Som att ha flera heltidsarbeten samtidigt. Man är då musiker, komponist, kapellmästare, bokare (vilket innehåller flera olika delar, så som administration, pr, juridiska arbetsuppgifter, ekonomi med mera) och turnéledare. Det är sällan man kan ta ut extra betalt för de så kallade extra arbetsuppgifterna, och gagerna är ofta väldigt låga. I ett svar görs jämförelsen med en stor offentlig musikinstitution, där de heltidsanställda administratörerna är lika många som de halvtidsanställda orkestermusikerna: Det säger en del om bördan frilansmusiker bär på. Hur mycket arrangörsstöd ni än ger kommer vi ha samma sneda arbetsbelastning. I Konstnärsnämndens rapport Konstnärernas inkomster, arbetsmarknad och försörjningsmönster(2011), s 61, uppgav 45,3 % av konstnärerna inom musikområdet att de helt eller delvis hade professionell hjälp för administrationen av sin konstnärliga verksamhet. Frågan innefattade då även hjälp från revisor, hjälp med marknadsföring m.m. I jämförelse med konstnärer inom andra konstområden använde filmkonstnärer mer administrativ hjälp (59,1 %) samt bild- och formkonstnärer (51,5 %). Konstnärer inom områdena musikal, ord, dans och teater använde administrativ hjälp i något mindre utsträckning än inom musikområdet. Studien visade också att kvinnliga konstnärer inom alla konstområden (45,2 %) i mindre grad än manliga konstnärer (49,7 %) anlitade professionell hjälp till administrationen. I samma studie redovisas, s 49, hur stor del av den uppskattade arbetstiden som läggs på administrativt arbete. Inom musikområdet är medelvärdet 8,7 %. I jämförelse med andra konstområden är andelen den lägsta, en placering som delas med konstnärer inom ordområdet. Filmkonstnärer lägger ner mest tid, med ett medelvärde på 15,7 %, på administration. 19

22

23 5 Musiker och musiker/komponisters erfarenheter från olika typer av spelställen I detta och följande avsnitt redovisas svar från musiker eller musiker/komponister, totalt 604 personer. De har besvarat frågor om avtal, arrangörernas marknadsföring och information, lokalens beskaffenhet, tekniska utrustning och personal, publikupplevelse m.m. 6 De som angivit att de enbart arbetar som komponister har inte besvarat följande frågor, utan har besvarat de frågor som är underlag för avsnitt 8. Komponisterna. I följande tabell kan utläsas hur stort underlaget är för frågor om respektive spelställe. Tabell 6. Antal respondenter per typ av spelställe Procent Antal Konserthus/kulturhus 62,3 % 363 Klubbscen 50,3 % 293 Festival 56,8 % 331 Kyrka/församlingshem 41,3 % 241 Föreningslokal/bygdegård/Folkets hus 31,2 % 182 Restaurang/bar 30 % 175 Annat 17 % 99 Totalt antal svar Svarande individer 604 Antalet svar blir 1 684, medan antalet individer är 604. Det innebär att flera har lämnat svar för flera olika typer av spelställen; i snitt har varje person besvarat frågor för tre olika spelställen. 5.1 Avtal I enkäten ställdes frågor om vilken typ av överenskommelse som var vanligast för respektive spelställe/arrangör. Alternativen var skriftligt avtal med underskrift, överenskommelse via mejl eller muntligt. För konserthus/kulturhus och för festivaler var skriftliga avtal vanligast, 56 % respektive 57 %. Via mejl var den vanligaste formen för klubbscen, 60 %, kyrka/församlingshem, 50 %, och förening/folkets hus/bygdegård, 42 %. Avtalen med restaurang/bar var till 48 % muntliga och till 45 % via mejl endast 8 % var skriftliga avtal. Tabell 7. Typ av överenskommelse, procent Överenskommelse Muntlig Via mejl Skriftligt avtal Konserthus/kulturhus Klubbscen Festival Kyrka/församlingshem Föreningslokal/bygdegård/ Folkets hus Restaurang/bar Från och med detta avsnitt t.o.m. avsnitt 7. Musikers råd till arrangörerna är underlaget 604 respondenter, som är musiker eller musiker/komponister. 21

24 När framträdandet ligger utanför hemorten, vilket uppges vara fallet för mer än hälften av svaren, ingår ofta även andra ersättningar. Tabell 8. Ingår i avtal med olika spelställen då spelningen är utanför hemorten, procent Logi Reseersättning Traktamente Annat Konserthus/kulturhus Klubbscen Festival Kyrka/församlingshem Föreningslokal/bygdegård/ Folkets hus Restaurang/bar Reseersättning ingår nästan alltid i avtalen. Särskilt noga med detta är kyrka/församling och förening. Logi/ersättning för logi är vanligt i avtal med festival, konserthus/kulturhus och klubbscen. Traktamente förekommer i allt mindre utsträckning. Avviker gör avtalen med restaurang/bar, där endast 56 % specificerar reseersättning, och det är också i dessa fall som allt-i-ett-pris tillämpas i högre utsträckning, dvs. att ersättningarna inte specificeras. För restaurang/bar är andelen annat ovanligt stor, 34 %, och det är mat som är det vanligaste svaret på den öppna frågan. Excellent mat till bandet, är ett omdöme om restaurangspelningar. Det brukar vara väldigt trevligt, men extremt dåliga dealer, skriver en musiker. 5.2 Kommentarer om gager och andra ersättningar Vid läsning av kommentarerna nedan ska ändå hållas i minnet att statistiken ger en positiv bild av att reseersättning och oftast logi specificeras i avtalen. Kommentarerna ger sammantaget en negativ bild, som alltså bara är en del av sanningen. Kommentarerna är delvis generella, om inte delas de in efter svar om respektive typ av spelställe. Konserthus/kulturhus Det förekommer även på konserthus/kulturhus att hela ersättningen betalas ut som en klumpsumma utan att de enskilda posterna specificeras: Ofta bakas gage och ersättning ihop till ett för allt. En klumpsumma på fakturan ger musikern möjlighet att spara in på någon delpost: Ju billigare du reser, desto mer över till lön. Det finns olika metoder att komma undan logikostnaden: Har vänner att bo hos i nästan hela landet. Ofta hinner man åka bil hem så övernattning behövs ej. De specifika villkoren kan vara okända för musiker som engageras genom länsmusiken, deltar i en turné, anställs av bokningsbolag, har en agent som sluter avtal eller ingår i ensembler: Jag vet sällan vad som ingår, utan skickar bara en faktura till bandledaren efter genomförd konsert. Villkoren ser också olika ut beroende på i vilken konstellation man uppträder. Den som ena dagen uppbär traktamente som orkestermusiker står nästa dag som medlem av en stråkkvartett utan den förmånen. Bidrag från Kulturrådet och Konstnärsnämnden gör det möjligt för musiker att sänka kraven och acceptera lägre betalda engagemang: Eftersom mitt band har gruppstöd och är en orkester med sex musiker så möjliggör det många spelningar för arrangörer som annars inte skulle ha råd med resa eller traktamente. Ibland utgår ingen reseersättning, eftersom arrangören räknar med att musikern har bidrag. Stödpengar kan också få bekosta gratisspelningar. I flera kommentarer påpekas att oavsett ersättningens storlek täcker den nästan aldrig de dolda kostnaderna för repetitioner, resor i samband med repetitioner, bokning och promotion: Det är vanligt att arrangörer tycker att det är dyrt att ett band får betalt i nivå med en dag på ett skrivbordsarbete, trots att man kanske reser i 8 timmar, har repeterat, tar med instrument, och sen sover borta och reser lika länge dagen därpå. 22

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten!

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Personuppgifter Alla bidrag söks av och tilldelas personer, ej grupper eller organisationer.

Läs mer

Provundersökning om dansstatistik

Provundersökning om dansstatistik Provundersökning om dansstatistik Kontaktuppgifter Institutionens/Gruppens/Koreografens namn Postadress Postnummer och ort Kontaktperson Telefonnummer E-postadress Produktion och repertoar 1. Produktioner

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Antal konserter efter anställningsform Totalt antal

Antal konserter efter anställningsform Totalt antal Tabell 1. Länsmusikorganisationer 2003: Antal konserter efter anställningsform. Antal konserter efter anställningsform fast anställda Fast + frilans Enbart frilans konserter Musik i Västernorrland A 79

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland konsertbesökarna på Avicii #truetour Tele Arena mars 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN I FÖRSTA HAND

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

UTVÄRDERING AV LIVECHECKEN

UTVÄRDERING AV LIVECHECKEN KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AV DELNINGEN SID 1 (5) 2010-09-28 pm Ärendets beredning Ärendet har handlagts inom den kulturstrategiska avdelningen. Bakgrund I budgettexten för 2008 fick kulturförvaltningen

Läs mer

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Innehållsförteckning Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 2 2011 efter branschgrupp

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda Hallands konstmuseum 214 Ekonomi Intäkter (kr) Kostnader (kr) Personal Verksamhetsbidrag från landsting/region Statligt bidrag enligt Kultursamverkans-förordningen Statligt bidrag (ej enligt Kultur-samverkans-förordningen)

Läs mer

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras.

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras. ATT SKRIVA AVTAL LATHUND för frilansande egenföretagare Avtalet Gör alltid skriftliga uppdragsavtal! Muntliga avtal är visserligen juridiskt bindande men det är svårt att bevisa vad ni kommit överens om.

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende

Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende Kvalitetsuppföljning, Pilegården (juli 2010) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende NKI (Nöjd-Kund-Index) NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

Provundersökning om dansstatistik

Provundersökning om dansstatistik Provundersökning om dansstatistik Under 2006/2007 har ett arbete inletts med syfte att utveckla en nationell dansstatistik. Mer information om bakgrunden för initiativet finns i bifogad broschyr. För att

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag januari 2009 2 myndighetsranking 2008,, januari 2009 Innehåll sid 1. Bakgrund 3 Resultat i korthet 3 2. Företagarna

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland festivalbesökarna på STHLM FIELDS Gärdet, Stockholm, 3 maj 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. HEMVIST S. 6 INFORMATION OM FESTIVALEN I FÖRSTA

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Kvalitetsuppföljning, Magnoliagården (2010-11-18) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Urval På Magnoliagården finns åtta avdelningar, av dessa är fyra renodlade demensavdelningar. De boende

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

TRAFIKVERKET VEMDALEN VÄGVAL VEMDALEN. Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen. RESURS AB Hans Remvig januari

TRAFIKVERKET VEMDALEN VÄGVAL VEMDALEN. Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen. RESURS AB Hans Remvig januari VÄGVAL VEMDALEN Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen RESURS AB Hans Remvig januari 2011 1 INNEHÅLL: Uppdraget 2 Något om Vemdalen 2 Trafiken till området 4 Bilagor separata filer

Läs mer

AFFÄRSPLAN TURNÉVERKSTAN

AFFÄRSPLAN TURNÉVERKSTAN AFFÄRSPLAN TURNÉVERKSTAN LETS TAKE THE TRAIN Olle Kilström André Robsahm Joel Lind INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Affärsidé 2. Syfte 2. Nyttoaspekt 2. Mål 2. Organisation 3. Marknad 3. Marknadsföring 3. Konkurrens

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Var femte akademiker utan jobb ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om undersökningen Målgrupp: Juseks undersökning genomförs

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

EKONOMISKT UTFALL Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i redovisningsblanketten. Ange samtliga belopp i hela kronor.

EKONOMISKT UTFALL Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i redovisningsblanketten. Ange samtliga belopp i hela kronor. REDOVISNING KONSTOMRÅDESÖVERGRIPANDE ARRANGÖRER SISTA REDOVISNINGSDAG: 28 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Plusgiro/bankgiro (beviljat stöd utbetalas

Läs mer

Bakgrund. Förförståelse. Undersökning - Musikproducenter

Bakgrund. Förförståelse. Undersökning - Musikproducenter Bakgrund Även om man som musikproducent arbetar tillsammans med musiker, arrangörer, tekniker och artister är det inte så ofta man ingår några djupare samarbeten med andra producenter. I samband med den

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Stockholm, den 7 mars 2016 Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt 43-åriga äktenskap

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung

Rapport Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung Rapport 214 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 214-2- Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Yrke: professionell kulturskapare. Att ta betalt KLYS

Yrke: professionell kulturskapare. Att ta betalt KLYS Yrke: professionell kulturskapare Att ta betalt Avtals- och arvodesrekommendationer från KLYS KLYS 3 frågor till 4! Tänk vilket privilegium att få jobba med sin hobby 1. Vad är konstnärlig kvalitet för

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

Endast arbetsmaterial. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG från Statens Kulturråd via Riksförbundet för Folkmusik och Dans, RFoD

Endast arbetsmaterial. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG från Statens Kulturråd via Riksförbundet för Folkmusik och Dans, RFoD ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG från Statens Kulturråd via Riksförbundet för Folkmusik och Dans, RFoD SISTA ANSÖKNINGSDAG: 30 SEPTEMBER 2016 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagsamheten Västernorrlands län

Företagsamheten Västernorrlands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västernorrlands län Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer