LOKALPOLICY REGELSAMLING UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Göteborgs universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKALPOLICY REGELSAMLING UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Göteborgs universitet"

Transkript

1 LOKALPOLICY MED REGELSAMLING FÖR UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN vid Göteborgs universitet Fastställd av utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad Dnr C /08 1

2 Innehåll Lokalpolicy... 3 Regler för tilldelning av arbetsplats m fl lokaler... 4 Rutiner för lokalbokning... 5 Regler för tilldelning av förråd... 6 Regler för tillträde inom fakultetens lokaler... 7 Regler för passerkortsystemet i Pedagogen Regler vid uthyrning (korttidsuthyrning) av utbildningsvetenskapliga fakultetens lokaler Bilaga 1. Principer och information i samband uthyrning av lokaler Bilaga 2. Taxa för uthyrning av lokaler Regler för bokning av gemensamma resurser Bilaga 3. Rutiner för resursbokning Bilaga 4. Utbildning och kompetens i användning av TimeEdit Bilaga 5. Ansvar för resurshanteringsprogrammet TimeEdit Lokalers fysiska tillgänglighet

3 Lokalpolicy Målsättning Fördelning av Utbildningsvetenskapliga fakultetens lokaler har följande målsättning att bereda alla som arbetar inom fakulteten, både anställda och studenter, en god arbetsmiljö att när flera anställda delar arbetsrum, bidra till att skapa så goda förutsättningar som möjligt till en väl fungerande arbetsplats för var och en att övriga gemensamma ytor utformas på ett ur arbets- och studiesynpunkt bra sätt. Policyn omfattar följande grupper: - Anställda med tidsbegränsat förordnande. - Anställda med tillsvidareförordnande. - Doktorander. - Professor emeritus / emerita. - Övrig personal, inklusive gästforskare, skall beredas plats så långt det är möjligt. - Studenter som tillhör utbildningsvetenskapliga fakulteten. Fastighetsansvaret av Utbildningsvetenskapliga fakultetens lokaler har av dekan delegerats till kanslichef. Kanslichefen ansvarar för - att ta initiativ till förändring och förnyelse vad gäller lokalfrågor i syfte att förbättra arbetsmiljön för studenter och personal, - att planera för framtida nya verksamheter och / eller verksamheter i andra lokaler än de som fakulteten nu disponerar, - att bereda ärenden och utgöra en remissinstans åt fakultetsnämnden i lokalfrågor, - att ge förslag på frågor som bör utredas vidare. Prefekt / motsvarande skall vid behov av förändrade lokaler eller utökning av antal lokaler anmäla detta till kanslichef för beredning. Kanslichefen bereder ärenden åt fakultetsnämnden i lokalfrågor (inklusive inredning och utrustning) och kan även ge förslag på frågor som bör utredas vidare. I samtliga frågor fattas beslut i fakultetsnämnden efter förslag från kanslichef. Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden förbehåller sig rätten att avgöra i vilken ordning såväl interna som externa organisationer / motsvarande har rätt att boka lokal respektive förhyra lokal inom fakulteten. Information har skett i Lokala arbetsmiljökommittén för arbetsmiljöblock VI. Förhandling enligt 19 MBL har ägt rum

4 Regler för tilldelning av arbetsplats m fl lokaler samt Rutiner för lokalbokning Arbetsplats Prefekt/ motsvarande har skyldighet att i god tid se till att det finns arbetsplats för nyanställd personal. Institutionernas interna lokalpolicy bör ligga i linje med den policy som fastställts av fakultetsnämnden. Om tilldelad arbetsplats ej utnyttjas på grund av längre frånvaro (längre sjukskrivning, deltidssjukskrivning, delpension, barnledighet etc.) skall arbetsplatsen i första hand utnyttjas av ev. vikarie. Prefekt/ motsvarande har skyldighet att snarast underrätta kanslichef om disponibla rum och arbetsplatser. Vad som sägs i andra stycket gäller även vid längre och omfattande tjänstledighet. Med detta avses tjänstgöring omfattande minst 20 % av heltid under en sammanhängande tid om minst 6 månader. De olika verksamheternas lokaler bör om möjligt vara geografiskt sammanhållna. Principer för tilldelning av arbetsplats anges i särskilt avsnitt nedan. Avvikelser från dessa normer kan i vissa fall vara befogade när det gäller lokaler för speciella arbetsuppgifter, t ex studerandeexpedition, studievägledning, studierektorer etc. Dessa lokaler bör vara lätt tillgängliga för studenterna och helst centralt placerade. Det förutsätts att varje institution/ verksamhet, beslutar om sin interna fördelning av arbetsplatser inom tilldelade lokalytor. Gästforskare tilldelas arbetsplats inom respektive institutions tilldelning av arbetsrum. Principer för tilldelning av arbetsplats i eget rum Principerna tillämpas i den ordning de är formulerade. 1. Arbetsuppgifternas karaktär avgör, t ex speciellt uttalade krav på avskildhet. 2. Heltidsanställda som uppfyller p.1 får i första hand eget rum (heltid = mer än halvtid). 3. Anställd med tillsvidareförordnande sätts före anställd med tidsbegränsat förordnande. Övrigt gällande tilldelning av arbetsplats Professor emeritus / emerita erbjuds arbetsplats under förutsättning att man är aktiv inom fakultetens verksamhetsområde. Alla förändringar vad gäller lokaler måste ske med berörd lednings godkännande. Vid skilda uppfattnningar hänförs frågan till kanslichef för beredning. Studieplatser för studenter I all planering av fakultetens lokaler skall beaktas att yta avsätts till självstudieplatser för studenterna. 4

5 Personalrum / Pausrum Institution/enhet skall inom sin ramyta tilldelas ett personalrum för gemensamma kaffepauser och övriga raster. Personalen skall kunna äta medhavd mat och mini-kök skall finnas. Hörsalar, Lektionssalar, Grupprum, Datasalar, Konferensrum Samtliga dessa lokaler skall vara allmänna, d v s tillhöra fakulteten och ej viss institution eller verksamhet. Specialsalar bör däremot kunna inrättas efter beslut i fakultetsnämnden. De institutioner som utnyttjar specialsalar i sin verksamhet, schemalägger dessa i särskild ordning. Rutiner för lokalbokning Undervisningslokalerna bör kunna utnyttjas effektivare genom att alla som bokar lokal också följer de rutiner som gäller: - personal som bokar och använder lokal är ansvarig för lokalen under bokad tid - bokning får endast ske enligt fastställt schema - den enskilde som bokat lokal ansvarar för att den omedelbart avbokas om den inte kommer att användas som planerat (kostnadsdebitering övervägs) - kursansvariga institutioner/ motsvarande, samråder, så att praktik- och teoriperioder ej ligger på samma tid för flera utbildningar - större symposier och studiedagar planeras tillsammans med lokalbokningen. 5

6 Regler för tilldelning av förråd Förråd Förråd bör i möjligaste mån finnas i anslutning till institutionernas / motsvarande tilldelade arbetslokaler. Lokaler med direkt eller indirekt dagsljus skall ej användas som förråd. 6

7 Regler för tillträde inom fakultetens lokaler (Antagen av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden ) 1 Allmänt Utbildningsvetenskapliga fakultetens lokaler är delvis öppna för allmänheten men är inte att betrakta som allmän plats utan är till för personal och studenter. Tillträdespolicyn har formulerats utifrån utgångspunkten att lokalerna skall ha största möjliga öppenhet samtidigt som en bestämd säkerhetsnivå skall upprätthållas. Syftet med tillträdesregler är att skapa optimalt säkra förhållanden med hjälp av ett passerkontrollsystem som är praktiskt användbart och tillgodoser ett allmänt servicebehov för personal, studenter och övriga besökande. Beslut avseende tillträdestider och behörighetszoner för erhållande av passerkort fattas av ansvarig på institution, enhet eller universitetsbibliotek i samråd med Utbildningsvetenskaps serviceenhet, USE. 2 Tillträdestider I förekommande fall kan avsteg göras från följande principer för tillträde. Huvudentréerna i Pedagogen med byggnaderna Hus A - Utsikten, Hus B - Åsikten och Hus C -Insikten hålls öppna: Vardagar Hus A kl Hus B kl (fredagar ) (stängt juli månad) Hus C kl (fredagar ) (stängt juli månad) Lördagar Sön- och helgdagar Stängt Stängt När husen är stängda använder behöriga passerkort enl nedan: Personal Tillträde till lokalerna medges alla dagar Observera att inpassering ej kan ske efter 23.00! Studenter Studenter medges tillträde alla dagar , dock ej storhelger. Observera att inpassering ej kan ske efter 23.00! Entreprenörer Tillträdestider enligt överenskommelse mellan hyresvärden och fakulteten. Arrangemang Tillträdestider enligt överenskommelse mellan arrangören och fakulteten. 7

8 3 Behörighetszoner Pedagogen har sektionerats i olika behörighetszoner. Detta för att uppfylla Göteborgs universitets krav på fysisk säkerhet i lokaler. Passage mellan behörighetszoner, med undantag för allmän zon, sker med passerkort. Definition av behörighetszon Personal Allmän zon är öppen alla vardagar Hus A mellan , Hus B mellan , Hus C mellan Övrig tid och helger krävs passerkort + kod. Inre behörighetszon (låsta kontorsområden, lärosalar) är alltid låst och kräver passerkort + kod. Kontrollerad zon är alltid låst och kräver passerkort + kod. I förekommande fall kan avsteg göras utifrån institutioner/enheters önskemål. Kontrollerad zon utgörs av institutioner, enheter, hörsalar, lektionssalar och grupprum mm. Särskilt skyddsvärd zon är alltid låst och kräver passerkort + kod samt nyckel. Dessa zoner/utrymmen kommer endast ett begränsat antal behöriga att ha tillgång till. Studenter Studenter skall lämna Utbildningsvetenskapliga fakultetens lokaler innan kl vardagar/helger. Allmän zon är öppen alla vardagar mellan , övrig tid och veckoslut krävs passerkort + kod. Vid storhelger och under juli månad har studenter ej tillträde! Inre behörighetszon är alltid låst och kräver passerkort + kod. Kontrollerad zon har studenter normalt ej tillträde till. Kontrollerad zon inrymmer institutioner, enheter, hörsalar, lektionssalar och grupprum mm. I förekommande fall kan avsteg göras utifrån institutioner/enheters önskemål. Särskilt skyddsvärda zoner har studenter ej tillträde till. Entreprenörer Tilldelas behörighetszoner enligt överenskommelse mellan hyresvärden och fakulteten. 8

9 Arrangemang Tilldelas behörighetszoner enligt överenskommelse mellan arrangören och fakulteten. Grundprincipen för tillträde till behörighetszon anges nedan ZON Allmän Inre Kontrollerad Särskild Personal Kort+kod Kort+kod Kort+kod+nyckel Student Kort+kod Entreprenör enl ö k med USE Arrangemang enl ö k med USE 9

10 Regler för passerkortsystemet i Pedagogen (Antagen av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden ) 1 Allmänt Utformningen av passerkortsystemet strävar efter att balansera behoven av öppenhet, smidighet och säkerhet. Denna policy har för avsikt att klarlägga vilka riktlinjer, regler och vilket ansvar som gäller för samtliga verksamheter som ingår i passerkortsystemet på projekt Pedagogen. Den skall fungera som vägledning för personal och studenter rörande hantering och säkerhet i passerkortsfrågor. 2 Ansvarsorganisation Enligt nedanstående anges i punktform några viktiga ansvarsområden beträffande passerkortsystemet samt vem som har befogenhet att besluta inom området. Förteckningen kommer successivt att kompletteras. Beslut avseende behörighetsnivåer, zoner och tillträdestider fattas av institutioner, enheter och universitetsbiblioteket i samråd med Utbildningsvetenskaps serviceenhet, USE. Beträffande ansvarsfördelning och kontaktpersoner (se bilaga 1). USE ansvarar för att framställa passerkort till anställda och studenter. Utbildningsvetenskaps dataservice, UDS är tekniskt ansvariga för passerkortsystemets databas. Finansiering av administrations- och kortkostnader sker inom Utbildningsvetenskapliga fakultetens årliga budget. 3 Passerkort Behörighet Passerkort med behörighet till lokaler i Pedagogen utdelas till personal, studenter samt besökare enligt följande kriterier. Personal Passerkort med tillträde till lokalerna tilldelas tillfällig- eller tillsvidareanställd personal tillhörande Utbildningsvetenskapliga fakultetens institutioner/enheter samt övriga behöriga användare av lokaler. Studenter Studenter skall vara antagna och registrerade på Utbildningsvetenskapliga fakulteten och gå utbildning som är lokaliserade till Pedagogen. Besökare Passerkort för besökare tilldelas tillfälligt enligt punkt 2 ovan. Utbildningsvetenskapliga fakultetens villkor, ordningsregler och principer skall följas. Besökare kan bli ersättningsskyldig om fakulteten orsakas kostnader på grund av att ovan nämnda regler inte följs. 10

11 Kortbeställning Personal Begäran om passerkort görs av respektive institution/enhet på särskild rekvisitionsblankett. Blanketten skall vara undertecknad av prefekt, enhetschef, föreståndare eller annan ansvarig utsedd person. Därefter beställes tid för fotografering hos USE via e-post adress: telefon: eller Passerkortet kvitteras av behörig. Fotolegitimation skall uppvisas. Studenter Passerkort till student framställs av USE. Fotolegitimation skall uppvisas vid fotografering. Passerkort utkvitteras hos IPDs studerandeservice under expeditionstid. USE informerar studenter om passerkortpolicy i samband med kursstarter. Besökare Besökskort lämnas ut av USE efter uppvisande av godkänd fotolegitimation. Handhavande Passerkortet är personligt och skall hanteras i enlighet med anvisningarna på kortkvittensen. Denna undertecknas när kortet delas ut och kortmottagaren erhåller en kopia av ordningsregler för korthantering. Kortet får inte lånas ut. PIN-kod får ej avslöjas till annan eller förvaras så att den kan kopplas till passerkortet. Det är ej tillåtet att öppna låsta dörrar för okända eller obehöriga. Avvikelser från detta kan leda till inskränkningar i tillträdesbehörighet eller spärrning av kort. Kortet är Utbildningsvetenskapliga fakultetens egendom och skall återlämnas till USE. Besökskort återlämnas till USE enligt avtal (eller överenskommelse). Studenten informeras om skyldigheten att återlämna kortet under utbildningens slutfas via kursansvarig/lärare, informationsskärmar och anslagstavlor. Det är viktigt att kortet förvaras så att det inte bryts eller avmagnetiseras. Giltighetstid För personal gäller en giltighetstid som avser anställningens längd dock längst 2 år. Giltighetstiden skall därefter förnyas hos USE. Studenter tilldelas en giltighetstid om max 1 år. Giltighetstiden skall därefter förnyas hos USE. Återlämning av kort Passerkortet återlämnas till USE. Förkommet kort Om kortet tappas eller förkommer är det viktigt att detta anmäls snarast så att det kan spärras. Anmälan görs till systemadministratör via e-postadress: 11

12 Uppgifter på passerkortet Magnetremsan innehåller endast uppgifter av teknisk art. 4 Säkerhetsarbete Inget passerkortsystem är säkrare än vad användarna tillåter. För att behålla våra öppettider och minimera risken för stölder och/eller sabotage i lokalerna är det viktigt att alla hjälps åt. Det gäller att inte lämna ut information om passerkort- eller larmsystem, säkerhetsinstallationer, larmtider, koder m.m. till obehöriga. stänga/låsa fönster och dörrar när lokalerna lämnas. uppmärksamma om obehöriga vistas i icke publika lokaler och på ett vänligt sätt hjälpa dem tillrätta. rapportera incidenter till säkerhetsansvarig på fakulteten. Uppgifter som lagras i systemet För- och efternamn Personnummer Institution/Enhet Kortets giltighetstid Kortnummer Dataregistret är anmält till universitetets personuppgiftsombud. Loggningar sparas i 1 år. Hantering av personuppgifter i passerkortsystemet sker i enlighet med anvisningarna i personuppgiftslagen, PUL. Se Uppgifter som loggas: Alla kortdragningar Tidpunkt Kortläsare Innehavare Kortnummer Utifrån systemägarens säkerhetskrav skall loggar kontrolleras regelbundet med avseende på onormala förhållanden och säkerhetsincidenter. Uttag av logginformation skall grundas på beslut av systemägare, systemadministratör eller GUs säkerhetschef. Beslut om uttag av logginformation skall vara skriftlig och motiveras av: Förebyggande revisions- eller säkerhetsuppföljning Säkerhetsrelaterad händelse eller misstanke om sådan 5 Information och kontaktpersoner Vid frågor rörande passerkorten kontaktas systemadministratör via e-postadress: telefon: eller

13 Regler vid uthyrning (korttidsuthyrning) av utbildningsvetenskapliga fakultetens lokaler (Faställda av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden ) Bakgrund Utgångspunkten är att de lokaler som Utbildningsvetenskapliga fakulteten disponerar enligt lokalplan för Göteborgs universitet i första hand skall användas för den verksamhet i form av undervisning, forskning, annan uppdragsverksamhet samt administrativa uppgifter som ålagts fakultetens institutioner / motsvarande att genomföra. Om det finns en överkapacitet när ovanstående verksamheter fyllt sina behov av lokaler, kan ansvarig beslutsfattare (se nedan) besluta om att hyra ut lokaler till extern kund. Oavsett vem som hyr lokaler får de inte användas för verksamheter som kan skada universitets image. Prioritering vid bokning / uthyrning av lokaler När prioritering måste göras, gäller följande rangordning (vid tvist beslutar dekanus): 1. Undervisning i fakultetens regi (institutioner / enheter). Konferenser / motsvarande i fakultetens regi. 2. Studentkårens arrangemang. 3. Undervisning genom andra institutioner / enheter inom Göteborgs universitet. 4. Konferenser / motsvarande arrangerade av andra delar av Göteborgs universitet. 5. Externa konferenser / motsvarande för förvaltningar, organisationer eller företag. Regler och information vid uthyrning av lokaler Ansvarig vid fakulteten för att teckna kontrakt åligger serviceenheten. I övrigt se Bilaga 1. Kostnader Se Bilaga 2. De tre byggnader som ingår i Pedagogen, Göteborg, samt lokalerna på Brogatan 2, har något olika förutsättningar för externa arrangemang. Hus A Detta hus inrymmer både undervisningslokaler samt kontorslokaler. Bland undervisningslokalerna räknas den större Kjell Härnqvist-salen samt de i anslutning till denna befintliga större undervisningssalarna. Dessa lokaler är lämpliga för större externa arrangemang i form av mötes- och konferensverksamhet. Resurser finns för kvalificerat konferenstekniskt stöd liksom för enklare förtäring. Tillgången på garderob och toaletter är tillfredsställande. Lokalerna i detta hus är tillgängliga för externa aktiviteter endast under dagtid vardagar fram till klockan ca 17. Hus B Detta hus inrymmer både undervisningslokaler, laboratorier samt kontorslokaler. Bland undervisningslokalerna finns ett antal större föreläsningssalar. 13

14 Hus C Detta hus inrymmer både undervisningslokaler, metodkök samt kontorslokaler. Bland undervisningslokalerna finns en större föreläsningssal, Margareta Huitfeldts auditorium.. Lokalerna i detta hus är tillgängliga för externa aktiviteter endast under dagtid vardagar fram till klockan ca 17. Brogatan 2 Fakulteten har även lokaler på denna adress. Förfrågan görs till Institutionen för arbetsvetenskap. Regler för samtliga lokaler Med hänsyn tagen till de inledande förutsättningarna skall dessa lokaler främst användas vid - internt arrangerade möten och konferenser, nationella såväl som internationella. Samtliga universitets arbetsenheter har i mån av plats rätt att hyra lokalerna. Avgift regleras enligt särskild taxa. Särskilda kostnader tillkommer för teknik och uppkopplingar av audiovisuell utrustning. Särskilda villkor gäller för uthyrning av metodkök. - I mån av ledig kapacitet är undervisningslokalerna även tillgängliga för externa arrangörer. Hyresavgift erlägges enligt Bilaga 2. 14

15 Bilaga 1. Principer och information i samband uthyrning av lokaler 1 - Bokning sker genom fakultetens serviceenhet. - Lokalhyra debiteras enligt prislista per hel timma 2. Bilaga 2. Moms utgår ej. - Vid beställd teknikersupport debiteras moms på använda tjänster. - Vid helg- och kvällsaktivitet tillkommer kostnad för väktare. - Avbokning skall ske senast två veckor (tio arbetsdagar) innan bokad datum. Sker avbokning senast en vecka innan bokad datum uttages en avgift motsvarande hälften av hel avgift. Sker avbokning dagen innan eller om avbokning ej sker, debiteras full avgift. - Anslag (information) om evenemanget sker endast via skyltar som finns att låna. Meddela önskemål om detta vid bokning. - Lösa lappar på dörrar, pelare eller fönster etc får inte förekomma. Denna form av information kommer att avlägsnas. - Det är inte tillåtet att använda marschaller e dyl vid Pedagogen. - Göteborgs universitet är en rökfri arbetsplats. Rökning är tillåten på särskilt anvisade platser utomhus. - Pedagogens flaggstänger är endast till för flaggning med Göteborgs universitets flagga samt för nationsflaggor motsv. - Vid behov kan extra stolar och bord ställas till förfogande för registrering mm. Var god meddela detta vid bokning. - Vid bokning var god ange behov av datasupport uppkoppling mot nätverk, Internet etc, samt behov gällande AV-teknik m m i hyrda lokaler. - För att få tillgång till bokade lokaler krävs passerkort eller nyckel. Kontakt ta med Serviceenheten, USE, vid ankomst. OBS! Det är viktigt att ha med sig en särskild rekvisitionsblankett. Blanketten skall vara undertecknad av prefekt, enhetschef, föreståndare eller annan ansvarig utsedd person. Beslut avseende behörighetsnivåer, zoner och tillträdestider fattas av institutioner, enheter eller universitetsbiblioteket i samråd med fakultetens serviceenhet. - Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets lokaler för fester och arrangemang samt säkerhetskrav och ordningsregler skall följas, bland dessa finns brandförebyggande åtgärder. Erforderliga tillstånd för bl a utskänkning av alkoholhaltiga drycker skall finnas vid festarrangemang. 1 Fakulteten följer även Policy och övergripande riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Göteborgs universitet. Fastställd av rektor Varje påbörjad hel timma debiteras som hel timma! 15

16 Bilaga 2. Taxa för uthyrning av lokaler Rumsnummer AV-teknisk utrustning FP Fast projektor i tak SD Stationär dator BD avsedd för medtagen Lokal inkl. befintlig teknik samt kringutrustning Hyra Kr/tim 3 Heldag (9 tim) Halvdag (4 tim) bärbar dator DK Dokumentkamera DV DVD/VHS-spelare TM Trådlös mikrofon (Övriga lokaler är utrustade med OH-projektor.) AV-teknik Annan service Efter arbetstid/helger AK2 155 FP, SD, DK, DV, TM Kjell Härnqvistsalen, 300 platser C1 22 FP, SD, DK, DV, TM Margareta Huitfeldts auditorium 232, platser AK2 136 AK2 137 BE 014 BE 015 BE 036 FP, SD, DK, DV, TM Hörsal ca 100 platser CE 04 FP, SD, DK, DV, TM Hörsal 70 platser A1 311 FP, SD, DK, DV, TM Lektionssal 48 A1 338 platser AK2 134 FP, BD Lektionssal 40 AK2 135 FP, BD platser AK2 138 AK2 139 BE 016 B1 113 B1 114 B1 116 B1 132 B1 133 FP, BD FP, BD FP, BD FP, BD Hus A, Utsikten Hus C, Insikten Hus A, Utsikten Hus B, Åsikten Hus C, Insikten Hus A, Utsikten Hus A, Utsikten Hus B, Åsikten Hus C, Insikten 3 Varje påbörjad hel timma debiteras som hel timma! 16

17 B1 134 B1 135 B1 136 B2 213 B2 216 B3 316 B3 332 B3 335 B3 336 CE 38 AK 2133 AK 2140 A1 314 A1 316 A1 334 A1 336 B2 214 B2 215 B3 314* B3 315 B3 333 B3 334 CE 11* CE 33* C1 05* B1 106 B1 107 B1 118 B1 139 B2 206 B2 207 B2 218 B2 241 B3 306 B3 307 B3 337 B3 339 CE 14* CE 30* C1 14* FP, BD FP, SD, DV FP, BD FP, SD, DV FP, SD, DK, DV, TM * AK 2134 och AK 2135 samt AK 2138 och AK 2139 har en flyttbar skiljevägg som ger möjlighet till 80 platser. Lektionssal 30 platser * platser Grupprum 10 platser * 6-8 platser Laboratorier Hus A, Utsikten Hus B, Åsikten Hus C, Insikten Hus B, Åsikten Hus C, Insikten Debitering avgörs från fall till fall. 17

18 CE 16 CE 25 C1 16 Metodkök Hus C, Insikten CE 15 CE 26 C1 15 A2 119 B1 115 CK 20 FP, SD, DV FP, SD, DV FP, SD, DV Riktlinjer för tillämpning av taxan Matsal Hus C, Insikten Uppdukning i Margareta Huitfeldts auditorium Hus C, Insikten Datasalar Hus A, Utsikten Hus B, Åsikten Hus C, Insikten Tekniker 500 kr/tim En huvudprincip är att avgiftsbelagda aktiviteter alltid skall debiteras hyra. Verksamhet Undervisning och GU-arrangemang, ej avgiftsbelagda, samt arrangemang för/eller i regi av statliga forskningsråd eller forskningsbeviljande organ. Konferenser/kurser/motsvarande som är avgiftsbelagda där GU och/eller Utbildningsvetenskap medverkar som en part. Externa konferenser/kurser/motsvarande för förvaltningar, organisationer, företag Studentkårsarrangemang med företagsanknytning Studentkårsarrangemang med kommun/ motsv. anknytning (verksamhetsrelaterad och icke kommersiellt) Studentkårens egna interna möten (styrelsemöten/motsv) Studentkårens studiesocial arrangemang. (Medlemsinriktat, studentlegitimation krävs.) OBS! Enbart korridoryta får ej upplåtas för företag/organisationer/myndigheter. Undantag görs av delar av korridoren i entréplan i Hus B. Avgift Ej avgift Ej avgift Ordinarie hyra 50 % rabatt Ej avgift Ej avgift Ej avgift I vissa fall erfordras särskilt avtal efter över- 4 Gäller arbetskostnad. 5 Hyra av dukar, porslin mm för 100 personer. 18

19 19 enskommelse med fakultetskansliet.

20 Regler för bokning av gemensamma resurser Dessa regler fastställdes av Utbildningsvetenskapliga fakulteten och reviderades Bokning av fakultetens lokaler skall alltid ske med stöd av lokalbokningsprogrammet TimeEdit. Det är lämpligt att även andra gemensamma resurser inom fakulteten bokas med detta program, t.ex. tekniska hjälpmedel. 2. Rättighet att utföra bokning av undervisningslokaler och andra gemensamma resurser utförs normalt av behörig personal. För att undvika att detta blir en begränsning för verksamheten skall respektive institution se till att behörig personal finns tillgänglig i tillräcklig omfattning. 3. Behörig personal är anställd inom fakulteten och är definierad användare i programmet TimeEdit. 4. Personal med uppgift att utföra bokning av fakultetens lokaler och gemensamma resurser skall ha genomgått introduktionsutbildning i programmet TimeEdit. 5. Personal med uppgift att utföra bokning skall ha kompetens för detta. Kompetensen skall beskrivas som a) grundläggande respektive b) avancerad. Med grundläggande kompetens avses kunskaper och färdigheter för bokning av lokaler respektive medieresurser (tekniska hjälpmedel). Avancerad kompetens krävs när ett flertal samtidiga resurser ska bokas, vilket är vanligt vid schemabokning. För att kunna upprätthålla avancerad nivå skall sådan personal kontinuerligt arbeta med schemabokning. 6. Var och en av fakultetens institutioner samt Utbildningsvetenskapliga fakultetens serviceenhet (USE) skall ha tillgång till minst en person med avancerad kompetens. 7. För effektivt resursutnyttjande skall alltid Rutiner för resursbokning (se bilaga 3) tillämpas. Rutinerna skall utvärderas kontinuerligt och korrigeras vid behov (se bilaga 4). 8. Om en kurs eller annan aktivitet blir inställd skall det förändrade resursbehovet (lokal, medieutrustning) omedelbart meddelas schemabokare/ lokalbokare/ mediebokare. Ansvar för att så sker har den som gjort beställningen eller den som ställt in aktiviteten. 9. Information om rutiner för resursbokning skall göras känd inom fakulteten. Därför bör dessa infogas i dokument, bl.a. lokalpolicy, kursledarguide (eller motsvarande på respektive institution) och som webbinformation till samtliga anställda. Behöriga lokal-, schema- och mediebokare skall finnas förtecknade på fakultetens intranät. 10. Kostnadsdebitering för oanvända och ej avbokade lokaler har diskuterats och kan komma att införas i framtiden. 11. Ansvar för ägande, förvaltning och teknisk support av programmet TimeEdit fastställs i särskilt dokument (jfr bilaga 5). 20

21 Bilaga 3. Rutiner för resursbokning 1. Schemabokning Med schemabokning avses all bokning som bygger på kursschema eller motsvarande. Vid schemabokning skall följande uppgifter lämnas vid beställningen: Generellt för kursen Kurskod och kursbenämning Start och sluttid för alla aktiviteter Antal studenter och antal grupper Specifikt för varje aktivitet inom kursen Lärarsignatur/ namn på den som håller i aktiviteten Innehåll (seminarium, föreläsning, VFU, basgrupp etc.) Helklass, halvklass, basgrupp etc. Önskemål om särskild lokal och ev. utrustning Rådgör alltid med schemabokaren vid behov av stora salar, specialsalar och boka dessa innan schemat fastställs. Kursansvariga institutioner/ motsvarande samråder så att praktik- och teoriperioder inte ligger på samma tid för flera utbildningar. Kursledare för dessa utbildningar samråder så att introduktion, storföreläsningar samt större symposier och workshops inte kolliderar. Preliminärbokning av utbildning bör om möjligt tillämpas. Preliminärt underlag skall vara schemabokaren tillhanda senast fyra veckor före kursstart (två veckor för handläggning samt att studenterna enligt deras rättigheter skall ha tillgång till schemat två veckor före kursstart). Alla önskemål skall lämnas i ett underlag för hela kursen vid ett och samma tillfälle. Markera noga när en lektion avser en mindre grupp, så att rätt storlek på lokal bokas Schemabokning bör fördelas för att undvika att alla studenter börjar och slutar samtidigt. Detta för att underlätta vid paus och lunch samt för att optimera nyttjandet av lokalerna. Studierektor och kursledaren bör därför planera start- och sluttid per kurs inför varje termin. För att undvika att mötas i dörren ska alla bokningar göras med minst 15 minuters mellanrum (30 minuter när det gäller hörsalar). Var noga med att alltid meddela schemabokningen om aktiviteten blir inställd, så att lokalen kan ombokas för andra. 21

22 2. Lokalbokning Med lokalbokning avses all bokning som inte bygger på kursschema, t.ex. enhetsmöten, kollegiesammanträden, konferenser och uthyrning till externa kunder. Vid lokalbokning skall följande uppgifter lämnas vid beställningen: Start och sluttid för aktiviteten Brukarsignatur/namn på den som håller i aktiviteten Ändamål (enhetsmöte, kursråd, konferens etc.) Antal deltagare Önskemål om särskild lokal och ev. utrustning Rådgör alltid med lokalbokaren vid behov av stora salar och specialsalar. För att undvika att mötas i dörren ska alla bokningar göras med minst 15 minuters mellanrum (30 minuter när det gäller hörsalar). Var noga med att alltid meddela lokalbokningen om aktiviteten blir inställd, så att lokalen kan ombokas för andra. 3. Lokalbokning via WebReservations Lokalbokning går även att göra via webben på Personal med behörighet kan själv boka lokaler för möten och andra aktiviteter som ej ska schemaläggas. Man bokar en lokal i taget för ett tillfälle i taget. Vid webbokning skall följande uppgifter anges: Brukarsignatur/namn på den som använder lokalen Ändamål (enhetsmöte, handledning, kursråd etc) Lokaler som är tillgängliga för bokning på Pedagogen är konferensrum, grupprum och lektionssalar. Större hörsalar samt specialsalar bokas av personal med särskild behörighet för detta. 4. Mediebokning Med mediebokning avses all bokning av utrustning som ingår i mediepool eller på andra sätt utgör gemensamma flyttbara resurser inom fakulteten. Vid mediebokning skall följande uppgifter lämnas vid beställningen: Start och sluttid för bokning av utrustningen Brukarsignatur/namn på den som lånar utrustningen Ändamål (grundutbildning, forskarutbildning, administration) Var noga med att alltid meddela mediebokning om aktiviteten blir inställd, så att medieutrustningen kan ombokas för andra. 22

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden GÖTEBORG UNIVERSITY The Faculty Board of Education Lokalkommittén Hans Dahlgren BESLUT C2/06:307 UFN 2006-06-13 Regler vid uthyrning (korttidsuthyrning) av utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Beslutsdatum 2008-06-09 reviderade 2011-12-07

Beslutsdatum 2008-06-09 reviderade 2011-12-07 Fastighetsavdelningen SÄKERHETSREGLER Leif Bouvin 11-10-16 dnr V 2011 / 482 031-786 58 98 Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Publiceringsdatum December

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 )

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 ) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 14-11-24 dnr V 2014/853 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum November 2014 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

Lokalpolicy för samhällsvetenskapliga fakulteten

Lokalpolicy för samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-06-03. Reviderad 2009-02-24. Lokalpolicy för samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr C 2 823/08 Allmänna utgångspunkter Fakulteten tilldelas lokaler

Läs mer

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler

Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler Avdelningen för infrastruktur 2011-11-01 Dnr SLU ua Fe.2011.2.4.4-3581 Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler INNEHÅLL 1. Bakgrund 1.1 Uppdrag 1.2 Avgift för nyttjande

Läs mer

Styrelsen för Intendenturen på Blåsenhus 2010-02-02

Styrelsen för Intendenturen på Blåsenhus 2010-02-02 PROTOKOLL NR 1/2010 Styrelsen för Intendenturen på Blåsenhus 2010-02-02 Tid: Kl 13.15-16.00 Plats: Rum 14:360, von Kraemer Allé 1 Närvarande ledamöter: Lennart Wikander Jonas Almqvist Finn Calander Örjan

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01 1 (6) Gäller från och med 2014-10-01 INNEHÅLL SID 1 Allmänt... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Informationsskyldighet... 2 1.3 Giltighet... 2 2 Informationssäkerhet... 2 2.1 Sekretess... 2 2.2 Hanteringsregler...

Läs mer

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort 15-10-07 1(6) Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort Härmed fastställs regler och ansvarsförbindelse för studenters

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2012-01-01 Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 (Priser för hyra och tillhörande tjänster efter 2013 beslutas under året.) Hyra På hyra utgår för närvarande

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-03-17

Säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-03-17 Säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-03-17 INNEHÅLL SID 1 ALLMÄNT...2 1.1 Omfattning...2 1.2 Informationsskyldighet...2 1.3 Giltighet...2 2 CERTIFIERING...2 2.1 Utbildningens innehåll...3 2.2 Certifikat...3

Läs mer

2014-05-21. 1.1 Avgränsningar för denna policy

2014-05-21. 1.1 Avgränsningar för denna policy 2014-05-21 Policy för lokalbokning på Musikhögskolan i Malmö gällande från och med 2014-07-01 Beslutad i Institutionsstyrelsen MHM 2014-05-21 Policy för lokalbokning på Musikhögskolan i Malmö Inledning

Läs mer

Reglemente för Föreningens lokaler

Reglemente för Föreningens lokaler Reglemente för Föreningens lokaler Antaget:? Ändrat: 2013-10-01 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Denna instruktion innehåller bestämmelser om nyttjande, drift, skötsel, underhåll och uthyrning av de lokaler

Läs mer

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Revidering: 2015-03-23 Dnr: DUC 2014/763/10 Gäller fr o m: 2015-03-23 Ersätter: Regler

Läs mer

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder. Studentens IT-guide IT spelar en allt viktigare roll på universitetet. Man måste ha tillgång till dator och kunna använda Internet. Framför allt måste man som student kvittera ut sitt Lukaskonto, IT-kontot,

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

Plan för systematiskt brandskyddsarbete. Fastställd av UFN 2008-05-06

Plan för systematiskt brandskyddsarbete. Fastställd av UFN 2008-05-06 GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakulteten Rev 2011-09-07 Plan för det systematiska brandskyddsarbetet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten Innehåll Fördelning av uppgifter inom det systematiska

Läs mer

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS FESTLOKAL DRIFTCHEF: DC@ORAT.NU 0733 45 59 31 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Kontrakt 1:1:4 Avbokning 1:2 Incheckning

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun Dokumenttyp Regler Dokumentägare Kommungemensam IT-samordning Dokumentnamn roller för ägande av information

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Riktlinjer för lokaluthyrning

Riktlinjer för lokaluthyrning 1 Riktlinjer för lokaluthyrning 2 Innehållsförteckning Kontakt på Kumla kommun 3 Allmänna hyresregler för kommunens lokaler 4 Riktlinjer för lokaluthyrning 4 Brandskydd 6 Städinstruktioner 7 Avbokningsregler

Läs mer

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Beskrivning av Utsikten

Beskrivning av Utsikten Brf. Månberget 2009-12-14 Hyr gästrummet Utsikten Beskrivning av Utsikten Rummet har en magnifik utsikt över Mysingen och hamnområdet genom sina stora fönster på långsidan. Här finns matplats för 20 personer

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR ÅR 2012 Boka hos 1 Lokalbokningar idrottshallar 0582-685 536 lokalbokningar@hallsberg.se 2 Simhallens kassa 0582-685

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 Gymnastiksalar, sporthallar, ishall och andra kommunala anläggningar Fritidskontoret Tfn 026-831 61, 831 65 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm

Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för lokaler och försörjning PM 2002-12-10 Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm 1. Bakgrund Göteborgs universitet bedriver en parkeringsverksamhet

Läs mer

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-30, 65 1. INLEDNING TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN Kommunens uppgift är att inom olika områden erbjuda tjänster av hög kvalitet till medborgarna. För att kommunen

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2006-12-12 1896-2005 Landstingsstyrelsen Landstinget i Värmland 651 82 Karlstad (er beteckning LK/052693) Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang. Beslutsdatum 2008-06-09 reviderade 2011-12-07

Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang. Beslutsdatum 2008-06-09 reviderade 2011-12-07 Fastighetsavdelningen SÄKERHETS RIKTLINJE Leif Bouvin 11-10-16 dnr V 2011/482 031-786 58 98 Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Publiceringsdatum

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

Handhavande AV-tekniska hjälpmedel - Fullt utrustad sal

Handhavande AV-tekniska hjälpmedel - Fullt utrustad sal 108-01-21 sid 1 Handhavande AV-tekniska hjälpmedel - Fullt utrustad sal Denna handledning är avsedd för nedan listade lärosalar där av-tekniken styrs med en knappsats (se bild) och där en stationär dator

Läs mer

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Informationsklass: K1R2T1 Bilaga 2. Ansvarsbeskrivningar

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130317 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda.

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda. Bilagor Dnr Bilaga 3, generella riktlinjer för lokalbokningar Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2009-01-01 Dnr 5581/2008-030 Beslut 2008-12-10 Dnr:5581/2008-030 Universitetsdirektören Regler och riktlinjer för IT-säkerhet

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET. Arbetsmiljöblock VI 2014-01-21 Utbildningsvetenskapliga fakulteten

GÖTEBORGS UNIVERSITET. Arbetsmiljöblock VI 2014-01-21 Utbildningsvetenskapliga fakulteten Tid Tisdagen den 21 januari kl 13.00 Plats Pedagogen, Västra Hamngatan 25, Göteborg, lokal A1 172 Närvarande Företrädare för arbetsgivaren Britt-Marie Apelgren, prodekan Mona Arfs, prefekt (IPS) Ulrika

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig 1 2015-04-01 LOKALBOKNINGAR Hedemora kommun Följande information finns tillgänglig Bokningar av idrottsanläggningar Allmän information bokning av idrottsanläggningar. Regler/hjälpmanual vid bokningar.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Marknadskoordinator Stefan Hugosson 076-525 56 85 Stefan.hugosson@unibail-rodamco.com

Marknadskoordinator Stefan Hugosson 076-525 56 85 Stefan.hugosson@unibail-rodamco.com Kontaktpersoner Väktare Tel. 070-766 27 23 Avfall och sopor Ragn-Sells Tel. 076-888 05 57, 076-888 05 56 Brand Events Manager Nordic Linda Jensen 076-525 57 43 Linda.jensen@unibail-rodamco.com Marknadskoordinator

Läs mer

Anställd. När, var, hur? För dig som är anställd vid Engelska parken. http://www.engelskaparken.uu.se

Anställd. När, var, hur? För dig som är anställd vid Engelska parken. http://www.engelskaparken.uu.se Anställd När, var, hur? För dig som är anställd vid Engelska parken http://www.engelskaparken.uu.se Institutioner vid Engelska parken ABM Hus 3 plan 0 018-471 2292, 018-471 7976 Arkeologi och antik historia

Läs mer

När, var, hur? För dig som är anställd vid Blåsenhus HT 2012 Uppdaterad 2012 08 16 www.blasenhus.uu.se

När, var, hur? För dig som är anställd vid Blåsenhus HT 2012 Uppdaterad 2012 08 16 www.blasenhus.uu.se När, var, hur? För dig som är anställd vid Blåsenhus HT 2012 Uppdaterad 2012 08 16 www.blasenhus.uu.se Institutioner och enheter i Blåsenhus Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Läs mer

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare STYRDOKUMENT Dnr V 2013/658 ATTESTORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Pam Fredman, rektor Ekonomienheten Beslutsdatum 2014-02-03 Giltighetstid Sammanfattning

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 18 Studieuppehåll

Läs mer

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Prefektens uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Uppgifter 3 Beslut 5 2 Förutsättningar Organisation och ansvarsfördelning Arbetsordning för Uppsala universitet

Läs mer

Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010

Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010 Beslut 2009-12-17 dnr F 1 5443/09 Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010 Universitetets likabehandlingspolicy 2007-2010 Den strategiska planen för Göteborgs Universitet anger riktlinjerna

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen

Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen Hyresvillkor upprättade 2015-02-17. Fastställda av styrelsen för HSB brf. Gasellen per den 2015-04-14. 1 Bokning av lokalen Hellbergssalen Hyresvillkor för Hellbergssalen

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Syfte... 2. Behörig. in... 3. Logga 1(6)

Syfte... 2. Behörig. in... 3. Logga 1(6) RUTIN: BEHÖRIGHETER OCH ÅTKOMST TILL IT-SYSTEM... 2 Syfte... 2 Ansvar... 2 Behörig och inte behörig... 2 Varbergs kommuns nät... 2 Lösenord... 3 Patientjournalsystem... 3 1. Behovs- och riskanalyser...

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer