LOKALPOLICY REGELSAMLING UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Göteborgs universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKALPOLICY REGELSAMLING UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Göteborgs universitet"

Transkript

1 LOKALPOLICY MED REGELSAMLING FÖR UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN vid Göteborgs universitet Fastställd av utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad Dnr C /08 1

2 Innehåll Lokalpolicy... 3 Regler för tilldelning av arbetsplats m fl lokaler... 4 Rutiner för lokalbokning... 5 Regler för tilldelning av förråd... 6 Regler för tillträde inom fakultetens lokaler... 7 Regler för passerkortsystemet i Pedagogen Regler vid uthyrning (korttidsuthyrning) av utbildningsvetenskapliga fakultetens lokaler Bilaga 1. Principer och information i samband uthyrning av lokaler Bilaga 2. Taxa för uthyrning av lokaler Regler för bokning av gemensamma resurser Bilaga 3. Rutiner för resursbokning Bilaga 4. Utbildning och kompetens i användning av TimeEdit Bilaga 5. Ansvar för resurshanteringsprogrammet TimeEdit Lokalers fysiska tillgänglighet

3 Lokalpolicy Målsättning Fördelning av Utbildningsvetenskapliga fakultetens lokaler har följande målsättning att bereda alla som arbetar inom fakulteten, både anställda och studenter, en god arbetsmiljö att när flera anställda delar arbetsrum, bidra till att skapa så goda förutsättningar som möjligt till en väl fungerande arbetsplats för var och en att övriga gemensamma ytor utformas på ett ur arbets- och studiesynpunkt bra sätt. Policyn omfattar följande grupper: - Anställda med tidsbegränsat förordnande. - Anställda med tillsvidareförordnande. - Doktorander. - Professor emeritus / emerita. - Övrig personal, inklusive gästforskare, skall beredas plats så långt det är möjligt. - Studenter som tillhör utbildningsvetenskapliga fakulteten. Fastighetsansvaret av Utbildningsvetenskapliga fakultetens lokaler har av dekan delegerats till kanslichef. Kanslichefen ansvarar för - att ta initiativ till förändring och förnyelse vad gäller lokalfrågor i syfte att förbättra arbetsmiljön för studenter och personal, - att planera för framtida nya verksamheter och / eller verksamheter i andra lokaler än de som fakulteten nu disponerar, - att bereda ärenden och utgöra en remissinstans åt fakultetsnämnden i lokalfrågor, - att ge förslag på frågor som bör utredas vidare. Prefekt / motsvarande skall vid behov av förändrade lokaler eller utökning av antal lokaler anmäla detta till kanslichef för beredning. Kanslichefen bereder ärenden åt fakultetsnämnden i lokalfrågor (inklusive inredning och utrustning) och kan även ge förslag på frågor som bör utredas vidare. I samtliga frågor fattas beslut i fakultetsnämnden efter förslag från kanslichef. Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden förbehåller sig rätten att avgöra i vilken ordning såväl interna som externa organisationer / motsvarande har rätt att boka lokal respektive förhyra lokal inom fakulteten. Information har skett i Lokala arbetsmiljökommittén för arbetsmiljöblock VI. Förhandling enligt 19 MBL har ägt rum

4 Regler för tilldelning av arbetsplats m fl lokaler samt Rutiner för lokalbokning Arbetsplats Prefekt/ motsvarande har skyldighet att i god tid se till att det finns arbetsplats för nyanställd personal. Institutionernas interna lokalpolicy bör ligga i linje med den policy som fastställts av fakultetsnämnden. Om tilldelad arbetsplats ej utnyttjas på grund av längre frånvaro (längre sjukskrivning, deltidssjukskrivning, delpension, barnledighet etc.) skall arbetsplatsen i första hand utnyttjas av ev. vikarie. Prefekt/ motsvarande har skyldighet att snarast underrätta kanslichef om disponibla rum och arbetsplatser. Vad som sägs i andra stycket gäller även vid längre och omfattande tjänstledighet. Med detta avses tjänstgöring omfattande minst 20 % av heltid under en sammanhängande tid om minst 6 månader. De olika verksamheternas lokaler bör om möjligt vara geografiskt sammanhållna. Principer för tilldelning av arbetsplats anges i särskilt avsnitt nedan. Avvikelser från dessa normer kan i vissa fall vara befogade när det gäller lokaler för speciella arbetsuppgifter, t ex studerandeexpedition, studievägledning, studierektorer etc. Dessa lokaler bör vara lätt tillgängliga för studenterna och helst centralt placerade. Det förutsätts att varje institution/ verksamhet, beslutar om sin interna fördelning av arbetsplatser inom tilldelade lokalytor. Gästforskare tilldelas arbetsplats inom respektive institutions tilldelning av arbetsrum. Principer för tilldelning av arbetsplats i eget rum Principerna tillämpas i den ordning de är formulerade. 1. Arbetsuppgifternas karaktär avgör, t ex speciellt uttalade krav på avskildhet. 2. Heltidsanställda som uppfyller p.1 får i första hand eget rum (heltid = mer än halvtid). 3. Anställd med tillsvidareförordnande sätts före anställd med tidsbegränsat förordnande. Övrigt gällande tilldelning av arbetsplats Professor emeritus / emerita erbjuds arbetsplats under förutsättning att man är aktiv inom fakultetens verksamhetsområde. Alla förändringar vad gäller lokaler måste ske med berörd lednings godkännande. Vid skilda uppfattnningar hänförs frågan till kanslichef för beredning. Studieplatser för studenter I all planering av fakultetens lokaler skall beaktas att yta avsätts till självstudieplatser för studenterna. 4

5 Personalrum / Pausrum Institution/enhet skall inom sin ramyta tilldelas ett personalrum för gemensamma kaffepauser och övriga raster. Personalen skall kunna äta medhavd mat och mini-kök skall finnas. Hörsalar, Lektionssalar, Grupprum, Datasalar, Konferensrum Samtliga dessa lokaler skall vara allmänna, d v s tillhöra fakulteten och ej viss institution eller verksamhet. Specialsalar bör däremot kunna inrättas efter beslut i fakultetsnämnden. De institutioner som utnyttjar specialsalar i sin verksamhet, schemalägger dessa i särskild ordning. Rutiner för lokalbokning Undervisningslokalerna bör kunna utnyttjas effektivare genom att alla som bokar lokal också följer de rutiner som gäller: - personal som bokar och använder lokal är ansvarig för lokalen under bokad tid - bokning får endast ske enligt fastställt schema - den enskilde som bokat lokal ansvarar för att den omedelbart avbokas om den inte kommer att användas som planerat (kostnadsdebitering övervägs) - kursansvariga institutioner/ motsvarande, samråder, så att praktik- och teoriperioder ej ligger på samma tid för flera utbildningar - större symposier och studiedagar planeras tillsammans med lokalbokningen. 5

6 Regler för tilldelning av förråd Förråd Förråd bör i möjligaste mån finnas i anslutning till institutionernas / motsvarande tilldelade arbetslokaler. Lokaler med direkt eller indirekt dagsljus skall ej användas som förråd. 6

7 Regler för tillträde inom fakultetens lokaler (Antagen av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden ) 1 Allmänt Utbildningsvetenskapliga fakultetens lokaler är delvis öppna för allmänheten men är inte att betrakta som allmän plats utan är till för personal och studenter. Tillträdespolicyn har formulerats utifrån utgångspunkten att lokalerna skall ha största möjliga öppenhet samtidigt som en bestämd säkerhetsnivå skall upprätthållas. Syftet med tillträdesregler är att skapa optimalt säkra förhållanden med hjälp av ett passerkontrollsystem som är praktiskt användbart och tillgodoser ett allmänt servicebehov för personal, studenter och övriga besökande. Beslut avseende tillträdestider och behörighetszoner för erhållande av passerkort fattas av ansvarig på institution, enhet eller universitetsbibliotek i samråd med Utbildningsvetenskaps serviceenhet, USE. 2 Tillträdestider I förekommande fall kan avsteg göras från följande principer för tillträde. Huvudentréerna i Pedagogen med byggnaderna Hus A - Utsikten, Hus B - Åsikten och Hus C -Insikten hålls öppna: Vardagar Hus A kl Hus B kl (fredagar ) (stängt juli månad) Hus C kl (fredagar ) (stängt juli månad) Lördagar Sön- och helgdagar Stängt Stängt När husen är stängda använder behöriga passerkort enl nedan: Personal Tillträde till lokalerna medges alla dagar Observera att inpassering ej kan ske efter 23.00! Studenter Studenter medges tillträde alla dagar , dock ej storhelger. Observera att inpassering ej kan ske efter 23.00! Entreprenörer Tillträdestider enligt överenskommelse mellan hyresvärden och fakulteten. Arrangemang Tillträdestider enligt överenskommelse mellan arrangören och fakulteten. 7

8 3 Behörighetszoner Pedagogen har sektionerats i olika behörighetszoner. Detta för att uppfylla Göteborgs universitets krav på fysisk säkerhet i lokaler. Passage mellan behörighetszoner, med undantag för allmän zon, sker med passerkort. Definition av behörighetszon Personal Allmän zon är öppen alla vardagar Hus A mellan , Hus B mellan , Hus C mellan Övrig tid och helger krävs passerkort + kod. Inre behörighetszon (låsta kontorsområden, lärosalar) är alltid låst och kräver passerkort + kod. Kontrollerad zon är alltid låst och kräver passerkort + kod. I förekommande fall kan avsteg göras utifrån institutioner/enheters önskemål. Kontrollerad zon utgörs av institutioner, enheter, hörsalar, lektionssalar och grupprum mm. Särskilt skyddsvärd zon är alltid låst och kräver passerkort + kod samt nyckel. Dessa zoner/utrymmen kommer endast ett begränsat antal behöriga att ha tillgång till. Studenter Studenter skall lämna Utbildningsvetenskapliga fakultetens lokaler innan kl vardagar/helger. Allmän zon är öppen alla vardagar mellan , övrig tid och veckoslut krävs passerkort + kod. Vid storhelger och under juli månad har studenter ej tillträde! Inre behörighetszon är alltid låst och kräver passerkort + kod. Kontrollerad zon har studenter normalt ej tillträde till. Kontrollerad zon inrymmer institutioner, enheter, hörsalar, lektionssalar och grupprum mm. I förekommande fall kan avsteg göras utifrån institutioner/enheters önskemål. Särskilt skyddsvärda zoner har studenter ej tillträde till. Entreprenörer Tilldelas behörighetszoner enligt överenskommelse mellan hyresvärden och fakulteten. 8

9 Arrangemang Tilldelas behörighetszoner enligt överenskommelse mellan arrangören och fakulteten. Grundprincipen för tillträde till behörighetszon anges nedan ZON Allmän Inre Kontrollerad Särskild Personal Kort+kod Kort+kod Kort+kod+nyckel Student Kort+kod Entreprenör enl ö k med USE Arrangemang enl ö k med USE 9

10 Regler för passerkortsystemet i Pedagogen (Antagen av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden ) 1 Allmänt Utformningen av passerkortsystemet strävar efter att balansera behoven av öppenhet, smidighet och säkerhet. Denna policy har för avsikt att klarlägga vilka riktlinjer, regler och vilket ansvar som gäller för samtliga verksamheter som ingår i passerkortsystemet på projekt Pedagogen. Den skall fungera som vägledning för personal och studenter rörande hantering och säkerhet i passerkortsfrågor. 2 Ansvarsorganisation Enligt nedanstående anges i punktform några viktiga ansvarsområden beträffande passerkortsystemet samt vem som har befogenhet att besluta inom området. Förteckningen kommer successivt att kompletteras. Beslut avseende behörighetsnivåer, zoner och tillträdestider fattas av institutioner, enheter och universitetsbiblioteket i samråd med Utbildningsvetenskaps serviceenhet, USE. Beträffande ansvarsfördelning och kontaktpersoner (se bilaga 1). USE ansvarar för att framställa passerkort till anställda och studenter. Utbildningsvetenskaps dataservice, UDS är tekniskt ansvariga för passerkortsystemets databas. Finansiering av administrations- och kortkostnader sker inom Utbildningsvetenskapliga fakultetens årliga budget. 3 Passerkort Behörighet Passerkort med behörighet till lokaler i Pedagogen utdelas till personal, studenter samt besökare enligt följande kriterier. Personal Passerkort med tillträde till lokalerna tilldelas tillfällig- eller tillsvidareanställd personal tillhörande Utbildningsvetenskapliga fakultetens institutioner/enheter samt övriga behöriga användare av lokaler. Studenter Studenter skall vara antagna och registrerade på Utbildningsvetenskapliga fakulteten och gå utbildning som är lokaliserade till Pedagogen. Besökare Passerkort för besökare tilldelas tillfälligt enligt punkt 2 ovan. Utbildningsvetenskapliga fakultetens villkor, ordningsregler och principer skall följas. Besökare kan bli ersättningsskyldig om fakulteten orsakas kostnader på grund av att ovan nämnda regler inte följs. 10

11 Kortbeställning Personal Begäran om passerkort görs av respektive institution/enhet på särskild rekvisitionsblankett. Blanketten skall vara undertecknad av prefekt, enhetschef, föreståndare eller annan ansvarig utsedd person. Därefter beställes tid för fotografering hos USE via e-post adress: telefon: eller Passerkortet kvitteras av behörig. Fotolegitimation skall uppvisas. Studenter Passerkort till student framställs av USE. Fotolegitimation skall uppvisas vid fotografering. Passerkort utkvitteras hos IPDs studerandeservice under expeditionstid. USE informerar studenter om passerkortpolicy i samband med kursstarter. Besökare Besökskort lämnas ut av USE efter uppvisande av godkänd fotolegitimation. Handhavande Passerkortet är personligt och skall hanteras i enlighet med anvisningarna på kortkvittensen. Denna undertecknas när kortet delas ut och kortmottagaren erhåller en kopia av ordningsregler för korthantering. Kortet får inte lånas ut. PIN-kod får ej avslöjas till annan eller förvaras så att den kan kopplas till passerkortet. Det är ej tillåtet att öppna låsta dörrar för okända eller obehöriga. Avvikelser från detta kan leda till inskränkningar i tillträdesbehörighet eller spärrning av kort. Kortet är Utbildningsvetenskapliga fakultetens egendom och skall återlämnas till USE. Besökskort återlämnas till USE enligt avtal (eller överenskommelse). Studenten informeras om skyldigheten att återlämna kortet under utbildningens slutfas via kursansvarig/lärare, informationsskärmar och anslagstavlor. Det är viktigt att kortet förvaras så att det inte bryts eller avmagnetiseras. Giltighetstid För personal gäller en giltighetstid som avser anställningens längd dock längst 2 år. Giltighetstiden skall därefter förnyas hos USE. Studenter tilldelas en giltighetstid om max 1 år. Giltighetstiden skall därefter förnyas hos USE. Återlämning av kort Passerkortet återlämnas till USE. Förkommet kort Om kortet tappas eller förkommer är det viktigt att detta anmäls snarast så att det kan spärras. Anmälan görs till systemadministratör via e-postadress: 11

12 Uppgifter på passerkortet Magnetremsan innehåller endast uppgifter av teknisk art. 4 Säkerhetsarbete Inget passerkortsystem är säkrare än vad användarna tillåter. För att behålla våra öppettider och minimera risken för stölder och/eller sabotage i lokalerna är det viktigt att alla hjälps åt. Det gäller att inte lämna ut information om passerkort- eller larmsystem, säkerhetsinstallationer, larmtider, koder m.m. till obehöriga. stänga/låsa fönster och dörrar när lokalerna lämnas. uppmärksamma om obehöriga vistas i icke publika lokaler och på ett vänligt sätt hjälpa dem tillrätta. rapportera incidenter till säkerhetsansvarig på fakulteten. Uppgifter som lagras i systemet För- och efternamn Personnummer Institution/Enhet Kortets giltighetstid Kortnummer Dataregistret är anmält till universitetets personuppgiftsombud. Loggningar sparas i 1 år. Hantering av personuppgifter i passerkortsystemet sker i enlighet med anvisningarna i personuppgiftslagen, PUL. Se Uppgifter som loggas: Alla kortdragningar Tidpunkt Kortläsare Innehavare Kortnummer Utifrån systemägarens säkerhetskrav skall loggar kontrolleras regelbundet med avseende på onormala förhållanden och säkerhetsincidenter. Uttag av logginformation skall grundas på beslut av systemägare, systemadministratör eller GUs säkerhetschef. Beslut om uttag av logginformation skall vara skriftlig och motiveras av: Förebyggande revisions- eller säkerhetsuppföljning Säkerhetsrelaterad händelse eller misstanke om sådan 5 Information och kontaktpersoner Vid frågor rörande passerkorten kontaktas systemadministratör via e-postadress: telefon: eller

13 Regler vid uthyrning (korttidsuthyrning) av utbildningsvetenskapliga fakultetens lokaler (Faställda av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden ) Bakgrund Utgångspunkten är att de lokaler som Utbildningsvetenskapliga fakulteten disponerar enligt lokalplan för Göteborgs universitet i första hand skall användas för den verksamhet i form av undervisning, forskning, annan uppdragsverksamhet samt administrativa uppgifter som ålagts fakultetens institutioner / motsvarande att genomföra. Om det finns en överkapacitet när ovanstående verksamheter fyllt sina behov av lokaler, kan ansvarig beslutsfattare (se nedan) besluta om att hyra ut lokaler till extern kund. Oavsett vem som hyr lokaler får de inte användas för verksamheter som kan skada universitets image. Prioritering vid bokning / uthyrning av lokaler När prioritering måste göras, gäller följande rangordning (vid tvist beslutar dekanus): 1. Undervisning i fakultetens regi (institutioner / enheter). Konferenser / motsvarande i fakultetens regi. 2. Studentkårens arrangemang. 3. Undervisning genom andra institutioner / enheter inom Göteborgs universitet. 4. Konferenser / motsvarande arrangerade av andra delar av Göteborgs universitet. 5. Externa konferenser / motsvarande för förvaltningar, organisationer eller företag. Regler och information vid uthyrning av lokaler Ansvarig vid fakulteten för att teckna kontrakt åligger serviceenheten. I övrigt se Bilaga 1. Kostnader Se Bilaga 2. De tre byggnader som ingår i Pedagogen, Göteborg, samt lokalerna på Brogatan 2, har något olika förutsättningar för externa arrangemang. Hus A Detta hus inrymmer både undervisningslokaler samt kontorslokaler. Bland undervisningslokalerna räknas den större Kjell Härnqvist-salen samt de i anslutning till denna befintliga större undervisningssalarna. Dessa lokaler är lämpliga för större externa arrangemang i form av mötes- och konferensverksamhet. Resurser finns för kvalificerat konferenstekniskt stöd liksom för enklare förtäring. Tillgången på garderob och toaletter är tillfredsställande. Lokalerna i detta hus är tillgängliga för externa aktiviteter endast under dagtid vardagar fram till klockan ca 17. Hus B Detta hus inrymmer både undervisningslokaler, laboratorier samt kontorslokaler. Bland undervisningslokalerna finns ett antal större föreläsningssalar. 13

14 Hus C Detta hus inrymmer både undervisningslokaler, metodkök samt kontorslokaler. Bland undervisningslokalerna finns en större föreläsningssal, Margareta Huitfeldts auditorium.. Lokalerna i detta hus är tillgängliga för externa aktiviteter endast under dagtid vardagar fram till klockan ca 17. Brogatan 2 Fakulteten har även lokaler på denna adress. Förfrågan görs till Institutionen för arbetsvetenskap. Regler för samtliga lokaler Med hänsyn tagen till de inledande förutsättningarna skall dessa lokaler främst användas vid - internt arrangerade möten och konferenser, nationella såväl som internationella. Samtliga universitets arbetsenheter har i mån av plats rätt att hyra lokalerna. Avgift regleras enligt särskild taxa. Särskilda kostnader tillkommer för teknik och uppkopplingar av audiovisuell utrustning. Särskilda villkor gäller för uthyrning av metodkök. - I mån av ledig kapacitet är undervisningslokalerna även tillgängliga för externa arrangörer. Hyresavgift erlägges enligt Bilaga 2. 14

15 Bilaga 1. Principer och information i samband uthyrning av lokaler 1 - Bokning sker genom fakultetens serviceenhet. - Lokalhyra debiteras enligt prislista per hel timma 2. Bilaga 2. Moms utgår ej. - Vid beställd teknikersupport debiteras moms på använda tjänster. - Vid helg- och kvällsaktivitet tillkommer kostnad för väktare. - Avbokning skall ske senast två veckor (tio arbetsdagar) innan bokad datum. Sker avbokning senast en vecka innan bokad datum uttages en avgift motsvarande hälften av hel avgift. Sker avbokning dagen innan eller om avbokning ej sker, debiteras full avgift. - Anslag (information) om evenemanget sker endast via skyltar som finns att låna. Meddela önskemål om detta vid bokning. - Lösa lappar på dörrar, pelare eller fönster etc får inte förekomma. Denna form av information kommer att avlägsnas. - Det är inte tillåtet att använda marschaller e dyl vid Pedagogen. - Göteborgs universitet är en rökfri arbetsplats. Rökning är tillåten på särskilt anvisade platser utomhus. - Pedagogens flaggstänger är endast till för flaggning med Göteborgs universitets flagga samt för nationsflaggor motsv. - Vid behov kan extra stolar och bord ställas till förfogande för registrering mm. Var god meddela detta vid bokning. - Vid bokning var god ange behov av datasupport uppkoppling mot nätverk, Internet etc, samt behov gällande AV-teknik m m i hyrda lokaler. - För att få tillgång till bokade lokaler krävs passerkort eller nyckel. Kontakt ta med Serviceenheten, USE, vid ankomst. OBS! Det är viktigt att ha med sig en särskild rekvisitionsblankett. Blanketten skall vara undertecknad av prefekt, enhetschef, föreståndare eller annan ansvarig utsedd person. Beslut avseende behörighetsnivåer, zoner och tillträdestider fattas av institutioner, enheter eller universitetsbiblioteket i samråd med fakultetens serviceenhet. - Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets lokaler för fester och arrangemang samt säkerhetskrav och ordningsregler skall följas, bland dessa finns brandförebyggande åtgärder. Erforderliga tillstånd för bl a utskänkning av alkoholhaltiga drycker skall finnas vid festarrangemang. 1 Fakulteten följer även Policy och övergripande riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Göteborgs universitet. Fastställd av rektor Varje påbörjad hel timma debiteras som hel timma! 15

16 Bilaga 2. Taxa för uthyrning av lokaler Rumsnummer AV-teknisk utrustning FP Fast projektor i tak SD Stationär dator BD avsedd för medtagen Lokal inkl. befintlig teknik samt kringutrustning Hyra Kr/tim 3 Heldag (9 tim) Halvdag (4 tim) bärbar dator DK Dokumentkamera DV DVD/VHS-spelare TM Trådlös mikrofon (Övriga lokaler är utrustade med OH-projektor.) AV-teknik Annan service Efter arbetstid/helger AK2 155 FP, SD, DK, DV, TM Kjell Härnqvistsalen, 300 platser C1 22 FP, SD, DK, DV, TM Margareta Huitfeldts auditorium 232, platser AK2 136 AK2 137 BE 014 BE 015 BE 036 FP, SD, DK, DV, TM Hörsal ca 100 platser CE 04 FP, SD, DK, DV, TM Hörsal 70 platser A1 311 FP, SD, DK, DV, TM Lektionssal 48 A1 338 platser AK2 134 FP, BD Lektionssal 40 AK2 135 FP, BD platser AK2 138 AK2 139 BE 016 B1 113 B1 114 B1 116 B1 132 B1 133 FP, BD FP, BD FP, BD FP, BD Hus A, Utsikten Hus C, Insikten Hus A, Utsikten Hus B, Åsikten Hus C, Insikten Hus A, Utsikten Hus A, Utsikten Hus B, Åsikten Hus C, Insikten 3 Varje påbörjad hel timma debiteras som hel timma! 16

17 B1 134 B1 135 B1 136 B2 213 B2 216 B3 316 B3 332 B3 335 B3 336 CE 38 AK 2133 AK 2140 A1 314 A1 316 A1 334 A1 336 B2 214 B2 215 B3 314* B3 315 B3 333 B3 334 CE 11* CE 33* C1 05* B1 106 B1 107 B1 118 B1 139 B2 206 B2 207 B2 218 B2 241 B3 306 B3 307 B3 337 B3 339 CE 14* CE 30* C1 14* FP, BD FP, SD, DV FP, BD FP, SD, DV FP, SD, DK, DV, TM * AK 2134 och AK 2135 samt AK 2138 och AK 2139 har en flyttbar skiljevägg som ger möjlighet till 80 platser. Lektionssal 30 platser * platser Grupprum 10 platser * 6-8 platser Laboratorier Hus A, Utsikten Hus B, Åsikten Hus C, Insikten Hus B, Åsikten Hus C, Insikten Debitering avgörs från fall till fall. 17

18 CE 16 CE 25 C1 16 Metodkök Hus C, Insikten CE 15 CE 26 C1 15 A2 119 B1 115 CK 20 FP, SD, DV FP, SD, DV FP, SD, DV Riktlinjer för tillämpning av taxan Matsal Hus C, Insikten Uppdukning i Margareta Huitfeldts auditorium Hus C, Insikten Datasalar Hus A, Utsikten Hus B, Åsikten Hus C, Insikten Tekniker 500 kr/tim En huvudprincip är att avgiftsbelagda aktiviteter alltid skall debiteras hyra. Verksamhet Undervisning och GU-arrangemang, ej avgiftsbelagda, samt arrangemang för/eller i regi av statliga forskningsråd eller forskningsbeviljande organ. Konferenser/kurser/motsvarande som är avgiftsbelagda där GU och/eller Utbildningsvetenskap medverkar som en part. Externa konferenser/kurser/motsvarande för förvaltningar, organisationer, företag Studentkårsarrangemang med företagsanknytning Studentkårsarrangemang med kommun/ motsv. anknytning (verksamhetsrelaterad och icke kommersiellt) Studentkårens egna interna möten (styrelsemöten/motsv) Studentkårens studiesocial arrangemang. (Medlemsinriktat, studentlegitimation krävs.) OBS! Enbart korridoryta får ej upplåtas för företag/organisationer/myndigheter. Undantag görs av delar av korridoren i entréplan i Hus B. Avgift Ej avgift Ej avgift Ordinarie hyra 50 % rabatt Ej avgift Ej avgift Ej avgift I vissa fall erfordras särskilt avtal efter över- 4 Gäller arbetskostnad. 5 Hyra av dukar, porslin mm för 100 personer. 18

19 19 enskommelse med fakultetskansliet.

20 Regler för bokning av gemensamma resurser Dessa regler fastställdes av Utbildningsvetenskapliga fakulteten och reviderades Bokning av fakultetens lokaler skall alltid ske med stöd av lokalbokningsprogrammet TimeEdit. Det är lämpligt att även andra gemensamma resurser inom fakulteten bokas med detta program, t.ex. tekniska hjälpmedel. 2. Rättighet att utföra bokning av undervisningslokaler och andra gemensamma resurser utförs normalt av behörig personal. För att undvika att detta blir en begränsning för verksamheten skall respektive institution se till att behörig personal finns tillgänglig i tillräcklig omfattning. 3. Behörig personal är anställd inom fakulteten och är definierad användare i programmet TimeEdit. 4. Personal med uppgift att utföra bokning av fakultetens lokaler och gemensamma resurser skall ha genomgått introduktionsutbildning i programmet TimeEdit. 5. Personal med uppgift att utföra bokning skall ha kompetens för detta. Kompetensen skall beskrivas som a) grundläggande respektive b) avancerad. Med grundläggande kompetens avses kunskaper och färdigheter för bokning av lokaler respektive medieresurser (tekniska hjälpmedel). Avancerad kompetens krävs när ett flertal samtidiga resurser ska bokas, vilket är vanligt vid schemabokning. För att kunna upprätthålla avancerad nivå skall sådan personal kontinuerligt arbeta med schemabokning. 6. Var och en av fakultetens institutioner samt Utbildningsvetenskapliga fakultetens serviceenhet (USE) skall ha tillgång till minst en person med avancerad kompetens. 7. För effektivt resursutnyttjande skall alltid Rutiner för resursbokning (se bilaga 3) tillämpas. Rutinerna skall utvärderas kontinuerligt och korrigeras vid behov (se bilaga 4). 8. Om en kurs eller annan aktivitet blir inställd skall det förändrade resursbehovet (lokal, medieutrustning) omedelbart meddelas schemabokare/ lokalbokare/ mediebokare. Ansvar för att så sker har den som gjort beställningen eller den som ställt in aktiviteten. 9. Information om rutiner för resursbokning skall göras känd inom fakulteten. Därför bör dessa infogas i dokument, bl.a. lokalpolicy, kursledarguide (eller motsvarande på respektive institution) och som webbinformation till samtliga anställda. Behöriga lokal-, schema- och mediebokare skall finnas förtecknade på fakultetens intranät. 10. Kostnadsdebitering för oanvända och ej avbokade lokaler har diskuterats och kan komma att införas i framtiden. 11. Ansvar för ägande, förvaltning och teknisk support av programmet TimeEdit fastställs i särskilt dokument (jfr bilaga 5). 20

21 Bilaga 3. Rutiner för resursbokning 1. Schemabokning Med schemabokning avses all bokning som bygger på kursschema eller motsvarande. Vid schemabokning skall följande uppgifter lämnas vid beställningen: Generellt för kursen Kurskod och kursbenämning Start och sluttid för alla aktiviteter Antal studenter och antal grupper Specifikt för varje aktivitet inom kursen Lärarsignatur/ namn på den som håller i aktiviteten Innehåll (seminarium, föreläsning, VFU, basgrupp etc.) Helklass, halvklass, basgrupp etc. Önskemål om särskild lokal och ev. utrustning Rådgör alltid med schemabokaren vid behov av stora salar, specialsalar och boka dessa innan schemat fastställs. Kursansvariga institutioner/ motsvarande samråder så att praktik- och teoriperioder inte ligger på samma tid för flera utbildningar. Kursledare för dessa utbildningar samråder så att introduktion, storföreläsningar samt större symposier och workshops inte kolliderar. Preliminärbokning av utbildning bör om möjligt tillämpas. Preliminärt underlag skall vara schemabokaren tillhanda senast fyra veckor före kursstart (två veckor för handläggning samt att studenterna enligt deras rättigheter skall ha tillgång till schemat två veckor före kursstart). Alla önskemål skall lämnas i ett underlag för hela kursen vid ett och samma tillfälle. Markera noga när en lektion avser en mindre grupp, så att rätt storlek på lokal bokas Schemabokning bör fördelas för att undvika att alla studenter börjar och slutar samtidigt. Detta för att underlätta vid paus och lunch samt för att optimera nyttjandet av lokalerna. Studierektor och kursledaren bör därför planera start- och sluttid per kurs inför varje termin. För att undvika att mötas i dörren ska alla bokningar göras med minst 15 minuters mellanrum (30 minuter när det gäller hörsalar). Var noga med att alltid meddela schemabokningen om aktiviteten blir inställd, så att lokalen kan ombokas för andra. 21

22 2. Lokalbokning Med lokalbokning avses all bokning som inte bygger på kursschema, t.ex. enhetsmöten, kollegiesammanträden, konferenser och uthyrning till externa kunder. Vid lokalbokning skall följande uppgifter lämnas vid beställningen: Start och sluttid för aktiviteten Brukarsignatur/namn på den som håller i aktiviteten Ändamål (enhetsmöte, kursråd, konferens etc.) Antal deltagare Önskemål om särskild lokal och ev. utrustning Rådgör alltid med lokalbokaren vid behov av stora salar och specialsalar. För att undvika att mötas i dörren ska alla bokningar göras med minst 15 minuters mellanrum (30 minuter när det gäller hörsalar). Var noga med att alltid meddela lokalbokningen om aktiviteten blir inställd, så att lokalen kan ombokas för andra. 3. Lokalbokning via WebReservations Lokalbokning går även att göra via webben på Personal med behörighet kan själv boka lokaler för möten och andra aktiviteter som ej ska schemaläggas. Man bokar en lokal i taget för ett tillfälle i taget. Vid webbokning skall följande uppgifter anges: Brukarsignatur/namn på den som använder lokalen Ändamål (enhetsmöte, handledning, kursråd etc) Lokaler som är tillgängliga för bokning på Pedagogen är konferensrum, grupprum och lektionssalar. Större hörsalar samt specialsalar bokas av personal med särskild behörighet för detta. 4. Mediebokning Med mediebokning avses all bokning av utrustning som ingår i mediepool eller på andra sätt utgör gemensamma flyttbara resurser inom fakulteten. Vid mediebokning skall följande uppgifter lämnas vid beställningen: Start och sluttid för bokning av utrustningen Brukarsignatur/namn på den som lånar utrustningen Ändamål (grundutbildning, forskarutbildning, administration) Var noga med att alltid meddela mediebokning om aktiviteten blir inställd, så att medieutrustningen kan ombokas för andra. 22

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden GÖTEBORG UNIVERSITY The Faculty Board of Education Lokalkommittén Hans Dahlgren BESLUT C2/06:307 UFN 2006-06-13 Regler vid uthyrning (korttidsuthyrning) av utbildningsvetenskapliga

Läs mer

LOKALPOLICY REGELSAMLING UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Göteborgs universitet

LOKALPOLICY REGELSAMLING UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Göteborgs universitet LOKALPOLICY MED REGELSAMLING FÖR UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN vid Göteborgs universitet Fastställd av fakultetsnämnden 2007-06-12 1 Innehåll Lokalpolicy... 3 Regler för tilldelning av arbetsplats

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Beslutsdatum 2008-06-09 reviderade 2011-12-07

Beslutsdatum 2008-06-09 reviderade 2011-12-07 Fastighetsavdelningen SÄKERHETSREGLER Leif Bouvin 11-10-16 dnr V 2011 / 482 031-786 58 98 Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Publiceringsdatum December

Läs mer

Förvaltning av Utbildningsvetenskapliga fakultetens lokaler policy och riktlinjer

Förvaltning av Utbildningsvetenskapliga fakultetens lokaler policy och riktlinjer UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSKANSLIET Dnr V 2012/40 Reviderad 2015-09-04 Förvaltning av Utbildningsvetenskapliga fakultetens lokaler policy och riktlinjer Allmänna utgångspunkter Lokalerna upplåts

Läs mer

Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang. Publiceringsdatum Juni Beslutsdatum

Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang. Publiceringsdatum Juni Beslutsdatum Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 08-05-23 dnr A 13 35 / 07 031-786 58 98 = Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Publiceringsdatum Juni

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011)

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 11-09-14 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01 1 (6) Gäller från och med 2014-10-01 INNEHÅLL SID 1 Allmänt... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Informationsskyldighet... 2 1.3 Giltighet... 2 2 Informationssäkerhet... 2 2.1 Sekretess... 2 2.2 Hanteringsregler...

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 )

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 ) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 14-11-24 dnr V 2014/853 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum November 2014 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Regler för korttidsuthyrning

Regler för korttidsuthyrning Riktlinjer Regler för korttidsuthyrning Antagna av kommunfullmäktige den 15 september 2015 89/2015 Att gälla från den 1 januari 2016 Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Regler

Läs mer

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort 15-10-07 1(6) Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort Härmed fastställs regler och ansvarsförbindelse för studenters

Läs mer

Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang

Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Fastighetsavdelningen SÄKERHETS RIKTLINJE Leif Bouvin 08-05-23 dnr A 13 35 / 07 031-786 58 98 = Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Publiceringsdatum

Läs mer

TILLTRÄDESREGLER FÖR HUMANISTISKA FAKULTETEN VID CAMPUS LORENSBERG

TILLTRÄDESREGLER FÖR HUMANISTISKA FAKULTETEN VID CAMPUS LORENSBERG STYRDOKUMENT Dnr H 2015/173 TILLTRÄDESREGLER FÖR HUMANISTISKA FAKULTETEN VID CAMPUS LORENSBERG Publicerad 2016-02-26 Beslutsfattare Handläggare Campuschef Carina Fägersten Säkerhetssamordnare Johnas Bengtsson

Läs mer

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

Regler för bokning av allmänna lokaler samt gallerior/entréer

Regler för bokning av allmänna lokaler samt gallerior/entréer Dnr: 2017/46-2.4.1 Regeldokument Regler för bokning av allmänna lokaler samt gallerior/entréer Beslutat av Per Brolin Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Per Brolin Beslutsdatum: 2017-01-05 Dnr: 2017/46-2.4.1

Läs mer

Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler

Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler Avdelningen för infrastruktur 2011-11-01 Dnr SLU ua Fe.2011.2.4.4-3581 Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler INNEHÅLL 1. Bakgrund 1.1 Uppdrag 1.2 Avgift för nyttjande

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Utdrag ur Bevakningshandbok

Utdrag ur Bevakningshandbok Sid 1 (5) Utdrag ur Bevakningshandbok Version 1.2 Sid 2 (5) Bevakningsriktlinjer LKAB sätter säkerheten först. Därför ska LKABs bevakning medverka till att stärka skyddet för liv och hälsa för medarbetare,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Bilagor Bilaga 1. Handledning i informationssäkerhet

Läs mer

Hanteringen av gemensamma undervisningslokaler

Hanteringen av gemensamma undervisningslokaler PM Y 2015/4 2015-12-08 Området för infrastrukturstöd Dan Ekstrand Universitetsdirektör Jörgen Tholin Hanteringen av gemensamma undervisningslokaler Bakgrund I utredningen av Göteborgs universitets lokalkostnader

Läs mer

Lokalpolicy för samhällsvetenskapliga fakulteten

Lokalpolicy för samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-06-03. Reviderad 2009-02-24. Lokalpolicy för samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr C 2 823/08 Allmänna utgångspunkter Fakulteten tilldelas lokaler

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 1 Parter Mellan Institutionen för Socialt arbete, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. 2 Syfte och mål Syftet med avtalet är att klarlägga åtaganden

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3 IT-policy sid 2 av 9 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3. Ansvar... 3 4. ITpolicy... 3 4.1 Övergripande... 3 4.2 Styrning av IT... 3 4.3 Organisation av IT... 4 4.4 Användande av IT... 4 4.4.1

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

Styrelsen för Intendenturen på Blåsenhus 2010-02-02

Styrelsen för Intendenturen på Blåsenhus 2010-02-02 PROTOKOLL NR 1/2010 Styrelsen för Intendenturen på Blåsenhus 2010-02-02 Tid: Kl 13.15-16.00 Plats: Rum 14:360, von Kraemer Allé 1 Närvarande ledamöter: Lennart Wikander Jonas Almqvist Finn Calander Örjan

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2006-12-12 1896-2005 Landstingsstyrelsen Landstinget i Värmland 651 82 Karlstad (er beteckning LK/052693) Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Revidering: 2015-03-23 Dnr: DUC 2014/763/10 Gäller fr o m: 2015-03-23 Ersätter: Regler

Läs mer

Karolinska Institutet Regler och anvisningar för anknytning. Regler och anvisningar för anknytning Gäller från och med

Karolinska Institutet Regler och anvisningar för anknytning. Regler och anvisningar för anknytning Gäller från och med Regler och anvisningar för anknytning Gäller från och med 2017-07-01 Regler och anvisningar för anknytning Dnr 1-556/2017 Innehåll Regler... 4 Tillämpningsområde... 4 Allmänna förutsättningar... 4 Förutsättningar

Läs mer

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK)

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) [Organisation som Ansvarsförbindelsen gäller] Modell Anvisning Dokumentation Blankett Rapport Namn Datum Version Ansvarig utgivare

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och )

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och ) 1(5) Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad 2012-09-12, reviderad 2013-11-13 och ) Institutionsstyrelsen Det högsta beslutande organet vid institutionen enligt delegationsordning samhällsvetenskapliga

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

POLICY FÖR UTHYRNING AV FASTIGHETER OCH KYRKOR INOM HUSKVARNA PASTORAT

POLICY FÖR UTHYRNING AV FASTIGHETER OCH KYRKOR INOM HUSKVARNA PASTORAT POLICY FÖR UTHYRNING AV FASTIGHETER OCH KYRKOR INOM HUSKVARNA PASTORAT Fastställt av kyrkorådet 150224 6 Samtliga lokaler i Huskvarna pastorat är i förstahand avsedda för församlingarnas egna verksamheter.

Läs mer

TAXOR och BESTÄMMELSER

TAXOR och BESTÄMMELSER TAXOR och BESTÄMMELSER i kommunala lokaler och bygdegårdar 2012-07-01 1 LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 1 Allmänna bestämmelser för alla lokaluthyrningar 1.1 Med hyresgäst avses myndig person (fyllda

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-03-17

Säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-03-17 Säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-03-17 INNEHÅLL SID 1 ALLMÄNT...2 1.1 Omfattning...2 1.2 Informationsskyldighet...2 1.3 Giltighet...2 2 CERTIFIERING...2 2.1 Utbildningens innehåll...3 2.2 Certifikat...3

Läs mer

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2012-01-01 Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 (Priser för hyra och tillhörande tjänster efter 2013 beslutas under året.) Hyra På hyra utgår för närvarande

Läs mer

Riktlinjer för egendomsskydd

Riktlinjer för egendomsskydd Dnr UFV 2015/589 Riktlinjer för egendomsskydd Fastställda av Universitetsdirektören 2015-06-03 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2 Uppdatering av riktlinjerna 4 3 Mål 4

Läs mer

Beskrivning av Utsikten

Beskrivning av Utsikten Brf. Månberget 2009-12-14 Hyr gästrummet Utsikten Beskrivning av Utsikten Rummet har en magnifik utsikt över Mysingen och hamnområdet genom sina stora fönster på långsidan. Här finns matplats för 20 personer

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER

LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 1 Allmänna bestämmelser för alla lokaluthyrningar 1.1 Med hyresgäst avses myndig person (fyllda 18 år), med vilken hyresvärden upplåtit lokal. Hyresgäst svarar för:

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2009-01-01 Dnr 5581/2008-030 Beslut 2008-12-10 Dnr:5581/2008-030 Universitetsdirektören Regler och riktlinjer för IT-säkerhet

Läs mer

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten IT-fakultetsnämnden BESLUT 2010-06-03 Dnr A10 2544/10 Delegationsordning för IT-fakulteten " Fakultetsnämnden ska inom sitt område ansvara för forskning, utbildning och samverkan med samhälle och näringsliv.

Läs mer

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Vicerektors uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga 1. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden Fakultetskansliet RIKTLINJER 1 / 4 2014-12-11 dnr V 2014/900 Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden 2015-07-01 2018-06-30 FÖRUTSÄTTNINGAR Val till fakultetsstyrelse och

Läs mer

Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar.

Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar. Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar. Innehåll Fritidsenheten... 3 Boka lokal/idrottsanläggning... 3 Bokningsbekräftelse... 3 Avbokning... 4 Begränsningar... 4 Avgift... 4 Fakturering... 4

Läs mer

Regler och avgifter för uthyrning av kommunägda lokaler

Regler och avgifter för uthyrning av kommunägda lokaler Diarienr: 2015-ks-501 1(5) Regler och avgifter för uthyrning av kommunägda lokaler Allmänt Vid uthyrning av kommunägda lokaler och anläggningar tillämpas tre olika taxekategorier nedan anges taxekategoriernas

Läs mer

Lokalbokning vid Campus Gotland

Lokalbokning vid Campus Gotland O Dnr GOTLAND 2014/41 Lokalbokning vid Campus Gotland Rutiner för schemaläggning och lokalbokning inom intendenturen vid Campus Gotland Fastställda av Intendenturstyrelsen den 21 november 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

1. RIKTLINJER FÖR KORTTIDSUTHYRNING

1. RIKTLINJER FÖR KORTTIDSUTHYRNING 1 (100226 ) Uthyrning av lokaler i församlingsgården 1. RIKTLINJER FÖR KORTTIDSUTHYRNING 1.1 Bakgrund Som öppen folkkyrka vill församlingen även ha öppna församlingslokaler. Dessa är i första hand till

Läs mer

Utbildningslokaler i HSC

Utbildningslokaler i HSC Health Sciences Centre Utbildningslokaler i HSC Health Sciences Centre, Box 157 (Baravägen 3), 221 00 Lund Health Sciences Centre Allmänt om våra lokaler Vi har undervisningslokaler på plan 0, 1, 2 och

Läs mer

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS 2013-11-25 KBS MEDLEM Bokningsavgift 400:- 500:- Hyra 600:- 4000:- Deposition 1000:- 2000:- TOTALT 2000:- 6500:- Återbetalas efter godk. avsyning 1000:- 2000: EJ

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Uthyrningsregler. Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson

Uthyrningsregler. Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: GIH 2017/122 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2017-03-10 Ersätter: dnr Ö 2014/215, 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Rektorssammanträde Sammanträde 2007:2

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Rektorssammanträde Sammanträde 2007:2 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats kl. 13.00-14.40, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare

Läs mer

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet.

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet. UFV 2011/619 Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet för humaniora och Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga

Läs mer

Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik och didaktik KURSLEDARGUIDE. Checklista. Reviderad vt 2010

Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik och didaktik KURSLEDARGUIDE. Checklista. Reviderad vt 2010 Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik och didaktik KURSLEDARGUIDE Checklista Reviderad vt 2010 Bilagor finns på IPDs intranät ( http://www.ipd.gu.se/intranet/utbildning/kursledarguide ) Riktlinjer

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Institutionen för språkdidaktik

Tillämpningsföreskrifter för arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Institutionen för språkdidaktik SU-161-2.3.8-0237-14 Tillämpningsföreskrifter för arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Institutionen för språkdidaktik Beslutat av Institutionsstyrelsen 2014-06-10 att gälla från

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder. Studentens IT-guide IT spelar en allt viktigare roll på universitetet. Man måste ha tillgång till dator och kunna använda Internet. Framför allt måste man som student kvittera ut sitt Lukaskonto, IT-kontot,

Läs mer

SUS Processen för att beställa behörigheter till SUS för dig som arbetar på en kommun, ett landsting eller samordningsförbund.

SUS Processen för att beställa behörigheter till SUS för dig som arbetar på en kommun, ett landsting eller samordningsförbund. SUS Processen för att beställa behörigheter till SUS för dig som arbetar på en kommun, ett landsting eller samordningsförbund Lathund Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. BEHÖRIGHETSPROCESSEN... 3 3. BEHÖRIGHETSÖVERENSKOMMELSEN...

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av förvaltningschef den 1 februari 2008 1 (7) Dnr 434-11-11 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens

Läs mer

2014-05-21. 1.1 Avgränsningar för denna policy

2014-05-21. 1.1 Avgränsningar för denna policy 2014-05-21 Policy för lokalbokning på Musikhögskolan i Malmö gällande från och med 2014-07-01 Beslutad i Institutionsstyrelsen MHM 2014-05-21 Policy för lokalbokning på Musikhögskolan i Malmö Inledning

Läs mer

3. För PIL finns en styrgrupp med representanter från fakulteterna, universitetsbiblioteket, studenterna och gemensamma förvaltningen.

3. För PIL finns en styrgrupp med representanter från fakulteterna, universitetsbiblioteket, studenterna och gemensamma förvaltningen. GÖTEBORGS UNIVERSITET Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande Arbetsordning för PIL-enheten Dessa riktlinjer används vid Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande vid

Läs mer

REGLER FÖR ARBETSMILJÖANSVAR FÖR GEMENSAMMA ARBETSSTÄLLEN

REGLER FÖR ARBETSMILJÖANSVAR FÖR GEMENSAMMA ARBETSSTÄLLEN REGLER Dnr F V 2013/651 REGLER FÖR ARBETSMILJÖANSVAR FÖR GEMENSAMMA ARBETSSTÄLLEN Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion Medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Håkan Berg Personalenheten Beslutsdatum

Läs mer

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun Dokumenttyp Regler Dokumentägare Kommungemensam IT-samordning Dokumentnamn roller för ägande av information

Läs mer

Reglemente för Föreningens lokaler

Reglemente för Föreningens lokaler Reglemente för Föreningens lokaler Antaget:? Ändrat: 2013-10-01 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Denna instruktion innehåller bestämmelser om nyttjande, drift, skötsel, underhåll och uthyrning av de lokaler

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

IPKL:s Kursledarguide Checklista

IPKL:s Kursledarguide Checklista IPKL:s Kursledarguide Checklista Beslutsdatum 2013-06-07 Dnr. G 2013/274 Olika kurser har olika förutsättningar och villkor. Här följer dock några hållpunkter som gäller för samtliga kursledare vid IPKL.

Läs mer

RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX

RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX Allmänt Dokumentet tar sin utgångspunkt i det lokala avtalet om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet ( MIUN 2011/641). Resurstilldelningsdokumentet

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Bilaga 1 till DKK14, Lärarguide. Institutionen för design, konsthantverk och konst

Bilaga 1 till DKK14, Lärarguide. Institutionen för design, konsthantverk och konst Bilaga 1 till DKK14, 2012 Lärarguide Institutionen för design, konsthantverk och konst 1 Innehåll 1. Bilagor:... 2 1. Rutiner för kursansvariga... 3 1.1 Kursplan... 3 1.1.1 Revideringar av kursplaner...

Läs mer

Plan för systematiskt brandskyddsarbete. Fastställd av UFN 2008-05-06

Plan för systematiskt brandskyddsarbete. Fastställd av UFN 2008-05-06 GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakulteten Rev 2011-09-07 Plan för det systematiska brandskyddsarbetet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten Innehåll Fördelning av uppgifter inom det systematiska

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Grundprinciper för Allaktivitetshuset Stadens målsättning är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids-

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet

Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Gäller fr.o.m. Gäller t.o.m. Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Datum och dnr för ursprungligen beslutad

Läs mer

Vägledning och mall avseende lokal handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Vägledning och mall avseende lokal handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sektionen för arbetsmiljö och likabehandling Personalenheten Samuel Heimann Likabehandlingssamordnare Tel: 031-786 6525 E-post: samuel.heimann@gu.se 2013-10-14 dnr V 2013/514 1 / 7 Vägledning och mall

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER för SKYDDS- OCH SÄKERHETSARBETET I SOLLENTUNA KOMMUN Fastställda av kommunstyrelsen 1996-04-25, 56 Reviderade av kommunstyrelsen 2000-02-24, 26 Reviderade

Läs mer

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för IT-system och appar Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för externa utförare att förhålla sig till som krav innan man ansöker om att bli utförare av hemtjänst inom Göteborgs

Läs mer