- EJ BORDSHANTERING/SCANNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- EJ BORDSHANTERING/SCANNING"

Transkript

1 Bruksanvisning till kassaregister: TE TE IPL version: EJ BORDSHANTERING/SCANNING - Serienummer kassaregister (s/n): Serienummer kontrollenhet (s/n): RIHTT Viktig information: LÄS denna bruksanvisning, då den innehåller viktig information om hur kassaregistret används och fungerar! Denna bruksanvisning och medföljande CD- skiva är värdehandlingar och innehåller information som styrker att kassaregistret är certifierat. Spara dem! Ägaren till kassaregistret är ansvarig för att kassaregistret och kontrollenheten med respektive serienummer och versionnummer registreras hos Skatteverket! Sida 1 av 25

2 1. ALLMÄNT OM KASSAREGISTRET NYCKLAR CENTRALLÅSETS LÄGEN KASSALÅDAN BITRÄDEN TRÄNINGSLÄGE/ÖVNING VERSIONSNUMMER/SERIENUMMER KONTROLLENHETEN CLEAN CASH, SVARTA BOXEN KVITTORULLAR REGISTRERING VANLIG REGISTRERING/FÖRSÄLJNING FELSLAG RABATTER/AVDRAG VÄXELKASSA, VÄXEL IN" INBETALNING/UTBETALNING KVITTON ÅTERKÖP PROGRAMMERING KASSAREGISTRETS OLIKA PROGRAMLÄGEN ÄNDRA TID/DATUM TEXTÄNDRING Varugruppsknappar/PLU- knappar/övriga knappar PLU- artiklar via PLU- nummer Biträdesnamn Kvittotext KVITTOLAYOUT Grafisk logga av/på Kontrollkod ORGANISATIONNUMMER FÖR KOMMUNIKATION MED KONTROLLENHET PRISÄNDRINGAR VGR- knappar/plu- knappar Prisändring på PLU- nummer STYRNING AV PLU- ARTIKLAR TILL VARUGRUPPER MOMSPROGRAMMERING Varugruppsknapp/PLU- knapp PLU- artikel via PLU- nummer RAPPORTER ATT TA UT RAPPORTER RAPPORTFÖRKLARING KONTROLLREMSA/JOURNALMINNE FELSÖKNING BLOCKERINGSHÄVNING HÄVNING AV BLOCKERING FELMEDDELANDEN ÖVRIGT/ANTECKNINGAR TILLVERKARDEKLARATION...23 Sida 2 av 25

3 1. Allmänt om kassaregistret Version Nycklar Det finns tre typer av nycklar, och kassan levereras med två av varje typ. PGM (eller OW)- nyckel: kan vridas till alla lägen M- nyckel: kan vridas mellan RF och X1 OP- nyckel: kan vridas mellan OFF och REG 1.2 Centrallåsets lägen PGM här görs all programmering av kassan RF här görs återköp OFF kassan är avstängd REG1 här görs all registrering och försäljning REG2 fungerar som REG1, används sällan X1 här tar man ut rapporter utan nollställning av försäljningsdata Z1 här tar man ut rapporter med nollställning av försäljningsdata X2/Z2 här tar man ut månads- och årsrapporter, med och utan nollställning Bild 1. Centrallåset 1.3 Kassalådan Kassalådan åker automatiskt ut vid all typ av registrering, då man tar ut rapporter och vid funktionen lådöppning. Det går även att öppna kassalådan med spaken som sitter undertill på kassalådan (användbart t.ex vid strömavbrott), se bild 2. Kassalådan kan låsas med den medföljade nyckeln, den åker då inte ut vid registering eller lådöppning, och kan heller inte öppnas med spaken undertill. Det går inte att öppna kassalådan med enbart nyckeln. Bild 2. Mekanisk lådöppning 1.4 Biträden För att använda kassaregistret måste man vara inloggad som ett biträde. Inloggningen sker automatiskt och för att ändra biträde trycker man på någon av biträdesknapparna, se bild 3. Bild 3. Biträdesknappar Sida 3 av 25

4 1.5 Träningsläge/övning På biträde nummer 6 är normalt träningsläge inprogrammerat. I detta läge kan användaren träna på registrering utan att inslagen registreras i försäljningen. Vissa av kassaregistrets funktioner fungerar inte i träningsläge. 1.6 Versionsnummer/serienummer Ny programvara utvecklas kontinuerligt för att kassaregistret skall fungera enligt Skatteverkets ständigt uppdaterande föreskrifter, och för att kassaregistret skall fungera snabbare och stabilare. För att se vilket versionnummer programvara i kassaregistret har, utför man en blockeringhävning, se kapitel 7.1. På utskriften som kommer ut vid blockeringshävning finns en rad som lyder H. F. Windhorst SE x.xx, där x.xx är versionsnumret på programvaran (kallad IPL ) i kassaregistret. Serienumret är ett sjusiffrigt nummer som är unikt för varje enkilt kassaregister och står skrivet på en klisterlapp lokerad på en sidan på kassan. 1.7 Kontrollenheten Clean Cash, svarta boxen Kontrollenheten, eller svarta boxen som den också kallas, måste vara kopplad till kassaregistret och fungera för att kassaregistret skall fungera. När kontrollenheten fungerar skall lampan på ena långsidan blinka grönt. Lyser lampan rött måste kontrollenheten startas om, och om lampan inte lyser alls bör användaren kontrollera så att strömadaptern är inkopplad. För att starta om kontrollenheten tar man ut den svarta strömkabeln, väntar 10 sekunder, och stoppar sedan tillbaks kabeln. Om strömadaptern eller kontrollenheten är trasig (inte lyser alls, eller lyser rött även vid omstart) så skall Nordic Service Provider AB kontaktas, då de sköter garantiärenden åt Retail Innovation som tillverkar kontrollenheten Clean Cash: o Nordic Service Provider AB o Bergkällavägen 31C, Sollentuna o Tel: Bild 4. Kontrollenhet Clean Cash 1.8 Kvittorullar Kassaregistret använder sig av thermorullar med en bredd av 57 millimeter, och fungerar ej med kassarullar av vanligt papper. Se bild 5 och 6 för instruktioner om kvittorullsbyte: Sida 4 av 25

5 Bild 5. Byte av kvittorulle Sida 5 av 25

6 Bild 6. Byte av journalrulle Sida 6 av 25

7 2. Registrering Registrering sker med nyckeln i REG- läge. Här registrerar man försäljning, växelkassa samt in- och utbetalningar. Man kan även göra lådöppningar. Försäljning kan göras på PLU- artikel eller direkt på varugrupp (VGR). En PLU- artikel är oftast en specifik produkt med fast pris. PLU- artiklar skall vara kopplade till en varugrupp. Rätt betalmetod skall alltid slås in för att avsluta en registrering (KONTANT/KORT/RIKSKUPONG etc.). OBS! Man slår aldrig kommatecken mellan kr och ören då man slår in summor, ex: 25kr och 50 öre slås in som 2550, inte Vanlig registrering/försäljning 1) Registrera varor/artiklar (se rubriker nedan) 2) Upprepa punkt 1 om fler varor säljs 3) Tryck SUBxTOTAL 4) Slå eventuellt in rabatt som skall gälla för hela summan 5) Slå in mottaget belopp (behövs endast göras om betalning sker med kontanter/rikskuponger och växeluträkning önskas) 6) Tryck på rätt avslutningsknapp/betalmetod Registrering på VGR/PLU- knapp med fast pris: Tryck på VGR/PLU- knapp Registrering på VGR/PLU- knapp utan fast pris: Slå in belopp tryck på VGR/PLU- knapp Registrering på PLU- nummer: Slå PLU- nummer PLU Registrering med multiplikation: Slå in antal X/DATE/TIME registrera vara enligt ovan 2.2 Felslag Har fel summa slagits in, men ingen annan knapp tryckts, kan man ta bort den inslagna summan genom att trycka - C-. Korrigering används för att ta bort den senast inslagna artikeln vid registrering, och görs genom att trycka in KORR ALLT BORT. Rättelse används för att ta bort artiklar inslagna innan den senaste vid registrering. Man trycker då först RÄTTELSE, sedan summan för den inslagna varan och sist den VGR eller PLU man vill ta bort. Denna funktion kan ej användas för återköp av varor från tidigare kvitton, utan går bara att använda på en vara som är registrerad på det aktuella kvittot. Rättelse kan bara göras på högst det beloppet som redan är inslaget. Vill man ta bort alla artiklar, makulera det kvittot man håller på med och börja om, trycker man först SUBxTOTAL och sedan KORR ALLT BORT. Sida 7 av 25

8 2.3 Rabatter/avdrag Rabatter, - %, och avdrag i kr, - - -, kan göras vid registrering på en specifik post eller på hela kvittot. Om rabatten görs efter att SUBxTOTAL har tryckts in, kommer rabatten att gälla alla inslagna varor, annars gäller det den senast inslagna artikeln. 2.4 Växelkassa, Växel in" Växelkassa skall registreras varje dag då kassaregistret tas i bruk. Detta för att växelkassan har nollställts av z- rapporten dagen innan. Man registrerar växelkassan genom att slå in beloppet och sedan trycka på VÄXEL IN: Slå in växelbelopp VÄXEL IN 2.5 Inbetalning/utbetalning Funktionerna INBETALNING och UTBETALNING registrerar kontanter in och ut från kassalådan. De fungerar på samma sätt som VÄXEL IN. 2.6 Kvitton Tänk på att det är lag på att erbjuda kunden kassakvitto, och tänk på att en kortslip inte räknas som kvitto. Se bild 7 för en förklaring av de olika styckena på kvittot. Bild 7. Ett kvittoexempel Sida 8 av 25

9 3. Återköp Version Återköp görs med nyckeln i RF- läge. Proceduren är i övrigt densamma som vid registrering och det genererade kvittot ser likadant ut, med skillnaden är att det står RF istället för REG på kvittot. Kassaregistret räknar då minus på denna registrering, men notera att det inte står något negativt belopp på kvittot. För att förhindra att man inte råka glömma nyckeln i RF då man ska börja registrera, kan man bara göra ett återköp åt gången. Nyckeln måste sedan vridas till REG och sedan tillbaka till RF för att göra nästa återköp. Försöker man göra två stycken återköp i rad visas felmeddelandet E016. Sida 9 av 25

10 4. Programmering 4.1 Kassaregistrets olika programlägen P01: Här programmeras tid, datum samt fasta priser och rabatter P02: Här programmeras alla texter P03: Här programmeras momser, kvittolayout, styrningar av PLU, mm P04: Här programmeras alla tangentfunktioner P05: Här sätts kassaregistrets minnesallokering P06: Här läses kassans programmering av P07: Här sker programmering och backup via Compact Flash kort Oftast kommer användaren bara att använda PGM- lägena 1, 2 och 3. För att komma till PGM- läget behövs nyckeln märkt PGM. Då nyckeln vrids till PGM kommer man till PGM- läge 1 (P01). För att byta PGM- läge slår man in numret på det läge man vill till och trycker SUBxTOTAL. 4.2 Ändra Tid/Datum Ändring av tid och datum görs i programläge 1 enligt följande: Tid: P01 slå in aktuell tid (hhmm) X - C- Datum: P01 slå in dagens datum (ååmmdd) X - C- 4.3 Textändring All ändring av texter (VGR/PLU/biträden/kvittotext) görs i P02 (programläge 2). Då man redigerar text, syns denna text i mittenraden på kassaregistrets treradiga display. Bild 8 och 9 visar knapplayouten på TE respektive TE- 2400, och under respektive bild följer en förklaring på de olika knapparnas funktioner. Det finns två sätt att mata in text på; via kassaregistrets VGR/PLU- knappar, eller via teckenkoder. Då man skriver text vi teckenkoder slår man först in numret som motsvarar det tecken man vill skriva, och sedan trycker man på. (kommatecknet/punkten). Teckenkoderna framgår av tabell 1. Sida 10 av 25

11 Bild 8. Knapplayout TE (1) Skift, Skiftar mellan stora bokstäver, små bokstäver och symboler på teckenknapparna; (6) (2) Vänster, Flyttar markören ett steg åt vänster (3) Höger, Flyttar markören ett steg åt höger (4) Dubbel storlek, Tryck på denna knapp för att skriva följande tecken i fet stil (5) Mellanslag, Ger ett mellanslag (6) Teckenknappar, Använd dessa för att skriva in tecken, se även (1) (7) Sifferknappar, Används för att programmera tecken via teckenkoder (8) Text klar, Tryck på denna då texten är färdigskriven (9) Sudda / registrera teckenkod, Suddar senaste tecknet / Registrerar teckenkod (10) Avsluta programmering, Tryck på denna för att avsluta programmeringen (11) Registrera text, Tryck på denna för att bekräfta den ändrade texten Bild 9. Knapplayout TE (1) Skift, Skiftar mellan stora bokstäver, små bokstäver och symboler på teckenknapparna; (7) (2) Vänster, Flyttar markören ett steg åt vänster (3) Höger, Flyttar markören ett steg åt höger (4) Dubbel storlek, Tryck på denna knapp för att skriva följande tecken i fet stil (5) Mellanslag, Ger ett mellanslag (6) CAPS, Skiftar markerat tecken mellan stor och liten bokstav (7) Teckenknappar, Använd dessa för att skriva in tecken, se även (1) (8) Sifferknappar, Används för att programmera tecken via teckenkoder (9) Text klar, Tryck på denna då texten är färdigskriven (10) Sudda / registrera teckenkod, Suddar senaste tecknet / Registrerar teckenkod Sida 11 av 25

12 (11) Avsluta programmering, Tryck på denna för att avsluta programmeringen (12) Registrera text, Tryck på denna för att bekräfta den ändrade texten Tecken: Kod: Tecken: Kod: Tecken: Kod: [Space] 32 A 65 a 97! 33 B 66 b C 67 c 99 # 35 D 68 d 100 $ 36 E 69 e 101 % 37 F 70 f 102 & 38 G 71 g H 72 h 104 ( 40 I 73 i 105 ) 41 H 74 j 106 * 42 K 75 k L 76 l 108, 44 M 77 m N 78 n O 79 o 111 / 47 P 80 p Q 81 q R 82 r S 83 s T 84 t U 85 u V 86 v W 87 w X 88 x Y 89 y Z 90 z 122 : 58 Å 143 å 134 ; 59 Ä 142 ä 132 < 60 Ö 153 ö 148 = 61 > 62? 64 Tabell 1. Teckenkoder Varugruppsknappar/PLU- knappar/övriga knappar Version Varugrupperna heter som standard t.ex VGR 1 och PLU- artilkar heter t.ex PLU0001. Man kan använda max 12 tecken i texten. Följ proceduren nedan för att ändra texten på knappar: P02 skriv in text 00 tryck på knappen som skall ha texten SUBxTOTAL PLU- artiklar via PLU- nummer För att ändra namn på en PLU- artikel som används via nummer, följ priceduren nedan: P02 slå PLU- nummer PLU redigera text 00 KONTANT SUBxTOTAL Sida 12 av 25

13 4.3.3 Biträdesnamn Version Biträdesnamnen är i grundutförande BITR.1, BITR.2, BITR.3 osv. Dessa kan redigeras efter användarens önskemål (max 12 tecken) enligt följande, där x är numret för biträdet: P02 x07 SUBxTOTAL redigera text 00 KONTANT SUBxTOTAL Kvittotext Det finns totalt 12 rader på kvittot för att redigera egen företagsspecifik text. Varje rad kan ha maximalt 24 tecken, notera att mellanslag räknas som ett tecken. Se bild 6 för en illustration över kvittotexten. För att se vilken text som är programmerad på vilken rad kan man ta ut en utskrift på kvittotextern. Utskriften får man genom att i P06 slå 232 och trycka SUBxTOTAL. Se bild 10 för en bild på en typisk utskrift. Under raden ser man texten som är programmerad på rad ett, under raden ser man texten för rad två, under texten för rad tre osv. Enligt skatteverkets föreskrift 2009:1 28 skall ett kassakvitto innehålla följande information: 28 Ett kassakvitto ska minst innehålla uppgifter om a. företagets namn och organisationsnummer eller personnummer b. den adress där försäljning sker c. datum och klockslag för försäljningen d. löpnummer för kassakvitto ur en obruten stigande nummerserie e. kassabeteckning f. artikelnamn och antal varor som sålts g. antal tjänster som sålts h. försäljningsbelopp i. den mervärdesskatt som belöper på försäljningsbeloppet Bild 10. kvittotextutskrift j. mervärdesskattens fördelning på olika skattesatser k. betalningsmedel l. kontrollenhetens tillverkningsnummer För att redigera textrad nummer x gör man enligt följande: P02 slå x32 (x = radnumret) SUBxTOTAL redigera text 00 KONTANT SUBxTOTAL Sida 13 av 25

14 4.4 Kvittolayout Grafisk logga av/på Kvittots layout kan ändras till att visa antingen en grafisk logga högst upp, eller att visa vanlig text på rad 1-4 istället för en logga. Följande procedur ändrar layoten till att visa grafisk logga höst upp på kvittot: P03 slå 2122 SUBxTOTAL slå KONTANT SUBxTOTAL Följande procedur ändrar layoten till att visa rad 1-4 och inte grafisk logo: P03 slå 2122 SUBxTOTAL slå KONTANT SUBxTOTAL Kontrollkod Man kan även redigera kvittolayouten för att visa eller inte visa skatteverkets kontrollkod. Väljer man att inte visa den måste dock kontrollenhetens serienummer skrivas in manuellt på någon av kvittoradera Följande procedur ändrar layoten till att visa kontrollkoden: P03 slå 3622 SUBxTOTAL slå KONTANT SUBxTOTAL Följande procedur ändrar layoten till att inte visa kontrollkoden: P03 slå 3622 SUBxTOTAL slå KONTANT SUBxTOTAL 4.5 Organisationnummer för kommunikation med kontrollenhet Företagets organisatiosnummer skall programmeras in på kvittot för att synas i kontrollenheten. Se bild 6. Detta görs enligt följande: P03 slå 3522 SUBxTOTAL slå in organisationsnummer KONTANT SUBxTOTAL 4.6 Prisändringar Prisändringar görs i programläge 1. Alla varugrupper och PLU er kan ha fast pris, men kan även vara öppna. PLU- artiklar som används via PLU- nummer bör ha fast pris men kan även de vara öppna VGR- knappar/plu- knappar För att ändra pris eller lägga till fast pris på en VGR/PLU- knapp, gör enligt följande: P01 slå önskat pris tryck på knappen som skall ha priset tryck SUBxTOTAL Prisändring på PLU- nummer För att ändra pris eller lägga till fast pris på PLU- artikel som används via nummer, gör enligt följande: P01 slå PLU- nummer PLU slå önskat pris KONTANT SUBxTOTAL 4.7 Styrning av PLU- artiklar till varugrupper PLU- artiklar måste styras till en varugrupp för att redovisas på rätt sätt på rapporterna. Detta görs i programläge 3. Följ proceduren nedan för att styra en PLU- artikel till en varugrupp: P03 slå 1166 SUBxTOTAL slå PLU- nummer PLU slå VGR- nummer KONTANT SUBxTOTAL Sida 14 av 25

15 4.8 Momsprogrammering Kassan är förprogrammerad med fyra olika momssatser: 25%, 12%, 6% och 0%. Alla varugrupper är normalt sett programmerade med standardmoms 25%. När man programmerar in moms på varugrupper/plu används kodsiffror för de olika momssatserna. Dessa kodsiffror är 1 för 25%, 2 för 12%, 3 för 6% och 0 för 0% Varugruppsknapp/PLU- knapp För att ändra momssats på en varugrupp eller PLU- artikel som ligger på knapp: P03 slå 366 SUBxTOTAL slå kodsiffra för önskad momssats tryck på de VGR/PLU- knappar som skall ha den önskade momssatsen SUBxTOTAL PLU- artikel via PLU- nummer För att ändra momssats på en artikel som används via PLU- nummer: P03 slå 366 SUBxTOTAL slå PLU- nummer PLU slå kodsiffra för önskad momssats KONTANT SUBxTOTAL Sida 15 av 25

16 5. Rapporter Det finns två grundtyper av rapporter, X- rapporter och Z- rapporter. X- rapporter visar försäljningdata utan att nollställa den, medan Z- rapporter även nollställer datan. Det är Z- rapporterna som är viktiga och skall sparas till bokföringen. Kassaregistret sparar flera olika typer av rapporter, dels tre totaler för försäljningen som tas ut som dags- månads- och årsrapport, men även rapporter för PLU etc. Genom att trycka på INBETALNING i X- eller Z- läge kan man bläddra i displayen mellan olika rapporter, och skriva ut dem genom att trycka på KONTANT. Se bild 11 för ett exempel på en rapport, samt en förklaring på de olika posterna. 5.1 Att ta ut rapporter Här följer kommandon för att ta ut de vanligaste försäjlningsrapporterna: Z- rapporter (rapporter med nollställning) - Dag: nyckeln i Z KONTANT - Månad: nyckeln i X2/Z2 slå 1 KONTANT - År: nyckeln i X2/Z2 slå 2 KONTANT X- rapporter (rapporter utan nollställning) - Dag: nyckeln i X KONTANT - Månad: nyckeln i X2/Z2 KONTANT Sida 16 av 25

17 5.2 Rapportförklaring 1. Typ av rapport a. X (utan nollställning), Z (med nollställning) b. Tre typer: Dag/Månad/År 2. Fast Total a. Brutto: Total försäljning utan avdrag/rabatter ( värdet av totala försäljningen) b. Netto: Total försäljning med hänsyn till avdrag/rabatter (verklig försäljning) c. Kontanter: Summan av kontantförsäljning+växelkassa- "växel från andra betalmetoder" (=kontanter i kassalådan, se även sektion 12) d. Kort/Faktura/Rikskuponger/mm: Summan av mottaget belopp för respektive betalmetod, kan vara högre än själva försäljningsbeloppet (se även punkt 12) 3. Återköp (RF- läge) Antal återköpskvitton samt totala summan av återköpen 4. Kunder Antal kunder (antal utskrivna originalkvitton) 5. Allt bort Antal kvitton som avbrutits med kommandot allt bort, samt summan av inslagen på dessa kvitton 6. Momsbeloppen Försäljningen uppdelat på olika momssatser, samt uppdelat i summa utan pålagd moms och moms. 7. Kopia Antal utskrivna kvittokopior samt summan av försäljningen på dessa 8. Träning Antal träningskvitton samt summan av försäljningen i träningsläge 9. Grand Total a. GT4: Totala försäljningen utan hänsyn till återköp b. GT5: Summan av alla återköp c. GT6: Verkliga försäljningen (=GT4- GT5) d. Last GT: Försäljning sedan kassregistret togs i bruk 10. Varugrupper a. Antal sålda varor per varugrupp utan hänsyn till avdrag/rabatter men med hänsyn till korrigeringar/rättelser/återköp, samt totala värdet för varje varugrupp 11. Total a. Antalet sålda varor för samtliga varugrupper, samt totala värdet av dessa 12. Fria Funktioner a. Antal operationer utförda för respektive funktion, samt summan av dessa (om sådan finns) b. För betalmetoder är detta summan av försäljningsbeloppet för vilket betalmetoden avser, det mottagna beloppet kan överstiga detta pga växeluträkning som alltid betalas ut i kontanter (se även punkt 2) Sida 17 av 25

18 6. Kontrollremsa/Journalremsa Version Bild 11. Rapportexempel Kontrollremsan (journalremsan) eller sparar historik på allt som slås in i kassaregistret, och är den högra kvittorullen i kassaregistret. I princip sparas allt som skrivs ut från kassaregistret, vare sig det är försäljningskvitton, rapporter eller programmeringsändringar. Om någonting har blivit fel i kassaregistret kan man följa kontrollremsan och se exakt vad som har slagits in. Kontrollremsan skall bytas ut när den gamla kvittorullen tar slut, se kapitel 1.8. Kontrollremsan skall arkiveras och sparas då den tillhör bokföringen. Sida 18 av 25

19 7. Felsökning Här följer några punkter som är bra att kontrollera om kassaregistret ej fungerar som det skall: Se kapitel 7.2 angående felmeddelanden för att eventuellt kunna vidta rätt åtgärder. Kontrollera så att strömkablarna till kassaregistret och kontrollenheten är inkopplade till elnätet, och att eventuella grenkontakter också är kopplade till elnätet. Se till att kontrollenheten fungerar som den ska, eftersom kassaregistret inte fungerar utan en fungerande kontrollenhet. Se kapitel 1.7. Kontrollera att den kommunikationkabeln (ofta beige/grå) mellan kassaregistret och kontrollenheten sitter som den ska. Om det inte kommer någon text på kvittot/kontrollremsan, kontrollera att kvittorullarna är vända åt rätt håll och att rätt typ av kvittorulle används. Se kapitel 1.8. Om diplayen är svart och kassan inte reagerar alls, koppla ut strömkabeln och låt kassan stå utan ström i 10 minuter. Koppla sedan in den igen och se om det funkar. Om Du fortfarande inte får bukt på problemet, kontakta Din återförsäljare! 7.1 Blockeringshävning hävning av blockering Då kassaregistret har låst sig behöver man ibland utföra en så kallad blockeringshävning: 1. Vrid nyckeln till OFF- läge (att displayen visar Wrong Mode eller något annat gör ingenting) 2. Håll in RECEIPT FEED... vrid nyckeln till PGM- läge... släpp knappen Displayen skall visa FC FFFFFFFFFF... gör annars om punkt 2 3. Tryck SUBxTOTAL... vänta 4. Efter ca 5-10 sekunder ska ett kvitto med versionsnummer etc. skrivas ut 5. Vrid nyckeln till önskat läge - Klart! Sida 19 av 25

20 7.2 Felmeddelanden I tabell 1 visas några vanliga felmeddelanden, samt deras orsaker och rekommenderade åtgärder. De flesta av felen kan även åtgärdas genom att utföra en hävning av blockering, se kapitel 7.1. Felkod Orsak Åtgärd E001 Nyckeln har vridits innan avslutad operation Vrid nyckeln till rätt läge och avsluta (tryck SUBTOTAL) E004 MAC procedur eller hävning av blockering pågår Utför Blockeringshävning, se kapitel 7.1 E008 Försök till registrering utan att inloggning skett Logga in, se kapitel 1.4 E112 Journalrullen sitter fel eller har tagit slut Kontrollera journalrullen, se kapitel 1.8 E114 Kvittorullen sitter fel eller har tagit slut Kontrollera kvittorullen, se kapitel 1.8 E016 Försök att registrera i RF- läget mer än en gång Vrid nyckeln till REG och sen till RF, se kapitel 3 E026 Inget steksätt/tillbehör PLU registrerat Programmera om PLU E029 Ej tillåtet att registrera vid delad betalning Utför blockeringshävning, se kapitel 7.1 E031 Tvångsstyrd subtotal Tryck subtotal E033 Tvång för att ange mottaget belopp Ange mottaget belopp E035 Växel belopp överstiger tillåtet belopp Ange växel belopp igen E036 Pengar i kassalådan överstiger tillåtet belopp Minska pengarna i kassalådan E037 Hög/låg belopp begränsning Ange rätt belopp E038 Tvång för kassabekännelse Utför kassabekännelse E999 Kan betyda flera saker / Felslag, otillåten Flera lösningar / Gör operationen på rätt sätt knapptryckning Tabell 1. Felmeddelanden Sida 20 av 25

21 8. Övrigt/anteckningar Sida 21 av 25

22 Sida 22 av 25

23 9. Tillverkardeklaration Version Sida 23 av 25

24 Sida 24 av 25

25 CASIO ETT TRYGGT VAL Lasse Pia Sida 25 av 25

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-260 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: GENERALAGENT/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-280/285 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister, ni har

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-230 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB www.datorama.se SEQint AB www.seqint.se Tack för ert val av SAM4S kassaregister. Ni har

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Innehåll SHARP ER-A410/420 Allmänt... 1 För din säkerhet... 1 Tangentbordet... 2 Huvudlås och nycklar... 2 Huvudlåsets nycklar... 3 Kassörfunktion... 3 Kassalåda...

Läs mer

Handledning ER-A280 (C) För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet

Handledning ER-A280 (C) För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister. Kassaregister med kontrollenhet ER-A280 (C) Handledning För modellerna: ER-A280F (C) ER-A280N (C) Typgodkänt kassaregister Kassaregister med kontrollenhet Rom-version 1.04 eller högre L73BR2-ERA280C Uppfyller Skatteverkets föreskrifter

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 Tablet S80 ETH Protech Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla funktioner

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16 MANUAL EnterSale Starta kassasystemet För att starta kassasystemet dubbelklickar ni på kassaikonen som ligger på skrivbordet. Systemet kommer nu att begära en inloggningskod. Fyll i kod för aktuell användare

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Innehåll i kartongen

Innehåll i kartongen Snabbguide 1 Innehåll i kartongen KASSATERMINAL HIOPOS STRÖMKABEL SERIELL KABEL FÖR ANSLUTNING TILL SKATTEKONTROLLENHETEN kopplas på COM 4 SKATTEKONTROLLENHET CleanCash med egen strömförsörjning (medföljer

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400

Bruksanvisning. Mobil i7910. Stationär i5100. Integrerad i6400 Bruksanvisning Stationär i5100 Mobil i7910 Integrerad i6400 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era behov av

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE Samsung DCS 408 installation & handhavande 3 Samsung DCS 408 Installation & handhavande Information AxCom AB förbehåller sig rätten att ändra i

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Venturi - Journalen 10

Venturi - Journalen 10 MANUAL Venturi - Journalen 10 Upplaga 1.0 Sidan 1 av 68 CD Soft AB Apoteksgatan 18 360 73 Lenhovda Tel: 0474-209 00 Fax: 0474-209 33 Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post:

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers

Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers Gallneby A. Erik Skattmästare 07/08 Kassör F-styret 08/09 Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers UPPLAGA 1 2009 Chalmers Tekniska Högskola Fysikteknologsektionen F-styret Liten ordlista

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer